Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi turvatarkastuksista oikeushallinnon viranomaisissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi turvatarkastuksista oikeushallinnon viranomaisissa"

Transkriptio

1 1 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi turvatarkastuksista oikeushallinnon viranomaisissa Lausuntotiivistelmä Esityksen pohjana olleesta esitysluonnoksesta varattiin tilaisuus lausunnon antamiseen Eduskunnan oikeusasiamiehelle, sisäasiainministeriölle, Valtakunnansyyttäjänvirastolle, Valtakunnanvoudinvirastolle, Rikosseuraamuslaitokselle, Itä-Suomen ja Turun hovioikeuksille, kuudelle käräjäoikeudelle, oikeusaputoimen johtajille, Ahvenanmaan valtionvirastolle, Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle ja Suomen Vartioliikkeiden Liitto ry:lle. Lausuntonsa antoivat, sisäasiainministeriö, Valtakunnansyyttäjänvirasto, Valtakunnanvoudinvirasto, Rikosseuraamuslaitos, Itä-Suomen hovioikeus, Turun hovioikeus, Helsingin käräjäoikeus, Österbottens tingsrätt, Satakunnan käräjäoikeus, Pohjois-Karjalan käräjäoikeus, Varsinais-Suomen käräjäoikeus, Vaasan oikeusapupiirin oikeusaputoimen johtaja, Statens ämbetsverk på Åland ja Suomen Vartioliikkeiden Liitto ry. Lisäksi lausunnot saatiin oikeusministeriön lainvalmisteluosastolta ja kriminaalipoliittiselta osastolta. Oikeusministeriö Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto toteaa, että turvatarkastuslaki on säädetty ennen perustuslain voimaantuloa. Sääntely ei siten ole tullut nimenomaisesti arvioitavaksi perustuslain 124 :n näkökulmasta, vaikka laki säädettiinkin perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella. Valiokunta on perustuslain voimaantulon jälkeisessä käytännössään arvioinut eri yhteyksissä turvatarkastustoimivaltuuksia sisältäneiden lakiehdotusten suhdetta perustuslain 124 :ään. Asianomaiset kannanotot on aiheellista ottaa huomioon esityksen säätämisjärjestysperusteluissa. Perustuslain 124 :n tarkoituksenmukaisuusedellytyksen täyttymisen on katsottava vaativan vielä lisäperusteluja. Koska turvatarkastuksen suorittaminen ei muodosta yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa tarkoitettua vartioimistehtävää, vartijan koulutus ei sellaisenaan tarjoa valmiuksia esimerkiksi turvatarkastustekniikan hallintaan. Lakiehdotusta onkin näiltä osin syytä täsmentää. Parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä olevassa yksityisiä turvallisuuspalveluja koskevassa lakiehdotuksessa (HE 22/2014 vp) on pyritty selkeyttämään vartijan ja turvatarkastajan toimivaltuuksien erillisyyttä. Lakiehdotuksesta ilmenevän pääperiaatteen mukaisesti yksityisistä turvallisuuspalveluista koskevan lain säännökset eivät lähtökohtaisesti tule sovellettaviksi muuhun lakiin perustuvaa turvatarkastustehtävää suoritettaessa (HE 22/2014 vp; 1. LE 83 1 mom.). Ehdotettu laki mahdollistaa kuitenkin nimenomaisen säännöksen perusteella henkilön toimimisen nykyiseen tapaan samanaikaisesti sekä vartijana että tuomioistuinten turvatarkastuksista annetussa laissa tarkoitettuna turvatarkastajana (em. LE 83 2 mom.). Tämä seikka on selvyyden vuoksi aiheellista todeta nyt ehdotetun lain perusteluissa. Jos turvatarkastuslaki kuitenkin laajennetaan ehdotetulla tavalla koskemaan myös muita oikeushallinnon viranomaisia, ehdotetun yksityisiä turvallisuuspalveluja koskevan lain suhde asianomaisissa viranomaisissa suoritettaviin turvatarkastuksiin vaatinee uudelleenarviointia. Ehdotetut muutokset merkitsisivät toteutuessaan nykyisen tuomioistuinten turvatarkastuksia koskevan lain soveltamisalan olennaista laajentamista ja lähes kaikkien pykälien muuttamista. Säädösvalmistelun periaatteiden mukaisesti tällaisissa tapauksissa

2 2 uudistusta ei ole asianmukaista toteuttaa voimassa olevaa lakia muuttamalla, vaan säätämällä kokonaan uusi laki. Ministeriön kriminaalipoliittinen osasto katsoo, että mikäli on tarkoitus laajentaa turvatarkastajan tarkastusoikeus myös henkilötarkastukseksi katsottaviin toimenpiteisiin, niin asia tulisi selvästi ilmetä laista. Sisäasiainministeriö Sisäasiainministeriö toteaa, että nykyisin eri viranomaisissa suoritettavista turvatarkastuksista säädetään seitsemässä eri laissa. Ministeriön käsityksen mukaan tässä yhteydessä olisi tarkoituksenmukaista selvittää, voitaisiinko turvatarkastuksista säätää yhdessä laissa. Valtakunnansyyttäjänvirasto Virasto katsoo, että perusteltua on pitää turvatarkastajakortti turvatarkastajan tehtävissä mukana ja esitettävä se pyydettäessä. Poliisia ja vartijaakaan ei ole tehtävää suorittaessaan määrätty pitämään virkamerkkiään ja vartijakorttiaan esillä. Näillä molemmilla on tunnistettavassa asussaan sana poliisi tai vartija sekä virkamerkki tai vartijakortti pyydettäessä esitettävissä. Valtakunnanvoudinvirasto Valtakunnanvoudinvirasto pitää tärkeänä, että turvatarkastuksien tekemiseen oikeuttava lainsäädäntö saadaan koskemaan tuomioistuimen ohella myös muita oikeushallinnon viranomaisia. Ulosoton toiminnan luonteesta johtuen tarve turvatarkastusten tekemiselle ulosotossa asioiville henkilöille on varmasti vähintään vastaava kuin tuomioistuimissa. Oikeustaloissa tuomioistuinten kanssa samassa yhteydessä toimivien ulosottovirastojen osalta turvatarkastuksia tehdään tälläkin hetkellä säännönmukaisesti myös ulosotossa asioiville henkilöille. Tämän vuoksi on tärkeää, että asiaa koskeva säädöspohja saadaan ulosoton tarpeita sekä nykytilan menettelyjä vastaavaksi. Myös muun kihlakunnanvoudin kuin johtavan kihlakunnanvoudin tulisi voida päättää turvatarkastuksen järjestämisestä, jos se on yksittäisen asian käsittelyn vuoksi tarpeen. Kihlakunnanvoutia ja tuomioistuimen puheenjohtajaa koskevat samat oikeudelliset tutkintovaatimukset ja kihlakunnanvouti vastaa itsenäisesti johtamansa osaston täytäntöönpanotoimista. Kihlakunnanvoudilla on parhaat mahdollisuudet arvioida yksittäistapauksessa tehtävän turvatarkastuksen tarvetta ja tarpeet sen tekemiselle voivat tulla eteen myös yllättäen. Turvatarkastusten tekeminen yksittäistapauksessa voi olla tarpeen esimerkiksi huutokauppatilaisuudessa taikka ulosottoselvitykseen saapuvalle henkilölle. Rikosseuraamuslaitos Arviointikeskusten osalta tehtäviä tullaan organisoimaan uudelleen siten, että arviointikeskukset tulevat toimimaan vankiloiden yhteydessä. Tällöin turvatarkastukset

3 3 tehdään vankiloissa. Rikosseuraamuslaitoksella ei ole tällä hetkellä suunnitelmissa ottaa käyttöön turvatarkastusten tekemistä yksittäisissä yhdyskuntaseuraamustoimistojen toimipisteissä. Rikosseuraamuslaitos näkee lakiesityksen myönteisenä niissä tiloissa, joissa toimitaan yhdessä muiden oikeushallinnon viranomaisten kanssa. Rikosseuraamuslaitos puoltaa lakiesitystä siltä osin kuin se koskee lain soveltamisalan laajentamista esitetyn mukaisesti yhdyskuntaseuraamustoimistoihin. Itä-Suomen hovioikeus Hovioikeus pitää perusteltuna turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain (1121/1999) soveltamisalan laajentamista esitetyllä tavalla eräisiin muihin oikeushallinnon viranomaisiin sekä esitettyjä säännöksiä turvatarkastajan henkilön tunnistettavasta pukeutumisesta, turvatarkastuskortista, voimankäyttövälineistä ja koulutuksesta niiden käyttöön. Esityksen perusteluissa todetulla tavalla tuomioistuin -sanalla tulee tarkoittaa sitä tilaa, jossa tuomioistuin kulloinkin toimii. Näin turvatarkastusten toimittaminen tapahtuu ehdotetulla tavalla myös matkakäräjillä riippumatta siitä missä tiloissa istunto pidetään. Turun hovioikeus Turun hovioikeudessa turvatarkastuksen suorittavat hovioikeuden virkamiehet, virastomestarit. Turvatarkastuksen suorittamiseen on koulutettu sekä miehiä että naisia. Virastomestareiden virkatakista käy ilmi heidän asemansa hovioikeudessa. Hovioikeus kiinnittää huomiota työturvallisuuslain (738/2002) 3 :n 2 ja 3 momenttiin, joiden mukaan vuokratyön vastaanottajan on muun muassa varmistettava, että vuokratyöntekijällä on riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus suoritettavaan työhön, sekä erityisesti huolehdittava työntekijän perehdyttämisestä työhön ja työpaikan olosuhteisiin. Turvatarkastus tuomioistuimessa eroaa vartijan tavanomaisista työtehtävistä siinä määrin, että voimassa oleva hyväksyminen vartijaksi ei takaa onnistunutta turvatarkastuksen suorittamista. Myös metallinilmaisimen ja läpivalaisimen onnistunut käyttö edellyttää pitkää kokemusta. Turvatarkastuksia koskevassa toimeksiantosopimuksessa tulee ottaa huomioon vartijan henkilökohtaiset ominaisuudet ja soveltuminen erityisesti tuomioistuimen turvatarkastuksiin. Esitys ei tuo muutosta siihen sääntöön, jonka mukaan tuomioistuin päättää turvatarkastuksesta neuvoteltuaan poliisin kanssa. Hovioikeuden kokemuksen mukaan poliisin kanssa käydyistä neuvotteluista on hyvä tehdä selvä pöytäkirja. Poliisin kanssa käytävät neuvottelut ovatkin merkityksellisiä myös koulutuksen tarpeen ja laadun suunnittelussa. Helsingin käräjäoikeus Käräjäoikeus kannattaa esitystä turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain soveltamisalan laajentamisesta myös esityksessä mainittuihin muihin oikeushallinnon viranomaisiin. Siten Helsingin käräjäoikeuden kanssa samoissa tiloissa Oikeustalossa toimivan Helsingin syytäjänviraston asiakkaiden turvatarkastukset tulisivat lain piiriin.

4 4 Österbottens tingsrätt Österbottens tingsrätt är en av de tingsrätter, som har en gemensam säkerhetsgranskning för hela justitiehuset, där förutom tingsrätten också förvaltningsdomstolen, åklagarväsendet och utsökningen verkar. Tingsrätten uppfattar sin nuvarande situation som tillfredsställande, med undantag av vissa tekniska problem med gammal utrustning. Vakttjänsterna köps gemensamt utifrån. Tanken att koppla säkerhetsgranskningarna till utrymmeskonceptet är i sig riktig. Den är ju redan realiserad här i Vasa, förutom gällande rättshjälpen och i förslaget nämnda påföljdsverk. Dessutom innebär arrangemangen så stora kostnader, att redan detta motiverar gemensamma funktioner. Att begreppet rättsförvaltningens myndigheter innefattar även rättshjälpen kan vara ägnat att skapa en viss förvirring, enär åtminstone den del av rättshjälpen som handlar om att bistå människor i deras juridiska problem och biträda dem i rättegångar knappast kan kallas myndighetsutövning och inte heller skapar den typ av motsatsförhållande till klienterna, som skulle motivera ett säkerhetsskydd. Om dock denna verksamhet enligt konceptet skall inhysas i samma byggnad som övriga instanser borde den ha en skild ingång, utan säkerhetsgranskning. Tingsrätten stöder förslaget om rättigheter att använda vissa slag av kraftmedel. Det är bra att lagen definierar de medel som är tillåtna och att skolning krävs i användandet av dessa. Likaså är det bra att kvinnor visiterar kvinnor och män män, trots att detta kan förutsätta en större grupp vakter, för att alla upptänkliga situationer skall kunna hanteras. De olika myndigheternas behov av skydd är olika. Därför behövs också möjligheten för justitieministeriet att centralt bestämma om säkerhetsgranskning, av särskilda skäl. Domstolens rätt att i enskilda fall föranstalta säkerhetsgranskning i samband med en skild rättegång kvarstår som tidigare, vilket är av nöden, då man inte inom en överskådlig framtid kommer att kunna åstadkomma en jämställd säkerhetssituation i hela landet och det också annars kan uppstå situationer, där sammanträdet sker på en sådan plats och under sådana omständigheter, att ett beslut om säkerhetsgranskning måste tas. Satakunnan käräjäoikeus Oikeusministeriön hallinnonalan virastojen toimitilojen sijoittaminen samoihin rakennuksiin sekä toimitilakonseptin vaatimukset asiakaspalvelulle asettavat väistämättä uusia vaatimuksia turvatarkastusten järjestämiselle. Tarvetta turvatarkastusten käyttöalan laajentamiseen aiheutuu myös siitä, että poliisin mahdollisuudet toiminnan turvallisuuden ylläpitämiseen liittyvän virka-avun antamiseen ovat heikentyneet olennaisesti.

5 5 Satakunnan käräjäoikeudessa on aloitettu Porin kansliassa säännönmukaiset turvatarkastukset oikeuden istuntoihin saapuville vuoden 2012 alusta lähtien. Porin kansliassa maaliskuussa 2013 tapahtuneen uhkatilanteen johdosta turvatarkastukset laajennettiin koskemaan myös tiedoksiantoja käräjäoikeudesta noutavia, samalla asiakkaiden pääsy muihin asiakaspalvelutiloihin ilman vartijan myötävaikutusta estettiin. Käräjäoikeuden Rauman kansliassa turvatarkastukset suoritetaan edelleen tarpeen mukaan, käytännössä vain rikosistuntopäivinä. Kokemukset turvatarkastuksista Porin kansliassa ovat osoittaneet, että käräjäoikeuden tiloihin tulevilla todetaan turvatarkastuksessa teräaseita lähes päivittäin, lisäksi löytyy jatkuvasti huumeita, lääkkeitä sekä huumeiden käyttövälineitä piikkejä, ruiskuja, neuloja, mutta myös erilaisia väkivallan käyttämiseen soveltuvia tai tarkoitettuja välineitä, kuten pesäpallomaila, kaasuase jopa sähkölamautinkin on löytynyt. Turvatarkastuksissa on lisäksi huomattu, että kiellettyjä aineita tai välineitä on useammin niillä asiakkailla, jotka ovat tulossa noutamaan tiedoksiantoa käräjäoikeudesta kuin niillä asiakkailla, jotka ovat tulossa käräjäoikeuden istuntoon. Toimitilakonsepti ja useiden virastojen sijoittaminen samoihin rakennuksiin aiheuttaa käräjäoikeuden käsityksen mukaan väistämättä, että kaikki virastorakennukseen tulevat on voitava turvatarkastaa. Ellei tämä olisi mahdollista, ei konseptin mukaisen yhteisen asiakaspalvelualueen luominen ole mahdollista, vaan eri virastoihin kulkeville tulisi järjestää erilliset kulkureitit ja eri virastojen asiakaspalvelupisteet tulisi eristää toisistaan. Jälkimmäinen ratkaisu asettaisi virastotalossa työskentelevät työsuojelullisesti perusteetta eriarvoiseen asemaan. Työ- ja asiakasturvallisuuden kohentaminen ei voi jäädä odottamaan ties kuinka monen vuoden päähän toimitilakonseptin mukaisten tilojen aikaansaamista. Olemassa olevia tiloja jouduttaneen myös hyödyntämään nykyistä tehokkaammin ja asiakaspalveluja yhdistämään ja keskittämään jo nykyisissäkin toimitiloissa. Molemmat seikat edellyttävät työ- ja asiakasturvallisuuden saattamista asianmukaiselle tasolle. Tästä puolestaan väistämättä aiheutuu kustannuksia jo ennen kuin toimitiloja on saatu toimitilakonseptin edellyttämälle tasolle. Mikäli työ- ja asiakasturvallisuus oikeusministeriön hallinnonalan virastoissa halutaan saattaa asianmukaiselle tasolle, tästä aiheutuu väistämättä toisin kuin esitysluonnoksessa on todettu - kohtalaisen huomattavia taloudellisia vaikutuksia kasvavien vartija- ja laitekustannusten sekä tilamuutoskustannusten muodossa. Käytännössä kustannusten voitaneen lisäksi arvioida olevan korkeampia virastotalossa, jossa on useita virastoja ja runsaammin asiakasliikennettä kuin pelkästään tuomioistuimen tiloja käsittävässä oikeustalossa, jota esitysluonnoksessa on käytetty arviointiperusteena. Lain säätämisen yhteydessä tulisi myös arvioida mahdollisuutta, että henkilöltä, joka on jouduttu poistamaan virastosta häiritsevän käyttäytymisen johdosta, voitaisiin viraston päällikön päätöksellä määräajaksi kieltää asioiminen virastossa ilman virallista kutsua muutoin kuin postia, sähköpostia tai asiamiestä käyttäen.

6 6 Pohjois-Karjalan käräjäoikeus Käräjäoikeus kiinnittää huomion turvatarkastuksen järjestämisen osalta siihen, että kun tiedoksi antamiseen liittyvien tulevien uudistusten vuoksi haastemiesten tarve tullee vähenemään lähitulevaisuudessa, näitä mahdollisesti muuten irtisanottavia henkilöitä voitaisiin siirtää turvatarkastajan tehtäviin ilman, että turvatarkastusta ulkoistetaan esim. vartiointiliikkeelle. Näin myös turvatarkastus säilyisi kokonaisuudessaan viraston omana tehtävänä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus Turun oikeustalolla syyttäjänviraston tai ulosoton asiakas ei pysty asioimaan näiden virastojen asiakaspalvelupisteissä kulkematta käräjäoikeuden hallinnassa olevien tilojen kautta. Kaikille käräjäoikeuteen saapuville henkilöille tehdään turvatarkastus. Koska syyttäjänvirastossa tai ulosotossa asioivat henkilöt ensin saapuvat käräjäoikeuden tiloihin heille voidaan jo voimassa olevan lainsäädännön puitteissa suorittaa turvatarkastus. Tilannetta kuitenkin selkeyttäisi nyt esitetty lainsäädäntöratkaisu. Kuten luonnoksessa todetaan tulisi turvatarkastuksen suorittaja olla ulkoisesti tunnistettavissa turvatarkastajaksi. Käräjäoikeus ei kuitenkaan pidä tarpeellisena, että käräjäoikeuden henkilökuntaan kuuluva turvatarkastuksen suorittaja olisi pukeutuneena erityiseen turvatarkastajan virka-asuun vaan riittävää olisi, että turvatarkastaja voi esittää turvatarkastajan virkakortin. Kiireellisessä tapauksessa virka-asun hakeminen ja siihen pukeutuminen voi jopa estää tarpeellisen turvatarkastuksen suorittamisen varsinkin sellaisissa tiloissa, joissa ei rutiininomaisesti tarkasteta jokaista virastoon saapuvaa henkilöä. Vaasan oikeusapupiirin oikeusaputoimen johtaja Lakiteknisen huomautuksen lisäksi ei lausuttavaa luonnoksen sisällöstä. Statens ämbetsverk på Åland Eftersom lagändringen inte kommer att beröra Statens ämbetsverk på Åland, finner ämbetsverket ej anledning att för sin del kommentera förslaget. Suomen Vartioliikkeiden Liitto ry Esitämme turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain 4 :ää täydennettäväksi siten, että turvatarkastajana mainitaan myös nimenomaisesti tuomioistuimen toimeksiannosta vartioimistehtäviä hoitava tehtävään koulutettu vartija.

Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus

Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 56 2014 Valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistus Lausuntotiivistelmä MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 56 2015 Valtion oikeusaputoimistojen

Lisätiedot

Oikeusapulainsäädännön muutostarpeet

Oikeusapulainsäädännön muutostarpeet LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2007:12 Oikeusapulainsäädännön muutostarpeet Lausuntotiivistelmä OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2007:12 Oikeusapulainsäädännön muutostarpeet Lausuntotiivistelmä OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1 JOHDANTO...1 1.1 Lausunnonantajat...1 1.2 Kielilain uudistaminen...1 1.3 Yleisarvio annetuista lausunnoista...2

SISÄLLYS. 1 JOHDANTO...1 1.1 Lausunnonantajat...1 1.2 Kielilain uudistaminen...1 1.3 Yleisarvio annetuista lausunnoista...2 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Lausunnonantajat...1 1.2 Kielilain uudistaminen...1 1.3 Yleisarvio annetuista lausunnoista...2 2 INLEDNING...3 2.1 Remissinstanser...3 2.2 Språklagsreform...3 2.3 Allmänt

Lisätiedot

Tuomioistuinharjoittelu

Tuomioistuinharjoittelu LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:27 Tuomioistuinharjoittelu Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:27 Tuomioistuinharjoittelu Lausuntotiivistelmä ISSN 1458-7149 ISBN 978-952-466-931-3 (nid.)

Lisätiedot

42/2013. Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa

42/2013. Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa 42/2013 Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa Lausuntotiivistelmä 7.6.2012 42/2013 Arviomuistio osakeyhtiölain 18 luvun muuttamiseksi lunastusriidoissa Lausuntotiivistelmä

Lisätiedot

Oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan virkanimikkeiden uudistaminen

Oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan virkanimikkeiden uudistaminen Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 55/2012 Oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan virkanimikkeiden uudistaminen Lausuntotiivistelmä 55/2012 Oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan virkanimikkeiden

Lisätiedot

Vankeus- ja tutkintavankeuslakien muuttaminen

Vankeus- ja tutkintavankeuslakien muuttaminen 9/2014 Vankeus- ja tutkintavankeuslakien muuttaminen Lausuntotiivistelmä 9/2014 Vankeus- ja tutkintavankeuslakien muuttaminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2014 29.3.2014 Julkaisun nimi

Lisätiedot

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisin säilyttämien

Lisätiedot

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista

I Lausuntopyyntö. II Tiivistelmä lausunnoista I Lausuntopyyntö Voimakeinojen käyttöä siviilikriisinhallinnassa koskevan hankkeen (SM040:00/2012) tavoitteena on selkiyttää siviilikriisinhallintaoperaatioon osallistuvien asiantuntijoiden oikeudellista

Lisätiedot

Oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan virkanimikkeiden uudistaminen

Oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan virkanimikkeiden uudistaminen Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 22/2012 Oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan virkanimikkeiden uudistaminen 22/2012 Oikeuslaitoksen yleisen sopimusalan virkanimikkeiden uudistaminen Oikeusministeriö,

Lisätiedot

KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä O I K E U S M I N I S T E R I Ö. Tekijät

KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä O I K E U S M I N I S T E R I Ö. Tekijät 1 O I K E U S M I N I S T E R I Ö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijät Lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell Hallitusneuvos Jussi Pajuoja Julkaisun laji Lausuntoyhteenveto Toimeksiantaja Oikeusministeriö

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2006:22. Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2006:22. Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2006:22 Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen OIKEUSMINISTERIÖN LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2006:22 Yrityssaneerausta koskevan lainsäädännön tarkistaminen OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

74/2012. Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano

74/2012. Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano 74/2012 Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano 74/2012 Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano Oikeusministeriö, Helsinki 2012 14.12.2012 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano

Lisätiedot

HE 253/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulain. laajentamatta voimassa olevaa tarkastusoikeutta.

HE 253/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulain. laajentamatta voimassa olevaa tarkastusoikeutta. HE 253/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kilpailulain 37 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kilpailulain tarkastusmenettelyä koskevaa pykälää.

Lisätiedot

Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi

Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi 19/2013 Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi Lausuntotiivistelmä 19/2013 Julkisen oikeusavun laadun arviointijärjestelmän pilotointi Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki

Lisätiedot

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen

Mietintöjä ja lausuntoja. Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Mietintöjä ja lausuntoja BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 14 2015 Käräjäoikeusverkoston kehittäminen Oikeusministeriö,

Lisätiedot

Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen

Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen 49/2012 Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen Lausuntotiivistelmä 49/2012 Sananvapausrikokset, vainoaminen ja viestintärauhan rikkominen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö,

Lisätiedot

UUDEN PERUSTUSLAIN SEURANTARAPORTTI I

UUDEN PERUSTUSLAIN SEURANTARAPORTTI I UUDEN PERUSTUSLAIN SEURANTARAPORTTI I Katsaus perustuslakiuudistuksen toimeenpanoon ajalta 1.3.2000-28.2.2001 1 TIIVISTELMÄ Uusi perustuslaki Uusi perustuslaki (731/1999) tuli voimaan 1 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

14.6.2005 405/4/03. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus

14.6.2005 405/4/03. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus 14.6.2005 405/4/03 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus PÄÄTÖS KANTELUUN KUVAAMISLUPIA KOSKEVASSA ASIASSA 1 KANTELU Toimittaja Jarkko Sipilä pyysi

Lisätiedot

Ehdotus turvallisuustutkintalaiksi

Ehdotus turvallisuustutkintalaiksi 42/2010 Ehdotus turvallisuustutkintalaiksi Lausuntotiivistelmä 42/2010 Ehdotus turvallisuustutkintalaiksi Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2010 20.5.2010 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2002:6. Ohjeita lausunnon valmistelijalle

TOIMINTA JA HALLINTO 2002:6. Ohjeita lausunnon valmistelijalle TOIMINTA JA HALLINTO 2002:6 Ohjeita lausunnon valmistelijalle OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2002:6 Ohjeita lausunnon valmistelijalle OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2002 ISSN 1458-6436 ISBN 952-466-046-6

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2. Lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2. Lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2 Lait eurooppalaisesta vähäisiin vaatimuksiin sovellettavasta menettelystä ja eurooppalaisesta maksamismääräysmenettelystä TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2008:2 Lait eurooppalaisesta vähäisiin

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:17. Oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuus ja valvonta

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:17. Oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuus ja valvonta TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:17 Oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuus ja valvonta TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2009:17 Oikeudenkäyntiavustajien kelpoisuus ja valvonta ISSN 1458-6452 ISBN 978-952-466-940-5 (nid.) ISBN 978-952-466-941-2

Lisätiedot

Seksuaalirikollisten hoito

Seksuaalirikollisten hoito LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:20 Seksuaalirikollisten hoito Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:20 Seksuaalirikollisten hoito Lausuntotiivistelmä ISSN 1458-7149 ISBN 978-952-466-917-7

Lisätiedot

Maaseutuelinkeinorekisterilain uudistamistyöryhmä

Maaseutuelinkeinorekisterilain uudistamistyöryhmä Maaseutuelinkeinorekisterilain uudistamistyöryhmä Helsinki 2007 Työryhmämuistio mmm 2007:12 Maaseutuelinkeinorekisterilain uudistamistyöryhmä Helsinki 2007 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Lahjusrikoksia koskevien säännösten eräät muutostarpeet

Lahjusrikoksia koskevien säännösten eräät muutostarpeet MIETINTÖJÄ JA LAUSUNTOJA BETÄNKANDEN OCH UTLÅTANDEN 47 2015 Lahjusrikoksia koskevien säännösten eräät muutostarpeet Lausuntotiivistelmä Lahjusrikoksia koskevien säännösten eräät muutostarpeet Lausuntotiivistelmä

Lisätiedot

Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti. Julkaisu 2010:3

Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti. Julkaisu 2010:3 Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti Julkaisu 2010:3 Ulosottovirastojen toimipaikkaverkostotyöryhmän loppuraportti Julkaisu 2010:3 KUVAILULEHTI Tekijät VALTAKUNNANVOUDINVIRASTO

Lisätiedot

Velkajärjestelyn uudistaminen

Velkajärjestelyn uudistaminen 41/2012 Velkajärjestelyn uudistaminen Lausuntotiivistelmä 41/2012 Velkajärjestelyn uudistaminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2012 28.06.2012 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu

Lisätiedot

Pikaluottoihin liittyvän lainsäädännön uudistaminen

Pikaluottoihin liittyvän lainsäädännön uudistaminen LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:4 Pikaluottoihin liittyvän lainsäädännön uudistaminen Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:4 Pikaluottoihin liittyvän lainsäädännön uudistaminen Lausuntotiivistelmä

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi isyyslain muuttamisesta ESIT YK SEN PÄÄA SIAL LI NE N SISÄL TÖ.

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi isyyslain muuttamisesta ESIT YK SEN PÄÄA SIAL LI NE N SISÄL TÖ. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi isyyslain muuttamisesta ESIT YK SEN PÄÄA SIAL LI NE N SISÄL TÖ. Esityksessä ehdotetaan isyyden toteamista avioliiton perusteella koskevan isyyslain säännöksen muuttam

Lisätiedot