Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi turvatarkastuksista oikeushallinnon viranomaisissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi turvatarkastuksista oikeushallinnon viranomaisissa"

Transkriptio

1 1 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi turvatarkastuksista oikeushallinnon viranomaisissa Lausuntotiivistelmä Esityksen pohjana olleesta esitysluonnoksesta varattiin tilaisuus lausunnon antamiseen Eduskunnan oikeusasiamiehelle, sisäasiainministeriölle, Valtakunnansyyttäjänvirastolle, Valtakunnanvoudinvirastolle, Rikosseuraamuslaitokselle, Itä-Suomen ja Turun hovioikeuksille, kuudelle käräjäoikeudelle, oikeusaputoimen johtajille, Ahvenanmaan valtionvirastolle, Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle ja Suomen Vartioliikkeiden Liitto ry:lle. Lausuntonsa antoivat, sisäasiainministeriö, Valtakunnansyyttäjänvirasto, Valtakunnanvoudinvirasto, Rikosseuraamuslaitos, Itä-Suomen hovioikeus, Turun hovioikeus, Helsingin käräjäoikeus, Österbottens tingsrätt, Satakunnan käräjäoikeus, Pohjois-Karjalan käräjäoikeus, Varsinais-Suomen käräjäoikeus, Vaasan oikeusapupiirin oikeusaputoimen johtaja, Statens ämbetsverk på Åland ja Suomen Vartioliikkeiden Liitto ry. Lisäksi lausunnot saatiin oikeusministeriön lainvalmisteluosastolta ja kriminaalipoliittiselta osastolta. Oikeusministeriö Oikeusministeriön lainvalmisteluosasto toteaa, että turvatarkastuslaki on säädetty ennen perustuslain voimaantuloa. Sääntely ei siten ole tullut nimenomaisesti arvioitavaksi perustuslain 124 :n näkökulmasta, vaikka laki säädettiinkin perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella. Valiokunta on perustuslain voimaantulon jälkeisessä käytännössään arvioinut eri yhteyksissä turvatarkastustoimivaltuuksia sisältäneiden lakiehdotusten suhdetta perustuslain 124 :ään. Asianomaiset kannanotot on aiheellista ottaa huomioon esityksen säätämisjärjestysperusteluissa. Perustuslain 124 :n tarkoituksenmukaisuusedellytyksen täyttymisen on katsottava vaativan vielä lisäperusteluja. Koska turvatarkastuksen suorittaminen ei muodosta yksityisistä turvallisuuspalveluista annetussa laissa tarkoitettua vartioimistehtävää, vartijan koulutus ei sellaisenaan tarjoa valmiuksia esimerkiksi turvatarkastustekniikan hallintaan. Lakiehdotusta onkin näiltä osin syytä täsmentää. Parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä olevassa yksityisiä turvallisuuspalveluja koskevassa lakiehdotuksessa (HE 22/2014 vp) on pyritty selkeyttämään vartijan ja turvatarkastajan toimivaltuuksien erillisyyttä. Lakiehdotuksesta ilmenevän pääperiaatteen mukaisesti yksityisistä turvallisuuspalveluista koskevan lain säännökset eivät lähtökohtaisesti tule sovellettaviksi muuhun lakiin perustuvaa turvatarkastustehtävää suoritettaessa (HE 22/2014 vp; 1. LE 83 1 mom.). Ehdotettu laki mahdollistaa kuitenkin nimenomaisen säännöksen perusteella henkilön toimimisen nykyiseen tapaan samanaikaisesti sekä vartijana että tuomioistuinten turvatarkastuksista annetussa laissa tarkoitettuna turvatarkastajana (em. LE 83 2 mom.). Tämä seikka on selvyyden vuoksi aiheellista todeta nyt ehdotetun lain perusteluissa. Jos turvatarkastuslaki kuitenkin laajennetaan ehdotetulla tavalla koskemaan myös muita oikeushallinnon viranomaisia, ehdotetun yksityisiä turvallisuuspalveluja koskevan lain suhde asianomaisissa viranomaisissa suoritettaviin turvatarkastuksiin vaatinee uudelleenarviointia. Ehdotetut muutokset merkitsisivät toteutuessaan nykyisen tuomioistuinten turvatarkastuksia koskevan lain soveltamisalan olennaista laajentamista ja lähes kaikkien pykälien muuttamista. Säädösvalmistelun periaatteiden mukaisesti tällaisissa tapauksissa

2 2 uudistusta ei ole asianmukaista toteuttaa voimassa olevaa lakia muuttamalla, vaan säätämällä kokonaan uusi laki. Ministeriön kriminaalipoliittinen osasto katsoo, että mikäli on tarkoitus laajentaa turvatarkastajan tarkastusoikeus myös henkilötarkastukseksi katsottaviin toimenpiteisiin, niin asia tulisi selvästi ilmetä laista. Sisäasiainministeriö Sisäasiainministeriö toteaa, että nykyisin eri viranomaisissa suoritettavista turvatarkastuksista säädetään seitsemässä eri laissa. Ministeriön käsityksen mukaan tässä yhteydessä olisi tarkoituksenmukaista selvittää, voitaisiinko turvatarkastuksista säätää yhdessä laissa. Valtakunnansyyttäjänvirasto Virasto katsoo, että perusteltua on pitää turvatarkastajakortti turvatarkastajan tehtävissä mukana ja esitettävä se pyydettäessä. Poliisia ja vartijaakaan ei ole tehtävää suorittaessaan määrätty pitämään virkamerkkiään ja vartijakorttiaan esillä. Näillä molemmilla on tunnistettavassa asussaan sana poliisi tai vartija sekä virkamerkki tai vartijakortti pyydettäessä esitettävissä. Valtakunnanvoudinvirasto Valtakunnanvoudinvirasto pitää tärkeänä, että turvatarkastuksien tekemiseen oikeuttava lainsäädäntö saadaan koskemaan tuomioistuimen ohella myös muita oikeushallinnon viranomaisia. Ulosoton toiminnan luonteesta johtuen tarve turvatarkastusten tekemiselle ulosotossa asioiville henkilöille on varmasti vähintään vastaava kuin tuomioistuimissa. Oikeustaloissa tuomioistuinten kanssa samassa yhteydessä toimivien ulosottovirastojen osalta turvatarkastuksia tehdään tälläkin hetkellä säännönmukaisesti myös ulosotossa asioiville henkilöille. Tämän vuoksi on tärkeää, että asiaa koskeva säädöspohja saadaan ulosoton tarpeita sekä nykytilan menettelyjä vastaavaksi. Myös muun kihlakunnanvoudin kuin johtavan kihlakunnanvoudin tulisi voida päättää turvatarkastuksen järjestämisestä, jos se on yksittäisen asian käsittelyn vuoksi tarpeen. Kihlakunnanvoutia ja tuomioistuimen puheenjohtajaa koskevat samat oikeudelliset tutkintovaatimukset ja kihlakunnanvouti vastaa itsenäisesti johtamansa osaston täytäntöönpanotoimista. Kihlakunnanvoudilla on parhaat mahdollisuudet arvioida yksittäistapauksessa tehtävän turvatarkastuksen tarvetta ja tarpeet sen tekemiselle voivat tulla eteen myös yllättäen. Turvatarkastusten tekeminen yksittäistapauksessa voi olla tarpeen esimerkiksi huutokauppatilaisuudessa taikka ulosottoselvitykseen saapuvalle henkilölle. Rikosseuraamuslaitos Arviointikeskusten osalta tehtäviä tullaan organisoimaan uudelleen siten, että arviointikeskukset tulevat toimimaan vankiloiden yhteydessä. Tällöin turvatarkastukset

3 3 tehdään vankiloissa. Rikosseuraamuslaitoksella ei ole tällä hetkellä suunnitelmissa ottaa käyttöön turvatarkastusten tekemistä yksittäisissä yhdyskuntaseuraamustoimistojen toimipisteissä. Rikosseuraamuslaitos näkee lakiesityksen myönteisenä niissä tiloissa, joissa toimitaan yhdessä muiden oikeushallinnon viranomaisten kanssa. Rikosseuraamuslaitos puoltaa lakiesitystä siltä osin kuin se koskee lain soveltamisalan laajentamista esitetyn mukaisesti yhdyskuntaseuraamustoimistoihin. Itä-Suomen hovioikeus Hovioikeus pitää perusteltuna turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain (1121/1999) soveltamisalan laajentamista esitetyllä tavalla eräisiin muihin oikeushallinnon viranomaisiin sekä esitettyjä säännöksiä turvatarkastajan henkilön tunnistettavasta pukeutumisesta, turvatarkastuskortista, voimankäyttövälineistä ja koulutuksesta niiden käyttöön. Esityksen perusteluissa todetulla tavalla tuomioistuin -sanalla tulee tarkoittaa sitä tilaa, jossa tuomioistuin kulloinkin toimii. Näin turvatarkastusten toimittaminen tapahtuu ehdotetulla tavalla myös matkakäräjillä riippumatta siitä missä tiloissa istunto pidetään. Turun hovioikeus Turun hovioikeudessa turvatarkastuksen suorittavat hovioikeuden virkamiehet, virastomestarit. Turvatarkastuksen suorittamiseen on koulutettu sekä miehiä että naisia. Virastomestareiden virkatakista käy ilmi heidän asemansa hovioikeudessa. Hovioikeus kiinnittää huomiota työturvallisuuslain (738/2002) 3 :n 2 ja 3 momenttiin, joiden mukaan vuokratyön vastaanottajan on muun muassa varmistettava, että vuokratyöntekijällä on riittävä ammattitaito, kokemus ja sopivuus suoritettavaan työhön, sekä erityisesti huolehdittava työntekijän perehdyttämisestä työhön ja työpaikan olosuhteisiin. Turvatarkastus tuomioistuimessa eroaa vartijan tavanomaisista työtehtävistä siinä määrin, että voimassa oleva hyväksyminen vartijaksi ei takaa onnistunutta turvatarkastuksen suorittamista. Myös metallinilmaisimen ja läpivalaisimen onnistunut käyttö edellyttää pitkää kokemusta. Turvatarkastuksia koskevassa toimeksiantosopimuksessa tulee ottaa huomioon vartijan henkilökohtaiset ominaisuudet ja soveltuminen erityisesti tuomioistuimen turvatarkastuksiin. Esitys ei tuo muutosta siihen sääntöön, jonka mukaan tuomioistuin päättää turvatarkastuksesta neuvoteltuaan poliisin kanssa. Hovioikeuden kokemuksen mukaan poliisin kanssa käydyistä neuvotteluista on hyvä tehdä selvä pöytäkirja. Poliisin kanssa käytävät neuvottelut ovatkin merkityksellisiä myös koulutuksen tarpeen ja laadun suunnittelussa. Helsingin käräjäoikeus Käräjäoikeus kannattaa esitystä turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain soveltamisalan laajentamisesta myös esityksessä mainittuihin muihin oikeushallinnon viranomaisiin. Siten Helsingin käräjäoikeuden kanssa samoissa tiloissa Oikeustalossa toimivan Helsingin syytäjänviraston asiakkaiden turvatarkastukset tulisivat lain piiriin.

4 4 Österbottens tingsrätt Österbottens tingsrätt är en av de tingsrätter, som har en gemensam säkerhetsgranskning för hela justitiehuset, där förutom tingsrätten också förvaltningsdomstolen, åklagarväsendet och utsökningen verkar. Tingsrätten uppfattar sin nuvarande situation som tillfredsställande, med undantag av vissa tekniska problem med gammal utrustning. Vakttjänsterna köps gemensamt utifrån. Tanken att koppla säkerhetsgranskningarna till utrymmeskonceptet är i sig riktig. Den är ju redan realiserad här i Vasa, förutom gällande rättshjälpen och i förslaget nämnda påföljdsverk. Dessutom innebär arrangemangen så stora kostnader, att redan detta motiverar gemensamma funktioner. Att begreppet rättsförvaltningens myndigheter innefattar även rättshjälpen kan vara ägnat att skapa en viss förvirring, enär åtminstone den del av rättshjälpen som handlar om att bistå människor i deras juridiska problem och biträda dem i rättegångar knappast kan kallas myndighetsutövning och inte heller skapar den typ av motsatsförhållande till klienterna, som skulle motivera ett säkerhetsskydd. Om dock denna verksamhet enligt konceptet skall inhysas i samma byggnad som övriga instanser borde den ha en skild ingång, utan säkerhetsgranskning. Tingsrätten stöder förslaget om rättigheter att använda vissa slag av kraftmedel. Det är bra att lagen definierar de medel som är tillåtna och att skolning krävs i användandet av dessa. Likaså är det bra att kvinnor visiterar kvinnor och män män, trots att detta kan förutsätta en större grupp vakter, för att alla upptänkliga situationer skall kunna hanteras. De olika myndigheternas behov av skydd är olika. Därför behövs också möjligheten för justitieministeriet att centralt bestämma om säkerhetsgranskning, av särskilda skäl. Domstolens rätt att i enskilda fall föranstalta säkerhetsgranskning i samband med en skild rättegång kvarstår som tidigare, vilket är av nöden, då man inte inom en överskådlig framtid kommer att kunna åstadkomma en jämställd säkerhetssituation i hela landet och det också annars kan uppstå situationer, där sammanträdet sker på en sådan plats och under sådana omständigheter, att ett beslut om säkerhetsgranskning måste tas. Satakunnan käräjäoikeus Oikeusministeriön hallinnonalan virastojen toimitilojen sijoittaminen samoihin rakennuksiin sekä toimitilakonseptin vaatimukset asiakaspalvelulle asettavat väistämättä uusia vaatimuksia turvatarkastusten järjestämiselle. Tarvetta turvatarkastusten käyttöalan laajentamiseen aiheutuu myös siitä, että poliisin mahdollisuudet toiminnan turvallisuuden ylläpitämiseen liittyvän virka-avun antamiseen ovat heikentyneet olennaisesti.

5 5 Satakunnan käräjäoikeudessa on aloitettu Porin kansliassa säännönmukaiset turvatarkastukset oikeuden istuntoihin saapuville vuoden 2012 alusta lähtien. Porin kansliassa maaliskuussa 2013 tapahtuneen uhkatilanteen johdosta turvatarkastukset laajennettiin koskemaan myös tiedoksiantoja käräjäoikeudesta noutavia, samalla asiakkaiden pääsy muihin asiakaspalvelutiloihin ilman vartijan myötävaikutusta estettiin. Käräjäoikeuden Rauman kansliassa turvatarkastukset suoritetaan edelleen tarpeen mukaan, käytännössä vain rikosistuntopäivinä. Kokemukset turvatarkastuksista Porin kansliassa ovat osoittaneet, että käräjäoikeuden tiloihin tulevilla todetaan turvatarkastuksessa teräaseita lähes päivittäin, lisäksi löytyy jatkuvasti huumeita, lääkkeitä sekä huumeiden käyttövälineitä piikkejä, ruiskuja, neuloja, mutta myös erilaisia väkivallan käyttämiseen soveltuvia tai tarkoitettuja välineitä, kuten pesäpallomaila, kaasuase jopa sähkölamautinkin on löytynyt. Turvatarkastuksissa on lisäksi huomattu, että kiellettyjä aineita tai välineitä on useammin niillä asiakkailla, jotka ovat tulossa noutamaan tiedoksiantoa käräjäoikeudesta kuin niillä asiakkailla, jotka ovat tulossa käräjäoikeuden istuntoon. Toimitilakonsepti ja useiden virastojen sijoittaminen samoihin rakennuksiin aiheuttaa käräjäoikeuden käsityksen mukaan väistämättä, että kaikki virastorakennukseen tulevat on voitava turvatarkastaa. Ellei tämä olisi mahdollista, ei konseptin mukaisen yhteisen asiakaspalvelualueen luominen ole mahdollista, vaan eri virastoihin kulkeville tulisi järjestää erilliset kulkureitit ja eri virastojen asiakaspalvelupisteet tulisi eristää toisistaan. Jälkimmäinen ratkaisu asettaisi virastotalossa työskentelevät työsuojelullisesti perusteetta eriarvoiseen asemaan. Työ- ja asiakasturvallisuuden kohentaminen ei voi jäädä odottamaan ties kuinka monen vuoden päähän toimitilakonseptin mukaisten tilojen aikaansaamista. Olemassa olevia tiloja jouduttaneen myös hyödyntämään nykyistä tehokkaammin ja asiakaspalveluja yhdistämään ja keskittämään jo nykyisissäkin toimitiloissa. Molemmat seikat edellyttävät työ- ja asiakasturvallisuuden saattamista asianmukaiselle tasolle. Tästä puolestaan väistämättä aiheutuu kustannuksia jo ennen kuin toimitiloja on saatu toimitilakonseptin edellyttämälle tasolle. Mikäli työ- ja asiakasturvallisuus oikeusministeriön hallinnonalan virastoissa halutaan saattaa asianmukaiselle tasolle, tästä aiheutuu väistämättä toisin kuin esitysluonnoksessa on todettu - kohtalaisen huomattavia taloudellisia vaikutuksia kasvavien vartija- ja laitekustannusten sekä tilamuutoskustannusten muodossa. Käytännössä kustannusten voitaneen lisäksi arvioida olevan korkeampia virastotalossa, jossa on useita virastoja ja runsaammin asiakasliikennettä kuin pelkästään tuomioistuimen tiloja käsittävässä oikeustalossa, jota esitysluonnoksessa on käytetty arviointiperusteena. Lain säätämisen yhteydessä tulisi myös arvioida mahdollisuutta, että henkilöltä, joka on jouduttu poistamaan virastosta häiritsevän käyttäytymisen johdosta, voitaisiin viraston päällikön päätöksellä määräajaksi kieltää asioiminen virastossa ilman virallista kutsua muutoin kuin postia, sähköpostia tai asiamiestä käyttäen.

6 6 Pohjois-Karjalan käräjäoikeus Käräjäoikeus kiinnittää huomion turvatarkastuksen järjestämisen osalta siihen, että kun tiedoksi antamiseen liittyvien tulevien uudistusten vuoksi haastemiesten tarve tullee vähenemään lähitulevaisuudessa, näitä mahdollisesti muuten irtisanottavia henkilöitä voitaisiin siirtää turvatarkastajan tehtäviin ilman, että turvatarkastusta ulkoistetaan esim. vartiointiliikkeelle. Näin myös turvatarkastus säilyisi kokonaisuudessaan viraston omana tehtävänä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus Turun oikeustalolla syyttäjänviraston tai ulosoton asiakas ei pysty asioimaan näiden virastojen asiakaspalvelupisteissä kulkematta käräjäoikeuden hallinnassa olevien tilojen kautta. Kaikille käräjäoikeuteen saapuville henkilöille tehdään turvatarkastus. Koska syyttäjänvirastossa tai ulosotossa asioivat henkilöt ensin saapuvat käräjäoikeuden tiloihin heille voidaan jo voimassa olevan lainsäädännön puitteissa suorittaa turvatarkastus. Tilannetta kuitenkin selkeyttäisi nyt esitetty lainsäädäntöratkaisu. Kuten luonnoksessa todetaan tulisi turvatarkastuksen suorittaja olla ulkoisesti tunnistettavissa turvatarkastajaksi. Käräjäoikeus ei kuitenkaan pidä tarpeellisena, että käräjäoikeuden henkilökuntaan kuuluva turvatarkastuksen suorittaja olisi pukeutuneena erityiseen turvatarkastajan virka-asuun vaan riittävää olisi, että turvatarkastaja voi esittää turvatarkastajan virkakortin. Kiireellisessä tapauksessa virka-asun hakeminen ja siihen pukeutuminen voi jopa estää tarpeellisen turvatarkastuksen suorittamisen varsinkin sellaisissa tiloissa, joissa ei rutiininomaisesti tarkasteta jokaista virastoon saapuvaa henkilöä. Vaasan oikeusapupiirin oikeusaputoimen johtaja Lakiteknisen huomautuksen lisäksi ei lausuttavaa luonnoksen sisällöstä. Statens ämbetsverk på Åland Eftersom lagändringen inte kommer att beröra Statens ämbetsverk på Åland, finner ämbetsverket ej anledning att för sin del kommentera förslaget. Suomen Vartioliikkeiden Liitto ry Esitämme turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain 4 :ää täydennettäväksi siten, että turvatarkastajana mainitaan myös nimenomaisesti tuomioistuimen toimeksiannosta vartioimistehtäviä hoitava tehtävään koulutettu vartija.

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä-

HE 217/2014 vp. Ehdotettu laki on käsiteltävä eduskunnassa. Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin, että tehtä- HE 217/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Ahvenanmaan itsehallintolakia muutettavaksi niin,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirastosta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA OIKEUSMINISTERIÖ Hallitussihteeri Ulla Westermarck Muistio VALTIONEUVOSTON ASETUS OIKEUSMINISTERIÖSTÄ ANNETUN VALTIONEU- VOSTON ASETUKSEN 6 :N MUUTTAMISESTA 1 Tausta Valtion virkamieslain muuttamista koskeva

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain

HE 305/2010 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain HE 305/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 17 :n ja vakuutusoikeuslain 21 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1256/2001 vp Palkansaajan järjestäytymättömyys ammattiliittoihin Eduskunnan puhemiehelle Perustuslaki turvaa oikeuden olla järjestäytymättä ammattiliittoon. Käytännössä valinnanvapautta

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015

Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015 Turvallisuusalan Lausunto 1 (5) Tutkintotoimikunta 28.10.2015 Sisäministeriö Timo Kerttula Viite: Sisäministeriön lausuntopyyntö: hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2004 vp Asunto-osakeyhtiöiden hallitusten ja osakkeenomistajien ohjeistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime lokakuun alusta voimaan tullut järjestyslaki kumosi kaupunkien omat järjestyssäännöt.

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 875/2001 vp Maatilan luovutusvoiton syntyminen avioeroon liittyvässä osituksessa Eduskunnan puhemiehelle Voimassa olevan lainsäädännön mukaan perinnönjako ja avioeroon liittyvä omaisuuden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 215/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain annetun lain, yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain annetun lain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun

Lisätiedot

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos 13.2.2015 SM066:00/2011

SISÄMINISTERIÖ Muistio Liite Lainsäädäntöneuvos 13.2.2015 SM066:00/2011 SISÄMINISTERIÖN ASETUS VARTIJAN JA JÄRJESTYKSENVALVOJAN ASUSTA JA JÄRJESTYKSENVALVOJAN TUNNUKSISTA 1. Yleistä Ehdotus liittyy hallituksen esitykseen HE 22/2014 eduskunnalle laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia siten, että henkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 59/2012 vp Ulkomailla äänestämisen helpottaminen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla äänestäminen on suomalaisissa vaaleissa äänioikeutetulle yhtä tärkeä oikeus kuin kotimaassakin oleskeleville

Lisätiedot

LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi postipalvelulain JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat.

LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp. hallituksen esityksen laiksi postipalvelulain JOHDANTO. Vireilletulo. Asiantuntijat. LIIKENNEVALIOKUNNAN MIETINTÖ 9/2001 vp Hallituksen esitys laiksi postipalvelulain muuttamisesta JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 20 päivänä kesäkuuta 2001 lähettänyt liikennevaliokuntaan valmistelevasti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1994 vp - HE 140 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1994 vp - HE 140 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 250/2006 vp Rintasyöpäseulonnat Eduskunnan puhemiehelle Rintasyöpä on Suomen yleisin naisten syöpämuoto. Vuonna 2003 Suomessa todettiin 3 779 uutta rintasyöpätapausta, ja rintasyöpään

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

HE 6/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta

HE 6/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevien säännösten muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 412/2009 Valtionyhtiöiden ylimitoitettujen eläke-etujen kohtuullistaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime viikkoina on ilmennyt, että monilla eläkkeelle siirtyneillä valtionyhtiön johtajilla

Lisätiedot

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos,

HE 66/2007 vp. on tarkoitus siirtää vuoden 2008 alusta lukien arkistolaitoksen yhteyteen. Lakiin ehdotetaan tehtäväksi lisäksi tekninen muutos, HE 66/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arkistolain 1 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan arkistolakia muutettavaksi siten, että siitä poistettaisiin

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman

HE 212/2013 vp. 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman HE 212/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupanvahvistajista annetun lain 1 ja 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kaupanvahvistajista annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 648/2002 vp Tupakkalain tulkinta Eduskunnan puhemiehelle Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi. Tämä merkitsee sitä, että erityisen riskialttiita työntekijöitä,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa

Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.3.2011 Oikeustieteen maisterin tutkinnon tutkintovaatimukset ja täydentävät opinnot eri hakijaryhmille maisterivalinnoissa 1. Oikeustieteen maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 243/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain 58 :n sekä kolttalain 68 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi porotalouden ja luontaiselinkeinojen

Lisätiedot

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

HE 136/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki HE 136/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtionavusta Urho Kekkosen kuntoinstituuttisäätiölle ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtionavusta Urho

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

Opintotukilaki 5 a, 2 mom.

Opintotukilaki 5 a, 2 mom. Opintotukilaki 5 a, 2 mom. Lukio-opinnot ovat päätoimisia, jos niiden oppimäärän mukainen laajuus on yhteensä vähintään 75 kurssia tai jos ne suoritetaan ammatillisen perustutkinnon yhteydessä aikuisille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp)

Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp) Lainvalmisteluosasto LsN Mari Aalto 27.9.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle Oikeusministeriön vastine lakivaliokunnalle annettujen kirjallisten huomautusten johdosta (HE 109/2016 vp) 1. Yleistä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pakkohuutokaupalla myytävien kiinteistöjen lunastamisesta valtiolle annetun lain kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2002 vp Hallituksen esitys laeiksi tapaturmavakuutuslain muuttamisesta Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 3 päivänä huhtikuuta 2002

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Palkan ulosmittauksen kehittäminen

Palkan ulosmittauksen kehittäminen 35/2011 Palkan ulosmittauksen kehittäminen Lausuntotiivistelmä 35/2011 Palkan ulosmittauksen kehittäminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2011 1.8.2011 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta HE 111/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015

Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 1 Hovioikeudenneuvos Timo Ojala Helsingin hovioikeus Salmisaarenranta 7 I 00181 Helsinki sähköp. timo.j.ojala(@)oikeus.fi 5.10.2015 EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNALLE Viite: HE 29/2015 vp Lausunto hallituksen

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 16/2014 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2013 Oikeusministeriö, Helsinki 2014 25.3.2014 Julkaisun

Lisätiedot

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 112/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 112/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kiinteistörekisterilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistörekisterilakia siten, että kiinteistötunnuksen

Lisätiedot

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

HE 151/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä HE 151/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain 7 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kiinteistötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta 1992 vp Kirjallinen kysymys 583 Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta Eduskunnan Herra Puhemiehelle Kiinteistöjen ja osakkeiden arvot ovat laskeneet romahdusmaisesti

Lisätiedot

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

HE 245/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhteisöveron

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS Annettu 7. päivänä huhtikuuta 2016 Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan päätöksen mukaisesti määrätään Rikosseuraamuslaitoksesta 27 päivänä marraskuuta 2009 annetun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 62/2003 vp Pehmytkudosreuman lääkitys Kela-korvauksen piiriin Eduskunnan puhemiehelle Pehmytkudosreuman (fibromyalgian) hoitoon käytettävät lääkkeet eivät kuulu Kelan erityiskorvattavien

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista

että liikennerikoksista sakkoihin tuomituista H allituksen esitys Eduskunnalle rangaistusm ääräysm enettelyä koskevan lainsäädännön uudistamisesta ja eräiksi m uutoksiksi tieliikennerikoksia koskevaan lainsäädäntöön. Rangaistusmääräysmenettely, joka

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Asetusluonnos Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 200 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI MUISTIO Oikeushallinto-osasto Tuomioistuinyksikkö 9.9.2015 OIKEUSMINISTERIÖN ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN KÄRÄJÄOIKEUDEN JA SALPAUS- SELÄN SYYTTÄJÄNVIRASTON LAHDEN PALVELUTOIMISTON UUSIKSI VUOKRA- SOPIMUKSIKSI

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 242/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain väliaikaisesta muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan yliopistolakia ja ammattikorkeakoululakia muutettaviksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 299/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntarakennelain muuttamisesta sekä kuntajakolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin kumoamisesta

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2008 vp Kelan maksamat matkakorvaukset oman auton käytöstä Eduskunnan puhemiehelle Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kelan toimistosta voi hakea

Lisätiedot

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot)

Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Liite 3: Yhdistelmäluettelo (valtion kirjanpitoyksiköt, tulosohjatut virastot ja työnantajavirastot) Eduskunta 110 Eduskunta 110000 Eduskunta 110002 Eduskunnan kanslia 21 Eduskunta 110004 Eduskunnan oikeusasiamiehen

Lisätiedot

HE 117/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 :n muuttamisesta

HE 117/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ylikuormamaksusta annetun lain 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan ylikuormamaksusta annetun lain muuttamista niin, että ylikuormasta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 329/2009 vp Kasvirohdosvalmisteiden myyntikanavan määrittely lääkelaissa Eduskunnan puhemiehelle Luontaistuotealan keskusliitto ry ja Fytonomit ry ovat luovuttaneet 16.4.2009 ministeri

Lisätiedot

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa

saman lain 5 :n mukaan yleisenä syyttäjänä raastuvanoikeudessa ja maistraatissa. Nimismies tai apulaisnimismies toimii kihlakunnanoikeudessa 1992 vp- HE 101 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupunginviskaa Iista ja nimismiehestä käräjäoikeuden syyttäjänä ja laiksi kaupunginviskaaleista annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 281/2011 vp Lapsettomien leskien leskeneläkkeen ikärajojen laajentaminen Eduskunnan puhemiehelle Lapsettomien leskien leskeneläkettä saavat tämänhetkisen lainsäädännön mukaan 50 65-

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä

Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskuksen asema eläkelaitosten yhteistyöelimenä Eläketurvakeskus (jäljempänä ETK) on perustettu hoitamaan yksityisten eläkelaitosten yhteisiä palvelu-, ohjaus-, rekisteröinti- ja neuvonta-asioita.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 81/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain 61 ja 79 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan terveydenhuoltolakia muutettavaksi siten, erityisvastuualuejaossa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 140/2007 vp Konkurssipesään peräytettävät velat Eduskunnan puhemiehelle Takaisinsaannista konkurssipesään annetun lain (758/1991) 10 :ssä säädetään velan maksun peräytymisestä seuraavasti:

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 20.9.2012 EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI KALASTUKSENVALVOJAKORTISTA JA -TUNNUKSESTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 20.9.2012 EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI KALASTUKSENVALVOJAKORTISTA JA -TUNNUKSESTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio 20.9.2012 EHDOTUS MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUKSEKSI KALASTUKSENVALVOJAKORTISTA JA -TUNNUKSESTA 1. Pääasiallinen sisältö Asetuksessa säädettäisiin kalastuksenvalvojakortin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Pohjanmaa lukuina tilasto- ja ennakointiportaali www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Tilastotiedon hyödyntäminen seminaari 25.3.2010 Irina Nori Pohjanmaan liitto irina.nori@obotnia.fi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 73/2004 vp Rahamarkkinoiden ohjaus ja Nordea Suomi Oyj Eduskunnan puhemiehelle Ruotsi on päättänyt jäädä Euroopan keskuspankin (EKP) alaisuudessa toimivan euroalueen ulkopuolelle muun

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot