Tekninen lautakunta 8/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekninen lautakunta 8/2013 76"

Transkriptio

1 KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta 8/ Kokousaika Torstai klo Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa Henkilökohtaiset varajäsenet pj Tapio Pekkarinen (x) Antti Suominen ( ) vpj Aulis Tenhunen (x) Osmo Korhonen ( ) Raili Laitinen (-) Elina Kumpulainen ( ) Olli-Erkki Kinnunen (x) Kalevi Paananen ( ) Jonna Leppänen (x) Anne-Mari Kinnunen ( ) Marketta Rouvinen (x) Sirpa Kinnunen ( ) Marko Kinnunen (-) Jorma Timonen ( ) Muut saapuvilla olleet (ja läsnäolon peruste) Manu Toikkanen Jonna Laulumaa Juha Urpilainen Petri Syrjä Marja Lehtonen (-) kunnanhallituksen puheenjohtaja (x) kunnanhallituksen edustaja (-) kunnanjohtaja (x) rakennustarkastaja, pöytäkirjanpitäjä (-) vs. kunnanjohtaja Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin teknisen lautakunnan jäsenet Olli-Erkki tarkastustapa (paikka, Kinnunen ja Aulis Tenhunen. aika, tarkastajien valinta) Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty (Pöytäkirjan lehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme) Allekirjoitukset Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Puheenjohtaja Tapio Pekkarinen Tarkastusaika Aulis Tenhunen Paikka ja aika klo Virka-asema Petri Syrjä Olli-Erkki Kinnunen Allekirjoitus Petri Syrjä

2 Tekninen lautakunta VALOKUITUVERKON MAANRAKENNUSTYÖ TARJOUKSET Tekninen lautakunta Liite 1. Kinnulan kunnan rakentamaa valokuituverkkoa on kunnan alueella useita kymmeniä kilometrejä ja verkon laajentaminen jatkuu koko ajan. Kinnulan kunta on pyytänyt tarjoukset valokuituverkon maanrakennustöistä Valokuitukaapelia asennetaan mahdollisuuksien mukaan auraamalla ja kohteesta riippuen kaivamalla koneella tai käsin. Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä kaksi kappaletta. Avattiin määräaikaan mennessä suljetussa kirjekuoressa saapuneet tarjoukset: Liite 1. Maanrakennus Arto Kumpulainen Ky 20/32 yksikköhintaa Maanrakennus Aimo Kumpulainen Oy 13/32 yksikköhintaa Urakoitsijoiden valinta perustuu tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesta tarjottuihin yksikköhintoihin, jolloin halvimmat hinnat tarjonnut urakoitsija valitaan ensisijaiseksi maanrakennustöiden suorittajaksi. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää valita valokuituverkon maanrakennustöiden urakoitsijat järjestyksessä. 1. Maanrakennus Arto Kumpulainen Ky 2. Maanrakennus Aimo Kumpulainen Oy Ensisijaisesti valokuituverkon maanrakennustyöt suorittaa Maanrakennus Arto Kumpulainen Ky ja mikäli 1. suorittaja eli Maanrakennus Arto Kumpulainen Ky ei pysty hoitamaan annettuja työtehtäviä tilaajan työkohteille asettamien määräaikojen puitteissa, niin silloin tilaajan on mahdollisuus käyttää Maanrakennus Aimo Kumpulainen Oy:tä. Työkohteet ja rakennusaikataulun määrittelee tekninen lautakunta. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

3 Tekninen lautakunta TÄYTTÖLUPA HUOLTOMIEHEN TOIMEN TÄYTTÄMISEKSI Tekninen lautakunta Kinnulan kunnassa on 4 teknisen toimen huoltomiestä, huoltomiesten määrä perustuu työtehtävien mitoitukseen sekä päivystyksen työaika järjestelyihin. Yksi huoltomies on ollut työkokeilussa nuorten työpajalla jolloin työpajalta on ollut määräaikainen henkilö vaihdossa huoltomiehenä. Työtehtävien vaihto jatkuu edelleen, joten on tarkoituksenmukaista valita määräaikainen huoltomies. Huoltomiehen tehtävinä on, teknisen lautakunnan LIITE 3 mukaiset 3. huoltomiehen tehtävät. Tehtäväalueeseen kuuluu: Kotipiha, Terveyskeskus, Kunnanvirasto, Tori, Osaamiskeskus, Vuokratalo, Uimahalli, As Myllymäki, Kiinteistö- ja laitospäivystys, Huoltomies 2. tuuraus, Asiakaspalvelu ja muut erikseen määrättävät tehtävät. Huoltomieheltä vaaditaan oma-aloitteisuutta ja asiakaslähtöisyyttä. Tekninen koulutus, työkokemus ja näkemys energiataloudellisesta kiinteistön huollosta katsotaan eduksi. Lisäksi toimen menestyksellinen hoitaminen edellyttää halua asiakaspalveluun, yhteistyökykyä ja oma-aloitteisuutta. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät teknisten sopimuksen mukaan. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyy ja päättää esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää täyttöluvan huoltomiehen toimelle määräaikaisena Jonna Leppänen esitti asian palauttamista valmisteluun ja Olli-Erkki Kinnunen kannatti Jonna Leppäsen esitystä. Lautakunta yhtyi Jonna Leppäsen esitykseen.

4 Tekninen lautakunta MAA-AINESLUPA, MIKA TUIKKANEN TILALLA MÄKELÄ Tekninen lautakunta ASIA Päätös maa-ainesten otto hakemuksesta Kinnulan kunnan kinnulan kylän tilalla Mäkelä RN:o 32:7, joka koskee kallion ainesten ottoa alueelta. HAKIJA Tuikkanen Mika Lestijärventie KINNULA HAKEMUS JA OTTOSUUNNITELMA Hakemus on tullut vireille Suunniteltu ottamisalue sijaitsee Kinnulan kunnan Kinnulan kylässä n.4km Kinnulan keskustasta koilliseen. Alue ei kuulu pohjavesialueeseen eikä välittömässä läheisyydessä ole luonnonsuojelualueita. Ympärivuoden asuttuja kiinteistöjä ei ole kilometrin säteellä suunnitellusta ottopaikasta. N.270m:n etäisyydellä ottoalueen reunasta sijaitsee kesäkäytössä oleva kiinteistö Parhiala Muutoin ympäristö on maa. ja metsätalousvaltaista aluetta. Ottopaikka on varsin syrjäisellä seudulla: lähellä kulkee ainoastaan luvanhakijan oma viljelystie. Tilalta ei ole otettu aiemmin maa-aineksia. Kallioalueelle haetaan lupaa 10 vuodeksi kalliokiven ottamista ja murskaamista varten. Kymmenen vuoden jälkeen on toiminta-aluetta mahdollista laajentaa koilliseen ja luoteeseen päin. Murskeen käyttökohteet ovat pääasiassa alueen tiestön rakentaminen ja kunnossapito. Suunnitellun ottoalueen pinta-ala on noin 1.1 ha ja siitä on laskettu saatavan kalliokiviainesta n m 3 ktr suunnitelmassa esitetyin rajauksin. Lupaa haetaan 10 vuodeksi vuotuisen ottomäärän ollessa keskimäärin m 3 ktr keskimääräisen ottosyvyyden ollessa n 8,2 m. Suurimmillaan ottosyvyys on n.15 m nykyisestä maanpinnasta laskettuna ja alin ottamistaso Suunnitelman mukaan kallion päällä oleva maa-aines, paksuudeltaan 0-1.5m varastoidaan ja käytetään alueen maisemointiin toiminnan loputtua. Liikenne ottamisalueelle järjestetään olemassa olevia metsäautoteitä

5 Tekninen lautakunta pitkin. KUULEMINEN JA LAUSUNNOT Kuulutus ja hakemusasiakirjat on pidetty nähtävillä Kinnulan kunnanvirastossa. Kuulutus on julkaistu Kotiseudun sanomissa Ottoaluetta ympäröivien tilojen omistajia on hakemuksesta erikseen kuultu kirjeellä. Lausunnot Keski-Suomen ELY-keskukselta on pyydetty lausunto hakemuksesta. Lausunnossaan Keski-Suomen ELY-keskus pitää mahdollisena suunniteltua ottamista, kun ottamisessa noudatetaan lausunnossa sanottuja ohjeita. Ohjeiden mukaan alin sallittu ottamistaso ottoalueella on N , kuitenkin vähintään 2 m ylimmästä pohjaveden pinnasta. Ennen toiminnan aloittamista on selvitettävä onko Parhiala-tilalla porakaivo ja selvitettävä kaivosta pohjavesipinta. Lausunnossa on myös esitykset ohjeiksi ottokorkeuden ja otto alueen merkitsemisestä, suojakaistasta naapuritilaan päin, ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittelystä, toimista vahinkotilanteessa, ottoalueen info-taulusta, vaiheittaisesta maisemoinnista ja maisemointitöiden tarkastuksista. Muistutukset Hakemuksesta on jätetty kaksi muistutusta. Asta Pekkarinen viereisen Koskela-tilan omistaja on muistutuksessaan huomauttanut noin kilometrin päässä olevasta asuinkiinteistöstä sekä kulkuyhteydestä ottopaikalle. Alueelle pääsee kulkemaan kahta eri yksityistietä. Lisäksi Asta Pekkarinen tuo esille huolensa kaivojen veden laadusta läheisillä Parhiala ja Koskela kiinteistöillä. Kiinteistön Parhiala omistaja Hannu Koskela on ilmaissut mielipiteensä ottopaikan läheisyydestä omaan vapaa-ajanvietto paikkaan. Hakijan kuuleminen ja vastine Mika Tuikkanen on antanut vastineen lausunnon ja muistutuksen johdosta. Vastineessaan hakija toteaa, että muistutuksissa esille tuotuihin asioihin on otettu kantaa maa-aines- ja ympäristölupa hakemuksissa. Ja näin ollen muistutukset ovat aiheettomia. Hakemusasiakirjat on nähtävillä kokouksessa.

6 Tekninen lautakunta Rakennustarkastajan päätösehdotus: Kinnulan kunnan tekninen lautakunta myöntää maa-ainesluvan. Esitetyn ottamissuunnitelman lisäksi ottamisessa tulee noudattaa seuraavia määräyksiä. 1. Ottamisen alin sallittu taso on N , kuitenkin vähintään 2 metriä ylimmän pohjaveden pinnan yläpuolella. 2. Metsätalouskäytössä oleviin naapuritilojen alueisiin nähden tulee jättää vähintään 10 metrin levyinen alue ottamatta. 3. Valvonnan helpottamiseksi tulee alueelle asentaa riittävästi alinta ottotasoa osoittavia, selvästi näkyviä korkeusmerkkejä (vähintään kaksi kolmiopukkia). Ottamis- ja kaivualueen rajat tulee merkitä selvästi maastoon. Jyrkät vaaralliset luiskat tulee suojata lippusiimalla tai vastaavalla. Ottamisalueelle tulee asentaa taulu, josta ilmenee mm. luvanhaltijan / urakoitsijan yhteystiedot ja luvan voimassaoloaika. Merkinnät tulee tehdä ennen ottotoiminnan aloittamista. 4. Parhiala-nimisen kiinteistön veden laatu ja pohjaveden korkeus tulee todeta seurantaa varten. 5. Poltto- ja voiteluaineiden tilapäinen säilytys tulee tehdä kaksoisvaipallisissa säiliöissä tai säiliössä, jotka on sijoitettu suojaaltaaseen. 6. Jos öljyä tai muuta pohja- tai pintaveden laatua vaarantavaa ainetta joutuu maaperään, on siitä välittömästi ilmoitettava Kinnulan kunnan öljyvahinkojen torjuntaviranomaiselle sekä ryhdyttävä heti toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi. 7. Alueelle ei saa jättää roskaa, jätettä eikä tarpeettomia rakenteita tai esineitä. 8. Otto-alue tulee maisemoida turvalliseksi ja ympäröivään maastoon sopivaksi muotoilemalla luiskat vähintään 1:2 tai porrastamalla luiskat. Alueen jälkitasauksessa, jälkiverhoilussa ja yleisessä siistimisessä ei saa käyttää pohjavettä vaarantavia materiaaleja. Pintamaat tulee varastoida kaivualueen ulkopuolelle siten, että ne voidaan käyttää maisemoinnin yhteydessä kasvualustan muodostamiseen. 9. Kaksi vuotta ennen lupakauden päättymistä alueella tulee tehdä tarkastus, jossa selvitetään jatkosuunnitelmat ja mahdollinen maisemointitarve. Tarkastuksessa tulee olla läsnä luvanhaltija, kunnan maa-ainesoton valvoja sekä tarvittaessa ELY-keskuksen edustaja.

7 Tekninen lautakunta Luvan voimassaolo Lupa on voimassa saakka. Vakuuden määrääminen Ennen ottamisen aloittamista hakijan tulee antaa maa-aineslain 12 :n tarkoittamana vakuutena 5000 euron vakuus. Vakuus tulee olla voimassa yhden vuoden luvan päättymisen jälkeen. Päätöksen perustelut Ottamissuunnitelman ja lupamääräysten mukaan tehtävän ottamisen ei katsota aiheuttavan maa-aineslain 3 :n tarkoittamia haitallisia seurauksia. Annetut lupamääräykset ovat tarpeellisia, jotta ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja hankkeesta aiheutuvia haittoja voidaan välttää ja rajoittaa. Vakuus on määrätty lupaan liittyvien jälkihoitotoimenpiteiden ja poikkeustapahtumien siivoustoimenpiteiden suorittamisen varmistamiseksi. Lupamääräyksillä 1 ja 4 vältetään alueen pohjaveteen kohdistuvia haittavaikutuksia. Lupamääräyksellä 2 ehkäistään naapuritilaan kohdistuvia haittavaikutuksia ja varmistetaan turvallisen liikkumisen mahdollisuus tilan rajalla. Lupamääräys 3 on tarpeen toiminnan valvonnan ja yleisen turvallisuuden takaamiseksi. Lupamääräykset 5 ja 6 ovat tarpeen toimintaan liittyvien haitallisten kemikaalien ympäristöhaittojen välttämiseksi ja rajoittamiseksi. Lupamääräyksillä 7, 8 ja 9 estetään toiminnasta aiheutuvia maisemallisia haittoja. Päätöksen antopäivä Päätös annetaan julkipanon jälkeen Tarkastusmaksumaksu Hakijalta peritään Kinnulan kunnan maa-ainestaksan mukainen tarkastusmaksu 1065 euroa. Lisäksi laskutetaan luvanhakijalta lehtiilmoitukset todellisten kulujen mukaan. Sovelletut oikeusohjeet: Maa-aineslaki (555/1981) 3, 6, 7, 10,11-13, 19, 20.

8 Tekninen lautakunta Maa-ainesasetus (926/2005) 6 ja 7. Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Muutoksenhaku Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Hämeenlinnan hallintooikeuteen. Valitus tulee tehdä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Tarkastusmaksun osalta muutosta voi hakea oikaisuvaatimuksella. Tiedottaminen Päätös: Hakija Jäljennös päätöksestä: Keski-Suomen ELY-keskus Tiedoksi: Kinnulan kunnan ilmoitustaulu Asianosaiset, joille hakemuksesta on erikseen tieto annettu Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

9 Tekninen lautakunta YMPÄRISTÖLUPA KALLION LOUHINTAAN JA MURSKAUKSEEN, MIKA TUIKKANEN TILALLA MÄKELÄ Tekninen lautakunta ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta joka koskee kallion louhintaan ja murskausta Kinnulan kunnan kinnulan kylän tilalla Mäkelä RN:o 32:7. HAKIJA Tuikkanen Mika Lestijärventie KINNULA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Lupahakemus koskee kiinteistöllä Mäkelä tapahtuvaa kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevalle toiminnalle. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulaki (YSL, 86/2000) 28.1, ympäristönsuojeluasetus (YSA, 169/2000) 1.1 kohta 7c ja 7e, kivenlouhinta ja murskaus. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA YSA 7.1 :n kohdan 7a ja 7b perusteella lupaviranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. ASIAN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille TOIMINNAN SIJAINTIPAIKKA Suunniteltu ottamisalue sijaitsee Kinnulan kunnan Kinnulan kylässä n.4km Kinnulan keskustasta koilliseen. Alue ei kuulu pohjavesialueeseen eikä välittömässä läheisyydessä ole luonnonsuojelualueita. Ympärivuoden asuttuja kiinteistöjä ei ole kilometrin säteellä suunnitellusta ottopaikasta. N.270m:n etäisyydellä ottoalueen reunasta sijaitsee kesäkäytössä oleva kiinteistö Parhiala Muutoin ympäristö on maa. ja metsätalousvaltaista aluetta. Ottopaikka on varsin syr-

10 Tekninen lautakunta jäisellä seudulla: lähellä kulkee ainoastaan luvanhakijan oma viljelystie. Tilalta ei ole otettu aiemmin maa-aineksia. Kallioalueelle haetaan lupaa 10 vuodeksi kalliokiven ottamista ja murskaamista varten. Kymmenen vuoden jälkeen on toiminta-aluetta mahdollista laajentaa koilliseen ja luoteeseen päin. Murskeen käyttökohteet ovat pääasiassa alueen tiestön rakentaminen ja kunnossapito. Alueella ei ole vahvistettua kaavaa eikä kaavoitushankkeita ole vireillä. Keski-Suomen maakuntakaavassa ei suunnitellulle ottoalueelle ole merkintöjä. Alueella kasvaa pääasiassa nuorta männyntaimikkoa. Ottoalueella on kallion päällä cm moreenimaata. Alue on nykyisin metsätalouskäytössä. Ottamisalue kuuluu Kymijoen vesistöalueeseen. Alueelta pintavesien virtaussuunta on länteen päin viereisen pellon reunaojaan. Siitä vedet kulkeutuvat n 750 m:n päässä varastoalueen reunasta olevaan Isojokeen ja siitä edelleen Kivijärveen. Ottamisalueelta on matkaa Kivijärveen n 3,5km. Tilalla Mäkelä ei ole ollut aikaisemmin ympäristölupia. Aluetta koskeva Mika Tuikkasen maa-aineslupahakemus on vireillä. HAKEMUS JA TOIMINNAN KUVAUS Yleiskuvaus Tuikkanen Mika hakee ympäristönsuojelulain 28 :n mukaista ympäristölupaa, joka koskee muuta kivenlouhintaa ja louheen murskausta Kinnulan kunnan kinnulan kylässä Mäkelä 32:7 tilan alueella. Lupaa haetaan toistaiseksi voimassa olevalle toiminnalle. Kyseessä on uusi ympäristöluvan mukainen toiminta. Laitoksen on tarkoitus aloittaa toiminta vuonna 2013, toiminta-ajan puitteissa. Alueella ei ole aiempia maa-aineksenotto- eikä ympäristölupia. Muu kivenlouhinta käsittää kalliokiviaineksen louhintaa siten, että kiveä hyödynnetään murskeen raaka-aineena. Alueella tuotetaan eri murskelajitteita enintään n tn/v. Louhintatyö koostuu porauksesta, räjäytyksestä ja kiven rikotuksesta murskaukseen sopivaksi. Porauskalustona käytetään poravaunua. Ylisuurten lohkareiden rikotusta tehdään kaivinkoneeseen kiinnitetyllä

11 Tekninen lautakunta hydraulisella iskuvasaralla. Murskaus suoritetaan siirrettävällä murskauslaitoksella. (esim. Lokotrack- tyyppinen tela-alustainen esimurskain ja aggregaattikäyttöinen jälkimurskain). Laitos koostuu yleensä esimurskaimesta, välimurskaimesta ja yhdestä tai useammasta jälkimurskaimesta sekä seulastosta. Murskauslaitoksen toiminta-aika on 12 kk vuodessa. Louhinta ja murskaus pyritään suorittamaan pääasiassa syksyllä, keväällä tai talvella sääolosuhteiden niin salliessa. Alueella suoritetaan louhintaa ja murskausta keskimäärin joka toinen vuosi. Louhintajakso kestää kerrallaan 1-2 viikkoa ja murskausjakso 2-4 viikkoa. Räjäytyskertoja on yleensä 1-2 louhintakertaa kohden. Louhintaa ja murskausta suoritetaan arkisin (maanantaista perjantaihin) seuraavasti: Murskaus klo välisenä aikana, poraamista klo välisenä aikana sekä räjäyttämistä ja rikottamista klo välisenä aikana. Satunnaisesti erityisistä syistä, murskaus voidaan suorittaa myös lauantaina klo välisenä aikana. Koneiden ja laitteiden mahdollisia kunnossapitotöitä saatetaan tehdä viikonloppuisin ja öisin. Räjäytyksessä käytetään yleisesti käytössä olevia räjäytysaineita, joita ei varastoida alueella. Toiminnasta aiheutuva raskas liikenne ohjautuu alueelta olemassa olevaa tietä ja liittymää käyttäen Viitasaarentielle, josta edelleen toimituskohteisiin. Alueella olevat yksityistiet ovat murskepintaisia. Keskimäärin raskaanliikenteen käyntejä on n. 0-4 käyntiä/vrk ja enintään 10 käyntiä/vrk. Tuotteiden myyntikuljetuksia tehdään ympäri vuoden asiakkaiden tarpeiden mukaan. Vilkkainta kuljetuksissa on kevät- ja syyskesällä sekä syksyllä. Kuormausta ja kuljetusta tehdään arkipäivinä klo välisenä aikana. Satunnaisesti kuormausta ja kuljetusta tehdään myös lauantaina klo välisenä aikana. Kalliokiven louhinta-alueella merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat melu sekä leijuvan ja laskeutuvan pölyn päästöt. Melua ja pölyä syntyy kalliokiven louhinnasta, murskauksesta, kiviaineksen siirrosta sekä valmiiden tuotteiden lastauksesta ja myyntikuljetuksista. Melu- ja pölyhaittoja pyritään ehkäisemään useilla eri menetelmillä. Valtaosa kiviainestuotannon pölypäästöistä on raskaampia ja kookkaampia partikkeleita, jotka laskeutuvat nopeasti lähelle päästölähdettä. Porauskalustona käytetään poravaunua, joka on varustettu pölynkeräyslaitteistolla. Murskaamossa pölyä torjutaan kuljettimien koteloinneilla ja kastelulla silloin kun lämpötila on nollan yläpuolella. Tarvittaessa laitoksen pölyävät kohteet sekä kuormat ja varastokasat kastellaan vedellä. Työmaateiden sekä yksityistien pölyämistä torjutaan

12 Tekninen lautakunta kastelulla sekä säännöllisellä teiden kunnostamisella. Melun syntyä ehkäistään käyttämällä suojausominaisuuksiltaan nykyaikaista kalustoa, jossa esim. esimurskaimen syötin ja pääseula ovat kumitettuja. Melun etenemistä ehkäistään laitoksen oikealla sijoittamisella. Murskauslaitos sijoitetaan mahdollisimman kauas häiriintyvistä kohteista, sekä mahdollisimman alhaiselle tasolle ympäröivään maastoon nähden. Laitos sijoitetaan toiminnan alkuvaiheessa varastoalueelle, mahdollisimman lähelle kallioseinämää, jolloin jyrkkä korkea kallioseinämä muodostaa luontaisen meluesteen. Myöhäisemmässä vaiheessa murskausta voidaan tehdä louhoksen pohjalla. Lisäksi tuote- ja raakaainekasat sijoitetaan mahdollisimman lähelle laitosta meluesteiksi häiriintyvien kohteiden suuntaan ja ne pidetään mahdollisimman korkeina. Meluhaittojen vähentämisen lisäksi näillä toimenpiteillä vähennetään myös pölyhaittoja. Louhinta- ja murskaustyön aikana tarvittavat poltto- ja voiteluaineet sekä aggregaatti ja kuormauskalusto säilytetään varikkoalueella, jonka maaperä on suojattu nesteitä läpäisemättömällä suojarakenteella. Polttoaineet varastoidaan varikkoalueella kaksoisvaippasäiliöissä, jotka on varustettu ylitäytönestimillä. Tankkauslaitteisto varustetaan sulkuventtiilillä. Polttoainesäiliöt ja tankkauslaitteistot on lukittu luvattoman käytön estämiseksi. Varikkoalueelle varataan öljyn imeytykseen soveltuvaa turvetta l. KUULEMINEN JA LAUSUNNOT Kuulutus ja hakemusasiakirjat on pidetty nähtävillä Kinnulan kunnanvirastossa. Kuulutus on julkaistu Kotiseudun sanomissa Ottoalueen vaikutusalueella olevien tilojen omistajia on hakemuksesta erikseen kuultu kirjeellä. Keski-Suomen ELYkeskukselta on pyydetty lausunto. Keski-Suomen ely-keskuksen lausunto Keski-Suomen ely-keskus on antanut hakemuksesta lausunnon Lausunnossa todetaan seuraavaa: ELY keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen (ELYkeskus) katsoo, että ympäristölupahakemuksessa kuvattu toiminta on hyvin kuvattu ja se pääosin täyttää luvan myöntämisen edellytykset.

13 Tekninen lautakunta Valtioneuvosto antoi 9. päivänä syyskuuta 2010 asetuksen (800/2010) kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta. Ympäristöluvassa asetuksen säädöksiä on käytettävä ympäristönsuojelullisina vähimmäisvaatimuksina kiinnittäen erityistä huomiota melun ja pölyn leviämisen rajoittamiseen huomioiden läheinen loma-asutus. Lisäksi toiminnassa tulisi huomioida Suomen ympäristökeskuksen Suomen ympäristö julkaisusarjan julkaisussa 25/2010 "Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) - Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa esitetyt parhaat käyttökelpoiset tekniikat (BAT, best available techniques) sekä parhaat ympäristökäytännöt (BEP, best environmental practice) kiinnittäen erityisesti huomiota melun ja pölyntorjuntaan. Toiminnassa tulisi varautua siihen, että Parhiala nimiselle kiinteistölle voidaan rakentaa uusi vapaa-ajan asunto toiminnan aikana. Tämän vuoksi on lupaharkinnassa ja lupaa myönnettäessä kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen 800/2010 3, 4, 5, 6, 7, 8 ja 13 :iin. Kyseiset pykälät on esitetty liitteessä 1. ELY-keskus katsoo, että erityistä huomiota olisi kiinnitettävä lihavoituihin tekstikohtiin. Louhintaa ja murskausta tulisi rajoittaa kesäkuukausilta, sillä toiminnoista saattaa syntyä ympäristönsuojelulain 3 :n 1 momentissa tarkoitettua ympäristön pilaantumiseen rinnastettavaa haittaa (melu ja pöly), käytännössä ympäristön yleisen viihtyisyyden vähentymistä Parhiala nimisen kiinteistön alueella, mikäli se otetaan lomaasutuskäyttöön. Koska kyseessä on uusi toiminta, ELY-keskus katsoo tarpeelliseksi vaatia, että toiminnanharjoittajan tulisi järjestää kertaluonteisesti normaalin toiminnan aikaiset melutason mittaukset ensimmäisen toimintakauden aikana sen osoittamiseksi, että asetuksen 993/1992 melutason ohjearvot voidaan alittaa melulle altistuvissa kohteissa. Mittaukset on teetettävä ulkopuolisella asiantuntijalla ja ne on suorittava ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 "Ympäristömelun mittaaminen" mukaisesti. Melunmittaussuunnitelma tulee toimittaa valvontaviranomaisille hyväksyttäväksi ennen mittauksia. Mikäli melun mittaaja arvioi melun olevan kapeakaistaista tai iskumaista, on mittaustulosta korjattava ennen sen vertaamista annettuihin raja-arvoihin lisäämällä siihen 5 db(a). Toiminnanharjoittajan tulee melumittausten tulosten perusteella ryhtyä toimenpiteisiin meluhaitan vähentämiseksi. Lupaharkinnassa tulee katsoa onko tarpeen selvittää ennen toiminnan aloittamista Parhaila nimisellä kiinteistöllä mahdollisesti olevan

14 Tekninen lautakunta kaivon veden laatu ja onko tarpeen määrätä mahdollisesta jatkotarkkailusta. Tarkkailutiedot tulee toimittaa valvontaviranomaiselle. ELY-keskuksen käytössä oleviin paikkatietoaineistoihin ei ole viety sellaisia toiminta-alueella olevia luonnon-/maisemansuojelullisia tietoja, jotka tulisi ottaa huomioon lupaharkinnassa. Muistutukset Hakemuksesta on jätetty kaksi muistutusta. Asta Pekkarinen viereisen Koskela-tilan omistaja on muistutuksessaan huomauttanut noin kilometrin päässä olevasta asuinkiinteistöstä sekä kulkuyhteydestä ottopaikalle. Alueelle pääsee kulkemaan kahta eri yksityistietä. Lisäksi Asta Pekkarinen tuo esille huolensa kaivojen veden laadusta läheisillä Parhiala ja Koskela kiinteistöillä. Kiinteistön Parhiala omistaja Hannu Koskela on ilmaissut mielipiteensä ottopaikan läheisyydestä omaan vapaa-ajanvietto paikkaan. Hakijan vastine Mika Tuikkanen on antanut vastineen lausunnon ja muistutusten johdosta. Vastineessaan hakija toteaa, että muistutuksissa esille tuotuihin asioihin on otettu kantaa maa-aines- ja ympäristölupa hakemuksissa. Ja näin ollen muistutukset ovat aiheettomia. Hakemusasiakirjat on nähtävillä kokouksessa. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Kinnulan kunnan tekninen lautakunta myöntää haetun Mika Tuikkasen ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan kiviaineksen murskaukselle Kinnulan kunnan Kinnulan kylässä, tilalla Mäkelä ( ). Murskaamon tulee täyttää Valtioneuvoston asetuksessa (VNA 800/2010) säädetyt ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimukset. Lisäksi mitä lupahakemuksessa on esitetty, annetaan edellä mainitun asetuksen säännösten täyttämiseksi ja ympäristönpilaantumisen ehkäisemiseksi seuraavat lupamääräykset: 1. Murskausta ei saa tehdä kesä-, heinä- eikä elokuussa. Murskausta ei saa tehdä lauantaina, sunnuntaina eikä juhlapyhinä. Päivittäinen toiminta-aika rajataan klo väliselle ajalle.

15 Tekninen lautakunta Murskauslaitteiston rakenteen, ympäristön rakenteet ja toiminnan sijoittelu tulee järjestää siten, että melun ja pölyn leviäminen lähimmän asutuksen ja muun häiriintyvän kohteen suuntaan estetään mahdollisimman tehokkaasti. 3. Toiminnasta aiheutuva melutaso ei asumiseen käytettävillä alueilla saa ylittää päiväohjearvoa 55 db (L Acq ) klo 7:00 22:00 eikä yöohjearvoa 50 db (L Acq ) klo 22:00 7:00. Lomaasumiseen käytettävillä alueilla melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 db (L Acq ) klo 7:00 22:00 eikä yöohjearvoa 40 db (L Acq ) klo 22:00 7: Toiminnasta aiheutuvan melun taso tulee aistinvaraisesti tarkastaa lähimmän häiriintyvän kohteen lähellä murskauksen käynnistyttyä ja viikoittain murskauksen aikana. Tarkastuksista tulee tehdä merkintä työmaapäiväkirjaan. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan tulee mitata melutaso häiriintyvässä kohteessa ja tehdä melutason alentamiseksi tarvittavat toimenpiteet. 5. Ympäristön pilaantumista aiheuttava pölyäminen tulee estää vedellä kastelemalla tai muilla toimenpiteillä. Pölyämisen ehkäisemiseen ei saa käyttää suolapitoisia tai muita ympäristön pilaantumisvaaraa aiheuttavia aineita. 6. Toiminnasta aiheutuvan pölyn taso tulee aistinvaraisesti tarkastaa lähimmän häiriintyvän asuinkohteen lähellä murskauksen käynnistyttyä ja viikoittain murskauksen aikana. Tarkastuksista tulee tehdä merkintä työmaapäiväkirjaan. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan tulee mitata pölytaso häiriintyvässä kohteessa ja tehdä pölypäästön alentamiseksi tarvittavat toimenpiteet. 7. Öljytuotteiden ja muiden haitallisten aineiden säilytys ja käsittely tulee järjestää niin että aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen estetään. 8. Polttoainesäiliöissä tulee olla lapon esto ja ne tulee suojata lukolla tai sijoittaa lukittuun tilaan. Poltto- ja voiteluaineiden tilapäinen säilytys tulee tehdä kaksoisvaipallisissa säiliöissä tai säiliössä, jotka on sijoitettu suoja-altaaseen. 9. Toiminnassa syntyvät jätteet mukaan lukien ongelmajätteet ja saniteetti jätteet tulee kerätä tiiviisiin säiliöihin ja säiliöt sijoittaa niin että aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen estetään. Ongelmajätteiden määrästä tulee pitää kirjaa. Jätteet tulee toimittaa hakemuksessa esitettyyn tai muuhun asianmukaiseen käsittelyyn.

16 Tekninen lautakunta Toiminnassa tulee huomioida kohteen maa-ainesluvan määräykset. 11. Laitoksen toiminnasta tulee pitää työmaapöytäkirjaa, johon merkitään mm. tuotantomäärät, toiminta-ajat, merkittävät häiriöt ja tarkastukset. 12. Maaperää ja pohjavettä vaarantavista vahinkotapauksista tulee ilmoittaa kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle sekä tulee ryhtyä välittömästi vahingon edellyttämiin ympäristön pilaantumisen torjuntatoimiin. 13. Murskaustoiminnan aloittamisajankohdasta tulee ilmoittaa etukäteen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle murskauksen alkutarkastuksen pitämiseksi. Luvan voimassaolo Lupa on voimassa toistaiseksi, mutta viimeistään on haettava ympäristöluvan tarkistamista. Jos asetuksella annetaan tämän lain nojalla tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. Päätöksen perustelut Hakemuksen ja lupamääräysten mukaan järjestetyn toiminnan ei katsota aiheuttavan terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, eikä muutakaan ympäristönsuojelulain 42 :n tarkoittamaa seurausta, joka olisi luvan myöntämisen esteenä. Lupamääräykset 1-6 on annettu ympäristön pilaantumista aiheuttavan pölyn ja melun ehkäisemiseksi sekä asian tarkkailun ja valvonnan hoitamiseksi. Lupamääräykset 7-8 on annettu pohjaveden ja maaperän pilaantumisen ehkäisemiseksi. Lupamääräys 9 on annettu asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi ja valvomiseksi. Lupamääräyksellä 10 varmistetaan, että murskaustoiminnassa huomioidaan alueella voimassaolevan maa-ainesluvan määräykset. Lupamääräyksen on annettu toiminnan tarkkailun ja valvonnan järjestämiseksi.

17 Tekninen lautakunta Päätöksen antopäivä Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen antopäivä on Käsittelymaksu Hakijalta peritään Kinnulan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen käsittelymaksu 420 euroa. Lisäksi laskutetaan luvanhakijalta lehti-ilmoitukset todellisten kulujen mukaan. Muutoksenhaku Muutosta päätökseen voi hakea valittamalla Vaasan hallintooikeuteen. Valitus tulee tehdä 30 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Tarkastusmaksun osalta muutosta voi hakea oikaisuvaatimuksella. Sovelletut oikeusohjeet Ympäristönsuojelulaki 3-8, 28, 31, 36-38, 41-43, 45, 46, 52-56, 96, 97, 101 Ympäristönsuojeluasetus 1, 7, 16-19, 23 Tiedottaminen Päätös: Hakija Jäljennös päätöksestä: Keski-Suomen ELY-keskus Tiedoksi: Kinnulan kunnan ilmoitustaulu Asianosaiset, joille hakemuksesta on erikseen tieto annettu Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen. Tapio Pekkarinen jätti eriävän mielipiteen

18 Tekninen lautakunta LAUSUNTO KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄN- NÖSTÄ Tekninen lautakunta Liite 2 Kinnulan kunnan sisäistä tarkastusta varten on nimetty (kh ) toimikunta, jossa ovat olleet jäseninä Manu Toikkanen, Kirsi Alonen-Kinnunen, Kalevi Kinnunen, Ilkka Leppänen, Virpi Piispanen ja Jonna Laulumaa. Kunnanhallitus ( ) on laajentanut toimikunnan tehtävän kuvaa kunnan sisäisen valvonnan ohjesäännön tekemiseksi. Sisäisen valvonnan näkökulmasta voitaisiin toimijatahoja paremmin ohjeistaa/valvoa mm. seuraavissa kysymyksissä: Sisäinen valvonta; - valvontaympäristö (johtaminen, hallinnon järjestäminen) - riskien hallinta - valvontatoimenpiteet - tiedon kulku Menetelmät; seuranta, sisäinen tarkastus, sisäinen tarkkailu jne. Sisäisen valvonnan ohjesääntöön olisi hyvä liittää mukaan myös hanketoimintaan liittyvät säännökset sekä kunnan laskutusja perintäohje. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Tekninen päättää esittää lausuntonaan muutosesitykset Kinnulan kunnan sisäisen valvonnan ohjesääntö luonnoksesta seuraavasti: Kohtaan 6.1 hankkeen organisointi lisätään /muutetaan seuraavat kohdat: (hankkeen laajuudesta riippuen, riippuen myös riitä vaatiiko rahoittajapuoli ohjausryhmän nimeämistä hankkeelle). Hankeen vetäjä vastaa kokonaisvaltaisesti yhdessä mahdollisesti hankkeelle valitun ohjausryhmän kanssa hankkeen toteuttamisesta hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen vetäjä vastaa hankkeen hallinnoinnista, raportoinnista ja maksatushakemuksista määräaikoja noudattaen, myös pitäen ohjausryhmän tietoisena koskien hankkeen eri vaiheiden toteutusta. Lisäksi hän vastaa dokumentoinnista ja arkistoinnista, ohjausryhmän kokousten valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta, sekä ohjausryhmän määrittelemistä muista tehtävistä. Hankkeelle mahdollisesti valitun ohjausryh-

19 Tekninen lautakunta män tehtävänä on seurannan ja valvonnan lisäksi myös tukea ja auttaa hankevetäjää. Hankkeen rahoituspäätös ja päätöksen mukana toimitetut liitteet ja viittaukset mm. lakiasetuksiin ohjaavat sen aikataulua, raportointia, tiedotuskäytäntöä sekä asiakirjojen säilyttämistä Kunnan toteuttamisvastuulla olevien hankkeiden osalta asianomaisen hallintokunnan toimielin päättää, miten ja kuinka usein hankkeesta tulee raportoida toimien kuitenkin rahoituspäätösten ja lakiasetusten mukaan. Kohtaan 6.2 hankkeen talous, lisätään/muutetaan seuraavat kohdat: - Ennen kuin hankkeelle syntyy kirjanpitotapahtumia, hankkeen kirjanpidollisesta käsittelystä on sovittava kunnan taloushallinnon kanssa ja vastuu siitä on hankkeen asettamispäätöksessä nimetyllä virassa olevalla vastuuhenkilöllä. Taloushallintoon on toimitettava seuraavat tiedot: - rahoitushakemukset ja hyväksytyt rahoituspäätökset - selvitys hankkeen edellyttämästä käsittelystä kirjanpidossa (oma kustannuspaikka) - vastuuhenkilön allekirjoittama ilmoitus (oma lomake), mihin atk-järjestelmiin/ - ohjelmiin hankkeeseen palkatulle henkilölle tulee antaa käyttö-/ katseluoikeudet - työaikaseuranta - kokouspalkkioilmoitukset - kuka asiatarkastaa ja hyväksyy hankkeen laskut Hankkeen ostolaskut toimitetaan kunnalle samalla tavalla kuin muutkin laskut, joko verkkolaskuna tai paperisena, minkä jälkeen se skannataan sähköiseen muotoon. Hankkeen vetäjän on koottava säilytettävä aineisto ja hankkeen laskuista kopiot ja säilytettävä ne muun hankemateriaalin yhteydessä, mikä helpottaa mahdollisen ulkopuolisen tarkastajan tekemää tositetarkastusta. Hankemateriaali säilytetään Kinnulan kunnanvirastossa säädettyjen lakiasetusten mukaan. Kohta 6.3 kokonaisuudessaan muutoksineen: Hankkeen vetäjä vastaa loppuraportin kirjoittamisesta ja hyväksyttää sen ohjausryhmällä tarvittaessa, mikäli sellainen rahoitus-

20 Tekninen lautakunta päätöksen tai osarahoittajien toimesta vaaditaan. Loppuraportti on laadittava rahoituspäätöksessä mainittuun määräpäivään mennessä ja siitä on selvittävä annettujen ohjeiden mukaisesti kaikki vaadittavat asiat. Annetut ohjeet on annettu yleensä rahoituspäätöksessä. Loppuraportti on toimitettava niille tahoille, joille se rahoituspäätöksen mukaan on lähetettävä. Projektin aikana on ylläpidettävä hankekansiota, johon on sisällytettävä kaikki hanketta koskeva keskeinen aineisto. Hankekansion on oltava paperisessa muodossa, koska kunnalla ei ole vielä käytössä sähköistä dokumenttien arkistointia. Hankekansioon olisi hyvä sisältää seuraavat asiakirjat tai vastaavat hankkeen toteuttamisen ja seurannan kannalta oleelliset asiat, kuten mm: - kunnalliset päätökset - rahoitushakemukset - rahoituspäätökset - toimielimen asettamispäätös - hankesuunnitelma - pöytäkirjat, muistiot - sopimukset - hankkeen kannalta merkittävä sähköpostikirjeenvaihto - loppuraportti - tilintarkastajien lausunnot (mikäli tällainen rahoituspäätöksessä vaaditaan) Säilytettävä aineisto on laitettava arkistomappiin ja mapin selkämykseen seuraavat tiedot: hankkeen nimi sekä mahdollinen hankenumero (ns. dnro), sekä hankkeen päättymispäivä ja päivämäärä, mihin asti aineistoa on säilytettävä. Aineiston arkistoinnissa on noudatettava kunnan arkistosääntöä. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

21 Tekninen lautakunta TEOLLISUUS- JA LIIKETILOJEN VUOKRAN ALENNUSTEN POISTAMI- NEN Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta on laskenut vuosibudjetin täysille vuokrahinnoille vuodelle Kinnulan kunnan hallitus tekee vuokrasopimukset toimitilojen vuokraajien kanssa ja nykykäytännön mukaan ensimmäinen vuosi on alennettu 50 %. Teknisen lautakunnan talousarvion ei toteudu suunnitellusti näiden vuokran alennusten johdosta. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle vuokrien alennusten poistamisen ja huolehtimaan kunnanhallitusta vuokraamaan tilat talousarvion mukaisesti. Mikäli tilavuokria voida toteuttaa talousarvion mukaisesti tulee tekniselle lautakunnalle myöntää lisämääräraha näiden tulomenetysten osalta. Lisäksi kunnanhallitusta velvoitetaan tekemään vuokrasopimukset liiketiloihin vähintään kiinteistön huoneistojen vastikkeita vastaavasta arvosta. Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

22 Tekninen lautakunta TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Tekninen lautakunta Tiedoksi merkittävät asiat: ; Jyväskylän yliopisto, Kinnulan kunnan käytöstä poistetun Muholan kaatopaikan tarkkailun tulokset ; K-S Pelastuslaitos, ilmoitus erheellisistä paloilmoituksista ; Lausuntopyyntö K-S pelastuslaitoksen talousarviosta 2014 ja ilmoitus hyväksytystä palvelutasopäätöksestä ; Jyväskylän yliopisto, Kinnulan kunnan jätevesitarkkailu 2013 tulokset ; Luonnonhoidon koulutusyhdistys, Jätevesiopas maarakentajille ; Jyväskylän yliopisto, vesinäytteen tutkimustulokset ; K-S Pelastuslaitos, ilmoitus erheellisistä paloilmoituksista. Viranhaltijapäätökset: Rakennustarkastaja: / / / / / / 47 Rakennustarkastajan päätösehdotus: Tekninen lautakunta: Tekninen lautakunta merkitsee asiat tiedoksi, eikä käytä ottooikeutta viranhaltijapäätösten osalta. Tekninen lautakunta hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

23 Tekninen lautakunta MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT Tekninen lautakunta Keskusteltiin Kinnuskeskuksen liiketilojen vuokratilanteesta. Keskusteltiin koulun liikuntatilojen ilmanvaihdosta ja lämmityksien säädöistä. Keskusteltiin salmen sillan varresta puuston poistosta/siistimisestä.

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 23.4.2014 30. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 5 23.4.2014 30. Henkilökohtaiset varajäsenet: ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5 23.4.2014 30 Kokousaika Keskiviikko 23.04.2014 klo 19.00 20.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro Nro 8 04.08.2016 80 Kokousaika Torstai 04.08.2016 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet:

Lisätiedot

Tapio Pekkarinen Aulis Tenhunen Raili Laitinen Olli-Erkki Kinnunen Jonna Leppänen Marketta Rouvinen Marko Kinnunen. (x) (x) (-) (x) (x) (-) (-)

Tapio Pekkarinen Aulis Tenhunen Raili Laitinen Olli-Erkki Kinnunen Jonna Leppänen Marketta Rouvinen Marko Kinnunen. (x) (x) (-) (x) (x) (-) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 14.01.2016 1 Kokousaika Torstai 14.01.2016 klo 19.00 19.53 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 14.08.2014 66. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 14.08.2014 66. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8 14.08.2014 66 Kokousaika Torstai 14.08.2014 klo 19.00 20.09 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 9 17.09.2015 79. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 9 17.09.2015 79. (x) (-) (x) (-) (x) (x) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 9 17.09.2015 79 Kokousaika Torstai 17.09.2015 klo 19.00 19.57 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 7/2012 71 Kokousaika Tiistai 19.06.2012 klo 18.30 19.15 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 2/2012 16 Kokousaika Torstai 26.01.2012 klo 18.00 19.30 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 7 22.06.2016 71

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 7 22.06.2016 71 Nro 7 22.06.2016 71 Kokousaika Keskiviikko 22.06.2016 klo 18.00 19.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet: Henkilökohtaiset

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 /

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 12 / 12 / 2012 113 Kokousaika Torstai 22.11.2012 klo 18.30 21.05 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 9/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 9/ 9/2012 82 Kokousaika Maanantai 16.07.2012 klo 15.00 16.10 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

.kxxlo 17:00-19:00. x x x x. x x x x x x x x x x x x x. x x x x - x. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaika Torstai 07.02.2013 klo 19.00 19.52 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla.kxxlo 17:00-19:00 Varajäsen

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 4 26.03.2015 35. (x) (x) (x) (-) (-) (-) (x)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 4 26.03.2015 35. (x) (x) (x) (-) (-) (-) (x) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 4 26.03.2015 35 Kokousaika Torstai 26.03.2015 klo 19.00 19.21 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 86 Tekninen lautakunta Nro 10 08.10.2015. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 86 Tekninen lautakunta Nro 10 08.10.2015. (x) (x) (x) (x) (-) (-) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 86 Nro 10 08.10.2015 Kokousaika Torstai 08.10.2015 klo 18.00 20.23 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 10 / 2009 192 Kokousaika 23.03.2009 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132 Nro 10/17.11.2011 132 Kokousaika 17.11.2011 klo 19.00 19:56 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla Varajäsen Paikalla

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 7 09.07.2015 53. (-) (-) (-) (x) (x) (x) (-)

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 7 09.07.2015 53. (-) (-) (-) (x) (x) (x) (-) KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 09.07.2015 53 Kokousaika Torstai 09.07.2015 klo 19.00 20.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/ Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN. Taipale Kari Witas Oy X ELINKEINOLAUTAKUNTA 6/2013 39 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.9.2013 klo 10-10.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 14/6.6.2011 250 Kokousaika 6.6.2011 klo 17.00 20.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 20.08.2015 65

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 20.08.2015 65 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 20.08.2015 65 Kokousaika Torstai 20.08.2015 klo 19.00 20.41 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Halsuan kunnassa maa-ainesten ottosuunnitelman tarkistamisesta, ottotoiminnasta,

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 8.3.2011, kello 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA VIHDIN KUNTA Ympa 9.12.2008 Ympa liite 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu Maa-ainesten

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

KINNULAN KUNTAESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 Tekninen lautakunta Nro

KINNULAN KUNTAESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 Tekninen lautakunta Nro KINNULAN KUNTAESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 Nro 2 28.01.2016 Kokousaika Torstai 28.01.2016 klo 19.00 20.47 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ Teknisen lautakunnan lupajaosto 31 06.05.2010 MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ 91/60/602/2009 Lupaj 31 LUPAPÄÄTÖKSEN YLEINEN OSA 1. Hakija

Lisätiedot

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA Ympäristölautakunta 10.11.2015 Hyväksytty kunnanhallituksessa - 16.11.2015 304 Voimaan 1.1.2016 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNITELMAN TARKASTAMISETA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kärkölän kunta Ympäristölautakunta 30.1.2013 10 15.6.2016 28, muutos MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 (5) Kärkölän

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 11/2010 104 Kokousaika Keskiviikko 27.10.2010 klo 18.30 21.25 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5)

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SALON KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48

POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48 POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Polvijärven kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta,

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaustisen kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu 13/2009 124 Kokousaika Torstai 29.10.2009 klo 18.00 20.50 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa..2016 Voimassa 1.7.2016 alkaen 1 SOVELTAMISALA Maa-ainesten ottamista koskevan hakemuksen tarkastamisesta, maaaines-

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (-) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (-) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8/2008 80 Kokousaika Tiistai 30.09.2008 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen

(x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) Mikko Ihanti Anitta Hakkarainen Kalevi Kinnunen Marjatta Koivukoski Ilkka Leppänen Jonna Leppänen Raimo Pekkarinen KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 20/ 2010 322 Kokousaika 27.9.2010 klo 17.00-18.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 / 2009 228 Kokousaika 04.05.2009 klo 17.00 18.45 (iltakoulu 18.20 18.45) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Tekninen lautakunta 24 29.08.2013 Ympäristöluvan myöntäminen Louhinta Kääntä Oy:lle Teknltk 24 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista Hakija

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 Kokousaika Tiistai 24.7.2012 klo 17.00 17.56 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Lahden seudun ympäristölautakunta 29.04.2014 27 Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti D/1603/11.01.00.01/2012

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet:

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. Asiat Pöytäkirjan Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan sivistyslautakunnan jäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11/19.11.2013 Kokousaika Tiistai 19.11.2013 klo 19.00 21.46 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 17.9.2008 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.9.2008 klo 16.30 17.05 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Kohtala Paavo Hautamäki

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 1 YLEISTÄ 1(5) Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain

Lisätiedot

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa alkaen

Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa alkaen Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa 1.1.2017 alkaen Yleiset maksuperusteet hyväksytty Siilinjärven kunnanvaltuustossa 12.12.2016 Maksut hyväksytty Siilinjärven

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 2 Sisällys: 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu 3 Valvontamaksu 4 Kuuleminen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA 1.7.2016 2 Uudenkaupungin kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN MAA-AINESTAKSA

SUOMUSSALMEN KUNNAN MAA-AINESTAKSA Ympla 25.11.2015 liite nro 3 SUOMUSSALMEN KUNNAN MAA-AINESTAKSA Hyväksytty ympäristölautakunnassa 25.11.2015 54 Voimaantulo 1.1.2016 SUOMUSSALMEN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LAPINLAHDELLA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LAPINLAHDELLA Ympäristölautakunta 9.12.2015 67 liite 4 1 Lapinlahden ympäristölautakunta MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LAPINLAHDELLA Lapinlahden

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2016 Ympäristölautakunta Sivut 18-22 KOKOUSAIKA Torstai 10.3.2016 klo.16.00 17.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12.

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12. Ympäristölautakunta 210 11.12.2014 Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014 Ympäristölautakunta 11.12.2014 210 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh.

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 26.2.2015) 1 Yleistä

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Mäntyharjun kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA 1 YLEISTÄ Hattulan kunnassa maa-ainesten

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016)

KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016) KOKKOLAN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksynyt 15.6.2016 ( 109) Voimassa 1.7.2016 lukien KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016) 1 SOVELTAMISALA Maa-ainesten

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto 1(6) 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maaaineslain (555/81)

Lisätiedot