Soidensuojeluohjelman tausta, aikataulut ja periaatteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Soidensuojeluohjelman tausta, aikataulut ja periaatteet"

Transkriptio

1 Soidensuojeluohjelman tausta, aikataulut ja periaatteet Ylitarkastaja Leena Rinkineva-Kantola Etelä-Pohjanmaan ELYkeskus

2 Kansainväliset ja kansalliset velvoitteet Kansainvälisen biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (CBD:n) strateginen suunnitelma Luonnonpääoma elämämme turvaajana (2011): luonnon monimuotoisuutta koskeva EU:n strategia vuoteen 2020 EU:n luonto- ja lintudirektiivien tavoitteet: suotuisa suojelutaso Hallitusohjelma sekä Valtioneuvoston periaatepäätös soiden ja turvemaiden kestävästä käytöstä ja suojelusta Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön strategia ja toimintaohjelma Toimintasuunnitelma uhanalaisten luontotyyppien tilan parantamiseksi 2011 ja lajisuojelun valtakunnallinen toimintaohjelma 2012 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tekijän nimi ja osasto Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, namn och avdelning

3 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tekijän nimi ja osasto Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, namn och avdelning

4 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tekijän nimi ja osasto Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, namn och avdelning

5 Luonnonsuojelulain 7-9 :n mukainen luonnonsuojeluohjelma Valtakunnallisesti merkittävien luonnonarvojen turvaamiseksi voidaan laatia luonnonsuojeluohjelmia, joilla alueita varataan luonnonsuojelutarkoituksiin. Luonnonsuojeluohjelman laatii ympäristöministeriö. Luonnonsuojeluohjelmaa laadittaessa on niille, joiden etua tai oikeutta asia koskee, varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Luonnonsuojeluohjelman laatimisen käynnistyessä ympäristöministeriön on tiedotettava asiasta sillä tavoin, että luodaan edellytykset asiasta käytävälle julkiselle keskustelulle. Luonnonsuojeluohjelman hyväksyy valtioneuvosto yleisistunnossa.

6 Ohjelman tarkoitus Suojellaan edustavana ja toimivana verkostona eri kasvillisuus-vyöhykkeille ominaiset ekologisesti erityyppiset suot, turvaamalla niiden vesi- ja ravinnetalous sekä luonnonarvot Yleiset luonnonarvot: luonnontilaisuus ja seudun ojitustilanne Erityiset luonnonarvot: Luontotyypit (suoluontotyypit, pienvesityypit ja muut luontotyypit) Suoyhdistymätyypit ja geomorfologia (esiintyminen, rakenteellinen monimuotoisuus, geomorfologiset muodostumat) Lajisto (kasvit, linnut, muut lajiryhmät: suolajien määrä ja uhanalaisuus) Suoalueen kytkeytyneisyys (läheisiin suoalueisiin, suojelusoihin, suojeluaste) Ojittamaton suoala (pinta-ala, luonnontilaisen suonreunan pituus, ojitusaste suhteessa ympäristön ojitusasteeseen) Suoalueen hydrologisen tilan säilyvyys ja ennallistamismahdollisuudet Alueelliset arvot: kullekin vyöhykkeelle ominaiset suoluonnon erityispiirteet ja niiden uhanalaisuus Etelä-maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tekijän nimi ja osasto Närings-, trafikoch miljöcentralen i Södra Österbotten, namn och avdelning

7 Soidensuojelutyöryhmän päätehtävät Valmistellaan ehdotus luonnonsuojelulain 7-9 mukaiseksi suojeluohjelmaksi vuoden 2014 loppuun mennessä Määritellään valintakriteerit, kootaan riittävä ja yhtenäinen tieto kohteiden luonnonarvoista, kuullaan laajalti valmistelun aikana Yksilöidään ja rajataan ne suojeltavat suot, joiden luonnonarvot ovat valtakunnallisesti merkittäviä Määritellään kunkin kohteen suojelun tavoitteet, suojelua vaarantavat toimet, suojelukeinot, toteuttamisen aikataulu, vastuut sekä rahoitustarve YM valmistelee suojeluohjelman ehdotuksen ja kuulemisen perusteella VN:lle hyväksyttäväksi alkuvuonna 2015

8 Soidensuojelutyöryhmä Ympäristöneuvos Aulikki Alanen, YM (pj) Metsäneuvos Marja Kokkonen, MMM (vpj) Vanhempi tutkija Kaisu Aapala, SYKE (pääsihteeri) Erikoissuunnittelija Satu Kalpio, MH (toinen sihteeri) Ympäristöneuvos Mikko Kuusinen, YM Geologi Asta Harju, GTK Professori Anne Tolvanen, Metla Dosentti Samuli Joensuu, TAPIO Professori Janne Kotiaho, JyY Ylitarkastaja Leena Rinkineva, EPOELY Projektipäällikkö Ismo Karhu, Pohjois-Pohjanmaan liitto Lakimies Tommi Siivonen, MTK Hallituksen puheenjohtaja Risto Sulkava, SLL Luonnonsuojeluasiantuntija Keijo Savola, Luonto-Liitto

9 Suojeltavien soiden rajaaminen Suojelurajaukseen sisällytetään suoaltaan osat, joiden säilyttäminen tai palauttaminen turvaa suon luonnonarvot. Reunakorvet ja rämeet kuuluvat suokokonaisuuteen; reunavyöhykkeet ovat omaleimaisia ja monimuotoisia yhteisöjä Rajauksiin mukaan myös ojitetut osat, joiden ennallistaminen tarpeen suojeluarvojen sekä vesi- ja ravinnetalouden kannalta Rajauksen tulee mahdollistaa suon luontaisen vedenpinnan ylläpitäminen tai tarvittaessa sen palauttaminen ennallistamalla ilman, että naapurialueita uhkaa vettyminen Suojelusuon vesitalouden palauttamiseksi voi olla tarpeen myös yläpuolisen ojitetun suon rajaaminen mukaan + ennallistaminen Suon vesitalous turvataan ohjelma-alueen sisällä. Ympäröivien alueiden maankäyttöön ohjelma ei vaikuta!

10 Ohjelman tarkoitusta vaarantavat toimet Kaikki suon vesi- ja ravinnetaloutta muuttavat toimet: - ojitus, turpeenotto, tien rakentaminen, turvemaiden metsänkäsittely paitsi suoluonnon tilan parantamiseen tähtäävä ennallistaminen tai suolle luontaisesti kuuluvien vesien suunnitelmallinen ohjaaminen takaisin suolle sen valuma-alueella olevien ojitusalueiden kunnostuksen yhteydessä Kaikki suon luonnonarvoja heikentävät toimet: - kesäaikainen maastoliikenne suolla - uhanalaista eliölajistoa häiritsevät tai vahingoittavat toimet Ohjelman tarkoitusta eivät pääsääntöisesti vaaranna - jokamiehen oikeuksin toteutuva virkistyskäyttö - metsästys - Puolustusvoimain toiminta jne. Tapauskohtaisesti voidaan suojelusoilla tarvita ajallisia tai alueellisia käyttörajoituksia uhanalaisten lajien esiintymisen vuoksi

11 Suojelusta maanomistajalle täysi korvaus Vapaaehtoinen suojelu - Hankittaessa alue valtiolle kauppahinnasta sovitaan - Yksityisen suojelualueen perustamisen yhteydessä korvauksesta sovitaan Jos suojelun toteutus ei etene vapaaehtoisin keinoin - Alueen hankkiminen valtiolle lunastamalla (LSL 52 ) - Lunastuslain mukainen lunastustoimitus ja täysi korvaus Pakkorauhoitus - Valtio korvaa, jos omistajalle aiheutuu merkityksellistä haittaa (LSL 53 ) - Jos korvauksesta ei sovita, se määrätään lunastuslain mukaisessa lunastustoimituksessa

12 Soidensuojelun täydennysohjelman valmistelu AIKATAULU Inventointikohteiden valinta perustuu laajoihin paikkatieto ja selvitysaineistoihin ja kartta aineistojen läpikäyntiin (mm. SYKE, ELYt, tutkijat ja harrastajat ) * kohteiden esirajaus pitkälti EPOELYssä (2014) Kartoituksista tiedotetaan eri tavoin (mm. henkilökohtaisin kirjein) toukokesäkuun aikana Inventoinnit * yhtenäiset menetelmät, inventoijien koulutus, inventointitiedot tallennetaan tietokantaan * inventoinnit ja tietojen tallennus elokuun 2014 loppuun mennessä * sama koskee esim. maakuntakaavoitusta varten inventointien tietojen tallennusta tietokantaa vrt. Etelä Pohjanmaan suoselvitys

13 Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakuntien keskeisimmät painopistealueet ja -piirteet Suomenselän suot vyöhykkeellä Ähtäri-Soini-Alajärvi-Vimpeli Maankohoamisrannikon suokokonaisuudet erityisesti vyöhykkeellä Vöyri-Maalahti Letot, korvet, lähteiköt, harjunlievesuot, puron- ja joenvarsisuot, kausikosteikot sekä suo-kalliomosaiikit koko alueella Suuret soidensuojeluverkostoa täydentävät kohteet koko alueella Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tekijän nimi ja osasto Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, namn och avdelning

14 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tekijän nimi ja osasto Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, namn och avdelning

15 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tekijän nimi ja osasto Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, namn och avdelning

16 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tekijän nimi ja osasto Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, namn och avdelning

17 Soidensuojelun täydennysohjelman valmistelu AIKATAULU Ohjelmakohteiden valinta Ohjausryhmä määrittelee analyysin kriteerit Suo-Zonation ohjelma (Metsähallitus, Jyväskylän yliopisto), kohteiden pisteytys Syyskuu - lokakuu Asianosaisten kuuleminen ( )-> keskeytyi Ehdotuksesta kuullaan niitä, joiden etua tai oikeutta koskee Yleistiedoksianto, todennäköisesti myös maanomistajakohtaiset kirjeet Loka-marraskuu Palautteen käsittely ELYissä, YM:ssä ja SS-työryhmässä Marras-joulukuu Ei henkilökohtaisia vastineita Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tekijän nimi ja osasto Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, namn och avdelning

18 Viestintä Nettisivu avattu, tiedotteita ja lehtijuttuja alkaen Julkinen tiedotus ja kuuleminen (LSL, SovaL) Otakantaa ja alkuseminaari yleisölle Viranomaisneuvottelu Alueellisia sidosryhmätilaisuuksia Maanomistajien henk.koht. tiedotus inventoitavista soista Julkinen kuuleminen ohjelmaluonnoksesta syksyllä 2014?? Lisäksi kirjeet maanomistajille, www-sivut Loppuseminaari yleisölle ja sidosryhmille syksyllä 2014?? Tiedottaminen ohjelmasta 2015??

19 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, tekijän nimi ja osasto Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, namn och avdelning

20 KIITOS! ojeluohjelmat/soidensuojelun_taydennysohjelma Kuva: Olli Autio