KYLMÄLÄN OSAYLEISKAAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYLMÄLÄN OSAYLEISKAAVA"

Transkriptio

1 KYLMÄLÄN OSAYLEISKAAVA Luonnos oli julkisesti nähtävillä MRL 62 :n ja MRA 30 :n mukaisesti YHTEENVETO OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA SAADUISTA LAUSUNNOISTA SEKÄ KAAVOITTAJAN VASTINEET NIIHIN SISÄLLYSLUETTELO 1. Uudenmaan liitto 2. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3. Museovirasto; Arkeologian osasto 4. Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo 5. Espoon kaupunki 6. Vihdin kunta 7. Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 8. Espoon seudun ympäristöterveys -valvontayksikkö 9. Aalto-yliopisto; Metsähovin radiotutkimusasema 10. Pohjolan liikenne 11. Kirkkonummen kunta, rakennusvalvonta 12. Kirkkonummen kunta, ympäristönsuojelu 13. Kirkkonummen kunta, elinkeinotoimi 14. Kirkkonummen kunta, vesihuoltolaitos 15. Kirkkonummen kunta, nimistötoimikunta 16. Kirkkonummen kunta, kulttuuritoimi 17. Kirkkonummen kunta, sivistyslautakunta 18. Kirkkonummen kunta, suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 19. Kirkkonummen yrittäjät ry 20. Veikkolan Veikot 21. Nylands svenska producentförbund NSP r.f. 22. MTK-Uusimaa 23. Uudenmaan riistanhoitopiiri 24. Kyrkslätt jaktvårdsförening 25. Skogscentralen Kusten (Metsäkeskus rannikko) 26. Södra skogsreviret Eteläinen metsäreviiri 27. Suomen ratsastajainliitto 28. Kirkkonummen Pro Ratsastus ry 29. Kevätlahti-Vårvik tiekunta 30. Haapajärven yksityistien tiekunta 31. Petäjän yksityistien tiekunta 32. Prasintien tiekunta 33. Heparin yksityistien hoitokunta 34. Sjökullan ja Kylmälän kalastuskunnat 35. Haapajärven osakaskunta 36. Koski-Navalan osakaskunta 37. Tampajan-Särkijärven vesiensuojeluyhdistys ry. 1

2 Lausuntoa eivät antaneet: - Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos - Siuntion kunta - Suomenlahden meripuolustusalue - Kirkkonummen kunta, mittaus - Kirkkonummen kunta, liikenne - Kirkkonummen kunta, terveystoimi - Kirkkonummen kunta, kunnallistekninen suunnittelu - Kirkkonummen kunta, alueidenhoitopalvelut - Kirkkonummen kunta, maatalouselinkeinotoimi - Pohjois-Kirkkonummi yhdistys / Föreningen för Norra Kyrkslätt - Kyrkslätts hembygdsförening - Kirkkonummen pienkiinteistöyhdistys r.y. - Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry - Kyrkslätts Natur och Miljö rf - Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö r.y. - Kirkkonummen Veikkolan vesiensuojeluyhdistys KIRVES r.y. - Norra Kyrkslätts Ungdomsföreningen - HSY Liikenne - HSY Jätehuolto - SITA Finland Oy Ab - Linja-autoliitto - Veikkolan kalastuskunta - Lappböle fiskelag - Tiehoitokunnista: Bergantien tiehoitokunta Lammentien tiehoitokunta Marttilantien tiehoitokunta Toukolahdentien tiehoitokunta Kurkistonrannan tiehoitokunta Jussinniityn tiehoitokunta Lerbackantien tiehoitokunta Eskonmäen tiehoitokunta Tammenojantien tiehoitokunta Västerlandintien tiehoitokunta Ristinummentien tiehoitokunta Isonniityntien tiehoitokunta Petäjärventien tiehoitokunta Mosabackan yksityistien tiehoitokunta Rinnekujan tiehoitokunta Metsäpoluntien tiehoitokunta 2

3 Lyhennelmät lausunnoista: 1. Uudenmaan liitto 1.1. Uudenmaan voimassa olevassa maakuntakaavassa Kylmälän osayleiskaava-alueelle on merkitty kylää osoittava kohdemerkintä. Heparin järvi ja sen lounaispuolella oleva kannas sekä Haapajärvi on osoitettu luonnonsuojelualueeksi. Lisäksi Haapajärven ympäristö on esitetty arvokkaaksi kulttuuriympäristöalueeksi ja kaava-alueen pohjoisinta osaa pohjavesialueeksi. Maakuntakaavassa kylän kohdemerkinnällä on osoitettu kylät, joiden suunnittelutavoitteena on haja-asutusluonteisen lisärakentamisen ohjaaminen kylä-alueille. Kohdemerkintä ei osoita kylän alueen laajuutta, vaan se kuvaa kylän yleispiirteistä sijaintia. Kylän laajuus täsmentyy yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Osayleiskaavaluonnoksessa lisärakentaminen on osoitettu jo olemassa olevan rakentamisen yhteyteen Kylmälän rakennetta tiivistäen. Esitetty maankäyttöratkaisu eheyttää kylän nykyistä asutusrakennetta, parantaa kylän elinvoimaisuuden edellytyksiä ja ottaa huomioon alueen ympäristölliset ominaispiirteet maakuntakaavan tavoitteiden ja suunnittelumääräysten mukaisesti. Kaavaluonnoksessa on selvitetty Kylmälän yhteisen vesihuollon toteuttamismahdollisuuksia. Vesihuolto on todettu ongelmalliseksi kunnan verkoston kapasiteettirajoitteiden vuoksi. Suunnitteilla olevan Karkkila-Espoon Blominmäki siirtoviemärin linjaus on kuntien, Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Uudenmaan liiton yhteisessä siirtoviemäriselvityksessä esitetty kulkevaksi kaava-alueen koillisosan läpi. Alustava linjaus vaihtoehtoineen on kaavaluonnoksessa otettu huomioon. Kaavaselostuksessa todetaan kuitenkin, että siirtoviemäri voisi olla hyödynnettävissä vain osayleiskaava-alueen koillisosan osa-alueella. Kylmälän osayleiskaavaluonnos mahdollistaa merkittävän lisärakentamisen, minkä vuoksi yhteisen vesihuollon tarkoituksenmukainen järjestäminen koko kaava-alueella on tärkeää ja syytä käsitellä tarkemmin osayleiskaavaluonnoksen jatkosuunnittelussa. Nyt on ainoastaan asemakaavoitettaviksi esitettyjen osayleiskaava-alueiden osalta edellytetty liittymistä alueelliseen vesihuollon verkostoon ennen lisärakentamisen toteuttamista. Kylmälän osayleiskaavaluonnos on Uudenmaan maakuntakaavan mukainen. Uudenmaan liitto puoltaa osayleiskaavaluonnoksen jatkosuunnittelua edellä esitetyt vesihuoltoa koskevat näkemykset huomioon ottaen. Nummela-Blominmäki siirtoviemärin linjaus osoitetaan Kylmälän osayleiskaavaehdotuksessa yhteystarvemerkinnällä, kuten osayleiskaavaluonnoksessakin. Alueen vesihuoltoa ei kuitenkaan esitetä toteutettavaksi siirtoviemäriin pohjautuen, sillä hankkeen toteutuminen on hyvin epävarmaa. Siirtoviemärin toteuttamismahdollisuuksista on tehty lukuisia päätöksiä osayleiskaavan valmistelun aikana sekä ympäristövaikutusten arviointi vuosina Viimeisin päätös hankkeen osalta on Vihdin Veden johtokunnan päätös vuoden 2015 alusta, jonka mukaan Vihdin jätevesien johtaminen Espoon Blominmäkeen ei ole Vihdin Vedelle eikä sen asiakkaille taloudellisesti mahdollista tilanteessa, missä kuntarajojen ylittäville siirtoviemärihankkeille ei enää myönnetä valtion rahallista tukea. Kirkkonummen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa, joka on päivitetty vuonna 2014, on linjattu että niitä alueita, jotka sisältyvät valmisteilla oleviin osayleiskaava-alueisiin, ja jotka on osayleiskaavoissa tai -luonnoksissa 3

4 osoitettu mahdollisesti asemakaavoitettaviksi alueiksi, ei ole osoitettu kehittämistarvealueiksi. Näiden alueiden osalta on maankäytön ja kunnan palveluntarjonnan kannalta toivottavaa, että verkosto rakennetaan alueille vasta asemakaavoituksen jälkeen. Kehittämistarvealueet ovat muiden kuin kunnan toimesta toteutettavia verkostoalueita. Kylmälän osayleiskaavaluonnoksessa vuonna 2010 osoitettiin asemakaavoitettaviksi alueiksi suunnittelualueen koillisosa, johon sisältyi Eerikinkartanontien pohjoispuoli, Heparinkannas, Kurkisto -järveä ympäröivät alueet sekä Kurkisto järven ja Särkijärven välinen alue. Osayleiskaavaehdotukseen sisältyvissä osayleiskaavamääräyksissä ei viitata enää asemakaavoitukseen, mutta käytännössä on todennäköistä että vesihuollon järjestäminen alueella tulee ratkaistavaksi aikanaan asemakaavoituksella. Kirkkonummen kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa vuodelta 2014, on linjattu että Kylmälän alue olisi mahdollinen kunnan verkostolaajennusalue vuoden 2023 jälkeen. 2. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2.1. Kaava-alueelle on osoitettu Uudenmaan maakuntakaavassa kyläalueen kohdemerkintä (AT). Lisäksi Hepari-järvi ja sen Petäjärven välinen kannas on osoitettu luonnonsuojelualueeksi ja Sjökullantie (11233) Kylmäläntien (11231) risteykseen saakka yhdystienä. Suunnittelualueen pohjoisosassa sijaitsee pohjavesialue. Lisäksi alueella on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeitä alueita sekä arvokkaaksi geologiseksi muodostumaksi merkitty kallioalue. Esitetyt ratkaisut tarkentavat Kirkkonummen yleiskaavan 2020 aluevarauksia. Yleiskaavaselostuksessa on runsas määrä liitekarttoja, jotka helpottavat kaavan luettavuutta. Lisärakentamisen osoittaminen yhdyskuntarakennetta tiivistäen on toimiva ratkaisu, jota asemakaavoitettavaksi osoitettavat alueet tukevat Kylmälän osayleiskaavaluonnoksen merkinnät ja määräykset ovat maantieliikenteen osalta oikein laaditut. Liikenneverkoston yhteydet -kartalla (Liite 17) merkintöjen selitykset ovat epäselvät, esim. vaarallista risteystä osoitetaan kahdella eri merkinnällä, joiden eroa ei kuvata. Kylmälän osayleiskaavan liikenteellinen tarkastelu on valmistunut vuonna Sen yhteydessä on laadittu asiaan liittyvä tarkennettu karttaesitys, joka on liitetty osayleiskaavan liitekartta-aineistoon numerolla 17a ja 17b Kirkkonummen tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelmassa vuodelta 2008 todettiin Kylmälän osayleiskaavan alueen maantieverkon parantamistarpeiden olevan kevyen liikenteen yhteyksien parantamistarpeita. Autoliikenteen parantamistarpeita ei todettu olevan. Hankkeet ajoitettiin kolmanteen kiireysluokkaan Kirkkonummen kaikkien hanketarpeiden kesken arvioituna, eli kunnan vähiten kiireellisimpien kehittämiskohteiden joukkoon Maantieverkko Kylmäiässä on pienipiirteistä, mäkistä ja hyvin kaarteista vanhaa tiestöä. Tieverkkoja liikenneturvallisuussuunnitelmaan sisältyi liikenteen ennusten vuodelle Siinä arvioitiin liikennemäärä iltahuipputunnin aikana, eikä tuon ennusteen valossa liikenteellisiä kapasiteettiongelmia osoitettu syntyvän. Tiestön mäkisyys ja kaarteisuus estää nopean autolla ajon 4

5 tiestöllä ja se heikentää alueen soveltuvuutta tiheään asumiseen. Liikenneturvallisuuden parantamistarpeet onkin osayleiskaavaluonnoksessa oikein todettu olevan jalankulku- ja pyöräliikenteen olosuhteiden kehittämisessä. Koulumatkakuljetusten kustannusten arviointi on syytä tehdä kaavoituksen yhteydessä. Em. mainitussa liikenteellisessä tarkastelussa päädyttiin samoihin johtopäätöksiin Kaava-alueen maantieverkolla on lukuisia näkemiltään erittäin puutteellisia yksityisteiden liittymiä. Uusien liittymien sijoittelussa pitää pyrkiä välttämään nelihaaraisia liittymiä, suosia kolmihaaraisia liittymiä sekä pyrkiä sijoittamaan mahdollinen uusi maankäyttö jo olevien turvallisten liittymien kautta kulkevaksi. Uusia liittymiä ei esitetä osayleiskaavassa, mutta joitain olemassa olevia esitetään korjattavaksi lausunnossa mainittuja periaatteita noudattaen liitekartoissa 17a ja 17b Osayleiskaavaluonnoksen toteuttaminen perustuu osittain tähän osayleiskaavaan ja osittain myöhempiin asemakaavoihin. Nykyinen yhdystieverkko voidaan merkitä osayleiskaavaan yhdystie/katu merkinnällä. Asemakaavoissa nykyisille maanteille tulee kuitenkin osoittaa maankäyttö-ja rakennuslain 83.4 mukaisesti katualue Uudenmaan ELY -keskus on luokitellut kevyen liikenteen hanketarpeet kiireellisyysjärjestykseen. Kiireellisimmiksi todetut hankkeet saavat toteuttamiseen valtion rahoitusta, vähemmän kiireellisten hankkeiden rahoitukseen valtio ei pysty osallistumaan lainkaan. Valitettavasti Kylmälän osayleiskaavan alueen kevytliikenneväylätarpeet ovat kaikki vähemmän kiireellisten hankkeiden joukossa Kaavaluonnoksessa on esitetty kaksi erillistä SL-merkintää (SU/w ja SL). Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että yksi merkintä riittää (SL, Luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu alue). Tehdään osayleiskaavan esitetty muutos Kaava-asiakirjoissa tulee esittää alueen vesihuoltosuunnitelma. Katso kohta Museovirasto; Arkeologian osasto 3.1. Museovirasto on tutustunut Kylmälän osayleiskaavaluonnokseen ja lausuu arkeologisesta kulttuuriperinnöstä seuraavan. Kaava-alueen muinaisjäännökset on inventoitu vuonna 2009, joten niitä koskevat tiedot ovat ajan tasalla. Kiinteät muinaisjäännökset (Nybacka, Kylmälä by, Petajärvi by, Kopunmäki) on merkitty asianmukaisesti kaavaluonnokseen. 5

6 3.2. Sm-alueina merkityt kylätontit (Petajärvi by, ja Kylmälä by ) ovat edelleen käytössä ja niillä tulee olla oma kaavamääräys: "Historiallinen kylätontti. Alueella sijaitsee muinaismuistolain (295/63) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Aluetta koskevista rakennushankkeista ja isommista kaivutöistä on neuvoteltava Museoviraston kanssa." Liitetään osayleiskaavan yleisiin määräyksiin kohteita koskeva tarkentava määräys Muinaismuistolaki ei aseta rajoituksia edelleen asuttujen kylätonttien vallitsevalle maankäytölle ja muinaismuistorajauksiin sisältyvien peltoalueiden viljely on sallittua. Arkeologisia lisäselvityksiä ja kaivaustutkimuksia saatetaan kuitenkin edellyttää uudisrakennushankkeiden ja isompien maaperään kajoavien töiden yhteydessä. Kaavaselostuksessa on tuotava esiin, että tällaisten hankkeiden ollessa suunnitteilla tulee Museovirastoon ottaa yhteyttä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yleisten ja suurehkojen yksityisten hankkeiden toteuttajien on muinaismuistolain perusteella korvattava tutkimusten kustannukset tai osallistuttava niihin, mikäli sitä ei ole katsottava kohtuuttomaksi. Tämä seikka on syytä huomioida erityisesti Kylmälän kylätontille osoitetun P-alueen suunnittelun ja rakentamisen yhteydessä. Lisätään esitetty maininta kaavaselostukseen Rakennetun ympäristön osalta lausunnon antaa Museoviraston ja maakuntamuseon välisen sopimuksen perusteella Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo. 4. Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo 4.1. Maakuntamuseo katsoo, että rakennetun kulttuuriympäristön ja maiseman osalta suunnittelualueella on tehty tarpeelliset inventoinnit ja selvitykset riittävällä laajuudella. Niiden pohjalta kaavaluonnoksessa on huomioitu muinaisjäännökset, historialliset kylätontit, historialliset tiet, avoimina säilytettävät peltoalueet ja arvokas rakennuskanta asianmukaisesti Maakuntamuseo katsoo, että edellisten lisäksi kaavassa tulisi huomioida Kylmälän kylätontti ja Sjökullan mäki riittävän laajuisilla /s -aluemerkinnöillä. Lisäksi maakuntamuseo ehdottaa, että alueilla, joilla sijaitsee sr ja sr-p -suojelumerkinnöillä osoitettuja rakennuksia, myös uudis- ja lisärakentamisen sopeuttamisesta vanhaan miljööseen tulee määrätä. Niin ikään suunnittelualueella sijaitsevaa uudempaa rakentamista, muun muassa luvun kesämökki tai muita asuinalueita tulisi huomioida /s-aluemerkinnöillä tai muulla sopivalla tavalla, jotta niiden ominaispiirteet tulevat huomioiduksi alueen jatkosuunnittelussa ja rakentamisessa. Kts. kohdat 3.2. ja 3.3. Kylmälän kylätonttia ja Sjökullan mäkeä koskevat sm aluerajaukset ovat varsin laajat ja niitä koskeva kaavamääräys siinä määrin kattava, että /s 6

7 aluemerkinnälle on vaikea nähdä varsinaista tarvetta, etenkin kun alueet on pääsääntöisesti osoitettu erillispientalorakentamiseen. Alueet, joilla sijaitsee sr- ja sr-p -suojelumerkintöjä, ovat siinä määrin hajanaisia, että yhtenäisten kriteerien löytäminen esitetylle kaavamääräykselle on haastavaa. Uudempaa rakentamista ei ole ollut mahdollista selvittää kattavasti kaavoituksen aikana. Näin ollen ei ole olemassa myöskään riittävää tietopohjaa mainittujen uudempaa rakentamista koskevien määräysten antamiseksi kaavassa Esihistoriallisen ajan muinaisjäännösten osalta lausunnonantaja on Museovirasto, arkeologian osasto. 5. Espoon kaupunki 5.1. Espoo, Kirkkonummi, Lohja ja Vihti ovat yhteistyössä laatineen Länsiradan maankäytön kehityskuvan. Kehityskuvalla on tarkasteltu Turunväylän ja Länsiradan vyöhykkeen maankäyttöä. Kuntien ja kaupunkien hallitukset ovat linjanneet alueen maankäyttöä kehityskuvaselvityksen pohjalta. Uusi ratayhteys Turkuun ja Turunväylän vyöhyke on yksi Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen toteuttamisohjelman MAL 2017 kehittämisvyöhykkeistä Espoon kaupunginhallitus on päättänyt, että Espoon alueella Länsiradan kehityskäytäväselvitys otetaan yhdeksi lähtökohdaksi yleiskaavasuunnitelmien ja muiden maankäytön suunnitelmien laadinnassa ja selvityksen mukaisesti vaikutetaan yhdessä alueen kuntien kanssa uuden maakuntakaavan valmisteluun. Selvityksessä on esitetty että aluetta kehitetään kulttuuri- ja kylämaisemia vaalien siten, että mahdolliset maankäyttöpaineet ohjataan harkitusti sijoitettuihin puutarhakyliin, jotka kytketään joukkoliikenteellä Länsiradan asemiin. Tehokkaasti rakennettavien asemayhdyskuntien rinnalle tarvitaan seudulla myös väljempää ja luonnonläheisempää asumista, jotta kokonaisasuntotarjonta on tasapainoinen. Osayleiskaavaluonnoksessa esitetyn maankäytön tavoite eheyttää kylärakennetta osayleiskaavalla ja tiiveimmillä alueilla asemakaavalla on hyvä, rakentaminen tukeutuu Veikkolaan ja Veikkola on yksi kehitettävä asemaympäristö Kirkkonummen alueella Seudullisesti Kylmälän kaava-alue sijoittuu ns. viherkehälle, joka kulkee laajojen metsäalueiden (Sipoonkorpi, Nuuksio ja Meiko) ja niitä yhdistävien ekologisten käytävien ketjuna pääkaupunkiseutua kiertävänä kehänä. Jatkosuunnittelussa on selvitettävä, että viher- ja virkistysyhteydet säilyvät riittävinä seudullisen viherverkoston toimivuuden kannalta. Osayleiskaavassa osoitetaan viher- ja virkistysyhteyksiä ja alueita, joissa niitä on mahdollista toteuttaa, varsin laajasti. Lisäksi merkittävä osa kaava-aluetta ja sen reuna-alueita osoitetaan erilaisilla maa- ja metsätalousvaltaista aluetta osoittavilla merkinnöillä. 7

8 6. Vihdin kunta 6.1. Osayleiskaavaluonnoksen osoittama maankäyttö sopii alueen luonteeseen. Luonto- ja kulttuuriympäristöarvot on huomioitu hyvin. Vihdin kuntaan rajoittuva alueen länsiosa on kylämäistä maatalousmaisemaa, eikä sinne ole ohjattu voimakasta kasvua. Kaavaluonnos mahdollistaa ulkoiluyhteyksien kehittämisen kuntarajan ylitse Osayleiskaavalla on tarkoitus tutkia mm. liikenneturvallisuuden parantamismahdollisuuksia. Ongelmakohteet on hyvin esitelty liitekartoissa, mutta itse kaavaluonnos perustuu olemassa olevaan tieverkkoon, eikä parannettavia tieosuuksia ole merkitty kaavaluonnoskarttaan. Kaavaluonnoksen materiaalista ei myöskään selviä mistä alueen asukkaat hakevat palvelunsa. Oletettavasti palveluita haetaan Veikkolasta tai kauempaakin. Kaavan mahdollistama asukasmäärän lisäys on kuitenkin niin pieni, että sillä tuskin on merkittäviä vaikutuksia esimerkiksi Vanhan Turuntien (mt 11 0) liikenteeseen. Kaupalliset palvelut löytyvät Veikkolasta ja Lapinkylästä, riippuen siitä missä osassa suunnittelualuetta asutaan. Julkiset palvelut keskittyvät jatkossakin Veikkolaan, lukuun ottamatta ruotsinkielistä oppimiskeskusta, joka toteutetaan Sjökullan koulun tontille Kehittyessään kaavaluonnoksen määrittelemällä tavalla Kylmälän alue säilyttää kylämäisen luonteensa. 7. Länsi-Uudenmaan poliisilaitos 7.1. Ei huomautettavaa. 8. Espoon seudun ympäristöterveys -valvontayksikkö 8.1. Ei huomautettavaa. 9. Aalto-yliopisto; Metsähovin radiotutkimusasema 9.1. Metsähovin radiotutkimusasemalla sijaitsee Suomen ainoa radioastronomisia havaintoja tekevä radioteleskooppi, jolla on myös kansainvälisesti merkittävä asema kvasaarien pitkäaikaismuuttuvuuden, Auringon sekä pitkäkantainterferometrian tutkimusalueilla. Koska 8

9 radioastronomia perustuu häviävän heikkojen kaukaisten radiosignaalien vastaanottamiseen, on asemille toimintaympäristön mahdollisimman hyvä häiriöttömyys ensiarvoista. Tämän tunnustaa niin World Radio Conference (WRC) maailmanlaajuisessa radiotaajuuksien jakojärjestelmässään kuin myös kansallisesti Viestintävirasto suojellessaan radioastronomialle varattuja taajuuksia Suomessa. Monille taajuuksille on asetettu lisärajoituksia Metsähovin suoja-alueen ympäristössä Kun Metsähovin radiotutkimusasema perustettiin 1970-luvun alussa, ei asutuksen kuviteltu muodostavan merkittävää uhkaa radiotutkimukselle. Nykyisen langattomuuden aikana tilanne on muuttunut ja mobiilit laitteet, puhelimet ja verkkoyhteydet muodostavat yhä vaikeamman ongelman radioastronomiaa tutkivilla asemilla. Olemme ilahtuneita siitä, että osayleiskaavaluonnos sijoittaa Metsähovin tutkimusyksikköjen alueen välittömään läheisyyteen pääsääntöisesti ainoastaan maaja metsätalousvaltaisia alueita, joilla on joko erityisiä ympäristöarvoja ("MY") tai ulkoilun ohjaamistarvetta ("MU"). Lisäasutuksen salliminen radiotutkimusaseman välittömään läheisyyteen johtaisi yhä suurempiin vaikeuksiin radiohäiriöiden kanssa Käytämme tässä tilaisuutta päivittää myös asemamme nimeä. Aiemmin nimellä "Metsähovin tutkimusasema (TKK:n radiolaboratorio )" kutsuttu tutkimuslaitos on nykyään nimeltään "Aaltoyliopiston Metsähovin radiotutkimusasema". Metsähovin tilalla ("PY", julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi merkityllä alueella yleiskaavassa) toimii Aalto-yliopiston Metsähovin radiotutkimusaseman lisäksi Helsingin yliopiston observatorio sekä Geodeettisen laitoksen tutkimusasema. Näistä HY:n observatoriota kutsutaan tavallisesti "Metsähovin observatorio":ksi ja Geodeettisen laitoksen asemaa "Metsähovin tutkimusasema":ksi, "Metsähovin radiotutkimusasema":n tarkoittaessa Aalto-yliopiston radioastronomista tutkimusasemaa. 10. Pohjolan liikenne Ei huomautettavaa. 11. Kirkkonummen kunta, rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan lausunto on laadittu siten, että siinä vertaillaan Gesterbyn ja Sepänkylän sekä Kylmälän osayleiskaavaluonnoksissa esitettyjä ratkaisuja ja määräyksiä. Rakennusvalvonta esittää seuraavia huomautuksia: - viittaus rakennusjärjestykseen ei täytä kaavan sisältövaatimuksia ja on liian yleispiirteinen rakentamisen määrän ohjaamiseen. Kaavamääräyksiä on täsmennetty mm. rakennuspaikalle sallitun rakentamisen määrän osalta ja viittauksia rakennusjärjestykseen on karsittu. - kaavakarttaan tulee merkitä tilojen rakennuspaikkojen lukumäärä, jotta kaavalla olisi myöhemmän maankäytön ohjauksessa hyötyä nykyiseen yleiskaavaan nähden. 9

10 Kaavakartassa on mainitut merkinnät. Lisäksi lopulliseen kaava-aineistoon liitetään tilakohtainen yhteenveto rakennuspaikkojen lukumääristä. - Rakennuspaikat ja mahdolliset lisärakennuspaikat voidaan merkitä erilaisin symbolein, esim. 1+1, 1 (1), 1 (3), tms., jos esimerkiksi tilalla on johonkin ehtoon liittyen mahdollista saada ns. lisärakennuspaikkoja - asemakaavoitettavaksi tarkoitettaville alueille ei ole syytä sallia uutta asutusta ennen alueellista vesihuoltoa (vesi ja viemäri) Kts. kohta suorat rakennusluvat (RA-alue), miten muunnettu rantaviiva (vapaat rannat) on mitoitettu maanomistajien yhdenvertaisen kohtelun kannalta? Jos rakennuspaikkojen määrät esitetään RA-alueelle, rannat tulisi mitoittaa. RA -merkintää ei osoiteta osayleiskaavaehdotuksessa, vaan osayleiskaavaluonnoksessa ko. merkinnällä osoitettujen alueiden kohdalla käytetään nyt merkintää RA/AO. Kaavamääräys, jonka perusteella olisi mahdollista myöntää ko. alueilla suoria rakennuslupia, on poistettu osayleiskaavasta. MRL:n 44 :n perusteella kyseinen määräys ei ole mahdollinen. Osayleiskaavassa noudatetaan ns. kantatilalaskelmaa. Laskelman mukaisia rakennuspaikkojen lukumääriä ei lisätä kaavassa. - loma-asuntojen/erillispientalojen alue (AO/RA) tulisi merkitä erikseen Merkintöjä on eriytetty. Mainitunlaista merkintää (nyt muodossa RA/AO) käytetään Toukolahden alueella, Tampajan itärannalla sekä Lammen rantaalueella. - suorat rakennusluvat RA-alue, onko viittaus vain pelkkään RA vai myös AO/RA, jos kyseessä loma-asunto Osayleiskaavaluonnoksen yleismääräyksissä mainittiin vain RA -alueet. Kuten aiemmin edellä on todettu, niin kyseistä määräystä ei voida kuitenkaan osayleiskaavassa antaa, eikä RA-merkintää enää käytetä. - AM-alue: viittaus hevostalouden sivuelinkeinoihin, mutta ei itse hevostalouteen Määräyksen sanamuotoa on tarkistettu. - MP-alue (puutarha- ja kasvihuonealue) tulee esittää asemakaavoitettavaksi, ks. HHO:n päätös, ainakin maininta rakentamisen määrästä Kauppapuutarhan aluetta koskeva asemakaava on tullut vireille vuonna Asemakaavaluonnos oli nähtävillä loppuvuodesta uudet erillispientalojen rakennuspaikat on epämääräisesti määritelty Mainittua sanamuotoa on tarkistettu. - kaavamerkinnät: Luku, joka ilmoittaa kuinka monta rakennuspaikkaa osayleiskaavan hyväksymisajankohdan (kunnanvaltuusto) mukaisesta tilasta saa enintään muodostaa. 10

11 Hyväksymisajankohta tulee olla rakennuskiellon asettamispäivä, koska alueen lohkomisilla on jo alettu keinotella. Myös muissa osayleiskaavoissa on käytetty vastaavan määräyksen kohdalla kyseistä sanamuotoa. Käytetään johdonmukaisuuden vuoksi samansisältöistä määräystä. - esitetään lisättäväksi kaavan liitteeksi rakennusoikeuslaskelma (nykytilanne/lisärakennuspaikat), vrt. saaristo- ja rannikkoalueiden osayleiskaava Lopulliseen kaava-aineistoon liitetään tilakohtainen yhteenveto rakennuspaikkojen lukumääristä. - kahden samanaikaisen osayleiskaavatyön yhteistyö: yhtenäiset merkinnät/värit Kylmälän ja Gesterby/Sepänkylän osayleiskaavamerkintöihin. Kaavamerkintöjä joudutaan myöhemmin usein referoimaan, yhtenäiset käytännöt helpottavat tätä, samoin kuin estävät sekaannuksia. Vrt. o erillispientalojen alue/erillispientalovaltainen alue o maatilan/maatilojen... o loma-asuntojen alue/loma-asuntoalue o VL-alueiden erilaiset viittaukset maisematyölupaan/mrl 128 Esitettyjen määräysten yhdenmukaistamista on pyritty tekemään. - VL-alue: Kylmälässä ei mainittu rakentamista, Gesterby/Sepänkylässä sallittu rakentaminen Käytetään kaavamääräyksessä samaa sanamuotoa kuin Gesterbyn-Sepänkylän osayleiskaavan vastaavassa määräyksessä, eli Alueelle voidaan yksityiskohtaisemman suunnitelman pohjalta toteuttaa virkistystä palvelevia vähäisiä rakennuksia ja rakennelmia. - P-alueiden erot? Rakennusoikeus Kylmälässä asemakaavalla, Gesterby/Sepänkylä ei mainintaa rakennusoikeudesta tai sen käytöstä Täydennetään ja muutetaan kaavamääräystä siten että se vastaa paremmin Gesterbyn-Sepänkylän osayleiskaavassa käytettyä vastaavaa määräystä seuraavalla tavalla: Merkinnällä on osoitettu julkisten tai yksityisten palvelujen ja hallinnon alueita. Alueelle saa sijoittaa asumista ensisijaisesti palvelun tuottajan omaan tarpeeseen tai tarkemmassa suunnittelussa tehdyn selvityksen perusteella. Asemakaavan laatimista ei edellytetä, mutta määräyksessä viitataan tarkempaan suunnitteluun ja selvitykseen. - MA-alueet, samat asiat sanottu eri tavalla Määräyksen sanamuotoa on tarkistettu. - sr-p00, onko 50 m2 rakennusoikeuden ylittävät rakennukset voimassa myös Gesterby/Sepänkylässä? Kyseinen osa määräystä on poistettu kaavaehdotuksesta. 11

12 12. Kirkkonummen kunta, ympäristönsuojelu Ympäristönsuojeluyksikkö esittää lausuntonaan seuraavaa: - Björklidenin pohjavesialue poistetaan kaavakartasta. Kyseinen alue on aiemmin sisältynyt ympäristöhallinnon luokittelemiin pohjavesialueisiin (111- luokka), mutta se on poistettu uusimpien selvitysten yhteydessä keväällä Björklidenin pohjavesialueen merkintää ei osoiteta osayleiskaavaehdotuksessa. - VL- ja VR-varausten kaavamääräyksiin tehdään lisäys, jonka mukaan alueella tehtävien puustoa koskevien toimien tulee tukea puuston kehittämistä eri-ikäisenä metsikön sisällä, ellei luontoarvojen turvaaminen edellytä muunlaista käsittelyä. Määräys on tarpeellinen, jotta turvataan virkistykseen ja retkeilyyn käytettävien metsien kehittyminen hyvinä ulkoilualueina ja ekologisen verkoston osina. Aukkohakkuut ja metsien kasvattaminen puustoltaan tasaikäisinä olisivat ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa. Määräykseen ei tehdä esitettyä lisäystä. VL- ja VR alueisiin liittyvällä MRL 128 :ää koskevalla määräyksellä voidaan ohjata metsänkäsittelyn periaatteita ko. alueilla. - MU-varausten kaavamääräykseen tehdään lisäys, jonka mukaan alueella tehtävään maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ja muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen tulee olla maisematyölupa. VL- ja MY-varausten lisäksi kaava-alueella sijaitsevat MU-varaukset ovat tärkeitä ulkoiluiie ja ekologiselle verkostolle. Määräys on tarpeellinen, jotta turvataan MU-varausten kehittyminen hyvinä ulkoilualueina ja ekologisen verkoston osina säilyttäen kuitenkin edellytykset taloudellisesti kannattavan metsätalouden harjoittamiseen. Määräykseen ei tehdä esitettyä lisäystä. VL- ja VR alueisiin liittyvällä MRL 128 :ää koskevalla määräyksellä turvataan ulkoilun tarpeet osayleiskaava-alueen tehokkaimmin rakennetuilla alueilla. - MU-varausten kaavamääräykseen tehdään lisäys, jonka mukaan alueiden metsänhoidolliset toimenpiteet tulee toteuttaa niin, että niiden ulkoiluarvot säilyvät. MU-varaukset sijaitsevat asutuksen vieressä ja lähistöllä ja ovat tärkeitä ulkoilulle. Määräys turvaisi myös MU-varausten toiminnan ekologisen verkoston tärkeinä osina. Esim. laajat aukkohakkuut olisivat ristiriidassa ulkoilukäytön ja ekologisen verkoston kehittymisen kanssa. Katso edellinen kohta. - MY-varausten kaavamääräykseen tehdään lisäys, jonka mukaan alueiden metsänhoidolliset toimenpiteet tulee toteuttaa niin, että niiden ympäristö- ja ulkoiluarvot säilyvät. MY-varaukset sijaitsevat asutuksen vieressä ja lähistöllä. Niillä on ympäristö- ja ulkoiluarvoja, joiden säilymiseksi kaavamääräys on tarpeen. Määräys turvaisi myös MY-varausten toiminnan ekologisen verkoston tärkeinä osina. Esim. laajat aukkohakkuut olisivat ristiriidassa ympäristöarvojen, ulkoilukäytön ja ekologisen verkoston kehittymisen kanssa. 12

13 Määräykseen ei tehdä esitettyä lisäystä. MY varauksia koskee MRL 128 :n toimenpiderajoitus ja kaavamääräyksessä otetaan jo kantaa avohakkuisiin. - asemakaavoitettavaksi tarkoitettua aluetta laajennetaan niin, että siihen osoitetaan myös Tampajan länsipuoliset Sjökullantien lähialueet Kyseisellä alueella on jo nyt tiivistä asutusta (vakituista ja loma-asutusta) sekä laajamittaista kauppapuutarhatoimintaa. Katso kohta 1.1. Aluetta koskevia kaavamääräyksiä on tarkennettu. Alueelle on laadittu yksittäinen asemakaava (Sjökullan oppimiskeskus) ja kauppapuutarhan alueella on vireillä toinen. - Tampajan eteläpäässä oleva MU-varaus muutetaan MY-varaukseksi. Alue on tervaleppäkorpea, joka täyttää luontoselvityksen mukaan pääosin luonnonsuojelulain mukaisen luontotyypin kriteerit. Alue on osoitettu kaavaluonnoksessa luo-merkinnällä. Tehdään esitetty muutos. - MU-varaus, jolla on luo-7-merkintä, muutetaan MY -varaukseksi. Alue sijaitsee pienen metsälammen rannalla rajautuen asemakaavoitettavaan alueeseen. Luo-7- merkinnän alueella on luonnontilainen noro, jonka ympäristöä on metsälain vastaisesti käsitelty, mutta jonka ympäristöarvot ovat palautettavissa. Tehdään esitetty muutos. - seuraavat alueet osoitetaan luo-merkinnällä luontoselvityksessä todettujen luontoarvojen turvaamiseksi: - Lammibergenin avokalliot (luontoselvityksen kuvio 2, kaavaluonnoksessa MY), - Lammin eteläpuolisen asutuksen eteläpuolella oleva korpipainanne luontoselvityksen kuvio 16, kaavaluonnoksessa MY), - Petäjärven itärannalla oleva rantaluhta (luontoselvityksen kuvio 27, kaavaluonnoksessa MY), - Heparin länsirannan tervaleppäluhta (luontoselvityksen kuvio 49, kaavaluonnoksessa MY), - Petäjärven pohjoisrannalla oleva lehto (luontoselvityksen kuvio 61, kaavaluonnoksessa MY), - Petäjärven pohjoispuolen avokallioalue (luontoselvityksen kohde 63, kaavaluonnoksessa MY), - Avokallioalue kaava-alueen luoteisosassa (luontoselvityksen kohde 67, kaavaluonnoksessa MY), - Ahvenlammen räme (luontoselvityksen kuvio 69, kaavaluonnoksessa MY), - avokallio-soistuma-alue (luontoselvityksen kuvio 80, kaavaluonnoksessa VL), - Tampajan ja Särkijärven välisen kannaksen kallioalue (luontoselvityksen kuvio 111, kaavaluonnoksessa VL). 13

14 Osoitetaan mainitut alueet luo-merkinnällä, lukuun ottamatta Lammin eteläpuolisen asutuksen eteläpuolen korpipainannetta, joka sisältyy jo s-1 rajaukseen. - selvitetään tarve jättää Kalljärven lounaispuolelle leveämpi rakentamattomaksi osoitettava alue osaksi kaava-alueen pohjoisosassa kulkevaa itä-länsisuuntaista viherkäytävää. Kyseinen viherkäytävä on vielä varsin yhtenäinen, mutta Kalljärven lounaispuolelle osoitetut A0-1-alueet kaventaisivat käytävän siinä kohdassa ainoastaan muutaman kymmenen metrin levyiseksi. Osoitetaan kaavassa VL-alue, joka sijoittuu suunnilleen esitetyllä tavalla Kalljärven lounaispuolelle. 13. Kirkkonummen kunta, elinkeinotoimi Kaavaluonnoksen yleistavoitteissa todetaan, että Kirkkonummen omaleimaisuutta maaseutukuntana varjellaan osana kunnan identiteettiä. Kaavan tarkoituksen on todettu olevan mm. riittävien virkistysalueiden ja johdonmukaisten ulkoilu- ja ratsastusreittien osoittaminen Kylmälän osayleiskaava-alueelta. Tämä päämäärä tukee kunnanvaltuuston hyväksymän Elinkeinopoliittisen ohjelman Strategia -osan mukaista tavoitetta, jossa todetaan: "Luonnon ympäristön virkistyskäyttöön liittyviä rakenteita kehitetään sekä asumista että matkailuelinkeinoa hyödyttävällä tavalla. Hevostalouden voidaan katsoa olevan jalostustoiminnan, hoitopalvelujen ja tallivuokraustoiminnan lisäksi sekä urheilu- että virkistystoimintaa, mutta myös tärkeä osa matkailuelinkeinoa. Hevostalouden välilliset vaikutukset muiden yritysten toimintaan ovat merkittävät. Hevostalouden edellytykset on pyritty ottamaan osayleiskaavassa huomioon mm. siten, että osayleiskaavassa osoitetaan alueen länsipuolen maankäyttö maatalousvaltaiseksi, joka soveltuu hevostaloudelle itäpuolen tiiviimpää asutusta paremmin. Lisäksi vanhat ja käytössä olevat kulkuyhteydet osoitetaan osayleiskaavassa, jotta niiden jatkosuunnittelumahdollisuudet turvataan. Tällöin osa niistä voisi toimia tarkemman suunnittelun myötä ratsastusreitteinä Kylmälän alueella tulisi erityisesti huomioida hevostalouden ja siihen liittyvän muun elinkeinotoiminnan toimintaedellytysten maankäytölliset tarpeet, yhteen sovittamalla elinkeinon ja alueen asukkaiden toimintatavat ja liikkumistarpeet. Ratsastusreitit ja hevostalouden tarpeisiin osoitetut muut mahdolliset alueet voisivat sijaita osittain myös kunnan omistamilla mailla, jotta toiminnan kuormitus ei jäisi vain yksityisten maanomistajien tai tieyhdistysten harteille. Osayleiskaavan tavoitteissa todetaan: "hevosille tulisi osoittaa omia ratsastuspolkuja esim. viljelysalueiden ja järvien väliin jäävien suojakaistojen yläosiin". Kirkkonummen kunta on Ypäjän jälkeen Suomen toiseksi merkittävin hevostalouskunta ja Kylmälän alue voi parhaimmassa tapauksessa toimia hyvänä malliesimerkkinä kunnan muiden maaseutuosien kehittämisessä. Katso kohta Kunnan maanomistus on alueella erittäin vähäistä, joten sen hyödyntämismahdollisuudet esitetyllä tavalla ovat niukat Kylärakennetta tiivistettäessä olisi hyvä selvittää mahdolliset tulevat maankäytölliset tarpeet hajautetun lähienergian tuotannon sijoittamiseksi Kylmälään. Lisäksi tulisi huomioida mahdollinen tilatarve hevosenlannan välivarastoinnin tarpeisiin, mikäli lanta kuljetetaan tulevaisuudessa keskitetysti energialaitokseen joko kunnan alueella tai kunnan ulkopuolelle. 14

15 Kaavoituksen aikana ei ole noussut esiin konkreettisia tarpeita tai toiveita lähienergian tuotannon tai hevosenlannan välivarastoinnin osalta maanomistajien puolelta Lähipalveluille on osoitettu kaavaluonnoksessa 3 aluevarausta. Lisäksi luonnoksessa todetaan: "kaavassa tulisi osoittaa paikka myös pienteollisuudelle, kyläkaupoille ja pienille palveluyrittäjille". Elinkeinotoimen arvion mukaan sijoittamalla edellä mainittuja toimintoja keskitetysti voidaan tukea kylien elinvoimaisuutta. Hevostalousalueella tilojen yhteydessä tulisi sallia monipuolinen sivuelinkeinotoiminta. Kylmälän alueella voisi olla varaus myös leirintäaluetoimintaa varten, jolloin toiminta voisi periaatteessa sijaita kunnan omistamalla maalla. Matkailuelinkeinojen näkökulmasta katsottuna kotimajoituspalveluja tukisi hyvä ja turvallinen pyörätieverkosto ja miellyttävät virkistysreitit. Katso kohta Esitettyjä asioita on pyritty mahdollisuuksien mukaan edistämään kaavassa Puutarha- ja kasvihuonealue MP on lähiruoan tuotannon kannalta tärkeä aluevaraus. Vastaavan toiminnan laajentamiseen saattaa syntyä tarpeita tulevina vuosina ja kaavoituksen yhteydessä tulisikin pohtia, olisiko kunnan syytä varautua paremmin tuotantotarpeiden mahdolliseen lisääntymiseen. Kylmälän osayleiskaavan valmistelussa tulisi selvittää voidaanko kunnan omistamille maa-alueille osoittaa vaihtoehtoinen MP -merkintä rinnakkain muun käyttömuodon ohella. Tällöin mahdollistuisi esimerkiksi kunnan maan vuokraus kasvihuoneyrittäjille. Kasvihuoneviljely pystyy hyödyntämään tehokkaasti lähienergiaa ja bioenergiaa. Kasvihuoneet ovat tärkeä osa maataloutta eläintalouden lannan hyödyntäjinä ja lasinalaisviljelmillä voidaan hyödyntää tehokkaasti esimerkiksi mahdollisten biokaasureaktoreiden hukkalämpö. Katso kohta Kirkkonummen kunta, vesihuoltolaitos Vesihuollon kannalta on hyvä että osayleiskaavassa osoitetaan ne alueet asemakaavoitettaviksi, joille on tarpeen ratkaista ympärivuotiseen asumiseen liittyviä kysymyksiä. Asemakaavoitettaviksi on osoitettu Lerbackan, Toukolahden ja Kurkiston alueet, jotka ovat jo ennestään tiiviisti rakennettuja alueita ja joilla vesihuoltokysymykset tulee ainakin pikällä aikavälillä ratkaista. Katso kohta Kuten selostuksessa todetaan, vesihuoltoverkoston toteuttaminen alueille vaatii mittavia teknisiä ratkaisuja ja investointeja osayleiskaava-aluetta laajemmalla alueella. Kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelmassa on esitetty, että osa Kylmälän alueen vesihuollosta voitaisiin ratkaista vesiosuuskuntana, hyödyntäen Lapinkylään rakennettavaa siirtoviemäriä ja yhdysvesijohtoa. Kehittämissuunnitelma on kuitenkin laadittu ennen kun oli tieto siitä, että osalle Kylmälän osayleiskaava-aluetta laadittaisiin mahdollisesti asemakaavat. Katso kohta 1.1. Kirkkonummen vesihuollon yleissuunnitelma on päivitetty lausunnon antamisen jälkeen vuonna Verkostojen toteuttaminen ennen asemakaavoitusta vaikeuttaisi alueiden asemakaavoitusta. Johtojen sijaintien sekä kapasiteettin määrittelyä varten tulee odottaa asemakaavojen laadintaa. 15

16 Katso kohta Asemakaavoitus olisi mahdollista vesihuollon kannalta kun joko Veikkolan siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon kapasiteettia on saatu lisättyä tai Vihti toteuttaa siirtoviemärin Kirkkonummen kautta Espoon Blominmäen puhdistamolle. Yhdysvesijohdon kapasiteetin lisäystä Espoosta Veikkolaan on suunnitteilla toteuttaa vuonna Siirtoviemärin kapasiteetin lisäys tulee ajankohtaiseksi vasta jos Vihti päättää olla liittymättä Espooseen rakennettavaan jätevedenpuhdistamoon ja näin ollen myös siirtoviemärin toteutus Vihdistä Kirkkonummen kautta Espooseen jää toteuttamatta. Alustavan aikataulun mukaan Vihdin päätöksiä asiasta on odotettavissa vuonna Kylmälän liittäminen Vihdin siirtoviemäriin edellyttää myös siirtoviemärin välipumppaamon rakentamista Kylmälään, joka olisi Kylmälän liittymispiste. Koska siirtoviemärin valmistuminen todennäköisesti ajoittuisi vasta vuodelle 2019, tulisi tässä tapauksessa rakennettujen kiinteistöjen jätevesijärjestelmät saattaa jätevesiasetuksen mukaiseen kuntoon asetuksen määräaikaan mennessä. Katso kohta Kaavamääräyksistä tulee poistaa loma-asuntojen ja erillispientalojen osalta (AO/RA ja AO-1) määräys" Uudet erillispientalojen rakennuspaikat ja vesikäymälällä varustetut loma-asunnot voidaan toteuttaa vasta silloin, kun alue on liitetty alueelliseen vesihuollon verkostoon". Rakentaminen asemakaavoitettaville alueilla tulee määritellä niin, että se ei johda vesihuoltoverkostojen rakentamiseen perustettavan osuuskunnan toimesta, ennen kuin alueet asemakaavoitetaan. Selostuksen osassa "Osayleiskaavan toteutus ja seuranta" on todettu asemakaavoitettavien alueiden osalta, että alueella toteutettava lisärakentaminen ja ympärivuotisen asumisen lisääminen edellyttää alueellisen vesihuollon toteuttamista, joka taas edellyttää asemakaavatason ratkaisua. Tämä kirjaus on oikein ja asiallinen. Asumiseen ja loma-asumiseen liittyviä määräyksiä on kauttaaltaan tarkistettu Mikäli lisärakentaminen asemakaavoitettaville alueille on mahdollista ennen asemakaavojen toteuttamista, tulee se määritellä osayleiskaavassa. Maininta asemakaavoituksesta on poistettu kaavamääräyksistä. Osayleiskaavakarttaan on merkitty tilojen rakennuspaikkojen määrä numerona. Tilalla jolta merkintä puuttuu kartassa, on yksi rakennuspaikka. Kaavamääräyksissä annetaan myös yksityiskohtaisempia määräyksiä rakennuspaikan rakennusten koon ja määrän suhteen Kirkkonummen vesihuoltolaitoksella ei ole ainakaan toistaiseksi suunnitteilla hyödyntää Palojärven tai Björklidenin pohjavesivarantoja. Kts. Björklidenin osalta kohta Kirkkonummen kunta, nimistötoimikunta Kaavaselostukseen voidaan harkita lisättäväksi selostus alueen nimistöstä seuraavasti: Kylmälän osayleiskaava-alue on seutua, jossa on keskiajalta lähtien kulkenut kielialueiden raja. Alueen vanhassa nimistössä on sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä elementtejä (esim. 16

17 Kurkista, Sjökulla, Falklampi, Tammenoja). Käytössä on vanhaa maasto- ja asutusnimistöä, eriikäisiä tilannimiä, yleisten teiden nimiä sekä hyväksyttyä haja-asutusalueen tiennimistöä. Tiennimistö perustuu pääasiassa vanhaan nimistöön. Kylmälän osayleiskaava-alueella on tiennimistössä käytössä kylän nimestä ideoitu sää-ilmiöihin perustuva aihepiiri, Kurkiston nimestä johdettu kurkilintu-aihepiiri Kalljärven eteläpäässä sekä kevätkukka-aihepiiri Toukolahti - Majvik alueella. Tulevaa suunnittelua ja asemakaavoitusta varten voi olla tarpeen nimetä osa-alueita ja suositella nimistön aihepiirejä. Ehdotettavat aluenimet on merkitty liitekarttaan viitteellisesti rengastetuilla numeroilla, rajaus määritellään tarkemman kaavoituksen yhteydessä. 1 Heparinkannas- Heparinäset (tiennimistön aihepiiri kevätkukat) 2 Kurkisto - Kurkisto (tarvittaessa Pohjois-Kurkisto Norra Kurkisto ja Etelä-Kurkisto - Södra Kurkisto, tiennimistön aihepiiri kurkilinnut) 3 Länsi-Tampaja - Västra Tampaja (tiennimistön aihepiiri sääilmiöt) 4 ltä-tampaja - Östra Tampaja 5 Sjökulla- Sjökulla (tiennimistön aihepiiri sääilmiöt) 6 Petäjärvi - Petäjärvi 7 Ristinummi -Ristinummi 8 Pohjois-Hepari - Norra Hepari (tiennimistön aihepiiri sääilmiöt) Nimistöön palataan aikanaan mahdollisen asemakaavoituksen yhteydessä. 16. Kirkkonummen kunta, kulttuuritoimi Kulttuurimaisema ja rakennussuojelu Kylmälän kylätontti ja Sjökullan mäki on maisemakuva-analyysissä merkitty maisemallisiksi solmukohdiksi ja kulttuurihistoriallisesti ja maisemakuvallisesti merkittäviksi maiseman osiksi (liite 14 ). Näiden maisemallisesti keskeisten alueiden rakentamista tulisi ohjata esim. /s - aluemerkinnöillä siten, että mahdollinen uusi rakentaminen toteutetaan kulttuurimaisemaan sopivalla tavalla. Kts. kohdat 3.2., 3.3 sekä Kaava-ehdotuksen rakennussuojelukohdeluettelon sisältää monipuolisen ja edustava koosteen alueen vanhasta rakennuskannasta. Mikäli kohdeluetteloa halutaan laajentaa, seuraavien kohteiden mukaan ottamista voidaan harkita: Haapajärvi - 2:33 Berghäll, huvila, joka on kuulunut kirjailija Paavo Haavikolle - 1:102 Solbacka, torppamiljöö Petäjärvi - 4:43 Elisegård (Anttilan entinen kruununpuustelli) Kylmälä Tampajan etelä- ja lounaisrannoilla on Sjökullantien varrella kiinnostavia kohteita: - 2:84-2:85-2:108 17

18 - 2:733 Lugnet, rakennus on rakennettu maatalousseuran tyyppipiirustusten mukaan Överbystä evakuoidulle perheelle. Rakennussuojelukohdeluetteloa ei ole täydennetty kaavaehdotuksessa. Katso myös kohta Alueen luoteisosassa on muutamia rintamamiestaloja, joista yksi on merkitty suojelukohteeksi. Muita rintamamiestaloja ovat mm. Kylmälä 2:729 (tilan nimi Kylmälä) ja tien varressa Sjökullan kartanoalueen ja Tampajan kartanon välisellä alueella. Katso myös kohta Näseuddenin alueella on melko yhtenäinen vanhojen rakennusten alue, joista vanhimmilla on suojelumerkintä. Lisäksi voidaan harkita lisättäväksi kohteita 2:616 ja 2:168 (rakennettu 1952) Katso myös kohta :553 Stenbacka Eskonmäentien varrella on nähtävästi vanha mäkitupa. Katso myös kohta Kaava-alueella on talousrakennuksia ja saunoja, jotka edustavat vanhaa rakennustekniikka paremmin kuin tilojen asuinrakennukset Joidenkin tällaisten kohteiden huomioiminen kaavoituksessa saattaisi olla perusteltua siten, että niiden säilyttäminen ei vähennä muuta rakennusoikeutta, esim. Bergan tilalla (2:612 Kylmälä) on vanha hirsisauna. Katso myös kohta Kirkkonummen kunta, sivistyslautakunta Ei huomautettavaa. 18. Kirkkonummen kunta, suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Ei huomautettavaa. 19. Kirkkonummen yrittäjät ry Ei huomautettavaa. 18

19 20. Veikkolan Veikot Osayleiskaavaan tulee lisätä liikuntapaikkojen aluevarauksia. Kaavaselostukseen tulee lisätä kappale, joka kokonaisuudessaan käsittelee liikuntapaikkojen aluevarauksia. Alueella on kaavamerkinnällä P palveluiden ja hallinnon alueita, joihin ainakin kahteen on mahdollista rakentaa koulu tai päiväkoti. Koulujen yhteyteen tulee rakentaa täysimittaiset, jalkapallokentän kokoiset urheilukentät, jotka sisältävät myös yleisurheilun pituushyppypaikan ja juoksusuoran. Osayleiskaavassa ei osoiteta alueidenkäyttöä sillä tarkkuudella, kuin lausunnossa toivotaan. Asia liittyy alueiden toteutussuunnitteluun Koulujen yhteyteen tulee varata liikuntapaikkojen tiloja, koska erillistä urheilupuistoa kaava-alueella ei ole ja Veikkolan palloilu- ja urheilukentille on tällä hetkellä enemmän halukkaita käyttäjiä kun on vapaita vuoroja. Myös koulujen yhteyteen rakennettavat liikuntahallit tulee suunnitella riittävän suuriksi. Harjoittelu- ja liikuntapaikkojen tarve talviaikaan on seudulla akuutti. Katso myös kohta Osayleiskaavaluonnos sisältää kiitettävästi virkistysalueita. Virkistysreiteistä ainakin osa tulee suunnitella niin, että reiteille voidaan latukoneella tehdä latuja. Onhan kaavaluonnos alueen läpi kulkenut aikoinaan Kirkonkylän ja Veikkolan välinen latuyhteys. Veikkolan Veikot toivoo lisäksi, että virkistysreittien yhteyteen rakennetaan tulipaikkoja patikoitsijoiden, mahdollisten hiihtäjien sekä muiden metsässä liikkujien tarpeisiin. Katso myös kohta Nylands svenska producentförbund NSP r.f. Lausunto on laadittu siten, että siinä vertaillaan Gesterbyn ja Sepänkylän sekä Kylmälän osayleiskaavaluonnoksissa esitettyjä ratkaisuja ja määräyksiä NSP edellyttää, ettei yksityisten maanomistajien oikeutta harjoittaa elinkeinoaan, pääasiassa maaja metsätaloutta sivuelinkeinoineen, rajoiteta osayleiskaavoilla. Osayleiskaavoissa tulee turvata oikeus kehittää maa- ja metsätaloutta elinkeinona sekä niiden sivuelinkeinoja, samoin turvata mahdollisuus niitä palvelevaan rakentamiseen. NSP painottaa maa- ja metsätalouselinkeinojen harjoittamismahdollisuuksien jatkuvuuden ja taloudellisuuden turvaamista myös täällä voimakkaan kasvun alueella pääkaupungin läheisyydessä. Tällä edesautetaan kestävällä tavalla myös biologisen monimuotoisuuden ja ekologisten verkostojen säilymistä kunnassa. Osayleiskaavaluonnokset sisältävät toimenpiteitä, jotka merkitsevät suuria rajoituksia maa- ja metsätalouden ja niiden sivuelinkeinojen harjoittamiselle, ja siten merkittävästi huonontavat tilojen elinkelpoisuutta. Uudet tielinjaukset, kunnallistekniikka ja kevytliikenneväylät tulee linjata siten, etteivät ne merkittävässä määrin häiritse maa- ja metsätalouden harjoittamista Maa- ja metsätalouteen sekä maatilatalouteen liittyviä kaavamääräyksiä on tarkistettu siten, että maa- ja metsätaloudelle kohdistuvat rajoitukset vähenevät. Katso myös vastine

20 Kaavamääräykset niillä alueilla, joissa metsälaki on voimassa (VL, VR, MU, MY) tulee muuttaa siten, että metsien hoito ja käyttö perustuvat metsälain vaatimuksiin. Hakkuiden ei tule edellyttää toimenpidelupaa kunnalta, vaan niiden tulisi ainoastaan noudattaa metsälakia. NSP tuo esiin, että MA-, MU- ja MY-alueet eivät ole suojelualueita eivätkä virkistysalueita. Osayleiskaavaluonnoksissa mainittu käyttöpaine mm. ulkoilu- ja ratsastuskäyttöön ei saa rajoittaa maa- ja metsätalouden toimintaedellytyksiä. Luonnoksissa ehdotetut rajoitukset ja toimenpidelupavaatimus vaikeuttavat ja osin kokonaan estävät maa- ja metsätalouden harjoittamisen ja rakentamisen näillä alueilla. Tämä tuo kohtuutonta haittaa asianosaisille maanomistajille. Asia on siten korjattava kaavoituksen jatkotyössä. Muutoin huononnetaan tilojen elinkelpoisuutta ja mahdollisuudet sukupolvenvaihdokseen huononevat. Katso vastine 12. sekä kohta Kaavaluonnosta on muutettu siten, että MYalueet on rajoitettu pääasiassa niille alueille, joilla inventoinneissa on todettu esiintyvän luontoarvoja Jokamiehenoikeudet tuovat väestölle riittävät mahdollisuudet liikkua luonnossa. Ensisijaisesti tulee kevytliikenneväylät ja virkistys ohjata kunnan tai valtion omistamille alueille yksityisomistuksessa olevien maiden kuormituksen minimoimiseksi. Maanomistajien kiinnostus antaa perustaa kevytliikenneväyliä mailleen tulee perustua vapaaehtoisuuteen ja korvauskysymykset tulee tutkia jo kaavoitusvaiheessa. Ratsastusreitit tulee toteuttaa periaatteella käyttäjä maksaa. Kaavaehdotuksessa osoitetut ohjeelliset ulkoilureitit on tarkoitettu toteutettaviksi pääasiassa maastoon mukautuvina polkuina ilman raskasta rakentamista ja/tai valaistusta. Reitistöjen toteutuksesta sovitaan aina erikseen maanomistajien kanssa. Kaava-alueeseen kohdistuu todennäköisesti sijaintinsa ja luonto- ja maisemaarvojensa vuoksi tulevaisuudessa ulkoilupainetta. Ulkoilukäytön ohjaaminen tietyille, harkitusti sijoitetuille poluille voidaan nähdä myös maanomistajan etuna. Varsinaisia ratsastusreitistöjä ei kaavamääräyksissä mainita, mutta niiden toteuttaminen on mahdollista tarpeen vaatiessa huomautuksessa esitetyllä tavalla maanomistajien ja käyttäjän välisin sopimuksin. Reitistöjen osoittamisen pääasiallinen tarkoitus on mahdollistaa niiden toteuttaminen tarvittaessa myöhemmin erillisin sopimusmenettelyin, mutta osoittaa niiden yleispiirteinen sijainti jotta mahdollisten rakennushankkeiden yhteydessä yhteydet voidaan turvata. Katso myös kohdat ja MTK-Uusimaa Kaavoitus ei saa muodostaa estettä maa- ja metsätalouden harjoittamisen ja näihin liittyvien sivuelinkeinojen kehittämiselle ja lisäärniselle. Esimerkiksi jo toimivien maatilojen ja puutarhojen toiminnan kehittämiselle ja laajentamiselle ei tule asettaa kaavoituksellisia esteitä. Katso kohta Kaavaratkaisulla ja kaavamääräyksillä on pyritty edistämään maa- ja metsätalouden harjoittamista alueella MY-merkinnällä varustettuja alueita löytyy kaavaehdotuksesta runsaanlaisesti. Herää kysymys onko kaikin osin perusteltua muodostaa näin laajoja "suojelualueita", jotka saattavat aiheuttaa joidenkin maanomistajien osalta kohtuutonta haittaa heidän elinkeinotoiminnalla. Ja onko 20

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Kaavan aikataulu ja suunnittelun vaiheet

Kaavan aikataulu ja suunnittelun vaiheet Liikuntalautakunta 62 01.10.2015 Kylmälän osayleiskaavaehdotus, liikuntalautakunnan lausunto 410/10.02.02/2011 Liikuntalautakunta 62 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 23.04.2015 24 Suunnittelualue Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus

RAUTALAMMIN KUNTA, 1 NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILA 18:16 Kaavaselostus RAUTALAMMIN KUNTA, 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...2 1.2 Rantaosayleiskaavan muutos...2 1.3 Rantaosayleiskaavan toteuttaminen...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5. Parikkalan kunta Koirniemen osayleiskaava 17.12.2014 Kaavaehdotus oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 1 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

Kaavan aikataulu ja suunnittelun vaiheet

Kaavan aikataulu ja suunnittelun vaiheet Yhdyskuntatekniikan lautakunta 24 23.04.2015 Kylmälän osayleiskaava, osayleiskaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti (kh) 410/10.02.02/2011 Yhdyskuntatekniikan

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Merkinnällä on osoitettu kyläalueen uusien asuinrakennuspaikkojen alueet.

Merkinnällä on osoitettu kyläalueen uusien asuinrakennuspaikkojen alueet. ORIVESI ORIVEDEN KAUPUNGIN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSALEISKAAVA (ERÄJÄRVEN OSA-ALUE) Eräjärven kyläalueen osayleiskaava M K 1 : 5 0 0 0 KAAVAEHDOTUS 30.3.2016 ALUEVARAUSMERKINNÄT: AP PIENTALOVALTAINEN

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ

METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ METSÄTALOUS, KAAVOITUS, YMPÄRISTÖ ELY-KESKUS - LAKISÄÄTEINEN ROOLI KAAVOITUKSESSA - EDISTÄÄ, OHJAA JA VALVOO KUNTIEN KAAVOITUSTA - EDUSTAA VALTION LUONNONSUOJELUVIRANOMAISTA - VALITUSOIKEUS 2 MRL: Elinkeino-,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos

N12 Nummen kevyen liikenteen väylä, 103. kaupunginosa Nummen Oilaantien liikennealueen asemakaavan muutos Kaupunkisuunnittelulautakunta 32 17.03.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 116 20.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 9 11.02.2016 Kaupunginhallitus 70 22.02.2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 61 24.05.2016

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen 3.9.2015 Iisalmi Case Jyväskylä Julia Virtanen Muuramen kunta Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ - Kaupunkikeskusta - 86 500 JKYLÄN MLK - Taajamia - 36 400

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 17.12.2015 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KARJALOHJA RANTA-ASEMAKAAVA Tila: Lehtoniemi 1:204 Kylä: 427 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päiväys 19.9.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava

Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava Kaavatilanne Kaavatilanne kiinteistöllä 418-424-0003-0088: Ote Pirkanmaan ensimmäisestä maakuntakaava 29.3.2007 Kiinteistö on suurimmalta osin maakuntakaavassa virkistysaluetta (V) ja osaltaan taajamatoimintojen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) INKOON KUNTA BARÖSUNDIN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ja 64 ) Kaava-alue Kaava-alue käsittää Barösundin kyläkeskuksen ympäristöineen Orslandetin saaressa. Kaava-alue on rajattu

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Kulennoisten osayleiskaava Kyläkaava kulttuuriympäristössä. Pöyry Finland Oy

Kulennoisten osayleiskaava Kyläkaava kulttuuriympäristössä. Pöyry Finland Oy Kulennoisten osayleiskaava Kyläkaava kulttuuriympäristössä Pöyry Finland Oy Matti Veijovuori 1 Kulennoinen http://.maps.google.fi Matti Veijovuori 2 Lähtötilanne Vanha kyläalue, tiivis Jukolan alue Itäosassa

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA

NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA NASTOLA ISO-KUKKASEN, SALAJÄRVEN, Ä RUUHIJÄRVEN Ä RANTAYLEISKAAVA YLEISKAAVAMERKINNÄT Ä JA MÄÄRÄYKSET Ä AP PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE Alue varataan pääasiassa asuinpientaloille ja erillispientaloille.

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100

SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TILALLE HUJANSAARI 3:100 Kaavaselostus Hyväksytty..2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24146 Kaavaselostus

Lisätiedot

MÄNTYHARJU TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVA

MÄNTYHARJU TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVA MÄNTYHARJU TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVA KORJATTU KAAVAEHDOTUS 10.6.2002 Kaavamerkinnät ja -määräykset KYLÄALUE Yleiskaavalla ei osoiteta alueelle uutta rakennusoikeutta. ERILLISPIENTALOJEN

Lisätiedot

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015

Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015 Sälinkään ja Soukkion osayleiskaavaehdotuksen kaavamerkinnät ja määräykset Mkl 2.6.2015 AT-1 AT-1 a Kyläalueet AT-1 a ja b Alue varataan asumiselle, asumiseen liittyvälle toiminnalle, palveluille, yritystoiminnalle

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA INKOON KUNTA Solvik, Kälkö Ulkosaariston yleiskaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tässä osallistumis ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ja 64 ) esitetään mm. kaavoitushankkeen sijainti

Lisätiedot

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS FCG Finnish Consulting Group Oy Rantasalmen kunta SUSIMÄEN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Vastineet / luonnosvaihe P14011 30.5.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Vastineet / luonnosvaihe

Lisätiedot

Dnro:592/14.05.01.00/2013 Kunnanhallituksen päätös 22.9.2014 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan Ely-keskukselle Vihdin jätevesihuollon vaihtoehdot hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista (YVA-selostus)

Lisätiedot

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA

KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA PARAINEN KROKSKÄRIN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 4.9.2014 Ympäristölautakunta... Ehdotus nähtävänä (MRA 19 ).. Kaavaehdotus

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos)

Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Vastineet koskien Taipalsaaren kirkonkylän asemakaavan muutosta tila Ahjo 831-417-5-137 (Kirkonkylän koulun tontin asemakaavan muutos) Kaavaluonnoksesta saadut huomautukset ja niihin laaditut vastineet

Lisätiedot

Vesihuolto kaavamääräyksissä

Vesihuolto kaavamääräyksissä Vesihuolto kaavamääräyksissä Kommenttipuheenvuoro Seppo Mäkinen Kaavoitusarkkitehti 13.3.2017 Kirkkonummen kunta Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet ( * (* sisältää myös vesiosuuskunnat - Suuri osa kunnan

Lisätiedot

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus

Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Rautjärven kunta Rautjärven rantayleiskaavan muutos ja laajennus Kaavaehdotus II oli nähtävillä 23.1. - 24.2.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 2 lausuntoa ja 6 muistutusta. Seuraavassa on lista lausunnoista

Lisätiedot

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava

Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Höljäkän kylän keskustan osayleiskaava YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET Kehittämistavoitemerkinnät ja niihin liittyvät määräykset: Alueen tiivistämis-/eheyttämistarve. Alueen lisärakentaminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, strateginen maankäyttö KUOPIO HIETASALON OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Lyhennelmät lausunnoista ja mielipiteistä vastineineen

Kuopion kaupunki, strateginen maankäyttö KUOPIO HIETASALON OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Lyhennelmät lausunnoista ja mielipiteistä vastineineen KUOPIO HIETASALON OSAYLEISKAAVAEHDOTUS 19.12.2016 Lyhennelmät lausunnoista ja mielipiteistä vastineineen 1 HIETASALON OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kaavaehdotus oli nähtävillä 16.1. 15.2.2017 välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Kaavoitusjärjestelmä, karttamerkinnät ja metsätalous

Kaavoitusjärjestelmä, karttamerkinnät ja metsätalous Kaavoitusjärjestelmä, karttamerkinnät ja metsätalous Kaavoitus ja metsätalous -infotilaisuus Turku 13.3.2014 Markus Nissinen Metsänomistajien liitto Länsi-Suomi Sisältö Kaavoitusjärjestelmä Maankäyttö-

Lisätiedot

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PADASJOKI KEULAINMETSÄN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Keulainniemi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja maanomistus Päiväys 9.1.2017 Alue sijaitsee Padasjoen kunnan Jokioisten kylässä

Lisätiedot

Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet.

Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Kaavaehdotus II oli nähtävillä 1.8. 3.9.2012. Kaavaehdotuksesta saatiin 10 lausuntoa. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan vastineet. Sisällysluettelo

Lisätiedot

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA

LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA LÖYDÖN KARTANON RANTA-ASEMAKAAVA Mikkelin kaupunki (491) Vitsiälän kylä (564) Heikintila 1:114 Loma-Löytö 1:133 (osa) Löytö 1:145 (osa) Kartanonranta 1:177 Kaavaluonnos 22.3.2013 1: 2000 MRL 63 ja 62 :

Lisätiedot

Kopsamoon laadittavana olevan kyläosayleiskaavan ehdotusvaiheen kaava-aineisto on ollut nähtävillä 29.4. 29.5.2015 välisen ajan.

Kopsamoon laadittavana olevan kyläosayleiskaavan ehdotusvaiheen kaava-aineisto on ollut nähtävillä 29.4. 29.5.2015 välisen ajan. Liite 8 1 (5) Ehdotusvaiheen palauteraportti Juupajoen kunta Kopsamon kyläosayleiskaava Ehdotusvaiheesta saadut lausunnot ja muistutukset sekä kaavanlaatijan vastine näihin Sisällysluettelo Kopsamoon laadittavana

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto Karperö Holmhagen Svedjeback

S i v u 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto Karperö Holmhagen Svedjeback S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 26.5.2017 Karperö Holmhagen Svedjeback S i v u 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA

YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A YLIVIESKAN KAUPUNKI YLIVIESKAN ALPUMINKANKAAN OSAYLEISKAAVA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.1.2015 P22715 Ehdotusvaiheen palaute ja kaavan laatijan vastine 1 (39)

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos

HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus luonnos HIRVENSALMEN KUNTA KIRKONKYLÄN SEUDUN JA VILKONHARJU-LIUKONNIEMEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 21.6.2017 luonnos Tullut vireille: 15.6.2017 Luonnosaineisto nähtävillä MRA 30 : Ehdotusaineisto nähtävillä

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KEMIÖNSAAREN KUNTA LIITE 2 EKNIEMEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kemiönsaaren kunnan Ekniemen alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis-

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE

LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Mäntyharjun kunta LÄNSIOSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS PITKÄJÄRVEN ALUE Kaavaselostus, luonnos Kaavan vireille tulo: Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus: Kunnanvaltuusto: FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

143 25.08.2015. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212

143 25.08.2015. Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212 Rakennus- ja ympäristölautakunta 143 25.08.2015 Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle poikkeamisasiassa 12-59-POY / Kylmälä 452-2-212 Rakennus- ja ympäristölautakunta 143 Asia Lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman

PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS. Maanmittari Oy Öhman PARAINEN HOUTSKARIN YLEISKAAVAN MUUTOS BENSTRAND, KIVIMO KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu 12.11.2015. Ympäristölautakunta 18.5.2016 Ehdotus

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutokset lausuntojen ja muistutusten vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P30712 kuuleminen / vastineet 1 (13) Auranen Maria Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ak-330 Kemmolan asemakaava

Ak-330 Kemmolan asemakaava Ympäristövirasto / TL 12.03.2013 sivu 1/7 Ak-330 Kemmolan asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen keskeisestä tiedosta,

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kunta : HAUSJÄRVI 86 Kylä : Syvänoja 416 Tila : Honkaranta INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY

RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kunta : HAUSJÄRVI 86 Kylä : Syvänoja 416 Tila : Honkaranta INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY INSINÖÖRITOIMISTO POUTANEN OY 16.3.2017 RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kunta : HAUSJÄRVI 86 Kylä : Syvänoja 416 Tila : Honkaranta 1-107 Kaava-alueen yleissijainti 2 1. Aloite ja

Lisätiedot

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava

9 KAAVASELOSTUS Harju-Härkälä 2:n asemakaava Someron kaupunki 9 4.7 Maanomistus Kaavoitettava alue on pohjois- ja länsiosaltaan kaupungin omistuksessa sekä itä- ja eteläosiltaan yksityisessä omistuksessa. Kuvassa kaupungin omistamat maat turkoosilla

Lisätiedot

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET

TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 1/7 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 23.1.2013, 5.1.2015 TÖLBY, NORRSKOGENIN ASEMAKAAVA JA SIIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYS- JA TIEALUEET 2/7

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Nurmesniemi I) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Suunnittelutarveratkaisuhakemus ALUEARKKITEHDIN LAUSUNTO Suunnittelutarveratkaisuhakemus Diaarinumero: 734/605/2015 Hakija: Karppinen Anna-Mari ja Ossi Tila: Kirstinä Kiinteistötunnus: 859-401-12-14 Kylä: Tyrnävä Asia: Haetaan suunnittelutarveratkaisua

Lisätiedot

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA KUNINKAANSAARI, NIINIVEDEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

VASTINE KUSTAVIN KUNTA VARESNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 / 5

VASTINE KUSTAVIN KUNTA VARESNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 / 5 1 / 5 VASTINE KUSTAVIN KUNTA VARESNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA Varesniemen ranta-asemakaava on ollut kaavaluonnoksena nähtävillä 7.11. 7.12.2016. Kaavaluonnoksesta ei jätetty nähtävilläoloaikana mielipiteitä.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PITKÄSAAREN RANTA-ASEMAKAAVA NRO 0414 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Vireille tulo 29.05.2015 TEHTÄVÄ Ranta-asemakaava OSOITE Pitkäsaari, Kaarniemi (417), Kotka

Lisätiedot

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA

ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT KIVIHAKA JA KOTIRANTA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Vieremän kunta ROTIMON JA MARTTISENJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 410-10-63 KIVIHAKA JA 410-10-64 KOTIRANTA Kaavaselostus 699-P21549 21.8.2013 Kaavaselostus,

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIPERIN KUNTA PYHÄSELKÄ TELMONSELÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS EHDOTUS 1.3.2016 Kaavan valmisteluaineisto nähtävillä: 17.12.2015 15.1.2016 Kaavaehdotus nähtävillä:

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava.

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen.

Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan vastine Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta. Pohjaveden suojelua koskeva määräys on asianmukainen. Kaavan nimi: Kauttuan keskuksen asemakaavan muutos Luonnos nähtävillä 13.4.-14.5.2015 Kooste saaduista lausunnoista ja mielipiteistä Kaavatoimikunta Lausunnon antaja Lausunnon sisältö Kaavatoimikunnan

Lisätiedot

PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA

PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA KONTIOLAHDEN KUNTA Tekninen osasto Kaavoitus 1.9.2014 PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA Lähde: http://www.paihola.net/fi/kuvagalleria.html PAIHOLAN OSAYLEISKAAVA 2 (8) N TARKOITUS Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaavakartta nro (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0752_1 HEL

HELSINGIN KAUPUNKI Kaavakartta nro (5) KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Hankenro 0752_1 HEL HELSINGIN KAUPUNKI Kaavakartta nro 12300 1 (5) TEHDYT MUUTOKSET Kaavaehdotukseen on tehty seuraavat muutokset: MUISTUTUSTEN JOHDOSTA: - Osa Hernesaaren retkeilyalueesta (VR) on muutettu metsätalousalueeksi,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 13.5.2015 LUUMÄKI /TAAVETTI LINNALANTIE- UKKO-PEKANKAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osia Linnalantiestä ja Marttilantiestä

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot