ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10.9.2015"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Moreenin alue 2486 Itäportintie-Länsiportintie Asemakaava: 22. kaup.osa, Hattelmala Korttelin 92 tontti 2, kortteli 93, katu-, sekä maa- ja metsätalousalueet tilaajajohtaja Päivi Saloranta vireilletulo yhdyskuntalautakunta yhdyskuntalautakunta yhdyskuntalautakunta kaupunginhallitus xx.xx.2015 kaupunginvaltuusto xx.xx.2015

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI KAAVAN TARKOITUS TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVA LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö ja maaperä Rakennettu ympäristö SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo ASEMAKAAVAN TAVOITTEET KAAVALUONNOS ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET NIMISTÖ ASEMAKAAVAN TOTEUTUS...23 LIITTEET 1 Kaavakartan pienennös, kaavamerkinnät ja -määräykset 2 Asemakaavan seurantalomake 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4 Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen 3

4 4

5 Asemakaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa, työnro PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 5 kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään, Hattelmalan (22.) kaupunginosassa Moreenin yritys- ja työpaikka-alueella. Kaava sijoittuu Itäportintien eteläpuolelle, Taipaleentien jatkeelle. Moreeni sijaitsee logistisesti edullisella paikalla Lahti-Turku valtatien (vt 10) varrella ja Helsinki-Tampere moottoritien (vt 3) välittömässä läheisyydessä. Suunnittelualueen sijainti 1.2 Kaavan tarkoitus Asemakaavalla mahdollistetaan Taipaleentien jatkaminen, jotta Länsiportintie ja Itäportintie yhdistyvät ja kulkuyhteydet Moreenin alueella saadaan toimivammaksi. Kadun varteen osoitetaan tontteja yritysten teollisuus- ja toimitilarakentamiseen. 5

6 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava kuuluu vuoden 2012 kaavoitusohjelmaan ja siitä on tiedotettu kaavoituskatsauksessa. Hankkeesta ilmoitettiin naapureille ja osallisena oleville maanomistajille kirjeitse Yhdyskuntalautakunta päätti kaavan vireilletulosta kokouksessaan Vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kuulutettiin Yhdyskuntalautakunta käsitteli kaavaluonnosta kokouksessaan ja päätti asettaa kaavan valmisteluaineiston luonnoksena nähtäville. Osallisille varattiin mahdollisuus jättää aineistosta mielipiteensä. Aineistosta pyydettiin myös viranomaiskommentit. Luonnosvaiheen aineisto oli nähtävillä Luonnosvaiheessa lausunnon antoi ELY-keskus, Hämeen liitto, Museovirasto ja Elenia Lämpö Oy. Lisäksi jätettiin yksi mielipide maanomistajien toimesta. Saaduissa viranomaislausunnoissa ei esitetty varsinaisia muutoksia kaavaratkaisuun. Maanomistajien palautteessa vastustettiin Taipaleentien osoittamista ja toisaalta esitettiin tonttien osoittamista myös mielipiteen jättäjän maille suunnittelualueen laajennusesityksen myötä. Saatuun palautteeseen on laadittu erilliset vastineet. Asemakaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen Painokankaan-Karanojan osayleiskaava on tullut lainvoimaiseksi. Hallinto-oikeus kumosi päätöksellään valituksen, joka koski mm. mainittua Taipaleentietä. Asemakaavaratkaisu perustuu osayleiskaavaan. Luonnosvaiheen jälkeen asemakaavan suunnittelualue jaettiin Itäportintien kohdalta kahteen eri suunnittelualueeseen, joista itäpuolinen Taipaleentie 1 asemakaava (nro 2508) on tullut lainvoimaiseksi Loppuosan kaavoitus on tarkoitus saattaa loppuun kaavaehdotuksen mukaisena ratkaisuna. Kaavaluonnosta on täydennetty kaavaehdotukseksi vain vähäisin muutoksin. Tonttialueille Taipaleentien katualueen varteen osoitettu vaatimus puustoisen alueenosan toteuttamisesta poistettiin pihajärjestelyjen helpottamiseksi. Lisäksi täsmennettiin autopaikkojen lukumäärävaatimusta sekä ohjeistettiin sijoittamaan ulkovarastointialueet tontin takalaidalle. Yhdyskuntalautakunta päättää kokouksessaan kaavaehdotuksen nähtäville laittamisesta. 2.2 Asemakaava Asemakaavalla muodostuu Hämeenlinnan kaupungin 22. kaupunginosan (Hattelmala) korttelin 92 tontti 2 ja korttelit 93. Korttelin 92 tontti 2 on osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi KTY ja yhdestä tontista muodostuva kortteli 93 on T-9 merkinnällä varattu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Taipaleentien katualueetta jatketaan Itäportintien liittymään. 6

7 Korttelialueiden rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0,40. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on II. Hulevesien huomioimiseksi on kaavassa erityismääräyksiä. Suunnittelualueen koko on noin 6,2 ha. 7

8 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Noin 6,2 ha:n suunnittelualue sijaitsee Moreenin rakentuneen yrityskeskittymän laajennusalueella. Tällä hetkellä alue on rakentamaton tiealueita lukuun ottamatta. Mäntyvaltaisen metsän maastonmuodot laskevat voimakkaasti lounaaseen korkeuden vaihtuessa + 152m mpy. Ilmakuva 2007 Kuvassa Itäportintie on vielä rakentamatta ja puusto kaatamatta Taipaleentien kohdalta. Alue rajautuu Kankaantaan metsätiehen Luonnonympäristö ja maaperä Suunnittelualueen metsät ovat hoidettuja ja ikärakenteeltaan nuorehkoja tuoreen ja kuivan kankaan kangasmetsiä. Alue on osa moreeniselännettä, jossa on paikoin kosteita painanteita. Alueelle aiemmin tehtyjen selvitysten perusteella alueella ei sijaitse luonnonsuojelukohteita eikä tunnettuja uhanalaisia kasvilajeja. 8

9 Maaperä on moreenia. Kallioperä on pinnassa. Maaperän rakennettavuus on hyvä. Maaperäkartta Rakennettu ympäristö Moreenin läntisellä alueella sijaitsee maaliikenteen logistiikkaan ja raskaan liikenteen palveluihin keskittyneitä yrityksiä sekä metalliteknologiaan ja -teollisuuteen liittyviä toimitiloja, joiden vaatima rakennuskanta sisältää myös laajoja hallikomplekseja sekä moderneja toimitila- ja toimistorakennuksia. Alueella toimii noin 50 yritystä. Itäportintien ympäristö on alkanut rakentumaan v. 2010, Taipaleentien varren tontit vastaavasti pari vuotta aiemmin. Moreenissa on työpaikkaruokala sekä polttoaineen kylmäjakeluasema. Varsinaisen suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä ei ole kaupallisia palveluja. Suunnittelualueella ei sijaitse rakennuksia Liikenne Tällä hetkellä liikenne Moreenissa suuntautuu pääasiassa vt 10:ltä Orsitien kautta Länsiportintien tai Itäportintien varren kortteleihin. Liikenne muodostuu pääosin alueen raskaasta rekkaliikenteestä sekä työntekijöiden henkilöautoliikenteestä. Vuonna 2014 valmistunut Taipaleentien osuus suunnittelualueesta itään yhdistää Itäportintien Karanojantiehen ja edelleen maantielle 130, joka parantaa Moreenin elinkeinoalueen liikenteen toimivuutta. 9

10 Julkisen liikenteen bussipysäkit sijaitsevat Moreenin läntisellä puolella ja toistaiseksi Itäportintien varresta ei ole bussiyhteyttä. Itäportintien ympäristön rakentuessa kysyntä julkisista kulkuyhteyksistä lisääntyy ja riittävän käyttäjämäärän myötä muodostuu tarve tarkastella bussireittien tarkoituksenmukaisempaa reittiä. Suunnittelualueeseen rajautuva Kankaantaan metsätie johtaa taustamaaston metsäalueille ja kohti Vähä-Munakasta. Tietä käytetään jonkin verran myös jokamiehen oikeudella tapahtuvaan ulkoiluun Moreenin metsissä. Liikennemäärät ja kasvuennuste Moreenin liikenteen ennustetaan kasvavan merkittävästi lähivuosina alueen rakentumisen myötä. Tekninen huolto Suunnittelualueen tonttien liittyminen alueella oleviin kunnallisteknisiin verkostoihin on mahdollista. Kunnallistekniikka on rakennettu tulevalle katualueelle Taipaleentien ja Itäportintien varteen. Linjojen sijoittamisesta yksityisten omistamalle maalle ovat sopineet verkkoyhtiöt ja maanomistajat keskenään. Maakaasulinja on Itäportintien varressa. Kaukolämpö sijaitsee Itäportintien lisäksi Taipaleentien koko matkalla myös suunnittelualueen osalta. Hulevedet ylärinteestä johdetaan Taipaleentien alitse rakennetuilla rummuilla. 10

11 Taipaleentien katualueen ympäristöä Katujen alitus rummuilla, kunnallistekniset verkostot katualueen reunassa, kadun pohjatöitä valmisteltu. Maanomistus Asemakaava koskee osa-alueita Hattelmalan kaupunginosan kiinteistöistä Venhola, Erkkilä ja Moreeni. Suunnittelualue on pääosin Hämeenlinnan kaupungin omistuksessa (kiinteistö 10:3). Osa suunnitellusta Taipaleentiestä on yksityisten maaomistajien maalla (kiinteistöt 6:66 ja 6:67). Maanomistus, kaupungin omistus vihreällä. 11

12 Virkistys Moreenin laajat metsäalueet, metsäautotiet ja polut ovat jokamiehen oikeuteen liittyvässä virkistyskäytössä. Alueella ei ole varsinaisia rakennettuja virkistysalueita. Ympäristön häiriötekijät Lähiympäristön yritysten toimitiloissa ei harjoiteta sellaista toimintaa, joka kantautuisi ulos merkittävänä häiriönä. Merkittävin ympäristön häiriö aiheutuu alueen raskaasta liikenteestä. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat Asemakaava Suunnittelualueella ei ole asemakaavaa, mutta se rajautuu Itäportintien ja Taipaleentien varren asemakaavoitettuihin alueisiin. Itäportintien varressa on teollisuustontteja aluevarauksin T-9, Taipaleentien varressa TVL-2 sekä virkistysalueet V. Ote asemakaavayhdistelmästä 12

13 Yleiskaava Alueella on voimassa Painokankaan-Karanojan osayleiskaavan osa, joka on saanut lainvoiman Yleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu työpaikka- sekä teollisuus- ja varastorakentamista. Taipaleentie on osoitettu yleiskaavassa. Ote Painokankaan-Karanojan osayleiskaavasta Maaakuntakaava Alueella on voimassa valtioneuvoston vahvistama Kanta-Hämeen maakuntakaava sekä sitä täydentävä voimaan tullut 1. vaihemaakuntakaava. Näissä asemakaavan suunnittelualue on osoitettu työpaikka-alueeksi TP. Maakuntakaavan ulkoilureitti on huomioitu yleiskaavassa kaasulinjan yhteyteen. Moreenin alue on osa seutukeskuksen palveluvyöhykettä (C-vkm), selvitysaluetta (se-3), joka liittyy Katumajärven ympäristön liikennejärjestelyihin sekä HHT-akselin kehitettävää liikennekäytävää. Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan ehdotus oli nähtävillä Vaihemaakuntakaavassa ei esitetty varauksia varsinaiselle asemakaavan suunnittelualueelle, mutta Moreenin liikenteeseen liittyen suunnitellun Moreenin vt 3:n eritasoliittymän lisäksi on osoitettu yhteystarve Viralan eritasoliittymään. 13

14 Ote voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmästä Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Rakennusjärjestys Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestys on valtuuston hyväksymä ja se on tullut voimaan Rakennusjärjestystä noudatetaan asemakaavaa toteutettaessa siltä osin kuin asemakaava ei toisin määrää. Rakennuskiellot Alueella ei ole voimassaolevia rakennus- tai toimenpidekieltoja. Pohjakartta Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 a :n vaatimukset. Koordinaattijärjestelmä on EUREF-FIN/ETRS-GK25. Selvitykset Asemakaavan laadinnan yhteydessä ei tehdä uusia selvityksiä. Asemakaavan laadinnassa hyödynnetään olemassa olevaa aineistoa. Painokankaan-Karanojan osayleiskaavatyötä varten on tehty kolme luontoselvitystä (Häyhä 2008, Honkala 2006, Korvenpää 2005). Luontoselvitykset sisältävät arvokkaiden luontotyyppien ja uhanalaisten kasvien kasvupaikkojen sekä liito-oravien elinympäristöksi potentiaalisten metsien paikantamisen. Asemakaavan suunnittelualueella ei sijaitse sellaisia luonnonarvoja, jotka tulisi kaavalla erityisesti huomioida. - Arkeologinen inventointi, Museovirasto Ei kohteita suunnittelualueella. - Hulevesien hallintasuunnitelma (Ramboll 06/2010). Suunnittelualueen läpi virtaa hulevesiä johtavia ojia - Hämeenlinnan kaupungin laatima Painokankaan-Karanojan liikenneselvitys

15 - Moreenin alueen kehittämissuunnitelma Master Plan, toimintasuunnitelma vuosille , Kehke ja Crescat Services Moreenin Yrityspuiston kehittämissuunnitelma, Sito

16 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Moreenin alueen sisäisiä liikenneyhteyksiä on syytä kehittää kasvavan liikenteen myötä. Yhdistämällä katuverkko Länsiportintieltä Itäportintielle saadaan ohjattua liikennettä monipuolisemmin nykytilanteeseen verraten. Taipaleentien jatkeen toteuttaminen mahdollistaa myös julkisen liikenteen reittien uudelleen tarkastelun. Alueella on kysyntää teollisuus- ja toimitilatonteista, johon tulee varautua asemakaavoittamalla uusia tontteja. Ajoneuvojen yhteystarpeet Moreenin alueella 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Asemakaavan laadintatyössä osallisia ovat alueen sekä naapurikiinteistöjen omistajat ja asukkaat, kaikki asiasta kiinnostuneet kaupunkilaiset sekä yhdistykset ja yhteisöt, joiden toiminta liittyy alueeseen. Muita osallisia ovat kaupungin hallintokunnat, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, Elenia Verkko Oy, Elenia Kaukolämpö Oy ja AinaCom Oy. Valtion viranomaisista osallisia ovat Hämeen ELYkeskus sekä Hämeen liitto Vireilletulo Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan kaavaprosessin käynnistämisestä. Hankkeen vireilletulosta on kuulutettu Hämeen Sanomissa Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Hankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt. OAS on tämän selostuksen liitteenä. 16

17 Naapureille sekä osallisena oleville maanomistajille lähetettiin tiedote hankkeesta Palautteena saatiin yksi vastustava mielipide. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotettiin yleisesti vireille tulo kuulutuksen yhteydessä, OAS oli nähtävillä Asemakaavan laatimisvaiheen kuuleminen järjestettiin , jolloin asemakaavan luonnos oheismateriaaleineen oli nähtävillä. Luonnosvaiheessa viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Mielipiteen jättivät alueen yksityiset maanomistajat, jotka vastustivat Taipaleentien osoittamista ja toisaalta esittivät tonttien osoittamista myös heidän maille suunnittelualueen laajennusesityksen myötä. Asemakaavassa esitetty Taipaleentie on yleiskaavan mukainen. Hallinto-oikeus kumosi valituksen, joka koski yleiskaavan katuvarausta. Saatuun palautteeseen on laadittu erilliset vastineet. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä muistutuksia varten Ehdotuksesta saatiin yhteensä neljä lausuntoa ja yksi muistutus. Hämeen liitto toteaa lausunnossaan, että Painokankaan-Karanojan osayleiskaava on saanut lainvoiman, jolloin aiemmin asemakaavan luonnosvaiheessa olleet yleiskaavan puuttumiseen liittyvät ongelmat eivät ole enää ajankohtaisia. Liitto toteaa, että asemakaavan ehdotus on myös maakuntakaavan mukainen ja puoltaa asemakaavaehdotuksen hyväksymistä. Hämeen ELY-keskus yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa toteaa lausunnossaan, että luonnosvaiheen jälkeen on vahvistunut painokankaan-karanojan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka mukainen kaavaehdotus on. ELY-keskukset toteavat, että kaupungin tulee varautua suunnittelun ja toteutuksen kustannuksiin, jotka aiheutuvat maanteiden ja alueen katujen keskinäisten liittymien parantamisen kustannuksiin moreenin aluetta kehitettäessä. kaupungin tulee varmistaa liittymien toimivuus ja turvallisuus. Museovirasto lausuu, että alueella ei ole kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muitakaan kulttuuriperintöön tai -ympäristöön liittyviä erityisiä arvoja. Elenia Lämpö Oy:llä ei ollut huomautettavaa asemakaavaehdotukseen. Pentti Seppälän oikeudenomistajien (psta Sinikka Seppälä) muistutuksen mukaan hankkeen asemakaavatyössä on tapahtunut selkeitä menettelytapavirheitä, eikä kaavoitustyö ole muutoinkaan ollut hyvän hallintotavan mukaista. Nämä seikat ovat muistutuksen tekijöiden mukaan heikentäneet heidän vaikutusmahdollisuuksia merkittävästi. Muistutuksen tekijöiden mukaan luonnosvaiheen asiakirjat eivät olleet kuulutusaikana nähtävillä kaupungin palvelukeskus Kastellissa. Vastine: Muistutuksen tekijät omistavat merkittävästi kaavoittamatonta metsäaluetta Moreenin alueelta. Heidän kanssaan on neuvoteltu ja ollaan pääsemässä ratkaisuun asemakaava-alueelle sijoittuvan maa-alueen lunastamisen ehdoista Viranomaisyhteistyö Asemakaavan laatimisen aloitus ja kaavatyöhön liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatettu ELY-keskukselle tiedoksi. Asemakaavaluonnoksesta pyydettiin osallisena olevien viranomaisten ja verkostonhaltijoiden lausunnot. Luonnosvaiheessa lausunnon antoi ELY-keskus, Hämeen liitto, Mu- 17

18 seovirasto ja Elenia Lämpö Oy. Lisäksi jätettiin yksi mielipide maanomistajien toimesta. Saaduissa viranomaislausunnoissa ei esitetty varsinaisia muutoksia kaavaratkaisuun. Tarvittaessa järjestetään viranomaisneuvotteluja. 4.3 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan ensisijainen tavoite on yhdistää kulku Länsiportintieltä Itäportintielle. Muodostuvan Taipaleentien jatkeen varteen osoitetaan tontteja teollisuus- ja toimitilarakentamiseen. Kaavalla huomioidaan myös tarpeelliset määräykset hulevesien hoitamiseksi. Asemakaavasta laaditaan erillinen sitova tonttijako. 4.4 Kaavaehdotus Kaavaehdotus vastaa pääperiaatteiltaan kaavaluonnosta. Nähtävillä olon jälkeen suunnittelualue jaettiin kahtia Itäportintien kohdalta, jolloin omaksi suunnittelualueekseen erotettiin korttelin 89 tontti 5 ja kortteli 94 sekä niiden välin jäävät M- ja katualueet. Kyseisen osa-alueen kaava on lainvoimainen. Vuonna 2012 nähtävillä ollut kaavaluonnos 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Asemakaavalla muodostuu Itäportintien ja Taipaleentien rakentuneiden osa-alueiden jatke. Kaikki tontit rajautuvat Taipaleentiehen, osittain myös Itäportintiehen. Varsinaisia 18

19 tonttikatuja ei siten muodostu. Tontit on tarkoitettu teollisuus- ja varastorakentamiseen ja toimitilarakennuksille Mitoitus Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6,2 ha. Korttelin 92 tontti 2 (n. 1,8 ha) on varattu toimitilarakennuksille KTY ja rakennusoikeutta on e=0,40 tehokkuusluvulla 7239 k-m². Suunnittelualueen toinen tontti, kortteli 93 on varattu teollisuus- ja varastorakennuksille merkinnällä T-9. Noin 3,5 hehtaarin tontilla rakennusoikeutta on k-m² (e=0,40). Taipaleentien katualuetta muodostuu 245 m, josta noin 150 m sijoittuu yksityisten maanomistajien maalle. Taipaleentien katualue on leveydeltään 35m. Alueen toteutumisen myötä syntyvien työpaikkojen lukumäärään vaikuttaa oleellisesti alueelle sijoittuvien yritysten toiminnan laatu. Voitaneen arvioida, että työpaikkoja syntyy kuitenkin vähintään kymmeniä. Lisää tietoja mitoituksesta on esitetty liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa Palvelut Yritysten ja työpaikkojen määrän lisääntymisen myötä Moreenissa alkaa olla kysyntää alueen toimijoita palvelevista kaupallisista palveluista. Palvelutarpeet voivat olla esimerkiksi ruokailuun, kiinteistöpalveluihin tai huoltotiloihin liittyviä. Palvelujen sijoittuminen on mahdollista asemakaavan KTY-korttelialueelle. 5.3 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Asemakaavalla toteutettava rakentaminen on pääasiassa teollisuustoimintaan varattuja kookkaita halleja. Rakentamistapa on tyypillistä työpaikka-alueen rakennuksille. Taipaleentie on alueen pääkatu, josta on kulku suoraan tonteille. Asemakaavassa on pyritty säilyttämään myös vehreää luonnon ympäristöä ja ohjaamaan tontin käsittelyä näkökulma huomioiden. Tontin osat, joita ei käytetä rakentamiseen, varastointiin tai liikenteeseen tulee säilyttää luonnontilaisena tai istuttaa. 5.4 Aluevaraukset Korttelialueet KTY Toimitilarakennusten korttelialue Korttelin 92 tontti 2 on varattu toimitilarakennuksille. Alueelle voidaan rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia tai niiden yhdistelmiä. Korttelialueelle voi sijoittua myös palvelun toimitiloja, jos ne luonteeltaan sopivat muun toiminnan yhteyteen. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on kaksi (II). Rakennusalalle saa rakentaa kerrosluvun estämättä ilmanvaihtokonehuoneita, joiden kerrosala yhteensä saa olla enintään 1/10 suurimman kerroksen alasta. 19

20 Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0,40. Taipaleentien ja Itäportintien risteykseen on osoitettu liittymäkielto, jonka kohdalta ei tonttiliittymää saa tehdä liikenteen selkeyden ja turvallisuuden takia. T-9 Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue Kortteli 93 on osoitettu Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Alueelle voidaan rakentaa teollisuustiloja kuten tehtaita, teollisuushalleja ja korjaamoja niihin liittyvine varasto- ja muine aputiloineen sekä varastorakennuksia. Alueelle saa rakentaa toimistotiloja enintään 10% pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden määrästä. Rakennukseen saadaan sijoittaa rakennusoikeuden ja kerrosluvun estämättä varastointihyllystöjä sekä niiden kantavia välitasoja. Rakennuksia ja varastoja ei saa sijoittaa 6m lähemmäksi naapuritontin rajaa. Rakennusalalle saa rakentaa kerrosluvun estämättä ilmanvaihtokonehuoneita, joiden kerrosala yhteensä saa olla enintään 1/10 suurimman kerroksen alasta. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on kaksi (II) ja rakennusoikeutta on osoitettu tehokkuusluvulla e=0,40. Rakennukset tulee sijoittaa osoitetulle rakennusalalle. Kunnallistekniikka sijaitsee Taipaleentien varressa. Kortteli 93 sijaitsee Taipaleentietä alempana, joten jätevedet joudutaan pumppaamaan kiinteistökohtaisesti Taipaleentien varteen. Koko suunnittelualuetta koskevat määräykset: Korttelialueilla vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevat hulevedet tulee viivyttää kiinteistöllä. Viivyttämiseen vaadittavien viivytyspainanteiden, -altaiden tai säiliöiden mitoitustilavuus on 1m 3 per 100m 2 vettä läpäisemätöntä pintaa. Järjestelmän tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään. Järjestelmässä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Autopaikkoja tulee osoittaa vähintään 1 ap / 100 k-m² kutakin toimistotilaa, 1 ap / 200 k- m² teollisuus- ja tuotantotilaa sekä 1 ap / 400 k-m² varastotilaa kohti. Ulkovarastointialueet tulee sijoittaa tontin takaosaan ja erottaa pihan muusta käytöstä. Ulkovarastointialueet on suojattava tonttialueen ulkopuolelle näköesteen muodostavalla aidalla, rakenteella tai näköesteen muodostavilla istutuksilla. Tontin osat, joita ei käytetä rakentamiseen, varastointiin tai liikenteeseen tulee säilyttää luonnontilaisena tai istuttaa. Hulevesien käsittelytapa tulee esittää erillisessä suunnitelmassa. Kiinteistöllä harjoitettavasta toiminnasta johtuvat hulevesien epäpuhtaudet on erotettava enne vesine johtamista kaupungin hulevesijärjestelmään. Muodostuvien hulevesien määrää tulee vähentää ja niistä aiheutuvia tulvahuippuja tasata esim. käyttämällä pysäköintialueilla tietynlaista asfalttia, rakokiveyksiä ja istutuskaistoja. Mikäli rakennukset varustetaan automaattisella sammutuslaitoksella, kiinteistön tulee tarvittaessa varautua täydentämään järjestelmän vesilähdettä omalla lisävesilähteellä. Alueelle laaditaan erillinen tonttijako Muut alueet Taipaleentien katualue on osoitettu leveydeltään 35m pääkaduksi. Länsipäähän on tehty varaus kadun levennykselle, joka huomioi tarpeen raskaan liikenteen kadunvarren 20

21 pysäköinnille. Katualueen leveydessä on huomioitu ajoradan viereen toteuttavat tarvittavat avo-ojat. Lisäksi katutilaa voidaan jäsennellä viherpainanteella ja erillisellä kevyen liikenteen väylällä sekä sijoittaa bussipysäkki kadun varteen. 5.5 Kaavan vaikutukset Vaikutuksia on arvioitu tehdyn maastokäynnin ja karttatarkasteluiden perusteella. Arviointi on tehty asiantuntija-arvioina rinnan kaavan laatimisen kanssa. Luonto, luonnonympäristö sekä maisema Tuleva rakentaminen muuttaa vallitsevan luonnonympäristön rakennetuksi ympäristöksi. Alueelta ei ole todettu suojeltavia tai erityisesti huomioitavia eläin tai kasvilajeja, jotka kaavoituksessa tulisi erityisesti huomioida. Pinta- ja pohjavedet, hulevedet Alueen rakentuessa maanpinnan luonnollinen peitteisyys ja kasvillisuus vähenevät oleellisesti, joka lisää myös hulevesien määrää. Hulevedet kulkeutuvat nopeammin alapuolisiin ojiin imeyttävien pintojen vähetessä. Maaperän ollessa pinnaltaan tiivistä moreenia, sen kyky imeä pintavesiä on heikko. Pinta- ja hulevedet valuvat pääasiassa lounaaseen kohti Matinsillansuota. Kaavoitettava alue sijaitsee maastoltaan kaltevassa kohdassa, josta hulevedet johtuvat luontaisesti pois ja ojien sijoittelulla pystytään varmistamaan, etteivät hulevedet aiheuta haittaa myöskään läheisille metsäalueille. Muodostuvia hulevesiä on pyritty huomioimaan kaavamääräyksillä, jotka edellyttävät hulevesien kiinteistökohtaista viivytystä ja vettä läpäisemättömien pihapinnoitteiden välttämistä. Rakennettu ympäristö ja palvelut Suunnittelualueen tulevat rakennukset ovat teollisuus- ja varastointitoimintaan soveltuvia halleja sekä muita toimitilarakennuksia. Rakennukset luonteeltaan siis jatkavat olemassa olevaa Moreenin alueen rakennuskantaa. Kaavan mahdollistama alueen rakentuminen lisää palvelutarpeita seudulla. Yrityksillä on kysyntää erilaisista toimintaa tukevista palveluista ja työntekijöillä jonkin verran kysyntää muista palveluista. Lisääntyvien työntekijöiden myötä myös kysyntä julkiselle liikenteelle lisääntyy. Varsinaisten kunnallisten palvelujen kysyntää alueelle ei muodostu. Liikenne Taipaleentien puuttuvan osan toteuttaminen mahdollistaa lyhyet yhteydet Länsiportintien ja Itäportintien välillä. Koska Taipaleentie ei ole enää umpikuja, saattaa alueelle tuleva ja poistuva liikenne ohjautua uudelleen. Uusien tonttien myötä alueelle sijoittuu lisää toimijoita, jotka osaltaan lisäävät liikennettä ja teollisuusalueen olleessa kyseessä, erityisesti raskasta liikennettä. Työpaikat ja elinkeinotoiminta Kaavan vaikutukset työpaikkoihin ja elinkeinotoimintaan ovat positiivisia. Uusien tonttien myötä kaupungilla on paremmat mahdollisuudet tarjota yrityksille kunkin toimintaan parhaiten soveltuvia tontteja Moreenin yritysalueelta. Teollisuus- ja toimitilatontit tukevat ja täydentävät alueella jo olevaa toimintaa, jolloin myös yhteistyö vanhojen toimijoiden kanssa on mahdollista. 21

22 Taipaleentien rakentaminen parantaa Moreenin alueen tonttien saavutettavuutta ja logistisia järjestelyjä. Tekninen huolto Alueen kunnallistekniikka on jo rakennettu suunnittelualueelle, tulevan Taipaleentien kohdalle alustavien katusuunnitelmien mukaisesti. Hulevesiverkosto ulottuu tällä hetkellä suunnittelualueen rajalle. Tekninen huolto ei siis vaadi merkittäviä investointeja vaan rakennettu järjestelmä voidaan ottaa käyttöön. Taipaleentien eteläpuolelle rakennettaessa tulee jätevedet pumpata Taipaleentien varren verkostoon. Naapurit ja maanomistus Taipaleentie on osoitettu osittain yksityiselle maalle, katu jakaa kiinteistöt kahteen osaan tien molemmin puolin. Tämä asemakaava ei ota kantaa kyseisten kiinteistöjen muuhun käyttöön vaan aluevaraukset tarkentuvat myöhemmin asemakaavoituksen myötä. Aluevarauksia ohjaavat yleiskaavan tavoitteet. Kaavaratkaisulla korttelialueineen ja Taipaleentien osoittamisella ei katsota olevan merkittäviä laajoja vaikutuksia yksityisessä omistuksessa olevien kiinteistöjen käyttöön. Katu mahdollistaa helppokulkuiset yhteydet yksityisomistuksessa oleville kiinteistöille. 5.7 Nimistö Kaavalla muodostuva katualue on jatke toteutuneelle Taipaleentie -nimiselle kadulle. 22

23 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Alueelle laaditaan erillinen sitova tonttijako. Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kun kaava ja tonttijako ovat saaneet lainvoiman. Taipaleentien rakentaminen vaatii katualueen lunastamista. Kaupunki valvoo rakennuslupaharkinnan ja - valvonnan kautta rakennusten ja ympäristörakentamisen soveltumista alueelle. Hämeenlinnassa tilaajajohtaja Päivi Saloranta 23

24 ASEMAKAAVAKARTAN PIENENNÖS LIITE 1 24

25 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET 25

26 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 109 Hämeenlinna Täyttämispvm Kaavan nimi Itäportintie-Länsiportintie Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 2486 Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 6,2346 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 6,2346 Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 6, , ,34 6, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä 1, , ,40 1, T yhteensä 3, , ,40 3, V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0, ,5 0,9047 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

27 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 6, , ,34 6, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä 1, , ,40 1, KTY 1, , ,40 1, T yhteensä 3, , ,40 3, T-9 3, , ,40 3, V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0, ,5 0,9047 Kadut 0, ,0 0,9047 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

28 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava: Itäportintie-Länsiportintie HÄMEENLINNAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU Kohde Hakija / Aloite Asemakaavan tarkoitus Kaavoitustilanne - Asemakaava - Painokankaan- Karanojan osayleiskaava KV , lv Asemakaava Dnro: 2166/2012 YHLA Työnumero: 2486 osa-alueet kiinteistöistä Venhola , Erkkilä ja Moreeni Moreenin elinkeinoalue, 22. kaup.osa, Hattelmala Hämeenlinnan kaupunki Asemakaavan tarkoitus on muodostaa yhteys Länsiportintien ja itäportintien välille jatkamalla Taipaleentietä itään. Kadun varteen osoitetaan elinkeinotontteja. Alue rajautuu asemakaavoitettuun teollisuusalueeseen. Osayleiskaavassa on osoitettu Taipaleentien katuyhteys Itäportintien ja Länsiportintien välille. Tien pohjoispuolinen korttelialue on varattu työpaikka-alueeksi TP ja eteläpuolinen korttelialue teollisuus- ja varastoalueeksi T. Sijainti kaupunkirakenteessa Ote ajantasakaavasta - Kanta-Hämeen maakuntakaava, VN ja Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava, lv vaihemaakuntakaava, ehdotus Maanomistus Nykytilanne Lähiympäristö Muutos Laaditut selvitykset Suunnittelualue sijoittuu työpaikka-alueelle (TP), jonka läpi kulkee ulkoilureitti. Moreenin alue on osa seutukeskuksen palveluvyöhykettä (C-vkm) ja selvitysaluetta (se-3), joka liittyy Katumajärven ympäristön liikennejärjestelyihin sekä HHT-akselin kehitettävään liikennekäytävään. Ei varauksia suunnittelualueelle. Alue on pääosin kaupungin omistuksessa. Taipaleentie sijoittuu osin yksityiselle maalle. Taipaleentien katulinjauksen kohdalle on sijoitettu kunnallisteknistä verkostoa, joten linjaus on maastossa havaittavissa. Korttelialueet ovat metsämaata. Lähiympäristössä sijaitsee rakennettua teollisuusympäristöä sekä laajoja vielä rakentamattomia metsäalueita. Moreenin elinkeinoalueelle on 2000-luvulla sijoittunut useita nykyaikaisia teollisuus- ja logistiikkayrityksiä. Rakentaminen on suurimittakaavaista. Kaava on alueen ensimmäinen asemakaava, jolla muodostetaan Taipaleentien jatko sekä teollisuus- (T) ja toimitilatontit (KTY). Suunnittelualueen pinta-ala on n. 6,2 ha. Suunnittelussa hyödynnetään aiemmin laadittuja selvityksiä. Yleiskaavan yhteydessä on laadittu mm. luontoselvitykset, arkeologinen inventointi, liikenneselvitys sekä hulevesien hallintasuunnitelma. Uusia selvityksiä ei toistaiseksi ole tarpeen laatia. Ote Painokankaan Karanojan osayleiskaavasta

29 Arvioitavat vaikutukset (MRL 9 ja MRA ) Arviointimenetelmät Sopimukset ja päätökset Kaavatyön yhteydessä arvioidaan mm. vaikutukset luontoon ja maisemaan, yhdyskuntatalouteen, liikenteeseen, kunnallisteknisiin verkostoihin sekä kaupunkirakenteeseen. Arviointi perustuu alueelta käytettävissä oleviin perustietoihin, selvityksiin, suoritettaviin maastokäynteihin, osallisilta saataviin lähtötietoihin, sekä lausuntoihin ja huomautuksiin. Vaikutuksia arvioidaan yhteistyössä suunnittelijoiden ja muiden asiantuntijoiden sekä osallisten kanssa. Kaavoitushankkeesta on tiedotettu kaavoituskatsauksessa Ote maakuntakaavojen yhdistelmästä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma saatavilla/ päivitys OAS on kaavoitustyön ajan saatavilla maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä sekä kaupungin verkkosivuilta: > 2486 Itäportintie-Länsiportintie ak Tavoiteaikataulu Asemakaavan hyväksyntä syksyllä Hyväksyminen Kaupunginvaltuusto päättää kaavan hyväksymisestä. Yhteyshenkilöt Katja Ojala, kaavasuunnittelija, p Asiakaspalvelu puh. (03) Hämeenlinnan kaupunki, maankäytön suunnittelu Raatihuoneenkatu 9, 4. krs. PL 84, Hämeenlinna sähköposti:

30 OSALLISET JA OSALLISTUMISMENETELMÄT Osallisia ovat MRL 62 :n mukaan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. OSALLISIA OVAT: Valtion ja kunnan viranomaistahot/ hallintokunnat Hämeen ELY-keskus, Hämeen liitto Kanta-Hämeen pelastuslaitos Kaupungin yhdyskuntarakennepalvelut, paikkatieto ja kiinteistö, rakennusvalvonta ja ympäristö Verkostojen haltijat: Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Elenia Verkko Oy, Elenia Lämpö Oy AinaCom Oy Kuntalaiset ja yhteisöt Maanomistajat ja -haltijat, naapurit, asukasyhdistykset, elinkeinonharjoittajat ja muut vaikutuspiiriin kuuluvat tahot. OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN Kaavoituksen vireilletulosta ja valmisteluaineiston nähtävänäolosta ilmoitetaan lehtikuulutuksella Hämeen Sanomissa. Asianosaisille maanomistajille ja naapureille tiedotetaan myös kirjeillä. Viranomaisilta ja verkostojen haltijoilta pyydetään lausunnot kaavaluonnoksesta. Viranomaisilta pyydetään lausunnot myös kaavaehdotuksesta. 1. Osallisella on mahdollisuus ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää Hämeen ELY- keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. 2. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää mielipiteet maankäytön suunnitteluyksikköön valmisteluaineiston nähtävänäolon aikana. 3. Ehdotuksen ollessa julkisesti nähtävänä (MRL65, MRA27 ) mahdolliset muistutukset osoitetaan yhdyskuntalautakunnalle ja toimitetaan Maankäytön ja ympäristön suunnitteluyksikköön Raatihuoneenkatu 9 tai osoitteella: PL 84, Hämeenlinna Kaavan hyväksymispäätöksestä voidaan jättää valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen valitusaikana. MRL = Maankäyttö- ja rakennuslaki, MRA = Maankäyttö- ja rakennusasetus ASEMAKAAVAN VAIHEISTUS JA ALUSTAVA AIKATAULU VAIHE Vireilletulokuulutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / saatavilla kaavatyön ajan nähtävänäolo Kaavaluonnoksen valmistelu (yhla ) KAAVALUONNOKSEN laatimisvaiheen kuuleminen 14 vrk (MRA 30) mahdollisuus mielipiteen esittämiseen Lausunnot/viranomaiskommentit Asemakaavaehdotuksen laatiminen 04/2015 Yhdyskuntalautakunta x Kaavaehdotus julkisesti nähtävänä (MRL 65, MRA 27), 30 pv mahdollisuus muistutuksen jättämiseen Yhdyskuntalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valitusmahdollisuus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Lainvoimaisuus OAS , päivitetty ,

31 Vastineet mielipiteisiin ja lausuntoihin Asemakaava nro 2486/ Itäportintie-Länsiportintie Luonnosvaiheen kuuleminen Saadut lausunnot Ely-keskus Lausunto tiivistetysti: ELY-keskus toteaa, että asemakaavanvalmistelua voidaan jatkaa, mutta teollisuus- ja varastoalueen asemakaavan hyväksymiselle ei ole edellytyksiä niin kauan, kun se on ristiriidassa voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan kanssa. Teollisuus- ja toimitilarakennusten asemakaava katualueineen vaikeuttaisi voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan toteutumista. Vastine: Lausunnon jättämisen jälkeen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Painokankaan-Karanojan osayleiskaavan , joka on asemakaavaluonnoksen mukainen. Hallinto-oikeuden kumottua kaavasta tehdyn valituksen, on osayleiskaava kuulutettu voimaan myös asemakaavaluonnosta koskevilta osin Asemakaavaluonnos perustuu siten lainvoimaiseen yleiskaavaan ja asemakaavan laatimista voidaan jatkaa. Hämeen Liitto Lausunto tiivistetysti: Asemakaavan perusratkaisu on laadittu voimassa olevaan yleiskaavaan nähden uudesta lähtökohdasta yhteystarpeen tyydyttämiseksi Länsiportintien ja Itäportintien välille jatkamalla Taipaleentietä itään. Ratkaisu ei ole ristiriidassa maakuntakaavan kanssa eikä Hämeen liitolla ole huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta se nykyisessä laajuudessa. Hämeen liitto katsoo kuitenkin, että maakuntakaavassa merkityn ulkoilureitin osalta asemakaavatyöhön on liitettävä yleiskaavatasoinen selvitys siitä, että maakuntakaavaan merkitty ulkoilureitti voidaan toteuttaa alueelle tarkoituksenmukaisesti ja riittävällä suojapuustolla erotettuna alueen muusta maankäytöstä. Alueen maankäyttötarpeiden suunnittelu tulee Hämeen liiton mielestä jatkossa ratkaista yleiskaavalla, jossa ratkaistaan keskeiset kysymykset ja mm. maakuntakaavassa merkitty ulkoilureitti, logistiikkakeskittymän vaikutukset väyliin ja liittymäjärjestelyihin sekä muuhun maankäyttöön. Vastine: Lausunnon jättämisen jälkeen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Painokankaan-Karanojan osayleiskaavan , joka on asemakaavaluonnoksen mukainen. Hallinto-oikeuden kumottua kaavasta tehdyn valituksen, on osayleiskaava kuulutettu voimaan myös asemakaavaluonnosta koskevilta osin Asemakaavaluonnos perustuu siten lainvoimaiseen yleiskaavaan ja asemakaavan laatimista voidaan jatkaa. Yleiskaavaan on osoitettu varaus ulkoilureitille nykyisen Ilvesvaellus-reitin kohdalle. Museovirasto Lausunto tiivistetysti: Ei huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Kaavaehdotuksesta ei tarvitse pyytää Museoviraston lausuntoa. Kirjataan tiedoksi. Sivu 1 / 2

32 Elenia Lämpö Oy Lausunto tiivistetysti: Kiinteistöt on mahdollista liittää maakaasun ja kaukolämmön jakeluun. Suunnittelualueella sijaitsee kaukolämpö- ja maakaasulinjat. Kirjataan tiedoksi. Saadut mielipiteet Pentti Seppälän perikunta ja Erkki Seppälä Mielipide tiivistetysti: Katsomme, että Taipaleentien asemakaavahankkeen eteenpäin viennille ei edelleenkään ole edellytyksiä. Painokankaan-Karanojan osayleiskaava ei ole lainvoimainen eikä sitä näin ollen voi käyttää suunnittelun lähtökohtana. Voimassa olevassa yleiskaavassa suunnittelualue on virkistysaluetta VL. Suhtaudumme Taipaleentien mahdolliseen jatkamiseen edelleen kielteisesti. Myös teollisuus-, varastointi- ja toimitilatonttien sijoittelussa meitä on edelleen kohdeltu epäoikeudenmukaisesti. Emme ymmärrä, miten asemakaavoittaja voi ilman lainvoimaista yleiskaavaa osoittaa maallemme kadun, mutta ei voi ottaa kantaa kiinteistöjemme muuhun mahdolliseen käyttöön. Uskomme, että nyt vireillä olevalla kaavahankkeella ratkaistaan epäsuorasti myös maakuntakaavan mukaisen ulkoilureitin paikka. Emme hyväksy, että kaupunki asemakaavahankkeillaan pakottaa reitin maillemme. Toteamme lisäksi, että mainittua kaavaluonnosta ei palvelupiste Kastellista kuulemisaikana löytynyt. Katsomme, että nähtävillä olleiden asiakirjojen puutteellisuudesta johtuen asiakirjat on laitettava uudelleen nähtäville. Pyydämme saada perustellut kirjalliset kannanotot mielipiteisiimme ja tiedon jatkossa asian nähtävillä olosta. Lisäksi pyydämme saada tiedon kaavan hyväksymisestä. Vastine: Kaavakartasta toimitetaan maanomistajille nähtävillä olon tiedoksiannon yhteydessä pienennös, mutta koko aineistoon voi tutustua kolmessa vaihtoehtoisessa paikassa. Nähtävillä olon aikana aineisto on ollut esillä kaupungin internet-sivujen lisäksi maankäytön palvelupisteessä Wetterhoffilla sekä palvelupiste Kastellissa. Kastellissa kuulutuksen liitteenä oleva aineisto tulee pyytää henkilökunnalta koska erillistä ilmoitustaulua laajoille materiaaleille ei ole toistaiseksi varattu. Mielipiteen jättämisen jälkeen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Painokankaan- Karanojan osayleiskaavan, jossa mainittu Taipaleentien katulinjaus on esitetty. Hallinto-oikeuden kumottua kaavasta mielipiteen jättäjän tekemän valituksen, on osayleiskaava kuulutettu voimaan myös asemakaavaluonnosta koskevilta osin Asemakaavaluonnos perustuu siten lainvoimaiseen yleiskaavaan ja asemakaavan laatimista voidaan jatkaa. Yleiskaavaan on osoitettu varaus ulkoilureitille nykyisen Ilvesvaellus-reitin kohdalle toisen maanomistajan maalle. Taipaleentien varren asemakaavoitusta mielipiteen jättäjän esittämien osa-alueiden osalta tutkitaan myöhemmin erillisellä asemakaavahankkeella. Sivu 2 / 2

33

Terminaalitie 1, 2538 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. (ehdotus) kaupunginosa, Hattelmala, kortteli 54, tontit 4 ja 5 dnro YHLA

Terminaalitie 1, 2538 ASEMAKAAVAN SELOSTUS. (ehdotus) kaupunginosa, Hattelmala, kortteli 54, tontit 4 ja 5 dnro YHLA ASEMAKAAVAN SELOSTUS (ehdotus) 6.9.2017 Terminaalitie 1, 2538 22 kaupunginosa, Hattelmala, kortteli 54, tontit 4 ja 5 dnro YHLA Niklas Lähteenmäki maankäytön suunnittelujohtaja kaupunkirakennepalvelut

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Moreeni ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue

Moreeni ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue ASEMAKAAVAN SELOSTUS 2494 Moreeni Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue Tilaajajohtaja Päivi Saloranta Vireilletulo 20.2.2014 Yhdyskuntalautakunta

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 27.5.2014 Moreenin alue 2505 Taipaleentien yhteys Karanojantielle Asemakaava: 22. kaup.osa, Hattelmala katualue Tilaajajohtaja Päivi Saloranta Vireilletulo 27.2.2014 Yhdyskuntalautakunta

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi A-2716 Asemakaavan muutos 30.5.2017 Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi Selostus A-2716 2 (9) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2716 (Kurenojantie)

Lisätiedot

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5156 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Laarin asemakaavan muutos 9. Kaupunginosa (Kärki) Asemakaavan muutos koskien korttelin 702 tontteja 2,3 ja 4 ja katualueita Laari ja Valssi. YMPÄRISTÖKESKUS / SUUNNITTELUTOIMISTO

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos 51:005 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi A-2704 Asemakaavan muutos 1.6.2017 Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi Selostus A-2704 2 (7) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI

JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI E27462 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI RIMMINKANKAAN JA KURENALAN ETELÄISEN OSAN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS JALANKULKU- JA POLKUPYÖRÄTEIDEN MUUTTAMINEN VALTATIEN LIIKENNEALUEEKSI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon muutos Kemijärven

Lisätiedot

Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaava/Asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 27.5.2016 Kaava-alueen nimi Mittarikatu 4c, asemakaavan muutos Dnro JARVENPAA 1059/2016 Kaavatunnus 070054 Aloite tai hakija

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) ASEMAKAAVAN SELOSTUS 7.8.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) kaavatunnus 564-2138 Diaarinro 4700/2011 Projektinro 100

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD HEINOLAN KAUPUNKI VIITAAN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 20.5.2015, TÄYD. 14.2.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Katumantie 2, asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Katumantie 2, asemakaavan muutos HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 27.2.2012 Maankäytön suunnitteluyksikkö päivitetty 20.6.2012 1. KOHDE Katumantie 2, asemakaavan muutos Dnro:

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS iite kaupunkikehityksen lautakunnan esityslistaan nro 5 6.11.2014 asia 46 OSAISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITEMA KETUNKIVENKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee: 205 Sievarin kaupunginosa, korttelin

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 KAAVASELOSTUS

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 KAAVASELOSTUS Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 5. kaupunginosa Korttelin 511 tontti 4 Lohiliete 3 1 KAAVASELOSTUS Kuva: Blom Kartta Oy MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1.

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT. 1. KOKEMÄEN KAUPUNKI LUONNOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS 3.4.2013 JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 1. PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PITKÄJÄRVEN 107 KAUPUNGINOSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS: OSAKORTTELI

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA AULANGON SIIR TOLAPUUTARHA Maankäytön suunnittelu 5.6.2013 25.11.2013 25.2.2014 Kohde Työnro: 2496 Dnro: 1436/2011 YHLA Aulanko 14. kaupunginosa Asemakaava koskee

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos - Värenmäki MERIKARVIAN KUNTA 3.2.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus SEMENTTIVALIMON ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 8.5.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta.

LEMPÄÄLÄN KUNTA. 1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA 2090 Moisio-Hakkarin asemakaava, Kiviahon pohjoisosan laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 12.3.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Terminaalikatu. Kuva: Blom Kartta Oy

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Terminaalikatu. Kuva: Blom Kartta Oy Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa, Terminaalikatu Kuva: Blom Kartta Oy KAAVASELOSTUS 18.11.2015 KAAVOITUS 2015 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET RAISION KAUPUNKI ALHAISTENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 0 YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 11.11.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Ylikiimingin kaupunginosan korttelin 24 tontteja nro 2, 3 ja 5 koskevaan asemakaavaan (Harjutie, Rantatie) Tekninen lautakunta hyväksynyt

Lisätiedot

Taapurintien asemakaava

Taapurintien asemakaava Taapurintien asemakaava Asemakaavan vaiheittainen muutos Ehdotus Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: KAAVAN TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi Taapurintien asemakaavan vaiheittainen muutos Kaavan päiväys Kiinteistöt

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu. 110-tie NÄKINKATU SIJAINTIKARTTA 1: Salon kaupunki ja MML, 2017

Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu. 110-tie NÄKINKATU SIJAINTIKARTTA 1: Salon kaupunki ja MML, 2017 Kaupunkikehityspalvelut Kaupunkisuunnittelu 0-tie Salon kaupunki ja MML, 07 SIJAINTIKARTTA :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET: YKSITYISEN OMISTAMAT ALUEET KAUPUNGIN VUOKRAAMAT ALUEET KAUPUNGIN OMISTAMAT ALUEET

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE

RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE 2. KAAVATILANNE RAISION KAUPUNKI KAANAANTANTA 3 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA (OAS) 1. SUUNNITTELUALUE Kaavanmuutosalue sijaitsee Raision 14. kaupunginosassa (Kaanaa) Kaanaanrannan alueella Kaanaanrannantien

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2015 (1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KINKOVUORENTIE ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 31 ja 34. KAUPUNGINOSAAN Kaavatunnus 34:006 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus POIKINTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 14.3.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue. 10.5.2011 (täydennetty 15.8.2011) Diaarinumero 503/2008 Toimielinkäsittely Kaupunginhallitus Kaavanumero 12032 HALLILA 12. kaupunginosa, Hallila, kortteli nro 9 (osa) sekä siihen liittyvä erityisalue.

Lisätiedot