ASEMAKAAVAN SELOSTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10.9.2015"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Moreenin alue 2486 Itäportintie-Länsiportintie Asemakaava: 22. kaup.osa, Hattelmala Korttelin 92 tontti 2, kortteli 93, katu-, sekä maa- ja metsätalousalueet tilaajajohtaja Päivi Saloranta vireilletulo yhdyskuntalautakunta yhdyskuntalautakunta yhdyskuntalautakunta kaupunginhallitus xx.xx.2015 kaupunginvaltuusto xx.xx.2015

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUEEN SIJAINTI KAAVAN TARKOITUS TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVA LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö ja maaperä Rakennettu ympäristö SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo ASEMAKAAVAN TAVOITTEET KAAVALUONNOS ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE Mitoitus Palvelut YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAN VAIKUTUKSET NIMISTÖ ASEMAKAAVAN TOTEUTUS...23 LIITTEET 1 Kaavakartan pienennös, kaavamerkinnät ja -määräykset 2 Asemakaavan seurantalomake 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4 Vastineet luonnosvaiheen palautteeseen 3

4 4

5 Asemakaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa, työnro PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 5 kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään, Hattelmalan (22.) kaupunginosassa Moreenin yritys- ja työpaikka-alueella. Kaava sijoittuu Itäportintien eteläpuolelle, Taipaleentien jatkeelle. Moreeni sijaitsee logistisesti edullisella paikalla Lahti-Turku valtatien (vt 10) varrella ja Helsinki-Tampere moottoritien (vt 3) välittömässä läheisyydessä. Suunnittelualueen sijainti 1.2 Kaavan tarkoitus Asemakaavalla mahdollistetaan Taipaleentien jatkaminen, jotta Länsiportintie ja Itäportintie yhdistyvät ja kulkuyhteydet Moreenin alueella saadaan toimivammaksi. Kadun varteen osoitetaan tontteja yritysten teollisuus- ja toimitilarakentamiseen. 5

6 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava kuuluu vuoden 2012 kaavoitusohjelmaan ja siitä on tiedotettu kaavoituskatsauksessa. Hankkeesta ilmoitettiin naapureille ja osallisena oleville maanomistajille kirjeitse Yhdyskuntalautakunta päätti kaavan vireilletulosta kokouksessaan Vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta kuulutettiin Yhdyskuntalautakunta käsitteli kaavaluonnosta kokouksessaan ja päätti asettaa kaavan valmisteluaineiston luonnoksena nähtäville. Osallisille varattiin mahdollisuus jättää aineistosta mielipiteensä. Aineistosta pyydettiin myös viranomaiskommentit. Luonnosvaiheen aineisto oli nähtävillä Luonnosvaiheessa lausunnon antoi ELY-keskus, Hämeen liitto, Museovirasto ja Elenia Lämpö Oy. Lisäksi jätettiin yksi mielipide maanomistajien toimesta. Saaduissa viranomaislausunnoissa ei esitetty varsinaisia muutoksia kaavaratkaisuun. Maanomistajien palautteessa vastustettiin Taipaleentien osoittamista ja toisaalta esitettiin tonttien osoittamista myös mielipiteen jättäjän maille suunnittelualueen laajennusesityksen myötä. Saatuun palautteeseen on laadittu erilliset vastineet. Asemakaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen Painokankaan-Karanojan osayleiskaava on tullut lainvoimaiseksi. Hallinto-oikeus kumosi päätöksellään valituksen, joka koski mm. mainittua Taipaleentietä. Asemakaavaratkaisu perustuu osayleiskaavaan. Luonnosvaiheen jälkeen asemakaavan suunnittelualue jaettiin Itäportintien kohdalta kahteen eri suunnittelualueeseen, joista itäpuolinen Taipaleentie 1 asemakaava (nro 2508) on tullut lainvoimaiseksi Loppuosan kaavoitus on tarkoitus saattaa loppuun kaavaehdotuksen mukaisena ratkaisuna. Kaavaluonnosta on täydennetty kaavaehdotukseksi vain vähäisin muutoksin. Tonttialueille Taipaleentien katualueen varteen osoitettu vaatimus puustoisen alueenosan toteuttamisesta poistettiin pihajärjestelyjen helpottamiseksi. Lisäksi täsmennettiin autopaikkojen lukumäärävaatimusta sekä ohjeistettiin sijoittamaan ulkovarastointialueet tontin takalaidalle. Yhdyskuntalautakunta päättää kokouksessaan kaavaehdotuksen nähtäville laittamisesta. 2.2 Asemakaava Asemakaavalla muodostuu Hämeenlinnan kaupungin 22. kaupunginosan (Hattelmala) korttelin 92 tontti 2 ja korttelit 93. Korttelin 92 tontti 2 on osoitettu toimitilarakennusten korttelialueeksi KTY ja yhdestä tontista muodostuva kortteli 93 on T-9 merkinnällä varattu teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Taipaleentien katualueetta jatketaan Itäportintien liittymään. 6

7 Korttelialueiden rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0,40. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on II. Hulevesien huomioimiseksi on kaavassa erityismääräyksiä. Suunnittelualueen koko on noin 6,2 ha. 7

8 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Noin 6,2 ha:n suunnittelualue sijaitsee Moreenin rakentuneen yrityskeskittymän laajennusalueella. Tällä hetkellä alue on rakentamaton tiealueita lukuun ottamatta. Mäntyvaltaisen metsän maastonmuodot laskevat voimakkaasti lounaaseen korkeuden vaihtuessa + 152m mpy. Ilmakuva 2007 Kuvassa Itäportintie on vielä rakentamatta ja puusto kaatamatta Taipaleentien kohdalta. Alue rajautuu Kankaantaan metsätiehen Luonnonympäristö ja maaperä Suunnittelualueen metsät ovat hoidettuja ja ikärakenteeltaan nuorehkoja tuoreen ja kuivan kankaan kangasmetsiä. Alue on osa moreeniselännettä, jossa on paikoin kosteita painanteita. Alueelle aiemmin tehtyjen selvitysten perusteella alueella ei sijaitse luonnonsuojelukohteita eikä tunnettuja uhanalaisia kasvilajeja. 8

9 Maaperä on moreenia. Kallioperä on pinnassa. Maaperän rakennettavuus on hyvä. Maaperäkartta Rakennettu ympäristö Moreenin läntisellä alueella sijaitsee maaliikenteen logistiikkaan ja raskaan liikenteen palveluihin keskittyneitä yrityksiä sekä metalliteknologiaan ja -teollisuuteen liittyviä toimitiloja, joiden vaatima rakennuskanta sisältää myös laajoja hallikomplekseja sekä moderneja toimitila- ja toimistorakennuksia. Alueella toimii noin 50 yritystä. Itäportintien ympäristö on alkanut rakentumaan v. 2010, Taipaleentien varren tontit vastaavasti pari vuotta aiemmin. Moreenissa on työpaikkaruokala sekä polttoaineen kylmäjakeluasema. Varsinaisen suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä ei ole kaupallisia palveluja. Suunnittelualueella ei sijaitse rakennuksia Liikenne Tällä hetkellä liikenne Moreenissa suuntautuu pääasiassa vt 10:ltä Orsitien kautta Länsiportintien tai Itäportintien varren kortteleihin. Liikenne muodostuu pääosin alueen raskaasta rekkaliikenteestä sekä työntekijöiden henkilöautoliikenteestä. Vuonna 2014 valmistunut Taipaleentien osuus suunnittelualueesta itään yhdistää Itäportintien Karanojantiehen ja edelleen maantielle 130, joka parantaa Moreenin elinkeinoalueen liikenteen toimivuutta. 9

10 Julkisen liikenteen bussipysäkit sijaitsevat Moreenin läntisellä puolella ja toistaiseksi Itäportintien varresta ei ole bussiyhteyttä. Itäportintien ympäristön rakentuessa kysyntä julkisista kulkuyhteyksistä lisääntyy ja riittävän käyttäjämäärän myötä muodostuu tarve tarkastella bussireittien tarkoituksenmukaisempaa reittiä. Suunnittelualueeseen rajautuva Kankaantaan metsätie johtaa taustamaaston metsäalueille ja kohti Vähä-Munakasta. Tietä käytetään jonkin verran myös jokamiehen oikeudella tapahtuvaan ulkoiluun Moreenin metsissä. Liikennemäärät ja kasvuennuste Moreenin liikenteen ennustetaan kasvavan merkittävästi lähivuosina alueen rakentumisen myötä. Tekninen huolto Suunnittelualueen tonttien liittyminen alueella oleviin kunnallisteknisiin verkostoihin on mahdollista. Kunnallistekniikka on rakennettu tulevalle katualueelle Taipaleentien ja Itäportintien varteen. Linjojen sijoittamisesta yksityisten omistamalle maalle ovat sopineet verkkoyhtiöt ja maanomistajat keskenään. Maakaasulinja on Itäportintien varressa. Kaukolämpö sijaitsee Itäportintien lisäksi Taipaleentien koko matkalla myös suunnittelualueen osalta. Hulevedet ylärinteestä johdetaan Taipaleentien alitse rakennetuilla rummuilla. 10

11 Taipaleentien katualueen ympäristöä Katujen alitus rummuilla, kunnallistekniset verkostot katualueen reunassa, kadun pohjatöitä valmisteltu. Maanomistus Asemakaava koskee osa-alueita Hattelmalan kaupunginosan kiinteistöistä Venhola, Erkkilä ja Moreeni. Suunnittelualue on pääosin Hämeenlinnan kaupungin omistuksessa (kiinteistö 10:3). Osa suunnitellusta Taipaleentiestä on yksityisten maaomistajien maalla (kiinteistöt 6:66 ja 6:67). Maanomistus, kaupungin omistus vihreällä. 11

12 Virkistys Moreenin laajat metsäalueet, metsäautotiet ja polut ovat jokamiehen oikeuteen liittyvässä virkistyskäytössä. Alueella ei ole varsinaisia rakennettuja virkistysalueita. Ympäristön häiriötekijät Lähiympäristön yritysten toimitiloissa ei harjoiteta sellaista toimintaa, joka kantautuisi ulos merkittävänä häiriönä. Merkittävin ympäristön häiriö aiheutuu alueen raskaasta liikenteestä. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat Asemakaava Suunnittelualueella ei ole asemakaavaa, mutta se rajautuu Itäportintien ja Taipaleentien varren asemakaavoitettuihin alueisiin. Itäportintien varressa on teollisuustontteja aluevarauksin T-9, Taipaleentien varressa TVL-2 sekä virkistysalueet V. Ote asemakaavayhdistelmästä 12

13 Yleiskaava Alueella on voimassa Painokankaan-Karanojan osayleiskaavan osa, joka on saanut lainvoiman Yleiskaavassa suunnittelualueelle on osoitettu työpaikka- sekä teollisuus- ja varastorakentamista. Taipaleentie on osoitettu yleiskaavassa. Ote Painokankaan-Karanojan osayleiskaavasta Maaakuntakaava Alueella on voimassa valtioneuvoston vahvistama Kanta-Hämeen maakuntakaava sekä sitä täydentävä voimaan tullut 1. vaihemaakuntakaava. Näissä asemakaavan suunnittelualue on osoitettu työpaikka-alueeksi TP. Maakuntakaavan ulkoilureitti on huomioitu yleiskaavassa kaasulinjan yhteyteen. Moreenin alue on osa seutukeskuksen palveluvyöhykettä (C-vkm), selvitysaluetta (se-3), joka liittyy Katumajärven ympäristön liikennejärjestelyihin sekä HHT-akselin kehitettävää liikennekäytävää. Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaavan ehdotus oli nähtävillä Vaihemaakuntakaavassa ei esitetty varauksia varsinaiselle asemakaavan suunnittelualueelle, mutta Moreenin liikenteeseen liittyen suunnitellun Moreenin vt 3:n eritasoliittymän lisäksi on osoitettu yhteystarve Viralan eritasoliittymään. 13

14 Ote voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmästä Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Rakennusjärjestys Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestys on valtuuston hyväksymä ja se on tullut voimaan Rakennusjärjestystä noudatetaan asemakaavaa toteutettaessa siltä osin kuin asemakaava ei toisin määrää. Rakennuskiellot Alueella ei ole voimassaolevia rakennus- tai toimenpidekieltoja. Pohjakartta Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 54 a :n vaatimukset. Koordinaattijärjestelmä on EUREF-FIN/ETRS-GK25. Selvitykset Asemakaavan laadinnan yhteydessä ei tehdä uusia selvityksiä. Asemakaavan laadinnassa hyödynnetään olemassa olevaa aineistoa. Painokankaan-Karanojan osayleiskaavatyötä varten on tehty kolme luontoselvitystä (Häyhä 2008, Honkala 2006, Korvenpää 2005). Luontoselvitykset sisältävät arvokkaiden luontotyyppien ja uhanalaisten kasvien kasvupaikkojen sekä liito-oravien elinympäristöksi potentiaalisten metsien paikantamisen. Asemakaavan suunnittelualueella ei sijaitse sellaisia luonnonarvoja, jotka tulisi kaavalla erityisesti huomioida. - Arkeologinen inventointi, Museovirasto Ei kohteita suunnittelualueella. - Hulevesien hallintasuunnitelma (Ramboll 06/2010). Suunnittelualueen läpi virtaa hulevesiä johtavia ojia - Hämeenlinnan kaupungin laatima Painokankaan-Karanojan liikenneselvitys

15 - Moreenin alueen kehittämissuunnitelma Master Plan, toimintasuunnitelma vuosille , Kehke ja Crescat Services Moreenin Yrityspuiston kehittämissuunnitelma, Sito

16 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Moreenin alueen sisäisiä liikenneyhteyksiä on syytä kehittää kasvavan liikenteen myötä. Yhdistämällä katuverkko Länsiportintieltä Itäportintielle saadaan ohjattua liikennettä monipuolisemmin nykytilanteeseen verraten. Taipaleentien jatkeen toteuttaminen mahdollistaa myös julkisen liikenteen reittien uudelleen tarkastelun. Alueella on kysyntää teollisuus- ja toimitilatonteista, johon tulee varautua asemakaavoittamalla uusia tontteja. Ajoneuvojen yhteystarpeet Moreenin alueella 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Asemakaavan laadintatyössä osallisia ovat alueen sekä naapurikiinteistöjen omistajat ja asukkaat, kaikki asiasta kiinnostuneet kaupunkilaiset sekä yhdistykset ja yhteisöt, joiden toiminta liittyy alueeseen. Muita osallisia ovat kaupungin hallintokunnat, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Kanta-Hämeen pelastuslaitos, Elenia Verkko Oy, Elenia Kaukolämpö Oy ja AinaCom Oy. Valtion viranomaisista osallisia ovat Hämeen ELYkeskus sekä Hämeen liitto Vireilletulo Yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessaan kaavaprosessin käynnistämisestä. Hankkeen vireilletulosta on kuulutettu Hämeen Sanomissa Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Hankkeesta on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt. OAS on tämän selostuksen liitteenä. 16

17 Naapureille sekä osallisena oleville maanomistajille lähetettiin tiedote hankkeesta Palautteena saatiin yksi vastustava mielipide. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotettiin yleisesti vireille tulo kuulutuksen yhteydessä, OAS oli nähtävillä Asemakaavan laatimisvaiheen kuuleminen järjestettiin , jolloin asemakaavan luonnos oheismateriaaleineen oli nähtävillä. Luonnosvaiheessa viranomaisilta pyydettiin lausunnot. Mielipiteen jättivät alueen yksityiset maanomistajat, jotka vastustivat Taipaleentien osoittamista ja toisaalta esittivät tonttien osoittamista myös heidän maille suunnittelualueen laajennusesityksen myötä. Asemakaavassa esitetty Taipaleentie on yleiskaavan mukainen. Hallinto-oikeus kumosi valituksen, joka koski yleiskaavan katuvarausta. Saatuun palautteeseen on laadittu erilliset vastineet. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä muistutuksia varten Ehdotuksesta saatiin yhteensä neljä lausuntoa ja yksi muistutus. Hämeen liitto toteaa lausunnossaan, että Painokankaan-Karanojan osayleiskaava on saanut lainvoiman, jolloin aiemmin asemakaavan luonnosvaiheessa olleet yleiskaavan puuttumiseen liittyvät ongelmat eivät ole enää ajankohtaisia. Liitto toteaa, että asemakaavan ehdotus on myös maakuntakaavan mukainen ja puoltaa asemakaavaehdotuksen hyväksymistä. Hämeen ELY-keskus yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa toteaa lausunnossaan, että luonnosvaiheen jälkeen on vahvistunut painokankaan-karanojan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jonka mukainen kaavaehdotus on. ELY-keskukset toteavat, että kaupungin tulee varautua suunnittelun ja toteutuksen kustannuksiin, jotka aiheutuvat maanteiden ja alueen katujen keskinäisten liittymien parantamisen kustannuksiin moreenin aluetta kehitettäessä. kaupungin tulee varmistaa liittymien toimivuus ja turvallisuus. Museovirasto lausuu, että alueella ei ole kiinteitä muinaisjäännöksiä tai muitakaan kulttuuriperintöön tai -ympäristöön liittyviä erityisiä arvoja. Elenia Lämpö Oy:llä ei ollut huomautettavaa asemakaavaehdotukseen. Pentti Seppälän oikeudenomistajien (psta Sinikka Seppälä) muistutuksen mukaan hankkeen asemakaavatyössä on tapahtunut selkeitä menettelytapavirheitä, eikä kaavoitustyö ole muutoinkaan ollut hyvän hallintotavan mukaista. Nämä seikat ovat muistutuksen tekijöiden mukaan heikentäneet heidän vaikutusmahdollisuuksia merkittävästi. Muistutuksen tekijöiden mukaan luonnosvaiheen asiakirjat eivät olleet kuulutusaikana nähtävillä kaupungin palvelukeskus Kastellissa. Vastine: Muistutuksen tekijät omistavat merkittävästi kaavoittamatonta metsäaluetta Moreenin alueelta. Heidän kanssaan on neuvoteltu ja ollaan pääsemässä ratkaisuun asemakaava-alueelle sijoittuvan maa-alueen lunastamisen ehdoista Viranomaisyhteistyö Asemakaavan laatimisen aloitus ja kaavatyöhön liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on saatettu ELY-keskukselle tiedoksi. Asemakaavaluonnoksesta pyydettiin osallisena olevien viranomaisten ja verkostonhaltijoiden lausunnot. Luonnosvaiheessa lausunnon antoi ELY-keskus, Hämeen liitto, Mu- 17

18 seovirasto ja Elenia Lämpö Oy. Lisäksi jätettiin yksi mielipide maanomistajien toimesta. Saaduissa viranomaislausunnoissa ei esitetty varsinaisia muutoksia kaavaratkaisuun. Tarvittaessa järjestetään viranomaisneuvotteluja. 4.3 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan ensisijainen tavoite on yhdistää kulku Länsiportintieltä Itäportintielle. Muodostuvan Taipaleentien jatkeen varteen osoitetaan tontteja teollisuus- ja toimitilarakentamiseen. Kaavalla huomioidaan myös tarpeelliset määräykset hulevesien hoitamiseksi. Asemakaavasta laaditaan erillinen sitova tonttijako. 4.4 Kaavaehdotus Kaavaehdotus vastaa pääperiaatteiltaan kaavaluonnosta. Nähtävillä olon jälkeen suunnittelualue jaettiin kahtia Itäportintien kohdalta, jolloin omaksi suunnittelualueekseen erotettiin korttelin 89 tontti 5 ja kortteli 94 sekä niiden välin jäävät M- ja katualueet. Kyseisen osa-alueen kaava on lainvoimainen. Vuonna 2012 nähtävillä ollut kaavaluonnos 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne Asemakaavalla muodostuu Itäportintien ja Taipaleentien rakentuneiden osa-alueiden jatke. Kaikki tontit rajautuvat Taipaleentiehen, osittain myös Itäportintiehen. Varsinaisia 18

19 tonttikatuja ei siten muodostu. Tontit on tarkoitettu teollisuus- ja varastorakentamiseen ja toimitilarakennuksille Mitoitus Suunnittelualueen pinta-ala on noin 6,2 ha. Korttelin 92 tontti 2 (n. 1,8 ha) on varattu toimitilarakennuksille KTY ja rakennusoikeutta on e=0,40 tehokkuusluvulla 7239 k-m². Suunnittelualueen toinen tontti, kortteli 93 on varattu teollisuus- ja varastorakennuksille merkinnällä T-9. Noin 3,5 hehtaarin tontilla rakennusoikeutta on k-m² (e=0,40). Taipaleentien katualuetta muodostuu 245 m, josta noin 150 m sijoittuu yksityisten maanomistajien maalle. Taipaleentien katualue on leveydeltään 35m. Alueen toteutumisen myötä syntyvien työpaikkojen lukumäärään vaikuttaa oleellisesti alueelle sijoittuvien yritysten toiminnan laatu. Voitaneen arvioida, että työpaikkoja syntyy kuitenkin vähintään kymmeniä. Lisää tietoja mitoituksesta on esitetty liitteenä olevassa asemakaavan seurantalomakkeessa Palvelut Yritysten ja työpaikkojen määrän lisääntymisen myötä Moreenissa alkaa olla kysyntää alueen toimijoita palvelevista kaupallisista palveluista. Palvelutarpeet voivat olla esimerkiksi ruokailuun, kiinteistöpalveluihin tai huoltotiloihin liittyviä. Palvelujen sijoittuminen on mahdollista asemakaavan KTY-korttelialueelle. 5.3 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Asemakaavalla toteutettava rakentaminen on pääasiassa teollisuustoimintaan varattuja kookkaita halleja. Rakentamistapa on tyypillistä työpaikka-alueen rakennuksille. Taipaleentie on alueen pääkatu, josta on kulku suoraan tonteille. Asemakaavassa on pyritty säilyttämään myös vehreää luonnon ympäristöä ja ohjaamaan tontin käsittelyä näkökulma huomioiden. Tontin osat, joita ei käytetä rakentamiseen, varastointiin tai liikenteeseen tulee säilyttää luonnontilaisena tai istuttaa. 5.4 Aluevaraukset Korttelialueet KTY Toimitilarakennusten korttelialue Korttelin 92 tontti 2 on varattu toimitilarakennuksille. Alueelle voidaan rakentaa toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia tai niiden yhdistelmiä. Korttelialueelle voi sijoittua myös palvelun toimitiloja, jos ne luonteeltaan sopivat muun toiminnan yhteyteen. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on kaksi (II). Rakennusalalle saa rakentaa kerrosluvun estämättä ilmanvaihtokonehuoneita, joiden kerrosala yhteensä saa olla enintään 1/10 suurimman kerroksen alasta. 19

20 Rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0,40. Taipaleentien ja Itäportintien risteykseen on osoitettu liittymäkielto, jonka kohdalta ei tonttiliittymää saa tehdä liikenteen selkeyden ja turvallisuuden takia. T-9 Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue Kortteli 93 on osoitettu Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi. Alueelle voidaan rakentaa teollisuustiloja kuten tehtaita, teollisuushalleja ja korjaamoja niihin liittyvine varasto- ja muine aputiloineen sekä varastorakennuksia. Alueelle saa rakentaa toimistotiloja enintään 10% pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden määrästä. Rakennukseen saadaan sijoittaa rakennusoikeuden ja kerrosluvun estämättä varastointihyllystöjä sekä niiden kantavia välitasoja. Rakennuksia ja varastoja ei saa sijoittaa 6m lähemmäksi naapuritontin rajaa. Rakennusalalle saa rakentaa kerrosluvun estämättä ilmanvaihtokonehuoneita, joiden kerrosala yhteensä saa olla enintään 1/10 suurimman kerroksen alasta. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on kaksi (II) ja rakennusoikeutta on osoitettu tehokkuusluvulla e=0,40. Rakennukset tulee sijoittaa osoitetulle rakennusalalle. Kunnallistekniikka sijaitsee Taipaleentien varressa. Kortteli 93 sijaitsee Taipaleentietä alempana, joten jätevedet joudutaan pumppaamaan kiinteistökohtaisesti Taipaleentien varteen. Koko suunnittelualuetta koskevat määräykset: Korttelialueilla vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevat hulevedet tulee viivyttää kiinteistöllä. Viivyttämiseen vaadittavien viivytyspainanteiden, -altaiden tai säiliöiden mitoitustilavuus on 1m 3 per 100m 2 vettä läpäisemätöntä pintaa. Järjestelmän tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa täyttymisestään. Järjestelmässä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Autopaikkoja tulee osoittaa vähintään 1 ap / 100 k-m² kutakin toimistotilaa, 1 ap / 200 k- m² teollisuus- ja tuotantotilaa sekä 1 ap / 400 k-m² varastotilaa kohti. Ulkovarastointialueet tulee sijoittaa tontin takaosaan ja erottaa pihan muusta käytöstä. Ulkovarastointialueet on suojattava tonttialueen ulkopuolelle näköesteen muodostavalla aidalla, rakenteella tai näköesteen muodostavilla istutuksilla. Tontin osat, joita ei käytetä rakentamiseen, varastointiin tai liikenteeseen tulee säilyttää luonnontilaisena tai istuttaa. Hulevesien käsittelytapa tulee esittää erillisessä suunnitelmassa. Kiinteistöllä harjoitettavasta toiminnasta johtuvat hulevesien epäpuhtaudet on erotettava enne vesine johtamista kaupungin hulevesijärjestelmään. Muodostuvien hulevesien määrää tulee vähentää ja niistä aiheutuvia tulvahuippuja tasata esim. käyttämällä pysäköintialueilla tietynlaista asfalttia, rakokiveyksiä ja istutuskaistoja. Mikäli rakennukset varustetaan automaattisella sammutuslaitoksella, kiinteistön tulee tarvittaessa varautua täydentämään järjestelmän vesilähdettä omalla lisävesilähteellä. Alueelle laaditaan erillinen tonttijako Muut alueet Taipaleentien katualue on osoitettu leveydeltään 35m pääkaduksi. Länsipäähän on tehty varaus kadun levennykselle, joka huomioi tarpeen raskaan liikenteen kadunvarren 20

21 pysäköinnille. Katualueen leveydessä on huomioitu ajoradan viereen toteuttavat tarvittavat avo-ojat. Lisäksi katutilaa voidaan jäsennellä viherpainanteella ja erillisellä kevyen liikenteen väylällä sekä sijoittaa bussipysäkki kadun varteen. 5.5 Kaavan vaikutukset Vaikutuksia on arvioitu tehdyn maastokäynnin ja karttatarkasteluiden perusteella. Arviointi on tehty asiantuntija-arvioina rinnan kaavan laatimisen kanssa. Luonto, luonnonympäristö sekä maisema Tuleva rakentaminen muuttaa vallitsevan luonnonympäristön rakennetuksi ympäristöksi. Alueelta ei ole todettu suojeltavia tai erityisesti huomioitavia eläin tai kasvilajeja, jotka kaavoituksessa tulisi erityisesti huomioida. Pinta- ja pohjavedet, hulevedet Alueen rakentuessa maanpinnan luonnollinen peitteisyys ja kasvillisuus vähenevät oleellisesti, joka lisää myös hulevesien määrää. Hulevedet kulkeutuvat nopeammin alapuolisiin ojiin imeyttävien pintojen vähetessä. Maaperän ollessa pinnaltaan tiivistä moreenia, sen kyky imeä pintavesiä on heikko. Pinta- ja hulevedet valuvat pääasiassa lounaaseen kohti Matinsillansuota. Kaavoitettava alue sijaitsee maastoltaan kaltevassa kohdassa, josta hulevedet johtuvat luontaisesti pois ja ojien sijoittelulla pystytään varmistamaan, etteivät hulevedet aiheuta haittaa myöskään läheisille metsäalueille. Muodostuvia hulevesiä on pyritty huomioimaan kaavamääräyksillä, jotka edellyttävät hulevesien kiinteistökohtaista viivytystä ja vettä läpäisemättömien pihapinnoitteiden välttämistä. Rakennettu ympäristö ja palvelut Suunnittelualueen tulevat rakennukset ovat teollisuus- ja varastointitoimintaan soveltuvia halleja sekä muita toimitilarakennuksia. Rakennukset luonteeltaan siis jatkavat olemassa olevaa Moreenin alueen rakennuskantaa. Kaavan mahdollistama alueen rakentuminen lisää palvelutarpeita seudulla. Yrityksillä on kysyntää erilaisista toimintaa tukevista palveluista ja työntekijöillä jonkin verran kysyntää muista palveluista. Lisääntyvien työntekijöiden myötä myös kysyntä julkiselle liikenteelle lisääntyy. Varsinaisten kunnallisten palvelujen kysyntää alueelle ei muodostu. Liikenne Taipaleentien puuttuvan osan toteuttaminen mahdollistaa lyhyet yhteydet Länsiportintien ja Itäportintien välillä. Koska Taipaleentie ei ole enää umpikuja, saattaa alueelle tuleva ja poistuva liikenne ohjautua uudelleen. Uusien tonttien myötä alueelle sijoittuu lisää toimijoita, jotka osaltaan lisäävät liikennettä ja teollisuusalueen olleessa kyseessä, erityisesti raskasta liikennettä. Työpaikat ja elinkeinotoiminta Kaavan vaikutukset työpaikkoihin ja elinkeinotoimintaan ovat positiivisia. Uusien tonttien myötä kaupungilla on paremmat mahdollisuudet tarjota yrityksille kunkin toimintaan parhaiten soveltuvia tontteja Moreenin yritysalueelta. Teollisuus- ja toimitilatontit tukevat ja täydentävät alueella jo olevaa toimintaa, jolloin myös yhteistyö vanhojen toimijoiden kanssa on mahdollista. 21

22 Taipaleentien rakentaminen parantaa Moreenin alueen tonttien saavutettavuutta ja logistisia järjestelyjä. Tekninen huolto Alueen kunnallistekniikka on jo rakennettu suunnittelualueelle, tulevan Taipaleentien kohdalle alustavien katusuunnitelmien mukaisesti. Hulevesiverkosto ulottuu tällä hetkellä suunnittelualueen rajalle. Tekninen huolto ei siis vaadi merkittäviä investointeja vaan rakennettu järjestelmä voidaan ottaa käyttöön. Taipaleentien eteläpuolelle rakennettaessa tulee jätevedet pumpata Taipaleentien varren verkostoon. Naapurit ja maanomistus Taipaleentie on osoitettu osittain yksityiselle maalle, katu jakaa kiinteistöt kahteen osaan tien molemmin puolin. Tämä asemakaava ei ota kantaa kyseisten kiinteistöjen muuhun käyttöön vaan aluevaraukset tarkentuvat myöhemmin asemakaavoituksen myötä. Aluevarauksia ohjaavat yleiskaavan tavoitteet. Kaavaratkaisulla korttelialueineen ja Taipaleentien osoittamisella ei katsota olevan merkittäviä laajoja vaikutuksia yksityisessä omistuksessa olevien kiinteistöjen käyttöön. Katu mahdollistaa helppokulkuiset yhteydet yksityisomistuksessa oleville kiinteistöille. 5.7 Nimistö Kaavalla muodostuva katualue on jatke toteutuneelle Taipaleentie -nimiselle kadulle. 22

23 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Alueelle laaditaan erillinen sitova tonttijako. Asemakaavan toteuttaminen voidaan aloittaa, kun kaava ja tonttijako ovat saaneet lainvoiman. Taipaleentien rakentaminen vaatii katualueen lunastamista. Kaupunki valvoo rakennuslupaharkinnan ja - valvonnan kautta rakennusten ja ympäristörakentamisen soveltumista alueelle. Hämeenlinnassa tilaajajohtaja Päivi Saloranta 23

24 ASEMAKAAVAKARTAN PIENENNÖS LIITE 1 24

25 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET 25

26 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 109 Hämeenlinna Täyttämispvm Kaavan nimi Itäportintie-Länsiportintie Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus 2486 Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 6,2346 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 6,2346 Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 6, , ,34 6, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä 1, , ,40 1, T yhteensä 3, , ,40 3, V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0, ,5 0,9047 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos Rakennussuojelu [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

27 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 6, , ,34 6, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä 1, , ,40 1, KTY 1, , ,40 1, T yhteensä 3, , ,40 3, T-9 3, , ,40 3, V yhteensä R yhteensä L yhteensä 0, ,5 0,9047 Kadut 0, ,0 0,9047 E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

28 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaava: Itäportintie-Länsiportintie HÄMEENLINNAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU Kohde Hakija / Aloite Asemakaavan tarkoitus Kaavoitustilanne - Asemakaava - Painokankaan- Karanojan osayleiskaava KV , lv Asemakaava Dnro: 2166/2012 YHLA Työnumero: 2486 osa-alueet kiinteistöistä Venhola , Erkkilä ja Moreeni Moreenin elinkeinoalue, 22. kaup.osa, Hattelmala Hämeenlinnan kaupunki Asemakaavan tarkoitus on muodostaa yhteys Länsiportintien ja itäportintien välille jatkamalla Taipaleentietä itään. Kadun varteen osoitetaan elinkeinotontteja. Alue rajautuu asemakaavoitettuun teollisuusalueeseen. Osayleiskaavassa on osoitettu Taipaleentien katuyhteys Itäportintien ja Länsiportintien välille. Tien pohjoispuolinen korttelialue on varattu työpaikka-alueeksi TP ja eteläpuolinen korttelialue teollisuus- ja varastoalueeksi T. Sijainti kaupunkirakenteessa Ote ajantasakaavasta - Kanta-Hämeen maakuntakaava, VN ja Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava, lv vaihemaakuntakaava, ehdotus Maanomistus Nykytilanne Lähiympäristö Muutos Laaditut selvitykset Suunnittelualue sijoittuu työpaikka-alueelle (TP), jonka läpi kulkee ulkoilureitti. Moreenin alue on osa seutukeskuksen palveluvyöhykettä (C-vkm) ja selvitysaluetta (se-3), joka liittyy Katumajärven ympäristön liikennejärjestelyihin sekä HHT-akselin kehitettävään liikennekäytävään. Ei varauksia suunnittelualueelle. Alue on pääosin kaupungin omistuksessa. Taipaleentie sijoittuu osin yksityiselle maalle. Taipaleentien katulinjauksen kohdalle on sijoitettu kunnallisteknistä verkostoa, joten linjaus on maastossa havaittavissa. Korttelialueet ovat metsämaata. Lähiympäristössä sijaitsee rakennettua teollisuusympäristöä sekä laajoja vielä rakentamattomia metsäalueita. Moreenin elinkeinoalueelle on 2000-luvulla sijoittunut useita nykyaikaisia teollisuus- ja logistiikkayrityksiä. Rakentaminen on suurimittakaavaista. Kaava on alueen ensimmäinen asemakaava, jolla muodostetaan Taipaleentien jatko sekä teollisuus- (T) ja toimitilatontit (KTY). Suunnittelualueen pinta-ala on n. 6,2 ha. Suunnittelussa hyödynnetään aiemmin laadittuja selvityksiä. Yleiskaavan yhteydessä on laadittu mm. luontoselvitykset, arkeologinen inventointi, liikenneselvitys sekä hulevesien hallintasuunnitelma. Uusia selvityksiä ei toistaiseksi ole tarpeen laatia. Ote Painokankaan Karanojan osayleiskaavasta

29 Arvioitavat vaikutukset (MRL 9 ja MRA ) Arviointimenetelmät Sopimukset ja päätökset Kaavatyön yhteydessä arvioidaan mm. vaikutukset luontoon ja maisemaan, yhdyskuntatalouteen, liikenteeseen, kunnallisteknisiin verkostoihin sekä kaupunkirakenteeseen. Arviointi perustuu alueelta käytettävissä oleviin perustietoihin, selvityksiin, suoritettaviin maastokäynteihin, osallisilta saataviin lähtötietoihin, sekä lausuntoihin ja huomautuksiin. Vaikutuksia arvioidaan yhteistyössä suunnittelijoiden ja muiden asiantuntijoiden sekä osallisten kanssa. Kaavoitushankkeesta on tiedotettu kaavoituskatsauksessa Ote maakuntakaavojen yhdistelmästä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma saatavilla/ päivitys OAS on kaavoitustyön ajan saatavilla maankäytön ja ympäristön palvelupisteestä sekä kaupungin verkkosivuilta: > 2486 Itäportintie-Länsiportintie ak Tavoiteaikataulu Asemakaavan hyväksyntä syksyllä Hyväksyminen Kaupunginvaltuusto päättää kaavan hyväksymisestä. Yhteyshenkilöt Katja Ojala, kaavasuunnittelija, p Asiakaspalvelu puh. (03) Hämeenlinnan kaupunki, maankäytön suunnittelu Raatihuoneenkatu 9, 4. krs. PL 84, Hämeenlinna sähköposti:

30 OSALLISET JA OSALLISTUMISMENETELMÄT Osallisia ovat MRL 62 :n mukaan alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin asemakaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. OSALLISIA OVAT: Valtion ja kunnan viranomaistahot/ hallintokunnat Hämeen ELY-keskus, Hämeen liitto Kanta-Hämeen pelastuslaitos Kaupungin yhdyskuntarakennepalvelut, paikkatieto ja kiinteistö, rakennusvalvonta ja ympäristö Verkostojen haltijat: Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Elenia Verkko Oy, Elenia Lämpö Oy AinaCom Oy Kuntalaiset ja yhteisöt Maanomistajat ja -haltijat, naapurit, asukasyhdistykset, elinkeinonharjoittajat ja muut vaikutuspiiriin kuuluvat tahot. OSALLISTUMINEN JA TIEDOTTAMINEN Kaavoituksen vireilletulosta ja valmisteluaineiston nähtävänäolosta ilmoitetaan lehtikuulutuksella Hämeen Sanomissa. Asianosaisille maanomistajille ja naapureille tiedotetaan myös kirjeillä. Viranomaisilta ja verkostojen haltijoilta pyydetään lausunnot kaavaluonnoksesta. Viranomaisilta pyydetään lausunnot myös kaavaehdotuksesta. 1. Osallisella on mahdollisuus ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää Hämeen ELY- keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. 2. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää mielipiteet maankäytön suunnitteluyksikköön valmisteluaineiston nähtävänäolon aikana. 3. Ehdotuksen ollessa julkisesti nähtävänä (MRL65, MRA27 ) mahdolliset muistutukset osoitetaan yhdyskuntalautakunnalle ja toimitetaan Maankäytön ja ympäristön suunnitteluyksikköön Raatihuoneenkatu 9 tai osoitteella: PL 84, Hämeenlinna Kaavan hyväksymispäätöksestä voidaan jättää valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen valitusaikana. MRL = Maankäyttö- ja rakennuslaki, MRA = Maankäyttö- ja rakennusasetus ASEMAKAAVAN VAIHEISTUS JA ALUSTAVA AIKATAULU VAIHE Vireilletulokuulutus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma / saatavilla kaavatyön ajan nähtävänäolo Kaavaluonnoksen valmistelu (yhla ) KAAVALUONNOKSEN laatimisvaiheen kuuleminen 14 vrk (MRA 30) mahdollisuus mielipiteen esittämiseen Lausunnot/viranomaiskommentit Asemakaavaehdotuksen laatiminen 04/2015 Yhdyskuntalautakunta x Kaavaehdotus julkisesti nähtävänä (MRL 65, MRA 27), 30 pv mahdollisuus muistutuksen jättämiseen Yhdyskuntalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Valitusmahdollisuus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Lainvoimaisuus OAS , päivitetty ,

31 Vastineet mielipiteisiin ja lausuntoihin Asemakaava nro 2486/ Itäportintie-Länsiportintie Luonnosvaiheen kuuleminen Saadut lausunnot Ely-keskus Lausunto tiivistetysti: ELY-keskus toteaa, että asemakaavanvalmistelua voidaan jatkaa, mutta teollisuus- ja varastoalueen asemakaavan hyväksymiselle ei ole edellytyksiä niin kauan, kun se on ristiriidassa voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan kanssa. Teollisuus- ja toimitilarakennusten asemakaava katualueineen vaikeuttaisi voimassa olevan oikeusvaikutteisen yleiskaavan toteutumista. Vastine: Lausunnon jättämisen jälkeen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Painokankaan-Karanojan osayleiskaavan , joka on asemakaavaluonnoksen mukainen. Hallinto-oikeuden kumottua kaavasta tehdyn valituksen, on osayleiskaava kuulutettu voimaan myös asemakaavaluonnosta koskevilta osin Asemakaavaluonnos perustuu siten lainvoimaiseen yleiskaavaan ja asemakaavan laatimista voidaan jatkaa. Hämeen Liitto Lausunto tiivistetysti: Asemakaavan perusratkaisu on laadittu voimassa olevaan yleiskaavaan nähden uudesta lähtökohdasta yhteystarpeen tyydyttämiseksi Länsiportintien ja Itäportintien välille jatkamalla Taipaleentietä itään. Ratkaisu ei ole ristiriidassa maakuntakaavan kanssa eikä Hämeen liitolla ole huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta se nykyisessä laajuudessa. Hämeen liitto katsoo kuitenkin, että maakuntakaavassa merkityn ulkoilureitin osalta asemakaavatyöhön on liitettävä yleiskaavatasoinen selvitys siitä, että maakuntakaavaan merkitty ulkoilureitti voidaan toteuttaa alueelle tarkoituksenmukaisesti ja riittävällä suojapuustolla erotettuna alueen muusta maankäytöstä. Alueen maankäyttötarpeiden suunnittelu tulee Hämeen liiton mielestä jatkossa ratkaista yleiskaavalla, jossa ratkaistaan keskeiset kysymykset ja mm. maakuntakaavassa merkitty ulkoilureitti, logistiikkakeskittymän vaikutukset väyliin ja liittymäjärjestelyihin sekä muuhun maankäyttöön. Vastine: Lausunnon jättämisen jälkeen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Painokankaan-Karanojan osayleiskaavan , joka on asemakaavaluonnoksen mukainen. Hallinto-oikeuden kumottua kaavasta tehdyn valituksen, on osayleiskaava kuulutettu voimaan myös asemakaavaluonnosta koskevilta osin Asemakaavaluonnos perustuu siten lainvoimaiseen yleiskaavaan ja asemakaavan laatimista voidaan jatkaa. Yleiskaavaan on osoitettu varaus ulkoilureitille nykyisen Ilvesvaellus-reitin kohdalle. Museovirasto Lausunto tiivistetysti: Ei huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Kaavaehdotuksesta ei tarvitse pyytää Museoviraston lausuntoa. Kirjataan tiedoksi. Sivu 1 / 2

32 Elenia Lämpö Oy Lausunto tiivistetysti: Kiinteistöt on mahdollista liittää maakaasun ja kaukolämmön jakeluun. Suunnittelualueella sijaitsee kaukolämpö- ja maakaasulinjat. Kirjataan tiedoksi. Saadut mielipiteet Pentti Seppälän perikunta ja Erkki Seppälä Mielipide tiivistetysti: Katsomme, että Taipaleentien asemakaavahankkeen eteenpäin viennille ei edelleenkään ole edellytyksiä. Painokankaan-Karanojan osayleiskaava ei ole lainvoimainen eikä sitä näin ollen voi käyttää suunnittelun lähtökohtana. Voimassa olevassa yleiskaavassa suunnittelualue on virkistysaluetta VL. Suhtaudumme Taipaleentien mahdolliseen jatkamiseen edelleen kielteisesti. Myös teollisuus-, varastointi- ja toimitilatonttien sijoittelussa meitä on edelleen kohdeltu epäoikeudenmukaisesti. Emme ymmärrä, miten asemakaavoittaja voi ilman lainvoimaista yleiskaavaa osoittaa maallemme kadun, mutta ei voi ottaa kantaa kiinteistöjemme muuhun mahdolliseen käyttöön. Uskomme, että nyt vireillä olevalla kaavahankkeella ratkaistaan epäsuorasti myös maakuntakaavan mukaisen ulkoilureitin paikka. Emme hyväksy, että kaupunki asemakaavahankkeillaan pakottaa reitin maillemme. Toteamme lisäksi, että mainittua kaavaluonnosta ei palvelupiste Kastellista kuulemisaikana löytynyt. Katsomme, että nähtävillä olleiden asiakirjojen puutteellisuudesta johtuen asiakirjat on laitettava uudelleen nähtäville. Pyydämme saada perustellut kirjalliset kannanotot mielipiteisiimme ja tiedon jatkossa asian nähtävillä olosta. Lisäksi pyydämme saada tiedon kaavan hyväksymisestä. Vastine: Kaavakartasta toimitetaan maanomistajille nähtävillä olon tiedoksiannon yhteydessä pienennös, mutta koko aineistoon voi tutustua kolmessa vaihtoehtoisessa paikassa. Nähtävillä olon aikana aineisto on ollut esillä kaupungin internet-sivujen lisäksi maankäytön palvelupisteessä Wetterhoffilla sekä palvelupiste Kastellissa. Kastellissa kuulutuksen liitteenä oleva aineisto tulee pyytää henkilökunnalta koska erillistä ilmoitustaulua laajoille materiaaleille ei ole toistaiseksi varattu. Mielipiteen jättämisen jälkeen kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Painokankaan- Karanojan osayleiskaavan, jossa mainittu Taipaleentien katulinjaus on esitetty. Hallinto-oikeuden kumottua kaavasta mielipiteen jättäjän tekemän valituksen, on osayleiskaava kuulutettu voimaan myös asemakaavaluonnosta koskevilta osin Asemakaavaluonnos perustuu siten lainvoimaiseen yleiskaavaan ja asemakaavan laatimista voidaan jatkaa. Yleiskaavaan on osoitettu varaus ulkoilureitille nykyisen Ilvesvaellus-reitin kohdalle toisen maanomistajan maalle. Taipaleentien varren asemakaavoitusta mielipiteen jättäjän esittämien osa-alueiden osalta tutkitaan myöhemmin erillisellä asemakaavahankkeella. Sivu 2 / 2

33