Moreeni ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Moreeni ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue"

Transkriptio

1 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 2494 Moreeni Leveämäenkuja 3 Asemakaava ja asemakaavan muutos 22. kaup.osa, Kortteli 87, tontti 3 ja katualue Tilaajajohtaja Päivi Saloranta Vireilletulo Yhdyskuntalautakunta Yhdyskuntalautakunta

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaava-alueen sijainti Kaavan tarkoitus TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava LÄHTÖKOHDAT Selvitys suunnittelualueen oloista Maanomistus Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne, aluevaraukset ja määräykset Vaikutusten arviointi ASEMAKAAVAN TOTEUTUS LIITTEET 1 Pienennös kaavakartasta, merkinnät ja määräykset 2 Asemakaavan seurantalomake 3 Luonnosvaiheen vastineet 4 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

3 Asemakaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa, työnro PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee noin 5 kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään Moreenin teollisuusalueen läntisessä osassa. Selostuksen kansikuvassa on ote opaskartasta, johon sijainti merkittynä. 1.2 Kaavan tarkoitus Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti. Asemakaavan muutos koskee 22. kaupunginosan (Hattelmala) korttelin 87 tonttia 2. Asemakaavoitettua aluetta laajennetaan osa-alueelle kiinteistöistä ja , jolloin määräalat yhdessä jo kaavoitetun alueen kanssa muodostavat yhden asemakaavatontin. Kaavamuutostontin osoite on Leveämäenkuja 3. Kaavamuutos koskee myös Leveämäenkujan kääntöpaikkaa (osa kiinteistöstä ). Asemakaavalla tarkennetaan kaavatontti vastaamaan maaomistusoloja, joka on ollut aikanaan v alueelle laaditun asemakaavan tavoite. Tarkistus kohdistuu ainoastaan tontin rajoihin. Muilta osin kaavan pääasiallinen ratkaisu toteaa voimassa olevan asemakaavan. Asemakaavalla laajennetaan myös Leveämäenkujan kääntöpaikkaa tarkoituksenmukaiseksi, jotta tarvittavat katurakenteet voidaan toteuttaa. Kaavamuutos on luonteeltaan tekninen tarkistus eikä hankkeesta tehdä siten maankäyttösopimusta maanomistajan kanssa.

4 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavan tarkistuksen tarve tuli esille 2012 alkuvuodesta. Kaavoituksen vireille tulosta kuulutettiin Vireilletulon yhteydessä järjestettiin myös kaavan laatimisvaiheen kuuleminen, jolloin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnosaineisto asetettiin nähtäville Luonnosvaiheessa saadun palautteen perusteella kaavaan lisättiin sijainniltaan ohjeellinen puistomuuntamon paikka. Kaavaratkaisuun ei tehty muita muutoksia. Yhdyskuntalautakunta käsitteli kaavaa kokouksessaan ja päätti kaavaehdotuksen nähtäville laittamisesta. Kaavaehdotus oli nähtävillä Aineistosta ei jätetty palautetta. 2.2 Asemakaava Asemakaavalla laajennetaan Moreenin teollisuusalueella sijaitsevaa korttelia 87 lounaaseen. Korttelialueen käyttötarkoitus säilyy ennallaan aluevarauksella T-8; teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue. Leveämäenkujan päätteenä oleva kääntöpaikka laajennetaan katusuunnitelman mukaiseksi. 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Suunnittelualueen pinta-ala on n. 3,3 hehtaaria. Kaavan suunnittelualue sijaitsee noin viiden kilometrin etäisyydellä Hämeenlinnan keskustasta etelään, lähellä Helsinki-Tampere-moottoritien (vt3) ja Lahti-Turkutien (vt 10) risteystä. Moreenin alue on 2000-luvulla aikana kehittynyt merkittäväksi teollisuus- ja työpaikka-alueeksi sekä logistiseksi keskittymäksi. Logistiselle keskittymälle on ominaista runsas raskaiden ajoneuvojen liikenne ja siitä aiheutuvat haitat kuten melu ja päästöt. Moreenin läntisellä alueella sijaitsee maaliikenteen logistiikkaan ja raskaan liikenteen palveluihin keskittyneitä yrityksiä sekä metalliteknologiaan ja teollisuuteen liittyviä toimitiloja, joiden vaatima rakennuskanta sisältää laajoja hallikomplekseja sekä moderneja toimitila- ja toimistorakennuksia. Suunnittelualueen rakennuskanta tulee noudattamaan samaa rakennustapaa. Alueella ei ole palveluja vaan ne sijaitsevat keskustassa. Suunnittelualue on tällä hetkellä rakentamaton, mutta puusto on jo kaadettu ja tontti tasattu. Kunnallistekniikka on rakennettu kadun varteen. Maaperä on pääasiassa moreenia ja myös karkeita lajittuneita maalajeja löytyy. Kallioperä on pinnassa. Maaperän rakennettavuus on hyvä. Alueella ei sijaitse luonnonsuojelukohteita eikä tunnettuja uhanalaisia kasvilajeja Maanomistus Tonttialue muodostuu määräaloista, jotka ovat yksityisessä omistuksessa. Katualueen laajennus on kaupungin omistuksessa olevaa maata.

5 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat Asemakaava Suunnittelualueella on voimaan tullut asemakaava, jossa tontti on osoitettu T-8 merkinnällä teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi; Alueelle saa rakentaa toimistotiloja enintään puolet pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden määrästä. Rakennukseen saadaan sijoittaa rakennusoikeuden ja kerrosluvun estämättä varastointihyllystöjä sekä niiden kantavia välitasoja. Kuva 2. Ote ajantasa-asemakaavasta Voimassa olevassa kaavassa rakennusoikeus on osoitettu tehokkuusluvulla e=0,70. Rakennusten suurin sallittu kerrosluku on kaksi, jonka lisäksi voidaan sijoittaa ilmanvaihtokonehuoneita 1/10 suurimman kerroksen alasta. Lisäksi on määrätty, että hulevesiä tulee viivyttää kiinteistöllä. Pysäköintiä varten tulee osoittaa yksi autopaikka kutakin teollisuus- ja varastorakennuksen 100m² kohti sekä yksi autopaikka kutakin toimistorakennuksen 50m² kohti.

6 Yleiskaava Alueella on voimassa lääninhallituksen vahvistama oikeusvaikutteinen Painokankaan osayleiskaava. Kaavassa asemakaava-alue on merkitty virkistys(v) sekä maa- ja metsätalous alueeksi (M). Rakentaminen alueella ei ole toteutunut osayleiskaavassa tarkoitetulla tavalla, mistä johtuen Painokankaan-Karanojan alueen osayleiskaavan muutos on käynnistynyt vuoden 2007 alussa. Osayleiskaava oli ehdotuksena nähtävillä v Aineistoon tehtyjen tarkistusten myötä kaava oli vielä uudelleen ehdotuksena nähtävillä vuodenvaihteessa Osayleiskaava on tavoitteena saada hyväksymiskäsittelyyn keväällä Painokankaan-Karanojan osayleiskaavaehdotuksessa ( ) asemakaavoitettava alue on osoitettu T-merkinnällä teollisuus- ja varastorakennusten alueeksi. Kuva 3. Ote voimassa olevasta delegoivasta yleiskaavasta Kuva 4. Ote osayleiskaavaehdotuksesta.

7 Maakuntakaava Valtioneuvoston vahvistamassa Kanta-Hämeen maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu työpaikka-alueeksi (TP). Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava odottaa ministeriön vahvistamista. Vaihemaakuntakaava on maakuntavaltuuston hyväksymä Vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa Moreenin työpaikka-aluetta on laajennettu. Moreenin alue on osa seutukeskuksen palveluvyöhykettä (C-vkm), selvitysaluetta (se-3), joka liittyy Katumajärven ympäristön liikennejärjestelyihin sekä HHT-akselin kehitettävää liikennekäytävää. Vaihemaakuntakaava on ministeriön vahvistama Kuvat 6. Otteet maakuntakaavasta ja vaihemaakuntakaavasta Kuva 5 ja 6. Ote maakuntakaavasta sekä vaihemaakuntakaavan ja maakuntakaavan yhdistelmästä Muut suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Rakennusjärjestys Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Hämeenlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen ja se on tullut voimaan Rakennusjärjestystä noudatetaan asemakaavaa toteutettaessa siltä osin kuin asemakaava ei toisin määrää. Alueella ei ole voimassaolevia rakennus- tai toimenpidekieltoja. Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittauksista annetun asetuksen vaatimukset. Kartan koordinaattijärjestelmä on Euref-Fin/ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmä N2000. Selvitykset Kaavamuutoksen yhteydessä ei laadita uusia selvityksiä. Olemassa olevaa selvitysaineistoa, jotka on tehty voimassa olevan asemakaavan sekä vireillä olevan Painokankaan-Karanojan osayleiskaavan yhteydessä, hyödynnetään tarvittavilta osin. Yleiskaavoituksen yhteydessä on tehty mm. luontoselvitys ja arkeologinen inventointi. Alueella ei ole tiedossa olevia erityisarvoja. 4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Määräalan lohkomisen yhteydessä huomattiin ettei kaavan mukaiset rajat noudata määräalan kaupan tarkoitusta vaan tontista olisi muodostumassa pienempi kuin kaupalla oli sovittu. Asian korjaamiseksi ryhdyttiin valmistelemaan kaavamuutosta 2013.

8 4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavoituksen käynnistämisestä on tehty viranhaltijapäätös Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Asemakaavan laadintatyössä osallisia ovat alueen sekä naapurikiinteistöjen omistajat ja asukkaat, kaikki asiasta kiinnostuneet kaupunkilaiset sekä yhdistykset ja yhteisöt, joiden toiminta liittyy alueeseen. Valtion viranomaisista osallinen on Hämeen ELY-keskus. Vireilletulosta kuulutettiin lehtikuulutuksella Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan luonnosvaiheen kuuleminen järjestettiin samalla, kun ilmoitettiin vireilletulosta. Asemakaavaluonnos, OAS ja muu kaavan valmisteluaineisto olivat nähtävillä Kaavoituksen vireille tulosta ja laatimisvaiheen kuulemisesta ilmoittiin lehtikuulutuksella Hämeen Sanomissa sekä kirjeellä naapurikiinteistöjen omistajille. Osallistumista eri vaiheissa on kuvattu liitteenä olevassa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Luonnosvaiheessa aineistosta antoivat lausunnon HS-Vesi Oy, Hämeen ELYkeskus, Elenia Oy verkko, Elenia Lämpö Oy ja Kanta-Hämeen pelastuslaitos. Muut osalliset eivät jättäneet palautetta. Elenia Lämpö esitti lausunnossaan kaavaan merkittäväksi tontin pohjoiskulmassa, kadun varressa sijaitsevan puistomuuntamon. Luonnosvaiheen palautteen perusteella kaavaan lisättiin puistomuuntamo sijainniltaan ohjeellisella merkinnällä. Muita muutostarpeita ei esitetty Viranomaisyhteistyö Kaavaehdotus oli nähtävillä Aineistosta ei jätetty palautetta. Kaavaluonnoksesta pyydettiin viranomaisten lausunnot. Koska kaavaratkaisu ei oleellisesti muuttunut luonnosvaiheen jälkeen, ehdotusvaiheessa aineistosta ei enää pyydetä lausuntoja. 4.4 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkentaa kaava noudattamaan maanomistusolosuhteita. Voimassa olevan asemakaavan määräykset säilytetään. Määräyksiä päivitetään tarvittaessa vastaamaan Moreenin alueella käytettyjä muita yleismääräyksiä. Tavoitteena on myös laajentaa Leveämäenkujan kääntöpaikkaa tarkoituksenmukaiseksi. 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne, aluevaraukset ja määräykset Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu korttelin 87 tontti 3 sekä katualuetta. Suunnittelualueen pinta-ala on 3,3ha, josta katualueen laajennus 277m². Tontti on osa teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta T-8. Alueelle saa rakentaa toimistotiloja enintään puolet pääkäyttötarkoituksen mukaisesta raken-

9 nusoikeuden määrästä. Rakennukseen saadaan sijoittaa rakennusoikeuden ja kerrosluvun estämättä varastointihyllystöjä sekä niiden kantavia välitasoja. Tontin pinta-ala on 31019m² eli kaavamuutoksen myötä se on 2376m² aiempaa suurempi. Rakennusoikeutta on osoitettu tehokkuusluvulla e=0, k-m². Rakennusoikeuden määrä lisääntyy siis vastaavasti 1663k-m². Rakennusten tai rakennuksen osien suurin sallittu kerrosluku on kaksi. Tämän lisäksi voidaan sijoittaa kerrosluvun estämättä 1/10 suurimman kerroksen alasta ilmanvaihtokonehuoneita. Tontin hulevesien hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Käsittelytapa tulee esittää erillisessä suunnitelmassa. Kiinteistöllä harjoitettavasta toiminnasta aiheutuvat hulevesien epäpuhtaudet on erotettava ennen vesien johtamista kaupungin hulevesijärjestelmään. Tontin osat, joita ei käytetä rakentamiseen, varastointiin tai liikenteeseen tulee säilyttää luonnontilaisina tai istuttaa. Läpäisemättömiltä pinnoilta tulevat hulevedet tulee viivyttää kiinteistöllä. Viivytysvelvoite on yksi kuutiometri kutakin 100 päällystettyä m² kohti. Viivytysrakenteiden tyhjenemisaika on 12 tuntia. Järjestelmässä tulee olla suunniteltu ylivuoto. Tontin koillisrajalla virtaavan ojan säilyttämiseksi on tontin itäkulmassa varaus hulevesiuomalle (avomerkintä). Ulkovarastointialueet on suojattava tonttialueen ulkopuolelle näköesteen muodostavalla aidalla, rakenteella tai vastaavin istutuksin. 5.2 Vaikutusten arviointi Rakennettaessa on uudisrakennusta varten osoitettava tontilla vähintään yksi autopaikka: - kutakin teollisuus- ja varastorakennuksen 100 k-m2 kohti - kutakin toimistorakennuksen 50 k-m2 kohti Mikäli rakennukset varustetaan automaattisella sammutuslaitoksella, kiinteistön tulee tarvittaessa varautua täydentämään järjestelmän vesilähdettä omalla lisävesilähteellä. Tontin pinta-ala laajenee n m² (+8%), jolloin tontin uusi pinta-ala on n. 3,1ha. Vastaavasti rakennusoikeus alueella nousee n m² ( +8 %). Kaavan muut keskeiset määräykset pysyvät voimassa olevan kaavan mukaisena. Tontti on osa korttelia, joka on varattu pinta-alaltaan laajojen teollisuus- ja varastorakennusten rakentamiseen. Tästä näkökulmasta voitaneen arvioida, että asemakaavan ja kaavamuutoksen mukainen tontin suurentaminen ja sen tuomat vaikutukset ovat luonteeltaan vähäisiä voimassa olevan kaavan sallimaan rakentamiseen nähden ja rakennettuun ympäristöön verrattuna. Koska rakentamisen myötä alueelta muodostuu merkittävä määrä hulevesiä, on hulevesien hallintaa pyritty ohjaamaan kaavamääräyksin. Tontti rajautuu metsäalueeseen, joka ainakin toistaiseksi helpottaa hulevesien hallintaa ympäristön ollessa vielä rakentamatonta. Rakentamisen yhteydessä on kaavan suunnitteluvaihetta tarkemmin selvitettävä pintavesien johtamista ja vaikutuksia. Lisäksi liikenne- ja pysäköintialueilla tulisi käyttää hyvin läpäiseviä rakenteita kuten tietynlaista asfalttia, rakokiveyksiä ja istutuskaistoja sekä hulevesikasettiratkaisuja tulvahuippujen tasaamiseksi. Suunnittelualueelta ei ole todettu ympäristön tai luonnon arvoja, jotka tulisi erityisesti kaavoituksen keinoin suojella. Kaava ei suoranaisesti lisää liikennettä, työpaikkoja, teknisen huollon tarvetta jne. koska kyseessä on tontin laajentaminen ja tonttien lukumäärä ei lisäänny. Suunniteltu laajennus muodostaa luontevan jatkon olemassa olevalle teollisuusalueelle. Kortteli muilta osin on jo rakentunut ja sen kaupunkikuva on teollisuusalueen luontaiselle toiminnalle tyypillinen. Tulevalla rakentamisella ei ole suoranaisia vaikutuksia jo rakentuneeseen ympäristöön.

10 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteuttaminen voidaan aloittaa kaavan ja tonttijaon saatua lainvoiman. Rakentamisen vaikuttaessa luonnolliseen pintavesien johtumiseen, on kiinnitettävä erityistä huomiota hulevesiratkaisuihin. Kaupunki valvoo rakennuslupaharkinnan ja - valvonnan kautta rakennusten ja ympäristörakentamisen soveltumista alueelle. Hämeenlinnassa Tilaajajohtaja Päivi Saloranta

11 LIITE 1 PIENENNÖS KAAVAKARTASTA

12 LIITE 1 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET

Visakankaan seurakuntatalo

Visakankaan seurakuntatalo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 60 Visakankaan seurakuntatalo Asemakaavan muutos. kaup.osa, Korttelin 7 tontit - ja korttelin 5 tontit - sekä katualue Tilaajapäällikkö Leena Roppola Vireilletulo / nähtävilläolo.8.0

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI LÄNSIVÄYLÄ A S E M A K A A V A N S E L O S T U S ASEMAKAAVAN MUUTOS 9. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 29 TONTEILLE 1, 2, 3 JA 7 KORTTELIN 30 TONTILLE 4 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEILLE Kaavatunnus 09:069 LÄNSIVÄYLÄ KAAVAN

Lisätiedot

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI

Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI 1 Asemakaavan selostus 12.11.2013 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI 2474 RAITALAMMI Asemakaava: 80.kaup.osa, korttelit 44 tontit 7-12, korttelit 45 ja 72-76 sekä virkistys-, suojaviher-, ja katualueet Päivi Saloranta,

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 26.2.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 11.3.2015 2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / JOKA KOSKEE 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIA 4 SEKÄ OSAA MÅTTISENKADUN KATUALUEESTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos, joka koskee 17.

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus

Asemakaavamuutoksen selostus 1 NURMEKSEN KAUPUNKI Porokylän 131 kaupunginosan osakorttelin nro 128 asemakaavamuutos (Rakennusliike J.A.J Määttä Oy) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupunki

Lisätiedot

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet.

KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. 24.06.2014 Diaarinumero 424/2012 Toimielinkäsittely Kaavanumero 05052 KAPERNAUMI 05. Kapernaumin kaupunginosa, korttelit 29 ja 71 sekä niihin liittyvät erityis- ja katualueet. ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA

ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RIIHIMÄKI 11. HIRSIMÄKI JA 21. MATTILA : TEHDASKYLÄNKATU ASEMAKAAVAN MUUTOS JA TONTTIJAON MUUTOS RHIMÄKI HIRSIMÄKI JA MATTILA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 0 PÄIVÄTTYÄ JA 00 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS YRITYS-KONHO I:n ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus / Vireilletulo: 21.8.2007 Kaavaluonnos: 31.5.2011 Kaavaehdotus: 21.11.2011 Kaupunginhallitus: xx.xx.201x Kaupunginvaltuusto: xx.xx.201x 1

Lisätiedot

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKA ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS 1. VAIHE Asemakaavaton alue Hakatien ja Savarinväylän risteyksen eteläpuolella sekä asemakaavan muutos koskien osaa Hakatien katualueesta. Asemakaavalla

Lisätiedot

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250

NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 NIEMI, PUISTOALUE TAPULINKADUN POHJOISPUOLELLA, TÄYDENNYSRAKENTA MINEN PIENTALOALUEEKSI, KAAVA NRO 8250 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.1.2008 päivättyä ja 2.6.2008 tarkistettua kaavakarttaa

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 5. (TOHOLA) KAUPUNGINOSAN KORTTELI 36 SEKÄ OSAA VÄINÖ- LÄNPUISTON PUISTOALUEESTA KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI Akm 225 SELOSTUS T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S

RAAHEN KAUPUNKI Akm 225 SELOSTUS T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S T E K N I N E N P A L V E L U K E S K U S RAAHEN KAUPUNKI RAAHEN KAUPUNGIN 23. KAUPUNGINOSAN KORTTE- LIN 2305 TONTTEJA 5, 6 JA 7 KOSKEVA ASEMAKAA- VAN MUUTOS Akm 225 SELOSTUS 27.5.2013 Suunnittelualueen

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS TONTIN 290-28-1 LAAJENTAMINEN ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555)

Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Kaavaselostus Högberginmäen asemakaava (3555) Maantiekylä 20.5.2015 (nähtävilläoloajat lisätty selostukseen 8.6.2015) Tämä selostus koskee 20.5.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. nro 3555 KKL hallitus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS ASEMAKAAVAN SELOSTUS Tunnelinmäki III asemakaavan muutos ja laajennus 61:035 Asemakaavan muutos koskee 61. kaupunginosan katu- ja virkistysalueita. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu 61.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan erityisaluetta ja 26. kaupunginosan kortteleita 7 ja 8 sekä erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 2. kaupunginosan virkistysaluetta, 3. kaupunginosan korttelia 38 sekä katu- ja virkistysalueita,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Vireille teknisten palveluiden lautakunta 18.11.2009 107 Hyväksyminen kaupunginhallitus 13.09.2010 169 kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kulttuurikorttelin 20 asemakaavan muutoksen selostus Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 20 tiloja 214-406-3-42, 214-406-3-236 ja 214-406-3-1074 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS BG Liikekiinteistöt Oy, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 51. kaupunginosan korttelin 5003 tonttia 5 koskeva asemakaavan muutos HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue

TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue ASEMAKAAVAN SELOSTUSLUONNOS 16X160803.AK2 Kvalt... 23.10.2013 TEUVAN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, Lehtiharjun alue Kortteli 241 TEUVAN KUNTA 1 1 PERUSTIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus,

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos

V105 Villähteen entinen paloasema Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Nastolan kunta Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Kaavaselostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Nastolan kunta Kaavoitus Nastolan kunta Selostus 1 (13) 1 Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

TIIVISTELMÄ. Tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan. ASEMAKAAVAN ASETTAMINEN NÄHTÄVILLE. LAKALAIVA, 6030 4, 8, 9, 6032 5, 6034 3, 5, 9, 6055 5 JA MESSUKYLÄN KYLÄ 19, SEKÄ KATU, VIRKISTYS, SUOJAVIHER, LIIKENNE JA ERITYISALUETTA, LAHDESJÄRVI, KATU JA SUOJAVIHERALUETTA,

Lisätiedot