Front cover. Ympäristölle vaarallinen Miljöfarlig. Valmistaja ja pakkaaja/tillverkare och förpackare: Bayer CropScience Saksa/Tyskland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Front cover. Ympäristölle vaarallinen Miljöfarlig. Valmistaja ja pakkaaja/tillverkare och förpackare: Bayer CropScience Saksa/Tyskland"

Transkriptio

1 Front cover Gratil WG g Rikkakasvien torjunta-aine Bekämpningsmedel mot ogräs Tehoaine/Aktiv substans : amidosulfuroni/amidosulfuron 750 g/kg Valmistetyyppi/Preparattyp WG Rekisterinumero/Registreringsnummer: 1783 FI E Ympäristölle vaarallinen Miljöfarlig Varoitukset: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Varningar: Mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Töm ej i avloppet. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Valmistaja ja pakkaaja/tillverkare och förpackare: Bayer CropScience Saksa/Tyskland Rekisteröinnin haltija/registreringsinnehavare: Edustaja Suomessa/Representant i Finland: Bayer A/S Bayer Oy Bayer CropScience Keilaranta Espoo puh PMR: FI E Form.: 220x70 mm Artwork: Job no.: /1988 Bayer CropScience DK Date: Country: FI Colour: CMYK Use only for corrections Print Ready PDF for upload to Server

2 Page 1 Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoista, öljy- ja kuitupellavaviljelyksiltä, apilattomien nurmien suojaviljoista, ilman suojaviljaa perustettavilta nurmilta, vakiintuneilta säilörehu-, heinä- ja laidunnurmilta sekä timotein siemenviljelyksiltä. Noudata käyttöohjetta ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. Käytön rajoitukset: Laidunnurmilla ja säilörehuksi korjattavilla nurmilla varoaika on 7 vuorokautta. Heinän korjuun voi aloittaa 21 vrk:n kuluttua käsittelystä. Vilja voidaan tarvittaessa käyttää rehuksi 14 vrk:n kuluttua käsittelystä. 1 ruiskutus sallittu/vuosi/ viljelykasvi. Suojainohjeet: Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä suojapukua, kumisaappaita, kemikaalinkestäviä suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena Användningsändamål För bekämpning av ogräs i höst- och vårsäd, odlingar av oljelin och fiberlin, skyddssäd för klöverfria vallar, vallar som grundas utan skyddssäd, etablerade ensilage- hö-, och betesvallar samt i timotejfröodlingar. För att undvika risker för människa och miljö, följ bruksanvisningen. Begränsningar i användningen: För betesvallar och vallar som skördas till ensilage är karenstiden 7 dygn. Höskörden kan inledas då 21 dygn har förflutit efter behandlingen. Spannmål kan vid behov användas till foder 14 dygn efter behandlingen. 1 besprutning är tillåtit/år/odlingväxt. Skyddsutrustning: Vid hantering av preparatet bör man använda skyddsdräkt, gummistövlar, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) och huvudbonad. Säkerhets- och kemikalieverket har godkänt preparatet för användning som växtskyddsmedel. PMR: FI E Form.: 220x70 mm Artwork: Job no.: /1988 Bayer CropScience DK Date: Country: FI Colour: CMYK Use only for corrections Print Ready PDF for upload to Server

3 Page 2 Ympäristöhaittojen ehkäisy: Vesieliövaikutusten vuoksi valmistetta ei saa käyttää eika Ievitysvälineitä puhdistaa 25 metriä lähempänä vesistöjä. Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta. Ruiskutettaessa on varmistettavä, ettei kasvinsuojeluainetta kulkeudu vesiin tuulen mukana. Ylijäänyttä ruiskutusnestettä ei saa päästää vesiin. Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja Iähteiden ympärille tulee jättää vähintään metrin evyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää. Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään ongelmajätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset viedään yleiselle kaatopaikalle. Förebyggande av skador på miljön: På grund av inverkan på vattenorganismer får medlet inte användas och spridutrustningen inte rengöras närmare än 25 meter från vattendrag. Vid påfyllning av traktorsprutan från vattendrag får sprutans injektorfyllare inte användas. Vid besprutningen bör man försäkra sig om att preparatet inte transporteras med vinden i vattendrag. Överbliven sprutvätska får inte släppas ut i vattendrag. Växtskyddsmedlet kan transporteras i jorden, och därför får det inte användas på viktiga grundvattenområden och andra områden som Iämpar sig för vattenanskaffning (grundvattenområden Klass I och ll). Runt brunnar och källor som används för anskaffning av hushållsvatten bör man lämna ett minst meter brett obehandlat område. Användning av växtskyddsmedlet på grova mojordar och grövre jordarter borde undvikas. Överblivet, oanvandbart växtskyddsmedlet förs till en insamlingspunkt för problemavfall och tomma, ursköljda förpackningar förs till en allmäin avstjäipningspiats.

4 Page 3 PAGE 3 20 g/ha tankkiseoksena Basagran SG:n kanssa + Sito Plus 0,1-0,2 l/ha Gratilin

5 Page 4 PAGE 4 med Basagran SG + Sito Plus 0,1-0,2 l/ha 20 g/ha i tankblanding

6 Page 5 Huomautukset: Vaarallista muille viljelykasveille. Gratilia voidaan ruiskuttaa, kun lämpötila on yli 5 C. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Valmiste vaikuttaa pääasiassa lehtien kautta antaen parhaan tehon pienikokoisiin rikkakasveihin. Voikukan paras torjunta-ajankohta on voikukan 3-4 -lehtiasteella ja viimeistään ruusukelehtivaiheessa ennen korrenkasvun alkua. Gratil tehoaa hyvin mm. mataraan, hierakkaan, saunakukkaan, leinikkeihin ja lemmikkiin. Teho on tyydyttävä tai hyvä mm. voikukkaan, nokkoseen, pihatattareen, pillikkeeseen, savikkaan ja orvokkiin, mutta usein riittämätön peippiin ja tädykkeeseen. Käsittelyn jälkeen rikkakasvien kasvu pysähtyy heti ja rikkakasvit kuolevat n. kolmen viikon kuluttua ruiskutuksesta. Lämmin, kostea sää edistää vaikutusta. Nurminata voi ohimenevästi vaalentua ja sen kasvu saattaa lievästi heikentyä ruiskutuksen jälkeen, mutta kasvu palautuu normaaliksi muutamassa viikossa. Puna-apilan kasvu heikkenee, ja sen kokonaismäärä saattaa pienentyä noin puoleen. Nurmessa esiintyvän valkoapilan määrä vähentyy noin kolmanneksella. Kestävien rikkakasvikantojen kehittyminen estetään käyttämällä peltolohkolla välillä muun tehoaineryhmän valmisteita yksinään tai tankkiseoksissa. Valmisteen teho on tutkittu vain käyttöohjeessa mainituilla kiinnitteillä. Gratil WG 75 käsittelyn jälkeen voidaan viljellä normaaliin viljelykiertoon kuuluvia kasveja (esim. viljat, öljykasvit ja sokerijuurikas). Gratil voidaan sekoittaa useimpien rikkakasvien, tautien ja tuholaisten torjuntaan sopivien valmisteiden kanssa. Säilytetään kuivassa. Anmärkningar: Farligt för andra odlingsväxter. Man kan spruta Gratil då temperaturen är över 5 C. Undvik besprutning vid blåsigt väder. Preparatet verkar i huvudsak via bladen och ger bästa effekt på små ogräs. Bästa bekämpningstidpunkt är på maskrosens 3-4 bladstadium och senast i rosettbladstadium före stjälktillväxtens början. Gratil har god effekt mot bl.a. måra, skräppor, baldersbrå, smörblommor (ranunkelarter) och förgätmigej. Effekten är tillfredställande eller god mot bl.a. maskros, nässla, trampört, dån, svinmålla och viol, men oftast otillräcklig mot plister och veronikor. Efter behandlingen avstannar ogräsens tillväxt genast och ogräsen dör inom ca tre veckor efter besprutningen. Varmt och fuktigt väder befrämjar preparatets verkan. Ängssvingeln kan övergående ljusna och dess tillväxt kan lindrigt försämras efter besprutningen, men tillväxten återgår till det normala inom några veckor. Rödklöverns tillväxt försämras, och dess totala mängd kan minska till ungefär hälften. Mängden vitklöver i vallen minskar med en ungefär en tredjedel. Utvecklingen av bestånd av resistenta ogräs förhindras genom man att på skiftet emellanåt använder preparat från andra grupper med aktiva substanser antingen för sig eller i tankblandningar. Preparatets effekt har underrsökts endast med det fästmedel som nämnts i bruksanvisningen. Grödor som ingår i normal växtföljd (ex. stråsäd, oljeväxtar och sockerbeta) kan odlas efter Gratil WG 75 använding. Gratil kan blandas med de flesta preparat som passar för bekämpning av ogräs, sjukdomar och skadeinsekter. Preparatet förvaras torrt.

7 Page 6 Kiinnitteen käyttö: Valmistetta yksin käytettäessä tai tehtäessä seos toisen pienannosvalmisteen kanssa, on seokseen aina lisättävä Sito Plus kiinnitettä 0,05-0,1 % vesimäärästä. Vakiintuneilla nurmilla suurinta annosta suositellaan erityisesti, jos pellossa esiintyy voikukkaa tai nokkosta. Torjunnan teho heikkenee ruiskutuksen viivästyessä optimista. Vettä käytetään l/ha. Ruiskutusnesteen valmistus: Käytä valmisteen pakkauksessa olevaa annostelumittaa, jonka asteikkoväli on 5 g. Lisää puolillaan olevaan säiliöön tarvittava määrä Gratilia sekoittajan käydessä. Täytä säiliö vedellä, ja lisää kiinnite tehokkaasti sekoittaen. Käytä ruiskutusneste mahdollisimman pian. Käytössä houmioitavaa: Gratil kannattaa ruiskuttaa pienellä pisarakoolla ja hitaalla ajonopeudella jotta varmistetaan hyvä peitto rikkakasvien pinnalle. Esimerkkejä käytettävistä suuttimista: Suutin Paine Nopeus Vesimäärä ISO (liila) 4 bar 7 km/t 200 l/ha ISO (sininen) 2,5 bar 6,5 km/t 200 l/ha Tarvittaessa, esim. kevyellä tuulella, kannattaa valita matalakulkeumasuutin, esim. ISO LD 02. Ruiskun puhdistus: Heti käsittelyn jälkeen ruisku puhdistetaan huolellisesti! Mikäli seuraavaksi käsitellään muuta kuin viljaa, pellavaa tai nurmia, tulee ruisku pestä seuraavasti: 1. Tyhjennä säiliö kokonaan pellolla. 2. Huuhtele säiliö, pumppu, letkut ja suuttimet jo pellolla mikäli mahdollista. 3.Tee pesunestettä (huom. oikea pesuaine; Extra tai TEHO-pesu, ja oikea väkevyys) n. 20% säiliön tilavuudesta. 4. Pese: I kierrätä pesunestettä pumpulla ja ruiskuta suuttimien läpi II harjaa säiliö pesunesteellä yläosaa myöten - muista myös täyttöaukon sihti, säiliön kansi, ruiskun ulkopinta ja puomisto, mahd. täyttösäiliö ym. - painepesuria käyttäessäsi pitää myös siinä olla pesuainetta III ruiskuta pesunestettä puomiston läpi 5-10 min. IV pese suuttimet ja suodattimet ämpärissä omassa pesunesteessään 5. Huuhtele mieluiten kaksi kertaa: kierrätä huuhteluvettä ruiskun kaikissa osissa ja huuhtele myös ruiskun ulkopinta ym. Jos torjunta-ainetta on päässyt kuivumaan ruiskuun, kierrätä pesunestettä ruiskussa, päästä sitä suuttimien läpi ja anna pesunesteen seisoa ruiskussa vuorokauden ajan (pesuaine liuottaa kuivumia). Pese ja huuhtele kuten edellä. Huolehdi, ettei pesuvesi tai huuhteluvesi aiheuta vahinkoa puille tai muille herkille kasveille. Huolehdi myös, ettei pesu- tai huuhteluvesi saastuta pinta- tai pohjavesiä.

8 Page 7 Användning av fästmedel: Då preparatet används ensamt eller då det blandas med ett annat lågdosmedel, bör till blandningen alltid tillsättas Sito Plus -fästmedel 0,05-0,1 % av vattenmängden. I etablerade vallar rekommenderas den största dosen speciellt om det på åkern förekommer maskros eller nässlor. Bekämpningens effekt försämras då besprutningen sker senare än vid den optimala tidpunkten. Vattenmängden är l/ha. Framställning av sprutvätska: Använd det doseringsmått som finns i preparatets förpackning. Måttets skalintervall är 5 g. Tillsätt den behövliga mängden Gratil i spruttanken under det att omröraren är igång. Fyll tanken med vatten, och tillsätt fästmedlet under effektiv omrörning. Använd sprutvätskan så snabbt som möjligt. Att beakta vid användning: Det lönar sig att bespruta Gratil med liten droppstorlek och med låg körhastighet för att säkerställa en bra täckning på ogräsets yta. Exempel på munstycken som kan användas: Munstycke Tryck Hastighet Vattenmängd ISO (lila) 4 bar 7 km/t 200 l/ha ISO (blått) 2,5 bar 6,5 km/t 200 l/ha Om man är tvungen att bespruta i lätt vind, lönar det sig att välja ett lågdriftsmunstycke, t.ex. ISO LD 02. Rengöring av växtskyddssprutan: Tvätt av sprutan omsorgsfullt genast efter användning! Om man därefter besprutar andra växter än stråsäd, lin eller vallar bör sprutan rengöras enligt följände: 1. Töm sprutbehållaren fullständigt på åkern. 2. Skölj sprutbehållaren, pumpen, slangarna och munstyckena om möjligt redan på åkern med rent vatten. 3. Framställ tvättvätska (obs. rätt tvättmedel; Extra eller TEHO-pesu och rätt koncentration) till ca 20 % av sprutbehållarens volym. 4. Tvätta: I låt tvättvätskan cirkulera med pumpens hjälp och spruta den genom munstyckena II skrubba sprutbehållaren med tvättvätska ända upp till övre kanten - kom även ihåg påfyllningsluckans sikt, behållarens lock, sprutans utsida och bommen, eventuell påfyllningsbehållare osv. - om man använder högtrycksspruta bör det tillsättas tvättmedel också till den III spruta tvättvätska genom bommen under 5-10 min. IV tvätta munstyckena och fi ltren i ett ämbar i en egen tvättlösning 5. Skölj helst två gånger: låt sköljningsvattnet cirkulera i sprutans alla delar och skölj också sprutans yttre sida osv. Om bekämpningsmedel har kommit åt att torka in på sprutan: låt tvättvätskan cirkulera i sprutan, spruta den genom munstyckena och låt tvättvätskan stå i sprutan under ett dygns tid (tvättmedlet löser upp intorkat preparat). Tvätta och skölj som ovan. Se till att tvättvätska eller sköljvatten inte förorsakar skada på träd eller andra känsliga växter. Se också till att tvätt- eller sköljvatten inte förorenar yt- eller grundvatten.

9 Base Page Gratil WG g Rikkakasvien torjunta-aine Bekämpningsmedel mot ogräs Tehoaine/Aktiv substans : amidosulfuroni/amidosulfuron 750 g/kg Valmistetyyppi/Preparattyp WG Rekisterinumero/Registreringsnummer: 1783 FI E Ympäristölle vaarallinen Miljöfarlig Varoitukset: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Varningar: Mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Töm ej i avloppet. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Valmistaja ja pakkaaja/tillverkare och förpackare: Bayer CropScience Saksa/Tyskland Rekisteröinnin haltija/registreringsinnehavare: Edustaja Suomessa/Representant i Finland: Bayer A/S Bayer Oy Bayer CropScience Keilaranta Espoo puh

Myyntipäällyksen teksti

Myyntipäällyksen teksti Gratil/29.9.2016 1 (5) GRATIL Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med

Lisätiedot

L147733 Käyttötarkoitus Användningsändamål 5 L

L147733 Käyttötarkoitus Användningsändamål 5 L L147733 FINL/12M Käyttötarkoitus Perunaruton torjuntaan perunalla ja kasvihuonetomaatilla sekä salaatinlehtihomeen torjuntaan salaatilla. Noudata käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen

Lisätiedot

Käyttötarkoitus Perunaruton torjunta. Noudata käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Käyttötarkoitus Perunaruton torjunta. Noudata käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. L125884_145x170_R.qxd 31/10/06 9:01 Side 1 L125884 FINL/10J Käyttötarkoitus Perunaruton torjunta. Noudata käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. Användningsändamål

Lisätiedot

540 ml ROUNDUP GARDEN. Lisäsivuja tämän sivun alla. Tillägssidor under denna sida.

540 ml ROUNDUP GARDEN. Lisäsivuja tämän sivun alla. Tillägssidor under denna sida. Roundup Desher Ra Lisäsivuja tämän sivun alla. Tillägssidor under denna sida. ROUNDUP GARDEN Rikkakasvien torjunta-aine Tehoaine: glyosaatti 120 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana) Valmistetyyppi:

Lisätiedot

Butisan Rikkakasvien torjunta-aine Bekämpningsmedel mot ogräs L

Butisan Rikkakasvien torjunta-aine Bekämpningsmedel mot ogräs L Butisan S Rikkakasvien torjunta-aine Bekämpningsmedel mot ogräs 5 L = BASF: n rekisteröimä tavaramerki / varumärke registrerat av BASF 81084503 FI 1024 Butisan S Rikkakasvien torjunta-aine Bekämpningsmedel

Lisätiedot

L147578 Käyttötarkoitus Användningsändamål 5 L

L147578 Käyttötarkoitus Användningsändamål 5 L L147578 FINL/11M Käyttötarkoitus Syysvehnän, rukiin, herneen ja perunan siemenen teolliseen peittaukseen kahukärpäsen, kaskaiden, luteiden, kirvojen ja kovakuoriaisten torjumiseksi. Noudata käyttöohjeita

Lisätiedot

Buctril/ (5)

Buctril/ (5) Buctril/5.4.2017 1(5) Buctril Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Vaara Fara Syttyvä neste ja höyry. Brandfarlig vätska och ånga. Haitallista nieltynä tai hengitettynä. Skadligt vid förtäring

Lisätiedot

Myyntipäällyksen teksti. MAATILAN ETOFUMESAATTI Rikkakasvien torjuntaan. Ympäristölle vaarallinen. Tehoaine: Etofumesaatti 500 g/l. Valmistetyyppi: SC

Myyntipäällyksen teksti. MAATILAN ETOFUMESAATTI Rikkakasvien torjuntaan. Ympäristölle vaarallinen. Tehoaine: Etofumesaatti 500 g/l. Valmistetyyppi: SC Maatilan Etofumesaatti/15.2.2012 1 (5) MAATILAN ETOFUMESAATTI Rikkakasvien torjuntaan Myyntipäällyksen teksti Ympäristölle vaarallinen Tehoaine: Etofumesaatti 500 g/l Valmistetyyppi: SC Käyttötarkoitus:

Lisätiedot

Myyntipäällyksen teksti. sisältää myös trimetyylibentseenien seosta

Myyntipäällyksen teksti. sisältää myös trimetyylibentseenien seosta Totril/8.2.2013 1 (3) TOTRIL Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Haitallinen Ympäristölle vaarallinen Tehoaine: ioksiniili 225 g/l sisältää myös trimetyylibentseenien seosta Valmistetyyppi:

Lisätiedot

Nettopaino/Nettovolum: 200 L L176404 FINL/11R PPE 4032108

Nettopaino/Nettovolum: 200 L L176404 FINL/11R PPE 4032108 L176404 FINL/11R PPE 4032108 Tuhoeläinten ja kasvitautien torjuntaan Tehoaineet: tiametoksaami 280 g/l metalaksyyli-m 32,3 g/l fludioksoniili 8 g/l Valmistetyyppi: FS Rekisterinumero: 1888 Varoitukset

Lisätiedot

5 L DESCRIPTION: SCALE: ISSUE NO: ISSUE DATE: S-PAC 256206 LBL S PANEL RH 130X140 MM 1:1 SYN001

5 L DESCRIPTION: SCALE: ISSUE NO: ISSUE DATE: S-PAC 256206 LBL S PANEL RH 130X140 MM 1:1 SYN001 L138325 FINL/9L Kasvitautien torjunta-aine Käyttötarkoitus Perunan peittaukseen perunaseitin ja siemenlevintäisten harmaahilseen, perunaruven sekä kuorirokon torjumiseksi. Noudata käyttöohjeita ihmisille

Lisätiedot

Mustang Forte/ (5)

Mustang Forte/ (5) Mustang Forte/7.12.2011 1 (5) MUSTANG FORTE Rikkakasvien torjuntaan Myyntipäällyksen teksti Tehoaineet: florasulaami 5g/l 2,4-D 180 g/l aminopyralidi 10 g/l Valmistetyyppi: SE Haitallinen Ympäristölle

Lisätiedot

Myyntipäällyksen teksti

Myyntipäällyksen teksti Ariane S/ 21.11.2011 1 (3) ARIANE S Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Tehoaineet MCPA 200 g/l fluroksipyyri 40 g/l klopyralidi 20 g/l Ärsyttävä Ympäristölle vaarallinen Valmistetyyppi: EW

Lisätiedot

Starane XL 5 L RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL PAGE 1 P1108438901

Starane XL 5 L RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL PAGE 1 P1108438901 PAGE 1 RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN Tehoaineet: florasulaami 2,5 g/l fluroksipyyri 100 g/l Valmistetyyppi: SE Rikkakasvien torjuntaan apilattomilta nurmilta, heinien siemenviljelyksiltä, apilattomien nurmien

Lisätiedot

Centium 36 CS/28.1.2015 1 (4)

Centium 36 CS/28.1.2015 1 (4) Centium 36 CS/28.1.2015 1 (4) Centium 36 CS Rikkakasvien torjuntaan Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille. Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. Säilytä lasten

Lisätiedot

BIATHLON 4D. Myyntipäällyksen teksti. Rikkakasvien torjuntaan. Varoitus

BIATHLON 4D. Myyntipäällyksen teksti. Rikkakasvien torjuntaan. Varoitus Biathlon 4D/ 11.9.2013 1 (5) BIATHLON 4D Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Lisätiedot

Buctril/ /Minor use 1(5)

Buctril/ /Minor use 1(5) Buctril/4.5.2017/Minor use 1(5) Buctril Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Vaara Fara Syttyvä neste ja höyry. Brandfarlig vätska och ånga. Haitallista nieltynä tai hengitettynä. Skadligt vid

Lisätiedot

Rikkakasvien torjuntaan För bekämpning av ogräs

Rikkakasvien torjuntaan För bekämpning av ogräs Rikkakasvien torjuntaan För bekämpning av ogräs Clamox Tehoaineet: imatsamoksi 17,5 g/l Verksamma ämnen: imazamox 17,5 g/l metatsaklori 375 g/l metazaklor 375 g/l Valmistetyyppi: SC Preparattyp: SC Käyttötarkoitus:

Lisätiedot

Maatilan MCPA Trio/ 19.1.2015 1 (3) Varoitus

Maatilan MCPA Trio/ 19.1.2015 1 (3) Varoitus Maatilan MCPA Trio/ 19.1.2015 1 (3) MAATILAN MCPA TRIO Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation. Voi aiheuttaa allergisen

Lisätiedot

Hussar Plus OD/ (6)

Hussar Plus OD/ (6) Hussar /13.7.2016 1(6) Hussar Myyntipäällyksen teksti Vaara Rikkakasvien torjuntaan Ärsyttää ihoa. Irriterar huden. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Orsakar allvarliga ögonskador. Erittäin myrkyllistä vesieliöille,

Lisätiedot

L136990 FINL/8L 50 EC

L136990 FINL/8L 50 EC L136990 FINL/8L 50 EC Käyttötarkoitus Hukkakauran, luohon, raiheinän ja rikkapuntarpään torjuntaan ohra-, vehnä-, ruis- ja ruisvehnäviljelyksiltä. Noudata käyttöohjetta ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien

Lisätiedot

Agil 100 EC/ 30.12.2014 1 (7) Vaara

Agil 100 EC/ 30.12.2014 1 (7) Vaara Agil 100 EC/ 30.12.2014 1 (7) Agil 100 EC Rikkakasvien torjuntaan Vaara Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation. Epäillään aiheuttavan syöpää. Misstänks kunna orsaka cancer. Voi

Lisätiedot

Tätä myyntipäällyksen tekstiä on noudatettava viimeistään 17.5.2017 lähtien

Tätä myyntipäällyksen tekstiä on noudatettava viimeistään 17.5.2017 lähtien MAATILAN METATSAKLORI DUO Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Sisältää 1,2-benzisothiazolin-3-onea. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Innehåller 1,2-benzisothiazolin-3- one. Kan orsaka

Lisätiedot

Fenix/ (5)

Fenix/ (5) Fenix/29.9.2016 1 (5) FENIX Rikkakasvien torjuntaan Myyntipäällyksen teksti Varoitus Epäillään aiheuttavan syöpää. Misstänks kunna orsaka cancer. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Lisätiedot

Betanal SE/ (5) Myyntipäällyksen teksti

Betanal SE/ (5) Myyntipäällyksen teksti Betanal SE/8.1.2015 1(5) Myyntipäällyksen teksti BETANAL SE Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande organismer

Lisätiedot

Peitattu siemen tulee säilyttää viileässä paikassa erillään ravintoaineista ja rehuista sekä lasten ja kotieläinten ulottumattomissa.

Peitattu siemen tulee säilyttää viileässä paikassa erillään ravintoaineista ja rehuista sekä lasten ja kotieläinten ulottumattomissa. Sisältö käsitelty seuraavilla kasvinsuojeluaineilla: Cruiser 600 FS SB (tehoaine tiametoksaami), Tachigaren-taimipoltehävite (hymeksatsoli, herkistävä, vakavasti silmiä vaurioittava ja sikiötä mahdollisesti

Lisätiedot

Myyntipäällyksen teksti. Varoitus

Myyntipäällyksen teksti. Varoitus Ariane S/ 29.9.2016 1 (3) ARIANE S Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka

Lisätiedot

Betanal Progress SE/8.2.2013 1 (5)

Betanal Progress SE/8.2.2013 1 (5) Betanal Progress SE/8.2.2013 1 (5) BETANAL PROGRESS SE Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Tehoaineet: Valmistetyyppi: SE Etofumesaatti 115 g/l Fenmedifaami 75 g/l Desmedifaami 15 g/l Ärsyttävä

Lisätiedot

Tramat 500 SC/ (5)

Tramat 500 SC/ (5) Tramat 500 SC/9.1.2015 1 (5) TRAMAT 500 SC Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Lisätiedot

Topas 100 EC/ / Minor use 1(6) Minor use -käyttöohje

Topas 100 EC/ / Minor use 1(6) Minor use -käyttöohje Topas 100 EC/ 4.5.2016/ Minor use 1(6) Minor use -käyttöohje TOPAS 100 EC Kasvitautien torjuntaan Vähäiset käyttötarkoitukset -käyttöohjeet tuhoeläinten torjunnassa perustuen kasvinsuojeluaineasetuksen

Lisätiedot

Käytön rajoitukset: Varoaika: Nurmet 7 vrk. Mansikalla käsittely on sallittu vasta sadonkorjuun jälkeen.

Käytön rajoitukset: Varoaika: Nurmet 7 vrk. Mansikalla käsittely on sallittu vasta sadonkorjuun jälkeen. Maaatilan Klopyralidi SG/ 19.1.2015 1(2) MAATILAN KLOPYRALIDI SG Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. Noudata käyttöohjeita ihmisen

Lisätiedot

Nettopaino/Nettovolum: 5 L L1008923 FINL/04T PPE 4050922

Nettopaino/Nettovolum: 5 L L1008923 FINL/04T PPE 4050922 L1008923 FINL/04T PPE 4050922 9 UN3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., (TRINEXAPAC-ETHYL) VAROITUS H319 H411 P102 P280 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia

Lisätiedot

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Starane 333HL. RIKK AK ASVIEN TORJUNTA AN/OGRÄSMEDEL 127mm

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Starane 333HL. RIKK AK ASVIEN TORJUNTA AN/OGRÄSMEDEL 127mm EU51 Leaflet Label Front page cover PAGE 1 Varoitus Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten

Lisätiedot

Broadway/ (5) Käyttötarkoitus: Leveälehtisten ja heinämäisten rikkakasvien torjuntaan rukiilta, ruisvehnältä sekä syys- ja kevätvehnältä.

Broadway/ (5) Käyttötarkoitus: Leveälehtisten ja heinämäisten rikkakasvien torjuntaan rukiilta, ruisvehnältä sekä syys- ja kevätvehnältä. Broadway/2.11.2016 1 (5) BROADWAY Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande organismer

Lisätiedot

Nettopaino/Nettovolum: 1 L

Nettopaino/Nettovolum: 1 L LIQUID, N.O.S., (FLUDIOXONIL) L1016263 FINL/12T PPE 4060613 9 UN3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, KASVITAUTIEN TORJUNTAAN Perunan peittaukseen perunaseitin ja siemenlevintäisten harmaahilseen,

Lisätiedot

Switch 62.5 WG/13.11.2014 1 (5)

Switch 62.5 WG/13.11.2014 1 (5) Switch 62.5 WG/13.11.2014 1 (5) Myyntipäällyksen teksti SWITCH 62.5 WG Kasvitautien torjuntaan Varoitus Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande

Lisätiedot

Refine Super SX/ (5)

Refine Super SX/ (5) Refine Super SX/2.1.2017 1(5) REFINE SUPER SX Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande

Lisätiedot

Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikas-, rehujuurikas- ja punajuurikasviljelyksiltä.

Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan sokerijuurikas-, rehujuurikas- ja punajuurikasviljelyksiltä. Maatilan Fenmedifaami /29.1.2015 1 (4) MAATILAN FENMEDIFAAMI Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Myyntipäällyksen teksti Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Ärsyttää voimakkaasti

Lisätiedot

Käyttötarkoitus: Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä ja kauralta.

Käyttötarkoitus: Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä ja kauralta. Lancelot/25.11.2015 1(5) LANCELOT Rikkakasvien torjuntaan Myyntipäällyksen teksti Varoitus Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Lisätiedot

SELECT PLUS Myyntipäällyksen teksti. Rikkakasvien torjuntaan. Vaara

SELECT PLUS Myyntipäällyksen teksti. Rikkakasvien torjuntaan. Vaara Select Plus/29.9.2016 1(5) SELECT PLUS Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Vaara Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i

Lisätiedot

Mustang Forte/ (5)

Mustang Forte/ (5) Mustang Forte/29.9.2016 1 (5) MUSTANG FORTE Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk

Lisätiedot

Scala 5 L. Kasvitautien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar

Scala 5 L. Kasvitautien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar Scala Kasvitautien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar 5 L = BASF:n rekisteröimä tavaramerkki / varumärke registrerat av BASF 81089695 FI 1084 Scala Kasvitautien torjuntaan / Bekämpningsmedel

Lisätiedot

Käyttötarkoitus: Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä ja kauralta.

Käyttötarkoitus: Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä ja kauralta. Lancelot/29.9.2016 1(5) LANCELOT Rikkakasvien torjuntaan Myyntipäällyksen teksti Varoitus Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Lisätiedot

Nurmien rikkakasvien hallinta Gratililla

Nurmien rikkakasvien hallinta Gratililla Nordic Countries Nurmien rikkakasvien hallinta Gratililla 7.2. 2012 Joensuu Janne Laine, Bayer CropScience. Puh. 040-5179365. sähköposti:janne.laine@bayer.com Gratil nurmilla Nurmien rikkatorjunnan lähtökohtia

Lisätiedot

Käytön rajoitukset: Varoaika: Nurmet 7 vrk. Mansikalla käsittely on sallittu vasta sadonkorjuun jälkeen.

Käytön rajoitukset: Varoaika: Nurmet 7 vrk. Mansikalla käsittely on sallittu vasta sadonkorjuun jälkeen. Matrigon72 SG/ 19.12.2016 1(2) MATRIGON 72 SG Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande

Lisätiedot

Stomp 10 L. Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs. = BASF:n rekisteröimä tavaramerkki / varumärke registrerat av BASF 81088100 FI 1074

Stomp 10 L. Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs. = BASF:n rekisteröimä tavaramerkki / varumärke registrerat av BASF 81088100 FI 1074 Stomp Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs 10 L = BASF:n rekisteröimä tavaramerkki / varumärke registrerat av BASF 81088100 FI 1074 Stomp Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot

Lisätiedot

A-pohja/A-bas 2,7 L GEVESIL. Silikoniemulsiomaali Silikonemulsionsfärg. Erä: Väriä elämään färg åt ditt liv

A-pohja/A-bas 2,7 L GEVESIL. Silikoniemulsiomaali Silikonemulsionsfärg. Erä: Väriä elämään färg åt ditt liv A-pohja/A-bas 6419726111268* 2,7 L A-pohja/A-bas 6419726111350* 9L A-pohja/A-bas 6419726111428* 18 L C-pohja/C-bas 6419726113262* 2,7 L C-pohja/C-bas 6419726113354* 9L C-pohja/C-bas 6419726113422* 18 L

Lisätiedot

1,5 kg 4. Kasvunsääde/Växtregulator. Tehoaine/Verksamt ämne: Proheksadioni-kalsium 100 g/kg (10 % w/w) Valmistetyypp/Preparattypi: WG

1,5 kg 4. Kasvunsääde/Växtregulator. Tehoaine/Verksamt ämne: Proheksadioni-kalsium 100 g/kg (10 % w/w) Valmistetyypp/Preparattypi: WG Regalis Plus Kasvunsääde/Växtregulator Tehoaine/Verksamt ämne: Proheksadioni-kalsium 100 g/kg (10 % w/w) Valmistetyypp/Preparattypi: WG Varoitus! / Varning! Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka

Lisätiedot

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Starane XL

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Starane XL Front page cover GE 1 45mm 17mm Varoitus Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja

Lisätiedot

Käytön rajoitukset: Varoaika: Nurmet 7 vrk. Mansikalla käsittely on sallittu vasta sadonkorjuun jälkeen.

Käytön rajoitukset: Varoaika: Nurmet 7 vrk. Mansikalla käsittely on sallittu vasta sadonkorjuun jälkeen. Matrigon72 SG/ 3.5.2011 1(2) MATRIGON 72 SG Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Tehoaine: klopyralidi 720 g/kg Valmistetyyppi: SG Käyttötarkoitus: Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan sokeri-,

Lisätiedot

1 L L169158 FINL/11Q PPE 4017771

1 L L169158 FINL/11Q PPE 4017771 L169158 FINL/11Q PPE 4017771 Kasvunsääde Käyttötarkoitus Kasvunsäätöön ja kukinnan lisäämiseen koristekasveilla kasvihuoneissa. Noudata käyttöohjetta ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Lisätiedot

- Käytä tarvittavia suojaimia - Käsittele torjunta-aineita vain ohjeiden mukaan - Älä käsittele torjunta-aineita väsyneenä ja vältä kiirettä

- Käytä tarvittavia suojaimia - Käsittele torjunta-aineita vain ohjeiden mukaan - Älä käsittele torjunta-aineita väsyneenä ja vältä kiirettä Turvallinen käyttö - Käytä tarvittavia suojaimia - Käsittele torjunta-aineita vain ohjeiden mukaan - Älä käsittele torjunta-aineita väsyneenä ja vältä kiirettä Torjunta-aineiden kuljetus Vaaralliseksi

Lisätiedot

L146822 Käyttötarkoitus Användningsändamål 5 L

L146822 Käyttötarkoitus Användningsändamål 5 L L146822 FINL/10M Käyttötarkoitus Rikkakasvien torjuntaan traktoriruiskutuksena juurikasvi- ja vihannesmailla (ei kuitenkaan punajuurikasviljelyksillä), taimistojen ja metsätaimitarhojen kylvöpenkeissä,

Lisätiedot

Ariane S. EU513 Leaflet Label Front page cover

Ariane S. EU513 Leaflet Label Front page cover Front page cover GE 1 45mm 17mm Varoitus Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa.

Lisätiedot

L175698 FINL/10R PPE 4031099

L175698 FINL/10R PPE 4031099 L175698 FINL/10R PPE 4031099 Kasvitautien torjuntaan Tehoaineet: difenokonatsoli 150 g/l propikonatsoli 150 g/l Valmistetyyppi: EC Rekisterinumero: 2960 Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar Aktiva substanser:

Lisätiedot

Conviso One / (4)

Conviso One / (4) Conviso One / 8.3.2017 1(4) CONVISO ONE Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Vaara Fara Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer

Lisätiedot

1.4 Hätäpuhelinnumero 1.4.1 Numero, nimi ja osoite 112 tai HYKS Myrkytystietokeskus, puh. (09) 4711 tai suora numero 24h (09) 471 977

1.4 Hätäpuhelinnumero 1.4.1 Numero, nimi ja osoite 112 tai HYKS Myrkytystietokeskus, puh. (09) 4711 tai suora numero 24h (09) 471 977 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ALLY

Lisätiedot

Käytön rajoitukset: Varoaika: Nurmet 7 vrk. Mansikalla käsittely on sallittu vasta sadonkorjuun jälkeen.

Käytön rajoitukset: Varoaika: Nurmet 7 vrk. Mansikalla käsittely on sallittu vasta sadonkorjuun jälkeen. Matrigon72 SG/ 23.1.2013 1(2) MATRIGON 72 SG Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Tehoaine: klopyralidi 720 g/kg Valmistetyyppi: SG Käyttötarkoitus: Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan sokeri-,

Lisätiedot

Betanal Progress SE/ (6)

Betanal Progress SE/ (6) Betanal Progress SE/8.1.2015 1 (6) BETANAL PROGRESS SE Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Myrkyllistä vesieliöille,

Lisätiedot

*Maatilan TF-Sulfuroni /19.9.2014 1 (3) Varoitus

*Maatilan TF-Sulfuroni /19.9.2014 1 (3) Varoitus *Maatilan TF-ulfuroni /19.9.2014 1 (3) Maatilan TF-ulfuroni Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation. Epäillään aiheuttavan

Lisätiedot

EU 512 Leaflet label - Front Page Cover. 202mm. Primus RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL

EU 512 Leaflet label - Front Page Cover. 202mm. Primus RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL Leaflet label - Front Page Cover Page 1 Varoitus Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Valumat on kerättävä. Noudata käyttöohjeita ihmisen

Lisätiedot

Tooler Heavy/ (6)

Tooler Heavy/ (6) Tooler Heavy/ 29.9.2016 1 (6) TOOLER HEAVY Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Lisätiedot

KASVINSUOJELUAINEIDEN KÄYTÖN RAJOITUKSET. Maaseutukonsultointi Jarmo Taatinen

KASVINSUOJELUAINEIDEN KÄYTÖN RAJOITUKSET. Maaseutukonsultointi Jarmo Taatinen KASVINSUOJELUAINEIDEN KÄYTÖN RAJOITUKSET Maaseutukonsultointi Jarmo Taatinen KÄYTÖN RAJOITUKSET varoajat käsittelyn jälkeinen aika, jolloin satoa ei saa korjata työhygieninen varoaika, käsitellyn kasvuston

Lisätiedot

Myyntipäällyksen teksti. Proline Xpert. Kasvitautien torjuntaan

Myyntipäällyksen teksti. Proline Xpert. Kasvitautien torjuntaan Proline Xpert/ 14.1.2016 1 (6) Proline Xpert Myyntipäällyksen teksti Kasvitautien torjuntaan Varoitus Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation. Epäillään vaurioittavan sikiötä. Misstänks

Lisätiedot

Uutuus Refine Super SX

Uutuus Refine Super SX Uutuus Refine Super SX DuPont Crop Protection 2017 www.dupont.fi Anne-Maj Grimm Puh 040 5555 323 anne-maj.grimm@dupont.com Refine Super SX UUTUUS Parannettu ja tehostettu seos haastavien rikkakasvien torjuntaan

Lisätiedot

3 kg. Basagran SG. Rikkakasvien torjuntaan / Växtskyddsmedel mot ogräs

3 kg. Basagran SG. Rikkakasvien torjuntaan / Växtskyddsmedel mot ogräs Basagran SG Rikkakasvien torjuntaan / Växtskyddsmedel mot ogräs 3 kg = varumärke registrerat av BASF / BASF: n rekisteröimä tavaramerkki 81088861 FI 1084 Basagran SG Rikkakasvien torjuntaan / Växtskyddsmedel

Lisätiedot

Mavrik / Tätä myyntipäällyksen tekstiä on noudatettava viimeistään (5)

Mavrik / Tätä myyntipäällyksen tekstiä on noudatettava viimeistään (5) Mavrik / 11.7.2017 Tätä myyntipäällyksen tekstiä on noudatettava viimeistään 1.1.2019 1 (5) MAVRIK Tuhoeläinten torjuntaan Myyntipäällyksen teksti Varoitus Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia

Lisätiedot

Terpal 5 L. Kasvunsääde / Tillväxtregulator. = BASF: n rekisteröimä tavaramerki / varumärke registrerat av BASF 81091868 FI 1114

Terpal 5 L. Kasvunsääde / Tillväxtregulator. = BASF: n rekisteröimä tavaramerki / varumärke registrerat av BASF 81091868 FI 1114 Terpal Kasvunsääde / Tillväxtregulator 5 L = BASF: n rekisteröimä tavaramerki / varumärke registrerat av BASF 81091868 FI 1114 Terpal Kasvunsääde / Tillväxtregulator Tehoaineet: Mepikvattikloridi 305 g/l

Lisätiedot

EU 582. w. 50 mm. Matrigon 72 SG RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL

EU 582. w. 50 mm. Matrigon 72 SG RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL PAGE w. 50 mm Matrigon 72 SG RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL w. 45 mm Käyttötarkoitus: Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan sokeri-, rehu- ja punajuurikasviljelyksiltä, rypsi-, rapsi- ja mansikkaviljelyksiltä,

Lisätiedot

1 L S-PAC. L138782_275x122_cvr_R.qxd 24/09/08 13:54 Side 1 L138782 FINL/10L SCALE: 1:1 ISSUE NO: SYN001 ISSUE DATE: 28.03.

1 L S-PAC. L138782_275x122_cvr_R.qxd 24/09/08 13:54 Side 1 L138782 FINL/10L SCALE: 1:1 ISSUE NO: SYN001 ISSUE DATE: 28.03. L138782_275x122_cvr_R.qxd 24/09/08 13:54 Side 1 L138782 FINL/10L Käyttötarkoitus Kasvunsäätöön ja kukinnan lisäämiseen koristekasveilla kasvihuoneissa. Noudata käyttöohjetta ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien

Lisätiedot

EU 582. Broadway BASE LABEL RIKK AKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL

EU 582. Broadway BASE LABEL RIKK AKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL Page w. 50 mm Broadway w. 45 mm RIKK AKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL Käyttötarkoitus: Leveälehtisten ja heinämäisten rikkakasvien torjuntaan rukiilta ja vehnältä. Käyttöohje täydellisenä tämän sivun alla

Lisätiedot

Myyntipäällyksen teksti. Rikkakasvien torjuntaan

Myyntipäällyksen teksti. Rikkakasvien torjuntaan Lentagran WP/14.6.2017 1 (3) Myyntipäällyksen teksti LENTAGRAN WP Rikkakasvien torjuntaan Vaara/Fara Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Vahingoittaa elimiä. Orsakar

Lisätiedot

Foxtrot / (5)

Foxtrot / (5) Foxtrot / 31.10.2013 1 (5) FOXTROT Rikkakasvien torjuntaan Myyntipäällyksen teksti Varoitus Ärsyttää ihoa. Irriterar huden. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Myrkyllistä

Lisätiedot

ROXION. Tuhoeläinten torjunta-aine Bekämpningsmedel mot skadedjur. Haitallinen Hälsoskadlig. Ympäristölle vaarallinen Miljöfarlig

ROXION. Tuhoeläinten torjunta-aine Bekämpningsmedel mot skadedjur. Haitallinen Hälsoskadlig. Ympäristölle vaarallinen Miljöfarlig ROXION Tuhoeläinten torjunta-aine Bekämpningsmedel mot skadedjur Roxion Tehoaine: dimetoaatti 400 g/l Aktiv substans: dimetoat 400 g/l Haitalliset aineet: sykloheksanoni ja ksyleeni Skadliga ämnen: cyklohexanon

Lisätiedot

Nettopaino/Nettovolum: 200 L L1011180 FINL/06T PPE 4054032

Nettopaino/Nettovolum: 200 L L1011180 FINL/06T PPE 4054032 L1011180 FINL/06T PPE 4054032 VAROITUS H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P501 Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja pakkaus

Lisätiedot

Vaara. Ympäristöhaittojen ehkäisy: Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vaara. Ympäristöhaittojen ehkäisy: Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Stabilan 750 SL/5.12.2014 1 (4) Myyntipäällyksen teksti STABILAN 750 SL Kasvunsääde Vaara Voi syövyttää metalleja. Kan vara korrosivt för metaller. Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring. Myrkyllistä

Lisätiedot

Kasvinsuojelu nurmen tuotannossa

Kasvinsuojelu nurmen tuotannossa Marketing Team, Nordic Countries Kasvinsuojelu nurmen tuotannossa Joensuu 25.5.2012 Janne Laine, 040-5179365, janne.laine@bayer.com Sisältö 1. Rikkatorjunnan lähtökohtia 2. Oikea ruiskutusajankohta 3.

Lisätiedot

Varoitus. Ympäristöhaittojen ehkäisy: Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Varoitus. Ympäristöhaittojen ehkäisy: Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Cycocel 750 / 18.12.2014 1 (5) CYCOCEL 750 Kasvunsääde Myyntipäällyksen teksti Varoitus Voi syövyttää metalleja.kan vara korrosivt för metaller. Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring. Haitallista

Lisätiedot

Ympäristölle vaarallinen

Ympäristölle vaarallinen Mavrik 2 F/3.12.2008 1 (6) MAVRIK 2 F Myyntipäällyksen teksti Tuhoeläinten torjuntaan Ympäristölle vaarallinen Tehoaine: Tau-fluvalinaatti 240 g/l Valmistetyyppi: EW Käyttötarkoitus: Tuhohyönteisten, kuten

Lisätiedot

Goltix 70 WG/ (3)

Goltix 70 WG/ (3) Goltix 70 WG/29.9.2016 1(3) Myyntipäällyksen teksti GOLTIX 70 WG Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Lisätiedot

Primus XL/ (5)

Primus XL/ (5) Primus XL/29.9.2016 1(5) PRIMUS XL Rikkakasvien torjuntaan Myyntipäällyksen teksti Vaara Syttyvä neste ja höyry. Brandfarlig vätska och ånga. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Kan

Lisätiedot

L153109 FINL/2O. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company 5 L

L153109 FINL/2O. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company 5 L L153109 FINL/2O Kasvitautien torjuntaan Käyttötarkoitus Härmän ja ruostetautien torjuntaan vehnällä ja ohralla, ruskolaikun, syysvehnänharmaalaikkutaudin ja vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera tritici-repentis)

Lisätiedot

L1009527 VAARA FARA Hätäpuhelinnumero / Nödtelefonnummer:

L1009527 VAARA FARA Hätäpuhelinnumero / Nödtelefonnummer: L1009527 FINL/04T PPE 4051778 VAARA H318 H412 P102 P280 Vaurioittaa vakavasti silmiä. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta.

Lisätiedot

Signum. 2,5 kg. Kasvitautien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar

Signum. 2,5 kg. Kasvitautien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar Signum Kasvitautien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar 2,5 kg = BASF:n rekisteröimä tavaramerkki / varumärke registrerat av BASF 81092900 FI 1124 Signum Kasvitautien torjuntaan / Bekämpningsmedel

Lisätiedot

0,5 kg. Tooler Heavy. Rikkakasvien torjuntaan. Bekämpningsmedel mot ogräs 81080787 FI 1103. Varoitus Varningar

0,5 kg. Tooler Heavy. Rikkakasvien torjuntaan. Bekämpningsmedel mot ogräs 81080787 FI 1103. Varoitus Varningar Bekämpningsmedel mot ogräs 0,5 kg Verksamt ämne: tritosulfuron 714 g/kg florasulam 54 g/kg Preparattyp: WG Käyttäjäryhmä: Ammattikäyttäjät Användare: Endast för yrkesmässigt bruk. Haitallista nieltynä.

Lisätiedot

Sumi Alpha 5 FW/ 29.1.2013 1(6)

Sumi Alpha 5 FW/ 29.1.2013 1(6) Sumi Alpha 5 FW/ 29.1.2013 1(6) SUMI ALPHA 5 FW Myyntipäällyksen teksti Tuhoeläinten torjuntaan Tehoaine: Esfenvaleraatti 50 g/l Valmistetyyppi: EW Haitallinen Ympäristölle vaarallinen Käyttötarkoitus:

Lisätiedot

Nettopaino/Nettovolum: 5 L 7-3105-200-185-14/15 FINL/11S

Nettopaino/Nettovolum: 5 L 7-3105-200-185-14/15 FINL/11S 7-3105-200-185-14/15 FINL/11S VAROITUS H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä. H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. P261 Vältä

Lisätiedot

SPECIMEN CLEAVE 5 L. Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs

SPECIMEN CLEAVE 5 L. Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs CLEAVE Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs Tehoaine / Aktiva substanser: florasulaami 2,5 g/l & fluroksipyyri 100 g/l (fluroksipyyri-i-metyyliheptyyliesteri 144 g/l) florasulam 2,5 g/l

Lisätiedot

Glypper/23.1.2014 1 (7)

Glypper/23.1.2014 1 (7) Glypper/23.1.2014 1 (7) GLYPPER Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle

Lisätiedot

Butisan Top 5 L. Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs

Butisan Top 5 L. Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs Butisan Top Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs 5 L = BASF:n rekisteröimä tavaramerkki / varumärke registrerat av BASF 81091073 FI 1104 Butisan Top Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

SPECIMEN BANJO FORTE. Kasvitautien Torjuntaan / Svampmedel

SPECIMEN BANJO FORTE. Kasvitautien Torjuntaan / Svampmedel Kasvitautien Torjuntaan / Svampmedel Vahva perunaruton vastustaja, suojaa sekä lehtiä että mukuloita Kraftfull mot potatisbladmögel, skyddar både blad och knölar Tehoaine / Aktiv substans: dimetomorf 200

Lisätiedot

SPECIMEN GOLTIX 700 SC 5 L. Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs

SPECIMEN GOLTIX 700 SC 5 L. Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs Tehoaine / Aktiv substans: metamitroni 700 g/l metamitron 700 g/l Valmistetyyppi / Preparattyp: suspensiokonsentraatti (SC) suspensionskoncentrat (SC)

Lisätiedot

Tehoaine: glyfosaatti 360 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana)

Tehoaine: glyfosaatti 360 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana) Glyfomax Bio/23.1.2013 1(8) GLYFOMAX BIO Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Tehoaine: glyfosaatti 360 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana) Valmistetyyppi: SL Käyttötarkoitus: Rikkakasvien

Lisätiedot

SPECIMEN MISTRAL 700 WG 1 KG. Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs ANEMISFI1KG/02/A T3220B/07

SPECIMEN MISTRAL 700 WG 1 KG. Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs ANEMISFI1KG/02/A T3220B/07 MISTRAL 700 WG Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs Tehoaine / Aktiv substans: metributsiini / metribuzin 700 g/kg Valmistetyyppi / Preparattyp: WG Rekisterinumero / Registreringsnummer:

Lisätiedot

Nettopaino/Nettovolum: 5 L L1005156 FINL/11S PPE 4046405

Nettopaino/Nettovolum: 5 L L1005156 FINL/11S PPE 4046405 9 VAROITUS H315 Ärsyttää ihoa. H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. P102 Säilytä lasten ulottumattomissa. P261 Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen

Lisätiedot

Mavrik 2 F/ 25.2.2013 1 (6)

Mavrik 2 F/ 25.2.2013 1 (6) Mavrik 2 F/ 25.2.2013 1 (6) MAVRIK 2 F Myyntipäällyksen teksti Tuhoeläinten torjuntaan Ympäristölle vaarallinen Tehoaine: Tau-fluvalinaatti 240 g/l Valmistetyyppi: EW Käyttötarkoitus: Tuhohyönteisten,

Lisätiedot

glyfosaatti 450 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana)

glyfosaatti 450 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana) Roundup Gold/KTTK/3.9.2004 1 (7) ROUNDUP GOLD Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjunta-aine Tehoaine: glyfosaatti 450 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana) Valmistetyyppi: SL Käyttötarkoitus:

Lisätiedot

Mavrik 2 F/ 20.11.2014 1 (6)

Mavrik 2 F/ 20.11.2014 1 (6) Mavrik 2 F/ 20.11.2014 1 (6) MAVRIK 2 F Tuhoeläinten torjuntaan Myyntipäällyksen teksti Varoitus Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande organismer

Lisätiedot

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Zypar. RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL 127mm

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Zypar. RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL 127mm EU51 Leaflet Label Front page cover PAGE 1 Varoitus Ärsyttää ihoa. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Lisätiedot