Front cover. Ympäristölle vaarallinen Miljöfarlig. Valmistaja ja pakkaaja/tillverkare och förpackare: Bayer CropScience Saksa/Tyskland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Front cover. Ympäristölle vaarallinen Miljöfarlig. Valmistaja ja pakkaaja/tillverkare och förpackare: Bayer CropScience Saksa/Tyskland"

Transkriptio

1 Front cover Gratil WG g Rikkakasvien torjunta-aine Bekämpningsmedel mot ogräs Tehoaine/Aktiv substans : amidosulfuroni/amidosulfuron 750 g/kg Valmistetyyppi/Preparattyp WG Rekisterinumero/Registreringsnummer: 1783 FI E Ympäristölle vaarallinen Miljöfarlig Varoitukset: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Varningar: Mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Töm ej i avloppet. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Valmistaja ja pakkaaja/tillverkare och förpackare: Bayer CropScience Saksa/Tyskland Rekisteröinnin haltija/registreringsinnehavare: Edustaja Suomessa/Representant i Finland: Bayer A/S Bayer Oy Bayer CropScience Keilaranta Espoo puh PMR: FI E Form.: 220x70 mm Artwork: Job no.: /1988 Bayer CropScience DK Date: Country: FI Colour: CMYK Use only for corrections Print Ready PDF for upload to Server

2 Page 1 Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoista, öljy- ja kuitupellavaviljelyksiltä, apilattomien nurmien suojaviljoista, ilman suojaviljaa perustettavilta nurmilta, vakiintuneilta säilörehu-, heinä- ja laidunnurmilta sekä timotein siemenviljelyksiltä. Noudata käyttöohjetta ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. Käytön rajoitukset: Laidunnurmilla ja säilörehuksi korjattavilla nurmilla varoaika on 7 vuorokautta. Heinän korjuun voi aloittaa 21 vrk:n kuluttua käsittelystä. Vilja voidaan tarvittaessa käyttää rehuksi 14 vrk:n kuluttua käsittelystä. 1 ruiskutus sallittu/vuosi/ viljelykasvi. Suojainohjeet: Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä suojapukua, kumisaappaita, kemikaalinkestäviä suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena Användningsändamål För bekämpning av ogräs i höst- och vårsäd, odlingar av oljelin och fiberlin, skyddssäd för klöverfria vallar, vallar som grundas utan skyddssäd, etablerade ensilage- hö-, och betesvallar samt i timotejfröodlingar. För att undvika risker för människa och miljö, följ bruksanvisningen. Begränsningar i användningen: För betesvallar och vallar som skördas till ensilage är karenstiden 7 dygn. Höskörden kan inledas då 21 dygn har förflutit efter behandlingen. Spannmål kan vid behov användas till foder 14 dygn efter behandlingen. 1 besprutning är tillåtit/år/odlingväxt. Skyddsutrustning: Vid hantering av preparatet bör man använda skyddsdräkt, gummistövlar, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) och huvudbonad. Säkerhets- och kemikalieverket har godkänt preparatet för användning som växtskyddsmedel. PMR: FI E Form.: 220x70 mm Artwork: Job no.: /1988 Bayer CropScience DK Date: Country: FI Colour: CMYK Use only for corrections Print Ready PDF for upload to Server

3 Page 2 Ympäristöhaittojen ehkäisy: Vesieliövaikutusten vuoksi valmistetta ei saa käyttää eika Ievitysvälineitä puhdistaa 25 metriä lähempänä vesistöjä. Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta. Ruiskutettaessa on varmistettavä, ettei kasvinsuojeluainetta kulkeudu vesiin tuulen mukana. Ylijäänyttä ruiskutusnestettä ei saa päästää vesiin. Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja Iähteiden ympärille tulee jättää vähintään metrin evyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää. Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään ongelmajätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset viedään yleiselle kaatopaikalle. Förebyggande av skador på miljön: På grund av inverkan på vattenorganismer får medlet inte användas och spridutrustningen inte rengöras närmare än 25 meter från vattendrag. Vid påfyllning av traktorsprutan från vattendrag får sprutans injektorfyllare inte användas. Vid besprutningen bör man försäkra sig om att preparatet inte transporteras med vinden i vattendrag. Överbliven sprutvätska får inte släppas ut i vattendrag. Växtskyddsmedlet kan transporteras i jorden, och därför får det inte användas på viktiga grundvattenområden och andra områden som Iämpar sig för vattenanskaffning (grundvattenområden Klass I och ll). Runt brunnar och källor som används för anskaffning av hushållsvatten bör man lämna ett minst meter brett obehandlat område. Användning av växtskyddsmedlet på grova mojordar och grövre jordarter borde undvikas. Överblivet, oanvandbart växtskyddsmedlet förs till en insamlingspunkt för problemavfall och tomma, ursköljda förpackningar förs till en allmäin avstjäipningspiats.

4 Page 3 PAGE 3 20 g/ha tankkiseoksena Basagran SG:n kanssa + Sito Plus 0,1-0,2 l/ha Gratilin

5 Page 4 PAGE 4 med Basagran SG + Sito Plus 0,1-0,2 l/ha 20 g/ha i tankblanding

6 Page 5 Huomautukset: Vaarallista muille viljelykasveille. Gratilia voidaan ruiskuttaa, kun lämpötila on yli 5 C. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Valmiste vaikuttaa pääasiassa lehtien kautta antaen parhaan tehon pienikokoisiin rikkakasveihin. Voikukan paras torjunta-ajankohta on voikukan 3-4 -lehtiasteella ja viimeistään ruusukelehtivaiheessa ennen korrenkasvun alkua. Gratil tehoaa hyvin mm. mataraan, hierakkaan, saunakukkaan, leinikkeihin ja lemmikkiin. Teho on tyydyttävä tai hyvä mm. voikukkaan, nokkoseen, pihatattareen, pillikkeeseen, savikkaan ja orvokkiin, mutta usein riittämätön peippiin ja tädykkeeseen. Käsittelyn jälkeen rikkakasvien kasvu pysähtyy heti ja rikkakasvit kuolevat n. kolmen viikon kuluttua ruiskutuksesta. Lämmin, kostea sää edistää vaikutusta. Nurminata voi ohimenevästi vaalentua ja sen kasvu saattaa lievästi heikentyä ruiskutuksen jälkeen, mutta kasvu palautuu normaaliksi muutamassa viikossa. Puna-apilan kasvu heikkenee, ja sen kokonaismäärä saattaa pienentyä noin puoleen. Nurmessa esiintyvän valkoapilan määrä vähentyy noin kolmanneksella. Kestävien rikkakasvikantojen kehittyminen estetään käyttämällä peltolohkolla välillä muun tehoaineryhmän valmisteita yksinään tai tankkiseoksissa. Valmisteen teho on tutkittu vain käyttöohjeessa mainituilla kiinnitteillä. Gratil WG 75 käsittelyn jälkeen voidaan viljellä normaaliin viljelykiertoon kuuluvia kasveja (esim. viljat, öljykasvit ja sokerijuurikas). Gratil voidaan sekoittaa useimpien rikkakasvien, tautien ja tuholaisten torjuntaan sopivien valmisteiden kanssa. Säilytetään kuivassa. Anmärkningar: Farligt för andra odlingsväxter. Man kan spruta Gratil då temperaturen är över 5 C. Undvik besprutning vid blåsigt väder. Preparatet verkar i huvudsak via bladen och ger bästa effekt på små ogräs. Bästa bekämpningstidpunkt är på maskrosens 3-4 bladstadium och senast i rosettbladstadium före stjälktillväxtens början. Gratil har god effekt mot bl.a. måra, skräppor, baldersbrå, smörblommor (ranunkelarter) och förgätmigej. Effekten är tillfredställande eller god mot bl.a. maskros, nässla, trampört, dån, svinmålla och viol, men oftast otillräcklig mot plister och veronikor. Efter behandlingen avstannar ogräsens tillväxt genast och ogräsen dör inom ca tre veckor efter besprutningen. Varmt och fuktigt väder befrämjar preparatets verkan. Ängssvingeln kan övergående ljusna och dess tillväxt kan lindrigt försämras efter besprutningen, men tillväxten återgår till det normala inom några veckor. Rödklöverns tillväxt försämras, och dess totala mängd kan minska till ungefär hälften. Mängden vitklöver i vallen minskar med en ungefär en tredjedel. Utvecklingen av bestånd av resistenta ogräs förhindras genom man att på skiftet emellanåt använder preparat från andra grupper med aktiva substanser antingen för sig eller i tankblandningar. Preparatets effekt har underrsökts endast med det fästmedel som nämnts i bruksanvisningen. Grödor som ingår i normal växtföljd (ex. stråsäd, oljeväxtar och sockerbeta) kan odlas efter Gratil WG 75 använding. Gratil kan blandas med de flesta preparat som passar för bekämpning av ogräs, sjukdomar och skadeinsekter. Preparatet förvaras torrt.

7 Page 6 Kiinnitteen käyttö: Valmistetta yksin käytettäessä tai tehtäessä seos toisen pienannosvalmisteen kanssa, on seokseen aina lisättävä Sito Plus kiinnitettä 0,05-0,1 % vesimäärästä. Vakiintuneilla nurmilla suurinta annosta suositellaan erityisesti, jos pellossa esiintyy voikukkaa tai nokkosta. Torjunnan teho heikkenee ruiskutuksen viivästyessä optimista. Vettä käytetään l/ha. Ruiskutusnesteen valmistus: Käytä valmisteen pakkauksessa olevaa annostelumittaa, jonka asteikkoväli on 5 g. Lisää puolillaan olevaan säiliöön tarvittava määrä Gratilia sekoittajan käydessä. Täytä säiliö vedellä, ja lisää kiinnite tehokkaasti sekoittaen. Käytä ruiskutusneste mahdollisimman pian. Käytössä houmioitavaa: Gratil kannattaa ruiskuttaa pienellä pisarakoolla ja hitaalla ajonopeudella jotta varmistetaan hyvä peitto rikkakasvien pinnalle. Esimerkkejä käytettävistä suuttimista: Suutin Paine Nopeus Vesimäärä ISO (liila) 4 bar 7 km/t 200 l/ha ISO (sininen) 2,5 bar 6,5 km/t 200 l/ha Tarvittaessa, esim. kevyellä tuulella, kannattaa valita matalakulkeumasuutin, esim. ISO LD 02. Ruiskun puhdistus: Heti käsittelyn jälkeen ruisku puhdistetaan huolellisesti! Mikäli seuraavaksi käsitellään muuta kuin viljaa, pellavaa tai nurmia, tulee ruisku pestä seuraavasti: 1. Tyhjennä säiliö kokonaan pellolla. 2. Huuhtele säiliö, pumppu, letkut ja suuttimet jo pellolla mikäli mahdollista. 3.Tee pesunestettä (huom. oikea pesuaine; Extra tai TEHO-pesu, ja oikea väkevyys) n. 20% säiliön tilavuudesta. 4. Pese: I kierrätä pesunestettä pumpulla ja ruiskuta suuttimien läpi II harjaa säiliö pesunesteellä yläosaa myöten - muista myös täyttöaukon sihti, säiliön kansi, ruiskun ulkopinta ja puomisto, mahd. täyttösäiliö ym. - painepesuria käyttäessäsi pitää myös siinä olla pesuainetta III ruiskuta pesunestettä puomiston läpi 5-10 min. IV pese suuttimet ja suodattimet ämpärissä omassa pesunesteessään 5. Huuhtele mieluiten kaksi kertaa: kierrätä huuhteluvettä ruiskun kaikissa osissa ja huuhtele myös ruiskun ulkopinta ym. Jos torjunta-ainetta on päässyt kuivumaan ruiskuun, kierrätä pesunestettä ruiskussa, päästä sitä suuttimien läpi ja anna pesunesteen seisoa ruiskussa vuorokauden ajan (pesuaine liuottaa kuivumia). Pese ja huuhtele kuten edellä. Huolehdi, ettei pesuvesi tai huuhteluvesi aiheuta vahinkoa puille tai muille herkille kasveille. Huolehdi myös, ettei pesu- tai huuhteluvesi saastuta pinta- tai pohjavesiä.

8 Page 7 Användning av fästmedel: Då preparatet används ensamt eller då det blandas med ett annat lågdosmedel, bör till blandningen alltid tillsättas Sito Plus -fästmedel 0,05-0,1 % av vattenmängden. I etablerade vallar rekommenderas den största dosen speciellt om det på åkern förekommer maskros eller nässlor. Bekämpningens effekt försämras då besprutningen sker senare än vid den optimala tidpunkten. Vattenmängden är l/ha. Framställning av sprutvätska: Använd det doseringsmått som finns i preparatets förpackning. Måttets skalintervall är 5 g. Tillsätt den behövliga mängden Gratil i spruttanken under det att omröraren är igång. Fyll tanken med vatten, och tillsätt fästmedlet under effektiv omrörning. Använd sprutvätskan så snabbt som möjligt. Att beakta vid användning: Det lönar sig att bespruta Gratil med liten droppstorlek och med låg körhastighet för att säkerställa en bra täckning på ogräsets yta. Exempel på munstycken som kan användas: Munstycke Tryck Hastighet Vattenmängd ISO (lila) 4 bar 7 km/t 200 l/ha ISO (blått) 2,5 bar 6,5 km/t 200 l/ha Om man är tvungen att bespruta i lätt vind, lönar det sig att välja ett lågdriftsmunstycke, t.ex. ISO LD 02. Rengöring av växtskyddssprutan: Tvätt av sprutan omsorgsfullt genast efter användning! Om man därefter besprutar andra växter än stråsäd, lin eller vallar bör sprutan rengöras enligt följände: 1. Töm sprutbehållaren fullständigt på åkern. 2. Skölj sprutbehållaren, pumpen, slangarna och munstyckena om möjligt redan på åkern med rent vatten. 3. Framställ tvättvätska (obs. rätt tvättmedel; Extra eller TEHO-pesu och rätt koncentration) till ca 20 % av sprutbehållarens volym. 4. Tvätta: I låt tvättvätskan cirkulera med pumpens hjälp och spruta den genom munstyckena II skrubba sprutbehållaren med tvättvätska ända upp till övre kanten - kom även ihåg påfyllningsluckans sikt, behållarens lock, sprutans utsida och bommen, eventuell påfyllningsbehållare osv. - om man använder högtrycksspruta bör det tillsättas tvättmedel också till den III spruta tvättvätska genom bommen under 5-10 min. IV tvätta munstyckena och fi ltren i ett ämbar i en egen tvättlösning 5. Skölj helst två gånger: låt sköljningsvattnet cirkulera i sprutans alla delar och skölj också sprutans yttre sida osv. Om bekämpningsmedel har kommit åt att torka in på sprutan: låt tvättvätskan cirkulera i sprutan, spruta den genom munstyckena och låt tvättvätskan stå i sprutan under ett dygns tid (tvättmedlet löser upp intorkat preparat). Tvätta och skölj som ovan. Se till att tvättvätska eller sköljvatten inte förorsakar skada på träd eller andra känsliga växter. Se också till att tvätt- eller sköljvatten inte förorenar yt- eller grundvatten.

9 Base Page Gratil WG g Rikkakasvien torjunta-aine Bekämpningsmedel mot ogräs Tehoaine/Aktiv substans : amidosulfuroni/amidosulfuron 750 g/kg Valmistetyyppi/Preparattyp WG Rekisterinumero/Registreringsnummer: 1783 FI E Ympäristölle vaarallinen Miljöfarlig Varoitukset: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Varningar: Mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Töm ej i avloppet. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Valmistaja ja pakkaaja/tillverkare och förpackare: Bayer CropScience Saksa/Tyskland Rekisteröinnin haltija/registreringsinnehavare: Edustaja Suomessa/Representant i Finland: Bayer A/S Bayer Oy Bayer CropScience Keilaranta Espoo puh