Front cover. Ympäristölle vaarallinen Miljöfarlig. Valmistaja ja pakkaaja/tillverkare och förpackare: Bayer CropScience Saksa/Tyskland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Front cover. Ympäristölle vaarallinen Miljöfarlig. Valmistaja ja pakkaaja/tillverkare och förpackare: Bayer CropScience Saksa/Tyskland"

Transkriptio

1 Front cover Gratil WG g Rikkakasvien torjunta-aine Bekämpningsmedel mot ogräs Tehoaine/Aktiv substans : amidosulfuroni/amidosulfuron 750 g/kg Valmistetyyppi/Preparattyp WG Rekisterinumero/Registreringsnummer: 1783 FI E Ympäristölle vaarallinen Miljöfarlig Varoitukset: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Varningar: Mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Töm ej i avloppet. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Valmistaja ja pakkaaja/tillverkare och förpackare: Bayer CropScience Saksa/Tyskland Rekisteröinnin haltija/registreringsinnehavare: Edustaja Suomessa/Representant i Finland: Bayer A/S Bayer Oy Bayer CropScience Keilaranta Espoo puh PMR: FI E Form.: 220x70 mm Artwork: Job no.: /1988 Bayer CropScience DK Date: Country: FI Colour: CMYK Use only for corrections Print Ready PDF for upload to Server

2 Page 1 Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätviljoista, öljy- ja kuitupellavaviljelyksiltä, apilattomien nurmien suojaviljoista, ilman suojaviljaa perustettavilta nurmilta, vakiintuneilta säilörehu-, heinä- ja laidunnurmilta sekä timotein siemenviljelyksiltä. Noudata käyttöohjetta ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. Käytön rajoitukset: Laidunnurmilla ja säilörehuksi korjattavilla nurmilla varoaika on 7 vuorokautta. Heinän korjuun voi aloittaa 21 vrk:n kuluttua käsittelystä. Vilja voidaan tarvittaessa käyttää rehuksi 14 vrk:n kuluttua käsittelystä. 1 ruiskutus sallittu/vuosi/ viljelykasvi. Suojainohjeet: Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä suojapukua, kumisaappaita, kemikaalinkestäviä suojakäsineitä (esim. nitriili) ja päähinettä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena Användningsändamål För bekämpning av ogräs i höst- och vårsäd, odlingar av oljelin och fiberlin, skyddssäd för klöverfria vallar, vallar som grundas utan skyddssäd, etablerade ensilage- hö-, och betesvallar samt i timotejfröodlingar. För att undvika risker för människa och miljö, följ bruksanvisningen. Begränsningar i användningen: För betesvallar och vallar som skördas till ensilage är karenstiden 7 dygn. Höskörden kan inledas då 21 dygn har förflutit efter behandlingen. Spannmål kan vid behov användas till foder 14 dygn efter behandlingen. 1 besprutning är tillåtit/år/odlingväxt. Skyddsutrustning: Vid hantering av preparatet bör man använda skyddsdräkt, gummistövlar, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. av nitril) och huvudbonad. Säkerhets- och kemikalieverket har godkänt preparatet för användning som växtskyddsmedel. PMR: FI E Form.: 220x70 mm Artwork: Job no.: /1988 Bayer CropScience DK Date: Country: FI Colour: CMYK Use only for corrections Print Ready PDF for upload to Server

3 Page 2 Ympäristöhaittojen ehkäisy: Vesieliövaikutusten vuoksi valmistetta ei saa käyttää eika Ievitysvälineitä puhdistaa 25 metriä lähempänä vesistöjä. Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta. Ruiskutettaessa on varmistettavä, ettei kasvinsuojeluainetta kulkeudu vesiin tuulen mukana. Ylijäänyttä ruiskutusnestettä ei saa päästää vesiin. Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja Iähteiden ympärille tulee jättää vähintään metrin evyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää. Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään ongelmajätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset viedään yleiselle kaatopaikalle. Förebyggande av skador på miljön: På grund av inverkan på vattenorganismer får medlet inte användas och spridutrustningen inte rengöras närmare än 25 meter från vattendrag. Vid påfyllning av traktorsprutan från vattendrag får sprutans injektorfyllare inte användas. Vid besprutningen bör man försäkra sig om att preparatet inte transporteras med vinden i vattendrag. Överbliven sprutvätska får inte släppas ut i vattendrag. Växtskyddsmedlet kan transporteras i jorden, och därför får det inte användas på viktiga grundvattenområden och andra områden som Iämpar sig för vattenanskaffning (grundvattenområden Klass I och ll). Runt brunnar och källor som används för anskaffning av hushållsvatten bör man lämna ett minst meter brett obehandlat område. Användning av växtskyddsmedlet på grova mojordar och grövre jordarter borde undvikas. Överblivet, oanvandbart växtskyddsmedlet förs till en insamlingspunkt för problemavfall och tomma, ursköljda förpackningar förs till en allmäin avstjäipningspiats.

4 Page 3 PAGE 3 20 g/ha tankkiseoksena Basagran SG:n kanssa + Sito Plus 0,1-0,2 l/ha Gratilin

5 Page 4 PAGE 4 med Basagran SG + Sito Plus 0,1-0,2 l/ha 20 g/ha i tankblanding

6 Page 5 Huomautukset: Vaarallista muille viljelykasveille. Gratilia voidaan ruiskuttaa, kun lämpötila on yli 5 C. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Valmiste vaikuttaa pääasiassa lehtien kautta antaen parhaan tehon pienikokoisiin rikkakasveihin. Voikukan paras torjunta-ajankohta on voikukan 3-4 -lehtiasteella ja viimeistään ruusukelehtivaiheessa ennen korrenkasvun alkua. Gratil tehoaa hyvin mm. mataraan, hierakkaan, saunakukkaan, leinikkeihin ja lemmikkiin. Teho on tyydyttävä tai hyvä mm. voikukkaan, nokkoseen, pihatattareen, pillikkeeseen, savikkaan ja orvokkiin, mutta usein riittämätön peippiin ja tädykkeeseen. Käsittelyn jälkeen rikkakasvien kasvu pysähtyy heti ja rikkakasvit kuolevat n. kolmen viikon kuluttua ruiskutuksesta. Lämmin, kostea sää edistää vaikutusta. Nurminata voi ohimenevästi vaalentua ja sen kasvu saattaa lievästi heikentyä ruiskutuksen jälkeen, mutta kasvu palautuu normaaliksi muutamassa viikossa. Puna-apilan kasvu heikkenee, ja sen kokonaismäärä saattaa pienentyä noin puoleen. Nurmessa esiintyvän valkoapilan määrä vähentyy noin kolmanneksella. Kestävien rikkakasvikantojen kehittyminen estetään käyttämällä peltolohkolla välillä muun tehoaineryhmän valmisteita yksinään tai tankkiseoksissa. Valmisteen teho on tutkittu vain käyttöohjeessa mainituilla kiinnitteillä. Gratil WG 75 käsittelyn jälkeen voidaan viljellä normaaliin viljelykiertoon kuuluvia kasveja (esim. viljat, öljykasvit ja sokerijuurikas). Gratil voidaan sekoittaa useimpien rikkakasvien, tautien ja tuholaisten torjuntaan sopivien valmisteiden kanssa. Säilytetään kuivassa. Anmärkningar: Farligt för andra odlingsväxter. Man kan spruta Gratil då temperaturen är över 5 C. Undvik besprutning vid blåsigt väder. Preparatet verkar i huvudsak via bladen och ger bästa effekt på små ogräs. Bästa bekämpningstidpunkt är på maskrosens 3-4 bladstadium och senast i rosettbladstadium före stjälktillväxtens början. Gratil har god effekt mot bl.a. måra, skräppor, baldersbrå, smörblommor (ranunkelarter) och förgätmigej. Effekten är tillfredställande eller god mot bl.a. maskros, nässla, trampört, dån, svinmålla och viol, men oftast otillräcklig mot plister och veronikor. Efter behandlingen avstannar ogräsens tillväxt genast och ogräsen dör inom ca tre veckor efter besprutningen. Varmt och fuktigt väder befrämjar preparatets verkan. Ängssvingeln kan övergående ljusna och dess tillväxt kan lindrigt försämras efter besprutningen, men tillväxten återgår till det normala inom några veckor. Rödklöverns tillväxt försämras, och dess totala mängd kan minska till ungefär hälften. Mängden vitklöver i vallen minskar med en ungefär en tredjedel. Utvecklingen av bestånd av resistenta ogräs förhindras genom man att på skiftet emellanåt använder preparat från andra grupper med aktiva substanser antingen för sig eller i tankblandningar. Preparatets effekt har underrsökts endast med det fästmedel som nämnts i bruksanvisningen. Grödor som ingår i normal växtföljd (ex. stråsäd, oljeväxtar och sockerbeta) kan odlas efter Gratil WG 75 använding. Gratil kan blandas med de flesta preparat som passar för bekämpning av ogräs, sjukdomar och skadeinsekter. Preparatet förvaras torrt.

7 Page 6 Kiinnitteen käyttö: Valmistetta yksin käytettäessä tai tehtäessä seos toisen pienannosvalmisteen kanssa, on seokseen aina lisättävä Sito Plus kiinnitettä 0,05-0,1 % vesimäärästä. Vakiintuneilla nurmilla suurinta annosta suositellaan erityisesti, jos pellossa esiintyy voikukkaa tai nokkosta. Torjunnan teho heikkenee ruiskutuksen viivästyessä optimista. Vettä käytetään l/ha. Ruiskutusnesteen valmistus: Käytä valmisteen pakkauksessa olevaa annostelumittaa, jonka asteikkoväli on 5 g. Lisää puolillaan olevaan säiliöön tarvittava määrä Gratilia sekoittajan käydessä. Täytä säiliö vedellä, ja lisää kiinnite tehokkaasti sekoittaen. Käytä ruiskutusneste mahdollisimman pian. Käytössä houmioitavaa: Gratil kannattaa ruiskuttaa pienellä pisarakoolla ja hitaalla ajonopeudella jotta varmistetaan hyvä peitto rikkakasvien pinnalle. Esimerkkejä käytettävistä suuttimista: Suutin Paine Nopeus Vesimäärä ISO (liila) 4 bar 7 km/t 200 l/ha ISO (sininen) 2,5 bar 6,5 km/t 200 l/ha Tarvittaessa, esim. kevyellä tuulella, kannattaa valita matalakulkeumasuutin, esim. ISO LD 02. Ruiskun puhdistus: Heti käsittelyn jälkeen ruisku puhdistetaan huolellisesti! Mikäli seuraavaksi käsitellään muuta kuin viljaa, pellavaa tai nurmia, tulee ruisku pestä seuraavasti: 1. Tyhjennä säiliö kokonaan pellolla. 2. Huuhtele säiliö, pumppu, letkut ja suuttimet jo pellolla mikäli mahdollista. 3.Tee pesunestettä (huom. oikea pesuaine; Extra tai TEHO-pesu, ja oikea väkevyys) n. 20% säiliön tilavuudesta. 4. Pese: I kierrätä pesunestettä pumpulla ja ruiskuta suuttimien läpi II harjaa säiliö pesunesteellä yläosaa myöten - muista myös täyttöaukon sihti, säiliön kansi, ruiskun ulkopinta ja puomisto, mahd. täyttösäiliö ym. - painepesuria käyttäessäsi pitää myös siinä olla pesuainetta III ruiskuta pesunestettä puomiston läpi 5-10 min. IV pese suuttimet ja suodattimet ämpärissä omassa pesunesteessään 5. Huuhtele mieluiten kaksi kertaa: kierrätä huuhteluvettä ruiskun kaikissa osissa ja huuhtele myös ruiskun ulkopinta ym. Jos torjunta-ainetta on päässyt kuivumaan ruiskuun, kierrätä pesunestettä ruiskussa, päästä sitä suuttimien läpi ja anna pesunesteen seisoa ruiskussa vuorokauden ajan (pesuaine liuottaa kuivumia). Pese ja huuhtele kuten edellä. Huolehdi, ettei pesuvesi tai huuhteluvesi aiheuta vahinkoa puille tai muille herkille kasveille. Huolehdi myös, ettei pesu- tai huuhteluvesi saastuta pinta- tai pohjavesiä.

8 Page 7 Användning av fästmedel: Då preparatet används ensamt eller då det blandas med ett annat lågdosmedel, bör till blandningen alltid tillsättas Sito Plus -fästmedel 0,05-0,1 % av vattenmängden. I etablerade vallar rekommenderas den största dosen speciellt om det på åkern förekommer maskros eller nässlor. Bekämpningens effekt försämras då besprutningen sker senare än vid den optimala tidpunkten. Vattenmängden är l/ha. Framställning av sprutvätska: Använd det doseringsmått som finns i preparatets förpackning. Måttets skalintervall är 5 g. Tillsätt den behövliga mängden Gratil i spruttanken under det att omröraren är igång. Fyll tanken med vatten, och tillsätt fästmedlet under effektiv omrörning. Använd sprutvätskan så snabbt som möjligt. Att beakta vid användning: Det lönar sig att bespruta Gratil med liten droppstorlek och med låg körhastighet för att säkerställa en bra täckning på ogräsets yta. Exempel på munstycken som kan användas: Munstycke Tryck Hastighet Vattenmängd ISO (lila) 4 bar 7 km/t 200 l/ha ISO (blått) 2,5 bar 6,5 km/t 200 l/ha Om man är tvungen att bespruta i lätt vind, lönar det sig att välja ett lågdriftsmunstycke, t.ex. ISO LD 02. Rengöring av växtskyddssprutan: Tvätt av sprutan omsorgsfullt genast efter användning! Om man därefter besprutar andra växter än stråsäd, lin eller vallar bör sprutan rengöras enligt följände: 1. Töm sprutbehållaren fullständigt på åkern. 2. Skölj sprutbehållaren, pumpen, slangarna och munstyckena om möjligt redan på åkern med rent vatten. 3. Framställ tvättvätska (obs. rätt tvättmedel; Extra eller TEHO-pesu och rätt koncentration) till ca 20 % av sprutbehållarens volym. 4. Tvätta: I låt tvättvätskan cirkulera med pumpens hjälp och spruta den genom munstyckena II skrubba sprutbehållaren med tvättvätska ända upp till övre kanten - kom även ihåg påfyllningsluckans sikt, behållarens lock, sprutans utsida och bommen, eventuell påfyllningsbehållare osv. - om man använder högtrycksspruta bör det tillsättas tvättmedel också till den III spruta tvättvätska genom bommen under 5-10 min. IV tvätta munstyckena och fi ltren i ett ämbar i en egen tvättlösning 5. Skölj helst två gånger: låt sköljningsvattnet cirkulera i sprutans alla delar och skölj också sprutans yttre sida osv. Om bekämpningsmedel har kommit åt att torka in på sprutan: låt tvättvätskan cirkulera i sprutan, spruta den genom munstyckena och låt tvättvätskan stå i sprutan under ett dygns tid (tvättmedlet löser upp intorkat preparat). Tvätta och skölj som ovan. Se till att tvättvätska eller sköljvatten inte förorsakar skada på träd eller andra känsliga växter. Se också till att tvätt- eller sköljvatten inte förorenar yt- eller grundvatten.

9 Base Page Gratil WG g Rikkakasvien torjunta-aine Bekämpningsmedel mot ogräs Tehoaine/Aktiv substans : amidosulfuroni/amidosulfuron 750 g/kg Valmistetyyppi/Preparattyp WG Rekisterinumero/Registreringsnummer: 1783 FI E Ympäristölle vaarallinen Miljöfarlig Varoitukset: Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Ei saa tyhjentää viemäriin. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Varningar: Mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Töm ej i avloppet. Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Valmistaja ja pakkaaja/tillverkare och förpackare: Bayer CropScience Saksa/Tyskland Rekisteröinnin haltija/registreringsinnehavare: Edustaja Suomessa/Representant i Finland: Bayer A/S Bayer Oy Bayer CropScience Keilaranta Espoo puh

Käyttötarkoitus Perunaruton torjunta. Noudata käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Käyttötarkoitus Perunaruton torjunta. Noudata käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. L125884_145x170_R.qxd 31/10/06 9:01 Side 1 L125884 FINL/10J Käyttötarkoitus Perunaruton torjunta. Noudata käyttöohjeita ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi. Användningsändamål

Lisätiedot

540 ml ROUNDUP GARDEN. Lisäsivuja tämän sivun alla. Tillägssidor under denna sida.

540 ml ROUNDUP GARDEN. Lisäsivuja tämän sivun alla. Tillägssidor under denna sida. Roundup Desher Ra Lisäsivuja tämän sivun alla. Tillägssidor under denna sida. ROUNDUP GARDEN Rikkakasvien torjunta-aine Tehoaine: glyosaatti 120 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana) Valmistetyyppi:

Lisätiedot

Myyntipäällyksen teksti. MAATILAN ETOFUMESAATTI Rikkakasvien torjuntaan. Ympäristölle vaarallinen. Tehoaine: Etofumesaatti 500 g/l. Valmistetyyppi: SC

Myyntipäällyksen teksti. MAATILAN ETOFUMESAATTI Rikkakasvien torjuntaan. Ympäristölle vaarallinen. Tehoaine: Etofumesaatti 500 g/l. Valmistetyyppi: SC Maatilan Etofumesaatti/15.2.2012 1 (5) MAATILAN ETOFUMESAATTI Rikkakasvien torjuntaan Myyntipäällyksen teksti Ympäristölle vaarallinen Tehoaine: Etofumesaatti 500 g/l Valmistetyyppi: SC Käyttötarkoitus:

Lisätiedot

L147578 Käyttötarkoitus Användningsändamål 5 L

L147578 Käyttötarkoitus Användningsändamål 5 L L147578 FINL/11M Käyttötarkoitus Syysvehnän, rukiin, herneen ja perunan siemenen teolliseen peittaukseen kahukärpäsen, kaskaiden, luteiden, kirvojen ja kovakuoriaisten torjumiseksi. Noudata käyttöohjeita

Lisätiedot

Nettopaino/Nettovolum: 200 L L176404 FINL/11R PPE 4032108

Nettopaino/Nettovolum: 200 L L176404 FINL/11R PPE 4032108 L176404 FINL/11R PPE 4032108 Tuhoeläinten ja kasvitautien torjuntaan Tehoaineet: tiametoksaami 280 g/l metalaksyyli-m 32,3 g/l fludioksoniili 8 g/l Valmistetyyppi: FS Rekisterinumero: 1888 Varoitukset

Lisätiedot

5 L DESCRIPTION: SCALE: ISSUE NO: ISSUE DATE: S-PAC 256206 LBL S PANEL RH 130X140 MM 1:1 SYN001

5 L DESCRIPTION: SCALE: ISSUE NO: ISSUE DATE: S-PAC 256206 LBL S PANEL RH 130X140 MM 1:1 SYN001 L138325 FINL/9L Kasvitautien torjunta-aine Käyttötarkoitus Perunan peittaukseen perunaseitin ja siemenlevintäisten harmaahilseen, perunaruven sekä kuorirokon torjumiseksi. Noudata käyttöohjeita ihmisille

Lisätiedot

Myyntipäällyksen teksti

Myyntipäällyksen teksti Ariane S/ 21.11.2011 1 (3) ARIANE S Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Tehoaineet MCPA 200 g/l fluroksipyyri 40 g/l klopyralidi 20 g/l Ärsyttävä Ympäristölle vaarallinen Valmistetyyppi: EW

Lisätiedot

BIATHLON 4D. Myyntipäällyksen teksti. Rikkakasvien torjuntaan. Varoitus

BIATHLON 4D. Myyntipäällyksen teksti. Rikkakasvien torjuntaan. Varoitus Biathlon 4D/ 11.9.2013 1 (5) BIATHLON 4D Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Lisätiedot

Agil 100 EC/ 30.12.2014 1 (7) Vaara

Agil 100 EC/ 30.12.2014 1 (7) Vaara Agil 100 EC/ 30.12.2014 1 (7) Agil 100 EC Rikkakasvien torjuntaan Vaara Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation. Epäillään aiheuttavan syöpää. Misstänks kunna orsaka cancer. Voi

Lisätiedot

Tätä myyntipäällyksen tekstiä on noudatettava viimeistään 17.5.2017 lähtien

Tätä myyntipäällyksen tekstiä on noudatettava viimeistään 17.5.2017 lähtien MAATILAN METATSAKLORI DUO Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Sisältää 1,2-benzisothiazolin-3-onea. Voi aiheuttaa allergisen reaktion. Innehåller 1,2-benzisothiazolin-3- one. Kan orsaka

Lisätiedot

Hussar Plus OD/ (6)

Hussar Plus OD/ (6) Hussar /13.7.2016 1(6) Hussar Myyntipäällyksen teksti Vaara Rikkakasvien torjuntaan Ärsyttää ihoa. Irriterar huden. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Orsakar allvarliga ögonskador. Erittäin myrkyllistä vesieliöille,

Lisätiedot

Betanal SE/ (5) Myyntipäällyksen teksti

Betanal SE/ (5) Myyntipäällyksen teksti Betanal SE/8.1.2015 1(5) Myyntipäällyksen teksti BETANAL SE Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande organismer

Lisätiedot

L136990 FINL/8L 50 EC

L136990 FINL/8L 50 EC L136990 FINL/8L 50 EC Käyttötarkoitus Hukkakauran, luohon, raiheinän ja rikkapuntarpään torjuntaan ohra-, vehnä-, ruis- ja ruisvehnäviljelyksiltä. Noudata käyttöohjetta ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien

Lisätiedot

Peitattu siemen tulee säilyttää viileässä paikassa erillään ravintoaineista ja rehuista sekä lasten ja kotieläinten ulottumattomissa.

Peitattu siemen tulee säilyttää viileässä paikassa erillään ravintoaineista ja rehuista sekä lasten ja kotieläinten ulottumattomissa. Sisältö käsitelty seuraavilla kasvinsuojeluaineilla: Cruiser 600 FS SB (tehoaine tiametoksaami), Tachigaren-taimipoltehävite (hymeksatsoli, herkistävä, vakavasti silmiä vaurioittava ja sikiötä mahdollisesti

Lisätiedot

Tramat 500 SC/ (5)

Tramat 500 SC/ (5) Tramat 500 SC/9.1.2015 1 (5) TRAMAT 500 SC Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Lisätiedot

Myyntipäällyksen teksti. Varoitus

Myyntipäällyksen teksti. Varoitus Ariane S/ 29.9.2016 1 (3) ARIANE S Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka

Lisätiedot

SELECT PLUS Myyntipäällyksen teksti. Rikkakasvien torjuntaan. Vaara

SELECT PLUS Myyntipäällyksen teksti. Rikkakasvien torjuntaan. Vaara Select Plus/29.9.2016 1(5) SELECT PLUS Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Vaara Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i

Lisätiedot

Nettopaino/Nettovolum: 5 L L1008923 FINL/04T PPE 4050922

Nettopaino/Nettovolum: 5 L L1008923 FINL/04T PPE 4050922 L1008923 FINL/04T PPE 4050922 9 UN3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., (TRINEXAPAC-ETHYL) VAROITUS H319 H411 P102 P280 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia

Lisätiedot

Nettopaino/Nettovolum: 1 L

Nettopaino/Nettovolum: 1 L LIQUID, N.O.S., (FLUDIOXONIL) L1016263 FINL/12T PPE 4060613 9 UN3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, KASVITAUTIEN TORJUNTAAN Perunan peittaukseen perunaseitin ja siemenlevintäisten harmaahilseen,

Lisätiedot

Mustang Forte/ (5)

Mustang Forte/ (5) Mustang Forte/29.9.2016 1 (5) MUSTANG FORTE Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk

Lisätiedot

A-pohja/A-bas 2,7 L GEVESIL. Silikoniemulsiomaali Silikonemulsionsfärg. Erä: Väriä elämään färg åt ditt liv

A-pohja/A-bas 2,7 L GEVESIL. Silikoniemulsiomaali Silikonemulsionsfärg. Erä: Väriä elämään färg åt ditt liv A-pohja/A-bas 6419726111268* 2,7 L A-pohja/A-bas 6419726111350* 9L A-pohja/A-bas 6419726111428* 18 L C-pohja/C-bas 6419726113262* 2,7 L C-pohja/C-bas 6419726113354* 9L C-pohja/C-bas 6419726113422* 18 L

Lisätiedot

Käyttötarkoitus: Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä ja kauralta.

Käyttötarkoitus: Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätohralta, rukiilta, ruisvehnältä ja kauralta. Lancelot/29.9.2016 1(5) LANCELOT Rikkakasvien torjuntaan Myyntipäällyksen teksti Varoitus Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

Lisätiedot

Käytön rajoitukset: Varoaika: Nurmet 7 vrk. Mansikalla käsittely on sallittu vasta sadonkorjuun jälkeen.

Käytön rajoitukset: Varoaika: Nurmet 7 vrk. Mansikalla käsittely on sallittu vasta sadonkorjuun jälkeen. Matrigon72 SG/ 19.12.2016 1(2) MATRIGON 72 SG Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande

Lisätiedot

Käytön rajoitukset: Varoaika: Nurmet 7 vrk. Mansikalla käsittely on sallittu vasta sadonkorjuun jälkeen.

Käytön rajoitukset: Varoaika: Nurmet 7 vrk. Mansikalla käsittely on sallittu vasta sadonkorjuun jälkeen. Matrigon72 SG/ 23.1.2013 1(2) MATRIGON 72 SG Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Tehoaine: klopyralidi 720 g/kg Valmistetyyppi: SG Käyttötarkoitus: Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan sokeri-,

Lisätiedot

Stomp 10 L. Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs. = BASF:n rekisteröimä tavaramerkki / varumärke registrerat av BASF 81088100 FI 1074

Stomp 10 L. Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs. = BASF:n rekisteröimä tavaramerkki / varumärke registrerat av BASF 81088100 FI 1074 Stomp Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs 10 L = BASF:n rekisteröimä tavaramerkki / varumärke registrerat av BASF 81088100 FI 1074 Stomp Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot

Lisätiedot

1.4 Hätäpuhelinnumero 1.4.1 Numero, nimi ja osoite 112 tai HYKS Myrkytystietokeskus, puh. (09) 4711 tai suora numero 24h (09) 471 977

1.4 Hätäpuhelinnumero 1.4.1 Numero, nimi ja osoite 112 tai HYKS Myrkytystietokeskus, puh. (09) 4711 tai suora numero 24h (09) 471 977 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ALLY

Lisätiedot

Betanal Progress SE/ (6)

Betanal Progress SE/ (6) Betanal Progress SE/8.1.2015 1 (6) BETANAL PROGRESS SE Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Myrkyllistä vesieliöille,

Lisätiedot

Scala 5 L. Kasvitautien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar

Scala 5 L. Kasvitautien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar Scala Kasvitautien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar 5 L = BASF:n rekisteröimä tavaramerkki / varumärke registrerat av BASF 81089695 FI 1084 Scala Kasvitautien torjuntaan / Bekämpningsmedel

Lisätiedot

Myyntipäällyksen teksti. Proline Xpert. Kasvitautien torjuntaan

Myyntipäällyksen teksti. Proline Xpert. Kasvitautien torjuntaan Proline Xpert/ 14.1.2016 1 (6) Proline Xpert Myyntipäällyksen teksti Kasvitautien torjuntaan Varoitus Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation. Epäillään vaurioittavan sikiötä. Misstänks

Lisätiedot

L175698 FINL/10R PPE 4031099

L175698 FINL/10R PPE 4031099 L175698 FINL/10R PPE 4031099 Kasvitautien torjuntaan Tehoaineet: difenokonatsoli 150 g/l propikonatsoli 150 g/l Valmistetyyppi: EC Rekisterinumero: 2960 Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar Aktiva substanser:

Lisätiedot

Foxtrot / (5)

Foxtrot / (5) Foxtrot / 31.10.2013 1 (5) FOXTROT Rikkakasvien torjuntaan Myyntipäällyksen teksti Varoitus Ärsyttää ihoa. Irriterar huden. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Myrkyllistä

Lisätiedot

Tooler Heavy/ (6)

Tooler Heavy/ (6) Tooler Heavy/ 29.9.2016 1 (6) TOOLER HEAVY Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring. Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Lisätiedot

Varoitus. Ympäristöhaittojen ehkäisy: Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Varoitus. Ympäristöhaittojen ehkäisy: Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Cycocel 750 / 18.12.2014 1 (5) CYCOCEL 750 Kasvunsääde Myyntipäällyksen teksti Varoitus Voi syövyttää metalleja.kan vara korrosivt för metaller. Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring. Haitallista

Lisätiedot

Terpal 5 L. Kasvunsääde / Tillväxtregulator. = BASF: n rekisteröimä tavaramerki / varumärke registrerat av BASF 81091868 FI 1114

Terpal 5 L. Kasvunsääde / Tillväxtregulator. = BASF: n rekisteröimä tavaramerki / varumärke registrerat av BASF 81091868 FI 1114 Terpal Kasvunsääde / Tillväxtregulator 5 L = BASF: n rekisteröimä tavaramerki / varumärke registrerat av BASF 81091868 FI 1114 Terpal Kasvunsääde / Tillväxtregulator Tehoaineet: Mepikvattikloridi 305 g/l

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fucithalmic vet. 1% silmätipat, suspensio koirille ja kissoille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Lisätiedot

Kasvinsuojelu nurmen tuotannossa

Kasvinsuojelu nurmen tuotannossa Marketing Team, Nordic Countries Kasvinsuojelu nurmen tuotannossa Joensuu 25.5.2012 Janne Laine, 040-5179365, janne.laine@bayer.com Sisältö 1. Rikkatorjunnan lähtökohtia 2. Oikea ruiskutusajankohta 3.

Lisätiedot

Glypper/23.1.2014 1 (7)

Glypper/23.1.2014 1 (7) Glypper/23.1.2014 1 (7) GLYPPER Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle

Lisätiedot

EU 582. w. 50 mm. Matrigon 72 SG RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL

EU 582. w. 50 mm. Matrigon 72 SG RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL PAGE w. 50 mm Matrigon 72 SG RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL w. 45 mm Käyttötarkoitus: Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan sokeri-, rehu- ja punajuurikasviljelyksiltä, rypsi-, rapsi- ja mansikkaviljelyksiltä,

Lisätiedot

EU 512 Leaflet label - Front Page Cover. 202mm. Primus RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL

EU 512 Leaflet label - Front Page Cover. 202mm. Primus RIKKAKASVIEN TORJUNTAAN/OGRÄSMEDEL Leaflet label - Front Page Cover Page 1 Varoitus Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Säilytä lasten ulottumattomissa. Valumat on kerättävä. Noudata käyttöohjeita ihmisen

Lisätiedot

Tehoaine: glyfosaatti 360 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana)

Tehoaine: glyfosaatti 360 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana) Glyfomax Bio/23.1.2013 1(8) GLYFOMAX BIO Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Tehoaine: glyfosaatti 360 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana) Valmistetyyppi: SL Käyttötarkoitus: Rikkakasvien

Lisätiedot

Signum. 2,5 kg. Kasvitautien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar

Signum. 2,5 kg. Kasvitautien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar Signum Kasvitautien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar 2,5 kg = BASF:n rekisteröimä tavaramerkki / varumärke registrerat av BASF 81092900 FI 1124 Signum Kasvitautien torjuntaan / Bekämpningsmedel

Lisätiedot

Tehoaine: glyfosaatti 360 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana)

Tehoaine: glyfosaatti 360 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana) Rambo 360 S/KTTK/17.3.2004 1(8) RAMBO 360 S Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjunta-aine Tehoaine: glyfosaatti 360 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana) Valmistetyyppi: SL Käyttötarkoitus: Rikkakasvien

Lisätiedot

4.4 Roiskeet silmiin Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan.

4.4 Roiskeet silmiin Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 11.110x 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus

Lisätiedot

Vertimec -valmisteen laajennetun käyttöalueen (minor use, aik. off label) käyttökohteet ja käyttöohjeet vähäisiin käyttötarkoituksiin.

Vertimec -valmisteen laajennetun käyttöalueen (minor use, aik. off label) käyttökohteet ja käyttöohjeet vähäisiin käyttötarkoituksiin. Vertimec 018 EC/MinorUse/7.2.2013 1(5) VERTIMEC 018 EC Minor Use käyttöohje Tuhoeläinten torjuntaan Myrkyllinen Ympäristölle vaarallinen Vertimec -valmisteen laajennetun käyttöalueen (minor use, aik. off

Lisätiedot

Butisan Top 5 L. Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs

Butisan Top 5 L. Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs Butisan Top Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs 5 L = BASF:n rekisteröimä tavaramerkki / varumärke registrerat av BASF 81091073 FI 1104 Butisan Top Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel

Lisätiedot

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER)

Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) Bilaga 4 STANDARDFRASER SOM ANGER SÄKERHETSÅTGÄRDER (S-FRASER) S1: Säilytettävä lukitussa tilassa. Förvaras i låst utrymme. S2: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn. S3: Säilytettävä

Lisätiedot

VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET)

VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET) N:o 164 669 VAARAA OSOITTAVAT STANDARDILAUSEKKEET (R-LAUSEKKEET) Liite 3 R1: Räjähtävää kuivana. Explosivt vid torrt tillst'nd. R2: Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

5 L. Focus. Ultra. Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs

5 L. Focus. Ultra. Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs Focus Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs 5 L Ultra = BASF: n rekisteröimä tavaramerki / varumärke registrerat av BASF 81095539 FI 1124 Käyttötarkoitus: Heinämäisten rikkakasvien torjuntaan

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Maatilan S-Sulfuroni Tunnuskoodi

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Maatilan S-Sulfuroni Tunnuskoodi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Maatilan S-Sulfuroni Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Ei rikkoja puutarhassa MAX

Ei rikkoja puutarhassa MAX Ei rikkoja puutarhassa MAX/20.12.2005 1 (7) Ei rikkoja puutarhassa MAX Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjunta-aine Tehoaine: glyfosaatti 450 g/l Valmistetyyppi: SL Käyttötarkoitus: Rikkakasvien

Lisätiedot

Mirador 250 SC / (5)

Mirador 250 SC / (5) Mirador 250 SC / 11.11.2010 1 (5) Mirador 250 SC Kasvitautien torjuntaan Tehoaine: atsoksistrobiini 250 g/l Ympäristölle vaarallinen Valmistetyyppi: SC Käyttötarkoitus: Härmän ja ruostetautien torjuntaan

Lisätiedot

SPECIMEN GOLTIX 700 SC 5 L. Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs

SPECIMEN GOLTIX 700 SC 5 L. Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs Tehoaine / Aktiv substans: metamitroni 700 g/l metamitron 700 g/l Valmistetyyppi / Preparattyp: suspensiokonsentraatti (SC) suspensionskoncentrat (SC)

Lisätiedot

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti

Dermovat scalp 0,5 mg/ml liuos iholle Klobetasolipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini

PAKKAUSSELOSTE. Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini PAKKAUSSELOSTE Proctosedyl rektaalivoide hydrokortisoni, sinkokaiinihydrokloridi, framysetiinisulfaatti ja aeskuliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä

Lisätiedot

Kasvitautien torjuntaan

Kasvitautien torjuntaan Folicur Xpert/ 24.6.2015 1 (6) Folicur Xpert Kasvitautien torjuntaan Myyntipäällyksen teksti Varoitus Haitallista hengitettynä. Skadligt vid inandning. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation.

Lisätiedot

Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0 mg Dihydrostreptomysiinisulfaatti vastaa dihydrostreptomysiiniä 500.

Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0 mg Dihydrostreptomysiinisulfaatti vastaa dihydrostreptomysiiniä 500. PAKKAUSSELOSTE 1. Eläinlääkevalmisteen nimi Kefa-Mastin vet intramammaarivoide lypsävälle lehmälle 2. Vaikuttavat ja muut aineet Vaikuttavat aineet: Kefaleksiinimonohydraatti vastaa kefaleksiiniä 500.0

Lisätiedot

glyfosaatti 360 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana)

glyfosaatti 360 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana) Barclay Gallup 360 /3.4.2014 1 (9) BARCLAY GALLUP 360 Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Vaara Vaurioittaa vakavasti silmiä. Orsakar allvarliga ögonskador. Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia

Lisätiedot

Karate Zeon-tekniikka -valmisteen laajennetun käytön (minor use, aik. off-label) käyttökohteet ja - ohjeet vähäisiin käyttötarkoituksiin.

Karate Zeon-tekniikka -valmisteen laajennetun käytön (minor use, aik. off-label) käyttökohteet ja - ohjeet vähäisiin käyttötarkoituksiin. Karate Zeon-tekniikka/Minor use 14.3.2012 1 (5) Karate Zeon-tekniikka Minor use -käyttöohje Tuhoeläinten torjuntaan Haitallinen Ympäristölle vaarallinen Karate Zeon-tekniikka -valmisteen laajennetun käytön

Lisätiedot

Roundup Ace/11.11.2014 1 (9)

Roundup Ace/11.11.2014 1 (9) Roundup Ace/11.11.2014 1 (9) ROUNDUP ACE Rikkakasvien torjuntaan Myyntipäällyksen teksti Varoitus Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Orsakar allvarlig ögonirritation. Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia

Lisätiedot

SPECIMEN. Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs

SPECIMEN. Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs Cloud Rikkakasvien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot ogräs Todistettu rikkatorjunta huipputehoaineyhdistelmällä / Bevisad ogräsbekämpning med en toppenkombination av verksamma ämnen Rikka-aine rapsille

Lisätiedot

Fusilade Max / (4)

Fusilade Max / (4) Fusilade Max / 30.11 2016 1(4) FUSILADE MAX Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjuntaan Varoitus Epäillään vaurioittavan sikiötä. Misstänks kunna skada det ofödda barnet. Erittäin myrkyllistä vesieliöille,

Lisätiedot

DANADIM PROGRESS. Tuhoeläinten torjuntaan. Varoitus

DANADIM PROGRESS. Tuhoeläinten torjuntaan. Varoitus Danadim Progress/ 14.1.2015 1 (4) DANADIM PROGRESS Tuhoeläinten torjuntaan Myyntipäällyksen teksti Varoitus Syttyvä neste ja höyry. Brandfarlig vätska och ånga. Haitallista nieltynä. Skadligt vid förtäring.

Lisätiedot

Nettopaino/Nettovolum: 1 L

Nettopaino/Nettovolum: 1 L LIQUID, N.O.S., (ABAMECTIN) L1005080 FINL/11S PPE 4046333 9 UN3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, TUHOELÄINTEN TORJUNTAAN Mansikkapunkien torjuntaan mansikkaviljelyksiltä sekä punkkien, ripsiäisten

Lisätiedot

MAATILAN STROBI AM. Kasvitautien torjuntaan. Ympäristölle vaarallinen. Tehoaine: atsoksistrobiini 250 g/l. Valmistetyyppi: SC

MAATILAN STROBI AM. Kasvitautien torjuntaan. Ympäristölle vaarallinen. Tehoaine: atsoksistrobiini 250 g/l. Valmistetyyppi: SC Maatilan Strobi AM/12.2.2013 1 (5) MAATILAN STROBI AM Myyntipäällyksen teksti Kasvitautien torjuntaan Tehoaine: atsoksistrobiini 250 g/l Ympäristölle vaarallinen Valmistetyyppi: SC Käyttötarkoitus: Härmän

Lisätiedot

glyfosaatti 360 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana)

glyfosaatti 360 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana) Rodeo/KTTK 10.1.2006 1 (8) RODEO Myyntipäällyksen teksti Rikkakasvien torjunta-aine Ärsyttävä Ympäristölle vaarallinen Tehoaine: glyfosaatti 360 g/l (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana) Valmistetyyppi:

Lisätiedot

Vältä rikkakasvien aiheuttamat haitat lehmälle

Vältä rikkakasvien aiheuttamat haitat lehmälle Vältä rikkakasvien aiheuttamat haitat lehmälle Rikkakasvit laskevat satotasoa, koska ne vievät tilaa varsinaiselta viljelykasvilta. Esimerkiksi voikukalla on rehevä kasvusto ja se varjostaa hyötykasveja

Lisätiedot

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g

Ketoconazol Sandoz Shampoo 20 mg/g PAKKAUSSELOSTE Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien hoitamiseksi ilman lääkärin apua. Tästä

Lisätiedot

Buctril uusi valmiste rikkatorjuntaan viljoilla

Buctril uusi valmiste rikkatorjuntaan viljoilla Buctril uusi valmiste rikkatorjuntaan viljoilla Buctril toimintatapa Tehoaine: Bromoksiniili 225 g/l Lehtivaikutteinen Estää rikkakasvien soluhengitystä ja yhteyttämistä (HRAC 3-ryhmä, nitriilit) Nestemäinen,

Lisätiedot

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Primus XL

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Primus XL Front page cover PAGE 1 45mm 17mm Vaara Syttyvä neste ja höyry. Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Ärsyttää ihoa Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

Lisätiedot

Betanal SE Versio 1,1 Muutettu viimeksi : Sivu 1/ 6

Betanal SE Versio 1,1 Muutettu viimeksi : Sivu 1/ 6 Muutettu viimeksi : 30.11.2010 Sivu 1/ 6 1. Aineen tai valmisteen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi: Tunnuskoodi: 05942667 Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu: 1 / 5 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Monitor 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Terracort voide Oksitetrasykliinihydrokloridi ja hydrokortisoni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

Scheriproct Neo peräpuikko

Scheriproct Neo peräpuikko 1 PAKKAUSSELOSTE Scheriproct Neo peräpuikko Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin alat käyttää Scheriproct Neo -valmistetta. Pakkausseloste sisältää tietoa valmisteen käytön eduista ja siihen

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Mihin Dilmin-valmistetta käytetään Puristavan rintakivun (angina pectoris) ehkäisy ja kohonneen verenpaineen alentaminen.

Mihin Dilmin-valmistetta käytetään Puristavan rintakivun (angina pectoris) ehkäisy ja kohonneen verenpaineen alentaminen. PAKKAUSSELOSTE Tämä pakkausseloste sisältää tietoa Dilmin-valmisteesta ja sen vaikutuksesta sekä ohjeet sen käytöstä. Pakkausseloste tulee lukea huolellisesti ennen valmisteen käyttöä. Lääkäri on voinut

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Maissin kasvinsuojelu, Pioneer PR39V43 kasvukaudella Ikaalinen Lasse Matikainen

Maissin kasvinsuojelu, Pioneer PR39V43 kasvukaudella Ikaalinen Lasse Matikainen Maissin kasvinsuojelu, Pioneer PR39V43 kasvukaudella 2013 Ikaalinen 04.03.2014 Lasse Matikainen Rehumaissin rikkakasvien torjunta Rikkakasviongelma korostuu, koska maissin riviväli on suuri, jolloin rikkakasveille

Lisätiedot

Zopinox 3,75 mg tabletti

Zopinox 3,75 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti ennen lääkkeen käyttöä. Säilyttäkää pakkausseloste, jotta voitte tarvittaessa lukea sen uudelleen Lisätietoja lääkkeestä voitte pyytää lääkäriltänne

Lisätiedot

Haasteita ja mahdollisuuksia

Haasteita ja mahdollisuuksia Haasteita ja mahdollisuuksia Vuoteen 2015 siirrytään monin tavoin haasteellisissa oloissa. Maataloustuotteiden hintataso on laskenut parin maailmanlaajuisesti hyvän satovuoden ja niitä seuranneiden varastotasojen

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi

PAKKAUSSELOSTE. Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten. Natriumkloridi PAKKAUSSELOSTE Addex-Natriumklorid 235 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten Natriumkloridi Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita

Lisätiedot

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle OTIBORIN -korvatipat, liuos boorihappo ja etanoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats?

Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Millainen on kandin hyvä työpaikka? Hurudan är en kandidats bra arbetsplats? Maarit Nevalainen, terveyskeskuslääkäri, Mäntsälän terveyskeskus Ei sidonnaisuuksia, inga bindingar (till några firmor förutom

Lisätiedot

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri

Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g puuteri Vaikuttava aine: Basitrasiinisinkki 250 IU/g, neomysiinisulfaatti 3300 IU/g. Pakkauskoko: 20 g. Määräaikainen erityislupavalmiste. Lue tämä pakkausseloste huolellisesti,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014

WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 WHO-Koululaistutkimus 2014 WHO-Skolelevstudie 2014 Kansainvälinen pitkäkestoinen koulukyselytutkimus, jossa tarkastellaan kouluikäisten lasten ja nuorten terveyskäyttäytymistä ja elämäntyylejä eri konteksteissa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä

Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella. Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt. Tornionjoen vesiparlamentti Kattilakoski Pekka Räinä Vesienhoito Tornionjoen vesienhoitoalueella Vattenvård i Torne älvs vattendistrikt Tornionjoen vesiparlamentti 30.5.2007 - Kattilakoski Pekka Räinä Yhteistyö vesienhoidon suunnittelussa Samarbete i vattenvårdsplaneringen!

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini

PAKKAUSSELOSTE. Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini PAKKAUSSELOSTE Fungorin 1 % emulsiovoide Vaikuttava aine: Terbinafiini Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää Sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

3 kg. Basagran SG. Rikkakasvien torjuntaan / Växtskyddsmedel mot ogräs

3 kg. Basagran SG. Rikkakasvien torjuntaan / Växtskyddsmedel mot ogräs Basagran SG Rikkakasvien torjuntaan / Växtskyddsmedel mot ogräs 3 kg = varumärke registrerat av BASF / BASF: n rekisteröimä tavaramerkki 81105054FI1026 Käyttötarkoitus: Rikkakasvien torjuntaan apilaa tai

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot