Elämää kestävä lämmöneriste OIKEAT ERISTÄMISRATKAISUT ARVOT KOHDALLAAN LEVYVILLA TURVALLINEN UUTUUS!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elämää kestävä lämmöneriste OIKEAT ERISTÄMISRATKAISUT ARVOT KOHDALLAAN LEVYVILLA TURVALLINEN UUTUUS!"

Transkriptio

1 Elämää kestävä lämmöneriste LEVYVILLA UUTUUS! TURVALLINEN ARVOT KOHDALLAAN OIKEAT ERISTÄMISRATKAISUT

2 EKOVILLALLA Turvallista energiansäästöä Energiavaatimusten tiukentuessa rakentajat hakevat nyt entistä energiatehokkaampia rakenteita. Osaavimmat rakentamisammattilaiset tunnistavat myös ne riskit, jotka liittyvät eristevahvuuksien kasvattamiseen. Kos te utta sitovana ja luovuttavana eristeenä on turvallinen myös paksuissa eristekerroksissa. Ja ilmatiiviysmittaukset vahvistavat myös hengittävän rakenteen ilmanpitävyyden ja energiatehokkuuden. MITÄ TARKOITTAA HENGITTÄVYYS RAKENTAMISESSA? Hengittävällä rakenteella tarkoitetaan rakennetta, johon voi helposti siirtyä ympäristöstä diffuusiolla vesihöyryä ja jossa vesihöyry voi sitoutua hyg ro skoop pi seen aineeseen tai vapautua siitä ja siirtyä helposti takaisin ympäristöön. (Hengittävä Puu kui tu ra ken ne, toi min ta periaate ja vaikutus sisäilmaan, WoodFocus). Jokaiselle tuttu esimerkki hengittävästä rakennusaineesta on saunan puupaneeli, joka ottaa suurenkin määrän ilmassa olevaa vesihöyryä itseensä ja taas luovuttaa sen pois jälkiä jättämättä. Hengittävä puu tasaa saunan kosteusoloja ja tekee olon miellyttäväksi. Ja vaikka puun sisällä on välillä suurikin määrä kosteutta, se ei näytä märältä eikä puu menetä ominaisuuksiaan. Samaan tapaan toimivat kaikki orgaanisesta aineesta tehdyt materiaalit, kuten puukuituinen eriste. Huoneilmassa olevaa vesihöyryä voi sitoutua eristeen orgaanisiin kuituihin ja vapautua kuiduista, kun ilman vesihöyrypitoisuus ympärillä pienenee. Rakenteeseen päässyt vesihöyry sitoutuu orgaanisiin kuituihin, ei tiivisty kuitujen pinnoille vedeksi, kuten epäorgaanisissa kuiduissa. Tiivistynyt vesi jäätyisi, kuivuisi hitaasti, ja aiheuttaisi muita kosteusongelmia. Kuitujen vesihöyrypitoisuudesta riippumatta eriste toimii normaalisti. Riittävä höyrytiiviys saavutetaan X5 -ilmansulkupaperilla. LUONNOLLISEMPAA ASUMISTA HENGITTÄVÄ EKOVILLA-RAKENNE ON TURVALLINEN Hengittävä -eristäminen on turvallinen ratkaisu, erityisesti silloin, kun rakenteiden eristevahvuutta lisätään voimakkaasti. Suositeltavinta on tehdä koko eristerakenne ilmansulkuineen ja tuulensuojineen sama-aineisista puupohjaisista, kosteutta sitovista ja luovuttavista materiaaleista. Silloin missään kohtaa ei ole kuitua tai pintaa, johon ilman vesihöyry voisi tiivistyä vedeksi ja voisi synnyttää kosteusongelmia. Hengittävä rakenne hakeutuu aina tasapainokosteuteensa koko vahvuudeltaan. Se siirtää ja luovuttaa rakenteeseen mahdollisesti joutuneen lii al li sen vesihöyryn pois ongelmia aiheuttamatta. -eristeen kosteuskapasiteetti on hyvä. Suurikin määrä vesihöyryä voi olla sitoutuneena eristekuituihin ja samalla kuitujen sisällä ja väleissä oleva ilma varmistaa hyvän eristyskyvyn. -rakenteen viansietokyky on hyvä. Esim. vesivahinkotilanteessa hyvästä kosteuskapasiteetista on suuri hyöty, kun se rajoittaa vahinkoalueen leviämistä. Märkäkään eriste ei homehdu ja se suojaa myös ympärillä olevia rakenteita kosteuden aiheuttamilta vaurioilta. Taloissa yleistyvä sisäilman jäähdytys kuumana ja kosteana kesäaikana saa rakenteet toimimaan väärinpäin. Ilman vesihöyry kulkeutuu lämpimästä kylmään, jolloin rakenteeseen tunkeutuvan kosteuden pitäisi päästä kuivumaan sisäänpäin. Kun sisäpuolen ilmansulkukin on sama-aineista hengittävää materiaalia ( X5 -ilmansulkupaperi), rakenne kuivuu myös huonetilaan päin ongelmia aiheuttamatta. HENGITTÄVÄ RAKENNE TÄYTTÄÄ MÄÄRÄYKSET Hengittävä rakenne täyttää Euroopan Unionin Ra ken nus tuo te di rek tiivin (89/106/ETY) ja Suomen Rakentamismääräyskokoelman C2 mää rä ykset. Hengittävä rakenne täyttää luonnostaan myös määräyksissä olevan kui vu mis eh don C2/1.4.1 poikkeustilanteita varten; Tarvittaessa rakenteen on kyettävä kuivumaan haittaa aiheuttamatta. Eko villa-eristeen il man sul uksi on hyväksytty ilmatiivis mutta hengittävä puu poh jai nen X5 -ilmansulkupaperi. Sillä saavutetaan määräysten mukainen vii si n kertainen höyrynvastus tuulensuojalevyn höyrynvastukseen verrattuna. HENGITTÄVÄ RAKENNE ON ILMATIIVIS JA ENERGIATEHOKAS PUUKUITUISET TUULENSUOJA EKOVILLA-ERISTE ILMANSULKUPAPERI ILMA JA LÄMPÖ ILMAN KOSTEUS HIILIDIOKSIDI ERISTEKUIDUISSA HYVÄ KOSTEUSKAPASITEETTI PAIKALLAAN PYSYVÄÄ = HYVIN ERISTÄVÄÄ ILMAA KUIDUISSA JA KUITUJEN VÄLEISSÄ Hengittävä rakenne ei korvaa ilmanvaihtoa, mutta lievittää merkittävästi sen puut teista aiheutuvia haittoja. Huoneilman kosteuteen ja hii li di ok si dipitoisuuteen (CO2) hengittävä rakenne vaikuttaa tutkitusti asumisviihtyisyyttä lisäävällä tavalla. Sisäilman suhteellinen kosteus pysyy tasaisempana ympäri vuoden. Tutkimusten mukaan optimaalinen ilmankosteus pitää eri lai set bak tee rit, virukset, sienet ja pölypunkit loitolla ja vähentää hen gitystieinfektioita ja allergioita. WoodFocuksen julkaisema kirja HENGITTÄVÄ PUUKUITURAKEN NE antaa seik ka pe räi sen selostuksen rakenteen fysikaalisesta toimintaperiaatteesta ja vaikutuksesta sisäilmaan. Kirja on ammattilaisten ja kaikkien aiheesta kiinnostuneiden saatavilla osoitteesta Hengittävä rakenne ei suinkaan ole hatara, vaan il matiivis ja energiatehokas. Ilmatiiviysmittaukset todistavat, että hengittävyydestä ei tarvitse luopua haluttaessa korkeinta energiatehokkuutta. Oulunsaloon 2008 valmistuneen, hengittävällä X5 -ilmansulkupaperilla ja eristeellä toteutetun passiivitalon tiiveystestin tulokseksi mitattiin erinomainen 0,19 1/h. Tärkeä osa n palvelukonseptia on tiiviiden rakenteiden kehittäminen ja opastaminen. Seikkaperäiset oppaat auttavat rakentajia kiinnittämään huomiota riskipaikkoihin ja tekemään mm. rakennusosien liittymäkohdista ja läpivienneistä ilmatiiviitä. Näin lämpöenergia ei karkaa hallitsemattomasti harakoille. Ilmansulkupaperilla toteutetun passiivitalon tiiviysluvuksi mitattiin 0,19. Lisätietoa: lla on hyvät ohjeet tiiviin talon tekemiseen, esim. ilmansulun tiivistäminen kehäristikoiden alapaarteiden läpivienneissä. Tutustu ohjeisiin TURVALLINEN

3 EKOVILLASSA ON KAIKKI ARVOT KOHDALLAAN on elämää kestävä läm mö neriste, joka paitsi vähentää lämmitysenergian tarvetta erinomaisena eris teenä, pienentää kasvihuonepäästöjä myös valmistuksessa ja käyttämällä uusiutuvia raaka-aineita. Ei siis ihme, että n suosio kasvaa. EKOLOGINEN EKOVILLA PIENEMPI HIILIJALANJÄLKI Rakennusten lämmittämiseen ja rakennusaineiden valmistukseen menee suuri osa kokonaisenergiasta. Ilmastonmuutoskeskustelun myötä myös rakentajat ja remontoijat kiinnittävät entistä enemmän huomiota omien hankintojensa ja materiaalien ympäristöystävällisyyteen. Valitsemalla lämmöneristeeksi ekologisen n asumisesta syntyviin kasvihuonepäästöihin voidaan vaikuttaa. valmistetaan uusiutuvasta raaka-aineesta Valmistus vie vähän energiaa Puuraaka-aine sitoo hiilen koko käyttöiäkseen Voidaan edelleen kierrättää ja uusiokäyttää Hyvä lämmöneristyskyky pienentää lämmitysenergian tarvetta. TUTKITUSTI TÄMÄN AJAN HALUTUIN LÄMMÖNERISTE Lisätietoa eristeiden ympäristövaikutuksista: Rakennustietosäätiö RTS, RT-ympäristöselosteet, on luonnollinen puukuitueriste, jota on miellyttävä käsitellä. Rakennustutkimus RTS Oy:n tuore tutkimus (Lämmöneristemarkkinat syksy 2011 RV) kertoo ympäristöasioiden nousevan entistä tärkeämpään asemaan rakennustarvikkeiden valinnoissa. Yhä useampi rakentaja haluaa lisätä puun käyttöä rakentamisessa ympäristösyistä. Nyt jo yli puolet rakentajista valitsee rakentamiseen mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia tuotteita. LÄMMÖNERISTEIDEN TUOTEKUVAT, OMAKOTIRAKENTAJA 2011 Isover Paroc SPU Termex Suomen selluvilla Lähde: Rakennustutkimus RTS Oy, Lämmöneristemarkkinet Syksy 2011 RV Kokonaiskuva on eri mielikuvaominaisuuksien summa. YLÄPOHJAERISTEIDEN MARKKINAOSUUDET, OMAKOTIRAKENTAJAT 2011 Puhalluspuukuitueriste Puhallusvuorivilla Vuorivilla Lasivilla Puhalluslasivilla Muu Rock Wool -puhalluseriste % Lähde: Rakennustutkimus RTS Oy, Lämmöneristemarkkinet Syksy 2011 RV Sama rakennustutkimus selvitti eri lämmöneristemateriaalien paremmuutta 6 ominaisuuden avulla. Rakentajilta kysyttiin mm. eristeen korkealaatuisuutta, edullisuutta, palvelun laatua ja ympäristöystävällisyyttä. Puhalluspuukuitueriste keräsi korkeimmat pisteet ja on näin kokonaiskuvassa arvostetuin lämmöneriste. Hyvien ominaisuuksiensa ansiosta puhalluspuukuitueriste on selkeästi suosituin yläpohjaeriste. Seinäeristeenä puukuitueriste on suosituin hirsitaloissa. Uusi n levyeriste tulee lisäämään huomattavasti puukuitueristeen käyttömahdollisuuksia ja kasvattaa sen suosiota entisestään. Puukuitueristeissä on edelleen kasvattanut johtoasemaansa, sen markkinaosuus on nyt jo 75 %. Eristemateriaalien ympäristövaikutukset seinärakenteen 0,17 W/m 2 K U-arvolle Raaka-aineiden käyttö ja hiilidioksidipäästöt (kg/m 2 ) Valmistuksen kuluttama energia (MJ/m 2 ) ,3 18,7 22,8 HYVÄ LÄMMÖNERISTYSKYKY VTT on tutkinut -puhalluseristeen eris tys kyvyn ja muut tekniset ominaisuudet. Tutkimuksissa on todettu huippuluokan lämmöneristeeksi, joka lisäksi kestää kosteutta. CE-HYVÄKSYTTY Oy:lle on myönnetty CE-merkki, Eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA). Tuotteena täyttää Euroopan Unionin asettamat turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset. HYVÄ PALONKESTO 1,2 Uusiutuvien raaka-aineiden kulutus Uusiutumattomien raaka-aineiden kulutus Hiilidioksidipäästöt , ,9 0,1 1,6 1,4 0 Kivivilla Lähteet: ja Uusiutuvan energian käyttö Uusiutumattoman energian käyttö Todellisia tulipalotilanteita simuloivassa polttokokeessa puukuitueriste kestää ns. palamattomia eristeitä pidempään. Tulipalon korkeissa kuumuuksissakaan -eriste ei sula eikä syty palamaan vaan hiiltyy ja hidastaa rakenteiden palamista ja antaa enemmän aikaa pelastautumiseen ,5 579,2 8,5 78,8 Kivivilla 2,0 23,6 RAKENTEIDEN PALONKESTOAIKA, MINUUTTIA Puukuitueriste Vuorivillaeriste Lasivillaeriste Eristeetön VTT-S VTT/PAL 6429 VTT/LVI 21037/92 VTT/LVI 1250 VTT/PAL 3369 VTT/ Testiseinä palopuolelta; 1 kipsilevy, 90 mm eristettä, 2 kipsilevyä. Lähde: National Research Council Canada, A , ARVOT KOHDALLAAN

4 OIKEAT ERISTÄMISRATKAISUT JOKAISEEN KOHTEESEEN EKOVILLAA NYT MYÖS LEVYERISTEENÄ! on erinomainen lämmöneriste uudisrakentamiseen, lisäeristämiseen ja vaativiin saneerauskohteisiin. eristää yläpohjat, seinät ja alapohjat tehokkaasti ja turvallisesti. -eristeet voi tilata valmiiksi asen nettuna, puhaltaa itse tai käyttää uutta helposti asennettavaa levyä. SUORAAN KOHTEESEEN ASENNETTAVA T EKOVILLA-ERISTEET Hyödynnä kotitalousvähennys eristeasennuksessa! UUDISRAKENTAMISEEN, LISÄ- ERISTYKSIIN JA SANEERAUKSIIN tarjoaa entistä monipuolisemmat ratkaisut tehokkaaseen ja kestävään lämmöneristämiseen. Uusi levyeriste antaa uusia mahdollisuuksia ympäristöystävälliseen rakentamiseen. n hyvät ohjeet auttavat tekemään rakenteista lämpimiä ja energiatehokkaita. Uudisrakentamisessa on entistä suositumpi. Lisäeristämiseen on turvallinen ratkaisu, koska se sopii yhteen kaikkien eristeiden kanssa. Saneerauksissa on usein ainoa vaihtoehto, hengittävä ja sama-aineinen vanhojen rakenteiden kanssa. ITSEASENNUKSEEN EKOVILLAN PUHALLUSERISTE EI KUTISE! PUHALLUSERISTE YLÄPOHJIIN, VINOI- HIN YLÄPOHJIIN JA ALAPOHJIIN Ylä- ja alapohjan lämmöneristys on nopeaa tutun pu hallettavan -eristeen avulla. -ammattilainen tuo eristeet ja asennuskaluston mukanaan ja hoitaa eristämisen ammattitaitoisesti valmiiksi asti. Eriste täyttää pienimmätkin kolot ja muodostaa yhtenäisen tehokkaan eristevaipan. Vinojen yläpohjien eristämiseen on kehittänyt ns. on te loeris tämisen. Rakentaja vain tekee ohjeiden mukaan ontelot, jotka -ammattilainen sitten puhaltaa täyteen eristettä. Aikaisemmin työläät ja virhealttiit koh teet saadaan nyt kerralla läm pi miksi. Puhallettavan -eristeen voit myös itse asentaa helposti ylä- ja alapohjaan. -myyjiltä saat vuok ralle pu hal luskoneen, jolla eristystyö käy näp pä rästi ja kutiamatta. Esimerkiksi 20 cm:n lisäeristeen puhallus yläpohjaan käy hetkessä ja eriste maksaa itsensä nopeasti takaisin pienentyneinä lämmityskuluina ja lisääntyneenä mukavuutena. Puhalluskone ja villasäkit kulkevat mukavasti henkilöauton peräkärryssä. säästää kuljetuskustannuksia, sillä se on ekopa kat tu säkkeihin noin viidenteen osaan tilavuudestaan. RUISKUTETTAVA SEINÄERISTE AINA VALMIIKSI ASENNETTUNA on kehittänyt ja patentoinut ruiskutettavan seinäeristeen, jossa kuidut sitoutuvat toisiinsa varmistaen hyvän pysyvyyden. Saumaton villakerros tun keu tuu joka rakoon täyttäen myös säh köra sioiden taustat ja putkitusten ympäristöt saman tien. -ammattilaisen työ on siistiä, pak kausjä tet täkään ei jää tontille ja vähäinen ruis ku tuskosteus kuivuu nopeasti. Yhä useampi rakentaja arvostaakin sitä, että myös kodin seinäeristeen saa nyt valmiiksi asennettuna. Hirsitalojen seinäeristeenä puukuitueriste on suosituin eristeratkaisu. Kuten kuva kertoo, ruiskutettava -eriste täyttää kaikki hirsien kolot ja raot ja rakenne on samalla sama-aineinen ja säilyttää hirsitalon hengittävyyden. Lomarakentamisessa hengittävä ja ilmansulkupaperilla toteutettu -eristäminen antaa turvallisen eristeratkaisun silloinkin, kun mökki halutaan jättää käyttämättömänä kylmilleen. UUTUUSERISTE EKOVILLALEVY - LISÄÄ UUSIA KÄYTTÖKOHTEITA Puukuidusta valmistettava levy on pehmeä ja kimmoisa lämmöneristelevy, jossa on kaikki n hyvät ympäristöä säästävät ominaisuudet; valmistetaan uusiutuvasta puuraaka-aineesta, valmistus vie erittäin vähän energiaa, sitoo puussa olevan hiilen koko elinkaarensa ajaksi ja eristeenä säästää energiaa. Leikattavuudeltaan levy on hyvä, leikkausjälki on suora ja tasainen. Jämäkkänä ja kimmoisana levy on helppo asentaa ja sitä on mukava käsitellä. levy on rakenteille turvallinen, luonnonmukainen lämmöneriste, joka tasaa sisäilman kosteusvaihteluita. KAIKKEEN RAKENTAMISEEN levy soveltuu kaikkeen rakentamiseen ja sopii mainiosti käytettäväksi samoissa kohteissa -puhalluseristeen kanssa. levy tuo n hyvät ominaisuudet entistä laajemmin myös taloteollisuuden ja talopakettiasiakkaiden ulottuville. levyä on saatavana alla olevia vahvuuksina hyvin varustetuista rakennustarvikeliikkeistä. Kysy myös muita levykokoja. Levyn koko (mm) kpl/pkt m 2 /pkt m 3 /pkt 50 x 565 x ,90 0,29 75 x 565 x ,93 0, x 565 x ,95 0, x 565 x ,46 0, x 565 x ,97 0,29 OIKEAT ERISTÄMISRATKAISUT

5 PÄÄTÄ ITSE ERISTEISTÄSI Kun suunnittelet uutta ko tia, loma-asuntoa, pe rus korjausta tai li sä eris tä mis tä, on eristeen valinta yksi ratkaisevimmista päätöksistäsi. Asumisviihtyisyyden lisäksi valitset ratkaisujen kestävyyttä ja ekologisuutta pitkälle tulevaisuuteen. Ra ken tajat pa ne vat näille arvoille yhä suurempaa pai noa ja siksi Eko villan suosio kasvaa. -eristeet ja asennuksen saat palveluyrittäjiltä tai omasta rautakaupastasi. -eristeet saat myös yhä useampaan valmistaloon, uuden -levyeristeen ansiosta entistä laajemmin. Kysy talomyyjältäsi! Normaali logo KANNUSTALO TALOTEKO TALOTEKO EKOVILLA-MYYNTI: EKOVILLA-PALVELUVERKOSTO AITO PUUTALOTOIMITUS Ja rakennustarvikekaupat kautta maan Ideasampo/Esaprint

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko

Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko 1/2000 Talon rakentaminen on kuin elokuvan teko Rakennutan hyvän ja taloudellisen talon Ruotsin eko-kylästä tuli energiatuhlari MotiVoittaja -kilpailu alkanut Muovia vai paperia tiivistykseen? 1 Asiantuntijana

Lisätiedot

PIENTALORAKENTAMISEN PAREMPI TULEVAISUUS-

PIENTALORAKENTAMISEN PAREMPI TULEVAISUUS- PIENTALORAKENTAMISEN PAREMPI TULEVAISUUS- Panu Kailan luennon pohjalta Pälkäneellä 2/2013 Jenny Turunen Haluammeko asua termospullossa? Arkkitehti ja arkkitehtuurin professori Panu Kaila vieraili Luomuran

Lisätiedot

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6

Sisällys LOIVAT KATOT 7. Toimivat Katot... 5 Vesikatto on tärkeä asia... 6 Toimivat katot 2013 Toimivat katot 2013 Kattoliitto ry ISBN 978-952-269-091-3 ISBN 978-952-269-092-0 (pdf) Taiton suunnittelu ja taitto: Tmi Airos Paino: Vammalan Kirjapaino Oy, Sastamala 2013 Sisällys

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä.

nousu, lattialämmityksen yleistyminen kuin pumppujen kehittyminen. Lämmön keräämiseen tarvitaan sähköä. Maalämpöpumppu kerää maaperään, kallioon tai veteen varastoitunutta auringon lämpöä. Maalämmöllä on lämmitetty pientaloja 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja lämmitystapa on kasvattanut suosiotaan 2000-luvulle

Lisätiedot

TaloSuosikit Nyt plussaa myös Kimarasta!

TaloSuosikit Nyt plussaa myös Kimarasta! TaloSuosikit Nyt plussaa myös Kimarasta! Luonnollinen osa ekologista asumistapaa! 2 Katso talojen hinnat erillisestä hinnastosta. www.kimara.fi Miksi Kimara-hirsitalo? Hirsi on perinteinen, pitkäikäinen

Lisätiedot

PIHAMAASI ON LÄMPÖPANKKI. MITÄ JOS

PIHAMAASI ON LÄMPÖPANKKI. MITÄ JOS 18.12.2014 LÄMPÖVINKKI OY PIHAMAASI ON LÄMPÖPANKKI. MITÄ JOS NOSTAISIT TALLETUKSESI? Pikaopas maalämmön hyödyntämisestä Jari Lehtinen Miksi lukisit tämän oppaan? Maksatko talosi lämmittämisestä liikaa?

Lisätiedot

Rakentaminen ja sisustaminen

Rakentaminen ja sisustaminen TEEMA Rakentaminen ja sisustaminen Teeman löydät myös lehden verkkopalvelusta: www.sotkamolehti.fi PERTTI GRANQVIST Ratkaisevat askeleet Energia: Suunnittelu tuo säästöä >> 18 Angry Birds -teemapuistossa

Lisätiedot

NÄMÄ VIISI TEKIJÄÄ RATKAISEVAT ONNISTUMISEN

NÄMÄ VIISI TEKIJÄÄ RATKAISEVAT ONNISTUMISEN Lauri Mäkinen NÄMÄ VIISI TEKIJÄÄ RATKAISEVAT ONNISTUMISEN Katon kuntokartoitus - Päätös kattoremontista - Kattoremontin järkevä hinta Päätös urakoitsijasta - Valvonta ja jälkihoito SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille

Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille 1 Ilmastonmuutos Mikä se on? Perustietoa nuorille Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero (*) : 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)

Lisätiedot

30.4.2013 TYTAN POLYURETAANIVAAHDOT - ERISTYSOPAS

30.4.2013 TYTAN POLYURETAANIVAAHDOT - ERISTYSOPAS TYTAN POLYURETAANIVAAHDOT - ERISTYSOPAS Energiatehokkuusvaatimusten kasvaessa myös lämmöneristävyyteen kiinnitetään aina vaan enemmän huomiota. Kun rakennukseen ei pääse muodostumaan kylmäsiltoja, asumisviihtyvyys

Lisätiedot

Teksti Hannele Jäämeri Kuvat Markus Pentikäinen. Talon kuluttamasta energiasta. prosenttia menee sen rakentamiseen.

Teksti Hannele Jäämeri Kuvat Markus Pentikäinen. Talon kuluttamasta energiasta. prosenttia menee sen rakentamiseen. Teksti Hannele Jäämeri Kuvat Markus Pentikäinen Talokin voi säästää Rakennukset käyttävät noin 40 prosenttia maailman energiasta. Ne ovat myös kohde, jossa kulutusta voidaan tehokkaimmin vähentää myös

Lisätiedot

Jo 27 vuotta yksilöllistä hirsi- ja talonrakennusta!

Jo 27 vuotta yksilöllistä hirsi- ja talonrakennusta! Jo 27 vuotta yksilöllistä hirsi- ja talonrakennusta! Tämä komea hirsitalo on Siekkelin Puutyön käsialaa. Lisää valikoimaa löydät www.siekkelinpuutyo.fi Tule Mökkiriehaamme perinteisen ja suositun tervanpolton

Lisätiedot

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA

ETANOLILLA TUULESTA LANNASTA HAKKEELLA Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Etelä-Savon Ely-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkinen: Uusiutuvat energiamuodot ovat haaste ja suuri mahdollisuus Kansallinen ilmastostrategia ja EU edellyttävät,

Lisätiedot

TUULETTUVA ALAPOHJA MAANVARAINEN ALAPOHJA RAKENNUSFYSIIKKA

TUULETTUVA ALAPOHJA MAANVARAINEN ALAPOHJA RAKENNUSFYSIIKKA TUULETTUVA ALAPOHJA MAANVARAINEN ALAPOHJA RAKENNUSFYSIIKKA TUULETTUVA ALAPOHJA TUULETTUVAN ALAPOHJAN KÄYTTÄYTYMINEN ERI VUODENAIKOINA KRIITTISIN AJANKOHTA ON KESÄLLÄ, JOLLOIN ULKOILMASSA ON SUURI MÄÄRÄ

Lisätiedot

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta

Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Maalämpöpumpun ja maalämmön valinta Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 19.12.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 2 Maalämmön toimintaperiaate... 2 Miten maalämpöpumppu toimii?... 3 Lämpöpumpun tehon

Lisätiedot

Valaistus. Suunnittelu. Rakentaminen. Energiatehokkuus. Jokakodin valaistusopas

Valaistus. Suunnittelu. Rakentaminen. Energiatehokkuus. Jokakodin valaistusopas Valaistus Suunnittelu Rakentaminen Energiatehokkuus Jokakodin valaistusopas 12/2010 Sisältö Sisältö...1 1 Johdanto...3 2 Valaistussuunnittelun perusteita...4 2.1 Luonnonvalo osana kodin valaistusta...4

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT. Building Technology

SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT. Building Technology SÄHKÖLÄMMITYSRATKAISUT Building Technology Sähkölämmitys Tämä esite antaa käytännöllisiä vinkkejä sähkölämmitykseen, lämmityksen asennukseen ja hyötyihin, joista asunnonomistajat voivat nauttia vuosia

Lisätiedot

Pienrakentajan BETONIOPAS

Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan BETONIOPAS Pienrakentajan betoniopas Tekijät: Ohjaajat: Julkaisija: Kustantaja: Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy Seppo Petrow, Rakennustuoteteollisuus RTT ry Petri Mannonen, Rakennustuoteteollisuus

Lisätiedot

Vihreää tekniikkaa sisä- ja ulkopuolella.

Vihreää tekniikkaa sisä- ja ulkopuolella. Vihreää tekniikkaa sisä- ja ulkopuolella. 2 Kestävä kehitys Vihreää tekniikkaa kodinkoneiden sisäpuolella... ja vihreää tekniikkaa ulkopuolella. Korkeiden energiahintojen ja tärkeiden ilmastotavoitteiden

Lisätiedot

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä

ISÄNNÖINTI 2015. Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä ISÄNNÖINTI SAARINEN ISÄNNÖINTI SAARINEN - Laatua ja luotettavuutta - www.isannointisaarinen.fi Huoneiston muutostyöt ja valvonta taloyhtiössä Tässä lehdessä: Talonmies, huoltoliike, huoltoyhtiö Mikä on

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPUT LYHYT OPPIMÄÄRÄ K= KYSYMYS V= VASTAUS

ILMALÄMPÖPUMPUT LYHYT OPPIMÄÄRÄ K= KYSYMYS V= VASTAUS ILMALÄMPÖPUMPUT LYHYT OPPIMÄÄRÄ K= KYSYMYS V= VASTAUS K: Miten valitsen oikean tehoisen ilmalämpöpumpun talooni? Meillä on 105 m2 omakotitalo, jossa on suora sähkölämmitys. V: Ensin kannatta miettiä, kumpi

Lisätiedot

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Mika Pälve Opinnäytetyö Toukokuu 13 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

KOMPOSTOINTI- OPAS. Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry

KOMPOSTOINTI- OPAS. Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry KOMPOSTOINTI- OPAS Teksti: Tiina Ikonen, Pohjois-Savon Martat ry SISÄLLYS- LUETTELO 2 KOMPOSTOINTIOPAS Kompostointi - helppoa ja palkitsevaa 4 Kompostoidaan kaikki maatuva 6 Kompostori, kehikko vai kasakomposti?

Lisätiedot

Rakenteiden ja liitosten rakennusfysiikkaa Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi

Rakenteiden ja liitosten rakennusfysiikkaa Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi Jukka Rantala, TkT Erikoistutkija, TTY/Rakennetekniikka jukka.rantala@tut.fi Virpi Leivo, DI Tutkija, TTY/Rakennetekniikka virpi.leivo@tut.fi Diffuusio, konvektio ja ilmanvaihto Kosteuden kulkeutuminen

Lisätiedot

Pirteät syystarjoukset. Laatu ja ympäristöjärjestelmät: SRV Viitoset ja Scandic Hotels. Metos Center: Syksyn koulutuskalenteri

Pirteät syystarjoukset. Laatu ja ympäristöjärjestelmät: SRV Viitoset ja Scandic Hotels. Metos Center: Syksyn koulutuskalenteri Metos Oy Ab www.metos.com Ahjonkaarre 04220 Kerava U U T I S E T Puhelin 0204 3913 ISSN 1238-9056 2/ 2005 Laatu ja ympäristöjärjestelmät: SRV Viitoset ja Scandic Hotels Metos Center: Syksyn koulutuskalenteri

Lisätiedot