VANTAAN PELASTUSALAN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VANTAAN PELASTUSALAN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT"

Transkriptio

1 SÄÄNTÖMUUTOSEHDOTUS ylimääräiselle vuosikokoukselle Säännöt on hyväksytty ensimmäisen kerran vuosikokouksessa Muutokset on kirjoitettu tekstiin vihreällä, punaisella on merkitty miten asia oli vanhoissa säännöissä, + ilmaisee muutospaikan: VANTAAN PELASTUSALAN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vantaan pelastusalan yhdistys - Räddningsbranschens förening i Vanda ry. Yhdistyksen pöytäkirjakielenä on suomi. Yhdistyksen toiminta-alueena ja kotipaikkana on Vantaan kaupunki. 2. TARKOITUS Yhdistyksen tarkoitus on yhteistyössä viranomaisten sekä eri järjestöjen kanssa, edistää ja ylläpitää sellaisia valmiuksia, jotka ovat tarpeen väestön, omaisuuden, tärkeiden toimintojen ja ympäristön suojaamiseksi ja turvaamiseksi normaali- ja poikkeusoloissa uhkaavilta onnettomuuksilta, vaaroilta ja tuhoilta sekä niiden seurausten rajoittamiseksi ja lievittämiseksi. Yhdistys jatkaa Vantaan Väestönsuojeluyhdistys - Vanda Befolkningskyddsförening ry:n työtä ja perinteitä ja Vantaan palokuntien keskusjärjestö - Centralorganisationen för brandkårerna i Vanda ry:n toimintoja. Yhdistys voi päätöksellään kuulua pelastusalaa edistäviin yhdistyksiin. 3. TOIMINTAMUODOT Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys 1. tukee ja opastaa jäseniään yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa sekä valvoo jäsenistönsä etuja; 2. opastaa ja neuvoo kansalaisia välttämään vaaratilanteiden syntymistä sekä suojautumaan onnettomuus- ja tuhotilanteissa ja vähentämään niiden vaikutuksia; 3. kouluttaa alan tehtävissä toimivia ja niihin valmennettavia henkilöitä järjestämällä koulutus-, tiedotus- ja harjoitustilaisuuksia; 4. kehittää ja laajentaa nuoriso- ja naistyötä kaikilla pelastushallinnon osa-alueilla; 5. tuottaa, julkaisee ja välittää alan tiedotus- ja koulutusaineistoa sekä välineistöä; 6. pyrkii lisäämään yleisön kiinnostusta omatoimisuuteen ihmisten ja omaisuuden ja tärkeiden toimintojen suojelemiseksi sekä toimintaan alan vapaaehtoisjärjestöissä; 7. järjestää alaan liittyviä yleisötilaisuuksia, kokouksia, seminaareja, näyttelyjä, kilpailuja ja leirejä; 8. antaa asiantuntija-apua alan kysymyksissä; 9. tekee esityksiä ja aloitteita sekä osallistuu alan kehittämiseen; 10. tukee ja kehittää vapaaehtoista pelastuspalvelutoimintaa alueellaan; 11. antaa apua pelastusalan viranomaisille; 12. seuraa alan kehitystä kotimaassa ja ulkomailla sekä 13. pitää yhteyksiä vastaaviin ulkomaisiin järjestöihin. Toiminnan tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi yhdistys voi jakautua rekisteröimättömiksi toiminnallisiksi osastoiksi, joiden toimintasäännöt ja johtoelimien henkilöt yhdistyksen hallitus vahvistaa. 4. JÄSENYYS Yhdistyksen jäseniä ovat kunniajäsenet ja varsinaiset jäsenet. Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiset jäsenet. Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua yksityishenkilön hallituksen esityksestä. 5. JÄSENYYDESTÄ EROAMINEN Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroavan jäsenen on kuitenkin maksettava sen vuoden jäsenmaksunsa, jona hän eroaa. Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, joka on olennaisilta osin jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettellyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

2 2 Jäsen voidaan katsoa eronneeksi mikäli jäsenmaksua ei ole suoritettu viimeistään seuraavaan vuosikokoukseen mennessä.

3 3 6. TALOUS Jäsen on velvollinen suorittamaan yhdistykselle kultakin vuodelta jäsenmaksua, jonka suuruuden päättää vuosikokous. Jäsenmaksu on maksettava toukokuun loppuun mennessä. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Jäsenten jäsenmaksun määrittelee yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Jäsenmaksun määräämisen perustana on: Kuntajäsenen jäsenmaksu perustuu kantovuoden alussa olevaan asukasmäärään Yrityksillä edellisen vuoden lopussa ollut henkilömäärä Asunto- ja kiinteistöyhtiöillä perusmaksu ja kerrosalaan perustuva vuosimaksu Muiden jäsenten jäsenmaksun määrittelee yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua 7. VARAINHANKINTA Yhdistys voi toimeenpanna asianmukaisella luvalla varojen keräyksiä, juhlia ja arpajaisia sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa yhdistyksen toimialaan liittyvää kustannus-, julkaisu-, suunnittelu-, ja välitystoimintaa sekä hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta toimintaansa varten. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille. 8. TOIMIELIMET JA -HENKILÖSTÖ Yhdistyksellä on vuosikokous, hallitus sekä erikseen päätettävät muut toimielimet ja muu henkilöstö. toiminnanjohtaja (pois) 9. KOKOUSEDUSTAJAT JA ÄÄNIMÄÄRÄT Varsinaisilla jäsenillä on yksi ääni. Kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksessa oikeus osallistua keskusteluun. Yhteisöjäsenellä tulee olla jäsenen antama valtakirja yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksissa sen varsinaisilla jäsenillä on ääniä seuraavasti: Kuntajäsenellä on kahdeksan ääntä. Kuntajäsen voi kuitenkin käyttää enintään 1/3 kokouksessa edustettuna olevasta äänimäärästä Muilla varsinaisilla jäsenillä on yksi ääni Kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksessa oikeus osallistua keskusteluun Yhteisöjäsenellä tulee olla jäsenen antama valtakirja yhdistyksen kokouksessa. 10. VUOSIKOKOUS Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen kokoonkutsumana kerran kalenterivuodessa, huhtikuun loppuun mennessä. Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa; 2. todetaan kokouksen osanottajat sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus; 3. hyväksytään kokouksen työjärjestys; 4. esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto; 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta; 6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tai muusta toimenpiteestä, johon toimintakertomus, tilinpäätös tai tilintarkastajien lausunto saattavat antaa aihetta; 7. päätetään toimielinten kokouspalkkiot ja tilintarkastajien palkkiot kuluvaksi toimintakaudeksi; 8. päätetään jäsenmaksujen suuruus; 9. vahvistetaan kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

4 4 10. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä 11. valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi; 12. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle siten, että hallituksen jäsenistön tulee edustaa tasapuolisesti pelastustoimea sekä jäsenistöä; 13. valitaan toiminnantarkastaja sekä varamies; 14. valitaan yhdistyksen edustajat tarvittaviin organisaatioihin, joissa yhdistyksellä on edustus; 15. valitaan tarvittaessa vaalitoimikunta kuluvalle toimintakaudelle; 16. käsitellään kokouskutsussa mainittavat muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat. Kokouskutsut esityslistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta. Asia, jonka jäsen haluaa käsiteltäväksi vuosikokouksessa, on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tammikuun loppuun mennessä. maaliskuun vahvistetaan kuluvan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio, jonka tulee tasapuolisesti huomioida yhtäältä palo-ja pelastustoimen sekä toisaalta väestönsuojelun vaatimukset; 10. valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimintakaudeksi; 11. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle siten, että hallituksen jäsenistön tulee edustaa tasapuolisesti palo- ja pelastustoimea, väestönsuojelua sekä jäsenistöä; 12. valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä kummallekin varamies; 13. valitaan yhdistyksen edustajat tarvittaviin organisaatioihin, joissa yhdistyksellä on edustus; 14. valitaan tarvittaessa vaalitoimikunta alkavalle toimintakaudelle; 15. käsitellään kokouskutsussa mainittavat muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esittämät asiat. 11. YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää ilmoittaen samalla käsiteltävän asian. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on esityslistoineen toimitettava jäsenille vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. 12. HALLITUS Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 3 ja enintään 5 jäsentä. Hallituksen jäsenistön tulee edustaa tasapuolisesti pelastustoimea ja muuta jäsenkuntaa. Yhdistyksen vuosikokous valitsee puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet kahdeksi toimintakaudeksi siten, että vuosittain puolet heistä on erovuorossa. Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt toimintakaudeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle kun vähintään puolet sen jäsenistä sitä häneltä kirjallisesti pyytää. Hallituksen toimintakausi on kahden vuosikokouksen välinen aika. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 5 ja enintään 15 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenistön tulee edustaa tasapuolisesti (palo- ja )pelastustoimea(, väestönsuojelua ja) muuta jäsenkuntaa. Yhdistyksen vuosikokous valitsee hallituksen jäsenet kahdeksi toimintakaudeksi siten, että vuosittain puolet heistä on erovuorossa. Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen erovuoroiset jäsenet määrätään arvalla. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimintakaudeksi kerrallaan. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen jäsenistä on saapuvilla. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle kun vähintään puolet sen jäsenistä sitä häneltä kirjallisesti pyytää. Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen tehtänä on: 13. HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

5 5 1. johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti niin, että asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan; 2. valvoa yhdistyksen toiminnan kehittämistä; 3. valmistella ja esitellä yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat; 4. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset; 5. ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja hyväksyä heidän palvelussuhteensa ehdot; 6. vahvistaa yhdistyksen toimintasäännöt ja muut tarvittavat pysyväismääräykset; 7. valmistella yhdistyksen toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet ja määritellä niiden arvioinnissa tarvittavat menetelmät; 8. määritellä yhdistyksen ansiomerkit ja päättää niiden myöntämisestä; 9. ylläpitää jäsenluetteloa; 10. hyväksyä uudet jäsenet sekä 11. edustaa yhdistystä. Yhdistyksellä voi olla toiminnanjohtaja. 14. TOIMINNANJOHTAJA Toiminnanjohtajan tehtänä on: 1. johtaa yhdistyksen toimintaa niin, että asetetut tavoitteet saavutetaan; 2. huolehtia yhdistyksen toiminnan kehittämisestä; 3. huolehtia kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä, sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta. 15. NIMEN KIRJOITTAMINEN Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen määräämän henkilön kanssa. Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan tai hallituksen määräämän muun toimihenkilön kanssa. Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. 16. TILIT Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajille viimeistään 15 päivänä helmikuuta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään 1 päivänä maaliskuuta. 17. ÄÄNESTÄMINEN Kun yhdistyksen toimielinten kokouksissa on tehty kaksi tai useampia kannatettuja ehdotuksia, toimitetaan tarvittavat äänestykset avoimesti. Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan, voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy, vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa. 18. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tulee tehdä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väliaika on vähintään 30 vrk. Kummassakin kokouksessa tulee päätös tehdä kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Jälkimmäisessä kokouksessa on sääntömuutos hyväksyttävä muutoksitta. 19. YHDISTYKSEN PURKAMINEN Päätös yhdistyksen purkamisesta ja sen toiminnan lopettamisesta on tehtävä siinä järjestyksessä kuin sääntöjen muuttamisesta on 18 :ssä määrätty.

6 6 Päätettäessä yhdistyksen purkamisesta on samalla määrättävä, miten sen omaisuus käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseksi Vantaalla.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa

.Yhdistyksen tarkoituksena on edistää palontutkinnan laatua ja palontutkijoiden ammattitaitoa 1 SÄÄNNÖT Suomen palontutkijat ry Rekisteröitävä yhdistys Yhdistyksen nimi ja kotipaikka.1 Yhdistyksen nimi on Suomen palontutkijat Ry.ja sen kotipaikka on Vantaa Tarkoitus ja toiminnan laatu.2.yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa.

Aikidoseura Akari ry:n säännöt. Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. Aikidoseura Akari ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Akari ja sen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdstyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä aikidotaitoa sekä toimia aikidon tunnetuksi tekemiseksi ja harrastuksen

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT IS Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on HUMPPILAN VEIKOT RY Seuran kotipaikka on HUMPPILA 2 Seuran

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa.

1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 1(3) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Tampereen seudun Omaishoitajat ry ja kotipaikka Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Pirkanmaa. 2. Yhdistyksen tarkoituksen on toimia omaishoitajien

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot

JALJENNOS 26.08.2013

JALJENNOS 26.08.2013 1(5) Rekisterinumero: 143.363 YHDISTYKSEN SAANNOT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jaljennos annettu: Hyvinkaan Elainsuojeluyhdistys ry Hyvinkaa c/o Varikaihdin Vaino Jukka,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 03.02.2011 voimassa 03.02.2013 asti 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

Senioriyhdistys Säännöt 1(5)

Senioriyhdistys Säännöt 1(5) Senioriyhdistys Säännöt 1(5) 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus Yhdistyksen nimi on Matinkylän seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä

Lisätiedot

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt

Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Koti Suomalaisille Vanhuksille -yhdistyksen säännöt Käsitelty ensimmäisen kerran 20.11.2009 pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja hyväksytty 24.4.2010 vuosikokouksessa. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972

Meido-Kan ry:n säännöt. MDKSaannot0601. Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 Meido-Kan ry:n säännöt 15.6.1972 1. Yhdistyksen nimenä on Meido-Kan ja sen kotipaikka Helsingin kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä budo- ja itsepuolustustaitoa, kuten esim. judo-,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot