Lastensuojelu hätätilanteissa: ennakointia, riskien vähentämistä ja reagointia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lastensuojelu hätätilanteissa: ennakointia, riskien vähentämistä ja reagointia"

Transkriptio

1 Bo Viktor Nylund 1 Lastensuojelu hätätilanteissa: ennakointia, riskien vähentämistä ja reagointia 1. Johdanto Tämän esseen tarkoituksena on tarkastella luonnonkatastrofien ilmiöitä ja kuinka ne vaikuttavat lasten suojeluun: sen ehkäisyyn, riskien vähentämiseen, väkivaltaan reagoimiseen, hyväksikäyttöön. Näkökulmana on lasten oikeuksien turvaaminen selviytymiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin. 2 Ne jotka tutkivat ilmastonmuutoskysymystä käyvät keskustelua ilmiön mittasuhteista ja syistä. Tämän esseen tarkoituksena ei ole osallistua tuohon keskusteluun. Sen sijaan tämä on yritys ymmärtää sääilmiöihin liittyvien vaarojen maantieteellistä jakautumaa, yleisyyttä ja lisääntymistä sekä myös vahvistaa ja uudelleen kohdistaa toimintaamme vaikuttavien tietojen analyysia. Näin tulee tehdä, jotta voimme edistää lähempää vuoropuhelua muuttuvista riskeistä tietoa tuottavan tieteen ja meidän tiedon käyttäjien välillä. Me käytämme tätä tietoa ennakoimiseen, joka pitää sisällään varautumisen hätätilanteisiin, riskien vähentämiseen ja lieventämiseen sekä reagointiin. Tässä esityksessä osoitetaan, kuinka erityyppiset katastrofit vaikuttavat lasten suojeluun eri tavoilla, ja että toisaalta on olemassa myös monia yhteisiä suojelutarpeita, jotka ovat tärkeitä riippumatta siitä, minkä tyyppinen katastrofi on käsillä. Lasten ja perheiden haavoittuvuus katastrofeissa ei ole vain fyysistä vaan myös sosiaalista ja psyykkistä. Perusolettamus tätä tekstiä kirjoittaessa oli se, että katastrofit olivatpa ne sitten ilmastonmuutoksen aiheuttamia tai eivät, aiheuttavat epätasapainon sosiaaliseen järjestelmään ja elinoloihin, ja johtavat sekä pitkäaikaisiin että akuutteihin suojelutarpeisiin. 2. Ilmastonmuutos ja katastrofit a ) Katastrofityypit A World Fit for Children - ohjelmassa, jonka YK:n yleiskokous otti käyttöönsä vuonna 2002, YK:n jäsenmaat lupasivat, että ne suojelisivat ympäristöämme, sen moninaista elämää, sen 1 Kirjoittajalla on tausta ihmisoikeus-, lastensuojelu-, ja humanitaarisessa toiminnassa. Vaikka kirjoittajalla on kokemusta työskentelemisestä UNICEF:ille ja YK:n muille järjestöille, tämän kirjoituksen näkemykset ovat kirjoittajan omia, eivätkä ne välttämättä edusta UNICEF:in tai muun YK:n kantaa. Meriitit: LL.M. Columbia University, MPolSc Abo Akademi University, and PhD Candidate of the Graduate Institute for International Studies, Geneva (HEI). Sähköposti: Kirjoittaja haluaa kiittää Marcus Baltzeria ja Lilit Umroyania laajasta tuesta tämän tutkimuksen laatimisessa. Tämä tutkimus on tehty Valtakunnallisille Lastensuojelupäiville Turkuun, jotka pidetään UNICEF:in lastensuojelustrategia UNICEF:in lastensuojelustrategia tunnustaa, että konfliktit ja katastrofit jotka ovat yleistyneet ja pahentuneet ilmastonmuutoksen seurauksena, aiheuttavat uusia suojeluriskejä ja pahentavat olemassa olevia riskejä. Näihin asioihin puututaan strategian ja välineiden kehittämisen avulla, koulutusmuutoksilla, uusien kumppanuuksien muodostamisella ja vanhojen kumppanuuksien vahvistamisella. Kumppaneihin kuuluvat kansalliset saman asian ajajat, kansalliset ja kansainväliset organisaatiot, akateemiset ja tutkivat instituutiot maanilmanlaajuisella ja kansallisella tasolla.

2 kauneutta ja luonnonvaroja, kaikkea sitä joka parantaa elämänlaatua nykyiselle ja tuleville sukupolville. Me annamme kaiken avun suojellaksemme lapsia ja minimoidaksemme luonnonkatastrofien tuhoja ja vaikutuksia lapsiin. 3 Kun pitää mielessä tämän YK:n yleissitoumuksen, ymmärtää luonnonkatastrofien kokonaisvaikutusten merkityksen lapsiin ja heidän perheisiinsä. Erityyppiset luonnonkatastrofit iskevät eri tavalla, ja tämän vuoksi lasten suojeluun vaikuttavat seikat vaihtelevat jonkin verran. Maanjäristykset, tulivuorenpurkaukset ja tsunamit ovat äkillisiä tapahtumia, kun taas kuivuus ja kylmät säärintamat vaativat uhrinsa hitaasti. Tulvat kuuluvat välimaastoon, kun vertaa niiden alkamisaikaa ja sitä hetkeä jolloin ne muuttuvat vaaralliseksi ihmisväestölle. Saadun tiedon perusteella näyttää siltä, että maanjäristykset ja tsunamit eivät välttämättä ole kuolettavampia kuin ennen, mutta ne vaikuttavat suurempaan määrään ihmisiä. Maanjärjestysten ja tsunamien ei yleisesti katsota tapahtuvan ilmastonmuutoksen seurauksena, mutta niiden vaikutus liittyy ilmastonmuutokseen. Esimerkiksi nopea ja yleisesti melko kontrolloimaton kaupungistuminen varsinkin kehittyvissä maissa, on lisännyt köyhien ihmisten haavoittuvuutta. 4 Ilmastonmuutoksen aiheuttama muuttoliike ja kaupunkialueiden paremmat palvelut saavat ihmiset muuttamaan keskuksiin. Esimerkiksi Liberiassa ja Nigerissä kaupunkilaislapset käyvät peruskoulua kaksi kertaa todennäköisemmin kuin maalla asuvat lapset. Kehittyvissä maissa yleisesti vain yksi kolmesta maaseudulla asuvasta naisesta käy suositellusti vähintään neljä kertaa klinikalla ennen synnyttämistä. Kaupunkilaisnaisilla luku on kaksi kolmesta. Vaikka on helppo nähdä miksi ihmiset muuttavat kaupunkeihin, suuren ihmismäärän keskittyminen varsin pienelle alueelle, ja sen aiheuttama suuri paine monin paikoin riittämättömälle infrastruktuurille asettaa suuret määrät ihmisiä riskialttiiksi. Se hankaloittaa maanjäristyksien ja tsunamien uhrien auttamistoimia. Tämä seikka pitää paikkansa varsinkin vaatimattomilla asunalueilla, johon kaupungin köyhälistö on yleensä keskittynyt. Kuivuudella ja erittäin kylmillä säärintamilla (esimerkiksi Mongolian dzud) on pitkittynyt vaikutus uhreihinsa: ne kuluttavat hitaasti loppuun perheiden ja lasten selviytymismekanismit. Esimerkiksi alle 5-vuotiaat etiopialaiset lapset kärsivät 36 prosenttia todennäköisemmin ruuan puutteesta ja ovat 41 prosenttia todennäköisemmin pienikasvuisia, jos he ovat syntyneet kuivuusvuotena. 5 Ruoan saannin turvattomuus viljahävikin ja niukan ravintopitoisuuden vuoksi johtaa tauteihin. Äärimmilleen venytetyt selviytymismekanismit kasvattavat puolestaan haavoittuvuuden riskiä ja häiriökäyttäytymistä, kun perheet ja lapset joutuvat turvautumaan vieläkin toivottomampiin keinoihin hengissä pysyäkseen. 6 Euroopan parlamentin ympäristön, 3 A World Fit for Children, Yleiskokous otti päätöslauselman käyttöön A/RES/S-27/2 11. lokakuuta 2002, artikla 7(10). 4 Katso sivu 5, missä asiasta lisää perusteluja ja tilastoja. 5 UNDP:n Inhimilliset kehityksen raportti, Mukaan lukien seksuaalisen hyväksikäytön tapaukset ( seksiä ravinnoksi ) ja perinteiset haitalliset tavat (lapsiavioliitot, pakotetut avioliitot)

3 kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan 7 teettämä tutkimus tukee tuloksia, joiden mukaan vakavan kuivuuden rasittama maa-alue maailmassa on kaksinkertaistunut luvun alusta. Puolet tästä ilmiöstä katsotaan aiheutuneen sademäärien muutoksista ja toinen puoli lämpenevästä säästä. Tulvat vaikuttavat ihmisiin hyvin samalla tavalla kuin kuivuudet, mutta vesiteitse leviävät taudit ovat lisähaaste. Tämä kuormittaa selviytymismekanismeja ja vaikeuttaa suojelua. Tilanne voi jatkua pitkään sen jälkeen kun tulvavedet ovat poistuneet. 8 Valitettavasti ei ole epätavallista, että katastrofit ja niiden seuraukset tapahtuvat samaan aikaan konfliktien kanssa. Tämä johtaa siihen, että jo valmiiksi vakavat, lapsiin kohdistuvat turvallisuusriskit kärjistyvät ja pahentuvat konfliktialueilla. Nämä kaksinkertaisen vaikutuksen skenaariot luovat yleensä pahimmat ja vaarallisimmat olosuhteet lasten asumiselle ja kasvulle. b) Katastrofien yleisyys Tämänhetkisen tiedon valossa luonnonkatastrofien määrä on kasvanut 1940-luvun puolivälistä. Tämä kasvutrendi lähti voimakkaaseen nousuun 1970-luvun puolivälistä lähtien (kuva 1). Vaikka ei ole olemassa tietoa, joka suoraan kiistäisi teorian luonnonkatastrofien yleistymisestä kyseisen ajanjakson aikana, todellinen kasvu ei välttämättä ole ollut yhtä jyrkkä. Sellaiset seikat kuten jatkuvasti kehittyvät kommunikaatiojärjestelmät, ja jopa tarkemmat mittauslaitteet ja parempi tilastointi ympäri maailman, tarkoittavat sitä, että nykyisin iskevät luonnonkatastrofit rekisteröidään ja dokumentoidaan huomattavasti todennäköisemmin kuin ennen. Graph 1 - Natural disasters reported Katastrofi määritellään tyypillisesti luonnonuhkana joka vaikuttaa ympäristöön ja johtaa taloudellisiin menetyksiin, luonnontuhoihin sekä ihmistappioihin. Tuhon vaikutukset riippuvat ihmisten kyvystä kestää katastrofia ja myös ihmisten peräänantamattomuudesta. Tämän ymmärtäminen kiteytyy kaavaan: katastrofit sattuvat kun vaarat kohtaavat haavoittuvuuden. 9 Vaarat eivät koskaan aiheuta katastrofia alueilla jotka eivät ole haavoittuvaisia, joten esimerkiksi voimakas maanjäristys asumattomalla alueella ei johda katastrofiin, koska alue ei ole 7 Climate Change and Natural Disasters: Scientific evidence of a possible relation between recent natural disasters and climate change, (IP/A/ENVI/FWC/ ) 8 Pitkäaikaiset suojelun haavoittuvuudet, jotka syntyvät katastrofeista, ovat usein vaikeampia käsitellä, koska ne vaativat investointeja ja työtä pitkän aikaa sen jälkeen kun katastrofialue on menettänyt sen huomion, minkä se on saanut katastrofin tapahduttua (joskus tätä kutsutaan CNN-vaikutukseksi) 9 B. Wisner, P. Blaikie, T. Cannon, and I. Davis (2004). At Risk - Natural hazards, people's vulnerability and disasters. Wiltshire: Routledge.

4 haavoittuvainen. Termi luonnonkatastrofi on siksi kiistanalainen, koska tapahtumista ei yksinkertaisesti muodostu katastrofia ilman ihmisen mukanaoloa. 10 Graph 2 - Number of people affected by disaster Meillä olevan tiedon valossa katastrofien vaikutuksissa on ensi näkemältä paradoksi. Ensinnäkin näemme, että katastrofista kärsivien ihmisten määrä on noussut (kuva 2). Sen voimme katsoa johtuvan katastrofien kasvaneesta määrästä (kuva 1) yhdistettynä väestön kasvaneeseen määrään ja kaupungistumiseen (kuva 4). Toisaalta näemme, että suoraan katastrofien seurauksena kuolleiden ihmisten määrä näyttäisi olevan laskussa (kuva 3) D. Alexander (2002). Principles of Emergency planning and Management. Harpended: Terra publishing. 11 Kuvat luonnonkatastrofeista ajanjaksoilla, yleiset ja tyyppien mukaan: EM-DAT: the Office of U.S. Foreign Disaster Assistance and Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (OFDA/CRED) Kansavälisten katastrofien tietokanta. Dataa käyttää YK:n kansainvälisten katastrofien pienentämisstrategia

5 Tämä saattaa näyttää sekä yllättävältä että ristiriitaiselta. Todellisuudessa nämä tiedot kuitenkin auttavat meitä ymmärtämään tämän paradoksilta näyttävän ilmiön. Ensinnäkin, hyvin suuret, yli miljoona kuolonuhria vaatineet luvun alun katastrofit saivat katastrofityypistä riippumatta monia lisäuhreja tartuntataudeista, jotka levisivät heti katastrofien jälkeen. Parantuneiden yleisen terveydenhuoltojärjestelmien ja tehokkaampien rokotteiden ansiosta olemme nykyisin paremmin varautuneet kontrolloimaan pandemioita, jotka usein seuraavat katastrofeja. Toiseksi reagointikapasiteetti katastrofeihin oli viime vuosisadalla lähes olematonta. Maiden hallituksilla ei ollut kykyä vastata katastrofeihin ja lisäksi niillä oli hyvin erilainen rooli tuolloin. Monissa maissa, joihin katastrofi oli iskenyt, oli kolonialistihallitus, ja niillä oli vähäinen kiinnostus ihmisten hyvinvointiin. Myöskään itsenäisissä maissa hallitukset eivät välttämättä asettaneet katastrofeihin reagointia tärkeimpien asioiden listalle. Nykyisin hallitukset pitävät sitä nolona, jos heidän ei katsota reagoivan katastrofeihin tehokkaasti. Viime aikoihin asti kansainvälinen yhteistyö avustusoperaatioiden tehostamisessa oli lähes olematonta, ja vastuu jäi katastrofimaan hallitukselle. Nykyisin pidämme kansainvälistä yhteistyötä itsestäänselvyytenä. Kolmanneksi, nykyiset varoitusmekanismit hälyttävät paljon nopeammin modernien kommunikaatiojärjestelmien ansiosta ja katastrofialueiden ihmiset voivat näin ryhtyä varautumistoimenpiteisiin. Ja viimeiseksi, kommunikaatio ja infrastruktuuri olivat aikaisemmin sellaisella tasolla, että vaikka olisi ollut poliittista tahtoa pelasta elämiä, olisi ollut hyvin vaikeaa hankkia tarvittavaa tietoa ja vaikeaa toimittaa apua sitä eniten tarvitseville. Suuret parannukset kommunikaatiossa ja infrastruktuurissa viimeisen 50 vuoden aikana eivät ole vain helpottaneet katastrofiavun perille saattamista, vaan se on myös mahdollistanut tiedon kulkeutumisen nopeammin ulkomaailmaan. Se on puolestaan mahdollistanut kokonaisvaltaisemman ja paremmin kohdistetun avun. 12 Lyhyesti sanottuna, suurin syy siihen miksi vähemmän ihmisiä kuolee katastrofeissa nykyään kuin vuosisata sitten, on todennäköisesti se, että me olemme paljon parempia varoittamaan ihmisiä ja parempia reagoimaan kuin ennen. 12 Wisner et al op cit. 7

6 Vähemmän ihmisiä kuolee luonnonkatastrofeissa nykyisin kuin viime vuosisadan alussa. Sen ei kuitenkaan pitäisi jättää varjoon sitä, että paljon suurempi määrä ihmisiä kärsii luonnonkatastrofeista kuin ennen (kuva 2). Tämä on ennen kaikkea kaupungistumisen vaikutusta; nykyisin enemmän ihmisiä asuu niillä alueilla, joihin katastrofit iskevät. Näin ollen katastrofi vaikuttaa suurempaan määrään ihmisiä, vaikka pienempi määrä todennäköisesti kuolee kuin ennen. Maailma käyttäytyy kuten ennen, mutta se ravistelee suurempaa määrää ihmisiä. 13 On olemassa myös vahva korrelaatio köyhyyden ja katastrofien vaikutuksia kohtaavien ihmisten määrän välillä. Köyhien ihmisten muutto kaupunkeihin työllistymismahdollisuuksien ja palvelujen perässä on, varsinkin kehittyvissä maissa on vauhdittanut epävirallisten asuinalueiden rakentamista. Niissä rakentaminen on usein sääntelemätöntä ja huonolaatuista. 14 Vaikutuksenalainen väestö on todennäköisemmin kuin, ennen hyvin köyhää. Ihmiset asuvat rakennuksissa jotka ovat vaarassa romahtaa ja harrastavat elinkeinoja joiden elpyminen on vaikeaa (pieniä vakuuttamattomia yrityksiä, turvattomia työsopimuksia ja palvelutuotantotöitä) usein katastrofeja seuraavassa hitaasti toipuvassa taloudessa. 15 Noin 97 % ihmisistä, jotka kuolivat katastrofeissa vuosina oli kotoisin kehittyvistä maista (kuva 5). 16 Lapsia ja perheitä auttamaan kohdistetut pelastusoperaatiot hidastuvat kun luonnon onnettomuudet iskevät kaupunkialueelle, jossa usein sijaitsee hallituksen ja avustusjärjestöjen päämaja, ja tämä johtaa hitaampaan reagointiin. Yllä olevan tiedon perusteella on helppo ymmärtää, että usein on olemassa syvällisiä lasten suojelun ongelmia ennen varsinaista hätätilannetta, ja nämä lasten suojelun ongelmat sekoittuvat katastrofin aiheuttamiin ongelmiin. 3. Ohjeet ja säännöt 13 Katso miten johtavan seismologin Roger Bilhamin artikkeli on rakennettu 14 Katso Cohen, Urban Growth in Developing Countries: A Review of Current Trends and a Caution Regarding Existing Forecasts saatavilla 15 Pelkästään viimeisen 25 vuoden aikana, 98 prosenttia ihmisistä, jotka ovat joko loukkaantuneet tai kärsineet luonnonkatastrofeista, asuivat 112 maassa jotka luokiteltiin matalatuloisiksi tai matala-keskituloisiksi, Worldwatchinstituutin 2007 Maailman tila raportin mukaan: 16 Natural Disasters and Sustainable Development: Understanding the Links between Development, Environment, and Natural Disasters by the United Nations International Strategy for Disaster Reduction

7 Lapsen oikeuksien sopimus on työväline, joka pätee maailmanlaajuisesti (sen ovat vahvistaneet kaikki muut maat paitsi Somalia ja Yhdysvallat) ja se pätee myös hätätilanteissa. Tästä huolimatta ihmisoikeudet ja lastensuojeluaisat katastrofin koittaessa eivät ole itsestäänselvyyksiä. Sopimukseen liittyy monia suojeluun liittyviä säädöksiä, jotka pitävät paikkansa aseellisen konfliktin sattuessa, mutta vain muutamia erityisesti luonnonkatastrofeihin päteviä säädöksiä. Koska kaikkia keskeisimpiä säännöksiä sovelletaan edelleen, säännökset ovat erittäin tärkeitä ja antavat vahvat puitteet suojeluun liittyville kysymyksille. Tällaisia osa-alueita ovat muun muassa ilman huoltajaa olevat lapset, lasten suojelu hyväksikäytöltä ja laiminlyönniltä, kuin myös syrjintään liittyvät seikat sekä oikeus tiedon saantiin, joka voi lisätä itsesuojelua. YK:n vuosituhatjulistus ilmaisee sitoumuksensa varmistaa että kaikille lapsille ja siviiliväestöön kuuluville, jotka kärsivät kohtuuttomasti luonnonkatastrofien, kansanmurhien, aseellisten selkkausten ja muiden humanitääristen hätätilanteiden seurauksena annetaan kaikki apu ja suojelu, jotta he voivat jatkaa normaalia elämää niin pian kuin mahdollista. 17 Agenda 21 ja Rion julistus ympäristöstä ja kehityksestä, jotka hyväksyttiin YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa Rio de Janeirossa, Brasiliassa vuonna 1992 ja YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) ovat olleet tärkeässä asemassa vahvistamassa ihmisoikeuksien ja ympäristön yhteyttä. Julistuksen 10. periaatteessa sanotaan, että ympäristöasiat tulisi käsitellä siten, että kaikki kansalaiset, joita asia koskee, voivat siihen osallistua. Ilmastosopimuksen 6. artikla koskee koulutusta, tietoisuuden lisäämistä ja osallistumista sekä tiedon saatavuuden lisäämistä ilmastonmuutoksesta. Hyogon toimintaohjelma nostaa esiin saman suuntaisesti viisi toimintaperiaatetta: instituutioiden kautta tapahtuva katastrofien aiheuttamien riskien vähentäminen, riskien tunnistaminen, tieto, koulutus ja riskien sietäminen, riskien vähentäminen ja ennakoinnin vahvistaminen. 4. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat keskeiset suojelun huolenaiheet ja uhkat Ilmastonmuutoksen aiheuttamat ihmisten muuttoliikkeet, kaupungistuminen ja pakolliset siirtymiset, jotka johtavat sosiaalisten järjestelmien ja elinkeinojen hajoamiseen, opiskelujen keskeytymiseen ja peruspalvelujen rajoitettuun saatavuuteen. Viisivuotias Shahid Khan yritti pysyä tajuissaan sairaalassa, jossa vakava ripulitauti uhkasi tappaa hänet. Hänen isänsä seurasi avuttomana peläten menettävänsä poikansa, yhden niistä harvoista asioista hänen elämässään jota tulva ei vielä ollut ottanut. Tämä nuori poika on yksi niistä miljoonista lapsista, jotka YK:n mukaan selvisivät viime kuussa Pakistania ravisuttaneista tulvista, mutta jotka ovat nyt haavoittuvaisia toiselle, vesiteitse leviävien tautien kuolema-aallolle. Khanin isä Ikramullah pakeni Pabbista juuri ennen kuin tulvat tuhosivat luoteisessa sijaitsevan kaupungin noin kuukausi sitten. Hän jätti taakseen kahden huoneen talonsa ja kaiken omaisuutensa, mukaan lukien pienen yrityksensä jotta hän voisi pelastaa vaimonsa ja neljä lastaan. Pelastin lapseni. Se 17 Artikla IV, kappale 26.

8 on minulle kaikki kaikessa, sanoi Ikramullah, jonka 6-vuotias poika Wagar on myös kärsinyt vakavasta ripulista viime päivinä. 18 Lasten hylkääminen, erottaminen perheestä, ja perheen jäsenten menettäminen Lapset jotka selvisivät luonnon suuresta vihasta, Aasin tsunamista, joutuvat kohtaamaan uuden vaaran: lapsikaupan. Viime viikkoina on kuulunut useita uutisia kansainvälisen lapsikauppa- ja laittoman adoption ringeistä, jotka pyrkivät hyväksikäyttämään traumoista kärsiviä lapsia jotka ovat erotettu perheen jäsenistään.tarkkoja lukuja on vaikea saada, mutta YK arvio, että noin 1,5 miljoona lasta kärsi 13 Aasian maata hukuttaneista tappaja-aalloista. Ne tappoivat kaikkiaan ihmistä joulukuun 26. päivänä Virallisten arvioiden mukaan noin lasta menetti toisen tai molemmat vanhempansa. Huoltajista erossa olemisen tuskan lisäksi lapset kohtaavat tässä tilanteessa välittömiä ja vakavia turvallisuusriskejä. Meidän saamiemme tietojen mukaan ihmiset yrittävät myydä lapsiaan tai väittävät etteivät he ole heidän omiaan, sanoi Geoffrey Keele, UNICEF:in tiedotuspäällikkö Sri Lankassa. Tässä vaiheessa näyttää, että kysymys on enemmän opportunismista kuin laajalle levinneestä, järjestäytyneestä rikollisuudesta, mutta siitä huolimatta seuraamme tilannetta hyvin, hyvin tarkasti. Lisääntynyt altistuminen hyväksikäyttöön, sukupuoleen perustuva väkivalta mukaanlukien seksuaaliväkivalta ja ihmiskauppa. Lisääntynyt altistuminen hyväksikäyttöön selviytymismekanismeina perheille, jotka ovat joutuneet äärioloihin, mukaan lukien lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsityövoima ja vaaralliset työt. Ilman huoltajaa olevat lapset Haitissa, mukaan lukien orvot ja vanhempien sukulaisille tai tuntemattomille lähettämät lapset, ovat suuremmassa vaarassa joutua kidnapatuksi, orjuutetuksi, myydyksi tai kaupatuksi viime kuussa tapahtuneen tuhoisan maanjäristyksen aiheuttaman turvattomuuden vuoksi, varoitti YK:n ihmisoikeusryhmä tänään. Ilman huoltajaa olevat lapset ovat erityisen haavoittuvaisia ja siksi on erittäin tärkeää, että lapsi rekisteröidään, jäljitetään ja yhdistetään muuhun perheeseen aina kun tämä on mahdollista he lisäsivät. Evakuointioperaatioiden aikana on ehdottoman tärkeää välttää tarpeetonta perheenjäsenten erottamista, koska se saattaa asettaa lapset vaaratilanteisiin, pahentaa heidän traumaansa ja ahdinkoansa, ja vaikeuttaa heidän toipumistaan ja paluuta normaaliin elämään. 19 Naisten ja tyttöjen raskas taakka ja lisääntynyt haavoittuvuus sukupuoliperusteiseen väkivaltaan, mukaan lukien seksuaalinen hyväksikäyttö, joka johtuu vähentyneestä tulojensaantimahdollisuuksista, ruoan ja veden puutteesta ja vaikeuksista elää usein yliasutetuissa evakuointikeskuksissa ja turvapaikoissa. Tähän liittyy lisääntynyt alttius 18 Associated Press, August 30, UN News Centre, helmikuun

9 varhaisille avioliitoille. Lapsiavioliittojen lisääntynyt riski tyttöjen suojelukeinona sekä perheeseen kohdistuvan taloudellisen paineen vähentämiskeinona. Me tiedämme, että hätätilanteissa on suurempi riski avioitua nuorena, koska vanhemmat ovat menettäneet koko omaisuutensa ja etsivät epätoivoisesti selviytymiskeinoja, sanoi UNICEF:in Etelä-Aasian alueellinen johtaja Daniel Toole Aasian tsunamin jälkeen. Hän jatkoi: Tämä on sieppauksien ja lapsikaupan vaaran aikaa. Ja siksi olemme alkaneet työskennellä leireissä puhuen näistä vaaroista ja lastensuojelutarpeesta. 20 Kansanjoukkojen levottomuus ja väkivalta, mitkä johtuvat mahdollisista väestön muuttoliikkeistä ja vähäisiin resursseihin kohdistuneesta kireästä kilpailusta, lisääntyneestä alttiudesta lapsiin kohdistuviin rikkomuksiin, kuten lasten värväys, niillä alueilla, joissa kyseiset käytännöt olivat olemassa ennen ilmastonmuutosta. Katastrofien tiedetään myös pahentavan konfliktin tuottamia lasten suojelun huolia. Esimerkkeinä tästä ovat lapset, jotka joutuivat erilleen huoltajistaan tsunamin iskettyä Sri Lankaan. Myöhemmin heidät värvättiin aseellisten joukkojen palvelukseen. 21 Maanjäristyksen aiheuttivat Haitiin rosvousaallon ja jengitoiminnan, koska jo ennestään heikon lain valta luhistui lähes kokonaan. Haitissa ei tällä hetkellä ole hallitusta tekemässä mitään. Ei poliisivoimia. Ei auktoriteettia. Jokainen mies ja nainen itsensä puolesta. Jos haluat syödä, ota viidakkoveitsi ja taistele. 22 Maamiinat, räjähtämättömät ammukset ja sotaonnettomuuksien räjähteiden jäänteet, jotka maanvyöryt ja tulvat ovat siirtäneet paikasta toiseen. Joka kerta kun vesi vetäytyy, maanmuodot muuttuvat vähän, ja jos paikassa on lainkaan miinoja, ne siirtyvät jonnekin muualle, sanoi Antun Sinkovic, Bosnian miinakeskuksen laatukontrollivirkamies. Tulvat ovat mahdollisesti vieneet miinoja vielä tutkimattomille alueille, ja näin ne ovat lisänneet miinanraivaajien päänvaivoja. Tämä vaara ei kosketa vain bosnialaisia vaan myös naapurimaata Kroatiaa. Meille annettiin kerran tehtäväksi raivata miinakenttä lähellä pohjoisessa sijaitsevaa Sava-jokea, ja kun saavuimme sinne, neliömetrin kokoinen alue oli kadonnut. Koko joenreuna oli poissa ja miinat myös, sanoi Boro Kosarac, yhden Bosnian suurimman kaupallisen miinanraivausyhdistyksen johtaja. Vain Jumalaa tietää minne nuo miinat päätyivät, hän sanoi. Teoriassa ne voivat olla vain muutaman kilometrin päässä tai sitten Tonavassa saakka. 23 Vaikutus lasten ja heidän perheittensä psykososiaaliseen hyvinvointiin 20 Voice of America, elokuun Pakistan-Outdated html 21 Human Rights Watch Raportti: Sri Lanka: Child Tsunami Victims Recruited by Tamil Tigers, saatavilla Lue raportti

10 Painajaiset jättimäisistä aalloista vaivaavat Nur Alia Ismailia vähemmän kuin ennen. Sunnuntaiiltapäivänä, lähes kaksi vuotta sen jälkeen kun tsunami pyyhkäisi yli hänen rantanaapurustonsa, hän ei näyttänyt pelokkaalta leikkiessään vain metrien päästä merestä. Kymmenvuotias Nur Alia oli yksin kotona kun tsunami iski. Hän onnistui selviytymään takertumalla kiinni pylvääseen. Seitsemän kuukauden terapia ja lääkitys näyttivät auttavan hänet parantumisen tielle. Mutta vajaa vuosi tragedian jälkeen, hän sairastui uudelleen valittaen, että hän näki usein unta kohti hyökyvistä aalloista. Käytyään uudelleen terapiassa ja saatuaan lisää lääkkeitä Nur Alia sanoo, että unet ovat vaimentuneet. Tämä vuosi on ollut vähän kivempi, hän sanoo. 24 Ja Chilestä luemme Miguelista, joka on maanjäristyksen jälkeen tullut hyvin klaustrofobiseksi ja joka pelkää menemästä sisään mihinkään asuntoon. Lisäksi hänen äitinsä vaipui masennukseen sen jälkeen kun he menettivät perheenjäseniään Ehdotetut työkalut ja strategiat lasten suojelun ja hätätilanteiden käsittelemiseen Reagointi lasten suojelun kysymyksiin Ennustettavuus, oikea-aikaisuus ja yhdenmukaisuus lasten suojelun kysymyksissä ovat avainasemassa, kun pyrimme reagoimaan hätätilanteisiin. Vuonna 1990, UNICEF kehitti Core Commitments to Children in Humanitarian Action, joka päivitettiin vuonna 2010 vastaamaan nykytodellisuutta. Avainasioita reagoinnissa olivat 1) Toimivan johdon muodostaminen ja ylläpitäminen lasten suojelemiseksi, sukupuoliperusteisen väkivallan ehkäisyyn ja mielenterveyden ja psykologiseen tukeen; 2) Vakavien lasten oikeuksien loukkausten seuraaminen, niistä raportointi ja niissä reagoiminen; 3) Lasten suojelun mekanismien vahvistaminen; 4) Lasten erottamisen sekä lapsiin ja naisiin kohdistuvan väkivallan ja hyväksikäytön ehkäiseminen ja siihen puuttuminen 5) Psykologisen avun antaminen lapsille ja heidän huoltajilleen; 6) Lasten aseellisiin joukkoihin värväämisen ehkäiseminen ja siihen puuttuminen 7) Maamiinojen ja luvattomien aseiden käytön ja niiden vaikutusten ehkäiseminen ja niihin puuttuminen Näiden asioiden kehittäminen on ollut sitoutumisen ydin tälle UNICEFin organisaatiolle. Ne ovat auttaneet hätätilanteisiin reagoimisessa toiminnan alusta lähtien. Tästä syystä ei ole ollut aina 24 Lue koko tarina Nur Aliasta 25 Lue koko tarina

11 välttämätöntä perustella miksi lasten suojelu on keskeinen tekijä kriiseihin reagoimisessa. Nykyään on myös jatkuvaa keskustelua standardien kehittämisistä koko lastensuojelusektorille. 26 Ennakointi katastrofitilanteissa ja riskien pienentäminen Parhaat keinot reagoida lasten suojelun hätätilanteissa on ennakointi ja riskien pienentäminen heti alussa. Siksi on tärkeää rakentaa tämän tyyppinen lähestymistapa hallitusten ja organisaatioiden jatkuviin toimenpiteisiin, jotta hallitukset olisivat paremmin varautuneita hätätilanteisiin. Tämä pitää sisällään seuraavat lähestymistavat: Haavoittuvuusarvioiden ja lapsikeskeisten katastrofiriskien vähentämisstrategioiden sisällyttäminen ja niihin tukeutuminen ohjelmien ja väliintulo-operaatioiden suunnittelussa. Lasten suojelun sisällyttäminen kansallisiin katastrofivalmiuksien suunnitteluun. Ihmisoikeuskeskeisen lähestymisen varmistaminen sekä ennakointi- että reagointivaiheen suunnittelussa. Tämä pitää sisällään katastrofien vaikutusalueeseen mahdollisesti kuuluvat yhteisöt ja lapset, selvät vastuualueet suojeluasioiden ennakointi- ja reagointivaiheessa, sektorien välinen koordinaatio, mahdollisimman pitkälle viety yhteistyö. Joidenkin valmiuksien luominen mahdollista katastrofia varten (sosiaalityö, perheen jäljittäminen, itsesuojelu opettajakoulutuksessa) Aikaisten varoitussysteemien kehittäminen yhteisöissä (esimerkiksi yhteisökarttoja, jotka näyttävät missä vaara- ja turvapaikat alueella sijaitsevat) Lasten mukaan ottaminen riskien vähentämisen toimenpiteisiin Järjestelmien vahvistaminen Lasten suojelujärjestelmien vahvistaminen on avainasemassa hätätilanteisiin reagoimisessa. Se luo kestävyyttä ja ansaitsee lähempää tarkastelua. Tämä pitää sisällään hallitusten tukemisen, jotta ne voivat vahvistaa sosiaalityöntekijöiden kykyä auttaa hyväksikäytön uhreina olleita ja myös uhan alla eläviä lapsia. Tämä saattaa myös tarkoittaa, että olisi tärkeää yhdistää hätätilanteisiin vastaavia palveluja laajempaan järjestelmien rakentamisen kokonaisuuteen. Esimerkiksi kun on kysymyksessä aikuisista erotettu lapsi, voidaan vahvistaa hallituksen kykyä käsitellä perheyhtenäisyyden ja vaihtoehtoisen huoltajuuden kysymystä pitkällä aikavälillä. Toinen esimerkki olisi lapsiystävällisten tilojen ja mielenterveyden parantaminen sekä psykososiaalisen tuen kehittäminen luonnonkatastrofien jälkeen ja näiden yhdistäminen pysyviin järjestelmiin kuten kouluihin ja muihin palveluihin. Sosiaalisen muutoksen käsitteleminen Ellei sosiaalisia normeja mietitä ja käsitellä, pitkällä aikavälillä tulee olemaan vain vähän muutoksia lastensuojelukysymyksissä. Näihin toimenpiteisiin kuuluu tietoisuuden herättäminen ja kapasiteetin 26 Tämä olisi jatkoa sellaisille aloitteille, jotka on kehittänyt Inter-agency network for education in emergencies - niminen organisaatio

12 rakentaminen ilmastonmuutoksen osalta, tasaisen tiedon hankkiminen ilmastonmuutoksesta ihmisille ja asiaankuuluville instituutioille, mutta myös täsmällisistä lasten suojelun asioista viestittäminen. Tässä yhteydessä sellaiset julkaisut kuten Facts for Life, jotka on suunniteltu tarjoamaan helposti saatavassa muodossa tärkeää tietoa perheille ja yhteisöille katastrofien ennakoinnista ja reagoimisesta sekä lapsien ja huoltajien turvallisuusoikeuksista, voivat olla erittäin hyödyllisiä. 27 Lasten loukkaantumisen estäminen (varsinkin keskittyen onnettomuuksiin ja hukkumisiin) vanhempien ja yhteisöjen koulutuksella voi myös auttaa estämään joitakin lastensuojeluvaaroja katastrofitilanteissa. 6. Johtopäätökset Ilmastonmuutoksen ja lasten suojelun kysymysten yhdistäminen ei välttämättä ole ilmeistä ensi katsomalta, mutta ilmastomuutoksen seurauksena tapahtuvat katastrofit varmasti vaikuttavat lasten suojeluun hyvin merkittävällä tavalla. Tosiasia on, että katastrofit vaikuttavat ihmisiin tilanteissa, missä on jo valmiiksi vakavia lasten suojelun ongelmia nyky-yhteiskunnassa. Ne monimutkaistavat entisestään tilannetta samalla kun ne myös vaikeuttavat ongelmiin vastaamista ja niiden estämistä. Siitä huolimatta kansainvälinen yhteisö on käynyt pitkän matkan lisätäkseen ymmärrystä lasten suojelusta luonnonkatastrofeissa ja niiden käsittelystä. Kuitenkin paljon enemmän voidaan tehdä riskien vähentämisessä ja toimintatapojen juurruttamisessa, jotta lasten suojelulle ei ole lopulta tarvetta. Onnistuneen lasten suojelutyön tuloksia on tietenkin vaikea mitata samalla tavalla kuin joitain muita toimia (kuten rokotuksen saaneiden lasten määrää). Lasten suojelun kysymykset voivat vieläkin olla arkaluontoisia ja niihin pitäisi suhtautua samalla tavalla hengen pelastajana kuin terveyden, majoitukseen tai ruoka-avun jakamiseen. Hiljaisuuden rikkominen yläjuoksulla päätöstentekijöiden kanssa sekä alajuoksulla perheiden kanssa on osa sitä haastetta, joka pyrkii riskien vähentämiseen ja reagoinnin suunnitteluun. Lisätietoja Bartlett, S., Climate change and urban children: Impacts and implications for adaptation in lowand middle-income countries, Human Settlement Discussion Paper Series, International Institute for Environment and Development, 2008 Polack E., Child Rights and Climate Change Adaptation: Voices from Kenya and Cambodia, Institute of Development Studies, PLAN, 2010 Save the Children, Living with disasters and changing climate Children in Southeast Asia telling their stories, 2010 Save the Children Sweden-Denmark, Save the Children UK, UNICEF, Watermarks: Child Protection during Floods in Bangladesh, 2006 Save the Children UK, Feeling the Heat: Child Survival in a Changing Climate, Katso

13 Save the Children UK, Legacy of Disasters: the Impact of Climate Change on Children, 2007 Save the Children, In the Face of Disaster: Children and Climate Change, 2008 UNDP, Human Development Report, Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided World, 2007 UNICEF, Climate Change and Children, 2007 UNICEF, Core Commitments for Children in Humanitarian Action, 2010 UNICEF, Facts for Life, 4 th edition, 2010 UNICEF, Innocenti Research Center, Climate Change and Children: a Human Security Challenge, 2008 UNICEF, Progress for Children: A Report Card on Child Protection, 2009 UNICEF, Report on the midterm review of the medium-term strategic plan , E/ICEF/2008/18 UNICEF, the UK Committee for UNICEF, Our climate, our children, our responsibility: the implications of climate change for the world s children, 2008 WHO, Mental Health and Psychosocial Well Being among Children in Severe Food Shortage Situations, WHO/MSD/MER/06.1

Lasten suojelun ajatellaan yleisesti liittyvän konflikteihin, kuitenkin katastrofit. aiheuttavat suuria huolia lasten suojeluun Aiheuttaako

Lasten suojelun ajatellaan yleisesti liittyvän konflikteihin, kuitenkin katastrofit. aiheuttavat suuria huolia lasten suojeluun Aiheuttaako Bo Viktor Nylund Lasten suojelun ajatellaan yleisesti liittyvän konflikteihin, kuitenkin katastrofit. aiheuttavat suuria huolia lasten suojeluun Aiheuttaako ilmastonmuutos enemmän katastrofeja? Ehkä, mutta

Lisätiedot

KATSAUS KAIRON KATULAPSIIN JA LASTEN OIKEUKSIIN

KATSAUS KAIRON KATULAPSIIN JA LASTEN OIKEUKSIIN Päivi Arvonen KATSAUS KAIRON KATULAPSIIN JA LASTEN OIKEUKSIIN Kuka on katulapsi? Lapsi joka asuu kadulla ja on vailla vakinaista asuntoa on katulapsi. Myös lasta, joka joutuu vieeämään päivät kadulla elantoa

Lisätiedot

Lapsen oikeuksien toteutuminen meillä ja muualla. Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 15.9.09 Sointu Möller, YL

Lapsen oikeuksien toteutuminen meillä ja muualla. Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 15.9.09 Sointu Möller, YL Lapsen oikeuksien toteutuminen meillä ja muualla Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 15.9.09 Sointu Möller, YL Yk:n lapsen oikeuksien sopimus (LOS) Hyväksytty YK:ssa 20.11.1989 Voimassa Suomessa vuodesta

Lisätiedot

Punainen Risti Malissa. Kaisa Kannuksela Kansainvälisen avun suunnittelija Suomen Punainen Risti

Punainen Risti Malissa. Kaisa Kannuksela Kansainvälisen avun suunnittelija Suomen Punainen Risti Kaisa Kannuksela Kansainvälisen avun suunnittelija Suomen Punainen Risti Juridinen tulkinta Malin tilanteesta Malin hallituksen ja YK:n turvallisuusneuvoston hyväksyntä ulkomaisten sotilasjoukkojen voimankäytölle

Lisätiedot

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS

YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS YK:N VAMMAISTEN IHMISTEN OIKEUKSIA KOSKEVA YLEISSOPIMUS Tekstin kokoaminen ja kuvat: Tommi Kivimäki SOPIMUKSEN ARTIKLAT 5-30: 5. Vammaisten syrjintä on kielletty Vammaisten ihmisten on saatava tietoa ymmärrettävässä

Lisätiedot

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen.

1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. FINLAND: 1. Seuraava kuvaus on lyhennetty lastensuojelun asiakirjoista. Lue kuvaus ja vastaa sitä koskevaan kysymykseen. Pentti, 2-vuotias poika Pentti syntyi seitsemän viikkoa etuajassa ja vietti neljä

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Naisten oikeuksien ja tasa-arvoasioiden valiokunta 29. elokuuta 2002 PE 315.505/13-23 TARKISTUKSET 13-23 Lausuntoluonnos (PE 315.505) Amalia Sartori Ehdotus Euroopan parlamentin

Lisätiedot

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. Ei köyhyyttä! Tarkoittaa esimerkiksi: Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee ainakin puolella joka maassa.

Lisätiedot

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2016 2017 Turvallista matkaa? Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Tällä hetkellä Maailmassa on yli 60 miljoonaa ihmistä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa hakeakseen

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 16.4.2010 2009/2151(INI) TARKISTUKSET 1-12 Antigoni Papadopoulou (PE439.890v01-00) mietinnöstä komission tiedonannosta

Lisätiedot

Koulut ja koulutus Dolo Odon pakolaisleirillä 2011

Koulut ja koulutus Dolo Odon pakolaisleirillä 2011 Koulut ja koulutus Dolo Odon pakolaisleirillä 2011 2 Itä-Afrikan kuivuus - Etiopia Itä-Afrikkaa on kohdannut pahin kuivuus 60 vuoteen; kuivuudesta kärsii Afrikan sarven alueella yli 12,4 milj. ihmistä.

Lisätiedot

Ehkäisevä lastensuojelu tuhannen taalan paikka

Ehkäisevä lastensuojelu tuhannen taalan paikka Ehkäisevä lastensuojelu tuhannen taalan paikka Päivi Sinko, Helsingin yliopisto, Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia Valtakunnalliset lastensuojelupäivät Turku 12.10.2010 Päivi Sinko www.helsinki.fi/yliopisto

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansainvälisten vaikutuksien heijastuminen Suomeen

Ilmastonmuutoksen kansainvälisten vaikutuksien heijastuminen Suomeen Ilmastonmuutoksen kansainvälisten vaikutuksien heijastuminen Suomeen SEMINAARI ILMASTONMUUTOKSEN KANSALLISESTA SOPEUTUMISSTRATEGIASTA 10.4 2014 Sirkku Juhola Sisältö Ilmastonmuutoksen vaikutusten määritelmiä

Lisätiedot

Fidan projektikylän etuudet

Fidan projektikylän etuudet Säännöt Pelin tavoitteena on, että ainakin yksi kylän lapsista saa käydä koulun loppuun. Peli aloitetaan seisten. Kyläläinen, joka kuolee tai joutuu poistumaan koulusta tai kylästä, istuu alas. Jos vähintään

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Lapsen oikeuksien sopimus/ Henkinen väkivalta Mirella Huttunen, Kotimaan vaikuttamistyön päällikkö

Lapsen oikeuksien sopimus/ Henkinen väkivalta Mirella Huttunen, Kotimaan vaikuttamistyön päällikkö Lapsen oikeuksien sopimus/ Henkinen väkivalta Mirella Huttunen, Kotimaan vaikuttamistyön päällikkö YK:n lapsen oikeuksien sopimus 19 artikla Sopimusvaltiot ryhtyvät kaikkiin asianmukaisiin lainsäädännöllisiin,

Lisätiedot

Kohti humaaneja organisaatioita

Kohti humaaneja organisaatioita Kohti humaaneja organisaatioita Hoivan etiikka ja perheiden ylisukupolvisiin psykososiaalisiin ongelmiin liittyvät käytännöt Brid Featherstone 6.11.2015 Miksi kirjoitimme kirjan? Uusliberalismi, taloudellisen

Lisätiedot

Mikä ihmeen Global Mindedness?

Mikä ihmeen Global Mindedness? Ulkomaanjakson vaikutukset opiskelijan asenteisiin ja erilaisen kohtaamiseen Global Mindedness kyselyn alustavia tuloksia Irma Garam, CIMO LdV kesäpäivät 4.6.2 Jun- 14 Mikä ihmeen Global Mindedness? Kysely,

Lisätiedot

Valtion toimenpiteet vammaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi

Valtion toimenpiteet vammaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi Valtion toimenpiteet vammaisiin naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi Kehittämispäällikkö Helena Ewalds 18.10.2013 Esityksen nimi / Tekijä 1 Kehittämistyön suuntaviivat Suomessa On seurannut Euroopan

Lisätiedot

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä

IHMISOIKEUSKASVATUS Filosofiaa lapsille -menetelmällä Pohdi! Seisot junaradan varrella. Radalla on 40 miestä tekemässä radankorjaustöitä. Äkkiä huomaat junan lähestyvän, mutta olet liian kaukana etkä pysty varoittamaan miehiä, eivätkä he itse huomaa junan

Lisätiedot

Päivätyökeräys 2015 2016. Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta.

Päivätyökeräys 2015 2016. Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Päivätyökeräys 2015 2016 Kampanja pakolaisten ja siirtolaisten oikeuksien puolesta. Kuka on pakolainen? Pakolainen on henkilö, jolle on myönnetty turvapaikka kotimaansa ulkopuolella. Hän on paennut sotaa,

Lisätiedot

Nälkäpäiväkampanja. Sinä voit auttaa! Kuva: Joonas Brandt

Nälkäpäiväkampanja. Sinä voit auttaa! Kuva: Joonas Brandt Nälkäpäiväkampanja Sinä voit auttaa! Kuva: Joonas Brandt Nälkäpäivä pähkinänkuoressa Nälkäpäivänä kerätään varoja katastrofirahastoon. Rahaston turvin Punainen Risti auttaa Suomessa ja ulkomailla. Katastrofirahaston

Lisätiedot

päätöksellä 20.11.1989 ja tuli kansainvälisesti voimaan 2.9.1990 Maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus -193

päätöksellä 20.11.1989 ja tuli kansainvälisesti voimaan 2.9.1990 Maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus -193 Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa Taustaa ja teoriaa Lapsella on oikeus, kasvattajalla vastuu 20.4.2010 2010 Sylvia Tast YK:n sopimus velvoittaa Hyväksyttiin YK:n yleiskokouksen yksimielisellä päätöksellä

Lisätiedot

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ.

DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. DHL KULJETUSVAKUUTUS OTA RENNOSTI. OLET HYVISSÄ KÄSISSÄ. OLETKO SUOJAUTUNUT KATTAVASTI? Rahdinkuljettajilla on rajoitettu vastuu tuotteiden katoamisesta tai vahingoittumisesta kansainvälisiä kuljetuksia

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2103(INI) Lausuntoluonnos Corina Creţu (PE v01-00)

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2103(INI) Lausuntoluonnos Corina Creţu (PE v01-00) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kehitysyhteistyövaliokunta 6.11.2013 2013/2103(INI) TARKISTUKSET 1-10 Corina Creţu (PE519.580v01-00) seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutuksesta sukupuolten

Lisätiedot

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2239(INI)

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2239(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2016/2239(INI) 15.3.2017 KANTA TARKISTUKSINA naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle

Lisätiedot

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 Lapset palveluiden kehittäjiksi! Maria Kaisa Aula Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 1 YK-sopimuksen yleiset periaatteet Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti eli lapsen oikeudet kuuluvat

Lisätiedot

Ehkäisevän toiminnan vaikutukset ja niiden mittaaminen fokus lapsiin ja nuoriin

Ehkäisevän toiminnan vaikutukset ja niiden mittaaminen fokus lapsiin ja nuoriin Ehkäisevän toiminnan vaikutukset ja niiden mittaaminen fokus lapsiin ja nuoriin Kohti hyvinvointitaloutta Eva Österbacka 6.11.2013 4.11.2013 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 1 Ehkäisevä toiminta

Lisätiedot

Project SIerra, A Family and a Future

Project SIerra, A Family and a Future Project SIerra, A Family and a Future Soroptimist International ja Hope and Homes for Children -järjestöjen nelivuotinen yhteistyöprojekti 2007 2011. Sierra Leone perustietoja Pinta-ala: 71 740 km² Asukasluku:

Lisätiedot

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta.

TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. TAVOITE 1: Tavoitteena on poistaa köyhyys kaikissa muodoissa kaikkialta. Ei köyhyyttä! Tarkoittaa esimerkiksi: Äärimmäinen köyhyys poistuu ja köyhyydessä elävien määrä vähenee ainakin puolella joka maassa.

Lisätiedot

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa

Kansan valta. Citizen Voice and Action. World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Kansan valta Citizen Voice and Action World Visionin kansalaisvaikuttamisen ja yhteiskuntavastuun lähestymistapa Demokratiaa kaikille? Seminaari demokratian tukemisesta kehitysyhteistyössä 27.11.2014 Katri

Lisätiedot

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.

Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Ketään lasta ei saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ominaisuuksien, mielipiteiden tai alkuperän vuoksi. Lapsia koskevia

Lisätiedot

Mikä on Suomen ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen?

Mikä on Suomen ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen? Mikä on Suomen ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen? Suomen lähtökohtana on ihmisoikeusperustainen lähestymistapa kehitykseen. Tavoitteena on että köyhimmätkin ihmiset tuntevat oikeutensa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP (REC) - OHJELMAN TUKEMA HANKE

EUROOPAN UNIONIN RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP (REC) - OHJELMAN TUKEMA HANKE EUROOPAN UNIONIN RIGHTS, EQUALITY AND CITIZENSHIP (REC) - OHJELMAN TUKEMA HANKE KENET KATSOTAAN LAPSEKSI? Kaikki alle 18-vuotiaat henkilöt katsotaan lapsiksi, ellei lapseen soveltuvien lakien mukaan täysi-ikäisyyttä

Lisätiedot

Isovanhempien merkitys sukupolvien ketjussa

Isovanhempien merkitys sukupolvien ketjussa Isovanhempien merkitys sukupolvien ketjussa VTT Antti Tanskanen FM, VTM Mirkka Danielsbacka Helsingin yliopisto Sukupolvien ketju -tutkimushanke Lasten suojelun kesäpäivät, Pori 12.6.2013 Esityksen eteneminen

Lisätiedot

RAHAPÄIVÄ 20.9.2011 Megatrendien hyödyntäminen. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj

RAHAPÄIVÄ 20.9.2011 Megatrendien hyödyntäminen. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj RAHAPÄIVÄ 20.9.2011 Megatrendien hyödyntäminen Matti Alahuhta Toimitusjohtaja, KONE Oyj Agenda Taloudellinen kehitys Johtaminen megatrendejä hyödyntäen Johtaminen tämän päivän epävarmassa ympäristössä

Lisätiedot

Voikukkia -seminaari 23.5.2012. Tiina Teivonen 6.6.2012 1

Voikukkia -seminaari 23.5.2012. Tiina Teivonen 6.6.2012 1 Voikukkia -seminaari 23.5.2012 Tiina Teivonen 6.6.2012 1 Voiko toive onnistuneesta kotiutumisesta toteutua? Jos uskomme korjaamiseen ja parantumiseen, oppimiseen ja kehittymiseen, meidän on edelleen uskallettava

Lisätiedot

YK: vuosituhattavoitteet

YK: vuosituhattavoitteet YK: vuosituhattavoitteet Tavoite 1. Poistetaan äärimmäinen nälkä ja köyhyys -Aliravittujen määrä on lähes puolittunut 23,3%:sta 12,9%:iin. -Äärimmäisen köyhyysrajan alapuolella elävien määrä on puolittunut

Lisätiedot

Sovittelu. Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi ihmissuhdeongelmien ja konfliktien käsittelyssä.

Sovittelu. Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi ihmissuhdeongelmien ja konfliktien käsittelyssä. Sovittelu Suomen sovittelufoorumin päämääränä on saattaa sovittelu ratkaisumenetelmäksi ihmissuhdeongelmien ja konfliktien käsittelyssä. SSF / T. Brunila / 2008 1 Kaksi erilaista näkökulmaa Rikosoikeus

Lisätiedot

EI UUTTA KATULASTEN SUKUPOLVEA APUA KATUÄIDEILLE

EI UUTTA KATULASTEN SUKUPOLVEA APUA KATUÄIDEILLE Päivi Arvonen EI UUTTA KATULASTEN SUKUPOLVEA APUA KATUÄIDEILLE Herkkä vähemmistö Tytöt ovat katulasten vähemmistö. TyDöjä kontrolloidaan egypiläisissä perheissä poikia tarkemmin, eikä tydö lähde asumaan

Lisätiedot

Catch22:n vapaaehtoistyön malli

Catch22:n vapaaehtoistyön malli Catch22:n vapaaehtoistyön malli Keitä olemme Catch22 on tulevaisuuteen suuntautuva sosiaalinen yritys. Tuotamme yli 200 vuoden kokemuksella palveluita, joilla ihmisiä autetaan löytämään elämälleen uusi

Lisätiedot

1. Asiakkaan status. nmlkj asiakas on väkivallan uhri. väkivaltaa tai elänyt väkivaltaisessa ilmapiirissä.)

1. Asiakkaan status. nmlkj asiakas on väkivallan uhri. väkivaltaa tai elänyt väkivaltaisessa ilmapiirissä.) Stakestieto Lintulahdenkuja 4, PL 220, 00531 HELSINKI VÄKIVALTATAPAUKSESTA TALLENNETTAVAT TIEDOT Lomakkeen täyttöohjeet löytyvät täältä (pdf, 73 kt). Avaa tyhjä lomake tästä (pdf, 46 kt). 1. Asiakkaan

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Kartoituskyselyn tuloksia. VÄLITÄ! hankkeen kartoituskysely seksuaalisesta väkivallasta lokakuussa 2012 Tampereen alueen keskeisille toimijoille

Kartoituskyselyn tuloksia. VÄLITÄ! hankkeen kartoituskysely seksuaalisesta väkivallasta lokakuussa 2012 Tampereen alueen keskeisille toimijoille Kartoituskyselyn tuloksia VÄLITÄ! hankkeen kartoituskysely seksuaalisesta väkivallasta lokakuussa 2012 Tampereen alueen keskeisille toimijoille Kyselyn toteutus Sähköinen lomake rasti ruutuun kysymyksiä

Lisätiedot

Mitä jos ilmastonmuutosta ei torjuta tiukoin toimin?

Mitä jos ilmastonmuutosta ei torjuta tiukoin toimin? Mitä jos ilmastonmuutosta ei torjuta tiukoin toimin? Ilmastonmuutos on jo pahentanut vesipulaa ja nälkää sekä lisännyt trooppisia tauteja. Maailman terveysjärjestön mukaan 150 000 ihmistä vuodessa kuolee

Lisätiedot

Kriisitilanteen eettiset periaatteet

Kriisitilanteen eettiset periaatteet Kriisitilanteen eettiset periaatteet Kristiina Kumpula pääsihteeri Kirkot kriisien kohtajana Kriisien auttajat auttavat eriarvoisesti Köyhyys ja eriarvoisuus heikentävät ihmisten mahdollisuutta selviytyä

Lisätiedot

Mikä on kansainvälinen tyttöjen päivä?

Mikä on kansainvälinen tyttöjen päivä? Mikä on kansainvälinen tyttöjen päivä? Vuonna 2012 YK julisti lokakuun 11. päivän vuotuiseksi kansainväliseksi tyttöjen päiväksi (International Day of the Girl). Päivä on omistettu tyttöjen ihmisoikeuksien

Lisätiedot

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015

IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄN TILANNEKATSAUS AJALTA 1.1.2015-30.6.2015 ALUKSI Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä julkaisee suppean tilannekatsauksen ajalta 1.1.2015-30.6.2015. Katsauksessa

Lisätiedot

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä esityispalveluista 1. 1. Vastaajan taustatiedot Etunimi Sukunimi Sähköposti Organisaatio, jota vastaus edustaa Mahdollinen tarkennus Heli Sahala heli.sahala@kotka.fi

Lisätiedot

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika.

Tähän alle/taakse voi listata huomioita aiheesta Leikki ja vapaa aika. Leikki ja vapaa-aika Lähes aina 1. Yhteisössäni minulla on paikkoja leikkiin, peleihin ja urheiluun. 2. Löydän helposti yhteisöstäni kavereita, joiden kanssa voin leikkiä. 3. Minulla on riittävästi aikaa

Lisätiedot

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi

Tunneklinikka. Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunneklinikka Mika Peltola 0443336719 www.tunneklinikka.palvelee.fi Tunnekehoterapia on luontaishoitomenetelmä, joka on kehittynyt erilaisten luontaishoitomenetelmien yhdistämisestä yhdeksi hoitomuodoksi.

Lisätiedot

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä

LASTEN OIKEUDET. Setan Transtukipiste. Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä LASTEN OIKEUDET Setan Transtukipiste Oikeudesta olla prinssi tai prinsessa tai miettiä vielä >> SUKUPUOLEN MONINAISUUS ON JOIDENKIN LASTEN OMINAISUUS Joskus lapsi haluaa olla välillä poika ja välillä tyttö.

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUDESSA

KATSE TULEVAISUUDESSA NUORISOBAROMETRI 2016 KATSE TULEVAISUUDESSA Luottamus tulevaisuuteen on elämän mielekkyyden kannalta ratkaisevan tärkeää. Ilman myönteisiä tulevaisuuden näkymiä nykyisyyskin näyttää synkältä. Nuoret suhtautuvat

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11334/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Ed. asiak. nro:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat Uhka vai mahdollisuus, vai kumpaakin? OIVA KALTIOKUMPU SUOMALAINEN KLUBI PORI

Turvapaikanhakijat Uhka vai mahdollisuus, vai kumpaakin? OIVA KALTIOKUMPU SUOMALAINEN KLUBI PORI Turvapaikanhakijat Uhka vai mahdollisuus, vai kumpaakin? OIVA KALTIOKUMPU SUOMALAINEN KLUBI PORI 10.12.2015 Tilanne tänään Euroopan talous lamassa Suomen talous kestämättömällä tiellä Suomen työttömyys

Lisätiedot

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.5.2014 Väitöskirjatutkimus Pyrkimyksenä on selvittää

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen

SISÄLTÖ. Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Seksuaalisuus SISÄLTÖ Keho ja seksuaalisuus Tunteet ja seksuaalisuus Tytöksi ja pojaksi Isä ja lapset Äiti ja lapset Mallioppiminen Lapsen kysymykset Lapsen häiritty seksuaalisuus Suojele lasta ja nuorta

Lisätiedot

KATSE TULEVAISUUDESSA

KATSE TULEVAISUUDESSA NUORISOBAROMETRI 2016 KATSE TULEVAISUUDESSA Luottamus tulevaisuuteen on elämän mielekkyyden kannalta ratkaisevan tärkeää. Ilman myönteisiä tulevaisuuden näkymiä nykyisyyskin näyttää synkältä. Nuoret suhtautuvat

Lisätiedot

Suomen Metsäosaamisen Vientiseminaari: Kokemuksia ja ajatuksia metsäosaamisen viennin haasteista

Suomen Metsäosaamisen Vientiseminaari: Kokemuksia ja ajatuksia metsäosaamisen viennin haasteista Suomen Metsäosaamisen Vientiseminaari: Kokemuksia ja ajatuksia metsäosaamisen viennin haasteista 17.06 2010 Tapani Oksanen, Indufor Oy Muutama sana Induforista Riippumaton metsäalan neuvonantajaorganisaatio,

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo

LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ. Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo LYONIN JULISTUS TIEDON SAATAVUUDESTA JA KEHITYKSESTÄ Hyväksytty IFLAn yleiskokouksessa Lyonissa Elokuussa 2014 Suomennos Päivi Jokitalo Miksi julistus? YK:ssa tekeillä uusi kehitysohjelma Vuosituhannen

Lisätiedot

Turvataitokasvatuksella turvaa lapsen elämään täydennyskoulutus (5 op)

Turvataitokasvatuksella turvaa lapsen elämään täydennyskoulutus (5 op) Turvataitokasvatuksella turvaa lapsen elämään täydennyskoulutus (5 op) Toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan Turvataitokasvatuksella turvaa lapsen elämään -täydennyskoulutukseen. Koulutuksen

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

lapsilla on omat oikeudet?

lapsilla on omat oikeudet? Tiesitkö, että lapsilla on omat oikeudet? Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle iästä riippumatta. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus on tehty turvaamaan lapsen erityisiä tarpeita ja etua. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit

Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta. Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimus terveydestä, työkyvystä ja lääkehoidosta Tutkimuksen keskeisimmät löydökset Lehdistömateriaalit Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Lääketeollisuus ry:n toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten

Lisätiedot

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake 1. Oppilaan (hakijan) nimi (sukunimi, etunimet) 2. Kenen idea vaihto-oppilaaksi lähteminen on? Oppilas itse Äiti Isä Joku muu, kuka 3. Onko vaihto-oppilaaksi lähtö

Lisätiedot

Harjoituspaketti 2. 17. helmikuuta 2008

Harjoituspaketti 2. 17. helmikuuta 2008 17. helmikuuta 2008 ISLP:n Kansainvälinen tilastotieteellisen lukutaidon kilpailu (International Statistical Literacy Competition of the ISLP) http://www.stat.auckland.ac.nz/~iase/islp/competition Harjoituspaketti

Lisätiedot

Väärinkäsityksiä ylinopeudesta

Väärinkäsityksiä ylinopeudesta Väärinkäsityksiä ylinopeudesta Jaakko Klang Turun seudun liikenneturvallisuustyö 26.3.2015 Varsinais-Suomen ELY-keskus, liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang 1 Pahinta, mitä voi tapahtua, on se, että

Lisätiedot

Tulva tuhosi Minória Manuelin viljelmät

Tulva tuhosi Minória Manuelin viljelmät Minória Manuel osoittaa pellolleen, jonka vesi valtasi Zambesi-joen tulviessa. Tulva tuhosi Minória Manuelin viljelmät Pellolla jalat uppoavat syvälle lämpimään mutaan. Siellä täällä näkyy vielä auringossa

Lisätiedot

Suomen (tavara)liikenne. Kestävä kehitys. Pöyry Infra Oy. Veli Himanen 22.8.2007

Suomen (tavara)liikenne. Kestävä kehitys. Pöyry Infra Oy. Veli Himanen 22.8.2007 Kestävä kehitys Suomen (tavara)liikenne 22.8.2007 Veli Himanen Pöyry Infra Oy Sisältö 1 Mitä on kestävä kehitys 2 Maapallon ja ihmiskunnan esihistoria 3 Imaston nykyinen muutos 4 Moderni maailma 5 Mihin

Lisätiedot

Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta

Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta EDISTÄ, EHKÄISE, VAIKUTA Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma käytäntöön Länsi- ja Sisä-Suomen AVI Suvi Nipuli, Lapset, nuoret ja perheet -yksikkö, THL

Lisätiedot

Ihmisoikeusperustaisuuden näkyminen CIMO:n kehitysyhteistyöohjelmissa

Ihmisoikeusperustaisuuden näkyminen CIMO:n kehitysyhteistyöohjelmissa Alva Bruun Ihmisoikeusperustaisuuden näkyminen CIMO:n kehitysyhteistyöohjelmissa Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus (CIMO) Korkeakoulujen kevätpäivät 22.5. 11.6.2011 Korkeakoulujen kehitysyhteistyöohjelmat

Lisätiedot

Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla

Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla Kaupunkitilaa myös lapsen ehdoilla Child in the City konferenssi Firenzessä 27.-29. lokakuuta, 2010 Saija Turunen ja Kirsi Nousiainen Taustaa Child in the City 2010 konferenssin tavoitteena oli rohkaista

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Hyvä lasten huostaanottopäätöksentekoon osallistuva!

Hyvä lasten huostaanottopäätöksentekoon osallistuva! 1 of 9 03.02.2015 14:47 JUDGES_EXPERTMEMBERS_FINLAND_3_12_2014 Hyvä lasten huostaanottopäätöksentekoon osallistuva! Tämä tiedonkeruulomake on osa neljän maan verlututkimusta Legitimacy and Fallibility

Lisätiedot

ISÄN MASENNUS ONKO SIITÄ KUKAAN KIINNOSTUNUT

ISÄN MASENNUS ONKO SIITÄ KUKAAN KIINNOSTUNUT 2. helmikuuta 2016 Miessakit ry ISÄN MASENNUS ONKO SIITÄ KUKAAN KIINNOSTUNUT 4.2.2016 HELSINKI ISÄTYÖNTEKIJÄ ILMO SANERI Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki puh: (09) 6126 620 miessakit@miessakit.fi www.miessakit.fi

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Miten huomioin lapsen oikeuksia yritykseni toimitusketjussa? Ratkaisun paikka 12.5.2015

Miten huomioin lapsen oikeuksia yritykseni toimitusketjussa? Ratkaisun paikka 12.5.2015 Miten huomioin lapsen oikeuksia yritykseni toimitusketjussa? Ratkaisun paikka 12.5.2015 Klinikan rakenne 1. Lyhyt alustus päivän aiheeseen Liiketoiminnan vaikutukset lasten oikeuksiin Miten UNICEFin työ

Lisätiedot

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö

PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö PELASTAKAA LAPSET RY - Kansainvälinen kansalaisjärjestö Hanna Markkula-Kivisilta Pääsihteeri Pelastakaa Lapset ry 2.11.2016 Mistä olemme tähän tulleet? Save the Children Fund perustettu Englannissa v.1919

Lisätiedot

Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma

Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma Poikkihallinnollinen ohjelma vuosille 2010-2015 15.3.2011 Vammainen nainen ja väkivalta/minna Piispa 1 Ohjelman tausta Hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa

Lisätiedot

Tukea saatavana - huolipuheeksi omaisen kanssa

Tukea saatavana - huolipuheeksi omaisen kanssa Tukea saatavana - huolipuheeksi omaisen kanssa Mielenterveyskuntoutujan omaisen elämästä ja arjesta Omaistyön koordinaattori, psykoterapeutti Päivi Ojanen Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Kaupunkikehitys ja sosiaalinen tasa-arvo. Aulikki Kananoja 25.5.2007 Perjantaiyliopisto

Kaupunkikehitys ja sosiaalinen tasa-arvo. Aulikki Kananoja 25.5.2007 Perjantaiyliopisto Kaupunkikehitys ja sosiaalinen tasa-arvo Aulikki Kananoja 25.5.2007 Perjantaiyliopisto Fyysinen ja sosiaalinen ympäristö Rikotun katulampun vaikutus ( Ann Power) Helsingissä vertailtiin kahta eri tavoin

Lisätiedot

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen.

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen. Koulutusaineiston pohdintatehtäviä ROMANIT EUROOPASSA Ihmisoikeudet, liikkuvuus ja lapset 1. OSA: ROMANIT - Vähemmistönä Euroopassa ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla

Lisätiedot

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin

Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Aamunavaus yläkouluihin, lukioihin ja ammattikouluihin Punainen Risti on maailmanlaajuinen järjestö, jonka päätehtävänä on auttaa hädässä olevia ihmisiä. Järjestön toiminta pohjautuu periaatteisiin, jotka

Lisätiedot

Maantieteen opetussuunnitelma 2016

Maantieteen opetussuunnitelma 2016 GEOS 1 ja OPS 2016 Maantieteen opetussuunnitelma 2016 Maantieteen opetuksen tehtävänä on kehittää opiskelijan maantieteellistä maailmankuvaa ja antaa hänelle valmiuksia ymmärtää maailmanlaajuisia, alueellisia

Lisätiedot

Palopupu ja uusi * pelastuslaki

Palopupu ja uusi * pelastuslaki Palopupu ja uusi * pelastuslaki Väritettävä pupuhahmo päiväkoti- ikäisille isille Lain tavoite, soveltamisala ja yleiset velvollisuudet tiedoksi jokaiselle, mutta erityisesti pienten lasten vanhemmille

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Nuoret ovat toivon sanansaattajia

Nuoret ovat toivon sanansaattajia Nuoret ovat toivon sanansaattajia Maria Kaisa Aula 23.3.2011 Minä selviydyn - foorumi aikuisille 1 YK:n lapsen oikeuksien sopimus (1991) Suojelu Protection Palvelut ja toimeentulo Riittävä osuus yhteisistä

Lisätiedot

Kuva: Unelmien koulu, jonka on piirtänyt 12-vuotias Elish Nepalista. Lapsi on mukana Fidan kummiohjelmassa, ja koulu jota hän käy, on hyvin paljon

Kuva: Unelmien koulu, jonka on piirtänyt 12-vuotias Elish Nepalista. Lapsi on mukana Fidan kummiohjelmassa, ja koulu jota hän käy, on hyvin paljon 1 Suomen keskustelussa mainitaan usein OPPIMISVELVOLLISUUS, mutta kyseessä on lapsen oikeus käydä koulua YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen 28. artikla: Lapsilla on oikeus käydä koulua. Lapsityö (LOS 31.

Lisätiedot

Lapsen oikeus. on aikuisen velvollisuus. Kato Mua on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Lapsen oikeus. on aikuisen velvollisuus. Kato Mua on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Lapsen oikeus on aikuisen velvollisuus Lapsen oikeuksien sopimus sisältää kaikille alle 18-vuotiaille lapsille kuuluvat ihmisoikeudet. YK:n lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin v. 1989 ja se tuli voimaan

Lisätiedot

Väkivalta, alkoholi ja mielenterveys. RutiiNiksi pilottikoulutus

Väkivalta, alkoholi ja mielenterveys. RutiiNiksi pilottikoulutus Väkivalta, alkoholi ja mielenterveys RutiiNiksi pilottikoulutus 24.2.2014 1 Alkoholin yhteys parisuhdeväkivallan seurauksiin? (Aineistona vuoden 2005 naisuhritutkimus, Piispa & Heiskanen 2009) 24.2.2014

Lisätiedot

Valoa pakolaisleirien asukkaille

Valoa pakolaisleirien asukkaille UUTISKIRJE Valoa pakolaisleirien asukkaille Brighter Lives for Refugees -kampanjan myötä IKEA Foundation lahjoittaa jokaisesta 3.2. 29.3.2014 myydystä led-lampusta yhden euron pakolaisleirien valaisemiseen.

Lisätiedot

Mihin ollaan menossa?

Mihin ollaan menossa? Mistä tullaan? Mihin ollaan menossa? Heikki Korpela, Tulevaisuuden Voima heikki.korpela@tulevaisuudenvoima.org Haasteena etäisyys Ilmastonmuutos on ajallisesti, maantieteellisesti ja psykologisesti kaukana.

Lisätiedot

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA

STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA STRATEGIATYÖ OSAKSI PK-YRITYKSEN ARKEA Pysyykö yrityksesi muutoksessa mukana? Maailma ja yrityksen toimintaympäristö sen mukana muuttuvat vauhdilla. Mikä vielä viime vuonna tuntui itsestään selvältä, saattaa

Lisätiedot

Anja Riitta Lahikainen, Tampereen yliopisto,ssanla@uta.fi. Millainen lapsuus, sellainen tulevaisuus

Anja Riitta Lahikainen, Tampereen yliopisto,ssanla@uta.fi. Millainen lapsuus, sellainen tulevaisuus Anja Riitta Lahikainen, Tampereen yliopisto,ssanla@uta.fi Millainen lapsuus, sellainen tulevaisuus Objektiivinen ja subjektiivinen hyvinvointi resurssikeskeisiä objektiivisia hyvinvointiindikaattoreita

Lisätiedot