PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1"

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus AIKA klo 18:00-20:40 PAIKKA Pöytyän kunnanviraasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Kunnanhallituksen kokoukset vuonna Pöytyän kunnan strategia / valtuustokauden tarkennus 5 Karinaisten palvelukotiyhdistys ry:n hakemus laina-ajan pidentämisestä 6 Takauksen myöntäminen Parravahan Vesi Oy:n lainalle 7 Vesihuoltolaitoksen maksuperusteiden tarkistaminen 11 8 Kalikan alueen tonttien kauppakirjat 14 9 Henkilöstöstrategian toimintaohjelma Ristinummen alueen asemakaavan pohjakartan ajantasaistaminen 11 Lausuntopyyntö kuntajakoselvittäjästä Erityisen kuntajakoselvityksen selvitysorganisaatio Vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa 14 Ennakkoäänestyspaikat vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa 15 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2014 europarlamenttivaaleihin 16 Kuhankuonon retkeilyreitistön osia koskevan ulkoilureittisuunnitelman vahvistaminen 17 Muut asiat Saapuneet päätökset ja kirjelmät Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

2 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ AIKA klo 18:00-20:40 PAIKKA Pöytyän kunnanviraasto, Riihikosken toimipiste OSALLISTUJAT LÄSNÄ Wärri Pentti Puheenjohtaja Arvola Ulla-Riitta Jäsen poistui :n 17 jälkeen klo 20:35 Flemmich Mirjami Jäsen Hellstén Ari Jäsen Kajander Rauno Jäsen Lindgren Hilkka Vpj. Niittymaa Veikko Jäsen poistui :n 17 jälkeen klo 20:35 Rantala Ilkka Jäsen Loponen Marika Varajäsen Mäki-Takala Petri Varajäsen POISSA Keloniemi-Hurttila Elina Jäsen Lepistö Pasi Jäsen MUUT Autio Markku Kvalt pj Anttila Jouko Kvalt I vpj Miinalainen Toivo Kvalt II vpj Kaurila Markku Vs. kunnanjohtaja/esittelijä Kulovesi Market Talouspäällikkö Pekkola Paula Hall.pääll./Pk:n pitäjä ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pentti Wärri Paula Pekkola KÄSITELLYT ASIAT 1-19 PÖYTÄKIRJAN Pöytyällä :t 1-17 :t TARKASTUS Hilkka Lindgren Veikko Niittymaa Ilkka Rantala PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste Paula Pekkola hallintopäällikkö

3 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall 1 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ennen kokousta kuultiin Heikinsuon kyläyhdistyksen esitys lii kun ta sa li projek tis ta.

4 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Khall 2 Tarkastusvuorossa ovat Elina Keloniemi-Hurttila ja Pasi Lepistö. Pöytäkirjan tarkastus on Kyrön toimipisteessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hilkka Lindgren ja Veikko Niittymaa ( :t 1-17) ja Ilkka Rantala ( :t 18-19).

5 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoukset vuonna /00.01/2013 Khall 3 Hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokousajoista ja -paikoista, kokouk sen koollekutsumisesta, pöytäkirjan tarkastamisesta ja nähtävänä pitä mi ses tä. Kunnanhallituksen kokouspäivä on ollut maanantaisin ja esityslista on lähe tet ty torstaina postissa ja samana päivänä sähköpostilla kun nan hal li tuksen kokouksiin osallistuville sekä Auranmaan Viikkolehdelle ja Ala sa ta kunta-leh del le. Esityslista on julkaistu kotisivulla perjantaina. Pöytäkirja on tarkas tet tu kokousta seuraavana torstaina (mahdollista myös sähköpostilla) ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana maanantaina virka-ai ka na tai, jos tällöin on pyhä, seuraavana arkipäivänä. Viranhaltijapäätökset ovat olleet yleisesti nähtävillä virka-aikana päätöstä seu raa van viikon ensimmäisenä työpäivänä. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallitus kokoontuu varsinaisiin ko kouksiin sa pääsääntöisesti maanantaisin klo Riihikosken toimipisteessä seu raa van kokousaikataulun mukaisesti: Kokouspäivät 2014: Liitteenä oleva valtuuston ohjeellinen kokousaikataulu lähetetään tiedoksi val tuus tol le. Käytäntö kokouskutsun lähettämisestä, pöytäkirjan tarkastamisesta ja näh tä vil lä olos ta sekä viranhaltijapäätösten nähtävilläolosta jatkuu aikaisemman päätöksen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

6 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kehittämistoimikunta Kehittämistoimikunta Kunnanhallitus Pöytyän kunnan strategia / valtuustokauden tarkennus 222/P01.01/2009 Khall Keväällä 2013 on valmisteltu Pöytyän kuntastrategian tarkennusta siten, että tarkoituksena on ollut pelkistää strategian sisältö val tuus to kau den keskeisimpiin ke hit tä mis koh tei siin, joilla kyet täi siin ratkaisemaan ny kyi set ta loudel liset haasteet. Samalla strategian pohjavisio säi lyy kui tenkin kau empana tulevaisuudessa. Strategiaa on valmisteltu seuraavan rakenteen mukaisesti, jolla pyritään mahdollisimman tiiviseen ja toimintaa ohjaavaan esitystapaan: 1. Kunnan toiminta-ajatus 2. Kunnan visio Neljä kuntatason tarkastelunäkökulmaa: Palvelutuotanto Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö Elinkeinopolitiikka Alueellinen yhteistyö 1. Kuntatason toimintalinjaukset em. näkökulmiin 2. Toimintalinjauksia toteuttavien kriittisten kehittämiskohteiden määrittely toimialoittain. Asian valmistelu on edennyt siten, että kunnan johtoryhmän tekemän pohjavalmistelun jälkeen asiaa on työs tetty val tuus ton stra te gia semi naa reis sa 20. ja Se minareis sa esitet tyä ja ryh mä työs ken telyssä synty nyttä aineistoa on koot tu esi tys lis tan oheis mate riaa liksi. Kunnanhallitus on perustanut Pöytyän kunnan organisaatioon alkaen kehittämistoimikunnan, jonka tehtäviin kuuluu kuntastrategian ajantasaisuuden ylläpito tekemällä sen sisältöä koskevia ehdotuksia kunnanhallitukselle, edelleen valtuustossa hyväksyttäväksi. Tästä syystä strategiaehdotuksen valmistelua on tarkoituksenmukaista jatkaa kehittämistoimikunnassa. Valmistelija: kehitysjohtaja Kunnanhallitus antaa kehittämistoimikunnan tehtäväksi valmistella ehdotus kuntastrategian tarken nukseksi valtuustokaudelle Ehdotuksen perustana on valtuustoseminaareissa jo esitetty ja tehty pohjavalmistelu. Osana valmisteluprosessia kuntalaisille tulee antaa mahdollisuus esittää stra te gia eh do tus ta koskevia kom mentteja en nen lopullisen ehdotuk sen tekoa. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

7 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kehittämistoimikunta Kehittämistoimikunta Kunnanhallitus Kehtmk Esityslistan sähköisenä oheismateriaalina on jaettu valtuustoseminaareissa esitettyä ja ryhmätyöskentelyssä syntynyttä aineistoa. Liitteenä on pidet ty jen val tuus to se mi naa rien pe rus teel la tar ken nettu straegialuonnos. Kehittämistoimikunta päättää, että valmisteltu strategialuonnos asetetaan nähtäväksi kunnanviraston toimipisteisiin ja kunnan verkkosivuille siten, että kuntalaiset voivat halutessaan antaa strategialuonnosta koskevaa palau tet ta ke hit tä mis toi mi kun nal le saak ka. Hyväksyttiin. Kehtmk Pöytäkirjamerkintä: Merkittiin, että käsittelyn pohjana oli kokouksessa jaettu tarkennettu strategialuonnos. Nähtävänä olleeseen strategialuonnokseen annetut kehittämispalautteet ovat pääasialliselta sisällöltään koskeneet seuraavia asioita: yhdessä tekemisen ja olemisen turvaaminen heikommassa ase massa oleville henkilöille palvelusetelin käyttö myös terveydenhuollossa, suorat yrityskontaktit ja edelläkävijyys kunnallisten toimintatapojen kehittämisessä energiatalouden vaikutus kunnan kehittämiseen, mm. kaa voi tuk sel liset ja liikenteelliset näkökohdat kuntaorganisaation päätöksentekokyky ja palveluverkko; mm. kou luverk ko, hallinnolliset toimipisteet ja kiinteistöjen myynti ympäristönäkökohtien voimakkaampi huomiointi, mm. ym pä ris tönsuo je lu, Hinku-foorumiin liittyminen ja kestävän kehityksen huo mioimi nen muista maaseutukunnista erottautumisesta. (Palautteet jaetaan kokoukseen osallistujille oheismateriaalina.) Yleisesti ottaen palautteet koskevat asioita, jotka on jo kirjoitettu sisään stra te gia luon nok seen. Kestävän kehityksen näkökulmaa on kuitenkin tarpeen korostaa ehdotusversioon. Tämä voidaan tehdä tarkentamalla kunnan toiminta-ajatusta. Valmistelija: kehitysjohtaja Kehittämistoimikunta ehdottaa, että kunnanhallitus ja edelleen valtuusto hy väk syy Pöytyän kunnan strategiatarkennukseksi päivätyn ehdo tuk sen, jossa kuntalaispalautteella olleeseen luonnosversioon nähden kun nan toiminta-ajatus on tarkennettu seuraavaan muotoon: Pöytyän kun nan perustehtävä on tuottaa ja järjestää kuntalaisten hyvinvointia edistä viä palveluja joustavasti ja kohtuullisella hinnalla sekä luoda asukkailleen edel ly tyk siä hyvään elämään kestävän kehityksen ekologiset, taloudelliset

8 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kehittämistoimikunta Kehittämistoimikunta Kunnanhallitus Khall 4 ja sosiaaliset näkökohdat huomioiden. Kehitysjohtaja muutti strategiatarkennuksen toiminta-ajatuksen sa na muotoa seuraavaksi: "Pöytyän kunnan perustehtävä on tuottaa ja järjestää kun ta lais ten hyvinvointia edistäviä palveluja sekä luoda asukkailleen edelly tyk set hyvään elämään kestävän kehityksen ekologiset, taloudelliset ja so si aa li set näkökohdat huomioon ottaen." Tarkennus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Pöytyän kunnan strategian tarken nus ta valtuusto-kaudelle liitteen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Liitteet 1 Pöytyän kunnan strategian tarkennus 2013 (kehtmk )

9 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Karinaisten palvelukotiyhdistys ry:n hakemus laina-ajan pidentämisestä 223/02.99/2013 Khall 5 Karinaisten palvelukotiyhdistys ry hakee laina-ajan pidennystä vuoden 2030 loppuun yhdistykselle myönnetylle ,93 euron suuruiselle lainal le, jonka Karinaisten kunnanvaltuusto on alun perin myöntänyt markan suuruisena. Laina on myönnetty testamentti- ja lah joitus va rois ta. Tuolloin laina-ajaksi on hyväksytty 5 vuotta ja laina on myönnet ty ko rot to ma na. Karinaisten kunnanvaltuusto on tekemällään päätöksellä pi dentä nyt laina-aikaa viidellä vuodella ja samalla päättänyt edellyttää lainalle kiin ni tys va kuut ta. Karinaisten kunta on vuokrannut vuonna 2001 Karinaisten Pal ve lu ko ti yhdis tyk sel le noin 3800 m 2 :n suuruisen tontin vanhusten palvelutalon ra kenta mis ta ja ylläpitämistä varten 50 vuodeksi. Vuokraoikeus on kiinnitetty Kari na-ni mi seen tilaan, jonka kiinteistötunnus on Ra si tus todis tuk ses ta näkyvät myös asuntotuotantolain mukaiset va llin ta ra joi tuk set. Yhdistyksen hallitus on päättänyt pidennyksen hakemisesta Ha ke mus ta perustellaan yhdistyksen heikolla taloudellisella tilanteella. Vuo den 2012 tilinpäätös on ollut alijäämäinen ja vuoden 2013 ti lin pää tökses tä ennakoidaan tulevan myös alijäämäinen. Yhdistyksellä on kunnalta toi nen samansuuruinen laina, joka on myönnetty 30 vuodeksi ker ta ly hentei se nä. Lisäksi yhdistyksellä on asuntolainaa jäljellä n euroa ja sen vuosimaksu on ,36 euroa. Tämän lainan yhdistys arvioi tulevan mak se tuk si Asunnoista saatavilla vuokratuloilla ei saada katettua kiin teis tön hoito- ja pääomakuluja. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on heikko. Korkotason yleinen alen tu minen vaikuttaa myös asuntolainan korkoon ja mahdollista on, että asun to laina saataisiin maksettua vuoden 2027 vaiheilla. Kotikarpalon rakennusten liit tä mi nen kaukolämpöön tulee pienentämään rakennusten yl lä pi to kus tannuk sia. Joka tapauksessa yhdistyksellä ei ole edellytyksiä maksaa kun nalle tässä vaiheessa ,93 euron lainaa. Valmistelija: talouspäällikkö Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää jatkaa Ka ri nais ten Palvelukotiyhdistys ry:lle myönnetyn ,93 euron lainan ko ro ton ta laina-aikaa vuoden 2028 loppuun saakka. Tämän jälkeen pää tetään erikseen lainan lyhennysaikataulusta ja koron määrästä. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

10 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Takauksen myöntäminen Parravahan Vesi Oy:n lainalle 216/02.99/2013 Khall 6 Parravahan Vesi Oy.n hallitus on päättänyt kokouksessaan pyy tää omistajakuntiensa takausta uuden vedenottamon rakentamista varten otettavalle lainalle. Haettava lainamäärä on euroa. Ta kausvas tuu jakaantuu omistajakuntien kesken omistusten suhteessa. Omistajakunta Osakkeet kpl Osuus % Takausvastuu Pöytyän kunta , Marttilan kunta , Tarvasjoen kunta , Uusi vedenottamo rahoitetaan omistajakuntien takaamalla viiden vuoden lai nal la. Laina on tarkoitus kilpailuttaa, mutta vielä ei ole tiedossa lai nan anta jaa eikä lainaehtoja. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto - myöntää Parravahan Vesi Oy:lle uuden vedenottamon rakentamista varten otettavalle lainalle euron suuruisen omavelkaisen takauksen enin tään 5 vuodeksi - antaa kunnanhallitukselle oikeuden hyväksyä lainanantaja ja lainan ehdot. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

11 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Vesihuoltolaitoksen maksuperusteiden tarkistaminen 128/P13.00/2009 Teknltk Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt ve si huol tolaitok sen kirjanpidon ja maksujen perusteet. Päätöksellä on päivitetty vuonna 2009 hyväksytyt perusteet. Samalla on päätetty muuttaa liittymismaksujen kä sit te ly viimeistään alkaen tulosvaikutteiseksi, mikä tarkoittaa, et tä muutoksen jälkeen myös liittymismaksut ovat arvonlisäverollisia ja kor vaus ta verollisten palvelujen myynnistä. Hallintosäännön mukaan vesi- ja jätevesitaksoista päättää kunnanhallitus. Ve si huol to lai tos on teknisen lautakunnan alaista toimintaa, joten taksan val mis te lu kuuluu tekniselle lautakunnalle. Liittymismaksuja on kertynyt vesihuoltolaitokselle vuosien aika na yhteensä euroa. Samana aikana vesihuoltolaitos on ollut alijää mäi nen euroa. Jos liittymismaksujen suuruusluokka pysyy jatkos sa samassa tasossa, voidaan arvioida, että muutoksella ve si huol to laitok sen tulos muuttuu ylijäämäiseksi ja vanhoja alijäämiä saadaan vä hi tellen katettua. Muutos vaikuttaa positiivisesti myös kunnan talouteen. Liit tymis mak su jen käsittelyn muuttaminen vaikuttaa myös vesihuoltolaitoksen käyt tö mak su jen korotustarpeeseen alentavasti. Uuden siirtoviemärin valmis tut tua vesihuoltolaitoksen poistojen määrä kasvaa, jolloin saattaa tulla tar ve jätevesimaksun korottamiseen. Käyttömaksujen vakaana pysyminen on kuluttajalle tärkeä asia. Liittymismaksu poikkeaa oleellisesti käyt tö maksus ta siinä, että se on kertamaksu. Nykyinen vesihuoltolaitoksen liittymismaksun yksikköhinta on 5,50 euroa/k-m2. Yksikköhinnasta vesilaitoksen osuus on 40 % ja vie mä ri lai toksen osuus 60 %. Lisäksi taksassa on määritelty ra ken nus tyyp pi ker toi met eri tyyp pi sil le rakennuksille. Taksassa on määritelty myös vä him mäis liit tymis mak su asuinpientaloille ja loma-asunnoille. Tämä taksa on tullut voimaan Liittymismaksujen osalta taksaa ei ole tämän jälkeen muutet tu. Valmistelija: Tekninen johtaja ja talousjohtaja Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että ve sihuol tolai tok sen taksassa oleva kohta Liittymismaksu on siirto- ja pa lautus kel poinen. Liittymismaksuun ei lisätä arvonlisäveroa muutetaan seuraavasti: Liit ty mis mak su on siirtokelpoinen. Liittymismaksuun lisätään ar von li sä vero. Käytännössä muutos tarkoittaa, että veroton liittymismaksun yk sik köhin ta on edelleen 5,50 euroa/k-m2, mutta siihen lisätään arvonlisävero kulloin kin voimassa olevan verokannan mukaan. Tällä hetkellä verollinen hinta on 6,82 euroa/k-m2. Muutoksen voimaantuloajaksi tekninen lautakunta ehdottaa Käsittely: Keskustelun aikana jäsen Matti Hakonen ehdotti päätösehdotuksesta poike ten, että arvonlisävero sisällytetään liittymismaksuihin. Jäsen Reijo Viiri kan nat ti Hakosen ehdotusta.

12 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu päätösehdotuksesta poikkea va esitys ja esitti toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että tek ni sen lautakunnan pohjaehdotuksen kannalla olevat äänestävät "jaa" ja Hakosen ehdotusta kannattavat äänestävät "ei". Äänestyksessä an nettiin 0 "jaa-ääntä" ja 9 "ei-ääntä" (Ali-Rontti, Kullanmäki, Hakonen, Simola, Lah ti, Tammenlaakso-Anttonen, Halinen, Viiri, Kantola-Pöllänen) Puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan päätökseksi tulleen äänin 9-0 Ha ko sen ehdotuksen. Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että ve sihuol tolai tok sen taksassa oleva kohta Liittymismaksu on siirto- ja pa lautus kel poinen. Liittymismaksuun ei lisätä arvonlisäveroa muutetaan seuraavasti: Liit ty mis mak su on siirtokelpoinen. Liittymismaksu sisältää arvonlisäveron." Arvonlisävero määräytyy kul loin kin voi mas sa olevan verokannan mukaan. Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että nykyinen liittymismaksun yk sikkö hin ta 5,50 euroa/k-m 2 sisältää arvonlisäveroa 24 %. Muutoksen voimaantuloajaksi tekninen lautakunta ehdottaa Lisäksi todettiin, että kohtuullisten hintojen toivotaan lisäävän innokkuutta liit tyä rakennettavaan siirtoviemäriin, mikä aikanaan tulee lisäämään kunnan liittymismaksutuloja. Khall 7 Nykyinen liittymismaksun yksikköhinta on ollut voimassa vuodesta 2010 saak ka. Tämän jälkeen kuluttajahintaindeksi on muuttunut 6,3 % ja ar vonli sä ve ron verokanta on noussut 2 %-yksiköllä. Teknisen lautakunnan ehdotus tarkoittaa, että veroton liittymismaksun yksik kö hin ta olisi 4,4355 euroa. Yksikköhinta tulisi vahvistaa verottomana ja sen tin tarkkuudella. Liittymismaksu on kertamaksu ja sen tulosvaikutteisuus parantaa ve si huolto lai tok sen taloutta. Tällöin paineet käyttömaksujen korottamiseen vä he nevät. Eri kunnissa on erilaisia taksaperusteita. Yksinomaan yksikköhinnan perus teel la liittymismaksuja ei voi vertailla. Liittymismaksuihin vaikuttavat erityi ses ti ra ken nus tyyp pi koh tai set kertoimet. Lisäksi kunnissa saatetaan periä liit ty mis mak sun yhteydessä esim. erillisiä tonttijohtomaksuja tai maksua ra ken ta mis ai kai ses ta vedestä. Valmistelija: talouspäällikkö Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksesta poiketen vahvis taa vesihuoltolaitoksen liittymismaksun arvonlisäverottomaksi yk sik köhin nak si alkaen 5,00 /m 2. Nykyisellä verokannalla verollinen hinta on 6,20 /m 2. Tämä merkitsee esim. omakotirakentajalle vajaan 13 %:n ko ro tus ta nykyiseen taksaan ja verollista toimintaa harjoittavalle yrittäjälle n. 9 %:n laskua liittymismaksuun, koska alv on vähennyskelpoista. Ny kyinen liittymismaksutaksa on ollut voimassa alkaen.

13 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Samalla päätetään em. lisäksi tehdä seuraavat muutokset ve si huol to lai toksen taksaan: Nykyinen taksa Liittymismaksu on siirto- ja pa lautus kel poi nen. Liittymismaksuun ei li sä tä arvonlisäveroa. Osuuskuntien liittymismaksu on 100 /osuuskuntaan liittyvä. Osuuskuntien minimimaksu on (alv 0 %) vesijohtoon lii tyttäes sä ja (alv 0 %) vie märi ver kos toon liityttäessä. Mikäli osuus kun ta liittyy sekä vesijohtoet tä viemäriverkostoon on mi ni mimak su (alv 0 %). Asuinpientalo <100 k-m2 Liit ty mismak su vesi 1 320, Jätevesi 1 980, vesi+ jätevesi (alv 0 %) Loma-asunto <80 k-m2 Liit ty mismak su Vesi 1 760, Jätevesi 2 640, vesi+ jätevesi (alv 0 %) Uusi taksa alkaen Liittymismaksu on siirtokelpoinen. Liit ty mis mak suun lisätään ar von lisä ve ro. Osuuskuntien liittymismaksu on 100 /osuuskuntaan liittyvä.+ alv. Osuuskuntien minimimaksu on alv vesijohtoon lii tyt täessä ja alv vie mä ri ver kostoon lii tyt täes sä. Mikäli osuuskunta liit tyy sekä vesijohto- että vie mä river kos toon on minimimaksu alv. Asuinpientalo <100 k-m2 Liit ty mismak su vesi 1 200, Jätevesi 1 800, vesi+ jätevesi (alv 0 %). Hin toi hin lisätään alv. Loma-asunto <100 k-m2 Liit ty mismak su Vesi 1 600, Jätevesi 2 400, vesi+ jätevesi (alv 0 %). Hin toi hin lisätään alv. Päätetään lisäksi antaa teknisen lautakunnan selvitettäväksi men nes sä, onko tarvetta nykyisen taksarakenteen muutoksiin. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti vahvistaa vesihuoltolaitoksen liit ty mismak sun arvonlisäverottomaksi hinnaksi alkaen 4,5 e/m 2. Muut muu tok set taksaan tällä hinnalla valmistellaan seuraavaan kokoukseen.

14 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kalikan alueen tonttien kauppakirjat 199/10.01/2013 Khall 8 Varsinais-Suomen ulosottoviraston pitämässä julkisessa huu tokau pas sa myytiin ulosmitatut Kulttuuriosuuskunta Sateenkaaren omis tamat kiinteistöt , -224, -225 ja -226 Pöytyän kunnalle. Myynnit ovat tulleet lainvoimaisiksi ja kihlakunnanvouti Janne Nyman on toi mit ta nut päivätyt kauppakirjat ja tiloihin vahvistetut pant ti kirjat Pöytyän kunnalle Kauppakirja - Villa Johannes RN:o 4:223, Pöytyän kunnan Yläneen Kirkonkylä, , kauppahinta euroa Kauppakirja - Villa Eliisa RN:o 4:224, Pöytyän kunnan Yläneen Kirkonkylä, , kauppahinta euroa Kauppakirja - Villa Toivo RN:o 4:225, Pöytyän kunnan Yläneen Kirkonkylä, , kauppahinta euroa Kauppakirja - Villa Aarre RN:o 4:226, Pöytyän kunnan Yläneen Kirkonkylä, , kauppahinta euroa Kunnanhallitus hyväksyy edellä selostetut kauppakirjat. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

15 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kunnanhallitus Henkilöstöstrategian toimintaohjelma 14/01.00/2012 Khhj Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Pöytyän kunnan hen ki lös töstra te gian. Henkilöstöstrategiaan liittyen on valmisteltu toimintaohjelma, jos sa on konkreettisia tavoitteita ja keinoja strategiassa hyväksyttyjen toimen pi tei den toteuttamiseksi. Lisäksi on määritelty vastuut ja aikataulu. Sekä kunnan johtoryhmälle että yt-toimikunnalle on varattu tilaisuus antaa pa lau tet ta toimintaohjelmasta. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto esittää henkilöstöstrategian toi min taoh jel man kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto hyväksyi ehdotuksen. Khall 9 Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstöjaoston esityksen. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Liitteet 2 Henkilöstöstrategian toimintaohjelma

16 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Ristinummen alueen asemakaavan pohjakartan ajantasaistaminen 190/10.05/2013 Khall 10 Ristinummen alueen vuonna 1989 valmistunut pohjakartta on epä käy tännöl li nen, sillä se on suurelta osin vanhentunut, eikä sitä ole laadittu di gi taali ses sa muodossa. Pohjakartan uudistamistarve on entisestään ajan kohtais tu nut Mynämäentien varrelle tarvittavan asemakaavan muutostyön vuok si. Uusi pohjakartoitus tehdään EUREF-koordinaattijärjestelmään (GK23) ja N2000-kor ke us jär jes tel mään. Pohjakartan laadinnasta noin 140 hehtaarin alu eel le pyydettiin tarjouksia neljältä yritykseltä, joista kahdelta saatiin seuraa vat tarjoushinnat. Blom Kartta Oy SKM Gisair Oy ,00 euroa ,00 euroa Konsultin valintaperusteena on hankinnan kokonaistaloudellisuus, huomioi den hinnan lisäksi tarjouksen soveltuvuus kunnan tarpeisiin. Näillä perus teil la pohjakartoituksen laatijaksi valitaan SKM Gisair Oy, jonka ko konais hin ta tar jous työstä oli ,00 euroa (ALV 0%). Valmistelija: aluearkkitehti Ristinummen alueen pohjakartan ajantasaistamisen laatijaksi valitaan SKM Gisair Oy. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

17 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Lausuntopyyntö kuntajakoselvittäjästä 34/00.01/2012 Khall 11 Valtiovarainministeriö on päätöksellään määrännyt kun ta ra kenne lain 15 :n perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Auran, Kustavin, Liedon, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Paimion, Pöy tyän, Ruskon, Sauvon, Taivassalon, Tarvasjoen ja Vehmaan kuntien sekä Kaa ri nan, Naantalin, Raision ja Turun kaupunkien välillä. Samalla ministeriö on asettanut kuntajakoselvittäjiksi valtiotieteiden maiste ri Risto Kortelaisen ja valtiotieteiden maisteri, julkishallinnon ja -talouden ti lin tar kas ta ja Oiva Myllyntauksen. Selvityksen laajuuden vuoksi valtiovarainministeriö pitää tar koi tuk sen mukai se na kuulla kuntia vielä yhdestä selvittäjästä edellisten lisäksi. Yh teiskun ta tie tei den maisteri, emba, kauppatieteiden lisensiaatti Antero Rit vanen on antanut suostumuksensa toimia kuntajakoselvittäjänä jo nimettyjen kans sa. Valtiovarainministeriö pyytää kunnilta lausuntoa kolmannesta kunta ja ko sel vit tä jäs tä. Lausunto pyydetään mennessä. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa esityksestä. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

18 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Erityisen kuntajakoselvityksen selvitysorganisaatio 7/00.01/2014 Khall 12 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityisen kuntajakoselvityksen aloituskokous oli , jossa käsiteltiin mm. selvitystyön organisointia ja aikataulua. Kun ta ja ko sel vit tä jät ohjaavat selvitystyötä vahvassa vuorovaikutuksessa sel vi tys alu een kuntien kanssa. Selvitysryhmä edustaa kuntien johtavia pää tök sen te ki jöi tä. Selvitysryhmään kuuluvat valtuustojen ja kun nan hal litus ten puheenjohtajat. Selvitysryhmää täydennetään niiden poliittisten ryhmien edustajista, joilla ei ole kunnissa puheenjohtajuuksia. Kuntajohtajat osal lis tu vat selvitysryhmän työskentelyyn. Jokainen pääsopijajärjestö esittää yhden edustajan selvitysryhmään (edustajat eri kunnista). Työvaliokunta on selvittäjien kanssa operatiivista selvitystyötä koordinoiva ja konsernitasolla työtä valmisteleva ryhmä. Kuntajohtajat ovat työ va liokun nas sa. Lisäksi perustetaan valmisteluryhmiä, joiden jäsenet ovat kuntien am mat tijoh toa. Viitemateriaalina alustava kokousmateriaali, jota tullaan tarkistetaan aloitus ko kouk sen perusteella. Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat erityisen kuntajakoselvityksen sel vi tys ryh mään. Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajiksi erityisen kuntajakoselvityksen sel vi tys ryh mään kunnanvaltuuston puheenjohtaja Markku Aution, kun nanhal li tuk sen puheenjohtaja Pentti Wärrin ja kunnanjohtaja Kari Jokelan. Työ va lio kun nas sa kunnan edustaja on kunnanjohtaja Kari Jokela.

19 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa 174/00.00/2013 Khall 13 Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina Jokaisella äänes tys alu eel la on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänes tys paik ka. Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen ää nes tys alueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdal leen. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan äänestysaluejaon. Päätös on tullut voimaan Äänestyspaikkojen tiedot on merkittävä väestörekisterin poh ja tie to jär jes telmään viimeistään perjantaina Oikeusministeriö suosittelee, että nykyistä äänestysalueiden määrää ei enää vähennettäisi ilman pakottavaa tarvetta. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus päättää, että europarlamenttivaalien vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat: Äänestysalue Äänestyspaikka Osoite 001 Riihikoski Riihikosken koulu Yläneentie 10, Riihikoski 002 Kyrö Kunnanvirasto Kyrön toimipiste Kehityksentie 6, Kyrö 003 Yläne Kunnanvirasto Yläneen toimipiste Kuntolantie 4, Yläne Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

20 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Ennakkoäänestyspaikat vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa 174/00.00/2013 Khall 14 Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa Oikeusministeriö on kirjeellään antanut kun nan hal lituk sil le ohjeet vuoden 2014 europarlamenttivaalien äänestyspaikkojen mää rää mi ses tä ja niistä ilmoittamisesta, vaalimateriaalista ym. Ohjeiden mu kaan kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että äänioikeutettujen ää nestys mah dol li suu det vaaleissa ovat riittävät sekä ennakkoäänestyksessä että vaa li päi vä nä. Vaalilain 9 :n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten en nak koää nes tys paik ko jen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnas sa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syis tä muuta johdu. Ennakkoäänestyspaikkoja määrätessään kun nan hal lituk sen tulee kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: Ennakkoäänestyspaikkoja on oltava riittävästi suhteessa ää ni oi keutet tu jen määrään, jotta ennakkoon äänestäminen on mah dol li simman vai va ton ta ja vähän aikaa vievää. Ennakkoäänestyspaikat on syytä sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joihin ää nes tä jien on helppo tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat. Ennak ko ää nes tys pai kan on oltava aatteellisilta ja taloudellisilta kyt kennöil tään mah dol li sim man puolueeton, jotta mahdollisimman monet ää nes tä jät sinne mie luus ti tulevat. Ennakkoäänestyspaikan on sekä tiloiltaan että sijainniltaan sovittava tar koi tuk seen sa myös järjestyksenpidon kannalta. Vaalilain 56 :ssä on sää det ty järjestyksestä ennakkoäänestyspaikassa ja siihen liittyen niin sa no tus ta vaalimainontakiellosta. Ennakkoäänestyspaikan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toi mit taa sujuvasti ja luotettavasti eli vaalisalaisuus, vaa li vapaus ja vaa li rau ha turvaten. Tilan tulee olla siten mitoitettu ja jär jestet ty, että ruuhkaa ja jo no ja syntyy mahdollisimman vähän. Ennakkoäänestyspaikka on sijoitettava rakennuksessa niin, että raken nuk sen poistumistiet pidetään esteettömänä. Ennakkoäänestyspaikkojen olisi hyvä pysyä samoina vaaleista toiseen. Paik ko jen lopettaminen tai siirtäminen taikka niiden va kiin tunei den au ki olo ai ko jen muuttaminen saattaa aiheuttaa epä tie toi suutta äänestäjien kes kuu des sa. Kunnan on tiedotettava kunnan alueella olevista yleisistä en nak koää nes tys pai kois ta ja niiden aukioloajoista. Liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten en nak ko ää nes tä mismah dol li suuk siin on kiinnitettävä huomiota. Vaalilain 47 :n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennak ko ää nes tys tä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päi vi nä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin mää rätä. Erityinen syy voi olla lähinnä vain kunnan jonkin alueen tai taajaman vä häi sek si arvioitu äänestäjämäärä. Jokaisessa kunnassa tulee olla vä hintään yksi sellainen ennakkoäänestyspaikka, joka on avoinna jokaisena ennak ko ää nes tyk sen päivänä. Vaalilain 48 :n mukaan kunnanhallitus määrää myös en nak ko ää nes tyspai kan päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka

21 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus ei saa olla avoinna arkipäivisin ennen kello 8 eikä kello 20 jälkeen eikä lauan tai sin ja sunnuntaisin ennen kello 9 eikä kello 18 jälkeen. Hyväksi havait tu käytäntö on, että ainakin ennakkoäänestyksen ajanjakson kahtena vii mei se nä päivänä yleinen ennakkoäänestyspaikka pidetään avoinna kello saakka. Alla olevassa esityksessä ennakkoäänestyksen aukioloaikoja on hieman vähennetty. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus päättää, että Pöytyän kunnan yleiset en nak ko ää nes tys paikat ja aukioloajat ovat europarlamenttivaaleissa seuraavat: Riihikosken koulu, auditorio ke - pe klo la - su klo ma - ti klo Kunnanviraston Kyrön toimipiste ke - pe klo la - su klo ma klo ti klo Kunnanviraston Yläneen toimipiste ke - pe klo la - su klo ma klo ti klo Ennakkoäänestys laitoksissa (laitosäänestys) toimitetaan ter veys kes kuksen vuodeosastolla sekä Kartanokodin, Kotikarpalon ja Riihikodin pal ve lukes kuk sissa ja tarpeen mukaan yksityisissä asumispalveluyksiköissä (Hoitokoti Villa Vanha, Palvelukoti Koivukuja ja Hoivakoti Riihelä). Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

22 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2014 europarlamenttivaaleihin 174/00.00/2013 Khall 15 Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina En nak ko ää nestys toimitetaan kotimaassa Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja ase tet ta va kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksissa toimi tet ta vaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaa li toi mi kun ta. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaa li toi mi kun taan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jä sen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaa li lau ta kun nan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asettava siihen järjes tyk seen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaa li toi mikun ta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisenä. Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edel lisis sä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin mer kitty jä puolueita. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tar kas tellaan erikseen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpia kin vähintään 40 %. Kunnanvaltuusto on vahvistanut äänestysaluejaon: 001 Rii hi koski, 002 Kyrö ja 003 Yläne. Viitemateriaalina Kunnallisvaalien vaalilautakuntien ja -toimikunnan kokoon pa no (Kh ) Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus päättää valita vuoden 2014 europarlamenttivaaleja varten vaa li lau ta kun nat Riihikosken, Kyrön ja Yläneen äänestysalueille sekä vaali toi mi kun nan laitos- ja kotiäänestystä varten. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Vaalilautakunnat ja vaa li toi mi kun ta valittiin seuraavasti: Riihikosken vaalilautakunta Hilkka Lindgren, pj. Pirkko Riikonen, vpj. Toivo Miinalainen Tauno Mäki Riitta Pasuri Varajäsenet 1. Mirja Haapasaari 2. Pertti Anttila 3. Hannu Ketola 4. Tuomo Tiensuu 5. Anneli Rantanen

23 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kyrön vaalilautakunta Olli-Pekka Pauna, pj. Timo Lehtonen, vpj. Nina Savinen Tuulikki Järvenmäki Kirsti Kalli Varajäsenet 1. Aila A. Simola 2. Juha Lalli 3. Kari Parkkila 4. Pasi Lepistö 5. Mirja Nieminen Yläneen vaalilautakunta Erkki Markkula, pj. Kari Ritanotko, vpj. Tiina Harinen Simo Rantanen Arja Suominen Varajäsenet 1. Mirja Ritanotko 2. Timo Aalto 3. Tapio Rastas 4. Elsi Nummela 5. Heli Virtanen Vaalitoimikunta Marianne Raiko, pj. Leena Maija Rantala, vpj. Tapio Ruohola Varajäsenet 1. Tuula Lehtonen 2. Pertti Maanpää 3. Pirjo Reide

24 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuhankuonon retkeilyreitistön osia koskevan ulkoilureittisuunnitelman vahvistaminen 177/P01.00/2009 Khall Kuhankuonon retkeilyreitistö- ja virkistysalueyhdistys ry on vuonna 2007 aloit tanut reitistön kehittämisen ja uudistamisen. Uudistuksen yhteydessä päi vitetään myös maanomistajien kanssa käyttöoikeussopimukset. Suurin osa käyttöoikeussopimuksista on allekirjoitettu. Yläneen kunnanvaltuusto on antanut ulkoilulain 2.2 mukaisesti ulkoilureittien pitämisen kuuluvat tehtävät Kuhankuonon retkeilyreitistö- ja virkistysalueyhdistyksen hoidettavaksi. Reittiosuuksien, joihin ei ole saatu maanomistajien suostumusta, käyttöoikeuden varmistamiseksi on yhdistys päättänyt käynnistää ulkoreittitoimituk sen. Ulkoreittisuunnitelma, jotka koskee Pöytyän kunnan Lietsan kylässä sijaitse vaa Lietsa RN:o 1:38 -nimistä tilaa ja Pöytyän kunnan Yläneen kylässä ole vaa Puistokartano RN:o 1:183-nimistä, on ollut nähtävänä Muistutuksen suunnitelmaan on jättänyt Mirja Rantasalo-Ny man. Mirja Ranta salo-nyman on irtisanonut tiloillaan Lietsa ja Puistokar tano kaikki kolme reittiä päättymään Yläneen kunnan kanssa tekemän ul koi lureittiso pimus ten mukaisesti Ku han kuo non retkeilyreitti- ja virkistysalueyhdistys ry on laa ti nut ym pä ris tö kes kuksel le lau sunnon muistutuksen joh dos ta. Lounais-Suomen ympäristökeskus pyytää kuntaa antamaan oman lausuntonsa suunnitel masta ja muistutuksesta. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta, että sillä ei ole huomautettavaa ulkoilureittisuunnitelmasta, joka on pääosin käytön jatkamista ei uusien reit tien perustamista. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Khall Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vahvistanut ulkoilureittisuunnitelman koskien osia Kuhankuonon retkeilyreitistöä. Päätöksestä on Mirja Rantasalo-Nyman jättänyt valituksen, jossa vaaditaan ELY-keskuksen päätöksen kumoamista tai reittilinjat ainakin siirrettävä tilojen rajalinjoille. ELY-keskus on an ta nut lau sun non asiasta, jonka mukaan valituksessa ei ole esitetty ulkoilureittisuunnitelman vahvistamisessa tehdyn ratkaisun kannalta olennaisia uusia perusteita. ELY-keskus esittää valituksen hylkäämistä. Turun hallinto-oikeus varaa Pöytyän kunnanhallitukselle tilaisuuden antaa

25 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus selvitys asiassa. Selvitys on annettava viimeistään Valmistelija: hallintopäällikkö Khall Khall 16 Kunnanhallitus toteaa, ettei kunnalla ole aikaisemmin antamaansa lau suntoon lisättävää. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Korkein hallinto-oikeus on lähettänyt kunnanhallitukselle jäljennökset Mirja Rantasalo-Nymanin valituksesta ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnosta vastineen antamista varten. Vastine pyydetään toimittamaan mennessä. ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että perustetun MET SO-alueen rauhoitusmääräyksistä voidaan ELY-keskuksen päätöksen mukaan poiketa (poikkeusluvan hakeminen). ELY-keskuksella ei ole asiaan aiemmin lausu tusta poikkeavia lisäkommentteja. Kunnanhallitus toteaa, ettei kunnalla ole aikaisemmin antamaansa lausuntoon li sättävää. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että Korkein hallinto-oikeus on pää töksel lään nro 1373/1/12 hylännyt Mirja Ran ta sa lo-ny ma nin Turun hallinto-oikeuden päätökseen nro 12/0095/1 tekemän vali tuk sen koskien Kuhankuonon retkeilyreitistön osia Rantasalo-Nymanin omis ta mil la tiloilla Puistokartano 1:183 ja Lietsa 1:38. Lisäksi kunnanhallitus antaa suostumuksensa Kuhankuonon ret kei ly rei tistö- ja virkistysalueyhdistykselle reitistön ylläpitämiseen ja niihin toi men pi teisiin, joita reitistön vaatima ulkoilureittitoimitus edellyttävät. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

26 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Muut asiat Khall 17 Kunnanhallitukselle annettiin tiedoksi erityisen kuntajakoselvityksen aloitus ko kouk sen materiaali. Lisäksi vs. kunnanjohtaja Markku Kau rila selvitti kunnan tulevia kiinteistökauppoja ja asunto-osakkeiden myynnin val mis te lu ti lan net ta. Kyrössä vireillä olevan maanvaihtokaupan vaih toalueis ta pyydetään vie lä metsänhoitoyhdistyksen ajantasainen arvio. Pöytäkirjamerkintä: Veikko Niittymaa ja Ulla-Riitta Arvola poistuivat tämän asian käsittelyn jälkeen.

27 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Saapuneet päätökset ja kirjelmät Khall 18 Saapuneet kirjeet ja päätökset merkittiin tiedoksi.

28 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Khall 19 Kunnanhallitukselle esitetään seuraavat pöytäkirjat: Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset ajalta : Kunnanjohtaja Muu päätös: 3 Aluearkkitehti Muu päätös: 9 Talouspäällikkö Muu päätös: 23 Kunnanhalliitus päättää, ettei se käytä Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan ja merkitsee pöytäkirjat tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

29 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUS OSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 16, 17, 18, 19 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisu vaatimus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaa timusviranomai nen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pöytyän kunnanhallitus Kehityksentie KYRÖ sähköposti: Pykälät 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaa timuksen si sältö ja toi mittamnen Ks. Jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

30 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja joh dosta an nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati muksen vali tus aika nyt oi kaisuvaatimuk sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnal lisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Turun hallinto-oikeus PL 32, TURKU sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Pykälät Valitusaika 30 päivää sisältö ja Oikaisuvaatimus- / valituskirjelmän toimittaminen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu kuun. - Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjassa on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan teh täväksi - muutosvaatimuksen perusteet - Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen te ki jän/valit tajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijä/valittajan puhevaltaa käyttää hänen lailli nen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/vali tuksen laatija on joku muu henkilö, oikaisuvaa timuskirjel mässä/valituksessa on ilmoi tettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu mero, joihin asiaa koskevat ilmoi tukset oikaisu vaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimit taa. - Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. - Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, al kupe räise nä tai jäl jennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tie doksi tai muu selvi tys oi kaisuvaati mus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. - Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati muk sen tekijä/va littaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toi mitettu viran omai selle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. - Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvi ranomai selle viimeistään oikaisuvaatimus/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viras ton aukioloajan päätty mistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on py häpäivä, itsenäisyyspäi vä, vapun päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaisel le en simmäi senä sen jälkeisenä ar kipäi vänä. Asiakir jat toimitetaan viranomaisen asiointi osoit tee seen lähet täjän omalla vastuulla. Tämä voi daan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähe tin vä lityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oi kaisuvaati mus-/valitus ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista:

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Kunnanhallitus Kokous 307 Nro 13 Kokoustiedot Aika: Maanantai 12.8.2013, klo 17.45 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 209 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 309 210

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 64. Pöytyän perusturvapalvelujen keskus, Turuntie 639, Riihikoski

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 64. Pöytyän perusturvapalvelujen keskus, Turuntie 639, Riihikoski PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 64 Perusturvalautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 17:42-17:59 PAIKKA Pöytyän perusturvapalvelujen keskus, Turuntie 639, Riihikoski ASIAT Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59

VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 VALITUSOSOITUS (maa-ainesluvat) 59 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO :t 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Pöytyän-Auran vesihuoltolautakunta 01.03.2016 AIKA 01.03.2016 klo 17:00-17:50 PAIKKA Riihikosken virastotalo, Yläneentie 11 b, 21870 Riihikoski ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika Tiistai 29.04.2014 klo 09:00-15:20 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Tommila

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2018 1 Keskusvaalilautakunta 03.01.2018 AIKA 03.01.2018 klo 18:00-18:08 PAIKKA Kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten Kunnanhallitus 279 09.10.2017 Kunnanhallitus 317 06.11.2017 Kunnanhallitus 341 27.11.2017 Kunnanhallitus 362 18.12.2017 Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2018 presidentinvaaleja varten

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen.

Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Toivakan kunta Pöytäkirja 9/2014 1 / 12 Kunnanhallitus 14.04.2014 Aika 14.04.2014 klo 19:55-20:36 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Kokous alkaa valtuuston kokouksen jälkeen. Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2017 KOKOUSAIKA 12.6.2017 klo 17.00-17.38 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Miettinen Eino, puheenjohtaja Räsänen Jorma,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 9. Tarkastuslautakunta Aika klo 16:30-19:50. Toivakan kirjasto, kirjaston sali Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2015 1 / 9 Tarkastuslautakunta 16.04.2015 Aika 16.04.2015 klo 16:30-19:50 Paikka Toivakan kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 23.04.2013 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo

Lisätiedot

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56

Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen IV-koneiden uusimisen tarjoukset 56 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2017 54 ltekninen lautakunta 23.05.2017 Aika 23.05.2017 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 30-30 Otsikko Sivu 30 Terveyskeskuksen

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 84 13.03.2017 Kati Kähkösen eroanomus vaalilautakunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 82/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Ympäristölautakunta 26.01.2017 AIKA 26.01.2017 klo 10:00-10:07 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/ Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Keskusvaalilautakunta Aika 07.04.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 14 Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava:

Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaa le ja asetettava: Kunnanhallitus 255 07.11.2016 Kunnanhallitus 287 05.12.2016 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Hannu Hiljasen eroanomus vaalitoimikunnan varajäsenyydestä 225/00.001/2016, 70/00.001/2017 Kunnanhallitus 255 Vaalilain

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018 Kunnanhallitus 208 26.09.2017 Kunnanhallitus 220 10.10.2017 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali / presidentinvaali 2018 211/00.00.00/2017 Kh 26.09.2017 208 Valmistelija: Satu Tuomela, keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä,

Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/ Jari Koukka, puheenjohtaja, esittelijä Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 3/2009 26 KOKOUSAIKA 13.5.2009 klo 19.00-20.42 KOKOUSPAIKKA hallituksen huone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jari Koukka, puheenjohtaja,

Lisätiedot

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22

PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 14:00-16:22 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 25 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 30.03.2016 klo 14:00-16:22 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2

Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Vehmaan kunta Lomituslautakunta Kokous 1 Nro 2 Kokoustiedot Aika: keskiviikko 28.9.2016 Paikka: Valtuustosali, Kunnanvirasto, Vinkkilä Asialista: Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen...

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ KAUSTISEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2017 51 Tarkastuslautakunta 08.05.2017 AIKA 08.05.2017 klo 13:00-16:05 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Luomala

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 16 PÄIVÄKOTI PEIKKOLAAKSON VALMISTUMINEN 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 Kokousaika 10.04.2012 klo 19.00 19.25 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2011 17 Maaseutulautakunta 05.04.2011 AIKA 05.04.2011 klo 19:00-19:50 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5

Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjantarkastajat 4 46 Lipertek Oy omavelkainen takaus 5 LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Kunnanhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 16:30-16:35 Paikka Liperin kunnanvirasto Käsitellyt asiat :t 44-46 Kokousasian otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 28.10.2010 klo 19.00 20.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-)

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/ Tarkastuslautakunta (2009-) Heinolan kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 Tarkastuslautakunta (2009-) Aika 03.06.2013 klo 13:00-15:00 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ihamäki Timo 13:00-15:00

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Utsjoen kunta Pöytäkirja 11/2012 1 Keskusvaalilautakunta Aika 31.10.2012 klo 18:00-18:45 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 62 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali

Toivakan kunta Pöytäkirja 2/ / 9. Maaseutuelinkeinolautakunta Aika klo 18:10-19:25. Kunnanvirasto, valtuustosali Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2012 1 / 9 Maaseutuelinkeinolautakunta 24.09.2012 Aika 24.09.2012 klo 18:10-19:25 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 7 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 09:00-11:10 PAIKKA Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 23 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 Keskusvaalilautakunta 09.04.2017 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 19 Ennakkoäänten laskenta 3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2017 2 Keskusvaalilautakunta Aika 09.04.2017 klo

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (10)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/ (10) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 (10) Tekninen lautakunta 22.11.2016 AIKA 22.11.2016 klo 18:30-19:15 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 58 Pöytäkirjan

Lisätiedot