PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1"

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus AIKA klo 18:00-20:40 PAIKKA Pöytyän kunnanviraasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4 3 Kunnanhallituksen kokoukset vuonna Pöytyän kunnan strategia / valtuustokauden tarkennus 5 Karinaisten palvelukotiyhdistys ry:n hakemus laina-ajan pidentämisestä 6 Takauksen myöntäminen Parravahan Vesi Oy:n lainalle 7 Vesihuoltolaitoksen maksuperusteiden tarkistaminen 11 8 Kalikan alueen tonttien kauppakirjat 14 9 Henkilöstöstrategian toimintaohjelma Ristinummen alueen asemakaavan pohjakartan ajantasaistaminen 11 Lausuntopyyntö kuntajakoselvittäjästä Erityisen kuntajakoselvityksen selvitysorganisaatio Vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa 14 Ennakkoäänestyspaikat vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa 15 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2014 europarlamenttivaaleihin 16 Kuhankuonon retkeilyreitistön osia koskevan ulkoilureittisuunnitelman vahvistaminen 17 Muut asiat Saapuneet päätökset ja kirjelmät Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

2 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ AIKA klo 18:00-20:40 PAIKKA Pöytyän kunnanviraasto, Riihikosken toimipiste OSALLISTUJAT LÄSNÄ Wärri Pentti Puheenjohtaja Arvola Ulla-Riitta Jäsen poistui :n 17 jälkeen klo 20:35 Flemmich Mirjami Jäsen Hellstén Ari Jäsen Kajander Rauno Jäsen Lindgren Hilkka Vpj. Niittymaa Veikko Jäsen poistui :n 17 jälkeen klo 20:35 Rantala Ilkka Jäsen Loponen Marika Varajäsen Mäki-Takala Petri Varajäsen POISSA Keloniemi-Hurttila Elina Jäsen Lepistö Pasi Jäsen MUUT Autio Markku Kvalt pj Anttila Jouko Kvalt I vpj Miinalainen Toivo Kvalt II vpj Kaurila Markku Vs. kunnanjohtaja/esittelijä Kulovesi Market Talouspäällikkö Pekkola Paula Hall.pääll./Pk:n pitäjä ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pentti Wärri Paula Pekkola KÄSITELLYT ASIAT 1-19 PÖYTÄKIRJAN Pöytyällä :t 1-17 :t TARKASTUS Hilkka Lindgren Veikko Niittymaa Ilkka Rantala PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste Paula Pekkola hallintopäällikkö

3 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Khall 1 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ennen kokousta kuultiin Heikinsuon kyläyhdistyksen esitys lii kun ta sa li projek tis ta.

4 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Khall 2 Tarkastusvuorossa ovat Elina Keloniemi-Hurttila ja Pasi Lepistö. Pöytäkirjan tarkastus on Kyrön toimipisteessä. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hilkka Lindgren ja Veikko Niittymaa ( :t 1-17) ja Ilkka Rantala ( :t 18-19).

5 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoukset vuonna /00.01/2013 Khall 3 Hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokousajoista ja -paikoista, kokouk sen koollekutsumisesta, pöytäkirjan tarkastamisesta ja nähtävänä pitä mi ses tä. Kunnanhallituksen kokouspäivä on ollut maanantaisin ja esityslista on lähe tet ty torstaina postissa ja samana päivänä sähköpostilla kun nan hal li tuksen kokouksiin osallistuville sekä Auranmaan Viikkolehdelle ja Ala sa ta kunta-leh del le. Esityslista on julkaistu kotisivulla perjantaina. Pöytäkirja on tarkas tet tu kokousta seuraavana torstaina (mahdollista myös sähköpostilla) ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana maanantaina virka-ai ka na tai, jos tällöin on pyhä, seuraavana arkipäivänä. Viranhaltijapäätökset ovat olleet yleisesti nähtävillä virka-aikana päätöstä seu raa van viikon ensimmäisenä työpäivänä. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallitus kokoontuu varsinaisiin ko kouksiin sa pääsääntöisesti maanantaisin klo Riihikosken toimipisteessä seu raa van kokousaikataulun mukaisesti: Kokouspäivät 2014: Liitteenä oleva valtuuston ohjeellinen kokousaikataulu lähetetään tiedoksi val tuus tol le. Käytäntö kokouskutsun lähettämisestä, pöytäkirjan tarkastamisesta ja näh tä vil lä olos ta sekä viranhaltijapäätösten nähtävilläolosta jatkuu aikaisemman päätöksen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

6 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kehittämistoimikunta Kehittämistoimikunta Kunnanhallitus Pöytyän kunnan strategia / valtuustokauden tarkennus 222/P01.01/2009 Khall Keväällä 2013 on valmisteltu Pöytyän kuntastrategian tarkennusta siten, että tarkoituksena on ollut pelkistää strategian sisältö val tuus to kau den keskeisimpiin ke hit tä mis koh tei siin, joilla kyet täi siin ratkaisemaan ny kyi set ta loudel liset haasteet. Samalla strategian pohjavisio säi lyy kui tenkin kau empana tulevaisuudessa. Strategiaa on valmisteltu seuraavan rakenteen mukaisesti, jolla pyritään mahdollisimman tiiviseen ja toimintaa ohjaavaan esitystapaan: 1. Kunnan toiminta-ajatus 2. Kunnan visio Neljä kuntatason tarkastelunäkökulmaa: Palvelutuotanto Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö Elinkeinopolitiikka Alueellinen yhteistyö 1. Kuntatason toimintalinjaukset em. näkökulmiin 2. Toimintalinjauksia toteuttavien kriittisten kehittämiskohteiden määrittely toimialoittain. Asian valmistelu on edennyt siten, että kunnan johtoryhmän tekemän pohjavalmistelun jälkeen asiaa on työs tetty val tuus ton stra te gia semi naa reis sa 20. ja Se minareis sa esitet tyä ja ryh mä työs ken telyssä synty nyttä aineistoa on koot tu esi tys lis tan oheis mate riaa liksi. Kunnanhallitus on perustanut Pöytyän kunnan organisaatioon alkaen kehittämistoimikunnan, jonka tehtäviin kuuluu kuntastrategian ajantasaisuuden ylläpito tekemällä sen sisältöä koskevia ehdotuksia kunnanhallitukselle, edelleen valtuustossa hyväksyttäväksi. Tästä syystä strategiaehdotuksen valmistelua on tarkoituksenmukaista jatkaa kehittämistoimikunnassa. Valmistelija: kehitysjohtaja Kunnanhallitus antaa kehittämistoimikunnan tehtäväksi valmistella ehdotus kuntastrategian tarken nukseksi valtuustokaudelle Ehdotuksen perustana on valtuustoseminaareissa jo esitetty ja tehty pohjavalmistelu. Osana valmisteluprosessia kuntalaisille tulee antaa mahdollisuus esittää stra te gia eh do tus ta koskevia kom mentteja en nen lopullisen ehdotuk sen tekoa. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

7 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kehittämistoimikunta Kehittämistoimikunta Kunnanhallitus Kehtmk Esityslistan sähköisenä oheismateriaalina on jaettu valtuustoseminaareissa esitettyä ja ryhmätyöskentelyssä syntynyttä aineistoa. Liitteenä on pidet ty jen val tuus to se mi naa rien pe rus teel la tar ken nettu straegialuonnos. Kehittämistoimikunta päättää, että valmisteltu strategialuonnos asetetaan nähtäväksi kunnanviraston toimipisteisiin ja kunnan verkkosivuille siten, että kuntalaiset voivat halutessaan antaa strategialuonnosta koskevaa palau tet ta ke hit tä mis toi mi kun nal le saak ka. Hyväksyttiin. Kehtmk Pöytäkirjamerkintä: Merkittiin, että käsittelyn pohjana oli kokouksessa jaettu tarkennettu strategialuonnos. Nähtävänä olleeseen strategialuonnokseen annetut kehittämispalautteet ovat pääasialliselta sisällöltään koskeneet seuraavia asioita: yhdessä tekemisen ja olemisen turvaaminen heikommassa ase massa oleville henkilöille palvelusetelin käyttö myös terveydenhuollossa, suorat yrityskontaktit ja edelläkävijyys kunnallisten toimintatapojen kehittämisessä energiatalouden vaikutus kunnan kehittämiseen, mm. kaa voi tuk sel liset ja liikenteelliset näkökohdat kuntaorganisaation päätöksentekokyky ja palveluverkko; mm. kou luverk ko, hallinnolliset toimipisteet ja kiinteistöjen myynti ympäristönäkökohtien voimakkaampi huomiointi, mm. ym pä ris tönsuo je lu, Hinku-foorumiin liittyminen ja kestävän kehityksen huo mioimi nen muista maaseutukunnista erottautumisesta. (Palautteet jaetaan kokoukseen osallistujille oheismateriaalina.) Yleisesti ottaen palautteet koskevat asioita, jotka on jo kirjoitettu sisään stra te gia luon nok seen. Kestävän kehityksen näkökulmaa on kuitenkin tarpeen korostaa ehdotusversioon. Tämä voidaan tehdä tarkentamalla kunnan toiminta-ajatusta. Valmistelija: kehitysjohtaja Kehittämistoimikunta ehdottaa, että kunnanhallitus ja edelleen valtuusto hy väk syy Pöytyän kunnan strategiatarkennukseksi päivätyn ehdo tuk sen, jossa kuntalaispalautteella olleeseen luonnosversioon nähden kun nan toiminta-ajatus on tarkennettu seuraavaan muotoon: Pöytyän kun nan perustehtävä on tuottaa ja järjestää kuntalaisten hyvinvointia edistä viä palveluja joustavasti ja kohtuullisella hinnalla sekä luoda asukkailleen edel ly tyk siä hyvään elämään kestävän kehityksen ekologiset, taloudelliset

8 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kehittämistoimikunta Kehittämistoimikunta Kunnanhallitus Khall 4 ja sosiaaliset näkökohdat huomioiden. Kehitysjohtaja muutti strategiatarkennuksen toiminta-ajatuksen sa na muotoa seuraavaksi: "Pöytyän kunnan perustehtävä on tuottaa ja järjestää kun ta lais ten hyvinvointia edistäviä palveluja sekä luoda asukkailleen edelly tyk set hyvään elämään kestävän kehityksen ekologiset, taloudelliset ja so si aa li set näkökohdat huomioon ottaen." Tarkennus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Pöytyän kunnan strategian tarken nus ta valtuusto-kaudelle liitteen mukaisesti. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Liitteet 1 Pöytyän kunnan strategian tarkennus 2013 (kehtmk )

9 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Karinaisten palvelukotiyhdistys ry:n hakemus laina-ajan pidentämisestä 223/02.99/2013 Khall 5 Karinaisten palvelukotiyhdistys ry hakee laina-ajan pidennystä vuoden 2030 loppuun yhdistykselle myönnetylle ,93 euron suuruiselle lainal le, jonka Karinaisten kunnanvaltuusto on alun perin myöntänyt markan suuruisena. Laina on myönnetty testamentti- ja lah joitus va rois ta. Tuolloin laina-ajaksi on hyväksytty 5 vuotta ja laina on myönnet ty ko rot to ma na. Karinaisten kunnanvaltuusto on tekemällään päätöksellä pi dentä nyt laina-aikaa viidellä vuodella ja samalla päättänyt edellyttää lainalle kiin ni tys va kuut ta. Karinaisten kunta on vuokrannut vuonna 2001 Karinaisten Pal ve lu ko ti yhdis tyk sel le noin 3800 m 2 :n suuruisen tontin vanhusten palvelutalon ra kenta mis ta ja ylläpitämistä varten 50 vuodeksi. Vuokraoikeus on kiinnitetty Kari na-ni mi seen tilaan, jonka kiinteistötunnus on Ra si tus todis tuk ses ta näkyvät myös asuntotuotantolain mukaiset va llin ta ra joi tuk set. Yhdistyksen hallitus on päättänyt pidennyksen hakemisesta Ha ke mus ta perustellaan yhdistyksen heikolla taloudellisella tilanteella. Vuo den 2012 tilinpäätös on ollut alijäämäinen ja vuoden 2013 ti lin pää tökses tä ennakoidaan tulevan myös alijäämäinen. Yhdistyksellä on kunnalta toi nen samansuuruinen laina, joka on myönnetty 30 vuodeksi ker ta ly hentei se nä. Lisäksi yhdistyksellä on asuntolainaa jäljellä n euroa ja sen vuosimaksu on ,36 euroa. Tämän lainan yhdistys arvioi tulevan mak se tuk si Asunnoista saatavilla vuokratuloilla ei saada katettua kiin teis tön hoito- ja pääomakuluja. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on heikko. Korkotason yleinen alen tu minen vaikuttaa myös asuntolainan korkoon ja mahdollista on, että asun to laina saataisiin maksettua vuoden 2027 vaiheilla. Kotikarpalon rakennusten liit tä mi nen kaukolämpöön tulee pienentämään rakennusten yl lä pi to kus tannuk sia. Joka tapauksessa yhdistyksellä ei ole edellytyksiä maksaa kun nalle tässä vaiheessa ,93 euron lainaa. Valmistelija: talouspäällikkö Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää jatkaa Ka ri nais ten Palvelukotiyhdistys ry:lle myönnetyn ,93 euron lainan ko ro ton ta laina-aikaa vuoden 2028 loppuun saakka. Tämän jälkeen pää tetään erikseen lainan lyhennysaikataulusta ja koron määrästä. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

10 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Takauksen myöntäminen Parravahan Vesi Oy:n lainalle 216/02.99/2013 Khall 6 Parravahan Vesi Oy.n hallitus on päättänyt kokouksessaan pyy tää omistajakuntiensa takausta uuden vedenottamon rakentamista varten otettavalle lainalle. Haettava lainamäärä on euroa. Ta kausvas tuu jakaantuu omistajakuntien kesken omistusten suhteessa. Omistajakunta Osakkeet kpl Osuus % Takausvastuu Pöytyän kunta , Marttilan kunta , Tarvasjoen kunta , Uusi vedenottamo rahoitetaan omistajakuntien takaamalla viiden vuoden lai nal la. Laina on tarkoitus kilpailuttaa, mutta vielä ei ole tiedossa lai nan anta jaa eikä lainaehtoja. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto - myöntää Parravahan Vesi Oy:lle uuden vedenottamon rakentamista varten otettavalle lainalle euron suuruisen omavelkaisen takauksen enin tään 5 vuodeksi - antaa kunnanhallitukselle oikeuden hyväksyä lainanantaja ja lainan ehdot. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

11 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Vesihuoltolaitoksen maksuperusteiden tarkistaminen 128/P13.00/2009 Teknltk Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt ve si huol tolaitok sen kirjanpidon ja maksujen perusteet. Päätöksellä on päivitetty vuonna 2009 hyväksytyt perusteet. Samalla on päätetty muuttaa liittymismaksujen kä sit te ly viimeistään alkaen tulosvaikutteiseksi, mikä tarkoittaa, et tä muutoksen jälkeen myös liittymismaksut ovat arvonlisäverollisia ja kor vaus ta verollisten palvelujen myynnistä. Hallintosäännön mukaan vesi- ja jätevesitaksoista päättää kunnanhallitus. Ve si huol to lai tos on teknisen lautakunnan alaista toimintaa, joten taksan val mis te lu kuuluu tekniselle lautakunnalle. Liittymismaksuja on kertynyt vesihuoltolaitokselle vuosien aika na yhteensä euroa. Samana aikana vesihuoltolaitos on ollut alijää mäi nen euroa. Jos liittymismaksujen suuruusluokka pysyy jatkos sa samassa tasossa, voidaan arvioida, että muutoksella ve si huol to laitok sen tulos muuttuu ylijäämäiseksi ja vanhoja alijäämiä saadaan vä hi tellen katettua. Muutos vaikuttaa positiivisesti myös kunnan talouteen. Liit tymis mak su jen käsittelyn muuttaminen vaikuttaa myös vesihuoltolaitoksen käyt tö mak su jen korotustarpeeseen alentavasti. Uuden siirtoviemärin valmis tut tua vesihuoltolaitoksen poistojen määrä kasvaa, jolloin saattaa tulla tar ve jätevesimaksun korottamiseen. Käyttömaksujen vakaana pysyminen on kuluttajalle tärkeä asia. Liittymismaksu poikkeaa oleellisesti käyt tö maksus ta siinä, että se on kertamaksu. Nykyinen vesihuoltolaitoksen liittymismaksun yksikköhinta on 5,50 euroa/k-m2. Yksikköhinnasta vesilaitoksen osuus on 40 % ja vie mä ri lai toksen osuus 60 %. Lisäksi taksassa on määritelty ra ken nus tyyp pi ker toi met eri tyyp pi sil le rakennuksille. Taksassa on määritelty myös vä him mäis liit tymis mak su asuinpientaloille ja loma-asunnoille. Tämä taksa on tullut voimaan Liittymismaksujen osalta taksaa ei ole tämän jälkeen muutet tu. Valmistelija: Tekninen johtaja ja talousjohtaja Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että ve sihuol tolai tok sen taksassa oleva kohta Liittymismaksu on siirto- ja pa lautus kel poinen. Liittymismaksuun ei lisätä arvonlisäveroa muutetaan seuraavasti: Liit ty mis mak su on siirtokelpoinen. Liittymismaksuun lisätään ar von li sä vero. Käytännössä muutos tarkoittaa, että veroton liittymismaksun yk sik köhin ta on edelleen 5,50 euroa/k-m2, mutta siihen lisätään arvonlisävero kulloin kin voimassa olevan verokannan mukaan. Tällä hetkellä verollinen hinta on 6,82 euroa/k-m2. Muutoksen voimaantuloajaksi tekninen lautakunta ehdottaa Käsittely: Keskustelun aikana jäsen Matti Hakonen ehdotti päätösehdotuksesta poike ten, että arvonlisävero sisällytetään liittymismaksuihin. Jäsen Reijo Viiri kan nat ti Hakosen ehdotusta.

12 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu päätösehdotuksesta poikkea va esitys ja esitti toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksen siten, että tek ni sen lautakunnan pohjaehdotuksen kannalla olevat äänestävät "jaa" ja Hakosen ehdotusta kannattavat äänestävät "ei". Äänestyksessä an nettiin 0 "jaa-ääntä" ja 9 "ei-ääntä" (Ali-Rontti, Kullanmäki, Hakonen, Simola, Lah ti, Tammenlaakso-Anttonen, Halinen, Viiri, Kantola-Pöllänen) Puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan päätökseksi tulleen äänin 9-0 Ha ko sen ehdotuksen. Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että ve sihuol tolai tok sen taksassa oleva kohta Liittymismaksu on siirto- ja pa lautus kel poinen. Liittymismaksuun ei lisätä arvonlisäveroa muutetaan seuraavasti: Liit ty mis mak su on siirtokelpoinen. Liittymismaksu sisältää arvonlisäveron." Arvonlisävero määräytyy kul loin kin voi mas sa olevan verokannan mukaan. Käytännössä muutos tarkoittaa sitä, että nykyinen liittymismaksun yk sikkö hin ta 5,50 euroa/k-m 2 sisältää arvonlisäveroa 24 %. Muutoksen voimaantuloajaksi tekninen lautakunta ehdottaa Lisäksi todettiin, että kohtuullisten hintojen toivotaan lisäävän innokkuutta liit tyä rakennettavaan siirtoviemäriin, mikä aikanaan tulee lisäämään kunnan liittymismaksutuloja. Khall 7 Nykyinen liittymismaksun yksikköhinta on ollut voimassa vuodesta 2010 saak ka. Tämän jälkeen kuluttajahintaindeksi on muuttunut 6,3 % ja ar vonli sä ve ron verokanta on noussut 2 %-yksiköllä. Teknisen lautakunnan ehdotus tarkoittaa, että veroton liittymismaksun yksik kö hin ta olisi 4,4355 euroa. Yksikköhinta tulisi vahvistaa verottomana ja sen tin tarkkuudella. Liittymismaksu on kertamaksu ja sen tulosvaikutteisuus parantaa ve si huolto lai tok sen taloutta. Tällöin paineet käyttömaksujen korottamiseen vä he nevät. Eri kunnissa on erilaisia taksaperusteita. Yksinomaan yksikköhinnan perus teel la liittymismaksuja ei voi vertailla. Liittymismaksuihin vaikuttavat erityi ses ti ra ken nus tyyp pi koh tai set kertoimet. Lisäksi kunnissa saatetaan periä liit ty mis mak sun yhteydessä esim. erillisiä tonttijohtomaksuja tai maksua ra ken ta mis ai kai ses ta vedestä. Valmistelija: talouspäällikkö Kunnanhallitus päättää teknisen lautakunnan ehdotuksesta poiketen vahvis taa vesihuoltolaitoksen liittymismaksun arvonlisäverottomaksi yk sik köhin nak si alkaen 5,00 /m 2. Nykyisellä verokannalla verollinen hinta on 6,20 /m 2. Tämä merkitsee esim. omakotirakentajalle vajaan 13 %:n ko ro tus ta nykyiseen taksaan ja verollista toimintaa harjoittavalle yrittäjälle n. 9 %:n laskua liittymismaksuun, koska alv on vähennyskelpoista. Ny kyinen liittymismaksutaksa on ollut voimassa alkaen.

13 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Samalla päätetään em. lisäksi tehdä seuraavat muutokset ve si huol to lai toksen taksaan: Nykyinen taksa Liittymismaksu on siirto- ja pa lautus kel poi nen. Liittymismaksuun ei li sä tä arvonlisäveroa. Osuuskuntien liittymismaksu on 100 /osuuskuntaan liittyvä. Osuuskuntien minimimaksu on (alv 0 %) vesijohtoon lii tyttäes sä ja (alv 0 %) vie märi ver kos toon liityttäessä. Mikäli osuus kun ta liittyy sekä vesijohtoet tä viemäriverkostoon on mi ni mimak su (alv 0 %). Asuinpientalo <100 k-m2 Liit ty mismak su vesi 1 320, Jätevesi 1 980, vesi+ jätevesi (alv 0 %) Loma-asunto <80 k-m2 Liit ty mismak su Vesi 1 760, Jätevesi 2 640, vesi+ jätevesi (alv 0 %) Uusi taksa alkaen Liittymismaksu on siirtokelpoinen. Liit ty mis mak suun lisätään ar von lisä ve ro. Osuuskuntien liittymismaksu on 100 /osuuskuntaan liittyvä.+ alv. Osuuskuntien minimimaksu on alv vesijohtoon lii tyt täessä ja alv vie mä ri ver kostoon lii tyt täes sä. Mikäli osuuskunta liit tyy sekä vesijohto- että vie mä river kos toon on minimimaksu alv. Asuinpientalo <100 k-m2 Liit ty mismak su vesi 1 200, Jätevesi 1 800, vesi+ jätevesi (alv 0 %). Hin toi hin lisätään alv. Loma-asunto <100 k-m2 Liit ty mismak su Vesi 1 600, Jätevesi 2 400, vesi+ jätevesi (alv 0 %). Hin toi hin lisätään alv. Päätetään lisäksi antaa teknisen lautakunnan selvitettäväksi men nes sä, onko tarvetta nykyisen taksarakenteen muutoksiin. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti vahvistaa vesihuoltolaitoksen liit ty mismak sun arvonlisäverottomaksi hinnaksi alkaen 4,5 e/m 2. Muut muu tok set taksaan tällä hinnalla valmistellaan seuraavaan kokoukseen.

14 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kalikan alueen tonttien kauppakirjat 199/10.01/2013 Khall 8 Varsinais-Suomen ulosottoviraston pitämässä julkisessa huu tokau pas sa myytiin ulosmitatut Kulttuuriosuuskunta Sateenkaaren omis tamat kiinteistöt , -224, -225 ja -226 Pöytyän kunnalle. Myynnit ovat tulleet lainvoimaisiksi ja kihlakunnanvouti Janne Nyman on toi mit ta nut päivätyt kauppakirjat ja tiloihin vahvistetut pant ti kirjat Pöytyän kunnalle Kauppakirja - Villa Johannes RN:o 4:223, Pöytyän kunnan Yläneen Kirkonkylä, , kauppahinta euroa Kauppakirja - Villa Eliisa RN:o 4:224, Pöytyän kunnan Yläneen Kirkonkylä, , kauppahinta euroa Kauppakirja - Villa Toivo RN:o 4:225, Pöytyän kunnan Yläneen Kirkonkylä, , kauppahinta euroa Kauppakirja - Villa Aarre RN:o 4:226, Pöytyän kunnan Yläneen Kirkonkylä, , kauppahinta euroa Kunnanhallitus hyväksyy edellä selostetut kauppakirjat. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

15 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto Kunnanhallitus Henkilöstöstrategian toimintaohjelma 14/01.00/2012 Khhj Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Pöytyän kunnan hen ki lös töstra te gian. Henkilöstöstrategiaan liittyen on valmisteltu toimintaohjelma, jos sa on konkreettisia tavoitteita ja keinoja strategiassa hyväksyttyjen toimen pi tei den toteuttamiseksi. Lisäksi on määritelty vastuut ja aikataulu. Sekä kunnan johtoryhmälle että yt-toimikunnalle on varattu tilaisuus antaa pa lau tet ta toimintaohjelmasta. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto esittää henkilöstöstrategian toi min taoh jel man kunnanhallituksen hyväksyttäväksi. Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto hyväksyi ehdotuksen. Khall 9 Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstöjaoston esityksen. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Liitteet 2 Henkilöstöstrategian toimintaohjelma

16 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Ristinummen alueen asemakaavan pohjakartan ajantasaistaminen 190/10.05/2013 Khall 10 Ristinummen alueen vuonna 1989 valmistunut pohjakartta on epä käy tännöl li nen, sillä se on suurelta osin vanhentunut, eikä sitä ole laadittu di gi taali ses sa muodossa. Pohjakartan uudistamistarve on entisestään ajan kohtais tu nut Mynämäentien varrelle tarvittavan asemakaavan muutostyön vuok si. Uusi pohjakartoitus tehdään EUREF-koordinaattijärjestelmään (GK23) ja N2000-kor ke us jär jes tel mään. Pohjakartan laadinnasta noin 140 hehtaarin alu eel le pyydettiin tarjouksia neljältä yritykseltä, joista kahdelta saatiin seuraa vat tarjoushinnat. Blom Kartta Oy SKM Gisair Oy ,00 euroa ,00 euroa Konsultin valintaperusteena on hankinnan kokonaistaloudellisuus, huomioi den hinnan lisäksi tarjouksen soveltuvuus kunnan tarpeisiin. Näillä perus teil la pohjakartoituksen laatijaksi valitaan SKM Gisair Oy, jonka ko konais hin ta tar jous työstä oli ,00 euroa (ALV 0%). Valmistelija: aluearkkitehti Ristinummen alueen pohjakartan ajantasaistamisen laatijaksi valitaan SKM Gisair Oy. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

17 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Lausuntopyyntö kuntajakoselvittäjästä 34/00.01/2012 Khall 11 Valtiovarainministeriö on päätöksellään määrännyt kun ta ra kenne lain 15 :n perusteella toimitettavaksi erityisen kuntajakoselvityksen Auran, Kustavin, Liedon, Maskun, Mynämäen, Nousiaisten, Paimion, Pöy tyän, Ruskon, Sauvon, Taivassalon, Tarvasjoen ja Vehmaan kuntien sekä Kaa ri nan, Naantalin, Raision ja Turun kaupunkien välillä. Samalla ministeriö on asettanut kuntajakoselvittäjiksi valtiotieteiden maiste ri Risto Kortelaisen ja valtiotieteiden maisteri, julkishallinnon ja -talouden ti lin tar kas ta ja Oiva Myllyntauksen. Selvityksen laajuuden vuoksi valtiovarainministeriö pitää tar koi tuk sen mukai se na kuulla kuntia vielä yhdestä selvittäjästä edellisten lisäksi. Yh teiskun ta tie tei den maisteri, emba, kauppatieteiden lisensiaatti Antero Rit vanen on antanut suostumuksensa toimia kuntajakoselvittäjänä jo nimettyjen kans sa. Valtiovarainministeriö pyytää kunnilta lausuntoa kolmannesta kunta ja ko sel vit tä jäs tä. Lausunto pyydetään mennessä. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa esityksestä. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

18 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Erityisen kuntajakoselvityksen selvitysorganisaatio 7/00.01/2014 Khall 12 Varsinais-Suomen 17 kunnan erityisen kuntajakoselvityksen aloituskokous oli , jossa käsiteltiin mm. selvitystyön organisointia ja aikataulua. Kun ta ja ko sel vit tä jät ohjaavat selvitystyötä vahvassa vuorovaikutuksessa sel vi tys alu een kuntien kanssa. Selvitysryhmä edustaa kuntien johtavia pää tök sen te ki jöi tä. Selvitysryhmään kuuluvat valtuustojen ja kun nan hal litus ten puheenjohtajat. Selvitysryhmää täydennetään niiden poliittisten ryhmien edustajista, joilla ei ole kunnissa puheenjohtajuuksia. Kuntajohtajat osal lis tu vat selvitysryhmän työskentelyyn. Jokainen pääsopijajärjestö esittää yhden edustajan selvitysryhmään (edustajat eri kunnista). Työvaliokunta on selvittäjien kanssa operatiivista selvitystyötä koordinoiva ja konsernitasolla työtä valmisteleva ryhmä. Kuntajohtajat ovat työ va liokun nas sa. Lisäksi perustetaan valmisteluryhmiä, joiden jäsenet ovat kuntien am mat tijoh toa. Viitemateriaalina alustava kokousmateriaali, jota tullaan tarkistetaan aloitus ko kouk sen perusteella. Kunnanhallitus valitsee kunnan edustajat erityisen kuntajakoselvityksen sel vi tys ryh mään. Kunnanhallitus nimesi kunnan edustajiksi erityisen kuntajakoselvityksen sel vi tys ryh mään kunnanvaltuuston puheenjohtaja Markku Aution, kun nanhal li tuk sen puheenjohtaja Pentti Wärrin ja kunnanjohtaja Kari Jokelan. Työ va lio kun nas sa kunnan edustaja on kunnanjohtaja Kari Jokela.

19 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa 174/00.00/2013 Khall 13 Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina Jokaisella äänes tys alu eel la on kunnanhallituksen päätöksellä määrätty vaalipäivän äänes tys paik ka. Vaalipäivänä äänestäjä voi äänestää vain sen ää nes tys alueen äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kohdal leen. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kunnan äänestysaluejaon. Päätös on tullut voimaan Äänestyspaikkojen tiedot on merkittävä väestörekisterin poh ja tie to jär jes telmään viimeistään perjantaina Oikeusministeriö suosittelee, että nykyistä äänestysalueiden määrää ei enää vähennettäisi ilman pakottavaa tarvetta. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus päättää, että europarlamenttivaalien vaalipäivän äänestyspaikat ovat seuraavat: Äänestysalue Äänestyspaikka Osoite 001 Riihikoski Riihikosken koulu Yläneentie 10, Riihikoski 002 Kyrö Kunnanvirasto Kyrön toimipiste Kehityksentie 6, Kyrö 003 Yläne Kunnanvirasto Yläneen toimipiste Kuntolantie 4, Yläne Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

20 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Ennakkoäänestyspaikat vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa 174/00.00/2013 Khall 14 Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa Oikeusministeriö on kirjeellään antanut kun nan hal lituk sil le ohjeet vuoden 2014 europarlamenttivaalien äänestyspaikkojen mää rää mi ses tä ja niistä ilmoittamisesta, vaalimateriaalista ym. Ohjeiden mu kaan kunnan tehtävänä on huolehtia siitä, että äänioikeutettujen ää nestys mah dol li suu det vaaleissa ovat riittävät sekä ennakkoäänestyksessä että vaa li päi vä nä. Vaalilain 9 :n mukaan kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten en nak koää nes tys paik ko jen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Jokaisessa kunnas sa on oltava vähintään yksi ennakkoäänestyspaikka, jollei erityisistä syis tä muuta johdu. Ennakkoäänestyspaikkoja määrätessään kun nan hal lituk sen tulee kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: Ennakkoäänestyspaikkoja on oltava riittävästi suhteessa ää ni oi keutet tu jen määrään, jotta ennakkoon äänestäminen on mah dol li simman vai va ton ta ja vähän aikaa vievää. Ennakkoäänestyspaikat on syytä sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joihin ää nes tä jien on helppo tulla ja joihin he vaivattomasti osaavat. Ennak ko ää nes tys pai kan on oltava aatteellisilta ja taloudellisilta kyt kennöil tään mah dol li sim man puolueeton, jotta mahdollisimman monet ää nes tä jät sinne mie luus ti tulevat. Ennakkoäänestyspaikan on sekä tiloiltaan että sijainniltaan sovittava tar koi tuk seen sa myös järjestyksenpidon kannalta. Vaalilain 56 :ssä on sää det ty järjestyksestä ennakkoäänestyspaikassa ja siihen liittyen niin sa no tus ta vaalimainontakiellosta. Ennakkoäänestyspaikan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toi mit taa sujuvasti ja luotettavasti eli vaalisalaisuus, vaa li vapaus ja vaa li rau ha turvaten. Tilan tulee olla siten mitoitettu ja jär jestet ty, että ruuhkaa ja jo no ja syntyy mahdollisimman vähän. Ennakkoäänestyspaikka on sijoitettava rakennuksessa niin, että raken nuk sen poistumistiet pidetään esteettömänä. Ennakkoäänestyspaikkojen olisi hyvä pysyä samoina vaaleista toiseen. Paik ko jen lopettaminen tai siirtäminen taikka niiden va kiin tunei den au ki olo ai ko jen muuttaminen saattaa aiheuttaa epä tie toi suutta äänestäjien kes kuu des sa. Kunnan on tiedotettava kunnan alueella olevista yleisistä en nak koää nes tys pai kois ta ja niiden aukioloajoista. Liikuntavammaisten ja muiden liikuntaesteisten en nak ko ää nes tä mismah dol li suuk siin on kiinnitettävä huomiota. Vaalilain 47 :n mukaan kotimaan yleinen ennakkoäänestyspaikka on ennak ko ää nes tys tä varten avoinna kaikkina ennakkoäänestyksen ajanjakson päi vi nä, jollei kunnanhallituksen päätöksellä erityisistä syistä toisin mää rätä. Erityinen syy voi olla lähinnä vain kunnan jonkin alueen tai taajaman vä häi sek si arvioitu äänestäjämäärä. Jokaisessa kunnassa tulee olla vä hintään yksi sellainen ennakkoäänestyspaikka, joka on avoinna jokaisena ennak ko ää nes tyk sen päivänä. Vaalilain 48 :n mukaan kunnanhallitus määrää myös en nak ko ää nes tyspai kan päivittäiset aukioloajat, kuitenkin niin, että ennakkoäänestyspaikka

21 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus ei saa olla avoinna arkipäivisin ennen kello 8 eikä kello 20 jälkeen eikä lauan tai sin ja sunnuntaisin ennen kello 9 eikä kello 18 jälkeen. Hyväksi havait tu käytäntö on, että ainakin ennakkoäänestyksen ajanjakson kahtena vii mei se nä päivänä yleinen ennakkoäänestyspaikka pidetään avoinna kello saakka. Alla olevassa esityksessä ennakkoäänestyksen aukioloaikoja on hieman vähennetty. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus päättää, että Pöytyän kunnan yleiset en nak ko ää nes tys paikat ja aukioloajat ovat europarlamenttivaaleissa seuraavat: Riihikosken koulu, auditorio ke - pe klo la - su klo ma - ti klo Kunnanviraston Kyrön toimipiste ke - pe klo la - su klo ma klo ti klo Kunnanviraston Yläneen toimipiste ke - pe klo la - su klo ma klo ti klo Ennakkoäänestys laitoksissa (laitosäänestys) toimitetaan ter veys kes kuksen vuodeosastolla sekä Kartanokodin, Kotikarpalon ja Riihikodin pal ve lukes kuk sissa ja tarpeen mukaan yksityisissä asumispalveluyksiköissä (Hoitokoti Villa Vanha, Palvelukoti Koivukuja ja Hoivakoti Riihelä). Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

22 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2014 europarlamenttivaaleihin 174/00.00/2013 Khall 15 Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina En nak ko ää nestys toimitetaan kotimaassa Vaalilain 15 :n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja ase tet ta va kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta ja laitoksissa toimi tet ta vaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksi tai useampi vaa li toi mi kun ta. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaa li toi mi kun taan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jä sen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Vaa li lau ta kun nan ja vaalitoimikunnan varajäsenet on asettava siihen järjes tyk seen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Vaalilautakunta ja vaa li toi mikun ta ovat päätösvaltaisia kolmijäsenisenä. Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa vaalipiirissä edel lisis sä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puoluerekisteriin mer kitty jä puolueita. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tar kas tellaan erikseen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa tarkastelu tehdään siten, että sekä jäsenissä että varajäsenissä on oltava naisia ja miehiä kumpia kin vähintään 40 %. Kunnanvaltuusto on vahvistanut äänestysaluejaon: 001 Rii hi koski, 002 Kyrö ja 003 Yläne. Viitemateriaalina Kunnallisvaalien vaalilautakuntien ja -toimikunnan kokoon pa no (Kh ) Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus päättää valita vuoden 2014 europarlamenttivaaleja varten vaa li lau ta kun nat Riihikosken, Kyrön ja Yläneen äänestysalueille sekä vaali toi mi kun nan laitos- ja kotiäänestystä varten. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Vaalilautakunnat ja vaa li toi mi kun ta valittiin seuraavasti: Riihikosken vaalilautakunta Hilkka Lindgren, pj. Pirkko Riikonen, vpj. Toivo Miinalainen Tauno Mäki Riitta Pasuri Varajäsenet 1. Mirja Haapasaari 2. Pertti Anttila 3. Hannu Ketola 4. Tuomo Tiensuu 5. Anneli Rantanen

23 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kyrön vaalilautakunta Olli-Pekka Pauna, pj. Timo Lehtonen, vpj. Nina Savinen Tuulikki Järvenmäki Kirsti Kalli Varajäsenet 1. Aila A. Simola 2. Juha Lalli 3. Kari Parkkila 4. Pasi Lepistö 5. Mirja Nieminen Yläneen vaalilautakunta Erkki Markkula, pj. Kari Ritanotko, vpj. Tiina Harinen Simo Rantanen Arja Suominen Varajäsenet 1. Mirja Ritanotko 2. Timo Aalto 3. Tapio Rastas 4. Elsi Nummela 5. Heli Virtanen Vaalitoimikunta Marianne Raiko, pj. Leena Maija Rantala, vpj. Tapio Ruohola Varajäsenet 1. Tuula Lehtonen 2. Pertti Maanpää 3. Pirjo Reide

24 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kuhankuonon retkeilyreitistön osia koskevan ulkoilureittisuunnitelman vahvistaminen 177/P01.00/2009 Khall Kuhankuonon retkeilyreitistö- ja virkistysalueyhdistys ry on vuonna 2007 aloit tanut reitistön kehittämisen ja uudistamisen. Uudistuksen yhteydessä päi vitetään myös maanomistajien kanssa käyttöoikeussopimukset. Suurin osa käyttöoikeussopimuksista on allekirjoitettu. Yläneen kunnanvaltuusto on antanut ulkoilulain 2.2 mukaisesti ulkoilureittien pitämisen kuuluvat tehtävät Kuhankuonon retkeilyreitistö- ja virkistysalueyhdistyksen hoidettavaksi. Reittiosuuksien, joihin ei ole saatu maanomistajien suostumusta, käyttöoikeuden varmistamiseksi on yhdistys päättänyt käynnistää ulkoreittitoimituk sen. Ulkoreittisuunnitelma, jotka koskee Pöytyän kunnan Lietsan kylässä sijaitse vaa Lietsa RN:o 1:38 -nimistä tilaa ja Pöytyän kunnan Yläneen kylässä ole vaa Puistokartano RN:o 1:183-nimistä, on ollut nähtävänä Muistutuksen suunnitelmaan on jättänyt Mirja Rantasalo-Ny man. Mirja Ranta salo-nyman on irtisanonut tiloillaan Lietsa ja Puistokar tano kaikki kolme reittiä päättymään Yläneen kunnan kanssa tekemän ul koi lureittiso pimus ten mukaisesti Ku han kuo non retkeilyreitti- ja virkistysalueyhdistys ry on laa ti nut ym pä ris tö kes kuksel le lau sunnon muistutuksen joh dos ta. Lounais-Suomen ympäristökeskus pyytää kuntaa antamaan oman lausuntonsa suunnitel masta ja muistutuksesta. Valmistelija: hallintopäällikkö Kunnanhallitus päättää lausuntonaan todeta, että sillä ei ole huomautettavaa ulkoilureittisuunnitelmasta, joka on pääosin käytön jatkamista ei uusien reit tien perustamista. Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän ehdotuksen. Khall Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on vahvistanut ulkoilureittisuunnitelman koskien osia Kuhankuonon retkeilyreitistöä. Päätöksestä on Mirja Rantasalo-Nyman jättänyt valituksen, jossa vaaditaan ELY-keskuksen päätöksen kumoamista tai reittilinjat ainakin siirrettävä tilojen rajalinjoille. ELY-keskus on an ta nut lau sun non asiasta, jonka mukaan valituksessa ei ole esitetty ulkoilureittisuunnitelman vahvistamisessa tehdyn ratkaisun kannalta olennaisia uusia perusteita. ELY-keskus esittää valituksen hylkäämistä. Turun hallinto-oikeus varaa Pöytyän kunnanhallitukselle tilaisuuden antaa

25 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus selvitys asiassa. Selvitys on annettava viimeistään Valmistelija: hallintopäällikkö Khall Khall 16 Kunnanhallitus toteaa, ettei kunnalla ole aikaisemmin antamaansa lau suntoon lisättävää. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Korkein hallinto-oikeus on lähettänyt kunnanhallitukselle jäljennökset Mirja Rantasalo-Nymanin valituksesta ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnosta vastineen antamista varten. Vastine pyydetään toimittamaan mennessä. ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että perustetun MET SO-alueen rauhoitusmääräyksistä voidaan ELY-keskuksen päätöksen mukaan poiketa (poikkeusluvan hakeminen). ELY-keskuksella ei ole asiaan aiemmin lausu tusta poikkeavia lisäkommentteja. Kunnanhallitus toteaa, ettei kunnalla ole aikaisemmin antamaansa lausuntoon li sättävää. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen. Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi, että Korkein hallinto-oikeus on pää töksel lään nro 1373/1/12 hylännyt Mirja Ran ta sa lo-ny ma nin Turun hallinto-oikeuden päätökseen nro 12/0095/1 tekemän vali tuk sen koskien Kuhankuonon retkeilyreitistön osia Rantasalo-Nymanin omis ta mil la tiloilla Puistokartano 1:183 ja Lietsa 1:38. Lisäksi kunnanhallitus antaa suostumuksensa Kuhankuonon ret kei ly rei tistö- ja virkistysalueyhdistykselle reitistön ylläpitämiseen ja niihin toi men pi teisiin, joita reitistön vaatima ulkoilureittitoimitus edellyttävät. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

26 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Muut asiat Khall 17 Kunnanhallitukselle annettiin tiedoksi erityisen kuntajakoselvityksen aloitus ko kouk sen materiaali. Lisäksi vs. kunnanjohtaja Markku Kau rila selvitti kunnan tulevia kiinteistökauppoja ja asunto-osakkeiden myynnin val mis te lu ti lan net ta. Kyrössä vireillä olevan maanvaihtokaupan vaih toalueis ta pyydetään vie lä metsänhoitoyhdistyksen ajantasainen arvio. Pöytäkirjamerkintä: Veikko Niittymaa ja Ulla-Riitta Arvola poistuivat tämän asian käsittelyn jälkeen.

27 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Saapuneet päätökset ja kirjelmät Khall 18 Saapuneet kirjeet ja päätökset merkittiin tiedoksi.

28 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kunnanhallitus Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Khall 19 Kunnanhallitukselle esitetään seuraavat pöytäkirjat: Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset ajalta : Kunnanjohtaja Muu päätös: 3 Aluearkkitehti Muu päätös: 9 Talouspäällikkö Muu päätös: 23 Kunnanhalliitus päättää, ettei se käytä Kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan ja merkitsee pöytäkirjat tiedoksi. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen.

29 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUS OSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 16, 17, 18, 19 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisu vaatimus, seuraa viin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaa timusviranomai nen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Pöytyän kunnanhallitus Kehityksentie KYRÖ sähköposti: Pykälät 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaa timuksen si sältö ja toi mittamnen Ks. Jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

30 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja joh dosta an nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh- Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati muksen vali tus aika nyt oi kaisuvaatimuk sen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnal lisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Turun hallinto-oikeus PL 32, TURKU sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax Valitusaika 30 päivää Valitusaika 30 päivää Pykälät Valitusaika 30 päivää sisältö ja Oikaisuvaatimus- / valituskirjelmän toimittaminen Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lu kuun. - Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjassa on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan teh täväksi - muutosvaatimuksen perusteet - Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen te ki jän/valit tajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijä/valittajan puhevaltaa käyttää hänen lailli nen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/vali tuksen laatija on joku muu henkilö, oikaisuvaa timuskirjel mässä/valituksessa on ilmoi tettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnu mero, joihin asiaa koskevat ilmoi tukset oikaisu vaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimit taa. - Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. - Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, al kupe räise nä tai jäl jennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tie doksi tai muu selvi tys oi kaisuvaati mus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. - Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaati muk sen tekijä/va littaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toi mitettu viran omai selle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. - Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusvi ranomai selle viimeistään oikaisuvaatimus/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viras ton aukioloajan päätty mistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on py häpäivä, itsenäisyyspäi vä, vapun päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaisel le en simmäi senä sen jälkeisenä ar kipäi vänä. Asiakir jat toimitetaan viranomaisen asiointi osoit tee seen lähet täjän omalla vastuulla. Tämä voi daan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähe tin vä lityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oi kaisuvaati mus-/valitus ajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja ¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle Liitetään pöytäkirjaan

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 232 Kunnanhallitus 26.05.2014 AIKA 26.05.2014 klo 18:00-20:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 142 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43. Kunnanhallitus 09.02.2015. Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 2/2015 43 Kunnanhallitus 09.02.2015 Aika 09.02.2015 klo 17:00-19:40 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 18/2013 434 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 17:00-21:20 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 272 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684 Kaupunginhallitus 15.12.2014 Aika 15.12.2014 klo 13:00-14:33 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä

Drockila Rune Jäsen. Metsola Anne Jäsen. Tuomala Markku Jäsen. Rupponen Matti Pöytäkirjanpitäjä PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 459 Kunnanhallitus AIKA 02.12.2013 klo 17:00-18:15 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Tjeder Sari Puheenjohtaja Lehto Raul Varapuheenjohtaja Drockila Rune Jäsen Halme Seija Jäsen

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427. Kaupunginhallitus. AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 427 Kaupunginhallitus AIKA 29.06.2015 klo 13:00-14:34 PAIKKA Kaupungintalon, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 229 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 380 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 36

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 36 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 36 Kunnanhallitus 11.02.2014 AIKA 11.02.2014 klo 14:00-16:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot