EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2001) 43 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon sekä varojen ja muiden rahoituksen lähteiden jäädyttämisen laajentamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 337/2000 kumoamisesta (komission esittämä)

2 PERUSTELUT (1) Joulukuun 19 päivänä 2000 antamassaan päätöslauselmassa 1333 (2000) YK:n turvallisuusneuvosto päätti laajentaa päätöslauselmassa 1267 (1999) hyväksyttyjä, Talebaniin sovellettavia varojen jäädyttämistä ja lentokieltoa. Päätöslauselma 1267 (1999) pantiin täytäntöön neuvoston asetuksella (EY) N:o 337/2000. (2) Turvallisuusneuvosto päätti myös, että Talebaniin olisi sovellettava useita lisätoimia, erityisesti olisi kiellettävä aseiden ja niihin liittyvien kaikentyyppisten materiaalien vienti, etikkahappoanhydridin vienti sekä sotilastoimintaan liittyvän teknisen avun ja koulutuksen antaminen. Myös Talebanin ja Ariana Afghan Airlinesin edustustot olisi suljettava vastustuksesta huolimatta. (3) Toimenpiteiden olisi tultava voimaan kuukauden kuluttua päätöslauselman antamisesta. (4) Liitteenä olevan asetusehdotuksen tarkoituksena on varojen jäädyttämistä ja lentokieltoa koskevien voimassa olevien säännösten vahvistaminen yhteisön oikeusjärjestyksessä sekä yhteisön toimivaltaan kuuluvien lisätoimien täytäntöönpano. Tätä varten on muutettava neuvoston asetus (EY) N:o 337/2000 ja on julkaistava kodifioitu säädös. Tulevalla asetuksella kumotaan kodifioidun säädöksen julkaisemisen myötä neuvoston asetus (EY) N:o 337/2000. (5) Päätöslauselmasta 1333 (2000) riippumatta Talebania koskeva pakotekomitea määritti ne varat, jotka on jäädytettävä päätöslauselman 1267 (1999) nojalla. Kyseisellä päätöksellä, joka julkistettiin 20. marraskuuta 2000, pakotekomitea määräsi, että De Afghanistan Momtaz Bank -pankin varat ja rahoituksen lähteet olisi jäädytettävä kyseisen pankin perustamisen jälkeen. Ehdotus sisältää myös tämän muutoksen. 2

3 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon sekä varojen ja muiden rahoituksen lähteiden jäädyttämisen laajentamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 337/2000 kumoamisesta EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 60 ja 301 artiklan, ottaa huomioon... päivänä tammikuuta 2001 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2001/.../YUTP 1, ottaa huomioon komission ehdotuksen 2, sekä katsoo seuraavaa: (1) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto antoi 19 päivänä joulukuuta 2000 päätöslauselman 1333 (2000), jossa vaadittiin muun muassa Talebania noudattamaan päätöslauselmaa 1267 (1999) erityisesti lopettamalla turvapaikkaoikeuden myöntäminen kansainvälisille terroristeille ja heidän järjestöilleen sekä lopettamalla heidän koulutuksensa. (2) Turvallisuusneuvosto päätti muun muassa, että sen hyväksymällä päätöslauselmalla 1267 (1999) käyttöön otettuja lentokieltoa ja varojen jäädyttämistä olisi laajennettava ja että Talebaniin olisi sovellettava useita lisätoimia, erityisesti olisi kiellettävä tiettyjen tavaroiden vienti sekä tietyn teknisen avun ja koulutuksen antaminen, ja Talebanin sekä Ariana Afghan Airlinesin edustustot olisi suljettava vastustuksesta huolimatta. (3) Kyseiset toimenpiteet kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan ja tämän vuoksi, erityisesti kilpailun vääristymisen välttämiseksi, tarvitaan yhteisön lainsäädäntöä turvallisuusneuvoston asiaa koskevien päätösten täytäntöönpanemiseksi silloin, kun on kyse yhteisön alueesta. Tässä asetuksessa yhteisön alueella tarkoitetaan niiden jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta kyseisessä sopimuksessa määrätyin edellytyksin. (4) Mahdollisimman suuren oikeusvarmuuden saavuttamiseksi yhteisössä olisi julkistettava niiden henkilöiden, yhteisöjen ja elinten, joiden varat olisi jäädytettävä YK:n viranomaisten päätöksellä, nimet ja muut aiheelliset tiedot sekä luettelo niistä 1 2 EYVL L..., , s. EYVLC,,s. 3

4 järjestöistä ja valtiollisista avustusjärjestöistä, joille sallitaan humanitaariset avustuslennot Afganistaniin. Yhteisössä olisi myös otettava käyttöön menettely kyseisten luetteloiden muuttamista varten. (5) Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla olisi tarvittaessa oltava valtuudet varmistaa tämän asetuksen säännösten noudattaminen varojen ja rahoituksen lähteiden jäädyttämisen osalta. (6) YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1267 (1999) ja 1333 (2000) mukaan Talebania koskeva pakotekomitea voi myöntää varojen jäädyttämistä, lentokieltoa ja tiettyjen tavaroiden ja palvelujen vientikieltoa koskevia poikkeuksia. Tämän vuoksi on säädettävä, että kyseisiä poikkeuksia voidaan soveltaa koko yhteisön alueella. (7) Tiettyjä tavaroita ja palveluja koskevan vientikiellon tarkoituksena on estää vienti Talebanin hallitsemille Afganistanin alueille. Tämän vuoksi on luotava menettely Talebanin hallitsemien Afganistanin alueiden määrittämiseksi. (8) Tarkoituksenmukaisuussyistä komissiolla olisi oltava valtuudet täydentää ja/tai muuttaa tarvittaessa tämän asetuksen liitteitä I, II, IV, V ja VI YK:n turvallisuusneuvostolta, Talebania koskevalta pakotekomitealta ja jäsenvaltioilta saatujen asiaa koskevien ilmoitusten tai tietojen perusteella. (9) Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen muut niiden käytettävissä olevat tähän asetukseen liittyvät olennaiset tiedot sekä toimivat yhteistyössä Talebania koskevan pakotekomitean kanssa erityisesti toimittamalla tälle tietoja. (10) Tämän asetuksen säännösten rikkomisesta olisi rangaistava ja jäsenvaltioiden olisi määrättävä tätä varten asianmukaiset rangaistukset. Lisäksi on suotavaa, että tämän asetuksen säännösten rikkomisesta on mahdollista määrätä seuraamuksia sen voimaantulopäivästä alkaen, ja jos olemassa on alustavaa näyttöä, jäsenvaltiot nostavat kanteen niiden lainkäyttövallan alaisia sellaisia henkilöitä, yhteisöjä tai elimiä vastaan, jotka ovat rikkoneet säännöksiä. (11) Avoimuuden ja yksinkertaisuuden vuoksi yhteisön ja Afganistanin taloussuhteiden keskeyttämisestä tai vähentämisestä olisi säädettävä yhdellä säädöksellä. Tämän vuoksi Afganistanin Talebania koskevasta lentokiellosta ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisestä 14 päivänä helmikuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 337/ säännökset olisi otettava osaksi tätä asetusta ja kyseinen asetus olisi kumottava, ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN: Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 1 artikla 1. Talebanilla afganistanilaista ryhmittymää, joka kutsuu itseään myös Afganistanin islamilaiseksi emiirikunnaksi, ja 3 EYVL L 43, , s. 1. 4

5 2. Talebania koskevalla pakotekomitealla Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1267 (1999) perustettua komiteaa. 2 artikla 1. Jäädytetään kaikki liitteessä I määritellyt varat ja muut rahoituksen lähteet, jotka kuuluvat liitteessä I luetelluille luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille taikka elimille. Kyseinen liite on Talebania koskevan pakotekomitean päätösten mukainen. 2. Varoja tai muita rahoituksen lähteitä ei saa luovuttaa suoraan tai välillisesti Talebanille tai liitteessä I luetelluille henkilöille, yhteisöille tai elimille eikä Talebanin suoraan tai välillisesti omistamalle tai hallinnoimalle yritykselle taikka näiden hyväksi. 3 artikla 1. Rajoittamatta ilmoitusvelvollisuutta, luottamuksellisuutta ja salassapitovelvollisuutta koskevien sääntöjen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 284 artiklan määräysten soveltamista luonnollisten ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on: (a) toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista helpottavat tiedot, kuten tiedot 2 artiklan mukaisesti jäädytetyistä tileistä ja rahamääristä sekä Talebania koskevan pakotekomitean myöntämistä poikkeuksista, niiden liitteessä II lueteltujen jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa niillä on koti- tai toimipaikka, ja komissiolle suoraan tai kyseisten toimivaltaisten viranomaisten välityksellä, ja (b) toimittava yhteistyössä liitteessä II lueteltujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa näiden tietojen mahdollisessa tarkastamisessa. 2. Kaikkia tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai saatuja tietoja saa käyttää ainoastaan tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai saatu. 3. Komission suoraan saamat tiedot annetaan asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käyttöön. 4 artikla 1. Kielletään tieten ja tarkoituksella tapahtuva liitteessä III lueteltujen tarvikkeiden myynti, toimittaminen, vienti tai kuljetus suoraan tai välillisesti riippumatta siitä, ovatko ne peräisin yhteisöstä, luonnollisille tai oikeushenkilöille tai yhteisöille taikka elimille Afganistanissa taikka henkilöille, yhteisöille tai elimille joko Afganistanin alueella tai sieltä käsin harjoitettavaa liiketoimintaa varten. 2. Kielletään tieten ja tarkoituksella tapahtuva kemiallisen etikkahappoanhydridin (CNkoodi ) myynti, toimittaminen, vienti tai kuljetus suoraan tai välillisesti luonnollisille tai oikeushenkilöille tai yhteisöille taikka elimille Afganistanissa taikka 5

6 henkilöille, yhteisöille tai elimille joko Afganistanin alueella tai sieltä käsin harjoitettavaa liiketoimintaa varten. 3. Kielletään tieten ja tarkoituksella tapahtuva Talebanin valvonnassa olevan aseistetun henkilöstön sotilastoimintaan liittyvän teknisen avun, avustuksen tai koulutuksen antaminen, myynti, toimittaminen tai siirtäminen suoraan tai välillisesti luonnollisille tai oikeushenkilöille tai yhteisöille taikka elimille Afganistanissa taikka henkilöille, yhteisöille tai elimille joko Afganistanin alueella tai sieltä käsin harjoitettavaa liiketoimintaa varten. 4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei sovelleta suojavaatetuksen, mukaan luettuina luodinkestävät liivit ja kypärät, vientiin ja kuljetukseen viennistä tai kuljetuksesta vastaavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön, jos kyseinen henkilö on Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan yhteisön, jonkin jäsenvaltion, humanitaarista toimintaa Afganistanissa harjoittavan järjestön tai viraston taikka tiedotusvälineiden palveluksessa. 5. Jos on aihetta epäillä, että kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 22 päivänä kesäkuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/ alaisten tuotteiden ja teknologian loppukäyttäjä on Taleban, sen asevoimat, sen sisäiset turvallisuusjoukot tai samankaltaiset yhteisöt, evätään kyseisten tavaroiden ja teknologian vientilupa. 6. Tässä artiklassa tarkoitetaan Afganistanilla liitteen IV mukaisia Talebanin hallitsemia Afganistanin alueita. Kyseinen liite on Talebania koskevan pakotekomitean päätösten mukainen. 5 artikla 1. Kielletään kotipaikasta riippumatta kaikkien ilma-alusten ilmaan nousu, laskeutuminen tai ylilento yhteisön alueella, jos kyseinen ilma-alus on noussut ilmaan jostakin liitteessä V luetelluista Afganistanissa sijaitsevista maahantulo- ja laskeutumispaikoista, tai jos sen tarkoituksena on laskeutua tällaiseen paikkaan. Kyseinen liite on Talebania koskevan pakotekomitean päätösten mukainen. 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei sovelleta ilma-aluksiin, jotka suorittavat humanitaarisia avustuslentoja niiden järjestöjen ja virastojen toimesta tai puolesta, jotka on lueteltu liitteessä VI. Kyseinen liite on Talebania koskevan pakotekomitean päätösten mukainen. Kyseisistä humanitaarisista avustuslennoista vastaava järjestö tai virasto ilmoittaa liitteessä II luetellulle asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle tai viranomaisille tarkat tiedot kustakin ilma-aluksesta ja niiden lentoaikataulut. Ilmoitus tehdään kirjallisena ja kiireellisiä tapauksia lukuun ottamatta vähintään kolme työpäivää ennen humanitaarisen avustuslennon suorittamista. 4 EYVL L 159, , s. 1. 6

7 6 artikla 1. Suljetaan kaikki yhteisön alueelle perustetut Talebanin edustustot, ja peruutetaan niiden toimintaa säätelevät kaikki luvat ja toimiluvat. 2. Suljetaan kaikki Ariana Afghan Airlinesin, joka tunnetaan myös Bakhtar Afghan Airlinesin nimellä, edustustot, sivukonttorit ja tytäryhtiöt yhteisön alueella, ja peruutetaan niiden toimintaa säätelevät kaikki luvat ja toimiluvat. 7 artikla Kielletään joko välittäjänä tai pöytälaatikkoyrityksenä toimivan luonnollisen tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen taikka muuntyyppinen osallistuminen tieten ja tarkoituksella sellaisiin asiaan liittyviin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on suoraan tai välillisesti joko 2, 4 ja 5 artiklassa tarkoitettujen liiketoimien tai toimien taikka 6 artiklassa tarkoitettujen toimistojen toiminnan edistäminen tai tämän asetuksen säännösten kiertäminen. 8 artikla 1. Edellä olevaa 2 artiklaa ei sovelleta varoihin ja rahoituksen lähteisiin, joiden osalta Talebania koskeva pakotekomitea on myöntänyt poikkeuksen. 2. Edellä olevaa 5 artiklaa ei sovelleta lentoihin, joiden osalta Talebania koskeva pakotekomitea on myöntänyt poikkeuksen ennen kyseisen lennon suorittamista. 3. Edellä olevia 4 artiklan 3 ja 5 kohtaa ei sovelleta sellaisten ei-tappavien tarvikkeiden viennissä, jotka on tarkoitettu ainoastaan humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön, eikä tähän liittyvän teknisen avun tai koulutuksen antamiseen tai toimittamiseen, jonka osalta Talebania koskeva pakotekomitea on myöntänyt etukäteen poikkeuksen. 4. Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut poikkeusluvat on tarvittaessa hankittava liitteessä II lueteltujen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välityksellä. 5. Talebania koskevan pakotekomitean myöntämät poikkeukset ovat voimassa koko yhteisön alueella, jos asianomainen osapuoli on saattanut ne asianmukaisesti toimivaltaisten viranomaisten tiedoksi 3 artiklan mukaisesti. Edellä 2 ja 5 artiklassa tarkoitettuja kieltoja koskevia muita poikkeuksia ei myönnetä. 1. Komissio valtuutetaan 9 artikla muuttamaan liitteet I, IV, V ja VI tai täydentämään niitä joko Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston tai Talebania koskevan pakotekomitean päätösten perusteella, muuttamaan liite II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella, ja julkistamaan oikeudellisesti sitovat kuvaukset liitteessä III lueteltujen tarvikkeiden tuntomerkeistä ja ominaisuuksista. 7

8 2. Rajoittamatta Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisia jäsenvaltioiden oikeuksia ja velvollisuuksia komissio pitää yllä kaikkia tarvittavia yhteyksiä Talebania koskevaan pakotekomiteaan tämän asetuksen tehokasta täytäntöönpanoa varten. 10 artikla Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat tähän asetukseen liittyvät asiaa koskevat tiedot, erityisesti tiedot rikkomuksista ja toimenpiteiden täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista. 11 artikla Tämän asetuksen soveltamiseen eivät vaikuta mahdolliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka johtuvat ennen tämän asetuksen voimaantuloa allekirjoitetuista kansainvälisistä sopimuksista, muista sopimuksista tai myönnetyistä toimiluvista taikka luvista. 12 artikla 1. Kunkin jäsenvaltion on määritettävä tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättävät seuraamukset. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia. Seuraamuksista tarvittaessa annettavan lainsäädännön puuttuessa määrätään tämän asetuksen säännösten rikkomisesta seuraamuksiksi jäsenvaltioiden Afganistanin Talebania koskevasta lentokiellosta ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisestä 14 päivänä helmikuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 337/ artiklan mukaisesti määrittämät seuraamukset. 2. Kukin jäsenvaltio nostaa kanteen sen lainkäyttövallan alaista luonnollista tai oikeushenkilöä, yhteisöä tai elintä vastaan, jos on olemassa alustavaa näyttöä siitä, että kyseinen henkilö, yhteisö tai elin on rikkonut mitä tahansa tässä asetuksessa säädettyä kieltoa. 13 artikla Kumotaan asetus (EY) N:o 337/2000 ja korvataan se tämän asetuksen säännöksillä. 14 artikla Tätä asetusta sovelletaan yhteisön alueella sen ilmatila mukaan luettuna, jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa, missä tahansa muualla olevaan jäsenvaltion kansalaiseen, ja 8

9 oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on yhtiöitetty tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. 15 artikla Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä. Neuvoston puolesta Puheenjohtaja 9

10 LIITE I Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä Al-Qaida -järjestö, Ariana Afghan Airlines tai Bakhtar Afghan Airlines, Afghan Authority Building, PO Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afganistan, mukaan luettuina yrityksen kaikkien toimistojen tai tytäryhtiöiden varat ja rahoituksen lähteet sekä yrityksen tilit pankeissa Citibank, New Delhi, Intia, ja Punjab National Bank, New Delhi, Intia, Banke Millie Afghan, Bank E. Millie Afghan tai Afghan National Bank, Jada Ibn Sana, Kabul, Afganistan, mukaan luettuina sen kaikkien konttoreiden tai tytäryhtiöiden varat ja rahoituksen lähteet, Da Afghanistan Bank, Bank of Afghanistan, Central Bank of Afghanistan tai Afghan State Bank, Ibni Sina Wat, Kabul, Afganistan, mukaan luettuina sen kaikkien konttoreiden tai tytäryhtiöiden varat ja rahoituksen lähteet, De Afghanistan Momtaz Bank, Afganistanin islamilainen emiirikunta (the Islamic Emirate of Afghanistan), Mohammad Omar (ns. uskollisten eli Amir ul-mumineen -liikkeen johtaja), syntynyt Hotakissa, Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa, vuonna 1950, Taleban, ja Osama bin Laden. Tässä asetuksessa tarkoitetaan varoilla ja muilla rahoituksen lähteillä kaikkea rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, mukaan luettuina varat, jotka johtuvat tai on saatu omaisuudesta, jonka omistaa tai jota hallinnoi suoraan tai välillisesti sellainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö taikka elin, jonka varat ja muut rahoituksen lähteet on jäädytettävä, tai jokin kyseisen henkilön, yhteisön tai elimen omistama tai hallinnoima yritys. Varat ja muut rahoituksen lähteet sisältävät seuraavat näihin kuitenkaan rajoittumatta: a. käteisvarat, b. sekit, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet, c. talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset, d. julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja joukkovelkakirjat, mukaan luettuina osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, joukkovelkakirjat, velkasitoumukset, optiotodistukset, obligaatiot ja johdannaissopimukset, e. korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo, f. luotto, kuittausoikeus, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset, 10

11 g. remburssit, konossementit, kauppakirjat ja h. varoihin tai rahoituksen lähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat. 11

12 LIITE II Luettelo 3 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista A. Varojen jäädyttäminen BELGIA Ministère des finances Trésorerie avenuedesarts30 B-1040 Bruxelles F. (32-2) TANSKA Erhvervsfremmestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø P. (45) F. (45) SAKSA 1. Pankkien aseman tarkastuksen osalta: Landeszentralbank in Baden-Württemberg Postfach D Stuttgart P / /21/23 F / Landeszentralbank in Freistaat Bayern D München P. 0 89/ F. 0 89/ Landeszentralbank in Berlin und Brandenburg Postfach D Berlin P. 030/34 75/11 10/15/20 F. 0 30/34 75/11 90 Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Hamburg, in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein Postfach D Hamburg P. 0 40/37 07/66 00 F. 0 40/

13 Landeszentralbank in Hessen Postfach D Frankfurt am Main P. 0 69/ F. 0 69/ Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Bremen, in Niedersachsen und Sachsen- Anhalt Postfach 2 45 D Hannover P / F / Landeszentralbank in Nordrhein-Westfalen Postfach D Düsseldorf P / /31 59 F / Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland Postfach D Mainz P / /4 16 F / Landeszentralbank in den Freistaaten Sachsen und Thüringen Postfach D Leipzig P / F / Muiden henkilöiden, yhteisöjen ja elinten kuin pankkien aseman tarkastuksen osalta: Bundesausfuhramt Referat 214 Postfach D Eschborn P / F. 0 61/96/ KREIKKA Ministry of National Economy Secretariat-General for International Economic Relations Directorate-General for External Economic and Trade Relations Director General Mr V. Kanellakis Ermou and Kornarou 1 GR Athens P. (31) F. (31)

14 ESPANJA Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores Subdirección General de Gestión de las Transacciones con el Exterior Ministerio de Economía y Hacienda Po de la Castellana, 162 Planta 9 E Madrid P. (00-34) F. (00-34) Direccion General del Tesoro y Política Financiera Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales Ministerio de Economía y Hacienda Pl. de Jacinto Benavente, 3 E Madrid P. (00-34) F. (00-34) RANSKA Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction du Trésor Service des affaires européennes et internationales Sous-direction E 139, rue de Bercy F Paris-cedex 12 P. (33-1) F. (33-1) IRLANTI Central Bank of Ireland Financial Markets Department P.O. Box 559 Dame Street Dublin 2 P. (353-1) Department of Foreign Affairs Bilateral Economic Relations Section Harcourt Street Dublin 2 P. (353-1) ITALIA Ministero del Commercio Estero Direzione Generale per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi Divisione IV Viale America, 341 I Roma P. (39-06) F. (39-06)

15 LUXEMBURG Ministère des affaires étrangères Direction des relations économiques internationales et de la coopération BP 1602 L-1016 Luxembourg ALANKOMAAT Ministerie van Financiën Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken Postbus EE Den Haag Nederland P. (31-70) F. (31-70) ITÄVALTA Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Abteilung II/A/2 Landstrasser Haupstraße A-1030 Wien Österreichische Nationalbank Otto Wagner-Platz 3 A-1090 Wien P. (43-1) F. (43-1) PORTUGALI Ministério das Finanças Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o P-1100 Lisboa P. (351-1) /47 F. (351-1) Sähköposti: SUOMI/FINLAND Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL/PB 176 FIN Helsinki/Helsingfors P./tfn (358-9) F./fax (358-9) ja/och (358-9) RUOTSI Regeringskansliet Utrikesdepartementet Rattssekretariatet för EU-frågor Fredsgatan 6 S Stockholm P. (46-8) F. (46-8)

16 YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA HM Treasury International Financial Services Parliament Street London SW1P 3AG United Kingdom P. (44-171) F. (44-171) Bank of England Financial Sanctions Unit London EC2R 8AH United Kingdom P. (44-171) F. (44-171) EUROOPAN YHTEISÖ Commission of the European Communities Directorate-General for External Relations Directorate CFSP Unit A.2 / Mr A. de Vries RuedelaLoi/Wetstraat200 B-1049 Bruxelles/Brussel P. (32-2) F. (32-2) Sähköposti: B. Vientikiellot BELGIA TANSKA SAKSA KREIKKA ESPANJA RANSKA IRLANTI ITALIA LUXEMBURG ALANKOMAAT ITÄVALTA PORTUGALI SUOMI 16

17 RUOTSI YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA EUROOPAN YHTEISÖ Commission of the European Communities Directorate-General for External Relations Directorate CFSP Unit A.2 / Mr A. de Vries RuedelaLoi/Wetstraat200 B-1049 Bruxelles/Brussel P. (32-2) F. (32-2) Sähköposti: C. Lentokielto BELGIA Ministère des communications et de l'infrastructure Administration de l'aéronautique Centre Communications Nord 4e étage Rue du Progrès 80 Boîte 5 B-1030 Bruxelles P. (32-2) F. (32-2) TANSKA Civil Aviation Administration Luftfartshuset Box 744 Ellebjergvej 50 DK-2450 København P. (45) F. (45) SAKSA Generaldirektor für Luft- und Raumfahrt Bundesministerium für Verkehr Postfach D Bonn P. (49-228) F. (49-228) KREIKKA Ministry of Transport and Communications Hellenic Civil Aviation Authority PO Box GR Helliniko P. (30-1) F. (30-1)

18 ESPANJA Direccion General de Aviación Civil Ministerio de Fomento PaseodelaCastellana,67 E Madrid P. (34-91) F. (34-91) RANSKA Ministère de l'équipement, des transports et du logement Direction générale de l'aviation civile Direction des transports aériens 50, rue Henri Farman F Paris cedex 15 P. (33-1) F. (33-1) IRLANTI General Director for Civil Aviation Department of Transport, Energy and Communications 44, Kildare Street Dublin 2 Ireland P. (353-1) F. (353-1) ITALIA Ente Nazionale per l'aviazione Civile (ENAC) ViadiVillaRicotti42 I Roma P. (39-06) / F. (39-06) LUXEMBURG Directeur de l'aviation civile Ministère des transports 19-21, boulevard Royal L-2938 Luxembourg P. (352) F. (352) ALANKOMAAT Ministry of Transport, Public Works and Water Management Directorate General of Civil Aviation Plesmanweg 1-6 PO Box LT Den Haag Netherlands P. (31-70) F. (31-70)

19 ITÄVALTA Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr Zentralsektion Verkehr, Luftfahrt Radetzkystrasse 2 A-1030 Wien P. (43-1) F. (43-1) PORTUGALI Instituto Nacional da Aviação Civil Ministério do Equipamento Social Rua B, edifícios 4, 5, 6 Aeroporto da Portela P Lisboa P. (351-21) F. (351-21) Sähköposti: SUOMI/FINLAND Civil Aviation Administration Ilmailulaitos/Luftfartsverket PO Box 50 FIN Vantaa/Vanda P./Tfn (358-9) F./fax (358-9) RUOTSI Regeringskansliet Utrikesdepartementet Rattssekretariatet för EU-fragor Fredsgatan 6 S Stockholm P. (46-8) F. (46-8) YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA Department of Environment, Transport and the Regions International Aviation Negotiations Great Minster House 76, Marsham Street London SW1P 4DR United Kingdom P. (44-171) F. (44-171) EUROOPAN YHTEISÖ Commission of the European Communities Directorate-General for External Relations Directorate CFSP Unit A.2 / Mr A. de Vries RuedelaLoi/Wetstraat200 19

20 B-1049 Bruxelles/Brussel P. (32-2) F. (32-2) Sähköposti: 20

21 LIITE III Luettelo 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tarvikkeista (Seuraava luettelo ei sisällä yhteisen kannan 2001/.../YUTP mukaisesti käyttöön otetun aseidenvientikiellon piiriin kuuluvia, erityisesti sotilaskäyttöön suunniteltuja tai sitä varten muunnettuja tarvikkeita.) Luodinkestävät kypärät, mellakkakypärät, mellakkakilvet ja luodinkestävät kilvet sekä erityisesti niihin tarkoitetut osat Sormenjälkien ottamiseen tarkoitetut erityistarvikkeet Tehonsäätimellä varustetut valonheittimet Luodinkestävät rakennustarvikkeet Metsästyspuukot Haulikoiden valmistamisessa käytettävät erityistarvikkeet Ammusten käsin lataamiseen tarvittavat tarvikkeet Viestiensieppauslaitteet Puolijohdeteknologiaa käyttävät optiset ilmaisimet Kuvanvahvistusputket Aseiden kiikaritähtäimet Rihlattomat putkelliset aseet ja niihin tarkoitetut ammukset, muut kuin erityisesti sotilaskäyttöön tarkoitetut, sekä erityisesti niihin tarkoitetut osat, paitsi 1. merkinantopistoolit 2. teollisuudessa työvälineinä käytettäviksi tarkoitetut tai eläinten kivuttomaan tainnuttamiseen käytettävät ilma-aseet ja kevyet aseet Tuliaseiden käytön opetuksessa käytettävät simulaattorit ja erityisesti niihin tarkoitetut tai niitä varten muunnetut osat ja tarvikkeet Pommit ja kranaatit, muut kuin erityisesti sotilaskäyttöön tarkoitetut, ja niihin tarkoitetut erityisosat Suojaliivit, muut kuin sotilasstandardien tai -määräysten mukaisesti valmistetut, ja niihin tarkoitetut erityisosat Maastokelpoiset hyötyajoneuvot, joiden kaikki pyörät ovat vetäviä ja jotka on valmistettu tai varustettu luodinkestäviksi, ja kyseisiin ajoneuvoihin sopivat panssaroinnit Vesitykit ja niihin tarkoitetut tai niitä varten muunnetut erityisosat 21

22 Vesitykillä varustetut ajoneuvot Ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sähköistettäviksi hyökkääjän torjumista varten, sekä niitä varten erityisesti tässä tarkoituksessa valmistetut tai muunnetut osat Akustiset laitteet, joita voidaan valmistajan ja jälleenmyyjän mukaan käyttää mellakantorjuntaan, sekä niihin tarkoitetut erityisosat Jalkaraudat, joukkokahleet, ketjulukot ja sähkövyöt, erityisesti ihmisten liikkuvuuden rajoittamiseen tarkoitetut, paitsi käsiraudat, joiden enimmäispituus käsirautojen ollessa lukittuna on ketju mukaan luettuna enintään 240 mm Mellakantorjuntaan tai itsepuolustukseen tarkoitetut tai sitä varten muunnetut kannettavat laitteet, joilla levitetään lamaannuttavaa ainetta (kuten kyynelkaasua tai kirvelevää sumutetta), sekä niihin tarkoitetut erityisosat Mellakantorjuntaan tai itsepuolustukseen tarkoitetut tai sitä varten muunnetut kannettavat laitteet, joilla annetaan sähköiskuja (mukaan luettuina sähköpamput, sähkökilvet, sähköpistoolit ja sähkönuolia ampuvat pistoolit) sekä niitä varten erityisesti tähän tarkoitukseen valmistetut tai muunnetut osat Sähkölaitteet, joilla voidaan havaita kätkettyjä räjähteitä, sekä niihin tarkoitetut erityisosat, paitsi televisio- tai läpivalaisulaitteet Sähköiset häirintälaitteet, jotka on erityisesti tarkoitettu estämään räjähteiden radio-ohjattu kaukolaukaisu, sekä niihin tarkoitetut erityisosat Laitteet ja välineet, jotka on erityisesti tarkoitettu räjähteiden laukaisemiseen sähköisesti tai muulla tavoin, mukaan luettuina laukaisulaitteet, nallit, sytyttimet, vahvistimet ja sytytyslangat, sekä niihin tarkoitetut erityisosat, paitsi laitteet sellaista kaupallista erityiskäyttöä varten, johon kuuluu laitteiden tai välineiden käynnistys tai käyttö räjähdyksen avulla ilman, että tarkoituksena on räjähdysten tuottaminen (esim. autojen turvatyynyjen täyttö, sprinklereiden käynnistimien sähkösuojaimet) Räjähteiden purkamiseen tarkoitetut laitteet ja välineet, paitsi 1. pommipeitteet 2. säiliöt, jotka on tarkoitettu omatekoisiksi räjähteiksi tiedettyjen tai epäiltyjen esineiden säilyttämiseen Pimeänäkö- ja lämpökuvalaitteet sekä kuvanvahvistusputket tai niiden kiinteät sensorit Edellä lueteltuja tarvikkeita varten tarkoitetut ohjelmistot ja näiden tarvikkeiden edellyttämä teknologia 22

23 Suoraan leikkaavat räjähdysainelataukset Seuraavat räjähdysaineet ja niihin kuuluvat aineet: amatoli, nitroselluloosa (jossa on yli 12,5 % typpeä), nitroglykoli, pentaerytritolitetranitraatti (PETN), pikryylikloridi, trinitrofenyylietyylinitramiini (tetryyli) ja 2, 4, 6-trinitrotolueeni (TNT). Erityisesti edellä lueteltuja tarvikkeita varten tarkoitetut ohjelmistot ja näiden tarvikkeiden edellyttämä teknologia LIITE IV Asetuksen 4 artiklassa tarkoitetut Talebanin hallitsemat alueet LIITE V Asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut maahantulo- ja laskeutumispaikat Afganistanissa LIITE VI Luettelo 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista järjestöistä ja virastoista 23

Kesäkuun 10 päivänä 1999 hyväksytyn YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 mukaisesti.

Kesäkuun 10 päivänä 1999 hyväksytyn YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 mukaisesti. EUROOPAN YHTEISÖN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN, ALBANIAN TASAVALLAN, BOSNIA JA HERTSEGOVINAN, BULGARIAN TASAVALLAN, ENTISEN JUGOSLAVIAN TASAVALLAN MAKEDONIAN, ISLANNIN TASAVALLAN, KROATIAN TASAVALLAN, NORJAN

Lisätiedot

Kesäkuun 10 päivänä 1999 hyväksytyn YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 mukaisesti.

Kesäkuun 10 päivänä 1999 hyväksytyn YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244 mukaisesti. 1568 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - 9 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 EUROOPAN YHTEISÖN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN, ALBANIAN TASAVALLAN, BOSNIA JA HERTSEGOVINAN, BULGARIAN TASAVALLAN,

Lisätiedot

Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä:

Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä: 1 Perussääntö Tämäjulkaisu on painettu seuraavillakielillä: BG ISBN 92-861-0574-6 CS ISBN 92-861-0554-1 DA ISBN 92-861-0555-X DE ISBN 92-861-0556-8 EL ISBN 92-861-0557-6 EN ISBN 92-861-0558-4 ES ISBN 92-861-0559-2

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia

5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille Muut asiat 5 Muut asiat 5.1 Sanktiot 5.1.1 Euroopan unionin neuvoston asetus EKP:n valtuuksista määrätä seuraamuksia 5.1.2. Euroopan keskuspankin asetus

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 24.12.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 352/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1407/2013, annettu 18 päivänä joulukuuta 2013,

Lisätiedot

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen

EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Euroopan komissio Kilpailun pääosasto EY:n kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjen uudistaminen Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003 ja uudistuspaketti Brussels-Luxembourg, 2004 Lisätietoa kilpailusäännöistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Muutettu ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Muutettu ehdotus Bryssel, 04.02.2002 KOM(2002) 30 lopullinen 2000/0069 (COD) EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen

Lisätiedot

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY)

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, 9.5.2014 L 136/35 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 5 päivänä toukokuuta 2014, Euro-Argon tutkimusinfrastruktuurin perustamisesta eurooppalaisena tutkimusinfrastruktuurikonsortiona (Euro-Argo ERIC)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖ, BELGIAN KUNINGASKUNTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, HELLEENIEN TASAVALTA,

EUROOPAN YHTEISÖ, BELGIAN KUNINGASKUNTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, HELLEENIEN TASAVALTA, EUROOPAN YHTEISÖN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ SVEITSIN VALALIITON VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS NIIDEN TALOUDELLISTEN ETUJEN VASTAISTEN PETOSTEN JA MUUN LAITTOMAN TOIMINNAN TORJUMISESTA CE/CH/FRAUDE/fi 1 CE/CH/FRAUDE/fi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. henkilöiden toimesta tapahtuvaa rajojen ylittämistä koskevasta yhteisön säännöstöstä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS. henkilöiden toimesta tapahtuvaa rajojen ylittämistä koskevasta yhteisön säännöstöstä EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.5.2004 KOM(2004) 391 lopullinen 2004/0127 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS henkilöiden toimesta tapahtuvaa rajojen ylittämistä koskevasta yhteisön säännöstöstä. (komission

Lisätiedot

1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41

1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41 1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41 EUROOPAN YHTEISÖN JA SEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ SVEITSIN VALALIITON VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS NIIDEN TALOUDELLISTEN

Lisätiedot

NEUVOSTON ASETUS (EY)

NEUVOSTON ASETUS (EY) 3.6.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 143/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 485/2008,

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 18.3.2009 KOM(2009) 125 lopullinen 2009/0040 (CNS) C7-0005/09 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS verkoston luomisesta Euroopan yhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

(Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS

(Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS 20.6.2013 Euroopan unionin virallinen lehti C 175/1 IV (Tiedotteet) EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET NEUVOSTO SOPIMUS yhdistetystä patenttituomioistuimesta (2013/C

Lisätiedot

Tietosuoja euroopan unionissa

Tietosuoja euroopan unionissa Tietosuoja euroopan unionissa Vuoropuhelua kansalaisten ja yritysten kanssa FI/FIN SUORA LINJA EUROOPPAN 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO EUROOPPALAINEN TIETOSUOJADIREKTIIVI SÄÄNNÖT, JOITA REKISTERINPITÄJÄN

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 1999R2157 24/06/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 1999R2157 24/06/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa FI Konsolidoitu TEKSTI tuotettu CONSLEG-järjestelmällä Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa CONSLEG: 1999R2157 24/06/2001 Sivumäärä: 9 < Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1992L0050 FI 18.11.2001 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/50/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, julkisia

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099}

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä. (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008) 2099} FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 25.6.2008 KOM(2008) 396 lopullinen 2008/0130 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, yksityisen eurooppayhtiön säännöistä (komission esittämä) {SEK(2008) 2098} {SEK(2008)

Lisätiedot

KULTTUURI 2000 EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE

KULTTUURI 2000 EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE C 148/4 Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 21.6.2002 III (Tiedotteita) KOMISSIO KULTTUURI 2000 EHDOTUSPYYNTÖ VUODELLE 2003 (2002/C 148/04) JOHDANTO Tässä asiakirjassa annetaan tietoa Kulttuuri 2000 -ohjelman

Lisätiedot

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I

14263/99 HKE/sb,aj,sh FI DG C I Council Logo EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 8. helmikuuta 2000 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 98/0325 (COD) 14263/99 LIMITE ECO 419 CONSOM 80 CODEC 826 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2004R0882 FI 01.01.2007 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 882/2004, annettu

Lisätiedot

L 348/98 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008

L 348/98 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 L 348/98 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/115/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2008, jäsenvaltioissa sovellettavista yhteisistä vaatimuksista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0272/1999 29/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 15 päivänä marraskuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o /1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016

Virallinen lehti nro L 178, 17/07/2000 s. 0001-0016 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot