EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2001) 43 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon sekä varojen ja muiden rahoituksen lähteiden jäädyttämisen laajentamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 337/2000 kumoamisesta (komission esittämä)

2 PERUSTELUT (1) Joulukuun 19 päivänä 2000 antamassaan päätöslauselmassa 1333 (2000) YK:n turvallisuusneuvosto päätti laajentaa päätöslauselmassa 1267 (1999) hyväksyttyjä, Talebaniin sovellettavia varojen jäädyttämistä ja lentokieltoa. Päätöslauselma 1267 (1999) pantiin täytäntöön neuvoston asetuksella (EY) N:o 337/2000. (2) Turvallisuusneuvosto päätti myös, että Talebaniin olisi sovellettava useita lisätoimia, erityisesti olisi kiellettävä aseiden ja niihin liittyvien kaikentyyppisten materiaalien vienti, etikkahappoanhydridin vienti sekä sotilastoimintaan liittyvän teknisen avun ja koulutuksen antaminen. Myös Talebanin ja Ariana Afghan Airlinesin edustustot olisi suljettava vastustuksesta huolimatta. (3) Toimenpiteiden olisi tultava voimaan kuukauden kuluttua päätöslauselman antamisesta. (4) Liitteenä olevan asetusehdotuksen tarkoituksena on varojen jäädyttämistä ja lentokieltoa koskevien voimassa olevien säännösten vahvistaminen yhteisön oikeusjärjestyksessä sekä yhteisön toimivaltaan kuuluvien lisätoimien täytäntöönpano. Tätä varten on muutettava neuvoston asetus (EY) N:o 337/2000 ja on julkaistava kodifioitu säädös. Tulevalla asetuksella kumotaan kodifioidun säädöksen julkaisemisen myötä neuvoston asetus (EY) N:o 337/2000. (5) Päätöslauselmasta 1333 (2000) riippumatta Talebania koskeva pakotekomitea määritti ne varat, jotka on jäädytettävä päätöslauselman 1267 (1999) nojalla. Kyseisellä päätöksellä, joka julkistettiin 20. marraskuuta 2000, pakotekomitea määräsi, että De Afghanistan Momtaz Bank -pankin varat ja rahoituksen lähteet olisi jäädytettävä kyseisen pankin perustamisen jälkeen. Ehdotus sisältää myös tämän muutoksen. 2

3 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon sekä varojen ja muiden rahoituksen lähteiden jäädyttämisen laajentamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 337/2000 kumoamisesta EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 60 ja 301 artiklan, ottaa huomioon... päivänä tammikuuta 2001 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2001/.../YUTP 1, ottaa huomioon komission ehdotuksen 2, sekä katsoo seuraavaa: (1) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto antoi 19 päivänä joulukuuta 2000 päätöslauselman 1333 (2000), jossa vaadittiin muun muassa Talebania noudattamaan päätöslauselmaa 1267 (1999) erityisesti lopettamalla turvapaikkaoikeuden myöntäminen kansainvälisille terroristeille ja heidän järjestöilleen sekä lopettamalla heidän koulutuksensa. (2) Turvallisuusneuvosto päätti muun muassa, että sen hyväksymällä päätöslauselmalla 1267 (1999) käyttöön otettuja lentokieltoa ja varojen jäädyttämistä olisi laajennettava ja että Talebaniin olisi sovellettava useita lisätoimia, erityisesti olisi kiellettävä tiettyjen tavaroiden vienti sekä tietyn teknisen avun ja koulutuksen antaminen, ja Talebanin sekä Ariana Afghan Airlinesin edustustot olisi suljettava vastustuksesta huolimatta. (3) Kyseiset toimenpiteet kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan ja tämän vuoksi, erityisesti kilpailun vääristymisen välttämiseksi, tarvitaan yhteisön lainsäädäntöä turvallisuusneuvoston asiaa koskevien päätösten täytäntöönpanemiseksi silloin, kun on kyse yhteisön alueesta. Tässä asetuksessa yhteisön alueella tarkoitetaan niiden jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta kyseisessä sopimuksessa määrätyin edellytyksin. (4) Mahdollisimman suuren oikeusvarmuuden saavuttamiseksi yhteisössä olisi julkistettava niiden henkilöiden, yhteisöjen ja elinten, joiden varat olisi jäädytettävä YK:n viranomaisten päätöksellä, nimet ja muut aiheelliset tiedot sekä luettelo niistä 1 2 EYVL L..., , s. EYVLC,,s. 3

4 järjestöistä ja valtiollisista avustusjärjestöistä, joille sallitaan humanitaariset avustuslennot Afganistaniin. Yhteisössä olisi myös otettava käyttöön menettely kyseisten luetteloiden muuttamista varten. (5) Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla olisi tarvittaessa oltava valtuudet varmistaa tämän asetuksen säännösten noudattaminen varojen ja rahoituksen lähteiden jäädyttämisen osalta. (6) YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1267 (1999) ja 1333 (2000) mukaan Talebania koskeva pakotekomitea voi myöntää varojen jäädyttämistä, lentokieltoa ja tiettyjen tavaroiden ja palvelujen vientikieltoa koskevia poikkeuksia. Tämän vuoksi on säädettävä, että kyseisiä poikkeuksia voidaan soveltaa koko yhteisön alueella. (7) Tiettyjä tavaroita ja palveluja koskevan vientikiellon tarkoituksena on estää vienti Talebanin hallitsemille Afganistanin alueille. Tämän vuoksi on luotava menettely Talebanin hallitsemien Afganistanin alueiden määrittämiseksi. (8) Tarkoituksenmukaisuussyistä komissiolla olisi oltava valtuudet täydentää ja/tai muuttaa tarvittaessa tämän asetuksen liitteitä I, II, IV, V ja VI YK:n turvallisuusneuvostolta, Talebania koskevalta pakotekomitealta ja jäsenvaltioilta saatujen asiaa koskevien ilmoitusten tai tietojen perusteella. (9) Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen muut niiden käytettävissä olevat tähän asetukseen liittyvät olennaiset tiedot sekä toimivat yhteistyössä Talebania koskevan pakotekomitean kanssa erityisesti toimittamalla tälle tietoja. (10) Tämän asetuksen säännösten rikkomisesta olisi rangaistava ja jäsenvaltioiden olisi määrättävä tätä varten asianmukaiset rangaistukset. Lisäksi on suotavaa, että tämän asetuksen säännösten rikkomisesta on mahdollista määrätä seuraamuksia sen voimaantulopäivästä alkaen, ja jos olemassa on alustavaa näyttöä, jäsenvaltiot nostavat kanteen niiden lainkäyttövallan alaisia sellaisia henkilöitä, yhteisöjä tai elimiä vastaan, jotka ovat rikkoneet säännöksiä. (11) Avoimuuden ja yksinkertaisuuden vuoksi yhteisön ja Afganistanin taloussuhteiden keskeyttämisestä tai vähentämisestä olisi säädettävä yhdellä säädöksellä. Tämän vuoksi Afganistanin Talebania koskevasta lentokiellosta ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisestä 14 päivänä helmikuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 337/ säännökset olisi otettava osaksi tätä asetusta ja kyseinen asetus olisi kumottava, ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN: Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 1 artikla 1. Talebanilla afganistanilaista ryhmittymää, joka kutsuu itseään myös Afganistanin islamilaiseksi emiirikunnaksi, ja 3 EYVL L 43, , s. 1. 4

5 2. Talebania koskevalla pakotekomitealla Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1267 (1999) perustettua komiteaa. 2 artikla 1. Jäädytetään kaikki liitteessä I määritellyt varat ja muut rahoituksen lähteet, jotka kuuluvat liitteessä I luetelluille luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille taikka elimille. Kyseinen liite on Talebania koskevan pakotekomitean päätösten mukainen. 2. Varoja tai muita rahoituksen lähteitä ei saa luovuttaa suoraan tai välillisesti Talebanille tai liitteessä I luetelluille henkilöille, yhteisöille tai elimille eikä Talebanin suoraan tai välillisesti omistamalle tai hallinnoimalle yritykselle taikka näiden hyväksi. 3 artikla 1. Rajoittamatta ilmoitusvelvollisuutta, luottamuksellisuutta ja salassapitovelvollisuutta koskevien sääntöjen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 284 artiklan määräysten soveltamista luonnollisten ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on: (a) toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista helpottavat tiedot, kuten tiedot 2 artiklan mukaisesti jäädytetyistä tileistä ja rahamääristä sekä Talebania koskevan pakotekomitean myöntämistä poikkeuksista, niiden liitteessä II lueteltujen jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa niillä on koti- tai toimipaikka, ja komissiolle suoraan tai kyseisten toimivaltaisten viranomaisten välityksellä, ja (b) toimittava yhteistyössä liitteessä II lueteltujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa näiden tietojen mahdollisessa tarkastamisessa. 2. Kaikkia tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai saatuja tietoja saa käyttää ainoastaan tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai saatu. 3. Komission suoraan saamat tiedot annetaan asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käyttöön. 4 artikla 1. Kielletään tieten ja tarkoituksella tapahtuva liitteessä III lueteltujen tarvikkeiden myynti, toimittaminen, vienti tai kuljetus suoraan tai välillisesti riippumatta siitä, ovatko ne peräisin yhteisöstä, luonnollisille tai oikeushenkilöille tai yhteisöille taikka elimille Afganistanissa taikka henkilöille, yhteisöille tai elimille joko Afganistanin alueella tai sieltä käsin harjoitettavaa liiketoimintaa varten. 2. Kielletään tieten ja tarkoituksella tapahtuva kemiallisen etikkahappoanhydridin (CNkoodi ) myynti, toimittaminen, vienti tai kuljetus suoraan tai välillisesti luonnollisille tai oikeushenkilöille tai yhteisöille taikka elimille Afganistanissa taikka 5

6 henkilöille, yhteisöille tai elimille joko Afganistanin alueella tai sieltä käsin harjoitettavaa liiketoimintaa varten. 3. Kielletään tieten ja tarkoituksella tapahtuva Talebanin valvonnassa olevan aseistetun henkilöstön sotilastoimintaan liittyvän teknisen avun, avustuksen tai koulutuksen antaminen, myynti, toimittaminen tai siirtäminen suoraan tai välillisesti luonnollisille tai oikeushenkilöille tai yhteisöille taikka elimille Afganistanissa taikka henkilöille, yhteisöille tai elimille joko Afganistanin alueella tai sieltä käsin harjoitettavaa liiketoimintaa varten. 4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei sovelleta suojavaatetuksen, mukaan luettuina luodinkestävät liivit ja kypärät, vientiin ja kuljetukseen viennistä tai kuljetuksesta vastaavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön, jos kyseinen henkilö on Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan yhteisön, jonkin jäsenvaltion, humanitaarista toimintaa Afganistanissa harjoittavan järjestön tai viraston taikka tiedotusvälineiden palveluksessa. 5. Jos on aihetta epäillä, että kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 22 päivänä kesäkuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/ alaisten tuotteiden ja teknologian loppukäyttäjä on Taleban, sen asevoimat, sen sisäiset turvallisuusjoukot tai samankaltaiset yhteisöt, evätään kyseisten tavaroiden ja teknologian vientilupa. 6. Tässä artiklassa tarkoitetaan Afganistanilla liitteen IV mukaisia Talebanin hallitsemia Afganistanin alueita. Kyseinen liite on Talebania koskevan pakotekomitean päätösten mukainen. 5 artikla 1. Kielletään kotipaikasta riippumatta kaikkien ilma-alusten ilmaan nousu, laskeutuminen tai ylilento yhteisön alueella, jos kyseinen ilma-alus on noussut ilmaan jostakin liitteessä V luetelluista Afganistanissa sijaitsevista maahantulo- ja laskeutumispaikoista, tai jos sen tarkoituksena on laskeutua tällaiseen paikkaan. Kyseinen liite on Talebania koskevan pakotekomitean päätösten mukainen. 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei sovelleta ilma-aluksiin, jotka suorittavat humanitaarisia avustuslentoja niiden järjestöjen ja virastojen toimesta tai puolesta, jotka on lueteltu liitteessä VI. Kyseinen liite on Talebania koskevan pakotekomitean päätösten mukainen. Kyseisistä humanitaarisista avustuslennoista vastaava järjestö tai virasto ilmoittaa liitteessä II luetellulle asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle tai viranomaisille tarkat tiedot kustakin ilma-aluksesta ja niiden lentoaikataulut. Ilmoitus tehdään kirjallisena ja kiireellisiä tapauksia lukuun ottamatta vähintään kolme työpäivää ennen humanitaarisen avustuslennon suorittamista. 4 EYVL L 159, , s. 1. 6

7 6 artikla 1. Suljetaan kaikki yhteisön alueelle perustetut Talebanin edustustot, ja peruutetaan niiden toimintaa säätelevät kaikki luvat ja toimiluvat. 2. Suljetaan kaikki Ariana Afghan Airlinesin, joka tunnetaan myös Bakhtar Afghan Airlinesin nimellä, edustustot, sivukonttorit ja tytäryhtiöt yhteisön alueella, ja peruutetaan niiden toimintaa säätelevät kaikki luvat ja toimiluvat. 7 artikla Kielletään joko välittäjänä tai pöytälaatikkoyrityksenä toimivan luonnollisen tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen taikka muuntyyppinen osallistuminen tieten ja tarkoituksella sellaisiin asiaan liittyviin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on suoraan tai välillisesti joko 2, 4 ja 5 artiklassa tarkoitettujen liiketoimien tai toimien taikka 6 artiklassa tarkoitettujen toimistojen toiminnan edistäminen tai tämän asetuksen säännösten kiertäminen. 8 artikla 1. Edellä olevaa 2 artiklaa ei sovelleta varoihin ja rahoituksen lähteisiin, joiden osalta Talebania koskeva pakotekomitea on myöntänyt poikkeuksen. 2. Edellä olevaa 5 artiklaa ei sovelleta lentoihin, joiden osalta Talebania koskeva pakotekomitea on myöntänyt poikkeuksen ennen kyseisen lennon suorittamista. 3. Edellä olevia 4 artiklan 3 ja 5 kohtaa ei sovelleta sellaisten ei-tappavien tarvikkeiden viennissä, jotka on tarkoitettu ainoastaan humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön, eikä tähän liittyvän teknisen avun tai koulutuksen antamiseen tai toimittamiseen, jonka osalta Talebania koskeva pakotekomitea on myöntänyt etukäteen poikkeuksen. 4. Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut poikkeusluvat on tarvittaessa hankittava liitteessä II lueteltujen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välityksellä. 5. Talebania koskevan pakotekomitean myöntämät poikkeukset ovat voimassa koko yhteisön alueella, jos asianomainen osapuoli on saattanut ne asianmukaisesti toimivaltaisten viranomaisten tiedoksi 3 artiklan mukaisesti. Edellä 2 ja 5 artiklassa tarkoitettuja kieltoja koskevia muita poikkeuksia ei myönnetä. 1. Komissio valtuutetaan 9 artikla muuttamaan liitteet I, IV, V ja VI tai täydentämään niitä joko Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston tai Talebania koskevan pakotekomitean päätösten perusteella, muuttamaan liite II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella, ja julkistamaan oikeudellisesti sitovat kuvaukset liitteessä III lueteltujen tarvikkeiden tuntomerkeistä ja ominaisuuksista. 7

8 2. Rajoittamatta Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisia jäsenvaltioiden oikeuksia ja velvollisuuksia komissio pitää yllä kaikkia tarvittavia yhteyksiä Talebania koskevaan pakotekomiteaan tämän asetuksen tehokasta täytäntöönpanoa varten. 10 artikla Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat tähän asetukseen liittyvät asiaa koskevat tiedot, erityisesti tiedot rikkomuksista ja toimenpiteiden täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista. 11 artikla Tämän asetuksen soveltamiseen eivät vaikuta mahdolliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka johtuvat ennen tämän asetuksen voimaantuloa allekirjoitetuista kansainvälisistä sopimuksista, muista sopimuksista tai myönnetyistä toimiluvista taikka luvista. 12 artikla 1. Kunkin jäsenvaltion on määritettävä tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättävät seuraamukset. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia. Seuraamuksista tarvittaessa annettavan lainsäädännön puuttuessa määrätään tämän asetuksen säännösten rikkomisesta seuraamuksiksi jäsenvaltioiden Afganistanin Talebania koskevasta lentokiellosta ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisestä 14 päivänä helmikuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 337/ artiklan mukaisesti määrittämät seuraamukset. 2. Kukin jäsenvaltio nostaa kanteen sen lainkäyttövallan alaista luonnollista tai oikeushenkilöä, yhteisöä tai elintä vastaan, jos on olemassa alustavaa näyttöä siitä, että kyseinen henkilö, yhteisö tai elin on rikkonut mitä tahansa tässä asetuksessa säädettyä kieltoa. 13 artikla Kumotaan asetus (EY) N:o 337/2000 ja korvataan se tämän asetuksen säännöksillä. 14 artikla Tätä asetusta sovelletaan yhteisön alueella sen ilmatila mukaan luettuna, jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa, missä tahansa muualla olevaan jäsenvaltion kansalaiseen, ja 8

9 oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on yhtiöitetty tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. 15 artikla Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä. Neuvoston puolesta Puheenjohtaja 9

10 LIITE I Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä Al-Qaida -järjestö, Ariana Afghan Airlines tai Bakhtar Afghan Airlines, Afghan Authority Building, PO Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afganistan, mukaan luettuina yrityksen kaikkien toimistojen tai tytäryhtiöiden varat ja rahoituksen lähteet sekä yrityksen tilit pankeissa Citibank, New Delhi, Intia, ja Punjab National Bank, New Delhi, Intia, Banke Millie Afghan, Bank E. Millie Afghan tai Afghan National Bank, Jada Ibn Sana, Kabul, Afganistan, mukaan luettuina sen kaikkien konttoreiden tai tytäryhtiöiden varat ja rahoituksen lähteet, Da Afghanistan Bank, Bank of Afghanistan, Central Bank of Afghanistan tai Afghan State Bank, Ibni Sina Wat, Kabul, Afganistan, mukaan luettuina sen kaikkien konttoreiden tai tytäryhtiöiden varat ja rahoituksen lähteet, De Afghanistan Momtaz Bank, Afganistanin islamilainen emiirikunta (the Islamic Emirate of Afghanistan), Mohammad Omar (ns. uskollisten eli Amir ul-mumineen -liikkeen johtaja), syntynyt Hotakissa, Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa, vuonna 1950, Taleban, ja Osama bin Laden. Tässä asetuksessa tarkoitetaan varoilla ja muilla rahoituksen lähteillä kaikkea rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, mukaan luettuina varat, jotka johtuvat tai on saatu omaisuudesta, jonka omistaa tai jota hallinnoi suoraan tai välillisesti sellainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö taikka elin, jonka varat ja muut rahoituksen lähteet on jäädytettävä, tai jokin kyseisen henkilön, yhteisön tai elimen omistama tai hallinnoima yritys. Varat ja muut rahoituksen lähteet sisältävät seuraavat näihin kuitenkaan rajoittumatta: a. käteisvarat, b. sekit, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet, c. talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset, d. julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja joukkovelkakirjat, mukaan luettuina osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, joukkovelkakirjat, velkasitoumukset, optiotodistukset, obligaatiot ja johdannaissopimukset, e. korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo, f. luotto, kuittausoikeus, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset, 10

11 g. remburssit, konossementit, kauppakirjat ja h. varoihin tai rahoituksen lähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat. 11

12 LIITE II Luettelo 3 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista A. Varojen jäädyttäminen BELGIA Ministère des finances Trésorerie avenuedesarts30 B-1040 Bruxelles F. (32-2) TANSKA Erhvervsfremmestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø P. (45) F. (45) SAKSA 1. Pankkien aseman tarkastuksen osalta: Landeszentralbank in Baden-Württemberg Postfach D Stuttgart P / /21/23 F / Landeszentralbank in Freistaat Bayern D München P. 0 89/ F. 0 89/ Landeszentralbank in Berlin und Brandenburg Postfach D Berlin P. 030/34 75/11 10/15/20 F. 0 30/34 75/11 90 Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Hamburg, in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein Postfach D Hamburg P. 0 40/37 07/66 00 F. 0 40/

13 Landeszentralbank in Hessen Postfach D Frankfurt am Main P. 0 69/ F. 0 69/ Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Bremen, in Niedersachsen und Sachsen- Anhalt Postfach 2 45 D Hannover P / F / Landeszentralbank in Nordrhein-Westfalen Postfach D Düsseldorf P / /31 59 F / Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland Postfach D Mainz P / /4 16 F / Landeszentralbank in den Freistaaten Sachsen und Thüringen Postfach D Leipzig P / F / Muiden henkilöiden, yhteisöjen ja elinten kuin pankkien aseman tarkastuksen osalta: Bundesausfuhramt Referat 214 Postfach D Eschborn P / F. 0 61/96/ KREIKKA Ministry of National Economy Secretariat-General for International Economic Relations Directorate-General for External Economic and Trade Relations Director General Mr V. Kanellakis Ermou and Kornarou 1 GR Athens P. (31) F. (31)

14 ESPANJA Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores Subdirección General de Gestión de las Transacciones con el Exterior Ministerio de Economía y Hacienda Po de la Castellana, 162 Planta 9 E Madrid P. (00-34) F. (00-34) Direccion General del Tesoro y Política Financiera Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales Ministerio de Economía y Hacienda Pl. de Jacinto Benavente, 3 E Madrid P. (00-34) F. (00-34) RANSKA Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction du Trésor Service des affaires européennes et internationales Sous-direction E 139, rue de Bercy F Paris-cedex 12 P. (33-1) F. (33-1) IRLANTI Central Bank of Ireland Financial Markets Department P.O. Box 559 Dame Street Dublin 2 P. (353-1) Department of Foreign Affairs Bilateral Economic Relations Section Harcourt Street Dublin 2 P. (353-1) ITALIA Ministero del Commercio Estero Direzione Generale per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi Divisione IV Viale America, 341 I Roma P. (39-06) F. (39-06)

15 LUXEMBURG Ministère des affaires étrangères Direction des relations économiques internationales et de la coopération BP 1602 L-1016 Luxembourg ALANKOMAAT Ministerie van Financiën Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken Postbus EE Den Haag Nederland P. (31-70) F. (31-70) ITÄVALTA Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Abteilung II/A/2 Landstrasser Haupstraße A-1030 Wien Österreichische Nationalbank Otto Wagner-Platz 3 A-1090 Wien P. (43-1) F. (43-1) PORTUGALI Ministério das Finanças Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o P-1100 Lisboa P. (351-1) /47 F. (351-1) Sähköposti: SUOMI/FINLAND Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL/PB 176 FIN Helsinki/Helsingfors P./tfn (358-9) F./fax (358-9) ja/och (358-9) RUOTSI Regeringskansliet Utrikesdepartementet Rattssekretariatet för EU-frågor Fredsgatan 6 S Stockholm P. (46-8) F. (46-8)

16 YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA HM Treasury International Financial Services Parliament Street London SW1P 3AG United Kingdom P. (44-171) F. (44-171) Bank of England Financial Sanctions Unit London EC2R 8AH United Kingdom P. (44-171) F. (44-171) EUROOPAN YHTEISÖ Commission of the European Communities Directorate-General for External Relations Directorate CFSP Unit A.2 / Mr A. de Vries RuedelaLoi/Wetstraat200 B-1049 Bruxelles/Brussel P. (32-2) F. (32-2) Sähköposti: B. Vientikiellot BELGIA TANSKA SAKSA KREIKKA ESPANJA RANSKA IRLANTI ITALIA LUXEMBURG ALANKOMAAT ITÄVALTA PORTUGALI SUOMI 16

17 RUOTSI YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA EUROOPAN YHTEISÖ Commission of the European Communities Directorate-General for External Relations Directorate CFSP Unit A.2 / Mr A. de Vries RuedelaLoi/Wetstraat200 B-1049 Bruxelles/Brussel P. (32-2) F. (32-2) Sähköposti: C. Lentokielto BELGIA Ministère des communications et de l'infrastructure Administration de l'aéronautique Centre Communications Nord 4e étage Rue du Progrès 80 Boîte 5 B-1030 Bruxelles P. (32-2) F. (32-2) TANSKA Civil Aviation Administration Luftfartshuset Box 744 Ellebjergvej 50 DK-2450 København P. (45) F. (45) SAKSA Generaldirektor für Luft- und Raumfahrt Bundesministerium für Verkehr Postfach D Bonn P. (49-228) F. (49-228) KREIKKA Ministry of Transport and Communications Hellenic Civil Aviation Authority PO Box GR Helliniko P. (30-1) F. (30-1)

18 ESPANJA Direccion General de Aviación Civil Ministerio de Fomento PaseodelaCastellana,67 E Madrid P. (34-91) F. (34-91) RANSKA Ministère de l'équipement, des transports et du logement Direction générale de l'aviation civile Direction des transports aériens 50, rue Henri Farman F Paris cedex 15 P. (33-1) F. (33-1) IRLANTI General Director for Civil Aviation Department of Transport, Energy and Communications 44, Kildare Street Dublin 2 Ireland P. (353-1) F. (353-1) ITALIA Ente Nazionale per l'aviazione Civile (ENAC) ViadiVillaRicotti42 I Roma P. (39-06) / F. (39-06) LUXEMBURG Directeur de l'aviation civile Ministère des transports 19-21, boulevard Royal L-2938 Luxembourg P. (352) F. (352) ALANKOMAAT Ministry of Transport, Public Works and Water Management Directorate General of Civil Aviation Plesmanweg 1-6 PO Box LT Den Haag Netherlands P. (31-70) F. (31-70)

19 ITÄVALTA Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr Zentralsektion Verkehr, Luftfahrt Radetzkystrasse 2 A-1030 Wien P. (43-1) F. (43-1) PORTUGALI Instituto Nacional da Aviação Civil Ministério do Equipamento Social Rua B, edifícios 4, 5, 6 Aeroporto da Portela P Lisboa P. (351-21) F. (351-21) Sähköposti: SUOMI/FINLAND Civil Aviation Administration Ilmailulaitos/Luftfartsverket PO Box 50 FIN Vantaa/Vanda P./Tfn (358-9) F./fax (358-9) RUOTSI Regeringskansliet Utrikesdepartementet Rattssekretariatet för EU-fragor Fredsgatan 6 S Stockholm P. (46-8) F. (46-8) YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA Department of Environment, Transport and the Regions International Aviation Negotiations Great Minster House 76, Marsham Street London SW1P 4DR United Kingdom P. (44-171) F. (44-171) EUROOPAN YHTEISÖ Commission of the European Communities Directorate-General for External Relations Directorate CFSP Unit A.2 / Mr A. de Vries RuedelaLoi/Wetstraat200 19

20 B-1049 Bruxelles/Brussel P. (32-2) F. (32-2) Sähköposti: 20

21 LIITE III Luettelo 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tarvikkeista (Seuraava luettelo ei sisällä yhteisen kannan 2001/.../YUTP mukaisesti käyttöön otetun aseidenvientikiellon piiriin kuuluvia, erityisesti sotilaskäyttöön suunniteltuja tai sitä varten muunnettuja tarvikkeita.) Luodinkestävät kypärät, mellakkakypärät, mellakkakilvet ja luodinkestävät kilvet sekä erityisesti niihin tarkoitetut osat Sormenjälkien ottamiseen tarkoitetut erityistarvikkeet Tehonsäätimellä varustetut valonheittimet Luodinkestävät rakennustarvikkeet Metsästyspuukot Haulikoiden valmistamisessa käytettävät erityistarvikkeet Ammusten käsin lataamiseen tarvittavat tarvikkeet Viestiensieppauslaitteet Puolijohdeteknologiaa käyttävät optiset ilmaisimet Kuvanvahvistusputket Aseiden kiikaritähtäimet Rihlattomat putkelliset aseet ja niihin tarkoitetut ammukset, muut kuin erityisesti sotilaskäyttöön tarkoitetut, sekä erityisesti niihin tarkoitetut osat, paitsi 1. merkinantopistoolit 2. teollisuudessa työvälineinä käytettäviksi tarkoitetut tai eläinten kivuttomaan tainnuttamiseen käytettävät ilma-aseet ja kevyet aseet Tuliaseiden käytön opetuksessa käytettävät simulaattorit ja erityisesti niihin tarkoitetut tai niitä varten muunnetut osat ja tarvikkeet Pommit ja kranaatit, muut kuin erityisesti sotilaskäyttöön tarkoitetut, ja niihin tarkoitetut erityisosat Suojaliivit, muut kuin sotilasstandardien tai -määräysten mukaisesti valmistetut, ja niihin tarkoitetut erityisosat Maastokelpoiset hyötyajoneuvot, joiden kaikki pyörät ovat vetäviä ja jotka on valmistettu tai varustettu luodinkestäviksi, ja kyseisiin ajoneuvoihin sopivat panssaroinnit Vesitykit ja niihin tarkoitetut tai niitä varten muunnetut erityisosat 21

22 Vesitykillä varustetut ajoneuvot Ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sähköistettäviksi hyökkääjän torjumista varten, sekä niitä varten erityisesti tässä tarkoituksessa valmistetut tai muunnetut osat Akustiset laitteet, joita voidaan valmistajan ja jälleenmyyjän mukaan käyttää mellakantorjuntaan, sekä niihin tarkoitetut erityisosat Jalkaraudat, joukkokahleet, ketjulukot ja sähkövyöt, erityisesti ihmisten liikkuvuuden rajoittamiseen tarkoitetut, paitsi käsiraudat, joiden enimmäispituus käsirautojen ollessa lukittuna on ketju mukaan luettuna enintään 240 mm Mellakantorjuntaan tai itsepuolustukseen tarkoitetut tai sitä varten muunnetut kannettavat laitteet, joilla levitetään lamaannuttavaa ainetta (kuten kyynelkaasua tai kirvelevää sumutetta), sekä niihin tarkoitetut erityisosat Mellakantorjuntaan tai itsepuolustukseen tarkoitetut tai sitä varten muunnetut kannettavat laitteet, joilla annetaan sähköiskuja (mukaan luettuina sähköpamput, sähkökilvet, sähköpistoolit ja sähkönuolia ampuvat pistoolit) sekä niitä varten erityisesti tähän tarkoitukseen valmistetut tai muunnetut osat Sähkölaitteet, joilla voidaan havaita kätkettyjä räjähteitä, sekä niihin tarkoitetut erityisosat, paitsi televisio- tai läpivalaisulaitteet Sähköiset häirintälaitteet, jotka on erityisesti tarkoitettu estämään räjähteiden radio-ohjattu kaukolaukaisu, sekä niihin tarkoitetut erityisosat Laitteet ja välineet, jotka on erityisesti tarkoitettu räjähteiden laukaisemiseen sähköisesti tai muulla tavoin, mukaan luettuina laukaisulaitteet, nallit, sytyttimet, vahvistimet ja sytytyslangat, sekä niihin tarkoitetut erityisosat, paitsi laitteet sellaista kaupallista erityiskäyttöä varten, johon kuuluu laitteiden tai välineiden käynnistys tai käyttö räjähdyksen avulla ilman, että tarkoituksena on räjähdysten tuottaminen (esim. autojen turvatyynyjen täyttö, sprinklereiden käynnistimien sähkösuojaimet) Räjähteiden purkamiseen tarkoitetut laitteet ja välineet, paitsi 1. pommipeitteet 2. säiliöt, jotka on tarkoitettu omatekoisiksi räjähteiksi tiedettyjen tai epäiltyjen esineiden säilyttämiseen Pimeänäkö- ja lämpökuvalaitteet sekä kuvanvahvistusputket tai niiden kiinteät sensorit Edellä lueteltuja tarvikkeita varten tarkoitetut ohjelmistot ja näiden tarvikkeiden edellyttämä teknologia 22

23 Suoraan leikkaavat räjähdysainelataukset Seuraavat räjähdysaineet ja niihin kuuluvat aineet: amatoli, nitroselluloosa (jossa on yli 12,5 % typpeä), nitroglykoli, pentaerytritolitetranitraatti (PETN), pikryylikloridi, trinitrofenyylietyylinitramiini (tetryyli) ja 2, 4, 6-trinitrotolueeni (TNT). Erityisesti edellä lueteltuja tarvikkeita varten tarkoitetut ohjelmistot ja näiden tarvikkeiden edellyttämä teknologia LIITE IV Asetuksen 4 artiklassa tarkoitetut Talebanin hallitsemat alueet LIITE V Asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut maahantulo- ja laskeutumispaikat Afganistanissa LIITE VI Luettelo 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista järjestöistä ja virastoista 23

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. tietyistä Sudaniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. tietyistä Sudaniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.1.2004 KOM(2004) 37 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tietyistä Sudaniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (komission esittämä) Fl Fl PERUSTELUT (1) Sudan

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 60, 301 ja 308 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 60, 301 ja 308 artiklan, L 344/70 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 28.12.2001 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2580/2001, annettu 27 päivänä joulukuuta 2001, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista

Lisätiedot

Vientilupamenettelyt

Vientilupamenettelyt Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (3) On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.4.2009 KOM(2009) 187 lopullinen 2009/0055 (CNS) C7-0011/09 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS tiettyihin Osama bin Ladenia, al-qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. tammikuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 5543/17 LIMITE EHDOTUS Lähettäjä: CORLX 34 CFSP/PESC 52 RELEX 45 COAFR 25 COARM 12 FIN 36 Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229

PUBLIC EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO. Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ConseilUE EUROOPANUNIONIN NEUVOSTO Brysel,30.huhtikuuta2013(03.05) (OR.en) 9068/13 LIMITE PUBLIC PESC475 RELEX347 CONUN53 COARM76 FIN229 ILMOITUS:I/A-KOHTA Lähetäjä: Neuvostonpääsihteeristö Vastaanotaja:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS. rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS. rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 13.1.2014 JOIN(2014) 1 final 2014/0004 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS rajoittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Ukrainan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Ukrainan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 24.2.2014 JOIN(2014) 10 final 2014/0062 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Ukrainan tilanteen johdosta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.11.2006 KOM(2006)710 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (komission esittämä)

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS puun vientiin Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.2.2015 COM(2015) 48 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tietyn kolmannen maan antaman lainsäädännön ekstraterritoriaalisen soveltamisen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON ASETUS kulttuuriesineiden viennistä (kodifioitu toisinto)

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON ASETUS kulttuuriesineiden viennistä (kodifioitu toisinto) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. joulukuuta 2008 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2006/0171 (CNS) 8714/1/08 REV 1 CODIF 44 UD 67 CULT 53 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON ASETUS kulttuuriesineiden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin suuntautuvaa tuontia koskevien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Kansainväliset pakotteet

Kansainväliset pakotteet Kansainväliset pakotteet EU:n vientivalvonta ja pakotteet 5.3.2013 Ulkoasiainministeriö Oikeuspalvelu Kansainvälisen oikeuden yksikkö OIK-10@formin.fi, p. 09 160 55742 Johdanto 1. Yleistä pakotteista Tavoitteet

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

ja sen, että ON TEHNYT SEURAAVAN PÄÄTÖKSEN: CT/CA-012/2004/01FI HALLINTONEUVOSTO

ja sen, että ON TEHNYT SEURAAVAN PÄÄTÖKSEN: CT/CA-012/2004/01FI HALLINTONEUVOSTO CT/CA-012/2004/01FI EUROOPAN UNIONIN ELINTEN KÄÄNNÖSKESKUKSEN PÄÄTÖS, JOKA KOSKEE YLEISÖN TUTUSTUMISMAHDOLLISUUDESTA ASIAKIRJOIHIN ANNETUN ASETUKSEN (EY) N:O 1049/2001 TÄYTÄNTÖÖNPANOA HALLINTONEUVOSTO

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], komission asetuksesta, jolla muutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman asetuksen (EY) N:o 216/2008 nojalla

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 16.1.2004 L 10/5 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 65/2004, annettu 14 päivänä tammikuuta 2004, järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa *

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * P6_TA(2006)0373 Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tuomioiden huomioon

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1997R1526 FI 01.01.2000 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1526/97, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1997,

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.6.2012 COM(2012) 329 final 2012/0159 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS liittymistä valmistelevasta tukivälineestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2008 (OR. en) 694/08 VISA 380 COMIX 859 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, 21.1.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 16/55 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, kansallisten keskuspankkien keskinäisiä Euroopan keskuspankin pääoman osuuksien siirtoja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla)

Lausunto nro 1/2016. (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) Lausunto nro 1/2016 (annettu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 325 artiklan nojalla) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta

Lisätiedot

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan, L 160/62 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/939, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET L 348/130 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 III (Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset) EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23

18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23 18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1024/2008, annettu 17 päivänä lokakuuta 2008, yksityiskohtaisista toimenpiteistä Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31, joka

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2011 KOM(2011) 443 lopullinen 2011/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti L 55/4 KOMISSION ASETUS (EU) 2016/293, annettu 1 päivänä maaliskuuta 2016, pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 liitteen I muuttamisesta

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus: Neuvoston päätös

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus: Neuvoston päätös EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.1.2014 COM(2013) 942 final ANNEX 1 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus: Neuvoston päätös EU:n ja Chilen assosiaatiokomiteassa esitettävästä Euroopan unionin kannasta Euroopan yhteisön

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.5.22 KOM(22) 224 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot