EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS"

Transkriptio

1 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2001) 43 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon sekä varojen ja muiden rahoituksen lähteiden jäädyttämisen laajentamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 337/2000 kumoamisesta (komission esittämä)

2 PERUSTELUT (1) Joulukuun 19 päivänä 2000 antamassaan päätöslauselmassa 1333 (2000) YK:n turvallisuusneuvosto päätti laajentaa päätöslauselmassa 1267 (1999) hyväksyttyjä, Talebaniin sovellettavia varojen jäädyttämistä ja lentokieltoa. Päätöslauselma 1267 (1999) pantiin täytäntöön neuvoston asetuksella (EY) N:o 337/2000. (2) Turvallisuusneuvosto päätti myös, että Talebaniin olisi sovellettava useita lisätoimia, erityisesti olisi kiellettävä aseiden ja niihin liittyvien kaikentyyppisten materiaalien vienti, etikkahappoanhydridin vienti sekä sotilastoimintaan liittyvän teknisen avun ja koulutuksen antaminen. Myös Talebanin ja Ariana Afghan Airlinesin edustustot olisi suljettava vastustuksesta huolimatta. (3) Toimenpiteiden olisi tultava voimaan kuukauden kuluttua päätöslauselman antamisesta. (4) Liitteenä olevan asetusehdotuksen tarkoituksena on varojen jäädyttämistä ja lentokieltoa koskevien voimassa olevien säännösten vahvistaminen yhteisön oikeusjärjestyksessä sekä yhteisön toimivaltaan kuuluvien lisätoimien täytäntöönpano. Tätä varten on muutettava neuvoston asetus (EY) N:o 337/2000 ja on julkaistava kodifioitu säädös. Tulevalla asetuksella kumotaan kodifioidun säädöksen julkaisemisen myötä neuvoston asetus (EY) N:o 337/2000. (5) Päätöslauselmasta 1333 (2000) riippumatta Talebania koskeva pakotekomitea määritti ne varat, jotka on jäädytettävä päätöslauselman 1267 (1999) nojalla. Kyseisellä päätöksellä, joka julkistettiin 20. marraskuuta 2000, pakotekomitea määräsi, että De Afghanistan Momtaz Bank -pankin varat ja rahoituksen lähteet olisi jäädytettävä kyseisen pankin perustamisen jälkeen. Ehdotus sisältää myös tämän muutoksen. 2

3 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Afganistaniin suuntautuvan tiettyjen tavaroiden ja palvelujen viennin kieltämisestä, Afganistanin Talebania koskevien lentokiellon sekä varojen ja muiden rahoituksen lähteiden jäädyttämisen laajentamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 337/2000 kumoamisesta EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 60 ja 301 artiklan, ottaa huomioon... päivänä tammikuuta 2001 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2001/.../YUTP 1, ottaa huomioon komission ehdotuksen 2, sekä katsoo seuraavaa: (1) Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto antoi 19 päivänä joulukuuta 2000 päätöslauselman 1333 (2000), jossa vaadittiin muun muassa Talebania noudattamaan päätöslauselmaa 1267 (1999) erityisesti lopettamalla turvapaikkaoikeuden myöntäminen kansainvälisille terroristeille ja heidän järjestöilleen sekä lopettamalla heidän koulutuksensa. (2) Turvallisuusneuvosto päätti muun muassa, että sen hyväksymällä päätöslauselmalla 1267 (1999) käyttöön otettuja lentokieltoa ja varojen jäädyttämistä olisi laajennettava ja että Talebaniin olisi sovellettava useita lisätoimia, erityisesti olisi kiellettävä tiettyjen tavaroiden vienti sekä tietyn teknisen avun ja koulutuksen antaminen, ja Talebanin sekä Ariana Afghan Airlinesin edustustot olisi suljettava vastustuksesta huolimatta. (3) Kyseiset toimenpiteet kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan ja tämän vuoksi, erityisesti kilpailun vääristymisen välttämiseksi, tarvitaan yhteisön lainsäädäntöä turvallisuusneuvoston asiaa koskevien päätösten täytäntöönpanemiseksi silloin, kun on kyse yhteisön alueesta. Tässä asetuksessa yhteisön alueella tarkoitetaan niiden jäsenvaltioiden alueita, joihin sovelletaan Euroopan yhteisön perustamissopimusta kyseisessä sopimuksessa määrätyin edellytyksin. (4) Mahdollisimman suuren oikeusvarmuuden saavuttamiseksi yhteisössä olisi julkistettava niiden henkilöiden, yhteisöjen ja elinten, joiden varat olisi jäädytettävä YK:n viranomaisten päätöksellä, nimet ja muut aiheelliset tiedot sekä luettelo niistä 1 2 EYVL L..., , s. EYVLC,,s. 3

4 järjestöistä ja valtiollisista avustusjärjestöistä, joille sallitaan humanitaariset avustuslennot Afganistaniin. Yhteisössä olisi myös otettava käyttöön menettely kyseisten luetteloiden muuttamista varten. (5) Jäsenvaltioiden toimivaltaisilla viranomaisilla olisi tarvittaessa oltava valtuudet varmistaa tämän asetuksen säännösten noudattaminen varojen ja rahoituksen lähteiden jäädyttämisen osalta. (6) YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1267 (1999) ja 1333 (2000) mukaan Talebania koskeva pakotekomitea voi myöntää varojen jäädyttämistä, lentokieltoa ja tiettyjen tavaroiden ja palvelujen vientikieltoa koskevia poikkeuksia. Tämän vuoksi on säädettävä, että kyseisiä poikkeuksia voidaan soveltaa koko yhteisön alueella. (7) Tiettyjä tavaroita ja palveluja koskevan vientikiellon tarkoituksena on estää vienti Talebanin hallitsemille Afganistanin alueille. Tämän vuoksi on luotava menettely Talebanin hallitsemien Afganistanin alueiden määrittämiseksi. (8) Tarkoituksenmukaisuussyistä komissiolla olisi oltava valtuudet täydentää ja/tai muuttaa tarvittaessa tämän asetuksen liitteitä I, II, IV, V ja VI YK:n turvallisuusneuvostolta, Talebania koskevalta pakotekomitealta ja jäsenvaltioilta saatujen asiaa koskevien ilmoitusten tai tietojen perusteella. (9) Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen muut niiden käytettävissä olevat tähän asetukseen liittyvät olennaiset tiedot sekä toimivat yhteistyössä Talebania koskevan pakotekomitean kanssa erityisesti toimittamalla tälle tietoja. (10) Tämän asetuksen säännösten rikkomisesta olisi rangaistava ja jäsenvaltioiden olisi määrättävä tätä varten asianmukaiset rangaistukset. Lisäksi on suotavaa, että tämän asetuksen säännösten rikkomisesta on mahdollista määrätä seuraamuksia sen voimaantulopäivästä alkaen, ja jos olemassa on alustavaa näyttöä, jäsenvaltiot nostavat kanteen niiden lainkäyttövallan alaisia sellaisia henkilöitä, yhteisöjä tai elimiä vastaan, jotka ovat rikkoneet säännöksiä. (11) Avoimuuden ja yksinkertaisuuden vuoksi yhteisön ja Afganistanin taloussuhteiden keskeyttämisestä tai vähentämisestä olisi säädettävä yhdellä säädöksellä. Tämän vuoksi Afganistanin Talebania koskevasta lentokiellosta ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisestä 14 päivänä helmikuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 337/ säännökset olisi otettava osaksi tätä asetusta ja kyseinen asetus olisi kumottava, ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN: Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 1 artikla 1. Talebanilla afganistanilaista ryhmittymää, joka kutsuu itseään myös Afganistanin islamilaiseksi emiirikunnaksi, ja 3 EYVL L 43, , s. 1. 4

5 2. Talebania koskevalla pakotekomitealla Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmalla 1267 (1999) perustettua komiteaa. 2 artikla 1. Jäädytetään kaikki liitteessä I määritellyt varat ja muut rahoituksen lähteet, jotka kuuluvat liitteessä I luetelluille luonnollisille tai oikeushenkilöille, yhteisöille taikka elimille. Kyseinen liite on Talebania koskevan pakotekomitean päätösten mukainen. 2. Varoja tai muita rahoituksen lähteitä ei saa luovuttaa suoraan tai välillisesti Talebanille tai liitteessä I luetelluille henkilöille, yhteisöille tai elimille eikä Talebanin suoraan tai välillisesti omistamalle tai hallinnoimalle yritykselle taikka näiden hyväksi. 3 artikla 1. Rajoittamatta ilmoitusvelvollisuutta, luottamuksellisuutta ja salassapitovelvollisuutta koskevien sääntöjen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 284 artiklan määräysten soveltamista luonnollisten ja oikeushenkilöiden, yhteisöjen ja elinten on: (a) toimitettava välittömästi kaikki tämän asetuksen noudattamista helpottavat tiedot, kuten tiedot 2 artiklan mukaisesti jäädytetyistä tileistä ja rahamääristä sekä Talebania koskevan pakotekomitean myöntämistä poikkeuksista, niiden liitteessä II lueteltujen jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa niillä on koti- tai toimipaikka, ja komissiolle suoraan tai kyseisten toimivaltaisten viranomaisten välityksellä, ja (b) toimittava yhteistyössä liitteessä II lueteltujen toimivaltaisten viranomaisten kanssa näiden tietojen mahdollisessa tarkastamisessa. 2. Kaikkia tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tai saatuja tietoja saa käyttää ainoastaan tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu tai saatu. 3. Komission suoraan saamat tiedot annetaan asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käyttöön. 4 artikla 1. Kielletään tieten ja tarkoituksella tapahtuva liitteessä III lueteltujen tarvikkeiden myynti, toimittaminen, vienti tai kuljetus suoraan tai välillisesti riippumatta siitä, ovatko ne peräisin yhteisöstä, luonnollisille tai oikeushenkilöille tai yhteisöille taikka elimille Afganistanissa taikka henkilöille, yhteisöille tai elimille joko Afganistanin alueella tai sieltä käsin harjoitettavaa liiketoimintaa varten. 2. Kielletään tieten ja tarkoituksella tapahtuva kemiallisen etikkahappoanhydridin (CNkoodi ) myynti, toimittaminen, vienti tai kuljetus suoraan tai välillisesti luonnollisille tai oikeushenkilöille tai yhteisöille taikka elimille Afganistanissa taikka 5

6 henkilöille, yhteisöille tai elimille joko Afganistanin alueella tai sieltä käsin harjoitettavaa liiketoimintaa varten. 3. Kielletään tieten ja tarkoituksella tapahtuva Talebanin valvonnassa olevan aseistetun henkilöstön sotilastoimintaan liittyvän teknisen avun, avustuksen tai koulutuksen antaminen, myynti, toimittaminen tai siirtäminen suoraan tai välillisesti luonnollisille tai oikeushenkilöille tai yhteisöille taikka elimille Afganistanissa taikka henkilöille, yhteisöille tai elimille joko Afganistanin alueella tai sieltä käsin harjoitettavaa liiketoimintaa varten. 4. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei sovelleta suojavaatetuksen, mukaan luettuina luodinkestävät liivit ja kypärät, vientiin ja kuljetukseen viennistä tai kuljetuksesta vastaavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön, jos kyseinen henkilö on Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan yhteisön, jonkin jäsenvaltion, humanitaarista toimintaa Afganistanissa harjoittavan järjestön tai viraston taikka tiedotusvälineiden palveluksessa. 5. Jos on aihetta epäillä, että kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta 22 päivänä kesäkuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1334/ alaisten tuotteiden ja teknologian loppukäyttäjä on Taleban, sen asevoimat, sen sisäiset turvallisuusjoukot tai samankaltaiset yhteisöt, evätään kyseisten tavaroiden ja teknologian vientilupa. 6. Tässä artiklassa tarkoitetaan Afganistanilla liitteen IV mukaisia Talebanin hallitsemia Afganistanin alueita. Kyseinen liite on Talebania koskevan pakotekomitean päätösten mukainen. 5 artikla 1. Kielletään kotipaikasta riippumatta kaikkien ilma-alusten ilmaan nousu, laskeutuminen tai ylilento yhteisön alueella, jos kyseinen ilma-alus on noussut ilmaan jostakin liitteessä V luetelluista Afganistanissa sijaitsevista maahantulo- ja laskeutumispaikoista, tai jos sen tarkoituksena on laskeutua tällaiseen paikkaan. Kyseinen liite on Talebania koskevan pakotekomitean päätösten mukainen. 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua kieltoa ei sovelleta ilma-aluksiin, jotka suorittavat humanitaarisia avustuslentoja niiden järjestöjen ja virastojen toimesta tai puolesta, jotka on lueteltu liitteessä VI. Kyseinen liite on Talebania koskevan pakotekomitean päätösten mukainen. Kyseisistä humanitaarisista avustuslennoista vastaava järjestö tai virasto ilmoittaa liitteessä II luetellulle asiassa toimivaltaiselle viranomaiselle tai viranomaisille tarkat tiedot kustakin ilma-aluksesta ja niiden lentoaikataulut. Ilmoitus tehdään kirjallisena ja kiireellisiä tapauksia lukuun ottamatta vähintään kolme työpäivää ennen humanitaarisen avustuslennon suorittamista. 4 EYVL L 159, , s. 1. 6

7 6 artikla 1. Suljetaan kaikki yhteisön alueelle perustetut Talebanin edustustot, ja peruutetaan niiden toimintaa säätelevät kaikki luvat ja toimiluvat. 2. Suljetaan kaikki Ariana Afghan Airlinesin, joka tunnetaan myös Bakhtar Afghan Airlinesin nimellä, edustustot, sivukonttorit ja tytäryhtiöt yhteisön alueella, ja peruutetaan niiden toimintaa säätelevät kaikki luvat ja toimiluvat. 7 artikla Kielletään joko välittäjänä tai pöytälaatikkoyrityksenä toimivan luonnollisen tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen taikka muuntyyppinen osallistuminen tieten ja tarkoituksella sellaisiin asiaan liittyviin toimiin, joiden tavoitteena tai seurauksena on suoraan tai välillisesti joko 2, 4 ja 5 artiklassa tarkoitettujen liiketoimien tai toimien taikka 6 artiklassa tarkoitettujen toimistojen toiminnan edistäminen tai tämän asetuksen säännösten kiertäminen. 8 artikla 1. Edellä olevaa 2 artiklaa ei sovelleta varoihin ja rahoituksen lähteisiin, joiden osalta Talebania koskeva pakotekomitea on myöntänyt poikkeuksen. 2. Edellä olevaa 5 artiklaa ei sovelleta lentoihin, joiden osalta Talebania koskeva pakotekomitea on myöntänyt poikkeuksen ennen kyseisen lennon suorittamista. 3. Edellä olevia 4 artiklan 3 ja 5 kohtaa ei sovelleta sellaisten ei-tappavien tarvikkeiden viennissä, jotka on tarkoitettu ainoastaan humanitaariseen tai suojaavaan käyttöön, eikä tähän liittyvän teknisen avun tai koulutuksen antamiseen tai toimittamiseen, jonka osalta Talebania koskeva pakotekomitea on myöntänyt etukäteen poikkeuksen. 4. Edellä 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut poikkeusluvat on tarvittaessa hankittava liitteessä II lueteltujen jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välityksellä. 5. Talebania koskevan pakotekomitean myöntämät poikkeukset ovat voimassa koko yhteisön alueella, jos asianomainen osapuoli on saattanut ne asianmukaisesti toimivaltaisten viranomaisten tiedoksi 3 artiklan mukaisesti. Edellä 2 ja 5 artiklassa tarkoitettuja kieltoja koskevia muita poikkeuksia ei myönnetä. 1. Komissio valtuutetaan 9 artikla muuttamaan liitteet I, IV, V ja VI tai täydentämään niitä joko Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston tai Talebania koskevan pakotekomitean päätösten perusteella, muuttamaan liite II jäsenvaltioiden toimittamien tietojen perusteella, ja julkistamaan oikeudellisesti sitovat kuvaukset liitteessä III lueteltujen tarvikkeiden tuntomerkeistä ja ominaisuuksista. 7

8 2. Rajoittamatta Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisia jäsenvaltioiden oikeuksia ja velvollisuuksia komissio pitää yllä kaikkia tarvittavia yhteyksiä Talebania koskevaan pakotekomiteaan tämän asetuksen tehokasta täytäntöönpanoa varten. 10 artikla Komissio ja jäsenvaltiot ilmoittavat toisilleen välittömästi tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä ja toimittavat toisilleen hallussaan olevat tähän asetukseen liittyvät asiaa koskevat tiedot, erityisesti tiedot rikkomuksista ja toimenpiteiden täytäntöönpanossa ilmenneistä ongelmista sekä kansallisten tuomioistuinten antamista tuomioista. 11 artikla Tämän asetuksen soveltamiseen eivät vaikuta mahdolliset oikeudet ja velvollisuudet, jotka johtuvat ennen tämän asetuksen voimaantuloa allekirjoitetuista kansainvälisistä sopimuksista, muista sopimuksista tai myönnetyistä toimiluvista taikka luvista. 12 artikla 1. Kunkin jäsenvaltion on määritettävä tämän asetuksen säännösten rikkomisesta määrättävät seuraamukset. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhtaisia ja varoittavia. Seuraamuksista tarvittaessa annettavan lainsäädännön puuttuessa määrätään tämän asetuksen säännösten rikkomisesta seuraamuksiksi jäsenvaltioiden Afganistanin Talebania koskevasta lentokiellosta ja varojen sekä muiden taloudellisten resurssien jäädyttämisestä 14 päivänä helmikuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 337/ artiklan mukaisesti määrittämät seuraamukset. 2. Kukin jäsenvaltio nostaa kanteen sen lainkäyttövallan alaista luonnollista tai oikeushenkilöä, yhteisöä tai elintä vastaan, jos on olemassa alustavaa näyttöä siitä, että kyseinen henkilö, yhteisö tai elin on rikkonut mitä tahansa tässä asetuksessa säädettyä kieltoa. 13 artikla Kumotaan asetus (EY) N:o 337/2000 ja korvataan se tämän asetuksen säännöksillä. 14 artikla Tätä asetusta sovelletaan yhteisön alueella sen ilmatila mukaan luettuna, jäsenvaltion lainkäyttövallan alaisessa ilma-aluksessa tai muussa aluksessa, missä tahansa muualla olevaan jäsenvaltion kansalaiseen, ja 8

9 oikeushenkilöön, yhteisöön tai elimeen, joka on yhtiöitetty tai muodostettu jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. 15 artikla Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä. Neuvoston puolesta Puheenjohtaja 9

10 LIITE I Luettelo 2 artiklassa tarkoitetuista henkilöistä, yhteisöistä ja elimistä Al-Qaida -järjestö, Ariana Afghan Airlines tai Bakhtar Afghan Airlines, Afghan Authority Building, PO Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afganistan, mukaan luettuina yrityksen kaikkien toimistojen tai tytäryhtiöiden varat ja rahoituksen lähteet sekä yrityksen tilit pankeissa Citibank, New Delhi, Intia, ja Punjab National Bank, New Delhi, Intia, Banke Millie Afghan, Bank E. Millie Afghan tai Afghan National Bank, Jada Ibn Sana, Kabul, Afganistan, mukaan luettuina sen kaikkien konttoreiden tai tytäryhtiöiden varat ja rahoituksen lähteet, Da Afghanistan Bank, Bank of Afghanistan, Central Bank of Afghanistan tai Afghan State Bank, Ibni Sina Wat, Kabul, Afganistan, mukaan luettuina sen kaikkien konttoreiden tai tytäryhtiöiden varat ja rahoituksen lähteet, De Afghanistan Momtaz Bank, Afganistanin islamilainen emiirikunta (the Islamic Emirate of Afghanistan), Mohammad Omar (ns. uskollisten eli Amir ul-mumineen -liikkeen johtaja), syntynyt Hotakissa, Kandaharin maakunnassa, Afganistanissa, vuonna 1950, Taleban, ja Osama bin Laden. Tässä asetuksessa tarkoitetaan varoilla ja muilla rahoituksen lähteillä kaikkea rahoitusomaisuutta ja kaikenlaisia taloudellisia etuja, mukaan luettuina varat, jotka johtuvat tai on saatu omaisuudesta, jonka omistaa tai jota hallinnoi suoraan tai välillisesti sellainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, yhteisö taikka elin, jonka varat ja muut rahoituksen lähteet on jäädytettävä, tai jokin kyseisen henkilön, yhteisön tai elimen omistama tai hallinnoima yritys. Varat ja muut rahoituksen lähteet sisältävät seuraavat näihin kuitenkaan rajoittumatta: a. käteisvarat, b. sekit, vekselit, maksumääräykset ja muut maksuvälineet, c. talletukset rahoituslaitoksissa tai muissa yhteisöissä, tileillä olevat rahavarat, velat ja velkasitoumukset, d. julkisesti ja yksityisesti myytävät arvopaperit ja joukkovelkakirjat, mukaan luettuina osakkeet ja osuudet, arvopaperitodistukset, joukkovelkakirjat, velkasitoumukset, optiotodistukset, obligaatiot ja johdannaissopimukset, e. korot, osingot tai muu omaisuudesta saatava tai kertyvä tulo tai arvo, f. luotto, kuittausoikeus, takaukset, suoritustakaukset tai muut rahoitussitoumukset, 10

11 g. remburssit, konossementit, kauppakirjat ja h. varoihin tai rahoituksen lähteisiin liittyvää osuutta osoittavat asiakirjat. 11

12 LIITE II Luettelo 3 artiklan 1 kohdassa ja 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista toimivaltaisista viranomaisista A. Varojen jäädyttäminen BELGIA Ministère des finances Trésorerie avenuedesarts30 B-1040 Bruxelles F. (32-2) TANSKA Erhvervsfremmestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø P. (45) F. (45) SAKSA 1. Pankkien aseman tarkastuksen osalta: Landeszentralbank in Baden-Württemberg Postfach D Stuttgart P / /21/23 F / Landeszentralbank in Freistaat Bayern D München P. 0 89/ F. 0 89/ Landeszentralbank in Berlin und Brandenburg Postfach D Berlin P. 030/34 75/11 10/15/20 F. 0 30/34 75/11 90 Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Hamburg, in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein Postfach D Hamburg P. 0 40/37 07/66 00 F. 0 40/

13 Landeszentralbank in Hessen Postfach D Frankfurt am Main P. 0 69/ F. 0 69/ Landeszentralbank in der Freien Hansestadt Bremen, in Niedersachsen und Sachsen- Anhalt Postfach 2 45 D Hannover P / F / Landeszentralbank in Nordrhein-Westfalen Postfach D Düsseldorf P / /31 59 F / Landeszentralbank in Rheinland-Pfalz und im Saarland Postfach D Mainz P / /4 16 F / Landeszentralbank in den Freistaaten Sachsen und Thüringen Postfach D Leipzig P / F / Muiden henkilöiden, yhteisöjen ja elinten kuin pankkien aseman tarkastuksen osalta: Bundesausfuhramt Referat 214 Postfach D Eschborn P / F. 0 61/96/ KREIKKA Ministry of National Economy Secretariat-General for International Economic Relations Directorate-General for External Economic and Trade Relations Director General Mr V. Kanellakis Ermou and Kornarou 1 GR Athens P. (31) F. (31)

14 ESPANJA Dirección General de Política Comercial e Inversiones Exteriores Subdirección General de Gestión de las Transacciones con el Exterior Ministerio de Economía y Hacienda Po de la Castellana, 162 Planta 9 E Madrid P. (00-34) F. (00-34) Direccion General del Tesoro y Política Financiera Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales Ministerio de Economía y Hacienda Pl. de Jacinto Benavente, 3 E Madrid P. (00-34) F. (00-34) RANSKA Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Direction du Trésor Service des affaires européennes et internationales Sous-direction E 139, rue de Bercy F Paris-cedex 12 P. (33-1) F. (33-1) IRLANTI Central Bank of Ireland Financial Markets Department P.O. Box 559 Dame Street Dublin 2 P. (353-1) Department of Foreign Affairs Bilateral Economic Relations Section Harcourt Street Dublin 2 P. (353-1) ITALIA Ministero del Commercio Estero Direzione Generale per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli Scambi Divisione IV Viale America, 341 I Roma P. (39-06) F. (39-06)

15 LUXEMBURG Ministère des affaires étrangères Direction des relations économiques internationales et de la coopération BP 1602 L-1016 Luxembourg ALANKOMAAT Ministerie van Financiën Directie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke Zaken Postbus EE Den Haag Nederland P. (31-70) F. (31-70) ITÄVALTA Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten Abteilung II/A/2 Landstrasser Haupstraße A-1030 Wien Österreichische Nationalbank Otto Wagner-Platz 3 A-1090 Wien P. (43-1) F. (43-1) PORTUGALI Ministério das Finanças Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o P-1100 Lisboa P. (351-1) /47 F. (351-1) Sähköposti: SUOMI/FINLAND Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet PL/PB 176 FIN Helsinki/Helsingfors P./tfn (358-9) F./fax (358-9) ja/och (358-9) RUOTSI Regeringskansliet Utrikesdepartementet Rattssekretariatet för EU-frågor Fredsgatan 6 S Stockholm P. (46-8) F. (46-8)

16 YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA HM Treasury International Financial Services Parliament Street London SW1P 3AG United Kingdom P. (44-171) F. (44-171) Bank of England Financial Sanctions Unit London EC2R 8AH United Kingdom P. (44-171) F. (44-171) EUROOPAN YHTEISÖ Commission of the European Communities Directorate-General for External Relations Directorate CFSP Unit A.2 / Mr A. de Vries RuedelaLoi/Wetstraat200 B-1049 Bruxelles/Brussel P. (32-2) F. (32-2) Sähköposti: B. Vientikiellot BELGIA TANSKA SAKSA KREIKKA ESPANJA RANSKA IRLANTI ITALIA LUXEMBURG ALANKOMAAT ITÄVALTA PORTUGALI SUOMI 16

17 RUOTSI YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA EUROOPAN YHTEISÖ Commission of the European Communities Directorate-General for External Relations Directorate CFSP Unit A.2 / Mr A. de Vries RuedelaLoi/Wetstraat200 B-1049 Bruxelles/Brussel P. (32-2) F. (32-2) Sähköposti: C. Lentokielto BELGIA Ministère des communications et de l'infrastructure Administration de l'aéronautique Centre Communications Nord 4e étage Rue du Progrès 80 Boîte 5 B-1030 Bruxelles P. (32-2) F. (32-2) TANSKA Civil Aviation Administration Luftfartshuset Box 744 Ellebjergvej 50 DK-2450 København P. (45) F. (45) SAKSA Generaldirektor für Luft- und Raumfahrt Bundesministerium für Verkehr Postfach D Bonn P. (49-228) F. (49-228) KREIKKA Ministry of Transport and Communications Hellenic Civil Aviation Authority PO Box GR Helliniko P. (30-1) F. (30-1)

18 ESPANJA Direccion General de Aviación Civil Ministerio de Fomento PaseodelaCastellana,67 E Madrid P. (34-91) F. (34-91) RANSKA Ministère de l'équipement, des transports et du logement Direction générale de l'aviation civile Direction des transports aériens 50, rue Henri Farman F Paris cedex 15 P. (33-1) F. (33-1) IRLANTI General Director for Civil Aviation Department of Transport, Energy and Communications 44, Kildare Street Dublin 2 Ireland P. (353-1) F. (353-1) ITALIA Ente Nazionale per l'aviazione Civile (ENAC) ViadiVillaRicotti42 I Roma P. (39-06) / F. (39-06) LUXEMBURG Directeur de l'aviation civile Ministère des transports 19-21, boulevard Royal L-2938 Luxembourg P. (352) F. (352) ALANKOMAAT Ministry of Transport, Public Works and Water Management Directorate General of Civil Aviation Plesmanweg 1-6 PO Box LT Den Haag Netherlands P. (31-70) F. (31-70)

19 ITÄVALTA Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr Zentralsektion Verkehr, Luftfahrt Radetzkystrasse 2 A-1030 Wien P. (43-1) F. (43-1) PORTUGALI Instituto Nacional da Aviação Civil Ministério do Equipamento Social Rua B, edifícios 4, 5, 6 Aeroporto da Portela P Lisboa P. (351-21) F. (351-21) Sähköposti: SUOMI/FINLAND Civil Aviation Administration Ilmailulaitos/Luftfartsverket PO Box 50 FIN Vantaa/Vanda P./Tfn (358-9) F./fax (358-9) RUOTSI Regeringskansliet Utrikesdepartementet Rattssekretariatet för EU-fragor Fredsgatan 6 S Stockholm P. (46-8) F. (46-8) YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA Department of Environment, Transport and the Regions International Aviation Negotiations Great Minster House 76, Marsham Street London SW1P 4DR United Kingdom P. (44-171) F. (44-171) EUROOPAN YHTEISÖ Commission of the European Communities Directorate-General for External Relations Directorate CFSP Unit A.2 / Mr A. de Vries RuedelaLoi/Wetstraat200 19

20 B-1049 Bruxelles/Brussel P. (32-2) F. (32-2) Sähköposti: 20

21 LIITE III Luettelo 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tarvikkeista (Seuraava luettelo ei sisällä yhteisen kannan 2001/.../YUTP mukaisesti käyttöön otetun aseidenvientikiellon piiriin kuuluvia, erityisesti sotilaskäyttöön suunniteltuja tai sitä varten muunnettuja tarvikkeita.) Luodinkestävät kypärät, mellakkakypärät, mellakkakilvet ja luodinkestävät kilvet sekä erityisesti niihin tarkoitetut osat Sormenjälkien ottamiseen tarkoitetut erityistarvikkeet Tehonsäätimellä varustetut valonheittimet Luodinkestävät rakennustarvikkeet Metsästyspuukot Haulikoiden valmistamisessa käytettävät erityistarvikkeet Ammusten käsin lataamiseen tarvittavat tarvikkeet Viestiensieppauslaitteet Puolijohdeteknologiaa käyttävät optiset ilmaisimet Kuvanvahvistusputket Aseiden kiikaritähtäimet Rihlattomat putkelliset aseet ja niihin tarkoitetut ammukset, muut kuin erityisesti sotilaskäyttöön tarkoitetut, sekä erityisesti niihin tarkoitetut osat, paitsi 1. merkinantopistoolit 2. teollisuudessa työvälineinä käytettäviksi tarkoitetut tai eläinten kivuttomaan tainnuttamiseen käytettävät ilma-aseet ja kevyet aseet Tuliaseiden käytön opetuksessa käytettävät simulaattorit ja erityisesti niihin tarkoitetut tai niitä varten muunnetut osat ja tarvikkeet Pommit ja kranaatit, muut kuin erityisesti sotilaskäyttöön tarkoitetut, ja niihin tarkoitetut erityisosat Suojaliivit, muut kuin sotilasstandardien tai -määräysten mukaisesti valmistetut, ja niihin tarkoitetut erityisosat Maastokelpoiset hyötyajoneuvot, joiden kaikki pyörät ovat vetäviä ja jotka on valmistettu tai varustettu luodinkestäviksi, ja kyseisiin ajoneuvoihin sopivat panssaroinnit Vesitykit ja niihin tarkoitetut tai niitä varten muunnetut erityisosat 21

22 Vesitykillä varustetut ajoneuvot Ajoneuvot, jotka on erityisesti suunniteltu tai muunnettu sähköistettäviksi hyökkääjän torjumista varten, sekä niitä varten erityisesti tässä tarkoituksessa valmistetut tai muunnetut osat Akustiset laitteet, joita voidaan valmistajan ja jälleenmyyjän mukaan käyttää mellakantorjuntaan, sekä niihin tarkoitetut erityisosat Jalkaraudat, joukkokahleet, ketjulukot ja sähkövyöt, erityisesti ihmisten liikkuvuuden rajoittamiseen tarkoitetut, paitsi käsiraudat, joiden enimmäispituus käsirautojen ollessa lukittuna on ketju mukaan luettuna enintään 240 mm Mellakantorjuntaan tai itsepuolustukseen tarkoitetut tai sitä varten muunnetut kannettavat laitteet, joilla levitetään lamaannuttavaa ainetta (kuten kyynelkaasua tai kirvelevää sumutetta), sekä niihin tarkoitetut erityisosat Mellakantorjuntaan tai itsepuolustukseen tarkoitetut tai sitä varten muunnetut kannettavat laitteet, joilla annetaan sähköiskuja (mukaan luettuina sähköpamput, sähkökilvet, sähköpistoolit ja sähkönuolia ampuvat pistoolit) sekä niitä varten erityisesti tähän tarkoitukseen valmistetut tai muunnetut osat Sähkölaitteet, joilla voidaan havaita kätkettyjä räjähteitä, sekä niihin tarkoitetut erityisosat, paitsi televisio- tai läpivalaisulaitteet Sähköiset häirintälaitteet, jotka on erityisesti tarkoitettu estämään räjähteiden radio-ohjattu kaukolaukaisu, sekä niihin tarkoitetut erityisosat Laitteet ja välineet, jotka on erityisesti tarkoitettu räjähteiden laukaisemiseen sähköisesti tai muulla tavoin, mukaan luettuina laukaisulaitteet, nallit, sytyttimet, vahvistimet ja sytytyslangat, sekä niihin tarkoitetut erityisosat, paitsi laitteet sellaista kaupallista erityiskäyttöä varten, johon kuuluu laitteiden tai välineiden käynnistys tai käyttö räjähdyksen avulla ilman, että tarkoituksena on räjähdysten tuottaminen (esim. autojen turvatyynyjen täyttö, sprinklereiden käynnistimien sähkösuojaimet) Räjähteiden purkamiseen tarkoitetut laitteet ja välineet, paitsi 1. pommipeitteet 2. säiliöt, jotka on tarkoitettu omatekoisiksi räjähteiksi tiedettyjen tai epäiltyjen esineiden säilyttämiseen Pimeänäkö- ja lämpökuvalaitteet sekä kuvanvahvistusputket tai niiden kiinteät sensorit Edellä lueteltuja tarvikkeita varten tarkoitetut ohjelmistot ja näiden tarvikkeiden edellyttämä teknologia 22

23 Suoraan leikkaavat räjähdysainelataukset Seuraavat räjähdysaineet ja niihin kuuluvat aineet: amatoli, nitroselluloosa (jossa on yli 12,5 % typpeä), nitroglykoli, pentaerytritolitetranitraatti (PETN), pikryylikloridi, trinitrofenyylietyylinitramiini (tetryyli) ja 2, 4, 6-trinitrotolueeni (TNT). Erityisesti edellä lueteltuja tarvikkeita varten tarkoitetut ohjelmistot ja näiden tarvikkeiden edellyttämä teknologia LIITE IV Asetuksen 4 artiklassa tarkoitetut Talebanin hallitsemat alueet LIITE V Asetuksen 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut maahantulo- ja laskeutumispaikat Afganistanissa LIITE VI Luettelo 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista järjestöistä ja virastoista 23

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. tietyistä Sudaniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä. (komission esittämä)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. tietyistä Sudaniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä. (komission esittämä) EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.1.2004 KOM(2004) 37 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tietyistä Sudaniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (komission esittämä) Fl Fl PERUSTELUT (1) Sudan

Lisätiedot

Vientilupamenettelyt

Vientilupamenettelyt Neuvoston asetus (EU) N:o 833/2014 (3) On aiheellista rajoittaa tiettyjen kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientiä neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 mukaisesti ja rajoittaa tiettyjen niihin liittyvien

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 60, 301 ja 308 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 60, 301 ja 308 artiklan, L 344/70 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 28.12.2001 NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2580/2001, annettu 27 päivänä joulukuuta 2001, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.4.2009 KOM(2009) 187 lopullinen 2009/0055 (CNS) C7-0011/09 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS tiettyihin Osama bin Ladenia, al-qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600

Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 Sisäasiainministeriö E-KIRJELMÄ SM2004-00600 SM Waismaa Marjo 3.12.2004 EDUSKUNTA Suuri valiokunta Viite Asia E-kirjelmä aloitteesta neuvoston päätökseksi euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä

Lisätiedot

KOMISSIO ASETUS (EY) No...

KOMISSIO ASETUS (EY) No... KOMISSIO ASETUS (EY) No... Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien teräsköysien ja -kaapeleiden tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 1796/1999 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden mahdollista

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS. rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS. rajoittavista toimenpiteistä Keski-Afrikan tasavallan tilanteen huomioon ottamiseksi EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 13.1.2014 JOIN(2014) 1 final 2014/0004 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS rajoittavista toimenpiteistä

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 15.11.2006 KOM(2006)710 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Korean demokraattiseen kansantasavaltaan kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä (komission esittämä)

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EU) 2016/72 muuttamisesta tuulenkalan kalastusmahdollisuuksien osalta tietyillä unionin vesillä

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

LIITTEET. Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.2.2015 COM(2015) 48 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET Ehdotukseen EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS tietyn kolmannen maan antaman lainsäädännön ekstraterritoriaalisen soveltamisen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.12.2006 KOM(2006) 796 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2000/91/EY soveltamisalan laajentamisesta luvan antamiseksi Tanskan kuningaskunnalle ja Ruotsin

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.10.2002 KOM(2002) 561 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D043528/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) 6937/16 TRANS 72 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 7. maaliskuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D043528/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

Kansainväliset pakotteet

Kansainväliset pakotteet Kansainväliset pakotteet EU:n vientivalvonta ja pakotteet 5.3.2013 Ulkoasiainministeriö Oikeuspalvelu Kansainvälisen oikeuden yksikkö OIK-10@formin.fi, p. 09 160 55742 Johdanto 1. Yleistä pakotteista Tavoitteet

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2008 (OR. en) 694/08 VISA 380 COMIX 859 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston

Lisätiedot

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON ASETUS kulttuuriesineiden viennistä (kodifioitu toisinto)

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON ASETUS kulttuuriesineiden viennistä (kodifioitu toisinto) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. joulukuuta 2008 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2006/0171 (CNS) 8714/1/08 REV 1 CODIF 44 UD 67 CULT 53 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON ASETUS kulttuuriesineiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 6.5.22 KOM(22) 224 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23

18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23 18.10.2008 Euroopan unionin virallinen lehti L 277/23 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1024/2008, annettu 17 päivänä lokakuuta 2008, yksityiskohtaisista toimenpiteistä Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I

Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I P7_TA(2014)0226 Kolmansien maiden kanssa käytävää ulkomaankauppaa koskevat tilastot (säädösvallan ja täytäntöönpanovallan siirtäminen) ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. maaliskuuta

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa *

Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * P6_TA(2006)0373 Tuomioiden huomioon ottaminen jäsenvaltioiden välillä uudessa rikosprosessissa * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tuomioiden huomioon

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisön sisävesiliikenteen aluskapasiteettia koskevista toimintalinjoista sisävesiliikenteen

Lisätiedot

31992R3911. Avis juridique important. Neuvoston asetus (ETY) N:o 3911/92, annettu 9 päivänä joulukuuta 1992, kulttuuriesineiden viennistä

31992R3911. Avis juridique important. Neuvoston asetus (ETY) N:o 3911/92, annettu 9 päivänä joulukuuta 1992, kulttuuriesineiden viennistä Avis juridique important 31992R3911 Neuvoston asetus (ETY) N:o 3911/92, annettu 9 päivänä joulukuuta 1992, kulttuuriesineiden viennistä Virallinen lehti nro L 395, 31/12/1992 s. 0001-0005 Suomenk. erityispainos

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2013 COM(2013) 771 final 2013/0379 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoihin ja eläkkeisiin sovellettavien korjauskertoimien

Lisätiedot

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8

99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 99 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 06 Finnischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 8 NEUVOSTOSSA KOKOONTUNEIDEN JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN SISÄINEN SOPIMUS AKT EY-KUMPPANUUSSOPIMUKSEN

Lisätiedot

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO

OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.12.2014 COM(2014) 730 final OIKAISUKIRJELMÄ LISÄTALOUSARVIOESITYKSEEN NRO 6/2014 YLEINEN TULOTAULUKKO MENOTAULUKKO PÄÄLUOKITTAIN Pääluokka III Komissio Pääluokka VIII Euroopan

Lisätiedot

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

III EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET L 348/130 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 III (Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset) EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN VI OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.10.2015 COM(2015) 512 final 2015/0241 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta TIR-yleissopimuksen hallinnollisessa komiteassa esitettävästä kannasta TIR-carnet

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o /2010. Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 423/2007 kumoamisesta

Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o /2010. Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 423/2007 kumoamisesta FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.8.2010 KOM(2010) 459 lopullinen 2010/0240 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o /2010 Iraniin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EY) N:o 423/2007

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS Bryssel 10.7.2009 KOM(2009) 352 lopullinen 2009/0093 (ACC) Euroopan yhteisön ja Brasilian GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan mukaisesti

Lisätiedot

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla 16.1.2015 L 10/19 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/57, annettu 15 päivänä tammikuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 31.10.2014 COM(2014) 684 final 2014/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisön ja Madagaskarin tasavallan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ],

Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2010 KOM(2010)310 lopullinen 2010/0169 (NLE) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu [ ], Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöjen nro 1, 3, 4, 6,

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA Jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Kauppanimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti Itävalta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ

EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOIDEN VÄLINEN SOPIMUS JÄSENVALTION TOISELLE JÄSENVALTIOLLE EUROOPAN UNIONIN KRIISINHALLINTAOPERAATION YHTEYDESSÄ OMAISUUDELLE, JONKA JÄSENVALTIO OMISTAA, JOTA SE KÄYTTÄÄ TAI

Lisätiedot

11552/08 VHK/phk DG B III

11552/08 VHK/phk DG B III EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2008 (OR. fr) 11552/08 PECHE 187 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON ASETUS asetusten (EY) N:o 2015/2006 ja (EY) N:o 40/2008 muuttamisesta eräiden

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010,

KOMISSION SUOSITUS. annettu 13.1.2010, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2010 K(2010)19 lopullinen KOMISSION SUOSITUS annettu 13.1.2010, jäsenvaltioiden välisestä suojatusta sähköisestä tiedonvaihdosta niiden myöntämien kuljettajakorttien ainutkertaisuuden

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Ukrainan tapahtumien johdosta käyttöön otetut EU:n pakotejärjestelmät

Ukrainan tapahtumien johdosta käyttöön otetut EU:n pakotejärjestelmät Ukrainan tapahtumien johdosta käyttöön otetut EU:n pakotejärjestelmät Vientivalvontaklinikka 21.8.2014 Ulkoasiainministeriö Oikeuspalvelu Kansainvälisen oikeuden yksikkö Neljä pakotejärjestelmää Ukrainan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. L 104/20 Euroopan unionin virallinen lehti 24.4.2010 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 347/2010, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 245/2009 muuttamisesta loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2009R0428 FI 31.12.2014 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 428/2009, annettu 5 päivänä toukokuuta 2009,

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9048 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission pääjohtajien sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta linja-autoilla harjoitettavasta satunnaisesta kansainvälisestä

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1

EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO. Toimintaohjeet 1 FI FI FI EUROOPAN KOMMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Toimintaohjeet 1 Bryssel 14.2.2011 - Vastavuoroista tunnustamista koskevan asetuksen soveltaminen lannoitteisiin ja kasvualustoihin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO

31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 PÄÄTÖKSET KOMISSIO 31.10.2007 Euroopan unionin virallinen lehti L 285/37 II (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista) PÄÄTÖKSET KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.8.2008 KOM(2008) 514 lopullinen VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS eurometallirahojen kaltaisista mitaleista ja rahakkeista annetun

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 442/2011 kumoamisesta

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä ja asetuksen (EU) N:o 442/2011 kumoamisesta EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 9.12.2011 KOM(2011) 887 lopullinen 2011/0433 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 875. Laki

SISÄLLYS. N:o 875. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1999 N:o 875 880 SISÄLLYS N:o Sivu 875 Laki kulttuuriomaisuuden luvattoman tuonnin, viennin ja omistusoikeuden siirron kieltämiseksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

14538/08 HKE/tan DG C I LIMITE FI

14538/08 HKE/tan DG C I LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. marraskuuta 2008 (OR. fr) 14538/08 Toimielinten välinen asia: 2007/0280 (COD) LIMITE MAP 51 MI 380 COMPET 403 IND 141 COSDP 910 POLARM 31 PESC 1317 COARM 82 CODEC

Lisätiedot

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010

Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan. Anne Junttonen 22.11.2010 Lääkedirektiivin muuttaminen lääkeväärennöksien pääsyn estämiseksi lailliseen jakelukanavaan Anne Junttonen 22.11.2010 Taustaa direktiivimuutokselle Lääkeväärennöksiä löytynyt laillisesta jakeluketjusta

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 25.11.2014 C(2014) 9051 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 25.11.2014, komission jäsenten sekä organisaatioiden tai itsenäisten ammatinharjoittajien välisiä kokouksia koskevan

Lisätiedot