Urheilujuridiikan päivä OTL, VT oikeusturvalautakunnan sihteeri Timo Ojala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Urheilujuridiikan päivä 22.10.2014. OTL, VT oikeusturvalautakunnan sihteeri Timo Ojala"

Transkriptio

1 Urheilujuridiikan päivä

2 1) Ei rikosta ilman lakia Määritä säännöissä rangaistavat teot ja seuraamukset 2) Kohteeksi ei voi valikoitua ulkopuoliset Varmista kurinpitoon sitoutuminen 3) Yhden puheiden mukaan älköön ketään tuomittako Selvitä tapahtumat riittävästi ja pyydä epäillyn kannanotto ennen päätöksentekoa 4) Tee perusteltu ratkaisu 5) Liitä päätökseen valitusosoitus

3 Yhdistysten kurinpitovalta voi olla yhdistysoikeudellinen tai sopimusperusteinen Yhdistysoikeudellinen kurinpito Yhdistysautonomia oikeuttaa käyttämään jäseniinsä kurinpitokeinoja Kurinpidosta on määrättävä yhdistyksen säännöissä Lajiliiton kurinpito Lähtökohtaisesti sopimusperusteista kurinpitoa Lisenssin, pelipassin tai muun vastaavan kautta tapahtuva sitoutuminen Työnantajan kurinpito Jää nyt tarkastelun ulkopuolella

4 Urheilun kurinpidossa vakiintuneesti edellytetään, että se menettely, josta kurinpitoseuraamus voidaan määrätä, tulee kuvata riittävän täsmällisesti säännöissä tai muissa määräyksissä Jos ei ole kurinpitomääräyksiä, kurinpidolle ei ole edellytyksiä Kurinpitomääräyksen sisältö ( riittävä täsmällisyys ) Oikeusturvalautakunta on ratkaisuissaan UOL 23/2011 ja UOL 6/2014 todennut, että kurinpitoseuraamukseen johtanutta käyttäytymistä ei ollut määritetty riittävän täsmällisesti tilanteessa, jossa lajiliiton toimintasäännöissä oli määritetty hallituksen voivan päättää jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta liiton alaista kilpailutoimintaa koskevasta kilpailukiellosta ja varoituksesta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään liittokokouksen vahvistamissa kurinpitomääräyksissä, jos jäsenyhdistyksen jäsen on urheilun piirissä menetellyt liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti. Kurinpitomääräyksissä tulee määrittää se, mitkä teot ovat rangaistavia ja minkälaisia seuraamuksia niistä voidaan määrätä

5 Lajikohtaisten erojen huomioon ottaminen kurinpitomääräyksissä Lajiliitolla on mahdollista ottaa lajiin liittyvät erityiset käyttäytymisvaatimukset huomioon omissa kurinpitosäännöissään. Joukkuelajit, budolajit, taitolajit yms. Jos kurinpitomääräyksiä ei ole laisinkaan Edellytyksiä kurinpidolle ei ole Jos määräysten sisältö on hyvin yleisluonteinen ja määräyksissä todetaan esimerkiksi, että kurinpitoon voi johtaa toimiminen liikunnan eettisten arvojen tai urheilun reilun pelin periaatteiden vastaisesti Edellytyksiä kurinpidolle ei välttämättä ole UOL 23/2011: Koska kurinpitoseuraamuksen määräämiseen johtavaa käyttäytymistä ei ole kuvattu riittävän täsmällisesti ja koska kurinpidon osalta ei ole annettu sääntöjen edellyttämiä kurinpitomääräyksiä, lautakunta katsoo, ettei Liitolla ole ollut edellytyksiä määrätä kurinpidollista varoitusta siitä menettelystä, joka päätöksessä on kuvattu. Ainakin kysymyksessä oleva tapaus tulee olla siinä määrin karkea, että lähtökohtaisesti selvänä voidaan pitää menettelyn eettisten arvojen loukkaavuutta tai reilun pelin vastaisuutta

6 Kurinpitomääräyksen sisällön yleisluonteisuus voi johtaa siihen, että edellytyksiä kurinpitoseuraamukselle ei ole UOL 17/2014: Nyt kysymyksessä olevissa liiton säännöissä on todettu, että kurinpitoseuraamukseen voi johtaa liikunnan eettisten arvojen, urheilun reilun pelin periaatteiden tai hyvän tavan vastaiset teot sekä hyvän budohengen vastaiset teot ja käytösrikkomukset sekä lajin mainetta vahingoittavat toimet. Oikeusturvalautakunta toteaa, että liiton edellä selostetuissa säännöissä ei ole yksilöity niitä lajin luonteen vastaisia tekoja, joista kurinpitoseuraamus on mahdollista määrätä. Minkäänlaista määrittelyä tai luonnehdintaa ei ole esimerkiksi hyvän tavan vastaisista teoista tai hyvän budohengen vastaisista teoista taikka lajin mainetta vahingoittavista toimista, jotka voivat johtaa kurinpitoseuraamukseen. Myöskään kurinpitopäätöksestä ei ilmene se A:n menettely, johon päätös on perustunut, eikä tätä menettelyä ole kurinpitopäätöksessä arvioitu suhteessa edellä selostetuissa säännöissä kurinpitoseuraamuksen määräämiselle asetettuihin kriteereihin.

7 Urheilun kurinpidon vakiintuneisiin periaatteisiin kuuluu se, että urheilijalle voidaan määrätä vain sellaisissa kurinpitomääräyksissä mainittuja seuraamuksia, joihin hänet on sitoutettu. Kurinpitoseuraamuksen antamisen tulee perustua joko urheilijaa velvoittaviin sääntöihin tai sopimuksiin. Jos urheilija tai toimihenkilö ei ole menettelyn aikana sitoutunut kurinpitosääntöihin, edellytyksiä kurinpidolle ei ole, vaikka myöhemmin tulee seuran jäseneksi UOL 17/2008: Valittajat ovat eronneet seuroistaan ennen osallistumista lippupalloturnaukseen eikä heillä ollut turnauksen aikana myöskään voimassa olevaa kilpailulisenssiä. Näin ollen kilpailusäännöt eivät ole sitoneet valittajia seuran jäsenyyden eikä lisenssiehtojenkaan perusteella.

8 Rangaistavan menettelyn lisäksi myös seuraamukset tulee määrittää kurinpitomääräyksissä Tavanomaisia seuraamuksia ovat: 1) Varoitus 2) Kilpailu ja toimintakielto (määräajaksi tai tietty ottelumäärä) 3) Kurinpitosakko Tulee määrittää rangaistusasteikot Esimerkiksi sakko euroa Kilpailu ja toimintakieltoa enintään 10 ottelua tai määräajaksi kuitenkin enintään kahdeksi vuodeksi jne.

9 Rangaistusta koskeva ratkaisu on lähtökohtaisesti perusteltava UOL 17/2010: Liiton valitusvaliokunta on perustellut määrättyä toimitsijakieltoa muun ohella sillä, että se vastaa yleistä kurinpitomenettelyn rangaistuskäytäntöä liitossa. [ ] Kurinpitomenettelyn kohteena olevan valmentajan tai urheilijan oikeusturvan kannalta on tärkeää, että lajiliiton sisäinen kurinpitokäytäntö on yhdenmukaista ja ennustettavaa. Silloin, kun ratkaisua perustellaan kurinpitokäytännön yhdenmukaisuudella, asianosaisten oikeusturva kuitenkin edellyttää, että ratkaisukäytäntöä myös asiallisella tavalla todennetaan kurinpitoratkaisussa. Tällainen aikaisemman ratkaisukäytännön tarkempi kuvaaminen on edellytyksenä myös asianmukaisen valituksen tekemiselle ja sen käsittelylle oikeusturvalautakunnassa. Liiton valitusvaliokunta ei ole nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa ratkaisunsa perusteluissa esittänyt tarkempia perusteluja sen suhteen, miten vastaavanlaisissa tapauksissa on aikaisemmin menetelty ja minkälaisia seuraamuksia niissä on määrätty. Liiton valitusvaliokunnan perustelut ovat tältä osin puutteelliset.

10 Mitä poikkeuksellisempi tapaus on kysymyksessä, sitä tärkeämpää on perustella myös määrättävä rangaistus Rangaistuskäytännön tulee olla johdonmukaista ja yhdenmukaista Teko ratkaisee, ei henkilö Poikkeukset rangaistuskäytännöstä tulee myös perustella Mistä syystä kysymyksessä olevassa tapauksessa määrätään tavanomaista lievempi tai ankarampi rangaistus Jos henkilöä on aikaisemmin rangaistus kurinpitomenettelyssä, tämä vaikuttaa rangaistusta ankaroittavasti

11 Urheilija voi menetellä moitittavasti siviilielämässä ja sillä on vaikutuksia myös urheiluun. Tällöin voi nousta esille kysymys siitä, voidaanko urheilija tai toimihenkilö määrätä välittömästi väliaikaiseen toimintakieltoon siksi ajaksi, kun siviilielämän asiat on saatu selvitettyä UOL 1/2008, 17/2011 ja UOL 3/2014 Väliaikaisesta toimintakiellosta tulee olla määräys kurinpitosäännöissä UOL 1/2008: Lautakunta toteaa, että kilpailusäännöissä tai kurinpitomääräyksissä ei ole minkäänlaisia määräyksiä sellaisesta väliaikaisesta pelikiellosta, josta liiga katsoo nyt olevan kysymys. Näin ollen liigan K:lle määräämä väliaikainen pelikielto ei perustu kilpailusääntöihin eikä kurinpitomääräyksiin.

12 Seuran sisällä voi olla oma kurinpitojärjestelmä Edellyttää säännöissä olevia kurinpitomääräyksiä Seuraamukset voivat ulottaa vaikutuksensa vain seuran omaan harjoitus ja kilpailutoimintaan Ei voida määrätä tietyn lajin kokonaisuudessaan koskevaa kilpailukieltoa, koska tällaisesta voi määrätä vain lajiliitto UOL 2/2008, 7/2011 ja 26/2012

13 Eräissä tilanteissa voi joutua arvioimaan sitä, onko kysymys kurinpidosta vai esimerkiksi luottamustoimessa olevan henkilön vapauttamisesta tehtävästään UOL 10/2012: Lautakunta toteaa, että on selvää, että tilanteessa, jossa säännöissä ei ole erikseen mainintaa luottamushenkilön erottamisesta, luottamushenkilön nimittäneellä hallituksella on myös oikeus erottaa nimittämänsä luottamushenkilö. Tällaisen hallituksen valitseman luottamushenkilön asema ei voi olla vahvempi kuin hallituksen jäsenellä on. Hallituksen valitseman luottamushenkilön tulee nauttia hallituksen luottamusta. Kun hallituksen jäsenen erottamiseen riittää pelkkä epäluottamus eikä erottamista tarvitse perustella, on tämä riittävää myös hallituksen valitseman luottamushenkilön kohdalla. Näin ollen sääntöjen mukaan valmennuspäällikön vapauttaminen tehtävästään jää hallituksen tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan.

14 Keskeiset vaiheet 1) Vireillepanija 2) Aineiston kerääminen 3) Kurinpitomenettelyn kohteena olevan tahon kuuleminen 4) Päätöksen tekeminen 5) Päätöksen tiedoksianto ja valitusosoitus

15 Rikkeestä riippuen vireillepanijana voi olla Kilpailun järjestäjä, tuomari, kilpakumppani, toimitsija yms. Kurinpitäjän oma aloitteinen kurinpitomenettelyn käynnistäminen Lähtökohtaisesti mahdollista Vireillepano oikeudesta voidaan myös määrätä kurinpitosäännöissä. Jos sääntömääräyksiä ei ole, noudatettavaksi tulee yleisen vireillepanooikeuden periaate UOL 15/2010: Yleensä yhdistysoikeudellisessa kurinpidossa aloitteen kurinpitoasiassa voi tehdä jokainen jäsen, ellei muusta ole säännöissä määrätty. Kurinpitoasian aloite ja vireillepano oikeudesta voidaan säännöissä kuitenkin määrätä esimerkiksi siten, että vireillepano oikeus on vain määrätyllä toimielimellä tai toimihenkilöllä. Myös lajiliiton kurinpitosäännöissä on usein yksityiskohtaisia määräyksiä siitä, ketkä voivat tehdä aloitteen kurinpitoasioissa sekä aloitteen tekemiseen liittyviä muita muoto ja määräaikamääräyksiä.

16 Kurinpitäjän tulee pyrkiä saamaan ennen kuulemista riittävä aineisto Kirjalliset selvitykset tapahtumista, ketkä ovat tietoisia tapahtuneesta, mitä selvitystä on mahdollista hankkia Erilaiset tallenteet Erotuomareiden raportit Toimihenkilöiden raportit Muu aineisto Jos kurinpidon kohteena olevalla menettelyllä on loukattu toisen henkilön fyysistä koskemattomuutta tai kohdistettu loukkaavia lausumia toiseen, myös tätä loukattua tahoa on kuultava

17 UOL 15/2014: Kurinpitomenettelyyn liittyvä asianmukaista kuulemista koskeva periaate on niin keskeinen urheilijan oikeusturvan tae, että sitä on noudatettava riippumatta siitä, onko lajiliiton säännöissä nimenomaisesti edellytetty menettelyn kohteena olevan henkilön kuulemista. UOL 19/2012: Kuulemispyynnössä tulee mainita se teko, josta asianomaista tahoa epäillään. Kuulemispyynnössä tulee mainita myös se määräys, jonka rikkomisesta katsotaan olevan kysymys, ja se tosiasiallinen tapahtuma, jonka katsotaan täyttävän kurinpitorikkomuksen mukaisen menettelyn.

18 Kurinpitomenettelyssä olevan henkilön kuuleminen on keskeinen oikeusturvaan kuuluva elementti Kurinpitäjän tulee kuulemisessa ilmoittaa, että käsiteltävänä on kurinpitoa koskeva asia Saadun selvityksen perusteella olisi syytä pelkistää jonkinlainen kurinpidon kannalta olennainen tapahtumainkulku Kuulemisen yhteydessä kuultavalle tulee antaa kaikki siihen mennessä kertynyt aineisto Määräaika ei saisi yleensä olla viikkoa lyhyempi, mutta erityisistä syistä hyväksyttävää voi olla viikkoa lyhyempi kuulemisaika Esimerkki: Kurinpitomenettelyssä on tutkittavana pp.kk.vvvv pidettyyn kilpailuun liittyvät tapahtumat, joista on saatu selvitystä liiteasiakirjoista ilmeneviltä tahoilta. Saadun selvityksen mukaan teidän epäillään menetelleen epäurheilijamaisesti kilpailun tuomaria kohtaan. Selvitysten mukaan olisitte nimitellyt tuomari ilmaisulla haista home ja lähestynyt uhkaavasti tuomari kilpailun yhteydessä. Kurinpitomääräysten kohdan x mukaan kurinpitoseuraamus voidaan määrätä sille, joka on menetellyt epäurheilijamaisesti ja loukkaavasti toista urheilijaa tai tuomari kohtaan. Tällöin voidaan määrätä varoitus tai kilpailukieltoa. Teille varataan tilaisuus lausua käsityksenne tapahtumista ja siitä, oletteko menetellyt tilanteessa kurinpitomääräysten vastaisesti. Tähän lausumapyyntöön on oheistettu kaikki asiassa tähän mennessä kertynyt aineisto. Lausumassa tulee esittää lausuman antajan käsitys käsiteltävänä olevasta tapahtumasta sekä ilmoitettava seikat ja mahdolliset todisteet, joihin asiassa halutaan nojautua. Määräaika lausuman antamiseen päättyy pp.kk.vvvv. Jos asiassa ei anneta lausumaa, se ei estä asian ratkaisemista.

19 Kuuleminen tulee tehdä ennen lopullista päätöksentekoa. Kuulemistilaisuuden varaaminen tulee olla aitoa eikä mitään ehdollisia päätöksiä tule tehdä ennen kuulemista UOL 19/2010: Joukkueenjohtaja on toimittanut liittohallitukselle päivätyn raportin tapahtumista. Tämän raportin perusteella liittohallitus on määrännyt A:lle kokouksessaan neljän kuukauden kilpailukiellon A:lle. Kilpailukielto oli määrätty alkamaan ja päättymään , mikäli mahdollisen kuulemisen aikana ei ilmene asioita, jotka vaikuttavat kilpailukiellon langettamiseen tai sen pituuteen tai mikäli urheilija luopuu oikeudestaan tulla kuulluksi. Lautakunta totesi: Liittohallituksen kurinpitomenettely on ollut olennaisilta osiltaan virheellistä. Tähän arvioon ei vaikuta se, että liittohallituksen päättämä kilpailukielto on määrätty alkamaan ja A:lle on annettu tilaisuus tulla kuulluksi Kilpailukieltoa koskeva päätöshän on tehty jo A:ta kuulematta.

20 Ketä kuullaan? Kaikkia niitä, jotka ovat valikoituneet kurinpitomenettelyn kohteeksi Joukkuelajeissa kuullaan myös seuraa Lähtökohtaisesti lausumapyyntö toimitetaan suoraan asianomaiselle henkilölle Joukkuelajeissa urheilijan lausuma voidaan pyytää seuran välityksellä (jos urheilijan lausumaa ei toimiteta, on syytä varmistua siitä, että lausumapyyntö on mennyt urheilijalle saakka) UOL 6/2014: Urheilun kurinpidossa asianmukaiseen kuulemismenettelyyn kuuluu, että ensiksikin urheilijalle annetaan tieto häneen kohdistetusta kurinpitomenettelystä ja kaikesta siitä aineistosta, johon menettely perustuu. Toiseksi urheilijalle tulee antaa aito mahdollisuus vaikuttaa menettelyyn siten, että hänelle varataan tilaisuus antaa vastineensa ja oma selvityksensä.

21 Kuuleminen hankitusta lisäselvityksestä / materiaalista Kurinpitoelin voi oma aloitteisesti hankkia lisäselvitystä tapahtumista Tästäkin materiaalista täytyy varata tilaisuus tulla kuulluksi UOL 5/2008 ja 1/2009 Kuulemistilaisuus tulee varata, vaikka aineistossa ei olisi mitään olennaista uutta asian ratkaisun kannalta UOL 1/2009: Kuulemistilaisuuden varaamisen kannalta merkitystä ei ole sillä, onko materiaalissa jotain uutta tietoa tai onko hankitulla materiaalilla merkitystä asian ratkaisemisen kannalta. Sillä jolle vaaditaan kurinpitoseuraamusta, tulee olla tilaisuus lausua kaikesta siitä aineistosta, joka on ratkaisun pohjana riippumatta aineiston lopullisesta merkityksestä.

22 Kysymys on keskeisestä oikeussuojaperiaatteesta (esimerkiksi UOL 5/2008, UOL 7/2009, UOL 17/2010 ja UOL 23/2011). Johtaa lähes aina siihen, että kurinpitoseuraamus kumotaan lopullisesti (esimerkiksi UOL 22/2011, 23/2013 ja 15/2014) Joissakin vähäisemmissä virhetilanteissa, kuulemisvirheen on voitu katsoa korjaantuneen kun on voinut valitusprosessin aikana lausua Tällainen vähäinen virhe voisi olla esimerkiksi se, että jokin yksittäinen selvitykseen kuulunut raportti on jäänyt antamatta tiedoksi

23 Kun kaikki aineisto on saatu ja kuuleminen suoritettu, päätös on tehtävä viipymättä Päätöksessä otetaan kantaa 1) Siihen, mitä on tullut näytetyksi Onko kysymys myönnetystä vai kiistetystä teosta Millä perusteella vastoin kiistämistä menettely on tullut näytetyksi (miksi jokin selvitys on luotettavaa) Erotuomariraportin merkitys 2) Onko kysymys sellaisesta menettelystä, josta tulee määrätä kurinpitoseuraamus Kurinpitomääräysten sisältö on niiden arviointi suhteessa näytettyyn tekoon 3) Minkälainen seuraamus määrätään

24 Valitusosoitus Päätöksessä on oltava valitusosoitus Otettava huomioon mahdolliset liiton sisäiset muutoksenhakukeinot, jos sellaisista on säännöissä määrätty Liiton sisällä viimeinen kurinpitoratkaisu sisältää muutoksenhakuohjauksen Urheilun oikeusturvalautakuntaan Valitusosoituksen sisältö: Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Urheilun oikeusturvalautakuntaan siten kuin Urheilun oikeusturvalautakunnan säännöissä tarkemmin määrätään. Valitus tulee tehdä 30 päivän kuluessa siitä lukien, kun päätös on annettu tiedoksi. Urheilun oikeusturvalautakunnan säännöt ja ohjeet valitusmenettelystä ilmenevät osoitteesta

25 Lisätiedot: Timo Ojala Sähköp.

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

SUOMEN UIMALIITON KILPAILUMÄÄRÄYKSET

SUOMEN UIMALIITON KILPAILUMÄÄRÄYKSET SUOMEN UIMALIITON KILPAILUMÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala Suomen Uimaliiton (jäljempänä liitto) sääntöjen, kilpailumääräysten, edustusoikeusmääräysten, sarjamääräysten, näiden rangaistusmääräysten ja muiden

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * )

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * ) ОБЩ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA TRIBUNÁL EVROPSKÉ UNIE DEN EUROPÆISKE UNIONS RET GERICHT DER EUROPÄISCHEN UNION EUROOPA LIIDU ÜLDKOHUS ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Lisätiedot

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas

Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys. Käytännön OIKEUSOPAS. väkivaltarikoksen uhrille. Toimittanut Jaana Koivukangas Suomen Mielenterveysseura Rikosuhripäivystys Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Käytännön OIKEUSOPAS väkivaltarikoksen uhrille Toimittanut Jaana Koivukangas Julkaisijat:

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hallintolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan hallintolakiin lisättäväksi uusi hallintokantelua koskeva luku, joka sisältäisi

Lisätiedot

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA

VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA VIRHEVASTUU JA TAKUU KULUTUSTAVARAN KAUPASSA Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja

Lisätiedot

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä

Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä Veera Kankaanrinta Vastavuoroinen tunnustaminen ulkomaisten tuomioiden huomioon ottaminen rangaistuskäytännössä 1. Kysymyksenasettelusta Vastavuoroisen tunnustamisen periaate on yksi eu-rikosoikeudellisen

Lisätiedot

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Yhdistyksen saa perustaa aatteellisen tarkoituksen yhteistä toteuttamista varten. Tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien

Lisätiedot

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen 2. Tarkistettu painos. 2014 PDF sähköinen kirja TJS Opintokeskus ISBN 978-952-5091-24-3 Kannen sarja-asu KEDM Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Seppo Koskinen Potkut?

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö 6.11.2013 Dnro 32/32/13 Ritva Sahavirta

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö 6.11.2013 Dnro 32/32/13 Ritva Sahavirta 1 (11) Talousrikossyyttäjät Virastojen päälliköt Ne bis in idem -kiellon tulkinnasta ja sen vaikutuksesta syyttäjäntoimintaan 1. Taustaksi Ne bis in idem -kieltoon liittyvä kansainvälinen ja kansallinen

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015. 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4

SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015. 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4 sivu 1 SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015 Suomen Salibandyliitto ry 2014 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4 2. EETTISET PERIAATTEET 9 Reilun pelin periaate 5 10 Vastuullinen taloudenpito 5

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan

Yleisperustelut. Eduskunta lausui vuonna 1964 vastauksessaan Hallituksen esitys Eduskunnalle lainsäädännöksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevasta neuvottelu-, sopimus- ja sovittelujärjestelmästä. Yleisperustelut

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISMÄÄRÄYKSET 1.1. Sitoutuminen 1.2. IIHF:n säännöt 1.3. Kilpailusäännöistä poikkeaminen 2. EETTISET JA TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2.1.

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISMÄÄRÄYKSET 1.1. Sitoutuminen 1.2. IIHF:n säännöt 1.3. Kilpailusäännöistä poikkeaminen 2. EETTISET JA TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2.1.

Lisätiedot

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa

Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden vahingonkorvaustilanteet Arvopaperilautakunnassa 29.11.2013 Vesa Sainio ja Ville Raulos Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE Vastuun rajankäyntiä - Sijoituspalveluiden

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat

LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA. I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu. 1. Esille tuodut ongelmat LAUSUNTO LUONNONKIVITOIMIALAN HANKINTAMENETTELYN ONGELMISTA I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu 1. Esille tuodut ongelmat Käydyissä keskusteluissa ja toimitetun materiaalin perusteella kivitoimialalla

Lisätiedot

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT Yhdistyksen hallitus on toimeenpaneva elin. Se on yhdistyksen kokouksen valitsema ja sen alainen toimielin, jonka toisaalta tulee hoitaa lain sille nimenomaan määräämät

Lisätiedot

VALITUSVALIOKUNNAN PÄÄTÖS VALITUKSEEN NRO 25 / 2014-15

VALITUSVALIOKUNNAN PÄÄTÖS VALITUKSEEN NRO 25 / 2014-15 22.4.2015 VALITUSVALIOKUNNAN PÄÄTÖS VALITUKSEEN NRO 25 / 2014-15 Suomen Jääkiekkoliiton valitusvaliokunta on käsitellyt Jouni Kuoppalan valituksen Suomen Jääkiekkoliiton kilpailuvaliokunnan päätöstä koskien

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA

VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO VALOKUVA JA YKSITYISYYDEN SUOJA HENKILÖ- TIETOLAIN KANNALTA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLTÖ 1. Yleistä...... 3 2. Valokuva henkilötietona ja osana henkilörekisteriä...3

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1

SISÄASIAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 MÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Annettu Nro 26.8.2011 SMDnro/2011/700 Voimassaoloaika 1.9.2011-31.8.2016 Säädösperusta Suomen perustuslaki 2, 68 (731/1999) Sisäasiainministeriön työjärjestys 70 Kumoaa SM:n ohje SM-2006-01324/Tu-42

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA

ASIANAJOTOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ JA OHJEITA B 1 HYVÄÄ ASIANAJAJATAPAA KOSKEVAT OHJEET (15.1.2009) 1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi).

Hallituksen esitys ja eduskunnan lakivaliokunnan mietintö ovat saatavana eduskunnan internetsivuilta (www.eduskunta.fi). Yhdistyslaki muuttui 1.9.2010 uudet säännökset etäosallistumisesta yhdistyksen jäsenten kokoukseen ja jäsenten yksimielisestä päätöksestä ilman kokousta, johdon tehtävistä ja tarkastuksesta Johdannoksi

Lisätiedot