SIKOJEN MERKITSEMIS- JA REKISTERÖINTIOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SIKOJEN MERKITSEMIS- JA REKISTERÖINTIOPAS"

Transkriptio

1 1 SIKOJEN MERKITSEMIS- JA REKISTERÖINTIOPAS

2 2 SIKOJEN MERKITSEMIS- JA REKISTERÖINTIOPAS SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. YLEISTÄ Määritelmiä 3 2. REKISTERÖITYMINEN Eläintenpitäjän rekisteröityminen ja muutoksista ilmoittaminen Eläinten pitopaikat Merkintätunnus 5 3. SIKOJEN MERKITSEMINEN Merkintätapa Uudelleen merkitseminen Sikojen merkitseminen teurastamoon siirrettäessä 6 4. ELÄINLUETTELO Eläintenpitäjän luettelonpitovelvollisuus Eläinvälittäjän luettelonpitovelvollisuus Teurastamon luettelonpitovelvollisuus Luetteloiden säilyttäminen 7 5. ILMOITUKSET SIKAREKISTERIIN Siirtoilmoitukset Lukumääräilmoitukset Sikarekisterin ilmoitusväylät 8 6. VALVONTA 8

3 3 SIKOJEN MERKITSEMIS- JA REKISTERÖINTIOPAS 1. YLEISTÄ Sikojen merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettiin maa- ja metsätalousministeriön asetus joulukuussa 2001 (1296/2001) ja helmikuussa 2002 avattiin sikarekisteri ministeriön tietopalvelukeskuksessa (Tike) eläintenpitäjien käyttöön. Rekisterin avulla pystytään seuraamaan eläinten kuljetuksia syntymäpitopaikoistaan lähtien, joten yksittäisen sikalan kannalta voidaan selvittää mistä eri paikoista eläimiä on sinne tullut ja minne kaikkialle eläimiä on sieltä edelleen siirretty. Tautitilanteessa taudin lähtöpaikan nopea selvittäminen ja tartunta-alueen järkevä rajaaminen ovat merkittäviä seikkoja.. Sikojen merkitseminen ja rekisteröinti perustuu EU-säädöksiin ja eläintautilakiin, joissa säädetään jokaisen sikoja pitävän velvollisuudesta rekisteröityä eläintenpitäjäksi sekä ilmoittaa omistamiensa tai hallitsemiensa sikojen tiedot rekisteriin. Määräykset eivät kuitenkaan koske sellaista minisikaa, joka ei ole kosketuksissa tuotantoeläinten kanssa ellei sitä käytetä porsaiden tuottamiseen tai ellei sen omistaja erityisesti halua minisikansa merkittäväksi ja rekisteröitäväksi tämän asetuksen mukaisesti. Rekisteritietojen käyttöä ja luovutusta säätelee laki maaseutuelinkeinorekisteristä Määritelmiä Tässä oppaassa tarkoitetaan sialla kesysikaa, minisika mukaan lukien sekä villisikaa tai sen risteytyksiä lukuun ottamatta luonnonvaraisia kantoja; emakolla vähintään kahdeksan kuukauden ikäistä naaraspuolista sikaa; karjulla vähintään kahdeksan kuukauden ikäistä urospuolista sikaa; nuorella siitossialla jälkeläisten tuotantoon tarkoitettua vähintään kolmen kuukauden ikäistä, mutta enintään kahdeksan kuukauden ikäistä uros- tai naaraspuolista sikaa; lihasialla lihantuotantoon tarkoitettua vähintään kolmen kuukauden ikäistä, mutta enintään kahdeksan kuukauden ikäistä sikaa; porsaalla alle kolmen kuukauden ikäistä sikaa; eläintenpitäjällä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on pysyvästi vastuussa yhdestä tai useammasta siasta; eläinvälittäjällä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka itse tai toisen välityksellä ostaa tai myy ammattimaisesti sikoja ja on vastuussa sioista tilapäisesti, enintään 30 vuorokauden ajan. Eläinvälittäjiä ovat myös ne luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka ostavat sikoja vain teurastamista varten; eläinkuljettajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti kuljettaa eläimiä itse tai toisen palveluksessa tai joka vuokraa tai muutoin luovuttaa toisen käyttöön eläinten kuljetukseen tarkoitetun kuljetusvälineen; teurastamolla Elintarvikeviraston tai eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetussa laissa (23/2006) tarkoitetun kunnan valvontaviranomaisen hyväksymää laitosta, jossa teurastetaan sikoja; pitopaikalla yksikköä, joka muodostuu yhdestä tai useammasta laitoksesta, rakennuksesta, tarhasta tai muusta paikasta, ja jossa sikoja pidetään, kasvatetaan tai käsitellään; sikarekisterillä maaseutuelinkeinorekisteristä annetussa laissa (1515/1994) tarkoitetun maaseutuelinkeinorekisterin toiminnallista alarekisteriä; pitopaikkatunnuksella pitopaikkarekisteriin merkittyä pitopaikan tunnistetta; tilatunnuksella maatilarekisteriin merkittyä maatilan tunnistetta;

4 4 asiakastunnuksella maaseutuelinkeinorekisteriin rekisteröityneelle asiakkaalle annettua tunnusta, jota käyttävät ne tuottajat, joilla ei ole tilatunnusta; eläinvälittäjätunnuksella eläinvälittäjärekisteriin rekisteröityneelle eläinvälittäjälle annettua tunnusta; laitostunnuksella Elintarvikeviraston sikoja teurastavalle laitokselle antamaa hyväksytyn laitoksen numeroa tai tunnusta; merkintätunnuksella maaseutuelinkeinorekisterin pitäjän rekisteröityneelle sikaeläintenpitäjälle antamaa sikojen merkitsemiseen käytettävää tunnusta; yksilötunnuksella mitä tahansa muuta sikojen merkitsemiseen käytettävää yksilökohtaista tunnusta kuin merkintätunnusta; 2. REKISTERÖITYMINEN 2.1. Eläintenpitäjän rekisteröityminen ja muutoksista ilmoittaminen Yhden tai useamman sian pitäjän on rekisteröidyttävä sikojen pitäjäksi. Rekisteröitymislomake toimitetaan ennen eläintenpidon aloittamista maaseutuelinkeinoviranomaiselle siinä kunnassa, missä eläintenpitäjän maatilan talouskeskus tai asuinpaikka sijaitsee. Rekisteröitymislomakkeita ( Rekisteröityminen eläintenpitäjäksi sikaeläimet ) saa kunnasta tai internetistä osoitteesta tu onti_ja_vienti_seka_merkitseminen_ja_rekisterointi/. Rekisteröidyttäessä on ilmoitettava henkilötiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, henkilö- tai liike- ja yhteisötunnus sekä kieli) sikojen pitopaikat (omistuksessa tai hallinnassa olevat) tuotantomuoto (porsas, lihasika, yhdistelmäsikala, villisika, muu) rekisteröinnin syy (tuotannon aloitus, keskeytys, uudelleen aloittaminen tai lopettaminen) ja aloitus-/lopetuspäivämäärä Mikäli näissä tiedoissa tapahtuu muutoksia, on niistä viipymättä ilmoitettava kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Samoin jos sian/sikojen pito keskeytyy vähintään kuuden kuukauden ajaksi, on siitä ilmoitettava em. rekisteröitymislomakkeella. Myös toiminnan uudelleen aloittamisesta tai kokonaan lopettamisesta on ilmoitettava. Ilmoitusaika eläintenpidon muutoksissa on 30 vrk Eläinten pitopaikat Eläintenpitäjä rekisteröi omistuksessaan tai kokonaan omassa hallinnassaan olevan eläinten pitopaikan ja siihen liittyvän tuotantomuodon. Eläintenpitäjän hallinnassa olevasta pitopaikasta liitetään mukaan vuokrasopimus tai kirjallinen selvitys. Eläintenpitäjä saa pitopaikan rekisteröimisen yhteydessä pitopaikkatunnuksen. Tunnusta käytetään ilmoitettaessa eläinten ostoja myyntitapahtumia sekä pitopaikkojen välisiä siirtotapahtumia rekisteriin. Kukin pitopaikka saa vain yhden pitopaikkatunnuksen, vaikka pitopaikassa olisi omien eläinten lisäksi jonkun muunkin eläimiä. Myös yhteisomistuksessa oleva pitopaikka saa vain yhden tunnuksen. Maatilan talouskeskus rekisteröidään ainoaksi pitopaikaksi, jos kaikki tuotantorakennukset ja laitumet ovat talouskeskuksessa tai sen läheisyydessä.

5 5 Talouskeskuksesta selvästi erillään oleva tuotantoyksikkö tai laidunalue rekisteröidään erilliseksi pitopaikaksi erityisesti silloin, kun pitopaikkaan kulku tapahtuu toisen eläintenpitäjän alueen kautta tai kun pitopaikka sijaitsee toisen tuottajan talouskeskuksessa. Jos tuottajalla on useita toisistaan selvästi erillään olevia tuotantoyksiköitä tai laidunalueita, merkitään jokainen niistä omaksi pitopaikakseen. Talouskeskuksesta erillään olevat laidunalueet ilmoitetaan peruslohkoina, peruslohkonumeroa käyttäen. Jos laidunalue koostuu useammasta peruslohkosta, ilmoitetaan vain yksi peruslohkoista pitopaikaksi. Jos pitopaikkana on metsälaidun tai saari, jolla ei ole peruslohkonumeroa, merkitään alue kartalle ja pitopaikka rekisteröidään normaalin peruslohkorekisteröinnin mukaisesti. Pitopaikan rekisteröiminen tapahtuu jättämällä täytetty lomake Tuotantoeläinten pitopaikat, rekisteröinti-/muutosilmoitus kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle (lomakkeita saa kunnasta tai internetistä osoitteesta tu onti_ja_vienti_seka_merkitseminen_ja_rekisterointi/. Jos rekisteröidyn pitopaikan tiedoissa: pitopaikan omistus/hallintasuhteissa, eläinlajeissa, tuotantosuunnassa, tapahtuu muutoksia tai pitopaikka poistuu käytöstä, ilmoitetaan muutokset kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle samalla lomakkeella kuin itse rekisteröintikin, Tuotantoeläinten pitopaikat, rekisteröinti- /muutosilmoitus Merkintätunnus Maaseutuelinkeinoviranomainen antaa eläintenpitäjälle rekisteröitymisvahvistuksen yhteydessä merkintätunnuksen. Merkintätunnusta käytetään sikojen merkitsemisessä ja luetteloinnissa sekä ilmoittaessa sikojen siirtoja rekisteriin. Merkintätunnus on nelinumeroinen, tuottajakohtainen tunnus. 3. SIKOJEN MERKITSEMINEN Eläintenpitäjä on aina vastuussa omistamiensa tai hallitsemiensa sikojen asianmukaisesta merkitsemisestä. Eläintenpitäjän pitopaikassa syntyneet siat on merkittävä. Siat on merkittävä viimeistään silloin, kun niitä aletaan siirtää syntymäpaikastaan muualle, toiseen pitopaikkaan tai toiselle eläintenpitäjälle. Merkitsemättömiä eläimiä ei saa siirtää eikä niitä myöskään saa vastaanottaa edes kuljetusautoon. Yleisin merkintätapa on tatuoiminen Merkintätapa Siat on merkittävä syntymäpitopaikassaan eläintenpitäjän merkintätunnuksella (kts. 2.3.) tatuoiden tai käyttäen korvamerkkiä. Tatuointi voidaan tehdä joko tatuointipihdeillä vasempaan korvanlehteen tai tatuointivasaralla vasemman reiden ulkopintaan. Korvamerkki kiinnitetään sian vasempaan korvaan. Korvamerkistä ei ole olemassa tarkempia säädöksiä, joten eläintenpitäjä voi hankkia merkit vapaasti mistä tahansa eikä merkin mallille ole olemassa mitään vaatimuksia. Merkintätunnuksen lisäksi tuottaja voi halutessaan käyttää myös yksilötunnusta edellyttäen, että merkintätunnuksen luettavuus ei lisämerkinnöistä kärsi. Koe-, seura- tai harraste-eläiminä pidettävien minisikojen merkitsemiseen voidaan käyttää mikrosirua.

6 6 Merkintätunnuksen on oltava luettavissa siasta koko sen elinajan ajan. Tunnuksen luettavuus on tarkistettava aina ennen kuin sika aiotaan siirtää pitopaikastaan. Myös mikrosirun luettavuus on tarkistettava ennen siirtoa. Värillisissä sioissa tatuoinnin erottumisessa on usein ongelmia, joten korvamerkin käyttö olisi silloin suositeltava merkintätapa Uudelleen merkitseminen Mikäli merkintätunnus (tatuointi. mikrosiru tai korvamerkki) on vaurioitunut, kadonnut tai muuttunut lukukelvottomaksi, sika on merkittävä uudelleen. Merkitsemätöntä sikaa ei saa siirtää tai luovuttaa pitopaikastaan. Merkintätunnuksena eläintenpitäjä käyttää omaa merkintätunnustaan. Näin ollen muualla syntyneen sian alkuperätieto vaihtuu. Uudelleenmerkitsemisestä on tehtävä merkintä pitopaikan eläinluetteloon, jolloin jäljitettävyysmahdollisuus säilyy tunnuksen muutoksesta huolimatta (kts. 4.1.) Sikojen merkitseminen teurastamoon siirrettäessä Ennen kuin siat lastataan teurasautoon, eläintenpitäjän on tatuoitava merkintätunnuksensa jokaisen sian keskiselän tai kyljen alueelle keskilinjan molemmille puolille. Oikeaan korvaan kiinnitettävää merkintätunnuksella varustettua korvamerkkiä voidaan käyttää silloin, kun tatuoinnin onnistuminen on epävarmaa nahan värillisyyden tai karvapeitteisyyden takia. Jos sika menee suoraan syntymäpitopaikastaan teuraaksi, yllä kuvattu merkintätapa riittää eli vasempaan takareiteen ei tarvitse lyödä leimaa tai kiinnittää vasempaan korvaan merkkiä. Villisiat ja niiden risteytykset voidaan lähettää teurastamoon ilman tatuointeja tai korvamerkkiä edellyttäen, että samassa kuljetuksessa ei kuljeteta muiden tuottajien sikoja eikä teurastamossa ole sekaannuksen vaaraa. Eläinkuljettajalle on annettava asiakirja, josta käy ilmi siat luovuttaneen eläintenpitäjän nimi, tila- tai asiakastunnus, merkintätunnus, sikojen lukumäärä ja vastaanottava teurastamo. Asiakirja luovutetaan sikojen mukana teurastamoon. 4. ELÄINLUETTELO 4.1. Eläintenpitäjän luettelonpitovelvollisuus Eläintenpitäjän on pidettävä pitopaikoittain sioistaan ajan tasalla olevaa luetteloa. Luettelossa on oltava päivämäärineen seuraavat tapahtumat: 1) sikojen syntymät; 2) sikojen kuolemat; 3) emakoiden, karjujen, nuorten siitossikojen, lihasikojen, porsaiden tai minisikojen vastaanottaminen, vastaanotettujen sikojen lukumäärä merkintätunnuskohtaisesti ja sikojen luovuttajan tila-, asiakas- tai eläinvälittäjätunnus; 4) emakoiden, karjujen, nuorten siitossikojen, lihasikojen, porsaiden tai minisikojen luovuttaminen tai siirtäminen, luovutettujen tai siirrettyjen sikojen lukumäärä merkintätunnuskohtaisesti ja sikojen vastaanottajan tila-, asiakas- tai eläinvälittäjätunnus; sekä 5) kadonneen, vahingoittuneen tai muuten lukukelvottomaksi muuttuneen merkinnän korvaaminen ja korvattu merkintätunnus. Seura- ja harrastuseläimenä pidettävien minisikojen osalta eläinluetteloa ei tarvitse pitää 4) kohdassa tarkoitetuista siirroista.

7 7 Esimerkki eläinluettelosta on esitetty liitteessä Eläinvälittäjän luettelonpitovelvollisuus Eläinvälittäjän on pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa välittämistään sioista. Luetteloon on merkittävä päivämäärineen seuraavat tapahtumat: 1) emakoiden, karjujen, nuorten siitossikojen, lihasikojen sekä porsaiden vastaanottaminen, vastaanottavan kuljetusajoneuvon rekisterinumero, vastaanotettujen sikojen lukumäärä merkintätunnuskohtaisesti ja sikojen luovuttajan tila-, asiakas- tai eläinvälittäjätunnus; sekä 2) emakoiden, karjujen, nuorten siitossikojen, lihasikojen sekä porsaiden luovuttaminen, luovuttavan kuljetusajoneuvon rekisterinumero, luovutettujen sikojen lukumäärä merkintätunnuskohtaisesti ja sikojen vastaanottajan tila-, asiakas- tai eläinvälittäjätunnus Jos eläinvälittäjällä on pitopaikka, hänen on pidettävä ajan tasalla olevaa pitopaikkakohtaista luetteloa sioista. Luetteloon on tällöin merkittävä päivämäärineen 1) emakoiden, karjujen, nuorten siitossikojen, lihasikojen sekä porsaiden purkaminen kuljetusajoneuvosta, kuljetusajoneuvon rekisterinumero ja ajoneuvosta purettujen sikojen lukumäärä merkintätunnuskohtaisesti; sekä 2) emakoiden, karjujen, nuorten siitossikojen, lihasikojen sekä porsaiden uudelleen lastaaminen kuljetusajoneuvoon, kuljetusajoneuvon rekisterinumero ja ajoneuvoon uudelleen lastattujen sikojen lukumäärä merkintätunnuskohtaisesti. Jos eläinvälittäjä siirtää sikoja suoraan teurastamoon, on luetteloon merkittävä ainoastaan seuraavat tapahtumat päivämäärineen: 1) emakoiden, karjujen, nuorten siitossikojen, lihasikojen sekä porsaiden vastaanottaminen, vastaanotettujen sikojen lukumäärä merkintätunnuskohtaisesti ja sikojen luovuttajan tila-, asiakas- tai eläinvälittäjätunnus; sekä 3) emakoiden, karjujen, nuorten siitossikojen, lihasikojen sekä porsaiden luovuttaminen, luovutettujen sikojen lukumäärä merkintätunnuskohtaisesti ja vastaanottavan teurastamon laitostunnus Teurastamon luettelonpitovelvollisuus Teurastamon on pidettävä laitoskohtaisesti ajan tasalla olevaa luetteloa vastaanottamistaan sioista. Luetteloon on merkittävä päivämäärineen emakoiden, karjujen, nuorten siitossikojen, lihasikojen sekä porsaiden vastaanottaminen, vastaanotettujen sikojen lukumäärä merkintätunnuskohtaisesti, sikojen luovuttajan tila-, asiakas- tai eläinvälittäjätunnus sekä vastaanotettujen sikojen teurastaminen Luetteloiden säilyttäminen Eläintenpitäjän, eläinvälittäjän ja teurastamon on säilytettävä edellä kuvattuja luettelotietoja kuluvan vuoden ja sitä seuraavien kolmen kalenterivuoden ajan. Luettelot on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaisille. Luettelon tietojen on oltava sellaisessa muodossa, että ne voidaan tarkastaa ilman kohtuutonta vaivaa. 5. ILMOITUKSET SIKAREKISTERIIN 5.1. Siirtoilmoitukset

8 8 Eläintenpitäjän ja eläinvälittäjän on ilmoitettava rekisteriin sikojen vastaanottamisesta, luovuttamisesta tai siirtämisestä pitopaikasta toiseen viimeistään seitsemäntenä päivänä kyseisestä tapahtumasta. Jos ilmoitus tehdään postitse, on huolehdittava siitä, että ilmoitus on perillä Tikessä 7. päivänä. Ilmoituksesta on käytävä ilmi samat tiedot mitä on lueteltu vastaavasta tapahtumasta merkittäväksi toisaalta eläintenpitäjän (kts 4.1. kohdat 3 ja 4) toisaalta eläinvälittäjän (kts 4.2. kohdat 1 ja 2) omaan eläinluetteloon. Eläintenpitäjä, joka omistaa satelliittisikalan, voi sopia siirtoilmoitusten tekemisestä keskitetysti napasikalasta käsin, jolloin satelliitit eivät tee omia ilmoituksiaan sikarekisteriin. Kullekin satelliitille on tietenkin oltavat omat ajantasaiset eläinluettelonsa Lukumääräilmoitukset Eläintenpitäjän on tehtävä sikarekisteriin lukumääräilmoitukset sioistaan kolme kertaa vuodessa eli toukokuussa (tammi huhtikuu), syyskuussa (touko-elokuu) ja seuraavan vuoden tammikuussa (syys-joulukuu). Ilmoitettavat eläinmäärät kuukausittain: pitopaikassa elävänä tai kuolleena syntyneiden porsaiden yhteismäärä pitopaikassa kuolleiden porsaiden määrä, ml. kuolleena syntyneet pitopaikassa kuolleiden, muiden kuin porsaiden, yhteismäärä pitopaikassa kuukauden 1.pnä olevien sikojen lukumäärä ryhmittäin Siat ryhmitellään ikäluokittain: o porsaat alle 3 kk o lihasiat 3-8 kk o nuoret siitossiat 3-8 kk o karjut vähint 8 kk o emakot vähint. 8 kk o minisiat Ilmoituslomakkeet katso Liite Sikarekisterin ilmoituskanavat Sikarekisterin sähköinen sovellus internetissä. Sovelluksen käyttöoikeuksia hallinnoi maaseutuelinkeinoviranomainen, jolta saa käyttäjätunnuksen ja salasanan. Sovelluksen käyttöohje löytyy Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran nettisivuilta. Sovellus toimii osoitteessa: https://sika.evira.fi Paperilomakkeella Sikarekisterin Asiakaspalveluun (postitustiedot lomakkeessa). Lomakkeita saa maaseutuelinkeinoviranomaisilta ja Eviran internetsivuilta Eläinmääräilmoitusjaksoittain on oma ilmoituslomakkeensa. Asiakaspalveluun voi tehdä sikojen eläinmääräilmoitukset ja osto-, myynti- ja siirtoilmoitukset. Ilmoitukset olisi epäselvyyksien välttämiseksi suositeltavinta antaa kirjallisessa muodossa, ei puhelimitse. Asiakaspalvelun puhelinnumero: (ruotsinkielellä ) Aukioloaika: arkisin 9:00 12:00 Osoite: Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus/sikarekisteri PL 310, VALTIONEUVOSTO, fax:

9 9 Eläinvälittäjä tai teurastamo voi tehdä sikojen osto- ja myynti-ilmoitukset eläintenpitäjän puolesta mikäli eläintenpitäjä on kirjallisesti valtuuttanut eläinvälittäjän tekemään ilmoitukset puolestaan. Vastuu ilmoitusten oikeellisuudesta ja ilmoitusajoista on aina eläintenpitäjällä. 6. VALVONTA Valvonnassa tarkastetaan eläintenpitäjäksi rekisteröityminen, eläinten merkitseminen ja eläinluettelonpito sekä siirto- ja lukumääräilmoitusten teko sikarekisteriin. Sikojen merkitsemis- ja rekisteröimisjärjestelmän noudattamista valvotaan vuosittain eläintenpitäjien luona paikanpäällä tehtävin tarkastuksin. Vuosittain valvotaan n. 5 prosenttia sikaeläinten pitäjistä. Vuoden 2005 alusta lähtien ovat astuneet voimaan täydentävät ehdot, joiden mukaisesti puutteet sikojen merkitsemisessä ja rekisteröinnissä saattavat alentaa mitä tahansa maatilalle myönnettäviä suoria EU-tukia. Liitteet 1. Rekisteröityminen, lomake 2. Pitopaikan rekisteröiminen, lomake 3. Eläinluettelomalli 4. Lukumääräilmoitukset, lomake

SIKOJEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI

SIKOJEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI SIKOJEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI 1 Idea ja merkitys Eläimen jäljitettävyys koko sen elinkaaren ajalta Mahdolliset eläintautitilanteet Taudin lähtöpaikan nopea selvitys Tartunta-alueen järkevä rajaaminen

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015. Hämeen ELY-keskus

Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015. Hämeen ELY-keskus Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015 Hämeen ELY-keskus 1 MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI (naudat, siat, lampaat, vuohet) Yksi täydentävien ehtojen osa-alueista -> valvontaseuraamukset aiheuttavat

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1408. Laki

SISÄLLYS. N:o 1408. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1408 1411 SISÄLLYS N:o Sivu 1408 Laki joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015

Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015 Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015 NEUVO 2020, 3.12. Seinäjoki, 5.12. Vaasa, 10.12. Järvenpää. 1 Miksi merkintää ja rekisteröintiä? Eläintaudin puhjetessa on tiedettävä missä kukin eläin on ollut

Lisätiedot

LAMPAIDEN JA VUOHIEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI

LAMPAIDEN JA VUOHIEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI LAMPAIDEN JA VUOHIEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI 1 Idea ja merkitys Eläimen jäljitettävyys koko sen elinkaaren ajalta Mahdolliset eläintautitilanteet Taudin lähtöpaikan nopea selvitys Tartunta-alueen järkevä

Lisätiedot

Lomake vastaanotettu, pvm. Liitteitä, kpl Vastaanottaja. Nimi Tilatunnus/asiakastunnus Henkilötunnus Kieli. Postinumero ja postitoimipaikka

Lomake vastaanotettu, pvm. Liitteitä, kpl Vastaanottaja. Nimi Tilatunnus/asiakastunnus Henkilötunnus Kieli. Postinumero ja postitoimipaikka ELÄINTEN PITOPAIKAT REKISTERÖINTI- / MUUTOSILMOITUS 1 (7) Lue täyttöohjeet huolellisesti läpi ennen lomakkeen Viranomaiset merkinnät täyttämistä. Lomake palautetaan ilmoittajan maatilan talouskeskuksen

Lisätiedot

PITOPAIKAN REKISTERÖINTI- / MUUTOSILMOITUS (Turkiseläimet, hirvi- ja kamelieläimet)

PITOPAIKAN REKISTERÖINTI- / MUUTOSILMOITUS (Turkiseläimet, hirvi- ja kamelieläimet) 1 (8) Lue täyttöohjeet huolellisesti läpi ennen lomakkeen täyttämistä. Lomake palautetaan ilmoittajan maatilan talouskeskuksen sijaintikunnan tai ilmoittajan asuinkunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Lisätiedot

PITOPAIKAN REKISTERÖINTI- / MUUTOSILMOITUS (mehiläiset ja kimalaiset)

PITOPAIKAN REKISTERÖINTI- / MUUTOSILMOITUS (mehiläiset ja kimalaiset) (Mehiläiset ja kimalaiset ) 1 (8) Lue täyttöohjeet huolellisesti läpi ennen lomakkeen täyttämistä. Lomake palautetaan ilmoittajan maatilan talouskeskuksen sijaintikunnan tai ilmoittajan asuinkunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Lisätiedot

Viranomaisen merkinnät Lomake vastaanotettu, pvm Liitteitä, kpl Vastaanottaja

Viranomaisen merkinnät Lomake vastaanotettu, pvm Liitteitä, kpl Vastaanottaja 1 (1) Lue täyttöohjeet huolellisesti läpi ennen lomakkeen täyttämistä. Lomake palautetaan ilmoittajan maatilan talouskeskuksen sijaintikunnan tai ilmoittajan asuinkunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJE. Sikarekisteri teurastamoille ja välittäjille

KÄYTTÄJÄN OHJE. Sikarekisteri teurastamoille ja välittäjille teurastamoille ja välittäjille Laatija: 7.3.2011 Piia Kauppi Evira Tarkistaja: 29.9.2011 Laura Vieraankivi, Pia Vilen Evira Hyväksyjät: 28.9.2011 Matti Huttunen Evira DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Huom. Muutoshistoriaan

Lisätiedot

Lampaiden ja vuohien merkitsemis- ja rekisteröintiopas. Eviran ohje 15407/01

Lampaiden ja vuohien merkitsemis- ja rekisteröintiopas. Eviran ohje 15407/01 Lampaiden ja vuohien merkitsemis- ja rekisteröintiopas Eviran ohje 15407/01 Eviran ohje 15407/01 Käyttöönotto 20.05.2009 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 4 2 REKISTERÖITYMINEN...

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus siat 9.4.2015 1

Eläinten hyvinvointikorvaus siat 9.4.2015 1 Eläinten hyvinvointikorvaus siat 9.4.2015 1 Yleistä sitoumuksesta Sitoumus tehdään 1.5.2015 31.12.2016 väliseksi ajaksi Seuraava mahdollisuus hakea sitoumusta 11/2016, koskien vuotta 2017 (vuonna 2016

Lisätiedot

Lammas- ja vuohirekisterisovellus Pikaohje eläintenpitäjille

Lammas- ja vuohirekisterisovellus Pikaohje eläintenpitäjille Lammas- ja vuohirekisterisovellus Pikaohje eläintenpitäjille SISÄLLYSLUETTELO 1. Käyttäjätunnukset 2 2. Kirjautuminen järjestelmään 2 3. Eläintenpitäjän eläimet ja rekisterin valinta 4 4. Ilmoitukset 4.1

Lisätiedot

Eläinten rekisteröinti ja ruhojen hävitys

Eläinten rekisteröinti ja ruhojen hävitys Eläinten rekisteröinti ja ruhojen hävitys Minna Norismaa Yritysneuvoja, maatilat ProAgria Pohjois-Karjala Lähde: Evira (diat joissa ei erillistä mainintaa) Nautaeläinten merkitseminen ja rekisteröinti

Lisätiedot

Nautaeläinten merkitsemis- ja rekisteröintiopas. Eviran ohje 15421/01

Nautaeläinten merkitsemis- ja rekisteröintiopas. Eviran ohje 15421/01 Nautaeläinten merkitsemis- ja rekisteröintiopas Eviran ohje 15421/01 Eviran ohje 15421/02 Käyttöönotto 11.09.2009, päivitys 4.2.2010 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...4

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA

ELINTARVIKKEIDEN ENSISAAPUMISVALVONTA KESKUSTELU- JA TIEDOTUSTILAISUUS ENSISAAPUMISESTA JA ELINTARVIKEKULJETUKSISTA 6.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Elintarvikehygieniayksikkö Ylitarkastaja Joni Haapanen SÄÄDÖKSET Elintarvikelaki

Lisätiedot

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen

Lisätiedot

ELÄINKOULUTUS 2016. Paula Gustafsson 31.3.2016 1

ELÄINKOULUTUS 2016. Paula Gustafsson 31.3.2016 1 ELÄINKOULUTUS 2016 Paula Gustafsson 31.3.2016 1 TÄYDENTÄVÄT EHDOT Tukihakemuksen jättänyt viljelijä on vastuussa täydentävien ehtojen noudattamisesta vuonna 2016 aikavälillä 01.01-31.12.2016 Hyvän maatalouden

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Emakoita Karjuja Porsaita > 8 viikkoa Kasvatus-/lihasikoja Muita yht. kpl.

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Emakoita Karjuja Porsaita > 8 viikkoa Kasvatus-/lihasikoja Muita yht. kpl. Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS SIKA Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys direktiivin 2008/120/EY sisältämien, sikojen

Lisätiedot

Pikaohje eläintenpitäjille Lammas- ja vuohirekisterisovellus

Pikaohje eläintenpitäjille Lammas- ja vuohirekisterisovellus Pikaohje eläintenpitäjille Lammas- ja vuohirekisterisovellus SISÄLLYSLUETTELO 1. Käyttäjätunnukset... 2 2. Kirjautuminen järjestelmään... 2 3. Eläintenpitäjän eläimet... 5 4. Ilmoitukset... 7 4.1 Poikimisilmoitus...

Lisätiedot

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM ELÄINTUET 2016 Lähde: Maaseutuvirasto, MMM Kansalliset eläintuet EU- palkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus 2 Kansalliset eläintuet Yleiset ehdot Tuenhakijan on oltava vähintään 18 vuotta (31.12.2015) Voidaan

Lisätiedot

Lampaiden ja vuohien teurastus- ja välitysilmoituksen pikaopas. Eviran ohje

Lampaiden ja vuohien teurastus- ja välitysilmoituksen pikaopas. Eviran ohje Lampaiden ja vuohien teurastus- ja välitysilmoituksen pikaopas Eviran ohje Eviran ohje Käyttöönotto 10/2009 TIHY Hyväksyjä Esittelijä Lisätietoja Matti Huttunen Pia Vilen Tietohallintoyksikkö SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Eläinsuojelulakiin liittyvät tarkastukset sikatiloilla. Jottei totuus unohtuisi. Säädökset 10.12.2012

Eläinsuojelulakiin liittyvät tarkastukset sikatiloilla. Jottei totuus unohtuisi. Säädökset 10.12.2012 Eläinsuojelulakiin liittyvät tarkastukset sikatiloilla Sikatilojen työnantajaosaaminen 13.12.2012 Hämeenlinna Outi Hälli ELT, Tuotantoeläinten terveyden-ja sairaanhoidon erikoiseläinlääkäri, Dipl. ECPHM

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 79/05. 9.12.2005 5329/01/2005 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2006 alkaen - toistaiseksi Kumoaa

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 79/05. 9.12.2005 5329/01/2005 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2006 alkaen - toistaiseksi Kumoaa MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 79/05 Pvm Dnro 9.12.2005 5329/01/2005 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.1.2006 alkaen - toistaiseksi Kumoaa Kotieläinten jalostusaineksen polveutumistodistuksista

Lisätiedot

Eläinvalvonnat. EU-avustaja 18.3.2014. Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina

Eläinvalvonnat. EU-avustaja 18.3.2014. Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina Eläinvalvonnat EU-avustaja 18.3.2014 Keski-Suomen ELY-keskus/ Lahikainen Taina Valvontamäärät vuonna 2013 Nautojen valvonta (nautap. + eht + kansalliset) Palkkiovalvonta, tilakäynti 72 tilalla Ristiintarkastusvalvonta

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto MEIJERIMAIDON VIITEMÄÄRIEN JA ERITYISVIITEMÄÄRIEN SIIRTÄMISESTÄ

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto MEIJERIMAIDON VIITEMÄÄRIEN JA ERITYISVIITEMÄÄRIEN SIIRTÄMISESTÄ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto Pvm Dnro 19.5.2000 1890/01/2000 Työvoima- ja elinkeinokeskukset Ahvenanmaan lääninhallitus Valtuutussäännökset: Laki Euroopan yhteisön

Lisätiedot

1. Haaskaruokintapaikan ilmoittajan tiedot Nimi Asiakastunnus Henkilötunnus / Y-tunnus Kieli

1. Haaskaruokintapaikan ilmoittajan tiedot Nimi Asiakastunnus Henkilötunnus / Y-tunnus Kieli luonnonvaraisten eläinten ruokintaan 1 (4) Lue täyttöohjeet huolellisesti läpi ennen lomakkeen täyttämistä. Lomake palautetaan haaskapaikan sijaintikunnan kunnaneläinlääkärille. Lomake vastaanotettu, pvm

Lisätiedot

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta xxx/20xx Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta Annettu Helsingissä xx paivänä xxxkuuta 20xx Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläinten lääkitsemisestä

Lisätiedot

TUKIHAKUKOULUTUS 2015 23.3.2015 1

TUKIHAKUKOULUTUS 2015 23.3.2015 1 TUKIHAKUKOULUTUS 2015 23.3.2015 1 TÄYDENTÄVÄT EHDOT Tukihakemuksen jättänyt viljelijä on vastuussa täydentävien ehtojen noudattamisesta vuonna 2015 aikavälillä 01.01-31.12.2015 Hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärin lääkekirjanpidosta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 22/14 Päivämäärä Dnro 17.11.2014 2164/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2014 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinlääkärien

Lisätiedot

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa

Eviran ohje 16038/1. Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Eviran ohje 16038/1 Ulkokanojen munien tuottaminen Suomessa Sivu/sivut 1 / 7 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro. ulkomaille suuntautuvan pitkän kuljetuksen lähtöpaikassa. kuljetuksen jälkeen tehty asiakirjatarkastus ELÄINSUOJELUTARKASTUS ELÄINKULJETUS Lain eläinten kuljetuksesta (1429/2006) 29 :n tarkoittama tarkastus neuvoston asetuksen (EY) 1/2005* sisältämien, eläinten suojelua kuljetuksen aikana koskevien vähimmäisvaatimusten

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Pikaohje eläintenpitäjille Lammas- ja vuohirekisterisovellus

Pikaohje eläintenpitäjille Lammas- ja vuohirekisterisovellus Pikaohje eläintenpitäjille Lammas- ja vuohirekisterisovellus SISÄLLYSLUETTELO 1. Käyttäjätunnukset 2 2. Kirjautuminen järjestelmään 3 3. Eläintenpitäjän eläimet ja rekisterin valinta 4 4. Ilmoitukset 4.1

Lisätiedot

Nautaeläinten merkinnät ja rekisterikysely sekä niiden viranomaisvalvonta teurastamoissa ja pienteurastamoissa

Nautaeläinten merkinnät ja rekisterikysely sekä niiden viranomaisvalvonta teurastamoissa ja pienteurastamoissa Nautaeläinten merkinnät ja rekisterikysely sekä niiden viranomaisvalvonta teurastamoissa ja (Eviran ohje 16007/3) Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Esittelijä Satu Salmela Sivu/sivut 1 / 14 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008

Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008 AJANKOHTAISKIRJE 1(4) Valvontaosasto Pvm/Datum/Date Dnro/Dnr/ DNo Tuonti- ja markkinavalvontayksikkö 6.5.2008 3451/923/2008 Ensisaapumistoimijat VASTUU ENSISAAPUMISVALVONNASTA SIIRTYY EVIRALLE 1.5.2008

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Taina Mikkonen Eläinten terveys - ja hyvinvointiyksikkö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen on useimpien

Lisätiedot

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016. Muutoksia tulossa

TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016. Muutoksia tulossa TÄYDENTÄVÄT EHDOT 2016 Muutoksia tulossa Läänineläinlääkäri, Etelä-Suomen aluehallintovirasto 4.4.2016 1 Täydentävät ehdot= TE Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen on EU:n maksamien

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma

Maaseutuviraston määräyskokoelma MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 19.3.2013 Dnro 725/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/13 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista

Elintarvikelainsäädännön uudistuksista Elintarvikelainsäädännön uudistuksista 27.9.2010 Eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki Maa- ja metsätalousministeriö Elintarvike- ja terveysosasto Elintarviketurvallisuusyksikkö Elintarvikelainsäädännön

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Kansanhuoltolautakunnille

Kansanhuoltolautakunnille KANS ANHUOLTOMINISTERIÖ. Helsingissä 10 p:nä heinäkuuta 1942. Kiertokirje N:o 202. Kansanhuoltolautakunnille kananmunien hankintaliikkeille. ja Kananmunien säännöstely: Valtioneuvosto on 9/7-42 antanut

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015. 121/2015 Valtioneuvoston asetus. eläinten hyvinvointikorvauksesta

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015. 121/2015 Valtioneuvoston asetus. eläinten hyvinvointikorvauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015 121/2015 Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

Rehut täydentävissä ehdoissa kotieläintiloilla. Kaisa Kauranen Maaseutupalvelut yksikkö

Rehut täydentävissä ehdoissa kotieläintiloilla. Kaisa Kauranen Maaseutupalvelut yksikkö Rehut täydentävissä ehdoissa kotieläintiloilla 5.2.2015 Rehusäädösten noudattaminen Rehulainsäädännön vaatimukset koskevat kaikkia rehualan alkutuotannon toimijoita: - elintarviketuotantoeläimiä ruokkivia.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 913. Asetus. Liettuan kanssa yhteistyöstä rikosten torjunnassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

SISÄLLYS. N:o 913. Asetus. Liettuan kanssa yhteistyöstä rikosten torjunnassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 1997 N:o 913 919 SISÄLLYS N:o Sivu 913 Asetus Liettuan kanssa yhteistyöstä rikosten torjunnassa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta...

Lisätiedot

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0

ILMOITUSSOVELLUS 4.1. Rahanpesun selvittelykeskus REKISTERÖINTIOHJE. SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Rahanpesun selvittelykeskus ILMOITUSSOVELLUS 4.1 REKISTERÖINTIOHJE SOVELLUS: 2014 UNODC, versio 4.1.38.0 Tekninen tuki: puh: 0295 486 833 (ark. 8-16) email: goaml.krp@poliisi.fi Ilmoitusten sisältöön liittyvät

Lisätiedot

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset)

Vähittäismyyntitoiminta (elintarvikehuoneiston minimivaatimukset) Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

Miten edunvalvoja rekisteröidään?

Miten edunvalvoja rekisteröidään? Miten edunvalvoja rekisteröidään? Rekisteröintimenettely: konsultti- ja lakiasiaintoimistot, jotka harjoittavat edunvalvontaa EU:n toimielimissä 1. Esittely Rekisteröinti aloitetaan valitsemalla kotisivun

Lisätiedot

Kirjanpito ja eläinhallintajärjestelmän käyttö koe-eläinyksikössä

Kirjanpito ja eläinhallintajärjestelmän käyttö koe-eläinyksikössä Kirjanpito ja eläinhallintajärjestelmän käyttö koe-eläinyksikössä Koe-eläinkeskus/ Niina Kemppinen 10.10.2012 1 Lainsäädännössä Direktiivi 2010/63/EU http://eurlex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:3201

Lisätiedot

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun?

Elintarvikkeiden valmistaminen ja pakkaamattomien eläinperäisten elintarvikkeiden myyminen. Mahdollisuuksia: Miten pääsen alkuun? Esitteessä kerrotaan keskeisimmät askelmerkit elintarvikkeiden vähittäismyyntitoiminnan aloittamiseen. Kaikissa kysymyksissä sinua palvelevat oman alueesi Aitoja makuja -jäsenet sekä kuntasi elintarvikevalvontaviranomainen.

Lisätiedot

1.1) Organisaatio: Suomen Autoteknillinen Liitto ry (SATL) Köydenpunojankatu 8 00180 HELSINKI Puhelin: (09) 694 4724 Sähköposti: satl@satl.

1.1) Organisaatio: Suomen Autoteknillinen Liitto ry (SATL) Köydenpunojankatu 8 00180 HELSINKI Puhelin: (09) 694 4724 Sähköposti: satl@satl. 1/5 Suomen Autoteknillinen Liitto ry JÄSENREKISTERIN REKISTERISELOSTE (Henkilötietolaki [523/1999] 10 ) 1) REKISTERINPITÄJÄ 2) REKISTERIN NIMI 1.1) Organisaatio: Suomen Autoteknillinen Liitto ry (SATL)

Lisätiedot

Mittarit. Auditointi. Sikavalle haetaan 2013 alkupuolella kansallinen laatujärjestelmä status. Kansallinen laatujärjestelmä

Mittarit. Auditointi. Sikavalle haetaan 2013 alkupuolella kansallinen laatujärjestelmä status. Kansallinen laatujärjestelmä Alustus: Laatujärjestelmä pohjautuu sikaloiden terveydenhuollon seurantajärjestelmään SIKAVAAN, johon kuuluu yli 97 % suomalaisesta sianliha tuotannosta. Sitä ylläpitää Eläintautien torjuntayhdistys ETT

Lisätiedot

Eviran ohje 16014/1. Teurastettavan hevoseläimen tunnistusasiakirjan tarkastaminen

Eviran ohje 16014/1. Teurastettavan hevoseläimen tunnistusasiakirjan tarkastaminen Eviran ohje 16014/1 Teurastettavan hevoseläimen tunnistusasiakirjan tarkastaminen Esittelijä Riina Tolvanen Sivu/sivut 1 / 9 TEURASTETTAVAN HEVOSELÄIMEN TUNNISTUSASIAKIRJAN TARKASTAMINEN Sisältö 1 Yleistä...

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto OHJE 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2012 toistaiseksi. Sovelletaan 17.4.2011 pidettyjen eduskuntavaalien jälki-ilmoituksen tekemiseen

Lisätiedot

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta.

15.1.2015. Myyntipaikkaan voi tulla tuntia ennen kauppahallin avautumista ja sieltä tulee poistua tunnin kuluessa kauppahallin sulkeutumisesta. 1 (5) Hakemukset kauppiasyhdistykselle (puheenjohtajan tai edustajan hyväksymä hakemus): alle 1 kalenterikuukausi (1-4 viikkoa) - etusijalla Hakaniemen kauppahallin vuokralaiset (kauppiasyhdistys päättää

Lisätiedot

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten 7.1.2015 alkaen käyttöönotettavaan AIPAL aikuiskoulutuksen palautejärjestelmään myönnetään käyttöoikeuksia.

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten 7.1.2015 alkaen käyttöönotettavaan AIPAL aikuiskoulutuksen palautejärjestelmään myönnetään käyttöoikeuksia. AIPAL-KÄYTTÖOHJE 7.1.2015 1(6) Näyttötutkinnon järjestäjän AIPAL-koulutustoimijan pääkäyttäjälle TERVETULOA AIPAL - KOULUTUSTOIMIJAN PÄÄKÄYTTÄJÄKSI! Tässä ohjeessa kerrotaan, miten 7.1.2015 alkaen käyttöönotettavaan

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä AJONEUVOHALLINTOKESKUS Ennakkotehtävä 1 AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6

Lisätiedot

Palveluseteli-info 23.2.2012

Palveluseteli-info 23.2.2012 Palveluseteli-info 23.2.2012 Tilaajapäällikkö Niina Korpelainen Niina Korpelainen 1 Ilmoituksenvaraiset palvelut Ilmoituksenvarainen toiminta on muuta kuin ympärivuorokautista sosiaalipalvelua ympärivuorokautisuudella

Lisätiedot

MATKUSTAJAN TULLI-ILMOITUS Perusmuoto

MATKUSTAJAN TULLI-ILMOITUS Perusmuoto MATKUSTAJAN TULLI-ILMOITUS Perusmuoto * On täytettvää henkilöitä, jotka ovat täyttäneet 16 * Valitut ilmoittajan vastaus ilmestyy oikeaan ruutuun x * Suoritetaan jäljennös, joka on luonnollinen henkilöllä,

Lisätiedot

Kasvintuotannon elintarvikehygienia

Kasvintuotannon elintarvikehygienia Kasvintuotannon elintarvikehygienia Neuvo 2020 Seinäjoki 3.12 / Vaasa (sv) 5.12 / Järvenpää 10.12 Evira / Elintarvikehygieniayksikkö 1 Ylitarkastaja Noora Tolin Esityksen sisältö Kaikelle elintarvikkeiden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus klassisen sikaruton vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus klassisen sikaruton vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 11/14 Päivämäärä Dnro 28.3.2014 528/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.5.2014 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus klassisen sikaruton

Lisätiedot

Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja toimittaminen myyntiin. Anne Fagerlund Ylitarkastaja Elintarvikehygieniayksikkö, Evira

Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja toimittaminen myyntiin. Anne Fagerlund Ylitarkastaja Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja toimittaminen myyntiin Anne Fagerlund Ylitarkastaja Elintarvikehygieniayksikkö, Evira Luonnonvaraisen riistan lihan käsittely ja toimittaminen myyntiin Lainsäädäntöä

Lisätiedot

Sähköisen vienti- ja tuontitodistuspalvelun käyttöohje

Sähköisen vienti- ja tuontitodistuspalvelun käyttöohje Sähköisen vienti- ja tuontitodistuspalvelun käyttöohje 12.05.2011 SISÄLLYSLUETTELO SIVU I MAASEUTUVIRASTON YHTEYSTIEDOT 3 II MUUT YHTEYSTIEDOT 3 1 YLEISTÄ 4 2 REKISTERÖITYMINEN SÄHKÖISEN HAKUPALVELUN ASIAKKAAKSI

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus afrikkalaisen sikaruton vastustamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 10/14 Päivämäärä 28.3.2014 Dnro 527/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.5.2014 toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus afrikkalaisen sikaruton

Lisätiedot

Eläintiheydet tukiehdoissa Rekisterit ja merkintä EHT. Minna Mustonen Tukihakukoulutus 2013

Eläintiheydet tukiehdoissa Rekisterit ja merkintä EHT. Minna Mustonen Tukihakukoulutus 2013 Eläintiheydet tukiehdoissa Rekisterit ja merkintä EHT Minna Mustonen Tukihakukoulutus 2013 Luonnonhaittakorvaus lisäosa Eläintiheys 0,4 ey/ tukikelpoinen ha tai 10 ey ja 0,2ey/ tukikelpoinen ha Edellisen

Lisätiedot

Hevosten lääkitys. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Evira

Hevosten lääkitys. Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Evira Ylitarkastaja Henriette Helin-Soilevaara Evira Lääkkeet ja lainsäädäntö Eläinten lääkitsemisen lainsäädännöllä varmistetaan eläinten hyvinvointia, ihmisten ja eläinten terveyttä, elintarviketurvallisuutta

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Viljelijätuki- infot kevät 2015 Läänineläinlääkäri Laura Haltia Läänineläinlääkäri Vuokko Puurula Etelä- Suomen aluehallintovirasto 17.3.2015 1 Täydentävät ehdot

Lisätiedot

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Taustaa Lääkelainsäädännön eläinlääkintään liittyvät lait ja asetukset muuttuivat vuonna 2014. Eläinlääkärillä on mahdollisuus luovuttaa lääkkeitä varalle

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 204 212 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta

Lisätiedot

Sikava-terveydenhuoltosuunnitelma

Sikava-terveydenhuoltosuunnitelma TERVEYDENHUOLTOSUUNNITELMA (11.8.2011) Sivu 1 (5) Sikava-terveydenhuoltosuunnitelma Tuottajan nimi Tilatunnus Pitopaikkatunnus (täytettävä jos tilalla enemmän kuin yksi pitopaikka) Lähiosoite Postinumero

Lisätiedot

INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU. Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan

INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU. Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan INTERVAC KANSAINVÄLINEN LOMAPALVELU Lomailijoille, jotka kulkevat omia polkujaan INTERVAC-lomapalvelu aina vuodesta 1953 lähtien u Voit vaihtaa asunnon toisen kanssa kotimaassa tai ulkomailla. Kun asut

Lisätiedot

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset

Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Täydentävien ehtojen eläinten hyvinvoinnin uudet vaatimukset Ympäristöneuvonnan neuvontapäivät Tampere 15.3.2016 Eläinten terveys ja hyvinvointi yksikkö Taina Mikkonen Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot

Lisätiedot

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta?

Yhdistyslaki pähkinän kuoressa. Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyslaki pähkinän kuoressa Mihin yhdistyslaki velvoittaa hallitusta? Yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki (26.5.1989/503) Tärkein yhdistyksiä ohjaava laki. Yhdistyksen kokous Ylin päätäntävalta

Lisätiedot

Määräys. Soveltamisala. Ilmoittautumisen määräaika. Ilmoittautumisen yhteydessä annettavat tiedot

Määräys. Soveltamisala. Ilmoittautumisen määräaika. Ilmoittautumisen yhteydessä annettavat tiedot Määräys 1 (9) 64/2012 M Määräys TAAJUUSALUEEN 791-821 MHZ JA 832-862 MHZ HUUTOKAUPASTA 1 Soveltamisala 2 Ilmoittautumisen määräaika 3 Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2012 Viestintävirasto on määrännyt

Lisätiedot

Tilatukioikeudet. 2014 vanhoilla säännöillä 2015 suurten muutosten vuosi Aktiiviviljelijä Tukioikeuksien siirto Ylimääräisten mitätöinti

Tilatukioikeudet. 2014 vanhoilla säännöillä 2015 suurten muutosten vuosi Aktiiviviljelijä Tukioikeuksien siirto Ylimääräisten mitätöinti Tilatukioikeudet 2014 vanhoilla säännöillä 2015 suurten muutosten vuosi Aktiiviviljelijä Tukioikeuksien siirto Ylimääräisten mitätöinti Tiedot perustuu valmistelun nykyiseen tilanteeseen. 28.11.2014 P

Lisätiedot

Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteet

Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteet OHJE 14616 Sivu/sivut 1 / 5 Kasvipassia tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteet Tämä ohje sisältää tietoa kasvipassia ja/tai taimitodistusta käyttävien taimituottajien rekisteröintivelvoitteista.

Lisätiedot

KANSALLISET KOTIELÄINTUET

KANSALLISET KOTIELÄINTUET KANSALLISET KOTIELÄINTUET Hakijan edellytykset Yli 18-v. Puolisolla voi täyttää ikäehtoa Yhteisössä väh. yksi osallinen yli 18-v. Ei enää 68 v yläikärajaa ja MYEL-ehtoa Hallinnassa väh. 5 ha peltoa AB-alue

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

TALLIMÄÄRÄYKSET 2014 ja muuta ajankohtaista

TALLIMÄÄRÄYKSET 2014 ja muuta ajankohtaista TALLIMÄÄRÄYKSET 2014 ja muuta ajankohtaista Pori 12.2.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, läänineläinlääkäri Taina-Riitta Seppälä 12.2.2014 1 Eläinsuojelulainsäädäntö Eläinsuojelulaki (247/1996) Eläinsuojeluasetus

Lisätiedot

PC-WISUN KÄYTTÄJÄN SIIRTYMINEN WEBWISUN KÄYTTÖÖN

PC-WISUN KÄYTTÄJÄN SIIRTYMINEN WEBWISUN KÄYTTÖÖN PC-WISUN KÄYTTÄJÄN SIIRTYMINEN WEBWISUN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO... 3 2. WEBWISUUN KIRJAUTUMINEN... 3 2.1 WebWisuun kirjautuminen salasanan avulla... 3 2.1.1 Lisenssinumero... 3 2.1.2 Salasana...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) Ympäristölautakunta Etp/2 25.08.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (5) 2 Elintarvikelain 13 :n mukainen hakemus Lihakauppa Roslund Ky:n liha-alan laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta HEL 2015-007493 T 11 02 02 01 Päätösehdotus

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Tukihakukoulutus Taina Mikkonen/Niina Pulkkinen Eläinten terveys - ja hyvinvointiyksikkö Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden noudattaminen

Lisätiedot

Merijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. lannan varastoinnista lantapatterissa. lannan luovuttamisesta toiselle viljelijälle

Merijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. lannan varastoinnista lantapatterissa. lannan luovuttamisesta toiselle viljelijälle ILMOITUS Merijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lannan varastoinnista lantapatterissa lannan luovuttamisesta toiselle viljelijälle lannan luovuttamisesta ympäristöluvan saaneelle hyödyntäjälle

Lisätiedot

Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015-2020. Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi

Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015-2020. Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi Sikojen hyvinvointikorvaukset 2015-2020 Riitta Pietilä, ProAgria Länsi-Suomi Eläinten hyvinvointikorvaus 2015-2020 Uusi Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2015-2020 Kaikki vanhat sitoumukset katkeavat

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Riistavahinkojen korvausjärjestelmän toimeenpano. Petovahinkotarkastaja -koulutus Sodankylä 11.5.2010 ja Pudasjärvi 12.5.2010 Marika Lehtinen

Riistavahinkojen korvausjärjestelmän toimeenpano. Petovahinkotarkastaja -koulutus Sodankylä 11.5.2010 ja Pudasjärvi 12.5.2010 Marika Lehtinen Riistavahinkojen korvausjärjestelmän toimeenpano Petovahinkotarkastaja -koulutus Sodankylä 11.5.2010 ja Pudasjärvi 12.5.2010 Marika Lehtinen 1. Vahingosta ilmoittaminen Viljelys-, eläin-, irtaimisto- ja

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmän alkukoulutus neuvojille

Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmän alkukoulutus neuvojille Täydentävät ehdot Eläinten hyvinvointi Neuvo 2020 -maatilojen neuvontajärjestelmän alkukoulutus neuvojille ylitarkastaja Helena Hepola Täydentävät ehdot Täydentävät ehdot ovat joukko vaatimuksia, joiden

Lisätiedot

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015

OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 OHJE SENAATTILAN KÄYTTÄJÄKSI REKISTERÖITYMISTÄ VARTEN 2.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Senaattilan käyttäjäksi rekisteröityminen (sivut 3-24) Sähköpostiosoitteella rekisteröityminen Virtu-tunnistautumisella

Lisätiedot

Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%

Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I I I I I. Käyttö arvonlisäverolliseen liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Esimerkki 1/ Arvonlisäverollisen käytön osuus pienenee Tarkistusvuosi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I I I I I I I I I I liiketoimintaan 80% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% Vähennyksen määrä 80 000 Tarkistettava

Lisätiedot

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Yksityiset terveydenhuollon palvelujen tuottajat 1) Yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi 2) Toiminimi 3) Yhtiömuoto 4) Y tunnus 5) OID koodi 6) Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

Eviran ohje 16042/1. Valvottujen pito-olosuhteiden vaatimukset sikojen trikiinitutkimusten vähentämiseksi

Eviran ohje 16042/1. Valvottujen pito-olosuhteiden vaatimukset sikojen trikiinitutkimusten vähentämiseksi Eviran ohje 16042/1 Valvottujen pito-olosuhteiden vaatimukset sikojen trikiinitutkimusten vähentämiseksi Esittelijä Elina Leinonen Sivu/sivut 1 / 6 Valvottujen pito-olosuhteiden vaatimukset sikojen trikiinitutkimusten

Lisätiedot

Luomutarkastus ja hallinto

Luomutarkastus ja hallinto Luomutarkastus ja hallinto Marja Pulkkinen Asiantuntija Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Marja Pulkkinen, ME-yksikkö 29.11.2011 1 Luonnonmukaisen tuotantojärjestelmän

Lisätiedot

välisenä aikana (3) - itä ei ole rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan/ - se on rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan.../. /..

välisenä aikana (3) - itä ei ole rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan/ - se on rokotettu afrikkalaista hevosruttoa vastaan.../. /.. 3134 TERVEYSTODISTUS (1) LIITE A Tämä todistus on laadittava lomakkeelle, jossa on sama teksti sekä lähettävän että vastaanottavan maan virallisella kielellä. Terveystodistuslomakkeet tilataan maa- ja

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki VUODEN 2014 HAKUOHJEET Kansallinen uuhituki ISBN 978-952-453-808-4 (Painettu) ISSN 1797-402X (Painettu) ISBN 978-952-453-809-1 (Verkkojulkaisu) ISSN 1797-4429 (Verkkojulkaisu) Painopaikka: Edita Prima

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Painelaitteiden seuranta

Painelaitteiden seuranta Ohje 11/2015 13.11.2015 0 (5) Tukes-ohje 11/2015 Painelaitteiden seuranta Painelaitteiden seuranta Ohje 11/2015 13.11.2015 1 (5) Sisältöalue Painelaitteen määräaikaistarkastuksen korvaaminen painelaitteiden

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot