Toimint n ao a hje Kuhmon kaupungissa toteutettavat lomautukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimint n ao a hje Kuhmon kaupungissa toteutettavat lomautukset 2014 1"

Transkriptio

1 Toimintaohje Kuhmon kaupungissa toteutettavat lomautukset

2 Sisällysluettelo 1 LOMAUTUSTEN TOTEUTTAMINEN Opettajien lomauttaminen LOMAUTUSPERUSTEET Työsuhteessa olevien lomautusperusteet Virkasuhteessa olevien lomautusperusteet Määräaikaisen viranhaltijan lomauttaminen Muun työn tarjoamisvelvollisuus Muun työn tarjoamisvelvollisuus työsuhteiselle Muun työn tarjoamisvelvollisuus virkasuhteiselle Koulutusvelvollisuus LOMAUTUSMENETTELY Työvoiman vähentämisjärjestys Lomautusilmoitus ja päätös lomautuksesta Lomautusilmoitus työsopimussuhteisille Kaupunginhallitus ja lautakunnat Viranhaltijat Lomautuspäätökset Lomautuspäivien määrittely Muut huomioon otettavat seikat Palkanmaksun keskeytys Lomautusilmoituksen tekeminen Lomautusilmoituksen/viranhaltijapäätöksen tiedoksianto Lomautuspäätökset ja lomautusilmoitukset annetaan tiedoksi pääluottamusmiehille ja henkilöstöasiainhoitajalle Työn alkamisesta ilmoittaminen Muu työ lomautusaikana Poikkeukselliset lomautustilanteet Lomauttaminen ja työ- tai virkavapaa sattuvat samaan aikaan

3 3.9 Lomautuksen peruuttaminen Lomautuksen siirtäminen Lomautuksen keskeyttäminen Lomautuksen keskeyttäminen vuosiloman ajaksi Vuosiloman keskeyttäminen lomautuksen vuoksi Korvaus perusteettomasta lomautuksesta TYÖN TARJOAMISEN MENETTELYTAVAT Työ, joka on tiedossa lomautuspäätöksen antamishetkellä Työ, josta työnantajalla ei ole tietoa lomautuspäätöksiä annettaessa TYÖTURVALLISUUS JA LOMAUTUKSET ANSIOTURVA TIIVISTETTY OHJE ESIMIEHILLE LOMAUTUSTEN TOTEUTTAMISESTA Tee lomautuspäätös Tee lomautusilmoitus Liitä lomautuspäätökseen/-ilmoitukseen ohje muun työn tarjoamisesta Luovuta lomautuspäätös/-ilmoitus liitteineen henkilökohtaisesti lomautettavalle työntekijälle Tee etyöpöydällä palkan maksun katkaisupäätös Lähetä lomautuspäätös tiedoksi Mikäli sinulle tulee tarve rekrytoida LOMAUTUSTA KOSKEVA RIITA-ASIA

4 1 LOMAUTUSTEN TOTEUTTAMINEN Lomautukset toimeenpannaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti osana Talouden tasapainottamisohjelmaa 2014 siten, että Kuhmon kaupungin hallintosäännön 31 mukaan Kuhmon kaupungin henkilöstön lomauttamisesta päättää kaupunginhallitus. Lomautus perustuu työnantajan yksipuoliseen päätökseen. Hallintosäännön mukaan varsinaisen lomautusilmoituksen/päätöksen antaa se, joka ottaa viranhaltijan/työntekijän virka/työsuhteeseen. Lomautuksella keskeytetään työnteko ja palkan maksu toimivaltaisen viranomaisen tekemällä päätöksellä määräajaksi. Lomautus voidaan toteuttaa joko kokoaikaisena lomautuksena, jolloin työnteko ja palkan maksu keskeytetään kokonaan lomautusajaksi tai osittaisena lomautuksena. Osittainen lomautus voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että työskennellään väliaikaisesti neljänä päivänä viikossa. Mikäli työntekijä on pitänyt vapaaehtoisesti vuoden 2014 alusta lukien harkinnanvaraista palkatonta virka- tai työvapaata, joka on haettu Palkaton, säästösyyt -koodilla, pidetyn vapaan palkkavaikutus luetaan työntekijän eduksi lomautuksissa. Osa-aikaisten työntekijöiden lomautusajan pituus määräytyy suhteessa tehtyyn työaikaan (palkkasäästöä syntyy vastaava osuus kuin mitä heidän viikkotyöaikansa on suhteutettuna täyteen viikkotyöaikaan). Niiden henkilöiden, jotka jäävät vuonna 2014 eläkkeelle tai vanhempainvapaalle, lomautuksen määrä lasketaan suhteessa vuonna 2014 tehtyyn työaikaan, eritystapauksista neuvotellaan. Viranhaltija/työntekijä voi lomautuksen sijaan pitää vuonna 2014 vapaaehtoisesti palkatonta virka-/työvapaata eli talkoovapaata tai siirtyä vapaaehtoisesti osaaikatyöhön vastaavan henkilöstömenojen säästön saavuttamiseksi. Kahden viikon lomautus on mahdollista korvata anomalla harkinnanvaraista virka/toimivapaata 10 työpäivää. Järjestelyn edellytys on, että sijaista ei tarvitse palkata ja asiasta sovitaan esimiehen kanssa (myöntäminen on esimiehen harkinnassa). Sitoumus harkinnanvaraisesta toimi/virkavapaasta tai osa-aikatyöhön siirtymisestä on annettava mennessä. Sitoumuslomake on tämän ohjeen lopussa viimeisenä liitteenä. 1.1 Opettajien lomauttaminen Nykyinen koulutusta koskeva lainsäädäntö ei estä opettajien lomautusta. Harkittaessa opettajien lomautusta täytyy kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota siihen, että perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. Vastaavasti lukion opiskelijoilla on lainsäädännön mukaan oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. 4

5 Lomautukset pitää toteuttaa siten, että opetussuunnitelmien ja tuntijaon mukaiset oppiaineiden vähimmäistuntimäärät toteutuvat. Lomautuksia toteutettaessa keskeinen periaate on se, että myös lomautusaikana opetus järjestetään niin, ettei oppilaiden turvallisuutta vaaranneta. Rehtori vastaa koulussa oppilaiden valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Päätettäessä opetusjärjestelyistä lomautusten aikana on pyrittävä ennakoimaan mahdollisia vaaratilanteita ja otettava huomioon turvallisuusnäkökohdat. Oppilaiden turvallisuudesta huolehditaan muun ohessa niin, että opettajien lisäksi toimintoihin osallistuu tarvittaessa koulunkäynninohjaajia tai muita aikuisia. Lomautustilanteessa opettajilta edellytetään olosuhteiden mukaista toimintaa ja joustavuutta. Opettajan on hoidettava hänelle kuuluva valvontavastuu huolellisesti ja asianmukaisesti sekä asetettava turvallisuusnäkökohdat ensisijaisiksi. Ennen opettajien lomautuspäätöksen tekemistä tulee olla käytössä selvitys siitä, kuinka kyseisen opettajan opetus järjestetään tämän lomautusaikana. Kun lomautuspäätökset on tehty, rehtorien ja koulunjohtajien tulee seurata lomautusten aikaisten opetusjärjestelyjen toteutumista johtamiensa koulujen osalta. perusopetuksen esimies seuraa ja valvoo lomautusten toteutumista koko kunnan tasolla. Tarvittaessa on annettava lisäohjeistusta ja/tai muutettava lomautusjärjestelyjä. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vuosisuunnitelman muutoksista päättää Kuhmon kaupungin sivistyslautakunta kaupunginhallituksen tekemän lomautuspäätöksen jälkeen. Koulutusta koskevat lait eivät siis estä opettajien lomautuksia, mutta edellyttävät lomautusten aikaisen opetuksen suunnitelmallista toteuttamista siten, että opetussuunnitelman tavoitteet ja tuntijaon mukaiset oppiaineiden vähimmäistuntimäärät saavutetaan. 5

6 2 LOMAUTUSPERUSTEET 2.1 Työsuhteessa olevien lomautusperusteet Työntekijä voidaan lomauttaa a) toistaiseksi: jos on olemassa taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen b) määräaikaisesti: työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti (enintään 90 päivää) eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. Määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän työnantaja saa työnantajan yksipuolisella päätöksellä lomauttaa vain, jos työntekijä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi ollut oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä. 2.2 Virkasuhteessa olevien lomautusperusteet Viranhaltija voidaan lomauttaa a) toistaiseksi tai määräaikaisesti: samoilla taloudellistuotannollisilla perusteilla, joilla kunta voisi irtisanoa virkasuhteen b) määräaikaisesti: viranhaltija voidaan lomauttaa enintään 90 päivän ajaksi, jos tehtävät ovat tilapäisesti vähentyneet, eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää muita tehtäviä tai kunnan tarpeisiin sopivaa koulutusta. 2.3Määräaikaisen viranhaltijan lomauttaminen Määräaikainen viranhaltija voidaan lomauttaa vain, jos virkasuhde on kestänyt vähintään kuusi kuukautta. 2.4 Muun työn tarjoamisvelvollisuus Kuhmon kaupunki on velvollinen tarjoamaan lomautusuhan alaisille (lomautuspäätöksen tai -ilmoituksen saaneet) tai lomautettuna olevalle henkilöstölle Kuhmon kaupungissa tarjolla olevaa muuta työtä, mikäli edellä mainittu henkilöstö haluaa ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa muuta työtä. Työn tarjoamisen menettelytavat on ohjeistettu tarkemmin tämän toimintaohjeen kohdassa 4. 6

7 2.4.1 Muun työn tarjoamisvelvollisuus työsuhteiselle Kuhmon kaupungilla ei ole lomautusperustetta silloin, kun työntekijä voidaan ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa muihin työnantajan kokotai osa-aikaisiin tehtäviin. Jos täyttä työaikaa tekevälle on tarjolla vain osa-aikaista työtä, voi kuitenkin osa-aikainen lomautus tulla kysymykseen. Työnantaja ei ole vain tietty toimiala, vaan kokonaisuutena Kuhmon kaupunki. Työntekijälle tulee ensisijaisesti tarjota työtä, joka on mahdollisimman samanlaista kuin hänen työsopimuksensa mukainen työ. Jollei tämä ole mahdollista, voidaan työntekijälle tarjota myös työtä, joka on erilaista ja eritavoin palkattua kuin työsopimuksen mukainen työ. Tällöin tarjotusta työstä maksetaan kyseisen työn mukainen palkka. Työnantajalla on velvollisuus tarjota kaikkea työtä, jota voidaan pitää työntekijälle soveltuvana ottaen huomioon hänen koulutuksensa, yleinen ammattitaitonsa ja kokemuksensa. Työtä tarjottaessa on kuitenkin otettava huomioon ammatinharjoittamista koskeva lainsäädäntö (kelpoisuus). Työsuhteiselle ei tarvitse tarjota virkasuhteisten tehtäviä. Muun työn tarjoamisvelvollisuus hoidetaan tämän toimintaohjeen kohdan 4 mukaisesti Muun työn tarjoamisvelvollisuus virkasuhteiselle Kuhmon kaupungilla ei ole lomautusperustetta silloin, kun viran haltija voitaisiin ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa muihin työnantajan kokoaikaisiin tai osa-aikaisiin virka- tai työsuhteisiin tehtäviin. Työnantaja ei ole vain tietty toimiala, vaan kokonaisuutena Kuhmon kaupunki. Viranhaltijalle tulee ensisijaisesti tarjota työtä, joka on mahdollisimman samanlaista kuin hänen virkaansa kuuluvat tehtävät. Jollei tämä ole mahdollista, voidaan viranhaltijalle tarjota myös työtä, joka on erilaista ja eritavoin palkattua kuin virkatehtävien mukainen työ. Tällöin tarjotusta työstä maksetaan kyseisen työn mukainen palkka. Työnantajalla on velvollisuus tarjota kaikkea työtä, jota voidaan pitää viranhaltijalle soveltuvana ottaen huomioon hänen koulutuksensa, yleinen ammattitaitonsa ja kokemuksensa. Työtä tarjottaessa on kuitenkin otettava huomioon ammatinharjoittamista koskeva lainsäädäntö (kelpoisuus). Muun työn tarjoamisvelvollisuus hoidetaan tämän toimintaohjeen kohdan 4 mukaisesti. 2.5 Koulutusvelvollisuus Kun lomauttaminen tapahtuu taloudellis-tuotannollisin irtisanomisperustein, työnantajan kouluttamisvelvollisuus koskee sellaisia uusia tehtäviä, joita työnantaja on velvollinen tarjoamaan viranhaltijoille/työntekijöille irtisanomisen vaihtoehtona. 7

8 Kun lomauttaminen tapahtuu työn tilapäisen vähentymisen perusteella, lomauttamisen edellytyksenä on, ettei työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta siten, että koulutusta voidaan molempien sopijapuolien kannalta pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena. Koulutuksella tarkoitetaan tässä lähinnä ammatillista täydennyskoulutusta, jolla kohennetaan työntekijän ammattitaitoa hänen työsopimuksensa mukaisessa työssä. Kun työntekijä lomautetaan työn tilapäisen vähentymisen vuoksi määräaikaisesti, muun työn tarjoamisvelvollisuus ja koulutuksen järjestämisvelvollisuus ei ole niin laaja kuin lomautettaessa irtisanomisperusteella. 8

9 3 LOMAUTUSMENETTELY YT-neuvotteluryhmässä käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut mahdollisten lomautusten toteuttamisesta. Neuvotteluissa käsiteltiin lomauttamisen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista rakentavassa hengessä. Yhteistoimintamenettely toteutettiin yhtäaikaisesti sekä viranhaltijoita että työntekijöitä koskevana. Neuvotteluesitys on annettu vähintään viittä päivää ennen neuvottelujen aloittamista ja lisäksi tiedot on toimitettu kirjallisesti Kainuun Työ- ja elinkeinotoimistolle ennen yhteistoimintaneuvottelujen alkamista. Neuvotteluissa pääsopijajärjestöjen edustajille on annettu tiedot: aiottujen lomautusten perusteista alustava arvio lomautettavien määrästä selvitys periaatteista, joiden mukaan lomauttamisen kohteeksi joutuvat työntekijät määrätään arvio ajasta, jonka kuluessa lomautukset tehdään. Työnantajan ei katsota täyttäneen neuvotteluvelvoitettaan ennen kuin asiasta on sovittu tai neuvotteluja käyty vähintään kuuden viikon ajanjaksona niiden alkamisesta lukien, jos irtisanominen, osa-aikaistaminen tai 90 päivää pidempi lomauttaminen kohdistuu vähintään kymmeneen työntekijään/viranhaltijaan tai 14 päivän ajanjaksona niiden alkamisesta lukien muissa tapauksissa. Yhteistoimintamenettelyt päättyivät , jonka jälkeen on tehdään päätökset lomautusten toteuttamisesta ja kohdentamisesta. 3.1 Työvoiman vähentämisjärjestys Kun työntekijöitä/viranhaltijoita lomautetaan taloudellisista tai tuotannollisista syistä, on mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä, että - viimeksi lomautetaan kaupungin toiminnalle tärkeitä työntekijöitä ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä - jos lomautettavat ovat edellä mainituilla perusteluilla samanarvoisia, kiinnitetään huomiota myös huoltovelvollisuuden määrään ja palvelussuhteen kestoaikaan - palvelussuhdelajien välillä ei ole eroa, joten vähentämisjärjestystä katsotaan kokonaisuutena palvelussuhdelajista riippumatta. 9

10 3.2 Lomautusilmoitus ja päätös lomautuksesta Lomautusilmoitus työsopimussuhteisille Työsuhteisen lomauttamisesta tehdään kirjallinen lomautusilmoitus. Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen lomautuksen alkamista. Ilmoitus toimitetaan henkilökohtaisesti tai kirjeitse samaa ilmoitusaikaa noudattaen. Lomautusilmoitusaika lähtee kulumaan vasta, kun työntekijä on saanut lomautusilmoituksen tiedoksi. Kirjeitse lähetetty ilmoitus tulee olla perillä viimeistään 1 kk ennen lomautuksen alkamista. Lomautusilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste (taloudelliset syyt, Kuhmon kaupunginhallituksen päätös ) ja sen alkamisaika sekä kesto. Lomautusilmoituslomake on liitteenä. LIITE Lomautusilmoituksen antaa se, joka ottaa työntekijän palvelukseen. Lomautusilmoituksen liitteenä annetaan ohje muun työn tarjoamisesta sekä luettelo avoinna olevista tehtävistä Kaupunginhallitus ja lautakunnat Lomautusilmoituksen/päätöksen antaa se, joka ottaa työntekijän/viranhaltijan palvelukseen. Kaupunginhallitus päättää hallintosäännön mukaan niiden henkilöiden lomauttamisen, joiden valinnasta se päättää. Näistä päätöksistä tehdään oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Lautakunnat päättävät hallintosäännön mukaan niiden henkilöiden lomauttamisesta, joiden valinnasta ne päättävät. Näistä päätöksistä tehdään oikaisuvaatimus ao. toimielimelle. Lomautuspäätöksessä tulee mainita lomautuksen peruste (taloudelliset syyt, kaupunginhallituksen päätös ) lomautuksen alkamisaika ja määräaikaisen lomautuksen kesto. Liitteenä on oltava oikaisuvaatimusohje, ohje muun työn tarjoamisesta sekä luettelo avoinna olevista tehtävistä. Kun toimielimen lomautuspäätös annetaan viranhaltijalle tiedoksi, samalla pyydetään kirjallinen kuittaus siitä, ottaako lomautettava henkilö vastaan lomautuksen aikana koulutukseen ja ammattiin soveltuvaa työtä. Ilmoitus muun työn vastaanottamisesta lomautuksen aikana toimitetaan henkilöstöasianhoitajalle. 10

11 3.2.3 Viranhaltijat Jokaisesta viranhaltijan lomauttamisesta on tehtävä kirjallinen hallintopäätös. Viranhaltijat (kaupunginjohtaja, toimialan esimies, vastuuyksikön esimies, palveluyksikön esimies tai heidän sijaisensa) tekevät lomautuspäätöksen niiden viranhaltijoiden osalta tai lomautusilmoituksen niiden työntekijöiden osalta, joiden valinnasta he päättävät Lomautuspäätökset Lomautuspäätökset tehdään esimiesten toimesta Dynasty viranhaltijapäätöksinä, ellei kyse ole toimielimen päätöksestä. Dynastyssa on valmis lomake lomauttaminen, johon täytetään kohdat lomautuksen peruste (taloudelliset syyt, kaupunginhallituksen päätös ) sen alkamisaika ja määräaikaisen lomautuksen kesto. Toimialajohtaja voi tehdä myös delegointipäätöksen olosuhteiden niin vaatiessa muille viranhaltijoille, jotka voivat tehdä lomautuspäätöksen ja -ilmoituksen. Oikaisuvaatimus tehdään sille toimielimelle, jonka alaisena he toimivat Lomautuspäivien määrittely Lomautusilmoitus / päätös kirjoitetaan alla olevan esimerkin mukaisesti (sisällytetään kaksi viikonloppua!): Vaihtoehto 1, kokoaikainen lomautus kahden viikon ajaksi: VE A: "Mikko Mallikas lomautetaan ajalla , jolloin työnteko ja palkan maksu keskeytetään. (14 palkanmaksupäivää, sisältyy kaksi viikonloppua) TAI VE B: "Mikko Mallikas lomautetaan ajalla ja joina aikoina työnteko ja palkanmaksu keskeytetään. (14 palkanmaksupäivää, sisältyy kaksi viikonloppua) Vaihtoehto 2, osittainen lomautus kahden viikon ajaksi: VE C "Mikko Mallikas lomautetaan ajalla välisenä aikana siten, että henkilö työskentelee , , , , , , ja Mikko Mallikas on lomautettuna 8.8., 15.8., , 29.8., 5.9., , ja aikoina, jolloin työnteko ja palkanmaksu keskeytetään. (14 palkanmaksupäivää, sisältyy kaksi viikonloppua) 11

12 3.3 Muut huomioon otettavat seikat Palkanmaksun keskeytys Jotta palkanmaksu lomautusajalta keskeytetään, on esimiehen myös tehtävä etyöpöydällä Muut poissaolot -> Lomautus, palkaton (00596). Mikäli kyse on osaaikaisesta lomautuksesta (esim ja ), on kaikista jaksoista tehtävä erilliset päätökset Lomautusilmoituksen tekeminen Kun työntekijä/viranhaltija lomautetaan useammaksi lomautusjaksoksi, kaikista tiedossa olevista lomautusjaksoista voidaan ilmoittaa samalla lomautusilmoituksella/päätöksellä. Työntekijän kannalta olisi suotavaa, että lomautukset ajoittuisivat 8 viikon sisälle, jotta omavastuuaika ei menisi kahteen kertaan. Lomautusta ei voida määrätä alkamaan ja päättymään työntekijän vapaapäivänä. Lomautus siis alkaa ja päättyy sellaisena päivänä, joka ilman lomautusta olisi ollut työntekijän työpäivä (esim. ma - pe tai pe - ma). Lomautuksen kesto on ilmoitettava niin hallintopäätöksessä kuin lomautusilmoituksessa täsmällisesti. Jos henkilö lomautetaan useammassa lomautusjaksossa, kaikista tiedossa olevista lomautusjaksoista voidaan ilmoittaa samassa viranhaltijapäätöksessä/ lomautusilmoituksessa. 3.4 Lomautusilmoituksen/viranhaltijapäätöksen tiedoksianto Viranhaltijapäätös/lomautusilmoitus on toimitettava sekä viranhaltijalle että työntekijälle niin hyvissä ajoin, että tiedon katsotaan tulleen henkilön tietoon viimeistään kuukautta ennen lomautuksen alkamista. Lomautusilmoitus/ päätös annetaan työntekijälle ja/tai viranhaltijalle henkilökohtaisesti. Jos lomautusilmoitusta ei voida antaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa postitse tai työntekijälle sähköisesti. Viranhaltijoiden kohdalla tällaisissa tapauksissa lomautuspäätöksen katsotaan tulleen viranhaltijan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä (huom viikon olettamasääntö koskee siis vain viranhaltijoita). Työnantajalla ei ole ilmoitusvelvollisuutta silloin, kun työntekijä esimerkiksi pitkäaikaisen sairauden ja varusmiespalveluksen vuoksi tulee olemaan koko lomautusajan pois työstä. Jos työntekijän este on sellainen, että hän saattaa tulla lomautusaikana työhön, työnantajan tulee ilmoittaa hänelle lomautuksesta samalla tavoin kuin muillekin työntekijöille. 12

13 Lomautuspäätökset ja lomautusilmoitukset annetaan tiedoksi pääluottamusmiehille ja henkilöstöasiainhoitajalle Reino Valjakka JHL ry Aila Ahtonen Juko ry Tuula Kyllönen Tehy ry Leena Mäkäräinen Jyty ry Harri Piirainen KTN ry Lomautettavista henkilöstä on myös toimitettava päätöskopio/kopio lomautusilmoituksesta lomautuspäätöksen/ilmoituksen tehneen esimiehen toimesta (myös toimielimet) hallintopalveluihin henkilöstöasianhoitajalle lomautettujen rekisterinpitoa varten. 3.5 Työn alkamisesta ilmoittaminen Mikäli lomauttaminen on tapahtunut toistaiseksi, työnantajan on ilmoitettava lomautetulle työntekijälle/viranhaltijalle työn alkamisesta vähintään seitsemän (7) päivää ennen, ellei toisin ole sovittu. Ilmoitusta työn alkamisesta ei tarvitse tehdä silloin, kun työntekijä on lomautettu määräajaksi. Kuhmon kaupungin lomautukset ovat määräaikaisia lomautuksia. 3.6 Muu työ lomautusaikana Lomauttaminen ei estä työntekijää/viranhaltijaa ottamasta lomautusajaksi muuta työtä. Ottaessaan muuta työtä lomautusajaksi on työntekijän/viranhaltijan huolehdittava siitä, ettei uusi työsopimus estä häntä palaamasta lomautuksen päättyessä siihen työhön, josta hänet on lomautettu. 3.7 Poikkeukselliset lomautustilanteet Osa-aikaisten työntekijöiden lomautusajan pituus määräytyy suhteessa tehtyyn työaikaan (palkkasäästöä syntyy vastaava osuus kuin mitä heidän viikkotyöaikansa on suhteutettuna täyteen viikkotyöaikaan). Niiden henkilöiden, jotka jäävät vuonna 2014 eläkkeelle tai vanhempainvapaalle, lomautuksen määrä lasketaan suhteessa vuonna 2014 tehtyyn työaikaan. Poikkeuksellisissa lomautustilanteissa esimiesten tulee pyytää soveltamisohjeita hallintojohtajalta tai henkilöstöasianhoitajalta. 13

14 3.8 Lomauttaminen ja työ- tai virkavapaa sattuvat samaan aikaan Kun lomauttaminen ja työ- tai virkavapaa sattuvat samaan aikaan, työntekijän/ viranhaltijan työnteon esteen katsotaan johtuneen siitä syystä, joka on alkanut ensimmäisenä. Tällöin ratkaiseva merkitys annetaan lomautuspäätöksen tiedoksi antamisen ajankohdalle. Jos työntekijän/viranhaltijan sairausloma on alkanut ennen kuin hän on saanut lomautuspäätöksen tiedokseen, lomauttaminen alkaa vasta sairausloman päätyttyä. 3.9 Lomautuksen peruuttaminen Jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana uutta työtä, voidaan lomautuksen peruuttamisesta ilmoittaa ennen lomautuksen alkamista. Tällöin lomautuspäätöksen merkitys poistuu ja myöhemmin toimeenpantavien lomautusten on perustuttava uusiin lomautuspäätöksiin. Jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana uutta työtä siten, että kokoaikaisen lomautuksen asemesta työntekijä/viran haltija voidaan joko koko lomautusajaksi tai lomautusajan osaksi siirtää Iyhennettyyn työaikaan (esim. työskentelemään 3 päivänä viikossa tai 5 tuntia päivässä), on työnantajalla oikeus muuttaa kokoaikainen lomautus osittaiseksi lomautukseksi uutta lomautusmääräystä antamatta Lomautuksen siirtäminen Jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana uutta, tilapäistä työtä, työnantaja voi siirtää lomautuksen alkamisajankohtaa ilmoitettua myöhemmäksi. Tällä perusteella lomautusta voidaan siirtää vain kerran uutta lomautusmääräystä antamatta ja enintään sen verran, kuin lomautusilmoitusaikana ilmaantunut työ kestää. Esimerkki: Työnantajan annettua 2.4. lomautusmääräyksen 2.5 alkavasta lomautuksesta hänelle ilmaantuu ennen lomautuksen alkamista uutta työtä seitsemän päivän ajaksi. Työnantaja voi uutta lomautusmääräystä antamatta siirtää lomautuksen alkamisajankohtaa seitsemällä päivällä eli alkamaan 9.5. Jos työnantaja on lomauttanut työntekijän useammaksi lomautusjaksoksi ilmoittamalla kaikista lomautusjaksoista samalla lomautusmääräyksellä, on työnantajalla oikeus siirtää kerran jokaisen lomautusilmoituksessa mainitun lomautusjakson alkamisajankohtaa. 14

15 3.11 Lomautuksen keskeyttäminen Työnantajalle voi ilmaantua tilapäistä työtä lomautuksen jo alettua. Jos lomautuksen on uutta ilmoitusta antamatta tarkoitus jatkua välittömästi työn tekemisen jälkeen, lomautuksen keskeyttämisen tulee perustua työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Tällainen sopimus on syytä tehdä kirjallisesti ennen työn alkamista. Samassa yhteydessä on syytä selvittää tilapäisen työn arvioitu kestoaika. Edellä esitetty koskee vain työnantajan ja työntekijän välistä työsopimussuhdetta eikä sillä ole otettu kantaa työttömyysturvaa koskevien säännösten tulkintaan. Jos työnantajalle ilmaantuu lomautuksen jo alettua uutta työtä siten, että kokoaikaisen lomautuksen asemesta työntekijä voidaan joko koko lomautuksen loppuajaksi tai lomautuksen loppuajan osaksi ottaa tekemään lyhennettyä työaikaa (esim. työskentelemään 3 päivänä viikossa tai 5 tuntina päivässä), voi työnantaja sopia työntekijän kanssa kokoaikaisen lomautuksen muuttamisesta osittaiseksi lomautukseksi. Tällainen sopimus on syytä tehdä ennen työn alkamista. Samassa yhteydessä on syytä selvittää osittaisen lomautuksen arvioitu kestoaika. Osittainen lomautus voi kestää enintään siihen päivään asti, jolloin kokoaikaisen lomautuksen oli alun perin määrä päättyä Lomautuksen keskeyttäminen vuosiloman ajaksi Työnantajalla on oikeus ilman työntekijän/viranhaltijan suostumusta (laki edellyttää työntekijän kuulemista ennen loman määräämistä) keskeyttää lomautus siksi, että vuosiloma määrätään työ-/virkaehtosopimuksen mukaisesti annettavaksi. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle/viranhaltijalle vuosiloman ajankohdasta, mikäli mahdollista, vähintään kuukautta ennen vuosiloman tai sen osan alkamista, tai jos tämä ei ole mahdollista, viimeistään 2 viikkoa ennen vuosiloman tai sen osan alkamista. Sairauden, synnytyksen tai tapaturman vuoksi siirretyn vuosiloman tai sen osan ajankohdasta on ilmoitettava kahta viikkoa, tai jos tämä ei ole mahdollista, viimeistään viikkoa ennen loman tai sen osan alkamista Vuosiloman keskeyttäminen lomautuksen vuoksi Mikäli henkilölle on jo myönnetty vuosiloma, ei vuosilomaa voida keskeyttää lomautuksen vuoksi Korvaus perusteettomasta lomautuksesta Työnantajan, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö työsopimuslaista tai työsopimuksesta hänelle johtuvien velvollisuuksien täyttämisen, tulee korvata työntekijälle siten aiheuttamansa aineellinen vahinko. Työntekijälle maksettavasta vahingon korvauksesta vähennetään hänen samalta ajalta saamansa työttömyyden 15

16 johdosta maksetut päivärahat tai työmarkkinatuki kuten työsopimuksen perusteettoman päättämisen johdosta maksettavasta korvauksesta vähennetään. 4 TYÖN TARJOAMISEN MENETTELYTAVAT Kaikkia Kuhmon kaupungin määräaikaisia ja vakituisia tehtäviä on kaikilla toimialoilla tarjottava ensin lomautetuille ja lomautusuhan alaisille (= Iomautuspäätöksen /- ilmoituksen saaneilie) työntekijöille ja viranhaltijoille. Ulkopuolista työvoimaa voidaan palkata vain, jos lomautettavat tai lomautusuhan alaiset työntekijät ovat kieltäytyneet tarjotusta työstä tai kyse on tehtävistä, joiden hoitamiseen em. henkilöiden ammattitaito ei riitä. Työnantajalla on velvollisuus tarjota kaikkea työtä, jota voidaan pitää työntekijälle ja/tai viranhaltijalle soveltuvana ottaen huomioon hänen koulutuksensa, yleinen ammattitaitonsa ja kokemuksensa. Yllä kuvattu menettelytapa koskee kaikkea avoimeksi tulevaa työtä, eli myös alle kaksi viikkoa kestäviä lyhytaikaisia sijaisuuksia täytettäessä työtä on ensin tarjottava kaikille lomautetuille tai lomautusuhan alaisille kohdassa 4.1 kuvatun menettelytavan mukaisesti. Muun työn tarjoamisesta on annettava tiivistetty ohje Lomautuspäätöksen/- ilmoituksen liitteeksi. Ohje muun työn tarjoamisesta on tämän asiakirjan liitteenä. 4.1 Työ, joka on tiedossa lomautuspäätöksen antamishetkellä Kaikki avoimet työpaikat, myös viransijaisuudet ja määräaikaiset työsuhteet, on lähetettävä tiedoksi henkilöstöasianhoitajalle. Kaikki kaupungin avoimet työpaikat löytyvät Kuhinasta vasemman puoleisesta valikosta kohdasta Ajankohtaista / Avoimet virat ja toimet. Lomautuspäätökseen liitetään tiedot tarjolla olevista työpaikoista tulostamalla yllä mainituilta osoitesivuilta luettelo avoimista työpaikoista ja ilmoitetaan, että tarkemmat tiedot kyseisistä työpaikoista löytyvät Kuhinasta. Lomautuspäätöksessä/-ilmoituksessa on myös ilmoitus siitä, että ne lomautetut jotka haluavat ottaa vastaan tarjolla olevaa muuta työtä, voivat ilmoittaa halukkuudestaan henkilöstöasianhoitajalle Mikäli lomautettu haluaa ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa muuta työtä, tulee hänen ilmoittaa yllä mainittuun osoitteeseen nimi, sosiaaliturvatunnuksen alkuosa, puhelinnumero, nykyinen työyksikkö, työkokemus ko.yksikössä, lomautusaika sekä aika, milloin valmis ottamaan vastaan työtä. 16

17 Ilmoitus on lähetettävä viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen ajankohtaa, milloin lomautettu henkilö on valmis vastaanottamaan muuta työtä. Ilmoituksen saatuaan henkilöstöasianhoitaja ottaa yhteyttä työntekijään/viranhaltijaan ja tarjoaa avoimia työtehtäviä. Yhteydenotto toteutetaan puhelimitse. Työn tarjoamisjärjestys määräytyy tehtäväkohtaisen työkokemuksen pituuden, palvelussuhteen pituuden sekä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Työn tarjoamisen menettelytavat täytyy jokaisen kohdalta dokumentoida niin tarkasti, ettei jälkikäteen synny epäselvyyksiä siitä, miten avoinna ollutta tehtävää on tarjottu lomautetuille. Samoin on kirjattava muistiin lomautettujen yhteydenotot sekä perustelut, jos heitä ei ole voitu palkata avoinna olleisiin tehtäviin. 4.2 Työ, josta työnantajalla ei ole tietoa lomautuspäätöksiä annettaessa Muuta työtä, esimerkiksi sijaisuuksia, voi ilmaantua lomautusilmoituksen antamisen jälkeenkin. Nämä työpaikat lähetetään tiedoksi myös edellä kohdassa 4.1. määritellyllä tavalla ja työtä tarjotaan saman toimintamallin mukaisesti halukkaille. 17

18 5 TYÖTURVALLISUUS JA LOMAUTUKSET Työturvallisuuden on toteuduttava myös lomautusten aikana. Työturvallisuuden toteutuminen huomioidaan työn suunnittelussa. Työjärjestelyissä on tärkeää pohtia käytettävissä olevan työvoiman perusteella, millainen palvelutaso on mahdollista tuottaa, jotta työntekijöiden kuormitus ei lisäänny terveyttä vaarantavasti. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden terveellisyydestä ja turvallisuudesta työssä. Työympäristön tarkkailemista, työyhteisön tilan ja työtapojen turvallisuuden seuraamista on suoritettava myös lomautuksen aikana. Vastaavasti työntekijä on velvollinen noudattamaan työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita. Järjestettäessä ja muotoiltaessa työtehtäviä lomautusten aikana on huomioitava, että työntekijä perehdytetään työtehtäviin ja työolosuhteisiin, jos ne muuttuvat hänen kohdallaan. Lomautusten aikana on huomioitava, että niissä töissä, joihin liittyy ilmeinen väkivallan uhka, työ ja työolosuhteet järjestetään edelleen niin, että väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet voitaisiin ehkäistä ennakolta mahdollisuuksien mukaan. Yksintyöskentelyn liittyvät haitat ja vaarat tulee edelleen välttää tai pitää mahdollisimman vähäisinä. Samoin tulee huolehtia, että ensiapukoulutuksen saaneita henkilöitä on työpaikalla työntekijöiden lukumäärän, työn luonteen ja työolosuhteiden edellyttämällä tavalla. 18

19 6 ANSIOTURVA Ryhmälomautusmenettely työnhaun käynnistämisen tapana päättyi Työnhaku ei tule voimaan työnantajan ilmoituksella, vaan lomautettu aloittaa aina työnhaun itse. TE-toimistoon tulee ilmoittautua viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Päivärahaa työttömyyskassa maksaa vain ajalta, jolloin työntekijä on työnhakijana TEtoimistossa. Oma työnhaku verkkopalvelussa työnhaun voi aloittaa sähköisesti osoitteessa Pääluottamusmiehet antavat lisätietoja lomautuksen aikaisesta ansioturvasta ja sen hakemisesta. Pääluottamusmiehet on lueteltu kohdassa

20 7 TIIVISTETTY OHJE ESIMIEHILLE LOMAUTUSTEN TOTEUTTAMISESTA (pl. ne lomautukset, joista päättää toimielin) 7.1 Tee lomautuspäätös (viranhaltijapäätös Dynastylla, valitse päätöstyypiksi henkilöstöpäätös, luo asiakirja mallista Päätöspohja, lomauttaminen"). Malli on tämän ohjeen lopussa liitteenä. 7.2 Tee lomautusilmoitus Malli on tämän ohjeen lopussa liitteenä. 7.3 Liitä lomautuspäätökseen/-ilmoitukseen ohje muun työn tarjoamisesta Malli löytyy tämän ohjeen lopusta liitteenä, luettelo Kuhmon kaupungissa avoinna olevista työpaikoista löytyy Kuhinasta, kohdasta Ajankohtaista / Avoimet virat ja toimet. 7.4 Luovuta lomautuspäätös/-ilmoitus liitteineen henkilökohtaisesti lomautettavalle työntekijälle Luovuta lomautuspäätös/-ilmoitus liitteineen henkilökohtaisesti lomautettavalle työntekijälle vähintään yksi kuukausi ennen lomautusajankohtaa. Mikäli et voi antaa lomautuspäätöstä henkilökohtaisesti lomautettavalle, katso menettelytapa Toimintaohjeen Tee etyöpöydällä palkan maksun katkaisupäätös Muu poissaolo -> Lomautus, palkaton (00596) -päätöstyypillä 7.6 Lähetä lomautuspäätös tiedoksi Lomautettavaa edustavalle pääluottamusmiehelle ja henkilöstöasianhoitajalle, katso Toimintaohjeen Mikäli sinulle tulee tarve rekrytoida Mikäli sinulle tulee tarve rekrytoida henkilöstöä käynnissä olevien lomautusten aikana, toimi Toimintaohjeen kohdan 4 mukaa. 20

21 8 LOMAUTUSTA KOSKEVA RIITA-ASIA ASIA Sekä työsopimussuhteisen että viranhaltijan lomautusta koskeva riita-asia käsitellään kunnallisen pääsopimuksen mukaisessa järjestyksessä (paikallisneuvottelu - keskusneuvottelu - Työtuomioistuin). Mikäli asiassa ei päästä sopimukseen, on järjestöillä mahdollisuus saattaa asia työtuomioistuimen ratkaistavaksi. Työtuomioistuin ottaa ratkaisussaan kantaa siihen, onko lomautus ollut työehtosopimuksen säännösten mukainen. Työntekijöiden lomautusta voidaan käsitellä pääsopimuksen mukaisessa neuvottelumenettelyssä vain vähentämisjärjestyksen ja lomautusilmoituksen osalta. 21

22 KUHMON KAUPUNKI LIITE LOMAUTUSILMOITUS/-TODISTUS Työnantaja Työyksikkö/työpaikka Kuhmon kaupunki Lomautettavan työntekijän nimi, henkilötunnus ja kotikunta (kotikuntatieto tarvitaan TE-toimistolle) Lomautuksen peruste Lomautuksen kesto Taloudelliset syyt, Kaupunginhallitus ja 71 Lomautusaika Mahdollisia lisätietoja Päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys (esimies) Lomautettavan työntekijän ammattiliitto (myös ammattiosasto tai yhdistys) (tieto tarvitaan työttömyyskassoille laadittavaa yhdistelmäilmoitusta varten). Päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys (työntekijä) Edellä olevan ilmoituksen olen saanut tiedoksi. LIITE Ohje muun työn tarjoamisesta Luettelo avoimista työpaikoista Otan lomautuksen aikana vastaan koulutukseeni ja ammattiini sopivaa työtä (rasti ruutuun). En ota lomautuksen aikana työtä vastaan (rasti ruutuun). Ne lomautetut jotka haluavat ottaa vastaan tarjolla olevaa muuta työtä, voivat ilmoittaa halukkuudestaan henkilöstöasiainhoitajalle 22

23 VIRANHALTIJAPÄÄTÖS / PÄÄTÖS LOMAUTTAMISESTA SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET LIITE Päivämäärä ja pykälänumero Päätöksentekijä (viranhaltija) Työnantaja Kuhmon kaupunki Työyksikkö/työpaikka Lomautettavan viranhaltijan nimi, Lomautettavan henkilötunnus Lomautettavan kotikunta (tieto TE -toimistolle) Lomautuksen peruste Lomautuksen kesto Taloudelliset syyt, Kaupunginhallitus ja 71 Lomautusaika Mahdollisia lisätietoja Päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys (esimies) Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Lomautettavan viranhaltijan ammattiliitto (myös ammattiosasto tai yhdistys, tieto tarvitaan työttömyyskassoille laadittavaa yhdistelmäilmoitusta varten). Tiedoksianto- ja oikaisuvaatimusohjeet LIITTEET Ohje muun työn tarjoamisesta Luettelo avoimista työpaikoista Otan lomautuksen aikana vastaan koulutukseeni ja ammattiini sopivaa työtä (rasti ruutuun). En ota lomautuksen aikana työtä vastaan (rasti ruutuun). Ne lomautetut jotka haluavat ottaa vastaan tarjolla olevaa muuta työtä, voivat ilmoittaa halukkuudestaan henkilöstöasianhoitajalle 23

24 Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (KuntaL 89.1 ). Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Kuhmon (toimielimen nimi) Kainuuntie KUHMO Faksi (08) Sähköposti: Aukioloaika: ma to klo , pe :30 Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä xx.xx.2014 Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ). Asianosainen: xx Annettu postin kuljetettavaksi, pvm Tiedoksiantajan allekirjoitus ja nimenselvennys Tai annettu tiedoksi asianosaiselle, pvm Vastaanottajan allekirjoitus ja nimenselvennys Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehenä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 24

25 KUHMON KAUPUNKI LIITE Sitoumus palkattoman toimi/virkavapaan ottamisesta Henkilöä ei lomauteta, jos hän sitoutuu ottamaan palkatonta harkinnanvaraista virka/toimivapaata mennessä. Aikaraja koskee myös osa-aikatyöhön siirtymistä. Sitoudun ottamaan vuonna 2014 palkatonta virkavapaata/työlomaa kalenteripäivää/työpäivää. Päiväys ja allekirjoitus Kuhmossa työntekijän/viranhaltijan allekirjoitus ja nimenselvennys tehtävänimike 25

JOUTSAN KUNTA. Menettelytapaohjeet lomauttamiseen. Lomauttamisen periaatteet

JOUTSAN KUNTA. Menettelytapaohjeet lomauttamiseen. Lomauttamisen periaatteet JOUTSAN KUNTA Menettelytapaohjeet lomauttamiseen Lomauttamisen periaatteet Mikäli työntekijä/viranhaltija on sitoutunut olemaan kuluvan vuoden aikana harkinnanvaraisella virkavapaalla/työlomalla vähintään

Lisätiedot

Lomautuksen piirissä ovat ne työntekijät ja viranhaltijat, joilla on toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde.

Lomautuksen piirissä ovat ne työntekijät ja viranhaltijat, joilla on toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde. HENKILÖSTÖN LOMAUTTAMINEN, toimintaohjeita Lomauttamisen periaatteet Lomautuksen piirissä ovat ne työntekijät ja viranhaltijat, joilla on toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde. Lomauttamisen pituus

Lisätiedot

OHJEET NOUSIAISTEN KUNNAN LOMAUTUKSISTA KOSKIEN KOKO KUNNAN HENKILÖSTÖÄ

OHJEET NOUSIAISTEN KUNNAN LOMAUTUKSISTA KOSKIEN KOKO KUNNAN HENKILÖSTÖÄ OHJEET NOUSIAISTEN KUNNAN LOMAUTUKSISTA KOSKIEN KOKO KUNNAN HENKILÖSTÖÄ Asian taustaksi: Nousiaisten valtuusto on 26.8.2013 69 hyväksynyt talouden toimenpideohjelman ja tasapainottamissuunnitelman vuosille

Lisätiedot

Lomautukset VSSHP:ssä vuonna 2013

Lomautukset VSSHP:ssä vuonna 2013 Sivu 1 / 29 4.10.2013 Lomautukset VSSHP:ssä vuonna 2013 Sivu 2 / 29 Sisältö 1. PROSESSIAIKATAULU... 4 2. PERIAATTEET TOIMINNAN JA HENKILÖSTÖN SUUNNITTELULLE... 5 3. OHJEITA LOMAUTTAMISEEN... 6 Mitä lomauttaminen

Lisätiedot

Työsuhdeturva viestintäalalla

Työsuhdeturva viestintäalalla Työsuhdeturva viestintäalalla Mediaunioni MDU Suomen Journalistiliitto Toimihenkilöunioni TU Viestintäalan ammattiliitto Viestinnän Keskusliitto Esipuhe Tämä opas on syntynyt Viestinnän Keskusliiton, Viestintäalan

Lisätiedot

1. merimieslaissa (423/78),

1. merimieslaissa (423/78), 1 (14) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2001 (TT-SAK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista työntekijästä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

Työsuhdeturva viestintäalalla 2012

Työsuhdeturva viestintäalalla 2012 Työsuhdeturva viestintäalalla 2012 Mediaunioni MDU Suomen Journalistiliitto Ammattiliitto Pro TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Viestinnän Keskusliitto Esipuhe Pidät kädessäsi Viestinnän Keskusliiton,

Lisätiedot

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa Kuntatyönantaja lomauttaa minut tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa varten Lomauttamisen perusteet Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon

Lisätiedot

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla

Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla Henkilöstön irtisanominen ja lomauttaminen taloudellisilla, tuotannollisilla ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvilla perusteilla teknologiateollisuudessa tekstiä tekstiä Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kunta alan pääsopijajärjestöjen yhteiset ohjeet henkilöstösäästöjä ja lomautuksia koskeviin neuvotteluihin EI PALKKA ALEA

Kunta alan pääsopijajärjestöjen yhteiset ohjeet henkilöstösäästöjä ja lomautuksia koskeviin neuvotteluihin EI PALKKA ALEA Kunta alan pääsopijajärjestöjen yhteiset ohjeet henkilöstösäästöjä ja lomautuksia koskeviin neuvotteluihin EI PALKKA ALEA 1 Sisällys Pääsopijajärjestöjen yhteistyö henkilöstösäästöjä ja lomautuksia koskevissa

Lisätiedot

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS

OHJEITA LOMAUTUS- JA VARALTA IRTISANOMIS TILANTEIDEN JA PIKAOPAS OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA OHJEITA JA PIKAOPAS LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA ALKUSANAT OHJEITA LOMAUTUS- JA IRTISANOMIS TILANTEIDEN VARALTA Irtisanomis-

Lisätiedot

Yrittäjän työlainsäädäntöopas

Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjän työlainsäädäntöopas Yrittäjänaisten Keskusliitto ry Kaisaniemenkatu 1 B a 4 00100 Helsinki Puh. (0) 4 4140 Fax. (0) 4 41 40 www. yrittajanaiset.fi Sirpa Majaniemi 2007 Esipuhe Yrittäjänaisten

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.3.2013

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.3.2013 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.3.2013 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 Hakemisto 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n

Lisätiedot

Yt-neuvotteluohjeisto

Yt-neuvotteluohjeisto 1 Yt-neuvotteluohjeisto Ohjeita työvoiman vähentämisestä taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla koskeviin neuvotteluihin 2 Sisällysluettelo Saatteeksi... 3 Yt-kutsun tullessa... 3 Neuvotteluvelvoitteet

Lisätiedot

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta.

Tätä lakia on sovellettava, vaikka vastikkeesta ei ole sovittu, jos tosiseikoista käy ilmi, että työtä ei ole tarkoitettu tehtäväksi vastikkeetta. 1 of 26 27/05/2011 11:40 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 26.1.2001/55 26.1.2001/55 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Työsopimuslaki

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 4. uudistettu painos ISBN 952-213-135-0 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Palvelussuhteiden päättäminen

Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteiden päättäminen Palvelussuhteen päättyminen ilman irtisanomista Palvelussuhde voi päättyä useammasta eri syystä. Päättämisperusteet ja menettelytavat ovat erilaisia riippuen mm. siitä, kumpi

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017

TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 1 TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2014 31.1.2017 Työehtosopimuksen perusosa 1 Irtisanomissuojasopimus 2 Allekirjoituspöytäkirja 3 2 YKSITYISMETSÄTALOUDEN TYÖNANTAJAT - PRIVATSKOGSBRUKETS ARBETSGIVARE RY:n ja METO METSÄALAN

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.

HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10. 18.11.2014 HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN TYÖNANTAJAOPAS JA HENKILÖKOHTAISTEN AVUSTAJIEN PALKANMAKSUN JA TYÖSUHTEEN SOVELTAMISOHJE (SOSLTK 30.10.2014, 109 ) Sisältö 1 Tukea työnantajuuteen 4 1.1 Oppaassa käytettävät

Lisätiedot

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA

HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJEITA 1-2011 SISÄLTÖ Sivu 1. YLEISTÄ 1 1.1 Henkilökunnan palkkaamisessa huomioon otettavia asioita 1 2. TYÖSOPIMUKSEN/VIRKAMÄÄRÄYKSEN TEKEMINEN JA TYÖAIKA 2 2.1 Tehtävä 2 2.2 Työsuhteen

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2008 ISSN 1456-257X ISBN 978-952-479-049-9 Multiprint Oy, Tampere 2008 20. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002

Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry Yleiset sopimukset ja Irtisanomissuojasopimus 2002 Sisällys Sivu YLEISET SOPIMUKSET... 4 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 4 Soveltamisala... 4 Perusoikeudet... 4 Työnjohto-oikeus... 4 Osapuolten oikeus tutustua työpaikkoihin... 4 Ennakkoilmoitus työtaisteluista...

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä

Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluoppaita- ja ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä Työsuojeluhallinto Tampere 2006 SSN 1456-257X ISBN 952-479-034-3 Kirjapaino Hermes, Tampere 2006 18. uusittu painos Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2014 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Työsuojeluhallinto Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 5 Pienyrityksen työympäristö tuloksen tekijänä 2010 Työsuojeluhallinto

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2005 2007

Teknologiateollisuus ry Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2005 2007 Teknologiateollisuus ry Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelujärjestö YTN TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 2005 2007 TEKNOLOGIATEOLLISUUS RY YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ

Lisätiedot

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4

TYÖSUHDEOPAS. Tässä uudistuneessa painoksessa on otettu huomioon kevääseen 2004 mennessä vahvistettu lainsäädäntö. ISBN 951-8968-45-4 1 TYÖSUHDEOPAS SEFEn työsuhdeopas esittelee työelämän tärkeimmät säännökset. Opas on tukenasi, kun teet työsopimusta tai kun muuten haluat varmistua työsuhteesi ehdoista ja myös, jos työsuhteen päättymisessä

Lisätiedot

LIITESOPIMUKSET 1.3.2014 28.2.2017 ULKOMAANLIIKENTEEN KAUPPA-ALUKSIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS MATKUSTAJA-ALUSSOPIMUS

LIITESOPIMUKSET 1.3.2014 28.2.2017 ULKOMAANLIIKENTEEN KAUPPA-ALUKSIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS MATKUSTAJA-ALUSSOPIMUS Ulkomaanliikenteen liitesopimukset 1/83 LIITESOPIMUKSET ULKOMAANLIIKENTEEN KAUPPA-ALUKSIA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS ULKOMAANLIIKENTEEN MATKUSTAJA-ALUSSOPIMUS 1.3.2014 28.2.2017 2/83 Ulkomaanliikenteen liitesopimukset

Lisätiedot

Vartiainen-Hynönen / Rehn 26.4.2001 1 (2)

Vartiainen-Hynönen / Rehn 26.4.2001 1 (2) Vartiainen-Hynönen / Rehn 26.4.2001 1 (2) Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille TYÖSOPIMUSLAKI AMMATTIYHDISTYSKOULUTUSTA 1 Työsopimuslaki Uusi työsopimuslaki tulee voimaan 1. päivänä

Lisätiedot