Toimint n ao a hje Kuhmon kaupungissa toteutettavat lomautukset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimint n ao a hje Kuhmon kaupungissa toteutettavat lomautukset 2014 1"

Transkriptio

1 Toimintaohje Kuhmon kaupungissa toteutettavat lomautukset

2 Sisällysluettelo 1 LOMAUTUSTEN TOTEUTTAMINEN Opettajien lomauttaminen LOMAUTUSPERUSTEET Työsuhteessa olevien lomautusperusteet Virkasuhteessa olevien lomautusperusteet Määräaikaisen viranhaltijan lomauttaminen Muun työn tarjoamisvelvollisuus Muun työn tarjoamisvelvollisuus työsuhteiselle Muun työn tarjoamisvelvollisuus virkasuhteiselle Koulutusvelvollisuus LOMAUTUSMENETTELY Työvoiman vähentämisjärjestys Lomautusilmoitus ja päätös lomautuksesta Lomautusilmoitus työsopimussuhteisille Kaupunginhallitus ja lautakunnat Viranhaltijat Lomautuspäätökset Lomautuspäivien määrittely Muut huomioon otettavat seikat Palkanmaksun keskeytys Lomautusilmoituksen tekeminen Lomautusilmoituksen/viranhaltijapäätöksen tiedoksianto Lomautuspäätökset ja lomautusilmoitukset annetaan tiedoksi pääluottamusmiehille ja henkilöstöasiainhoitajalle Työn alkamisesta ilmoittaminen Muu työ lomautusaikana Poikkeukselliset lomautustilanteet Lomauttaminen ja työ- tai virkavapaa sattuvat samaan aikaan

3 3.9 Lomautuksen peruuttaminen Lomautuksen siirtäminen Lomautuksen keskeyttäminen Lomautuksen keskeyttäminen vuosiloman ajaksi Vuosiloman keskeyttäminen lomautuksen vuoksi Korvaus perusteettomasta lomautuksesta TYÖN TARJOAMISEN MENETTELYTAVAT Työ, joka on tiedossa lomautuspäätöksen antamishetkellä Työ, josta työnantajalla ei ole tietoa lomautuspäätöksiä annettaessa TYÖTURVALLISUUS JA LOMAUTUKSET ANSIOTURVA TIIVISTETTY OHJE ESIMIEHILLE LOMAUTUSTEN TOTEUTTAMISESTA Tee lomautuspäätös Tee lomautusilmoitus Liitä lomautuspäätökseen/-ilmoitukseen ohje muun työn tarjoamisesta Luovuta lomautuspäätös/-ilmoitus liitteineen henkilökohtaisesti lomautettavalle työntekijälle Tee etyöpöydällä palkan maksun katkaisupäätös Lähetä lomautuspäätös tiedoksi Mikäli sinulle tulee tarve rekrytoida LOMAUTUSTA KOSKEVA RIITA-ASIA

4 1 LOMAUTUSTEN TOTEUTTAMINEN Lomautukset toimeenpannaan kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti osana Talouden tasapainottamisohjelmaa 2014 siten, että Kuhmon kaupungin hallintosäännön 31 mukaan Kuhmon kaupungin henkilöstön lomauttamisesta päättää kaupunginhallitus. Lomautus perustuu työnantajan yksipuoliseen päätökseen. Hallintosäännön mukaan varsinaisen lomautusilmoituksen/päätöksen antaa se, joka ottaa viranhaltijan/työntekijän virka/työsuhteeseen. Lomautuksella keskeytetään työnteko ja palkan maksu toimivaltaisen viranomaisen tekemällä päätöksellä määräajaksi. Lomautus voidaan toteuttaa joko kokoaikaisena lomautuksena, jolloin työnteko ja palkan maksu keskeytetään kokonaan lomautusajaksi tai osittaisena lomautuksena. Osittainen lomautus voidaan toteuttaa esimerkiksi siten, että työskennellään väliaikaisesti neljänä päivänä viikossa. Mikäli työntekijä on pitänyt vapaaehtoisesti vuoden 2014 alusta lukien harkinnanvaraista palkatonta virka- tai työvapaata, joka on haettu Palkaton, säästösyyt -koodilla, pidetyn vapaan palkkavaikutus luetaan työntekijän eduksi lomautuksissa. Osa-aikaisten työntekijöiden lomautusajan pituus määräytyy suhteessa tehtyyn työaikaan (palkkasäästöä syntyy vastaava osuus kuin mitä heidän viikkotyöaikansa on suhteutettuna täyteen viikkotyöaikaan). Niiden henkilöiden, jotka jäävät vuonna 2014 eläkkeelle tai vanhempainvapaalle, lomautuksen määrä lasketaan suhteessa vuonna 2014 tehtyyn työaikaan, eritystapauksista neuvotellaan. Viranhaltija/työntekijä voi lomautuksen sijaan pitää vuonna 2014 vapaaehtoisesti palkatonta virka-/työvapaata eli talkoovapaata tai siirtyä vapaaehtoisesti osaaikatyöhön vastaavan henkilöstömenojen säästön saavuttamiseksi. Kahden viikon lomautus on mahdollista korvata anomalla harkinnanvaraista virka/toimivapaata 10 työpäivää. Järjestelyn edellytys on, että sijaista ei tarvitse palkata ja asiasta sovitaan esimiehen kanssa (myöntäminen on esimiehen harkinnassa). Sitoumus harkinnanvaraisesta toimi/virkavapaasta tai osa-aikatyöhön siirtymisestä on annettava mennessä. Sitoumuslomake on tämän ohjeen lopussa viimeisenä liitteenä. 1.1 Opettajien lomauttaminen Nykyinen koulutusta koskeva lainsäädäntö ei estä opettajien lomautusta. Harkittaessa opettajien lomautusta täytyy kuitenkin kiinnittää erityistä huomiota siihen, että perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. Vastaavasti lukion opiskelijoilla on lainsäädännön mukaan oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. 4

5 Lomautukset pitää toteuttaa siten, että opetussuunnitelmien ja tuntijaon mukaiset oppiaineiden vähimmäistuntimäärät toteutuvat. Lomautuksia toteutettaessa keskeinen periaate on se, että myös lomautusaikana opetus järjestetään niin, ettei oppilaiden turvallisuutta vaaranneta. Rehtori vastaa koulussa oppilaiden valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Päätettäessä opetusjärjestelyistä lomautusten aikana on pyrittävä ennakoimaan mahdollisia vaaratilanteita ja otettava huomioon turvallisuusnäkökohdat. Oppilaiden turvallisuudesta huolehditaan muun ohessa niin, että opettajien lisäksi toimintoihin osallistuu tarvittaessa koulunkäynninohjaajia tai muita aikuisia. Lomautustilanteessa opettajilta edellytetään olosuhteiden mukaista toimintaa ja joustavuutta. Opettajan on hoidettava hänelle kuuluva valvontavastuu huolellisesti ja asianmukaisesti sekä asetettava turvallisuusnäkökohdat ensisijaisiksi. Ennen opettajien lomautuspäätöksen tekemistä tulee olla käytössä selvitys siitä, kuinka kyseisen opettajan opetus järjestetään tämän lomautusaikana. Kun lomautuspäätökset on tehty, rehtorien ja koulunjohtajien tulee seurata lomautusten aikaisten opetusjärjestelyjen toteutumista johtamiensa koulujen osalta. perusopetuksen esimies seuraa ja valvoo lomautusten toteutumista koko kunnan tasolla. Tarvittaessa on annettava lisäohjeistusta ja/tai muutettava lomautusjärjestelyjä. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen vuosisuunnitelman muutoksista päättää Kuhmon kaupungin sivistyslautakunta kaupunginhallituksen tekemän lomautuspäätöksen jälkeen. Koulutusta koskevat lait eivät siis estä opettajien lomautuksia, mutta edellyttävät lomautusten aikaisen opetuksen suunnitelmallista toteuttamista siten, että opetussuunnitelman tavoitteet ja tuntijaon mukaiset oppiaineiden vähimmäistuntimäärät saavutetaan. 5

6 2 LOMAUTUSPERUSTEET 2.1 Työsuhteessa olevien lomautusperusteet Työntekijä voidaan lomauttaa a) toistaiseksi: jos on olemassa taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen b) määräaikaisesti: työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti (enintään 90 päivää) eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta. Määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän työnantaja saa työnantajan yksipuolisella päätöksellä lomauttaa vain, jos työntekijä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi ollut oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä. 2.2 Virkasuhteessa olevien lomautusperusteet Viranhaltija voidaan lomauttaa a) toistaiseksi tai määräaikaisesti: samoilla taloudellistuotannollisilla perusteilla, joilla kunta voisi irtisanoa virkasuhteen b) määräaikaisesti: viranhaltija voidaan lomauttaa enintään 90 päivän ajaksi, jos tehtävät ovat tilapäisesti vähentyneet, eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää muita tehtäviä tai kunnan tarpeisiin sopivaa koulutusta. 2.3Määräaikaisen viranhaltijan lomauttaminen Määräaikainen viranhaltija voidaan lomauttaa vain, jos virkasuhde on kestänyt vähintään kuusi kuukautta. 2.4 Muun työn tarjoamisvelvollisuus Kuhmon kaupunki on velvollinen tarjoamaan lomautusuhan alaisille (lomautuspäätöksen tai -ilmoituksen saaneet) tai lomautettuna olevalle henkilöstölle Kuhmon kaupungissa tarjolla olevaa muuta työtä, mikäli edellä mainittu henkilöstö haluaa ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa muuta työtä. Työn tarjoamisen menettelytavat on ohjeistettu tarkemmin tämän toimintaohjeen kohdassa 4. 6

7 2.4.1 Muun työn tarjoamisvelvollisuus työsuhteiselle Kuhmon kaupungilla ei ole lomautusperustetta silloin, kun työntekijä voidaan ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa muihin työnantajan kokotai osa-aikaisiin tehtäviin. Jos täyttä työaikaa tekevälle on tarjolla vain osa-aikaista työtä, voi kuitenkin osa-aikainen lomautus tulla kysymykseen. Työnantaja ei ole vain tietty toimiala, vaan kokonaisuutena Kuhmon kaupunki. Työntekijälle tulee ensisijaisesti tarjota työtä, joka on mahdollisimman samanlaista kuin hänen työsopimuksensa mukainen työ. Jollei tämä ole mahdollista, voidaan työntekijälle tarjota myös työtä, joka on erilaista ja eritavoin palkattua kuin työsopimuksen mukainen työ. Tällöin tarjotusta työstä maksetaan kyseisen työn mukainen palkka. Työnantajalla on velvollisuus tarjota kaikkea työtä, jota voidaan pitää työntekijälle soveltuvana ottaen huomioon hänen koulutuksensa, yleinen ammattitaitonsa ja kokemuksensa. Työtä tarjottaessa on kuitenkin otettava huomioon ammatinharjoittamista koskeva lainsäädäntö (kelpoisuus). Työsuhteiselle ei tarvitse tarjota virkasuhteisten tehtäviä. Muun työn tarjoamisvelvollisuus hoidetaan tämän toimintaohjeen kohdan 4 mukaisesti Muun työn tarjoamisvelvollisuus virkasuhteiselle Kuhmon kaupungilla ei ole lomautusperustetta silloin, kun viran haltija voitaisiin ammattitaitoonsa ja kykyynsä nähden kohtuudella sijoittaa muihin työnantajan kokoaikaisiin tai osa-aikaisiin virka- tai työsuhteisiin tehtäviin. Työnantaja ei ole vain tietty toimiala, vaan kokonaisuutena Kuhmon kaupunki. Viranhaltijalle tulee ensisijaisesti tarjota työtä, joka on mahdollisimman samanlaista kuin hänen virkaansa kuuluvat tehtävät. Jollei tämä ole mahdollista, voidaan viranhaltijalle tarjota myös työtä, joka on erilaista ja eritavoin palkattua kuin virkatehtävien mukainen työ. Tällöin tarjotusta työstä maksetaan kyseisen työn mukainen palkka. Työnantajalla on velvollisuus tarjota kaikkea työtä, jota voidaan pitää viranhaltijalle soveltuvana ottaen huomioon hänen koulutuksensa, yleinen ammattitaitonsa ja kokemuksensa. Työtä tarjottaessa on kuitenkin otettava huomioon ammatinharjoittamista koskeva lainsäädäntö (kelpoisuus). Muun työn tarjoamisvelvollisuus hoidetaan tämän toimintaohjeen kohdan 4 mukaisesti. 2.5 Koulutusvelvollisuus Kun lomauttaminen tapahtuu taloudellis-tuotannollisin irtisanomisperustein, työnantajan kouluttamisvelvollisuus koskee sellaisia uusia tehtäviä, joita työnantaja on velvollinen tarjoamaan viranhaltijoille/työntekijöille irtisanomisen vaihtoehtona. 7

8 Kun lomauttaminen tapahtuu työn tilapäisen vähentymisen perusteella, lomauttamisen edellytyksenä on, ettei työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta siten, että koulutusta voidaan molempien sopijapuolien kannalta pitää tarkoituksenmukaisena ja kohtuullisena. Koulutuksella tarkoitetaan tässä lähinnä ammatillista täydennyskoulutusta, jolla kohennetaan työntekijän ammattitaitoa hänen työsopimuksensa mukaisessa työssä. Kun työntekijä lomautetaan työn tilapäisen vähentymisen vuoksi määräaikaisesti, muun työn tarjoamisvelvollisuus ja koulutuksen järjestämisvelvollisuus ei ole niin laaja kuin lomautettaessa irtisanomisperusteella. 8

9 3 LOMAUTUSMENETTELY YT-neuvotteluryhmässä käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut mahdollisten lomautusten toteuttamisesta. Neuvotteluissa käsiteltiin lomauttamisen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista rakentavassa hengessä. Yhteistoimintamenettely toteutettiin yhtäaikaisesti sekä viranhaltijoita että työntekijöitä koskevana. Neuvotteluesitys on annettu vähintään viittä päivää ennen neuvottelujen aloittamista ja lisäksi tiedot on toimitettu kirjallisesti Kainuun Työ- ja elinkeinotoimistolle ennen yhteistoimintaneuvottelujen alkamista. Neuvotteluissa pääsopijajärjestöjen edustajille on annettu tiedot: aiottujen lomautusten perusteista alustava arvio lomautettavien määrästä selvitys periaatteista, joiden mukaan lomauttamisen kohteeksi joutuvat työntekijät määrätään arvio ajasta, jonka kuluessa lomautukset tehdään. Työnantajan ei katsota täyttäneen neuvotteluvelvoitettaan ennen kuin asiasta on sovittu tai neuvotteluja käyty vähintään kuuden viikon ajanjaksona niiden alkamisesta lukien, jos irtisanominen, osa-aikaistaminen tai 90 päivää pidempi lomauttaminen kohdistuu vähintään kymmeneen työntekijään/viranhaltijaan tai 14 päivän ajanjaksona niiden alkamisesta lukien muissa tapauksissa. Yhteistoimintamenettelyt päättyivät , jonka jälkeen on tehdään päätökset lomautusten toteuttamisesta ja kohdentamisesta. 3.1 Työvoiman vähentämisjärjestys Kun työntekijöitä/viranhaltijoita lomautetaan taloudellisista tai tuotannollisista syistä, on mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä, että - viimeksi lomautetaan kaupungin toiminnalle tärkeitä työntekijöitä ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä - jos lomautettavat ovat edellä mainituilla perusteluilla samanarvoisia, kiinnitetään huomiota myös huoltovelvollisuuden määrään ja palvelussuhteen kestoaikaan - palvelussuhdelajien välillä ei ole eroa, joten vähentämisjärjestystä katsotaan kokonaisuutena palvelussuhdelajista riippumatta. 9

10 3.2 Lomautusilmoitus ja päätös lomautuksesta Lomautusilmoitus työsopimussuhteisille Työsuhteisen lomauttamisesta tehdään kirjallinen lomautusilmoitus. Työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen lomautuksen alkamista. Ilmoitus toimitetaan henkilökohtaisesti tai kirjeitse samaa ilmoitusaikaa noudattaen. Lomautusilmoitusaika lähtee kulumaan vasta, kun työntekijä on saanut lomautusilmoituksen tiedoksi. Kirjeitse lähetetty ilmoitus tulee olla perillä viimeistään 1 kk ennen lomautuksen alkamista. Lomautusilmoituksessa on mainittava lomautuksen peruste (taloudelliset syyt, Kuhmon kaupunginhallituksen päätös ) ja sen alkamisaika sekä kesto. Lomautusilmoituslomake on liitteenä. LIITE Lomautusilmoituksen antaa se, joka ottaa työntekijän palvelukseen. Lomautusilmoituksen liitteenä annetaan ohje muun työn tarjoamisesta sekä luettelo avoinna olevista tehtävistä Kaupunginhallitus ja lautakunnat Lomautusilmoituksen/päätöksen antaa se, joka ottaa työntekijän/viranhaltijan palvelukseen. Kaupunginhallitus päättää hallintosäännön mukaan niiden henkilöiden lomauttamisen, joiden valinnasta se päättää. Näistä päätöksistä tehdään oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Lautakunnat päättävät hallintosäännön mukaan niiden henkilöiden lomauttamisesta, joiden valinnasta ne päättävät. Näistä päätöksistä tehdään oikaisuvaatimus ao. toimielimelle. Lomautuspäätöksessä tulee mainita lomautuksen peruste (taloudelliset syyt, kaupunginhallituksen päätös ) lomautuksen alkamisaika ja määräaikaisen lomautuksen kesto. Liitteenä on oltava oikaisuvaatimusohje, ohje muun työn tarjoamisesta sekä luettelo avoinna olevista tehtävistä. Kun toimielimen lomautuspäätös annetaan viranhaltijalle tiedoksi, samalla pyydetään kirjallinen kuittaus siitä, ottaako lomautettava henkilö vastaan lomautuksen aikana koulutukseen ja ammattiin soveltuvaa työtä. Ilmoitus muun työn vastaanottamisesta lomautuksen aikana toimitetaan henkilöstöasianhoitajalle. 10

11 3.2.3 Viranhaltijat Jokaisesta viranhaltijan lomauttamisesta on tehtävä kirjallinen hallintopäätös. Viranhaltijat (kaupunginjohtaja, toimialan esimies, vastuuyksikön esimies, palveluyksikön esimies tai heidän sijaisensa) tekevät lomautuspäätöksen niiden viranhaltijoiden osalta tai lomautusilmoituksen niiden työntekijöiden osalta, joiden valinnasta he päättävät Lomautuspäätökset Lomautuspäätökset tehdään esimiesten toimesta Dynasty viranhaltijapäätöksinä, ellei kyse ole toimielimen päätöksestä. Dynastyssa on valmis lomake lomauttaminen, johon täytetään kohdat lomautuksen peruste (taloudelliset syyt, kaupunginhallituksen päätös ) sen alkamisaika ja määräaikaisen lomautuksen kesto. Toimialajohtaja voi tehdä myös delegointipäätöksen olosuhteiden niin vaatiessa muille viranhaltijoille, jotka voivat tehdä lomautuspäätöksen ja -ilmoituksen. Oikaisuvaatimus tehdään sille toimielimelle, jonka alaisena he toimivat Lomautuspäivien määrittely Lomautusilmoitus / päätös kirjoitetaan alla olevan esimerkin mukaisesti (sisällytetään kaksi viikonloppua!): Vaihtoehto 1, kokoaikainen lomautus kahden viikon ajaksi: VE A: "Mikko Mallikas lomautetaan ajalla , jolloin työnteko ja palkan maksu keskeytetään. (14 palkanmaksupäivää, sisältyy kaksi viikonloppua) TAI VE B: "Mikko Mallikas lomautetaan ajalla ja joina aikoina työnteko ja palkanmaksu keskeytetään. (14 palkanmaksupäivää, sisältyy kaksi viikonloppua) Vaihtoehto 2, osittainen lomautus kahden viikon ajaksi: VE C "Mikko Mallikas lomautetaan ajalla välisenä aikana siten, että henkilö työskentelee , , , , , , ja Mikko Mallikas on lomautettuna 8.8., 15.8., , 29.8., 5.9., , ja aikoina, jolloin työnteko ja palkanmaksu keskeytetään. (14 palkanmaksupäivää, sisältyy kaksi viikonloppua) 11

12 3.3 Muut huomioon otettavat seikat Palkanmaksun keskeytys Jotta palkanmaksu lomautusajalta keskeytetään, on esimiehen myös tehtävä etyöpöydällä Muut poissaolot -> Lomautus, palkaton (00596). Mikäli kyse on osaaikaisesta lomautuksesta (esim ja ), on kaikista jaksoista tehtävä erilliset päätökset Lomautusilmoituksen tekeminen Kun työntekijä/viranhaltija lomautetaan useammaksi lomautusjaksoksi, kaikista tiedossa olevista lomautusjaksoista voidaan ilmoittaa samalla lomautusilmoituksella/päätöksellä. Työntekijän kannalta olisi suotavaa, että lomautukset ajoittuisivat 8 viikon sisälle, jotta omavastuuaika ei menisi kahteen kertaan. Lomautusta ei voida määrätä alkamaan ja päättymään työntekijän vapaapäivänä. Lomautus siis alkaa ja päättyy sellaisena päivänä, joka ilman lomautusta olisi ollut työntekijän työpäivä (esim. ma - pe tai pe - ma). Lomautuksen kesto on ilmoitettava niin hallintopäätöksessä kuin lomautusilmoituksessa täsmällisesti. Jos henkilö lomautetaan useammassa lomautusjaksossa, kaikista tiedossa olevista lomautusjaksoista voidaan ilmoittaa samassa viranhaltijapäätöksessä/ lomautusilmoituksessa. 3.4 Lomautusilmoituksen/viranhaltijapäätöksen tiedoksianto Viranhaltijapäätös/lomautusilmoitus on toimitettava sekä viranhaltijalle että työntekijälle niin hyvissä ajoin, että tiedon katsotaan tulleen henkilön tietoon viimeistään kuukautta ennen lomautuksen alkamista. Lomautusilmoitus/ päätös annetaan työntekijälle ja/tai viranhaltijalle henkilökohtaisesti. Jos lomautusilmoitusta ei voida antaa henkilökohtaisesti, sen saa toimittaa postitse tai työntekijälle sähköisesti. Viranhaltijoiden kohdalla tällaisissa tapauksissa lomautuspäätöksen katsotaan tulleen viranhaltijan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä (huom viikon olettamasääntö koskee siis vain viranhaltijoita). Työnantajalla ei ole ilmoitusvelvollisuutta silloin, kun työntekijä esimerkiksi pitkäaikaisen sairauden ja varusmiespalveluksen vuoksi tulee olemaan koko lomautusajan pois työstä. Jos työntekijän este on sellainen, että hän saattaa tulla lomautusaikana työhön, työnantajan tulee ilmoittaa hänelle lomautuksesta samalla tavoin kuin muillekin työntekijöille. 12

13 Lomautuspäätökset ja lomautusilmoitukset annetaan tiedoksi pääluottamusmiehille ja henkilöstöasiainhoitajalle Reino Valjakka JHL ry Aila Ahtonen Juko ry Tuula Kyllönen Tehy ry Leena Mäkäräinen Jyty ry Harri Piirainen KTN ry Lomautettavista henkilöstä on myös toimitettava päätöskopio/kopio lomautusilmoituksesta lomautuspäätöksen/ilmoituksen tehneen esimiehen toimesta (myös toimielimet) hallintopalveluihin henkilöstöasianhoitajalle lomautettujen rekisterinpitoa varten. 3.5 Työn alkamisesta ilmoittaminen Mikäli lomauttaminen on tapahtunut toistaiseksi, työnantajan on ilmoitettava lomautetulle työntekijälle/viranhaltijalle työn alkamisesta vähintään seitsemän (7) päivää ennen, ellei toisin ole sovittu. Ilmoitusta työn alkamisesta ei tarvitse tehdä silloin, kun työntekijä on lomautettu määräajaksi. Kuhmon kaupungin lomautukset ovat määräaikaisia lomautuksia. 3.6 Muu työ lomautusaikana Lomauttaminen ei estä työntekijää/viranhaltijaa ottamasta lomautusajaksi muuta työtä. Ottaessaan muuta työtä lomautusajaksi on työntekijän/viranhaltijan huolehdittava siitä, ettei uusi työsopimus estä häntä palaamasta lomautuksen päättyessä siihen työhön, josta hänet on lomautettu. 3.7 Poikkeukselliset lomautustilanteet Osa-aikaisten työntekijöiden lomautusajan pituus määräytyy suhteessa tehtyyn työaikaan (palkkasäästöä syntyy vastaava osuus kuin mitä heidän viikkotyöaikansa on suhteutettuna täyteen viikkotyöaikaan). Niiden henkilöiden, jotka jäävät vuonna 2014 eläkkeelle tai vanhempainvapaalle, lomautuksen määrä lasketaan suhteessa vuonna 2014 tehtyyn työaikaan. Poikkeuksellisissa lomautustilanteissa esimiesten tulee pyytää soveltamisohjeita hallintojohtajalta tai henkilöstöasianhoitajalta. 13

14 3.8 Lomauttaminen ja työ- tai virkavapaa sattuvat samaan aikaan Kun lomauttaminen ja työ- tai virkavapaa sattuvat samaan aikaan, työntekijän/ viranhaltijan työnteon esteen katsotaan johtuneen siitä syystä, joka on alkanut ensimmäisenä. Tällöin ratkaiseva merkitys annetaan lomautuspäätöksen tiedoksi antamisen ajankohdalle. Jos työntekijän/viranhaltijan sairausloma on alkanut ennen kuin hän on saanut lomautuspäätöksen tiedokseen, lomauttaminen alkaa vasta sairausloman päätyttyä. 3.9 Lomautuksen peruuttaminen Jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana uutta työtä, voidaan lomautuksen peruuttamisesta ilmoittaa ennen lomautuksen alkamista. Tällöin lomautuspäätöksen merkitys poistuu ja myöhemmin toimeenpantavien lomautusten on perustuttava uusiin lomautuspäätöksiin. Jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana uutta työtä siten, että kokoaikaisen lomautuksen asemesta työntekijä/viran haltija voidaan joko koko lomautusajaksi tai lomautusajan osaksi siirtää Iyhennettyyn työaikaan (esim. työskentelemään 3 päivänä viikossa tai 5 tuntia päivässä), on työnantajalla oikeus muuttaa kokoaikainen lomautus osittaiseksi lomautukseksi uutta lomautusmääräystä antamatta Lomautuksen siirtäminen Jos työnantajalle ilmaantuu lomautusilmoitusaikana uutta, tilapäistä työtä, työnantaja voi siirtää lomautuksen alkamisajankohtaa ilmoitettua myöhemmäksi. Tällä perusteella lomautusta voidaan siirtää vain kerran uutta lomautusmääräystä antamatta ja enintään sen verran, kuin lomautusilmoitusaikana ilmaantunut työ kestää. Esimerkki: Työnantajan annettua 2.4. lomautusmääräyksen 2.5 alkavasta lomautuksesta hänelle ilmaantuu ennen lomautuksen alkamista uutta työtä seitsemän päivän ajaksi. Työnantaja voi uutta lomautusmääräystä antamatta siirtää lomautuksen alkamisajankohtaa seitsemällä päivällä eli alkamaan 9.5. Jos työnantaja on lomauttanut työntekijän useammaksi lomautusjaksoksi ilmoittamalla kaikista lomautusjaksoista samalla lomautusmääräyksellä, on työnantajalla oikeus siirtää kerran jokaisen lomautusilmoituksessa mainitun lomautusjakson alkamisajankohtaa. 14

15 3.11 Lomautuksen keskeyttäminen Työnantajalle voi ilmaantua tilapäistä työtä lomautuksen jo alettua. Jos lomautuksen on uutta ilmoitusta antamatta tarkoitus jatkua välittömästi työn tekemisen jälkeen, lomautuksen keskeyttämisen tulee perustua työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Tällainen sopimus on syytä tehdä kirjallisesti ennen työn alkamista. Samassa yhteydessä on syytä selvittää tilapäisen työn arvioitu kestoaika. Edellä esitetty koskee vain työnantajan ja työntekijän välistä työsopimussuhdetta eikä sillä ole otettu kantaa työttömyysturvaa koskevien säännösten tulkintaan. Jos työnantajalle ilmaantuu lomautuksen jo alettua uutta työtä siten, että kokoaikaisen lomautuksen asemesta työntekijä voidaan joko koko lomautuksen loppuajaksi tai lomautuksen loppuajan osaksi ottaa tekemään lyhennettyä työaikaa (esim. työskentelemään 3 päivänä viikossa tai 5 tuntina päivässä), voi työnantaja sopia työntekijän kanssa kokoaikaisen lomautuksen muuttamisesta osittaiseksi lomautukseksi. Tällainen sopimus on syytä tehdä ennen työn alkamista. Samassa yhteydessä on syytä selvittää osittaisen lomautuksen arvioitu kestoaika. Osittainen lomautus voi kestää enintään siihen päivään asti, jolloin kokoaikaisen lomautuksen oli alun perin määrä päättyä Lomautuksen keskeyttäminen vuosiloman ajaksi Työnantajalla on oikeus ilman työntekijän/viranhaltijan suostumusta (laki edellyttää työntekijän kuulemista ennen loman määräämistä) keskeyttää lomautus siksi, että vuosiloma määrätään työ-/virkaehtosopimuksen mukaisesti annettavaksi. Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle/viranhaltijalle vuosiloman ajankohdasta, mikäli mahdollista, vähintään kuukautta ennen vuosiloman tai sen osan alkamista, tai jos tämä ei ole mahdollista, viimeistään 2 viikkoa ennen vuosiloman tai sen osan alkamista. Sairauden, synnytyksen tai tapaturman vuoksi siirretyn vuosiloman tai sen osan ajankohdasta on ilmoitettava kahta viikkoa, tai jos tämä ei ole mahdollista, viimeistään viikkoa ennen loman tai sen osan alkamista Vuosiloman keskeyttäminen lomautuksen vuoksi Mikäli henkilölle on jo myönnetty vuosiloma, ei vuosilomaa voida keskeyttää lomautuksen vuoksi Korvaus perusteettomasta lomautuksesta Työnantajan, joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö työsopimuslaista tai työsopimuksesta hänelle johtuvien velvollisuuksien täyttämisen, tulee korvata työntekijälle siten aiheuttamansa aineellinen vahinko. Työntekijälle maksettavasta vahingon korvauksesta vähennetään hänen samalta ajalta saamansa työttömyyden 15

16 johdosta maksetut päivärahat tai työmarkkinatuki kuten työsopimuksen perusteettoman päättämisen johdosta maksettavasta korvauksesta vähennetään. 4 TYÖN TARJOAMISEN MENETTELYTAVAT Kaikkia Kuhmon kaupungin määräaikaisia ja vakituisia tehtäviä on kaikilla toimialoilla tarjottava ensin lomautetuille ja lomautusuhan alaisille (= Iomautuspäätöksen /- ilmoituksen saaneilie) työntekijöille ja viranhaltijoille. Ulkopuolista työvoimaa voidaan palkata vain, jos lomautettavat tai lomautusuhan alaiset työntekijät ovat kieltäytyneet tarjotusta työstä tai kyse on tehtävistä, joiden hoitamiseen em. henkilöiden ammattitaito ei riitä. Työnantajalla on velvollisuus tarjota kaikkea työtä, jota voidaan pitää työntekijälle ja/tai viranhaltijalle soveltuvana ottaen huomioon hänen koulutuksensa, yleinen ammattitaitonsa ja kokemuksensa. Yllä kuvattu menettelytapa koskee kaikkea avoimeksi tulevaa työtä, eli myös alle kaksi viikkoa kestäviä lyhytaikaisia sijaisuuksia täytettäessä työtä on ensin tarjottava kaikille lomautetuille tai lomautusuhan alaisille kohdassa 4.1 kuvatun menettelytavan mukaisesti. Muun työn tarjoamisesta on annettava tiivistetty ohje Lomautuspäätöksen/- ilmoituksen liitteeksi. Ohje muun työn tarjoamisesta on tämän asiakirjan liitteenä. 4.1 Työ, joka on tiedossa lomautuspäätöksen antamishetkellä Kaikki avoimet työpaikat, myös viransijaisuudet ja määräaikaiset työsuhteet, on lähetettävä tiedoksi henkilöstöasianhoitajalle. Kaikki kaupungin avoimet työpaikat löytyvät Kuhinasta vasemman puoleisesta valikosta kohdasta Ajankohtaista / Avoimet virat ja toimet. Lomautuspäätökseen liitetään tiedot tarjolla olevista työpaikoista tulostamalla yllä mainituilta osoitesivuilta luettelo avoimista työpaikoista ja ilmoitetaan, että tarkemmat tiedot kyseisistä työpaikoista löytyvät Kuhinasta. Lomautuspäätöksessä/-ilmoituksessa on myös ilmoitus siitä, että ne lomautetut jotka haluavat ottaa vastaan tarjolla olevaa muuta työtä, voivat ilmoittaa halukkuudestaan henkilöstöasianhoitajalle Mikäli lomautettu haluaa ottaa vastaan työnantajan tarjoamaa muuta työtä, tulee hänen ilmoittaa yllä mainittuun osoitteeseen nimi, sosiaaliturvatunnuksen alkuosa, puhelinnumero, nykyinen työyksikkö, työkokemus ko.yksikössä, lomautusaika sekä aika, milloin valmis ottamaan vastaan työtä. 16

17 Ilmoitus on lähetettävä viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen ajankohtaa, milloin lomautettu henkilö on valmis vastaanottamaan muuta työtä. Ilmoituksen saatuaan henkilöstöasianhoitaja ottaa yhteyttä työntekijään/viranhaltijaan ja tarjoaa avoimia työtehtäviä. Yhteydenotto toteutetaan puhelimitse. Työn tarjoamisjärjestys määräytyy tehtäväkohtaisen työkokemuksen pituuden, palvelussuhteen pituuden sekä aakkosjärjestyksen mukaisesti. Työn tarjoamisen menettelytavat täytyy jokaisen kohdalta dokumentoida niin tarkasti, ettei jälkikäteen synny epäselvyyksiä siitä, miten avoinna ollutta tehtävää on tarjottu lomautetuille. Samoin on kirjattava muistiin lomautettujen yhteydenotot sekä perustelut, jos heitä ei ole voitu palkata avoinna olleisiin tehtäviin. 4.2 Työ, josta työnantajalla ei ole tietoa lomautuspäätöksiä annettaessa Muuta työtä, esimerkiksi sijaisuuksia, voi ilmaantua lomautusilmoituksen antamisen jälkeenkin. Nämä työpaikat lähetetään tiedoksi myös edellä kohdassa 4.1. määritellyllä tavalla ja työtä tarjotaan saman toimintamallin mukaisesti halukkaille. 17

18 5 TYÖTURVALLISUUS JA LOMAUTUKSET Työturvallisuuden on toteuduttava myös lomautusten aikana. Työturvallisuuden toteutuminen huomioidaan työn suunnittelussa. Työjärjestelyissä on tärkeää pohtia käytettävissä olevan työvoiman perusteella, millainen palvelutaso on mahdollista tuottaa, jotta työntekijöiden kuormitus ei lisäänny terveyttä vaarantavasti. Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden terveellisyydestä ja turvallisuudesta työssä. Työympäristön tarkkailemista, työyhteisön tilan ja työtapojen turvallisuuden seuraamista on suoritettava myös lomautuksen aikana. Vastaavasti työntekijä on velvollinen noudattamaan työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita. Järjestettäessä ja muotoiltaessa työtehtäviä lomautusten aikana on huomioitava, että työntekijä perehdytetään työtehtäviin ja työolosuhteisiin, jos ne muuttuvat hänen kohdallaan. Lomautusten aikana on huomioitava, että niissä töissä, joihin liittyy ilmeinen väkivallan uhka, työ ja työolosuhteet järjestetään edelleen niin, että väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet voitaisiin ehkäistä ennakolta mahdollisuuksien mukaan. Yksintyöskentelyn liittyvät haitat ja vaarat tulee edelleen välttää tai pitää mahdollisimman vähäisinä. Samoin tulee huolehtia, että ensiapukoulutuksen saaneita henkilöitä on työpaikalla työntekijöiden lukumäärän, työn luonteen ja työolosuhteiden edellyttämällä tavalla. 18

19 6 ANSIOTURVA Ryhmälomautusmenettely työnhaun käynnistämisen tapana päättyi Työnhaku ei tule voimaan työnantajan ilmoituksella, vaan lomautettu aloittaa aina työnhaun itse. TE-toimistoon tulee ilmoittautua viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Päivärahaa työttömyyskassa maksaa vain ajalta, jolloin työntekijä on työnhakijana TEtoimistossa. Oma työnhaku verkkopalvelussa työnhaun voi aloittaa sähköisesti osoitteessa Pääluottamusmiehet antavat lisätietoja lomautuksen aikaisesta ansioturvasta ja sen hakemisesta. Pääluottamusmiehet on lueteltu kohdassa

20 7 TIIVISTETTY OHJE ESIMIEHILLE LOMAUTUSTEN TOTEUTTAMISESTA (pl. ne lomautukset, joista päättää toimielin) 7.1 Tee lomautuspäätös (viranhaltijapäätös Dynastylla, valitse päätöstyypiksi henkilöstöpäätös, luo asiakirja mallista Päätöspohja, lomauttaminen"). Malli on tämän ohjeen lopussa liitteenä. 7.2 Tee lomautusilmoitus Malli on tämän ohjeen lopussa liitteenä. 7.3 Liitä lomautuspäätökseen/-ilmoitukseen ohje muun työn tarjoamisesta Malli löytyy tämän ohjeen lopusta liitteenä, luettelo Kuhmon kaupungissa avoinna olevista työpaikoista löytyy Kuhinasta, kohdasta Ajankohtaista / Avoimet virat ja toimet. 7.4 Luovuta lomautuspäätös/-ilmoitus liitteineen henkilökohtaisesti lomautettavalle työntekijälle Luovuta lomautuspäätös/-ilmoitus liitteineen henkilökohtaisesti lomautettavalle työntekijälle vähintään yksi kuukausi ennen lomautusajankohtaa. Mikäli et voi antaa lomautuspäätöstä henkilökohtaisesti lomautettavalle, katso menettelytapa Toimintaohjeen Tee etyöpöydällä palkan maksun katkaisupäätös Muu poissaolo -> Lomautus, palkaton (00596) -päätöstyypillä 7.6 Lähetä lomautuspäätös tiedoksi Lomautettavaa edustavalle pääluottamusmiehelle ja henkilöstöasianhoitajalle, katso Toimintaohjeen Mikäli sinulle tulee tarve rekrytoida Mikäli sinulle tulee tarve rekrytoida henkilöstöä käynnissä olevien lomautusten aikana, toimi Toimintaohjeen kohdan 4 mukaa. 20

21 8 LOMAUTUSTA KOSKEVA RIITA-ASIA ASIA Sekä työsopimussuhteisen että viranhaltijan lomautusta koskeva riita-asia käsitellään kunnallisen pääsopimuksen mukaisessa järjestyksessä (paikallisneuvottelu - keskusneuvottelu - Työtuomioistuin). Mikäli asiassa ei päästä sopimukseen, on järjestöillä mahdollisuus saattaa asia työtuomioistuimen ratkaistavaksi. Työtuomioistuin ottaa ratkaisussaan kantaa siihen, onko lomautus ollut työehtosopimuksen säännösten mukainen. Työntekijöiden lomautusta voidaan käsitellä pääsopimuksen mukaisessa neuvottelumenettelyssä vain vähentämisjärjestyksen ja lomautusilmoituksen osalta. 21

22 KUHMON KAUPUNKI LIITE LOMAUTUSILMOITUS/-TODISTUS Työnantaja Työyksikkö/työpaikka Kuhmon kaupunki Lomautettavan työntekijän nimi, henkilötunnus ja kotikunta (kotikuntatieto tarvitaan TE-toimistolle) Lomautuksen peruste Lomautuksen kesto Taloudelliset syyt, Kaupunginhallitus ja 71 Lomautusaika Mahdollisia lisätietoja Päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys (esimies) Lomautettavan työntekijän ammattiliitto (myös ammattiosasto tai yhdistys) (tieto tarvitaan työttömyyskassoille laadittavaa yhdistelmäilmoitusta varten). Päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys (työntekijä) Edellä olevan ilmoituksen olen saanut tiedoksi. LIITE Ohje muun työn tarjoamisesta Luettelo avoimista työpaikoista Otan lomautuksen aikana vastaan koulutukseeni ja ammattiini sopivaa työtä (rasti ruutuun). En ota lomautuksen aikana työtä vastaan (rasti ruutuun). Ne lomautetut jotka haluavat ottaa vastaan tarjolla olevaa muuta työtä, voivat ilmoittaa halukkuudestaan henkilöstöasiainhoitajalle 22

23 VIRANHALTIJAPÄÄTÖS / PÄÄTÖS LOMAUTTAMISESTA SEKÄ OIKAISUVAATIMUSOHJEET LIITE Päivämäärä ja pykälänumero Päätöksentekijä (viranhaltija) Työnantaja Kuhmon kaupunki Työyksikkö/työpaikka Lomautettavan viranhaltijan nimi, Lomautettavan henkilötunnus Lomautettavan kotikunta (tieto TE -toimistolle) Lomautuksen peruste Lomautuksen kesto Taloudelliset syyt, Kaupunginhallitus ja 71 Lomautusaika Mahdollisia lisätietoja Päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys (esimies) Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Lomautettavan viranhaltijan ammattiliitto (myös ammattiosasto tai yhdistys, tieto tarvitaan työttömyyskassoille laadittavaa yhdistelmäilmoitusta varten). Tiedoksianto- ja oikaisuvaatimusohjeet LIITTEET Ohje muun työn tarjoamisesta Luettelo avoimista työpaikoista Otan lomautuksen aikana vastaan koulutukseeni ja ammattiini sopivaa työtä (rasti ruutuun). En ota lomautuksen aikana työtä vastaan (rasti ruutuun). Ne lomautetut jotka haluavat ottaa vastaan tarjolla olevaa muuta työtä, voivat ilmoittaa halukkuudestaan henkilöstöasianhoitajalle 23

24 Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (KuntaL 89.1 ). Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Kuhmon (toimielimen nimi) Kainuuntie KUHMO Faksi (08) Sähköposti: Aukioloaika: ma to klo , pe :30 Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä xx.xx.2014 Tiedoksianto asianosaiselle Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 ). Asianosainen: xx Annettu postin kuljetettavaksi, pvm Tiedoksiantajan allekirjoitus ja nimenselvennys Tai annettu tiedoksi asianosaiselle, pvm Vastaanottajan allekirjoitus ja nimenselvennys Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehenä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimuksen viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. 24

25 KUHMON KAUPUNKI LIITE Sitoumus palkattoman toimi/virkavapaan ottamisesta Henkilöä ei lomauteta, jos hän sitoutuu ottamaan palkatonta harkinnanvaraista virka/toimivapaata mennessä. Aikaraja koskee myös osa-aikatyöhön siirtymistä. Sitoudun ottamaan vuonna 2014 palkatonta virkavapaata/työlomaa kalenteripäivää/työpäivää. Päiväys ja allekirjoitus Kuhmossa työntekijän/viranhaltijan allekirjoitus ja nimenselvennys tehtävänimike 25

Lomautuksen piirissä ovat ne työntekijät ja viranhaltijat, joilla on toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde.

Lomautuksen piirissä ovat ne työntekijät ja viranhaltijat, joilla on toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde. HENKILÖSTÖN LOMAUTTAMINEN, toimintaohjeita Lomauttamisen periaatteet Lomautuksen piirissä ovat ne työntekijät ja viranhaltijat, joilla on toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde. Lomauttamisen pituus

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA. Menettelytapaohjeet lomauttamiseen. Lomauttamisen periaatteet

JOUTSAN KUNTA. Menettelytapaohjeet lomauttamiseen. Lomauttamisen periaatteet JOUTSAN KUNTA Menettelytapaohjeet lomauttamiseen Lomauttamisen periaatteet Mikäli työntekijä/viranhaltija on sitoutunut olemaan kuluvan vuoden aikana harkinnanvaraisella virkavapaalla/työlomalla vähintään

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

OHJEET NOUSIAISTEN KUNNAN LOMAUTUKSISTA KOSKIEN KOKO KUNNAN HENKILÖSTÖÄ

OHJEET NOUSIAISTEN KUNNAN LOMAUTUKSISTA KOSKIEN KOKO KUNNAN HENKILÖSTÖÄ OHJEET NOUSIAISTEN KUNNAN LOMAUTUKSISTA KOSKIEN KOKO KUNNAN HENKILÖSTÖÄ Asian taustaksi: Nousiaisten valtuusto on 26.8.2013 69 hyväksynyt talouden toimenpideohjelman ja tasapainottamissuunnitelman vuosille

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-21 Vakanssinumero 5000992257, mielenterveyspalvelujen johtaja Peter Grönroosin toimivalta henkilöstöasioissa 31.08.2017 alkaen Kunnanvaltuusto on

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Perusturvapalvelujen toimialajohtaja Delegointipäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-21 Päätösvallan delegointi vakanssinumero 5000992380 osastonhoitaja Stiina Bergendahlille ajalla 1.9.2017-31.12.2017. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. MUUTOKSENHAKUOHJEET HENKILÖSTÖJAOSTO Muutoksenhakukielto Päätöstä koskeva muutoksenhakukielto liitetään oikaisuvaatimusta varten pyydettyyn pöytäkirjanotteeseen. Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-58 Jokirinteen oppimiskeskus, rakennuttaminen, Juristin palvelut Hankinnan kohde Jokirinteen oppimiskeskuksen rakennuttajakonsultiksi valittiin kunnanhallituksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä

Työnantajan on irtisanoessaan työsopimuksen noudatettava työsuhteen jatkuttua keskeytyksettä 1 (5) IRTISANOMISSUOJASOPIMUS 2002 (TT-STTK) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Yleinen soveltamisala Tämä sopimus koskee toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen irtisanomista toimihenkilöstä johtuvasta tai hänen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Henkilöstöpäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Henkilöstöpäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-674 Kesätyöllistämistuen myöntäminen vuonna 2017, yritys Outi Mäenpää Oy Kirkkonummelaiset 1998-2002 syntyneet nuoret ovat voineet hakea kesäsetelin

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) KIRDno-2017-35 SOL Palvelut Oy:n siivouspalveluiden hyväksyminen kunnan perusturvalautakunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi Kun kunnan

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-670 Veikkolan koulu ja päiväkoti, rakennushankkeen P1-asiantuntijapalvelur Hankinnan kohde Veikkolan koulun ja päiväkodin rakennushankkeen suunnittelutyöt

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND

MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO LANDSBYGDENS ARBETSGIVAREFÖRBUND Marjatta Sidarous JÄSENKIRJE Y/4/2009 24.9.2009 1(6) TYÖN TILAPÄINEN JA PYSYVÄ VÄHENTYMINEN Työn tilapäinen tai pysyvä vähentyminen vaikuttaa

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Kunnossapitopäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-380, teräskaiteen valmistus ja asennus kuntoportaisiin. Hankinnan kohde Teräskaiteen valmistus ja asennus Jerikonmäen kuntoportaisiin. Tarjouspyyntö

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 7/2015 HKL-Raitioliikenne 20.03.2015 Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 pakettiautojen vuokraus HEL 2015-003371 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hankkia pakettiautojen vuokrauksen vuodelle 2015 Stara logistiikalta 42 000

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (7) 11.10.2017 NUUKSION KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 5.10.2017 klo 17.30 Paikka Läsnä Poissa Nuuksion koulu, Heinästie 19 02820 Espoo Kaija Malk, puheenjohtaja Eeva Seppälä, jäsen

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 37, 39, 41-43. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 37, 39, 41-43 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJA 1 (7) Päätösesitys Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1 (7) 5.10.2017 KARHUSUON KOULU Johtokunnan kokous Aika tiistai 26.9.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Karhusuon koulun alatalo Vesa Vuopala (pj.) Marjaana Siivola Anssi Ikonen Rosa Puhakainen-Mattila

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) Rakennuttamispäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (6) KIRDno-2017-1008 Gesterbyn Suomenkielisen koulun rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus sekä sisäilmatutkimus Hankinnan kohde Gesterbyn Suomenkielisen koulun

Lisätiedot

Kontiolahden kunnan henkilöstösäästöt vuonna 2015

Kontiolahden kunnan henkilöstösäästöt vuonna 2015 Kunnanhallitus 279 17.11.2014 Kontiolahden kunnan henkilöstösäästöt vuonna 2015 323/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 279 Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 15.9.2014 211 aloittaa yhteistoimintamenettelyn,

Lisätiedot

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa

Kuntatyönantaja lomauttaa minut. tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa Kuntatyönantaja lomauttaa minut tietoa Lomauttamisen perusteista sekä ohjeita tulevaa LomautusajanKohtaa varten Lomauttamisen perusteet Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 18/2014 15.12.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 18 Länsisataman laajennusalueen syvätiivistysurakka 2015 HEL 2014-014030 T 02 08 03 00 Päätös päätti tilata Länsisataman syvätiivistysurakan edullisimman tarjouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Hoitotyön johtaja Henkilöstöpäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Hoitotyön johtaja Henkilöstöpäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-990 Kotihoidon alue-esimiehen viran täyttäminen, vakanssinumero 1000200158 Kotihoidon alue-esimiehen virka (vakanssinumero 1000200158) on ollut julkisesti

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017

ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 ESPOON YHTEISLYSEON KOULU JA LUKIO PÖYTÄKIRJA 3/2017 JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika Keskiviikkona 25.10.2017 klo 18.00-19.45 Paikka Espoon yhteislyseo, luokka 219b Läsnäolijat: Miia Loisa-Turunen (pj), Päivi

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 20 Suomen arkkitehtuuria Katsaus 2016 -näyttelynäkyvyyden ostaminen HEL 2016-000537 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa asuntotuotantotoimiston

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen rehtori Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (7) KIRDno-2017-480 Musiikkiopiston pianohankinta/ tarjouskilpailun ratkaiseminen Hankinnan kohde Musiikkiopiston pianot Tarjouspyyntö ja hankintamenettely Kirkkonummen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginmuseo

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Kaupunginmuseo Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 25, digimarkkinoinnin hankinta Tulos Helsinki Oy:ltä HEL 2016-004304 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hankkia digitaalisen markkinoinnin kehittämistä

Lisätiedot

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi...201_

Olen tarkastanut pöytäkirjan ja todennut sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaan laadituksi...201_ Martinkallion koulun johtokunnan kokous tiistaina 26.9.2017 klo 17.30. koulun henkilökunnan taukohuoneessa Pöytäkirja 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.31. Uuden johtokunnan jäsenet

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Vesihuoltopäällikkö Hankintapäätös

Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) Vesihuoltopäällikkö Hankintapäätös Kirkkonummen kunta Viranhaltijapäätös 1 (5) KIRDno-2017-749, Kantvikin vedenhankinnan vaihtoehtojen selvitys Hankinnan kohde Vesihuoltolaitos on pyytänyt tarjouksia Kantvikin alueen vedenhankinnan vaihtoehtoselvityksestä.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 164 Heka Lassila Hopeatie 20 ja Äyripolku 1 pohjarakennesuunnittelu HEL 2016-006360 T 02 08 03 01 Att 7303017 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa toimiston

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 35, Ilmastokatu -pienhankinnat HEL 2015-013693 T 02 08 02 01 SELVITYS LÄMMÖNTALTEENOTOSTA KIVIJALKARAVINTOLOISTA ISO ROOBERTINKADULLA Päätös Päätöksen perustelut Vs.

Lisätiedot

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA PÖYTÄKIRJA 1/ (5) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 6.6.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA PÖYTÄKIRJA 1/ (5) RAKENNUSVALVONTAPALVELUT RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 6.6. KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 (5) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 6.6.2017 Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden 6.6.2017 tekemät rakennuslupapäätökset: 1 Päätökset

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 10/2014 10.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 10 Ympäristöalan asiantuntijapalvelut, päätöksen muuttaminen HEL 2013-002442 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti muuttaa teknisen johtajan päätöstä 24.5.2013,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 6/2014 Tekniset palvelut Tekninen johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 6 Helsingin Sataman hissihuoltosopimuksen jatkaminen HEL 2014-005413 T 02 08 02 01 Päätös päätti jatkaa Helsingin Sataman ja Vuosaaren sataman hissihuoltosopimusta ilman

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti

SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010. Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti SIVISTYSLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 3.11.2010 klo 18.10-21.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Lapinjärven koulutuskeskus (Sivarikeskus), C-talon kabinetti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Sivu Hyvinvointipalveluiden palvelualue Sosiaalihuollon vastuualue Maahanmuuttajatyön johtaja

KOTKAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Sivu Hyvinvointipalveluiden palvelualue Sosiaalihuollon vastuualue Maahanmuuttajatyön johtaja VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Sivu Hyvinvointipalveluiden palvelualue Sosiaalihuollon vastuualue Maahanmuuttajatyön johtaja 13.09.2017 14 1 Dnro D/3189/02.08.00.01/2017 Hankintapäätös huonekaluista perheryhmäkoti

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 (9)

PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA 1 (9) 26.9.2017 Tapiolan lukio Johtokunnan kokous Aika 19.09.2017 klo18.00 Paikka Tapiolan lukio, luokka C2. Tiedoksi Johtimo Nina pj. Malkamäki Mika, vpj. Grann Mirva, jäsen Kari Hannu, jäsen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 19/2014 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja.

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 19/2014 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 28 Matkustajalaskentalaitteiden hankinta HEL 2014-012879 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti hankkia suorahankintana kahdeksan (8) kappaletta matkustajalaskentalaitteita

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano

SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus Yhtymävaltuuston kokouksen päätösten täytäntöönpano SISÄLLYSLUETTELO Ote: Yhtymähallitus 30.01.2018 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017 kokouksen päätösten täytäntöönpano Osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus/ yhtymähallitus... 1 1 Yhtymävaltuuston 18.12.2017

Lisätiedot

c) 6 viikkoa, kun osa-aikaistaminen tai irtisanominen taikka lomauttaminen yli 90 päiväksi ilmeisesti kohdistuu yli 10 työntekijään.

c) 6 viikkoa, kun osa-aikaistaminen tai irtisanominen taikka lomauttaminen yli 90 päiväksi ilmeisesti kohdistuu yli 10 työntekijään. 1 (7) KUNNALLINEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUS 2005 2007 3 TYÖNTEKIJÄN LOMAUTTAMINEN 1 Yleistä Työntekijän lomauttaminen määräytyy kulloinkin voimassa olevan työsopimuslain säännösten mukaisesti

Lisätiedot

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO

Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, ESPOO PÖYTÄKIRJA 27.9.2017 PAKANKYLÄN KOULU Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 27.9.2017 klo 18.30 Paikka Läsnä Pakankylän koulun opettajainhuone, Snettansintie 9, 02740 ESPOO Lotta Ulvelin pj. Patrik Sohlberg

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 12/2013 Tekniset palvelut Tekninen johtaja 11.12.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 12/2013 Tekniset palvelut Tekninen johtaja 11.12.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 12 Helsingin Sataman LVI-suunnittelutyöt vuosille 2014-2015 HEL 2013-013468 T 02 08 01 00 Päätös Tekninen johtaja päätti oikeuttaa tekniset palvelut osaston laatimaan

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 5/ (5) Vapaa-ajanlautakunta

Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 5/ (5) Vapaa-ajanlautakunta Rovaniemen kaupunki Ote pöytäkirjasta 5/2017 1 (5) 53 Lausunto museopoliittiseen ohjelmaan ROIDno-2017-1275 Valmistelija / lisätiedot: Merja Tervo merja.tervo@rovaniemi.fi palvelualuepäällikkö Liitteet

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta

siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Asia Kesälahtitalon ruokasalin kalusteiden hankinta Kesälahtitalon ruokasalin kalusteet ovat huonokuntoiset ja osittain rikkinäisiä. Hankitaan uudet pöydät ja tuolit. Kiteen kaupunki on mukana Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 11/2014 10.03.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Helsingin Satama -liikelaitos 11/2014 10.03.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 11 Helsingin Satama, Kunnallisteknisen infran kartoitus ja karttaaineiston päivitys HEL 2014-002964 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa tekniset

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

2 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin TT-STTK irtisanomissuojasopimus ja todettiin, että se tulee voimaan 1.6.2002.

2 Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin TT-STTK irtisanomissuojasopimus ja todettiin, että se tulee voimaan 1.6.2002. TEOLLISUUDEN JA TYÖNANTAJAIN KESKUSLIITTO TIMIHENKILÖKESKUSJÄRJESTÖ STTK ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Aika Paikka Läsnä 1 Sovittiin, että pöytäkirja tarkastetaan tässä kokouksessa ja että kaikki osanottajat

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, pienhankinnat, liikenneliikelaitoksen Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 8 Vaihteenohjausjärjestelmän hankinta koekäyttöön HEL 2017-006988 T 02 08 03 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata suorahankintana vaihteenohjausjärjestelmän

Lisätiedot

Vanhusten hoivapalvelujen yhden (1) palveluesimiehen viran ja yhden (1) palveluesimiehen tehtävän täyttäminen

Vanhusten hoivapalvelujen yhden (1) palveluesimiehen viran ja yhden (1) palveluesimiehen tehtävän täyttäminen Kuopion kaupunki Päätöspöytäkirja 1 (5) Palveluesimiehen virkaa ja tehtävää hakeneet Henkilöstöasiat 1 / 2018 Vanhusten hoivapalvelujen yhden (1) palveluesimiehen viran ja yhden (1) palveluesimiehen tehtävän

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) Asuntotuotantotoimisto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 14 n harjannostajaistarjoilut vuodelle 2016 HEL 2016-000409 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti oikeuttaa hallintoyksikön tilaamaan vuoden 2016 harjannostajaistarjoilut

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto Asemakaavapäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Kaupunkisuunnitteluvirasto Asemakaavaosasto Asemakaavapäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 4 Konsulttisopimus, joka koskee Malmin lentokentän ympäristöhistoriallista selvitystä HEL 2016-000847 T 02 08 02 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tehdä konsulttisopimuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 6 Työterveys Helsinki, fysioterapiapalveluiden hankinta H062-13, optiokauden käyttöönotto HEL 2017-001287 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa hankintapäätökseen

Lisätiedot

Paikka Kilonpuiston koulu, Kilonpuisto 5, PL

Paikka Kilonpuiston koulu, Kilonpuisto 5, PL PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 (7) 27.10.2017 Kilonpuiston koulu Johtokunnan kokous Aika Maanantai 25.9.2017 klo 18.00 Paikka Kilonpuiston koulu, Kilonpuisto 5, PL 31 3129 Läsnä Hahl Kaisa varapuheenjohtaja Crosby

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 24/2015 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) 24/2015 HKL-Raitioliikenne Yksikön johtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 HKL- Raitioliikenne Hastus-Ohjelmiston ylläpitosopimus v. 2016 HEL 2015-011417 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Va. yksikön johtaja päätti hankkia Hastus-Ohjelmiston

Lisätiedot