33. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 1a JA 26 SEKÄ PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIINKATU KAAVATUNNUS 33: 004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "33. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 1a JA 26 SEKÄ PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIINKATU KAAVATUNNUS 33: 004"

Transkriptio

1 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 1a JA 26 SEKÄ PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIINKATU KAAVATUNNUS 33: 004 KAAVAN PÄIVÄYS: SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

2 33:004 / Piinkatu / ASEMAKAAVAN SELOSTUS Sivu 2/14 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan kortteleita 1a ja 26 sekä puistoaluetta. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan kortteli 26 tontit 1,2,3 ja 4. Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. Kaavan nimi PIINKATU Kaavan tunnus 33:004 Kaavan päiväys Kaavan laatija Nana Pentti Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Kaavoitus PL Jyväskylä Puhelin Sähköposti Kaavan vireilletulo Hyväksymis- Ltk , , päivämäärät Kh , Kv xx. xx Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Säynätsalon Muuratsalossa Haikan niemen pohjoisrannalla. Katualueen lisäksi suunnittelualue rajautuu puistoalueeseen. Suunnittelualueelta on matkaa Säynätsalon keskustaan noin 2,5 km ja Jyväskylän kaupunkiin noin 18 km. Kaavan nimi ja tarkoitus Kaava-alueesta käytetään nimeä Piinkatu. Tarkoituksena on muuttaa kaavaa siten, että teollisuustontti otetaan asumiskäyttöön ja sitä laajennetaan hivenen puiston suuntaan. Lisäksi viereisen korttelialueen täydennysrakentamista tutkitaan. Haikan suojelukaavan tavoitteet otetaan huomioon ja kaavamerkinnät pyritään saamaan mahdollisimman yhdenmukaisiksi.

3 33:004 / Piinkatu / ASEMAKAAVAN SELOSTUS Sivu 3/14 SISÄLLYSLUETTELO PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI... 2 KAAVAN NIMI JA TARKOITUS... 2 LIITTEET TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA ALUEEN YLEISKUVAUS Maisema ja luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE JA KÄYNNISTÄMINEN ASEMAKAAVAN TAVOITTEET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Luonnosvaiheen palaute Asemakaavaan luonnoksesta saadun palautteen perusteella tehdyt muutokset: Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE JA MITOITUS KAAVAN VAIKUTUKSET ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTUKSEN SEURANTA LIITTEET 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Pienennös asemakaavaehdotuksesta 3. Havainnekuva 4. Asemakaavan seurantalomake 5. Tonttijakokartta 6. Maaperän pilaantuneisuustutkimus

4 33:004 / Piinkatu / ASEMAKAAVAN SELOSTUS Sivu 4/14 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavoituksen aloittamisesta tiedotettiin Asemakaavahanke käsiteltiin viranomaisneuvottelussa Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamista varten. Asemakaavaluonnos oli MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä välisen ajan. Asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa Ehdotusta ei laitettu nähtäville vaan kaavarajausta muutettiin ja karttaa ajanmukaistettiin Haikan suojelukaavan tavoitteiden mukaiseksi. Asemakaavaluonnos MRA 30 :n mukaisesti uudelleen nähtävillä välisen ajan. Kaavamuutosehdotus kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä Kaavamuutosehdotus kaupunginhallituksen käsittelyssä Kaavamuutosehdotus julkisesti nähtävillä Asemakaavan sisältö Asemakaavan muutos mahdollistaa neljän erillispientalojen AO tontin muodostumisen. Alueelle tulee 790 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta. Kerrosluku on 1/2k I u2/ Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttaminen tapahtuu maanomistajan aloitteesta. Rakennuslupaa voidaan hakea heti kaavan tultua lainvoimaiseksi..

5 33:004 / Piinkatu / ASEMAKAAVAN SELOSTUS Sivu 5/14 3 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 3.1 ALUEEN YLEISKUVAUS Suunnittelualue sijaitsee Säynätsalon Muuratsalossa Haikan niemessä Päijänteen rannalla. Alue rajautuu etelässä Piinkatuun, idässä ja lännessä puistoalueeseen. Suunnittelualueelta on matkaa Säynätsalon keskustaan noin 2,5 kilometriä ja Jyväskylän kaupunkiin noin 18 kilometriä. Haikan alue on Säynätsalon tehdasyhdyskunnan vanhimpia jäljellä jääneitä asuinalueita. Suunnittelualue on syntynyt 1920-luvun puolivälissä, jolloin Wivi Lönn suunnitteli alueelle ruutukaavaan pohjautuvan asemakaavan Joh. Parviaisen Tehtaat Oy:n työntekijöille Maisema ja luonnonympäristö Alueen maiseman vaikutusalue on merkittävä järvimaiseman kannalta. Rannalla kasvaa vankkapuustoinen metsä, jolla on merkitystä sekä lähiympäristön että Päijänteen kaukomaiseman kannalta. Suunnittelualue kuuluu pohjavesialueeseen Rakennettu ympäristö Pääosa Haikan nykyisestä rakennuskannasta on vanhaa, 1920-luvun loppupuolella syntynyttä. Joukossa on muutamia myöhemmin rakennettuja taloja. Rakennukset ovat pääsääntöisesti puurakenteisia, satulakattoisia ja peittomaalatulla puulla verhottuja. Asemakaavan muutosalueen rakennuskanta poikkeaa Haikan muusta rakennuskannasta, koska se on selvästi uudempaa. Tiilinen asuinrakennus on rakennettu vuonna 1975 ja puinen asuinrakennus on talopakettiratkaisu vuodelta Suunnittelualueella sijaitsevat asuinrakennukset Yhdyskuntarakenne Kaava-aluetta ympäröivä alue on asuinpientalojen korttelialueita sekä virkistysaluetta. Alue sijaitsee hyvien ajoneuvo- ja kevyen liikenteen kulkuyhteyksien varrella ja lähimmät kaupalliset palvelut sijaitsevat n. 2,5km:n päässä suunnittelualueelta (Säynätsalon keskustan palvelut).

6 33:004 / Piinkatu / ASEMAKAAVAN SELOSTUS Sivu 6/14 Kaupunki-/taajamakuva Taajamakuva muodostuu Haikan pientaloasutuksesta sekä paikallistieympäristöstä. Taajamakuvassa korostuu myös Päijänteen läheisyys. Asuminen Kaava-alueella on omakotiasutusta. Kaava-alueen lähiympäristössä sijaitsee Haikan omakotiasutusta. Palvelut Kaavoitettava alue tukeutuu Säynätsalon keskustan palveluihin, jotka sijaitsevat noin 2,5 km:n etäisyydellä. Työpaikat, elinkeinotoiminta Kaava-alueella ei ole työpaikkoja. Virkistys Suunnittelualue rajoittuu virkistysalueeseen, joka on ollut yleisessä käytössä. Liikenne suunnittelualue sijaitsee liikennöidyn tien läheisyydessä. Kaavoitettavaa aluetta sivuaa Piinkatu. Tekninen huolto Kaavoitettavan alueen pohjoispuolella Myllykadun yhteydessä kulkevat telekaapeli- vesijohto-, sekä jätevesiviemärilinjat. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Asukaspalautteessa on tuotu esiin Säynätsalon pääsaaren vaneritehtaan aiheuttama melu sekä mahdolliset vaikutukset ilmanpuhtauteen. Tehtaalta järven yli kantautuva melu kuuluu erityisesti pakkaskeleillä sekä tuulen ollessa luoteesta. Sosiaalinen ympäristö Alue sijaitsee joukkoliikenneyhteyksien varrella ja kevyen liikenteen yhteysverkosto on hyvä. Vesistön läheisyys sekä Haikan alueen puutarhatontit sekä järvimaisema luovat alueelle viihtyisyyttä. Liikunta- ja virkistysalueiden läheisyys vaikuttavat alueen terveelliseen liikkumisympäristöön Maanomistus Suunnittelualueen tontit ovat yksityisessä omistuksessa, lähivirkistysalueen tontin 26-4 länsipuolella omistaa Jyväskylän kaupunki. 3.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet (VAT) Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 1. toimiva aluerakenne 2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.

7 33:004 / Piinkatu / ASEMAKAAVAN SELOSTUS Sivu 7/14 Maakuntakaava Keski-Suomen maakuntakaava on ympäristöministeriön vahvistama. Suunnittelualue on osoitettu kaavassa taajamatoimintojen alueeksi. Haikan asuinalue ja majakka on esitetty kaavassa maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetun kulttuuriympäristön kohteeksi. Ote maakuntakaavasta Yleiskaava Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Säynätsalon yleiskaava 1986, jonka Säynätsalon kunnanvaltuusto on hyväksynyt Alueen käyttötarkoitukseksi on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten alue (T) ja uimaranta-alue (VV). Lisäksi Haikan alue on Jyväskylän kaupungin säilytettävien pientaloalueiden osayleiskaavan (SÄI- LYKE) selvitysalue, eli yksi kaupungin kulttuurihistoriallisesti arvokkaista pientaloalueista.

8 33:004 / Piinkatu / ASEMAKAAVAN SELOSTUS Sivu 8/14 Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa ja vahvistetut asemakaavat, joissa alueen käyttötarkoitukseksi määrätään pienteollisuuskortteli, johon saa sijoittaa veneveistämön sekä yhden asunnon kiinteistön hoitohenkilökuntaa varten (TP), asuinpientalojen korttelialue (AP) ja puistoalue (P). Ote ajantasa-asemakaavasta Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Rakennusjärjestys Jyväskylän kaupungin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden rakennusjärjestyksen (97 ). Rakennusjärjestys tuli voimaan Pohjakartta Pohjakartta (kaavanpohjakartta) on Jyväskylän kaupungin tonttituotannon laatima ja se täyttää kaavoitusmittausasetuksen vaatimukset. Diplomityö Suojelukaavatyön pohjaksi on valmistunut syksyllä 2008 diplomityö, jonka laati arkkitehtiylioppilas Taru Jokela Otaniemen Teknillisestä korkeakoulusta. Diplomityössä Haikan alue on inventoitu ja tutkittu suojelu-, korjaus- ja täydennysrakentamisperiaatteet asemakaavan laatimista varten. Lisäksi diplomityön loppupäätelmänä on valmistunut alustava kaavaluonnos. Viherosayleiskaava Jyväskylän kaupunki on laatinut viherosayleiskaavaluonnoksen, joka käsittää koko kaupungin viheralueet. Luonnos oli nähtävillä välisen ajan. Haikan niemi on osoitettu virkistysalueena toimivaksi ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi (puutalo)alueeksi (VLL) ja maisemallisesti ja/tai virkistyksen kannalta arvokkaaksi ranta-alueeksi (ma-3). Metsäsuunnitelma Jyväskylän kaupunki on tehnyt alueilleen metsäsuunnitelman, joka on valmistunut Haikan ranta-alueet kuuluvat metsäsuunnitelmassa Säynätsalon alueeseen. Suunnitelmassa on esitetty osa-alueiden hoitoluokka, puuston kehitysluokka ja ikä sekä mahdolliset toimenpide- ja hoitosuunnitelmat. Maaperän pilaantuneisuus (kts. liite) Kaavamuutoksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa todettiin, että teollisuustontilla on tehtävä maaperätutkimus jo kaavoituksen kuluessa, jotta selviää, onko alue veneveistämön toiminnan loputtua sellaisenaan asuinkäyttöön soveltuva, vai tarvitaanko esimerkiksi massanvaihtoja. Maaperän pilaantuneisuustutkimus on valmistunut ja analysoidut haittaainepitoisuudet eivät aseta alueen maankäytölle rajoituksia.

9 33:004 / Piinkatu / ASEMAKAAVAN SELOSTUS Sivu 9/14 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen Asemakaavan muutokseen on ryhdytty yksityisen hakijan aloitteesta. Muutoksen hakija on pienteollisuustontin omistaja. Tarkoituksena on muuttaa kaavaa siten, että teollisuustontti otetaan asumiskäyttöön ja sitä laajennetaan hivenen puiston suuntaan. Lisäksi viereisen korttelialueen täydennysrakentamista tutkitaan. Haikan suojelukaavan tavoitteet otetaan huomioon ja kaavamerkinnät pyritään saamaan mahdollisimman yhdenmukaisiksi. Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. 4.2 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun tavoitteena on osoittaa suunnittelualueelle neljä asuintonttia. Kaavan tavoitteena on todentaa sekä nykytilanne että täydentää aluetta ympäristöön sopivalla rakentamisella. Haikan suojelukaavan tavoitteet otetaan huomioon ja kaavamerkinnät pyritään saamaan mahdollisimman yhdenmukaisiksi. Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). Osallisia ovat kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittäjät ja asukkaat ja muut toimijat, sekä seuraavat viranomaiset ja yhteisöt: Viranomaiset ja yhteisöt: - Tonttituotanto - Yhdyskuntatekniikka - Rakennusvalvonta - Ympäristötoimi - Jyväskylän Energia Oy/vesi - JE- Siirto Oy - Vattenfall Verkko Oy - Keski-Suomen ELY-keskus - Keski-Suomen Museo - Elisa Oyj - Muuratsalon asukasyhdistys Vireilletulo Kaavoituksen aloittamisesta tiedotettiin Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavoituksen aloittamisesta tiedotettiin Asemakaavahanke käsiteltiin viranomaisneuvottelussa

10 33:004 / Piinkatu / ASEMAKAAVAN SELOSTUS Sivu 10/14 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamista varten. Asemakaavaluonnos oli MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä välisen ajan. Asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa Ehdotusta ei laitettu nähtäville vaan kaavarajausta muutettiin ja karttaa ajanmukaistettiin Haikan suojelukaavan tavoitteiden mukaiseksi. Asemakaavaluonnos pidetään MRA 30 :n mukaisesti uudelleen nähtävillä välisen ajan. Kaavamuutosehdotus kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä Kaavamuutosehdotus kaupunginhallituksen käsittelyssä , Kaavamuutosehdotus virallisesti nähtävillä Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä. Viranomaisilta ja tarvittavin osin myös muilta tahoilta pyydetään erilliset lausunnot kaavan ehdotusvaiheessa. Kaavaluonnoksen valmistelu Osallistuminen: Kaavan vireille tulosta tiedotetaan sanomalehti Keskisuomalaisessa, Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä sekä kaavoituksen www-sivuilla. Kaavoittajaan voi ottaa yhteyttä kirjallisesti tai suullisesti. Luonnosvaihe Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotetaan sanomalehti Keskisuomalaisessa sekä kaavoituksen www-sivuilla. Kaavaluonnos pidetään nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa. Maanomistajille tiedotetaan myös kirjeitse. Mielipiteensä voi ilmoittaa kirjallisesti tai suullisesti kaavoittajalle. Mielipiteistä tehdään kooste, joka liitetään kaavaselostukseen. Ehdotusvaihe Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotetaan sanomalehti Keskisuomalaisessa ja kaavoituksen www-sivuilla. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa. Kaavaehdotuksesta annetut muistutukset toimitetaan kirjallisena Jyväskylän kaupungin keskushallinnon kirjaamoon. Kaupungin perusteltu kannanotto (vastine) muistutuksista toimitetaan niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa. Muistutuksista tehdään kooste, joka liitetään kaavaselostukseen. Hyväksymisvaihe Osallistuminen: Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan Keskisuomalaisessa. Kaupunginvaltuuston päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Luonnosvaiheen palaute Asemakaavan muutosluonnos oli ensimmäisen kerran nähtävillä välisen ajan, jolloin palautetta saatiin Keski-Suomen ympäristökeskukselta, Vattenfall Verkko Oy:ltä, Rakennusvalvontaosastolta ja Tonttiosastolta. Lisäksi mielipiteitä tuli kolme kappaletta. Nähtävillä ollut luonnos poikkesi nykyisestä niin paljon, että palaute on esitetty ohessa lyhyesti. Kooste palautteesta: - Haikan ominaislaatuinen ympäristö on huomioitava ja rakentaminen tulee olla väljähköä. - Kaavassa tulee olla erillisiä määräyksiä suojeltuun rakennettuun ympäristöön ulkonäöltään ja mittakaavaltaan soveltuvasta rakentamisesta. Muun muassa pakote pohjapinta-alaltaan pieneen, noppamaiseen rakennusmassaan (vaikkapa kerroslukujen alleviivaus, määräys autokatosrakennelmien erillisyydestä/autokatosten kieltäminen kokonaan, jyrkkä kattokulma). Luonnos oli toisen kerran nähtävillä , jolloin palautetta saatiin Keski-Suomen ELYkeskukselta, Keski-Suomen museolta ja Jyväskylän energialta. Lisäksi mielipiteitä saatiin 2 kpl.

11 33:004 / Piinkatu / ASEMAKAAVAN SELOSTUS Sivu 11/14 Kooste palautteesta: Keski-Suomen ELY-keskuksella, Keski-Suomen museolla ja Jyväskylän energialla ei ollut huomautettavaa kaavaratkaisuun. Kaavasta annettujen mielipiteiden mukaan tonttien 2 ja 3 väliin tulisi kaavoittaa Piinkadulta rantaan johtava kapea käytävä, koska muuten yleisessä käytössä oleva ranta ei ole saavutettavissa.korttelin pituiselta vyöhykkeeltä. Lisäksi rakennusoikeuden tulisi olla tontilla 3 enintään 200 kerrosneliömetriä. Vastine: Ranta-alue (Kaavassa VL/s) on yksityisessä omistuksessa tontin 3 kohdalta. Samoin tontit 2 ja 3 (kaavassa AO) ovat yksityisomisteisia asuintontteja. Korttelin 26 kohdalla enimmäisetäisyys Piinkadulta kaupungin omistamalle kaavan mukaiselle ranta-alueelle on noin 77 m. Kaavoitettavan alueen lähiympäristön tonteilla on rakennusoikeutta k-m2. Tontin 3 rakennusoikeus ei poikkea lähiympäristön rakennusoikeudesta. Voimassa olevaan asemakaavaan nähden tontin 3 rakennusoikeus pienenee n. 490 k-m2:stä 250 k-m2:iin. Mielipiteet eivät anna aihetta kaavaratkaisun muuttamiselle Asemakaavaan luonnoksesta saadun palautteen perusteella tehdyt muutokset: Asemakaavan rakennusaloja on täsmennetty ja pohjakarttaan on tehty teknisiä viivanpiirtoon liittyviä korjauksia Viranomaisyhteistyö Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu käytiin Ote muistiosta: Johanna Karelahti esitteli asian. OAS oli jaettu etukäteen. Sovittiin OAS:aan lisäys, että kaavasta pyydetään MRA 28 :n mukainen lausunto Keski-Suomen ympäristökeskukselta ja museovirastolta, koska alue on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä sekä tarpeen mukaan muilta viranomaisilta, joiden toimialaa asemakaavassa käsitellään. Maaperän puhtaus on selvitettävä jo kaavoituksen aikana siten, että tiedetään, onko alue asuinrakentamiseen soveltuvaa. Olli Lampisen mielestä alueella on mieluummin erillispientalotonttimaata kuin teollisuustonttimaata. Martti Ahokas ilmoitti, että seutukaavan näkökulmasta asiaan ei ole huomautettavaa. Kaavaluonnos valmistui huhtikuussa 2005 ja se oli ennen varsinaista lautakuntakäsittelyä Säynätsalon aluelautakunnan kommentoitavana kokouksessa Aluelautakunta piti kaavaluonnoksen ratkaisuja hyvinä ja miljöötä parantavina ja antoi luonnoksesta puoltavan lausunnon. Haikan suojelukaavan myötä suunnittelualuetta on pienennetty ja tavoitteita tarkistettu. Tästä johtuen kaava laitetaan toisen kerran luonnoksena nähtäville. Viranomaisneuvottelua ei käydä uudestaan, koska katsotaan, että sekä Haikan suojelukaavan yhteydessä että käydyt neuvottelut riittävät. Lisäksi museovirastolta ei pyydetä lausuntoa ehdotusvaiheessa, koska näin ei ole Haikan suojelukaavankaan yhteydessä nähty tarpeelliseksi.

12 33:004 / Piinkatu / ASEMAKAAVAN SELOSTUS Sivu 12/ ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Tätä asemakaavaa koskevia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja niiden toteutumista kuvataan kaavaratkaisun arvioinnissa kappaleessa Haikan alue kuuluu Valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin, RKY (Säynätsalon teollisuusyhdyskunta). Osallisten sekä alueen oloista johdetut tavoitteet Haikan alue on Säynätsalon tehdasyhdyskunnan vanhimpia jäljellä jääneitä asuinalueita, jolle Piinkadun kaava-aluetta lukuun ottamatta v hyväksyttiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaan alueen säilyttävä suojelukaava. Haikan alue on luokiteltu maakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi kohteeksi myös maakuntakaavassa. Piinkadun kaava-alue rajautuu Haikan suojelukaavaan. Kaupungin tavoitteena on myös Piinkadun osalta ympäristön säilymisen turvaaminen Haikan suojelukaavan hengen mukaisesti. Osallisten tavoitteena on ollut asemakaavamerkintöjen ajantasaistaminen suojelukaavan periaatteita noudattaen. Keski-Suomen museon sekä Keski-Suomen liiton (maakuntakaavan) tavoitteena on Haikan alueen säilymisen turvaaminen Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Tavoitteena ovat mm. alueen maisemallisten arvojen sekä virkistysyhteyksien säilymisen turvaaminen ja Haikan suojelukaavan periaatteiden noudattaminen 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne ja mitoitus Suunnittelualueelle muodostuu neljä asuintonttia. Rakennusoikeuden jaottelussa on arvioitu nykyisten rakennuksien mittasuhteita ja laajentamismahdollisuuksia ja ennen kaikkea koko Haikan alueen mittakaavaa. Alueelle tulee 790 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta. Kerrosluku on 1/2k I u2/3. Asuintonteille on rajattu rakennusalat, jotta näkymät järvelle säilyisivät mahdollisimman hyvin. Lisäksi istutettavat alueen osat on osoitettu ja tonteille 4 ja 3 on esitetty rantaan osat, jolla puusto säilytetään ja tarvittaessa täydennysistutetaan alueelle luontaisilla lajeilla. Autopaikkoja on rakennettava 2 ap/ asunto. Kaavakartalla on määritelty alueen uudis- ja korjausrakentamista koskevat ehdot; rakennusten muoto, julkisivut ja katto. Rakennusten suunnittelussa tulee soveltuvin osin noudattaa Haikan suojelukaavan yhteydessä laadittuja rakennustapaohjeita. Lisäksi piha-alueden käsittely, aitaamistapa ja puuston säästäminen on määritelty. Lisäksi erityismääräyksissä mainitaan; että rakentaminen ei saa aiheuttaa haitallista pohjaveden pinnan alenemista ja jäteveden pumppaus tulee järjestää kiinteistökohtaisesti, jos kiinteistön alin lattiataso on viemärin padotuskorkeuden alapuolella.

13 33:004 / Piinkatu / ASEMAKAAVAN SELOSTUS Sivu 13/ Kaavan vaikutukset Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vaikutus kaavaratkaisuun 1. Toimiva aluerakenne; Kaavaratkaisulla eheytetään olevaa aluerakennetta ja varmistetaan rakenteen toimivuus ja saavutettavuus jatkossa 2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu; Kaavaratkaisu tiivistää ja säilyttää olevan yhdyskuntarakenteen ja kohentaa elinympäristön laatua huolellisen rakennussuunnittelun avulla. 3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat; Kaavaratkaisussa alueen virkistyskäyttö ja luonnonympäristö säilyvät voimassa olevaan kaavaan verrattuna ennallaan. 4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto; Kaavaratkaisulla tuetaan yhteysverkoston toimintaedellytyksiä 5. Helsingin seudun erityiskysymykset; Kaavaratkaisu ei ota kantaa Helsingin seudun erityiskysymyksiin 6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet; Kaavaratkaisu noudattaa Haikan suojelukaavan periaatteita mm. kerrosalojen osalta. Kaavalla säilytetään ranta-alue kaavan mukaisena lähivirkistysalueena VL Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön sekä vaikutusselvitysten ja arvioinnin johtopäätökset Kaavan vaikutusalue on suunnittelualueen lähiympäristö ja koko Haikan alue. Kaavan tavoitteena on suojella Haikan kaupunkikuvallisia arvoja ja näin ollen vaikutukset tulevat olemaan positiivisia. Kaupunkikuvan säilyminen pienimittakaavaisena, väljänä ja idyllisenä on huomioitu. Kaavan erityismääräykset ohjeistavat sekä korjaus- että uudisrakentamista kulttuuriympäristön arvot huomioon ottaen. Kaavalla on positiivisia vaikutuksia rakennetun kulttuuriympäristön säilymiseen. Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia, koska alue on jo olevaa pientaloympäristöä. Vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan Alue täydentää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Alueen rakentamisella on paikallista merkitystä kaupunkikuvaan. Kaava-alueen maisema muuttuu osittain, kun alueelle rakennetaan uusi asuinrakennus. Kaavaratkaisun määräyksillä vaikutetaan istutettujen ja virkistysalueiden säilymiseen sekä rakennuskohteiden huolelliseen suunnitteluun. Vaikutukset palveluihin, työpaikkoihin, liikenteeseen tai kulttuuriympäristöön Kaavaratkaisun määräyksillä vaikutetaan rakennuskohteiden huolelliseen suunnitteluun sekä. arvokkaan kulttuuriympäristön säilymiseen. Kaavaratkaisu ei vaikuta alueen palveluihin tai työpaikkoihin. Liikenteelliset vaikutukset ovat vähäisiä.

14 33:004 / Piinkatu / ASEMAKAAVAN SELOSTUS Sivu 14/ Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Luonnon monimuotoisuuden kannalta ei alueen rakentamisella ole vaikutusta. Kaavamääräykset mahdollistavat alueen luonnonympäristön säilymisen virkistysalueella sekä asuintonteille merkityillä istutusalueilla. 5.3 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT Kaava-alueella ei ole ympäristön häiriötekijöitä. 5.4 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Kaavamerkinnät ja määräykset noudattavat MRL:n asetusta. 5.5 NIMISTÖ Asemakaavan muutos ei vaikuta nimistöön. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteuttaminen ja ajoitus Asemakaavan toteuttaminen tapahtuu maanomistajan aloitteesta. Rakennuslupaa voidaan hakea heti kaavan tultua lainvoimaiseksi. 6.2 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Alueesta on laadittu havainnekuvia, joista käy ilmi alueen tavoiteltu kokonaisvaikutelma. Alueelle laaditaan kaavan yhteydessä sitova tonttijako. 6.3 Toteutuksen seuranta Asemakaavan toteutumista valvovat Jyväskylän kaupungin Kaavoitus, Rakennusvalvonta ja Yhdyskuntatekniikka. Yhteistyö ja tiedonkulku eri viranomaisten välillä on tärkeää suojelutavoitteiden toteutumisen kannalta. Selvästi kaavan tavoitteista poikkeavista hankkeista on keskusteltava kaavoituksen edustajien kanssa.

15 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Kaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS Piinkatu, Säynätsalo 33. kaupunginosan korttelit 1a, 26 ja puistoalue Kaavatunnus 33:004 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 1. Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Säynätsalon Muuratsalossa Haikan niemen pohjoisrannalla. Katualueen lisäksi suunnittelualue rajautuu puistoalueeseen. Suunnittelualueelta on matkaa Säynätsalon keskustaan noin 2,5 kilometriä ja Jyväskylän kaupunkiin noin 18 kilometriä. Haikan alue on Säynätsalon tehdasyhdyskunnan vanhimpia jäljellä jääneitä asuinalueita. Piinkatua lukuun ottamatta alueelle ollaan laatimassa suojelukaavaa, jonka tavoiteajankohdaksi on esitetty alkuvuosi Suunnittelun tavoitteet ja sisältö Tarkoituksena on muuttaa kaavaa siten, että teollisuustontti otetaan asumiskäyttöön ja sitä laajennetaan hivenen puiston suuntaan. Lisäksi viereisen korttelialueen täydennysrakentamista tutkitaan. Suojelukaavan tavoitteet otetaan huomioon ja kaavamerkinnät pyritään saamaan mahdollisimman yhdenmukaisiksi. Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. 3. Maankäyttö- tai muut sopimukset Asemakaavan muutoksen yhteydessä laaditaan maankäyttösopimus. 4. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat Maakuntakaava Keski-Suomen maakuntakaava on ympäristöministeriön vahvistama. Suunnittelualue on osoitettu kaavassa taajamatoimintojen alueeksi. Haikan asuinalue ja majakka on esitetty kaavassa maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetun kulttuuriympäristön kohteeksi. Yleiskaava Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Säynätsalon yleiskaava 1986, jonka Säynätsalon kunnanvaltuusto on hyväksynyt Alueen käyttötarkoitukseksi on osoitettu teollisuus ja varastorakennusten alue (T) ja uimaranta-alue (VV). Lisäksi Haikan alue on Jyväskylän kaupungin säilytettävien pientaloalueiden osayleiskaavan (SÄILYKE) selvitysalue, eli yksi kaupungin kulttuurihistoriallisesti arvokkaista pientaloalueista. Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa ja vahvistetut asemakaavat, joissa alueen käyttötarkoitukseksi määrätään pienteollisuuskortteli, johon saa sijoittaa veneveistämön sekä yhden

16 asunnon kiinteistön hoitohenkilökuntaa varten (TP), asuinpientalojen korttelialue (AP) ja puistoalue (P). Muut kaupungin suunnitelmat ja päätökset Suojelukaavatyön pohjaksi on valmistunut syksyllä 2008 diplomityö, jonka laati arkkitehtiylioppilas Taru Jokela Otaniemen Teknillisestä korkeakoulusta. Diplomityössä Haikan alue on inventoitu ja tutkittu suojelu-, korjaus- ja täydennysrakentamisperiaatteet asemakaavan laatimista varten. Lisäksi diplomityön loppupäätelmänä on valmistunut alustava kaavaluonnos. Jyväskylän kaupunki on laatinut viherosayleiskaavaluonnoksen, joka käsittää koko kaupungin viheralueet. Luonnos oli nähtävillä välisen ajan. Haikan niemi on osoitettu virkistysalueena toimivaksi ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi (puutalo)alueeksi (VLL) ja maisemallisesti ja/tai virkistyksen kannalta arvokkaaksi rantaalueeksi (ma-3). Jyväskylän kaupunki on tehnyt alueilleen metsäsuunnitelman, joka on valmistunut Haikan ranta-alueet kuuluvat metsäsuunnitelmassa Säynätsalon alueeseen. Suunnitelmassa on esitetty osa-alueiden hoitoluokka, puuston kehitysluokka ja ikä sekä mahdolliset toimenpide- ja hoitosuunnitelmat. Kaavamuutoksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa todettiin, että teollisuustontilla on tehtävä maaperätutkimus jo kaavoituksen kuluessa, jotta selviää, onko alue veneveistämön toiminnan loputtua sellaisenaan asuinkäyttöön soveltuva, vai tarvitaanko esimerkiksi massanvaihtoja. Maaperän pilaantuneisuustutkimus on valmistunut ja analysoidut haitta-ainepitoisuudet eivät aseta alueen maankäytölle rajoituksia. Tehtävät selvitykset Suunnittelualueelle tehdään lisäselvityksiä, mikäli tähän ilmenee asemakaavatyön aikana tarvetta. 6. Vaikutusalue Vaikutusalueena on Haikan niemi. Vaikutusalue määritellään suunnittelutyön edetessä, tarkasteltavan tekijän ja vaikutusten arvioinnin suorittamisen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. 7. Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. MRL 62 Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittäjät ja asukkaat ja muut toimijat Viranomaiset ja yhteisöt: Tonttituotanto Yhdyskuntatekniikka Rakennusvalvonta Ympäristötoimi Jyväskylän Energia Oy/vesi Jyväskylän Energia Oy/kaukolämpö JE- Siirto Oy Vattenfall Verkko Oy Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen museo Muuratsalon asukasyhdistys 8. Viranomaisyhteistyö Aloitusvaiheen MRL 66 2 momentin mukainen viranomaisneuvottelu on käyty Selvitettävät vaikutukset MRL 9 :ssä edellytetään, että kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset. Kaavan arviointityössä tullaan paneutumaan MRA 1 :n mukaisesti merkittäviin vaikutuksiin. Alustavan tarkastelun perusteella tässä asemakaavahankkeessa vaikutusarvioinnin kohteita ovat: - rakennettu ympäristö (yhdyskuntarakenne, kaupunkikuva, asuminen, virkistys, liikenne, tekninen huolto, sosiaalinen ympäristö) - luonto ja luonnon ympäristö (maisema, luonnonolot) 11. Vaikutusten arvioinnin menetelmät Arviointi tulee pohjautumaan jo olemassa oleviin selvityksiin ja muuhun lähtötietomateriaaliin, jotka on selvitetty tai selvitetään neuvotteluin eri sidosryhmien kanssa. Arvioinnin tekee kaavoittaja yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa.

17 Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Osallisilla on mahdollisuus antaa OAS:sta palautetta kirjallisesti tai suullisesti kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana. Osallisilla on maankäyttö- ja rakennuslain 64 :n nojalla oikeus ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää Keski-Suomen ELYkeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Työn kuluessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa. 10. Yhteystiedot Nana Pentti, kaavoitusarkkitehti Jaana Nyman, suunnitteluavustaja Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Kaavoitus PL 233, Jyväskylä puhelin sähköposti internet (014) Nana (014) Jaana Viistokuva Haikan alueelta, suunnittelualue ympyröity punaisella pisteviivalla 7. Alustava aikataulu ja osallistuminen Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä. Viranomaisilta ja tarvittavin osin myös muilta tahoilta pyydetään erilliset lausunnot kaavan ehdotusvaiheessa. Kaavaluonnoksen valmistelu (syksy 2004-) Kaavoittaja suunnittelee asemakaavaluonnoksen. Tätä varten hän kerää tarvittavat tiedot sekä neuvottelee tarvittaessa osallisten, viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Osallistuminen: Kaavan vireille tulosta on tiedotettu Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä sekä kaavoituksen www-sivuilla. Kaavoittajaan voi ottaa yhteyttä kirjallisesti tai suullisesti. Luonnosvaihe ( alkuvuodesta 2006 ollut 1. kerran nähtävillä, muutoksista johtuen uudestaan kesällä 2010) Kaavaluonnos asetetaan nähtäville MRA 30 :n mukaisesti, jotta osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä luonnoksesta. Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotetaan Keskisuomalaisessa sekä kaavoituksen wwwsivuilla. Kaavaluonnos pidetään nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa. Maanomistajille tiedotetaan myös kirjeitse. Mielipiteensä voi ilmoittaa kirjallisesti tai suullisesti kaavoittajalle. Mielipiteistä tehdään kooste, joka liitetään kaavaselostukseen. Ehdotusvaihe (talvi ) Kaavoittaja laatii luonnoksesta saadun palautteen perusteella kaavaehdotuksen, jonka kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asetettavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginhallitus hyväksyy ehdotuksen ja asettaa sen nähtäville 30 päivän ajaksi, jotta osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä ehdotuksesta. Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotetaan Keskisuomalaisessa ja kaavoituksen wwwsivuilla. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa. Kaavaehdotuksesta annetut mielipiteet (muistutukset) toimitetaan kirjallisena kaupungin kaupunkirakennepalveluiden kirjaamoon. Kunnan perusteltu kannanotto muistutuksista toimitetaan niille muistutuksen tehneille, jotka ovat toimittaneet osoitteensa. Muistutuksista tehdään kooste, joka liitetään kaavaselostukseen. Hyväksymisvaihe (kevät 2011) Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen. Osallistuminen: Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan Keskisuomalaisessa. Kaupunginvaltuuston päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallintooikeuteen.

18

19

20 PIINKATU, havainnekuva 1:1000

21 Asemakaavan selostuksen liitelomake Sivu 1/2 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 179 Jyväskylä Täyttämispvm Kaavan nimi 33.KAUPUNGINOSA KORTTELI 26 TONTIT 1,2,3 JA 4 SEKÄ VIRKISTYSALUE, PIINKATU Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus :004 Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,3977 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 0,3977 Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 0, , ,20 0, A yhteensä 0, , ,20 0, P yhteensä -0,0294 Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä -0, V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä Rakennussuojelu Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä mhtml:file://k:\asemakaavat_tekeillä\33_004_piinkatu, Säynätsalo, SS\Seurantalo

22 Asemakaavan selostuksen liitelomake mhtml:file://k:\asemakaavat_tekeillä\33_004_piinkatu, Säynätsalo, SS\Seurantalo... Sivu 2/ Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 0, , ,20 0, A yhteensä 0, , ,20 0, AP -0, AO 0, , ,20 0, P yhteensä -0,0294 P -0,0294 Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä -0, TP -0, V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

23

24 Raportti PIMA.KON KOY Muuratsatama Piinkatu 1, Jyväskylä Maaperän pilaantuneisuustutkimus

25 ESIPUHE Pöyry Environment Oy teki maaperän pilaantuneisuustutkimuksia KOY Muuratsataman omistamalla entisellä veneveistämökiinteistöllä Haikan pohjoisrannalla Jyväskylän Muuratsalossa osoitteessa Piinkatu 1. Kohde sijaitsee noin 20 km päässä Jyväskylästä. Työhön sisältyi taustaselvityksiä ja maaperänäytteenottoa kaivinkoneella. Tutkimus rajoittui tontin piha-alueeseen. Tässä raportissa on esitetty pilaantuneisuustutkimuksen ( ) tulokset. Raportin on laatinut Anja Koskinen. Pöyry Environment Oy teki lisätutkimuksia samalla kiinteistöllä Veneveistämökiinteistö oli purettu ja asfaltti poistettu. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää maaperän pilaantuneisuus kellarin kohdalta, jonka lattialla oli aikaisemmassa tutkimuksessa havaittu öljyä. Tutkimusaluetta laajennettiin lisäksi rannan puolelle ja puretun rakennuksen kohdalle. Aikaisempaan raporttiin on lisätty uudet tutkimustulokset ja raportin on laatinut Santtu Tenhunen. Yhteystiedot Itkonniemenkatu Kuopio Kotipaikka Helsinki Y-tunnus Keskus Fax Pöyry Environment Oy Santtu Tenhunen Anna-Liisa Koskinen Copyright Pöyry Environment Oy

26 YHTEENVETO Entisen veneveistämön ja peltisepänliikkeen pienteollisuustontti ollaan muuttamassa asemakaavan muutoksella asuinkäyttöön. Tontilla sijaitsee 1970-luvulla kahdessa vaiheessa rakennettu hallirakennus, jossa on toiminut alun perin peltisepänliike ja sen jälkeen veneveistämö (Koskeloveneet). Kaavamuutosta varten haluttiin selvittää, onko tontti sellaisenaan asuinkäyttöön soveltuva vai tarvitaanko maaperän kunnostustoimia. Tontti sijaitsee tärkeäksi luokitellulla pohjavesialueella (Muuratsalo, nro ). Tutkimuksessa havaittiin rakennuksen kaakkoiskulmalla (P1) pintamaan (0-0,5 m) pilaantuneen sinkillä (pitoisuus 452 mg/kg). Syvempää näytettä (0,5-1 m) ei tutkittu, mutta yleensä raskasmetallit pidättyvät suurelta osin pintamaahan. Maassa oleva sinkki on luultavasti peräisin entisen peltisepänliikkeen toiminnasta. (uusi koekuoppa KK 2). Rakennuksen lounaiskulmalla (P3) havaittiin pintamaan (0-0,5 m) asfaltin alla pilaantuneen mineraaliöljyn raskailla jakeilla (pitoisuus 700 mg/kg). Syvempiä näytteitä ei analysoitu, joten öljy-yhdisteitä voi mahdollisesti esiintyä myös syvemmällä. Raskaiden öljyjakeiden liikkuminen maassa on kuitenkin hidasta, johtuen niiden niukasta vesiliukoisuudesta ja kohtuullisen voimakkaasta sitoutumisesta maa-ainekseen. (uusi koekuoppa KK 1). Kellarin itäosassa öljyillä likaantuneen lattian alle on myös voinut päästä öljyä ja mahdollisesti joitakin liuottimia, joten rakennuksen purkamisen yhteydessä tulee tutkia maaperä öljyisen lattian alta. (uusi koekuoppa KK 4). Kiinteistön maaperä ei ole tutkittujen maanäytteiden tulosten perusteella pilaantunut orgaanisilla tinayhdisteillä tehdyn lisätutkimuksen perusteella koekuopissa ei havaittu kenttämittausten ja laboratoriotulosten mukaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 ohjearvojen ylittäviä pitoisuuksia tutkittuja haitta-aineita. Kaksi uutta koekuoppaa sijoitettiin lähelle aikaisemmin tehtyjä tutkimuspisteitä, joista oli tutkimusten mukaan löytynyt haittaaineita. Uusien tutkimustulosten perusteella tutkimusalueella ei esiinny maaperän pilaantuneisuutta. Analysoidut haitta-ainepitoisuudet eivät aseta alueen maankäytölle rajoituksia. Copyright Pöyry Environment Oy

27 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE YHTEENVETO 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 1 2 KOHDETIEDOT Yhteyshenkilöt Kohteen kuvaus 2 3 NÄYTTEENOTTO Kenttähavainnot 4 4 NÄYTTEIDEN ANALYSOINTI 4 5 TULOKSET Tulosten vertailu Tutkimustulokset Tutkimustulokset JOHTOPÄÄTÖKSET 6 LIITTEET I Tutkimuspisteet II Yhteenvetotaulukot; Tulokset ja näytteenottotiedot III Analyysitodistukset IV Valokuvia kohteesta Copyright Pöyry Environment Oy

28 1 TAUSTA JA TAVOITTEET Työssä tutkittiin entisen veneveistämön tontin maaperän mahdollista pilaantuneisuutta Muuratsalossa Haikan pohjoisrannalla osoitteessa Piinkatu 1. Tontilla on toiminut myös peltisepänliike. Tontti sijaitsee tärkeäksi luokitellulla pohjavesialueella (Muuratsalo, nro ). Kohteen sijainti on esitetty kuvassa 2.1. Piinkatu 1 Kuva 2.1 Kohteen sijaintikartta. Viivoitettu alue on pohjavesialuetta. Haastattelutietojen ja maastokäynnin perusteella voidaan todeta, että veneveistämötontin merkittävimpiä riskitekijöitä maaperän kannalta ovat olleet öljylämmitys ja siihen liittyvä kevyen polttoöljyn lämmitysöljysäiliö, peltisepänliikkeen toiminta sekä veneiden valmistukseen liittynyt maalien, hartsin, liuottimien ja moottoriöljyjen käyttö sekä kemikaalien varastointi. Lisäksi rannan laiturissa on vaihdettu veneiden öljyjä ja vanhat öljyt on välivarastoitu rakennuksen koillisnurkalla/-seinustalla tynnyreissä luvulle asti. Työn tavoitteena oli antaa lausunto veneveistämötontin maaperän puhtaudesta tai pilaantuneisuudesta. Vastuulauseke Työ on suoritettu hyvällä ammattitaidolla ja perusteellisuudella kokeneiden asiantuntijoidemme toimesta. Raportin sisältö ja johtopäätökset perustuvat työn aikana hyvässä uskossa saamiimme tietoihin alueen toimintahistoriaa ja nykyistä toimintaa Copyright Pöyry Environment Oy

29 tuntevilta henkilöiltä sekä muista lähteistä. Toimeksianto on suoritettu noudattaen konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja, KSE Aikaisemman raportin tiedot perustuvat tilanteeseen (näytteenotto). Tämän raportin tiedot perustuvat tilanteeseen (uusi näytteenotto). Tämän jälkeen mahdollisesti kohteessa tapahtunutta pilaantumista / kunnostusta ei tässä raportissa ole voitu huomioida. Raportti on luottamuksellinen ja tehty KOY Muuratsatamalle. Pöyry Environment Oy ei vastaa raportissa esitettyjen tietojen ja johtopäätösten luovuttamisesta ja käytöstä kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. 2 KOHDETIEDOT 2.1 Yhteyshenkilöt Työssä haastateltiin seuraavia henkilöitä: Markku Piirtola ja Merja Kousa, KOY Muuratsatama Pasi Hokkanen, vuokralainen/isännöitsijä Pentti Lehto, Koskeloveneiden palveluksessa 1990-luvulla Hannu Kiviranta, Suunnittelupiste Oy, noin vuodesta 1976/ luvun lopulle Sari Hokkanen, toimeksiantaja Marjo Kolehmainen, Jyväskylän kaupunki, Yhdyskuntatoimi/tonttiosasto 2.2 Kohteen kuvaus Tontilla sijaitsee veneveistämörakennus, jonka itäpuolen vanha osa on rakennettu saadun tiedon mukaan peltisepänliikkeeksi ja länsipuolen laajennusosa noin vuosina veneveistämöä varten. Tienpuolinen osa on yksikerroksinen ja rannan puolella on lisäksi kellarikerros. Hallin vanha osa on toiminut peltisepänliikkeenä ja myöhemmin veneveistämön verstaana. Hallin uudempi osa on toiminut veistämön varustelu- ja koneasennushallina. Veneveistämön toiminta on loppunut saadun tiedon mukaan 1990-luvun loppupuolella (mahdollisesti ), minkä jälkeen rakennusta on vuokrattu yksityisille veneiden säilytystä ja käsittelyä varten. Veistämössä on käytetty ja säilytetty saadun tiedon mukaan hartsia, pieniä määriä liuottimia, maaleja, venelakkaa ja moottoriöljyjä. Aikanaan on voitu käyttää myös orgaanista tinaa tai kuparia sisältäviä maaleja (ns. myrkkymaaleja) veneiden pohjien maalaukseen. Kesäaikaan piha-alueen asfaltoidulla osalla on tehty vanhojen veneiden pohjakunnostuksia (hionta ja maalaus). Kellarikerroksessa on itäosassa pannuhuone, öljysäiliö betonibunkkerissa, huoltotilaa ja varastotiloja. Öljysäiliö on alkuperäinen, eikä siitä saatu tarkempia tietoja. Bunkkerissa on pieni luukku säiliön täyttöasteen tarkastusta varten. Kellarin itäosan lattia on öljyjen mustaama (Kuva IV/5). Kellarin länsiosaa on käytetty ns. kuivan tavaran varastona ja viime vuosina pienajoneuvojen (kuten moottoripyörien) varastona. Copyright Pöyry Environment Oy

30 Kellarin koilliskulmalla sijaitsee katos, jossa on varastoituna mm. traktori ja tynnyreitä (Kuvat IV/2-3). Veneiden vanhoja moottoriöljyjä on 1980-luvulle asti välivarastoitu tynnyreissä kellarin itäseinustalla ja katoksessa. Kiinteistö on alusta asti lämmitetty öljyllä. Öljykattila sijaitsee kellarissa rannan puolella ja lämmitysöljysäiliö sisätiloissa kellarissa betoniseinien sisällä bunkkerissa (Kuva IV/5-6). Öljynsyöttöputki sijaitsee etupihan puolella seinän vieressä eiasfaltoidulla kohdalla (Kuva IV/1). Tontille ei ole saatujen tietojen mukaan kaivettu tai läjitetty jätteitä. Etupiha on asfaltoitu tiehen asti halliovien kohdalta. 3 NÄYTTEENOTTO Näytteet otettiin kaivinkoneella tehdyistä koekuopista Yhteensä otettiin 14 maaperänäytettä viidestä koekuopasta. Lisätutkimuksessa tehtiin kuusi koekuoppaa kaivinkoneella ja maaperänäytteitä otettiin yhteensä 13 kappaletta. Näytteet otettiin kokoomanäytteinä noin puolen metrin välein huomioiden kuitenkin mahdolliset täyttömaa- tai jätekerrokset. Näytteenoton yhteydessä merkittiin muistiin aistinvaraiset havainnot maalajeista, kosteudesta, mahdollisista jätejakeista, maalajien kerrospaksuuksista, mahdollisista väreistä ja hajuista. Näytepisteet sidotaan alueella oleviin kiinteisiin rakenteisiin ja pisteiden sijainnit esitetään kartalla. Koekuopat ( ) sijoitettiin seuraavasti: P1 Lämmitysöljyn syöttöpisteen edusta (yläpihan seinustalla) P2 Etupihan asfaltoitu osa (veneitä käsitelty kesäaikaan) P3 Asennushallin lounaiskulma P4 Pannuhuoneen varastokatoksen itäpuoli P5 Pannuhuoneen varastokatoksen luoteispuoli Mahdollinen kuudes koekuoppa olisi sijoitettu kellarin ja tontin länsirajan väliin, mutta päivän aikana sitä ei ehditty tehdä (routainen maa, louhetta paikoin). Lisäksi viereisen omakotitalon ja hallin välissä kulkee vesijohto ja ilmeisesti myös viemäri tällä alueella. Saatujen tietojen mukaan seinustalla ei ole varastoitu kemikaaleja. Koekuopat ( ) sijoitettiin seuraavasti: KK 1 KK 2 KK 3 KK 4 KK 5 KK 6 Asennushallin lounaiskulma, puretun lattian alta Lämmitysöljyn syöttöpisteen edusta Asennushallin pohjoispääty, puretun lattian alta Kellari, puretun lattian alta Ranta, laiturin lounaispuoli Ranta, laiturin kaakkoispuoli Copyright Pöyry Environment Oy

31 Näytteenottotiedot on esitetty liitteessä II. Koekuoppien paikat on esitetty liitteessä I tehdyt koekuopat on merkitty samoihin liitteisiin. 3.1 Kenttähavainnot Kohdealueen perusmaa on tehdyn tutkimuksen perusteella pääasiassa läpäisevää hiekkaa ja paikoin silttistä hiekkaa. Tontin länsilaidalla on iso kivi (tai avokallio) ja kellarissa öljysäiliön vieressä on kallio näkyvissä (Kuva IV/6). Koekuopassa 1 oli isoja lohkareita alle metrin syvyydessä (Kuva IV/1) tehdyissä koekuopissa 1-4 havaittiin kallio tai lohkareita noin metrin syvyydellä. Aistinvaraisesti ei missään näytteessä tai koekuopassa havaittu pilaantumisen merkkejä. 4 NÄYTTEIDEN ANALYSOINTI tehdyssä tutkimuksessa laboratorioon lähetettävät maanäytteet valittiin lähtötietojen perusteella. Yhteensä otettiin 14 maanäytettä, joista tutkittiin laboratoriossa 8 näytettä. Maanäytteistä tutkittiin saatujen lähtötietojen perusteella: Raskasmetallit ICP-AES -menetelmällä 5 pintamaanäytteestä Mineraaliöljyt (C 10 -C 40 ; keskiraskaat + raskaat jakeet) kaasukromatografisesti 7 näytteestä Orgaaniset tinayhdisteet (mm. tributyylitina, TBT) 2 pintamaanäytteestä otettiin 13 maanäytettä, joista tutkittiin laboratoriossa 2 näytettä. Maanäytteistä tutkittiin: Raskasmetallit ICP-AES -menetelmällä 2 pintamaanäytteestä Mineraaliöljyt (C 4 -C 10 ; haihtuvat yhdisteet, C 10 -C 40 ; keskiraskaat + raskaat jakeet) kaasukromatografisesti yhdestä näytteestä Orgaaniset tinayhdisteet (mm. tributyylitina, TBT) 2 pintamaanäytteestä Metallien ja orgaanisten yhdisteiden analyysit tehtiin SGS Inspection Services Oy:n Haminan laboratoriossa. Kyseinen laboratorio on Mittatekniikan keskuksen akkreditoima tutkimuslaboratorio. Kaikki otetut näytteet tutkittiin Niton-XRF-analysaattorilla. Niton-XRFanalysaattori ilmaisee yleensä luotettavalla tasolla yleisesti teollisuusalueilla esiintyvät metallit, lyijyn (Pb), sinkin (Zn), kuparin (Cu) ja arseenin (As). Näytteitä otettaessa mahdollista öljypitoisuutta arvioitiin aistinvaraisesti. Lisäksi kellarin kohdalta otetusta näytteestä mitattiin öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus PetroFlag -kenttämittarilla. PetroFlag on työmaaolosuhteissa tehtävä kokonaishiilivetyjen analysointiin tarkoitettu kenttätesti, joka näyttää hiilivetyjen kokonaispitoisuuden suuntaa antavasti. Kenttämittausten tulokset on esitetty liitteessä II, joka on samalla yhteenvetotaulukko. Taulukossa on esitetty laboratoriotulokset, näytepisteiden maalajit ja haittaainepitoisuudet sekä vertailu Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 kynnys- ja ohjearvoihin. Copyright Pöyry Environment Oy

32 5 TULOKSET Yhteenvetotaulukot analyysituloksista on esitetty liitteessä II. Analyysitodistukset on esitetty liitteessä III. 5.1 Tulosten vertailu Tutkimustuloksia on verrattu Valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista esitettyihin kynnysarvoihin sekä ylempiin ja alempiin raja-arvoihin. Valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista on annettu kolme erilaista raja-arvoa: kynnysarvo, alempi ohjearvo ja ylempi ohjearvo. Jos maaperän haitallisten aineiden pitoisuudet ylittävät kynnysarvot, tulee maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioida. Maaperää pidetään yleensä pilaantuneena teollisuus-, varasto-, liikenne- ym. vastaavilla alueilla, jos aineen pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon. Alempaa ohjearvoa käytetään vastaavasti muilla alueilla. 5.2 Tutkimustulokset Veneveistämön vanhan osan edustalla koekuopan P1 pintamaanäytteessä (0-0,5 m syvyydessä) havaittiin sinkkipitoisuus (Zn) 452 mg/kg, joka ylittää ylemmän raja-arvon (400 mg/kg). Maassa oleva sinkki on luultavasti peräisin entisen peltisepänliikkeen toiminnasta. Veneveistämön lounaiskulmalla koekuopan P3 pintamaanäytteessä (0-0,5 m syvyydessä) havaittiin mineraaliöljyn raskaiden jakeiden (C 22 C 40 ) pitoisuus 700 mg/kg, joka ylittää alemman raja-arvon (600 mg/kg). Samassa näytteessä oli myös kevyiden öljyjakeiden pitoisuus hieman koholla (100 mg/kg), mutta se alittaa kuitenkin alemman raja-arvon (300 mg/kg). Tutkituissa näytteissä ei havaittu muiden metallien eikä orgaanisten tinayhdisteiden kohonneita pitoisuuksia. 5.3 Tutkimustulokset Kenttämittausten mukaan Niton kenttämittarilla tutkituissa näytteissä ei havaittu haittaaineita yli Vnp:n kynnysarvojen. Kenttämittarin mukaan arseenin pitoisuudet olivat alhaisemmat kuin Vnp:n alempi ohjearvo. Niton-kenttämittarin tarkkuus ei riitä määrittämään arseenin pitoisuutta kynnysarvon alapuolella. Laboratorioon lähetetyissä näytteissä metallipitoisuudet eivät laboratoriotulosten mukaan ylittäneet kynnysarvoja. Näytteissä ei havaittu orgaanisten tinayhdisteiden kohonneita pitoisuuksia yli ohjearvojen. Copyright Pöyry Environment Oy

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO KAAVATUNNUS 33:010 KAAVAN PÄIVÄYS 25.1.2013, 10.5.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.2.2012,

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO KAAVATUNNUS 33:010 KAAVAN PÄIVÄYS 25.1.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.2.2012 33:010 /

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

33. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 1a JA 26 SEKÄ PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIINKATU KAAVATUNNUS 33: 004

33. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 1a JA 26 SEKÄ PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIINKATU KAAVATUNNUS 33: 004 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 1a JA 26 SEKÄ PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIINKATU KAAVATUNNUS 33: 004 KAAVAN PÄIVÄYS: 3.5.2005 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 14.1.2011 33:004

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vuorelantie 24 33:005 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 28 osaa sekä katualuetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 28 tontti 10 Kaavan

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.8.2015 (1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KINKOVUORENTIE ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 31 ja 34. KAUPUNGINOSAAN Kaavatunnus 34:006 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.5.2017 (1/2) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kivelänrannan virkistysalue ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KOSKEE 12. KAUPUNGINOSAA ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE 12. KAUPUNGINOSAN VIRKISTYS- JA VESIALUETTA Kaavatunnus

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 65. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 407 TONTIN 1 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Vaajakosken aluepaloasema, Asmalammentie 26 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Jyväskylän kaupunki 21.8.2009 3. kaupunginosan virkistys-, vesi- ja katualueen ja 14. kaupunginosan kortteleiden 32 ja 33, korttelin 34 tonttien 1, 4 ja 10 sekä virkistys-, liikenne-, vesi- ja katualueen

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KEKKOLANTIE KAUPUNGINOSAN KORTTELEIHIN 47 JA 104 TONTEILLE 1 JA 1 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KEKKOLANTIE KAUPUNGINOSAN KORTTELEIHIN 47 JA 104 TONTEILLE 1 JA 1 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 23. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIHIN 47 JA 104 TONTEILLE 1 JA 1 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEKKOLANTIE 11 KAAVATUNNUS 23:096 KAAVAN PÄIVÄYS 15.2.2013 SELOSTUKSEN

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 17:099 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 17. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 88 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PEHTORINTIE 9 (entinen LAAJAVUORENTIE 9) KAAVATUNNUS 17:099 KAAVAN PÄIVÄYS 19.3.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI

Suunnittelualue. INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N MIKKELI 1 INSINÖÖRITOIMISTO ALPO LEINONEN OY Mäntypöllinkuja 6N 50170 MIKKELI RYTÖLÄ -RANTAMÄKI RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulosta ilmoitettu 3.10.2015 Tekninen lautakunta hyväksynyt,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSA KORTTELIN 1006 TONTTI 5 Törmäpolku 1, Tohmo ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan ja tonttijaon muutos Kemijärven

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) ASEMAKAAVAN SELOSTUS 7.8.2012 päivättyyn Oulun kaupungin Perävainion kaupunginosan korttelia 47, tonttia 1 koskevaan asemakaavaan (Idealinja 3) kaavatunnus 564-2138 Diaarinro 4700/2011 Projektinro 100

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi A-2716 Asemakaavan muutos 30.5.2017 Kurenojantie (Villähde) Lahti.fi Selostus A-2716 2 (9) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 30.päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa nro A-2716 (Kurenojantie)

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Metsäraivio 26. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 77 TONTTIEN 6, 7 JA 8 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 26:050 KAAVAN PÄIVÄYS 7.3.

Metsäraivio 26. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 77 TONTTIEN 6, 7 JA 8 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 26:050 KAAVAN PÄIVÄYS 7.3. A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 26. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 77 TONTTIEN 6, 7 JA 8 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Metsäraivio KAAVATUNNUS 26:050 KAAVAN PÄIVÄYS 7.3.2013 26:050 / METSÄRAIVIO

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 66. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 133 JA 141 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Vaajakoskentie 101 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus

Lisätiedot

O A S. Ak 347. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Naavakuja asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO:

O A S. Ak 347. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Naavakuja asemakaavamuutos SISÄLLYSLUETTELO: Ympäristövirasto maankäyttöosasto kaavoitus 5.3.2015 sivu 1/7 O A S Ak 347 Naavakuja asemakaavamuutos eli OAS on kooste kaavoitushankkeen keskeisistä tiedoista, josta käy ilmi kaavoitushankkeen peruslähtökohdat

Lisätiedot

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi

A Asemakaavan muutos. Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi A-2704 Asemakaavan muutos 1.6.2017 Sibeliuksenkadun levennys Keski-Lahti Lahti.fi Selostus A-2704 2 (7) Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 1. päivänä kesäkuuta 2017 päivättyä asemakaavakarttaa

Lisätiedot

A S E M A K A A V A M U U T O K S E N

A S E M A K A A V A M U U T O K S E N A S E M A K A A V A M U U T O K S E N S E L O S T U S 13. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 87 TONTIN 2 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KÄSÄLÄ 6 KAAVATUNNUS 13:118 KAAVAN PÄIVÄYS 22.2.2016 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OULAISTEN KAUPUNKI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OULAISTEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKIEN 15. KIVISENKANGAS KAUPUNGINOSAN KIVIKANKAANTIEN ITÄPUOLISIA KORTTELEITA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIÄ KATU- JA PUISTOALUEITA. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360

NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 MAANKÄYTTÖOSASTO ULVILAN KAUPUNKI 2 ULVILA FRIITALA

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 13. KAUPUNGINOSAN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Seppälän paloasema JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS 1 LIITE 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA 180-03-01-038 VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA JA LAAJENNUKSELLA MUO- DOSTUU KORTTELIT 127 (OSA), 166-171 SEKÄ VIRKISTYS-, ERITYIS-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD

OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) , TÄYD HEINOLAN KAUPUNKI VIITAAN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 20.5.2015, TÄYD. 14.2.2016 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

Kärkisten etelärannan ranta-asemakaavojen kumoaminen ja osittainen muutos Liite 1.

Kärkisten etelärannan ranta-asemakaavojen kumoaminen ja osittainen muutos Liite 1. Kärkisten etelärannan ranta-asemakaavojen kumoaminen ja osittainen muutos Liite 1. Kärkisten etelärannan ranta-asemakaavojen kumoaminen ja osittainen muutos Liite 1. Kärkisten etelärannan ranta-asemakaavojen

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) VIEREMÄN KUNTA VALKEISKYLÄN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 925-417-4-36 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? 2

Lisätiedot

KORPILAHDENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 80. KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 80:013

KORPILAHDENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 80. KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 80:013 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 80. KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORPILAHDENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 80:013 KAAVAN PÄIVÄYS 8.6.2016 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 29.11.2016 80:013

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 24 (OSA) ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LUONNOS 28.2.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT:.. 2017 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 28. PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 2017 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1 PERUS-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan

Tekninen lautakunta hyväksynyt asemakaavan Kaava on tullut voimaan ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 11.11.2011 päivättyyn Oulun kaupungin Ylikiimingin kaupunginosan korttelin 24 tontteja nro 2, 3 ja 5 koskevaan asemakaavaan (Harjutie, Rantatie) Tekninen lautakunta hyväksynyt

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 6. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 82 TONTIN 15 ASEMAKAAVAN MUUTOS, Pitkäkatu 25 2 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

11. KAUPUNGINOSAN PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TAIDEPOLKU KAAVATUNNUS 11:094 KAAVAN PÄIVÄYS ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

11. KAUPUNGINOSAN PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TAIDEPOLKU KAAVATUNNUS 11:094 KAAVAN PÄIVÄYS ASEMAKAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TAIDEPOLKU KAAVATUNNUS 11:094 KAAVAN PÄIVÄYS 13.3.2014 11:094 / TAIDEPOLKU/ ASEMAKAAVAN SELOSTUS 2 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot