33. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 1a JA 26 SEKÄ PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIINKATU KAAVATUNNUS 33: 004

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "33. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 1a JA 26 SEKÄ PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIINKATU KAAVATUNNUS 33: 004"

Transkriptio

1 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 1a JA 26 SEKÄ PUISTOALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PIINKATU KAAVATUNNUS 33: 004 KAAVAN PÄIVÄYS: SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

2 33:004 / Piinkatu / ASEMAKAAVAN SELOSTUS Sivu 2/14 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan kortteleita 1a ja 26 sekä puistoaluetta. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan kortteli 26 tontit 1,2,3 ja 4. Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. Kaavan nimi PIINKATU Kaavan tunnus 33:004 Kaavan päiväys Kaavan laatija Nana Pentti Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Kaavoitus PL Jyväskylä Puhelin Sähköposti Kaavan vireilletulo Hyväksymis- Ltk , , päivämäärät Kh , Kv xx. xx Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Säynätsalon Muuratsalossa Haikan niemen pohjoisrannalla. Katualueen lisäksi suunnittelualue rajautuu puistoalueeseen. Suunnittelualueelta on matkaa Säynätsalon keskustaan noin 2,5 km ja Jyväskylän kaupunkiin noin 18 km. Kaavan nimi ja tarkoitus Kaava-alueesta käytetään nimeä Piinkatu. Tarkoituksena on muuttaa kaavaa siten, että teollisuustontti otetaan asumiskäyttöön ja sitä laajennetaan hivenen puiston suuntaan. Lisäksi viereisen korttelialueen täydennysrakentamista tutkitaan. Haikan suojelukaavan tavoitteet otetaan huomioon ja kaavamerkinnät pyritään saamaan mahdollisimman yhdenmukaisiksi.

3 33:004 / Piinkatu / ASEMAKAAVAN SELOSTUS Sivu 3/14 SISÄLLYSLUETTELO PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI... 2 KAAVAN NIMI JA TARKOITUS... 2 LIITTEET TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ KAAVAPROSESSIN VAIHEET ASEMAKAAVAN SISÄLTÖ ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA ALUEEN YLEISKUVAUS Maisema ja luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN TARVE JA KÄYNNISTÄMINEN ASEMAKAAVAN TAVOITTEET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Luonnosvaiheen palaute Asemakaavaan luonnoksesta saadun palautteen perusteella tehdyt muutokset: Viranomaisyhteistyö ASEMAKAAVAN KUVAUS KAAVAN RAKENNE JA MITOITUS KAAVAN VAIKUTUKSET ASEMAKAAVAN TOTEUTUS TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTUKSEN SEURANTA LIITTEET 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2. Pienennös asemakaavaehdotuksesta 3. Havainnekuva 4. Asemakaavan seurantalomake 5. Tonttijakokartta 6. Maaperän pilaantuneisuustutkimus

4 33:004 / Piinkatu / ASEMAKAAVAN SELOSTUS Sivu 4/14 2 TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavoituksen aloittamisesta tiedotettiin Asemakaavahanke käsiteltiin viranomaisneuvottelussa Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamista varten. Asemakaavaluonnos oli MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä välisen ajan. Asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa Ehdotusta ei laitettu nähtäville vaan kaavarajausta muutettiin ja karttaa ajanmukaistettiin Haikan suojelukaavan tavoitteiden mukaiseksi. Asemakaavaluonnos MRA 30 :n mukaisesti uudelleen nähtävillä välisen ajan. Kaavamuutosehdotus kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä Kaavamuutosehdotus kaupunginhallituksen käsittelyssä Kaavamuutosehdotus julkisesti nähtävillä Asemakaavan sisältö Asemakaavan muutos mahdollistaa neljän erillispientalojen AO tontin muodostumisen. Alueelle tulee 790 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta. Kerrosluku on 1/2k I u2/ Asemakaavan toteuttaminen Asemakaavan toteuttaminen tapahtuu maanomistajan aloitteesta. Rakennuslupaa voidaan hakea heti kaavan tultua lainvoimaiseksi..

5 33:004 / Piinkatu / ASEMAKAAVAN SELOSTUS Sivu 5/14 3 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA 3.1 ALUEEN YLEISKUVAUS Suunnittelualue sijaitsee Säynätsalon Muuratsalossa Haikan niemessä Päijänteen rannalla. Alue rajautuu etelässä Piinkatuun, idässä ja lännessä puistoalueeseen. Suunnittelualueelta on matkaa Säynätsalon keskustaan noin 2,5 kilometriä ja Jyväskylän kaupunkiin noin 18 kilometriä. Haikan alue on Säynätsalon tehdasyhdyskunnan vanhimpia jäljellä jääneitä asuinalueita. Suunnittelualue on syntynyt 1920-luvun puolivälissä, jolloin Wivi Lönn suunnitteli alueelle ruutukaavaan pohjautuvan asemakaavan Joh. Parviaisen Tehtaat Oy:n työntekijöille Maisema ja luonnonympäristö Alueen maiseman vaikutusalue on merkittävä järvimaiseman kannalta. Rannalla kasvaa vankkapuustoinen metsä, jolla on merkitystä sekä lähiympäristön että Päijänteen kaukomaiseman kannalta. Suunnittelualue kuuluu pohjavesialueeseen Rakennettu ympäristö Pääosa Haikan nykyisestä rakennuskannasta on vanhaa, 1920-luvun loppupuolella syntynyttä. Joukossa on muutamia myöhemmin rakennettuja taloja. Rakennukset ovat pääsääntöisesti puurakenteisia, satulakattoisia ja peittomaalatulla puulla verhottuja. Asemakaavan muutosalueen rakennuskanta poikkeaa Haikan muusta rakennuskannasta, koska se on selvästi uudempaa. Tiilinen asuinrakennus on rakennettu vuonna 1975 ja puinen asuinrakennus on talopakettiratkaisu vuodelta Suunnittelualueella sijaitsevat asuinrakennukset Yhdyskuntarakenne Kaava-aluetta ympäröivä alue on asuinpientalojen korttelialueita sekä virkistysaluetta. Alue sijaitsee hyvien ajoneuvo- ja kevyen liikenteen kulkuyhteyksien varrella ja lähimmät kaupalliset palvelut sijaitsevat n. 2,5km:n päässä suunnittelualueelta (Säynätsalon keskustan palvelut).

6 33:004 / Piinkatu / ASEMAKAAVAN SELOSTUS Sivu 6/14 Kaupunki-/taajamakuva Taajamakuva muodostuu Haikan pientaloasutuksesta sekä paikallistieympäristöstä. Taajamakuvassa korostuu myös Päijänteen läheisyys. Asuminen Kaava-alueella on omakotiasutusta. Kaava-alueen lähiympäristössä sijaitsee Haikan omakotiasutusta. Palvelut Kaavoitettava alue tukeutuu Säynätsalon keskustan palveluihin, jotka sijaitsevat noin 2,5 km:n etäisyydellä. Työpaikat, elinkeinotoiminta Kaava-alueella ei ole työpaikkoja. Virkistys Suunnittelualue rajoittuu virkistysalueeseen, joka on ollut yleisessä käytössä. Liikenne suunnittelualue sijaitsee liikennöidyn tien läheisyydessä. Kaavoitettavaa aluetta sivuaa Piinkatu. Tekninen huolto Kaavoitettavan alueen pohjoispuolella Myllykadun yhteydessä kulkevat telekaapeli- vesijohto-, sekä jätevesiviemärilinjat. Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt Asukaspalautteessa on tuotu esiin Säynätsalon pääsaaren vaneritehtaan aiheuttama melu sekä mahdolliset vaikutukset ilmanpuhtauteen. Tehtaalta järven yli kantautuva melu kuuluu erityisesti pakkaskeleillä sekä tuulen ollessa luoteesta. Sosiaalinen ympäristö Alue sijaitsee joukkoliikenneyhteyksien varrella ja kevyen liikenteen yhteysverkosto on hyvä. Vesistön läheisyys sekä Haikan alueen puutarhatontit sekä järvimaisema luovat alueelle viihtyisyyttä. Liikunta- ja virkistysalueiden läheisyys vaikuttavat alueen terveelliseen liikkumisympäristöön Maanomistus Suunnittelualueen tontit ovat yksityisessä omistuksessa, lähivirkistysalueen tontin 26-4 länsipuolella omistaa Jyväskylän kaupunki. 3.2 SUUNNITTELUTILANNE Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet (VAT) Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: 1. toimiva aluerakenne 2. eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu 3. kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat 4. toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto 5. Helsingin seudun erityiskysymykset 6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet.

7 33:004 / Piinkatu / ASEMAKAAVAN SELOSTUS Sivu 7/14 Maakuntakaava Keski-Suomen maakuntakaava on ympäristöministeriön vahvistama. Suunnittelualue on osoitettu kaavassa taajamatoimintojen alueeksi. Haikan asuinalue ja majakka on esitetty kaavassa maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetun kulttuuriympäristön kohteeksi. Ote maakuntakaavasta Yleiskaava Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Säynätsalon yleiskaava 1986, jonka Säynätsalon kunnanvaltuusto on hyväksynyt Alueen käyttötarkoitukseksi on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten alue (T) ja uimaranta-alue (VV). Lisäksi Haikan alue on Jyväskylän kaupungin säilytettävien pientaloalueiden osayleiskaavan (SÄI- LYKE) selvitysalue, eli yksi kaupungin kulttuurihistoriallisesti arvokkaista pientaloalueista.

8 33:004 / Piinkatu / ASEMAKAAVAN SELOSTUS Sivu 8/14 Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa ja vahvistetut asemakaavat, joissa alueen käyttötarkoitukseksi määrätään pienteollisuuskortteli, johon saa sijoittaa veneveistämön sekä yhden asunnon kiinteistön hoitohenkilökuntaa varten (TP), asuinpientalojen korttelialue (AP) ja puistoalue (P). Ote ajantasa-asemakaavasta Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Rakennusjärjestys Jyväskylän kaupungin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden rakennusjärjestyksen (97 ). Rakennusjärjestys tuli voimaan Pohjakartta Pohjakartta (kaavanpohjakartta) on Jyväskylän kaupungin tonttituotannon laatima ja se täyttää kaavoitusmittausasetuksen vaatimukset. Diplomityö Suojelukaavatyön pohjaksi on valmistunut syksyllä 2008 diplomityö, jonka laati arkkitehtiylioppilas Taru Jokela Otaniemen Teknillisestä korkeakoulusta. Diplomityössä Haikan alue on inventoitu ja tutkittu suojelu-, korjaus- ja täydennysrakentamisperiaatteet asemakaavan laatimista varten. Lisäksi diplomityön loppupäätelmänä on valmistunut alustava kaavaluonnos. Viherosayleiskaava Jyväskylän kaupunki on laatinut viherosayleiskaavaluonnoksen, joka käsittää koko kaupungin viheralueet. Luonnos oli nähtävillä välisen ajan. Haikan niemi on osoitettu virkistysalueena toimivaksi ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi (puutalo)alueeksi (VLL) ja maisemallisesti ja/tai virkistyksen kannalta arvokkaaksi ranta-alueeksi (ma-3). Metsäsuunnitelma Jyväskylän kaupunki on tehnyt alueilleen metsäsuunnitelman, joka on valmistunut Haikan ranta-alueet kuuluvat metsäsuunnitelmassa Säynätsalon alueeseen. Suunnitelmassa on esitetty osa-alueiden hoitoluokka, puuston kehitysluokka ja ikä sekä mahdolliset toimenpide- ja hoitosuunnitelmat. Maaperän pilaantuneisuus (kts. liite) Kaavamuutoksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa todettiin, että teollisuustontilla on tehtävä maaperätutkimus jo kaavoituksen kuluessa, jotta selviää, onko alue veneveistämön toiminnan loputtua sellaisenaan asuinkäyttöön soveltuva, vai tarvitaanko esimerkiksi massanvaihtoja. Maaperän pilaantuneisuustutkimus on valmistunut ja analysoidut haittaainepitoisuudet eivät aseta alueen maankäytölle rajoituksia.

9 33:004 / Piinkatu / ASEMAKAAVAN SELOSTUS Sivu 9/14 4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve ja käynnistäminen Asemakaavan muutokseen on ryhdytty yksityisen hakijan aloitteesta. Muutoksen hakija on pienteollisuustontin omistaja. Tarkoituksena on muuttaa kaavaa siten, että teollisuustontti otetaan asumiskäyttöön ja sitä laajennetaan hivenen puiston suuntaan. Lisäksi viereisen korttelialueen täydennysrakentamista tutkitaan. Haikan suojelukaavan tavoitteet otetaan huomioon ja kaavamerkinnät pyritään saamaan mahdollisimman yhdenmukaisiksi. Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. 4.2 Asemakaavan tavoitteet Asemakaavaratkaisun tavoitteena on osoittaa suunnittelualueelle neljä asuintonttia. Kaavan tavoitteena on todentaa sekä nykytilanne että täydentää aluetta ympäristöön sopivalla rakentamisella. Haikan suojelukaavan tavoitteet otetaan huomioon ja kaavamerkinnät pyritään saamaan mahdollisimman yhdenmukaisiksi. Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. 4.3 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (MRL 62 ). Osallisia ovat kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittäjät ja asukkaat ja muut toimijat, sekä seuraavat viranomaiset ja yhteisöt: Viranomaiset ja yhteisöt: - Tonttituotanto - Yhdyskuntatekniikka - Rakennusvalvonta - Ympäristötoimi - Jyväskylän Energia Oy/vesi - JE- Siirto Oy - Vattenfall Verkko Oy - Keski-Suomen ELY-keskus - Keski-Suomen Museo - Elisa Oyj - Muuratsalon asukasyhdistys Vireilletulo Kaavoituksen aloittamisesta tiedotettiin Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavoituksen aloittamisesta tiedotettiin Asemakaavahanke käsiteltiin viranomaisneuvottelussa

10 33:004 / Piinkatu / ASEMAKAAVAN SELOSTUS Sivu 10/14 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavaluonnoksen nähtäville asettamista varten. Asemakaavaluonnos oli MRA 30 :n mukaisesti nähtävillä välisen ajan. Asemakaavan muutosehdotus hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa Ehdotusta ei laitettu nähtäville vaan kaavarajausta muutettiin ja karttaa ajanmukaistettiin Haikan suojelukaavan tavoitteiden mukaiseksi. Asemakaavaluonnos pidetään MRA 30 :n mukaisesti uudelleen nähtävillä välisen ajan. Kaavamuutosehdotus kaupunkirakennelautakunnan käsittelyssä Kaavamuutosehdotus kaupunginhallituksen käsittelyssä , Kaavamuutosehdotus virallisesti nähtävillä Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä. Viranomaisilta ja tarvittavin osin myös muilta tahoilta pyydetään erilliset lausunnot kaavan ehdotusvaiheessa. Kaavaluonnoksen valmistelu Osallistuminen: Kaavan vireille tulosta tiedotetaan sanomalehti Keskisuomalaisessa, Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä sekä kaavoituksen www-sivuilla. Kaavoittajaan voi ottaa yhteyttä kirjallisesti tai suullisesti. Luonnosvaihe Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotetaan sanomalehti Keskisuomalaisessa sekä kaavoituksen www-sivuilla. Kaavaluonnos pidetään nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa. Maanomistajille tiedotetaan myös kirjeitse. Mielipiteensä voi ilmoittaa kirjallisesti tai suullisesti kaavoittajalle. Mielipiteistä tehdään kooste, joka liitetään kaavaselostukseen. Ehdotusvaihe Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotetaan sanomalehti Keskisuomalaisessa ja kaavoituksen www-sivuilla. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa. Kaavaehdotuksesta annetut muistutukset toimitetaan kirjallisena Jyväskylän kaupungin keskushallinnon kirjaamoon. Kaupungin perusteltu kannanotto (vastine) muistutuksista toimitetaan niille muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa. Muistutuksista tehdään kooste, joka liitetään kaavaselostukseen. Hyväksymisvaihe Osallistuminen: Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan Keskisuomalaisessa. Kaupunginvaltuuston päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen Luonnosvaiheen palaute Asemakaavan muutosluonnos oli ensimmäisen kerran nähtävillä välisen ajan, jolloin palautetta saatiin Keski-Suomen ympäristökeskukselta, Vattenfall Verkko Oy:ltä, Rakennusvalvontaosastolta ja Tonttiosastolta. Lisäksi mielipiteitä tuli kolme kappaletta. Nähtävillä ollut luonnos poikkesi nykyisestä niin paljon, että palaute on esitetty ohessa lyhyesti. Kooste palautteesta: - Haikan ominaislaatuinen ympäristö on huomioitava ja rakentaminen tulee olla väljähköä. - Kaavassa tulee olla erillisiä määräyksiä suojeltuun rakennettuun ympäristöön ulkonäöltään ja mittakaavaltaan soveltuvasta rakentamisesta. Muun muassa pakote pohjapinta-alaltaan pieneen, noppamaiseen rakennusmassaan (vaikkapa kerroslukujen alleviivaus, määräys autokatosrakennelmien erillisyydestä/autokatosten kieltäminen kokonaan, jyrkkä kattokulma). Luonnos oli toisen kerran nähtävillä , jolloin palautetta saatiin Keski-Suomen ELYkeskukselta, Keski-Suomen museolta ja Jyväskylän energialta. Lisäksi mielipiteitä saatiin 2 kpl.

11 33:004 / Piinkatu / ASEMAKAAVAN SELOSTUS Sivu 11/14 Kooste palautteesta: Keski-Suomen ELY-keskuksella, Keski-Suomen museolla ja Jyväskylän energialla ei ollut huomautettavaa kaavaratkaisuun. Kaavasta annettujen mielipiteiden mukaan tonttien 2 ja 3 väliin tulisi kaavoittaa Piinkadulta rantaan johtava kapea käytävä, koska muuten yleisessä käytössä oleva ranta ei ole saavutettavissa.korttelin pituiselta vyöhykkeeltä. Lisäksi rakennusoikeuden tulisi olla tontilla 3 enintään 200 kerrosneliömetriä. Vastine: Ranta-alue (Kaavassa VL/s) on yksityisessä omistuksessa tontin 3 kohdalta. Samoin tontit 2 ja 3 (kaavassa AO) ovat yksityisomisteisia asuintontteja. Korttelin 26 kohdalla enimmäisetäisyys Piinkadulta kaupungin omistamalle kaavan mukaiselle ranta-alueelle on noin 77 m. Kaavoitettavan alueen lähiympäristön tonteilla on rakennusoikeutta k-m2. Tontin 3 rakennusoikeus ei poikkea lähiympäristön rakennusoikeudesta. Voimassa olevaan asemakaavaan nähden tontin 3 rakennusoikeus pienenee n. 490 k-m2:stä 250 k-m2:iin. Mielipiteet eivät anna aihetta kaavaratkaisun muuttamiselle Asemakaavaan luonnoksesta saadun palautteen perusteella tehdyt muutokset: Asemakaavan rakennusaloja on täsmennetty ja pohjakarttaan on tehty teknisiä viivanpiirtoon liittyviä korjauksia Viranomaisyhteistyö Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu käytiin Ote muistiosta: Johanna Karelahti esitteli asian. OAS oli jaettu etukäteen. Sovittiin OAS:aan lisäys, että kaavasta pyydetään MRA 28 :n mukainen lausunto Keski-Suomen ympäristökeskukselta ja museovirastolta, koska alue on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä sekä tarpeen mukaan muilta viranomaisilta, joiden toimialaa asemakaavassa käsitellään. Maaperän puhtaus on selvitettävä jo kaavoituksen aikana siten, että tiedetään, onko alue asuinrakentamiseen soveltuvaa. Olli Lampisen mielestä alueella on mieluummin erillispientalotonttimaata kuin teollisuustonttimaata. Martti Ahokas ilmoitti, että seutukaavan näkökulmasta asiaan ei ole huomautettavaa. Kaavaluonnos valmistui huhtikuussa 2005 ja se oli ennen varsinaista lautakuntakäsittelyä Säynätsalon aluelautakunnan kommentoitavana kokouksessa Aluelautakunta piti kaavaluonnoksen ratkaisuja hyvinä ja miljöötä parantavina ja antoi luonnoksesta puoltavan lausunnon. Haikan suojelukaavan myötä suunnittelualuetta on pienennetty ja tavoitteita tarkistettu. Tästä johtuen kaava laitetaan toisen kerran luonnoksena nähtäville. Viranomaisneuvottelua ei käydä uudestaan, koska katsotaan, että sekä Haikan suojelukaavan yhteydessä että käydyt neuvottelut riittävät. Lisäksi museovirastolta ei pyydetä lausuntoa ehdotusvaiheessa, koska näin ei ole Haikan suojelukaavankaan yhteydessä nähty tarpeelliseksi.

12 33:004 / Piinkatu / ASEMAKAAVAN SELOSTUS Sivu 12/ ASEMAKAAVAN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tuli voimaan Valtioneuvosto päätti valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta. Tarkistetut tavoitteet tulivat voimaan Tätä asemakaavaa koskevia valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita ja niiden toteutumista kuvataan kaavaratkaisun arvioinnissa kappaleessa Haikan alue kuuluu Valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin, RKY (Säynätsalon teollisuusyhdyskunta). Osallisten sekä alueen oloista johdetut tavoitteet Haikan alue on Säynätsalon tehdasyhdyskunnan vanhimpia jäljellä jääneitä asuinalueita, jolle Piinkadun kaava-aluetta lukuun ottamatta v hyväksyttiin kulttuurihistoriallisesti arvokkaan alueen säilyttävä suojelukaava. Haikan alue on luokiteltu maakunnallisesti merkittäväksi kulttuurihistorialliseksi kohteeksi myös maakuntakaavassa. Piinkadun kaava-alue rajautuu Haikan suojelukaavaan. Kaupungin tavoitteena on myös Piinkadun osalta ympäristön säilymisen turvaaminen Haikan suojelukaavan hengen mukaisesti. Osallisten tavoitteena on ollut asemakaavamerkintöjen ajantasaistaminen suojelukaavan periaatteita noudattaen. Keski-Suomen museon sekä Keski-Suomen liiton (maakuntakaavan) tavoitteena on Haikan alueen säilymisen turvaaminen Prosessin aikana syntyneet tavoitteet, tavoitteiden tarkentuminen Tavoitteena ovat mm. alueen maisemallisten arvojen sekä virkistysyhteyksien säilymisen turvaaminen ja Haikan suojelukaavan periaatteiden noudattaminen 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1 Kaavan rakenne ja mitoitus Suunnittelualueelle muodostuu neljä asuintonttia. Rakennusoikeuden jaottelussa on arvioitu nykyisten rakennuksien mittasuhteita ja laajentamismahdollisuuksia ja ennen kaikkea koko Haikan alueen mittakaavaa. Alueelle tulee 790 kerrosneliömetriä rakennusoikeutta. Kerrosluku on 1/2k I u2/3. Asuintonteille on rajattu rakennusalat, jotta näkymät järvelle säilyisivät mahdollisimman hyvin. Lisäksi istutettavat alueen osat on osoitettu ja tonteille 4 ja 3 on esitetty rantaan osat, jolla puusto säilytetään ja tarvittaessa täydennysistutetaan alueelle luontaisilla lajeilla. Autopaikkoja on rakennettava 2 ap/ asunto. Kaavakartalla on määritelty alueen uudis- ja korjausrakentamista koskevat ehdot; rakennusten muoto, julkisivut ja katto. Rakennusten suunnittelussa tulee soveltuvin osin noudattaa Haikan suojelukaavan yhteydessä laadittuja rakennustapaohjeita. Lisäksi piha-alueden käsittely, aitaamistapa ja puuston säästäminen on määritelty. Lisäksi erityismääräyksissä mainitaan; että rakentaminen ei saa aiheuttaa haitallista pohjaveden pinnan alenemista ja jäteveden pumppaus tulee järjestää kiinteistökohtaisesti, jos kiinteistön alin lattiataso on viemärin padotuskorkeuden alapuolella.

13 33:004 / Piinkatu / ASEMAKAAVAN SELOSTUS Sivu 13/ Kaavan vaikutukset Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vaikutus kaavaratkaisuun 1. Toimiva aluerakenne; Kaavaratkaisulla eheytetään olevaa aluerakennetta ja varmistetaan rakenteen toimivuus ja saavutettavuus jatkossa 2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu; Kaavaratkaisu tiivistää ja säilyttää olevan yhdyskuntarakenteen ja kohentaa elinympäristön laatua huolellisen rakennussuunnittelun avulla. 3. Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat; Kaavaratkaisussa alueen virkistyskäyttö ja luonnonympäristö säilyvät voimassa olevaan kaavaan verrattuna ennallaan. 4. Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto; Kaavaratkaisulla tuetaan yhteysverkoston toimintaedellytyksiä 5. Helsingin seudun erityiskysymykset; Kaavaratkaisu ei ota kantaa Helsingin seudun erityiskysymyksiin 6. luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet; Kaavaratkaisu noudattaa Haikan suojelukaavan periaatteita mm. kerrosalojen osalta. Kaavalla säilytetään ranta-alue kaavan mukaisena lähivirkistysalueena VL Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, kaupunkikuvaan ja rakennettuun ympäristöön sekä vaikutusselvitysten ja arvioinnin johtopäätökset Kaavan vaikutusalue on suunnittelualueen lähiympäristö ja koko Haikan alue. Kaavan tavoitteena on suojella Haikan kaupunkikuvallisia arvoja ja näin ollen vaikutukset tulevat olemaan positiivisia. Kaupunkikuvan säilyminen pienimittakaavaisena, väljänä ja idyllisenä on huomioitu. Kaavan erityismääräykset ohjeistavat sekä korjaus- että uudisrakentamista kulttuuriympäristön arvot huomioon ottaen. Kaavalla on positiivisia vaikutuksia rakennetun kulttuuriympäristön säilymiseen. Kaavamuutoksella ei ole merkittäviä sosiaalisia vaikutuksia, koska alue on jo olevaa pientaloympäristöä. Vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan Alue täydentää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Alueen rakentamisella on paikallista merkitystä kaupunkikuvaan. Kaava-alueen maisema muuttuu osittain, kun alueelle rakennetaan uusi asuinrakennus. Kaavaratkaisun määräyksillä vaikutetaan istutettujen ja virkistysalueiden säilymiseen sekä rakennuskohteiden huolelliseen suunnitteluun. Vaikutukset palveluihin, työpaikkoihin, liikenteeseen tai kulttuuriympäristöön Kaavaratkaisun määräyksillä vaikutetaan rakennuskohteiden huolelliseen suunnitteluun sekä. arvokkaan kulttuuriympäristön säilymiseen. Kaavaratkaisu ei vaikuta alueen palveluihin tai työpaikkoihin. Liikenteelliset vaikutukset ovat vähäisiä.

14 33:004 / Piinkatu / ASEMAKAAVAN SELOSTUS Sivu 14/ Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Luonnon monimuotoisuuden kannalta ei alueen rakentamisella ole vaikutusta. Kaavamääräykset mahdollistavat alueen luonnonympäristön säilymisen virkistysalueella sekä asuintonteille merkityillä istutusalueilla. 5.3 YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT Kaava-alueella ei ole ympäristön häiriötekijöitä. 5.4 KAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET Kaavamerkinnät ja määräykset noudattavat MRL:n asetusta. 5.5 NIMISTÖ Asemakaavan muutos ei vaikuta nimistöön. 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1 Toteuttaminen ja ajoitus Asemakaavan toteuttaminen tapahtuu maanomistajan aloitteesta. Rakennuslupaa voidaan hakea heti kaavan tultua lainvoimaiseksi. 6.2 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Alueesta on laadittu havainnekuvia, joista käy ilmi alueen tavoiteltu kokonaisvaikutelma. Alueelle laaditaan kaavan yhteydessä sitova tonttijako. 6.3 Toteutuksen seuranta Asemakaavan toteutumista valvovat Jyväskylän kaupungin Kaavoitus, Rakennusvalvonta ja Yhdyskuntatekniikka. Yhteistyö ja tiedonkulku eri viranomaisten välillä on tärkeää suojelutavoitteiden toteutumisen kannalta. Selvästi kaavan tavoitteista poikkeavista hankkeista on keskusteltava kaavoituksen edustajien kanssa.

15 Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Kaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS Piinkatu, Säynätsalo 33. kaupunginosan korttelit 1a, 26 ja puistoalue Kaavatunnus 33:004 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa tulee laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. 1. Suunnittelualueen sijainti Suunnittelualue sijaitsee Säynätsalon Muuratsalossa Haikan niemen pohjoisrannalla. Katualueen lisäksi suunnittelualue rajautuu puistoalueeseen. Suunnittelualueelta on matkaa Säynätsalon keskustaan noin 2,5 kilometriä ja Jyväskylän kaupunkiin noin 18 kilometriä. Haikan alue on Säynätsalon tehdasyhdyskunnan vanhimpia jäljellä jääneitä asuinalueita. Piinkatua lukuun ottamatta alueelle ollaan laatimassa suojelukaavaa, jonka tavoiteajankohdaksi on esitetty alkuvuosi Suunnittelun tavoitteet ja sisältö Tarkoituksena on muuttaa kaavaa siten, että teollisuustontti otetaan asumiskäyttöön ja sitä laajennetaan hivenen puiston suuntaan. Lisäksi viereisen korttelialueen täydennysrakentamista tutkitaan. Suojelukaavan tavoitteet otetaan huomioon ja kaavamerkinnät pyritään saamaan mahdollisimman yhdenmukaisiksi. Tonttijako hyväksytään asemakaavan yhteydessä. 3. Maankäyttö- tai muut sopimukset Asemakaavan muutoksen yhteydessä laaditaan maankäyttösopimus. 4. Suunnittelun lähtökohdat, tehdyt selvitykset ja aiemmat suunnitelmat Maakuntakaava Keski-Suomen maakuntakaava on ympäristöministeriön vahvistama. Suunnittelualue on osoitettu kaavassa taajamatoimintojen alueeksi. Haikan asuinalue ja majakka on esitetty kaavassa maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetun kulttuuriympäristön kohteeksi. Yleiskaava Alueella on voimassa oikeusvaikutukseton Säynätsalon yleiskaava 1986, jonka Säynätsalon kunnanvaltuusto on hyväksynyt Alueen käyttötarkoitukseksi on osoitettu teollisuus ja varastorakennusten alue (T) ja uimaranta-alue (VV). Lisäksi Haikan alue on Jyväskylän kaupungin säilytettävien pientaloalueiden osayleiskaavan (SÄILYKE) selvitysalue, eli yksi kaupungin kulttuurihistoriallisesti arvokkaista pientaloalueista. Asemakaava Suunnittelualueella on voimassa ja vahvistetut asemakaavat, joissa alueen käyttötarkoitukseksi määrätään pienteollisuuskortteli, johon saa sijoittaa veneveistämön sekä yhden

16 asunnon kiinteistön hoitohenkilökuntaa varten (TP), asuinpientalojen korttelialue (AP) ja puistoalue (P). Muut kaupungin suunnitelmat ja päätökset Suojelukaavatyön pohjaksi on valmistunut syksyllä 2008 diplomityö, jonka laati arkkitehtiylioppilas Taru Jokela Otaniemen Teknillisestä korkeakoulusta. Diplomityössä Haikan alue on inventoitu ja tutkittu suojelu-, korjaus- ja täydennysrakentamisperiaatteet asemakaavan laatimista varten. Lisäksi diplomityön loppupäätelmänä on valmistunut alustava kaavaluonnos. Jyväskylän kaupunki on laatinut viherosayleiskaavaluonnoksen, joka käsittää koko kaupungin viheralueet. Luonnos oli nähtävillä välisen ajan. Haikan niemi on osoitettu virkistysalueena toimivaksi ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi (puutalo)alueeksi (VLL) ja maisemallisesti ja/tai virkistyksen kannalta arvokkaaksi rantaalueeksi (ma-3). Jyväskylän kaupunki on tehnyt alueilleen metsäsuunnitelman, joka on valmistunut Haikan ranta-alueet kuuluvat metsäsuunnitelmassa Säynätsalon alueeseen. Suunnitelmassa on esitetty osa-alueiden hoitoluokka, puuston kehitysluokka ja ikä sekä mahdolliset toimenpide- ja hoitosuunnitelmat. Kaavamuutoksen aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa todettiin, että teollisuustontilla on tehtävä maaperätutkimus jo kaavoituksen kuluessa, jotta selviää, onko alue veneveistämön toiminnan loputtua sellaisenaan asuinkäyttöön soveltuva, vai tarvitaanko esimerkiksi massanvaihtoja. Maaperän pilaantuneisuustutkimus on valmistunut ja analysoidut haitta-ainepitoisuudet eivät aseta alueen maankäytölle rajoituksia. Tehtävät selvitykset Suunnittelualueelle tehdään lisäselvityksiä, mikäli tähän ilmenee asemakaavatyön aikana tarvetta. 6. Vaikutusalue Vaikutusalueena on Haikan niemi. Vaikutusalue määritellään suunnittelutyön edetessä, tarkasteltavan tekijän ja vaikutusten arvioinnin suorittamisen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. 7. Osalliset Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. MRL 62 Kaava-alueen ja siihen rajoittuvien alueiden maanomistajat, yrittäjät ja asukkaat ja muut toimijat Viranomaiset ja yhteisöt: Tonttituotanto Yhdyskuntatekniikka Rakennusvalvonta Ympäristötoimi Jyväskylän Energia Oy/vesi Jyväskylän Energia Oy/kaukolämpö JE- Siirto Oy Vattenfall Verkko Oy Keski-Suomen ELY-keskus Keski-Suomen museo Muuratsalon asukasyhdistys 8. Viranomaisyhteistyö Aloitusvaiheen MRL 66 2 momentin mukainen viranomaisneuvottelu on käyty Selvitettävät vaikutukset MRL 9 :ssä edellytetään, että kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman toteuttamisen ympäristövaikutukset. Kaavan arviointityössä tullaan paneutumaan MRA 1 :n mukaisesti merkittäviin vaikutuksiin. Alustavan tarkastelun perusteella tässä asemakaavahankkeessa vaikutusarvioinnin kohteita ovat: - rakennettu ympäristö (yhdyskuntarakenne, kaupunkikuva, asuminen, virkistys, liikenne, tekninen huolto, sosiaalinen ympäristö) - luonto ja luonnon ympäristö (maisema, luonnonolot) 11. Vaikutusten arvioinnin menetelmät Arviointi tulee pohjautumaan jo olemassa oleviin selvityksiin ja muuhun lähtötietomateriaaliin, jotka on selvitetty tai selvitetään neuvotteluin eri sidosryhmien kanssa. Arvioinnin tekee kaavoittaja yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa.

17 Palaute osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta Osallisilla on mahdollisuus antaa OAS:sta palautetta kirjallisesti tai suullisesti kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana. Osallisilla on maankäyttö- ja rakennuslain 64 :n nojalla oikeus ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää Keski-Suomen ELYkeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Työn kuluessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa. 10. Yhteystiedot Nana Pentti, kaavoitusarkkitehti Jaana Nyman, suunnitteluavustaja Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennepalvelut Kaavoitus PL 233, Jyväskylä puhelin sähköposti internet (014) Nana (014) Jaana Viistokuva Haikan alueelta, suunnittelualue ympyröity punaisella pisteviivalla 7. Alustava aikataulu ja osallistuminen Osallisilla on oikeus ottaa osaa kaavan valmisteluun, arvioida sen vaikutuksia ja lausua kaavasta mielipiteensä. Viranomaisilta ja tarvittavin osin myös muilta tahoilta pyydetään erilliset lausunnot kaavan ehdotusvaiheessa. Kaavaluonnoksen valmistelu (syksy 2004-) Kaavoittaja suunnittelee asemakaavaluonnoksen. Tätä varten hän kerää tarvittavat tiedot sekä neuvottelee tarvittaessa osallisten, viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Osallistuminen: Kaavan vireille tulosta on tiedotettu Jyväskylän kaupungin tiedotuslehdessä sekä kaavoituksen www-sivuilla. Kaavoittajaan voi ottaa yhteyttä kirjallisesti tai suullisesti. Luonnosvaihe ( alkuvuodesta 2006 ollut 1. kerran nähtävillä, muutoksista johtuen uudestaan kesällä 2010) Kaavaluonnos asetetaan nähtäville MRA 30 :n mukaisesti, jotta osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä luonnoksesta. Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotetaan Keskisuomalaisessa sekä kaavoituksen wwwsivuilla. Kaavaluonnos pidetään nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa. Maanomistajille tiedotetaan myös kirjeitse. Mielipiteensä voi ilmoittaa kirjallisesti tai suullisesti kaavoittajalle. Mielipiteistä tehdään kooste, joka liitetään kaavaselostukseen. Ehdotusvaihe (talvi ) Kaavoittaja laatii luonnoksesta saadun palautteen perusteella kaavaehdotuksen, jonka kaupunkirakennelautakunta hyväksyy asetettavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn. Kaupunginhallitus hyväksyy ehdotuksen ja asettaa sen nähtäville 30 päivän ajaksi, jotta osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä ehdotuksesta. Osallistuminen: Nähtävillä olosta tiedotetaan Keskisuomalaisessa ja kaavoituksen wwwsivuilla. Kaavaehdotus pidetään nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa. Kaavaehdotuksesta annetut mielipiteet (muistutukset) toimitetaan kirjallisena kaupungin kaupunkirakennepalveluiden kirjaamoon. Kunnan perusteltu kannanotto muistutuksista toimitetaan niille muistutuksen tehneille, jotka ovat toimittaneet osoitteensa. Muistutuksista tehdään kooste, joka liitetään kaavaselostukseen. Hyväksymisvaihe (kevät 2011) Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavaehdotuksen. Osallistuminen: Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan Keskisuomalaisessa. Kaupunginvaltuuston päätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallintooikeuteen.

18

19

20 PIINKATU, havainnekuva 1:1000

21 Asemakaavan selostuksen liitelomake Sivu 1/2 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 179 Jyväskylä Täyttämispvm Kaavan nimi 33.KAUPUNGINOSA KORTTELI 26 TONTIT 1,2,3 JA 4 SEKÄ VIRKISTYSALUE, PIINKATU Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus :004 Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 0,3977 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 0,3977 Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 0, , ,20 0, A yhteensä 0, , ,20 0, P yhteensä -0,0294 Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä -0, V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä Rakennussuojelu Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä mhtml:file://k:\asemakaavat_tekeillä\33_004_piinkatu, Säynätsalo, SS\Seurantalo

22 Asemakaavan selostuksen liitelomake mhtml:file://k:\asemakaavat_tekeillä\33_004_piinkatu, Säynätsalo, SS\Seurantalo... Sivu 2/ Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [km² +/-] Yhteensä 0, , ,20 0, A yhteensä 0, , ,20 0, AP -0, AO 0, , ,20 0, P yhteensä -0,0294 P -0,0294 Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä -0, TP -0, V yhteensä R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

23

24 Raportti PIMA.KON KOY Muuratsatama Piinkatu 1, Jyväskylä Maaperän pilaantuneisuustutkimus

25 ESIPUHE Pöyry Environment Oy teki maaperän pilaantuneisuustutkimuksia KOY Muuratsataman omistamalla entisellä veneveistämökiinteistöllä Haikan pohjoisrannalla Jyväskylän Muuratsalossa osoitteessa Piinkatu 1. Kohde sijaitsee noin 20 km päässä Jyväskylästä. Työhön sisältyi taustaselvityksiä ja maaperänäytteenottoa kaivinkoneella. Tutkimus rajoittui tontin piha-alueeseen. Tässä raportissa on esitetty pilaantuneisuustutkimuksen ( ) tulokset. Raportin on laatinut Anja Koskinen. Pöyry Environment Oy teki lisätutkimuksia samalla kiinteistöllä Veneveistämökiinteistö oli purettu ja asfaltti poistettu. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää maaperän pilaantuneisuus kellarin kohdalta, jonka lattialla oli aikaisemmassa tutkimuksessa havaittu öljyä. Tutkimusaluetta laajennettiin lisäksi rannan puolelle ja puretun rakennuksen kohdalle. Aikaisempaan raporttiin on lisätty uudet tutkimustulokset ja raportin on laatinut Santtu Tenhunen. Yhteystiedot Itkonniemenkatu Kuopio Kotipaikka Helsinki Y-tunnus Keskus Fax Pöyry Environment Oy Santtu Tenhunen Anna-Liisa Koskinen Copyright Pöyry Environment Oy

26 YHTEENVETO Entisen veneveistämön ja peltisepänliikkeen pienteollisuustontti ollaan muuttamassa asemakaavan muutoksella asuinkäyttöön. Tontilla sijaitsee 1970-luvulla kahdessa vaiheessa rakennettu hallirakennus, jossa on toiminut alun perin peltisepänliike ja sen jälkeen veneveistämö (Koskeloveneet). Kaavamuutosta varten haluttiin selvittää, onko tontti sellaisenaan asuinkäyttöön soveltuva vai tarvitaanko maaperän kunnostustoimia. Tontti sijaitsee tärkeäksi luokitellulla pohjavesialueella (Muuratsalo, nro ). Tutkimuksessa havaittiin rakennuksen kaakkoiskulmalla (P1) pintamaan (0-0,5 m) pilaantuneen sinkillä (pitoisuus 452 mg/kg). Syvempää näytettä (0,5-1 m) ei tutkittu, mutta yleensä raskasmetallit pidättyvät suurelta osin pintamaahan. Maassa oleva sinkki on luultavasti peräisin entisen peltisepänliikkeen toiminnasta. (uusi koekuoppa KK 2). Rakennuksen lounaiskulmalla (P3) havaittiin pintamaan (0-0,5 m) asfaltin alla pilaantuneen mineraaliöljyn raskailla jakeilla (pitoisuus 700 mg/kg). Syvempiä näytteitä ei analysoitu, joten öljy-yhdisteitä voi mahdollisesti esiintyä myös syvemmällä. Raskaiden öljyjakeiden liikkuminen maassa on kuitenkin hidasta, johtuen niiden niukasta vesiliukoisuudesta ja kohtuullisen voimakkaasta sitoutumisesta maa-ainekseen. (uusi koekuoppa KK 1). Kellarin itäosassa öljyillä likaantuneen lattian alle on myös voinut päästä öljyä ja mahdollisesti joitakin liuottimia, joten rakennuksen purkamisen yhteydessä tulee tutkia maaperä öljyisen lattian alta. (uusi koekuoppa KK 4). Kiinteistön maaperä ei ole tutkittujen maanäytteiden tulosten perusteella pilaantunut orgaanisilla tinayhdisteillä tehdyn lisätutkimuksen perusteella koekuopissa ei havaittu kenttämittausten ja laboratoriotulosten mukaan valtioneuvoston asetuksen 214/2007 ohjearvojen ylittäviä pitoisuuksia tutkittuja haitta-aineita. Kaksi uutta koekuoppaa sijoitettiin lähelle aikaisemmin tehtyjä tutkimuspisteitä, joista oli tutkimusten mukaan löytynyt haittaaineita. Uusien tutkimustulosten perusteella tutkimusalueella ei esiinny maaperän pilaantuneisuutta. Analysoidut haitta-ainepitoisuudet eivät aseta alueen maankäytölle rajoituksia. Copyright Pöyry Environment Oy

27 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE YHTEENVETO 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 1 2 KOHDETIEDOT Yhteyshenkilöt Kohteen kuvaus 2 3 NÄYTTEENOTTO Kenttähavainnot 4 4 NÄYTTEIDEN ANALYSOINTI 4 5 TULOKSET Tulosten vertailu Tutkimustulokset Tutkimustulokset JOHTOPÄÄTÖKSET 6 LIITTEET I Tutkimuspisteet II Yhteenvetotaulukot; Tulokset ja näytteenottotiedot III Analyysitodistukset IV Valokuvia kohteesta Copyright Pöyry Environment Oy

28 1 TAUSTA JA TAVOITTEET Työssä tutkittiin entisen veneveistämön tontin maaperän mahdollista pilaantuneisuutta Muuratsalossa Haikan pohjoisrannalla osoitteessa Piinkatu 1. Tontilla on toiminut myös peltisepänliike. Tontti sijaitsee tärkeäksi luokitellulla pohjavesialueella (Muuratsalo, nro ). Kohteen sijainti on esitetty kuvassa 2.1. Piinkatu 1 Kuva 2.1 Kohteen sijaintikartta. Viivoitettu alue on pohjavesialuetta. Haastattelutietojen ja maastokäynnin perusteella voidaan todeta, että veneveistämötontin merkittävimpiä riskitekijöitä maaperän kannalta ovat olleet öljylämmitys ja siihen liittyvä kevyen polttoöljyn lämmitysöljysäiliö, peltisepänliikkeen toiminta sekä veneiden valmistukseen liittynyt maalien, hartsin, liuottimien ja moottoriöljyjen käyttö sekä kemikaalien varastointi. Lisäksi rannan laiturissa on vaihdettu veneiden öljyjä ja vanhat öljyt on välivarastoitu rakennuksen koillisnurkalla/-seinustalla tynnyreissä luvulle asti. Työn tavoitteena oli antaa lausunto veneveistämötontin maaperän puhtaudesta tai pilaantuneisuudesta. Vastuulauseke Työ on suoritettu hyvällä ammattitaidolla ja perusteellisuudella kokeneiden asiantuntijoidemme toimesta. Raportin sisältö ja johtopäätökset perustuvat työn aikana hyvässä uskossa saamiimme tietoihin alueen toimintahistoriaa ja nykyistä toimintaa Copyright Pöyry Environment Oy

29 tuntevilta henkilöiltä sekä muista lähteistä. Toimeksianto on suoritettu noudattaen konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja, KSE Aikaisemman raportin tiedot perustuvat tilanteeseen (näytteenotto). Tämän raportin tiedot perustuvat tilanteeseen (uusi näytteenotto). Tämän jälkeen mahdollisesti kohteessa tapahtunutta pilaantumista / kunnostusta ei tässä raportissa ole voitu huomioida. Raportti on luottamuksellinen ja tehty KOY Muuratsatamalle. Pöyry Environment Oy ei vastaa raportissa esitettyjen tietojen ja johtopäätösten luovuttamisesta ja käytöstä kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. 2 KOHDETIEDOT 2.1 Yhteyshenkilöt Työssä haastateltiin seuraavia henkilöitä: Markku Piirtola ja Merja Kousa, KOY Muuratsatama Pasi Hokkanen, vuokralainen/isännöitsijä Pentti Lehto, Koskeloveneiden palveluksessa 1990-luvulla Hannu Kiviranta, Suunnittelupiste Oy, noin vuodesta 1976/ luvun lopulle Sari Hokkanen, toimeksiantaja Marjo Kolehmainen, Jyväskylän kaupunki, Yhdyskuntatoimi/tonttiosasto 2.2 Kohteen kuvaus Tontilla sijaitsee veneveistämörakennus, jonka itäpuolen vanha osa on rakennettu saadun tiedon mukaan peltisepänliikkeeksi ja länsipuolen laajennusosa noin vuosina veneveistämöä varten. Tienpuolinen osa on yksikerroksinen ja rannan puolella on lisäksi kellarikerros. Hallin vanha osa on toiminut peltisepänliikkeenä ja myöhemmin veneveistämön verstaana. Hallin uudempi osa on toiminut veistämön varustelu- ja koneasennushallina. Veneveistämön toiminta on loppunut saadun tiedon mukaan 1990-luvun loppupuolella (mahdollisesti ), minkä jälkeen rakennusta on vuokrattu yksityisille veneiden säilytystä ja käsittelyä varten. Veistämössä on käytetty ja säilytetty saadun tiedon mukaan hartsia, pieniä määriä liuottimia, maaleja, venelakkaa ja moottoriöljyjä. Aikanaan on voitu käyttää myös orgaanista tinaa tai kuparia sisältäviä maaleja (ns. myrkkymaaleja) veneiden pohjien maalaukseen. Kesäaikaan piha-alueen asfaltoidulla osalla on tehty vanhojen veneiden pohjakunnostuksia (hionta ja maalaus). Kellarikerroksessa on itäosassa pannuhuone, öljysäiliö betonibunkkerissa, huoltotilaa ja varastotiloja. Öljysäiliö on alkuperäinen, eikä siitä saatu tarkempia tietoja. Bunkkerissa on pieni luukku säiliön täyttöasteen tarkastusta varten. Kellarin itäosan lattia on öljyjen mustaama (Kuva IV/5). Kellarin länsiosaa on käytetty ns. kuivan tavaran varastona ja viime vuosina pienajoneuvojen (kuten moottoripyörien) varastona. Copyright Pöyry Environment Oy

30 Kellarin koilliskulmalla sijaitsee katos, jossa on varastoituna mm. traktori ja tynnyreitä (Kuvat IV/2-3). Veneiden vanhoja moottoriöljyjä on 1980-luvulle asti välivarastoitu tynnyreissä kellarin itäseinustalla ja katoksessa. Kiinteistö on alusta asti lämmitetty öljyllä. Öljykattila sijaitsee kellarissa rannan puolella ja lämmitysöljysäiliö sisätiloissa kellarissa betoniseinien sisällä bunkkerissa (Kuva IV/5-6). Öljynsyöttöputki sijaitsee etupihan puolella seinän vieressä eiasfaltoidulla kohdalla (Kuva IV/1). Tontille ei ole saatujen tietojen mukaan kaivettu tai läjitetty jätteitä. Etupiha on asfaltoitu tiehen asti halliovien kohdalta. 3 NÄYTTEENOTTO Näytteet otettiin kaivinkoneella tehdyistä koekuopista Yhteensä otettiin 14 maaperänäytettä viidestä koekuopasta. Lisätutkimuksessa tehtiin kuusi koekuoppaa kaivinkoneella ja maaperänäytteitä otettiin yhteensä 13 kappaletta. Näytteet otettiin kokoomanäytteinä noin puolen metrin välein huomioiden kuitenkin mahdolliset täyttömaa- tai jätekerrokset. Näytteenoton yhteydessä merkittiin muistiin aistinvaraiset havainnot maalajeista, kosteudesta, mahdollisista jätejakeista, maalajien kerrospaksuuksista, mahdollisista väreistä ja hajuista. Näytepisteet sidotaan alueella oleviin kiinteisiin rakenteisiin ja pisteiden sijainnit esitetään kartalla. Koekuopat ( ) sijoitettiin seuraavasti: P1 Lämmitysöljyn syöttöpisteen edusta (yläpihan seinustalla) P2 Etupihan asfaltoitu osa (veneitä käsitelty kesäaikaan) P3 Asennushallin lounaiskulma P4 Pannuhuoneen varastokatoksen itäpuoli P5 Pannuhuoneen varastokatoksen luoteispuoli Mahdollinen kuudes koekuoppa olisi sijoitettu kellarin ja tontin länsirajan väliin, mutta päivän aikana sitä ei ehditty tehdä (routainen maa, louhetta paikoin). Lisäksi viereisen omakotitalon ja hallin välissä kulkee vesijohto ja ilmeisesti myös viemäri tällä alueella. Saatujen tietojen mukaan seinustalla ei ole varastoitu kemikaaleja. Koekuopat ( ) sijoitettiin seuraavasti: KK 1 KK 2 KK 3 KK 4 KK 5 KK 6 Asennushallin lounaiskulma, puretun lattian alta Lämmitysöljyn syöttöpisteen edusta Asennushallin pohjoispääty, puretun lattian alta Kellari, puretun lattian alta Ranta, laiturin lounaispuoli Ranta, laiturin kaakkoispuoli Copyright Pöyry Environment Oy

31 Näytteenottotiedot on esitetty liitteessä II. Koekuoppien paikat on esitetty liitteessä I tehdyt koekuopat on merkitty samoihin liitteisiin. 3.1 Kenttähavainnot Kohdealueen perusmaa on tehdyn tutkimuksen perusteella pääasiassa läpäisevää hiekkaa ja paikoin silttistä hiekkaa. Tontin länsilaidalla on iso kivi (tai avokallio) ja kellarissa öljysäiliön vieressä on kallio näkyvissä (Kuva IV/6). Koekuopassa 1 oli isoja lohkareita alle metrin syvyydessä (Kuva IV/1) tehdyissä koekuopissa 1-4 havaittiin kallio tai lohkareita noin metrin syvyydellä. Aistinvaraisesti ei missään näytteessä tai koekuopassa havaittu pilaantumisen merkkejä. 4 NÄYTTEIDEN ANALYSOINTI tehdyssä tutkimuksessa laboratorioon lähetettävät maanäytteet valittiin lähtötietojen perusteella. Yhteensä otettiin 14 maanäytettä, joista tutkittiin laboratoriossa 8 näytettä. Maanäytteistä tutkittiin saatujen lähtötietojen perusteella: Raskasmetallit ICP-AES -menetelmällä 5 pintamaanäytteestä Mineraaliöljyt (C 10 -C 40 ; keskiraskaat + raskaat jakeet) kaasukromatografisesti 7 näytteestä Orgaaniset tinayhdisteet (mm. tributyylitina, TBT) 2 pintamaanäytteestä otettiin 13 maanäytettä, joista tutkittiin laboratoriossa 2 näytettä. Maanäytteistä tutkittiin: Raskasmetallit ICP-AES -menetelmällä 2 pintamaanäytteestä Mineraaliöljyt (C 4 -C 10 ; haihtuvat yhdisteet, C 10 -C 40 ; keskiraskaat + raskaat jakeet) kaasukromatografisesti yhdestä näytteestä Orgaaniset tinayhdisteet (mm. tributyylitina, TBT) 2 pintamaanäytteestä Metallien ja orgaanisten yhdisteiden analyysit tehtiin SGS Inspection Services Oy:n Haminan laboratoriossa. Kyseinen laboratorio on Mittatekniikan keskuksen akkreditoima tutkimuslaboratorio. Kaikki otetut näytteet tutkittiin Niton-XRF-analysaattorilla. Niton-XRFanalysaattori ilmaisee yleensä luotettavalla tasolla yleisesti teollisuusalueilla esiintyvät metallit, lyijyn (Pb), sinkin (Zn), kuparin (Cu) ja arseenin (As). Näytteitä otettaessa mahdollista öljypitoisuutta arvioitiin aistinvaraisesti. Lisäksi kellarin kohdalta otetusta näytteestä mitattiin öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuus PetroFlag -kenttämittarilla. PetroFlag on työmaaolosuhteissa tehtävä kokonaishiilivetyjen analysointiin tarkoitettu kenttätesti, joka näyttää hiilivetyjen kokonaispitoisuuden suuntaa antavasti. Kenttämittausten tulokset on esitetty liitteessä II, joka on samalla yhteenvetotaulukko. Taulukossa on esitetty laboratoriotulokset, näytepisteiden maalajit ja haittaainepitoisuudet sekä vertailu Valtioneuvoston asetuksen 214/2007 kynnys- ja ohjearvoihin. Copyright Pöyry Environment Oy

32 5 TULOKSET Yhteenvetotaulukot analyysituloksista on esitetty liitteessä II. Analyysitodistukset on esitetty liitteessä III. 5.1 Tulosten vertailu Tutkimustuloksia on verrattu Valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista esitettyihin kynnysarvoihin sekä ylempiin ja alempiin raja-arvoihin. Valtioneuvoston asetuksessa 214/2007 Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista on annettu kolme erilaista raja-arvoa: kynnysarvo, alempi ohjearvo ja ylempi ohjearvo. Jos maaperän haitallisten aineiden pitoisuudet ylittävät kynnysarvot, tulee maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioida. Maaperää pidetään yleensä pilaantuneena teollisuus-, varasto-, liikenne- ym. vastaavilla alueilla, jos aineen pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon. Alempaa ohjearvoa käytetään vastaavasti muilla alueilla. 5.2 Tutkimustulokset Veneveistämön vanhan osan edustalla koekuopan P1 pintamaanäytteessä (0-0,5 m syvyydessä) havaittiin sinkkipitoisuus (Zn) 452 mg/kg, joka ylittää ylemmän raja-arvon (400 mg/kg). Maassa oleva sinkki on luultavasti peräisin entisen peltisepänliikkeen toiminnasta. Veneveistämön lounaiskulmalla koekuopan P3 pintamaanäytteessä (0-0,5 m syvyydessä) havaittiin mineraaliöljyn raskaiden jakeiden (C 22 C 40 ) pitoisuus 700 mg/kg, joka ylittää alemman raja-arvon (600 mg/kg). Samassa näytteessä oli myös kevyiden öljyjakeiden pitoisuus hieman koholla (100 mg/kg), mutta se alittaa kuitenkin alemman raja-arvon (300 mg/kg). Tutkituissa näytteissä ei havaittu muiden metallien eikä orgaanisten tinayhdisteiden kohonneita pitoisuuksia. 5.3 Tutkimustulokset Kenttämittausten mukaan Niton kenttämittarilla tutkituissa näytteissä ei havaittu haittaaineita yli Vnp:n kynnysarvojen. Kenttämittarin mukaan arseenin pitoisuudet olivat alhaisemmat kuin Vnp:n alempi ohjearvo. Niton-kenttämittarin tarkkuus ei riitä määrittämään arseenin pitoisuutta kynnysarvon alapuolella. Laboratorioon lähetetyissä näytteissä metallipitoisuudet eivät laboratoriotulosten mukaan ylittäneet kynnysarvoja. Näytteissä ei havaittu orgaanisten tinayhdisteiden kohonneita pitoisuuksia yli ohjearvojen. Copyright Pöyry Environment Oy

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Rengaskatu 59 33:008 Asemakaavan muutos koskee 33. kaupunginosan korttelin 305 osaa sekä puistoaluetta Asemakaavan muutoksella muodostuu 33. kaupunginosan korttelin 305 tontti 1 Kaavan

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KAAVATUNNUS 33:010 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 33. KAUPUNGINOSA PUISTO- JA KATUALUE KALLIONKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS MUURATSALO KAAVATUNNUS 33:010 KAAVAN PÄIVÄYS 25.1.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 19.2.2012 33:010 /

Lisätiedot

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote

Niittytie 2 Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote Kaavaselostus Liite 1 Ajantasa-asemakaavaote 1:1000 15.2.2007 Ajantasakartta 20 m Moottoriajoneuvojen huoltoasemien korttelialue. Tontilla on osoitettava vähintään 5 autopaikkaa jokaista autohuoltopaikkaa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluosasto ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kirkkotie, Säynätsalo 19:087 10.10.2007 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan hautausmaa- ja katualuetta.

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI VASARAKATU 23 JA 25 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 15:088 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 2 TONTTIEN 8 JA 9 ASEMAKAAVAN MUUTOS VASARAKATU 23 JA 25 KAAVATUNNUS 15:088 KAAVAN PÄIVÄYS 28.10.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 31.12.2010 15:088

Lisätiedot

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467

RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVA NRO 467 Valkeakosken kaupunki 2.4.2013 Kaavoitus / Kaupunkisuunnitteluyksikkö Sääksmäentie 2 37600 VALKEAKOSKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 2.4.2013 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVA- KARTTAA RADANVARSITIE, ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014 PÄIVÄTTYÄ KARTTAA 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos koskee Äänekosken kaupungin 7. kaupunginosan korttelia 788 (osa)

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 53 ASEMAKAAVAN MUUTOS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä 24.2.2015 Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Jyväskylän kaupunki 21.8.2009 3. kaupunginosan virkistys-, vesi- ja katualueen ja 14. kaupunginosan kortteleiden 32 ja 33, korttelin 34 tonttien 1, 4 ja 10 sekä virkistys-, liikenne-, vesi- ja katualueen

Lisätiedot

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2

VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 ASEMAKAAVANMUUTOKSEN SELOSTUS Kunta: Kirkkonummi Kaavan nimi: VEIKKOLAN TEOLLISUUSALUE Asemakaavan muutos kortteli 125 tontti 2 Hankenumero: 40118 Piirustusnro: 3121 Laatija: kaavoitusteknikko Mikael Pettersson.

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ak 5147 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Justeerinpuiston/ Kotikioskin asemakaavan muutoksen selostus 9. kaupunginosa (Kärki) korttelin 731 osa sekä katu- ja puistoalue HALLINTOKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 1.8.2006

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6)

KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu (6) 1(6) KRISTIINANKAUPUNKI, ASEMAKAAVAMUUTOS KAUPUNGINOSISSA 4-5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 30.1.2007 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) tarkoitus on määritelty Maankäyttö-

Lisätiedot

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS

VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS 1 LIITE 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA 180-03-01-038 VAAJAKOSKI-JYSKÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJEN- NUS ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA JA LAAJENNUKSELLA MUO- DOSTUU KORTTELIT 127 (OSA), 166-171 SEKÄ VIRKISTYS-, ERITYIS-

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

KORPILAHDENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 80. KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 80:013

KORPILAHDENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 80. KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 80:013 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 80. KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORPILAHDENTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 80:013 KAAVAN PÄIVÄYS 8.6.2016 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 29.11.2016 80:013

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

KAAVASELOSTUS UTAJÄRVI KORTTELI SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU UTAJÄRVI KORTTELI 45 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Käsittelyvaiheet Vireilletulopäivämäärä Valmisteluvaiheen kuuleminen (MRL 62 ) 11.3.-26.3.2015 Nähtävilläolo (MRA 27 ) Hyväksyminen, kunnanhallitus Hyväksyminenkunnanvaltuusto

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa Kadun nimen muuttaminen Suosiolantie 1 KAAVASELOSTUS MAANMITTAUS JA SUUNNITTELUPALVELUKESKUS SUUNNITTELUPALVELUT 2009 1 PERUS JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KALERVONKATU 8 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 2. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 23 TONTIN 7 ASEMAKAAVAN MUUTOS KALERVONKATU 8 KAAVATUNNUS 02:119 KAAVAN PÄIVÄYS 21.2.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS 28.2.2013 02:119 / KALERVONKATU

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA)

RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) RAISION KAUPUNKI RAISIOKANJONIN ASEMAKAAVAN MUUTOS 4. KAUPUNGINOSA (MAHITTULA) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) RAISION KAUPUNKI, TEKNINEN KESKUS, MAANK YTT PALVELUT 10.9.2013 Osallistumis-

Lisätiedot

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS

LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS LOVIISA LILJENDAL KORTTELI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS 24.1.2011 Vireille tulo: Teknisen lautakunnan päätös 4.1.2011 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) Ehdotus nähtävänä (MRA 27 )... Hyväksytty valtuustossa...

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa.

Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan korttelin 30 osa. NOKIAN KAUPUNKI 12-KAUPUNGINOSA VIIKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 10. kaupunginosan korttelin 30 osaa. Asemakaavan muutoksella muodostuu 10. kaupunginosan

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1

Liite 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , tarkistettu BÖLE, KOTIMETSÄ 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 8.8.2013, tarkistettu 28.2.2014 BÖLE, KOTIMETSÄ 1 Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee riittävän

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma T o r k o n t e o l l i s u u s a l u e e n ase m a kaa v a n m u u tos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 1.4.2015 Diaari nro: AKAA: 203/2015 S i s ä l l y s

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI

KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus. Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI KERAVA 6. SAVIO KOIVIKONTIE 41 ASEMAKAAVAN MUUTOS (2310) Asemakaavan selostus Tämä selostus koskee 27.5.2015 päivättyä kaavakarttaa KERAVAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖPALVELUT Kaupunkikehitysjaosto 10.6.2015 2

Lisätiedot

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI)

METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) ÄÄNEKOSKI METSÄPÄIVÄKODIN ASEMAKAAVAN MUUTOS (SUOLAHTI) KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 17.3.2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT _._.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 17. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2014

Lisätiedot

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337

Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI Uuden golf-clubin asemakaava, kortteli 337 Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 11.12.2012

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 33 TONTTIEN 16, 17 JA 18 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Jyväskylän ammattioppilaitos, Viitaniementie 1 KAAVATUNNUS 11:092 KAAVAN

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1 KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA

Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 1 KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA LIITE 1 1 Jyväskylän kaupunki 73:003 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KANAVUOREN KOULUN JA PÄIVÄKODIN ASEMAKAAVA ALUEEN SIJAINTI Kaavoitus 11.12.2008; 12.03.2009, 24.04.2009 SISÄLTÖ: 1. Suunnittelualue

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus

TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus TORNION KAUPUNKI Tekniset palvelut Kaavoitus ja mittaus MYKKÄLÄ - TORPPI TORNION KAUPUNGIN 15. TORPIN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 21 ASEMAKAA- VAN MUUTOKSEN SELOSTUS 22.9.2015 LUONNOS TORNION KAUPUNKI Tekniset

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Väliharjuntie 3, Kaunisharju 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Väliharjuntie 3, Kaunisharju 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 70. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 285 TONTIN 6 SEKÄ KATUALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Väliharjuntie 3, Kaunisharju KAAVATUNNUS 70:019 KAAVAN PÄIVÄYS 3.4.2013 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot