KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Otsikko Sivu 119 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 212

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 209. Otsikko Sivu 119 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211. 120 Pöytäkirjantarkastajat 212"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-15:59 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 119 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Perussuomalaisten valtuustoryhmän ja Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite / Kaupungin perintäyhtiön vaihtaminen 124 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite / Valtuuston kokousten yhteyteen seminaarityyppinen osuus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Satakunnassa Posan kuntakierrostapaaminen Elinvoimatyöryhmän asettaminen Torialueen kehittämisryhmän asettaminen Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta Irja Kaarina Virtasen kuolinpesän omaisuuden luovuttaminen Kankaanpään kaupungille Ateriakuljetusten kilpailutus Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n varsinainen kevätyhtiökokous Saapuneet pöytäkirjojen jäljennökset Ilmoitusasiat Tulevat neuvottelut 235

2 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Aika klo 15:00-15:59 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kähkönen Kari Puheenjohtaja 1. varapuheenjohtaja Hietaoja Tapio 2. varapuheenjohtaja Kujanpää Lauri Jäsen Latvajärvi Sofia Jäsen Laurila Tapio Jäsen Rajamäki Nina Jäsen Uusitalo Maritta Jäsen Viljanen Heidi Jäsen Roskala Teuvo Varajäsen Anssi Joutsenlahden varajäsen Juhantalo Kauko KV:n puheenjohtaja Koskela Jari KV:n 1. varapuheenjohtaja Kujanpää Katri KV:n 2. varapuheenjohtaja Lehtinen Sari KV:n 3. varapuheenjohtaja Karttunen Paavo Esittelijä Kaupunginjohtaja Hatanpää Mika Pöytäkirjanpitäjä Kaupunginsihteeri POISSA Joutsenlahti Anssi Puheenjohtaja Allekirjoitukset Kari Kähkönen puheenjohtaja Mika Hatanpää pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Kankaanpää Maritta Uusitalo Lauri Kujanpää Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kaupunginkansliassa klo 9-15.

3 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KHALL 119 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KHALL 120 Kaupunginhallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat tämän kokouksen pöytäkirjan. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maritta Uusitalo ja Lauri Kujanpää.

5 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen KHALL 121 Hallintosäännön 42 :n mukaisesti asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellai senkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kaupunginhallitus päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa jär jes tykses sä.

6 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.016/2013 KHALL 122 Kankaanpään kaupunginhallitus ja -valtuusto käsittelivät useammassa asia koh das sa vuosien aikana liikenne- ja viestintäministeriön Laa ja kais ta kaikille -hanketta. Tuolloin tehdyillä päätöksillä kaupunki sitou tui osaltaan hankkeen rahoitukseen. Hanketta toteuttamaan perustettiin Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy (jäl jem pä nä myös PSSV Oy), jonka osakkaiksi tulivat Kankaanpään kaupun gin lisäksi Jämijärven, Kiikoisten (yhdistynyt Sastamalaan ), La vi an (yhdistynyt Poriin ) ja Pomarkun kunnat. Yhtiön pe rus ta misen jälkeen alkoi liittymien ennakko markkinointi ja alkuvaiheessa liit ty mäsi tou muk sia saatiin hieman yli 2000 kpl. Kankaanpään kaupunginvaltuusto hyväksyi Pohjois-Satakunnan Seu tuverk ko Oy:n osakassopimuksen Kankaanpään kaupungin osuu dek si yhtiöstä tuli 48,5 %, eli osaketta. Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Viestintävirastoon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kankaanpään kaupunginvaltuusto päätti sijoittaa Poh jois-sa ta kun nan Seutuverkko Oy:n vapaan oman pääoman rahastoon. Vas taa vat sijoitukset ovat tehneet muutkin omistajakunnat. Laajakaistahankkeen rahoituskokonaisuuden järjestämiseksi perustettiin vuon na 2014 ns. väliyhtiö PSSV Palvelut Oy, jonka hankkeessa mukana ole vat kunnat omistavat samoilla omistusosuuksilla kuin PSSV Oy:n. Vä liyh tiön tehtävä on kilpailuttaa tarvittavat lainat ja sijoittaa ne edelleen pääoma lai na na tai heikomman etuoikeuden lainana PSSV Oy:öön laa ja kais tahank keen investointien rahoittamiseksi. Vuoden 2014 aikana omistajakunnat takasivat PSSV Palvelut Oy:n ot taman yhteensä euron lainan seuraavasti: Lavian kunnan takaama laina on Lavian kunnan ja Porin kaupungin välisen kun ta lii tok sen myötä siirtynyt vuoden 2015 alusta alkaen Porin kaupungin ta kaa mak si lainaksi. Laajakaistaverkon rakentamisen ko ko nais kus tan nusar vio vuosille on 24 milj. seuraavasti: Koko laajakaistahankkeen suunniteltu investointikustannus ja rahoitus on seu raa va:

7 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Hankkeeseen tarvittavan lisärahoituksen kilpailutus on käynnissä. Yhtiö va lit see kilpailutuksen perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman rahoi tuk sen. Valtuuston on tästä johtuen tarkoituksenmukaista valtuuttaa kau pun gin hal li tus tarkentamaan takauspäätöksen kohteena olevien lai nojen yksilöinti vastaamaan lopullisia lainoja. Yhtiön osakaskunnat takaavat pankkilainoja omistustensa mukaisessa suh tees sa seuraavasti: 1) Takauksen käsittely kunnan toimialaan kuuluvana asiana Kuntaliitto on katsonut, että takaus voi kuulua kunnan toimialaan, kun seuraa vat ehdot täyttyvät: - taattavana on investointilaina - tarkoituksena on työllisyyden turvaaminen - takaukselle saadaan riskit kattava vastavakuus Takauksen antamisen voidaan katsoa kuuluvan kunnan toimialaan. Laina koh dis tuu kokonaisuudessaan yhtiön suunnittelemaan investointiin. Työpaikkavaikutukset ovat välillisiä. Laajakaistaverkon toteuttaminen paran taa yritysten toimintaedellytyksiä ja ratkaisee joidenkin yritysten osalta mah dol li suu den toimia alueella. Takaus järjestetään siten, että takaukselle saadaan vastavakuus osana jär jes te lyä. Kuntaliitto ei ole ottanut kantaa, kuuluuko tämä nimenomainen ra hoi tus toimi kunnan toimialaan. Laajakaistahankkeen katsotaan kuitenkin kuuluvan kunnan toimialaan johtuen siitä, että hankealueen kilpailutukseen ei ole ollut tarjolla yksityistä toteut ta jaa ja hankkeen rahoituskilpailutuksen tuloksena ei ole ollut mah dollis ta saada PSSV Oy:lle rahoitusta ilman kunnan 100% takausta.

8 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ ) Takauksen käsittely suhteessa siihen, millaisia edellytyksiä lai nal le/ta kauk sel le tulee asettaa EU:n valtiontukisäännösten täyttämiseksi. PSSV Oy on selvittänyt hankkeen valtiontukilainsäädäntöön ja kil pai lu oikeu del li siin tekijöihin liittyviä riskejä ja toteutusmallilla on pyritty mi ni moimaan em. riskit. Rahoitusta varten perustetun PSSV Palvelut Oy:n sijoitus edelleen PSSV Oy:öön tehdään markkinaehtoisena sijoituksena huomioiden väliyhtiön toimi alan ja tehtävän. Takaus PSSV Palvelut Oy:lle ei siten ole julkista tukea. Sen johdosta, että takaustoimenpiteeseen ei sisälly julkista tukea, voidaan se antaa myös tähän hankkeeseen, johon on annettu maksimimäärä EU-eh tois ta avustusta. Mikäli takauksen katsotaan olevan edes osittain julkis ta tukea, avustusta olisi pienennettävä vastaavasti. Kuntaliiton lausunnon mukaan täysi varmuus siitä, onko tuki EU-sääntöjen mu kai nen, voidaan saada vain notifioimalla se komissiossa. Mikäli tuki myön ne tään ilman hyväksyntää ja se myöhemmin esim. jonkin osapuolen kan te lus ta todetaan säännösten vastaisesti, tulee se periä takaisin. Ko mission toimivaltaan tässä asiassa sovelletaan 10 vuoden vanhentumisaikaa. Esityslistan liitteet: Pohjois-Satakunnan Seutuverkko Oy:n ja PSSV Palvelut Oy:n esitys Valmistelija kaupunginkamreeri Pekka Laiho Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää omavelkaisen takauk sen PSSV Palvelut Oy:n investointilainoille, joilla rahoitetaan Pohjois-Sa ta kun nan Seutuverkko Oy:n toteuttamia laajakaistainvestointeja (va lo kui tu ver kon rakentaminen). Takauksen ehdot ovat seuraavat: - Kyseessä on pitkäaikainen lainarahoitus yhtiön vuosien in ves toin te ja varten (takauksen voimassaolo 28 vuotta). Takaus kohdis tuu yh teen sä enintään euron lainamäärään, jolle an netaan yhdessä mui den osakaskuntien kanssa enintään euron ta kauk set. Kan kaan pään kaupungin osuus takausvastuusta yhtiön omis tus osuu den mu kai ses ti on enintään euroa. - Takaus myönnetään kuntien omistamalle ja kuntiin investointeja toteut ta val le yhtiölle vastikkeettomasti eli takauksesta ei peritä ta kauspro vi sio ta. - Takauksen piirissä olevat lainat käytetään Pohjois-Satakunnan Seutu verk ko Oy:n valokuituverkon rakentamista varten. - PSSV Palvelut Oy saa yrityskiinnityksen Pohjois-Satakunnan Seu tuverk ko Oy:n valokuituverkkoon. Kunnat laativat erillisen sopimuksen, jol la so vi taan yrityskiinnityksen edelleen kohdistamisesta kullekin osakas kun nal le ta kaus ten suhteessa. - Lainan takaus ei edellytä kaikkien PSSV Palvelut Oy:n omistajien takaus pää tök sen lainvoimaa, vaan rahoitusta voidaan nostaa niiltä osin kuin eri kun tien päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman. Kaupunginvaltuusto valtuuttaa muilta osin kaupunginhallituksen yk si löi-

9 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ mään takauspäätöksen kohteena olevat lainat perustuen lai na kil pai lu tukseen. Takauksen antamisen voidaan katsoa kuuluvan kaupungin toimialaan. Laina kohdistuu kokonaisuudessaan yhtiön suunnittelemaan investointiin. Työ paik ka vai ku tuk set ovat välillisiä. Laajakaistaverkon toteuttaminen paran taa yritysten toimintaedellytyksiä ja ratkaisee joidenkin yritysten osalta mah dol li suu den toimia alueella. Kaupunginsihteerin esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Täytäntöönpano: Kaupunginvaltuusto Lisätietoja antaa: Kaupunginkamreeri Pekka Laiho,

10 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Perussuomalaisten valtuustoryhmän ja Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite / Kaupungin perintäyhtiön vaihtaminen 621/10.103/2014 KVALT Perussuomalaisten valtuustoryhmä ja Vihreiden valtuustoryhmä jättivät seu raa van valtuustoaloitteen: "Nykyisin Kankaanpään kaupungin perintäasioita hoitaa Lindorff Oy pe rintä yh tiö. Vuonna 2013 yhtiö tuotti 78 miljoonan liikevaihdolla 38 miljoonan voi ton. Omistus on muuttunut viime kesänä, pääomistajana Nordir Capital. Lindorff Oy ei maksa Suomeen juuri lainkaan veroja, verorahat menevät ve ropa ra tii sei hin. Perintäala on Suomessa muutenkin ulkomainen mätäpaise. Esitämme että kaupunki siirtää perintätoiminnot yhtiölle joka maksaa veron sa Suomeen, näitäkin vielä löytyy." Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. KHALL Esityslistan liitteet: - Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen talouskeskukselle val mis tel tavak si. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Täytäntöönpano: Talouskeskus Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää, KHALL Esityslistan liitteet: - Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen talouskeskukselle val mis tel ta-

11 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ vak si. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Täytäntöönpano: Talouskeskus Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää, KHALL 123 Kankaanpään kaupunki on ulkoistanut perintäpalvelut alalla toimivalle yhtiöl le jo vuosia sitten. Asiantuntijayrityksen käyttö perintäpalveluissa on talou del lis ta, tuloksia tuottavaa ja ammattimaisesti hoidettua. Perinnässä olen nais ta on viiveettömyys ja tehokkaasti järjestetty sähköinen jär jes telmä, jolloin myös perintä tuottaa tulosta ja minimoi luottotappiot. Kaupunki tuottaa talous- ja palkanlaskentapalvelut myös Poh jois-sa ta kunnan peruspalvelukuntayhtymälle, jonka osalta perintäpalvelut on myös ulkois tet tu samalle yhtiölle. Kaupunki käyttää perintätoimistona Lindorff Oy:tä. Yhtiöllä on hyvin toi mivat sähköiset tiedonsiirto- ja tietojärjestelmäpalvelut. Tietojen vaih to ta pahtuu täysin sähköisesti. Lisäksi yhtiö järjestää tarvittaessa kou lu tus ti lai suuksia ilman eri kustannusta. Järjestelmä on nykyaikainen, hy väk si todettu, teho kas ja taloudellinen. Vuonna 2014 kaupunki toimitti Lindorffille kaupungin ja PoSan saatavia, joi den yhteenlaskettu pääoma neljännesvuosittain ja perintätoimien on nistu mis pro sent ti oli seuraava: 2014 Kaupunki PoSa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Saatavien yhteenlaskettu pää oma(1000 ) Perinnän onnistumis% 85 % 76 % 59 % 84 % 66 % 72 % 59 % 60 % Viivästyskorot ja perintäkulut laskutetaan pääasiassa velalliselta. Aina pe rimis ku lu ja ei saada velalliselta, jolloin ne jäävät velkojan kustannukseksi. Pe rin nän kustannukset vuonna 2014: 2014 Kaupunki PoSa Lindorff tilittänyt asiakkailta saamiaan perimiskuluja 6 382, ,23 Lindorff laskuttanut toimeksiantajalta perimiskuluja 9 148, ,94 Perimisen kustannukset toimeksiantajalle 2 765, ,71 Perintätoimen kustannukset ovat varsin kohtuulliset saatavaan hyötyyn näh den, järjestelmä on täysin sähköinen, toimii hyvin ja on tehokas. Näin ol len ei ole syytä käynnistää palvelun kilpailutusta, joka on prosessina erittäin raskas ja aiheuttaa kustannuksia. Mahdollisesti kilpailutuksen pe rusteel la saatava taloudellinen hyöty ei voi olla niin suuri, että se kattaisi kilpai lu tuk ses ta ja perintätoimiston vaihtamisesta aiheutuvat kustannukset edes pitkällä aikavälillä. Alalla toimivat suurimmat toimijat (Lindorffin lisäksi

12 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ mm. Intrum Justitia ja Svea Perintä) ovat osakeyhtiöitä. Se, mihin osa keyh tiö tai osakeyhtiön omistajat maksavat veronsa, ei voi olla mahdollisessa kil pai lu tuk ses sa valintaperusteena. Edellä olevan selvityksen perusteella valtuustoaloitteen johdosta ei ole syy tä ryhtyä toimenpiteisiin. Valmistelija kaupunginkamreeri Pekka Laiho Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että valtuustoaloitteen johdosta ei ole syytä ryhtyä toimenpiteisiin ja esittää valtuustolle, että se toteaa aloitteen loppuun kä si tel lyk si. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Kokouskäsittely: Kaupunginjohtaja täydensi esitystään siten, että huomioidaan, että Kunnan Taitoa Oy on perustamassa kotimaista perintäyhtiötä. Kaupunginjohtaja täydennetty esitys hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Kaupunginvaltuusto Lisätietoja antaa: Kaupunginkamreeri Pekka Laiho,

13 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite / Valtuuston kokousten yhteyteen seminaarityyppinen osuus 656/01.019/2015 KVALT Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuustoaloitteen: "Kaupunginvaltuuston kokoukset jäävät aika-ajoin varsin lyhyiksi asialistan ol les sa suppea. Kokouspalkkiot ja matkakulut maksetaan tällöinkin so pimuk sen mukaan. Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että asialistaltaan ly hyi den kokousten yhteyteen valtuutetuille järjestettäisiin se mi naa ri tyyp pinen osuus. Aiheina voisivat olla esimerkiksi eri tulosalueiden tilanteet, remont tien etenemiset ja muut asiat, joista valtuutettujen olisi hyvä tietää ja joi den katsotaan olevan hyödyksi päätöksenteossa." Aloite päätettiin lähettää kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. KHALL Esityslistan liitteet: - - Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus lähettää aloitteen kaupungin johtoryhmälle val mis tel tavak si. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Täytäntöönpano: Kaupungin johtoryhmä Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää, KHALL Aloitetta käsiteltiin johtoryhmässä ja sen pohdinnan tuloksena Johtoryhmä to te si, että on syytä saada kaupunginhallituksen linjaus siihen, läh de täänkö aloitteessa esitetylle toimintamallille ja millaisin periaatteellisin rat kaisuin esim. mikä on kaupunginhallituksen rooli? Esityslistan liitteet: Johtoryhmän keskustelumuistio Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen

14 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus linjaa mm. hallituksen roolin ja ohjeistaa jat ko val mis telua. Täytäntöönpano: Kaupungin johtoryhmä Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen, KHALL 124 Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Jatketaan omaksutun käytännön mukaisesti siten, että tarpeen mukaan jär jes te tään valtuustolle informaatiotilaisuuksia esim. kokousten yh tey dessä. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee val tuus to aloit teen osalta selvityksen tiedoksi ja toteaa, että aloite on loppuun käsitelty. Täytäntöönpano: Kaupunginvaltuusto Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen,

15 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Satakunnassa 53/01.017/2013 KHALL 125 Esityslistan liitteet: Kirje Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen Satakunnassa ja vastaukset Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaiset vastaukset. Täytäntöönpano: Pori Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen,

16 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Posan kuntakierrostapaaminen 2/01.010/2013 KHALL 126 PoSa käy neuvottelukierroksen omistajakuntiensa kanssa. Kankaanpään tapaaminen on klo kaupungintalolla. Esityslistan liitteet: - Neuvottelussa esille otettavia asioita mm: - PoSan suunnittelemat jatkotoimenpiteet konsulttitoimeksiannon suhteen - mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut - yhteistoiminta kuntouttavan työtoiminnan osalta - PoSan vuoden 2016 talousarvion lähtökohdat. Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus nimeää em. neuvotteluun kaupungin edustajiksi: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja - PoSan yhtymähallituksen Kankaanpään edustajat - PoSan yhtymävaltuuston Kankaanpään edustajat - kaupunginjohtajan Kokouskäsittely: Kaupunginhalltus nimesi edustajiksi lisäksi kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtajan ja kaupunginsihteerin. Muutettu esitys hyväksyttiin. Täytäntöönpano: Neuvotteluun nimetyt edustajat Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen,

17 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Elinvoimatyöryhmän asettaminen 2/01.010/2013 KHALL 127 Kaupunginhallitus asetti elinkeinopoliittisen työryhmän (Kivelä, Ra ja mä ki, Kallama, Ruuhimäki, Pirttikangas). Työryhmään nimesi jäseniä myös Kankaanpään Yrittäjät. Työryhmän erityinen toimeksianto oli Kankaanpään elinkeinopoliittisen ohjel man valmistelu. Ohjelma on sittemmin hyväksytty valtuustossa. Esityslistan liitteet: - Tänä päivänä on ajankohtaista puhua käsitteestä: Kankaanpään kau pungin elinvoima. Käsite pitää sisällään perinteisen elinkeinopolitiikan lisäksi laa jem min tarkasteltuna mm. kaupungin vetovoiman, tunnettuuden, eri osa puol ten välisen yhteistyön jne. Työryhmään on tarpeen saada edustus merkittävimmistä yh teis työ ta hoista. Linkki kuntaliiton verkkojulkaisuun: Kunta elinvoiman johtajana shop.kunnat.net/download.php?filename=uploads/acta255ebook.pdf Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: 1) Kaupunginhallitus asettaa elinvoimatyöryhmän ja nimeää siihen kaupun gin edustajat. 2) Pyytää Kankaanpään Yrittäjät ry:n, MTK-Kankaanpään, Poh jois-sa takun nan Kehittämiskeskus Oy:n ja mahdollisia muita yhteistyötahoja ni meämään työryhmään edustajansa. 3) Elinvoimatyöryhmän tehtävänä on: - valmistella esityksiä Kankaanpään elinvoiman ylläpitämiseksi ja ke hit tämi sek si. Kaupungin edustajiksi nimettiin: Antti Kivelä Katri Kujanpää Sofia Latvajärvi Petri Pirttikangas Puheenjohtajaksi nimettiin Antti Kivelä. Täytäntöönpano: Nimetyt edustajat Kankaanpään Yrittäjät ry MTK-Kankaanpää Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen,

18 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Torialueen kehittämisryhmän asettaminen 679/02.021/2015 KHALL 128 Eri yhteyksissä kuten mm. yrittäjätapaamisissa ja viimeksi kau pun gin valtuus ton kokouksessa on ollut esillä tarve tarkastella torialueen lii ken ne järjes te ly jä, pysäköintiä ja muita torin käyttöön liittyviä kysymyksiä mm. saatu jen käyttäjäkokemusten pohjalta. Esityslistan liitteet: - Valmistelija kaupunginjohtaja Paavo Karttunen Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus asettaa erillisen työryhmän valmistelemaan ja tekemään esi tyk siä ao. toimielimille torin ja mahdollisesti sen lähialueiden lii ken ne järjes te ly jen ja toiminnallisuuden parantamiseksi. Kaupunginhallitus nimeää luottamushenkilöjäsenet työryhmään ja pyytää Kan kaan pään Yrittäjiä ni meä mään työryhmään omat edustajansa. Työryhmän virkamiesjäseniksi kaupunginhallitus nimeää teknisen johtajan, kau pun gin ark ki teh din ja kau pun gin puu tar hu rin. Työryhmän toimeksianto päättyy ja mahdolliset toimenpiteet to teu te taan ta lo us ar viomää rä ra hoin. Luottamushenkilöjäseniksi työryhmään nimettiin: Sami Ojala Katri Kujanpää Jorma Lepistö Mikko Korpela Puheenjohtajaksi nimettiin Sami Ojala. Täytäntöönpano: Työryhmään nimetyt Kankaanpään Yrittäjät Lisätietoja antaa: Kaupunginjohtaja Paavo Karttunen,

19 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta /21.210/2013 KHALL 129 Sosiaalihuollon asiakaslain 24 :ssä säädetään so si aa li asia mies toi min nasta ja sen mukaan jokaisen kunnan on nimettävä sosiaaliasiamies. So si aa liasia mies voidaan nimetä kahden tai useamman kunnan yh tei sek si voimaan tulleen kelpoisuuslain mukaan so si aa li asia mie hel lä tulee ol la sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylem pi kor keakou lu tut kin to ja alan tuntemus. So si aa li asia mies jär jes tel män tavoitteena on kiinnittää huomioita sosiaalihuollon laatuun sekä myös asiak kaan kohte luun sosiaalihuollossa. Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on: - neuvoa asiakkaita sosiaalihuollon asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asiois sa - avustaa muistutuksen tekemisessä - tiedottaa asiakkaan oikeuksista - toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi - seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle. Asiakkaiden luottamuksen säilyttämiseksi on tärkeää, että so si aa li asiamies on puolueeton. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava, hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Vuoden 2014 aikana sosiaaliasiamiehelle kertyi 41 asiakasasiaa Kan kaanpääs tä. Kankaanpään tapahtumien lukumäärä vaikuttaa vaihtelevan vuosit tain suuresti. Sosiaaliasiamies jatkoi vuonna 2014 Kankaanpäässä vastaanottoa ker ran kuussa, Kasevan toimitiloissa. Esityslistan liitteet: Sosiaaliasiamiehen raportti 2014 Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee sosiaaliasiamiehen raportin tiedoksi. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Täytäntöönpano: - Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

20 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Irja Kaarina Virtasen kuolinpesän omaisuuden luovuttaminen Kankaanpään kaupungille 381/03.034/2014 KHALL 130 Valtiokonttorilta on tullut ilmoitus mahdollisuudesta hakea Irja Kaarina Virta sen kuolinpesän omaisuutta. Kuolinpesän lopullinen omaisuuden arvo on noin euroa, josta kiinteä omaisuus , irtain omaisuus ja rahavarat Esityslistan liitteet: - Irja Virtanen on kuollut Häneltä ei jäänyt perimään oikeutettuja su ku lai sia, joten hänen omaisuutensa on tullut perintökaaren 5 luvun mukai ses ti valtiolle. Valtion oikeutta perillisittä kuolleiden kuolinpesiin valvoo Val tio kont to ri. Perintökaaren mukaan Valtiokonttori voi päättää, että valtiolla tullut omaisuus voidaan luovuttaa sille kunnalle, jossa perittävä on viimeksi asunut. Kuo lin pe sään kuuluvan kiinteistön sijaintikunta voi hakea kiinteistöä. Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki tekee hakemuksen omaisuuden luo vut ta mi ses ta kaupungille. Perintö tullaan käyttämään vanhus- ja nuo riso työn tukemiseen. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Täytäntöönpano: Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

21 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Ateriakuljetusten kilpailutus 681/03.037/2015 KHALL 131 Hallintokeskus on kilpailuttanut ateriakuljetukset ajalle ja mahdollinen yhden vuoden optio. Hankinnan kuvaus: Hankinta käsittää ateriakuljetuksia Kankaanpään kaupungin toimipisteisiin se kä kotipalveluaterioita henkilöille. Kaupungin toimipisteisiin toimitetaan ate rioi ta ja elintarvikkeita kuljetuslaatikoissa sekä pyörällisissä kul je tus vaunuis sa ja yksityisille toimitetaan ateriat annospakattuina. Hankinta ylittää hankintalain 15 :n kynnysarvon. Hankinta toteutetaan hinnal taan edullisimpien tarjousten perusteella. Hankinnan kustannus on Postin Oy:n tarjouksen mukaan vuo si ta sol la noin euroa. Ate ria kul jetus ten kustannukset oli vuonna euroa. Tarjous hinnoiteltiin kohteittain seuraavasti: 1. Pohjanlinnan keskuskeittiö, - kuljetus koulupäivinä /toimituskohde 2. Keskustan koulu - kuljetus koulupäivinä /toimituskohde 3. Lohikon palvelukoti Palveluyksiköt /toimituskohde Kotipalveluateriat - kuljetus arkipäivinä /ateria - kuljetus lauantaina /ateria - kuljetus sunnuntaisin ja arkipyhisin /ateria Tarjouksen jättivät mää rä ai kaan mennessä Posti Oy ja Pori Hoi Oy. Posti Oy:n tarjous oli hinnoiltaan edullisin kaikissa kohteissa. Hintavertailu kohteittain: Posti Oy Pori Hoi Oy 1. Pohjanlinnan keskuskeittiö 244, Keskustan koulu 24, Lohikon palvelukoti 12075, ,95 Esityslistan liitteet: Tarjouspyyntö Hintaliitteet Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää valita ateriakuljetuksien toimittajaksi Posti Oy:n kaik kiin kohteisiin. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

22 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Täytäntöönpano: Tarjouksen jättäneet Taina Matilainen Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

23 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n varsinainen kevätyhtiökokous /01.018/2013 KHALL 132 Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n varsinainen kevätyhtiökokous pidetään klo Kaupunginhallitus on valinnut Pohjois-Satakunnan Ke hit tä miskes kus Oy:n yhtiökokousedustajaksi Anssi Joutsenlahden ja va ra edus tajak si Nina Rajamäen. Esityslistan liitteet: Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n kokouskutsu Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus evästää yhtiökokousedustajaa. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Täytäntöönpano: - Lisätietoja antaa: Kaupunginsihteeri Mika Hatanpää,

24 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Saapuneet pöytäkirjojen jäljennökset KHALL 133 Kaupunginhallitukselle on lähetetty seuraavat pöytäkirjojen jäljennökset: 1 Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden tekemät vi ran hal ti ja pää tökset Tarkastuslautakunta Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee - kohdan 1 toimielimien päätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä KuntaL:n 51 :n mukaista otto-oikeutta tehtyihin päätöksiin - kohdan 2 toimielimien päätökset tiedoksi. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

25 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasiat KHALL SataKylät ry:n jäsentiedote 2/ Honkajoen kunnanhallituksen pöytäkirjanote Tiedustelu neu vot te lui den keskeyttämisestä. Kopio otteesta : kau pun gin johta ja. 3 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja ter veys lau takun nan pöytäkirjanote Veikko Hietaojan eläinsuojan ym päris tö lu pa mää räys ten tarkistaminen / toiminnan laajentaminen. 4 Kuntien Tiera Oy:n kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Kopio kut sus ta : kaupunginjohtaja ja kaupunginkamreeri. 5 Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen pöytäkirjanote Kumppanuussopimukset vuodelle Kopio otteesta : kau pun gin joh ta ja. 6 Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet: 5/2015 Kunnallisen ope tus hen ki lös tön virka- ja työehtosopimuksen (OV- TES ) yleiskorotus lukien. Kopio yleiskirjeestä : virkarehtorit, sivistysjohtaja ja AKAVAn pääluottamusmies. 6/2015 Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset Kopio yleiskirjeestä : johtoryhmä, pääluottamusmiehet ja palkkahallinto. 7 Kulttuurikampuksen esiselvitys -hankkeen rahoitushakemus, maakunnan ke hit tä mis ra ha, on lähetetty Satakuntaliittoon Satakuntaliiton tiedote Yritystukirahoituslinjaukset Satakunnassa ko ros tavat uuden liiketoiminnan kehittämistä ja pk-yritysten kasvun ja kan sain välis ty mi sen edistämistä. Kopio tiedotteesta : kaupunginjohtaja, kau pun gin kam ree ri ja rahatoimisto. 9 Lounais-Suomen Aluehallintoviraston pyyntö Oppilaitosten ja päiväkotien si sä il ma- ja kosteusvauriohanketta koskevan valtionavustushakemuksen kä sit te ly ja asiakirjojen täydentäminen. Kopio pyynnöstä : si vis tysjoh ta ja, Keskustan koulun rehtori, tekninen johtaja ja rakennusmestari. 10 Lounais-Suomen Aluehallintoviraston päätös Osaava-ohjelman mukaisen val tion avus tuk sen käytön vahvistaminen (Osaava Pohjois-Satakunta 3). Ko pio päätöksestä : kaupunginjohtaja, kaupunginkamreeri, si vistys joh ta ja, Kangasmetsän koulun rehtori ja kirjanpitäjät. 11 Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös Valtion erityisavustus ryhmäkokojen pie nen tä mi seen. Kopio päätöksestä : kaupunginjohtaja, kau pungin kam ree ri, sivistysjohtaja, sivistystoimisto ja kirjanpitäjät. 12 Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo 4/2015 Uuteen sosiaalihuoltolakiin liit ty vät muutokset sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kopio kuntainfosta

26 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ : kaupunginjohtaja. 13 Suomen Kuntaliiton yleiskirje 5/2015 Muutoksia maankäyttö- ja ra ken nusla kiin - tehokkuutta maapolitiikan hoitoon ja kaavoituksen sujuvuuteen, uute na näkökulmana maankäytön suunnittelussa kilpailun toimivuus. Kopio yleis kir jees tä : kaupunginjohtaja, kaupungingeodeetti, kau pun ginark ki teh ti, tilapalvelupäällikkö, tekninen toimisto ja ympäristötoimisto. Valmistelija kaupunginsihteeri Mika Hatanpää Valmistelijan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja tyytyy tehtyihin päätök siin. Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

27 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Kaupunginhallitus Tulevat neuvottelut KHALL 135 Kaupunginhallitus selosti tulevia neuvotteluja.

28 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan Kankaanpään kaupunki Kokouspäivämäärä Pykälät Kaupunginhallitus MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista (KvesL 26 ) Pykälät 119, 120, 121, 122, 123, 124, 129, 132, 135 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. Pykälät 125, 126, 127, 128, 130, 131, 133, 134 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (Hallintolainkäyttölain 5 / muu lainsäädäntö). Pykälät ja valituskieltojen perusteet - OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Pykälät 125, 126, 127, 128, 130, 131, 133, 134 VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite sekä sähköpostiosoite Kaupunginhallitus Kuninkaanlähteenkatu 12 PL 36, KANKAANPÄÄ Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Tämä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi klo Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän ku luttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), pykälät - Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite sekä faksinumero: Hallintovalitus (valitusaika x päivää), pykälät - Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköpostiosoite sekä faksinumero: Hankintapäätös Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät 131 Radanrakentajantie 5, HELSINKI Puh Faksi Sähköposti: OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmän sisältö - oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on luettava. Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjojen toimittaminen Lisätietoja Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/vali tusajan päättymistä. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.

Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015. Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01. Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015 122 Kankaanpään kaupunginhallitus ja -valtuusto

Lisätiedot

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti

Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti Kaupunginhallitus 122 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 35 13.06.2015 Kaupunginhallitus 218 29.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle/lainan yksilöinti 107/01.016/2013 KHALL 20.04.2015

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 21 29.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 07.04.2015 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu

Lisätiedot

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen.

Laajakaistaverkon rakentamista koskevat rahoitushakemukset jätettiin sekä Vies tin tä vi ras toon että Satakunnan ELY-keskukseen. Kunnanhallitus 80 07.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle Kunnanhallitus 80 Pohjois-Satakunnan laajakaistahanketta toteuttamaan on perustettu Pohjois-Sa ta kun nan Seutuverkko

Lisätiedot

ai kai nen laina Jämijärven kunta 13,30 % 13,30 % 1.330.000 Kankaanpään kaupunki 48,50 % 48,50 % 4.850.000

ai kai nen laina Jämijärven kunta 13,30 % 13,30 % 1.330.000 Kankaanpään kaupunki 48,50 % 48,50 % 4.850.000 Kaupunginhallitus 125 20.04.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 392/02.05.06/2014 KHALL 125 Kiikoisten kunnanhallitus ja -valtuusto käsittelivät useammassa asiakoh das sa vuosien

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 125 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 20 27.04.2015 Kaupunginhallitus 184 08.06.2015

Kaupunginhallitus 125 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 20 27.04.2015 Kaupunginhallitus 184 08.06.2015 Kaupunginhallitus 125 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 20 27.04.2015 Kaupunginhallitus 184 08.06.2015 Omavelkaisen takauksen myöntäminen PSSV Palvelut Oy:lle 392/02.05.06/2014 KHALL 20.04.2015 125 Kiikoisten

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513. Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 516. 297 Pöytäkirjantarkastajat 517 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 513 Kaupunginhallitus 06.10.2014 Aika 06.10.2014 klo 15:00-16:16 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 296 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus 12.01.2015 Aika 12.01.2015 klo 15:00-16:00 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 28.04.2014 klo 18:00-18:41 Paikka Sylvään koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 14 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684. Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 686. 396 Pöytäkirjantarkastajat 687 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 26/2014 684 Kaupunginhallitus 15.12.2014 Aika 15.12.2014 klo 13:00-14:33 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 395 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181. Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 183. 122 Pöytäkirjantarkastajat 184

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181. Otsikko Sivu 121 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 183. 122 Pöytäkirjantarkastajat 184 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 181 Sivistyslautakunta 11.11.2014 Aika 11.11.2014 klo 16:55-19:04 Paikka Sivistystoimiston kokoushuone, Koulukeskus, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 121

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46. Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49. 20 Pöytäkirjantarkastajat 50

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46. Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49. 20 Pöytäkirjantarkastajat 50 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 46 Kaupunginhallitus 26.01.2015 Aika 26.01.2015 klo 15:00-16:27 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19. Kunnanhallitus 26.05.2014. Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2014 1 / 19 Kunnanhallitus 26.05.2014 Aika 26.05.2014 klo 17:00-18:50 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 124 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 125 Esityslistan

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178. Kunnanhallitus 05.05.2014. Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2014 178 Kunnanhallitus 05.05.2014 Aika 05.05.2014 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120. Kunnanvaltuusto 26.08.2013. Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 5/2013 120 Kunnanvaltuusto 26.08.2013 Aika 26.08.2013 klo 17:00-17:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

6 "Maaseutukehitys 2014-2020" ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella

6 Maaseutukehitys 2014-2020 ja sitoutuminen kuntarahoitusosuuksiin. 20 Kehittämishankkeiden hankelainan myöntämisperusteet ohjelmakaudella Toivakan kunta Pöytäkirja 2/2014 1 / 25 Kunnanvaltuusto 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 18:00-18:35 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen avaus 3 17 Laillisuus ja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.08.2015 AIKA 19.08.2015 klo 17:30-19:55 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 83 Kunnanvaltuusto AIKA 17.06.2015 klo 19:00-20:30 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2015 1(31) Kaupunginhallitus 11.05.2015 AIKA 11.05.2015 klo 17:00-19:00 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 170 Kaupunginhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 16:00-18:40 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot