HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE"

Transkriptio

1 HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Vastaselitys Helsingin kaupunginhallituksen antaman lausunnon johdosta asiassa dnro /06/2202, koskien Helsingin kaupunginvaltuuston esitystä kuntajaon muuttamisesta Helsingin kaupungin, Sipoon kunnan ja Vantaan kaupungin kesken. VASTASELITYKSEN ANTAJA Sipoon kunnanhallitus VASTASELITYS 1. Yleistä Helsingin kaupunginvaltuuston lausunnosta Sipoon kunnanhallitus käsittelee seuraavassa Helsingin kaupunginvaltuuston lausunnon (jäljempänä Lausunnon ) kohdassa 3. Oikeudellinen tarkastelu esitettyjä väitteitä. Nyt vireillä olevaan asiaan kuulumatonta kohtaa 2. Taustaa ei käsitellä tässä vastaselityksessä, elleivät kohdassa 2. esitetyt väitteet liity kohdan 3. oikeudelliseen tarkasteluun. Otsikointi vastaa Helsingin kaupunginvaltuuston käyttämää otsikointia. 2. Valitusoikeus (Lausunnon kohta 3.1.) Lausunnon kohdissa 3.1. Valitusoikeus ja 4. Yhteenveto esitetyn perustella on epäselvää, katsooko Helsingin kaupunginvaltuusto, ettei Sipoon kunnalla olisi valitusoikeutta asiassa. Todettakoon tämän vuoksi, että päätös tietenkin välittömästi mitä suurimmissa määrin vaikuttaa Sipoon kunnan oikeuteen, velvollisuuteen ja etuun ja myös kohdistuu Sipoon kuntaan. Toiston välttämiseksi ja koska Sipoon kunnan valitusoikeus nyt vireillä olevassa asiassa myös muuten on selvä, viittaamme päätöksen vaikutusten ja merkityksen osalta Sipoon kunnan hallinto-oikeudelle tekemässä valituksessa esitettyyn. 3. Tiedottaminen (Lausunnon kohta ) Helsingin kaupunginvaltuuston Lausunnossa esitetty kanta on tältä osin epäselvä. Kaupunginvaltuusto viittaa siihen, että Eduskunnan hallintovaliokunta lausunnossaan

2 2 on todennut, että kuntajakopäätöksessä on kyse hallintopäätöksestä. Helsingin kaupunginvaltuusto tarkoittanee tällä sitä, että myös kaupungin menettelyyn tässä asiassa sovelletaan yleisiä hallinto-oikeudellisia säännöksiä, kuten hallintolakia. Mutta sen lisäksi, että Lausunnossa edellä kuvatulla tavalla viitataan hallintolain soveltuvuuteen, viitataan lausunnossa myös kuntajakolain ja kuntalain soveltuvuuteen ja todetaan, että kuntajakolain nimenomaiset valmistelua koskevat säännökset syrjäyttävät yleislakeihin liittyvät valmistelua koskevat säännökset ja että Kaupungin käsityksen mukaan kuntalain 27 ja 29 :ää ei siten sovelleta asiassa. Riippumatta siitä, mikä Helsingin kaupunginhallituksen perimmäinen kanta asiassa mahdollisesti on, Sipoon kunnanhallitus halua voimakkaasti korostaa seuraavaa: Kuntajakolain 7 :ssä on määräyksiä, jotka koskevat asian valmistelua, mutta nämä määräykset koskevat valtioneuvoston päätöstä edeltävää kuulemista, eli ajankohtaa täytäntöönpanokelpoisen kunnan esityspäätöksen teon jälkeen. Nyt vireillä olevassa asiassa on sen sijaan kysymys aivan toisesta asiasta, eli kunnan kuntajaon muuttamista koskevan esityksen laillisesta valmistelusta. Tästä valmistelusta, joka siis edeltää kunnan itsenäistä ja valituskelpoista päätöstä, ei ole mitään säännöksiä kuntajakolaissa, ja valmisteluun sovelletaan normaalia kunnan päätösten valmisteluun liittyvää normistoa, pääasiassa kuntalain 27 ja 29 :ää sekä yleisiä hallintooikeudellisia periaatteita ja normeja, kuten hallintolain 41 :ää vaikutusmahdollisuuksien varaamisesta. Tältä osin on vielä erikseen syytä todeta, että myös oikeuskirjallisuudessa ja -käytännössä on katsottu, että kunnanvaltuuston päätöksenteossa sovellettavaksi tulevat sekä asianosaisten kuulemista että vaikutusmahdollisuuksien varaamista koskevat hallintolain säännökset (Hannus & Hallberg: Kuntalaki, 2000, s. 230 sekä Harjula & Prättälä: Kuntalaki - tausta ja tulkinnat, 2001, s Oikeuskäytäntö: KHO t. 4378). Sekä asianosaisten kuuleminen että vaikutusmahdollisuuksien varaaminen on tästä huolimatta nyt vireillä olevassa tapauksessa kuitenkin laiminlyöty kaikilta osin. Lausunnon s. 9 kohdassa viitataan selvitykseen , josta ei ole kuulutettu julkisesti ja joka ainoastaan on ollut nähtävillä pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan www-sivuilla. Lisäksi pelkkä maininta Sipoon läntiset alueet tulee liittää osaksi pääkaupunkisetua ei tietenkään täytä minkäänlaisia kunta- tai hallintolain asettamia kuulemiseen liittyviä vaatimuksia. Tämä koskee tietenkin vielä enemmän päivättyä yhteistyösopimusta, jossa em. asiakirja ainoastaan on liitteenä ilman, että itse sopimuksessa on asiasta mitään mainintaa. Edellä olevan perusteella voidaan todeta, ettei valmistelu täytä kuntalain 27 tai 29 :n eikä myöskään hallintolain 41 :n määräyksiä. Todellinen syy Helsingin kaupungin toiminnalle oli se, että salaa julkisuudelta valmistellusta esityksestä tuli julkinen Helsingin Sanomissa etusivulla julkaistun artikkelin seurauksena. Tämän takia ja välittömästi tämän jälkeen asia vietiin ylimääräisenä asiana ensiksi kaupunginhallituksen kokoukseen aamulla ja muutaman tunnin sisällä samana päivänä ylimääräisenä asiana kaupunginvaltuuston kokoukseen. Tälle menettelylle ja poikkeamiselle laillisesta käsittelyjärjestyksestä ei kuitenkaan ole esitettävissä minkäänlaisia laillisia tai muutenkaan hyväksyttäviä perusteita. Kyse on kunnallisen itsehallinnon ytimeen

3 3 vaikuttavasta asiasta, jonka mahdolliseen toteuttamiseen liittyvän valmistelun tulee olla korostetun laaja-alaista ja avointa. Ei yksinkertaisesti ole olemassa minkäänlaisia perusteita sille, että asioiden normaalista valmistelusta poikettaisiin, vaan päinvastoin tulee valmistelun näin poikkeuksellisen laajakantoisessa ja merkityksellisessä asiassa olla erityisen avointa. Asian valmistelun on kuitenkin ollut kaikkea muuta kuin tätä ja näin ollen myös lainvastaista. 4. Kuntalain 55 (Lausunnon kohta ) Nyt vireillä olevassa asiassa on täysin selvää, ettei asia ole ollut kuntalain tarkoittamalla tavalla kiireellinen. Kyse on, kuten edellä on todettu, kuntainstituution ytimeen ulottuvasta erittäin laajakantoisesta asiasta, eikä yksinkertaisesti ole olemassa minkäänlaisia hyväksyttäviä syitä sille, että asiaa olisi tullut valmistella kiireellisesti. Kaikki ne seikat, joihin Vastauksessa vedotaan, ovat olleet kaupungin tiedossa vuosia ja kaupungin olisi tullut varautua niihin ryhtymällä valmistelemaan asiaa riittävän ajoissa. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut ja tämä ilmenee mm. kaupunginvaltuuston päätöksen käytännössä puuttuvista perusteluista ja myös siitä, että sisäasianministeriö on katsonut, että asiassa on tullut määrätä kuntajakoselvittäjä asian laajuuden ja merkityksen takia. Sipoon kunnanhallituksen mielestä on täysin absurdia väittää, että näin poikkeuksellisen merkittävä asia voisi olla niin kiireellinen, etteikö sitä voisi valmistella normaalisti ja ilmoittaa kokouskutsussa. Huomautamme myös, etteivät Lausunnossa esitetyt sinänsä täysin kestämättömät perustelut edes vastaa tosiasioita. Lausunnossa esim. väitetään, että asian käsittelyn lykkääntyminen kahdella kuukaudella olisi ollut kriittinen mm. sen johdosta, että asian käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa kestäisi lähes vuoden. Näin ei kuitenkaan ole. Korkeimman hallinto-oikeuden normaali käsittelyaika on noin vuosi, ja ottaen huomioon, että valituksia valtioneuvoston tekemästä kuntajaon muuttamista koskevasta päätöksestä kuntajakolain 35.2 :n nojalla on käsiteltävä kiireellisenä, on täysin selvää, että jo pelkästään tällä perusteella asian käsittely aikaistuu usealla kuukaudella kaupungin esittämästä arvioista. Yhtä lailla on selvää, että kaupunki omalla toiminnallaan voi vaikuttaa asian käsittelyyn. Olennaista asiassa on kuitenkin se, ettei päätöksenteon siirtyminen vain kahdella kuukaudella näin mittavassa asiassa oli mikään peruste poiketa asian normaalista valmistelusta. Vielä on syytä ottaa huomioon, että kaupunki omalla toiminnallaan olisi voinut vaikuttaa siihen, että asia normaalissa järjestyksessä olisi voinut tuoda kaupunginhallituksen kokoukseen, jonka lisäksi asiassa tietenkin olisi voitu järjestää ylimääräinen kokous esim. kuukauden kuluttua, mikäli asiaa vastoin tosiasioita olisi pidetty niin kiireellisenä, ettei sen olisi katsottu kestävän edes kahden kuukauden viivettä. Vielä on erittäin voimakkaasti syytä korostaa, ettei ole olemassa mitään muuta yleistä tarvetta kuin Helsingin kaupungin oma käsitys asiasta ja esim. Sipoon kunta vastustaa voimakkaasti kuntajaon muutosesitystä, joka olisi tuhoisa mm. Sipoon kunnan taloudelliselle ja yhteiskunnalliselle kehitykselle ja näin ollen erittäin haitallinen myös koko Uudellemaalle ja yleiselle edulle. Helsingin kaupunki ei muutenkaan ole osoittanut, että kuntajaon muutokselle olisi kuntajakolain tarkoittamia perusteita. Käytännössä todelliset perustelut puuttuvat kokonaan kaupunginvaltuuston

4 4 valituksenalisesta päätöksestä, ja mm. tämän johdosta sisäasiainministeriö on asettanut asiassa kuntajakoselvittäjän. Asian puutteelliselle valmistelulle ja asian kiirehtimiselle vastoin kuntalain säännöksiä ei kuitenkaan, kuten edellä useaan otteeseen on todettu, ole osoitettavissa mitään hyväksyttäviä tai laillisia perusteita. 6. Vireillepanon edellytykset kuntajakolain mukaan (Lausunnon kohta ) Lausunnossa katsotaan, että hallinto-oikeudella ei olisi toimivaltaa tutkia kuntajakolain 3 ja 5 :n edellytysten olemassaoloa koska lain mukaan asia kuuluu valtioneuvoston tai ministeriön toimivaltaan ja niiden päätöksestä valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Helsingin kaupunginvaltuuston käsitys on virheellinen, kuten jäljempänä esitetystä ilmenee. Kuntajakolain 34 :n mukaan kunnan tekemästä päätöksestä voidaan valittaa kuntalaissa säädetyllä tavalla. Kuntalain 90 :n 2 momentin nojalla valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Näin ollen kuntajakolaki tai kuntalaki ei pidä sisällään mitään muutoksenhakurajoituksia, vaan muutosta voidaan hakea sekä muodollisin että aineellisin perustein. Tämä oikeustila on vahvistettu myös oikeuskäytännössä korkeimman hallintooikeuden ennakkoratkaisulla KHO 1990 A 34. Päätös koski aikaisempaa L kuntajaosta (73/1977), jonka säännökset kuitenkin sisällöllisesti tältä osin ovat identtiset nykyisen kuntajakolain kanssa. Korkein hallinto-oikeus totesi päätöksessään yksiselitteisesti, että kunnan tekemä esitys on valituskelpoinen ratkaisu, josta voi valittaa niin muodollisin, kuin myös aineellisin perustein. Edellä olevan perusteella voidaan yksiselitteisesti todeta, että Helsingin kaupungin kanta on virheellinen, ja että hallinto-oikeuden tulee tutkia sekä asiassa esitetyt muodolliset että aineelliset valitusperusteet. Koska Helsingin kaupungilla on ollut virheellinen käsitys lain sisällöstä, ei kaupunki Lausunnossaan ole ottanut kantaa asiassa esitettyihin aineellisiin valitusperusteisiin. On kuitenkin syytä todeta, ettei valituksenalainen päätös miltään osin täytä kuntajakolain aineellisia edellytyksiä, sillä päätöksestä puuttuu päätöksen perustelut lähes kokonaan. Päätöksessä ei esim. millään tavalla perustella sitä, miksi kuntajakolain 5 :n tarkoittamat erityisen painavat edellytykset täyttyisivät. Päätöksen perustelut ovat niin niukat, että jopa voidaan kysyä, täyttääkö päätös ylipäätään hallinnolliselle päätökselle asetettavat vaatimukset. Joka tapauksessa on selvää, ettei Helsingin kaupunki ole osoittanut, että kuntajakolain edellyttämät edellytykset täyttyisivät ja päätös tulee tämän johdosta kumota ja poistaa. Selvyyden vuoksi todettakoon vielä, etteivät myöskään Lausunnossa esitetyt, kuntajakolain 6 :stä johdetut edellytykset täyty. Helsingin kaupunki on esittänyt tiettyjä tavoitteita (ks. lausunnon kohta ), jotka kaikki voidaan saavuttaa Sipoon

5 5 kunnan käynnistämän yleiskaavoituksen perusteella. Näin ollen ei ole olemassa mitään erityisen painavia syitä kuntajaon muuttamiselle, mutta kaupunki ei myöskään ole osoittanut, että kuntajaolle Helsingin kaupungin tarkoittamalla tavalla olisi kuntajakolain 6 :n tarkoittama tarve. Kun vielä otetaan huomioon, ettei kaupungin esityksessä lainkaan huomioida esityksen vaikutuksia Sipoon kunnan kannalta, on ilmeistä, että esityksestä puuttuu kuntajakolain tarkoittamat perustelut, eikä sellaisia myöskään ole esitettävissä. 7. Dosentti Erkki Mennolan lausunto Sipoon kunnanhallitus oheistaa hallinto-oikeuden käyttöön ja vetoaa vaatimustensa tueksi myös oheiseen dosentti Erkki Mennolan oikeudelliseen asiantuntijalausuntoon. Lausunnossa on seikkaperäisesti osoitettu, miten Helsingin kaupunki nyt vireillä olevassa asiassa edellä esitetyn lisäksi on toiminut vastoin asiassa sovellettavia aineellisia ja menettelyllisiä säännöksiä. Toiston välttämiseksi lausuntoa ei kokonaisuudessaan ole referoitu tässä vastaselityksessä. Todettakoon kuitenkin, että lausunnon yhteenvedossa esitetään seuraavaa: Edellä on Helsingin kaupungin, Sipoon kuntaan ja Vantaan kaupunkiin kohdistuvan kuntajaon muutosesityksen menettelytapakysymyksiä oikeudellisesti arvioitaessa todettu, etteivät esityksen valmistelu, siihen liittyvät selvitykset ja asian käsittely kaupungin päättävissä elimissä täytä kuntajakolain ja muun lainsäädännön eivätkä myöskään hyvän hallintotavan vaatimuksia. Esityksen asiaperusteluja oikeudelliselta kannalta arvioitaessa on edellä todettu, ettei kuntajaon muuttamiselle ole esitetty sellaisia oikeudellisia perusteita, joita kuntajakolaissa kunnallisen jaotuksen muuttamiseksi vaadittaisiin. Esityksen kunnallispoliittisten vaikutusten arviossa on todettu, ettei kuntajaon esitetty muuttaminen olisi myöskään viisasta, koska siitä aiheutuisi monenlaisia ongelmia ja haittavaikutuksia. Koska liitosasian ottamiseksi käsiteltäväksi ei ole esitetty riittäviä selvityksiä eikä lain edellyttämiä perusteluja, ei myöskään kuntajakolain 8 :ssä tarkoitetun erityisen selvityksen toimittaminen esitetystä liitoksesta ole tässä vaiheessa tarpeellista eikä lain mukaista. Kuntajaon tapauskohtaisen muuttamisen sijasta sisäasiainministeriön tulisikin ryhtyä viipymättä valmistelemaan koko Helsingin seudun hallinnon rakenneuudistusta, jossa selkiinnytettäisiin kunnallisen aluejaon perusteet, luotaisiin asianmukainen päätöksenteon hierarkia ja työnjako eri yhteisötasojen välille ja sovellettaisiin kullekin tasolle kansalaisten itsehallintoa parhaiden eurooppalaisten itsehallintoperiaatteiden mukaisesti. Tämän johdosta sisäasianministeriön tulisikin palauttaa kuntajaon muuttamisesta tehty esitys kuntajakolain 6 :n 3 momenttiin viitaten takaisin Helsingin kaupungille puutteellisesti valmisteltuna, ellei ministeriö katsoa voivansa kuntajakolain 3 :n ja 6 :n 4 momentin nojalla jo suoralta kädeltä hylätä esitystä lakiin perustumattomana, mihin olisi kyllä jo riittävät perusteet.

6 6 Mikäli kuntajaon muutos kaikesta huolimatta haluttaisiin tehdä Helsingin kaupungin esittämillä perusteilla, siitä olisi säädettävä oma lakinsa. 8. Lopuksi Helsingin kaupunki ja eräät muut tahot yrittävät nyt vireillä olevassa asiassa kiireellä toteuttaa täysin ennen kulumattoman kuntajaon muutoksen, jolla naapurikunnasta käytännössä otettaisiin kaikki parhaat alueet ja myös parhaat veronmaksajat ja liitettäisiin ne suurempaan, jättäen samalla jäljellä jäävän osan kunnasta vaille todellisia kehitysmahdollisuuksia. Kaiken lisäksi hanke yritetään viedä läpi vastoin velvoittavia menettelyllisiä ja aineellisia säännöksiä. Koska prosessi kaiken kaikkiaan on täysin poikkeuksellinen, punnitaan nyt myös tuomioistuinlaitoksen riippumattomuus: voidaanko hanke, jonka takana on painavat poliittiset voimat, runnoa läpi säännösten ja määräysten estämättä, vai onko niin, että juuri tällaisissa tilanteissa laillisen menettelyn ja oikeusvaltion periaatteet korostuvat? Sen ratkaisevat hallintotuomioistuimet nyt vireillä olevassa prosessissa. Sipoossa Sipoon kunnanhallitus Kunnanjohtaja Markku Luoma Kunnansihteeri Peter Stenvall Liite: Dosentti Erkki Mennolan lausunto

LAUSUNTO. 3llW NVHQYDOLWXVNHOSRLVXXVMDYDOLWXVRLNHXV

LAUSUNTO. 3llW NVHQYDOLWXVNHOSRLVXXVMDYDOLWXVRLNHXV LAUSUNTO Asianajaja Roger Wickholm on pyytänyt minulta oikeudellista asiantuntijalausuntoa asiassa, joka koskee Helsingin kaupunginvaltuuston 21.6.2006 tekemää päätöstä tehdä esitys kuntajaon muuttamisesta

Lisätiedot

Viite: Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö 28.1.2013 dnro 3533/3/12

Viite: Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö 28.1.2013 dnro 3533/3/12 LUONNOS 1.3.2013 Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy:n Korpelan Voima kuntayhtymän pyynnöstä laatima ehdotus Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, Lestijärven ja Toholammin jäsenkunnille siitä, miten Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

+XRPDXWXNVLDVLVlDVLDLQPLQLVWHUL Q.+2OOHDQWDPDQ ODXVXQQRQMRKGRVWD

+XRPDXWXNVLDVLVlDVLDLQPLQLVWHUL Q.+2OOHDQWDPDQ ODXVXQQRQMRKGRVWD HT, OTL, VT, dosentti (UNNL0HQQROD 10.10.2007 Valtioneuvoston päätös 28.6.2007 kuntajaon muuttamisesta Sipoon kunnan, Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin välillä +XRPDXWXNVLDVLVlDVLDLQPLQLVWHUL Q.+2OOHDQWDPDQ

Lisätiedot

Menettely otto-oikeuden käyttämisessä

Menettely otto-oikeuden käyttämisessä ANONYMISOITU PÄÄTÖS 22.04.2015 Dnro OKV/1810/1/2013 1/5 ASIA Menettely otto-oikeuden käyttämisessä KANTELU Rekisteröity yhdistys (jatkossa myös yhdistys) on kantelussaan 28.10.2013 arvostellut kunnanhallituksen,

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (23) 31.12.2009 Taltionumero 3736 Diaarinumero 3171/1/09

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (23) 31.12.2009 Taltionumero 3736 Diaarinumero 3171/1/09 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (23) 31.12.2009 Taltionumero 3736 Diaarinumero 3171/1/09 Asia Valittajat Ylioppilaskunnan edustajiston päätöstä koskeva valitus Kaarlo Väisänen, Helsinki,

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden tietojen salassapito

Turvapaikanhakijoiden tietojen salassapito ANONYMISOITU PÄÄTÖS 12.12.2013 Dnro OKV/741/1/2011 1/14 ASIA Turvapaikanhakijoiden tietojen salassapito KANTELU Asianajaja A on osoittanut 16.6.2011 oikeuskanslerille kantelun koskien turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 Ruovesi. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna

Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 Ruovesi. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 Ruovesi Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Lausunto koskien kunnallisvalitusta 01570/14/2204, Lähete 428/14 Kunnanhallitus toteaa, että

Lisätiedot

Lainvalmisteluosasto 31.5.2010 OM 78/43/2010

Lainvalmisteluosasto 31.5.2010 OM 78/43/2010 LAUSUNTO Lainvalmisteluosasto 31.5.2010 OM 78/43/2010 Työ- ja elinkeinoministeriö Lausuntopyyntönne 6.5.2010 TEM/2652/070/2008 LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ LONTOON SOPIMUKSEN HYVÄKSYMISEKSI JA LAEIKSI

Lisätiedot

POJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL 189 9010 OULU

POJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL 189 9010 OULU TORNION KAUPUNKI Hallinto- ja kehittämiskeskus 16.05.2014 POJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL 189 9010 OULU TORNION KAUPUNGIN LAUSUNTO ASIASSA 10006/14/2204; VALITUS HOPEARANNAN KIINTEISTÖN OSTAMISTA KOSKEVASSA

Lisätiedot

Viranomaiskäytännön yhtenäisyys ja kilpailun edistäminen. Laura Mäkeläinen Kalle Määttä

Viranomaiskäytännön yhtenäisyys ja kilpailun edistäminen. Laura Mäkeläinen Kalle Määttä Viranomaiskäytännön yhtenäisyys ja kilpailun edistäminen Laura Mäkeläinen Kalle Määttä Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset:

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

ASIA KANTELUT SELVITYS. Olen pyytänyt valtiovarainministeriötä toimittamaan kanteluiden johdosta tarpeellisen selvityksen.

ASIA KANTELUT SELVITYS. Olen pyytänyt valtiovarainministeriötä toimittamaan kanteluiden johdosta tarpeellisen selvityksen. PÄÄTÖS 24.10.2013 Dnro OKV/917/1/2013 OKV/962/1/2013 OKV/1034/1/2013 OKV/938/1/2013 1/11 ASIA Valtiovarainministeriön menettely (KHO:n päätöksen noudattaminen; asianajopalveluiden käyttö Kreikka-vakuusasiakirjojen

Lisätiedot

Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa

Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa Muistio 1.6.2011; päivitetty 10.7.2012 Riitta Myllymäki, Erika Leinonen, Marja Lahtinen Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa 1 Yleistä Voimassa olevan koulutuslainsäädännön mukaan kunta on vastuussa

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kuntalakia tarkistettavaksi laista annetun selonteon johdosta. Kunnan toimielinten

Lisätiedot

ASIA. Poliisilaitoksen menettely virantoimituksesta pidättämistä koskevassa asiassa 1 KANTELU

ASIA. Poliisilaitoksen menettely virantoimituksesta pidättämistä koskevassa asiassa 1 KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.12.2014 Dnro OKV/1174/1/2013 1/10 ASIA Poliisilaitoksen menettely virantoimituksesta pidättämistä koskevassa asiassa 1 KANTELU A arvostelee oikeuskanslerille 9.7.2013 osoittamassaan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783)

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783) Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Valitus Valittaja Forssan kaupunki postiosoite: PL 62, 30101 Forssa telekopio: 03 4226 583 sähköposti: kirjaamor)forssa.fi puhelin: 03 41411 yhteyshenkilö asiassa: kaupunginsihteeri

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 5.5.2009 nro 14656 Helsingin käräjäoikeus 3 os. 27.5.2011 nro 19949 (liitteinä 1 ja 2)

Helsingin käräjäoikeus 3 os. 5.5.2009 nro 14656 Helsingin käräjäoikeus 3 os. 27.5.2011 nro 19949 (liitteinä 1 ja 2) Helsingin hovioikeus Päätös ja tuomio Antamispäivä 19.4.2013 Nro 1226 Diaarinumero S 11/2527 Ratkaisut, joihin on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 3 os. 5.5.2009 nro 14656 Helsingin käräjäoikeus

Lisätiedot

Kunnanjohtajien erorahat ja johtajasopimukset - Tuuli Tarukannel ja Mika Paavilainen 23.2.2010

Kunnanjohtajien erorahat ja johtajasopimukset - Tuuli Tarukannel ja Mika Paavilainen 23.2.2010 1 Kunnanjohtajien erorahat ja johtajasopimukset - Tuuli Tarukannel ja Mika Paavilainen 23.2.2010 Johtajasopimus Kunnan ja kunnanjohtajan väliset johtajasopimukset ovat yleistyneet kunnissa. Kuntaliitto

Lisätiedot

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista Heta Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry Hämeenkatu 3 a 20500 TURKU Valtioneuvoston oikeuskansleri Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Yleistä kantelijajärjestöstä ja henkilökohtaisen avun työnantajamallista

Lisätiedot

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta.

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta. PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 85/2002 vp Tiistai 15.10.2002 kello 09.45 1. Nimenhuuto 2. Päätösvaltaisuus klo 10.00 3. HE 142/2002 vp laiksi sosiaalisesta luototuksesta, laiksi sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Jalasjärven kunta Kirkkotie 4 61600 JALASJÄRVI KANTELU

Jalasjärven kunta Kirkkotie 4 61600 JALASJÄRVI KANTELU VASTAUS 25.06.2014 Dnro OKV/5/21/2014 Jalasjärven kunta Kirkkotie 4 61600 JALASJÄRVI 1/6 KANTELU Jalasjärven kunta arvostelee oikeuskanslerille ja eduskunnan oikeusasiamiehelle osoitetussa 9.4.2014 oikeuskanslerinvirastoon

Lisätiedot

ASIA. EVM-sopimuksen ja Espanjan lainaohjelman hyväksyminen; valtioneuvoston eduskunnalle EVM:n velkojan etuoikeusasemasta antamat tiedot KANTELUT

ASIA. EVM-sopimuksen ja Espanjan lainaohjelman hyväksyminen; valtioneuvoston eduskunnalle EVM:n velkojan etuoikeusasemasta antamat tiedot KANTELUT PÄÄTÖS 10.10.2012 Dnro OKV/1034/1/2012, OKV/975/1/2012, OKV/966/1/2012, OKV/989/1/2012, OKV/1033/1/2012 1/8 ASIA EVM-sopimuksen ja Espanjan lainaohjelman hyväksyminen; valtioneuvoston eduskunnalle EVM:n

Lisätiedot

Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin vaikutus

Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin vaikutus Vuosikirjanumero KHO:2009:84 Antopäivä 30.9.2009 Taltionumero 2390 Diaarinumero 1687/2/07 Arvonlisävero Soveltamisala Verovelvollisuus Vastike Kiinteistöhallintapalvelun oma käyttö Koulutustoiminta Direktiivin

Lisätiedot

Korkein oikeus - KKO:2015:31

Korkein oikeus - KKO:2015:31 Sivu 1/9 Korkein oikeus Etusivu» Ennakkopäätökset» Ennakkopäätökset» KKO:2015:31 KKO:2015:31 Holhoustoimi - Edunvalvojan vapauttaminen - Edunvalvontapalveluiden järjestäminen Diaarinumero: S2014/167 Taltionumero:

Lisätiedot

Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, 17.6.2014, 43. Jätelk 30.9.2014 55. Akaan kaupunki.

Forssan kaupungin jätelautakunta. PL 62,33101 Forssa. Pöytäkirja 5/2014, 17.6.2014, 43. Jätelk 30.9.2014 55. Akaan kaupunki. Jätelk 30.9.2014 55 Forssan kaupungin jätelautakunta PL 62,33101 Forssa rukssan KAUPU NKI Tekninen ja ympäristötoimi Asiatunnus a6v//ra3.d'/g Akaan kaupunki Kaupunginhallitus PL 34, 37800 Akaa Akaan kaupungin

Lisätiedot

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011

OIK UDEN KÄY TI KU UT. Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 E OIK UDEN KÄY TI KU UT L N Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Oikeudenkäyntikulut Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2011 Työryhmän raportti Oikeudenkäyntikulut 1 Helsingin hovioikeuden julkaisuja

Lisätiedot

Autoverotuksen toimeenpanon turvaaminen

Autoverotuksen toimeenpanon turvaaminen PÄÄTÖS 15.03.2010 Dnro OKV/2/50/2008 Valtiovarainministeriö 1/8 ASIA Autoverotuksen toimeenpanon turvaaminen ASIAN VIREILLETULO Eduskunta edellytti 18.2.2003, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joiden

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus 2 os. 28.3.2014 nro 13977 (liitteenä) Kilpailunrajoituslain mukainen vahingonkorvaus

Helsingin käräjäoikeus 2 os. 28.3.2014 nro 13977 (liitteenä) Kilpailunrajoituslain mukainen vahingonkorvaus Helsingin hovioikeus Päätös Antamispäivä 21.11.2014 Nro 2206 Diaarinumero S 14/1418 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 2 os. 28.3.2014 nro 13977 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuolet

Lisätiedot

Keskeiset perusteet perustuslain säätämisjärjestykselle sekä kuntarakennelain kokonaisvaltaiselle uudelleentarkastelulle ovat seuraavat:

Keskeiset perusteet perustuslain säätämisjärjestykselle sekä kuntarakennelain kokonaisvaltaiselle uudelleentarkastelulle ovat seuraavat: Kempeleen kunta Lausunto koskien luonnosta kuntarakennelain muuttamisesta Yleislausuma: Lausunnolla olevan lakiluonnoksen mukaista hallituksen esitystä ei tule antaa eduskunnalle. Jos hallituksen esitys

Lisätiedot