Yhteenveto KHO:n päätöksistä, joihin liittyy suuronnettomuusvaaran tulkintaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto KHO:n päätöksistä, joihin liittyy suuronnettomuusvaaran tulkintaa"

Transkriptio

1 Yhteenveto päätöksistä, joihin liittyy suuronnettomuusvaaran tulkintaa Seveso-laitosten lähelle suunniteltu toimitilarakennusten alue asemakaavassa (Oulu) Diaarinro 3589/1/08 Päätöksen pvm Kaavahanke Asemakaavassa on suunniteltu uusi toimitilarakennusten alue Sevesolaitosten tuntumaan. Oulun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Nuottasaaren ja Limingantullin tiettyjä alueita koskevan asemakaavan muutoksen. Oulun hallinto-oikeus on kumonnut Oulun kaupunginvaltuuston päätöksen korttelin 11 ja siihen rajoittuvien lähivirkistysalueiden (VL) osalta toiminnanharjoittajien valituksesta. Oulun kaupunginhallitus on valittanut asiasta korkeimpaan hallintooikeuteen. Tukes piti kaavaa hyväksyttävänä, mikäli kaavoitettavalla alueella varaudutaan onnettomuuksiin toiminnallisesti (hälytyskäytännöt ja pelastussuunnitelmat) ja rakenteellisesti (mm. ilmanvaihto, pintojen syttymisherkkyys). KHO totesi päätöksessään, että suuronnettomuusriskille ei ole hyväksyttävää tasoa. Vaikutusalueet osasta mallinnetuista kemikaalionnettomuuksista ulottuvat kokonaan tai osittain valituksenalaiselle kaava-alueelle. Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle (MRL 54 ) ja riittävistä suojaetäisyyksistä vaarallisten kohteiden ja rakennushankkeen välillä on huolehdittava (maankäyttö- ja rakennusasetus 57 ). mukaan Tukesin ja pelastuslaitoksen lausunnoissa esitettyjä toiminnallisen varautumisen keinoja ei voida ratkaista asemakaavalla. Myöskään Tukesin lausunnossa esitettyä maapeitteisiin säiliöihin ja laivatoimituksiin siirtymistä ei ole ratkaistu asemakaavan muutoksella. mukaan kemikaalisäiliöiden sijoittaminen maan alle aiheuttaisi alueen yhtiöille kohtuutonta haittaa, joka voidaan välttää jättämällä lain vaatima suojaetäisyys kemikaalisäiliöiden ja toimitilarakennusten korttelialueen (KTY-alueen) väliin. Nykyisellä teollisuusalueella sijaitsevat työpaikat ovat onnettomuusriskin suhteen eri asemassa kuin suunniteltu uusi toimitilarakennusten alue. Teollisuusalueella tällaisiin riskeihin on merkittävästi helpompi varautua ja henkilöstöä kouluttaa. päätös Teollisuuden aiheuttama riski oli liian suuri hyväksyttäväksi suunnittelualueella. Valitus hylättiin. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta (kaavan kumoaminen korttelin 11 ja siihen rajoittuvien lähivirkistysalueiden (VL) osalta) ei muutettu.

2 Vaasan yleiskaava 2030 Vaskiluodon leirintäalueen osalta ja öljysataman aiheuttama riski Diaarinrot 1137/1/13, 1146/1/13, 1166/1/13, 1167/1/13, 1174/1/13 Päätöksen pvm Kaavahanke Vaskiluodossa sijaitsevan Tropiclandian eteläpuolelle oli osoitettu rakennettavaksi saari, jolle sijoitettaisiin leirintäalue. Vaasan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Vaasan yleiskaavan Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut Vaasan yleiskaavan kyseisen suunnitellun leirintäalueen osalta. Vaasan kaupunginhallitus sekä yksityishenkilö ovat valittaneet leirintäalueen osalta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Öljysataman Seveso-laitoksista aiheutuvat riskit oli puutteellisesti selvitetty, joten suunniteltua leirintäaluetta ei saa toteuttaa. MRA:n 57 :n 1 mom. mukaan on huolehdittava suuronnettomuusvaaran torjumiseksi riittävistä suojaetäisyyksistä. Vaskiluodon öljysatamaan liittyvät Seveso II-direktiivissä tarkoitetut suuronnettomuusvaaralliset laitokset sijaitsevat n. 400 m länteen suunnitellusta leirintäalueesta. Alue on yleiskaavassa osoitettu T/kem-alueeksi. Pelastuslaitos on lausunnossaan todennut, että öljysataman kemikaalivarastojen läheisyyteen ei tule sijoittaa leirintäaluetta. Tukesin lausunnon mukaan on syytä ottaa huomioon tulipalojen mahdollisuus sekä nestekaasupullovaraston palossa muodostuvat heitteet. Lausunnon mukaan alueen läheisyydessä tulee suosia sellaista maankäyttöä, jonka henkilömäärä on pieni eikä alueelle tule sijoittaa haavoittuvia kohteita. Lausuntojen pohjalta hallinto-oikeus on katsonut, että yleiskaavan vaikutuksia turvallisuuteen ei ole selvitetty riittävästi. Kaupunginvaltuuston päätös yleiskaavan hyväksymisestä on tältä osin perustunut riittämättömiin selvityksiin ja on tältä osin kumottava. päätös KHO hylkäsi sille tehdyt valitukset Vaskiluodon leirintäalueen osalta. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta (kaavan kumoaminen) ei muutettu tältä osin.

3 Helsingin Sörnäisten sataman lähelle suunnitellut asuinalueet asemakaavassa Diaarinro 1389/1/01 Päätöksen pvm Kaavahanke Asemakaavan muutos Kulosaaren, Sörnäisten ja Mustikkamaa-Korkeasaaren tiettyjen alueiden osalta piirustuksen nro mukaisena (Siltaranta), jossa oli mm. suunniteltu asuinalueita lähelle Sörnäisten satamaa. Helsingin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt asemakaavan muutoksen. Ympäristöministeriö on hyväksynyt osittain yksityishenkilön sekä yhdistyksen tekemät valitukset jättäen asemakaavamuutoksen vahvistamatta. Helsingin kaupunginhallitus valitti asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kemikaaliriskiselvitykset sataman VAK-toiminnoista olivat puutteelliset eikä alueelle saanut lisätä asutusta ennen kuin satama siirtyi Vuosaareen. Sevesodirektiivin voimaantulo oli nostanut turvallisuusasioiden huomiointia. YM oli jättänyt asemakaavamuutoksen vahvistamatta vetoamalla siihen, että kaavamuutos ei täyttänyt rakennuslain 34 ja rakennusasetuksen 32 vaatimuksia. Sörnäisten sataman VAK-lastaustoiminta oli noin 600 m päässä Siltarannan suunnitellusta alueesta ja VAK-kulkureitti n. 300 m päässä suunnittelukohteesta. Siltarannan kaavan kemikaaliriskiselvitykset olivat puutteellisia. Alueelle ei saanut lisätä uutta asutusta ennen kuin Sörnäisten satamatoiminnot olivat siirtyneet Vuosaareen. Kaupunki oli vedonnut VTT:n raportteihin, joissa oli päädytty 300 m:n vaikutusetäisyyksiin. Kaupungin mukaan VAK-riskit eivät poikenneet pääväylien riskeistä. Kaupunki vetosi myös Ruoholahden Jaalarannan kaavaan, joka vuonna 1993 vahvistettiin ja jossa lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat noin 300 metrin päässä länsisataman VAK-toiminnoista. YM:n mukaan tämän jälkeen on kuitenkin tullut Seveso-direktiivi ja turvallisuusriskeihin on kiinnitetty enemmän huomiota. Ruoholahdessakaan uusia suunniteltuja asuinalueita ei voitu ottaa asuinkäyttöön ennen kuin Länsisataman VAK-toiminnot olivat poistuneet. Samasta syystä tehtiin myöhemmin päätös Sörnäisten sataman siirtämisestä. päätös mukaan kaava ei mainituilta osin täyttänyt asemakaavalle rakennuslain 34 :ssä ja rakennusasetuksen 32 :ssä asetettuja vaatimuksia. KHO katsoi, ettei ole syytä muuttaa YM:n päätöksen lopputulosta (kaavaa ei vahvisteta).

4 Helsingin Lassilassa asutuksen kaavoittaminen ammoniakkia käyttävän kylmälaitoksen läheisyyteen Diaarinro 2323/1/05 Päätöksen pvm Kaavahanke Asemakaavamuutos Lassilassa, jossa oli suunniteltu asutusta alueelle. Helsingin kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt asemakaavan muutoksen Lassilassa. Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut kaavan toiminnanharjoittajan sekä yksityishenkilön valotuksesta. Helsingin kaupunginhallitus valitti asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaavan mukaiset suojaetäisyydet ammoniakkikylmälaitosten ja suunnitellun asuinalueen välillä täyttivät vähimmäisvaatimukset. Ammoniakkivuotoa ei kuitenkaan voitu sulkea kokonaan pois, jolloin riski oli liian suuri eikä asutusta voitu kaavoittaa suunnitellulle alueelle. Suojaetäisyyksien vähimmäisvaatimusten täyttyminen ei merkitse sitä, että kaavan voitaisiin tällä perusteella katsoa täyttävän sille asetetun vaatimuksen terveellisen ja turvallisen elinympäristön osalta. Suunnittelualueen lounaispuolella sijaitsevien laitosten kylmälaitteissa on ammoniakkia n. 20 tonnia. Kaavaselostuksen mukaan lähimmäksi laitoksia (n. 170 m päähän laitoksen seinästä ja n. 200 m päähän konehuoneesta) oli suunniteltu sijoitettavan yksittäisiä rivitaloja. Kaavan valmisteluvaiheessa oli pyydetty lausuntoja. Tukesin mukaan suuren vuodon eristysraja on 300 m kaikkiin suuntiin ja ammoniakkikaasu saattaa aiheuttaa oireita jopa 2 km tuulen alapuolella. VARO-tietokannan mukaan suuret vuodot ovat harvinaisia. Suojaetäisyyksiä ei voi pienentää, sillä ammoniakkilauhduttimia on laitosten katoilla. Vaaraetäisyydelle ei voida esittää yksiselitteisiä arvoja. Jos asutuksen kaavoitukseen päädyttäisiin, asukkaita olisi Tukesin mukaan tiedotettava vaarasta. Pelastuslaitos ja ympäristölautakunta vaativat tarkempaa riskitarkastelua. Lausuntojen jälkeen teetetty turvallisuustarkastelu totesi, että tyypillisissä sääoloissa hengenvaaraa aiheuttava alue on maksimissaan 50 m ja vuotokohdasta riippuen ERPG 3:n etäisyys on m. Sen sijaan stabiilissa säätilanteessa hengenvaaraa aiheuttava alue olisi jopa n. 150 m ja onnettomuus aiheuttaisi vakavan vaaran suunnitellulla asuinalueella, muttei kuitenkaan välitöntä hengenvaaraa. Etäisyyttä uusiin asuntoihin voitiin pitää riittävänä, mutta riskejä tulisi pyrkiä pienentämään (esim. vesisumutuksella ja putkistojen koteloinnilla) ja vaaratilanteiden hallintaan varautua. Ympäristölautakunnan kanta tämän jälkeen oli, että ympäristölupa voitiin antaa laitokselle, mikäli lupapäätöksessä annetaan riskien pienentämistä koskevia määräyksiä. Kaupunkisuunnittelulautakunnan ja kaupunginhallituksen mielestä

5 suojaetäisyydet olivat riittävät sekä Tukesin lausunto ja OVA-ohjeet ovat ohjeellisia, eivät kaavoittajaa sitovia. Rakennuspaikkojen soveltuvuutta ei katsota asemakaavoituksessa, vaan rakennuslupamenettelyssä. On perusteltua käyttää riskinarvioinnissa realistisia, tyypillisiä sääolosuhteita. Yhtä lähellä (Marttilan pientaloalue n. 170 m) ja jopa lähempänä sijaitsee jo asutusta. Ympäristökeskuksen mukaan ympäristöluvan lupamääräykset huomioon ottaen toiminnasta ei aiheudu merkittävää haittaa terveydelle tai ympäristölle. Hallinto-oikeuden mukaan suurenkaan vuodon mahdollisuutta ei voitu täysin sulkea pois, joten johtopäätös suojaetäisyyksien riittävyydestä oli ristiriidassa MRL:n 54 :n kanssa, jonka mukaan elinympäristön on oltava mm. turvallinen. Lisäksi MRA:n 57 :n mukaan on huolehdittava riittävistä suojaetäisyyksistä. KHO päätyi olemaan hallinto-oikeuden kanssa samaa mieltä. päätös KHO hylkäsi valituksen. Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä (kaava kumotaan) ei muutettu.

6 Espoon Karamalmin teollisuusalueen lähelle kaavoitettu asutus yleiskaavassa Diaarinrot 2208, 2313, 2358, 2375, 2442, 2461, 2482 ja 2483/1/09 Päätöksen pvm Kaavahanke Espoon Karamalmin teollisuusalueen välittömään läheisyyteen oli yleiskaavassa suunniteltu asuinaluetta. Espoon kaupunginvaltuusto on päätöksellään hyväksynyt Espoon eteläosien yleiskaavan Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt toiminnanharjoittajan ja asiakumppaneidensa valituksen. Toiminnanharjoittaja asiakumppaneineen valitti korkeimpaan hallintooikeuteen. Yleiskaava-alue käsitti mm. Karamalmin teollisuusalueen. KHO kumosi kaavan Karamalmin teollisuusalueelle osoitetun A1-alueen osalta, jolle oli tarkoitus sijoittaa asuinkerrostaloja. Myös Tukesin alun perin kaavasta antama lausunto oli ollut kielteinen, mutta Espoon kaupunginvaltuusto oli kuitenkin hyväksynyt kaavan. Alueen toiminnanharjoittajat harjoittavat teknistä tukkukauppaa (mm. kemikaalien maahantuontia ja tukkukauppaa) sekä päivittäistavarakaupan logistiikkaa. Alueelle oli heidän toimestaan suunniteltu mm. uutta terminaalia ja pysäköintihallia, jotka sijoittuisivat A1-aluetta vastapäätä. Olemassa ollut asemakaavamerkintä T mahdollisti logistiikkatoimintojen laajentumisen. Jotta A1-alueesta olisi voitu muodostaa turvallinen asuinalue, olisi logistiikkatoimintoja alueella pitänyt merkittävästi rajoittaa. Kyseinen alue sijaitsi Seveso-direktiivin ja Tukesin lausunnon mukaisen 300 m suuruisen vyöhykkeen sisäpuolella, jolle ei tule sijoittaa merkittävää määrää uutta asutusta. Asia oli otettava huomioon yleiskaavoituksessa, koska myöhemmin asemakaavaa laadittaessa alueen pääasiallinen maankäyttö olisi jo sitovasti ratkaistu. Vaikka yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma, oikeusvaikutteinen yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa (MRL 42 1 mom) ja siinä osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen perustaksi (MRL 35 2 mom). Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon mm. terveellistä ja turvallista elinympäristöä koskevat kaavan sisältövaatimukset (MRL 39 2 mom kohta 5). Yleiskaavaa laadittaessa ei ollut kuitenkaan kyseisen A1-aluevarauksen osalta tarkemmin selvitetty, miten alue soveltui asuntorakentamiseen. Tähän nähden ei ollut mahdollista arvioida yleiskaavan sisältövaatimusten täyttymistä kyseisen alueen osalta. KHO katsoi, että tämän vuoksi ja lisäksi ottaen huomioon kuntalain 90, Helsingin hallinto-oikeuden ja Espoon kaupunginvaltuuston päätökset oli niiltä osin lainvastaisina kumottava.

7 päätös KHO kumosi Helsingin hallinto-oikeuden ja Espoon kaupunginvaltuuston päätökset tässä selostetun suuronnettomuusvaaraa koskevan asian osalta. Alueelle A1 ei kaavoitettu asutusta.

8 Lapuan Simpsiössä hotellin suunnittelu lähelle räjähdysainelaitosta Diaarinro 3659/1/07 Päätöksen pvm Kaavahanke Simpsiön laen tuntumaan Lapuan Räjähdysainepalvelu Oy:n lähelle oli suunniteltu nelikerroksista kylpylähotellia. Räjähdysainelaitoksen toiminta laajeni ja siten suojavyöhyke kasvoi valitusprosessin aikana. Lapuan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Simpsiön kaupunginosan asemakaavan ja asemakaavamuutoksen. Vaasan hallinto-oikeus on kumonnut kaupunginvaltuuston päätöksen koskien osaa asemakaavan kortteleista (kylpylähotellia) YVAarvioinnin perusteella. Hallinto-oikeus arvioi asemakaavan turvalliseksi. Yksityishenkilöt valittivat asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. mukaan asemakaava ei täyttänyt turvallisen elinympäristön vaatimuksia, koska suunniteltu hotelli tulisi olemaan räjähdysainelaitoksen suojavyöhykkeen sisäpuolella. Tukes korosti lausunnossaan riittävää suojaetäisyyttä (2200 m räjähdysainevarastosta). Lapuan kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaavan Tukesin lausunnosta huolimatta. Räjähdysainelaitoksen alue oli Lapuan keskustan yleiskaavassa merkitty TT (ympäristövaikutuksiltaan merkittävä teollisuus). Valittajien mukaan olisi tullut pyytää Tukesin lausunto YM:n kirjeestä (3/501/2001) ja kaavaa laadittaessa on pitänyt selvittää, onko suunnitellun hotellin etäisyys riittävä vai moninkertaistaisiko toteutus suuronnettomuusriskille altistuvien henkilöiden määrän. Vaasan HO:n mukaan lausunnon pyytäminen Tukesilta ei ollut tarpeen, koska räjähdysainevaraston konsultointivyöhykkeen laajuus oli asemakaavan laatimisaikana 1,5 km. Kaava-alue on lähimmillään 1,6 km päässä varastosta. HO on katsonut asemakaavan täyttävän turvallisen elinympäristön vaatimukset, koska kaava-alue on lähimmillään 900 m päässä yleiskaavaan merkitystä ulommasta suojavyöhykkeestä sv-2, jolle ei saa rakentaa pysyviä asuinrakennuksia. KHO puolestaan katsoi, että asemakaavan kannalta YM:n kirje on tärkeä ja että on ilmeistä, ettei sitä ollut otettu huomioon. Asemakaavan hyväksymisen jälkeen Lapuan kaupunki pyysi kuitenkin Tukesilta lausuntoa, koska räjähdelaitoksen konsultointivyöhyke oli laajentunut 2 kilometriin. Tukes oli todennut, että hotellitontti jäisi suojavyöhykkeen sisäpuolelle, kun suojaetäisyys kyseisestä 50 tonnin räjähdevarastosta kasvaisi 1474 metristä n metriin. Tukes oli korostanut, että Seveso II -direktiivin mukaan kemikaalikohteet olisi sijoitettava erilleen muusta toiminnasta. Simpsiön kehityshankkeen ohjausryhmä katsoi, että lausunto ei estänyt matkailualueen rakentamista, mutta toiminnanharjoittajan kanssa pyrittäisiin saamaan aikaan sopimus ennen kaavoittamisen aloittamista. Toiminnanharjoittaja vaatii heille aiheutuvien kustannusten ja haittojen korvaamista.

9 mukaan edellä esitetyn perusteella asemakaava ei täytä turvallisen elinympäristön vaatimuksia. päätös Valitus hylättiin. Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä ei muutettu.

10 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen rakentamisessa (Kilpilahti) Diaarinro 1465/1/08 Päätöksen pvm Kaavahanke Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeaminen rakentamisessa (omakotitalon rakentaminen alueelle, joka sijaitsee suunnittelutarvealueella) Sipoon tekniikka- ja ympäristölautakunnan lupajaos on hylännyt hakemuksen rakentamisesta. Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt yksityishenkilöiden valituksen tekniikka- ja ympäristölautakunnan lupajaoksen päätöksestä. Yksityishenkilöt valittivat asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Suunnittelutarveratkaisua koskevan säännöksen tarkoituksena on turvata kunnan suunnitteluvara tulevassa kaavoituksessa. Itä-Uudenmaan liiton lausunnossa on muun ohessa todettu, että vahvistetuissa seutukaavoissa ja maakuntakaavassa kiinteistön kohdalla ei ole osoitettu aluevarausmerkintöjä, mutta se sijoittuu seutukaavassa osoitetun Kilpilahden ulomman suojavyöhykkeen alueelle. Suojavyöhykkeelle ei suositella rakennettavaksi uutta asutusta ilman erityistä syytä. Alue sijoittuu aivan Kilpilahden teollisuusalueen ympärille määrätyn kahden kilometrin konsultointivyöhykkeen rajalle. Tällaisen vyöhykkeen sisällä tapahtuvaan rakentamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kun otetaan huomioon alueella jo toteutunut rakentaminen, alueen suunnittelutilanne, hankkeen sijoittuminen Kilpilahden ulommalle suojavyöhykkeelle ja Itä-Uudenmaan liiton lausunnossa esitetty selvitys suojavyöhykkeen vaikutuksesta rakentamiseen, Helsingin hallinto-oikeus katsoi, että hankkeen toteuttaminen kaavallisesta suunnittelusta erillisellä ratkaisulla aiheuttaa haittaa kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle. Oikeudellisia edellytyksiä myönteiselle suunnittelutarveratkaisulle eikä näin ollen myöskään poikkeamispäätöksille ole ollut. Helsingin hallinto-oikeus katsoi, että lupa- ja valvontajaoston päätöstä ei ole aihetta muuttaa. päätös Hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen ei ole perusteita.

11 Vapaa-ajan asutuksen muuttaminen ympärivuotiseksi Kilpilahden teollisuusalueen läheisyydessä (Sipoo) Diaarinro 4005/1/10, 4022/1/10, 4028/1/10 Päätöksen pvm Kaavahanke Vapaa-ajan asutuksen muuttaminen ympärivuotiseksi ei osayleiskaavassa sallita. Sipoon kunnanvaltuusto on :n 87 kohdalla tekemällään päätöksellä hyväksynyt Kringelmalmin osayleiskaavan. Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt yksityishenkilöiden valitukset kunnanvaltuuston päätöksestä. Yksityishenkilöt valittivat asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Turvatekniikan keskuksen (TUKES) kaavaehdotuksesta antaman lausunnon mukaan pysyvää asutusta alueella ei tulisi lisätä, mutta TUKES ei näe estettä kaavaehdotuksen hyväksymiselle, jos pelastusviranomainen arvioi alueen evakuointimahdollisuuden riittäväksi. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen lausunnon mukaan pelastuslaitos ei näe estettä kaavaehdotuksen hyväksymiselle, koska neljän loma-asunnon täydennysrakentaminen alueella ei mainittavasti lisää asukkaidenmäärää eikä näin ollen vaikeuta alueen evakuointia. Kringelmalmin alueella asuvien tulee olla tietoisia, että Kilpilahden teollisuusalueelta voi levitä Kringelmalmin alueelle haittaavia ja myrkyllisiä kaasupilviä. Itä-Uudenmaan liiton lausunnon mukaan Kringelmalmin alueella jo oleva pysyvä asutus voidaan virallistaa Itä-Uudenmaan maakuntakaavan Kilpilahden konsultointivyöhykkeen (sev1) suunnittelumääräyksen mukaisesti. Vähäistä täydennysrakentamista voidaan sallia, mutta Kringelmalmin alueella olevan vapaa-ajan asutuksen muuttamista ympärivuotiseksi ei sallita. Kun otetaan huomioon Kringelmalmin sijainti erillään Sipoon muusta yhdyskuntarakenteesta Kilpilahden suojavyöhykkeellä ja viranomaisten kaavaehdotuksesta vuonna 2008 antamat lausunnot sekä se, että kaava-alue ei ole Sipoon kunnan suunnitelmien mukaan kunnan yhdyskuntarakenteessa kehitettävää taaja-asutusaluetta, kunta on hallinto-oikeuden mukaan voinut päättää, ettei pysyvää asutusta alueella lisätä. päätös Hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole perusteita.

12 Turun Pansion sataman LNG-terminaali asemakaavassa Diaarinrot 1792/1/14, 1829/1/14, 1834/1/14 Päätöksen pvm Kaavahanke Pansion sataman liikennealueen asemakaavaa on muutettu LNG-terminaalin perustamisen vuoksi. Turun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Pansion sataman liikennealueen osaa koskevan asemakaavamuutoksen. Turun hallinto-oikeus on hylännyt sille tehdyt valitukset. Kaksi yksityishenkilöä sekä asunto-osakeyhtiö valittivat korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaavamuutoksen tarkoituksena on mahdollistaa nesteytetyn maakaasun varastoimiseen tarkoitetun terminaalin rakentaminen satama-alueelle. Sataman käyttötarkoitusta ei muuteta. Suunnitelma poikkeaa voimassa olevasta asemakaavasta säiliörakennuksen suuremman korkeuden sekä vaarallisten kemikaalien laajemman varastoinnin osalta. Asemakaavan valmistelun yhteydessä laaditut selvitykset ovat riittäviä (MRL:n 9 ). Kaavamuutosta varten hankkeelle on määritelty konsultointivyöhyke ja asiassa on hankittu lausunnot alan asiantuntijoilta. Tukes on kaavamuutoksen johdosta antamassaan lausunnossa todennut, että sillä ei ole huomautettavaa Pansion satama-alueen asemakaavan muutoksesta. Kaavamuutosta varten tehdyt selvitykset ovat riittävät. Selvitysten perusteella voidaan arvioida suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset muun ohella ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön. Turvallisuusselvityksen mukaan mahdollisessa onnettomuustilanteessa vaikutukset käsitellyissä onnettomuustapauksissa jäävät terminaalialueen rajojen sisäpuolelle. Tähän nähden ja kun otetaan huomioon, että lähimmät asuinalueet sijaitsevat kaavamuutosalueesta lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä, kaavamuutoksessa on otettu huomioon valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa mainittu riittävä suojaetäisyys. Kaavamuutosta varten laadittujen selvitysten perusteella kaavamuutos täyttää siltä edellytetyn terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön sisältövaatimuksen. Selvitysten perusteella LNG-terminaalin rakentaminen on toteutettavissa, kun otetaan huomioon mahdollisuus antaa ympäristöluvan yhteydessä tarvittavat lupamääräykset (VNP 480/1996 ja VNA 38/2011 ilman rikkidioksidi- tai typenoksidipitoisuuksista). Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisellä maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevalla aiesopimuksella ei ole kaavan laillisuutta arvioitaessa merkitystä. Asemakaavan valmistelun yhteydessä laadittuja selvityksiä on pidettävä MRL:n 9 :ssä edellytetyin tavoin riittävinä. Kaavaratkaisu ei ole asemakaavalle asetettujen sisältövaatimusten vastainen, kun otetaan huomioon kaavaan otetut haitallisia ympäristövaikutuksia rajoittavat määräykset.

13 päätös Valitukset hylättiin. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta (kaava on lainmukainen) ei muutettu. Heinolan Vierumäen osayleiskaava ja teollisuusalueiden laajenemissuuntien määrittely Diaarinrot 641 ja 650/1/09 Päätöksen pvm Kaavahanke Vierumäen osayleiskaavan T/kem-merkintä. Heinolan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Vierumäen osayleiskaavan. Kouvolan hallinto-oikeus on hylännyt yksityishenkilöiden tekemät valitukset. Yksityishenkilöt ovat valittaneet asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. T/kem-kaava oli lainmukainen. Merkintä johtui Seveso-direktiivistä ja oli olemassa olevan tilanteen toteava, eikä tarkoittanut uuden teollisuuden tulemista alueelle. T/kem-alueella toimii tuotantolaitos, joka sijaitsee aivan Vierumäen keskustassa asutuksen välittömässä läheisyydessä. Laitoksen konsultointivyöhyke on rajattu kaavakartalle merkinnällä sv. Sv-alueella asemakaavoituksessa tulee kaavamääräyksen mukaan pyytää aluepelastuslaitoksen ja tarvittaessa Tukesin lausunto. Valittajan vaatimus lausunnon pyytämisestä on kuitenkin mukaan lakiin perustumaton. Yleiskaava oli T/kem-merkinnän osalta olemassa olevan tilanteen toteava eikä merkinnyt uuden laitoksen osoittamista alueelle. Teollisuusalue laajeni vain hyvin vähäisessä määrin. Laajennusalueen ottaminen osayleiskaavassa osoitettuun tarkoitukseen edellytti lisäksi asemakaavan muuttamista. Valittajat pelkäsivät teollisuuden leviämistä lähemmäs asutusta ja vetosivat mm. pohjavesialueeseen ja ympäristöhaittoihin. KHO totesi, että laitoksen toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset ja -haitat ratkaistaan ympäristölupamenettelyssä. T/kem-alueen viereen on osoitettu palvelujen ja hallinnon alue (P), jolle on mahdollista toteuttaa laitoksen konttoritiloja. Alue toimii myös suojavyöhykkeenä teollisuusalueen ja asuntoalueen (AP) välissä. mukaan yleiskaava ei aiheuttanut MRL:n 39 :n 4 momentissa tarkoitettua kohtuutonta haittaa. Yleiskaavapäätös ei ollut lainvastainen. Hallinto-oikeus oli soveltanut lisäksi kuntalain 90 :ää. päätös Valitukset hylättiin. Kouvolan hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta (kaava on lainmukainen) ei muutettu.

14 Kilpilahden Seveso-laitosten suoja- ja konsultointivyöhykkeet Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa Diaarinrot 876/1/10, 941/1/10, 976/1/10, 994/1/10, 995/1/10, 996/1/10, 997/1/10, 999/1/10 Päätöksen pvm Kaavahanke Kilpilahden Seveso-laitosten suoja- ja konsultointivyöhykkeet ja suunnittelumääräykset Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa Itä-Uudenmaan liiton maakuntavaltuusto on hyväksynyt Itä- Uudenmaan maakuntakaavan. Ympäristöministeriö on jättänyt vahvistamatta suunnittelumääräykset, jotka kielsivät vapaa-ajan asutuksen muuttamisen ympärivuotiseksi. Yksityishenkilö valitti tässä käsitellystä asiasta korkeimpaan hallintooikeuteen. Selvitykset ovat olleet riittävät suoja- ja konsultointivyöhykkeiden osoittamiseksi maakuntakaavaan. Konsultointivyöhykkeeseen voidaan tarvittaessa liittää alueen maankäyttöä tarkemmin ohjaava suunnittelumääräys. Maakuntakaavan suunnittelumääräys on tarkoitettu ohjaamaan alueen yksityiskohtaisempaa suunnittelua, eikä siitä aiheudu MRL:ssa tarkoitettua rakentamisrajoitusta. Maakuntakaavan suunnittelumääräykseen ei kuitenkaan voida liittää määräystä, joka on tarkoitettu sovellettavaksi rakennuslupamenettelyssä (täydennysrakentamisen salliminen). Valitus koski suoja- ja konsultointivyöhykkeiden merkintöjä valittajan omistamilla tiloilla sekä suunnittelumääräyksiä. Valittaja oli vaatinut, että konsultointivyöhykettä sev1 koskeva suunnittelumääräys muutettaisiin samanlaiseksi kuin Loviisan Valkon satamassa. Valittaja oli ollut sitä mieltä, että turvallisuusselvitys oli päästöjen osalta ollut puutteellinen (maaston muotojen ja vallitsevien tuulensuuntien merkitys oli jätetty huomioimatta). Ilmaa raskaampien kaasupäästöjen leviämisen valittajan omistaman alueen suuntaan rajoittaa tai vähintään hidastaa välissä oleva korkea maasto. Ilmaa raskaammat kaasut etenevät vastatuuleen eli vallitsevilla tuulioloissa valittajan maa-alueilta poispäin. YM oli jättänyt vahvistamatta konsultointi- ja suojavyöhykkeiden suunnittelumääräyksistä maanomistajalle kohtuuttomina (MRL 28 4 mom ja 30 3 mom.) kiellon, joka koskee vapaa-ajan asutuksen muuttamista ympärivuotiseksi ja hyväksynyt valituksen siltä osin. Seveso-laitoksen toiminta ja sen turvaaminen perustuvat erityislainsäädäntöön eikä maakuntakaavan suunnittelumääräyksellä ole mahdollista luoda uutta lupajärjestelmää. On kuitenkin tarpeen rajoittaa suuronnettomuusriskille altistuvien henkilöiden määrän merkittävää kasvua. KHO kumosi valituksesta konsultointivyöhykkeen (sev1) suunnittelumääräykset siltä osin, kun niissä oli määrätty

15 täydennysrakentamisen edellytyksistä ( alueella sallitaan vähäinen täydennysrakentaminen tilannekohtaisen harkinnan mukaan ). KHO perusteli päätöstään siten, että maakuntakaavan suunnittelumääräys on tarkoitettu ohjaamaan alueen yksityiskohtaisempaa suunnittelua eikä siitä aiheudu rakentamisrajoitusta (MRL 33 1 mom) eikä suunnittelumääräykseen voida liittää määräystä, joka on tarkoitettu sovellettavaksi rakennuslupamenettelyssä (MRL 32 2 mom). KHO katsoi, kuten YM, että selvitykset olivat olleet riittävät ko. suoja- ja konsultointivyöhykkeiden osoittamiseksi. Kilpilahden toimintakokonaisuus sekä selvityksestä ilmenevät suuronnettomuusriskit huomioon ottaen ei ollut estettä sille, että konsultointivyöhyke on suurempi kuin yksittäisen laitoksen osalta on YM:n Seveso II -direktiivin soveltamisohjeessa esitetty. Näin ollen muutoin valitukset hylättiin eikä YM:n päätöksen lopputulosta muulta osin muutettu. päätös YM:n päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ollut perusteita konsultointivyöhykkeen (sev1) suunnittelumääräystä lukuun ottamatta, joka kumottiin täydennysrakentamisen edellytysten osalta.

21.5.2015. Maija-Riitta Kontio

21.5.2015. Maija-Riitta Kontio 21.5.2015 Maija-Riitta Kontio Porvoon Kilpilahti Maija-Riitta kontio 1.6.2015 Konsultointivyöhyke Neste Oyj 2 km Borealis Polymers Oy 2 km StyroChem Finland Oy 1,5 km Innogas Oy AB Kulloo 1,5 km Oy Aga

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Ministry of the Environment

Ministry of the Environment Ympäristöministeriö Miljöministeriet Ministry of the Environment.../.. 20Q..., r PÄÄTÖS DNr:o YM6/5222/2015 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2015 ASIA Kanta -Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan vahvistaminen

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari

Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos. TL 137/26.11.2008 Valmistelija: Kaupunginarkkitehti Maaria Mäntysaari Tekninen lautakunta 77 19.04.2011 Tekninen lautakunta 141 25.10.2011 Kaupunginhallitus 284 14.11.2011 Valkon kolmion eteläinen osa, ensimmäinen asemakaava ja asemakaavan muutos 341/10.02.03/2011 TL 137/26.11.2008

Lisätiedot

LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUE, KORTTELI 45 152

LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUE, KORTTELI 45 152 ORIMATTILAN KAUPUNKI LÄNSI-PENNALAN TEOLLISUUSALUE, KORTTELI 45 152 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 17.6.2011 päivättyä ja 5.10.2011 tarkistettua asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Båssastranden asemakaava

Båssastranden asemakaava Båssastranden asemakaava Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue osoitettu yhtenäisellä punaisella viivalla. Lähivaikutusalue osoitettu sinisellä katkoviivalla.

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Metsä-Tietola, kaava nro 466 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto

Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle Kiimassuo asemakaavaa ja Kiimassuon tuulivoima -asemakaavaa koskevasta hyväksymispäätöksestä tehdystä valituksesta annettava lausunto Kaupunki esittää valituksen hylkäämistä

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3

SEPÄNKYLÄ, RÅSTIN ALUE Asemakaavan muutos korttelin 721 tontilla 3 O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i 7 2 1 S e p ä n k y l ä s s ä Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 7.4.2015 SEPÄNKYLÄ,

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 9.6.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERÄVÄNIEMEN ASEMAKAAVA JA PAPERITEHTAAN ASEMAKAAVA MUUTOS JA LAAJENNUS 1. KAAVA-ALUE Kaava-alue sijaitsee Kuhnamo -järven rannalla,

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014

Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 Janakkalan kunta Turenki 12.9.2014 1 Moisio 1 D:no 287/2014 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan itäpuolella ja se rajoittuu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Juankosken kaupunki 1/6 JUANKOSKEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS Tikanniemen ranta-alueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Juankosken asemakaava-aluetta Tikanniemessä.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO

Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO Kunnanhallitus 140 19.05.2014 SUUNNITTELUTARVERATKAISUHAKEMUS / LUNKI PENTTI JA SISKO 249/60.605/2011 KHALL 228 Sisko ja Pentti Lunki ovat jättäneet suunnittelutarveratkaisuhakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 184, 185 JA 307 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 184,

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 3.8.2015 Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nahinlahden alue, 7. (Myllykylä) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee osaa kortteleista 14 ja 17 sekä

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

KORTTELI 27 UTAJÄRVI

KORTTELI 27 UTAJÄRVI KORTTELI 27 UTAJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS LUONNOS 23.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 241 4600 Telefax 010 241 4601 UTAJÄRVEN KUNTA Laitilantie 5 PL 18 91600 UTAJÄRVI Vireilletulosta

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Harju-Härkälä 2:n asemakaava 1(1) Kohde ja suunnittelualue Kaavoitettava alue sijaitsee Someron Harjun kaupunginosassa Paimionjoen ja Härkäläntien eteläpuolella noin 1 kilometri keskustasta etelään. Alueen

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Ympäristölautakunta Ysp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) Asia tulisi käsitellä 9.6.2015 226 Vaasan hallinto-oikeuden päätös valitusasiassa, joka koskee AVI:n ympäristölupaa maaperän puhdistamisesta HEL 2014-006858 T

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MIELIS, TALLUDDEN KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa xxxxx Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta. Henkikirjoittaja Minna Salmela Mikkelin yksikkö

Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta. Henkikirjoittaja Minna Salmela Mikkelin yksikkö Vakinainen asuminen maistraatin näkökulmasta Kotikuntalaki 2 : Henkilön kotikunta on jäljempänä tässä laissa säädetyin poikkeuksin se kunta, jossa hän asuu. Vastasyntyneen lapsen kotikunta on se kunta,

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU 17.11.2014 17.11.2014 2/8 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.

Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12. Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Inari NELLIMÖN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 23 RAKENNUSPAIKKA 1 JA VR-ALUETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 02.12.2013 Seitap Oy 2013-2014

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V e t e r a a n i t i e n k o r t t e l i n a s e m a k a a v a n m u u t o s Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 24.9.2013 Diaari nro 491/2012 S i s ä l l y s

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Välitien nimenmuutos Hyvinkään kaupungin 17. kaupunginosan katualuetta koskeva asemakaavan muutos 17:036 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 23.11.2015

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kangasalantie, asemakaava ja asemakaavan muutos, kaava nro 468 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LENKKITIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OSAKORTTELI 1203 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 2.12.2014 päivitetty: 4.5.2015 on lakisääteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Tjäruholmen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle Ympäristölautakunta 84 11.06.2014 Kaupunginhallitus 156 18.08.2014 Ympäristölautakunta 94 27.08.2014 Kaupunginhallitus 183 15.09.2014 Kaupunginhallitus 99 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 28 12.05.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiä, Tahkovuori 1/6 NILSIÄ, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS OLD COURSE- GOLFALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Valkamalahdentietä ja golfaluetta Tahkovuoren

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. AsOy Snellmanin kartano ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS AsOy Snellmanin kartano 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / ASUNTO OY SNELLMANINKARTANO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 9. kaupunginosan

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden - II verkostoitumistapaaminen

Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden - II verkostoitumistapaaminen Kaupunkirakenteen tiivistäminen suuronnettomuusriskit huomioiden - II verkostoitumistapaaminen 1.6.2015 Gaia Consulting Oy Iltapäivän ohjelma 12.30 Tilaisuuden avaus 12.40 I verkostoitumistapaamisen tulosten

Lisätiedot

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kaavaselostus 3.9.2014 Tammelan kunnan kaavoitus kaavoittaja Miika Tuki 31300 Tammela puh 050 4643274 miika.tuki@tammela.fi TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi:

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015. Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.3.2015 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kirkonniemessä kiinteistöjen 6:129 ja 6:130 asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI LIITE 1 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAUPUNGINOSAN NRO 8 KORTTELIN 801 TONTTI 7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.11.2014, TARK. 6.2.2015 Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus, korttelit

SEPÄNKYLÄ, Gäddan alue Asemakaavan laajennus, korttelit O s a l l i s t u m i s - j a a r v i o i n t i s u u n n i t e l m a, k o r t t e l i t 6 6 1-665 S i v u 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 11.12.2015 Täydennetty 3.5.2016

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ARTJÄRVI, ENTISEN KUNNANTALON ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ARTJÄRVI, ENTISEN KUNNANTALON ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2013 ORIMATTILAN KAUPUNKI ARTJÄRVI, ENTISEN KUNNANTALON ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2013 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot