Täydentävät ehdot ja maatilan luonto -Valvonta ja seuraamukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Täydentävät ehdot ja maatilan luonto -Valvonta ja seuraamukset"

Transkriptio

1 Täydentävät ehdot ja maatilan luonto -Valvonta ja seuraamukset -Tässä tekstissä käsitellään täydentävien ehtojen valvontaa lähinnä luonto- ja lintudirektiivin sekä niihin liittyvien kansallisten säädösten osalta -Tiedot vuoden 2005 mukaan

2 Tietolähteet: Vuosittain annettava Valvonta-asetus MMMa 48/05 ( , Dnro 2446/01/2005) (+ MMM kalvosarja 2005, Maija Kyrö) Täydentävien ehtojen asetus MMMa 1079/2004 ( ) + muutos MMMa 72/05 (pysyvät laitumet) Viljelytapa ja ympäristöehdot Täydentävät ehdot -opas MMM 2004 (http://www.mmm.fi/tuet/ohjeet_oppaat_tiedonannot/oppaa t/) Luonnonsuojeluun liittyvät säädökset: Lintudirektiivi (79/409/ETY) Luontodirektiivi (92/43/ETY) Luonnonsuojelulaki (1096/1996) Luonnonsuojeluasetus (160/1997), uusittu 2006 alkaen

3 Lähtökohdat Viljelijän osattava noudattaa kaikkia kansalaisia koskevia EU-direktiivejä ja kansallista lainsäädäntöä Tilatuki ja täydentävät ehdot edellyttävät ympäristölainsäädännön noudattamista Viljelijän toimilla on luontoon ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia Tahallisissa rikkomuksissa suuremmat vaikutukset suoriin tukiin

4 Valvovat viranomaiset TE-keskusten tukivalvojat: täydentävien ehtojen valvonta Lajiston osalta täydentävien ehtojen oppaassa Viljelytapa ja ympäristöehdot luetellut lajit (samat kuin valvonta-asetuksessa MMM 48/05) rikkomuksissa mahdollisuus tukileikkauksiin Kuntien ja ympäristökeskusten ympäristöviranomaiset valvovat: Luonto- ja lintudirektiivin sekä kansallisten säännösten noudattaminen (sisältäen lajisuojelun) rikkomuksissa luonnonsuojelulain mukaiset rangaistukset Läänineläinlääkärit (2005 eläinten merkitseminen ja rekisteröinti, 2007 alkaen eläinten hyvinvointi) -rikkomuksissa mahdolliset tukileikkaukset

5 Tukivalvonnassa valvottavat asiat eri tiloilla Lakisääteiset hoitovaatimukset kaikilla valvottavilla tiloilla Nitraattidirektiivi kaikilla valvottavilla tiloilla Pohjavesidirektiivi tiloilla, joilla maatalousmaata pohjavesialueella Puhdistamolietedirektiivi tiloilla, jotka käyttävät puhdistamolietettä Luontodirektiivi, kasvit kaikilla valvottavilla tiloilla Luontodirektiivi, perhoset Natura-tiloilla Lintudirektiivi Natura-tiloilla Lisäksi valvotaan selkeät rikkomustapaukset, jotka tulevat esille muun valvonnan yhteydessä NATURA TILA = tila jolla maatalousmaata Natura-alueella

6 Valvonnan kohdealueet Valvonta kohdistuu viljelijän hallinnassa olevaan (ilmoitettu tukihaun yhteydessä) maatalousmaahan pelto, pysyvät laitumet, pysyvät viljelmät, mukaan lukien kesannoitu, viljelemätön ja tilapäisesti viljelemätön alue Jos valvonnan yhteydessä havaitaan selviä rikkomustapauksia maatalousmaan ulkopuolella otetaan valvontaan mukaan ilmoitetaan ympäristöviranomaiselle

7 Tulkinta: Mikä on Natura-tila? Nyt tukivalvonnassa naturatilaksi 2005 tulkittu jos peltoa natura-alueella (koko Suomessa n ha) Meillä myös laajoja merenrantalaitumia natura-alueilla sekä erityistukien piirissä Tulkitaanko nämä jatkossa naturatiloiksi? -> 2005 Perhoset ja linnut valvottu naturatiloilla, kasvit kaikilla tiloilla (täydentävien ehtojen tukivalvonnassa olleet tilat) HUOMATTAVAA: Uudessa ympäristötukiehdotuksessa Natura-tiloille esitetty mahdollisuutta erityisiin Natura-tukiin Natura alue on eduksi myös erityisympäristötukien hakemusvaiheessa NATURA on EU:n luoma verkosto -> todennäköistä että myös tulevaisuudessa paremmat EU tukimahdollisuudet alueen hoitoon

8 Hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimus ja maatilan luonto valvonnassa Puu- ja pensasryhmät sekä kivisaarekkeet peltojen keskellä -> onko säilytetty -jos on raivattu-> onko ennen raivausta tehty ilmoitus kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle ja onko syy ollut perusteltu (2005 lähtien) Viljelykunnossa säilytettävien viljelemättömien peltojen nurmipeitteisyys ja hoito Onko niitetty Onko ajoitettu niittoajankohdat lintujen pesimisen jälkeen ja tehty elokuun loppuun mennessä Ilmoitetun pysyvän laitumen alan säilyminen

9 PINTA-ALA VALVONTA JA PELTOJEN KESKELLÄ OLEVAT LUONNON MONIMUOTOISUUS KOHTEET Tukikelvottomien alueiden vähentäminen peruslohkon alasta hakuoppaan 2005 mukaan (2006 viljelemättömyysluokat saattavat muuttua) peruslohkon alasta on vähennettävä pysyvästi viljelemättömät alueet (yhteispinta-ala/lohko): metsäkuvioita, kiviraunioita, kantokasoja, lammikoita ym. pellolla olevia viljelyesteitä; kaikki peltoalueella sijaitsevat vesakoituneet alueet; rakennukset ja niiden tontit pysyvästi viljelemättömät alueet oma maankäyttölajinsa vähintään 0,05 ha:n suuruiset viljelemättömät alueet on piirrettävä lohkokartalle jos alaan sisälletyt alueet ovat pieniä ja vaikeasti merkittäviä, ei niitä tarvitse merkitä kartalle -> mutta on vähennettävä ala digitoidusta pinta-alasta Jos lohkolla olevien pienten viljelemättömien kohteiden pinta-ala ei ylitä 1 aaria/ lohko, niitä ei välttämättä tarvitse vähentää lohkon pinta-alasta (Tulkinta-> katso hakuoppaan 2005 sivu 28, kohdan lopussa)

10 Maataloustukiin liittyvä valvontakäynti -luonto- ja lintudirektiivin asiat Keskustelu: viljelijän havainnot direktiivilajeille sopivista elinympäristöistä lajien ja elinympäristöjen huomioiminen käytännön viljelytoimissa Arvioidaan lajin tuhoamisen osalta tahallisuus, laajuus ja vakavuus (mahd. myös pysyvyys) puututaan hävittämis- ja rikkomustapauksiin -> ilmoitus ympäristöviranomaiselle

11 Mikä voi tuhota tilalla esiintyvien suojeltujen lajien elinympäristöjä? Suoranaisesti: muokkaukset, niittäminen tai kulotus pesimisen aikaan, kasvupaikan muokkaus tai hävittäminen, elinympäristössä tehtävät raivaukset, lannoitus, kemikaalien levittäminen, ylilaidunnus, alueen kasvaminen umpeen, kaivuutyöt keskeisiä valvonnassa Välillisesti: kuivaustoimet lähialueilla, veden pinnan nosto, vesistön kunto (vesikasvit), läheisten alueiden voimakkaat raivaukset, pensaikkojen ym. kemiallinen torjunta lähialueilla (leviäminen tuulen mukana) mahdollisesti merkitystä valvonnassa

12 Mikä voi tuhota suojellun lintulajin? Tahallinen tappaminen, esim. ampuminen Metsästyslaissa määritelty metsästettävät lajit, esim. metsästysaikana mahdollisuus vahinkoihin PESIEN TAI POIKUEIDEN TUHOUTUMINEN esim. niiton, laidunnuksen tai muokkauksen yhteydessä Ongelma: useimmat lajit kuitenkin tarvitsevat avoimen viljely ympäristön useimmat lajit hyötyvät laidunnuksesta (rajoitettu eläintiheys)

13 Mikä on suojeltu laji? Maataloustukivalvontaan 2005 valittu erityisesti maatalousympäristössä esiintyviä suojelun kannalta tärkeimpiä direktiivilajeja Käsitteistä löydät lisätietoa mm. -kohdassa Lajiston suojelu -> -lajien suojeluluokat ja käsitteet Huomattava että esim. lintudirektiivi ja luonnonsuojelulaki suojelevat lähes kaikki luonnonvaraiset lintu- ja nisäkäslajimme

14 Maataloustukivalvontaan valitut lajit Pohjois- Pohjanmaalla valvonta-asetuksen 48/05 mukaan Kasvit: Kasveista kaikki ovat hyvin harvinaisia merenrantakasveja -> meillä 6 kasvia Luontodirektiivin liitteistä II,IV laji vaatii tiukkaa suojelua ja suojelualueita Linnut: Lintudirektiivin I liitteestä -> 12 kpl valittu meillä esiintyvistä laji vaatii eritystä suojelua ja suojelualueita Perhoset: 1 kpl meillä esiintyvistä Katso tilatukivalvonnassa olevien Pohjois-Pohjanmaan lajien tuntomerkit Kohdassa -> Direktiivilajien tunnistusopas

15 Täydentävien ehtojen rikkomusten seuraamukset tukivalvonnassa Täydentävät ehdot muodostavat kokonaisuuden, josta voidaan määrätä yksi seuraamus-% Valvonnan kokoaja on TE-keskus Seuraamukset kohdistuvat kaikkiin suoriin tukiin

16 Tuet, joita voidaan leikata täydentävien ehtojen rikkomuksista 2006 Suoria tukia ovat 2006: 1. -Tilatuki 2. -Tuotantoon sidotut tuet: -sonni- ja härkäpalkkio -uuhipalkkio ja lisätuki -valkuaiskasvipalkkio -energiakasvituki -tärkkelysperunan tuki -timotein siementuotannon tuki -non-food palkkio -tilatuen 10% järjestelyvara

17 Rikkomusten seuraamukset Ei tahallinen / ei tarkoituksellinen: Pääasiassa 3 % suorista tuista (1, 3 tai 5 %) rikkomuksia yhdellä tai useammalla ehdon alalla: max 5 % Tahallinen / tarkoituksellinen: Pääasiassa 20 % suorista tuista (15-100%) % suorista tuista karenssimahdollisuus

18 Rikkomusten seuraamus %:n vaikuttavat: Laajuus säännösten noudattamatta jättämisen vaikutukset kohdistuvat vain omaan tilaan (laajuudeltaan suppeampi) tai laajemmalle alueelle (laajempi). Vakavuus säännösten noudattamatta jättämisen seurausten merkittävyys, kun otetaan huomioon vaatimuksen tai standardin tavoitteet.

19 Pysyvyys kuinka kauan noudattamatta jättämisen vaikutukset jatkuvat onko vaikutuksia mahdollista päättää kohtuullisin keinoin Toistuvuus noudattamatta jättäminen toistuu 3 vuoden aikana 2006 lähtien

20 Rikkomusten yhteisvaikutus tukileikkaukseen SEURAAMUS %:SSA HUOMOIDAAN KAIKKI TÄYDENTÄVIEN EHTOJEN RIKKOMUKSET YHTEENSÄ Luonnonsuojeluun liittyvien seikkojen lisäksi mukana myös esim: Nitraattidirektiivi Säädökset lannan, muiden typpilannoitteiden ja puristenesteen osalta Lantalat ja jaloittelutarhat-> onko valumia Pohjavesialueet 1 ja 2 ei lantapattereita torjunta-aineiden käytön määräykset Eroosion esto pientareet Yli 30%:n kesantojen hoito Hukkakauran esiintyminen Eläinten hyvinvointi 2007 lähtien jne.

21 Valvonnan laajuus 2005 Euroopan komission asetus 796/04 edellyttää täydentävien ehtojen valvontaa väh. 1 %:lla suoria tukia hakeneista tiloista, elleivät muut säädökset edellytä muuta (eläinten merkitsemisessä ja rekisteröinnissä esim. uuhet) Pohjois-Pohjanmaalla valvottu 2005 täydentäviä ehtoja n. 60 tilalla (eli 1%) päätukitarkastusten yhteydessä (Pohjois-Pohjanmaalla valvottu päätukia n. 6%:lla tukia hakeneista tiloista komission asetuksen 3887/92 mukaisesti )

22 Tilakäynnein valvottavien tilojen valinta Osaksi satunnaisotantana: jokaisella tilalla on yhtä suuri todennäköisyys joutua valvontaan. Osaksi riskipainotteisena otantana, jossa huomioidaan esim. tilan saama suuri tukimäärä lohkojen ja eläinten lukumäärät lohkojen pinta-alat erot eläinten ja lohkojen määrissä verrattuna aiempiin vuosiin aiempien vuosien valvontojen seuraamukset LÄHDE: ohjeet_oppaat_tiedonannot/oppaat/valvonta/valvosu.pdf

23 Valvonta on myös viljelijän etu Jotta EU-tuet pystytään hyödyntämään täysimääräisinä, tukien valvonta on toteutettava EU:n säätämällä tavalla kaikissa jäsenvaltioissa. EU-rahoitteiset tuet voidaan maksaa vasta kun valvonnat on tehty (täydentävien ehtojen valvonnan puute ei vielä estä maksua) Tavoitteena on, että tuenhakijoita kohdellaan tasapuolisesti sekä jäsenvaltion sisällä että eri EUmaiden kesken Halutaan taata veronmaksajille, että unionin antama rahoitus on käytetty siihen mistä on yhteisin pelisäännöin sovittu. Tuet ohjautuvat ehtoja noudattaville tiloille

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta Opas valvonnasta Pelto- ja eläintukien valvonta 2 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Valvonnan menetelmät ja perusteet...5 2.1 Hallinnollinen valvonta

Lisätiedot

Selvitysmiehen raportti. Maatalouden tuki- ja valvonta järjestelmien yksinkertaistaminen

Selvitysmiehen raportti. Maatalouden tuki- ja valvonta järjestelmien yksinkertaistaminen Selvitysmiehen raportti Maatalouden tuki- ja valvonta järjestelmien yksinkertaistaminen Selvitysmies Kaj Suomela 21.12.2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Johdanto...6 2.Toimeksianto...7 3. Selvityksessä käytetty

Lisätiedot

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008 LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008 1. SITOUMUS JA SEN ANTAMISEN EDELLY- TYKSET 1.1 Viljelijä ja maatila Luonnonhaittakorvausta voidaan maksaa tässä selvitetyt ehdot täyttävälle viljelijälle. Viljelijällä

Lisätiedot

PELTOVALVONTAOHJE 2015

PELTOVALVONTAOHJE 2015 Dnro 1256/55/2015 PELTOVALVONTAOHJE 2015 Voimassa 17.6.2015 alkaen. 1 YLEISTÄ VALVONNOISTA... 5 1.1 TÄYDENTÄVÄT EHDOT... 5 1.2 Ilmoitukset laiminlyönneistä muille viranomaisille... 6 1.3 Tarkastusoikeus

Lisätiedot

HAKUOPAS. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A

HAKUOPAS. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A HAKUOPAS Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A 2013 Viimeinen palautuspäivä sähköisesti 30.4.2013 paperilomakkeilla 30.4.2013 Tilatuki Maatalouden ympäristötuki

Lisätiedot

PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014

PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014 Dnro 3483/55/2014 PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014 Voimassa 16.6.2014 alkaen. 2 Sisällys 1. Yleistä valvontojen suorittamisesta... 7 1.1 Tarkastusoikeus... 7 1.2 Tarkastajaa koskevat edellytykset...

Lisätiedot

M A A S E U T U V E R K O S T O N E S I T E. Vaihtoehtoja pellon käyttöön

M A A S E U T U V E R K O S T O N E S I T E. Vaihtoehtoja pellon käyttöön 2010 2009 M A A S E U T U V E R K O S T O N E S I T E Vaihtoehtoja pellon käyttöön Sisällysluettelo Viljelijä valintojen edessä...3 1. Viljelijätuet ympäristönhoitoon...4 2. Luonnonhoito ja vesiensuojelu

Lisätiedot

HAKEMUS MONIVAIKUTTEISEN KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI

HAKEMUS MONIVAIKUTTEISEN KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto Hakemus toimitetaan liitteineen kahtena kappaleena TE-keskuksen maaseutuosastolle viimeistään 30.4.2007. HAKEMUS MONIVAIKUTTEISEN KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAKSI

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

uudistuvat vuonna 2015

uudistuvat vuonna 2015 marraskuussa 2014. Esitteen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. Maataloustuet uudistuvat vuonna 2015 mikä muuttuu? SISÄLLYS 2 3 Ennakoivaa tietoa

Lisätiedot

HE 228/2008 vp. kuljetuksesta ehdotetaan muutettaviksi. Ehdotetuilla

HE 228/2008 vp. kuljetuksesta ehdotetaan muutettaviksi. Ehdotetuilla Hallituksen esitys Eduskunnalle ympäristölle aiheutuvien vahinkojen korjaamista koskevaksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta.

Lisätiedot

Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi

Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi Eviran julkaisuja 1/2012 Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti, kasvinsuojeluaineet, rehut, elintarvikkeet, eläintaudeista ilmoittaminen ja eläinten hyvinvointi Elintarviketurvallisuusvirasto

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008

Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008 Maaseutuviraston määräyskokoelma 31/08 Valtuutussäännökset: Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä

Lisätiedot

CAP2020 lyhyt versio LUONNOS ja MTK:n näkemykset

CAP2020 lyhyt versio LUONNOS ja MTK:n näkemykset CAP2020 lyhyt versio LUONNOS ja MTK:n näkemykset 1 Suorat tuet Nykyiset Suomessa sovellettavat EU:n kokonaan rahoittamien suorien tukien järjestelmät lakkaavat (tilatuki, uuhipalkkio ja 68 art. mukaiset

Lisätiedot

Maatalouden tuki- ja valvontajärjestelmien yksinkertaistamista käsittelevän työryhmän loppuraportti

Maatalouden tuki- ja valvontajärjestelmien yksinkertaistamista käsittelevän työryhmän loppuraportti Maatalouden tuki- ja valvontajärjestelmien yksinkertaistamista käsittelevän työryhmän loppuraportti Helsinki 2008 Työryhmämuistio mmm 2008:12 Maatalouden tuki- ja valvontajärjestelmien yksinkertaistamista

Lisätiedot

Rehuhygienian täydentävien ehtojen valvonta

Rehuhygienian täydentävien ehtojen valvonta 1 / 10 "Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta luonteeltaan muita viranomaisia

Lisätiedot

Esiselvitys viljelijöiden hallinnollisesta taakasta

Esiselvitys viljelijöiden hallinnollisesta taakasta Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 16/2015 Esiselvitys viljelijöiden hallinnollisesta taakasta Timo Karhula, Kauko Koikkalainen, Jarkko Leppälä, Tiina Mattila Esiselvitys viljelijöiden hallinnollisesta

Lisätiedot

Tuki-info 2014 Luentomateriaali

Tuki-info 2014 Luentomateriaali Tuki-info 2014 Luentomateriaali OSA 1: Tuleva kausi 2015-2020 OSA 2: Tukihaku 2014 OSA 3: Muuta informaatiota viljelijöille Kuva: Saara Ilkka Tuki-info viljelijöille 2014 aineistopaketti SISÄLLYS 1. Tuki-infojen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Laki Euroopan unionin

Lisätiedot

UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015

UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015 UUDENMAAN TUKI-INFOT 2015 SUORAT EU:N KOKONAAN MAKSAMAT TUET 2015: VANHA TILATUKI JAKAANTUU: PERUSTUKI 49%, VIHERRYTTÄMINEN 30%, TUOTANTOON SIDOTUT TUET 20%, NUORTEN VILJELIJÖIDEN TUKI 1% MATERIAALI PERUSTUU

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki VUODEN 2014 HAKUOHJEET Kansallinen uuhituki ISBN 978-952-453-808-4 (Painettu) ISSN 1797-402X (Painettu) ISBN 978-952-453-809-1 (Verkkojulkaisu) ISSN 1797-4429 (Verkkojulkaisu) Painopaikka: Edita Prima

Lisätiedot

21.3.2005 YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2005

21.3.2005 YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2005 21.3.2005 YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2005 1. TUKIKELPOISUUSPERUSTEET 1.1. Sitoutuminen Ympäristötukea voidaan maksaa tässä tarkoitetut ehdot täyttävälle viljelijälle edellyttäen, että tämä on toimittanut

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 50/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi hukkakauran torjunnasta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki hukkakauran torjunnasta, jolla kumottaisiin voimassa

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 1 1. Sitoutuminen 1.1. Sitoutuminen järjestelmään 1.2. Sitoumuksen muutos ohjelmakauden vaihtuessa 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen

Lisätiedot

1. Johdanto... 3. 2. Tuenhakijan muistilistat... 7. 3. Hakijan tukikelpoisuus... 10. 4. Aktiiviviljelijä... 17. 5. Tukien hakeminen...

1. Johdanto... 3. 2. Tuenhakijan muistilistat... 7. 3. Hakijan tukikelpoisuus... 10. 4. Aktiiviviljelijä... 17. 5. Tukien hakeminen... Hakuopas 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto....................................... 3 2. Tuenhakijan muistilistat............................... 7 3. Hakijan tukikelpoisuus................................

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

TILATUKI TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT SIIRTOEHDOT JA OHJEET VUONNA 2007

TILATUKI TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT SIIRTOEHDOT JA OHJEET VUONNA 2007 TILATUKI TUKIOIKEUKSIEN SIIRROT SIIRTOEHDOT JA OHJEET VUONNA 2007 Muistilista siirroista on ilmoitettava luovuttavan tilan kuntaan 15.6.2007 mennessä koko tilan siirrot ovat mahdollisia 31.8.2007 saakka

Lisätiedot

Työryhmämuistio mmm 2011:9. Viljelijätukien valvonnan rationalisointivaihtoehtoja selvittävän työryhmän loppuraportti

Työryhmämuistio mmm 2011:9. Viljelijätukien valvonnan rationalisointivaihtoehtoja selvittävän työryhmän loppuraportti Työryhmämuistio mmm 2011:9 Viljelijätukien valvonnan rationalisointivaihtoehtoja selvittävän työryhmän loppuraportti Viljelijätukien valvonnan rationalisointivaihtoehtoja selvittävän työryhmän loppuraportti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 8.5.2000

YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 8.5.2000 YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 8.5.2000 1. TUKIKELPOISUUSPERUSTEET 1.1. Sitoutuminen Ympäristötukea voidaan maksaa tässä tarkoitetut ehdot täyttävälle viljelijälle edellyttäen, että tämä on toimittanut kirjallisen

Lisätiedot

TUKIHAKUKOULUTUS 2015 23.3.2015 1

TUKIHAKUKOULUTUS 2015 23.3.2015 1 TUKIHAKUKOULUTUS 2015 23.3.2015 1 TÄYDENTÄVÄT EHDOT Tukihakemuksen jättänyt viljelijä on vastuussa täydentävien ehtojen noudattamisesta vuonna 2015 aikavälillä 01.01-31.12.2015 Hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot