PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN OSAYLEISKAAVA LUONNOS. Turussa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN OSAYLEISKAAVA LUONNOS. Turussa 13.11. 2013"

Transkriptio

1 PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN OSAYLEISKAAVA LUONNOS Turussa AIRIX Ympäristö Oy PL TURKU Puhelin Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki ja Oulu

2

3 - 1 - luonnos PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN OSAYLEISKAAVA Kaavaselostus, joka koskee päivättyä kaavakarttaa. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Osayleiskaava Osayleiskaava laaditaan Pyhärannan kunnan valtatie 8:n molemmin puolin sijoittuville taaja-alueille Ihoden ja Polttilan kyläkeskuksiin sekä Varhokylän itäiselle osalle. Osayleiskaavan tavoitteena on yleispiirteinen suunnittelun ohjaus. Osayleiskaava on RL 42 mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava. Kaava-alueen sijainti ja rajaus Osayleiskaava-alue käsittää Ihoden, Polttilan ja Varhokylän kyläalueita molemmin puolin valtatie 8:aa. Etelässä alue rajautuu Laitilan kunnan rajaan ja pohjoisessa, idässä ja lännessä maa- ja metsätalousalueisiin.

4 - 2 - luonnos 2 TIIVISTELÄ Kaavaprosessin vaiheet - kaavan aloitusneuvottelu Läsnä olivat kunnan, Varsinais- Suomen ELY-keskuksen, Varsinais-Suomen maakuntamuseon ja konsultin edustajat - osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui kunnanhallitus päätti osayleiskaavoituksen vireilletulosta ( 233) - kaavan vireille tulosta kuulutettiin paikallislehdessä ja kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla valmisteluvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin kunnanhallitus hyväksyi luonnoksen - kaavaluonnos asetettiin valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville väliseksi ajaksi - luonnosvaiheessa pyydettiin viranomaislausunnot - kaavanlaatija antoi vastineensa lausuntoihin ja huomautuksiin - kunnanhallitus hyväksyi osayleiskaavaehdotuksen - kaavaehdotus asetettiin nähtäville väliseksi ajaksi - ehdotusvaiheessa pyydettiin viranomaislausunnot - kaavanlaatija antoi vastineensa lausuntoihin ja muistutuksiin - kunnanhallitus hyväksyi osayleiskaavan ja esitti kunnanvaltuustolle kaavan hyväksymistä - kunnanvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan

5 - 3 - luonnos 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Alueen yleiskuvaus Kaava-alue käsittää Ihoden ja Polttilan kyläkeskukset, liittyvää asutusta ja elinkeinoja sekä Varhokylän itäistä kylätaajaman osaa, joka käsittää pääasiassa Kirikallion asemakaavoitetun teollisuusalueen ympäristöineen. Alueen halkaisee ja 60- lukujen taitteessa rakennettu valtatie 8. Kylärakenne pohjautuu edelleen kauttaaltaan vuosisatoja vanhaan kylätiestöön, joista raittina selvimmin erottuu koko alueen halki kiemurteleva vanha Turku-Rauma-maantie. Kylien asutus sijoittuu reunustamaan Ihodenjoen matalan laakson murroslinjaa. Pääasiassa loiville mäille sijoittuvaa kyläasutusta ja puustonpeitteisiä pihapiirejä ympäröivät metsäsaarekkeiden laikuttamat alavat peltoalat. Etelä-, itä- ja pohjoissuunnissa alue rajautuu soisiin, maastonmuodoiltaan vaihteleviin metsäalueisiin. Haja-alueen opaskartta Ilmakuva

6 - 4 - luonnos 3.2 Luonnonympäristö ja maisema aiseman rakenne Kaava-alue edustaa tyypillistä vakkasuomalaista maatalousmaisemaa, jonka luonnonympäristössä erottuu voimakkaasti vanha kulttuurivaikutus. Asutuksen ja maatalouden muokkaama kulttuuriympäristö leimaa kauttaaltaan maisemaa. Asutus on keskittynyt peltosaarekkeiden ohella jokilaakson pohjoispuolisille rinteille, ja vanhat pellot ja niityt ovat edelleen pääosin viljelykäytössä. Kaava-alueen kallioperästä suurin osa kuuluu Laitilan seudun laajaan pyterliittiseen rapakivigraniittialueeseen; Ihoden kyläalueen pohjoisosassa kallioperä muodostuu vanhemmista kallioperäkerrostumista granodioriittia, graniittia ja suonigneissiä. aalaji on pääasiassa moreenia ja paikoitellen rapakalliota. Otajärvestä mereen johtava Ihodenjoki valuma-alueineen muodostaa alueen vesistön rungon. Vakkasuomalaiseen tapaan erottuvat joki ja jokilaakso heikosti maisemassa. Ihodenjoki kokoaa pääasiassa ojitettujen peltojen kautta alueen valumavedet. Polttilan kylän kautta kaakosta Polttijärvestä laskeva Polttioja ja kaava-aluetta sivuava Sillanoja ovat muita suurempia ojia. Kaava-alueen ulkopuolella Ihodenjoen yläpuolinen Otajärvi on arvokkaana lintujärvenä merkittävä laaja Natura alue. Ihodenjoki laskee Ropanjärven kautta annervesi-nimiseen merenlahteen. Kaava-alueen vesistöjen vedenlaatu on välttävä/tyydyttävä, eikä niillä ole virkistys- tai esimerkiksi kalastuskäyttöä. Kasvimaantieteellisesti alue sijoittuu hemiboreaalisen eli tammivyöhykkeen ja eteläboreaalisen havumetsävyöhykkeen rajamaastoon. Alueella on etupäässä havu- ja sekametsiä. etsänpeitteisyys seuraa pääosin matalia rikkonaisia selänteitä alavien maiden jäädessä peltoaukeiksi. Lähteet: Vakka-suomen seutukunta. Kahdeksan kunnan maisemaselvitys. Loppuraportti. Arkkitehtitoimisto ARS Lounais-Suomen ympäristökeskus. Ympäristölupapäätös LOS-2005-Y (Ihoden jätevedenpuhdistamo) Liite 6 aisemallinen tarkastelu

7 - 5 - luonnos Luontoarvojen perusselvitys Yleiskaavoitusta varten on alueelta laadittu luontoselvitys. atikainen, Jyrki, atikainen Tikli. Pyhärannan Ihoden osayleiskaavan luontoarvojen perusselvitys Suomen Luontotieto Oy 2013 Alueelta ei ole todettu luonnonsuojelulain, metsälain tai vesilain mukaisia mukaisia suojeltavia luontotyyppejä tai -kohteita. Erityisistä luontokohteista on selvityksessä rajattu Varhokylän alueelta yksi liito-oravan elinpiiri, paikallistettu Lintudirektiivin liitteen I mukainen laji palokärki ja rauhoitettu (kuollut) mänty, Ihoden luoteisosasta direktiivilaji teeri, Ihoden taajaman ja valtatien välistä yksi perinnebiotooppi/kallioketo ja direktiivilaji pikkulepinkäinen sekä Ihodenjoen kaakkoispuolelta direktiivilajit peltosirkku ja ruisrääkkä. Lisäksi Ihodenjoen rannasta on havaittu silmällä pidettävien lajien luettelossa oleva rantasipi. Uhanalaisten lajien elinympäristöjen huomioiminen on yleiskaavatyössä aiheellista. Erityisesti näiden havaintojen perusteella on asemakaavoitusvaiheessa välttämätöntä laatia tarkemmat luontoselvitykset tarkempine rajauksineen, ainakin mikäli luonnonolosuhteita ei suoraan voida määritellä yksipuolisiksi. Alueelta laadittiin myös erillinen viitasammakkoselvitys ja lepakkoselvitys. Viitasammakkoa ei tavattu, mutta yleispiirteisiä lepakkohavaintoja tehtiin kohtuullisesti (pohjanlepakko, viiksisiippa, isoviiksisiippa). Erityisesti asemakaavoituksen yhteydessä tulisi tehdä tarkemmat lepakkoselvitykset. Liite 2 Luontoselvitys

8 - 6 - luonnos 3.3 Kulttuuriympäristö Vielä pronssikaudella merenpinta oli huomattavasti nykyistä korkeammalla, ja kaavaalue oli pitkälti luotojen laikuttamaa vesialuetta. Alueella on yksi tunnettu seudun asutuksesta kertovia varhaismetallikautinen hautaröykkiöryhmä. Vastaavia hautaröykkiöitä on siellä täällä kylän alueella kaavarajauksen ulkopuolella. Rantaviivan vetäydyttyä on asutus laajentunut alueen selänteille. Ihoden kylätontilta Vähä- Aunelasta on löytynyt merkkejä rauta-aikaisesta asutuksesta ja haudoista. Pysyvä asutus on keskiaikaista, ja 1500-luvulla tiedetään Ihodessa olleen 7-10 taloa, Polttilassa kaksi. Ihoden ja Polttilan kylätontit sijoittuvat luonnonmaisemallisiin avainkohtiin jokilaakson molemmin puolin. Peltoviljely on luontevasti keskittynyt alavaan jokilaaksoon. Turku-Rauma -maantie on viimeistään myöhäiskeskiaikainen, ja rantatien asema postitienä Vaasaan asti sisämaalinjausten sijaan vahvistui 1600-luvun lopulta alkaen. Isojakokartoissa nykyinen linjaus näkyy selvästi maantienä. aantielinjaus oli osa valtatie 8:aa lukujen vaihteeseen saakka, jolloin nykyinen valtatielinjaus rakennettiin. Kaava-alueella on viisi tunnettua kiinteää muinaisjäännöstä, joista kolme on esihistoriallista; maakuntakaavalla noteerattuja ovat myös historiallisina kohteina kaksi kivikellaria Ihoden Kylätien pohjoispäässä. Liite 5 uinaisjäännökset Lähteitä: digi.narc.fi/ - Kansallisarkiston digitoitu kartta-aineisto Häyrynen, aunu, Lähteenmäki, ikael (toim.). Pohjanlahden Rantatie. Ratsupolusta rannikon matkailutieksi. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen laitoksen julkaisuja XV. Pori 2009 Varsinais-Suomen maakuntakaava. Vakka-Suomi. Varsinais-Suomen liitto Turun maakuntamuseo. Rakennusinventoinnit 1991, 2008

9 - 7 - luonnos 3.4 Rakennettu ympäristö Alueen perinteinen kylärakenne keskittyy tiiviihkösti vanhan Turku-Rauma-maantien molemmin puolin ilmastollisesti ja maastonmuodoiltaan edullisille matalille selänteille. Asemakaavoitetut laajennusalueet muodostavat Ihodessa jo taajamamaisempaa asutusrakennetta. Erityisinä kokonaisuuksina erottuvat yksittäiset teollisuuskohteet sekä Kirikallion teollisuusalue. Alueen rakennuskanta on monenikäistä ja käsittää sekä ja 1900-lukujen talonpoikaista rakennuskulttuuria, entisiä torppia ja 1900-luvun alun pienipiirteistä asuinrakentamista että sotien jälkeistä pientalo- ja modernia omakoti- ja rivitaloasutusta. yös tilojen rakennuskanta asuinrakennuksineen ja tuotantorakennuksineen on paikoin uusiutunut samassa tahdissa. Kaava-alueen vanhasta rakennuskannasta osa on inventoitu vuosina 1991 (Ihode) ja 2008 (Ihode, Polttila). Inventoinnin lisäksi on rakennetun ympäristön kohteita havainnoitu maastokäynneillä kaavaesityksen kannalta tarpeellisin osin. Tarkastelussa painottuvat rakennusten ja ympäristön maisemallinen asema sekä kohteiden rakennushistoriallinen tyypillisyys ja alkuperäisen ulkoasun säilyneisyys. m. kohteiden suunnitteluaikainen kunto ja karttasijainnit on tarkistettu osittain vanhentuneisiin inventointitietoihin nähden. Ihode Ihoden kylätaajama on rakentunut vanhan Turuntien varrelle mäkiseen ja kallioiseen pääosin Ihodenjoen laakson pohjoispuoliseen reunaan. Kylätontti sijoittuu välittömästi laakson pohjoispuoliseen maantien mutkaan luvun lopun vakiintuneesta seitsemästä kantatalosta muodostettiin isossajaossa ja myöhemmin jakamalla useampia: Vähä-Aunelasta Uusitalo 1753, Iso-Aunelasta Uusikartano 1768; lisäksi kahtia jaettiin Salvi, Lotila, ikola ja Junnila. Vuonna 1850 pääosan kylän taloista tuhonneen tulipalon seurauksena osa taloista siirrettiin syrjemmälle. yöhemmin jaettiin Lotilasta Vainiotalo 1895 ja 1900-l. alussa Tyynelä, Salvista 1889 Vainio-Salvi ja Kylä-Salvista 1904 Suomela. Turuntien ja kyläteiden varsille sijoittuu lisäksi kohtuullisesti vanhoja torppia ja uudempaa asuinrakentamista. Kyläkuva on muuttunut dramaattisesti lukujen aikana, kun vanhaa kantatalojen ja muuta rakennuskantaa on purettu ja korvattu uudella tyyppirakentamisella. Kylä-Salvi ja Vainiotalo sekä Kylä-Lotilan päärakennus ovat parhaiten säilyneet rakennuskokonaisuudet. Koulu-Junnilan tontilla oleva 1910-luvulla rakennettu jugendvaikutteinen kansakoulurakennus on saanut 2013 purkutuomion heikon kuntonsa ansiosta. Asemakaavoitettuna taajamana kylä on laajentunut jonkin verran koillis- ja pohjoissuunnissa: uudemmat omakoti- ja rivitalot sijoittuvat Kodisjoentien ja Ihoden kylätien (vanha Turuntie) pohjoispuoliselle kolmiomaiselle vyöhykkeelle sekä koilliseen Ihodenjoen laaksonreunaa myötäillen.

10 - 8 - luonnos Vanhan Turuntien ja valtatien liittymä muodostaa hankalahkon risteyksen. Risteys on korkeahkolla maaston osalla. Osuuspankki, teollisuutta. Valtatie katkaisee vanhan kylärakenteen. Kyläkauppa. Kylätietä koilliseen. Vanhempi asutus seurailee raittia. Näkymä kylätieltä aikolaan on tärkeä avoin näkymä. Kylätietä pääliittymän suunnasta koilliseen; kylätien mutka.

11 - 9 - luonnos Kylätien jyrkkää mutkaa. Kotimäki. Imppula. Entinen osuuskaupparakennus. Kylätontin keskeisiä tilakeskuksia. Uusitalo ja Kylä-Lotila; takana Vähä-Aunela. Kylä-Lotilaa. Kylä-Salvin päärakennusta ja kivinavettaa kunnostetaan.

12 luonnos Alakoulurakennus ja sen laajennus. Vanhalla koululla on purkupäätös kosteusvaurioiden vuoksi. Kunnan palveluita löytyy uudehkosta hallintorakennuksesta, jossa toimii mm. kirjasto. Omakotialueita.

13 luonnos Juusela, Sainio, Kallio, Pajala. Kylätietä luoteeseen. Perinteiset kapearunkoiset tiensuuntaiset asuinrakennukset ovat osin vanhemmassa, osin muutetussa asussa. Uudemmat rakennukset sijoittuvat vapaammin. Uusi kevyen liikenteen väylä ulottuu koulun tienoolta valtatien alikululle. Kivikellari, muinaisjäännöskohde. Saaristolantieltä erkanevan omakotiasutuksen suunnasta on niukka alikulku kylätaajamaan päin.

14 luonnos Vainiotalo sijaitsee erillään kylätien varren asutuksen ja valtatien välissä. Eteläpuolella on arvokasta perinnemaisemaa. Valtatietä kylän pohjoisosan kohdalla.

15 luonnos Koulun kohdalta erkaneva Kodisjoentie edustaa kaava-alueen matkalta hyvin säilynyttä harvahkoa kylärakennetta ja perinteistä rakennuskantaa pihapiireineen ja peltoineen. Uusikartano.

16 Ihoden eteläosaa Vanhaa Turuntietä. ylly. Ihodenjoki luonnos

17 luonnos Polttila Polttilan kyläkeskus keskittyy Ihoden kylän lounaispuolelle, valtatien 8:n länsipuolelle loivalle mäelle viljelysmaiden keskelle. Vanha Turuntie ja kylän pääraitit noudattelevat isojaon aikaisia reittejään. Kylän halki luoteis-kaakkoissuunnassa kulkee pieni Polttioja, joka laskee kylän valtatie 8:n itäpuoliseen soiseen Polttijärveen. Länsikulmalla virtaa Ihodenjokeen laskeva Sillanoja. Kylän pääosin metsäiset ja soiset maa-alueet ulottuvat valtatien toiselle puolelle Otajärveen saakka. Isojaon aikaisia kantataloja ovat entinen sotilasvirkatalo Perhe ja kahtia halottu Kleemola (Yli-Kleemola, Alakleemola/Kleemola). Kaikki sijoittuvat vanhalle kylätontille, mutta niiden rakennuskanta on uudistunut. Kylän muukin asutus sijoittuu Turuntien ja kyläteiden varsille. Alueella on suhteellisen vähän maankäytön muutospaineita: rakentaminen painottuu satunnaiseen täydennysrakentamiseen. Kantatalot sijoittuvat kylätontille omalle peltojen ympäröimälle mäelleen. Ympärillä on laajoja viljelysalueita. Asutusta. Keskellä entinen koulu. Kirikallio Kirikallion teollisuusalue muodostaa oman erillisen, asemakaavoitetun kokonaisuutensa, ja alueen rakenne pohjautuu varsin uuden teollisuuden keskittymään hyvien liikenneyhteyksien varrella seututie 196:n, Pyhäranta-Taivassalo-maantien ja vt. 8:n liittymän läheisyydessä. Alue kuuluu Varhokylän alueeseen, mutta itse kyläkeskus jää kaavarajauksen ulkopuolelle Sillanojan halkoman peltomaan länsipuolelle. Korkean kallioisen mäen, Kirikallion, huipulla on entinen tanssilava ja nykyinen kokoontumistila, joka nykyisellään rajautuu varsin tiiviisti etelärinteen teollisuuskortteleihin. Kalliosaarekkeen pohjoisosan kautta kulkee valaistu ulkoilureitti/latu.

18 luonnos Kirikallion teollisuusaluetta. Kirikallion lava. Kalliomaastoa. Lähteitä: Varsinais-Suomen maakuntakaava. Vakka-Suomi. Varsinais-Suomen liitto Turun maakuntamuseo. Rakennusinventoinnit 1991, 2008

19 luonnos 3.5 Suunnittelutilanne aakuntakaavoitus Pyhärantaa koskeva Vakka-Suomen maakuntakaava (Vakka-Suomi) on maakuntavaltuuston hyväksymä ja ympäristöministeriön vahvistama. aakuntakaavassa samoin kuin vanhassa seutukaavassakin on uutena varauksena esitetty mm. uusi yhdystieyhteys (yhteystarve) Ihoden keskustan ja Rohdaisten kuntakeskuksen välillä. Ote maakuntakaavasta aakuntakaavan kaava-aluetta koskevat merkinnät ja määräykset: A904 t007 et003 Ihoden taajama TAAJAATOIINTOJEN ALUE Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät asumisen ja muiden taajamatoimintojen alueet. Sisältää asuinalueiden lisäksi paikallisia palvelukeskuksia, työpaikka-alueita ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia, pienehköjä teollisuusalueita sekä seututeitä pienempiä liikenneväyliä, lähivirkistysalueita sekä erityisalueita. Ihoden oleva teollisuus laajentumisalueineen TEOLLISUUSTOIINTOJEN KOHDE Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät teollisuus-, varasto- ja vastaavaan käyttöön osoitetut alueet niihin kuuluvine suojavyöhykkeineen sekä liikenne- ja yhdyskuntateknisen huollon alueineen. SUUNNITTELUÄÄRÄYS: Alueelle ei saa sijoittaa uutta asumista ilman erityisperusteita. Ihoden puhdistamo ERITYISTOIINTOJEN KOHDE Puolustusvoimien, ampumaratatoiminnan, kaivostoiminnan, energia- ja jätehuollon sekä vesihuollon alueet ja kohteet. Jätevedenpuhdistamokohde

20 luonnos sr4221 srr4206 sr4220 sr4222 sm4402 sm4434 smh4402 smh4403 V V vt Raunela Vanhat kylätontit ja raitti Kylä-Lotila Uusitalo ERKITTÄVÄ RAKENNETUN YPÄRISTÖN KOKONAISUUS / -RYHÄ / -ALUE Valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät vaalittavat rakennetut ympäristöt. Tunnus viittaa luetteloon inventoiduista rakennetun ympäristön kokonaisuuksista (sr), ryhmistä (srr) ja alueista (sra). SUUNNITTELUÄÄRÄYS: Suunnittelun ja rakennustoimenpiteiden tulee olla kokonaisuuden säilymistä turvaavia ja edistäviä. Ihode Vähä-Aunela Ainola (ent. Salvi) Lemmenkuja UINAISUISTOLAIN RAUHOITTAA KIINTEÄ UINAISJÄÄNNÖS Tunnus viittaa luetteloon inventoiduista muinaisjäännöskohteista (sm) ja -alueista (sma) sekä vedenalaisista muinaisjäännöksistä (sh). SUOJELUÄÄRÄYS: uinaisjäännökset tulee ottaa huomioon maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa. useoviranomaisilta on muinaismuistolain mukaisesti pyydettävä lausunto suunnitelmista ja toimenpiteistä alueella. Kuntakaavoituksen yhteydessä on suoritettava puuttuvat muinaisjäännösinventoinnit. VESIHUOLTOLINJA UUSI VESIHUOLTOLINJA VALTATIE UUSI ERITASOLIITTYÄ TIELIIKENTEEN YHTEYSTARVE Kaava-alueen tuntumaan jää lisäksi: ea002 ERITYISTOIINTOJEN KOHDE Puolustusvoimien, ampumaratatoiminnan, kaivostoiminnan, energia- ja jätehuollon sekä vesihuollon alueet ja kohteet. Ampumarata. Liite 6 aakuntakaavan alueet ja kohteet Yleiskaavoitus Ihoden kyläalueen oikeusvaikutteeton osayleiskaava on valtuuston hyväksymä. Kaava on tarkkuudeltaan karkeahko, ja se esittää käyttötarkoitusmerkintöjen ohella mm. liikenteellisiä ratkaisuja.

21 luonnos Osayleiskaava 1989

22 luonnos Asemakaavoitus Osa Ihoden välittömästä kylätaajamasta ja mm. Kirikallion teollisuusaluetta on asemakaavoitettu. Osayleiskaavassa huomioidaan olevat asemakaavat, mutta samalla niiden ajantasaisuutta arvioidaan siten, että osayleiskaava ohjaa tarkoituksenmukaisesti mahdollisia tulevia kaavamuutoksia ja laajennustarpeita. Otteet asemakaavayhdistelmistä, eivät mittakaavassa

23 luonnos Rakennusjärjestys Pyhärannan rakennusjärjestys on kunnanvaltuuston hyväksymä ja se on tullut voimaan Pohjakartta 3.6 Liikenne Osayleiskaava on laadittu peruskarttapohjalle mittakaavaan 1: Pohjakarttana on käytetty aanmittauslaitoksen maastokarttaa EUREF-FIN -koordinaatistossa (ETRS- GK22). Kiinteistötiedot perustuvat aanmittauslaitoksen numeeriseen kiinteistörajaaineistoon (nkrk). Perinteinen kylätiestö, mukaan lukien myöhäiskeskiaikainen maantie, vanha Turku- Rauma-tie, joka Ihoden Kylätien osalla muodostaa yhdystien 12633, määrittää yhä pitkälti kylien perusrakennetta. Vt. 8, Turusta Pohjois-Pohjanmaalle ja edelleen E8- tienä Norjan Tromssaan johtava rannikon pääväylä katkaisee perinteisen kylärakenteen, mutta tuo myös varteensa hyvät kaukoliikenneyhteydet. Valtatie 8:n estevaikutus tulee jatkossa korostumaan liikenteen kasvun ja valtatien perusparantamisen myötä. Valtatie ja sen liittymät määrittävät liikenteellisesti kyläalueiden, elinkeinojen ja uuden asutuksen laajentumista. Pitkällä tähtäimellä yksityistieliittymien poistot ja myös kaava-alueen osalta uudet liittymä- ja rinnakkaiset liikennejärjestelyt aiheuttavat muutoksia lähialueiden liikennevirtoihin. Varhokylän valtatieliittymästä erkanee Rohdaisten ja Taivassalon suuntaan kunnan merkittävin poikittainen liikenneyhteys. Seututien 196 Pyhäranta-Taivassalo varrelle sijoittuu myös jonkin verran kyläasutusta. Valtatien liittymäjärjestelyihin varautuminen ja mm. Ropan pohjavesialueen aiheuttaman suojaustarpeen vuoksi on maakuntakaavassa esitetty uusi, linjaukseltaan avoin uusi poikittainen tieyhteystarve suoraan Ihoden ja Rohdaisten välille. Ihoden kylätien varteen on toteutettu vasta kevyen liikenteen väylää.

24 luonnos 3.7 Väestö, elinkeinot, palvelut ja työpaikat Pyhärannan kunnan väestöennuste on hiljalleen laskeva. Erityistä ennustetta kylittäin ei ole laadittu, mutta ennakoitavissa kaava-alueen osalta on väestömäärän ennallaan pysyminen tai hienoinen kasvu: haja-alueiden asutuksen suhteellisesti voimakkaampi harventuminen kompensoituu selkeiden, elinvoimaisten kylätaajamien osalta erityisesti vanhenevan väestön keskittymisenä niihin. Tämä kuitenkin edellyttää tiettyä asuntotarjontaa ja toisaalta palvelujen ja elinkeinojen säilymistä. Väestöennuste Väestön määrä Osuus väestöstä, prosenttia Yhteensä Varsinais-Suomi 2011 tot ,68 65,09 19, ,62 64,46 19, ,5 62,82 21, ,49 60,64 23, ,22 59,32 25, ,83 58,23 26, ,46 57,64 27, ,25 57,79 27,96 Pyhäranta 2011 tot ,09 62,01 21, ,77 61,45 22, ,31 59,51 25, ,85 56,52 28, ,1 54,94 29, ,91 54,08 31, ,75 53,89 31, ,67 54,83 30,5 Kaava-alueella on maatalous edelleen tärkeä elinkeino, ja laajat peltoaukeat ovat pääosin viljelykäytössä. Lisäksi alueella harjoitetaan mm. puutavara- ja rakennus-, kone- ja asennus-, hoiva- ja kuljetuselinkeinoja. Teollista tuotantoa edustavat mm. lasiteollisuuden tuotantolaitokset. Yksityisinä palveluina alueella on mm. kyläkauppa/kahvio sekä huoltoasema. Ihodessa toimii 21-paikkainen päiväkoti ja neliopettajainen alakoulu. Vuosiluokkien 7-9 opetus järjestetään etupäässä Laitilassa ja Raumalla. Ihodessa on myös kirjasto. Koululla on hyötyjätepiste. uutoin alueella tukeudutaan Rohdaisten ja laajemmin Laitilan keskustan ja Rauman suuntiin ja osittain laajempiin seudullisiin palveluihin ja työpaikkatarjontaan. Pyhärannan kunnan rakenteessa Ihodella on suuri merkitys yritys- ja liiketoimintojen kehittymisen kannalta. Valtatie 8:n mahdollistamat sujuvat liikenneyhteydet tekevät taajamasta kunnan oloissa poikkeuksellisen houkuttelevan muiden taajamien sijoittuessa syrjemmälle rannikonmyötäisesti.

25 luonnos 3.8 aanomistus Alueen maanomistus on luonnollisesti sirpaleista ja painottuu selvästi yksityiseen maanomistukseen. Pyhärannan kunta on suurin yhteisömaanomistaja. aanomistustiedot kaavan laadintaa varten on saatu aanmittauslaitoksen päivitetyistä tietokannoista Vakka-Suomen yhteisen paikkatietohankkeen kautta. Lisäksi käytetään aanmittauslaitoksen numeerista kiinteistöraja-aineistoa (nkrk). Rakennusten ja lupien osalta kaavan laadinta perustuu rakennusvalvonnan tietoihin. 3.9 Yhdyskuntatekniikka Alueen vesihuolto perustuu talousveden osalta Ropan pohjavesialueen vedenottamoihin. Pääosa verkostosta on kunnallista; Ihodessa on yhä toiminnassa pienehkö vesiosuuskunta. Ihodessa on oma jätevedenpuhdistamo: sen saneerauksen vaihtoehtona on jossakin vaiheessa ollut esillä uuden siirtoviemärin suunnittelu ja toteutus Rauman suuntaan. Ihoden kylätaajama ja osa Polttilasta sekä Kirikallion teollisuusalue ovat viemäriverkoston piirissä. Varhokylän kaava-alueen ulkopuolisen kyläalueen liittäminen viemäriverkostoon lähelle toteutetun paineviemärin kautta on jatkossa mahdollista. Ote vesihuollon kehittämissuunnitelmasta (AIRIX Ympäristö Oy 2009) Vesihuollon toiminta-alue (alustava)

26 luonnos 3.10 Ympäristön häiriötekijät Ohikulkuliikenteen melu- ja estevaikutus on ympäristöhäiriöistä merkittävin. Ihodessa kaava-alueen läheisyydessä oleva ampumarata aiheuttaa jonkin verran meluhaittaa erityisesti harvahkolle pohjoiselle asutukselle Osayleiskaavan tavoitteet Yleiset tavoitteet Yleiskaavoituksen tavoitteena on ollut laatia kylätaajamien alueelle tarkempaa suunnittelua, mm. asemakaavoitusta ohjaava osayleiskaava. Yleiskaavan toteutumisen tavoiteaikana pidetään noin noin vuotta. itoitustavoitteet Koska osayleiskaavalla ei ole tarkoitus suunnitella yksityiskohtaisesti maankäyttöä vaan ohjata tarkempaa suunnittelua, ei erityistä osayleiskaavaan suoraan liittyvää mitoitusta ole esitetty. Osayleiskaavalla on kuitenkin esitetty sopivia asemakaavoittaen toteutettavia laajentumissuuntia lähinnä välittömästi Ihoden taajamaan liittyen sekä elinkeinorakentamisvarauksina mahdollisiin uusiin liikennejärjestelyihin tukeutuen Osayleiskaavan vaihtoehdot ja vaihtoehtojen valinta Erityisesti luonnosvaiheessa tutkittiin liikenteellisiä vaihtoehtoja. Avainasemassa ovat olleet Ihoden kylätien liittymän siirtämiseen varautuminen ja Rohdaisten yhdystien varauksen linjausten vaihtoehdot. Ihoden nykyisten liittymien katkaisu tai siirto eivät ole välittömästi ajankohtaisia, mutta osayleiskaavalla on tutkittava myös tulevat tarpeet ja varmistettava varautuminen mahdollisiin tuleviin järjestelyihin siten, ettei kaavalla vaikeuteta maakuntakaavan toteuttamista tai valtakunnallisten tavoitteiden mukaisia valtatien liikennejärjestelyjä. aakuntakaavassa yhteystarpeena esitetty uusi yhdystie on maakuntakaavakartalla karkeahko varaus, johon on myös osayleiskaavassa jätettävä toteutusmahdollisuus. Asemakaavatasolla keskeinen valtatieliittymä on päätynyt esitettäväksi aivan Ihoden kyläkeskuksen kohtaan, alavaan notkelmaan pohjoiseen nykyisestä liittymästä. Ihoden kylätielle liikenneyhteys liittyisi kirjaston ja paloaseman kohdalta. Vanhan Turuntien valtatieliittymä tulisi tällöin välttämättä korvattavaksi länsipuolisella kiertotieyhteydellä uudelle Rohdaisten yhdystielle, kun ahtaassa kohdassa oleva nykyinen, vanha liittymä poistuisi ja jäisi mahdolliseksi eritasoristeykseksi ilman liittymää. Osayleiskaavaluonnoksessa on esitetty tämän ratkaisun kanssa vaihtoehtoinen järjestely, jossa Ihoden pääliittymä sijoittuisi joen eteläpuolelle yhdistäen Vanhan Turuntien ja Ihoden kylätien. Ratkaisu mahdollistaisi mm. tehokkaammat valtatien itäpuolisten alueiden rinnakkaisliikenneyhteydet ja näiden alueiden hyödyntämisen mm. yrityskäyttöön. Rohdaisten yhdystievaraus liittyisi valtatielle kiertäen Ihoden kylän eteläosan. Ratkaisu edellyttäisi uuden pitkähkön liittymätien rakentamista Ihoden kylätien mutkasta, maastollisesti mahdollisesta paikasta, kohti etelään siirtyvää liittymää.

27 luonnos ahdollisia tulevia liikenteen ongelmakohtia ja vaihtoehtoisia ratkaisuja

28 luonnos Yleiskaavatasolla luonnosvaiheessa tarkemmin tutkittuja vaihtoehtoja:

29 luonnos 4 OSAYLEISKAAVAN KUVAUS 4.1 Kaavan rakenne Taajama ja liikenne Kaavaratkaisu pohjaa olevaan kylärakenteeseen, johon kohdistuvat muutokset ovat todennäköisesti hitaita ja erityisesti rakentamisen osalta pienimittakaavaisia. Kyläalueisiin suoraan liittyvät rakentamisaluevaraukset ovat laajuudeltaan hillittyjä mutta riittäviä ja perustuvat pääosin olevaan kylärakenteeseen. Kyläalueilla rakentamista ohjataan poikkeuksetta asemakaavoilla. Osayleiskaava määrittää paitsi rakentamismahdollisuudet, myös ennen kaikkea alueet, joille ei tulisi rakentaa sekä muut ympäristön tuomat rajoitukset erilaisiin maankäyttötarkoituksiin. erkittävimmät osayleiskaavalla esitettävät muutokset liittyvät liikennejärjestelyihin ja niiden mahdollistamiin, portaittain toteutettaviin uudisrakentamisvarauksiin valtatien lähialueilla. Pitkällä tähtäimellä varautuminen valtatien liittymäjärjestelyihin vaikuttaa myös välittömästi mahdollisuuksiin osoittaa erityisesti uusia yritysaluevarauksia. Osa varauksista edellyttää toteutuakseen liikennejärjestelyjen kuten liittymäteiden valmiin toteutuksen. Nämä varaukset kuvastavat aikataulultaan pitkän tahtäimen maankäyttötavoitteita. yös osa uusista yritysvarauksista on kuitenkin otettavissa käyttöön liikenteellisten edellytysten täyttyessä ja kaavatilanteen salliessa. Osayleiskaavalla esitetään kaikki valtatien liittymät. Varsinaisia liittymäpaikkoja on luonnoksessa esitetty kaksi: Ihoden pääliittymä sekä Varhokyläntien paikallisesti tärkeä liittymä. Osayleiskaavan liikenneratkaisulla pyritään varmistamaan mm. valtatien itäpuolisten alueiden rinnakkaisliikenteen sujuvuus. Osayleiskaavalla ei varsinaisesti oteta kantaa siihen, miten pitkälle järjestelyt voidaan toteuttaa itse valtatien väyliin ja liikennevirtoihin sovittaen tai kuinka liittymäjärjestelyjen kustannukset jakautuvat. Liikenneyhteyksistä toistaiseksi epävarmin ja avonaisin on maakuntakaavassa esitetty Rohdaisten yhdystie. Toteutuessaan hanke olisi paikallisesti erittäin merkittävä ja yhdyskuntarakenteeseen voimakkaasti vaikuttava projekti. yös valtatien merkittävät parannukset ovat aikataulultaan, suunnitelmiltaan ja rahoitukseltaan avoimia. Osayleiskaavan toteutus jää näiden perusteella huomattavan epävarmaksi: kaava kuitenkin mahdollistaa alueen tavoitteellisen kehityksen myös ilman mittavia liikennehankkeita. Ratkaisut sekä taajaman että liikenteen osalta täydentyvät kaavaprosessin aikana. Luonto ja kulttuuriympäristö Kaavassa on huomioitu muutamia arvokkaita luonnon- ja kulttuuriympäristön paikallisesti arvokkaita ja/tai leimallisia alueita ja kohteita. luo-1 -merkityillä alueilla on joko varsinaista suojelualuepotentiaalia tai paikallisesti leimallisia luonnon- tai perinnemaisema-arvoja. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta on myös esitetty monin päällekkäisin merkinnöin sekä kokonaisuuksina maakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen likimääräiset rajaukset että käyttötarkoitusmerkintöihin liittyviä merkintöjä.

30 luonnos /s-lisämääreellä merkityt kyläalueiden ja maatilojen pihapiirien aluemerkinnät eivät sisällä suoraan rakennussuojelua, vaan viittaavat laadintavaiheessa todettuihin ympäristölle ominaisiin arvokkaisiin piirteisiin, joita asukkaat ja rakentajat toivottavasti vastaisuudessakin osaavat ottaa huomioon ja arvostaa elinympäristönsä osana. Lisäksi merkinnällä sr on esitetty suojeltavia rakennuksia ja rakennusryhmiä, jotka on lueteltu erillisessä liitteessä. Kohteilla on paikallismaisemassa sekä paikallisen rakennushistorian ja kulttuurihistorian kannalta huomattavaa merkitystä. Kohteet on valikoitu sekä inventointien arvotusten että maastotarkastelun perusteella. Tunnetut muinaisjäännöskohteet (esihistorialliset ja historialliset) sekä luonnonmuistomerkit on osoitettu vastaavin merkinnöin (S, smh, SL). Liite 3 Liite 4 Luonnonympäristön suojelumerkinnät, luettelo Rakennetun kulttuuriympäristön kohteita ja kokonaisuuksia, luettelo ja kartta Rantarakentaminen Alueen ainoan vesistöksi luokiteltavan elementin muodostaa Ihodenjoki. Vähäisellä joella ei ole erityistä painetta rantarakentamiseen. Rantarakentamista ei ole ollut tarvetta tarkastella erikseen. 4.2 itoitus ja palvelurakenne Alueella ei ole odotettavissa erityistä palvelutilanteen kehittymistä: toisaalta kaava sallii kyläalueilla ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman elinkeinotoiminnan asemakaavan puitteissa. Valtatien hyvien liikenneyhteyksien ja näkyvyyden perusteella on esitetty kohtuullisesti uusia teollisuusvarauksia sekä Vanhan Turuntien että valtatien läheisyyteen. Alueella on ollut kohtuullisesti painetta yritysrakentamiseen, ja asemakaavoitettua teollisuusreserviä on niukasti. Uusia asuinrakennusalueita on esitetty kohtuullisesti: kaikki Ihoden taajaman uudisvaraukset sijoittuvat varsin tiivisti olevaan kylärakenteeseen erityisesti kylän kaakkoislaidalle. Liite 10 Seurantalomake 4.3 Kaavamerkinnät ja -määräykset Kaavamerkinnät ja -määräykset on esitetty kaavakartan yhteydessä.

31 luonnos 5 OSAYLEISKAAVAN VAIKUTUKSET JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 5.1 Yleiskaavan oikeusvaikutteet Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi (RL 42 1 mom.). Yleiskaava korvaa samaa aluetta koskevan aikaisemmin hyväksytyn yleiskaavan, jollei kaavassa toisin määrätä. Yleiskaava ei ole asemakaava-alueella voimassa muutoin kuin 1 momentissa tarkoitetun asemakaavan muuttamista koskevan vaikutuksen osalta (RL 42 3 mom.). Yleiskaavan keskeiset periaatteet tulee ottaa huomioon asemakaavaa laadittaessa. Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan toteutumista (RL 42 2 mom.). Velvoite koskee kaikkia kunnan ja valtion viranomaisia, joilla on alueiden käyttöön liittyviä suunnittelu- tai toteuttamistehtäviä. Lupaa rakentamiseen ei saa myöntää siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteutumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos yleiskaavasta johtuvasta luvan epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta tai valtio lunasta aluetta tai suorita haitasta kohtuullista korvausta (RL 43 1 mom.). Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa yleiskaava-alueella, jos purkaminen on yleiskaavamääräyksellä saatettu luvanvaraiseksi (RL mom.). Sama koskee tilannetta, jossa rakennusluvan myöntäminen edellyttää purkamista (RL mom.). Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, yleiskaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (RL 41 2 mom.). Yleiskaavalla voidaan maisemaa muuttava toimenpide määrätä luvanvaraiseksi (RL 43 2 mom.). Tällöin toimenpiteen edellytyksenä on, että kunta myöntää alueelle maisematyöluvan (RL 128 ja 140 ). Lupaa ei voida myöntää, jos toimenpide vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen. Ympäristöministeriö voi myöntää kunnalle luvan lunastaa alue, joka on yleiskaavassa osoitettu liikenneväyläksi, asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään yhdyskuntarakentamiseen ja jota tarvitaan kunnan suunnitelmanmukaiseen yhdyskuntakehitykseen (RL 99 3 mom.). Rantojen suunnittelutarpeen osalta RL 72 1 mom. mukaan meren tai vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena. Ihoden osayleiskaavan perusteella ei voida myöntää suoraan rakennuslupia. Osayleiskaava ohjaa ainoastaan yleispiirteisesti tarkempaa suunnittelua, ensisijaisesti asemakaavoitusta. Osayleiskaava-aluetta koskee suunnittelutarve. Osayleiskaavan perusteella maankäyttöhankkeissa on sovellettava tapauskohtaista harkintaa suunnittelutarveharkinnan tai muun lupaviranomaisen käytännön perusteella. aankäytön vaikutukset yleiskaavan toteutumisen, aluerakenteen ja ympäristön kannalta arvioidaan yleisesti ensisijaisesti rakennuslupavaiheessa. aankäyttö- ja rakennuslain ohella on myös muissa laeissa säännöksiä, joissa edellytetään yleiskaavan huomioon ottamista kyseisiä lakeja sovellettaessa. Näistä

32 luonnos keskeisimpiä ovat tielait, maa-aineslaki, vesilaki, metsälaki, jätelaki, rakennussuojelulaki ja ympäristönsuojelulaki. Luonnonsuojelulain ja muinaismuistolain huomioon ottamisesta säädetään RL 197 :ssä. 5.2 Kaavan vaikutusten arviointi (TÄYDENTYY) Kaavan suhde maakuntakaavaan Osayleiskaava tarkentaa maakuntakaavan varauksia sovittaen laajempia yhteystarpeita ja yhdyskuntarakenteelle esitettyjä tavoitteita paikallisiin olosuhteisiin ja maankäyttötarpeisiin. Paikalliset yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset Osayleiskaavalla varmistetaan kylätaajaman kehitysmahdollisuudet ottaen huomioon toteutukseltaan epävarmat pidemmän aikavälin tavoitteet. Taloudelliset vaikutukset Oikeusvaikutteinen osayleiskaava helpottaa mm. kunnan kaavoituksen ohjelmointia ja maapolitiikkaa. Yhdyskuntarakenteen maankäytöllinen ohjaaminen pitää myös kurissa kunnallisteknisiä ja palvelukustannuksia. Liikenteelliset vaikutukset Osayleiskaavalla varaudutaan mahdollisiin yhdyskuntarakenteeseen suuresti vaikuttaviin liikennejärjestelyihin esittämällä kylärakenteen kannalta toivotut kehityssuunnat. Ympäristövaikutukset alueella sekä lähiympäristössä Osayleiskaavan paikalliset ympäristövaikutukset liittyvät mahdollisten yksittäisten suurempien maankäyttöhankkeiden kuten liikennejärjestelyiden toteutukseen. Vaikutukset luonnonympäristöön Luonnon- ja kulttuurimaiseman erityispiirteet on huomioitu käyttötarkoitusmerkinnöissä sekä erillisinä suojelumerkintöinä. Osayleiskaavalla ei esitetä erityisiä luonnonolosuhteita vaarantavia varauksia. Sosiaaliset vaikutukset Kyläalueelle toivotaan hillittyä asukasluvun kasvua, johon osayleiskaava tarjoaa mitoitukseltaan sopivat mahdollisuudet. Kulttuuriset vaikutukset Osayleiskaavassa on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti erityisesti merkinnöin ja määräyksin todettu alueen ympäristön erityispiirteet ja kohteiden ja alueiden eriasteiset suojelu- ja säilyttämisperusteet. Avainasemassa kulttuurimaiseman ja ympäristön säilyttämisessä ovat kuitenkin maanomistajat ja asukkaat: kaavassa on pyritty tuomaan esille niitä ympäristöarvoja, jotka ovat osaltaan jopa itsestään selviä, mutta jotka toivottavasti tulevat edelleen huomioon otetuiksi rakennuskannan sekä kulttuurivaikutteisen luonnonympäristön hoidossa.

33 luonnos Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, ja niitä on tarkistettu aankäyttö- ja rakennuslain 24 :n 2 momentin mukaan alueidenkäytön suunnittelussa on huolehdittava valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden huomioon ottamisesta siten, että edistetään niiden toteuttamista. Tämä velvoite koskee oikeudellisesti kaikkea kaavoitusta. Toteutuessaan kaava edistää kunnan taloudellista kasvua ja kehitystavoitteita. Pyhärannan taajamista juuri Ihoden alue on valtatie 8:n tuoman liikenteellisen edun perusteella teolliselle ja palveluelinkeinotoiminnalle otollisin. Kaava tiivistää yhdyskuntarakennetta ja vahvistaa paikallista asutuskantaa ohjaamalla asutusta olevien kylätaajamien lähiympäristöön. Yhdyskuntarakennetta ei pyritä hajottamaan irrallisin uusin varauksin. yös uusien varausten osalta hyödynnetään olemassa olevaa vesihuolto- ja liikenneverkostoa ja ohjataan yhdyskuntateknisen huollon tehokasta järjestämistä. Kylien laitamilla on yksityisiä metsäalueita, jotka ovat jokamiehenoikeuksin ulkoilu- ja virkistyskäytössä. Näiden lisäksi on virkistysalueverkon osina esitetty mm. asemakaavoitettuun taajamarakenteeseen muodostuneet vapaa-alueet. Kaavan aluevarauksilla ei ole merkittäviä vaikutuksia lähiympäristön luontoarvoihin ja luonnon monimuotoisuuteen: erilaisin aluevarauksin ja suojelumerkinnöin on pyritty edistämään olevien luonnonolosuhteiden säilymistä.

34 luonnos 6 OSAYLEISKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 6.1 Suunnittelun tarve ja käynnistäminen Kunnanhallitus päätti osayleiskaavoituksen vireilletulosta ( 233). Kaavan vireille tulosta kuulutettiin paikallislehdessä ja kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla Osallistuminen ja yhteistyö Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavatyön aluksi laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka valmistui Suunnitelmaan saattoi tutustua vireilletulokuulutuksen julkaisemisesta lähtien koko kaavan laadinnan ajan. Kaikille tiedossa oleville yksinomaan ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille lähetettiin tieto kaavoituksen käynnistämisestä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan koottiin luettelo osallisista. Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Valmisteluvaiheen yleisötilaisuus järjestettiin Kaavaluonnos oli RL 62 mukaisesti laadintavaiheen kuulemista varten nähtävillä välisen ajan. Kaavaehdotus asetettiin RL 65 mukaisesti virallisesti nähtäville väliseksi ajaksi ja siitä pyydettiin lausunnot. Viranomaisyhteistyö Kaava on laadittu kunnan virkamiesjohdon, kunnanhallituksen ja kaavanlaatijakonsultin yhteistyönä. Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin Liite 9 Tiivistelmät esitetyistä kannanotoista, muistutuksista ja lausunnoista sekä kaavanlaatijan vastineet Kaavan hyväksyminen

35 luonnos 7 KAAVAN TOTEUTUS Osayleiskaavan toteuttamisesta vastaa Pyhärannan kunta. Turussa AIRIX Ympäristö Oy Jouni Kiimamaa Arkkitehti Päivi ujunen kaavasuunnittelija Liitteet Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Liite 10 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Luontoselvitys Luonnonympäristön suojelumerkinnät, luettelo Rakennetun kulttuuriympäristön kohteita ja kokonaisuuksia, luettelo ja kartta uinaisjäännökset aakuntakaavan merkinnät aisemallinen tarkastelu Viranomaisneuvottelumuistiot Tiivistelmät esitetyistä kannanotoista, muistutuksista ja lausunnoista sekä kaavanlaatijan vastineet Seurantalomake

36 OSAYLEISKAAVAERKINNÄT JA -ÄÄRÄYKSET: AP AO Pientalovaltainen asuinalue. Erillispientalovaltainen asuinalue. PYHÄRANNAN KUNTA Ihoden osayleiskaava AL Asuin- ja liiketoimintojen alue. 1: LUONNOS 5:116 2:55 11:3 6:32 6:68 6:66 6:42 6:76 6:75 AL-1 ALT Asuin- ja liiketoimintojen alue. Alueen toteuttaminen edellyttää hyväksyttävien liikennejärjestelyjen toteuttamista. Asuin-, liike- ja tuotantotoimintojen alue. Toiminta ei saa aiheuttaa ympäristöhaittoja. Turussa AIRIX Ympäristö Oy 1:119 1:55 1:57 2:20 2:22 2:24 2:3 3:5 6:7 5:100 7:55 7:49 4:21 1:58 876:1 8:20 5:62 3:14 5:131 7:52 2:16 2:14 6:6 6:9 7:54 2:26 8:27 12:1 4:12 7:3 6:12 5:59 4:23 13:0 5:60 5:134 16:0 5:11 8:18 4:17 5:5 6:11 6:39 876:3 5:121 4:31 3:16 AO 1:76 1:75 AO 5:135 2:50 2:62 2:52 T S 3 2 AO T 4:14 2:22 5:26 1:46 1:10 1:6 1:59 6:15 12:1 6:72 878:4 2:4 6:14 4:4 2:5 3:3 7:35 2:24 3:10 4:16 5:19 6:8 5:130 1:27 6:12 3:16 5:5 3:8 5:29 13:0 1:21 2:83 1:51 1:43 1:22 luo 4:32 2:57 ALT 1:119 2:63 1:57 6:36 6:35 6:37 6:34 6:38 6:39 6:30 1:20 2:38 smh 2:19 2: S :0 6:33 AP AP 11:5 AP T AP A/s 2:79 A/s SL 600 2:10 1:13 1:122 AT 2:22 2:51 1:12 3:89 1:95 1:25 1:15 1:34 1: :95 3:9 AT 1:26 luo sr 1: :96 2:83 1:9 ET VL smh 4402 AO 6:56 W T AP AP T 2:21 AP VL T 7:56 sr 8 AL/s 7:13 3:61 ET W 1:121 ET 3:12 TY AP 3:64 AP/s AP/s AP AP 3:68 T AP 3:44 A/s 6:84 2:64 2:20 11:8 2:16 6:85 6:70 5:96 2:40 6:82 5:92 5:130 2:24 6:83 5:77 AO AP 5:57 6:80 5:112 5:30 6:86 5:115 6:79 6:90 5:93 5:31 5:39 11:4 6:81 5:76 8:0 AP AP VL 6:88 5:98 5:53 5:51 5:84 6:89 1:100 5:5 5:50 5:114 sr 5:70 5:49 6:91 6:77 5:97 5:45 5:94 1:91 14:0 5:38 5:85 AL APAP/s 5 5:88 5:87 5:63 5:22 5:15 2:8 1:97 5:63 5:105 5:97 1:90 5:88 5:81 sr 5:36 2:9 1:99 5:104 5:124 6:78 5:86 5:6 6:68 5:101 VL 5:64 6: :0 1:93 5:102AP 5:43 5:132 6:37 1:98 1:92 5:65 13:0 5:89 5:87 5:33 5:72 5:44 5:7 12:0 5:71 5:127 5:126 5:74 5:73 VU 5:111 5:90 5:128 5:110 3:26 5:129 5:128 5:121 5:118 0:8 7:5 11:7 1:27 11:3 1:32 7:39 2:77 7:39 11:1 2:56 2:57 7:48 3:8 1:30 1:31 11:3 7:53 7:24 15:1 876:2 876:1 876:1 2:73 7:51 7:35 AP AL/s 3:89 2:69 AP 3:69 T T T 2:71 AP/s 2:61 5:120 2:10 6:38 2:49 2:32 AP/s 5:9 6:19 6:36 5:61 sr 2:55 6:34VU AP 5: :22 6:67 2:50 2:53 AP 1:62 3 YO/s 1:63 AP/s AP/s sr 1:12 1:65 1:2633 T AP 14 1:64 sr P1:117 sr 5: :31 32 sr 1:119 AL/s 3 1:60 1:81 1:40 1:120 1:6 6:61 3:30 7:0 9:1 2:37 sr sr 57 vt sr 53 3:65 7: :43 1:4 1: :72 1:30 1:73 6:73 5:21 1:35 1:71 1: :1 876:1 2:0 3:38 6:74 7:33 3:16 3:74 3:39 2:8 4:1 4:0 3:49 3:26 sr 3:73 3:37 3:40 3:31 3:51 2:9 2:9 6:53 2:39 2:73 3:85 3:32 s :4 3:5 3:67 2:77 6:62 2:48 6:74 3:66 7:41 3:66 3:75 sr S :26 3:3 3:7 3:42 2:59 3:93 3:36 3:24 3:61 2:51 2:78 2:82 6:33 s :57 1:55 1: :57 1:123 1:125 3:86 3:56 3:15 3:53 3:6 3:76 1:56 1:10 1:129 3:21 3:104 15:1 3:29 3:54 sr 62 3:17 1:2 3:47 3:47 3:28 3:60 2:31 3:69 1:58 7:23 3:92 TY 1:17 A/s W 3:56 AP/s 3:71 1:29 3:55 3:30 6:51 7:45 1:128 7:11 sr 61 3:62 2:5 3:46 2:25 3:87 3:104 2:36 1:23 2:67 3:72 2:58 6:52 2:12 3:34 3:91 3:72 3:50 sr 7 2:74 sr 7:16 sr 39 s :26 VL AP/s 2:36 3:22 1:24 2:81 2:80 2:45 6:30 AP 3:90 2:36 1:24 ALT sr sr 49 1: :42 AP/s T 2:54 2:55 2:28 sr 41 3:92 3:11 A/s 3:66 TY 3:78 A A 2:41 AO AP 4:3 AP/s 4:4 T 2:77 2:45 2:44 2:44 sr 2:12 2: :42 3:42 2:63 6:57 4:6 3:46 3:56 0:8 7:17 2:72 4:27 4:26 2:46 2:13 AP/s AP 1:47 A 3:82 A AL-1 2:24 T T A/s AP/s T AO sr 50 A 3:78 A/s 4:10 AO 1:104 2:28 1:114 1:111 1:105 1:103 1:110 1:86 1:102 1:127 1:112 1:85 1:101 1:88 1:69 1:84 1:78 2:60 1:118 1:108 1:109 1:83 2:34 2:31 2:59 2:58 1:57 3:100 3:77 6:32 3:53 3:13 3:57 4:28 3:74 5:0 4:6 2:44 2:45 2:59 3:101 3:43 5:28 3:14 4:20 3:33 2:76 4:20 5:99 3:64 3:98 3:58 3:73 3:41 6:1 4:9 6:64 2:50 3:98 sr 40 3:72 1:2635 3:67 2:55 4:32 AP 1:119 3:103 3:68 3:8 876:1 5:0 4:31 AO 3:68 6:24 3:65 4:20 4:20 3:99 W 3:32 T 3:71 3:69 4:24 T A 15:2 3:37 878:1 2:82 2:82 4:25 3:97 3:99 3:30 3:77 3:22 2:14 2:50 3:48 2:73 6:69 6:87 4:17 4:17 3:98 3:62 3:46 4:25 3:92 1:27 AT A P YO T TY VL VU -1 T A W /s vt s 4206 Kyläalue. Alue varataan tiiviiseen maaseutumaiseen asumiseen ja maa- ja metsätaloutta palvelevien rakennusten rakentamiseen sekä kyläasutukseen liittyville liike-, palvelu- ja työtiloille. aatilojen talouskeskusten alue. Alue varataan maa- ja metsätaloutta sekä siihen soveltuvia sivuelinkeinoja palvelevia asuin-, tuotanto- ja talousrakennuksia varten. Palvelujen ja hallinnon alue. Opetustoimintojen alue. Teollisuusalue. Teollisuusalue, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Alue on tarkoitettu ympäristöhaittoja aiheuttamattoman teollisuuden alueeksi. Lähivirkistysalue. Alueelle ei saa sijoittaa virkistyskäyttöä rajoittavia rakennuksia tai rakennelmia. Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue. aa- ja metsätalousvaltainen alue. Alue on tarkoitettu pääasiassa maa- ja metsätalouskäyttöön. aa- ja metsätalousalue. Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouskäyttöön. Alueella ei sen sijainnin ja ympäristöolosuhteiden vuoksi ole rakennusoikeutta. aatalousalue. Alueella sallitaan ainoastaan maa- ja metsätaloutta palveleva rakentaminen. Rakennukset on sijoitettava mahdollisuuksien mukaan pihapiirien tai metsänreunan läheisyyteen siten, ettei niistä aiheudu maisema- tai ympäristöhaittaa. aisemallisesti arvokas peltoalue. Alue on tarkoitettu maatalouskäyttöön. Vesistön suojakaistoja ja suojavyöhykkeitä sekä vanhoja puukujanteita lukuun ottamatta on alue säilytettävä avoimena. Alueella sallitaan ainoastaan vähäinen maataloutta palveleva rakentaminen. Rakennukset on sijoitettava pihapiirien tai metsänreunan läheisyyteen siten, ettei niistä aiheudu maisema- tai ympäristöhaittaa. aisemaa muuttaviin toimenpiteisiin on saatava RL 128 mukainen maisematyölupa. Vesialue. Alue, jolla ympäristö säilytetään. Osayleiskaava-alueen raja. Alueen raja. Osa-alueen raja. Valtatie. Yhdystie/kokoojakatu. Uusi yhdystie/kokoojakatu. Tien sijainti on ohjeellinen. Tien linjaus tulee sovittaa huolellisesti maastoon ja alueen olosuhteisiin. Valtatien liittymä. Eritasoristeys ilman liittymää. Kevyen liikenteen yhteyden parantamistarve. erkittävä vesihuoltolinja. Rakennuskulttuurin ja kyläkuvan kannalta arvokas alue. Kylätontti. Alueen kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö tulee säilyttää. Uudisrakennukset tulee sovittaa huolellisesti olevaan rakennuskantaan. Numero viittaa kohteen numerointiin kaavaselostuksessa. Jouni Kiimamaa arkkitehti Päivi ujunen kaavasuunnittelija 10:1 12:2 1:62 4:19 4:14 1:53 4:11 4:13 3:21 3:20 4:15 1:63 4:18 1:9 3:5 3:22 3:4 1:62 3:3 6:1 3:3 3:23 3:18 1:10 1:23 6:2 0:196 4:11 8:2 8:7 3:11 3:27 3:10 3:24 4:23 1:79 1:7 4:1 2:1 3:2 8:27 2:4 2:5 4:3 2:9 2:8 8:21 8:1 8:25 8:27 5:2 11:0 5:11 1:28 3:6 8:12 8:14 8:19 8:15 5:8 12:1 5:9 878:1 1:72 878:1 8:11 1:72 T 1:82 1:82 1:83 T 1:69 A 1:64 T 8:27 1:37 1:70 1:25 1:35 1:4 1:66 1:5 1:33 A 8:3 AP 1:17 8:24 2:11 1:18 1:47 1:76 1:43 1:46 1:73 1:45 1:48 1:31 1:67 3:64 1:81 1:41 1:76 TY TY/res luo 1:76 1:74 1:75 TY 1:40 1:39 1 1:77 T 2:64 1:80 1:29 1:30 AP 1:56-1 A 3:64 3:64 1:55 1:58 2:16 2:16 2:16 0:8 vt 2:14 8:27 A 0:2051 2:23 2:81 luo 2 sr 2 S 1 Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Alueella sijaitsee luonnonsuojelulain mukainen arvokas luontotyyppi tai eliölajin esiintymisalue, arvokas perinnebiotooppi tai metsälain tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö. Suojelun edellyttämät rajaukset vahvistetaan tarvittaessa erillisin päätöksin. Alueen ominaispiirteitä ei saa heikentää. Alueen maisema- tai ympäristöarvoja heikentävää maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai istuttamista, maa-ainesten ottoa tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (RL 128 mukainen toimenpiderajoitus). Tämän estämättä sallitaan alueen suunnitelmalliset hoitotoimenpiteet. Numero viittaa kohteen numerointiin kaavaselostuksessa. Suojeltava rakennus tai rakennusryhmä. Kohteen kulttuurihistoriallisesti arvokas ympäristö tulee säilyttää. Rakennuksessa tehtävien muutos- tai korjaustoimenpiteiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen ja sen ympäristön kulttuurihistoriallisesti ja maisemakuvallisesti arvokas luonne säilyy. Uudisrakennukset tulee sovittaa huolellisesti olevaan rakennuskantaan. Ennen rakennusta merkittävästi muuttaviin toimenpiteisiin ryhtymistä tulee maakuntamuseolle varata tilaisuus lausunnon antamiseen. Rakennusta tai rakennuksen osaa ei saa purkaa ilman RL 127 mukaista rakennuksen purkamislupaa tai vastaavaa tarkastelua tilanteessa, jossa rakennusluvan myöntäminen edellyttää purkamista. Numero viittaa kohteen numerointiin ja kuvaukseen kaavaselostuksessa. uinaismuistolain (295/1963) nojalla rauhoitettu kiinteä muinaisjäännös. Aluetta koskevista maankäyttösuunnitelmista on neuvoteltava hyvissä ajoin museoviranomaisten kanssa. Alueen vallitseva maankäyttö on sallittua. Alueella voi olla useita samaan kohteeseen luettavia rakenteita. Pistekatkoviiva osoittaa alueen, jolle rakenteet sijoittuvat. Numero viittaa kohteen numerointiin kaavaselostuksessa. 3:26 3:25 2:14 2:12 2:17 A 2:19 2:20 8:27 8:20 8:16 8:20 8:20 SL 1 YLEISIÄ ÄÄRÄYKSIÄ: Luonnonsuojelukohde. Luonnonmuistomerkki. Numero viittaa kohteen numerointiin kaavaselostuksessa. 2:13 2:16 Osayleiskaava on RL 42 mukainen oikeusvaikutteinen yleiskaava. T Koko kaava-aluetta koskee RL 16 mukainen suunnittelutarve. ikäli kyseessä on ympäristön ja taajamarakenteen kannalta vaikutuksiltaan merkittävä rakennus- tai maankäyttöhanke, tulee rakentamista ohjata asemakaavalla. Rakennuspaikalle tulee olla hyväksyttävä kulkuyhteys. Valtatien läheisyyteen melulle arkoja toimintoja sijoitettaessa tulee selvittää alueen liikennemeluolosuhteet. Rakentamisessa ja ympäristötoimenpiteiden yhteydessä tulee ottaa huomioon mahdollisesti jatkossa esille tulevien muinaisjäännösten vaikutus rakentamiseen ja maankäyttöön. Tarve tarkempiin tutkimuksiin maankäyttöhankkeiden yhteydessä tulee tällöin määrittää tapauskohtaisesti yhteistyössä museoviranomaisten kanssa. uinaisjäännökset on rauhoitettu muinaismuistolain nojalla. yös jatkossa esiin tulevat löydökset voivat vaikuttaa osayleiskaavan toteuttamiseen. Rakennusten sijoittamiseen rakennuspaikalla tulee kiinnittää erityistä huomiota, ja ne tulee toteuttaa mittakaavaltaan, muodoiltaan ja väritykseltään maisemaan ja kyläkuvaan sopeuttaen.

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS

MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Air-Ix Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina 2005 2 MARTTILAN KUNTA HAAPARANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 14.6. 2005 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Sivarin asemakaavan muutos Osa korttelista 141. Turussa

SÄKYLÄ. Sivarin asemakaavan muutos Osa korttelista 141. Turussa SÄKYLÄ Sivarin asemakaavan muutos Osa korttelista 141 Turussa 17.6. 2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

PYHÄRANNAN KUNTA. IHODEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylä-Salvi SELOSTUS LUONNOS. Turussa 6.1. 2014

PYHÄRANNAN KUNTA. IHODEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylä-Salvi SELOSTUS LUONNOS. Turussa 6.1. 2014 PYHÄRANNAN KUNTA IHODEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylä-Salvi SELOSTUS LUONNOS Turussa 6.1. 2014 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS LAITILA TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26515 PÄIVÄYS: 9.10. 2014. Sweco Ympäristö Oy

KAAVASELOSTUS LAITILA TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26515 PÄIVÄYS: 9.10. 2014. Sweco Ympäristö Oy KAAVASELOSTUS LAITILA TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26515 PÄIVÄYS: 9.10. 2014 Sweco Ympäristö Oy - 2 - LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAITILAN KAUPUNKI TUUNAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Laitilan kaupungin Tuunan alueelle laaditaan asemakaava ja asemakaavan muutos. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.

HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus 14.4.2015. Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9. HEINÄVEDEN KUNTA HEINÄVEDEN JÄRVIALUEIDEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 14.4.2015 Kaavan vireille tulo: Kunnanhallitus 15.9.2014 162 Kaavan hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo

Lisätiedot

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Ak-330 Kemmolan asemakaava

Ak-330 Kemmolan asemakaava Ympäristövirasto / TL 12.03.2013 sivu 1/7 Ak-330 Kemmolan asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS on kooste kaavoitushankkeen keskeisestä tiedosta,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013

EURAJOEN KUNTA. Työ: 26016. Turku, 4.1.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (Peräpellontien katualue) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26016 Turku, 4.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen

Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEPPÄVIRRAN KUNTA Osmajärven alueen ranta- asemakaava, osittainen kumoaminen Kaavaselostus, ehdotus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20689 Kaavaselostus, ehdotus 1

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset:

Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: LAUKAAN KUNTA Keski-Laukaan yleiskaavan pohjoisosa Osa-alue I Piilopohja-Kuukkala Kaavaehdotus 20.11.2017 1:10 000 Merkintöjen selitykset ja kaavamääräykset: AP-1 PIENTALOVALTAINEN ASUNTOALUE. Alueen rakentamisesta

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: 26.1. 2015 Sweco Ympäristö Oy PÄIVÄYS VAIHE PÄÄTÖS / KUULUTUS NÄHTÄVILLÄ TARK. KAAVOITUSPÄÄTÖS 12.5. 2014 22.5. 2014

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYNÄMÄEN KUNTA 1.1 KATTELUKSEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E27437 PÄIVÄYS: 8.1. 2015, TARK. 4.9. 2015 Sweco Ympäristö Oy MYNÄMÄEN KUNTA Katteluksen

Lisätiedot

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA

LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA HIRVENSALMEN KUNTA LÄNSIOSAN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 1:104 NOUKKALA Kaavaselostus, ehdotus 4.9.2017 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1. Sisällysluettelo 1.

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava.

Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava. KEMIÖNSAARI KEMIÖN KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Suunnittelualue ja kaavan tarkoitus Kemiönsaaren kunnan Kemiön taajaman keskustan alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen

Lisätiedot

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI

METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI LUHANGAN KUNTA METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS POLTTIMON LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISPÄÄTÖKSEN MUKAISEKSI KAAVAN MUUTOS KOSKEE METSÄLÄN RANTA-ASEMAKAAVAA VASTAAMAAN YKSITYISEN MAAN SUOJELUTAVOITTEITA.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Liite 1 OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Monnin koulu lähiympäristöineen 2.4.2013, päivitetty 27.9.2013 Suunnittelualueen sijainti ja likimääräinen rajaus. 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013

EURAJOEN KUNTA. Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava. Työ: 26026. Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 EURAJOEN KUNTA Köyryn Ketunpesän alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26026 Turku, 8.3.2013, tark. 4.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49.

Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. SULKAVAN KUNTA RANTA-SASTAVIN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 26.11.2013 Ranta-asemakaavan muutos koskee osaa Sulkavan kunnan Ruokoniemen kylän tilasta 2:49. Ranta-asemakaavan muutoksella muodostuu

Lisätiedot

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA

NIINNIEMEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.3.2008 JOUTSAN KUNTA NIINNIEMEN ASEMAKAAVA Luonnos 18.3.2008 Korttelit 1-7 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, liikenne-, katu- ja vesialueet i 1 TIIVISTELMÄ 2 1.1 Kaavaprosessin vaiheet

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ETELÄINEN RANTATIE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa

Lisätiedot

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 3.11.2015 / HAKUMÄKI, LÄYKKÄLÄ KYYNYN ALUE, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.11.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2015 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS EURAKOSKEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.10.2015 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Eurakoski 428 KIINTEISTÖT 6:40, 6:84 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA L4 KH 6.2.-17 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PYHÄRANNAN KUNTA ROHDAISTEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 71 OSA TYÖNUMERO: 20601143 PÄIVÄYS: 30.1.2017 S w e co Y m p ä r is t ö O y 1 (8) Ilmalanportti

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: Turku, 4.1., tark

EURAJOEN KUNTA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: Turku, 4.1., tark EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos (korttelin 153 tontti 4, korttelin 154 tontti 5, kortteleita 155 ja 157, korttelin 172 tontteja 1 ja 2, korttelin 173

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

Seitap Oy 2014 Simo, Merenrannikon yleiskaavan muutos. Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava kaavoittaja

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen

Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KAAVIN KUNTA Riihiniemen ranta- asemakaava osittainen kumoaminen Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23617 Kaavaselostus 1 (2) Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä...

Lisätiedot

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos

Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T E K N IIK K A RAUTALAMMIN KUNTA Kotasaari, Niiniveden rantaosayleiskaavan muutos Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20667 Kaavaselostus Lilian Savolainen Sisällysluettelo

Lisätiedot

Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS

Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS Simo Merenrannikon yleiskaava Yleiskaavan muutos Ykskuusessa YLEISKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOKSEN SELOSTUS 17.02.2014 Seitap Oy 2014 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy

107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS. Kaavaluonnos. Versio Nosto Consulting Oy 107-AK1701 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 30.5.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja

Lisätiedot

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N PAUKKUMÄEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS.

RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1 (6) RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS. sivu 1 (6) RUSKON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.09.2013 RUSKO, HIIDENVAINION ASEMAKAAVAN MUUTOS Aloite Aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt Ruskon kunta. Suunnittelualue

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark.

EURAJOEN KUNTA. Selostus. Työ: 26024. Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Selostus Työ: 26024 Turku, 17.12.2013, 13.6.2014 tark. Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.scewo.fi Toimistot:

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI RUUKINRINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SALON KAUPUNKI RUUKINRINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SALON KAUPUNKI RUUKINRINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Salon kaupungin Meri-Teijon alueelle laaditaan asemakaavan muutos. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma esittelee

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI KETOLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus, joka koskee 21.12. 2007 päivättyä kaavakarttaa.

LOIMAAN KAUPUNKI KETOLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaavaselostus, joka koskee 21.12. 2007 päivättyä kaavakarttaa. LOIMAAN KAUPUNKI KETOLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus, joka koskee 21.12. 2007 päivättyä kaavakarttaa. 2007 AIRIX Ympäristö Oy PL 52 20781 Kaarina - 2 - LOIMAAN KAUPUNKI KETOLAN ASEMAKAAVA

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ

Kaavaselostus LUONNOS KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus LUONNOS 29.8.2016 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Kaavaselostus Sivu 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 2 1.1 Suunnittelualueen sijainti ja kuvaus...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 118-AK1303 SAUVON KUNTA KALLENMÄEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.5.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (6) Suunnittelualue

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA

AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA PÄLKÄNEEN KUNTA AATILAN RANTA-ASEMAKAAVA KOSKEE OSAA KIINTEISTÖSTÄ AATILA 635-421-12-32/2 JA KIINTEISTÖÄ RANTALÄHDE 635-421-12-35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 09.09.2014 OSALLISTUMIS-JA ARVIOINTI-

Lisätiedot

ARMISVEDEN-VIHTASEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, KALMISTO 2:33

ARMISVEDEN-VIHTASEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, KALMISTO 2:33 FCG Finnish Consulting Group Oy Rautalammin kunta ARMISVEDEN-VIHTASEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS, KALMISTO 2:33 Kaavaselostus, ehdotus 595-D2838 11.5.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus, luonnos

Lisätiedot

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALALAMMELLA

RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALALAMMELLA RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KALALAMMELLA Selostus Kaavaluonnos 27.8.2014 KUNNANHALLITUKSEN HYVÄKSYMÄ KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ Hirvikallio Consulting Kaavaselostus I 27.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009

SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVA Ehdotus 27.4.2009 NAKKILAN TAAJAMAOSAYLEISKAAVAN Tarkistaminen ja laajentaminen 2010 SATAKUNNAN ALUESUUNNITTELUN YHTEISTYÖRYHMÄ 20.1.2011 * KAAVOITUSARKKITEHTI SUSANNA ROSLÖF Satakunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS

ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS FCG Finnish Consulting Group Oy Lapinlahden kunta ONKIVEDEN JA NERKOONJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAA- VAN MUUTOS Kaavaselostus Luonnos 13.3.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy Kaavaselostus I Kuopio Onkiveden

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012

SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 J O K I O I N E N SELKÄIMEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA -MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Työ: 24624

MYNÄMÄEN KUNTA. Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Työ: 24624 MYNÄMÄEN KUNTA Keskustan asemakaavan muutos Kortteli 501 (1201) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 1 Työ: 24624 Turku, 7.6.2011, tark. 20.8.2012, 10.6.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Työ: Turussa

EURAJOEN KUNTA. Työ: Turussa EURAJOEN KUNTA Rinnakkaistien asemakaava ja Köykän teollisuusalueen asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25181 Turussa 9.1.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Havainnekuva Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SÄKYLÄN KUNTA LUSIKKAOJAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Alue ja suunnittelun kohde Asemakaavoitus koskee pääosin Säkylän kunnan Isosäkylän kylässä olevaa rantaaluetta

Lisätiedot

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Tampere / J. Mäkelä 27.8.2008 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRJENNIEMEN METSÄKANSAN KONHON OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Tässä suunnitelmassa esitetään kaavoitushankkeen

Lisätiedot