Maaliikennekeskus ja lentokenttä Alueen infra Alue suhteessa eräisiin kansallisiin strategioihin w w w. h a m k. f i

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maaliikennekeskus ja lentokenttä Alueen infra Alue suhteessa eräisiin kansallisiin strategioihin w w w. h a m k. f i"

Transkriptio

1 MAALI-Forssan seudun maaliikennekeskus ja HEA Maaliikennekeskus ja lentokenttä Alueen infra Alue suhteessa eräisiin kansallisiin strategioihin

2 Esityksen rakenne 1. Logistiikka-alueen infra 2. Jätelogistiikka 3. Kansallinen materiaalitehokkuusohjelma 4. Valtakunnallinen biotalousstrategia 5. Valtakunnallinen cleantech strategia 6. Teolliset symbioosit ja kiertotalous

3 1. Energia 2. Liikenne 3. Jäte- ja vesihuolto 4. Kaavoitus Logistiikka-alueen infra 1

4 Logistiikka-alueen infra Energia Aurinko- ja tuulienergian sekä maalämmön hyödyntäminen (tuulivoimapuiston hanke käynnissä logistiikka-alueen vieressä) Paikallinen energian tuottaminen hyödyntäen jätemateriaaleja ja biomassoja Paikallinen energian varastointi Rakennusten energiatehokkuus: integroidut aurinkokeräimet, energiapaalut, erilaiset hybridiratkaisut Sähköverkon siirtokapasiteetti Kaukolämmön saatavuus ja nykyinen kapasiteetti (Humppilan Kaukolämpö Oy) Höyryntuotannon tarpeellisuus?

5 Logistiikka-alueen infra Liikenne Maaliikenneyhteydet (tie- ja rautatieverkko) Kasvukäytävä Helsinki-Forssa-Pori, 2-tien kehittäminen Rataverkon kehittäminen Toijalassa ja Riihimäellä parantaa yhteyksiä Venäjälle Tietoliikenneyhteydet Lentoliikenneyhteydet Vesiliikenneyhteydet (yhteydet satamiin)

6 Logistiikka-alueen infra Jäte- ja vesihuolto Logistiikka-alueen jätehuollossa pitkälle menevä sisäinen kierrätys jätteitä tuottavien ja kierrätyspalveluja tarjoavien yritysten kesken Jätehuollon yhteistyö Kiimassuon Envitech-alueen kanssa Vesihuollon kapasiteettitarkastelut tärkeitä: kuinka paljon talousvettä pystytään johtamaan logistiikka-alueen käyttöön ja kuinka paljon jätevesiä pystytään johtamaan ja käsittelemään (Humppilan Vesihuolto Oy talousveden osalta, Humppilan kunta jätevesien osalta) Vesihuollossa tarvitaan Forssan seudun kuntien yhteistyötä ja hallinnollisten rakenteiden kehittämistä (vrt. kunnissa toimivat vesihuollon osakeyhtiöt)

7 Logistiikka-alueen infra Kaavoitus Maakuntakaavan käsittely jatkuu (Kanta-Hämeen 2. vaihemaakuntakaava) Yleiskaavoitus Humppila-Urjalan tuulivoimapuiston osayleiskaava vireillä Kirkonseudun oikeusvaikutteinen yleiskaava 1999, logistiikka-alue ei sisälly Asemakaavoitus Outlet-kylän asemakaava, 2014, logistiikka-alue ei sisälly Mikä linjaus jatkossa liittyen maankäytön suunnitteluun? Odotetaanko maakuntakaavoituksen loppuratkaisua ennen kuin käynnistetään yleiskaavoitus? Onko aluetta mahdollista/ kannattaako yleiskaavoittaa jollakin sisällöllä ilman maakuntakaavaratkaisua? Kaavoituksessa tarvitaan yhteisiä resursseja

8 Jätelogistiikka Liikenne- ja viestintäministeriö: Valtakunnallinen jätelogistiikkaselvitys, julkaisuja 18/2012 Poimintoja selvityksestä: Valtakunnalliset jätehuollon tavoitteet kierrätyksen ja energiahyödyntämisen osalta vaikuttavat voimakkaasti jätelogistiikkaan Kuljetusten määrä ja kuljetusmatkat kasvavat Jätekuljetusten yhdistäminen muihin kuljetuksiin, tarve kasvaa Tarvitaan jätelogistiikkakeskuksia, joihin sijoittuu erilaisia kierrätykseen liittyviä toimintoja ja lisäarvopalveluja Jätekuljetusten energiatehokkuus: junakuljetusten lisääminen yksi mahdollisuus Jätelogistiikkakeskuksen sijoittuminen Humppilaan? Hyödynnetään sekä maantie- että junakuljetuksia.

9 Jätelogistiikka Esimerkki (Boliden, Rönnskär) Maailman suurin elektroniikka- ja sähköromun jätteenkäsittelijä on Bolidenin sulatto Skellefteåssa, Pohjois-Ruotsissa. Rönnskärin sijainti Pohjois- Ruotsissa edellyttää jätelogistiikalta suurta tehokkuutta. Käsiteltävää materiaalia tuodaan laivalla omaan satamaan sekä junakuljetuksena. Rönnskäristä lähtee joka päivä juna kohti Etelä-Ruotsia kuljettaen sulatossa tuotettua kuparia asiakkaille. Paluumatkalla Copper Shuttle tuo elektroniikkaromua Helsinborgin satamasta Rönnskäriin Pohjois-Ruotsiin.

10 Kansallinen materiaalitehokkuusohjelma (1) Työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö: Kestävää kasvua materiaalitehokkuudella Työryhmän esitys kansalliseksi materiaalitehokkuusohjelmaksi, joulukuu 2013 Yleinen tavoite: Luoda edellytykset ekologisesti kestävälle kasvulle ja työpaikoille ja edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä ja tasapuolisia toimintaedellytyksiä sekä uusiutuvien ja uusiutumattomien luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen ja vahvaan osaamiseen perustuvan korkean arvonlisän tuotantoon. Materiaalitehokkuudella tarkoitetaan luonnonvarojen säästeliästä käyttöä toimijan tasolla, tehokasta sivuvirtojen hallintaa, jätteen määrän vähentämistä ja materiaalin kierrätystä elinkaaren eri vaiheissa Materiaalitehokkuus on tärkeää arvoketjun kaikissa vaiheissa Pyritään samanaikaisesti talouskasvuun, luonnonvarojen viisaaseen käyttöön ja irtikytkentään haitallisista ympäristövaikutuksista

11 Kansallinen materiaalitehokkuusohjelma (2) Ohjelmassa esitettyjä toimenpiteitä Tutkimus ja koulutus: yhteistyö MTT + HAMK, kohdealueena HEA, Horizon 2020 sekä LIFE-ohjelma Toimintamalli resurssiviisaan alueellisen yhteistyön vahvistamiseen (resurssiviisauden edistäminen alueella kokonaisvaltaisesti: Järkivihreä Forssa strategia + Kiimassuon Envitech-alue + HEA Kokeillaan materiaalitehokkuussopimusmenettelyä materiaaliviisauden vauhdittajana: Löytyykö Forssasta tähän yrityksiä? Vahvistetaan EU:n LIFE-ohjelman rahoitusta suomalaisiin materiaalitehokkuushankkeisiin: LIFE-ohjelmaan tulee aivan uusi hankemuoto integroidut hankkeet. Niillä tähdätään EU:n ympäristö- ja ilmastotoimia koskevien suunnitelmien tai strategioiden täytäntöönpanoon. Forssan seutu ja HEA mukaan kansalliseen konsortioon?

12 Valtakunnallinen biotalousstrategia (1) Kestävää kasvua biotaloudesta, Suomen biotalousstrategia, toukokuu 2014 Yleinen tavoite: Luoda uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja biotalouden liiketoiminnan kasvulla sekä korkean arvonlisän tuotteilla ja palveluilla. Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Biotalous vähentää riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisee ekosysteemien köyhtymistä sekä luo uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

13 Valtakunnallinen biotalousstrategia (2) Strategiassa esitettyjä toimenpiteitä Biotalouden kasvulle luodaan kilpailukykyinen toimintaympäristö: toimenpidekohdat 1.6 Älykkäät vihreät kaupunkiseudut biotalousratkaisujen kehittämisympäristöinä, 1.7 Tuodaan biotalous osaksi Suomen maakuvaa (Team Finland) Uutta liiketoimintaa biotaloudesta: toimenpidekohdat 2.2 Rahoitetaan uusien biotalouden ratkaisujen pilotointeja ja demonstrointeja, 2.4 Biotalouden aineetonta arvonluontia edistetään tuotteiden ja palvelujen arvonlisän nostamiseksi Vahva osaamisperusta biotaloudelle: toimenpidekohdat 3.1 Koulutuksen sisältöjä kehitetään biotalouden osaajien kouluttamiseksi, 3.2 Tutkimus luo edellytyksiä biotalouden toteutumiselle Biomassojen käytettävyys ja kestävyys: toimenpidekohta 4.1 Varmistetaan biomassojen käyttömahdollisuudet ja saatavuus kasvavan biotalouden tarpeisiin

14 Valtakunnallinen cleantech strategia (1) Valtioneuvoston strategia cleantech-liiketoiminnan edistämisestä, toukokuu 2014 Yleinen tavoite: Vauhdittaa suomalaisen cleantech-liiketoiminnan kasvua ja perinteisen teollisuuden uusiutumista puhtaan teknologian innovaatioiden avulla. Energia- ja ympäristöteknologiaan perustuva cleantech-liiketoiminta on on yksi Suomen elinkeinopolitiikan painopistealueita. Cleantechilla tarkoitetaan tuotteita, palveluja ja prosesseja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää käyttöä ja vähentävät päästöjä ympäristöön. Suomen vahvuuksia cleantech-liiketoiminnassa ovat erityisesti teollisten prosessien resurssitehokkuus eli energian, materiaalien ja veden käytön tehokkuus sekä bioenergia ja biopohjaiset tuotteet.

15 Valtakunnallinen cleantech strategia (2) Strategiassa esitettyjä toimenpiteitä Cleantech-investointien vauhdittaminen: Humppilan logistiikka-alue voisi tarjota tilaa ja hyvän toimintaympäristön demonstraatio- ja referenssihankkeille? Cleantech-demonstraatioympäristöt: Suomeen tavoitellaan mittavaa cleantechdemonstraatio- ja pilotointiympäristöä. Kiimassuo + HEA? Humppilan logistiikka-alue voisi olla cleantech-yritysten sijoittumispaikka. Kaavoitus on tärkeä valttikortti sijoittumisessa, joten sen eteenpäin vieminen on tärkeää. Humppilan logistiikka-alueelle sijoittuva uusi cleantech-liiketoiminta voisi perustua sekä maantie- että rautatiekuljetusten hyödyntämiseen.

16 Teolliset symbioosit ja kiertotalous Sitralla Teolliset symbioosit avainalue vuosina Sitran selvityksiä no 84, marraskuu 2014: Kiertotalouden mahdollisuudet Suomelle Sitran selvityksiä no 70, huhtikuu 2013: Arvoa ainekierroista teollisten symbioosien globaali markkinakatsaus Sitra: esite resurssiviisaudesta

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

Toukokuu 2014. Valtioneuvoston strategia cleantech-liiketoiminnan edistämisestä

Toukokuu 2014. Valtioneuvoston strategia cleantech-liiketoiminnan edistämisestä Toukokuu 2014 Valtioneuvoston strategia cleantech-liiketoiminnan edistämisestä 1. Valtioneuvoston cleantechstrategian tavoite VALTIONEUVOSTON CLEANTECH- STRATEGIAN tavoitteena on vauhdittaa suomalaisen

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.4.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 4 TAVOITTEET... 7 1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Kestävän luonnonvaratalouden merkitys ammatilliseen tutkintorakenteeseen ja tutkintojen sisältöihin. 6/2013 Savon koulutuskuntayhtymä Kati Lundgren

Kestävän luonnonvaratalouden merkitys ammatilliseen tutkintorakenteeseen ja tutkintojen sisältöihin. 6/2013 Savon koulutuskuntayhtymä Kati Lundgren Kestävän luonnonvaratalouden merkitys ammatilliseen tutkintorakenteeseen ja tutkintojen sisältöihin 6/2013 Savon koulutuskuntayhtymä Kati Lundgren 1 Sisällys 1. Ennakointiselvityksen tausta, tavoitteet

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma Luonnos 18.2.2014 Suunnitelmaa tarkistetaan, mikäli Suomen RR-ohjelmaan tulee muutoksia EU-komission

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.10.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.10.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 3.1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017

PÄIJÄT-HÄME 2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017 PÄIJÄT-HÄME 2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017 1. luonnos maakuntahallitus 14.4.2014 2. maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuustoon 16.6.2014 versionimi: Päijät-Hämeen maakuntaohjelma

Lisätiedot

Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutuksen kehittäminen

Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutuksen kehittäminen Northern Research Innovation Platform NorthChallenge raportti 4 Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutuksen kehittäminen S I R PA M A RT T I L A P Ä I V I I S k A N I u S

Lisätiedot

Strategiaan tehdyt muutokset. Mikä on Järkivihreä Energiaomavaraisuus Odotetaan kuntien strategialinjausten yhteenvetoa Taisteluraha Tapahtumajana

Strategiaan tehdyt muutokset. Mikä on Järkivihreä Energiaomavaraisuus Odotetaan kuntien strategialinjausten yhteenvetoa Taisteluraha Tapahtumajana Strategiaan tehdyt muutokset Mikä on Järkivihreä Energiaomavaraisuus Odotetaan kuntien strategialinjausten yhteenvetoa Taisteluraha Tapahtumajana Mitä tarkoittaa Järkivihreä Lyhyesti: ympäristöystävällistä

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020. Luonnos 11.4.2011

Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020. Luonnos 11.4.2011 Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 Luonnos 11.4.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 1. ENERGIANSÄÄSTÖ JA ENERGIATEHOKKUUDEN

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013

Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013 Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013 TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 1 STRATEGISET VALINNAT 2014-2017 Uusimaa-ohjelman strategiset valinnat vuosille 2014-2017 ovat Kasvun mahdollisuudet, Toimiva arki ja Kestävä luonnontalous.

Lisätiedot

Suomesta Cleantechin edelläkävijä

Suomesta Cleantechin edelläkävijä Suomesta Cleantechin edelläkävijä Cleantechin strategisen ohjelman sisältö ja toimenpiteet Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelman mukaisesti Cleantech on yksi Suomen elinkeinopolitiikan painopistealueita

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla

Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 53/2015 Puutuotealan kasvumahdollisuudet cleantech-yhteistyön avulla Esitutkimushankkeen loppuraportti Juhani Marttila ja Henrik Heräjärvi Puutuotealan kasvumahdollisuudet

Lisätiedot

Kansallinen teollisia symbiooseja edistävä toimintamalli - FISS. Paula Eskola, Motiva Oy 5.5.2014

Kansallinen teollisia symbiooseja edistävä toimintamalli - FISS. Paula Eskola, Motiva Oy 5.5.2014 Kansallinen teollisia symbiooseja edistävä toimintamalli - FISS Paula Eskola, Motiva Oy 5.5.2014 Kansallinen teollisia symbiooseja edistävä toimintamalli - FISS Sitra, Motiva, työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Kohti vihreää logistiikkaa - Case: HEA Humppila Eco Airport and Logistic Centre

Kohti vihreää logistiikkaa - Case: HEA Humppila Eco Airport and Logistic Centre Kohti vihreää logistiikkaa - Case: HEA Humppila Eco Airport and Logistic Centre Kirsi Sippola, aluekehityspäällikkö, Teknologiaosaamisen Koulutus- ja Tutkimuskeskus Humppilaan on suunnitteilla 800 hehtaarin

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN STRATEGIA

KESKI-SUOMEN STRATEGIA Luonnos 21.2.2014 KESKI-SUOMEN STRATEGIA Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 SISÄLTÖ: LUKIJALLE 1. KESKI-SUOMEN VISIO 2040 2. KESKI-SUOMEN TULEVAISUUDEN AVAINALAT 2.1. Aluerakenne ja saavutettavuus

Lisätiedot

Kestävää kehitystä myös matkailuun s. 4 Katso kiinnostavat esimerkit s. 8 11

Kestävää kehitystä myös matkailuun s. 4 Katso kiinnostavat esimerkit s. 8 11 Kestävää kehitystä myös matkailuun s. 4 Katso kiinnostavat esimerkit s. 8 11 Järkivihreä Forssan seutu vihreämmän liiketoiminnan puolesta sisältö Järkivihreä Forssan seutu menestyy...2 Sijoitus huomiseen...4

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma 2015-2020 Kokkolan elinkeino-ohjelma Versio 2.1 Kokkolan kaupunki 2015-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.05.2015 Sisältö 1. KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 LUONNOS, LUONNOS, LUONNOS, LUONNOS 19.9.2014 KESKI-SUOMEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Sisältö: 1. JOHDANTO 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET 3. ALUEELLISESTI MERKITTÄVÄT VALTION

Lisätiedot