Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2009"

Transkriptio

1 Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2009

2 TEKIJÄT Vesa Valpasvuo Maija Hakanen Marjut Mynttinen ISBN (pdf) 1. painos Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL Helsinki Tel Fax

3 Sisältö Johdantoa ja johtopäätöksiä 4 1 Kyselystä 5 2 Virasto-organisaatio Lautakunta tai toimielin Yleistä Kunnan oma lautakunta Yhteislautakunta (kuntalaki 77 ) Kuntayhtymä 11 4 Esittely 12 5 Henkilöstö Henkilöstön määrä, nimikkeet ja koulutus Arvio ympäristönsuojeluhenkilöstön kokonaismäärästä Viranhaltijayhteistyö 17 6 Työajan käyttö eri tehtäviin Ympäristönsuojeluun käytetyn työajan käytön jakautuminen Ympäristönsuojeluviranomaisen erityistehtävät Ympäristönsuojeluviranomaisen yleistehtävät Muut ympäristönsuojelutehtäviä hoitavalle yksikölle tai toimielimelle kuuluvat tehtävät 22 7 Tehtävien delegointi viranhaltijoille 26 8 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätökset Tehdyt lupapäätökset ja käsitellyt ilmoitukset Lupaan tai päätökseen käytetty työaika Arvio ympäristönsuojeluviranomaisen päätösten kokonaismäärästä 2004 ja Paikallisagenda 37 Liite 1. Kyselylomake 41 Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely

4 Kuntien ympäristönsuojeluhallinto Johdantoa ja johtopäätöksiä Tämä kysely kuntien ympäristöhallinnosta tehtiin tammikuussa 2009 tavoitteena saada mahdollisimman kattavasti tietoa ympäristöhallinnon nykytilanteesta tukemaan mm. Kuntaliiton edunvalvonta- ja kehittämistyötä. Vuonna 1996 tehdyssä kyselyssä vastausprosentti oli tasan 100 %, vuoden 2001 kyselyssä 88 % ja vuoden 2005 kyselyssä 59 %. Nyt vastausprosentti parani edellisestä kyselystä ollen 66 %. Tulosten luotettavuuden kannalta sitä voidaan pitää riittävänä. Vastausprosentin alhaisuuden vuoksi olemme joutuneet arvioimaan laskennallisesti eräiden kysymysten (henkilömäärä, henkilötyövuodet, ratkaisujen määrä) kohdalla koko maan tilannetta kuvaavan lukuarvon. Kyselyssä on mahdollisuuksien mukaan pyritty vertaamaan kunnissa tapahtunutta muutosta vuodesta 1996 vuoteen Koska kaikki kunnat eivät ole vastanneet kaikkiin kysymyksiin kaikkina neljänä kyselyvuotena, on vertailu suoritettu siten, että huomioon on otettu ainoastaan kaikkina vuosina kyseiseen asiaan vastanneet kunnat. Tästä on aina maininta kyseisen vertailun yhteydessä. Muissa tapauksissa tarkoitetaan kyseisinä vuosina vastanneita, jotka eivät aina ole samoja kuntia. Yli kolmannes Manner-Suomen kunnista (117/332 kpl) hoitaa ympäristönsuojelutehtävät yhteistyönä. Yhteislautakuntia on 29 alueella käsittäen 95 kuntaa ja ympäristönsuojelutehtäviä hoitavia kuntayhtymiä on 6 kpl käsittäen 22 kuntaa. Sopimusperusteista viranhaltijayhteistyötä tehdään 15 alueella 56 kunnan kesken. Yli puolessa vastanneista kunnista ympäristöasiat hoidettiin teknisen osaston tai yksikön erillisessä ympäristötoimistossa tai vastuualueella. Noin viidenneksessä kunnista ympäristöasiat hoidettiin yhdessä rakennusvalvonnan kanssa. Erillisessä ympäristöyksikössä asiat hoidettiin alle kymmenesosassa kuntia. Kuntien vastausten perusteella tehtiin arvio kuntien ympäristönsuojelutehtäviä hoitavien henkilöiden ja henkilötyövuosien määrästä koko maassa vuosina 2005 ja Arvion mukaan oli ympäristönsuojelutehtäviä hoitavien henkilöiden kokonaismäärä 604 henkeä vuonna 2005 ja 703 henkeä vuonna Ympäristönsuojelutehtäviin käytetty työaika oli yhteensä 374 henkilötyövuotta vuonna 2005 ja 571 henkilötyövuotta vuonna Sekä henkilöiden mutta etenkin henkilötyövuosien määrä on lisääntynyt merkittävästi. Kuntien käsittelemien ympäristölupapäätösten ja ilmoitusten määrä on vakiintumassa. Valvontapäätösten määrä on kahden viime vuoden aikana kaksinkertaistunut, mutta muiden päätösten määrä on pienentynyt noin kolmannekseen. Vuonna 2008 kunnissa tehtiin yli 500 ympäristölupapäätöstä. Yhden luvan käsittelyyn käytettiin keskimäärin tuntia tehollista työaikaa. Päätösvaltaa lautakunnalta viranhaltijalle on delegoitu jonkin asian osalta lähes kaikissa kunnissa. Yleisimmin oli delegoitu ympäristönsuojelulain mukaisia ilmoitusasioita; meluilmoitusasiat 92 %:ssa vastanneista kunnista. Kyselyn vapaa sana -osiossa saimme runsaasti rakentavaa palautetta mm. Kuntaliiton palvelujen ja tämän kyselyn jatkokehittelyn tueksi. Kiitokset kaikille vastanneille Vesa Valpasvuo, Maija Hakanen ja Marjut Mynttinen 4

5 1 Kyselystä Kyselyyn vastasi 218 kuntaa (66 % kunnista). Vuonna 2005 kyselyyn vastasi 244 kuntaa (59 %). Vuonna 2001 kyselyn vastasi 392 kuntaa (88 % kunnista). Vuonna 1996 tehdyn kyselyn palautusprosentti oli 100 %. Ahvenanmaan 16 kuntaa eivät ole mukana tässä tarkastelussa. Kyselyn tulosta voidaan pitää riittävän kattavana tulosten luotettavuuden kannalta. Tässä ja edellisissä kyselyissä vastanneet edustivat erikokoisia kuntia seuraavasti. Vastausprosentit kuntakokoluokittain 2001, 2005 ja 2009 Vuosi 2001 Vuosi 2005 Vuosi % 90 % 80 % % kaikista kunnista 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Yli Alle Koko maa Kuva 1.1 Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely

6 2 Virasto-organisaatio Kuntia pyydettiin ilmoittamaan ympäristönsuojelutehtävien hoidon paikka kunnan hallinto-organisaatiossa. Alla olevassa taulukossa 2.1 ja kuvassa 2.1 on yhteenveto ympäristönsuojelutehtävien organisoinnista. Taulukossa ja kuvassa eivät ole mukana yhteislautakunnat ja kuntayhtymät. Taulukko 2.1 Vastanneiden kuntien lkm % kysymykseen vastanneista Organisaatio Erillinen ympäristövirasto tai yksikkö Keskushallinnon ympäristötoimisto/vastuualue Teknisen osaston tai yksikön erillinen ympäristötoimisto tai vastuualue Sosiaali- ja terveysosaston/-yksikön erillinen ympäristötsto/vastuualue Yhdessä rakennusvalvonnan kanssa Yhdessä ympäristöterveydenhuollon kanssa Muu Yhteensä Ympäristönsuojelutehtävien hoidon paikka kunnan hallinto-organisaatiossa vuonna 2009 Osa ympäristöterveydenhuoltoa 3 % Muu 12 % Erillinen ympäristövirasto 8 % Keskushallinnon ympäristötoimisto 3 % Osa rakennusvalvontaa 18 % Sosiaali- ja terveysosaston erillinen ympäristötoimisto 1 % Teknisen osaston erillinen ympäristötoimisto 55 % Kuva 2.1 6

7 3 Lautakunta tai toimielin Yleistä Kunnan ympäristönsuojelutehtäviä hoitavien luottamuselinten osalta on kolme perusvaihtoehtoa, eli kunnan oma lautakunta, kuntien yhteislautakunta tai kuntayhtymän toimielin. Taulukko ja kuva on korjattu vastaamaan Ahvenanmaata lukuunottamatta kaikkia kuntia. Taulukko 3.1 Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Ympäristönsuojelutehtäviä Vuosi hoitava toimielin kuntia kuntia kuntia kuntia Kunnan oma lautakunta Kuntien yhteislautakunta lautakuntaa 2.3 Kuntayhtymä kuntayhtymää Vastaus koskee yhteensä % Lautakunta tai toimielin (Mukana kaikki Manner-Suomen kunnat) Vuosi 1996 Vuosi 2001 Vuosi 2005 Vuosi % 82 % 78 % 75 % Manner-Suomen kunnista 50 % 65 % 29 % 25 % 0 % 16 % 13 % 12 % 10 % 7 % 2 % 2 % Kunnan oma lautakunta Kuntien yhteislautakunta Kuntayhtymä Kuva 3.1 Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely

8 Ympäristönsuojelusta vastaavan toimielimen muutokset kuntien lukumäärä kuntayhtymien ja yhteislauatkuntien määrä kuntia kuntayhtymissä kuntia yhteislautakunnissa kunnan oma lautakunta kuntayhtymiä yhteislautakuntia Kuva 3.2 Kuten taulukosta ja kuvista ilmenee, yhteislautakuntien osuus on lisääntynyt ja muiden organisointivaihtojen vähentynyt. 3.2 Kunnan oma lautakunta KYHL 6 :ssä tarkoitetut kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät hoidettiin vuonna 2009 peruskunnassa 132 tapauksessa eli 60 prosentissa kysymykseen vastanneista kunnista. Alla olevassa taulukossa on esitetty ympäristönsuojeluasioita hoitavien toimielinten yleisimmät käytössä olevat nimet vuosina 1996, 2001, 2005 ja

9 Taulukko 3.2. Ympäristönsuojeluasioita hoitavan lautakunnan nimi % kysy % kysyyksi- yksi- yksi- mykseen yksi- mykseen köiden köiden köiden vastan- köiden vastan- Toimielimen nimi lkm lkm lkm neista lkm neista ympäristö(nsuojelu)- lautakunta % % rakennus- ja ympäristö(nsuojelu)ltk % % tekninen ltk % 11 9 % valvontaltk % 2 2 % perusturvaltk % 1 1 % rakennusltk 5 3 % 4 3 % maaseutultk % 2 2 % tekninen- ja ympäristö(nsuojelu)ltk % maaseutu- ja ympäristö(nsuojelu)ltk % 3 2 % terveysltk 4 3 kaavoitus- ja ympäristö(nsuojelu)ltk % 2 2 % terveys- ja ympäristö(nsuojelu)ltk 4 1 ympäristö- ja valvontaltk 3 1 sosiaali- ja terveysltk 4 2 % 1 1 % kunnanhallitus 10 muu % % Yhteensä kysymykseen vastanneita yksiköitä % % Taulukko 3.3 Ryhmä muu (2009) Kpl kaavoitus- ja rakennusltk 2 lupa- ja valvontalautakunta 1 yhdyskuntalautakunta 1 yhdyskuntatekniikan lupa- ja valvontajaosto 1 tekninen lautakunta, lupajaosto 3 tekninen (ja ympäristö-)lautakunta, valvontajaosto 2 yhdyskuntalutakunta, ympäristö- ja rakennusjaosto 1 ympäristöjaosto 2 ympäristölautakunta, valvontajaosto 1 ympäristötekninen lautakunta, valvontajaosto 2 Yhteensä 16 Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely

10 3.3 Yhteislautakunta (kuntalaki 77 ) Yhteislautakuntia on yhteensä 29 kappaletta ja niihin kuului 95 kuntaa alla olevan taulukon mukaisesti (tilanne ). Vuonna 2005 niitä oli 11 ja niihin kuului 42 kuntaa. Vuosina 2001 ja 1996 yhteislautakuntia oli kolme kappaletta ja niissä oli mukana yhteensä 8 kuntaa. Taulukko 3.4 Yhteislautakunta 2009 Isäntäkunta Muut kunnat Kuntien lkm Lautakunnan nimi Askola Myrskylä, Pornainen, Pukkila 4 Askolan rakennus- ja ympäristöltk Haapavesi Pyhäntä, Siikalatva, Kärsämäki 4 Kuntien yhteinen ympäristöterveysltk Hamina Miehikkälä, Virolahti 3 Haminan ympäristölautakunta Hämeenlinna Hattula 2 Hämeenlinnan kaupungin ympäristöja rakennuslautakunta Imatra Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti 4 Imatran seutukunnallinen ympäristltk Inari Utsjoki 2 Inarin sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaos Kaarina Sauvo 2 Kaarinan kaupungin ympäristönsuojelulautakunta Kaavi Juankoski 2 Kaavin ympäristölautakunta Keuruu Mänttä-Vilppula 2 Keurusselän ympäristölautakunta Koski Tl Aura, Marttila, Pöytyä, 5 Koski Tl:n ympäristönsuojelulautakunta Tarvasjoki Kouvola Iitti 2 Kouvolan rakennus- ja ympäristöltk Lahti Hollola, Nastola 3 Lahden seudun ympäristölautakunta Lappeenranta Lemi, Savitaipale, 5 Lappeenrannan seudun Taipalsaari, Ylämaa ympäristölautakunta Leppävirta Varkaus, Heinävesi, 4 Keski-Savon ympäristölautakunta Pieksämäki Lohja Nummi-Pusula 2 Lohjan ympäristölautakunta Mikkeli Hirvensalmi, Mäntyharju, 6 Mikkelin ympäristölautakunta Pertunmaa, Ristiina, Suomenniemi Orivesi Juupajoki 2 Oriveden ympäristölautakunta Oulu Hailuoto, Kempele, Kiiminki, 9 Oulun seudun ympäristötoimi Liminga, Lumijoki, Muhos, -liikelaitoksen johtokunta Oulunsalo, Tyrnävä Pielavesi Keitele 2 Pielaveden ja Keiteleen kuntien yhteinen ympäristölautakunta Pudasjärvi Yli-Ii, Ii, Utajärvi 4 Oulunkaaren ympäristölautakunta Rantasalmi Juva, Joroinen 3 Rantasalmen ympäristölautakunta Reisjärvi Pyhäjärvi, Haapajärvi 3 Ympäristöpalveluiden lautakunta Rovaniemi Ranua 2 Rovaniemen ympäristölautakunta Säkylä Eura, Köyliö 3 Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta Tuusula Järvenpää, Mäntsälä (1.4.09), 4 Keski-Uudenmaan ympäristöltk Kerava (1.6.09) (Keski-Uudenmaan ympäristökeskus) Valkeakoski Akaa, Kylmäkoski, Urjala 4 Sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto Varpaisjärvi Lapinlahti 2 Varpaisjärven ympäristölautakunta Viitasaari Pihtipudas 2 Viitasaaren ympäristölautakunta Vimpeli Alajärvi, Soini 3 Järvi-Pohjanmaan ympäristölautakunta Yht. 29 kpl Yhteensä kuntia 95 10

11 3.4 Kuntayhtymä Vuonna 2009 ympäristönsuojelutehtävät hoidettiin kuntien yhteistyönä 6 kuntayhtymässä, joissa oli mukana yhteensä 22 kuntaa. Vuonna 2005 kuntayhtymiä oli 16, niissä oli mukana yhteensä 51 kuntaa. Vuonna 2001 tehtävät hoidettiin 18 kuntayhtymässä (mukana 57 kuntaa) ja vuonna kuntayhtymässä (mukana 70 kuntaa). Alla olevassa taulukossa on esitetty kuntayhtymät, ympäristönsuojeluasioita hoitavan luottamuselimen nimi ja mukana olevat kunnat vuonna Taulukko 3.5 Kuntayhtymät 2009 Kuntayhtymän nimi Luottamuselimen nimi Mukana olevat kunnat Kuntien lkm Närpiön terveyskes- hallituksen ympäristöjaos Kaskinen, Närpiö 2 kuksen kuntayhtymä Pohjois-Satakunnan ympäristölautakunta Honkajoki, Jämijärvi, 5 peruspalveluliikelaitos- Kankaanpää, Karvia, kuntyhtymä Siikainen Sastamalan perus- ympäristöjaosto Kiikoinen, Lavia, 4 turvakuntayhtymä Punkalaidun, Sastamala Suupohjan perus- ympäristölautakunta Isojoki, Karijoki, 4 palvelu liikelaitos- Kauhajoki, Teuva kuntyhtymä Vehmassalon hallitus Kustavi, Taivassalo, 3 kuntayhtymä Vehmaa Ylä-Savon terveyden- ympäristölautakunta Iisalmi, Kiuruvesi, 4 huollon kuntayhtymä Sonkajärvi, Vieremä Yht. 6 kpl Yhteensä kuntia 22 Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely

12 4 Esittely Kunnan omassa lautakunnassa ympäristönsuojeluasioiden esittelijänä toimivat seuraavat: Taulukko 4.1. Ympäristöasioiden esittelijän nimike % vastan- % vastan- Kuntien % vastan- Nimike neista neista lkm neista ympäristö(nsuojelu)johtaja, -päällikkö 13 % 23 % % ympäristö(nsuojelu)sihteeri 36 % 39 % % rakennustarkastaja 25 % 10 % % tekninen johtaja 2 % 5 % 11 7 % ympäristö(nsuojelu)tarkastaja 1 % 0,4 % 7 4 % lääkäri, eläinlääkäri 2 % 4 % 2 1 % terveystarkastaja 2 % 1 % 2 1 % ympäristö(nsuojelu)- sihteeri-rakennustarkastaja 1 % 2 1 % terveysvalvonnan johtaja 3 % kunnaninsinööri 5 % 3 % 1 1 % ympäristövalvonnan johtaja 3 % kaavoitusarkkitehti, johtaja 2 % 1 1 % kuntayhtymän johtaja 1 % perusturvajohtaja 1 % 1 1 % rakennusmestari 2 % 1 % 1 1 % ympäristö- ja terveysvalvonnan johtaja 1 % maaseutusihteeri-asiamies 2 % 1 % ympäristö(nsuojelu) sihteeri-terveystarkastaja 2 % 0,4 % 1 1 % muu 2 % % Kysymykseen vastanneita % Ryhmä muu koostui seuraavista nimikkeistä: kaavoitusinsinööri, terveysvalvonnan johtaja, tekniikkakeskuksen toimialajohtaja, kiinteistöinsinöörigeodeetti, luonnonvarasihteeri, maankäytön ja ympäristön tilajajohtaja, palvelualuejohtaja, tekninen ja ympäristöjohtaja, yhdyskuntatoimen johtaja, ympäristö- ja tutkimuspäällikkö, ympäristöinsinööri, ympäristönsuojelusuunnittelija, ympäristöosaston osastopäällikkö, ympäristöpalvelujohtaja, ympäristövalvontapäällikkö 12

13 Taulukko 4.2. Ympäristöasioiden esittelijän sijaiset % vastan- % vastan- Kuntien % vastan- Nimike neista neista lkm neista rakennustarkastaja 24 % 21 % % ympäristö(nsuojelu)tarkastaja 6 % 16 % % tekninen johtaja 7 % 7 % 13 9 % ympäristö(nsuojelu)sihteeri 4 % 5 % 12 9 % rakennusmestari 15 % 1 % 7 5 % ympäristösuunnittelija 2 % 7 % 6 4 % ympäristö(nsuojelu)päällikkö 2 % 2 % 3 2 % lääkäri, eläinlääkäri 5 % 6 % 3 2 % puheenjohtaja 4 % 5 % kunnaninsinööri 5 % 3 % 3 2 % rakennusmestari 2 % 2 1 % terveystarkastaja 6 % 7 % 2 1 % terveystarkastaja-ympäristösihteeri 1 1 % terveysvalvonnan johtaja 4 % 9 % maaseutusihteeri-asiamies 2 % 1 % 1 1 % rakennustarkastaja-ympäristö(nsuojelu)sihteeri 1 % kaavoitusinsinööri 2 % palotarkastaja/-päällikkö 3 % kaavasuunnittelija 1 % ympäristösuunnittelija 8 % muu 2 % 10 % % ei sijaista 4 % Kysymykseen vastanneita % Ryhmä muu koostui seuraavista nimikkeistä: kaavasuunnittelija, kaavoitusarkkitehti, kaupunginarkkitehti, hallintopäällikkö, johtava ympäristötarkastaja/ ympäristökasvattaja, kaavoituspäällikkö, kiinteistöinsinööri, kiinteistöpäällikkö, kunnallistekniikan päällikkö, kunnanjohtaja, lupa- ja valvontatarkastaja, maankäyttöjohtaja, terveysvalvonnan johtaja, palvelupäällikkö/ rakennusvalvonta ja ympäristö, rakennuttajapäällikkö, suunnitteluinsinööri, terveystarkastaja- ympäristönsuojelusihteeri, ympäristöinsinööri, ympäristöjohtaja, ympäristölupapäällikkö, ympäristötutkimuspäällikkö Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely

14 5 Henkilöstö 5.1 Henkilöstön määrä, nimikkeet ja koulutus Henkilöstöä koskevaan kysymykseen saadut tiedot koskivat yhteensä 281 kuntaa. Niissä oli yhteensä 587 ympäristönsuojelutehtäviä hoitavaa henkilöä. Kyselyyn vastanneissa kunnissa ja kuntaryhmissä olevien henkilöiden ympäristönsuojelutehtäviin käyttämä työaika vuodessa oli yhteensä 490 henkilötyövuotta. Taulukosta 5.1 näkyy myös kuinka paljon ympäristönsuojeluhenkilöstöä keskimäärin on ympäristönsuojelutehtäviä hoitavassa yksikössä eri kuntakokoryhmissä. Taulukko 5.1. Ympäristönsuojelutehtäviä hoitavien henkilöiden määrä (hlöä) ja henkilötyövuodet (htv) 2009 Kuntakoko/ Vas- Vas-- Ympäristön- Toimisto- Henkilöstö Henkilöstö yksikkökoko taukset taus- suojelun amma- henkilöstö yhteensä yhteensä/ koskevat pro- tillinen hlöstö yksikkö kuntia sentti asukasta lkm % hlöä htv hlöä htv hlöä htv hlöä htv Yli , , ,0 23,25 22, ,6 10 7, ,1 3,94 3, ,0 14 9, ,2 4,18 3, , , ,6 2,77 2, ,8 12 4, ,6 1,32 0, ,5 8 2, ,2 0,96 0, ,2 5 1,7 17 9,9 0,71 0, ,2 6 1, ,9 0,58 0, ,7 12 5, ,6 0,72 0,38 Alle ,4 2 0,6 7 20,0 0,30 0,87 Yhteensä , , ,9 2,09 1,74 14

15 Henkilötyövuodet % ympäristönsuojelutehtäviä hoitavien henkilöiden määrästä Vuosi 2005 Vuosi % 96 % 91 % 87 % 81 % 75 % 50 % 74 % 75 % 68 % 65 % 61 % 58 % 58 % 56 % 50 % 51 % 43 % 71 % 66 % 25 % 35 % 23 % 30 % 25 % 13 % 0 % yli alle 2000 Koko maa Kuva 5.1 Taulukossa 5.2 on esitetty ympäristönsuojeluhenkilöstö nimikkeiden mukaan erikokoisissa organisaatioyksiköissä vuonna Taulukossa 5.3 on esitetty ympäristönsuojeluhenkilöstön koulutus vuonna Taulukko 5.2 Ympäristönsuojeluhenkilöstön nimikkeet 2009 Ympäristö- Ympäris- Ympäris- Ympäris- Muu am- Toimisto- Muu päällikkö/ tösihteeri tötarkas- tösuun- mattihen- henki- henki- Kuntakoko -johtaja tösihteeri taja nittelija kilöstö löstö ym. löstö Yli Alle Yhteensä Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely

16 Taulukko 5.3. Ympäristönsuojeluhenkilöstön koulutus 2009 Ympäristö- Ympäristö- Ympäristö- Muu ammatillisihteeri Lkm % tarkastaja Lkm % suunnittelija Lkm % nen henkilöstö Lkm % agrologi AMK 7 7 MMM 1 1 DI 3 12 agrologi AMK 1 2 DI 2 2 agrologi AMK 2 1 FK DI 3 6 FK DI 12 9 FL 2 8 FK 5 9 FL 1 1 FK FM 7 27 FM 9 17 FM FM hortonomi 1 4 FT 1 2 hortonomi 1 1 HK 1 1 LuK 1 4 ins AMK 9 17 hum.kand 1 1 htm 1 1 MMM 1 4 konemestari 1 2 ins AMK ins AMK LuK 1 2 merkonomi 1 1 laborantti 1 1 mittausteknikko 1 2 MH 1 1 MMK 2 1 MMM 3 6 MMM 3 3 MMM 8 6 rakennusarkkitehti 1 2 opettaja 1 1 rakennusmestari 4 3 rakennusinsinööri 2 4 rakennusinsinööri 9 10 rakennusteknikko 1 1 rakennusmestari 3 6 rakennusmestari 5 5 teknikko 5 4 rakennusteknikko 1 2 terveystarkastaja 3 3 terveysteknikko 7 5 teknikko 2 4 terveysteknikko 1 1 TK 1 1 terveysinsinööri 1 2 tradenomi 1 1 TKT 1 1 terveystarkastaja 1 2 ympäristö- ja ympäristö- ja terveysteknikko 2 4 terveysteknikko 1 1 terveysinsinööri 1 1 uvs-teknikko 1 2 ympäristöoikeuden VTM 1 2 erityistutkinto 1 1 ympäristö- ja ympäristösuun- terveysteknikko 1 2 nittelija AMK 1 1 ympäristönhoitaja 2 4 ympäristösuunnittelija AMK 1 2 Yhteensä Arvio ympäristönsuojeluhenkilöstön kokonaismäärästä Henkilöstön ja henkilötyövuosien määrää koko maassa (pl. Ahvenanmaa) on arvioitu muokkaamalla kuntakokoryhmittäin kyselyssä saadut vastaukset vastaamaan laskennallisesti kaikkia kuntia. Arvion mukaan koko maassa ympäristönsuojelutehtäviä hoitaa noin 700 henkilöä noin 570 henkilötyövuoden panoksella. Taulukko 5.4. Arvio koko maan (pl. Ahvenanmaa) ympäristönsuojelutehtäviä hoitavien henkilöiden määrästä (hlöä) ja henkiltyövuosista (htv) 2009 Kuntakoko/ Ympäristönsuojelun Toimistohenkilöstö Henkilöstö yhteensä yksikkökoko ammatillinen henkilöstö asukasta hlöä htv hlöä htv hlöä htv Yli , , , ,8 13 9, , , , , , , , ,2 17 6, , ,3 11 3, , ,7 8 2, , ,7 9 2, , ,7 19 9, ,1 Alle ,7 3 1,0 12 3,4 Yhteensä , , ,3 16

17 Laskelman ja vastaavan vuonna 2005 tehdyn laskelman perusteella voidaan arvioda henkilöstön määrä lisääntyneen koko maassa vuodesta 2005 vuoteen 2009 noin sadalla henkilöllä. Henkilötyövuosein määrä on sitä vastoin kasvanut jopa noin kahdellasadalla henkilötyövuodella, mikä johtunee osa-aikaisen henkilöstön muuttumisesta kokoaikaiseksi. Arvioitu henkilöstön määrä ja henkilötyövuodet 2005 ja 2009 henkilöitä henkilötyövuosia henkilöitä ja henkilötyövuosia Kuva Viranhaltijayhteistyö Seuraavassa taulukossa on esitetty ne tilanteet, joissa ympäristönsuojelutehtäviä hoitava toimielin on peruskunnassa, mutta kunnilla on sopimus kuntien yhteisestä viranhaltijasta tai viranomaistehtävien hoidosta (kuntalaki 76 2 ja 3 mom.). Tällaisia sopimuksia ilmoitettiin 15 kpl ja niissä oli mukana yhteensä 33 kuntaa ja yksi kuntayhtymä. Vastaavia sopimuksia ilmoitettiin 25 kpl vuonna 2005 (64 kuntaa), vuonna 2001 niitä oli 31 kpl (70 kuntaa) ja 29 kpl vuonna 1996 (mukana 61 kuntaa) eli niiden määrä on vähentynyt. Taulukko 5.5. Viranhaltijayhteistyö 2009 Kunta % Kunta % Kunta % Kunta % Kunta % Alavus 66 Kuortane 34 Eura 55 Köyliö 25 Heinola 64 Sysmä 21 Hartola 14 Kokkola 80 Kannus 20 Kärkölä 70 Hämeenkoski 30 Lappajärvi 70 Evijärvi 30 Lempäälä 90 Vesilahti 10 Mustasaari Närpiön tk:n ky Nilsiä 80 Rautavaara 20 Padasjoki 60 Kuhmoinen 40 Paltamo 30 Ristijärvi 5 Pori 60 Luvia 40 Puumala 60 Sulkava 40 Raisio 100 Masku 34 Mynämäki 29 Rusko 21 Nousiainen 17 Virrat 70 Ruovesi 30 Kuntia yhteensä 56 kuntaa Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely

18 6 Työajan käyttö eri tehtäviin 6.1 Ympäristönsuojeluun käytetyn työajan käytön jakautuminen Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät voidaan jakaa neljään eri tehtäväryhmään: erityistehtäviä ovat ympäristönsuojelu-, jäte-, vesi-, vesihuolto-, maastoliikenne- ja vesiliikennelaissa säädettyjen päätös- / lupa-asioiden valmistelu, lupien / päätösten valvonta, muu valvonta (yleinen laillisuusvalvonta). yleistehtäviä ovat ympäristönsuojelun suunnittelu ja kehittäminen; ympäristön tilan seuranta; ympäristönsuojelun yleinen ohjaus, neuvonta ja tiedostus; osallistuminen kaavojen valmisteluun (työryhmät yms.); lausunnot muille viranomaisille (esim. kaavoitus) ja yhteisöille; yhteistyötehtävät eri viranomaisten ja yhteisöjen kanssa). muita ympäristönsuojelutehtäviä hoitavalle yksikölle / toimielimelle usein kuuluvia ympäristönsuojeluun liittyviä tai sitä sivuavia tehtäviä ovat esimerkiksi: leirintäalueviranomainen, kemikaalivalvontaviranomainen, maa-ainesten oton lupa- ja/tai valvontaviranomainen, terveyden suojeluviranomainen, kaavoitus, tekninen toimi, jätehuollon viranomaistehtävät yms. yleishallintotehtäviä ovat kunnan yleishallintoon liittyvät tehtävät, kuten talous-, henkilöstö- yms. asiat. Kuntia pyydettiin arvioimaan ympäristönsuojelutehtäviä hoitavan henkilöstön työajan käytön jakautumista. Yhteenveto vastauksista on esitetty alla olevissa taulukoissa ja kuvissa. Taulukko 6.1. Työajankäyttö eri tehtäviin vuonna 2008 Kuntakoko Ymps.vir. Ymps.vir. Muut ymps.vir. Yleishall.- erityistehtävät % yleistehtävät % tehtävät % tehtävät % Yli ,8 30,6 7,4 18, ,3 28,1 7,4 13, ,6 29,2 16,0 9, ,0 24,2 14,3 10, ,4 23,5 16,4 6, ,0 27,5 27,6 9, ,1 28,6 16,8 5, ,0 25,2 26,4 5, ,9 23,7 26,6 8,7 Alle ,0 21,8 28,2 12,0 Yhteensä 45,5 25,8 19,3 9,4 18

19 Työajankäyttö eri tehtäviin 2008 Muut ymps.tehtäviä hoitavalle yksikölle kuuluvat. tehtävät 19 % Yleishallintotehtävät 9 % Ympäristönsuojeluviranomaisen erityistehtävät 46 % Ymps.virnaomaisen yleistehtävät 26 % Kuva 6.1 Työajan käytön jakautuminen 2008 Erityistehtävät Yleistehtävät Muut tehtävät Yleishallintotehtävät % kokoluokan kunnista 100 % 75 % 50 % 25 % % yli alle 2000 Koko maa Kuva 6.2 Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely

20 6.2 Ympäristönsuojeluviranomaisen erityistehtävät Vastaajia pyydettiin arvioimaan ympäristönsuojeluviranomaisen erityistehtäviin käytetyn työajan jakautumista lupa-asioihin, lupien valvontaan ja muuhun valvontaan. Taulukko 6.2. Ympäristönsuojeluviranomaisen erityistehtävien jakautuminen eri kuntakokoryhmissä 2008 Kuntakoko Lupa-asiat % Lupien valvonta % Muu valvonta % Yli ,0 26,9 29, ,3 23,5 36, ,9 21,6 30, ,0 20,3 30, ,0 21,2 28, ,2 24,1 37, ,0 29,5 25, ,2 21,3 32, ,0 20,7 26,2 Alle ,0 25,0 29,0 Yhteensä 46,4 22,5 30,5 Työajankäyttö ympäristönsuojeluviranomaisen erityistehtäviin 2008 Muiden kuin lupien/päätösten valvonta 31 % Lupaasiat 46 % Lupien/päätösten valvonta 23 % Kuva

21 Ympäristönsuojeluviranomaisen erityistehtävät 2008 % kokoluokan kunnista 100 % Lupa- ja päätösasiat Lupien ja päätösten valvonta Muiden kuin lupien ja päätösten valvonta 75 % 50 % % % yli alle 2000 Koko maa Kuva 6.4 Ympäristönsuojeluviranomaisen ajankäyttö Muut tehtävät 19 % Hallintotehtävät 9 % Erityistehtävät 46 % Muu valvonta 31 % Lupaasiat 46 % Yleistehtävät 26 % Lupien ja päätösten valvonta 23 % Kuva Ympäristönsuojeluviranomaisen yleistehtävät Vastaajia pyydettiin järjestämään tehtävät työajan käytön mukaan numerojärjestykseen (1 vaatii eniten työaikaa, 6 vaatii vähiten työaikaa). Vastausten perusteella yleistehtävistä aika kuluu ympäristönsuojelun yleiseen ohjaukseen, neuvontaan ja toidotukseen. Kaavoitukseen osallistumisen ei nähty vaativan merkittävästi aikaa. Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely

22 Taulukko 6.3. Pisteiden keskiarvo kuntakoon mukaan Ymps. Ympä- Ymps. yl. Osallistumi- Lausunnot Yht.työtehtäsuunnittelu ristön ohjaus, nen kaavo- muille vi- vät eri viranja kehit- tilan neuvonta jen val- ranomaisille, omaisten, yh- Yksikkökoko täminen seuranta ja tiedotus misteluun yhteisöille teisöjen kanssa Yli ,1 4,0 2,6 3,5 4,0 3, ,4 4,5 1,9 3,6 2,9 3, ,6 4,0 1,5 4,6 3,1 3, ,9 4,0 2,4 4,5 3,1 3, ,9 4,5 1,8 4,6 2,8 3, ,8 3,8 2,4 4,8 3,2 3, ,5 3,2 2,7 5,0 2,9 3, ,3 3,4 1,9 4,9 3,2 4, ,8 3,2 1,7 4,7 4,0 3,7 Alle ,2 3,8 2,0 5,2 2,4 3,4 Yhteensä 3,8 3,8 2,1 4,6 3,2 3,5 Ajankäyttö ympäristöviranomaisen yleistehtäviin Vastaus "1" Vastaus "2" Vastaus "3" Vastaus "4" Vastaus "5" Vastaus "6" yhteistyötehtävät eri viranomaisten, yhteisöjen kanssa lausunnot muille viranomaisille, yhteisöille osallistuminen kaavojen valmisteluun ymps. yleinen ohjaus, neuvonta ja tiedotus ympäristön tilan seuranta ymps. suunnittelu ja kehittäminen % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % %:ssa kunnista 1= vaatii eniten työaikaa, 6 vaatii vähiten työaikaa Kuva Muut ympäristönsuojelutehtäviä hoitavalle yksikölle tai toimielimelle kuuluvat tehtävät Kunnilta kysyttiin mitä muita tehtäviä hoidettiin lautakunnassa tai toimielimessä ympäristönsuojelutehtävien ohella. Yleisin vastaus oli 3 muuta tehtävää, kun vuonna 2005 yleisin oli yli 8 muuta tehtävää, vuonna muuta tehtävää ja vuonna muuta tehtävää. Enimmillään ilmoitettiin 18 muuta tehtävää. Seuraavassa taulukossa on esitetty tehtävien lukumäärän kehittyminen vuodesta 1996 vuoteen Kuvassa 6.7 on esitetty tehtäväkokonaisuuksien keskiarvon muutokset kuntakokoluokittain. 22

23 Taulukko 6.4. Muiden tehtävien lukumäärät Tehtävien Vastanneiden yksiköiden lkm % kysymykseen vastanneista yksiköissä lukumäärä Ei muita tehtäviä muu tehtävä muuta muuta muuta muuta muuta muuta muuta Yli 8 muuta Yhteensä % 100 % 100 % 100 % Ympäristöviranomaisen tehtävien lisäksi lautakunnan hoitamien tehtäväkokonaisuuksien lukumäärä (keskiarvo) Keskiarvo 1996 Keskiarvo 2001 Keskiarvo 2005 Keskiarvo ,0 9,0 8,0 tehtävien lkm (keskiarvo) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Yli Alle Kuva 6.7 Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

Maatalouslomitusta hoitava paikallisyksikkö v. 2013 sijaintikunta KUNTANIMI Numero 2013 Paikallisyksikkö Maakuntano 005 Alajärvi 5 ALAJÄRVI 14 759 Soini 5 ALAJÄRVI 14 934 Vimpeli 5 ALAJÄRVI 14 010 Alavus

Lisätiedot

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Kartat perustuvat kolmen selvitysperusteen tarkasteluun: 1. kunnan väestöpohja Tilastokeskuksen väestötietoihin () pohjautuen; 2. työpaikkaomavaraisuus

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

Kriteeritarkastelua maakunnittain

Kriteeritarkastelua maakunnittain Kriteeritarkastelua maakunnittain Tarkastelu perustuu kolmen pääkriteerin tarkasteluun: -Palvelu- ja väestöpohjakriteeri Tilastokeskuksen väestötietojen perusteella -- ja työssäkäyntikriteerit Tilastokeskuksen

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2014 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan PROMENA JALKINEIDEN EDUSTAJAT 1. Pohjois.Suomi Paula Soronen Puhelin 045 853 0877 2. Itä-Suomi Seppo Joutsemo Puhelin 045 911 2055 3. Keski-Suomi Lea Leppänen Puhelin 045 853 0850 4. Keski-Pohjanmaa ja

Lisätiedot

Population register center POPULATION IN THE MAINLAND 5298858

Population register center POPULATION IN THE MAINLAND 5298858 Population register center POPULATION IN THE MAINLAND 5298858 Region of Uusimaa 1408020 Espoo 241565 Hanko 9657 Helsinki 576632 Hyvinkää 44987 Inkoo 5575 Järvenpää 38288 Karjalohja 1481 Karkkila 9076 Kauniainen

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Akaa Pirkanmaa 174,93 85. 85. 80. Alajärvi Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 610/2012 Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 3269 Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2011 Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Ennakkotiedot Uudenmaan ELY-keskus Kunta Tuotantosuunta Tilojen lukumäärä Työntekijöiden lukumäärä Yhteensä Miehet Naiset Työmäärä yhteensä, henkilötyövuotta

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011

Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011 Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011 ELY-keskus/alue ja kunta Koko maa yhteensä (335 kuntaa) 20 664 33,21 % Ahvenanmaan valtionvirasto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 609/2012 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 609/2012 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 609/2012 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Dnro A129/200/2012 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi?

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi työpaikaksi? KUNTALIITTO Hkki Punnonen 12.3.2013 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi. Kaikki sairaanhoitopiirit ovat

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Dnro A188/200/2013 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2014 Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet 31.12.2008 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan. Työssäkäyntialueet merkitty värein ja muu yli 10 %:n pendelöinti nuolin. Uusimaa

Lisätiedot

Eläkkeelle numeroina 2012

Eläkkeelle numeroina 2012 Eläkkeelle numeroina 2012 Voit tutustua eläkeläisen tukiin verkossa www.kela.fi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Eläkeasiat 020 692 202 Omaisen kuoltua 020 692 208 Sisältö: Kansaneläke 2 Takuueläke

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Dnro A194/200/2014 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2015 Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2014 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a :n

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

Eläkkeelle numeroina 2013

Eläkkeelle numeroina 2013 Eläkkeelle numeroina 2013 Voit tutustua eläkeläisen tukiin verkossa www.kela.fi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Eläkeasiat 020 692 202 Omaisen kuoltua 020 692 208 Sisältö: Kansaneläke 2 Takuueläke

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (Oulun piirin osalta 16.11.2015, Lapin piiriin muutoksia 12.2.2016) Luetteloa tarkistetaan

Lisätiedot

Kuntauudistustilanne Porin seudulla ja valtakunnassa

Kuntauudistustilanne Porin seudulla ja valtakunnassa Kuntauudistustilanne Porin seudulla ja valtakunnassa Porin kaupunkiseudun erityinen kuntajakoselvitys Työvaliokunta ja ohjausryhmä 14.3.2014 Nakkila Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen 19.3.2014 Page 1 Porin

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (muutoksia: Oulun piiri 16.11.2015&12.3.&15.4.2016, Lappi 12.2.2016, Varsinais-Suomi

Lisätiedot

VM/KAO 12.12.2013 Nykyinen ja UUSI järjestelmä, rakennevertailu Vuoden 2013 tiedoilla

VM/KAO 12.12.2013 Nykyinen ja UUSI järjestelmä, rakennevertailu Vuoden 2013 tiedoilla VM/KAO 12.12.2013 Nykyinen ja UUSI järjestelmä, rakennevertailu Vuoden 2013 tiedoilla Laskennalliset kustannukset: Ikärakenne Sairastavuus Työttömyys Kaksi Vieras As.tiheys Saaristo Koulutus Muut Yht.

Lisätiedot

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta työryhmä

Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta työryhmä Ympäristö, asuminen ja rakennusvalvonta työryhmä Työryhmän II-kokous 5.11.2013 Toimialakohtaisten toimitettujen aineistojen esittely Arttu Tuominen Tausta-aineisto Kunta Asukkaita v.2012 Maa-pinta-ala

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut

Kuntatalouden tunnusluvut Ii Oulu Kuntatalouden tunnusluvut Oulun selvitysalue Hailuoto Kempele Lumijoki Muhos Liminka Tyrnävä 7.5.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä sellainen kunta:

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut

Kuntatalouden tunnusluvut Leppävirta Heinävesi Varkaus Kuntatalouden tunnusluvut Joroinen Keski-Savo Heinävesi, Joroinen, Leppävirta ja Varkaus 19.5.2014 Heikki Miettinen Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä

Lisätiedot

Valtionosuudet UUSI ja NYKYINEN järjestelmä

Valtionosuudet UUSI ja NYKYINEN järjestelmä VM/KAO/vs, 12.12.2013 Valtionosuudet UUSI ja NYKYINEN järjestelmä Vuoden 2013 tasolla UUSI NYKYINEN UUSI NYKYINEN MUUTOS Käyttöasm VOS VOS VOS VOS uusi vs nyk. tulot v. 2012 YHTEENSÄ YHTEENSÄ /as /as /as

Lisätiedot

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava

Kauppa-alue 1. Akaa Hämeenkoski Kerava Kauppa-alue 1 Akaa Hämeenkoski Kerava Länsi- Turunmaa Pirkkala Siuntio Asikkala Hämeenkyrö Kiikoinen Marttila Pomarkku Somero Askola Hämeenlinna Kirkkonummi Masku Pori Sysmä Aura Iitti Kokemäki Miehikkälä

Lisätiedot

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd 1 (10) Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Akaa (020) 563 457 573 Alajärvi (005) 206 181 203 Alavieska (009) 25 47 23 Alavus (010) 261 274

Lisätiedot

Pomarkku. Lavia. Kuntatalouden tunnusluvut. Pori. Ulvila. Luvia Nakkila. Kokemäki. Porin selvitysalue

Pomarkku. Lavia. Kuntatalouden tunnusluvut. Pori. Ulvila. Luvia Nakkila. Kokemäki. Porin selvitysalue Pomarkku Kuntatalouden tunnusluvut Pori Ulvila Lavia Luvia Nakkila Kokemäki Porin selvitysalue Kokemäki Lavia Luvia Nakkila Pomarkku Pori Ulvila Kuntatalouden indikaattorit Kriisikunnaksi voidaan nimetä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston ja sen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta lakisääteisissä asioissa 1.1.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston ja sen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta lakisääteisissä asioissa 1.1. Inarin kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ympäristöjaosto Sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaoston ja sen alaisten viranhaltijoiden ratkaisuvalta lakisääteisissä asioissa 1.1.2016 lukien 1. YMPÄRISTÖNSUOJELULAKI

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnuslukuja. Ryhmä 1: Kontiolahti, Lapua, Laukaa, Lempäälä, Lieto, Siilinjärvi ja Ulvila

Kuntatalouden tunnuslukuja. Ryhmä 1: Kontiolahti, Lapua, Laukaa, Lempäälä, Lieto, Siilinjärvi ja Ulvila Kuntatalouden tunnuslukuja Ryhmä 1: Kontiolahti, Lapua, Laukaa, Lempäälä, Lieto, Siilinjärvi ja Ulvila Ryhmä 2: Forssa, Heinola, Hollola, Kuusamo, Naantali, Raisio ja Uusikaupunki 8.9.2015 Heikki Miettinen

Lisätiedot

1.1.2014 alk. Ortokuvat Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2014 alk. Ortokuvat Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200.00 246.00 005 Alajärvi 400.00 492.00 009 Alavieska 100.00 123.00 010 Alavus 400.00 492.00 016 Asikkala 300.00 369.00 018 Askola 100.00 123.00 019 Aura 100.00 123.00 035 Brändö 200.00 246.00

Lisätiedot

VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56

VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 422 387 16 199 217 2 144 020 56 765 624 35 079

Lisätiedot

OMAKOTITALOJEN JÄTEHUOLTOPALVELUT TAAJAMA-ALUEILLA Jäteastioiden tyhjennysmaksut maaliskuussa 2010

OMAKOTITALOJEN JÄTEHUOLTOPALVELUT TAAJAMA-ALUEILLA Jäteastioiden tyhjennysmaksut maaliskuussa 2010 OMAKOTITALOJEN JÄTEHUOLTOPALVELUT TAAJAMA-ALUEILLA Jäteastioiden tyhjennysmaksut maaliskuussa 2010 Ekomaksu ja jätteiden tyhjennysvälin enimmäispituus kunnittain Kunta Eko-, perus-, hyötykäyttö- tai palvelumaksu,

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen

Kunnan kuuluminen Risen yks-toimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio Arviointikeskus Akaa Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimisto Rautatienkatu 10, 4 krs. 33100 TAMPERE 029 56 80900 029 56 80945 Länsi-Suomen

Lisätiedot

Elisa ADSL hinnasto (alv. 24%)

Elisa ADSL hinnasto (alv. 24%) Elisa ADSL hinnasto (alv. 24%) 8M/1M Full 24M/1M Kunnat 1M/512k 2M/512k rate Full rate Forssa 35,47 37,50 44,62 50,72 Humppila 35,47 37,50 44,62 50,72 Jokioinen 35,47 37,50 44,62 50,72 Kylmäkoski 35,47

Lisätiedot

~ 3 oo tc&.9c(ji( Helsingissä 20. joulukuuta 2011. Hallinto- ja kuntaministeri

~ 3 oo tc&.9c(ji( Helsingissä 20. joulukuuta 2011. Hallinto- ja kuntaministeri ~ 3 oo tc&.9c(ji( VALTIOVARAINMINISTERIÖ Päätös VM/251 1 02.02.06.00/2010 Kunta- ja aluehallinto-osasto 20.12.2011 j. ~4.( ~J ~2ora.. - c,s1~ Uck Kunnanhallituksille PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN LISÄYKSESTÄ

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011. 1089/2011 Oikeusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 2011 1089/2011 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä jen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä 18 päivänä

Lisätiedot

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1

Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 Poliisilaitosalueet ja toimipisteet 1.1.2014 lukien 14.6.2013 1 11 poliisilaitosaluetta Lapin poliisilaitos Oulun poliisilaitos Pohjanmaan poliisilaitos Sisä Suomen poliisilaitos Itä Suomen poliisilaitos

Lisätiedot

Päätös PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN KERTALUONTEISESTA LISÄYKSESTÄ VUODELLE 2011

Päätös PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDEN KERTALUONTEISESTA LISÄYKSESTÄ VUODELLE 2011 VALT10VARA1 N M 1 N ISTERI Ö Kunta- ja aluehallinto-osasto Päätös 20.12.2011 VM/2511 /02.02. 06.00/2010 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI kaupunginhallitus 28. 11 1011 /S/i/Z^ II Kunnanhallituksille PÄÄTÖS KUNNAN

Lisätiedot

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin

Kuinka moni kunta on julistautunut savuttomaksi? Tilanne vuoden 2012 alussa - kunnat sairaanhoitopiireittäin KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 7.2.2012 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Kotikuntaluettelo 2014 Sisältää Manner-Suomen kunnat ja 999 = Kotikunta muu tai tuntematon

Kotikuntaluettelo 2014 Sisältää Manner-Suomen kunnat ja 999 = Kotikunta muu tai tuntematon 005 Alajärvi Alajärvi 009 Alavieska Alavieska 010 Alavus Alavus 016 Asikkala Asikkala 018 Askola Askola 019 Aura Aura 020 Akaa Akaa 046 Enonkoski Enonkoski 047 Enontekiö Enontekis 049 Espoo Esbo 050 Eura

Lisätiedot

287 Kristiinan- Kristinestad

287 Kristiinan- Kristinestad 1 Suomen metsäkeskuksen Julkisissa palveluissa on kolmetoista metsäkeskusaluetta. Nimet (suomeksi ja ruotsiksi), toimipaikat ja toimialueet ovat seuraavat: 01 Rannikon alue, Helsinki 49 Espoo Esbo 78 Hanko

Lisätiedot

Tulonsaajien keskitulo ja tuloluokat suurimmissa kaupungeissa, koko maassa, Päijät-Hämeen kunnissa sekä Lahdessa alueittain 2014

Tulonsaajien keskitulo ja tuloluokat suurimmissa kaupungeissa, koko maassa, Päijät-Hämeen kunnissa sekä Lahdessa alueittain 2014 Tekninen ja ympäristötoimiala I Pauli Mero 23.05.2016 Tulonsaajien keskitulo ja tuloluokat suurimmissa kaupungeissa, koko maassa, Päijät-Hämeen kunnissa sekä Lahdessa alueittain 2014 Keskitulolla tarkoitetaan

Lisätiedot

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 18.5.2010 KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 18.5.2010 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista

SISÄLLYS. N:o 1367. Työministeriön asetus. työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä asioista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1367 1368 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Työministeriön asetus työvoimapoliittisen lausunnon antamisesta ja lausuntoon merkittävistä

Lisätiedot

287 Kristiinan- Kristinestad

287 Kristiinan- Kristinestad 1 Suomen metsäkeskuksen Julkisissa palveluissa on kolmetoista metsäkeskusaluetta. Nimet (suomeksi ja ruotsiksi), toimipaikat ja toimialueet ovat seuraavat: 01 Rannikon alue, Helsinki 49 Espoo Esbo 78 Hanko

Lisätiedot

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT

PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty: Kv 5.9.2012 30 Voimaantulo: 1.1.2013 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 29.12.2010

KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Heikki Punnonen 29.12.2010 KUNTALIITTO Sosiaali ja terveys Kia Paasivirta ja Hkki Punnonen 29.12.2010 "Tavoitteena savuton työpaikka" on eräs hanke, jolla käännetään tupakointia laskuun. Monet yritykset ovat julistautuneet savuttomiksi.

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston toimialueeseen 1.5.2015 YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston toimialueeseen 1.5.2015 YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston toimialueeseen 1.5.2015 YKS-toimisto Kunta Yhdyskuntaseuraamustoimisto Osoite Puhelin Telekopio Akaa Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimisto Rautatienkatu

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (Oulun piirin osalta 16.11.) Luetteloa tarkistetaan piirijärjestöjen esityksestä tarvittaessa,

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Euran kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Eeva Rautiainen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat kunnittain Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella

Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat kunnittain Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS MOR-Y01 Hyvinkää 001, 012, 017, 019, 021 5 96 Karjalohja 005 1 11 Karkkila 014, 015, 016, 020 4 119 Mäntsälä 012, 023, 024, 026 4 259 Nummi-Pusula

Lisätiedot

Myynti@antennilinja.fi

Myynti@antennilinja.fi VHF Pro-antenniasentajat päivitys 28.04.2016 Antenniurakoitsija Toimipaikka Puhelin Sähköposti Toimialue Antennilinja Oy 00320 Helsinki 0400 570 160, 0400 578 076 Myynti@antennilinja.fi Espoo, Helsinki,

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN ASETUS OIKEUSAPUPIIREISTÄ SEKÄ OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA

OIKEUSMINISTERIÖN ASETUS OIKEUSAPUPIIREISTÄ SEKÄ OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA LUONNOS 12.4.2013 OIKEUSMINISTERIÖN ASETUS OIKEUSAPUPIIREISTÄ SEKÄ OIKEUSAPUTOIMISTOJEN TOIMIPAIKOISTA JA EDUNVALVONTA-ALUEISTA 1 Yleistä Valtion oikeusaputoimistoista annetun lain (258/2002) 2 :n mukaan

Lisätiedot

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien vuokrat elokuussa 2011

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien vuokrat elokuussa 2011 ISSN 1237-1288 Lisätiedot Hannu Ahola, ARA Puh. +358 400 996 067 Selvitys 8/2011 Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien vuokrat elokuussa 2011 21.10.2011 Sisällys 1 JOKA NELJÄS YLEISTÄ ASUMISTUKEA SAAVA

Lisätiedot

Åldersgrupper som får screeningskallelse enligt kommun 2010 Kommuner

Åldersgrupper som får screeningskallelse enligt kommun 2010 Kommuner Åldersgrupper som får screeningskallelse enligt kommun 2010 Kommuner Kallelseåldern räknas på grund av differensen mellan kallelseåret och födelseåret Födelseår 19_ 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79

Lisätiedot

Muistio 20.12.2013. Nykyinen aluejako: 2 Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta

Muistio 20.12.2013. Nykyinen aluejako: 2 Hallituksen päätös rakennepoliittisen ohjelman toimeenpanosta Sisäasiainministeriö Muistio SM050:0012013 20.12.2013 1 Pelastustoimen nykyiset järjestelyt Pelastustoimen nykyinen 22 alueen järjestelmä käynnistyi vuoden 2004 alusta. Pelastustoimen aluejaosta päätti

Lisätiedot

Eläkkeelle numeroina 2014

Eläkkeelle numeroina 2014 Eläkkeelle numeroina 2014 Voit tutustua eläkeläisen tukiin verkossa www.kela.fi Sisältö Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Eläkeasiat 020 692 202 Omaisen kuoltua 020 692 208 Takuueläke Yleinen

Lisätiedot

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa)

Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Kunnallisessa elintarvikevalvonnassa vuonna 2012 tarkastettujen kohteiden määrä suhteessa elintarvikevalvonnan kohteisiin (ei sisällä alkutuotantoa) Luvut on kerätty valvontayksiköiden elintarvikevalvonnan

Lisätiedot

Kaupunginhallituslkunnanhallitus

Kaupunginhallituslkunnanhallitus M '.. Dnro 7, Kaupunginhallituslkunnanhallitus Kirjaamo, jotka määrää Kansaneläkelaitos kuultuaan asianomaisia kunnanhallituksia. Tämän mukaisesti Kansaneiäkølait s pyytää kuntanne lausuntoa alla tarkemmin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012. 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2012 279/2012 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013. 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus. radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2013 614/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta Annettu Helsingissä 15 päivänä elokuuta 2013

Lisätiedot

Vuosi / År 2009. Uusimaa Nyland %

Vuosi / År 2009. Uusimaa Nyland % Vuosi / År 2009 Uusimaa Nyland % Espoo Esbo 25 Hanko Hangö 35 Helsinki Helsingfors 25 Hyvinkää Hyvinge 41 Inkoo Ingå 39 Järvenpää Träskända 39 Karjalohja Karislojo 50 Karkkila Högfors 50 Kauniainen Grankulla

Lisätiedot

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015

Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Kunnan kuuluminen Risen yhdyskuntaseuraamustoimiston ja arviointikeskuksen toimialueeseen 1.1.2015 Vuoden 2015 alussa toteutuneet kuntaliitokset: Lavia ja Pori > Pori Maaninka ja Kuopio> Kuopio Tarvasjoki

Lisätiedot

Luonnos oikeusministeriön asetukseksi

Luonnos oikeusministeriön asetukseksi 1 Luonnos oikeusministeriön asetukseksi oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2013 Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö N:o 6 27 TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski 106,2 Espoo 106,0 Eurajoki 104,1 Haapavesi

Lisätiedot

AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon

AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon AVI Hakija Vaikutusalue Myönnetty Etelä-Suomen AVI Asikkalan kunta Asikkala 30000 Etelä-Suomen AVI Askolan kunta Askola 60000 Etelä-Suomen AVI Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia Espoo 180000 Etelä-Suomen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM Vastausaika 26.1.2016 10:42:11 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi Kangasniemen kunta 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi Johanna Luukkonen 3. Vastauksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Raision kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Petra Määttänen 3. Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Nimi Asema organisaatiossa

Lisätiedot

Luonnos hallituksen esitykseksi kuntarakennelain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi kuntarakennelain muuttamisesta Luonnos hallituksen esitykseksi kuntarakennelain muuttamisesta Hallituksen linjaus rakennepoliittisessa ohjelmassa Aluekehityksen kannalta keskeisten kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen eheyden, alueen

Lisätiedot

Anordnande av förebyggande hembesök och äldre /seniorrådgivningsverksamhet 2007

Anordnande av förebyggande hembesök och äldre /seniorrådgivningsverksamhet 2007 Anordnande av förebyggande hembesök och äldre amhet 2007 Källa: Statistikenkät om äldre personer, funktionshindrade, social kreditgivning och barndagvård i kommunerna 2007. Statistikmedelande 20/2008.

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 RAKENNUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 19.12.2001 (muutos KV 26.1.2005 5) Voimaatulo 01.01.2002 1 Toimiala, kokoonpano ja vastuualue Rakennuslautakunnan yleisenä tehtävänä on rakennustoiminnan ja

Lisätiedot

Kanta-palvelut: Potilastiedon arkisto Käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.3.4 (19.2.2015)

Kanta-palvelut: Potilastiedon arkisto Käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.3.4 (19.2.2015) Kanta-palvelut: Potilastiedon arkisto Käyttöönottoaikataulusuunnitelma v.3.4 (19.2.2015) Taulukossa kuvataan kunkin liittyjän liittymisajankohtasuunnitelma. Suunnitelmaa tarkennetaan tarvittaessa liittymisvalmistelujen

Lisätiedot

Kuntien ilmoitukset kuntarakennelain velvoitteisiin 13.12.2013

Kuntien ilmoitukset kuntarakennelain velvoitteisiin 13.12.2013 Kuntien ilmoitukset kuntarakennelain velvoitteisiin 13.12.2013 Yleisiä havaintoja Tilanne näyttäytyy varsin sekavana.» Heijastaa uudistusten keskeneräisyyttä Kuntien ilmoitukset poikkeavat varsin usealla

Lisätiedot

Kuntakatsaus 2013. Kuntakatsaus 2013

Kuntakatsaus 2013. Kuntakatsaus 2013 Kuntakatsaus 213 Katsauksessa vertaillaan Suomen kuntia havainnollisissa diagrammeissa ja teemakartoissa, joissa esitetään tietoa eri aihealueilta: Asuminen ja rakentaminen Koulutus Kunnallistalous Maa-,

Lisätiedot

Kuntakatsaus 2014. Katsauksessa vertaillaan Suomen kuntia havainnollisissa diagrammeissa ja teemakartoissa, joissa esitetään tietoa eri aihealueilta:

Kuntakatsaus 2014. Katsauksessa vertaillaan Suomen kuntia havainnollisissa diagrammeissa ja teemakartoissa, joissa esitetään tietoa eri aihealueilta: Katsauksessa vertaillaan Suomen kuntia havainnollisissa diagrammeissa ja teemakartoissa, joissa esitetään tietoa eri aihealueilta: Asuminen ja rakentaminen Koulutus Kunnallistalous Maa-, metsä- ja kalatalous

Lisätiedot

Myynti alueittain... 2. Myyntiorganisaatio... 3

Myynti alueittain... 2. Myyntiorganisaatio... 3 Sisällysluettelo Myynti alueittain... 2 Myyntiorganisaatio... 3 Talotekniikka Smartline kiinteistöviemärijärjestelmä... 6 HT PP Nordic -järjestelmä, putket ja yhteet... 11 PEM-paineputket... 16 PE-asennusputket...

Lisätiedot

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä.

5 Kokoukset Lautakunnan kokouksista, pöytäkirjoista ja muista asiakirjoista määrätään kunnan hallintosäännössä. PUUMALAN KUNNAN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1/5 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 5.11.2007 Voimaantulo 1.1.2008 1 Toiminta-ajatus Teknisen lautakunnan tarkoituksena on luoda fyysiset edellytykset asumiselle,

Lisätiedot

Akaan kaupunki 29 685,25 0 29 685,25 0

Akaan kaupunki 29 685,25 0 29 685,25 0 Rintamaveteraanien kotiin vietävien kunnallisten avopalveluiden määrärahan käyttö vuodelta 2015 Kunta / Kuntayhtymä Määräraha Lisämääräraha Yhteensä Käyttäm. jäänyt Akaan kaupunki 29 685,25 0 29 685,25

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821. Oikeusministeriön asetus. N:o 819 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2009 N:o 819 821 SISÄLLYS N:o Sivu 819 Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä ja oikeusaputoimistojen toimipaikoista... 4661 820

Lisätiedot