Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2009"

Transkriptio

1 Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2009

2 TEKIJÄT Vesa Valpasvuo Maija Hakanen Marjut Mynttinen ISBN (pdf) 1. painos Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL Helsinki Tel Fax

3 Sisältö Johdantoa ja johtopäätöksiä 4 1 Kyselystä 5 2 Virasto-organisaatio Lautakunta tai toimielin Yleistä Kunnan oma lautakunta Yhteislautakunta (kuntalaki 77 ) Kuntayhtymä 11 4 Esittely 12 5 Henkilöstö Henkilöstön määrä, nimikkeet ja koulutus Arvio ympäristönsuojeluhenkilöstön kokonaismäärästä Viranhaltijayhteistyö 17 6 Työajan käyttö eri tehtäviin Ympäristönsuojeluun käytetyn työajan käytön jakautuminen Ympäristönsuojeluviranomaisen erityistehtävät Ympäristönsuojeluviranomaisen yleistehtävät Muut ympäristönsuojelutehtäviä hoitavalle yksikölle tai toimielimelle kuuluvat tehtävät 22 7 Tehtävien delegointi viranhaltijoille 26 8 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen päätökset Tehdyt lupapäätökset ja käsitellyt ilmoitukset Lupaan tai päätökseen käytetty työaika Arvio ympäristönsuojeluviranomaisen päätösten kokonaismäärästä 2004 ja Paikallisagenda 37 Liite 1. Kyselylomake 41 Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely

4 Kuntien ympäristönsuojeluhallinto Johdantoa ja johtopäätöksiä Tämä kysely kuntien ympäristöhallinnosta tehtiin tammikuussa 2009 tavoitteena saada mahdollisimman kattavasti tietoa ympäristöhallinnon nykytilanteesta tukemaan mm. Kuntaliiton edunvalvonta- ja kehittämistyötä. Vuonna 1996 tehdyssä kyselyssä vastausprosentti oli tasan 100 %, vuoden 2001 kyselyssä 88 % ja vuoden 2005 kyselyssä 59 %. Nyt vastausprosentti parani edellisestä kyselystä ollen 66 %. Tulosten luotettavuuden kannalta sitä voidaan pitää riittävänä. Vastausprosentin alhaisuuden vuoksi olemme joutuneet arvioimaan laskennallisesti eräiden kysymysten (henkilömäärä, henkilötyövuodet, ratkaisujen määrä) kohdalla koko maan tilannetta kuvaavan lukuarvon. Kyselyssä on mahdollisuuksien mukaan pyritty vertaamaan kunnissa tapahtunutta muutosta vuodesta 1996 vuoteen Koska kaikki kunnat eivät ole vastanneet kaikkiin kysymyksiin kaikkina neljänä kyselyvuotena, on vertailu suoritettu siten, että huomioon on otettu ainoastaan kaikkina vuosina kyseiseen asiaan vastanneet kunnat. Tästä on aina maininta kyseisen vertailun yhteydessä. Muissa tapauksissa tarkoitetaan kyseisinä vuosina vastanneita, jotka eivät aina ole samoja kuntia. Yli kolmannes Manner-Suomen kunnista (117/332 kpl) hoitaa ympäristönsuojelutehtävät yhteistyönä. Yhteislautakuntia on 29 alueella käsittäen 95 kuntaa ja ympäristönsuojelutehtäviä hoitavia kuntayhtymiä on 6 kpl käsittäen 22 kuntaa. Sopimusperusteista viranhaltijayhteistyötä tehdään 15 alueella 56 kunnan kesken. Yli puolessa vastanneista kunnista ympäristöasiat hoidettiin teknisen osaston tai yksikön erillisessä ympäristötoimistossa tai vastuualueella. Noin viidenneksessä kunnista ympäristöasiat hoidettiin yhdessä rakennusvalvonnan kanssa. Erillisessä ympäristöyksikössä asiat hoidettiin alle kymmenesosassa kuntia. Kuntien vastausten perusteella tehtiin arvio kuntien ympäristönsuojelutehtäviä hoitavien henkilöiden ja henkilötyövuosien määrästä koko maassa vuosina 2005 ja Arvion mukaan oli ympäristönsuojelutehtäviä hoitavien henkilöiden kokonaismäärä 604 henkeä vuonna 2005 ja 703 henkeä vuonna Ympäristönsuojelutehtäviin käytetty työaika oli yhteensä 374 henkilötyövuotta vuonna 2005 ja 571 henkilötyövuotta vuonna Sekä henkilöiden mutta etenkin henkilötyövuosien määrä on lisääntynyt merkittävästi. Kuntien käsittelemien ympäristölupapäätösten ja ilmoitusten määrä on vakiintumassa. Valvontapäätösten määrä on kahden viime vuoden aikana kaksinkertaistunut, mutta muiden päätösten määrä on pienentynyt noin kolmannekseen. Vuonna 2008 kunnissa tehtiin yli 500 ympäristölupapäätöstä. Yhden luvan käsittelyyn käytettiin keskimäärin tuntia tehollista työaikaa. Päätösvaltaa lautakunnalta viranhaltijalle on delegoitu jonkin asian osalta lähes kaikissa kunnissa. Yleisimmin oli delegoitu ympäristönsuojelulain mukaisia ilmoitusasioita; meluilmoitusasiat 92 %:ssa vastanneista kunnista. Kyselyn vapaa sana -osiossa saimme runsaasti rakentavaa palautetta mm. Kuntaliiton palvelujen ja tämän kyselyn jatkokehittelyn tueksi. Kiitokset kaikille vastanneille Vesa Valpasvuo, Maija Hakanen ja Marjut Mynttinen 4

5 1 Kyselystä Kyselyyn vastasi 218 kuntaa (66 % kunnista). Vuonna 2005 kyselyyn vastasi 244 kuntaa (59 %). Vuonna 2001 kyselyn vastasi 392 kuntaa (88 % kunnista). Vuonna 1996 tehdyn kyselyn palautusprosentti oli 100 %. Ahvenanmaan 16 kuntaa eivät ole mukana tässä tarkastelussa. Kyselyn tulosta voidaan pitää riittävän kattavana tulosten luotettavuuden kannalta. Tässä ja edellisissä kyselyissä vastanneet edustivat erikokoisia kuntia seuraavasti. Vastausprosentit kuntakokoluokittain 2001, 2005 ja 2009 Vuosi 2001 Vuosi 2005 Vuosi % 90 % 80 % % kaikista kunnista 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Yli Alle Koko maa Kuva 1.1 Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely

6 2 Virasto-organisaatio Kuntia pyydettiin ilmoittamaan ympäristönsuojelutehtävien hoidon paikka kunnan hallinto-organisaatiossa. Alla olevassa taulukossa 2.1 ja kuvassa 2.1 on yhteenveto ympäristönsuojelutehtävien organisoinnista. Taulukossa ja kuvassa eivät ole mukana yhteislautakunnat ja kuntayhtymät. Taulukko 2.1 Vastanneiden kuntien lkm % kysymykseen vastanneista Organisaatio Erillinen ympäristövirasto tai yksikkö Keskushallinnon ympäristötoimisto/vastuualue Teknisen osaston tai yksikön erillinen ympäristötoimisto tai vastuualue Sosiaali- ja terveysosaston/-yksikön erillinen ympäristötsto/vastuualue Yhdessä rakennusvalvonnan kanssa Yhdessä ympäristöterveydenhuollon kanssa Muu Yhteensä Ympäristönsuojelutehtävien hoidon paikka kunnan hallinto-organisaatiossa vuonna 2009 Osa ympäristöterveydenhuoltoa 3 % Muu 12 % Erillinen ympäristövirasto 8 % Keskushallinnon ympäristötoimisto 3 % Osa rakennusvalvontaa 18 % Sosiaali- ja terveysosaston erillinen ympäristötoimisto 1 % Teknisen osaston erillinen ympäristötoimisto 55 % Kuva 2.1 6

7 3 Lautakunta tai toimielin Yleistä Kunnan ympäristönsuojelutehtäviä hoitavien luottamuselinten osalta on kolme perusvaihtoehtoa, eli kunnan oma lautakunta, kuntien yhteislautakunta tai kuntayhtymän toimielin. Taulukko ja kuva on korjattu vastaamaan Ahvenanmaata lukuunottamatta kaikkia kuntia. Taulukko 3.1 Vuosi Vuosi Vuosi Vuosi Ympäristönsuojelutehtäviä Vuosi hoitava toimielin kuntia kuntia kuntia kuntia Kunnan oma lautakunta Kuntien yhteislautakunta lautakuntaa 2.3 Kuntayhtymä kuntayhtymää Vastaus koskee yhteensä % Lautakunta tai toimielin (Mukana kaikki Manner-Suomen kunnat) Vuosi 1996 Vuosi 2001 Vuosi 2005 Vuosi % 82 % 78 % 75 % Manner-Suomen kunnista 50 % 65 % 29 % 25 % 0 % 16 % 13 % 12 % 10 % 7 % 2 % 2 % Kunnan oma lautakunta Kuntien yhteislautakunta Kuntayhtymä Kuva 3.1 Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely

8 Ympäristönsuojelusta vastaavan toimielimen muutokset kuntien lukumäärä kuntayhtymien ja yhteislauatkuntien määrä kuntia kuntayhtymissä kuntia yhteislautakunnissa kunnan oma lautakunta kuntayhtymiä yhteislautakuntia Kuva 3.2 Kuten taulukosta ja kuvista ilmenee, yhteislautakuntien osuus on lisääntynyt ja muiden organisointivaihtojen vähentynyt. 3.2 Kunnan oma lautakunta KYHL 6 :ssä tarkoitetut kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät hoidettiin vuonna 2009 peruskunnassa 132 tapauksessa eli 60 prosentissa kysymykseen vastanneista kunnista. Alla olevassa taulukossa on esitetty ympäristönsuojeluasioita hoitavien toimielinten yleisimmät käytössä olevat nimet vuosina 1996, 2001, 2005 ja

9 Taulukko 3.2. Ympäristönsuojeluasioita hoitavan lautakunnan nimi % kysy % kysyyksi- yksi- yksi- mykseen yksi- mykseen köiden köiden köiden vastan- köiden vastan- Toimielimen nimi lkm lkm lkm neista lkm neista ympäristö(nsuojelu)- lautakunta % % rakennus- ja ympäristö(nsuojelu)ltk % % tekninen ltk % 11 9 % valvontaltk % 2 2 % perusturvaltk % 1 1 % rakennusltk 5 3 % 4 3 % maaseutultk % 2 2 % tekninen- ja ympäristö(nsuojelu)ltk % maaseutu- ja ympäristö(nsuojelu)ltk % 3 2 % terveysltk 4 3 kaavoitus- ja ympäristö(nsuojelu)ltk % 2 2 % terveys- ja ympäristö(nsuojelu)ltk 4 1 ympäristö- ja valvontaltk 3 1 sosiaali- ja terveysltk 4 2 % 1 1 % kunnanhallitus 10 muu % % Yhteensä kysymykseen vastanneita yksiköitä % % Taulukko 3.3 Ryhmä muu (2009) Kpl kaavoitus- ja rakennusltk 2 lupa- ja valvontalautakunta 1 yhdyskuntalautakunta 1 yhdyskuntatekniikan lupa- ja valvontajaosto 1 tekninen lautakunta, lupajaosto 3 tekninen (ja ympäristö-)lautakunta, valvontajaosto 2 yhdyskuntalutakunta, ympäristö- ja rakennusjaosto 1 ympäristöjaosto 2 ympäristölautakunta, valvontajaosto 1 ympäristötekninen lautakunta, valvontajaosto 2 Yhteensä 16 Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely

10 3.3 Yhteislautakunta (kuntalaki 77 ) Yhteislautakuntia on yhteensä 29 kappaletta ja niihin kuului 95 kuntaa alla olevan taulukon mukaisesti (tilanne ). Vuonna 2005 niitä oli 11 ja niihin kuului 42 kuntaa. Vuosina 2001 ja 1996 yhteislautakuntia oli kolme kappaletta ja niissä oli mukana yhteensä 8 kuntaa. Taulukko 3.4 Yhteislautakunta 2009 Isäntäkunta Muut kunnat Kuntien lkm Lautakunnan nimi Askola Myrskylä, Pornainen, Pukkila 4 Askolan rakennus- ja ympäristöltk Haapavesi Pyhäntä, Siikalatva, Kärsämäki 4 Kuntien yhteinen ympäristöterveysltk Hamina Miehikkälä, Virolahti 3 Haminan ympäristölautakunta Hämeenlinna Hattula 2 Hämeenlinnan kaupungin ympäristöja rakennuslautakunta Imatra Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti 4 Imatran seutukunnallinen ympäristltk Inari Utsjoki 2 Inarin sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaos Kaarina Sauvo 2 Kaarinan kaupungin ympäristönsuojelulautakunta Kaavi Juankoski 2 Kaavin ympäristölautakunta Keuruu Mänttä-Vilppula 2 Keurusselän ympäristölautakunta Koski Tl Aura, Marttila, Pöytyä, 5 Koski Tl:n ympäristönsuojelulautakunta Tarvasjoki Kouvola Iitti 2 Kouvolan rakennus- ja ympäristöltk Lahti Hollola, Nastola 3 Lahden seudun ympäristölautakunta Lappeenranta Lemi, Savitaipale, 5 Lappeenrannan seudun Taipalsaari, Ylämaa ympäristölautakunta Leppävirta Varkaus, Heinävesi, 4 Keski-Savon ympäristölautakunta Pieksämäki Lohja Nummi-Pusula 2 Lohjan ympäristölautakunta Mikkeli Hirvensalmi, Mäntyharju, 6 Mikkelin ympäristölautakunta Pertunmaa, Ristiina, Suomenniemi Orivesi Juupajoki 2 Oriveden ympäristölautakunta Oulu Hailuoto, Kempele, Kiiminki, 9 Oulun seudun ympäristötoimi Liminga, Lumijoki, Muhos, -liikelaitoksen johtokunta Oulunsalo, Tyrnävä Pielavesi Keitele 2 Pielaveden ja Keiteleen kuntien yhteinen ympäristölautakunta Pudasjärvi Yli-Ii, Ii, Utajärvi 4 Oulunkaaren ympäristölautakunta Rantasalmi Juva, Joroinen 3 Rantasalmen ympäristölautakunta Reisjärvi Pyhäjärvi, Haapajärvi 3 Ympäristöpalveluiden lautakunta Rovaniemi Ranua 2 Rovaniemen ympäristölautakunta Säkylä Eura, Köyliö 3 Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta Tuusula Järvenpää, Mäntsälä (1.4.09), 4 Keski-Uudenmaan ympäristöltk Kerava (1.6.09) (Keski-Uudenmaan ympäristökeskus) Valkeakoski Akaa, Kylmäkoski, Urjala 4 Sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto Varpaisjärvi Lapinlahti 2 Varpaisjärven ympäristölautakunta Viitasaari Pihtipudas 2 Viitasaaren ympäristölautakunta Vimpeli Alajärvi, Soini 3 Järvi-Pohjanmaan ympäristölautakunta Yht. 29 kpl Yhteensä kuntia 95 10

11 3.4 Kuntayhtymä Vuonna 2009 ympäristönsuojelutehtävät hoidettiin kuntien yhteistyönä 6 kuntayhtymässä, joissa oli mukana yhteensä 22 kuntaa. Vuonna 2005 kuntayhtymiä oli 16, niissä oli mukana yhteensä 51 kuntaa. Vuonna 2001 tehtävät hoidettiin 18 kuntayhtymässä (mukana 57 kuntaa) ja vuonna kuntayhtymässä (mukana 70 kuntaa). Alla olevassa taulukossa on esitetty kuntayhtymät, ympäristönsuojeluasioita hoitavan luottamuselimen nimi ja mukana olevat kunnat vuonna Taulukko 3.5 Kuntayhtymät 2009 Kuntayhtymän nimi Luottamuselimen nimi Mukana olevat kunnat Kuntien lkm Närpiön terveyskes- hallituksen ympäristöjaos Kaskinen, Närpiö 2 kuksen kuntayhtymä Pohjois-Satakunnan ympäristölautakunta Honkajoki, Jämijärvi, 5 peruspalveluliikelaitos- Kankaanpää, Karvia, kuntyhtymä Siikainen Sastamalan perus- ympäristöjaosto Kiikoinen, Lavia, 4 turvakuntayhtymä Punkalaidun, Sastamala Suupohjan perus- ympäristölautakunta Isojoki, Karijoki, 4 palvelu liikelaitos- Kauhajoki, Teuva kuntyhtymä Vehmassalon hallitus Kustavi, Taivassalo, 3 kuntayhtymä Vehmaa Ylä-Savon terveyden- ympäristölautakunta Iisalmi, Kiuruvesi, 4 huollon kuntayhtymä Sonkajärvi, Vieremä Yht. 6 kpl Yhteensä kuntia 22 Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely

12 4 Esittely Kunnan omassa lautakunnassa ympäristönsuojeluasioiden esittelijänä toimivat seuraavat: Taulukko 4.1. Ympäristöasioiden esittelijän nimike % vastan- % vastan- Kuntien % vastan- Nimike neista neista lkm neista ympäristö(nsuojelu)johtaja, -päällikkö 13 % 23 % % ympäristö(nsuojelu)sihteeri 36 % 39 % % rakennustarkastaja 25 % 10 % % tekninen johtaja 2 % 5 % 11 7 % ympäristö(nsuojelu)tarkastaja 1 % 0,4 % 7 4 % lääkäri, eläinlääkäri 2 % 4 % 2 1 % terveystarkastaja 2 % 1 % 2 1 % ympäristö(nsuojelu)- sihteeri-rakennustarkastaja 1 % 2 1 % terveysvalvonnan johtaja 3 % kunnaninsinööri 5 % 3 % 1 1 % ympäristövalvonnan johtaja 3 % kaavoitusarkkitehti, johtaja 2 % 1 1 % kuntayhtymän johtaja 1 % perusturvajohtaja 1 % 1 1 % rakennusmestari 2 % 1 % 1 1 % ympäristö- ja terveysvalvonnan johtaja 1 % maaseutusihteeri-asiamies 2 % 1 % ympäristö(nsuojelu) sihteeri-terveystarkastaja 2 % 0,4 % 1 1 % muu 2 % % Kysymykseen vastanneita % Ryhmä muu koostui seuraavista nimikkeistä: kaavoitusinsinööri, terveysvalvonnan johtaja, tekniikkakeskuksen toimialajohtaja, kiinteistöinsinöörigeodeetti, luonnonvarasihteeri, maankäytön ja ympäristön tilajajohtaja, palvelualuejohtaja, tekninen ja ympäristöjohtaja, yhdyskuntatoimen johtaja, ympäristö- ja tutkimuspäällikkö, ympäristöinsinööri, ympäristönsuojelusuunnittelija, ympäristöosaston osastopäällikkö, ympäristöpalvelujohtaja, ympäristövalvontapäällikkö 12

13 Taulukko 4.2. Ympäristöasioiden esittelijän sijaiset % vastan- % vastan- Kuntien % vastan- Nimike neista neista lkm neista rakennustarkastaja 24 % 21 % % ympäristö(nsuojelu)tarkastaja 6 % 16 % % tekninen johtaja 7 % 7 % 13 9 % ympäristö(nsuojelu)sihteeri 4 % 5 % 12 9 % rakennusmestari 15 % 1 % 7 5 % ympäristösuunnittelija 2 % 7 % 6 4 % ympäristö(nsuojelu)päällikkö 2 % 2 % 3 2 % lääkäri, eläinlääkäri 5 % 6 % 3 2 % puheenjohtaja 4 % 5 % kunnaninsinööri 5 % 3 % 3 2 % rakennusmestari 2 % 2 1 % terveystarkastaja 6 % 7 % 2 1 % terveystarkastaja-ympäristösihteeri 1 1 % terveysvalvonnan johtaja 4 % 9 % maaseutusihteeri-asiamies 2 % 1 % 1 1 % rakennustarkastaja-ympäristö(nsuojelu)sihteeri 1 % kaavoitusinsinööri 2 % palotarkastaja/-päällikkö 3 % kaavasuunnittelija 1 % ympäristösuunnittelija 8 % muu 2 % 10 % % ei sijaista 4 % Kysymykseen vastanneita % Ryhmä muu koostui seuraavista nimikkeistä: kaavasuunnittelija, kaavoitusarkkitehti, kaupunginarkkitehti, hallintopäällikkö, johtava ympäristötarkastaja/ ympäristökasvattaja, kaavoituspäällikkö, kiinteistöinsinööri, kiinteistöpäällikkö, kunnallistekniikan päällikkö, kunnanjohtaja, lupa- ja valvontatarkastaja, maankäyttöjohtaja, terveysvalvonnan johtaja, palvelupäällikkö/ rakennusvalvonta ja ympäristö, rakennuttajapäällikkö, suunnitteluinsinööri, terveystarkastaja- ympäristönsuojelusihteeri, ympäristöinsinööri, ympäristöjohtaja, ympäristölupapäällikkö, ympäristötutkimuspäällikkö Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely

14 5 Henkilöstö 5.1 Henkilöstön määrä, nimikkeet ja koulutus Henkilöstöä koskevaan kysymykseen saadut tiedot koskivat yhteensä 281 kuntaa. Niissä oli yhteensä 587 ympäristönsuojelutehtäviä hoitavaa henkilöä. Kyselyyn vastanneissa kunnissa ja kuntaryhmissä olevien henkilöiden ympäristönsuojelutehtäviin käyttämä työaika vuodessa oli yhteensä 490 henkilötyövuotta. Taulukosta 5.1 näkyy myös kuinka paljon ympäristönsuojeluhenkilöstöä keskimäärin on ympäristönsuojelutehtäviä hoitavassa yksikössä eri kuntakokoryhmissä. Taulukko 5.1. Ympäristönsuojelutehtäviä hoitavien henkilöiden määrä (hlöä) ja henkilötyövuodet (htv) 2009 Kuntakoko/ Vas- Vas-- Ympäristön- Toimisto- Henkilöstö Henkilöstö yksikkökoko taukset taus- suojelun amma- henkilöstö yhteensä yhteensä/ koskevat pro- tillinen hlöstö yksikkö kuntia sentti asukasta lkm % hlöä htv hlöä htv hlöä htv hlöä htv Yli , , ,0 23,25 22, ,6 10 7, ,1 3,94 3, ,0 14 9, ,2 4,18 3, , , ,6 2,77 2, ,8 12 4, ,6 1,32 0, ,5 8 2, ,2 0,96 0, ,2 5 1,7 17 9,9 0,71 0, ,2 6 1, ,9 0,58 0, ,7 12 5, ,6 0,72 0,38 Alle ,4 2 0,6 7 20,0 0,30 0,87 Yhteensä , , ,9 2,09 1,74 14

15 Henkilötyövuodet % ympäristönsuojelutehtäviä hoitavien henkilöiden määrästä Vuosi 2005 Vuosi % 96 % 91 % 87 % 81 % 75 % 50 % 74 % 75 % 68 % 65 % 61 % 58 % 58 % 56 % 50 % 51 % 43 % 71 % 66 % 25 % 35 % 23 % 30 % 25 % 13 % 0 % yli alle 2000 Koko maa Kuva 5.1 Taulukossa 5.2 on esitetty ympäristönsuojeluhenkilöstö nimikkeiden mukaan erikokoisissa organisaatioyksiköissä vuonna Taulukossa 5.3 on esitetty ympäristönsuojeluhenkilöstön koulutus vuonna Taulukko 5.2 Ympäristönsuojeluhenkilöstön nimikkeet 2009 Ympäristö- Ympäris- Ympäris- Ympäris- Muu am- Toimisto- Muu päällikkö/ tösihteeri tötarkas- tösuun- mattihen- henki- henki- Kuntakoko -johtaja tösihteeri taja nittelija kilöstö löstö ym. löstö Yli Alle Yhteensä Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely

16 Taulukko 5.3. Ympäristönsuojeluhenkilöstön koulutus 2009 Ympäristö- Ympäristö- Ympäristö- Muu ammatillisihteeri Lkm % tarkastaja Lkm % suunnittelija Lkm % nen henkilöstö Lkm % agrologi AMK 7 7 MMM 1 1 DI 3 12 agrologi AMK 1 2 DI 2 2 agrologi AMK 2 1 FK DI 3 6 FK DI 12 9 FL 2 8 FK 5 9 FL 1 1 FK FM 7 27 FM 9 17 FM FM hortonomi 1 4 FT 1 2 hortonomi 1 1 HK 1 1 LuK 1 4 ins AMK 9 17 hum.kand 1 1 htm 1 1 MMM 1 4 konemestari 1 2 ins AMK ins AMK LuK 1 2 merkonomi 1 1 laborantti 1 1 mittausteknikko 1 2 MH 1 1 MMK 2 1 MMM 3 6 MMM 3 3 MMM 8 6 rakennusarkkitehti 1 2 opettaja 1 1 rakennusmestari 4 3 rakennusinsinööri 2 4 rakennusinsinööri 9 10 rakennusteknikko 1 1 rakennusmestari 3 6 rakennusmestari 5 5 teknikko 5 4 rakennusteknikko 1 2 terveystarkastaja 3 3 terveysteknikko 7 5 teknikko 2 4 terveysteknikko 1 1 TK 1 1 terveysinsinööri 1 2 tradenomi 1 1 TKT 1 1 terveystarkastaja 1 2 ympäristö- ja ympäristö- ja terveysteknikko 2 4 terveysteknikko 1 1 terveysinsinööri 1 1 uvs-teknikko 1 2 ympäristöoikeuden VTM 1 2 erityistutkinto 1 1 ympäristö- ja ympäristösuun- terveysteknikko 1 2 nittelija AMK 1 1 ympäristönhoitaja 2 4 ympäristösuunnittelija AMK 1 2 Yhteensä Arvio ympäristönsuojeluhenkilöstön kokonaismäärästä Henkilöstön ja henkilötyövuosien määrää koko maassa (pl. Ahvenanmaa) on arvioitu muokkaamalla kuntakokoryhmittäin kyselyssä saadut vastaukset vastaamaan laskennallisesti kaikkia kuntia. Arvion mukaan koko maassa ympäristönsuojelutehtäviä hoitaa noin 700 henkilöä noin 570 henkilötyövuoden panoksella. Taulukko 5.4. Arvio koko maan (pl. Ahvenanmaa) ympäristönsuojelutehtäviä hoitavien henkilöiden määrästä (hlöä) ja henkiltyövuosista (htv) 2009 Kuntakoko/ Ympäristönsuojelun Toimistohenkilöstö Henkilöstö yhteensä yksikkökoko ammatillinen henkilöstö asukasta hlöä htv hlöä htv hlöä htv Yli , , , ,8 13 9, , , , , , , , ,2 17 6, , ,3 11 3, , ,7 8 2, , ,7 9 2, , ,7 19 9, ,1 Alle ,7 3 1,0 12 3,4 Yhteensä , , ,3 16

17 Laskelman ja vastaavan vuonna 2005 tehdyn laskelman perusteella voidaan arvioda henkilöstön määrä lisääntyneen koko maassa vuodesta 2005 vuoteen 2009 noin sadalla henkilöllä. Henkilötyövuosein määrä on sitä vastoin kasvanut jopa noin kahdellasadalla henkilötyövuodella, mikä johtunee osa-aikaisen henkilöstön muuttumisesta kokoaikaiseksi. Arvioitu henkilöstön määrä ja henkilötyövuodet 2005 ja 2009 henkilöitä henkilötyövuosia henkilöitä ja henkilötyövuosia Kuva Viranhaltijayhteistyö Seuraavassa taulukossa on esitetty ne tilanteet, joissa ympäristönsuojelutehtäviä hoitava toimielin on peruskunnassa, mutta kunnilla on sopimus kuntien yhteisestä viranhaltijasta tai viranomaistehtävien hoidosta (kuntalaki 76 2 ja 3 mom.). Tällaisia sopimuksia ilmoitettiin 15 kpl ja niissä oli mukana yhteensä 33 kuntaa ja yksi kuntayhtymä. Vastaavia sopimuksia ilmoitettiin 25 kpl vuonna 2005 (64 kuntaa), vuonna 2001 niitä oli 31 kpl (70 kuntaa) ja 29 kpl vuonna 1996 (mukana 61 kuntaa) eli niiden määrä on vähentynyt. Taulukko 5.5. Viranhaltijayhteistyö 2009 Kunta % Kunta % Kunta % Kunta % Kunta % Alavus 66 Kuortane 34 Eura 55 Köyliö 25 Heinola 64 Sysmä 21 Hartola 14 Kokkola 80 Kannus 20 Kärkölä 70 Hämeenkoski 30 Lappajärvi 70 Evijärvi 30 Lempäälä 90 Vesilahti 10 Mustasaari Närpiön tk:n ky Nilsiä 80 Rautavaara 20 Padasjoki 60 Kuhmoinen 40 Paltamo 30 Ristijärvi 5 Pori 60 Luvia 40 Puumala 60 Sulkava 40 Raisio 100 Masku 34 Mynämäki 29 Rusko 21 Nousiainen 17 Virrat 70 Ruovesi 30 Kuntia yhteensä 56 kuntaa Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely

18 6 Työajan käyttö eri tehtäviin 6.1 Ympäristönsuojeluun käytetyn työajan käytön jakautuminen Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät voidaan jakaa neljään eri tehtäväryhmään: erityistehtäviä ovat ympäristönsuojelu-, jäte-, vesi-, vesihuolto-, maastoliikenne- ja vesiliikennelaissa säädettyjen päätös- / lupa-asioiden valmistelu, lupien / päätösten valvonta, muu valvonta (yleinen laillisuusvalvonta). yleistehtäviä ovat ympäristönsuojelun suunnittelu ja kehittäminen; ympäristön tilan seuranta; ympäristönsuojelun yleinen ohjaus, neuvonta ja tiedostus; osallistuminen kaavojen valmisteluun (työryhmät yms.); lausunnot muille viranomaisille (esim. kaavoitus) ja yhteisöille; yhteistyötehtävät eri viranomaisten ja yhteisöjen kanssa). muita ympäristönsuojelutehtäviä hoitavalle yksikölle / toimielimelle usein kuuluvia ympäristönsuojeluun liittyviä tai sitä sivuavia tehtäviä ovat esimerkiksi: leirintäalueviranomainen, kemikaalivalvontaviranomainen, maa-ainesten oton lupa- ja/tai valvontaviranomainen, terveyden suojeluviranomainen, kaavoitus, tekninen toimi, jätehuollon viranomaistehtävät yms. yleishallintotehtäviä ovat kunnan yleishallintoon liittyvät tehtävät, kuten talous-, henkilöstö- yms. asiat. Kuntia pyydettiin arvioimaan ympäristönsuojelutehtäviä hoitavan henkilöstön työajan käytön jakautumista. Yhteenveto vastauksista on esitetty alla olevissa taulukoissa ja kuvissa. Taulukko 6.1. Työajankäyttö eri tehtäviin vuonna 2008 Kuntakoko Ymps.vir. Ymps.vir. Muut ymps.vir. Yleishall.- erityistehtävät % yleistehtävät % tehtävät % tehtävät % Yli ,8 30,6 7,4 18, ,3 28,1 7,4 13, ,6 29,2 16,0 9, ,0 24,2 14,3 10, ,4 23,5 16,4 6, ,0 27,5 27,6 9, ,1 28,6 16,8 5, ,0 25,2 26,4 5, ,9 23,7 26,6 8,7 Alle ,0 21,8 28,2 12,0 Yhteensä 45,5 25,8 19,3 9,4 18

19 Työajankäyttö eri tehtäviin 2008 Muut ymps.tehtäviä hoitavalle yksikölle kuuluvat. tehtävät 19 % Yleishallintotehtävät 9 % Ympäristönsuojeluviranomaisen erityistehtävät 46 % Ymps.virnaomaisen yleistehtävät 26 % Kuva 6.1 Työajan käytön jakautuminen 2008 Erityistehtävät Yleistehtävät Muut tehtävät Yleishallintotehtävät % kokoluokan kunnista 100 % 75 % 50 % 25 % % yli alle 2000 Koko maa Kuva 6.2 Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely

20 6.2 Ympäristönsuojeluviranomaisen erityistehtävät Vastaajia pyydettiin arvioimaan ympäristönsuojeluviranomaisen erityistehtäviin käytetyn työajan jakautumista lupa-asioihin, lupien valvontaan ja muuhun valvontaan. Taulukko 6.2. Ympäristönsuojeluviranomaisen erityistehtävien jakautuminen eri kuntakokoryhmissä 2008 Kuntakoko Lupa-asiat % Lupien valvonta % Muu valvonta % Yli ,0 26,9 29, ,3 23,5 36, ,9 21,6 30, ,0 20,3 30, ,0 21,2 28, ,2 24,1 37, ,0 29,5 25, ,2 21,3 32, ,0 20,7 26,2 Alle ,0 25,0 29,0 Yhteensä 46,4 22,5 30,5 Työajankäyttö ympäristönsuojeluviranomaisen erityistehtäviin 2008 Muiden kuin lupien/päätösten valvonta 31 % Lupaasiat 46 % Lupien/päätösten valvonta 23 % Kuva

21 Ympäristönsuojeluviranomaisen erityistehtävät 2008 % kokoluokan kunnista 100 % Lupa- ja päätösasiat Lupien ja päätösten valvonta Muiden kuin lupien ja päätösten valvonta 75 % 50 % % % yli alle 2000 Koko maa Kuva 6.4 Ympäristönsuojeluviranomaisen ajankäyttö Muut tehtävät 19 % Hallintotehtävät 9 % Erityistehtävät 46 % Muu valvonta 31 % Lupaasiat 46 % Yleistehtävät 26 % Lupien ja päätösten valvonta 23 % Kuva Ympäristönsuojeluviranomaisen yleistehtävät Vastaajia pyydettiin järjestämään tehtävät työajan käytön mukaan numerojärjestykseen (1 vaatii eniten työaikaa, 6 vaatii vähiten työaikaa). Vastausten perusteella yleistehtävistä aika kuluu ympäristönsuojelun yleiseen ohjaukseen, neuvontaan ja toidotukseen. Kaavoitukseen osallistumisen ei nähty vaativan merkittävästi aikaa. Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely

22 Taulukko 6.3. Pisteiden keskiarvo kuntakoon mukaan Ymps. Ympä- Ymps. yl. Osallistumi- Lausunnot Yht.työtehtäsuunnittelu ristön ohjaus, nen kaavo- muille vi- vät eri viranja kehit- tilan neuvonta jen val- ranomaisille, omaisten, yh- Yksikkökoko täminen seuranta ja tiedotus misteluun yhteisöille teisöjen kanssa Yli ,1 4,0 2,6 3,5 4,0 3, ,4 4,5 1,9 3,6 2,9 3, ,6 4,0 1,5 4,6 3,1 3, ,9 4,0 2,4 4,5 3,1 3, ,9 4,5 1,8 4,6 2,8 3, ,8 3,8 2,4 4,8 3,2 3, ,5 3,2 2,7 5,0 2,9 3, ,3 3,4 1,9 4,9 3,2 4, ,8 3,2 1,7 4,7 4,0 3,7 Alle ,2 3,8 2,0 5,2 2,4 3,4 Yhteensä 3,8 3,8 2,1 4,6 3,2 3,5 Ajankäyttö ympäristöviranomaisen yleistehtäviin Vastaus "1" Vastaus "2" Vastaus "3" Vastaus "4" Vastaus "5" Vastaus "6" yhteistyötehtävät eri viranomaisten, yhteisöjen kanssa lausunnot muille viranomaisille, yhteisöille osallistuminen kaavojen valmisteluun ymps. yleinen ohjaus, neuvonta ja tiedotus ympäristön tilan seuranta ymps. suunnittelu ja kehittäminen % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % %:ssa kunnista 1= vaatii eniten työaikaa, 6 vaatii vähiten työaikaa Kuva Muut ympäristönsuojelutehtäviä hoitavalle yksikölle tai toimielimelle kuuluvat tehtävät Kunnilta kysyttiin mitä muita tehtäviä hoidettiin lautakunnassa tai toimielimessä ympäristönsuojelutehtävien ohella. Yleisin vastaus oli 3 muuta tehtävää, kun vuonna 2005 yleisin oli yli 8 muuta tehtävää, vuonna muuta tehtävää ja vuonna muuta tehtävää. Enimmillään ilmoitettiin 18 muuta tehtävää. Seuraavassa taulukossa on esitetty tehtävien lukumäärän kehittyminen vuodesta 1996 vuoteen Kuvassa 6.7 on esitetty tehtäväkokonaisuuksien keskiarvon muutokset kuntakokoluokittain. 22

23 Taulukko 6.4. Muiden tehtävien lukumäärät Tehtävien Vastanneiden yksiköiden lkm % kysymykseen vastanneista yksiköissä lukumäärä Ei muita tehtäviä muu tehtävä muuta muuta muuta muuta muuta muuta muuta Yli 8 muuta Yhteensä % 100 % 100 % 100 % Ympäristöviranomaisen tehtävien lisäksi lautakunnan hoitamien tehtäväkokonaisuuksien lukumäärä (keskiarvo) Keskiarvo 1996 Keskiarvo 2001 Keskiarvo 2005 Keskiarvo ,0 9,0 8,0 tehtävien lkm (keskiarvo) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Yli Alle Kuva 6.7 Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely

Kuntien ympäristönsuojelu

Kuntien ympäristönsuojelu Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö Kuntien ympäristönsuojelu Taloustietoja vuosilta 2005 2009 ja yhteistyön eri muodot Kuntien ympäristönsuojelu 1 Sisältö 1 Taustaa 3 2 Kuntien ympäristönsuojeluyhteistyön

Lisätiedot

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta

Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta 1 (21) Toimeentulotuen käsittelyaikojen seuranta Uusimaa (01) Kaupunkimaiset kunnat (1) Espoo (049) 6 516 6 407 7 342 Hanko (078) 252 277 234 Helsinki (091) 23

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, helmikuu 2015, kaikki asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 87 200 334,6 10,9 58,4 97 008 300,0 11,7 51,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 4 735 399,7 12,2 63,6 3 745 380,1 14,4 56,3 Helsinki 14 957 399,2 12,1 62,4 13 921 349,0 16,7 44,0 Vantaa 5 652

Lisätiedot

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella.

7.11.2013 Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 kunnittain. Kutsuikä (vv) lasketaan kutsuvuoden ja syntymävuoden erotuksella. Koodi Kunta 020 AKAA X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI X X X X X X X X X X 009 ALAVIESKA X X X X X X X X X 010 ALAVUS X X X X X X X X X X 016 ASIKKALA X X X X X X X X X X 018 ASKOLA X X X X X X X X X X 019

Lisätiedot

Kunta MTV3:n näkyvyysalue

Kunta MTV3:n näkyvyysalue Kunta MTV3:n näkyvyysalue Akaa Alajärvi Alavieska Keski- Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Keski- Forssa Haapajärvi Keski- Haapavesi Keski- Hailuoto Halsua Keski-

Lisätiedot

Jarno Parviainen. Kuntien ympäristönsuojelun

Jarno Parviainen. Kuntien ympäristönsuojelun Jarno Parviainen Kuntien ympäristönsuojelun hallintokysely 2013 TEKIJÄ Jarno Parviainen ISBN 978-952-293-094-1 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

Maatalouslomitusta hoitava paikallisyksikkö v. 2013 sijaintikunta KUNTANIMI Numero 2013 Paikallisyksikkö Maakuntano 005 Alajärvi 5 ALAJÄRVI 14 759 Soini 5 ALAJÄRVI 14 934 Vimpeli 5 ALAJÄRVI 14 010 Alavus

Lisätiedot

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56

VM/KAO, maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 VM/KAO, 3.2.2014 maks 323 ESITYS, vos-muutokset kunnittain min -638 Vuoden 2014 tasolla mediaani -56 UUSI UUSI NYKYINEN MUUTOS MUUTOS 5 Alajärvi 10 268 38 422 387 16 199 217 2 144 020 56 765 624 35 079

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat

Perustoimeentulotuessa hyväksyttävien vuokramenojen kuntakohtaiset rajat Yksin asuva, kohden Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto (Kela), kaikki asunnot, helmikuu 2016 Yhteensä: Manner-Suomi 101 405 363,59 11,10 59,0 115 631 335,39 11,83 52,0 Pääkaupunkiseutu Espoo 6 115 429,83 12,46 63,7

Lisätiedot

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as.

terveydenhuollon nettomenot Kunta Väkiluku 1000 /as /as. /as. /as. Kunnan Kunnan Vuosien 2011-2013 Vuosien 2011-2013 Muutokset, Muutokset, keskiarvo vuoden keskiarvo vuoden (+)nousee (+)nousee Kaikki kunnat 5 398 173 16 676 457 3 089 16 676 457 3 089 Etelä-Karjala 132

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Suomen Kuntaliitto 17.2.2016 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2015 Väkilukukerroin: 0,3926575 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00002355 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009)

KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KELPO-hankkeeseen osallistuvat kunnat ja niiden koordinaattorit (syksy 2009) KUNTA KOORDINAATTORI ETELÄ Artjärvi Asikkala Askola Borgå Esbo Espoo Forssa Hamina Hattula Heinola Helsinki Hollola Hyvinkää

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot

Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot 10.7.2014 Ajoneuvokanta, mukana vain liikennekäytössä olevat ajoneuvot 30.6.2014 Taulu 1. Liikennekäytössä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Autot Henkilöautot Manner-Suomi 3 077 789 61 591 2

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 30.09.2013 Taulu 1b. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Kunta Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot

Lisätiedot

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO

VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v ALUSTAVA TIETO VM/KAO Saaristo-osakuntalisät ja niiden rahoitus koulutustaustalisästä v. 2017 ALUSTAVA TIETO NYKYINEN ALENNETTU UUSI NETTO- NETTO- 97 Hirvensalmi 2 290 111 302 105 030 580 492 574 220 250,8 435 Luhanka

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset Yhteensä: Manner-Suomi 66 944 297,48 11,49 50,6 30 064 305,47 12,08 51,9 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 718 379,85 13,82 56,8 1 027 380,85 15,83 54,9 Helsinki 10 405 349,17 16,14 44,4 3 516 348,55 18,43 42,8

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kaksiot (2h) Yhteensä: Manner-Suomi 23 702 276,77 11,07 51,5 11 031 288,91 11,81 51,8 Pääkaupunkiseutu Espoo 896 326,91 14,19 51,4 401 336,05 16,26 50,0 Helsinki 3 146 348,19 15,19 49,0 1 071 354,11 17,11 48,9 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, yksiöt (1h) Yhteensä: Manner-Suomi 27 520 257,35 14,02 32,5 11 432 253,42 15,28 32,5 Pääkaupunkiseutu Espoo 827 293,32 16,67 33,5 297 273,60 19,44 32,0 Helsinki 5 306 292,71 19,88 29,2 1 864 279,88 22,78 28,7 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, vapaarahoitteiset vanhat ja uudet sopimukset, kolmiot ja isommat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 15 722 398,96 10,11 81,0 7 601 407,77 10,40 81,4 Pääkaupunkiseutu Espoo 995 499,45 12,64 81,1 329 532,27 14,22 81,5 Helsinki 1 953 504,15 13,31 78,2 581 558,65 14,79 77,0 Vantaa

Lisätiedot

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, kolmioissa ja isommissa asuvat (3h+)

Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilasto, kolmioissa ja isommissa asuvat (3h+) Yhteensä: Manner-Suomi 32 699 430,98 10,59 78,6 23 323 401,83 10,20 81,1 Pääkaupunkiseutu Espoo 2 389 481,02 11,70 80,6 1 324 507,61 13,03 81,2 Helsinki 7 338 481,37 11,52 79,4 2 534 516,64 13,65 77,9

Lisätiedot

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen

Sivu TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Varsinais-Suomi 00 Laitila Lieto Loimaa 0 Marttila 1 Masku 03 Mynämäki 2 Naantali 3 Nousiainen Sivu 1 02.. TA VAPAUTUVAT ARAVUOKRA-ASUNNOT VUOSINA - 2 Uusimaa Askola Espoo Hanko 1 Helsinki Hyvinkää Inkoo Järvenpää 2 Karkkila Kauniainen Kerava Kirkkonummi 0 Lapinjärvi Lohja 3 Loviisa 0 Myrskylä 0

Lisätiedot

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013

Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Selvitysperusteiden tarkastelua maakunnittain päivitys 22.8.2013 Kartat perustuvat kolmen selvitysperusteen tarkasteluun: 1. kunnan väestöpohja Tilastokeskuksen väestötietoihin () pohjautuen; 2. työpaikkaomavaraisuus

Lisätiedot

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN:

,67 28, ,40 27,90 KUNNITTAIN: VM/KAO, 4.12.2014 Sote-rahoituksen, valtionosuusuudistuksen ja vos-leikkausten vaikutukset kuntien talouteen Sote-uudistuksen vaikutus; rajoittamaton (B1.) ja rajoitettu* (B2.) *= Muutos enintään -/+ 400

Lisätiedot

Two-person household, EUR per month

Two-person household, EUR per month Akaa 522 600 686 785 96 Alajärvi 465 560 657 710 96 Alavieska 444 485 621 631 96 Alavus 420 500 594 725 96 Asikkala 479 601 710 801 96 Askola 464 604 737 805 96 Aura 457 508 623 691 96 Enonkoski 432 562

Lisätiedot

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO, 27.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. valtionuudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan

Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvokanta, mukana kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot 31.12.2014 Taulu 1a. Kaikki rekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Maakunta, Autot Henkilöautot Pakettiautot Kuorma-autot Linja-autot

Lisätiedot

Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin

Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin VM/KAO/vs, 25.2.2015 Sote-järjestämislain, vos-uudistuksen ja -leikkausten yhteisvaikutukset kuntiin Havainnollistettu laskennallisena muutospaineena tuloveroprosenttiin (ml. vos-uudistus & vos-leikkaukset)

Lisätiedot

Kriteeritarkastelua maakunnittain

Kriteeritarkastelua maakunnittain Kriteeritarkastelua maakunnittain Tarkastelu perustuu kolmen pääkriteerin tarkasteluun: -Palvelu- ja väestöpohjakriteeri Tilastokeskuksen väestötietojen perusteella -- ja työssäkäyntikriteerit Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.

Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4. Valtionosuusuudistus: Esityksen vaikutus kuntien valtionosuuteen vuoden 2014 tasossa sekä vuosien 2015-2019 siirtymätasaus Lähde: VM/KAO 9.4.2014 Maakunta/kunta Asukas- Valtionosuudet Valtionosuuksien

Lisätiedot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot

asumisoikeus ARAvuokraasunnot 29.11.2012 RAJOITUSTEN PIIRISSÄ OLEVA ARA-ASUNTOKANTA VUONNA 2011 ARAVA ARA 1 Uusimaa Muu maa Askola 32 32 0 32 1 Uusimaa Pääkaupunkiseutu Espoo 17493 3105 6818 1697 24311 4802 29113 1 Uusimaa Muu maa

Lisätiedot

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10)

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa Sivu 1 (10) Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2013 Kunta ja maakunta Yhteensä: Manner-Suomi 80155 304,84 10,01 57,3 89341 270,27 10,82 49,5 47,3 % Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain

Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030. Maakunnittain Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2030 Maakunnittain 3 Yli 75-vuotiaiden osuus kunnan väestöstä 2010 ja 2030: Etelä-Karjala 2 2 Taipalsaari Lappeenranta Lemi Imatra Luumäki Ruokolahti Rautjärvi

Lisätiedot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot

Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 8.4.2014 Ajoneuvokanta, kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot 31.03.2014 Taulu 1. Kaikki ajoneuvorekisterissä olevat ajoneuvot haltijan kotikunnan mukaan Ajoneuvot Autot Henkilöautot Pakettiautot

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3.

Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Kuntien vuoden 2015 veroprosentit Liite 3. Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia.

Lisätiedot

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet

Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Faba edustajistovaali 2015 Maidontuotanto-vaalipiirin vaalialueet Sisältää Maanmittauslaitoksen Yleiskarttarasteri 1:4 500 000 aineistoa, 2014 Akaa Asikkala Askola Aura Eura Eurajoki Finström Forssa Föglö

Lisätiedot

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016

KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016 Suomen Kuntaliitto 13.2.2017 KUNTIEN LOPULLISET MAKSUOSUUDET KT KUNTATYÖNANTAJILLE VUONNA 2016 Väkilukukerroin: 0,56896046 Verotettavien tulojen kerroin: 0,00003316 1) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat

Lisätiedot

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT

TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT TOIMIPISTEET - PAKETTIPALVELUT Kunta (lopullinen kysely Manner- Suomen kuntajaon 1.1.2016 mukaan) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekiö Espoo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa

Lisätiedot

KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA

KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA KUNTIEN TOIMINTAMENOJEN SUHDE VERONALAISIIN ANSIOTULOIHIN VUOSINA 2010-2030 Suhde on hyvä, jos se on alle 30% (tämän hetken keskiarvo kunnissa) Suhde on huono, jos se on yli 40% alle 30 = yli 40 = muutos-%

Lisätiedot

ARA-vuokra-asuntokanta kunnittain (Tiedot on laskettu vuoden kuntien perusteella. Kuntaliitokset on huomioitu)

ARA-vuokra-asuntokanta kunnittain (Tiedot on laskettu vuoden kuntien perusteella. Kuntaliitokset on huomioitu) Akaa 853 853 877 910 910 858 858 793 780 735 702 730 699 633 640 647 Alajärvi 389 389 398 398 398 398 398 388 373 373 343 302 266 291 291 271 Alavieska 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 92

Lisätiedot

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia 10.10.2011/Kuntaliitto Alustava laskelma vuoden 2012 peruspalvelubudjetin ja muiden tekijöiden vaikutuksista kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ja verotuloihin (Muutokset vuodesta 2011 vuoteen 2012)

Lisätiedot

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia

Laskelmat eivät sisällä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Lähde: VM/Kuntaliitto 1) Ei sisällä veromenetysten kompensointia 10.10.2011/Kuntaliitto Alustava laskelma vuoden 2012 Peruspalvelubudjetin ja muiden tekijöiden vaikutuksista kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ja verotuloihin (Muutokset vuodesta 2011 vuoteen 2012)

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan hallintokyselyt

Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan hallintokyselyt Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan hallintokyselyt Alustavia tuloksia vuoden 2017 kyselyistä Kuntamarkkinat, 13.9.2017 Matti Sahlberg, Tilastotutkija Suomen Kuntaliitto, Alueet ja yhdyskunnat Kyselyiden

Lisätiedot

Naapurit-pelin voittokooste

Naapurit-pelin voittokooste Naapurit-pelin voittokooste Voittaneiden osuus pelanneista kunnittain Aikajaksot: pelin 2. vuosi 11.5.2015 10.5.2016 ja 1. vuosi 11.5.2014 10.5.2015 Kunta 2. vuosi Muutos ed. vuoteen Lestijärvi 91 % 12

Lisätiedot

Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto

Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto STM / 4.12.2014, Kuntien sote-maksulaskelma Laskentamalli Todelliset nettomenot Muutokset Tasauskatto Sairastavuuden yksikköhinta 1 119 Paino1 0,20 väkiluku 20% +nousee Vuoden 2014 kuntajaolla Paino2 0,80

Lisätiedot

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta

Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Kunnat 2014 Verotusmenettelylain (1558/1995) 5 :n mukainen verovuoden 2013 kotikunta Maakunnat 2014 Vuonna 2011 voimaan tullut Valtioneuvoston päätös maakunnista (VNP 799/2009) 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005

Lisätiedot

Yhteensä

Yhteensä 7.11.2012 Laskelma verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta vuonna 2013 Lähde: VM/Kunta- ja aluehallinto-osasto 30.10.2012 Vuoden 2013 kuntajaolla. Lihavoiduissa kunnissa kuntaliitos vuoden

Lisätiedot

Sivu 1 (10) VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2011 KUNNITTAIN

Sivu 1 (10) VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2011 KUNNITTAIN Pääkaupunkiseutu 49 Espoo 252 439 4 469 1,8 1,1 7 300 41,1 56,8 3 400 47,9 98,6 98,0 13,2 12,3 12 7 0,0 624 99 91 Helsinki 595 384 6 835 1,2 0,5 25 015 48,0 59,2 5 294 58,0 99,9 99,9 9,4 9,4 7-2 0,0 3

Lisätiedot

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012

Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012 Taulu 2 Kuntakohtainen yleisen asumistuen tilastorekisterilasto, tuensaajat tammikuussa 2012 Lähde: KELA Kunta ja maakunta ARA-vuokra-asunnot Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot Yhteensä: Manner-Suomi 75

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Population register center POPULATION IN THE MAINLAND 5298858

Population register center POPULATION IN THE MAINLAND 5298858 Population register center POPULATION IN THE MAINLAND 5298858 Region of Uusimaa 1408020 Espoo 241565 Hanko 9657 Helsinki 576632 Hyvinkää 44987 Inkoo 5575 Järvenpää 38288 Karjalohja 1481 Karkkila 9076 Kauniainen

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, aakkosjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Akaa Pirkanmaa 174,93 85. 85. 80. Alajärvi Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus

RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus RAY:n rahapeleihin käytetyt rahat, tammi-joulukuu 2014, suuruusjärjestys Kunta Maakunta / aikuinen Sijoitus Sijoitus Sijoitus 2014 2014 2013 2012 Virolahti Kymenlaakso 389,48 1. 1. 1. Forssa Kanta-Häme

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta /2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 2013 76/2013 Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden keräämisestä, kuljetuksesta

Lisätiedot

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta

1.1.2013 alk. Ortokuvat. Ortobilder. Verollinen Inkl. moms. (24 %) Veroton Exkl. moms. Kunta 020 Akaa 200,00 248,00 005 Alajärvi 400,00 496,00 009 Alavieska 100,00 124,00 010 Alavus 400,00 496,00 016 Asikkala 300,00 372,00 018 Askola 100,00 124,00 019 Aura 100,00 124,00 035 Brändö 200,00 248,00

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 610/2012 Verohallinnon päätös. pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 610/2012 Verohallinnon päätös pellon keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta ja salaojituslisästä Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan

Promena -jalkineet työhön ja vapaa-aikaan PROMENA JALKINEIDEN EDUSTAJAT 1. Pohjois.Suomi Paula Soronen Puhelin 045 853 0877 2. Itä-Suomi Seppo Joutsemo Puhelin 045 911 2055 3. Keski-Suomi Lea Leppänen Puhelin 045 853 0850 4. Keski-Pohjanmaa ja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013. 759/2013 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2013 759/2013 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2013 Verohallinto

Lisätiedot

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa

Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäynnin pendelöinti, koko maa Työssäkäyntialueet muodostettu 31.12.2009 pendelöintitietojen pohjalta, 1.1.2011 kuntajaon mukaan Uusimaa s. 2 Varsinais-Suomi s. 3 Satakunta s. 4 Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Lisätiedot

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2013 kunnittain. Kuntia 320

Rintasyöpäseulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2013 kunnittain. Kuntia 320 2013 Kutsuikäryhmät ovat vielä joidenkin kuntien osalta puutteelliset. Kaikista kunnista tietoa Joukkotarkastusrekisteriin ei vielä ole saatavissa. Päivitetty 19.8.2013 020 AKAA X X X X X X X X X 005 ALAJÄRVI

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus 3269 Valtioneuvoston asetus asumistuen määräytymisperusteista vuodelle 2011 Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan

RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan RAY:n rahapelien pelaaminen: Kunnat suuruusjärjestyksessä pelaamismäärän mukaan Pelaus / aikuisväestö KUNTA MAAKUNTA 2015 2014 Muutos Muutos % 1 Virolahti Kymenlaakso 355,54 386,89-31,34-8,10 % 2 Pertunmaa

Lisätiedot

Toimeentulotuen menot

Toimeentulotuen menot 1 (12) Perus Perus,,, yhteensä yhteensä, Uusimaa (01) Askola (018) 275 31,80 13-40,8 9-62,3 298 16,30 Espoo (049) 45 152 0,20 5 243 4 853-12,4 51 249 0,30 Hanko (078) 772-5,3 70 23,60 17-6,4 861-3,5 Helsinki

Lisätiedot

Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017.

Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017. Kouluterveyskyselyn perusopetuksen 4.-5 luokkien ja 8.-9. luokkien vastaajamäärä ja aineiston kattavuus kunnittain 2017. Perusopetuksen 4.-5. luokat Akaa 313 70 % 191 49 % Alajärvi 203 82 % 157 66 % Alavieska

Lisätiedot

Delegoitu erityispäätäntävalta

Delegoitu erityispäätäntävalta SOTKAMON KUNTA Delegoitu erityispäätäntävalta VIRANHALTIJAT Ympäristö- ja tekninen lautakunta 31.5.2017 71 Voimaan 1.6.2017 alkaen 1 Sisällysluettelo TEKNINEN JOHTAJA... 2 YMPÄRISTÖTARKASTAJA... 2 Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA

LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA LAUSUNTOPYYNTÖ PARAS-LAIN VELVOITTEIDEN JATKAMISESTA 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Helsingin kaupunki 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Annikki Thodén 3. Vastauksen vastuuhenkilön

Lisätiedot

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010

Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Maatalous- ja puutarhayritysten työvoima 2010 Ennakkotiedot Uudenmaan ELY-keskus Kunta Tuotantosuunta Tilojen lukumäärä Työntekijöiden lukumäärä Yhteensä Miehet Naiset Työmäärä yhteensä, henkilötyövuotta

Lisätiedot

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska

Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska Kuntanumero Kunnan nimi Maakuntanro Maakunnan nimi Rikosseuraamusalue 020 Akaa 06 Pirkanmaa LSRA 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa LSRA 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa IPRA 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Koko maa ,74 0,36 0,94 0,02 0,43 0,02 1,05 0,02 Manner-Suomi ,75 0,36 0,94 0,02 0,44 0,02 1,05 0,02

Koko maa ,74 0,36 0,94 0,02 0,43 0,02 1,05 0,02 Manner-Suomi ,75 0,36 0,94 0,02 0,44 0,02 1,05 0,02 Kuntien vuoden 2014 veroprosentit Lähde: Verohallinto Jos muun kuin vakituisen asuinrakennuksen veroprosenttia ei ole määrätty, on käytetty yleistä kiinteistöveroprosenttia. Kunta Asukas- Tulovero-% Kiinteistöveroprosentit:

Lisätiedot

Päätukihaun sähköisten hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista

Päätukihaun sähköisten hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista hakemusten osuus 455-lomakkeen jättäneistä tiloista Ahvenanmaan valtionvirasto BRÄNDÖ 5 16 31,25 ECKERÖ 12 14 85,71 FINSTRÖM 45 92 48,91 FÖGLÖ 17 30 56,67 GETA 16 25 64,00 HAMMARLAND 38 56 67,86 JOMALA

Lisätiedot

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain*

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* 1/6 Kunta Maakunta Kunnallisveroprosentti** Muutos v. 2000 v. 2012 %-yks Valtuustokauden muutos 2009-12, %-yks*** Hämeenkoski Päijät-Häme 18.00

Lisätiedot

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain*

Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* Kunnallisveroprosenttien korotukset 2000-luvulla kunnittain* 1/6 Kunta Maakunta Kunnallisveroprosentti** Muutos v. 2000 v. 2012 %-yks Valtuustokauden muutos 2009-12, %-yks*** Akaa Pirkanmaa 18,43 19,75

Lisätiedot

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013

LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Dnro A129/200/2012 LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2013 Annettu Helsingissä 27 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91a :n

Lisätiedot

Kunnat ja suuralueet. 020 Akaa 3 Länsi-Suomi. 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi. 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi. 010 Alavus 3 Länsi-Suomi

Kunnat ja suuralueet. 020 Akaa 3 Länsi-Suomi. 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi. 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi. 010 Alavus 3 Länsi-Suomi Kunnat Suuralueet 020 Akaa 3 Länsi-Suomi 005 Alajärvi 3 Länsi-Suomi 009 Alavieska 4 Pohjois- ja Itä-Suomi 010 Alavus 3 Länsi-Suomi 016 Asikkala 2 Etelä-Suomi 018 Askola 1 Helsinki-Uusimaa 019 Aura 2 Etelä-Suomi

Lisätiedot

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä

Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä Suomen metsäkeskus 6.2.2017 Kemera -työmäärät 2016 Toteutusilmoituksen saapumispäivä 1.1.-31.12.2016 Välisumma (näkyvät rivit yhteensä) 6 368 727 495 110 66 060 Kunnostusojitus ja suometsänhoito Metsätien

Lisätiedot

Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset. Äänioikeutetut. Ennakkoon äänestäneet

Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset. Äänioikeutetut. Ennakkoon äänestäneet http://192.49.229.35/tp2012k2/s/aanaktiivisuus/aanestys1.htm Etusivu - PRESIDENTINVAALI 5.2.2012 - Äänestysaktiivisuus Äänestysaktiivisuus Äänioikeutetuista ja äänestäneistä on vähennetty ulkomailla asuvat

Lisätiedot

euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as

euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as euroa euroa/as VM/kuntaosasto Markku Nissinen 29.8.2012 Kuntien tulojen muutosvaikutuksia vuonna 2012, laskelmissa ei ole huomioitu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa rahoitusta Koko maan muutosarviot ovat

Lisätiedot

Lainakanta 2010 Milj. Euroa/ euroa asukas. Koko maa , , , ,66 0,41 44,

Lainakanta 2010 Milj. Euroa/ euroa asukas. Koko maa , , , ,66 0,41 44, 2010 / Koko maa 5 375 276 18,98 10519,4 1 956 6655,7 1 211 12,66 0,41 44,5 10 4573 5 Alajärvi 14 10 487 20,50 18,6 1 771 6,8 745 17,47 0,33 28,8 7 3145 9 Alavieska 17 2 770 21,00 8,0 2 886 5,8 2 145 28,62

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset

Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset Koko maa 1 080 626 2 837 676 123 031 267 396 309 641 43,36 Akaa 2 903 7 540 295 007 953 094 39,13 Alajärvi 1 315 3 491 139 159 460 001 39,86 Alavieska 97 181 9 030 26 434 49,89 Alavus 1 338 2 981 143 131

Lisätiedot

VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2015 KUNNITTAIN

VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA 2015 KUNNITTAIN VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA KUNNITTAIN Väkiluku 31.13. Väestömuutos Hakijat 15.11. ARA-vuokra-asunnon saaneet Toteuma Ennuste Kaii taloudet Tyhjät ARA-vuokra-asunnot 15.11. 15.11. Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

ARA-vuokra-asunnon. as.tarve taloudet as.tarve lkm % % lkm % % lkm % lkm kpl % % % % lkm lkm % lkm

ARA-vuokra-asunnon. as.tarve taloudet as.tarve lkm % % lkm % % lkm % lkm kpl % % % % lkm lkm % lkm VÄESTÖ- JA ASUNTOMARKKINATIETOJA KUNNITTAIN Väestömuutos Hakijat 15.11. Haettavana olleet saaneet 31.12. Ennuste Kaikki käyttöaste asukasvaihtuvuus 15.11. - as.tarve taloudet as.tarve 2012 2012 Pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011

Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011 Sähköiseen tukihakuun osallistuneiden maatilojen lukumäärä ja osuudet kunnittain prosenttijärjestyksessä, 29.4.2011 ELY-keskus/alue ja kunta Koko maa yhteensä (335 kuntaa) 20 664 33,21 % Ahvenanmaan valtionvirasto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta /2014 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta /2014 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 2014 858/2014 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2014 Verohallinto

Lisätiedot

Sairaanhoitokorvausten saajat/ Matkat

Sairaanhoitokorvausten saajat/ Matkat Koko maa Invataksi 61 836 646 451 28 369 866 50,11 43,89 Paaritaksi 29 953 54 340 6 484 076 131,84 119,32 Taksi 337 255 2 539 189 139 100 865 63,03 54,78 Akaa Invataksi 66 1 462 82 640 60,41 56,53 Paaritaksi

Lisätiedot

Kaikki kunnat, tilitetty määrä, 2012 heinäkuu, kumulatiivinen

Kaikki kunnat, tilitetty määrä, 2012 heinäkuu, kumulatiivinen Kaikki kunnat, tilitetty määrä, 2012 heinäkuu, kumulatiivinen Kunnallisvero Muutos % Yhteisövero Muutos % Kiinteistövero Muutos % Akaa 31 481 915 3,7 847 208-48,6 62 938 Alajärvi 15 437 362 3,5 969 701-32,9

Lisätiedot

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 020 AKAA X X X X X X X '005 ALAJÄRVI X X X X X X X '009 ALAVIESKA X X X X X X X '010 ALAVUS X X X X X X X X '016 ASIKKALA X X X

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta /2011 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta /2011 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2011 1125/2011 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2011 Verohallinto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 609/2012 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012. 609/2012 Verohallinnon päätös. metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2012 609/2012 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2012 Verohallinto

Lisätiedot

Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM LIITE 51 (7)

Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM LIITE 51 (7) Saariluettelo maakunnittain ja kunnittainselvitys vapaa-ajan asumissaarista - TEM1.4.2011 LIITE 51 (7) VAPAA-AJAN ASUMISSAARTEN YHTEENLASKETUT LUKUMÄÄRÄT JA NIIDEN ERÄÄT OMINAISUUDET KUNNITTAIN JA MAAKUNNITTAIN

Lisätiedot

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012

Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan kutsutut ikäryhmät vuonna 2012 Kutsuikäryhmät ovat vielä joidenkin kuntien osalta puutteelliset. Kaikista kunnista tietoa Joukkotarkastusrekisteriin ei vielä ole saatavissa. Päivitetty 13.4.2012 Kohdunkaulansyöpää ehkäisevään seulontaan

Lisätiedot

'015 ARTJÄRVI X X X X X X X '009 ALAVIESKA X X X X X X X '071 HAAPAVESI X X X X X X X X '078 HANKO X X X X X X X

'015 ARTJÄRVI X X X X X X X '009 ALAVIESKA X X X X X X X '071 HAAPAVESI X X X X X X X X '078 HANKO X X X X X X X 020 AKAA X X X X X X X '005 ALAJÄRVI X X X X X X X '009 ALAVIESKA X X X X X X X '010 ALAVUS X X X X X X X X '015 ARTJÄRVI X X X X X X X '016 ASIKKALA X X X X X X X X X '018 ASKOLA X X X X X X X '019 AURA

Lisätiedot

KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016

KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016 KUNNAT 2016 MAAKUNNAT 2016 020 Akaa 06 Pirkanmaa 005 Alajärvi 14 Etelä-Pohjanmaa 009 Alavieska 17 Pohjois-Pohjanmaa 010 Alavus 14 Etelä-Pohjanmaa 016 Asikkala 07 Päijät-Häme 018 Askola 01 Uusimaa 019 Aura

Lisätiedot

Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta

Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta 1128/33/2010 Verohallinnon päätös metsän keskimääräisestä vuotuisesta tuotosta Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2010 Verohallinto on 22 päivänä joulukuuta 2005 varojen arvostamisesta verotuksessa

Lisätiedot

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa

Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Puoluetta edustavat yhdistykset kunnissa Ehdokasasetteluoikeudet vahvistettu puoluehallituksen kokouksessa 31.10.2015 (Oulun piirin osalta 16.11.2015, Lapin piiriin muutoksia 12.2.2016) Luetteloa tarkistetaan

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2012 veroprosentit

Kuntien vuoden 2012 veroprosentit Kuntien vuoden 2012 veroprosentit Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Kunta Asukas- Tuloveroprosentti Yleinen kiinteistö- Vakituinen asuin- Muu kuin vakituinen Koko maa 5 375 276 19,25 0,09 0,90

Lisätiedot

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012

Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 Tilastot Liite 2 Vammaisten tulkkauspalvelun tilastot vuodelta 2012 sivu Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut ja käyttäjät 2 Vammaisten tulkkauspalveluun oikeutetut, Etelä- ja Länsi-Suomi 3 Vammaisten

Lisätiedot

Eläkkeelle numeroina 2012

Eläkkeelle numeroina 2012 Eläkkeelle numeroina 2012 Voit tutustua eläkeläisen tukiin verkossa www.kela.fi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Eläkeasiat 020 692 202 Omaisen kuoltua 020 692 208 Sisältö: Kansaneläke 2 Takuueläke

Lisätiedot

Kuntien vuoden 2011 veroprosentit

Kuntien vuoden 2011 veroprosentit Kuntien vuoden 2011 veroprosentit Lähde: Kuntaliiton tiedustelu, ennakkotieto Lihavoiduissa kunnissa kuntaliitos vuoden 2011 alussa. Katso erillinen liite 4. Kunta Asukas- Tuloveroprosentti Yleinen kiinteistö-

Lisätiedot

Eläkkeelle numeroina 2013

Eläkkeelle numeroina 2013 Eläkkeelle numeroina 2013 Voit tutustua eläkeläisen tukiin verkossa www.kela.fi Lisätietoja palvelunumeroista ma pe klo 8 18 Eläkeasiat 020 692 202 Omaisen kuoltua 020 692 208 Sisältö: Kansaneläke 2 Takuueläke

Lisätiedot