Pelastuslautakunta SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN JA ALLEKIRJOITTANEEN SOPIMUSPALOKUNNAN VÄLILLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelastuslautakunta 13.12.2012 SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN JA ALLEKIRJOITTANEEN SOPIMUSPALOKUNNAN VÄLILLÄ"

Transkriptio

1 1 Pelastuslautakunta SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN JA ALLEKIRJOITTANEEN SOPIMUSPALOKUNNAN VÄLILLÄ 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Etelä-Karjalan pelastuslaitos: y-tunnus: osoite: Armilankatu 35, PL 168, Lappeenranta Vapaaehtoinen palokunta ry y-tunnus: osoite: Etelä-Karjalan pelastuslaitos (myöhemmin EKP) ja Vapaaehtoinen Sopimuspalokunta ry (myöhemmin Sopimuspalokunta) ovat tehneet pelastuslain (379/2011) 25 :n nojalla sopimuksen jäljempänä mainittujen tehtävien hoitamisesta. Tämä sopimus täydentää sopijaosapuolten välistä aluesopimusta ja määrittelee osapuolten keskinäiset velvoitteet ja vastuut siltä osin, kun näitä ei ole alue- tai muissa sopimuksissa määritelty. Mikäli tämä sopimus ja aluesopimus ovat ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti aluesopimuksen määräyksiä. Tässä sopimuksessa käytetään aluesopimuksen 1.5 kohdan mukaisia määritelmiä. 2. SOPIMUSPALOKUNNAN TEHTÄVÄT Sopimuspalokunta sitoutuu huolehtimaan pelastuslaissa (379/2011) tarkoitettujen pelastustoimelle kuuluvien tehtävien hoitamisesta EKP:n apuna, siten kuin jäljempänä on sovittu. Muista tehtävistä Sopimuspalokunta ja EKP sopivat erikseen. Lisäksi sovelletaan pelastustoimintatehtävissä, mitä on säädetty öljyvahinkojen torjuntalaissa (1673/2009), meripelastuslaissa (1145/2001), merilaissa (674/1994), ilmailulaissa (1194/2009), terveydenhuoltolaissa(1326 / 2010) ensivasteen osalta tai muussa laissa pelastustoimen tehtävistä. Sopimuspalokunnan tehtävät, hälyttäminen ja toiminta määritellään tarkemmin pelastustoimintaa koskevissa suunnitelmissa ja toimintaohjeissa. 3 SOPIMUSPALOKUNNAN TOIMINNAN JÄRJESTELYT Sopimuspalokunta on itsenäinen rekisteröity yhdistys, jonka toimintaa säätelevät yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt.

2 2 Pelastustoimintatehtäviä varten Sopimuspalokunta muodostaa jäsenistään hälytysosaston, joka suorittaa tässä sopimuksessa määritellyt pelastustoimintatehtävät. Sopimuspalokunta pitää hälytysosaston jäsenistä jäsenrekisteriä, josta selviää jäsenen henkilötiedot, voimassa oleva koulutus, kelpoisuus sekä vuosittainen osallistuminen hälytysosaston koulutus- ja pelastustoimintaan. Sopimuspalokunta on velvollinen merkitsemään toimintaansa liittyvät tehtävätunnit ja muut tiedot erillisen ohjeen mukaisesti EKP:n osoittamaan järjestelmään. 4 SOPIMUSPALOKUNNAN HÄLYTYSOSASTON HENKILÖSTÖ Sopimuspalokunnan hälytysosaston henkilömäärä määräytyy Sopimuspalokunnan roolin, tehtävien ja hälytysvahvuuden mukaan. Hälytysosaston vähimmäisvahvuus tulee olla kaksinkertainen hälytysvahvuuteen verrattuna. Hälytysosaston tavoitevahvuus on kolminkertainen hälytysvahvuuteen verrattuna. Hälytysosaston vahvuus voi olla myös tavoitevahvuutta suurempi. Hälytysvahvuus Hälytysosaston vähimmäishenkilömäärä Hälytysosaston tavoitehenkilömäärä Hälytysosaston nuorten (16 17-vuotiaat) jäsenten osalta tulee Sopimuspalokunnan ottaa huomioon Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä 475/2006. Jos hälytysosaston jäsenistössä on nuoria työntekijöitä, tulee Sopimuspalokunnan tehdä Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle asetuksen mukainen ilmoitus ennen kuin henkilö osallistuu hälytysosaston toimintaan. Hälytysosaston henkilöstöllä tulee olla voimassa olevan asetuksen mukainen pätevyys ennen osallistumista pelastustoimintaan. Hälytysosastoon kuuluvan henkilön tulee osallistua vähintään (8-15 krt riippuen Sopimuspalokuntaroolista) harjoituskertaan vuodessa. Suositeltavana harjoitusmääränä, jolla taataan henkilön perustehtävien osaamisen taso, voidaan pitää osallistumista harjoitukseen vuodessa. 5 KOULUTUS 5.1 Peruskoulutus Sopimuspalokunta suunnittelee ja tekee esityksen Sopimuspalokunnan seuraavan vuoden koulutustarpeesta yhteisesti sovittuun aikarajaan mennessä. Sopimuspalokunta huolehtii sopimuksen mukaisen henkilöstön ohjaamisesta kelpoisuusehtojen edellyttämään koulutukseen.

3 3 5.2 Sisäinen koulutus Sisäiseen koulutukseen kuuluu pelastustoiminnan harjoittelu, muu pelastustoiminnan järjestämisen liittyvä koulutus, toimintakyvyn ylläpito sekä turvallisuusviestintä-, varautumis- ja ensivastekoulutus. Sopimuspalokunta laatii EKP:n koulutussuunnitelman pohjalta vuosittain sisäisen koulutuksen suunnitelman, jonka EKP vahvistaa. Sisäisen koulutuksen suunnitelma sisältää myös hälytysosaston pitämän koulutuksen Sopimuspalokunnan muille osastoille. Sopimuspalokunnassa sisäisen koulutuksen yhteyshenkilönä toimii nimetty koulutusvastaava. EKP antaa koulutusapua Sopimuspalokunnalle sisäisen koulutuksen toteuttamisessa. 5.3 Koulutuskorvaukset EKP:n järjestämisvastuulla olevaan koulutukseen (esim. Kaspelin kurssit) osallistumisesta matkakustannukset korvataan KVTES:n mukaisesti, mikäli käytettävissä ei ole EKP:n omistamaa ajoneuvoa. Oman auton käytöstä on sovittava erikseen. Sopimuspalokunnan auton käytöstä korvaukset maksetaan sopimuksen kohdan 11.1 mukaisesti. Muusta koulutuksesta on sovittu aluesopimuksen kohdassa TARKASTUKSET 6.1 Työterveyshuolto ja terveystarkastukset Työterveyshuolto järjestetään työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti ja mahdollisimman lähelle Sopimuspalokunnan toimipistettä. Työterveyshuolto tarkastaa hälytysosastoon liittyvän jäsenen terveydellisen soveltuvuuden ennen sammutustyökurssille osallistumista. Pelastussukellukseen osallistuvan henkilön terveydentilan tarkastelussa noudatetaan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa. Työterveyshuollon kustannuksista vastaa EKP. 6.2 Pelastustoimintaan osallistuvan toimintakyky Hälytysosaston jäsenten toimintakykytestaus Sopimuspalokunnan perustehtäviin toteutetaan sisäasianministeriön antamien ohjeiden, työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja EKP:n antamien ohjeiden mukaisesti (pelastussukellusohje tai muu erillinen EKP:n oma ohje).

4 4 Sopimuspalokunnan henkilöstön kelpoisuus suorittaa Sopimuspalokunnalle sovittuja tehtäviä pelastustoiminnan yhteydessä määritellään henkilön saaman koulutuksen, todetun toimintakyvyn sekä suoritetun harjoittelun perusteella. Sopimuspalokunta ja EKP sopivat toimintakyvyn tarkastamisen käytännön toteutuksesta niin, ettei sen suorittaminen aiheuta kohtuutonta haittaa siihen osallistuville. Sopimuspalokunnan henkilöstöön kuuluvan pelastustoimintaan osallistuvan henkilön tulee ylläpitää tehtäviensä edellyttämiä perustaitoja ja kuntoa. Muista kuin harjoitusohjelmaan tai Sopimuspalokunnan roolin mukaisiin tehtäviin liittyvistä harjoituksista tulee sopia joukkueenjohtajan kanssa. 6.3 Vahvuustarkastus ja toimintatarkastus Vahvuustarkastuksessa tarkistetaan Sopimuspalokunnan hälytysosaston henkilöstö alkavalle vuodelle tammikuun aikana. Jokaisen hälytysosastoon kuuluvan henkilötiedot, voimassa oleva koulutus, kelpoisuus sekä vuosittainen osallistuminen hälytysosaston koulutus- ja pelastustoimintaan tarkastetaan. Opiskelun, varusmiespalvelun, ohimenevän sairauden tai muusta hyväksyttävästä syystä henkilö voidaan pitää hälytysosaston vahvuudessa vaikka osallistumisaktiivisuus ei täyty. Vahvuustarkastuksen yhteydessä tehdään myös toimintatarkastus, jossa arvioidaan Sopimuspalokunnan kykyä suoriutua sopimuksen mukaisista velvoitteista. Vahvuus ja toimintatarkastuksen perusteella EKP määrittelee Sopimuspalokunnan pisteytyksiin liittyvän palvelutarjontakorvauksen määrän. 7 SOPIMUSPALOKUNNAN TYÖTURVALLISUUS Sopimuspalokunta on vastuussa jäsentensä työturvallisuudesta työturvallisuuslain 738 / 2002, 4 8 kohdan mukaan kun Sopimuspalokuntaan kuuluva pelastustoimintaan osallistuva tekee työtä pelastustoiminnassa. EKP huolehtii Sopimuspalokunnalle työturvallisuuslainsäädännön mukanaan kuuluvista työnantajan velvoitteista. 8 SOPIMUSPALOKUNNAN VAKUUTUSTURVA 8.1 Vastuuvakuutus EKP vastaa vastuuvakuutuksesta tämän sopimuksen mukaisissa Sopimuspalokunnan tehtävissä. Sopimuspalokunta huolehtii muusta toimintaansa kuuluvasta vakuutusturvasta.

5 5 8.2 Jäsenten vakuuttaminen EKP tai Sopimuspalokunta, joka toimii työnantajana, huolehtii Sopimuspalokunnan hälytysosaston jäsenille sellaisen vakuutusturvan, josta työnantaja on velvollinen vastaamaan. Sopimuspalokunta huolehtii Sopimuspalokunnan harrastus-, nuoriso-, nais-, harraste- ja veteraanitoimintaan osallistuvien jäsenten tarvittavasta vakuuttamisesta. 8.3 Ajoneuvojen vakuuttaminen Ajoneuvokaluston omistaja huolehtii ajoneuvokalustonsa vakuuttamisesta. 8.4 Kiinteistöjen vakuuttaminen Kiinteistön omistaja huolehtii kiinteistön vakuuttamisesta. 9 SOPIMUSPALOKUNNAN TUOTTAMAT PALVELUT JA ERIKOISTUMINEN Sopimuspalokunta suorittaa, varautuu ja varustetaan seuraaviin Sopimuspalokunnan roolin mukaisiin tehtäviin: Perustehtävät 1. Savusukellus 2. Sammutustoiminta ja sen tukitoiminnot 3. Tieliikennepelastaminen (kykenee liikenneonnettomuuksissa irrottamaan puristuksiin jääneet uhrit) 4. Kemikaalisukellus kemikaalisuojapuvuin vaarallisten aineiden onnettomuudessa 5. Kemikaalisukelluksen tukitoiminnot ja rajallisten vaarallisten aineiden onnettomuuksien torjunta 6. Pintapelastus Erityistehtävät 7. Korkealta pelastaminen 8. Liikeneonnettomudet ja öljyvahingontorjunta vesistössä 9. Öljyvahingontorjunta maalla 10. Myrskytuhopuiden raivaus 11. Eläinten pelastaminen 12. Maastopalot 13. Vesisukellus 14. Raideliikenneonnettomuudet 15. Ilmailuliikenneonnettomuudet 16. Ensivastetoiminta (erillinen sopimus) 17. Turvallisuusviestintä (erillinen sopimus) 18. Tuki ja huoltotoiminnot (sellaiset erityistoiminnot, jotka eivät sisälly edellä mainittuihin tehtäviin tai selkeä erikoistuminen johonkin tiettyyn tehtävään, mahdollista olla useita)

6 6 TOIMINTAVALMIUS Sopimuspalokunta lähettää tehtävään asianmukaisesti varustetun toiminta - ja työkykyisen pelastusryhmän tai pelastusyksikön seuraavan porrastuksen mukaisesti: pelastusryhmä vähintään vahvuudella keskimäärin minuutin kuluttua palokunnan jäsenten saamasta hälytysilmoituksesta. yksikkö (pelastusyksikkö, sammutusyksikkö, raivausyksikkö, säiliöyksikkö, letkuyksikkö, tikasyksikkö) vähintään vahvuudella keskimäärin minuutin kuluttua palokunnan jäsenten saamasta hälytysilmoituksesta. Vuoden- ja vuorokaudenajasta yms. seikoista riippuvista lähtövalmiuksista on sovittu seuraavaa: Lähtövalmiuspoikkeamat huolehditaan EKP:n tekemässä hälytysvastesuunnittelussa. Tilapäisistä muutoksista toimintavalmiudessa sovitaan päällystöpäivystäjän kanssa. 10 KALUSTO JA VARUSTEET EKP hankkii Sopimuspalokunnalle roolin mukaisten tehtävien hoitamiseksi tarvittavan kaluston sekä varusteet. EKP huolehtii niiden tarvittavista määräaikaishuolloista, tarkastuksista ja kustannuksista. Sopimuspalokunta huolehtii kaluston käytön jälkeisestä huollosta, korjauksista ja tarkastuksista. EKP huolehtii Sopimuspalokunnan hälyttämiseen tarvittavien yhteyksien ja laitteiden hankinnasta, huollosta, ylläpidosta ja käyttökustannuksista. EKP/Sopimuspalokunta osoittaa Sopimuspalokunnan käyttöön paloasemakiinteistön. EKP osoittaa Sopimuspalokunnan käyttöön sopimuksen mukaisessa toiminnassa tarvittavat ajoneuvot kalustoineen (Liite 1) ja työsuojelumääräykset täyttävät varusteet vähintään hälytysosaston henkilöstölle. tai Sopimuspalokunta osoittaa EKP:n käyttöön Sopimuspalokunnan sopimuksen mukaisessa toiminnassa tarvittavat ajoneuvot kalustoineen: (Liite 1) ja työsuojelumääräykset täyttävät varusteet vähintään hälytysosaston henkilöstölle. Mikäli tämä sopimus purkautuu, Sopimuspalokunta luovuttaa EKP:n taikka sen kustannuksella hankkimansa kaluston ja varusteet EKP:lle.

7 7 11 PALKKIOT JA KORVAUKSET 11.1 Toimintakorvaus EKP suorittaa Sopimuspalokunnalle tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta korvausta seuraavasti: Yhdistyskorvaus Palvelutarjontakorvaus euroa vuodessa. euroa vuodessa. Sopimuspalokunnan omistaman ja sopimukseen sisältyvän ajoneuvokaluston osalta maksettavat korvaukset: - miehistönkuljetusautosta KVTES- mukainen kilometrikorvaus (harjoitus ja hälytystehtävissä 1,50 / km + 15,00 / h). - raskaan kaluston käytöstä maksettava korvaus 4,00 / km + 40,00 / h. Kalustokorvausta maksetaan sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta. EKP maksaa yhdistys- ja palvelutarjontakorvauksen lisäksi jäljempänä esitetyn kokonaistuntipalkan pelastustoimintaan osallistuville henkilöille. EKP huolehtii samassa yhteydessä työnantajalle kuuluvista työnantajavelvoitteista. EKP sitoutuu korvaamaan osallistumisesta sammutus-, pelastus-, avunanto, sairaankuljetus-, huolto-, korjaus- ja kunnossapitotöihin, koulutukseen, kouluttamiseen, harjoituksiin, työ ja toimintakykyä ylläpitävään toimintaan erillisen ohjeen mukaan sekä osallistumisesta päivystys suunnitelman mukaiseen varallaoloon kuntien teknisen sopimuksen mukaisten korvauksen kokonaistuntipalkan perusteella seuraavasti: hälytysraha 7,57 palokunnan päällystö ryhmänjohtaja vanhempi sammutusmies sammutusmies nuorempi sammutusmies sammutusmiesoppilas 10,34 / h 10,34 / h 9.82 / h 8,79 / h 8,34 / h 7,91 / h EKP korvaa Sopimuspalokunnalle sen omistaman paloaseman ylläpitokustannuksia aluesopimuksen kohta 8 mukaisesti. Sopimuksen mukaisesti maksettava toimintakorvaus määräytyy EKP:n käyttämän palkanmaksu ja seurantaohjelmasta saatujen tuntien perusteella. Toimintakorvaus maksetaan neljä kertaa vuodessa. Sopimuspalokunta voi niin päättäessään maksaa osallistumisesta pelastustoimintaan ja koulutukseen toimintakorvaukseen varatusta määrärahasta

8 8 palkkiota hälytysosaston jäsenelle. EKP huolehtii tarvittaessa palkkioiden maksamisen ja siihen liittyvän palkanlaskennan suorittamisesta, sekä suorittaa Sopimuspalokunnan puolesta tarvittavat ennakkopidätykset ja muut työantajalle kuuluvat maksut. EKP on oikeutettu laskuttamaan palkanlaskennasta aiheutuneet sisäisen laskutushinnan mukaiset kustannukset Sopimuspalokunnalta. Sopimuspalokunta ja EKP sopivat palkanmaksuun liittyvistä asioista. Palkkioiden maksamiseen liittyvä päätös tulee Sopimuspalokunnan tehdä vähintään kalenterivuodeksi kerrallaan. Sopimuspalokunta voi itse huolehtia palkanlaskentapalveluista. Tällöin EKP maksaa sopimuspalokunnalle kokonaistuntipalkan lisäksi palkan sivukulut, sekä palkanlaskennan kulut. Yhdistys- ja palveluntarjontakorvaus lasketaan liitteenä olevan pisteytystaulukon mukaisesti, jossa pisteellä määritelty korvaus 4,50 / piste. Korvaukset maksetaan puolivuosittain, ensimmäinen erä tammikuun ja toinen erä heinäkuun loppuun mennessä. Sopimuskorvausperusteet tarkistetaan tammikuussa ja tasataan heinäkuussa maksettavan korvauksen yhteydessä Sopimuspalokunnan jatkuvuuden turvaaminen Sopimuspalokunnan jatkuvuuden turvaaminen edellyttää nuoriso-osaston ylläpitämistä. EKP tukee vuosittain Sopimuspalokunnan nuorisotyötä antamalla toiminta-avustusta nuoriso-osastolle seuraavasti: nuoriso-osaston vahvuus 4-12 nuorta 200 /v nuorta 300 /v 18 nuorta tai yli 400 /v Korvaus maksetaan Sopimuspalokunnan osoittamalle tilille heinäkuussa. Varat tulee käyttää täysimääräisesti nuoriso-osaston hyväksi. Mikäli Sopimuspalokunnassa on useampia nuoriso-osastoja, korvaus maksetaan yhteisvahvuudesta Korvausten tarkistaminen Yhdistys- ja palvelutarjontakorvaukset tarkistetaan kalenterivuoden vaihtuessa ja ne on sidottu julkisten menojen kustannustason muutokseen (JMHI). Niiden tarkistuksessa sovelletaan EKP:n ja Sopimuspalokuntien yhteisesti sopimaa pisteytysjärjestelmää. Ensimmäinen tarkistus suoritetaan sopimuksen allekirjoituksen jälkeisenä täytenä kalenterivuotena vuoden 2014 alussa. Julkisten menojen kustannustasona on vuoden 2012 taso. Kiinteistökustannusten korvaukset tarkistetaan aluesopimuksen 8. kohdan mukaisesti.

9 9 Palkkojen tarkistukset sidotaan voimassa olevaan kunnallisen teknisen henkilöstön virka ja työehtosopimuksen yleiskorotuksiin Varallaolo ja asemavalmius Varallaolosta ja asemavalmiudesta sovitaan EKP:n kanssa erikseen. Vapaamuotoisesta varallaolosta maksetaan 30 % korvaus kokonaistuntipalkasta. Asemavalmiudesta maksetaan kokonaistuntipalkan mukainen korvaus. 12 ERINÄISET MÄÄRÄYKSET Sopimuspalokunnan on vuosittain toukokuun loppuun mennessä toimitettava EKP:lle edellisen vuoden toimintakertomus. EKP:llä on tarvittaessa oikeus saada tieto Sopimuspalokunnalle maksamiensa varojen käytöstä ja tutustua käytön valvomiseksi Sopimuspalokunnan kirjanpitoon. Mikäli Sopimuspalokunnan sopimuksenmukainen toimintavalmius ei toteudu, tulee Sopimuspalokunnan antaa tästä EKP:lle selvitys. Tarvittaessa sopimuksen yksityiskohtia voidaan muuttaa, mikäli molemmat osapuolet muutoksen hyväksyvät. Mikäli ylemmän viranomaisen toimesta aiheutuu tästä sopimuksesta poikkeavaa, on sopija osapuolilla oikeus käynnistää yhteisneuvottelut niiltä osin mitä muutokset koskee. Muutoksen valmistelu tapahtuu työryhmässä, joka sovitaan yhteisesti. Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin, joihin molempien osapuolten on pyynnöstä osallistuttava. Erimielisyys on EKP:n puolesta saatettava pelastuslautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli erimielisyydestä ei päästä sopimukseen, erimielisyys ratkaistaan ensiasteessa Lappeenrannan käräjäoikeudessa. 13 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA JATKUMINEN Tämä sopimus tulee voimaan lukien ja on voimassa vuoden 2017 loppuun, jonka jälkeen sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan, mikäli uutta sopimusta ei ole saatu allekirjoitettua. Sopimus voidaan sopimuksen voimassaolon aikana irtisanoa päättymään kalenterivuoden alusta lukien. Irtisanominen on tehtävä viimeistään päättymistä edeltävän kalenterivuoden alkuun mennessä. Tämän sopimuksen voimaan tullessa päättyy EKP:n ja Sopimuspalokunnan välinen aiempi palokuntasopimus. Tätä sopimusta on laadittu kaksi kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle

10 PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Lappeenrannassa /.2013 Etelä-Karjalan pelastuslaitos Erkki Hokkanen pelastusjohtaja Ulf Westerstråhle pelastuspäällikkö xx vapaaehtoinen palokunta ry xx puheenjohtaja xxx puheenjohtaja

11 1 1 Yhdistyskorvaus Pelastuslautakunta Hälytysosasto Viitepisteet Pisteet Hälytysosastossa vähintään 8 sammutustyökurssin käynyttä henkilöä 70 0 Nuoriso-osasto Toimiva nuoriso-osasto 5 nuorta 20 0 Kokoontumisia 15 krt/vuosi 40 0 Nuoriso-osastosta hälytysosastoon edellisen vuoden aikana siirtyneitä 5 0 Nuoriso-osastosta muuhun osastoon edellisen vuoden aikana siirtyneitä 1 0 Naisosasto / tukiosasto Kokoontumisia 10 krt/vuosi, 5 henkilöä 40 0 Veteraanitoiminta Säännöllinen veteraantitoiminta 20 0 Palveluntarjontakorvaus Pelastustoiminta Kokonaispisteet 0 Palokunnan perustehtävät Viitepisteet Pisteet Savusukellus 25 0 x = palokunta täyttää kriteerit Kemikaalisukellus ja toiminta pelastusjoukkueen osana kemikaalionnettomuudessa 25 0 o = kuuluu, mutta Korkealta pelastaminen 20 0 palokunta ei täytä kriteereitä Pintapelastus 20 0 a = palokunta täyttää kriteerit ja Tieliikennepelastaminen 15 0 palokunta on suorittanut tehtäviä edellisinä vuosina Vesistötehtävät 15 0 Öljyvahingontorjunta maalla ja vesistössä 10 0 Myrskytuhopuiden raivaus 10 0 Eläinten pelastaminen 5 0 Sammutustoiminnan tukitoiminnot 10 0 Vaarallisten aineiden onnettomuuden tukitoiminnot 10 0 Maastopalot 10 0 Ensivastetoiminta 40 0 Tuki- ja huoltotoiminnot 10 0 Hälytysosaston henkilömäärä Viitepisteet Pisteet Ryhmänjohtaja 10 0 Vanhempi sammutusmies 6 0 Sammutusmies 4 0 Nuorempi sammutusmies 2 0 Hälytysosaston henkilöstön toimintakyky Viitepisteet Pisteet Hengitys- ja verenkiertoelmistöä, sekä lihaskuntoa mittaavat testit suoritettu 10 0 Savusukelluskelpoisuus 6 0 Kemikaalisukelluskelpoisuus 6 0 Pintapelastuskelpoisuus 6 0 Kattotyöskentelykelpoisuus 4 0 Korkealla työskentelykelpoisuus 4 0 Hälytysosaston henkilöstön täydennyskoulutus Viitepisteet Pisteet Palokunnan perustehtäviä tukevien täydennyskoulutuskurssien suoritusmäärä (yht.) 1 0 Hälytyslähtövalmius Viitepisteet Pisteet Pelastusryhmä < 5 min Pelastusryhmä < 10 min Pelastusryhmä 10 min 50 0 Tukiyksikkö < 5 min Tukiyksikkö < 10 min 50 0 Tukiyksikkö 10 min 25 0 Hälytysaktiivisuus Viitepisteet Pisteet Edellisen vuoden aikana hälytyksillä keskimäärin 4-6 henkilöä 25 0 Edellisen vuoden aikana hälytyksillä keskimäärin 7-8 henkilöä 50 0 Edellisen vuoden aikana hälytyksillä keskimäärin 9-10 henkilöä 75 0 Edellisen vuoden aikana hälytyksillä keskimäärin yli 10 henkilöä Pelastustehtävien keskimäärä kolmen edellisen vuoden aikana Viitepisteet Pisteet > < Kokonaispisteet 0 Yhteensä 0,0, Pisteen määrätty hinta 4,50 Palokunnan sammutussopimuksen laskettu vuosikorvaus 0,00

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI

PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Isto Kujala PALOKUNTASOPIMUKSET SUOMESSA SOPIMUSTEN SELVITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI KIRJOITTAJA Isto Kujala ULKOASU JA TAITTO PieniSuuri Idea Anna Broholm KUVAT Palokuntalainen-lehden kuva-arkisto

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (20) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 01.11.2012 Nro 5/2012 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 57 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Hallitus 21.11.2011, LIITE 9

Hallitus 21.11.2011, LIITE 9 Hallitus 21.11.2011, LIITE 9 YHTEISTOIMINTASOPIMUS ENSIHOITOPALVELUN JA ENSIVASTETOIMINNAN TOTEUTTAMISESTA HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUEELLA 1. OSAPUOLET Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,

Lisätiedot

TOIMINTASÄÄNTÖ LAPIN PELASTUSLAITOS

TOIMINTASÄÄNTÖ LAPIN PELASTUSLAITOS LAPIN PELASTUSLAITOS TOIMINTASÄÄNTÖ Pelastuslautakunta 9.12.2010 / 105 Pelastuslautakunta 13.12.2011 / 89 Pelastuslautakunta 11.3.2014 / 14, Liite nro 10 Sisällysluettelo I ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2016

Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2016 Suunnittelu- ja konsulttialan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2016 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2016 2 SISÄLTÖ Sivu Työehtosopimuksen

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA Hyväksytty kirkkovaltuustossa 26.11.1997 SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA SEURAKUNNASSA

KEMINMAAN SEURAKUNTA Hyväksytty kirkkovaltuustossa 26.11.1997 SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA SEURAKUNNASSA KEMINMAAN SEURAKUNTA Hyväksytty kirkkovaltuustossa 26.11.1997 SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA SEURAKUNNASSA Soveltamisala Sen lisäksi mitä työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun

Lisätiedot

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU

2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö: Anne Kosonen, talousjohtaja Y-tunnus 0242746-2 Torikatu 18 80100 JOENSUU 1(8) VUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja AVAIN Palvelukodit Oy Yhteyshenkilö: Perttu Liukku, toimitusjohtaja Y-tunnus 2422023-5 Lautatarhankatu 8 B 00580 HELSINKI 2. Vuokralainen Joensuun kaupunki Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Aihe Sivu

SISÄLLYSLUETTELO Aihe Sivu Bioenergiateollisuuden palveluyritysten työehtosopimus 2011-2013 SISÄLLYSLUETTELO Aihe Sivu 1 Sopimuksen soveltamisala... 1 2 Työrauhavelvoite... 1 3 Työsuhteen solmiminen ja päättyminen... 1 4 Säännöllinen

Lisätiedot

Sivu 1 Oulun kaupunki. Ote pöytäkirjasta 2/2015 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta Päivämäärä 29.04.2015

Sivu 1 Oulun kaupunki. Ote pöytäkirjasta 2/2015 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta Päivämäärä 29.04.2015 Sivu 1 Oulun kaupunki Ote pöytäkirjasta 2/2015 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtokunta Päivämäärä 29.04.2015 8 Dno Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen säästötavoitteet 2015-2017 ja palvelutasopäätöksen

Lisätiedot

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p.

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut. kirjaamo.perusturva@kirkkonummi.fi. Yhteyshenkilö talouspäällikkö Sirpa Roos, p. TARJOUSPYYNTÖ 1 TARJOUSPYYNTÖ ENSIHOITO- JA SAIRAANKULJETUSPALVELUN TUOTTAMISESTA (Dno 53/135/2010) Hankintayksikkö Osoite Hankinnan tunnus Sähköposti Kirkkonummen kunnan perusturva Perusturvan kirjaamo/terveyskeskus

Lisätiedot

Informaatiologistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS

Informaatiologistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS Informaatiologistiikka-alan ylempien toimihenkilöiden TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013 31.10.2014 INFORMAATIOLOGISTIIKKA-ALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS ajalla 1.11.2013-31.10.2014 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...2

Lisätiedot

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt

VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt PLM MPHL ry VAL ry / PhRakL:n toimihenkilöt Puolustusministeriön ja Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välinen T O I M I H E N K I L

Lisätiedot

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali

KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali KOTIHOIDON SÄÄNTÖKIRJA Naantali Helmikuu 2012 Päivitys 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 1 2. Määritelmät... 1 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 2 3.1. Asiakkaan asema... 2 3.2. Asiakkaan

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

VAKUUTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.11.2013 31.10.2016

VAKUUTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.11.2013 31.10.2016 VAKUUTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.11.2013 31.10.2016 2 VAKUUTUSALAN TYÖEHTOSOPIMUKSET 1.11.2013 31.10.2016 PÖYTÄKIRJA TYÖEHTOSOPIMUKSEN SOLMIMISEKSI... 3 VAKUUTUSALAN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS...

Lisätiedot

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7

DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 DIPAL 1.4.2015 LIITE 7 Sopimusluonnos 1 (18) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN JA TOIMITTAJAN VÄLINEN < > HUSLABIN JA HUS APTEEKIN KULJETUSPALVELUJA KOSKEVA SOPIMUS 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia

1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia V U O K R A S O P I M U S 1(7) 1. Vuokranantaja Kiinteistö Oy Rauhanlähde I Y-tunnus 2155839-6 c/o HF-Asunnot Oy PL 2, 00017 Fennia Yhteyshenkilö: Marja Kokko Puh. 010 503 6953 marja.kokko@fennia.fi 2.

Lisätiedot

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1.

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. 2014 2017 Kaupan liitto Eteläranta 10 PL 340, 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 850 Faksi (09) 664 616 www.kauppa.fi Nimet ja suorat puhelinnumerot

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

ARKKITEHTISUUNNITTELUALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016

ARKKITEHTISUUNNITTELUALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 ARKKITEHTISUUNNITTELUALAN YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.11.2013-31.10.2016 Palvelualan työnantajat PALTA ry Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry PALTA RY ATL RY YTN RY ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 (2)

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014

Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja 1.2.2012-28.2.2014 Kemianteollisuus KT ry Eteläranta 10 PL 4 00131 Helsinki Puhelin 09 172 841 Faksi 09 630 225 www.chemind.fi Ylemmät Toimihenkilöt

Lisätiedot

METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.12.2011

METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.12.2011 METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN JA RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.4.2010 31.12.2011 SISÄLTÖ 1 Sopimuksen soveltamisala 1 2 Järjestäytymisoikeus 1 3 Työsuhteen alkaminen, työn

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010

Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010 Kiinteistöpalvelualan työntekijöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.10.2007 31.3.2010 KIINTEISTÖPALVELUT ry PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM ry SISÄLLYS I YLEISET MÄÄRÄYKSET 5 1 Soveltamisala 5 2 Keskusjärjestösopimukset

Lisätiedot

Energiateollisuuden YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 6.5.2010 30.9.2014

Energiateollisuuden YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 6.5.2010 30.9.2014 Energiateollisuuden YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN työehtosopimus 6.5.2010 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Energiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden työehtosopimus ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...2 ENERGIATEOLLISUUDEN

Lisätiedot

PORIN PERUSTURVAKESKUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

PORIN PERUSTURVAKESKUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PORIN PERUSTURVAKESKUS KOTIHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Sisällys 1. Soveltamisala... 4 2. Määritelmät... 4 3. Asiakkaan asema ja oikeusturvakeinot... 5 3.1. Asiakkaan asema... 5 3.2. Asiakkaan oikeusturvakeinot...

Lisätiedot

TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2008 28.2.2010

TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2008 28.2.2010 METSÄSTÄJÄIN KESKUSJÄRJESTÖN JA RIISTANHOITOPIIRIEN HENKILÖKUNTAA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1.3.2008 28.2.2010 SISÄLTÖ 1 Sopimuksen soveltamisala 1 2 Järjestäytymisoikeus 1 3 Työsuhteen alkaminen, työn johtaminen

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot