Pelastuslautakunta SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN JA ALLEKIRJOITTANEEN SOPIMUSPALOKUNNAN VÄLILLÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelastuslautakunta 13.12.2012 SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN JA ALLEKIRJOITTANEEN SOPIMUSPALOKUNNAN VÄLILLÄ"

Transkriptio

1 1 Pelastuslautakunta SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN JA ALLEKIRJOITTANEEN SOPIMUSPALOKUNNAN VÄLILLÄ 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Etelä-Karjalan pelastuslaitos: y-tunnus: osoite: Armilankatu 35, PL 168, Lappeenranta Vapaaehtoinen palokunta ry y-tunnus: osoite: Etelä-Karjalan pelastuslaitos (myöhemmin EKP) ja Vapaaehtoinen Sopimuspalokunta ry (myöhemmin Sopimuspalokunta) ovat tehneet pelastuslain (379/2011) 25 :n nojalla sopimuksen jäljempänä mainittujen tehtävien hoitamisesta. Tämä sopimus täydentää sopijaosapuolten välistä aluesopimusta ja määrittelee osapuolten keskinäiset velvoitteet ja vastuut siltä osin, kun näitä ei ole alue- tai muissa sopimuksissa määritelty. Mikäli tämä sopimus ja aluesopimus ovat ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti aluesopimuksen määräyksiä. Tässä sopimuksessa käytetään aluesopimuksen 1.5 kohdan mukaisia määritelmiä. 2. SOPIMUSPALOKUNNAN TEHTÄVÄT Sopimuspalokunta sitoutuu huolehtimaan pelastuslaissa (379/2011) tarkoitettujen pelastustoimelle kuuluvien tehtävien hoitamisesta EKP:n apuna, siten kuin jäljempänä on sovittu. Muista tehtävistä Sopimuspalokunta ja EKP sopivat erikseen. Lisäksi sovelletaan pelastustoimintatehtävissä, mitä on säädetty öljyvahinkojen torjuntalaissa (1673/2009), meripelastuslaissa (1145/2001), merilaissa (674/1994), ilmailulaissa (1194/2009), terveydenhuoltolaissa(1326 / 2010) ensivasteen osalta tai muussa laissa pelastustoimen tehtävistä. Sopimuspalokunnan tehtävät, hälyttäminen ja toiminta määritellään tarkemmin pelastustoimintaa koskevissa suunnitelmissa ja toimintaohjeissa. 3 SOPIMUSPALOKUNNAN TOIMINNAN JÄRJESTELYT Sopimuspalokunta on itsenäinen rekisteröity yhdistys, jonka toimintaa säätelevät yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt.

2 2 Pelastustoimintatehtäviä varten Sopimuspalokunta muodostaa jäsenistään hälytysosaston, joka suorittaa tässä sopimuksessa määritellyt pelastustoimintatehtävät. Sopimuspalokunta pitää hälytysosaston jäsenistä jäsenrekisteriä, josta selviää jäsenen henkilötiedot, voimassa oleva koulutus, kelpoisuus sekä vuosittainen osallistuminen hälytysosaston koulutus- ja pelastustoimintaan. Sopimuspalokunta on velvollinen merkitsemään toimintaansa liittyvät tehtävätunnit ja muut tiedot erillisen ohjeen mukaisesti EKP:n osoittamaan järjestelmään. 4 SOPIMUSPALOKUNNAN HÄLYTYSOSASTON HENKILÖSTÖ Sopimuspalokunnan hälytysosaston henkilömäärä määräytyy Sopimuspalokunnan roolin, tehtävien ja hälytysvahvuuden mukaan. Hälytysosaston vähimmäisvahvuus tulee olla kaksinkertainen hälytysvahvuuteen verrattuna. Hälytysosaston tavoitevahvuus on kolminkertainen hälytysvahvuuteen verrattuna. Hälytysosaston vahvuus voi olla myös tavoitevahvuutta suurempi. Hälytysvahvuus Hälytysosaston vähimmäishenkilömäärä Hälytysosaston tavoitehenkilömäärä Hälytysosaston nuorten (16 17-vuotiaat) jäsenten osalta tulee Sopimuspalokunnan ottaa huomioon Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä 475/2006. Jos hälytysosaston jäsenistössä on nuoria työntekijöitä, tulee Sopimuspalokunnan tehdä Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle asetuksen mukainen ilmoitus ennen kuin henkilö osallistuu hälytysosaston toimintaan. Hälytysosaston henkilöstöllä tulee olla voimassa olevan asetuksen mukainen pätevyys ennen osallistumista pelastustoimintaan. Hälytysosastoon kuuluvan henkilön tulee osallistua vähintään (8-15 krt riippuen Sopimuspalokuntaroolista) harjoituskertaan vuodessa. Suositeltavana harjoitusmääränä, jolla taataan henkilön perustehtävien osaamisen taso, voidaan pitää osallistumista harjoitukseen vuodessa. 5 KOULUTUS 5.1 Peruskoulutus Sopimuspalokunta suunnittelee ja tekee esityksen Sopimuspalokunnan seuraavan vuoden koulutustarpeesta yhteisesti sovittuun aikarajaan mennessä. Sopimuspalokunta huolehtii sopimuksen mukaisen henkilöstön ohjaamisesta kelpoisuusehtojen edellyttämään koulutukseen.

3 3 5.2 Sisäinen koulutus Sisäiseen koulutukseen kuuluu pelastustoiminnan harjoittelu, muu pelastustoiminnan järjestämisen liittyvä koulutus, toimintakyvyn ylläpito sekä turvallisuusviestintä-, varautumis- ja ensivastekoulutus. Sopimuspalokunta laatii EKP:n koulutussuunnitelman pohjalta vuosittain sisäisen koulutuksen suunnitelman, jonka EKP vahvistaa. Sisäisen koulutuksen suunnitelma sisältää myös hälytysosaston pitämän koulutuksen Sopimuspalokunnan muille osastoille. Sopimuspalokunnassa sisäisen koulutuksen yhteyshenkilönä toimii nimetty koulutusvastaava. EKP antaa koulutusapua Sopimuspalokunnalle sisäisen koulutuksen toteuttamisessa. 5.3 Koulutuskorvaukset EKP:n järjestämisvastuulla olevaan koulutukseen (esim. Kaspelin kurssit) osallistumisesta matkakustannukset korvataan KVTES:n mukaisesti, mikäli käytettävissä ei ole EKP:n omistamaa ajoneuvoa. Oman auton käytöstä on sovittava erikseen. Sopimuspalokunnan auton käytöstä korvaukset maksetaan sopimuksen kohdan 11.1 mukaisesti. Muusta koulutuksesta on sovittu aluesopimuksen kohdassa TARKASTUKSET 6.1 Työterveyshuolto ja terveystarkastukset Työterveyshuolto järjestetään työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti ja mahdollisimman lähelle Sopimuspalokunnan toimipistettä. Työterveyshuolto tarkastaa hälytysosastoon liittyvän jäsenen terveydellisen soveltuvuuden ennen sammutustyökurssille osallistumista. Pelastussukellukseen osallistuvan henkilön terveydentilan tarkastelussa noudatetaan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa. Työterveyshuollon kustannuksista vastaa EKP. 6.2 Pelastustoimintaan osallistuvan toimintakyky Hälytysosaston jäsenten toimintakykytestaus Sopimuspalokunnan perustehtäviin toteutetaan sisäasianministeriön antamien ohjeiden, työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja EKP:n antamien ohjeiden mukaisesti (pelastussukellusohje tai muu erillinen EKP:n oma ohje).

4 4 Sopimuspalokunnan henkilöstön kelpoisuus suorittaa Sopimuspalokunnalle sovittuja tehtäviä pelastustoiminnan yhteydessä määritellään henkilön saaman koulutuksen, todetun toimintakyvyn sekä suoritetun harjoittelun perusteella. Sopimuspalokunta ja EKP sopivat toimintakyvyn tarkastamisen käytännön toteutuksesta niin, ettei sen suorittaminen aiheuta kohtuutonta haittaa siihen osallistuville. Sopimuspalokunnan henkilöstöön kuuluvan pelastustoimintaan osallistuvan henkilön tulee ylläpitää tehtäviensä edellyttämiä perustaitoja ja kuntoa. Muista kuin harjoitusohjelmaan tai Sopimuspalokunnan roolin mukaisiin tehtäviin liittyvistä harjoituksista tulee sopia joukkueenjohtajan kanssa. 6.3 Vahvuustarkastus ja toimintatarkastus Vahvuustarkastuksessa tarkistetaan Sopimuspalokunnan hälytysosaston henkilöstö alkavalle vuodelle tammikuun aikana. Jokaisen hälytysosastoon kuuluvan henkilötiedot, voimassa oleva koulutus, kelpoisuus sekä vuosittainen osallistuminen hälytysosaston koulutus- ja pelastustoimintaan tarkastetaan. Opiskelun, varusmiespalvelun, ohimenevän sairauden tai muusta hyväksyttävästä syystä henkilö voidaan pitää hälytysosaston vahvuudessa vaikka osallistumisaktiivisuus ei täyty. Vahvuustarkastuksen yhteydessä tehdään myös toimintatarkastus, jossa arvioidaan Sopimuspalokunnan kykyä suoriutua sopimuksen mukaisista velvoitteista. Vahvuus ja toimintatarkastuksen perusteella EKP määrittelee Sopimuspalokunnan pisteytyksiin liittyvän palvelutarjontakorvauksen määrän. 7 SOPIMUSPALOKUNNAN TYÖTURVALLISUUS Sopimuspalokunta on vastuussa jäsentensä työturvallisuudesta työturvallisuuslain 738 / 2002, 4 8 kohdan mukaan kun Sopimuspalokuntaan kuuluva pelastustoimintaan osallistuva tekee työtä pelastustoiminnassa. EKP huolehtii Sopimuspalokunnalle työturvallisuuslainsäädännön mukanaan kuuluvista työnantajan velvoitteista. 8 SOPIMUSPALOKUNNAN VAKUUTUSTURVA 8.1 Vastuuvakuutus EKP vastaa vastuuvakuutuksesta tämän sopimuksen mukaisissa Sopimuspalokunnan tehtävissä. Sopimuspalokunta huolehtii muusta toimintaansa kuuluvasta vakuutusturvasta.

5 5 8.2 Jäsenten vakuuttaminen EKP tai Sopimuspalokunta, joka toimii työnantajana, huolehtii Sopimuspalokunnan hälytysosaston jäsenille sellaisen vakuutusturvan, josta työnantaja on velvollinen vastaamaan. Sopimuspalokunta huolehtii Sopimuspalokunnan harrastus-, nuoriso-, nais-, harraste- ja veteraanitoimintaan osallistuvien jäsenten tarvittavasta vakuuttamisesta. 8.3 Ajoneuvojen vakuuttaminen Ajoneuvokaluston omistaja huolehtii ajoneuvokalustonsa vakuuttamisesta. 8.4 Kiinteistöjen vakuuttaminen Kiinteistön omistaja huolehtii kiinteistön vakuuttamisesta. 9 SOPIMUSPALOKUNNAN TUOTTAMAT PALVELUT JA ERIKOISTUMINEN Sopimuspalokunta suorittaa, varautuu ja varustetaan seuraaviin Sopimuspalokunnan roolin mukaisiin tehtäviin: Perustehtävät 1. Savusukellus 2. Sammutustoiminta ja sen tukitoiminnot 3. Tieliikennepelastaminen (kykenee liikenneonnettomuuksissa irrottamaan puristuksiin jääneet uhrit) 4. Kemikaalisukellus kemikaalisuojapuvuin vaarallisten aineiden onnettomuudessa 5. Kemikaalisukelluksen tukitoiminnot ja rajallisten vaarallisten aineiden onnettomuuksien torjunta 6. Pintapelastus Erityistehtävät 7. Korkealta pelastaminen 8. Liikeneonnettomudet ja öljyvahingontorjunta vesistössä 9. Öljyvahingontorjunta maalla 10. Myrskytuhopuiden raivaus 11. Eläinten pelastaminen 12. Maastopalot 13. Vesisukellus 14. Raideliikenneonnettomuudet 15. Ilmailuliikenneonnettomuudet 16. Ensivastetoiminta (erillinen sopimus) 17. Turvallisuusviestintä (erillinen sopimus) 18. Tuki ja huoltotoiminnot (sellaiset erityistoiminnot, jotka eivät sisälly edellä mainittuihin tehtäviin tai selkeä erikoistuminen johonkin tiettyyn tehtävään, mahdollista olla useita)

6 6 TOIMINTAVALMIUS Sopimuspalokunta lähettää tehtävään asianmukaisesti varustetun toiminta - ja työkykyisen pelastusryhmän tai pelastusyksikön seuraavan porrastuksen mukaisesti: pelastusryhmä vähintään vahvuudella keskimäärin minuutin kuluttua palokunnan jäsenten saamasta hälytysilmoituksesta. yksikkö (pelastusyksikkö, sammutusyksikkö, raivausyksikkö, säiliöyksikkö, letkuyksikkö, tikasyksikkö) vähintään vahvuudella keskimäärin minuutin kuluttua palokunnan jäsenten saamasta hälytysilmoituksesta. Vuoden- ja vuorokaudenajasta yms. seikoista riippuvista lähtövalmiuksista on sovittu seuraavaa: Lähtövalmiuspoikkeamat huolehditaan EKP:n tekemässä hälytysvastesuunnittelussa. Tilapäisistä muutoksista toimintavalmiudessa sovitaan päällystöpäivystäjän kanssa. 10 KALUSTO JA VARUSTEET EKP hankkii Sopimuspalokunnalle roolin mukaisten tehtävien hoitamiseksi tarvittavan kaluston sekä varusteet. EKP huolehtii niiden tarvittavista määräaikaishuolloista, tarkastuksista ja kustannuksista. Sopimuspalokunta huolehtii kaluston käytön jälkeisestä huollosta, korjauksista ja tarkastuksista. EKP huolehtii Sopimuspalokunnan hälyttämiseen tarvittavien yhteyksien ja laitteiden hankinnasta, huollosta, ylläpidosta ja käyttökustannuksista. EKP/Sopimuspalokunta osoittaa Sopimuspalokunnan käyttöön paloasemakiinteistön. EKP osoittaa Sopimuspalokunnan käyttöön sopimuksen mukaisessa toiminnassa tarvittavat ajoneuvot kalustoineen (Liite 1) ja työsuojelumääräykset täyttävät varusteet vähintään hälytysosaston henkilöstölle. tai Sopimuspalokunta osoittaa EKP:n käyttöön Sopimuspalokunnan sopimuksen mukaisessa toiminnassa tarvittavat ajoneuvot kalustoineen: (Liite 1) ja työsuojelumääräykset täyttävät varusteet vähintään hälytysosaston henkilöstölle. Mikäli tämä sopimus purkautuu, Sopimuspalokunta luovuttaa EKP:n taikka sen kustannuksella hankkimansa kaluston ja varusteet EKP:lle.

7 7 11 PALKKIOT JA KORVAUKSET 11.1 Toimintakorvaus EKP suorittaa Sopimuspalokunnalle tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta korvausta seuraavasti: Yhdistyskorvaus Palvelutarjontakorvaus euroa vuodessa. euroa vuodessa. Sopimuspalokunnan omistaman ja sopimukseen sisältyvän ajoneuvokaluston osalta maksettavat korvaukset: - miehistönkuljetusautosta KVTES- mukainen kilometrikorvaus (harjoitus ja hälytystehtävissä 1,50 / km + 15,00 / h). - raskaan kaluston käytöstä maksettava korvaus 4,00 / km + 40,00 / h. Kalustokorvausta maksetaan sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta. EKP maksaa yhdistys- ja palvelutarjontakorvauksen lisäksi jäljempänä esitetyn kokonaistuntipalkan pelastustoimintaan osallistuville henkilöille. EKP huolehtii samassa yhteydessä työnantajalle kuuluvista työnantajavelvoitteista. EKP sitoutuu korvaamaan osallistumisesta sammutus-, pelastus-, avunanto, sairaankuljetus-, huolto-, korjaus- ja kunnossapitotöihin, koulutukseen, kouluttamiseen, harjoituksiin, työ ja toimintakykyä ylläpitävään toimintaan erillisen ohjeen mukaan sekä osallistumisesta päivystys suunnitelman mukaiseen varallaoloon kuntien teknisen sopimuksen mukaisten korvauksen kokonaistuntipalkan perusteella seuraavasti: hälytysraha 7,57 palokunnan päällystö ryhmänjohtaja vanhempi sammutusmies sammutusmies nuorempi sammutusmies sammutusmiesoppilas 10,34 / h 10,34 / h 9.82 / h 8,79 / h 8,34 / h 7,91 / h EKP korvaa Sopimuspalokunnalle sen omistaman paloaseman ylläpitokustannuksia aluesopimuksen kohta 8 mukaisesti. Sopimuksen mukaisesti maksettava toimintakorvaus määräytyy EKP:n käyttämän palkanmaksu ja seurantaohjelmasta saatujen tuntien perusteella. Toimintakorvaus maksetaan neljä kertaa vuodessa. Sopimuspalokunta voi niin päättäessään maksaa osallistumisesta pelastustoimintaan ja koulutukseen toimintakorvaukseen varatusta määrärahasta

8 8 palkkiota hälytysosaston jäsenelle. EKP huolehtii tarvittaessa palkkioiden maksamisen ja siihen liittyvän palkanlaskennan suorittamisesta, sekä suorittaa Sopimuspalokunnan puolesta tarvittavat ennakkopidätykset ja muut työantajalle kuuluvat maksut. EKP on oikeutettu laskuttamaan palkanlaskennasta aiheutuneet sisäisen laskutushinnan mukaiset kustannukset Sopimuspalokunnalta. Sopimuspalokunta ja EKP sopivat palkanmaksuun liittyvistä asioista. Palkkioiden maksamiseen liittyvä päätös tulee Sopimuspalokunnan tehdä vähintään kalenterivuodeksi kerrallaan. Sopimuspalokunta voi itse huolehtia palkanlaskentapalveluista. Tällöin EKP maksaa sopimuspalokunnalle kokonaistuntipalkan lisäksi palkan sivukulut, sekä palkanlaskennan kulut. Yhdistys- ja palveluntarjontakorvaus lasketaan liitteenä olevan pisteytystaulukon mukaisesti, jossa pisteellä määritelty korvaus 4,50 / piste. Korvaukset maksetaan puolivuosittain, ensimmäinen erä tammikuun ja toinen erä heinäkuun loppuun mennessä. Sopimuskorvausperusteet tarkistetaan tammikuussa ja tasataan heinäkuussa maksettavan korvauksen yhteydessä Sopimuspalokunnan jatkuvuuden turvaaminen Sopimuspalokunnan jatkuvuuden turvaaminen edellyttää nuoriso-osaston ylläpitämistä. EKP tukee vuosittain Sopimuspalokunnan nuorisotyötä antamalla toiminta-avustusta nuoriso-osastolle seuraavasti: nuoriso-osaston vahvuus 4-12 nuorta 200 /v nuorta 300 /v 18 nuorta tai yli 400 /v Korvaus maksetaan Sopimuspalokunnan osoittamalle tilille heinäkuussa. Varat tulee käyttää täysimääräisesti nuoriso-osaston hyväksi. Mikäli Sopimuspalokunnassa on useampia nuoriso-osastoja, korvaus maksetaan yhteisvahvuudesta Korvausten tarkistaminen Yhdistys- ja palvelutarjontakorvaukset tarkistetaan kalenterivuoden vaihtuessa ja ne on sidottu julkisten menojen kustannustason muutokseen (JMHI). Niiden tarkistuksessa sovelletaan EKP:n ja Sopimuspalokuntien yhteisesti sopimaa pisteytysjärjestelmää. Ensimmäinen tarkistus suoritetaan sopimuksen allekirjoituksen jälkeisenä täytenä kalenterivuotena vuoden 2014 alussa. Julkisten menojen kustannustasona on vuoden 2012 taso. Kiinteistökustannusten korvaukset tarkistetaan aluesopimuksen 8. kohdan mukaisesti.

9 9 Palkkojen tarkistukset sidotaan voimassa olevaan kunnallisen teknisen henkilöstön virka ja työehtosopimuksen yleiskorotuksiin Varallaolo ja asemavalmius Varallaolosta ja asemavalmiudesta sovitaan EKP:n kanssa erikseen. Vapaamuotoisesta varallaolosta maksetaan 30 % korvaus kokonaistuntipalkasta. Asemavalmiudesta maksetaan kokonaistuntipalkan mukainen korvaus. 12 ERINÄISET MÄÄRÄYKSET Sopimuspalokunnan on vuosittain toukokuun loppuun mennessä toimitettava EKP:lle edellisen vuoden toimintakertomus. EKP:llä on tarvittaessa oikeus saada tieto Sopimuspalokunnalle maksamiensa varojen käytöstä ja tutustua käytön valvomiseksi Sopimuspalokunnan kirjanpitoon. Mikäli Sopimuspalokunnan sopimuksenmukainen toimintavalmius ei toteudu, tulee Sopimuspalokunnan antaa tästä EKP:lle selvitys. Tarvittaessa sopimuksen yksityiskohtia voidaan muuttaa, mikäli molemmat osapuolet muutoksen hyväksyvät. Mikäli ylemmän viranomaisen toimesta aiheutuu tästä sopimuksesta poikkeavaa, on sopija osapuolilla oikeus käynnistää yhteisneuvottelut niiltä osin mitä muutokset koskee. Muutoksen valmistelu tapahtuu työryhmässä, joka sovitaan yhteisesti. Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin, joihin molempien osapuolten on pyynnöstä osallistuttava. Erimielisyys on EKP:n puolesta saatettava pelastuslautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli erimielisyydestä ei päästä sopimukseen, erimielisyys ratkaistaan ensiasteessa Lappeenrannan käräjäoikeudessa. 13 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA JATKUMINEN Tämä sopimus tulee voimaan lukien ja on voimassa vuoden 2017 loppuun, jonka jälkeen sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan, mikäli uutta sopimusta ei ole saatu allekirjoitettua. Sopimus voidaan sopimuksen voimassaolon aikana irtisanoa päättymään kalenterivuoden alusta lukien. Irtisanominen on tehtävä viimeistään päättymistä edeltävän kalenterivuoden alkuun mennessä. Tämän sopimuksen voimaan tullessa päättyy EKP:n ja Sopimuspalokunnan välinen aiempi palokuntasopimus. Tätä sopimusta on laadittu kaksi kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle

10 PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Lappeenrannassa /.2013 Etelä-Karjalan pelastuslaitos Erkki Hokkanen pelastusjohtaja Ulf Westerstråhle pelastuspäällikkö xx vapaaehtoinen palokunta ry xx puheenjohtaja xxx puheenjohtaja

11 1 1 Yhdistyskorvaus Pelastuslautakunta Hälytysosasto Viitepisteet Pisteet Hälytysosastossa vähintään 8 sammutustyökurssin käynyttä henkilöä 70 0 Nuoriso-osasto Toimiva nuoriso-osasto 5 nuorta 20 0 Kokoontumisia 15 krt/vuosi 40 0 Nuoriso-osastosta hälytysosastoon edellisen vuoden aikana siirtyneitä 5 0 Nuoriso-osastosta muuhun osastoon edellisen vuoden aikana siirtyneitä 1 0 Naisosasto / tukiosasto Kokoontumisia 10 krt/vuosi, 5 henkilöä 40 0 Veteraanitoiminta Säännöllinen veteraantitoiminta 20 0 Palveluntarjontakorvaus Pelastustoiminta Kokonaispisteet 0 Palokunnan perustehtävät Viitepisteet Pisteet Savusukellus 25 0 x = palokunta täyttää kriteerit Kemikaalisukellus ja toiminta pelastusjoukkueen osana kemikaalionnettomuudessa 25 0 o = kuuluu, mutta Korkealta pelastaminen 20 0 palokunta ei täytä kriteereitä Pintapelastus 20 0 a = palokunta täyttää kriteerit ja Tieliikennepelastaminen 15 0 palokunta on suorittanut tehtäviä edellisinä vuosina Vesistötehtävät 15 0 Öljyvahingontorjunta maalla ja vesistössä 10 0 Myrskytuhopuiden raivaus 10 0 Eläinten pelastaminen 5 0 Sammutustoiminnan tukitoiminnot 10 0 Vaarallisten aineiden onnettomuuden tukitoiminnot 10 0 Maastopalot 10 0 Ensivastetoiminta 40 0 Tuki- ja huoltotoiminnot 10 0 Hälytysosaston henkilömäärä Viitepisteet Pisteet Ryhmänjohtaja 10 0 Vanhempi sammutusmies 6 0 Sammutusmies 4 0 Nuorempi sammutusmies 2 0 Hälytysosaston henkilöstön toimintakyky Viitepisteet Pisteet Hengitys- ja verenkiertoelmistöä, sekä lihaskuntoa mittaavat testit suoritettu 10 0 Savusukelluskelpoisuus 6 0 Kemikaalisukelluskelpoisuus 6 0 Pintapelastuskelpoisuus 6 0 Kattotyöskentelykelpoisuus 4 0 Korkealla työskentelykelpoisuus 4 0 Hälytysosaston henkilöstön täydennyskoulutus Viitepisteet Pisteet Palokunnan perustehtäviä tukevien täydennyskoulutuskurssien suoritusmäärä (yht.) 1 0 Hälytyslähtövalmius Viitepisteet Pisteet Pelastusryhmä < 5 min Pelastusryhmä < 10 min Pelastusryhmä 10 min 50 0 Tukiyksikkö < 5 min Tukiyksikkö < 10 min 50 0 Tukiyksikkö 10 min 25 0 Hälytysaktiivisuus Viitepisteet Pisteet Edellisen vuoden aikana hälytyksillä keskimäärin 4-6 henkilöä 25 0 Edellisen vuoden aikana hälytyksillä keskimäärin 7-8 henkilöä 50 0 Edellisen vuoden aikana hälytyksillä keskimäärin 9-10 henkilöä 75 0 Edellisen vuoden aikana hälytyksillä keskimäärin yli 10 henkilöä Pelastustehtävien keskimäärä kolmen edellisen vuoden aikana Viitepisteet Pisteet > < Kokonaispisteet 0 Yhteensä 0,0, Pisteen määrätty hinta 4,50 Palokunnan sammutussopimuksen laskettu vuosikorvaus 0,00

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

OULUN VPK:N HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

OULUN VPK:N HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ OULUN VPK:N HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ OULUN VPK:n HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 1.1 Hälytysosaston ensisijainen tarkoitus on huolehtia sammutus- ja pelastustehtävien hoitamisesta

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö

Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö Pelastuslaitoksen ja sopimuspalokuntien välinen harjoitusyhteistyö Osaamisen kehittämisen vuorovaikutustyöpaja pelastuslaitoksille 26.1.2016 Jani Aaltonen aluepalopäällikkö Päijät-Hämeen pelastuslaitos

Lisätiedot

Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki

Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki Koulutussuunnittelija Markku Savolainen Vastausmäärän kehittyminen 1. Mikä rooli vastaajalla on palokunnassa?

Lisätiedot

SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO

SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO SISÄLLYSLUETTELO 1. VPK:NA TOIMIVIEN SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO... 3 2. KYSELYLOMAKE:... 4 3. KUNNAN TAUSTATIEDOT... 7 4. VPK:NA

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Sopimuspalokuntalaisten työturvallisuus kuka vastaa ja mistä? Vantaa Erityisasiantuntija Jouni Pousi

Sopimuspalokuntalaisten työturvallisuus kuka vastaa ja mistä? Vantaa Erityisasiantuntija Jouni Pousi Sopimuspalokuntalaisten työturvallisuus kuka vastaa ja mistä? Vantaa 2.11.2017 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Twitter @PousiJouni Työturvallisuus mitä käsitetään? Työturvallisuuden käsitekartta (Tampereen

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen ja Vaalan kunnat. SOPIMUKSEN

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAITOS

KAINUUN PELASTUSLAITOS KAINUUN PELASTUSLAITOS MUUTOSINFOT ke 22.3. Suomussalmi ke 29.3. Ristijärvi ti 4.4. Paltamo ti 25.4. Puolanka ke 3.5. Sotkamo ke 10.5. Kajaani ke 17.5. Kuhmo to 18.5. Hyrynsalmi KAINUUN PELASTUSLAITOS

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 19.6.2017 45 Voimaantulo 1.7.2017 Sisällysluettelo 2 KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot...

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN N TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN 1 SOPIJAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen):

2 Kunnan toimielinten kokouksista suoritetaan jäsenille palkkiota seuraavasti (palkkio sisältää sähköisen kokoushallinnan kulukorvauksen): NURMIJÄRVEN KUNNAN KOKOUSPALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 31.5.2017 48, voimaantulo 1.6.2017 1 SOVELTAMISALA 1 Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta

Lisätiedot

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset

Liite 1 Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset 1 Soveltamisala Tätä hallintosäännön liitettä sovelletaan kunnan luottamushenkilöille kuntalain ja valtuuston päätösten mukaisesti maksettaviin palkkioihin ja

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto Voimaan

SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto Voimaan Hyväksytty: SoTe kuntayhtymä yhtymävaltuusto 18.5.2017 8 Voimaan 1.6.2017 SoTe kuntayhtymä LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala SoTe kuntayhtymän luottamushenkilöille suoritetaan tämän palkkiosäännön

Lisätiedot

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS HAITTA- JA HÄLYTYSRAHAN MAKSAMISESTA POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOKSELLA

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS HAITTA- JA HÄLYTYSRAHAN MAKSAMISESTA POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOKSELLA 1 PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS HAITTA- JA HÄLYTYSRAHAN MAKSAMISESTA POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOKSELLA 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Soveltamisala Tämän sopimuksen tarkoitus on turvata välttämätön

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAUTAKUNNAN JA PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus Etelä-Karjalan pelastuslaitos vastaa kaikissa

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN PERUSTEET Kaupunginhallitus 22.5.2017 Kaupunginvaltuusto 29.5.2017 1 (7) SISÄLLYS Luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteet... 2 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

SOPIMUS KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTAMISESTA

SOPIMUS KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTAMISESTA SOPIMUS KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN AVUSTAMISESTA 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET Lappeenrannan kaupunki, Kasvatus- ja opetustoimi/ Varhaiskasvatus, jäljempänä kaupunki PL 214 53101 LAPPEENRANTA Palveluntuottaja

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot... 4 5 Esittelijän ja sihteerin palkkio...

Lisätiedot

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TS-05) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 (TS-05) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-05) toteutetaan

Lisätiedot

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9)

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) 1 (4) ESIVUOKRASOPIMUS Sopimusosapuolet 1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) Kihlakangas 13, 96800 Rovaniemi (jäljempänä vuokranantaja ) 2. Lapin pelastuslaitos (Y: 0937073-7) (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. HE 321/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Savon koulutuskuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosääntö Savon koulutuskuntayhtymän luottamushenkilöiden palkkiosääntö Voimaan 1.9.2017 Koulutus tekee hyvää! www.sakky.fi Savon koulutuskuntayhtymä Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS 1 27.8.2014

SOPIMUSLUONNOS 1 27.8.2014 SOPIMUSLUONNOS 1 Kannuksen kaupungin, Toholammin, Kaustisen, Perhon, Vetelin ja Halsuan kuntien, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Kaustisen evankelisen opiston keskeinen sopimus kuraattoripalvelujen

Lisätiedot

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry TeMe Suomen Teatteriohjaajien Liitto ry Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi 1. Tämä on Suomen Teatteriohjaajien Liiton suositus harrastajateatterikentän ohjaustariffiksi.

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

PERHON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2015-2016

PERHON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2015-2016 1 PERHON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2015-2016 1 Soveltamisala Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle suoritetaan 1) palkkiota luottamustoimen hoitamisesta; 2) korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (jäljempänä myös Eksote) Valto Käkelänkatu 3 C 1, 53130 Lappeenranta

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (jäljempänä myös Eksote) Valto Käkelänkatu 3 C 1, 53130 Lappeenranta JÄRJESTÄMISSOPIMUS ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ENSIHOI- DON JA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISESTÄ MONIAMMATILLI- SESTA TOIMINTAYKSIKÖSTÄ JA SEN TOIMINNAN PILOTOINNISTA RAUTJÄRVEN

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ

Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ Sopimus mittausalueen ylläpitäjän tehtävistä ja vastuista NO. XX [Osapuoli] ja FINGRID OYJ 2 (5) Sisällys 1 Osapuolet... 3 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3 Mittausalueet... 3 4 Mittausalueen ylläpitäjän

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

SOPIMUS KIERTÄVÄN LASTENSUOJELUN ERITYISSOSIAALI- TYÖNTEKIJÄN PALVELUISTA

SOPIMUS KIERTÄVÄN LASTENSUOJELUN ERITYISSOSIAALI- TYÖNTEKIJÄN PALVELUISTA 1 (5) SOPIMUS KIERTÄVÄN LASTENSUOJELUN ERITYISSOSIAALI- TYÖNTEKIJÄN PALVELUISTA 1. Sopimuksen osapuolet Ostaja: Yhteyshenkilö: Tuottaja: Yhteyshenkilö: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raili Haaki

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Kuopion kaupunki 1 (6) SOPIMUS SOSIAALI- JA POTILASASIAMIESPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ Sopimuksen osapuolet Kuopion kaupunki Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet PL 227 70101 Kuopio Juankosken

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 15.5.2017 Voimaantulo 1.6.2017 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Reisjärven kunta. Kunnanhallitus LIITE 1 Valtuusto LIITE Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Reisjärven kunta. Kunnanhallitus LIITE 1 Valtuusto LIITE Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Reisjärven kunta Kunnanhallitus 6.9.2017 151 LIITE 1 Valtuusto 19.9.2017 LIITE 5 67 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta.

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta. 1 (5) SOPIMUS JOENSUU SEUDUN SIJAISHUOLTOYKSIKÖN PALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS. Maanomistaja Pirkanmaan maakuntamuseo. 1. Sopimuksen tarkoitus. 2. Sopimuksen osapuolet

MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS. Maanomistaja Pirkanmaan maakuntamuseo. 1. Sopimuksen tarkoitus. 2. Sopimuksen osapuolet Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta 12.11.2015 / MH Maanomistaja Pirkanmaan maakuntamuseo 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista,

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 Tällä työehtosopimuksella määrätään työehdot Suomen Kansallisoopperan orkesterissa avustajina toimiville

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS 8.11.2010

VILRA-SOPIMUS 8.11.2010 VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkevakuutuksen (1.1.2011 lukien Keva), Kansaneläkelaitoksen, Kirkon

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

Lappeenrannan Yritystila Oy (vuokranantaja) Kauppakatu 40 D, 3.krs 53100 Lappeenranta Y-tunnus: 0368899-8 Puh. 05-6161

Lappeenrannan Yritystila Oy (vuokranantaja) Kauppakatu 40 D, 3.krs 53100 Lappeenranta Y-tunnus: 0368899-8 Puh. 05-6161 1 VUOKRASOPIMUS Lappeenrannan Yritystila Oy (jäljempänä Yritystila) ja Vuokralainen ( jäljempänä Vuokralainen ) tekevät vuokrasopimuksen alla mainitusta kohteesta seuraavien ehtojen mukaisesti: 1. SOPIMUSOSAPUOLET:

Lisätiedot

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu

Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimus Dnro xxxx-2014 x.x.2014 Ympäristötoimiala Bussikorttien latausta koskeva myyntipalvelu 1 Sopimuksen osapuolet M Roine Oy ja Turun kaupungin Ympäristötoimialan (jäljempänä joukkoliikenne) sopivat

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS )

KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS ) KAINUUN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS (LUONNOS 080808) SOPIJAOSAPUOLET Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Hyrynsalmen, Kuhmon, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy

Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry Vakuutusturva VPK:ille OP Vakuutus Oy 29.10.2016 OP Vakuutus Liiton kautta sovitut ryhmäsopimukset: Ryhmätapaturmavakuutus Hälytysosastot Nuoriso-osastot Muut osastot

Lisätiedot

SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ SUUPOHJAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 01.08.2017 Yhtymähallitus 15.6.2017 70 Yhtymävaltuusto 26.10.2017 24 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala...3 2 Kokouspalkkiot...3 3

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 1 SUONENJOEN KAUPUNKI P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 67 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

SOPIMUS PELASTUSLAITOSTEN SUORITTAMASTA JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTATYÖSTÄ

SOPIMUS PELASTUSLAITOSTEN SUORITTAMASTA JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTATYÖSTÄ 1 (5) SOPIMUS PELASTUSLAITOSTEN SUORITTAMASTA JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTATYÖSTÄ 1. YLEISTÄ Pelastuslaitokset sekä sopimuspalokunnat ja vakuutusyhtiöt sopivat täten palokuntien JVT-ensitoimenpiteiden tekemisestä.

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAPUOLET Alajärven, Alavuden, Kauhajoen, Kauhavan, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ

KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ KAUPPAKIRJA ( luonnos ) 1. OSAPUOLET 1.1. MYYJÄ Helsingin kaupunki (y-tunnus: 0201256-6) Osoite: PL 2213, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Jäljempänä: Myyjä Myyjän kaupparekisteriote liitteenä 1.1 1.2. OSTAJA

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia.

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia. KIRKKONUMMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaantulopäivämäärä 1.2.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa 27.2.2013 / 7 Yhtymähallitus 23.1.2013 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Kokouspalkkioiden määrä... 3 3 Toimielinten puheenjohtajien palkkiot...

Lisätiedot

SSPL- Xxxxxx palokuntien aluetoiminnan toimintaohje

SSPL- Xxxxxx palokuntien aluetoiminnan toimintaohje PALOKUNTIEN ALUETOIMINNAN TOIMINTAOHJEMALLI (- OHJEITA ja suosituksia mallin laadintaan ohjeet ja suositukset poistetaan yhdessä hyväksytystä lopullisesta palokuntien aluetoiminnan toimintaohjeesta) SSPL-

Lisätiedot

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys 28.11.2013 FCG KONSULTOINTI OY 26.11.2013 P23155 Kuntarakenneselvitys 2 Sisällys 1. Sopijapuolet...

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

PELASTUSLAITOKSEN PALVELUMAKSUT

PELASTUSLAITOKSEN PALVELUMAKSUT PELASTUSLAITOKSEN PALVELUMAKSUT Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan päätös 17.12.2015, 39. 2 PELASTUSLAITOKSEN LASKUTUSTAKSAT 1. HENKILÖSTÖN TUNTIVELOITUS - päällystö - alipäällystö - miehistö - sopimuspalokuntalainen

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 1.2 Espoon kaupunki PL 5, 02771 Espoo 1.3 Vantaan kaupunki Asematie

Lisätiedot

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

92 euroa. 2 Lauta- ja johtokunnat, jaostot ja toimikunnat 73 euroa (63 euroa) RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKI 1 SOVELTAMISALA Kaupunginvaltuuston 26.11.2001 hyväksymä, voimaantulo 1.1.2002, kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005, kaupunginvaltuuston 14.1.2013

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot