Pelastuslautakunta SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN JA ALLEKIRJOITTANEEN SOPIMUSPALOKUNNAN VÄLILLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelastuslautakunta 13.12.2012 SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN JA ALLEKIRJOITTANEEN SOPIMUSPALOKUNNAN VÄLILLÄ"

Transkriptio

1 1 Pelastuslautakunta SOPIMUS ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN JA ALLEKIRJOITTANEEN SOPIMUSPALOKUNNAN VÄLILLÄ 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Etelä-Karjalan pelastuslaitos: y-tunnus: osoite: Armilankatu 35, PL 168, Lappeenranta Vapaaehtoinen palokunta ry y-tunnus: osoite: Etelä-Karjalan pelastuslaitos (myöhemmin EKP) ja Vapaaehtoinen Sopimuspalokunta ry (myöhemmin Sopimuspalokunta) ovat tehneet pelastuslain (379/2011) 25 :n nojalla sopimuksen jäljempänä mainittujen tehtävien hoitamisesta. Tämä sopimus täydentää sopijaosapuolten välistä aluesopimusta ja määrittelee osapuolten keskinäiset velvoitteet ja vastuut siltä osin, kun näitä ei ole alue- tai muissa sopimuksissa määritelty. Mikäli tämä sopimus ja aluesopimus ovat ristiriidassa, sovelletaan ensisijaisesti aluesopimuksen määräyksiä. Tässä sopimuksessa käytetään aluesopimuksen 1.5 kohdan mukaisia määritelmiä. 2. SOPIMUSPALOKUNNAN TEHTÄVÄT Sopimuspalokunta sitoutuu huolehtimaan pelastuslaissa (379/2011) tarkoitettujen pelastustoimelle kuuluvien tehtävien hoitamisesta EKP:n apuna, siten kuin jäljempänä on sovittu. Muista tehtävistä Sopimuspalokunta ja EKP sopivat erikseen. Lisäksi sovelletaan pelastustoimintatehtävissä, mitä on säädetty öljyvahinkojen torjuntalaissa (1673/2009), meripelastuslaissa (1145/2001), merilaissa (674/1994), ilmailulaissa (1194/2009), terveydenhuoltolaissa(1326 / 2010) ensivasteen osalta tai muussa laissa pelastustoimen tehtävistä. Sopimuspalokunnan tehtävät, hälyttäminen ja toiminta määritellään tarkemmin pelastustoimintaa koskevissa suunnitelmissa ja toimintaohjeissa. 3 SOPIMUSPALOKUNNAN TOIMINNAN JÄRJESTELYT Sopimuspalokunta on itsenäinen rekisteröity yhdistys, jonka toimintaa säätelevät yhdistyslaki ja yhdistyksen säännöt.

2 2 Pelastustoimintatehtäviä varten Sopimuspalokunta muodostaa jäsenistään hälytysosaston, joka suorittaa tässä sopimuksessa määritellyt pelastustoimintatehtävät. Sopimuspalokunta pitää hälytysosaston jäsenistä jäsenrekisteriä, josta selviää jäsenen henkilötiedot, voimassa oleva koulutus, kelpoisuus sekä vuosittainen osallistuminen hälytysosaston koulutus- ja pelastustoimintaan. Sopimuspalokunta on velvollinen merkitsemään toimintaansa liittyvät tehtävätunnit ja muut tiedot erillisen ohjeen mukaisesti EKP:n osoittamaan järjestelmään. 4 SOPIMUSPALOKUNNAN HÄLYTYSOSASTON HENKILÖSTÖ Sopimuspalokunnan hälytysosaston henkilömäärä määräytyy Sopimuspalokunnan roolin, tehtävien ja hälytysvahvuuden mukaan. Hälytysosaston vähimmäisvahvuus tulee olla kaksinkertainen hälytysvahvuuteen verrattuna. Hälytysosaston tavoitevahvuus on kolminkertainen hälytysvahvuuteen verrattuna. Hälytysosaston vahvuus voi olla myös tavoitevahvuutta suurempi. Hälytysvahvuus Hälytysosaston vähimmäishenkilömäärä Hälytysosaston tavoitehenkilömäärä Hälytysosaston nuorten (16 17-vuotiaat) jäsenten osalta tulee Sopimuspalokunnan ottaa huomioon Valtioneuvoston asetus nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä 475/2006. Jos hälytysosaston jäsenistössä on nuoria työntekijöitä, tulee Sopimuspalokunnan tehdä Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelle asetuksen mukainen ilmoitus ennen kuin henkilö osallistuu hälytysosaston toimintaan. Hälytysosaston henkilöstöllä tulee olla voimassa olevan asetuksen mukainen pätevyys ennen osallistumista pelastustoimintaan. Hälytysosastoon kuuluvan henkilön tulee osallistua vähintään (8-15 krt riippuen Sopimuspalokuntaroolista) harjoituskertaan vuodessa. Suositeltavana harjoitusmääränä, jolla taataan henkilön perustehtävien osaamisen taso, voidaan pitää osallistumista harjoitukseen vuodessa. 5 KOULUTUS 5.1 Peruskoulutus Sopimuspalokunta suunnittelee ja tekee esityksen Sopimuspalokunnan seuraavan vuoden koulutustarpeesta yhteisesti sovittuun aikarajaan mennessä. Sopimuspalokunta huolehtii sopimuksen mukaisen henkilöstön ohjaamisesta kelpoisuusehtojen edellyttämään koulutukseen.

3 3 5.2 Sisäinen koulutus Sisäiseen koulutukseen kuuluu pelastustoiminnan harjoittelu, muu pelastustoiminnan järjestämisen liittyvä koulutus, toimintakyvyn ylläpito sekä turvallisuusviestintä-, varautumis- ja ensivastekoulutus. Sopimuspalokunta laatii EKP:n koulutussuunnitelman pohjalta vuosittain sisäisen koulutuksen suunnitelman, jonka EKP vahvistaa. Sisäisen koulutuksen suunnitelma sisältää myös hälytysosaston pitämän koulutuksen Sopimuspalokunnan muille osastoille. Sopimuspalokunnassa sisäisen koulutuksen yhteyshenkilönä toimii nimetty koulutusvastaava. EKP antaa koulutusapua Sopimuspalokunnalle sisäisen koulutuksen toteuttamisessa. 5.3 Koulutuskorvaukset EKP:n järjestämisvastuulla olevaan koulutukseen (esim. Kaspelin kurssit) osallistumisesta matkakustannukset korvataan KVTES:n mukaisesti, mikäli käytettävissä ei ole EKP:n omistamaa ajoneuvoa. Oman auton käytöstä on sovittava erikseen. Sopimuspalokunnan auton käytöstä korvaukset maksetaan sopimuksen kohdan 11.1 mukaisesti. Muusta koulutuksesta on sovittu aluesopimuksen kohdassa TARKASTUKSET 6.1 Työterveyshuolto ja terveystarkastukset Työterveyshuolto järjestetään työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti ja mahdollisimman lähelle Sopimuspalokunnan toimipistettä. Työterveyshuolto tarkastaa hälytysosastoon liittyvän jäsenen terveydellisen soveltuvuuden ennen sammutustyökurssille osallistumista. Pelastussukellukseen osallistuvan henkilön terveydentilan tarkastelussa noudatetaan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa. Työterveyshuollon kustannuksista vastaa EKP. 6.2 Pelastustoimintaan osallistuvan toimintakyky Hälytysosaston jäsenten toimintakykytestaus Sopimuspalokunnan perustehtäviin toteutetaan sisäasianministeriön antamien ohjeiden, työterveyshuollon toimintasuunnitelman ja EKP:n antamien ohjeiden mukaisesti (pelastussukellusohje tai muu erillinen EKP:n oma ohje).

4 4 Sopimuspalokunnan henkilöstön kelpoisuus suorittaa Sopimuspalokunnalle sovittuja tehtäviä pelastustoiminnan yhteydessä määritellään henkilön saaman koulutuksen, todetun toimintakyvyn sekä suoritetun harjoittelun perusteella. Sopimuspalokunta ja EKP sopivat toimintakyvyn tarkastamisen käytännön toteutuksesta niin, ettei sen suorittaminen aiheuta kohtuutonta haittaa siihen osallistuville. Sopimuspalokunnan henkilöstöön kuuluvan pelastustoimintaan osallistuvan henkilön tulee ylläpitää tehtäviensä edellyttämiä perustaitoja ja kuntoa. Muista kuin harjoitusohjelmaan tai Sopimuspalokunnan roolin mukaisiin tehtäviin liittyvistä harjoituksista tulee sopia joukkueenjohtajan kanssa. 6.3 Vahvuustarkastus ja toimintatarkastus Vahvuustarkastuksessa tarkistetaan Sopimuspalokunnan hälytysosaston henkilöstö alkavalle vuodelle tammikuun aikana. Jokaisen hälytysosastoon kuuluvan henkilötiedot, voimassa oleva koulutus, kelpoisuus sekä vuosittainen osallistuminen hälytysosaston koulutus- ja pelastustoimintaan tarkastetaan. Opiskelun, varusmiespalvelun, ohimenevän sairauden tai muusta hyväksyttävästä syystä henkilö voidaan pitää hälytysosaston vahvuudessa vaikka osallistumisaktiivisuus ei täyty. Vahvuustarkastuksen yhteydessä tehdään myös toimintatarkastus, jossa arvioidaan Sopimuspalokunnan kykyä suoriutua sopimuksen mukaisista velvoitteista. Vahvuus ja toimintatarkastuksen perusteella EKP määrittelee Sopimuspalokunnan pisteytyksiin liittyvän palvelutarjontakorvauksen määrän. 7 SOPIMUSPALOKUNNAN TYÖTURVALLISUUS Sopimuspalokunta on vastuussa jäsentensä työturvallisuudesta työturvallisuuslain 738 / 2002, 4 8 kohdan mukaan kun Sopimuspalokuntaan kuuluva pelastustoimintaan osallistuva tekee työtä pelastustoiminnassa. EKP huolehtii Sopimuspalokunnalle työturvallisuuslainsäädännön mukanaan kuuluvista työnantajan velvoitteista. 8 SOPIMUSPALOKUNNAN VAKUUTUSTURVA 8.1 Vastuuvakuutus EKP vastaa vastuuvakuutuksesta tämän sopimuksen mukaisissa Sopimuspalokunnan tehtävissä. Sopimuspalokunta huolehtii muusta toimintaansa kuuluvasta vakuutusturvasta.

5 5 8.2 Jäsenten vakuuttaminen EKP tai Sopimuspalokunta, joka toimii työnantajana, huolehtii Sopimuspalokunnan hälytysosaston jäsenille sellaisen vakuutusturvan, josta työnantaja on velvollinen vastaamaan. Sopimuspalokunta huolehtii Sopimuspalokunnan harrastus-, nuoriso-, nais-, harraste- ja veteraanitoimintaan osallistuvien jäsenten tarvittavasta vakuuttamisesta. 8.3 Ajoneuvojen vakuuttaminen Ajoneuvokaluston omistaja huolehtii ajoneuvokalustonsa vakuuttamisesta. 8.4 Kiinteistöjen vakuuttaminen Kiinteistön omistaja huolehtii kiinteistön vakuuttamisesta. 9 SOPIMUSPALOKUNNAN TUOTTAMAT PALVELUT JA ERIKOISTUMINEN Sopimuspalokunta suorittaa, varautuu ja varustetaan seuraaviin Sopimuspalokunnan roolin mukaisiin tehtäviin: Perustehtävät 1. Savusukellus 2. Sammutustoiminta ja sen tukitoiminnot 3. Tieliikennepelastaminen (kykenee liikenneonnettomuuksissa irrottamaan puristuksiin jääneet uhrit) 4. Kemikaalisukellus kemikaalisuojapuvuin vaarallisten aineiden onnettomuudessa 5. Kemikaalisukelluksen tukitoiminnot ja rajallisten vaarallisten aineiden onnettomuuksien torjunta 6. Pintapelastus Erityistehtävät 7. Korkealta pelastaminen 8. Liikeneonnettomudet ja öljyvahingontorjunta vesistössä 9. Öljyvahingontorjunta maalla 10. Myrskytuhopuiden raivaus 11. Eläinten pelastaminen 12. Maastopalot 13. Vesisukellus 14. Raideliikenneonnettomuudet 15. Ilmailuliikenneonnettomuudet 16. Ensivastetoiminta (erillinen sopimus) 17. Turvallisuusviestintä (erillinen sopimus) 18. Tuki ja huoltotoiminnot (sellaiset erityistoiminnot, jotka eivät sisälly edellä mainittuihin tehtäviin tai selkeä erikoistuminen johonkin tiettyyn tehtävään, mahdollista olla useita)

6 6 TOIMINTAVALMIUS Sopimuspalokunta lähettää tehtävään asianmukaisesti varustetun toiminta - ja työkykyisen pelastusryhmän tai pelastusyksikön seuraavan porrastuksen mukaisesti: pelastusryhmä vähintään vahvuudella keskimäärin minuutin kuluttua palokunnan jäsenten saamasta hälytysilmoituksesta. yksikkö (pelastusyksikkö, sammutusyksikkö, raivausyksikkö, säiliöyksikkö, letkuyksikkö, tikasyksikkö) vähintään vahvuudella keskimäärin minuutin kuluttua palokunnan jäsenten saamasta hälytysilmoituksesta. Vuoden- ja vuorokaudenajasta yms. seikoista riippuvista lähtövalmiuksista on sovittu seuraavaa: Lähtövalmiuspoikkeamat huolehditaan EKP:n tekemässä hälytysvastesuunnittelussa. Tilapäisistä muutoksista toimintavalmiudessa sovitaan päällystöpäivystäjän kanssa. 10 KALUSTO JA VARUSTEET EKP hankkii Sopimuspalokunnalle roolin mukaisten tehtävien hoitamiseksi tarvittavan kaluston sekä varusteet. EKP huolehtii niiden tarvittavista määräaikaishuolloista, tarkastuksista ja kustannuksista. Sopimuspalokunta huolehtii kaluston käytön jälkeisestä huollosta, korjauksista ja tarkastuksista. EKP huolehtii Sopimuspalokunnan hälyttämiseen tarvittavien yhteyksien ja laitteiden hankinnasta, huollosta, ylläpidosta ja käyttökustannuksista. EKP/Sopimuspalokunta osoittaa Sopimuspalokunnan käyttöön paloasemakiinteistön. EKP osoittaa Sopimuspalokunnan käyttöön sopimuksen mukaisessa toiminnassa tarvittavat ajoneuvot kalustoineen (Liite 1) ja työsuojelumääräykset täyttävät varusteet vähintään hälytysosaston henkilöstölle. tai Sopimuspalokunta osoittaa EKP:n käyttöön Sopimuspalokunnan sopimuksen mukaisessa toiminnassa tarvittavat ajoneuvot kalustoineen: (Liite 1) ja työsuojelumääräykset täyttävät varusteet vähintään hälytysosaston henkilöstölle. Mikäli tämä sopimus purkautuu, Sopimuspalokunta luovuttaa EKP:n taikka sen kustannuksella hankkimansa kaluston ja varusteet EKP:lle.

7 7 11 PALKKIOT JA KORVAUKSET 11.1 Toimintakorvaus EKP suorittaa Sopimuspalokunnalle tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta korvausta seuraavasti: Yhdistyskorvaus Palvelutarjontakorvaus euroa vuodessa. euroa vuodessa. Sopimuspalokunnan omistaman ja sopimukseen sisältyvän ajoneuvokaluston osalta maksettavat korvaukset: - miehistönkuljetusautosta KVTES- mukainen kilometrikorvaus (harjoitus ja hälytystehtävissä 1,50 / km + 15,00 / h). - raskaan kaluston käytöstä maksettava korvaus 4,00 / km + 40,00 / h. Kalustokorvausta maksetaan sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta. EKP maksaa yhdistys- ja palvelutarjontakorvauksen lisäksi jäljempänä esitetyn kokonaistuntipalkan pelastustoimintaan osallistuville henkilöille. EKP huolehtii samassa yhteydessä työnantajalle kuuluvista työnantajavelvoitteista. EKP sitoutuu korvaamaan osallistumisesta sammutus-, pelastus-, avunanto, sairaankuljetus-, huolto-, korjaus- ja kunnossapitotöihin, koulutukseen, kouluttamiseen, harjoituksiin, työ ja toimintakykyä ylläpitävään toimintaan erillisen ohjeen mukaan sekä osallistumisesta päivystys suunnitelman mukaiseen varallaoloon kuntien teknisen sopimuksen mukaisten korvauksen kokonaistuntipalkan perusteella seuraavasti: hälytysraha 7,57 palokunnan päällystö ryhmänjohtaja vanhempi sammutusmies sammutusmies nuorempi sammutusmies sammutusmiesoppilas 10,34 / h 10,34 / h 9.82 / h 8,79 / h 8,34 / h 7,91 / h EKP korvaa Sopimuspalokunnalle sen omistaman paloaseman ylläpitokustannuksia aluesopimuksen kohta 8 mukaisesti. Sopimuksen mukaisesti maksettava toimintakorvaus määräytyy EKP:n käyttämän palkanmaksu ja seurantaohjelmasta saatujen tuntien perusteella. Toimintakorvaus maksetaan neljä kertaa vuodessa. Sopimuspalokunta voi niin päättäessään maksaa osallistumisesta pelastustoimintaan ja koulutukseen toimintakorvaukseen varatusta määrärahasta

8 8 palkkiota hälytysosaston jäsenelle. EKP huolehtii tarvittaessa palkkioiden maksamisen ja siihen liittyvän palkanlaskennan suorittamisesta, sekä suorittaa Sopimuspalokunnan puolesta tarvittavat ennakkopidätykset ja muut työantajalle kuuluvat maksut. EKP on oikeutettu laskuttamaan palkanlaskennasta aiheutuneet sisäisen laskutushinnan mukaiset kustannukset Sopimuspalokunnalta. Sopimuspalokunta ja EKP sopivat palkanmaksuun liittyvistä asioista. Palkkioiden maksamiseen liittyvä päätös tulee Sopimuspalokunnan tehdä vähintään kalenterivuodeksi kerrallaan. Sopimuspalokunta voi itse huolehtia palkanlaskentapalveluista. Tällöin EKP maksaa sopimuspalokunnalle kokonaistuntipalkan lisäksi palkan sivukulut, sekä palkanlaskennan kulut. Yhdistys- ja palveluntarjontakorvaus lasketaan liitteenä olevan pisteytystaulukon mukaisesti, jossa pisteellä määritelty korvaus 4,50 / piste. Korvaukset maksetaan puolivuosittain, ensimmäinen erä tammikuun ja toinen erä heinäkuun loppuun mennessä. Sopimuskorvausperusteet tarkistetaan tammikuussa ja tasataan heinäkuussa maksettavan korvauksen yhteydessä Sopimuspalokunnan jatkuvuuden turvaaminen Sopimuspalokunnan jatkuvuuden turvaaminen edellyttää nuoriso-osaston ylläpitämistä. EKP tukee vuosittain Sopimuspalokunnan nuorisotyötä antamalla toiminta-avustusta nuoriso-osastolle seuraavasti: nuoriso-osaston vahvuus 4-12 nuorta 200 /v nuorta 300 /v 18 nuorta tai yli 400 /v Korvaus maksetaan Sopimuspalokunnan osoittamalle tilille heinäkuussa. Varat tulee käyttää täysimääräisesti nuoriso-osaston hyväksi. Mikäli Sopimuspalokunnassa on useampia nuoriso-osastoja, korvaus maksetaan yhteisvahvuudesta Korvausten tarkistaminen Yhdistys- ja palvelutarjontakorvaukset tarkistetaan kalenterivuoden vaihtuessa ja ne on sidottu julkisten menojen kustannustason muutokseen (JMHI). Niiden tarkistuksessa sovelletaan EKP:n ja Sopimuspalokuntien yhteisesti sopimaa pisteytysjärjestelmää. Ensimmäinen tarkistus suoritetaan sopimuksen allekirjoituksen jälkeisenä täytenä kalenterivuotena vuoden 2014 alussa. Julkisten menojen kustannustasona on vuoden 2012 taso. Kiinteistökustannusten korvaukset tarkistetaan aluesopimuksen 8. kohdan mukaisesti.

9 9 Palkkojen tarkistukset sidotaan voimassa olevaan kunnallisen teknisen henkilöstön virka ja työehtosopimuksen yleiskorotuksiin Varallaolo ja asemavalmius Varallaolosta ja asemavalmiudesta sovitaan EKP:n kanssa erikseen. Vapaamuotoisesta varallaolosta maksetaan 30 % korvaus kokonaistuntipalkasta. Asemavalmiudesta maksetaan kokonaistuntipalkan mukainen korvaus. 12 ERINÄISET MÄÄRÄYKSET Sopimuspalokunnan on vuosittain toukokuun loppuun mennessä toimitettava EKP:lle edellisen vuoden toimintakertomus. EKP:llä on tarvittaessa oikeus saada tieto Sopimuspalokunnalle maksamiensa varojen käytöstä ja tutustua käytön valvomiseksi Sopimuspalokunnan kirjanpitoon. Mikäli Sopimuspalokunnan sopimuksenmukainen toimintavalmius ei toteudu, tulee Sopimuspalokunnan antaa tästä EKP:lle selvitys. Tarvittaessa sopimuksen yksityiskohtia voidaan muuttaa, mikäli molemmat osapuolet muutoksen hyväksyvät. Mikäli ylemmän viranomaisen toimesta aiheutuu tästä sopimuksesta poikkeavaa, on sopija osapuolilla oikeus käynnistää yhteisneuvottelut niiltä osin mitä muutokset koskee. Muutoksen valmistelu tapahtuu työryhmässä, joka sovitaan yhteisesti. Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin, joihin molempien osapuolten on pyynnöstä osallistuttava. Erimielisyys on EKP:n puolesta saatettava pelastuslautakunnan käsiteltäväksi. Mikäli erimielisyydestä ei päästä sopimukseen, erimielisyys ratkaistaan ensiasteessa Lappeenrannan käräjäoikeudessa. 13 SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA JATKUMINEN Tämä sopimus tulee voimaan lukien ja on voimassa vuoden 2017 loppuun, jonka jälkeen sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan, mikäli uutta sopimusta ei ole saatu allekirjoitettua. Sopimus voidaan sopimuksen voimassaolon aikana irtisanoa päättymään kalenterivuoden alusta lukien. Irtisanominen on tehtävä viimeistään päättymistä edeltävän kalenterivuoden alkuun mennessä. Tämän sopimuksen voimaan tullessa päättyy EKP:n ja Sopimuspalokunnan välinen aiempi palokuntasopimus. Tätä sopimusta on laadittu kaksi kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle

10 PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET Lappeenrannassa /.2013 Etelä-Karjalan pelastuslaitos Erkki Hokkanen pelastusjohtaja Ulf Westerstråhle pelastuspäällikkö xx vapaaehtoinen palokunta ry xx puheenjohtaja xxx puheenjohtaja

11 1 1 Yhdistyskorvaus Pelastuslautakunta Hälytysosasto Viitepisteet Pisteet Hälytysosastossa vähintään 8 sammutustyökurssin käynyttä henkilöä 70 0 Nuoriso-osasto Toimiva nuoriso-osasto 5 nuorta 20 0 Kokoontumisia 15 krt/vuosi 40 0 Nuoriso-osastosta hälytysosastoon edellisen vuoden aikana siirtyneitä 5 0 Nuoriso-osastosta muuhun osastoon edellisen vuoden aikana siirtyneitä 1 0 Naisosasto / tukiosasto Kokoontumisia 10 krt/vuosi, 5 henkilöä 40 0 Veteraanitoiminta Säännöllinen veteraantitoiminta 20 0 Palveluntarjontakorvaus Pelastustoiminta Kokonaispisteet 0 Palokunnan perustehtävät Viitepisteet Pisteet Savusukellus 25 0 x = palokunta täyttää kriteerit Kemikaalisukellus ja toiminta pelastusjoukkueen osana kemikaalionnettomuudessa 25 0 o = kuuluu, mutta Korkealta pelastaminen 20 0 palokunta ei täytä kriteereitä Pintapelastus 20 0 a = palokunta täyttää kriteerit ja Tieliikennepelastaminen 15 0 palokunta on suorittanut tehtäviä edellisinä vuosina Vesistötehtävät 15 0 Öljyvahingontorjunta maalla ja vesistössä 10 0 Myrskytuhopuiden raivaus 10 0 Eläinten pelastaminen 5 0 Sammutustoiminnan tukitoiminnot 10 0 Vaarallisten aineiden onnettomuuden tukitoiminnot 10 0 Maastopalot 10 0 Ensivastetoiminta 40 0 Tuki- ja huoltotoiminnot 10 0 Hälytysosaston henkilömäärä Viitepisteet Pisteet Ryhmänjohtaja 10 0 Vanhempi sammutusmies 6 0 Sammutusmies 4 0 Nuorempi sammutusmies 2 0 Hälytysosaston henkilöstön toimintakyky Viitepisteet Pisteet Hengitys- ja verenkiertoelmistöä, sekä lihaskuntoa mittaavat testit suoritettu 10 0 Savusukelluskelpoisuus 6 0 Kemikaalisukelluskelpoisuus 6 0 Pintapelastuskelpoisuus 6 0 Kattotyöskentelykelpoisuus 4 0 Korkealla työskentelykelpoisuus 4 0 Hälytysosaston henkilöstön täydennyskoulutus Viitepisteet Pisteet Palokunnan perustehtäviä tukevien täydennyskoulutuskurssien suoritusmäärä (yht.) 1 0 Hälytyslähtövalmius Viitepisteet Pisteet Pelastusryhmä < 5 min Pelastusryhmä < 10 min Pelastusryhmä 10 min 50 0 Tukiyksikkö < 5 min Tukiyksikkö < 10 min 50 0 Tukiyksikkö 10 min 25 0 Hälytysaktiivisuus Viitepisteet Pisteet Edellisen vuoden aikana hälytyksillä keskimäärin 4-6 henkilöä 25 0 Edellisen vuoden aikana hälytyksillä keskimäärin 7-8 henkilöä 50 0 Edellisen vuoden aikana hälytyksillä keskimäärin 9-10 henkilöä 75 0 Edellisen vuoden aikana hälytyksillä keskimäärin yli 10 henkilöä Pelastustehtävien keskimäärä kolmen edellisen vuoden aikana Viitepisteet Pisteet > < Kokonaispisteet 0 Yhteensä 0,0, Pisteen määrätty hinta 4,50 Palokunnan sammutussopimuksen laskettu vuosikorvaus 0,00

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS KEURUUN KAUPUNKI KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN TUOTTAMISTA KOSKEVA SOPIMUS 1. Osapuolet 1..1Keuruun kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Perusturva / työllisyyspalvelut työllisyyspäällikkö Erja Koivula Multiantie

Lisätiedot

OULUN VPK:N HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

OULUN VPK:N HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ OULUN VPK:N HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ OULUN VPK:n HÄLYTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 1.1 Hälytysosaston ensisijainen tarkoitus on huolehtia sammutus- ja pelastustehtävien hoitamisesta

Lisätiedot

SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO

SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO SISÄLLYSLUETTELO 1. VPK:NA TOIMIVIEN SOPIMUSPALOKUNTIEN KUSTANNUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO... 3 2. KYSELYLOMAKE:... 4 3. KUNNAN TAUSTATIEDOT... 7 4. VPK:NA

Lisätiedot

Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki

Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki Palokuntien viikkoharjoituskysely Pelastusalan vapaaehtoistoiminnan seminaari 23.-24.8.2011 Padasjoki Koulutussuunnittelija Markku Savolainen Vastausmäärän kehittyminen 1. Mikä rooli vastaajalla on palokunnassa?

Lisätiedot

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen

Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen TES 270105 Työehtosopimuspöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n välillä 1.9.2003 alkaen noudatettavista eräistä työehtosopimusmääräyksistä

Lisätiedot

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY

A V E R ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA AVER ASIANAJOTOIMISTO OY A V E R 1 (5) ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT / KOSKEE HELPMEANS-VERKKOKAUPAN ASIAKKAIDEN TOIMEKSIANTOSOPIMUKSIA 1 Osapuolet 1.1 (jäljempänä asiakas ) 1.2 Aver Asianajotoimisto Oy Fredrikinkatu 25 A 24 00120

Lisätiedot

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN

SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN N TOIMIPAIKKOJEN KÄYTTÄMISESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OPISKELIJOIDEN KOULUTUKSEEN 1 SOPIJAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupungin sosiaali-

Lisätiedot

SOPIMUS KIERTÄVÄN LASTENSUOJELUN ERITYISSOSIAALI- TYÖNTEKIJÄN PALVELUISTA

SOPIMUS KIERTÄVÄN LASTENSUOJELUN ERITYISSOSIAALI- TYÖNTEKIJÄN PALVELUISTA 1 (5) SOPIMUS KIERTÄVÄN LASTENSUOJELUN ERITYISSOSIAALI- TYÖNTEKIJÄN PALVELUISTA 1. Sopimuksen osapuolet Ostaja: Yhteyshenkilö: Tuottaja: Yhteyshenkilö: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Raili Haaki

Lisätiedot

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9)

1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) 1 (4) ESIVUOKRASOPIMUS Sopimusosapuolet 1. Eurotum Oy (Y:1584946-1) tai Sirafire Oy (2540423-9) Kihlakangas 13, 96800 Rovaniemi (jäljempänä vuokranantaja ) 2. Lapin pelastuslaitos (Y: 0937073-7) (jäljempänä

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia.

HE 321/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. HE 321/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Esityksen mukaan

Lisätiedot

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja

ASIAKASSOPIMUS. Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja ASIAKASSOPIMUS Näyttelijöiden Tekijänoikeusjärjestö -Skådespelarnas Upphövsrättsorganisation FILMEX, myöh. Filmex ja VIRALLINEN NIMI JA HENKILÖTUNNUS (MYÖS TAITEILIJANIMI, JOS KÄYTÄT SITÄ) myöh. Näyttelijä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

SOPIMUSLUONNOS 1 27.8.2014

SOPIMUSLUONNOS 1 27.8.2014 SOPIMUSLUONNOS 1 Kannuksen kaupungin, Toholammin, Kaustisen, Perhon, Vetelin ja Halsuan kuntien, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Kaustisen evankelisen opiston keskeinen sopimus kuraattoripalvelujen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ

LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ LAPPAJÄRVEN KUNTA LAPPAJÄRVEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Sisältö 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot... 4 5 Esittelijän ja sihteerin palkkio...

Lisätiedot

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4.

Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. 1 Hankintasopimus (luonnos) Liite 4. Allekirjoittaneet Mäntsälän kunta/ Mustijoen perusturva, jota tässä sopimuksessa nimitetään tilaajaksi ja Toimittaja Oy, jota tässä sopimuksessa nimitetään toimittajaksi,

Lisätiedot

PERHON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2015-2016

PERHON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2015-2016 1 PERHON KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 2015-2016 1 Soveltamisala Tämän säännön mukaan luottamushenkilölle suoritetaan 1) palkkiota luottamustoimen hoitamisesta; 2) korvausta luottamustoimen

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 Yleistä. 2 Kokouspalkkiot LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Yleistä 2 Kokouspalkkiot Luottamushenkilöille suoritetaan tämän säännön mukaisesti palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä ja kustannuksista,

Lisätiedot

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta.

Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta ja Polvijärven kunta. 1 (5) SOPIMUS JOENSUU SEUDUN SIJAISHUOLTOYKSIKÖN PALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Tämän sopimuksen osapuolet ovat palvelun myyjänä Joensuun kaupunki sekä palvelun ostajina Ilomantsin kunta, Liperin kunta

Lisätiedot

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka

Viron tasavallan hallitus ja Suomen tasavallan hallitus, jäljempänä osapuolet, jotka SOPIMUS VIRON TASAVALLAN HALLITUKSEN JA SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ YHTEISTYÖSTÄ ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISEMISEN, NIIHIN VARAUTUMISEN JA PELASTUSTOIMINNAN ALALLA Viron tasavallan hallitus ja Suomen

Lisätiedot

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha)

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Porvoon sairaanhoitoalue (jäljempänä sha) HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN PORVOON SAIRAANHOITOALUEEN JA ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOKSEN AIESOPIMUS ENSIHOIDON PALVELUTUOTANNOSTA JA ENSIVASTEPALVELUISTA 1. Sopijaosapuolet Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS ETELÄ-POHJANMAAN PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOPIJAPUOLET Alajärven, Alavuden, Kauhajoen, Kauhavan, Kurikan, Lapuan, Seinäjoen ja Ähtärin

Lisätiedot

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra

Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS. LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus Virastokatu 2, Imatra Luonnos 1(6) LUOVUTUSSOPIMUS LUOVUTTAJA Imatran kaupunki, (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0159216-7 Virastokatu 2, 55100 Imatra LUOVUTUKSENSAAJA Saimaan Tukipalvelut Oy, (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus 0162017-2

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (jäljempänä myös Eksote) Valto Käkelänkatu 3 C 1, 53130 Lappeenranta

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (jäljempänä myös Eksote) Valto Käkelänkatu 3 C 1, 53130 Lappeenranta JÄRJESTÄMISSOPIMUS ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYSPIIRIN ENSIHOI- DON JA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISESTÄ MONIAMMATILLI- SESTA TOIMINTAYKSIKÖSTÄ JA SEN TOIMINNAN PILOTOINNISTA RAUTJÄRVEN

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAISION KAUPUNKI 041 00 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAISION KAUPUNKI 041 00 1 RAISION KAUPUNGIN Kaupunginvaltuuston 17.1.2005 muuttama, voimaantulo 21.1.2005 1 SOVELTAMISALA 2 KOKOUSPALKKIOT Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta,

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

VILRA-SOPIMUS 8.11.2010

VILRA-SOPIMUS 8.11.2010 VILRA-SOPIMUS Vilra-sopimus, sopimus viimeisen laitoksen periaatteesta johtuvan eläkeselvittelyn tekemisestä Valtiokonttorin, Kuntien eläkevakuutuksen (1.1.2011 lukien Keva), Kansaneläkelaitoksen, Kirkon

Lisätiedot

Lappeenrannan Yritystila Oy (vuokranantaja) Kauppakatu 40 D, 3.krs 53100 Lappeenranta Y-tunnus: 0368899-8 Puh. 05-6161

Lappeenrannan Yritystila Oy (vuokranantaja) Kauppakatu 40 D, 3.krs 53100 Lappeenranta Y-tunnus: 0368899-8 Puh. 05-6161 1 VUOKRASOPIMUS Lappeenrannan Yritystila Oy (jäljempänä Yritystila) ja Vuokralainen ( jäljempänä Vuokralainen ) tekevät vuokrasopimuksen alla mainitusta kohteesta seuraavien ehtojen mukaisesti: 1. SOPIMUSOSAPUOLET:

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö

Hallintosääntö. Kokous- ja palkkiosääntö Hallintosääntö Kokous- ja palkkiosääntö 1 KOKOUS- JA PALKKIOSÄÄNTÖ Yhtymävaltuusto hyväksynyt 5.6.2013 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä NSA-Yhtiöt Oy jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja ASEMAKAAVA-ALUE

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia.

Kuntaan palvelussuhteessa olevaan sovelletaan palkkioiden osalta tätä palkkiosääntöä sekä kulloinkin voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia. KIRKKONUMMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaantulopäivämäärä 1.2.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE

PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 0.08.013 1 (5) PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Kiimingin Kiekko-Pojat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja). SOPIMUSKAUSI Tämä

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti)

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS. Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) 1 (5) 1. SOPIJAOSAPUOLET OSTAJA: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, jäljempänä YTHS Yhteystiedot: OSTAJAN YHTEYSHENKILÖ: Yhteyshenkilön nimi ja virka-asema (tai muu yksilöinti) (Yhteystiedot, jos poikkeavat

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ SOPIMUS TALOUS- JA VELKANEUVONTAPALVELUJEN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Sopimuksen osapuolet Palveluntarjoaja: Tampereen kaupunki (jäljempänä: Tampere ja Palveluntarjoaja ) sekä Palvelunsaajat: Nokian ja Ylöjärven

Lisätiedot

SOPIMUS PELASTUSLAITOSTEN SUORITTAMASTA JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTATYÖSTÄ

SOPIMUS PELASTUSLAITOSTEN SUORITTAMASTA JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTATYÖSTÄ 1 (5) SOPIMUS PELASTUSLAITOSTEN SUORITTAMASTA JÄLKIVAHINKOJEN TORJUNTATYÖSTÄ 1. YLEISTÄ Pelastuslaitokset sekä sopimuspalokunnat ja vakuutusyhtiöt sopivat täten palokuntien JVT-ensitoimenpiteiden tekemisestä.

Lisätiedot

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen Puitesopimus Keski-Suomen työpajoilla tapahtuvaa nuorisoasteen koulutuksena toteutettavaa opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opintojaksojen suorittamista koskien Puitesopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi

Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry TeMe Suomen Teatteriohjaajien Liitto ry Suositus harrastajateatterin ohjaustariffiksi 1. Tämä on Suomen Teatteriohjaajien Liiton suositus harrastajateatterikentän ohjaustariffiksi.

Lisätiedot

PELASTUSLAITOKSEN PALVELUMAKSUT

PELASTUSLAITOKSEN PALVELUMAKSUT PELASTUSLAITOKSEN PALVELUMAKSUT Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan päätös 17.12.2015, 39. 2 PELASTUSLAITOKSEN LASKUTUSTAKSAT 1. HENKILÖSTÖN TUNTIVELOITUS - päällystö - alipäällystö - miehistö - sopimuspalokuntalainen

Lisätiedot

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT

PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS HAUKIPUTAAN AHMAT PELAAJASOPIMUS KAUDELLE 1. OSAPUOLET 1. Haukiputaan Ahmat Ry (jäljempänä seura), joukkue (jäljempänä joukkue) sekä 2. (jäljempänä pelaaja) ja 3. (jäljempänä huoltaja) 2.

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS. Maanomistaja Pirkanmaan maakuntamuseo. 1. Sopimuksen tarkoitus. 2. Sopimuksen osapuolet

MUINAISJÄÄNNÖSKOHTEEN NIMI ADOPTOINTISOPIMUS. Maanomistaja Pirkanmaan maakuntamuseo. 1. Sopimuksen tarkoitus. 2. Sopimuksen osapuolet Tampereen museot, Pirkanmaan maakuntamuseo Adoptoi monumentti toiminta 12.11.2015 / MH Maanomistaja Pirkanmaan maakuntamuseo 1. Sopimuksen tarkoitus Tällä sopimuksella sovitaan ehdoista ja yksityiskohdista,

Lisätiedot

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx

Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx VUOKRASOPIMUS 1 (5) LIIKEHUONEISTON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja on Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. Yhteyshenkilö puhelin Vuokralainen on xxxxxxxxxxxxxxx(y-tunnus ),xxxxxxxxxxxxxxx Osoite Postinumero

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro:

Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VASTAANOTTOTILOJA KOSKEVA VUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y- tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRALAINEN Nimi: Osoite: Puhelin/sp: Y-tunnus/kaupparekisteri nro: VUOKRAUKSEN KOHDE VUOKRASOPIMUKSEN

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys

Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys Sopimus Nurmeksen kaupungin, Lieksan kaupungin, Juukan kunnan ja Valtimon kunnan kuntarakenneselvitys 28.11.2013 FCG KONSULTOINTI OY 26.11.2013 P23155 Kuntarakenneselvitys 2 Sisällys 1. Sopijapuolet...

Lisätiedot

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta)

Tätä johtajasopimusta voidaan tarkistaa sopijaosapuolten yhtäpitävällä suostumuksella. Iin kunta edustajanaan kunnanhallitus (jäljempänä kunta) 1 IIN KUNTA JOHTAJASOPIMUS 1. SOPIMUKSEN TARKOITUS Tällä johtajasopimuksella sovitaan kunnanjohtajan avaintehtävistä, työn painopistealueista, niiden arvioinnista, palkkauksesta sekä muista palvelussuhteen

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli)

OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) LIITE 5 1 KITEEN KAUPUNKI Sivistyskeskus OSTOLIIKENNESOPIMUS PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE (malli) 1. Sopijapuolet Tilaaja: Yhteyshenkilö: Kiteen kaupunki Sivistyskeskus Kiteentie 25 82500 KITEE Perusopetuksen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013

Oulun kaupunki. Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö. Voimaantulo 1.1.2013 Oulun kaupunki Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 1 SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 Suomen ympäristökeskuksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n

Lisätiedot

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla.

KVTES:n palkkausluvun 11 :n henkilökohtaista lisää korotetaan 1,46 prosentilla. KUNNALLISTEN MUUSIKKOJEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisten muusikkojen virkaja työehtosopimuksen

Lisätiedot

Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen.

Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen. 1(7) Liite 1 MAANVUOKRASOPIMUS Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen. 1. Osapuolet Vuokranantaja Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (jäljempänä kunta) 2. Alue, jota sopimus

Lisätiedot

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS

SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 SUOMEN KANSALLISOOPPERAN ORKESTERISSA AVUSTAJINA TOIMIVIA MUUSIKKOJA KOSKEVA TYÖEHTOSOPIMUS 1 Tällä työehtosopimuksella määrätään työehdot Suomen Kansallisoopperan orkesterissa avustajina toimiville

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus

VARANTOTILISOPIMUS. Varantotilisopimus 1 (5) 1 Sopimuksen tarkoitus Varantotilisopimus 1 (5) VARANTOTILISOPIMUS Tilinhaltija: Tilinumero: BIC-koodi: XX Pankki Oy (IBAN XX) XXXXXXXX 1 Sopimuksen tarkoitus 2 Tiliehdot Sopimuksessa määritellään menettelyt ja vastuut, joiden

Lisätiedot

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen:

1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: Päävastuullinen lakimies: Vastapuoli / asian osallinen: TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Toimeksiantaja(t) Nimi: Osoite: Puhelin / sähköposti: 2. Toimeksisaaja Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy (y-tunnus 1053452-4) Aleksis Kiven katu 11 C, 33100 Tampere Puh. 010 346

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa 27.2.2013 / 7 Yhtymähallitus 23.1.2013 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Kokouspalkkioiden määrä... 3 3 Toimielinten puheenjohtajien palkkiot...

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000

KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 KH&I-YSE 2000 26.1.2000 1(6) KIINTEISTÖNHOIDON JA ISÄNNÖINNIN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2000 1 Soveltamisala Yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kiinteistönhoidossa ja kiinteistöjen isännöinnissä toimeksisaajan

Lisätiedot

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde

ENSIHUOLTOSOPIMUS. 1. Sopijaosapuolet. Mänttä-Vilppulan kaupunki SPR Mäntän osasto SPR Vilppulan osasto. 2. Sopimuksen kohde ENSIHUOLTOSOPIMUS 1. Sopijaosapuolet 2. Sopimuksen kohde Kuntien viranomaisten kokonaisvastuulla olevien ensihuoltotehtävien, kuten majoituksen, ruokahuollon, vaatteiden ja muiden varusteiden sekä psykososiaalisen

Lisätiedot

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa

A. Lastensuojelulain mukaista ympärivuorokautista laitoshoitoa, B. Perhekotihoitoa, C. Erityisyksikköhoitoa Sopimus lastensuojelulain mukaisesta ympärivuorokautisesta hoidosta. 1. Sopijapuolet Tilaaja PL 85 45101 Kouvola Y-tunnus 0161075-9 Yhteyshenkilö Palvelupäällikkö Sanna-Riitta Junnonen PL 85 45101 Kouvola

Lisätiedot

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen

SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA. 1.4 Kauniaisten kaupunki Kauniaistentie 10, 02700 Kauniainen SOPIMUS TILOJEN VUOKRAUKSESSA NOUDATETTAVISTA YLEISISTÄ PERIAATTEISTA 1 Osapuolet 1.1 Helsingin kaupunki PL 1, 00099 Helsingin kaupunki 1.2 Espoon kaupunki PL 5, 02771 Espoo 1.3 Vantaan kaupunki Asematie

Lisätiedot

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ

TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ TASEPALVELUSOPIMUS (Balance Agreement) NRO XX [TASEVASTAAVA OY] sekä FINGRID OYJ 2 (7) Sisällys 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 AVOIN SÄHKÖNTOIMITUS... 3

Lisätiedot

U R H E I L I J A S O P I M U S

U R H E I L I J A S O P I M U S U R H E I L I J A S O P I M U S Sopimuksen tausta ja tavoitteet Suomen Ilmailuliitto ry (jäljempänä SIL ) ja (SIL:n jäsenmaksun maksanut jäsen, jäljempänä Urheilija, molemmat yhdessä jäljempänä Osapuolet

Lisätiedot

SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry

SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry 1/3 SUOMEN BELGIANPAIMENKOIRAYHDISTYS ry EDUSTUSJOUKKUESOPIMUS Koiranohjaaja ja koira Ohjaajan nimi: Ohjaajan osoite: Ohjaajan puhelinnumero: Ohjaajan sähköpostiosoite: Koiran nimi: Koiran rekisterinumero:

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki

LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS. Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki 1 (5) LINJA-AUTOLIIKENTEEN ASIAKASPALVELUSOPIMUS II Asiamies: Y-tunnus: Yhteystiedot: Toimeksiantaja: Oy Matkahuolto Ab Y-tunnus: 0111393-9 osakeyhtiö, Helsinki Yhteystiedot: PL 111, Lauttasaarentie 8

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Ylihärmän palokuntanuoriso-osaston

Ylihärmän palokuntanuoriso-osaston Ylihärmän palokuntanuoriso-osaston Johtosäännöt 1 TOIMINNAN TAVOITTEET Palokuntanuorisotyön tavoitteena on koota poikia ja tyttöjä palokuntatyöhön innostumaan ja harjaantumaan palokuntalaisiksi sekä kehittymään

Lisätiedot

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja )

OSAKEKAUPPAKIRJA. Lappeenrannan kaupungin. Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n. välillä. (jäljempänä Kauppakirja ) OSAKEKAUPPAKIRJA Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n välillä (jäljempänä Kauppakirja ) 1. Kaupan osapuolet 1.1 Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy (y-tunnus 0433221-3), Valtakatu 44,

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4

Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 1 TUOTANNOLLISEN TILAN VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja: Vuokralainen: Sopimuksen tarkoitus: Haapaveden kaupunki (jäljempänä kaupunki) PL 40/Tähtelänkuja 1, 866101 Haapavesi Y-tunnus 0184872-4 Siparila Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015. Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015

Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015. Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015 Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015 Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015 TEKLA 214 Valmistelija/lisätiedot: Tilakeskuksen johtaja vs. Pekka Oksman, puh. 040

Lisätiedot

Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä. TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera

Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä. TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: TeliaSonera Finland Oyj Y-1475607-9 PL 320 00051 Sonera 1.2 Vuokra-alue

Lisätiedot

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa

on oikeus lunastaa Vuokrauskohde omistukseensa. Normaalitapauksessa Solo International OY:N KULKUVÄLINEIDEN VUOKRAUS- PALVELUIDEN EHDOT 1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan Solo International Oy:n, jäljempänä Solo ja asiakkaan, jäljempänä Vuokralleottaja

Lisätiedot

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009. I YLEISET PERUSTEET 1 Tehtävä Pelastuslaitoksen tehtävänä on tarjota Kainuun pelastuslaitoksen alueen kunnille pelastuslaissa

Lisätiedot

Koulutusten järjestäminen pelastuslaitoksessa. Osaamisen kehittämisen vuorovaikutustyöpaja pelastuslaitoksille 26.1.2016 Vantaa Tommi Luhtaniemi

Koulutusten järjestäminen pelastuslaitoksessa. Osaamisen kehittämisen vuorovaikutustyöpaja pelastuslaitoksille 26.1.2016 Vantaa Tommi Luhtaniemi Koulutusten järjestäminen pelastuslaitoksessa Osaamisen kehittämisen vuorovaikutustyöpaja pelastuslaitoksille 26.1.2016 Vantaa Tommi Luhtaniemi Kiinnostukseni osaamisen kehittämiseen Alipäällystökurssin

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö KEURUUN KAUPUNKI Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2013 lukien Valtuusto hyväksynyt 17.12.2012 KEURUUN KAUPUNKI 2 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty Valtuustossa 17.12.2012 Voimaantulo

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

SOPIMUS ADOPTIONEUVONNASTA

SOPIMUS ADOPTIONEUVONNASTA SOPIMUS ADOPTIONEUVONNASTA 1. OSAPUOLET Palvelun tilaaja Kirkkonummen kunta / Perusturva Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Sosiaalityön päällikkö Sirkku Pekkarinen-Keto Kirkkonummen perusturva Ervastintie

Lisätiedot

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA

SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA LIITE 5A SOPIMUS SOPIMUS TAVARAN X HANKINNASTA 1. OSAPUOLET JA YHTEYSHENKILÖT Tilaaja: Jyväskylän yliopisto Pl 35 40014 Jyväskylän yliopisto (jäljempänä Tilaaja ) Tilaajan yhteyshenkilö sopimusasioissa:

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251

SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 SAVONLINNAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.11.2012 14 9.12.2013 251 Voimaantulo 1.1.2014 1 1 Soveltamisala Luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (y-tunnus: 0189766-5), Markkinatie

Lisätiedot

LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY FINGRID OYJ

LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY FINGRID OYJ 20XX-S-XXX SOPIMUSLUONNOSMALLI 18.5.2015 Huom! Tämä sopimusmalli on kytkinlaitosliityntää varten. Punaiset kohdat päivitetään. LIITTYMISSOPIMUS NRO 5XXX ASIAKAS OY JA FINGRID OYJ 2(5) Sisällys 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY

TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY TEHORESERVISOPIMUS XXXX / 2015 ASIAKAS OY JA FINEXTRA OY 2 (5) Sisällys 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS... 3 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO... 3 3 TEHORESERVIMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN... 3 3.1 Tehoreservimaksu... 3

Lisätiedot

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti:

2 Kokouspalkkiot 1 mom. Kunnan toimielinten kokouksista maksetaan luottamushenkilöille ja viran- ja toimenhaltijoille seuraavasti: Valtuusto 10.12.2012 50 1 (6) LAUKAAN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuuston kokouksessa Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta

Lisätiedot

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1446-12 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 16.2.2012 18/2011

TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1446-12 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 16.2.2012 18/2011 1 TYÖNEUVOSTO LAUSUNTO TN 1446-12 Ratakatu 3, PL 32 00023 Valtioneuvosto puh. 09-645 593 16.2.2012 18/2011 Lausunnonpyytäjä: Asia: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Vuosilomalain

Lisätiedot