PALVELUSOPIMUS UUSIUTUVALLA ENERGIALLA TUOTETUN SÄHKÖN ALKUPERÄTAKUIDEN REKISTERIPALVELUSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PALVELUSOPIMUS UUSIUTUVALLA ENERGIALLA TUOTETUN SÄHKÖN ALKUPERÄTAKUIDEN REKISTERIPALVELUSTA"

Transkriptio

1 1 (7) PALVELUSOPIMUS UUSIUTUVALLA ENERGIALLA TUOTETUN SÄHKÖN ALKUPERÄTAKUIDEN REKISTERIPALVELUSTA 1 SOPIMUKSEN OSAPUOLET Tilinhaltija Oy (Tilinhaltija) ja Finextra Oy (Finextra) sopivat tällä sopimuksella (Sopimus) sopimusosapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista. 2 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO Sopimus tulee voimaan, kun molemmat sopimusosapuolet ovat allekirjoittaneet sen. Tämän sopimuksen perusteella Tilinhaltija voi hakea alkuperätakuita 1. tammikuuta 2014 ja sen jälkeen tuotetulle sähkölle. Finextra myöntää tämän Sopimuksen mukaisia alkuperätakuita lähtien. Sopimus on voimassa toistaiseksi. 3 SOPIMUKSEN TARKOITUS Finextra toimii lain sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta (1129/2003, jatkossa Alkuperätakuulaki) tarkoittamana alkuperätakuiden sähköisen rekisterin rekisterinpitäjänä (jatkossa Rekisterinpitäjä). Finextra hankkii sähköisen rekisterin palvelut ulkopuoliselta palvelutoimittajalta. Tilinhaltija liittyy alkuperätakuujärjestelmään ja sähköiseen rekisteriin allekirjoittamalla tämän Sopimuksen. Tilinhaltijalle voidaan myöntää pyynnöstä sähkön alkuperätakuu, mikäli edellytykset alkuperätakuun myöntämiselle täyttyvät. Alkuperätakuiden välittäminen sähköisesti ulkomaille ja ulkomailta edellyttää osallistumista eurooppalaisen sertifikaattiorganisaation Association of Issuing Bodies (jatkossa AIB) ylläpitämään European Energy Certificate System (jatkossa EECS) järjestelmään. Tilinhaltija sitoutuu noudattamaan AIB:n sääntöjä tämän Sopimuksen liitteiden mukaisesti: Liite 2 Standard Terms and Conditions ja Liite 3 Domain Protocol Finland. Tilinhaltija pääsee käyttämään sähköistä rekisteriä allekirjoittamalla Liitteen 2 mukaisen sopimuksen Finextran palvelutoimittajan kanssa. Tämän Sopimuksen lisäksi alkuperätakuita myönnettäessä toimitaan Alkuperätakuulain ja valtioneuvoston asetuksen sähkön alkuperän varmentamisesta (417/2013) sekä viranomaisten mahdollisesti antamien tarkempien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Mikäli edellä mainittuihin lakeihin tai niiden pohjalta annettuihin määräyksiin tulee muutoksia, noudatetaan kulloinkin voimassa olevia määräyksiä niiden voimaanastumisesta lukien.

2 2 (7) 4 UUSIUTUVILLA ENERGIALÄHTEILLÄ TUOTETUN SÄHKÖN ALKUPERÄTAKUU Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan Alkuperätakuulaissa määriteltyjä uusiutuvia energialähteitä. Uusiutuvista energialähteistä tuotetulla sähköllä tarkoitetaan sähköä, joka tuotetaan yksinomaan uusiutuvia energialähteitä käyttävissä voimalaitoksissa ja sitä osuutta uusiutuvia ja muita energialähteitä käyttävissä voimalaitoksissa tuotetusta sähköstä, joka tuotetaan uusiutuvista energialähteistä sekä uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä, jota käytetään varastointijärjestelmien täyttämiseen, lukuun ottamatta varastointijärjestelmien tuottamaa sähköä. Sähkön alkuperätakuu myönnetään uusiutuvista energialähteistä tuotetulle sähkölle. Sitä ei kuitenkaan voida myöntää sähkölle, joka kulutetaan voimalaitoksen sähkön tai yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon omakäyttölaitteissa. Omakäyttölaitteilla tarkoitetaan niitä laitteita ja koneistoja, jotka voimalaitoksessa tarvitaan sähkön tai sähkön ja lämmön tuottamiseen ja tuotantovalmiuden ylläpitämiseen ja jotka tarvitaan voimalaitoksen aiheuttamien ympäristöhaittojen poistamiseen tai pienentämiseen. 5 ALKUPERÄTAKUUN SISÄLTÖ Alkuperätakuun standardiyksikkö on yksi megawattitunti (MWh). Kutakin tuotettua energiayksikköä kohden myönnetään vain yksi sähkön alkuperätakuu. Uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön alkuperätakuu sisältää seuraavat tiedot: 1) voimalaitoksen nimi, sijainti, tyyppi, kapasiteetti ja käyttöönottopäivämäärä; 2) energialähde, josta energia on tuotettu, sekä tuotannon alkamis- ja päättymispäivä; 3) maininta siitä, että alkuperätakuu koskee sähköä; 4) voimalaitoksen saama investointituki 4 päivän joulukuuta 2010 jälkeen ja tuen määrä; 5) energiayksikön saama tuki jostain muusta kansallisesta tukijärjestelmästä 4 päivän joulukuuta 2010 jälkeen, tukijärjestelmän tyyppi ja viittaus viranomaiseen, jolta on saatavilla tieto tuen määrästä. Finextra määrittelee alkuperätakuun myöntämispäivämäärän, myöntäjämaan ja yksilöivän tunnistenumeron. 6 TILINHALTIJAN VOIMALAITOKSEN TAI AGGREGOIDUN VOIMALAITOKSEN LIITTÄMINEN ALKUPERÄTAKUUJÄRJESTELMÄÄN Tilinhaltijan hallinnoidessa kolmannen osapuolen voimalaitosta alkuperätakuujärjestelmässä (aggregointi), toimittaa Tilinhaltija voimalaitoksen haltijalta saamansa valtakirjan Finextralle (Liite 4 Power of Attorney). Tilinhaltijan on haettava Finextralta voimalaitoksen liittämistä sähkön alkuperätakuujärjestelmään ennen kuin alkuperätakuiden myöntäminen voidaan aloittaa.

3 3 (7) Finextra liittää Tilinhaltijan edustaman voimalaitoksen alkuperätakuujärjestelmään, mikäli sen tuotantotapa on todennettu alkuperätakuulain mukaisesti. Voimalaitoksen todentaminen on voimassa enintään viisi (5) vuotta todentamistodistuksen antamisesta lukien. Alkuperätakuita ei myönnetä, jos todentamistodistus on vanhentunut. 6.1 Voimalaitosten todentamistavat Ennen voimalaitoksen liittämistä alkuperätakuujärjestelmään voimalaitoksen tuotantotapa on todennettava alkuperätakuulain mukaisesti. Tilinhaltija on vastuussa edustamiensa voimalaitosten todentamistietojen oikeellisuudesta. Hyväksyttyjä todennustapoja ovat arviointilaitoksen antama todentamistodistus, hyväksymispäätös uusiutuvan energian syöttötariffijärjestelmään ja EECS-todennus Arviointilaitoksen antama todentamistodistus Tilinhaltija pyytää hyväksyttyä arviointilaitosta todentamaan voimalaitoksen tuotantotavan ja toimittaa Finextralle alkuperäisen todentamistodistuksen liitteineen. Tilinhaltijan pyynnöstä Finextra liittää voimalaitoksen alkuperätakuujärjestelmään edellyttäen, että todentamistodistus liitteineen ei sisällä ilmeisiä virheitä Syöttötariffijärjestelmän mukainen hyväksymispäätös Tilinhaltijan pyynnöstä Finextra liittää syöttötariffijärjestelmään (Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 1396/2010, 15 :n perusteella tehty hyväksymispäätös) hyväksytyn voimalaitoksen alkuperätakuujärjestelmään EECS-todentaminen Tilinhaltijan pyynnöstä Finextra liittää EECS-järjestelmän mukaisesti hyväksytyn voimalaitoksen alkuperätakuujärjestelmään. 6.2 Osuusvoimalaitoksen käsittely Tilinhaltija, jonka nimiin osuusvoimalaitos on liitetty, on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti Finextralle sähkön alkuperätakuihin oikeutetut osakkaat sekä jako-osuudet, mikäli alkuperätakuu myönnetään suoraan osuusvoimalaitoksen osakkaille. Jakoosuuksiin ja osakkaisiin liittyvät muutokset on myös ilmoitettava sähköpostilla Finextralle. 6.3 Muutoksista ilmoittaminen Tilinhaltija on velvollinen ilmoittamaan Finextralle sellaisista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa alkuperätakuun myöntämiseen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi voimalaitoksen tuotantotavan teknisissä ominaisuuksissa tai sen käyttämissä energialähteissä tapahtuvat merkittävät muutokset sekä osuusvoimalaitoksen osuuksien haltijoiden muutokset.

4 4 (7) 6.4 Voimalaitosten sähkön tuotantotietojen ja polttoainetietojen toimittaminen Tilinhaltija vastaa siitä, että Finextralle toimitetaan alkuperätakuujärjestelmään liitettyjen voimalaitosten alkuperätakuuseen oikeuttavat uusiutuvan energian nettotuotantotiedot sähköisessä sanomamuodossa. Sähköinen sanomamuoto on sama kuin Suomen taseselvitysjärjestelmässä kulloinkin käytössä oleva. Tilinhaltija toimittaa Finextralle monipolttoaineyksikössä tuotetun sähkön osalta tiedot polttoaineiden käytöstä polttoaineittain eriteltynä. Tilinhaltija toimittaa nämä tiedot sähköisesti Excel-tiedostomuodossa haettavien alkuperätakuiden tuotantoaikaa vastaavalta ajalta ennen alkuperätakuiden myöntämistä. Finextra toimittaa täytettävän Excel-taulukon tilinhaltijalle. Tilinhaltija on vastuussa alkuperätakuuseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta. Mikäli Tilinhaltijan toimittamissa tiedoissa on ilmeisiä virheitä, Finextra pyytää Tilinhaltijaa tarkistamaan tiedot ennen alkuperätakuun myöntämistä. Mikäli alkuperätakuun myöntämisen jälkeen havaitaan tietojen olleen virheellisiä, tiedot korjataan ja Finextra myöntää uuden alkuperätakuun. Jos virhe oli johtunut Tilinhaltijasta, korvaa Tilinhaltija Finextralle aiheutuneen ylimääräisen työn kohtuullisten syntyneiden kustannusten mukaisesti. 7 ALKUPERÄTAKUIDEN MYÖNTÄMINEN Alkuperätakuut myönnetään järjestelmässä mukana oleville voimalaitoksille tuotetun energiamäärän perusteella Tilinhaltijan valinnan mukaan kalenterikuukausittain, vuosineljänneksittäin tai puolivuosittain. Valinnan voi tehdä kullekin voimalaitokselle erikseen. Alkuperätakuita on mahdollista myöntää takautuvasti todennustodistuksen päivämäärästä lähtien. Tilinhaltija voi pyytää Finextraa keskeyttämään alkuperätakuiden myöntämisen väliaikaisesti. Keskeytyksen ajalta alkuperätakuita ei myönnetä takautuvasti. Alkuperätakuiden myöntämisaikataulu on kuvattu Liitteessä 3. Tilinhaltijan tulee toimittaa alkuperätakuiden myöntämiseen tarvittavat tiedot Finextralle ennen alkuperätakuiden myöntämistä. Jos tuotantomäärä, jolle voidaan myöntää alkuperätakuita, on kalenterikuukaudessa vähemmän kuin yksi megawattitunti, alkuperätakuu myönnetään sinä kalenterikuukautena, jolloin tuotantomäärä saavuttaa yhden megawattitunnin. Osuusvoimalaitoksen alkuperätakuu myönnetään joko Tilinhaltijalle tai suoraan voimalaitoksen osakkaille Tilinhaltijan valinnan mukaisesti. Alkuperätakuu voidaan käyttää 12 kuukauden kuluessa sitä vastaavan sähköenergian viimeisestä tuotantopäivästä. 8 ALKUPERÄTAKUIDEN SIIRTÄMINEN Tilinhaltijalla on mahdollisuus siirtää alkuperätakuita rekisterijärjestelmässä toisille Tilinhaltijoille. Alkuperätakuita voidaan siirtää myös ulkomaille sähköisessä muodossa EECS-järjestelmän kautta.

5 5 (7) Finextran sähköisestä rekisteristä voidaan siirtää alkuperätakuita EU/ETA-maihin, joissa ei ole käytössä sähköistä rekisteriä (Ex-domain cancellation). 9 ALKUPERÄTAKUIDEN PERUUTTAMINEN Myönnetty alkuperätakuu käytetään peruuttamalla se. Pyyntö alkuperätakuun peruuttamisesta tehdään rekisterijärjestelmässä ja pyynnössä on annettava tiedot sähkönkulutuksesta, jolle peruutus kohdistetaan. Edelliselle kalenterivuodelle kohdistettava alkuperätakuu on peruutettava seuraavan vuoden mennessä (Energiamarkkinaviraston määräys Dnro 1116/002/2013). 10 ALKUPERÄTAKUIDEN MITÄTÖINTI Mikäli peruutusta ei tehdä 12 kuukauden kuluessa tuotantoajan lopusta, Finextra mitätöi alkuperätakuun automaattisesti eikä alkuperätakuu ole enää käytettävissä. 11 MAKSUT JA LASKUTUS Tilinhaltija maksaa Finextralle ja Finextran palvelutoimittajalle palvelumaksut Liitteen 1 mukaisesti. Maksuihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Osuusvoimalaitoksen palveluun liittyvät maksut maksaa palvelusopimuksen tehnyt Tilinhaltija. Finextra vahvistaa vuosittain liitteessä mainitut järjestelyn palvelumaksut seuraavalle kalenterivuodelle marraskuun loppuun mennessä. Finextralla on oikeus tarkistaa palvelumaksuja myös kesken kalenterivuotta, mikäli palvelun sisältö olennaisesti muuttuu Finextrasta riippumattomasta syystä tai mikäli palvelumaksuihin kohdistuu kustannuksia, joita ei kohtuudella voinut ennakoida edellisen palvelumaksutarkistuksen yhteydessä. Laskutus tehdään vuosineljänneksittäin helmi-, touko, elo- ja marraskuussa. Helmikuun laskutuksessa peritään Tilinhaltijan ja voimalaitosten kiinteät maksut ja edellisen vuoden viimeisen neljänneksen muuttuvat maksut. Muissa laskutuksissa peritään edeltäneen vuosineljänneksen muuttuvat maksut ja kiinteät maksut vuosineljänneksen aikana järjestelmään liitettyjen uusien voimalaitosten osalta. Laskun maksuaika on neljätoista päivää. Eräpäivä merkitään laskuun. Jos sopimuspuolen maksusuoritus viivästyy, maksaa sopimuspuoli laskun eräpäivästä suorituksen saapumispäivään laskussa mainitun korkolain mukaisen vuotuisen viivästyskoron. 12 MAKSUVELVOLLISUUDEN LAIMINLYÖNTI Finextralla on oikeus keskeyttää Sopimuksen mukainen palvelu, mikäli Tilinhaltija laiminlyö Finextran kirjallisesta muistutuksesta huolimatta olennaisesti maksuvelvollisuutensa Finextralle tai Finextran palvelutoimittajalle tai Tilinhaltija on asetettu konkurssiin tai selvitystilaan tai viranomainen on todennut Tilinhaltijan maksukyvyttömäksi tai Tilinhaltijan maksukyky on selvästi vaarantunut. Keskeytystä ei kuitenkaan panna täytäntöön, mikäli Tilinhaltija antaa Finextralle riittävän vakuuden.

6 6 (7) 13 TIEDONANTOVELVOITE Sopimuspuolet edesauttavat kumpikin osaltaan sopimuksen toteutumista. Sopimuspuolet antavat viivytyksettä toisilleen tämän sopimuksen soveltamisessa tarpeelliset tiedot. 14 LUOTTAMUKSELLISUUS Finextra sitoutuu pitämään luottamuksellisina tämän sopimuksen perusteella Tilinhaltijalta saamansa tähän palveluun liittyvät lain mukaan salassapidettävät tiedot. Finextra voi luovuttaa Tilinhaltijan tietoja kolmannelle osapuolelle vain lainsäädännön tähän velvoittaessa tai Tilinhaltijan kirjallisella suostumuksella. Finextralla on kuitenkin oikeus luovuttaa tarvittavia tietoja rekisterijärjestelmää hoitavalle palvelutoimittajalle. 15 VAHINGONKORVAUS Tämän sopimuksen sopimuspuolet eivät ole vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut tämän sopimuksen piiriin kuuluvasta suorituksesta, ellei vahingon osoiteta aiheutuneen sopimuspuolen tai hänen palveluksessaan olevan tuottamuksesta, jota ei voida pitää vähäisenä. Sopimuspuolet eivät ole vastuussa toisilleen epäsuorista tai välillisistä vahingoista kuten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta, tuotannon menetyksestä tai sopimuspuolen kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista. Finextran enimmäisvastuu rajoittuu kuitenkin kaikissa tapauksissa euroon. 16 YLIVOIMAINEN ESTE Finextralla on oikeus ylivoimaisen esteen (force majeure) sattuessa rajoittaa tämän sopimuksen mukaista palvelua. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen tapahtuma, jota Finextra ei ole voinut estää kohtuullista huolellisuutta noudattaen, ja joka tekee sopimuksen mukaisen suorituksen mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä olennaisesti tai tekee sen taloudellisesti tai muuten kohtuuttomaksi. Ylivoimaisia esteitä ovat sota, sisäiset levottomuudet, ilkivalta, sabotaasi, räjähdys, tulipalo, tulva, rajumyrsky tai muu poikkeuksellinen sääolosuhde, yleinen liikenteen keskeytyminen, lakko tai avainryhmän työnseisaus, työnantajajärjestön määräämä työsulku, viranomaisten toimenpide tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy. Ylivoimaisen esteen ilmaantumisesta samoin kuin sen poistumisesta Finextra ilmoittaa Tilinhaltijalle viivytyksettä. 17 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN JA PÄÄTTÄMINEN 17.1 Sopimuksen siirtäminen Sopimusosapuoli saa siirtää Sopimuksen kolmannelle osapuolelle toisen sopimusosapuolen etukäteen antamalla kirjallisella suostumuksella.

7 7 (7) 17.2 Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen Tilinhaltijalla on oikeus irtisanoa sopimus kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisen tulee tapahtua kirjallisesti. Tilinhaltijan irtisanoessa sopimus, Tilinhaltijalla ei ole oikeutta saada takaisin maksamiaan sopimuksen mukaisia maksujaan. Finextran irtisanoessa sopimuksen Finextra palauttaa sen osan kiinteästä vuosimaksusta, jolta palvelu jäi suorittamatta. Tilinhaltijalla on oikeus poistaa voimalaitos alkuperätakuujärjestelmästä ilmoittamalla siitä Finextralle etukäteen. Maksettua liittymismaksua ei palauteta. Mikäli Finextran tehtävä alkuperätakuun myöntäjänä Suomessa päättyy tai muuttuu merkittävästi, on Finextralla oikeus irtisanoa sopimus. Finextran sopimusvelvoitteet ja oikeudet lakkaavat sopimuksen päättymishetkellä. Tilinhaltijalla ei ole oikeutta saada takaisin maksamiaan sopimuksen mukaisia maksuja. Kummallakin sopimuspuolella on oikeus purkaa sopimus välittömästi, mikäli toinen sopimuspuoli on huomautuksesta huolimatta rikkonut sopimusta olennaisesti. 18 ERIMIELISYYDET Sopimuksesta mahdollisesti aiheutuneet erimielisyydet, joita ei voida ratkaista keskinäisin neuvotteluin, ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin käräjäoikeus, mikäli sopimuspuolet eivät sovi kirjallisesti muunlaisesta menettelystä. Edellä mainitulla ei rajoiteta tilinhaltijan oikeutta hakea sähkön alkuperätakuuta koskevaan päätökseen oikaisua ja oikaisuun muutosta siten kuin hallintolaissa ja hallintolainkäyttölaissa säädetään. Sopimus on tehty ja allekirjoitettu kahtena yhtäpitävänä kappaleena, yksi kummallekin sopimuspuolelle. LIITTEET Liite 1 Alkuperätakuun palvelumaksut Liite 2 Standart Terms and Conditions Liite 3 Domain Protocol Finland Liite 4 Power of Attorney

VAKIOSOPIMUS VAKIOSOPIMUS FINEXTRA OY:N JA [YRITYKSEN NIMI] VÄLILLÄ

VAKIOSOPIMUS VAKIOSOPIMUS FINEXTRA OY:N JA [YRITYKSEN NIMI] VÄLILLÄ VAKIOSOPIMUS FINEXTRA OY:N JA [YRITYKSEN NIMI] VÄLILLÄ 1. Määritelmät Termi Merkitys Datahub [Informatiivinen lisäys: AIB:n tiedonvaihdon keskitetty järjestelmä.] Association of Issuing Bodies tai AIB

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXXX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet seuraavan

Lisätiedot

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ

TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ TAAJUUSOHJATUN KÄYTTÖ- JA HÄIRIÖRESERVIN VUOSISOPIMUS NRO XX/2015 RESERVINHALTIJA OY sekä FINGRID OYJ 2 (7) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS XXXXXXX (Reservinhaltija) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet seuraavan

Lisätiedot

SÄÄTÖSÄHKÖMARKKINASOPIMUS NRO XX OSAPUOLI sekä FINGRID OYJ

SÄÄTÖSÄHKÖMARKKINASOPIMUS NRO XX OSAPUOLI sekä FINGRID OYJ SÄÄTÖSÄHKÖMARKKINASOPIMUS NRO XX OSAPUOLI sekä FINGRID OYJ 2 (6) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA VOIMASSAOLO XXX (Asiakas) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet seuraavan sopimuksen. Fingrid ylläpitää osaltaan

Lisätiedot

KANTAVERKKOPALVELUEHDOT KVPE2016. Liite 1

KANTAVERKKOPALVELUEHDOT KVPE2016. Liite 1 KANTAVERKKOPALVELUEHDOT KVPE2016 Liite 1 2(14) Sisällys 1 KANTAVERKKOPALVELUEHTOJEN SOVELTAMINEN... 3 2 Kantaverkon kehittäminen... 3 3 ASIAKKAAN KANTAVERKKOLIITYNNÄT... 3 4 JÄRJESTELMÄVASTUU... 4 4.1

Lisätiedot

ALUEVERKON VERKKOPALVELUEHDOT AVPE 2006

ALUEVERKON VERKKOPALVELUEHDOT AVPE 2006 Energiateollisuus ry:n suosittelemat ALUEVERKON VERKKOPALVELUEHDOT AVPE 2006 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen B. Verkko- ja laitevaatimukset, häiriötilanteet ja keskeyttäminen C. Mittaus

Lisätiedot

1 Sopimuspuolet Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (Y-tunnus: 0214732-1, Osoite: PL 141, 80101 JOENSUU), jäljempänä PKS

1 Sopimuspuolet Pohjois-Karjalan Sähkö Oy (Y-tunnus: 0214732-1, Osoite: PL 141, 80101 JOENSUU), jäljempänä PKS PKS-MODUULI/PRO-SOPIMUS SOPIMUS SÄHKÖNMYYNNISTÄ JA YHTEISTYÖSTÄ Allekirjoittaneet sopimuspuolet Juuan kunta ja Pohjois-Karjalan Sähkö Oy ovat tehneet seuraavan sähköenergian toimitusta koskevan myynti-

Lisätiedot

MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS)

MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) MAKSUTURVA-PALVELUN (suoramaksupalvelu) YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) Suomen Maksuturva Oy Y-tunnus 2121703-0 Ruoholahdenkatu 23 00180 Helsinki www.maksuturva.fi 18.3.2014 1 (4) 1. Osapuolet Nämä

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE

RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE Liite 1(10) RAILI-VERKON YLEISET TOIMITUSEHDOT LIITTYMILLE JA PALVELUILLE 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä ehdoissa yritysasiakasta, jonka kanssa on tehnyt RAILI-liittymäsopimuksen.

Lisätiedot

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT PREPAID PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 Soveltamisala Näitä Prepaid-palvelujen yleisiä sopimusehtoja ( Yleiset sopimusehdot ) sovelletaan Asiakkaan ja Nets Oy:n ( Nets ) väliseen sopimussuhteeseen, jonka

Lisätiedot

DIGITAN ANALOGISTEN VALTAKUNNALLISTEN RADIOPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT

DIGITAN ANALOGISTEN VALTAKUNNALLISTEN RADIOPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT DIGITAN ANALOGISTEN VALTAKUNNALLISTEN RADIOPALVELUIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT 1 SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja sovelletaan kun viestintämarkkinalain tarkoittama teleyritys ( Asiakas ) ostaa Digita

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot

AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy 2015 - Yleiset sopimusehdot AdGold Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot alkaen 1.4.2015. Yleiset sopimusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan

Lisätiedot

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ).

1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). LIITE 2 Get it Right Helsinki Oy Yleiset ehdot 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1 Näitä ehtoja sovelletaan palveluihin, joita Get it Right Helsinki Oy ( GIR ) tarjoaa asiakkaalle ( Asiakas ). 1.2 Palvelulla

Lisätiedot

Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille

Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille Cubion tuotteita ja palveluita koskevat yleiset sopimusehdot yritysasiakkaille SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisiä säännöksiä... 3 2. Sopimus... 3 3. Tuotteen ja palvelun toimitus... 4 4. Liittymän avaaminen,

Lisätiedot

MAKSUTURVA-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) Suomen Maksuturva Oy Y-tunnus 2121703-0 Ruoholahdenkatu 23 00180 Helsinki www.maksuturva.

MAKSUTURVA-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) Suomen Maksuturva Oy Y-tunnus 2121703-0 Ruoholahdenkatu 23 00180 Helsinki www.maksuturva. MAKSUTURVA-PALVELUN YLEISET SOPIMUSEHDOT (VERKKOKAUPPIAS) Suomen Maksuturva Oy Y-tunnus 2121703-0 Ruoholahdenkatu 23 00180 Helsinki www.maksuturva.fi 20.3.2014 1 (5) 1. Osapuolet Nämä yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille

Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille 1(17) Viestintätoimintasuoritteiden yleiset toimitusehdot operaattoreille Voimassa 01.12.2005 alkaen toistaiseksi 2(17) VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1. MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot

Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot Operaattoripalveluiden yleiset toimitusehdot KAISANET OY VIESTINTÄTOIMINTASUORITTEIDEN YLEISET TOIMITUSEHDOT OPERAATTOREILLE 1 (15) 2 (15) 1 MÄÄRITELMÄT Laitetilalla tarkoitetaan laitteiden sijoittamiseksi

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy)

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY SOPIMUSLUONNOS 1/18 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HANKINTASOPIMUS VENTTIILIT (Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjat) SOPIMUSOSAPUOLET HÄMEENLINNAN SEUDUN

Lisätiedot

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja)

[KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 Palveluseteliratkaisu 7.11.2012. (myöhemmin ostaja/tilaaja) [KUNNAN NIMI] SOPIMUSLUONNOS 1/28 [Kunnan nimi] HANKINTASOPIMUS PALVELUSETELIRATKAISU SOPIMUSOSAPUOLET [KUNNAN NIMI] (myöhemmin ostaja/tilaaja) [TOIMITTAJAN NIMI] (myöhemmin toimittaja/palveluntuottaja)

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

Internetpalveluehdot 2008

Internetpalveluehdot 2008 Internetpalveluehdot 2008 1. Yleistä Näitä sopimusehtoja sovelletaan Kuopion Energia Oy:n (myöhemmin toimittaja) toimittamiin internetpalveluihin (palvelu). Tämän lisäksi toimittaja ja asiakas voivat kirjallisesti

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Sähkönmyyntiehdot SME 2010. Sisällys

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Sähkönmyyntiehdot SME 2010. Sisällys Energiateollisuus ry:n suosittelemat Sähkönmyyntiehdot SME 2010 Sisällys A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B. Laskutus

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT

ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT ENERGIATEOLLISUUS RY:N SUOSITTELEMAT SÄHKÖNMYYNTIEHDOT 1 SÄHKÖNMYYNTIEHDOT 1.11.2010 ALKAEN A. YLEISTÄ, MYYNTISOPIMUKSEN TEKEMINEN, SÄHKÖNMYYNNIN EDELLYTYKSET JA ALOITTAMINEN, SUHDE VERKKOPALVELUUN, VASTUUKYSYMYKSIÄ...

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot