.., Pirhonen Juhani. Sundell Pekka 18. tammikuuta :04 Pirhonen Juhani Harjoittelija kesaksi From: Sent: To: Subject:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ".., Pirhonen Juhani. Sundell Pekka 18. tammikuuta 2013 9:04 Pirhonen Juhani Harjoittelija kesaksi 2013. From: Sent: To: Subject:"

Transkriptio

1 Pirhonen Juhani From: Sent: To: Subject:.., Sundell Pekka 18. tammikuuta :04 Pirhonen Juhani Harjoittelija kesaksi '. Tyonantaja ja yhdyshenkilo: Jyvaskylan yliopisto, ymparistontutkimuskeskus (Pekka Sundell, puh ). Tarkeimmat tyotehtavat: Osallistuminen kalatutkimusten maastotoihin (mm. verkkokoekalastus, sahkokoekalastus, koeravustus) ja aineistojen kasittelyyn. Harjoittelijalta edellytettavat perusvalmiudet: Maastokokemus lasketaan eduksi. Word ja Excel tarkeimmat ohjelmat. Toivottu harjoittelun ajankohta: Maj alkaen. Harjoittelun kesto: 3 kk. Tyonantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja: Lisatiedot: Maastotoihin liittyvat matkakorvaukset maksetaan VALTION MATKUSTUSSAANNON MUKAISESTI. T. Pekka Pekka Sundell, tutkija Jyvaskylan yliopisto, Ymparistontutkimuskeskus PL 35 (yad), Jyvaskylan yliopisto Matkapuhelin: Sahkoposti: 1

2 From: Jyvaskylan yliopiston tyoelamapalvelut Subject: harjoittelutarjouslomake Suomen ymparistokeskus Date: 10. joulukuuta UTC+2.00 To: Sarkkinen Paula "" <> AARRESAAREN HARJOITTELUPAIKKATARJOUSLOMAKE Tyonantajan nimi: Suomen ymparistokeskus Yhtayshenkilo: Maria Arola Lahiosotte: Mechalininkatu 34 Postinumero: Postttoimipaikka: Helsinki Puhelinnumero: Siihkopostiosotta: WNW-osotte: Harjoittelijan tiirkeimmiit tyotehtiiviit: - Vesistojen kunnostuksean ja hottoon Jiittyvien SYKEn www-sivujen piiivttys ja siirto uutaen verkkopalveluun - Aineistojen kokoaminen ja kiisittely - Kunnostusaiheisten tapahtumien jii~estiimisessii avustaminen - Maastotyot, mm. kunnostettujen kohteiden seuranta, valokuvaus - Mahdolliset muut vesistojen kunnostukseen ja hottoon Jiittyviit tehtiiviit Harjoittelija~a edelly1ettiiviit perusvalmiudet: - Hyvii suomenkielen ki~allinen ilmaisu - Hyvii englanninkielen suullinen ja ki~allinen tatto - Kokemus verkkosivujen tuottamisesta katsotaan eduksi - Ha~oittelun suorituspaikka on Helsinki Koulutusala, jonka opiskelijotta haetaan ha~oittelijoiksi: biologia, limnologia, maantiede, vesitekniikka Harjoittelijoiden miiarii: 1 kpl Toivottu ha~oittelun ajankohta: Harjoittelun kesto: 3 kk Tyonantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja I kk: opintopisteista riippuen /kk Palkkaa, ha~oittelun muuta rahoitusta ja mutta asiotta koskevat lisiitiedot: Kaarina Lehtonen-Nurmio, SYKE Palkka-asioista piiiittiivan henkilon nimi ja yhtaystiedot: Kaarina Lehtonen-Nurmio, SYKE Viimeinen hakupaiv~013 Tiima kirja on liihetetty seuraavilla vastaanottajille:

3 Haimi Jari From: Sent: To: Subject: Jyvaskylan yliopiston tyoelamapalvelut 7. tammikuuta :25 Haimi Jari; harjoittelutarjouslomake Etela-Pohjanmaan ELY-keskus AARRESAAREN HARJOITIELUPAIKKATARJOUSLOMAKE Tyonantajan nimi: Etela-Pohjanmaan ELY-keskus Yhteyshenkilo: Anssi Teppo Lahiosoite: PL 262 Postinumero: Postitoimipaikka: Vaasa Puhelinnumero: Sa h ko posti osoite: a nssi. te e ly-keskus. fi WWW-osoite: Harjoittelijan tarkeimmat tyotehtavat: Kyronjoen kuormituskartoitus vedenhankinnan kannalta (Vaasan kaupunki ottaa raakaveden Kyronjoesta ja humus on ongelma). Mahd. opinnaytetyo. Tutkimussuunnitelma->tutkimus->raportointi. Ymparistohallinnon vedenlaaturekisterien hyodyntaminen. Harjoittelijalta edellytettavat perusvalmiudet: Opinnot loppuvaiheessa. Maastokelpoisuus vesinaytteenottoon. Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi: Limnologia, hydrobiologia, vesikemia tai muu soveltuva (yhdistelma) Harjoittelijoiden maara: 1 kpl Toivottu harjoittelun ajankohta: Harjoittelun kesto: 3 kk Tyonantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja I kk: 1620 Palkkaa, harjoittelun muuta rahoitusta ja muita asioita koskevat lisatiedot: Korkeakoulun harjoittelutuki toivottava. Hakemukset osoitteeseen: Harjoittelupaikkakunta Vaasa. Palkka-asioista paattavan henkilon nimi ja yhteystiedot: Matti Seppala Etela-Pohjanmaan ELY-keskus PL 156 1

4 From: Jyvaskylan yliopiston tyoelamapalvelut Subject: harjoittelutarjouslomake Metsahallitus, Luontopalvelut Date 3. tammikuuta UTC+2.00 To: Sarkkinen Paula "" <> AARRESAAREN HARJOITIELUPAIKKA TARJOUSLOMAKE TyOnantajan nimi: Metsiihall~us, Luontopalvelut YhteyshenkHii: Mats Westerbom Uihioso~a : Vemissakatu 4 Postinumero: Posf~oimipaikka: Vantaa Puhelinnumero: SiihkiipostiosoHe: WWW-oso~e: WWN.metsa.fi Harjoittelijan tiirkeimmiit tyiitehtiiviit: MetsiihaiiHus hoitaa vahion maa- ja vesialueita, eli yli km'. Tiistii on merivesialueita noin neljiisosa eli yli km'. Meribiologisen toimintamme piiiitavohe on ltiimeren meri- ja rannikkoluonnon tiedon kartuttaminen ja kestiivii merialueiden hallinta. Toimimme koko rannikolla ja tiihiin tyohiin haemme yliopistoharjoittelijoita. Tyiitehtiiviin kuuluu osallistuminen vedenalaisen meriluonnon inventoinnin kenttiitiiihin sekii aineiston kiisittelyyn ja tallentamiseen. Tehtiiviiiin valittaviha edellytetiiiin reipasta miehii, sekii yleistii maastokelpoisuutta. Sukelluskokemus, venekiisittely1aidot ja hyvii merilajiston tuntemus katsotaan eduksi. Useiden piiivien yhtiijaksoinen kenttiityii saaristossa on tyiitehtiivissii yleistii. HarjoittelijaHa edellytettiiviit perusvalmiudet: Tietotekniikka: Microsoftin perusohjelmien hallinta. Kiel~aito: Suomi, Ruotsi Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi: Luonnontieteet, Biotieteet Harjoittelijoiden miiiirii: 4 kpl Toivottu harjoittelun ajankohta: Kesii- Syyskuu Harjoittelun kesto: 2-3 kk Tyiinantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja I kk: n 1600 Palkkaa, harjoittelun muuta raho~usta ja muita asioita koskevat lisiitiedot: Etusijalla oval ne hakijat jotka oval onnistuneet saamaan laitoksen valtionhallinnon harjoittelupaikan. Palkka-asioista piiiitliiviin henkiliin nimi ja yhteystiedot: Ari Laine Viimeinen hakupiiivii: Tllmii kirje on liihetetty seuraaville vastaanottajille:

5 From: Jyvaskylan yliopiston lyoelamapalvelul Subject: harjoittelutarjouslomake Suomen ympiiristokeskus Date: 11. joulukuula UTC+2.00 To: "" <>, Sarkkinen Paula AARRESAAREN HARJOITIELUPAIKKA TARJOUSLOMAKE Tyonantajan nimi: Suomen ympiiristokeskus Yhteyshenkilo: Jukka Aroviita Liihiosoite: Paavo Havaksen tie 3 Postinumero: Posmoimipaikka: Oulu Puhelinnumero: Siihkopostiosoite: WIMIV-osoite: Harjoittelijan tiirkeimmiiltyotehtiiviit: Haemme Syken vesikeskuksen sisavesiyksikkoon Oulun toimipaikkaan 2 korkeakouluharjoittelijaa. Tyolehtiiviilliiltyviil maa- ja metsiitalouden kuormittamien sisiivesien biologiseen seurantaan ja jokikunnostusten ekologisten vaikutusten tutkimukseen. Kohderyhminii oval etenkin pohjaeliiimet ja vesikasvil. Tiirkeimmiiltyotehtiiviit oval: -sisiivesien ekologisen tilan seurannan maastotyot-laboratoriotyot -seuranta-aineistojen tallennus ja kiisittely -kirjallisuusselvilykset Harjoittelija~a edellytettiiviil perusvalmiudet: Kielitaitona suomi ja englanti, Microsoft Officen hyvii tuntemus, valmius maastotyoskentelyyn joilla ja/tai jiirvillii, ajokortti on eduksi. Tehtiiviissii vaadilaan motivaatiota, tarkkuutta ja huolellisuutta. Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi: Vesistotieteet, biologia, hydrobiologia, limnologia, luonnonmaantiede Harjoittelijoiden miiiirii: 2 kpl Toivottu harjoittelun ajankohta: Harjoittelun kesto: 3 kk Tyonantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja I kk: , opintopisteistii riippuen Palkkaa, harjoittelun muuta rahoitusta ja muita asioita koskevat lisiitiedot: Yliopiston harjoittelijatuki voidaan katsoa eduksi. Palkka miiiiriiytyy opintopisteiden mukaan. Lue lisiiii meistii ja valtiolla tyoskentelystii sivustolla www. va~iolle.fi. Palkka-asioista piiiittiiviin henkilon nimi ja yhteystiedot: Kaarina Lehtonen-Nurmio puh Viimeinen hakupiiivii: Tiimii kirje on liihetetty seuraaville vastaanottajille:

6 From: Jyvilskyliln yliopiston tyoelilmilpalvelut Subject: harjoittelutarjouslomake Pohjois-Karjalan EL Y-keskus Date 13. joulukuuta UTC+2.00 To: Sarkkinen Paula "" <> AARRESAAREN HARJOITIELUPAIKKA TARJOUSLOMAKE Tyonantajan nimi: Pohjois-Karjalan ELY-keskus Yhteyshenkilo: Paula Mononen Liihiosone: PL 69 (Torikatu 36 A) Postinumero: Postnoimipaikka: Joensuu Puhelinnumero: Siihkopostiosone: W.JVW..osone: Harjoittelijan tiirkeimmiil tyotehtiiviit: Vesienhonosuunnnelman tarkistamiseen liittyviit kuormnus- ym. selvnykset pintavesien ja pohjavesien osalta, mukaan lukien niiytteenotto- ja maastotehtiiviit Harjoittelija~a edellytettiiviit perusvalmiudet: Hyodyksi on paikkatietojiirjestelmien (ArcGis) ja Excel-taulukkolaskentaohjelman tuntemus ajokortti Koulutusala, jonka opiskelijona haetaan harjoittelijoiksi: hydrobiologia, limnologia, hydrogeologie Harjoittelijoiden miiiirii: 1 kpl Toivottu ha~oittelun ajankohta: Esim , alonus mieluimmin viimeistiiiin 1.6. Ha~oittelun kesto: 3 kk Tyonantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja 1 kk: Bruttopalkka 1300 /kk tai 1500 /kk, jos opintopistem on yli 150 Palkkaa, harjoittelun muuta rahonusta ja muna asiona koskevat lisiitiedot: Paikan ehtona on yliopiston myontamii ha~oittelutuki Palkka-asioista piiiittiiviin henkilon nimi ja yhteystiedot: Heli Miiiittiinen, puh Viimeinen hakupiiivii: Tiimii kirje on liihetetty seuraaville vastaanottajille:

7 From: JyvaskyUin yliopiston tyoelamapalvelut Subject: Harjoittelupaikka, Suomen ymparisttikeskus, Jyvaskyla Date: 13. joulukuuta UTC+2.00 To: Mattila Leena Paukama Tuula Sarkkinen Paula TyCinantajan nimi: Suomen ymparistokeskus Yhteyshenkilo: Heidi Ahkola Liihioso~e: Technopolis, Survontie 9 Postinumero: Post~oimipaikka: Jyviiskylii Puhelinnumero: Siihkopostioso~e: Wo/1/W-oso~e: Harjoittelijan tiirkeimmat tyotehtiiviit: Harjoittelijan tehtiiviin kuuluu vesi-, sedimentti ja passiivikeriiinniiytteiden kiisittely laboratoriossa, sekii osallistuminen niiytteenottoon Pohjois-Piiijiinteellii. Lisaksi tehtiiviinii on erilaisissa tutkimusprojekteissa avustaminen. Harjoittelijafta edellytettiiviit perusvalmiudet: Perustiedot taulukkolaskennasta ja tekstinkasittelystii. Koulutusala, jonka opiskelijo~a haetaan harjoittelijoiksi: Kemia, ympiiristotieteet, akvaattiset tieteet Ha~oittelijoiden rniiiirii: 1 kpl Toivottu ha~oittelun ajankohta: Sovittavissa viilillii Ha~oittelun kesto: 3 kk Tyonantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja I kk: Palkkaa, ha~oittelun muuta raho~usta ja mu~a asio~a koskevat lisiitiedot: Kolman kuukauden harjoittelussa Suomen ympiiristokeskus (SYKE) maksaa kahden kuukauden ja yliopisto yhden kuukauden palkan. Ha~oittelu tapahtuu Suomen ympiiristokeskuksen Jyviiskyliin toimipaikassa (Survontie 9). Lue lisiiii me isla ja valtiolla tyoskentelystii osoitteessa WNW. vattiolle.fi Palkka-asioista piiiittiiviin hen khan nimi ja yhteystiedot: Kaarina Lehtonen-Nurmio, Suomen ymparistokeskus, puh Viimeinen hakupiiivii:

8 From: Jyvi!skylan yliopiston tyoeli!mi!palvelut Subject: harjoittelutarjouslomake Etela-Pohjanmaan ELY-keskus Date: 26. marraskuuta UTC+2.00 To: Sarkkinen Paula "" <> AARRESAAREN HARJOIITELUPAIKKA TARJOUSLOMAKE Tyonantajan nimi: Etelii-Pohjanmaan ELY -keskus Yhteyshenkilo: Jyrki Latvala Liihioso~a: Alvar Aallon katu 8 Postinumero: Post~oimipaikka: Seiniijoki Puhelinnumero: Siihkopostiosoite: WI/VIN-oso~e: Harjoiltelijan tiirkeimmiiltyotehtiiviit: Kyronjoen alueen pienvesien ja viihiivetisten uomien tilan ja kunnostusmahdollisuuksien karto~us. Harjoiltelija~a edelly1ettiiviit perusvalmiudet: Kyky ~seniiiseen tyoskentelyyn. Kyky maastossa liikkumiseen. Koulutusala, jonka opiskelijo~a haetaan harjoillelijoiksi: Biologia tai muu sove~uva. Harjoiltelijoiden miiiirii: 1 kpl Toivottu harjoiltelun ajankohta: kesii 2012 Harjoiltelun kesto: 3 kk Tyonantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja I kk: 1620 Palkkaa, harjoillelun muuta raho~usta ja mu~a asio~a koskevatlisiitiedot: Korkeakoulun harjoiltelutuki viilttiimiiton. Hakamukset siihkopostina Jyrki Latvalalle. Harjoiltelupaikkakunta Seiniijoki. Palkka-asioista piiiittiiviin henkilon nimi ja yhteystiedot: Jyrki Latvala, , Etelii-Pohjanmaan ELY -keskus, PL 156, Seiniijoki Viimeinen hakupiiivii: Tiimii kirje on liihetelly seuraaville vastaanottajille:

9 From Jyvaskylan yliopiston tyoelamapalvelut Subject: harjoittelutarjouslomake Kaakkois-Suomen EL Y-keskus Date. 13. joulukuuta UTC+2.00 To. ' " <>, Sarkklnen Paula <paula.sarkkinen jyu.fl> AARRESAAREN HARJOITIELUPAIKKATARJOUSLOMAKE Tyonantajan nlmi: Kaakkois-Suomen EL Y-keskus Yhteyshenkilti: hydrobiologi Jouni Torronen. puh Liihiosoite: Salpausseliinkatu 22 Post1numero: Postrtoimipaikka: Kouvola Puhelinnumero: Siihktipostiosoite: ki~aamo. kaakko i s - suom - keskus. fi WVVW-osoite: Harjoiltelijan tiirkeimmiit tyotehtavat: Hydrobiologiharjoittelija: leviiseurannan, ja vesistoniiytteenoton tehtiiviit. Harjoitte lija~a edellytettiiviit perusvalmiudet: Planktonlevien tuntemus (leviiniiyttelden mikroskopointi), merikelpoisuus. Automaattisten mittalartteistojen kanssa toimiminen vaatii hieman teknista patevyytta. Koulutusala, jonka opiskelijorta haetaen ha~oittelijoiks i : hydrobiologia Ha~oittelijoiden miiiirii: 1 kpl Toivottu ha~oittelun ajankohta: Harjoittelun kesto: 3 kk Tyonantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja I kk: Elkk Palkkaa, ha~oittelun muuta rahoitusta ja muita asioita koskevat lisiltiedot: Palkka riippuu opintopisteiden ja opintovuosien maiirastii. Tyonantaja tarjoaa paikkaa va1kkei saisikaan ha~oittelutukea. Palkka-asioista paiittavan henkilon nimi ja yhteystiedot: HenkilostopiiiillikkO Sanna Palin-Helkala, puh fi ja ylitarkastaja Maija-Li sa Louko, puh , Viimeinen hakupiiivii: Tiimii kirje on liihetetty seuraaville vastaanottajille:

10 From: Jyvliskylan yliopiston tyaelamapalvelut Subject. harjoittelutarjouslomake Keski-Suomen ELY-keskus Date 12. joulukuuta UTC+2.00 To: "" <>, Sarkkinen Paula AARRESAAREN HARJOITIELUPAIKKATARJOUSLOMAKE Tyonantajan nimi: Keski-Suomen EL Y-keskus Yhteyshenkilo: Anssi Eloranta Liihioso~e: PI 250 Postinumero: Post~oimipaikka: Jyviiskylii Puhelinnumero: Siihkopostioso~e: I/INI/W-oso~e: Harjoittelijan tiirkeimmiit tyotehtiiviit: Punaleviit (Rhodophyta)kuuluvat maamme puutteellisimmin tunnettuihin vesielioihin. Heiken tuntemuksen vuoksi lajiryhmiiii ei ole voitu myoskiiiin huomioida va~akunnallisessa uhanalaisuuskarto~uksessa. Nyt meneilliiiin olevassa tutkimuksessa selv~etiiiin intensiiviseurannalla punalevien esiintymistii ja sove~uvuutta biologisen seurannan viilineeksi. Harjoittelijan piiiitehtiiviinii on punaleviiniiytteiden keriiiiminen koko Keski-Suomen maakunnan alueella etukiiteen sovittavan ohjelman mukaisesti. Ha~ottelijan tehtiiviin voivat kuulua niiytteenoton ohella niiytetietojen tallentaminen, laj~unnistus yms. punaleviltutkimukseen liittyviit toimet. Harjottelijalla on myos mahdollisuus gradu-aineistoon sekii gradutyon huippuohjaukseen ememusprofessori Pertti Elorannan opastuksella. Harjoittelija~a edellytettiiviit perusvalmiudet: Opiskelijalta edellytetiiiin yliopistollista peruskoulutusta bio- ja ympiiristotieteissii, oma-aloitteisuutta, maastokokemusta, autonajotaitoa sekii s~outuminen tehtiiviin edellyttiimiiiin aikatauluun.er~yisesti tarv~aan uimata~oa ja pelkiiiimiittomyyttii puroissa ja jokiuomassa kahlaamiseen. Lisiietuina huomioidaan gps-laitteiden kiiyttotaidot, tietotekniset Ia idoi, Keski-Suomen maakuntatuntemus sekii innostus joki-ja purovesissii kahlaamiseen. Koulutusala, jonka opiskelijo~a haetaan harjoittelijoiksi: Bio- ja ympiiristotieteet Harjoittelijoiden maiirii: 1 kpl Toivottu harjoittelun ajankohta: Harjoittelun kesto: 2 kk (3 kk) kk Tyonantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja I kk: /kk (jos korkeakouluopintopiste~ii yli 150) Palkkaa, harjoittelun muuta raho~usta ja mu~a asio~a koskevat lisiitiedot: Palkka-asioista piiiittiiviin henkilon nimi ja yhteystiedot: K-S ELY -keskuksen hallintopiiiillikko Arja Erola puh: sp: Viimeinen hakupiiivii: Tiimii kirje on liihetetty sauraaville vastaanottajille:

11 I From: Jyvaskylan yliopiston tyoelamapalvelut Subject: Korkeakouluharjoittelija Keski-Suomen ELY keskus Date: 12. joulukuuta UTC+2.00 To: Sarkkinen Paula "" <> Tehtavanimike Korkeakoul uharj oittel ija Rekrytoi ntitarpeemme Keski-Suomen ELY -keskus yhdessa emeritusprofessori Pertti Elorannan kanssa on selvittamassa punalevien (Rhodophyta) esiintymistaja soveltuvuutta virtavesien seurantaaan. Tama lajiryhma kuuluu maamme puutteellisimmin tunnettuihin vesielioihin. Heikon tuntemuksensa vuoksi sita ei ole myoskaan voitu huomioida valtakunnall isessa uhanal aisuuskartoituksessa. Keski-Suomen ELY -keskus etsii nyt rei pasta, oma-aloitteista, maastokokemuksen, peruskoulutuksen ja ajokortin omaavaa yliopisto-opiskelijaa intensiiviseen naytteenottotyohon 2 (mahdollisesti 3) kolmeksi kuukaudeksi Keski-Suomen alueella kesalla Lisabonuksena on mahdollisuus gradu-aineistoonja gradutyohon hui ppuohjauksessa! Tyotehtavan sijaintipaikkakunta Keski-Suomen maakunta Tyon alkamisajankohtaja kesto Kesto 2 kk (+ 1kk) Palkka I 500 /kk Uos opintopisteita yli 150) Tyonantajan nimi Keski-Suomen ELY -keskus Lahiosoite Pl250 Postinumero Postitoimipaikka Jyvaskyla Yhteyshenkilo Anssi Eloranta Sahkopostiosoite Puhelinnumero Fax Viimeinen hakupaiva lauantai 30. maaliskuuta 2013, 00.00

12 From: Jyvllskylan yliopiston tyoelamapalvelut Subject: ha~oittelutarjouslomake Keski-Suomen elinkelno-, liikenne- ja ymparistokeskus Date: 11. joulukuuta UTC+2.00 To: Sarkkinen Paula "" <> AARRESAAREN HARJOITTELUPAIKKA TARJOUSLOMAKE Tyiinantajan nimi: Kesk~Suomen elinkeino-, liikenne- ja ymparistiikeskus Yhteyshenkilii: Arja Koistinen Lahiosoite: Piippukatu 11 (lnnova 1, kirjaamon osoite), PL 250 Postinumero: Postitoimipaikka: Jyvaskylii Puhelinnumero: Siihkopostiosoite: 'I/INWI/-osoite: Harjoittelijan tilrkeimmiit tyiitehtaviit: VaHakunnaltisen haittalevaseurannan toteuttaminen kesiillii Tehtiiviin kuuluu mm. asiakaspalvelua, leviinaytteiden tunnistamista (mikroskopointi), niiytetietojen tallentamista ja tiedottamista sekii nettipiiivitysten tekemistli (mm. JarviWiki -palvelu). Vesienhoidon suunnitteluun liittyvien tietojen kokoaminen ja kiisittely (esim. piiiistotietojen haul VAHTI-rekisteristii). Avustaminen valvonnan vuosiyhteenvedon 2012 laatimisessa. Laitostarkastuksiin liittyviit avustavat tehtiiviit. HarjoittelijaHa edellytettavat perusvalmiudet: Kasviplanktonin peruslajintuntemus ja mikroskopointitaito katsotaan eduksi. Tehtiiviissa on myiis eduks1 oma-aloitteellisuus, kyky itseniiiseen tyokentelyyn, maastoty6kokemus seka taito kirjallisten esitysten laatimiseen. Tietotekniikan osaha edellytyksenli tavanomaiset perusvalmiudet. Hakijalla on hyvli alia ajokortti. Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi: bio- ja ympiiristotieteet Harjoittelijoiden miiiira: 1 kpl Toivottu harjoittelun ajankohta: Harjoittelun kesto: 3 kk Tyiinantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja I kk: korkeakouluharjoittelijan palkka Palkkaa, harjoittelun muuta rahoitusta ja muita asioita koskevat lisiitiedot: Kesk~Suomen elinkeino-, liikanne- ja ympiiristokaskus maksaa harjoittelijalle 2 kuukauden palkan Palkka-asioista paiittiiviin henkiliin nimi ja yhteystiedot: Hallintojohtaja Arja Erola, puhelin Viimeinen hakupiiiva:~.2013 Tilma kirje on llihatetty seuraaville vastaanottajille:

13 From: Jyvaskylan yllopiston tyoelamapalvelut Subject: Harjoittelupaikka (hydrobiologla), Etela-Savon ELY-keskus, Mikkeli Date: 7. joulukuuta UTC+2.00 To: Sarkkinen Paula Tyonantajan nimi: Etelii-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympiiristokeskus Yhteyshenkilo: Hydrobiologi Pekka Sojakka Liihiosoije: Jiiiikiirinkatu 14 Postinumero: Postijoimipaikka: Mikke6 Puhelinnumero: Siihkopostiosoije: WVI/W-osoije: Harjoillelijan tiirkeimmiiltyotehtiiviit: Osallistuminen Etelii-Savon maakunnan vasienhoijokohteiden (liihinnii jiirvikohteet) taustaselvitysten laadintaan. TyohOn kuuluu ympllristohallinnon fysikaalis-kemiallisten millaustulosten ja vesibiologisten aineistojen sekii paikkatietoaineistojen kiisittelyii, tulkintaa ja tietojen koostamista. Lisiiksi harjoillelija osallistuu vesien tilan seurannan vesija biologisiin niiytteenottotehtiiviin. Harjoillelija~a edepytettiiviit perusvalmiudet: Tyohiin kuuluu tekstinkiisillelyii, taulukkolaskentaa, tiedon tallennusta ja hakua eri tietojiirjestelmistii sekii raportointia eli kohtuulliset tietojenkiisillelyvalmiudet tarvitaan. Hallillava limnologian perusteet. Vesibiologinen lajintuntemus (erityisesti makrofyytit) on eduksi. Maastokelpoisuus. Tyohon sisiiltyy ohjaus, mutta vaatii paljon itseniiistii tyoskentelyii. Ajokortti suotava (viih. B). Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoillalijoiksi: Limnologia I hydrobiologia I ympllristotiateet Harjoittelijoiden miiiirii: 1 kpl Toivottu harjoillelun ajankohta: tai sopimuksen mukaan Harjoillelun kesto: 3 kk Tyonantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja I kk: euroa/kk Palkkaa, harjoillelun muuta rahoijusta ja muija asioita koskevat lisiitiedot: Harjoillelija sijoittuu Etelii-Savon EL Y-keskuksen luonnonsuojelu ja ympiiriston lila -yksikkoon. Harjoillelijan palkkatasossa huomioidaan seuraavia seikkoja: harjoillelijalle suunnite~ujen tehtiivien vaativuus, harjoillelijan valmiudel, osaaminen ja koulutusastelopiskeluvuodet. Etelii-Savon ELY-keskuksessa harjoillelijan kuukausipalkka asettuu euron vlllille kuukaudessa. Yliopiston harjoillelijan rahoijus tulee ella kiiyteltiivissii palkkaukseen. Palkka-asioista piiiittiiviin henkilon nimi ja yhteystiedot: Matti Lappalainen, hallintojohtaja Etelii-Savon ELY -keskus PL 164, Mikkeli Puh Viimeinen hakupiiivii:

14 From: Jyvliskytan yliopiston tyoelamapalvelut Subject: harjoittelutarjouslomake Metsahallitus Pohjanmaan Luontopalvelut Date: 3. joulukuuta UTC+2.00 To. "" <>, Sarkkinen Paula AARRESAAREN HARJOITTELUPAIKKA TARJOUSLOMAKE Tyonantajan nimi: Metsiihall~us Pohjanmaan Luontopalvelut YhteyshenkiiO: Essi Keskinen Uihioso~e: Veteraanikalu 5 Postinumero: Posmoimipaikka: Oulu Puhelinnumero: Sahkopostioso~e: WNI/II-oso~e: Harjo~elijan tiirkeimmiit tyolehtaviit: Vedenalaisinventoinn~ Peramerena. Harjoittelijan ensisijaisiin tyotehtiiviin kuuluu vedenalaisen luonnon videokuvaus veneesta, niiytteenotto ja lajintunnistus, valokuvaus ja sukellusavustajana toimiminen veneessii. Lisiiksi tyohon kuuluu datan tallennusta ja tietokannan yllap~oa sekii monenlaisten varusteiden huottotoimia. Harjo~elijatta edellytettaviit perusvalmiudet: Maasto- ja merikelpoisuuden on oltava erinomainen. Kokemus kenttiityoskentelysta ja pienessa ja tiiviissa ryhmassa toimimisesta on toivottavaa. Tyo vaatii harjo~elijalta mahdollisuuden joustaviin tyoaikoihin. Suurin osa tyoviikoista vietetaan maastossa saarella asuen. Sukelluskoulutus on eduksi mutta ei valttamaton. Peramoottoriveneiden kasittelytaito katsotaan myos eduksi. Tietokoneohjelmista tarv~aan liihinna Microsoft Office-ta~oja. Koulutusala, jonka opiskelijotta haetaan harjo~etijoiksi : biologi (ymparistotieteilijii, maantieteilija, geologi) Harjo~elijoiden maara: 1 kpl Toivottu harjo~elun ajankohta: Harjo~elun kesto: 3-4 kk kk Tyonantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja I kk: n e/kk Palkkaa, harjo~elun muuta rahohusta ja muha asioha koskevat lisiitiedot: Matkapaivarahat maksetaan Palkka-asioista paiittaviin henkilon nimi ja yhteystiedot: Viimeinen hakupaiva: Tiimii kirje on liihetetty seuraavilla vastaanottajille:

15 From: Jyvaskylan yliopiston tyoelamapalvelut Subject: Harjoittelupaikka, Metsahallitus, Pohjanmaan luontopalvelut, Vaasa Date: 7. joulukuuta UTC+2.00 To: Sarkkinen Paula Tyonantajan nimi: Metsiihall~us, Pohjanmaan luontopalvelut Yhteyshenkilo: Anette Back I Tiina Asp Lahioso~e: Wolffintie 36 F 13 (PL 475) Postinumero: Postitoimipaikka: VAASA Puhelinnumero: (Anette) I (Tiina) Sahkopostioso~e : I I/WVI/V-oso~e : ww.v.metsa.fi Harjoittelijan tarkeimmiit tyotehtavat: Vedenalaisinventoinnit Merenkurkussa. Ha~oittelijan ensisijaisiin tyotehtaviin kuuluu vedenalaisen luonnon videokuvaus veneestii, naytteenotto ja lajintunnistus, valokuvaus ja sukellusavustajana toimiminen veneessa. Lisiiksi tyohon kuuluu datan tallennusta ja tietokannan ylliipitoa sekii monenlaisten varusteiden huo~otoimia. HarjoitteUja~a edellytettiiviit perusvalmiudet: Maasto- ja merikelpoisuuden on ottava erinomainen. Kokemus kenttiityoskentelysta ja pienessii ja tiiviissii ryhmassii toimimisesta on toivottavaa. Tyo vaatii harjoittelija~a mahdollisuuden joustaviin tyoaikoihin. Suurin osa tyoviikoista vietetaan maastossa saarella asuen. Sukelluskoulutus on eduksi mutta ei viilttiimiiton. Periimoottoriveneiden kasittalyta~o katsotaan myos eduksi. Tietokoneohjelmista tarv~aan liihinna Microsoft Office-ta~oja. Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi: biologi (maantieteilijii, geologi) Harjoittelijoiden miiiirii: 1 kpl Toivottu ha~oittelun ajankohta: Ha~oittelun kesto: 3 kk Tyonantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja I kk: 1500 Palkkaa, ha~oittelun muuta raho~usta ja mu~a asio~a koskevat lisiitiedot: + matkapaivarahat. Ha~oittelija~a edellytetiiiin viihintiiiin yhden kuukauden ha~oittelutukea yliopiston taholta. Palkka-asioista piiiittiiviin henkilon nimi ja yhteystiedot: Viimeinen hakupiiivii:

16 From: Jyvaskylan yliopiston tyoelamapalvelut Subject: harjoittelutarjouslomake Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Date 3. joulukuuta UTC+2.00 To: "" <>, Sarkklnen Paula AARRESAAREN HARJOITIELUPAIKKATARJOUSLOMAKE Tyonantajan nimi: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympiiristokeskus Yhteyshenkilo: Jaana Marttila rrimo Kinnunen Lilhiosoite: PL 36 (Asemapiliillikonkatu 14) Postinumero: Post~oimipaikka: Helsinki Puhelinnumero: Sllhkopostiosoite: VVVI/VII-osoite: wv..w.ely-keskus.fi/uusimaa Harjoittelijan tiirkeimmat tyotehtiiviit: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympiiristokeskuksen Ympiiristo ja luonnonvarat -vastuualue hakee palvelukseensa 1-2 akvaattisten tieteiden piiii- tai sivuaineopiskelijaa kesiiksi Kesiiharjoittelun kesto on 2-3 kuukautta, alkaen esim tai Piiatehtiivanii on vesiniiytteiden ja biologisten niiytteiden (kasviplankton, pohjaeliiirnet) ottaminen Uudenmaan vesistoistii. Tehtiiviiiin sisii~yy myos muita vesistojen seurantaan liittyvlii toitii, esim. leviiniiytteiden mikroskopointia (vattalajien/-sukujen miiiiritys), leviiseurantaa tai vedenkorkeuksien seurantaa. Harjoittelija~a edeftytettiiviit perusvalmiudet: Tyo edellyttiiii perustietoja vesistoniiytteiden ottamisesta, plankton Ievien tuntemuksesta ja vesillii liikkumisesta. Kartanlukutaito sekii henkiloauton ajokortti oval viilttiimiittomiii. Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi: Akvaattiset tieteet (limnologia, hydrobiologia, kalataloustiede) Harjoittelijoiden miiiirii: 2 kpl Toivottu harjoittelun ajankohta: tai Harjoittelun kesto: 2-3 kk Tyonantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja I kk: euroa/kk Palkkaa, harjoittelun muuta rahoitusta ja muita asioita koskevat lisatiedot: Palkan suuruus riippuu opintojen miiilriistli(suoritetut kurssit /opintopisteet) sekii aiemmasta koulutuksesta ja tyokokemuksesta. Mikiili hakijan on mahdollista saada harjoittelurahaa, siitii pyydetiiiin ilmoittamaan hakemuksessa. Palkka-asioista piiiittiiviin henkilon nimi ja yhteystiedot: Viimeinen hakupaivii: Tiimii kirje on liihetetty seuraaville vastaanottajille:

17 From: Jyvaskylan yliopiston tyoelamapalvelut Subject: harjoittelutarjouslomake Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Date: 3. joulukuuta UTC+2.00 To. Sarkkinen Paula "" <> AARRESAAREN HARJOITTELUPAIKKATARJOUSLOMAKE Tyiinantajan nimi: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Yhteyshenkilo: Perttu Koski Uihiosofte: Elektroniikkatie 3 Postinumero: Postftoimipaikka: Oulu Puhelinnumero: Siihkiipostiosofte: 'WWW-osofte: Harjoittelijan tiirkeimmiit tyiitehtiiviit: Kalatautidiagnostiikka ja kalataumutkimus Harjoittelija~a edellytettavat perusvalmiudet: Harjoittelijan tulisi olla suorittanut perusopinnot a ina kin anatomian ja mikrobiologian osa~a. Kielftaftovaatimukset tulevat taytetyksi lukion kurssien ja ylioppilaskirjoftusten suorittamisen kautta. Veniijiin ja Vietnam in kielen osaaminen lasketaan eduksi paikkaa tiiytettiiessii. Tietotekniikassa riittiiii yliopisto-opiskelijalle normaali Microsoftin Officeohjelmien kiiyttiitafto. Koulutusala, jonka opiskelijofta haetaan harjoittelijoiksi: Eliiinliiiiketiede, eliiintiede, biologia Harjoittelijoiden maara: 1 kpl Toivottu ha~oittelun ajankohta: 3 kk touko-syyskuun aikana 2013 Harjoittelun kesto: 3 kk Tyiinantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja I kk: 1300 /kk Palkkaa, ha~oittelun muuta rahoftusta ja mufta asiofta koskevat lisatiedot: Evira maksaa ha~oittelijan palkan 1300 /kk sekii tyonantajakustannukset kolmen kuukauden aja~a. Toivomme yliopiston osallistuvan laskutusta vastaan yhden- kahden kuukauden palkkakustannuksiin. Ha~oittelupaikkana on Oulun toimipaikka. Lue lisaa meista ja valtiolla tyiiskentelystii osoitteessa Palkka-asioista piiiittiiviin henkilon nimi ja yhteystiedot: Henriikka Ahtiainen, p , , Viimeinen hakupiiivii: Tiimii kirje on liihetetty seuraaville vastaanottajille: fi

18 From: Jyvaskylan yliopiston tyoelaml!palvelut Subject: harjoittelutarjouslomake : Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Date: 1 o. joulukuuta UTC+2.00 To: "" <>, Sarkkinen Paula AARRESAAREN HARJOIITELUPAIKKATARJOUSLOMAKE Tyonantajan nimi: Riista- ja kalatalouden tutkimusla~os Yhteyshenkilo: Panu Orell Liihioso~e: Paavo Havaksen tie 3 Postinumero: Post~oimipaikka: Oulu Puhelinnumero: Siihkopostiosoite: I/IIIIIIIN-oso~e: Harjoittelijan tarkeimmiit tyotehtiivat: Rakennettujen jokien tutkimusohjelman tutkimustyot. Tyotehtaviin kuuluvat mm: lohien radiotelemetriaseurannat, osallistuminen kalojen merkintoihin, kalatieseurannat seka tutkimusaineistojen tallennukset. Harjoittelija~a edellytettaviit perusvalmiudet: Harjoittelija~a edellytetaiin hyvia sosiaalisia ta~oja, kenttiityokelpoisuutta seka halua oppia uusia asio~a. Tietotekniikan perustaidot (mm. word, excel) olisi myos hyva olla hallinnassa. Koulutusala, jonka opiskelijo~a haetaan harjoittelijoiksi: Biologia, kalataloustiede, ymparistotiede, yms. Harjoittelijoiden maara: 1 kpl Toivottu harjoittelun ajankohta: Harjoittelun kesto: 3-4 kk Tyonantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja I kk: 1103 E/kk Palkkaa, harjoittelun muuta raho~usta ja mu~a asio~a koskevat lisatiedot: Harjoittelijapaikan tilyttamisessa eduksi katsotaan jos harjoittelijalla on ns. yliopiston harjoitteluraho~us. Harjoittelupaikikaa kannattaa ku~enkin hakea, vaikka lata harjoitteluraho~usta ei saisikaan. Harjoittelupaikka on Oulu. Palkka-asioista paattavan henkilon nimi ja yhteystiedot: Panu Orell Puh: S-posti: Viimeinen hakupaiva: Tamli kirje on liihetetty seuraaville vastaanottajllle:

19 From: Jyvaskylan yliopiston tyoelamapalvelut Subject: harjoittelutarjouslomake Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Tenojoen kalantutkimusasema Date: 10. joulukuuta UTC+2.00 To. "" <>, Sarkklnen Paula AARRESAAREN HARJOITTELUPAIKKA TARJOUSLOMAKE Tyonantajan nimi: Riista- ja kalatalouden tutkimuslanos, Tenojoen kalantutkimusasema Yhteyshenkilo: Panu Orell LAhiosone: Nuorgamintie 7 Postinumero: Postnoimipaikka: Utsjoki Puhelinnumero: Siihkopostiosone: IMNW-oso~e: WNW.rktl.fi/kala/kalavarallleno_naatamojoen_lohV Harjoittelijan tiirkeimmat tyotehtiiviit: Teno- ja Niiiiliimojoen lohi- ja taimenkantojen seurantatutkimukset. Tyotehtiiviin kuuluvat mm. - Vedenalaiset videoseurannat sekii videoaineistojen analysointi - Tenojoen memaimenien radiotelemetriaseuranta - Sllhkokoekalastukset ja kutulohien pintasukelluslaskennat Harjoittelija~a edellytettiiviit perusvalmiudet: Harjoittelija~a edellytetiiiin hyviii sosiaalisia ta~oja, kenttiityokelpoisuutta sekii hyviiii uimata~oa. Perusvalmiudet tietotekniikassa (excel, word) katsotaan eduksi. Koulutusala, jonka opiskelijo~a haetaan harjoittelijoiksi: Biologia, kalataloustiede, ymparistotiede, yms. Ha~oittelijoiden miiiirii: 1-2 kpl Toivottu ha~oittelun ajankohta: Harjoittelun kesto: 3-4 kk Tyonantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja I kk: 1103 /kk Palkkaa, ha~oittelun muuta raho~usta ja mum aslona koskevat lisiitiedot: Harjoittelijapaikan tiiyttiimisessii eduksi katsotaan jos ha~oittelijalla on ns. yliopiston harjoitteluraho~us (1 kk). Harjoittelupaikkaa kannattaa kuitenkin hakea, vaikka lata harjoitteluraho~usta ei saisikaan. Harjo~elun suomuspaikka on UTSJOKI. Tyonantaja jiirjestiiii majoittumisen Tenojoen kalantutkimusaseman tiloissa. Palkka-asioista piiiittiiviin henkilon nimi ja yhteystiedot: Panu Orell Puh: Viimeinen hakupiiivii: Tiimii kirje on liihetetty seuraaville vastaanottajille:

20 From: Jyvaskylan yliopislon tyoelamapalvelut Subject: FW: Aarresaaren harjoittelutarjouslomake, Riisla- ja kalatalouden tulkimuslaitos Dato: 30. lokakuuta UTC+2.00 To: Sarkkinen Paula AARRESAAREN HARJOITTELUPAIKKA TARJOUSLOMAKE Tyonantajan nimi: Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Yhteyshenkilo: Ville Viihii Liihiosoite: Paavo Havaksen tie 3 Postinumero: Postitoimipaikka: Oulun yliopisto Puhelinnumero: Siihkopostiosoite: \NWVIJ-osoite: Harjoittelijan tiirkeimmiit tyotehtiiviit: Tomionjoen lohen ja meritaimenen vaelluspoikaspyynli ja jokipoikasten siihkokalastukset. Tyotehtiiviin kuuluu mm. poikasrysiin pystytys ja ylliipito, siihkokalastukset, saaliksi saatujen kalojen kiisillely, niiytteenotto ja merkintii. Harjoittelija~a edellytettiiviit perusvalmiudet: Ha~oillelija~a edellytetiiiin halua ja kykyii tyaskennellii maastc.-olosuhteissa. Tyo sisii~ii runsaasti vesillii liikkumista, joten harjoittelijan tulee olla uimalaitoinen. Tyoturvallisuusmiiiiriiyksien tiiyttiimiseksi ensiapukurssin (EA 1) suorittaminen luetaan eduksi. Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi: Biologia, kalataloustiede, limnologia, hydrobiologia, sove~va eliiintiede Ha~oillelijoiden miiiirii: 2 kpl Toivottu ha~oittelun ajankohta: Arvio~a Harjoittelun kesto: 4 kk Tyonantajan maksama bruttopelkka ilman sivukuluja I kk: 1103 eur Palkkaa, ha~oillalun muuta rahoitusta ja muita asioita koskevat lisiitiedot: Harjoillelijalla olisi hyvii olla yliopiston ha~oilleluraha. Paikkaa kannattaa kuitenkin hakea, vaikka ha~oittelurahaa ei olisi lainkaan. Lue lisiili meistii ja va~iona tyoskentelystii osoilleessa Palkka-asioista piiiittiiviin henkilon nimi ja yhteystiedot: Suunnillelija Ville Viihii. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Paavo Havaksen tie 3, PL 413,90014 Oulun yliopisto. Puhelin: , siihkoposti: Viimeinen hakupiiivii:

TÄSSÄ TIEDOSTOSSA HARJOITTELUKOHTEET, JOIHIN HAKEMUKSET JÄTETTÄVÄ PIRHOSELLE 5.2. KLO 12.00 MENNESSÄ WET AARRESAAREN HARJOITTELUPAIKKATARJOUSLOMAKE

TÄSSÄ TIEDOSTOSSA HARJOITTELUKOHTEET, JOIHIN HAKEMUKSET JÄTETTÄVÄ PIRHOSELLE 5.2. KLO 12.00 MENNESSÄ WET AARRESAAREN HARJOITTELUPAIKKATARJOUSLOMAKE TÄSSÄ TIEDOSTOSSA HARJOITTELUKOHTEET, JOIHIN HAKEMUKSET JÄTETTÄVÄ PIRHOSELLE 5.2. KLO 12.00 MENNESSÄ WET AARRESAAREN HARJOITTELUPAIKKATARJOUSLOMAKE Työnantajan nimi: Suomen ympäristökeskus, merikeskus

Lisätiedot

TÄSSÄ TIEDOSTOSSA HARJOITTELUKOHTEET, JOIHIN HAKEMUKSET JÄTETTÄVÄ PIRHOSELLE 19.2. KLO 12.00 MENNESSÄ WET AARRESAAREN HARJOITTELUPAIKKATARJOUSLOMAKE

TÄSSÄ TIEDOSTOSSA HARJOITTELUKOHTEET, JOIHIN HAKEMUKSET JÄTETTÄVÄ PIRHOSELLE 19.2. KLO 12.00 MENNESSÄ WET AARRESAAREN HARJOITTELUPAIKKATARJOUSLOMAKE TÄSSÄ TIEDOSTOSSA HARJOITTELUKOHTEET, JOIHIN HAKEMUKSET JÄTETTÄVÄ PIRHOSELLE 19.2. KLO 12.00 MENNESSÄ WET AARRESAAREN HARJOITTELUPAIKKATARJOUSLOMAKE Työnantajan nimi: Jyväskylän yliopisto, ympäristöntutkimuskeskus

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus mukana arjessa

Varsinais-Suomen ELY-keskus mukana arjessa Varsinais-Suomen ELY-keskus mukana arjessa Yhteistyötä asiakkaiden ja alueen hyväksi Osaavalla työvoimalla menestykseen Houkuttelevalla toimintaympäristöllä uusia asukkaita ja yrityksiä Kehittyvällä ruokaketjulla

Lisätiedot

HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava

HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava HARJOITTELUINFO 2016 5.2.2016 klo 12 Paavo Arvola, harjoitteluasioista vastaava Työssäoppiminen (ITIA02) 10 op Harjoittelu (~8op) 3 kk kokoaikaista työskentelyä harjoittelupaikalla Palkallinen harjoittelutuki

Lisätiedot

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna

Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen, Savonlinna Itä-Suomi Päätös Nro 40/2012/2 Dnro ISAVI/31/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2012 ASIA HAKIJA Metsänomistajia edustavan jäsenen määrääminen Järvi-Suomen Uittoyhdistykseen ja sen hallitukseen,

Lisätiedot

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus ja päätösprosessi. tekniset asiakirjat

Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus ja päätösprosessi. tekniset asiakirjat Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustus ja päätösprosessi Hakemus, hankesuunnitelma ja tekniset asiakirjat Jalkapallon olosuhdepäivät 6.11.2012 Krister Strandberg, Sixten Wackström 6.11.2012 1 Hakemus-,

Lisätiedot

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö

INFIM-harjoittelu. Infotilaisuus 14.2.2013. Harjoitteluinfon sisältö INFIM-harjoittelu Infotilaisuus 14.2.2013 Harjoitteluinfon sisältö Harjoittelutuki ja harjoittelusopimus Harjoittelun tavoitteet ja sisältö Harjoittelun suorittaminen Harjoittelupaikan hakeminen Vinkkejä

Lisätiedot

Oikeustieteiden tiedekunnan harjoittelupaikat vuonna 2015

Oikeustieteiden tiedekunnan harjoittelupaikat vuonna 2015 Oikeustieteiden tiedekunnan harjoittelupaikat vuonna 2015 Harjoittelupaikkoja on 37. LAPPI 1. Työnantajan nimi: Lapin maistraatti Yhteyshenkilö: Alpo Hyvönen Lähiosoite: Hallituskatu 5 C Postinumero: 96100

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012

PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 27/2012/2 Dnro ISAVI/92/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 HAKIJA Pohjois-Karjalan rajavartiosto ASIA Sillan rakentaminen Koitereeseen laskevan Hiienjoen yli, Ilomantsi

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot

Sijaispalvelujärjestelmä - Etusivu. Sijaisrekisteri. Top-5 paikkakunnat. Pikahaku. Www-sivuston oma etusivu ja siihen liittyvät ajankohtaista-nostot

Sijaispalvelujärjestelmä - Etusivu. Sijaisrekisteri. Top-5 paikkakunnat. Pikahaku. Www-sivuston oma etusivu ja siihen liittyvät ajankohtaista-nostot Sijaispalvelujärjestelmä - Etusivu Www-sivuston oma etusivu ja siihen liittyvät ajankohtaista-nostot Sijaisrekisteri Uusin sijainen lisätty 24.8.06, klo 9:00 Sijaisia järjestelmässä 101 kpl Top-5 paikkakunnat

Lisätiedot

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Oulun kaupunki maksaa yleishyödyllisille kuntalisää palkkatuella työllistettävän oululaisen henkilön palkkakuluihin. Kuntalisän maksamisessa noudatetaan Oulun kaupungin

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria 1809 Suomi Venäjän autonomiseksi suuriruhtinaskunnaksi 1812 Helsingistä Suomen pääkaupunki 1827 Turun palo; Akatemia Helsinkiin

Lisätiedot

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki

Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin kylässä, Uusikaupunki Etelä-Suomi Päätös Nro 41/2013/2 Dnro ESAVI/51/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 1.3.2013 ASIA Kalojen kasvattaminen verkkoaltaissa Pujon saaren koillispuolella yhteisellä vesialueella RN:o 876:1 Kettelin

Lisätiedot

Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi.

Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi. Miten toimit, kun löydät sopivan työpaikkailmoituksen? Lue ilmoitus huolellisesti läpi. Selvitä ilmoituksesta pyydetäänkö sinua ottamaan yhteyttä: soittamalla, lähettämällä hakemus tai täyttämällä lomake.

Lisätiedot

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011

Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 106/2011/4 Dnro ESAVI/49/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2011 ASIA Aluehallintoviraston 10.11.2010 antaman vesialueen ruoppausta ym. vesialueelle rakentamista koskevan

Lisätiedot

Kainuu - rikas luonnostaan

Kainuu - rikas luonnostaan Luonto, ihminen ja työ seminaari 4.6.2013 Kainuu - rikas luonnostaan Luonnonvarojen käytön periaatteet: 1. Varovaisuusperiaate 2. Elinkaariajattelu 3. Ennaltaehkäisyperiaate 4. Läheisyysperiaate 5. Aiheuttamisperiaate

Lisätiedot

(ESR ja EAKR) 6.5.2014

(ESR ja EAKR) 6.5.2014 Rakennerahastojen (ESR ja EAKR) hallintouudistus t ELY -keskuksessa sessa 6.5.2014 Paula Alho Rakennerahastojen hallinnointiuudistus Rakennerahastoasioiden hallinnointi keskitettiin vuoden 2014 alusta

Lisätiedot

Sisävesi LIFE IP -diat 16.2.2015

Sisävesi LIFE IP -diat 16.2.2015 Sisävesi LIFE IP -diat 16.2.2015 SISÄVESI LIFE IP SISÄVESI LIFE IP Metsähallituksen koordinoima valtakunnallinen EUrahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa Suomen sisävesien tilaa ja sovittaa

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa

KÄYTÄNNÖN OSAAJIA. Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa KÄYTÄNNÖN OSAAJIA Työelämäyhteistyö liiketalouden koulutusohjelmassa HYVÄT TYYPIT PALVELUKSESSASI Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, tekee työelämälähtöistä tutkimus-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto 55/2014 Talous- ja tukipalvelut 03.10.2014 Osastopäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveysvirasto 55/2014 Talous- ja tukipalvelut 03.10.2014 Osastopäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 400 Asiakasmaksut ja perintä -yksikön taloussihteerin viran täyttäminen, työavain 45-793-14 HEL 2014-011663 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Talous- ja tukiosaston

Lisätiedot

HAKEUTUMISVAIHEEN SÄHKÖINEN HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HAKEUTUMISVAIHEEN SÄHKÖINEN HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA HAKEUTUMISVAIHEEN SÄHKÖINEN HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Koulutusohjelma Liikunnan ammattitutkinto Tutkinnonsuorittaja Koulutuksen ja tutkinnon vastaavat Maria Anttila Tiina Pyykkönen 1. HENKILÖTIEDOT

Lisätiedot

Korkeakouluharjoittelupaikka kesälle 2016

Korkeakouluharjoittelupaikka kesälle 2016 Korkeakouluharjoittelupaikka kesälle 2016 TEM Toimialapalvelu Esa Tikkanen KORKEAKOULUHARJOITTELUPAIKKA KESÄLLE 2016 Työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelu tarjoaa harjoittelupaikkaa kesälle 2016

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

HARJOITTELUPAIKKATARJOUKSET YTK 2014

HARJOITTELUPAIKKATARJOUKSET YTK 2014 HARJOITTELUPAIKKATARJOUKSET YTK 2014 1. AARRESAAREN HARJOITTELUPAIKKATARJOUSLOMAKE Työnantajan nimi: Suomen Rooman suurlähetystö Yhteyshenkilö: Merja Sundberg Lähiosoite: Via Lisbona 3 Postinumero: 00198

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esittely 21.10.2010 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 12.12.2010 1 Pohjois-Pohjanmaan ELYn toiminta-alue Päätoiminta-alue

Lisätiedot

ERITYISTASON RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA

ERITYISTASON RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA ERITYISTASON RATKAISUKESKEINEN PSYKOTERAPIA SEKSUAALISUUDEN SUUNTAUTUMINEN, 90 OP AIKA JA PAIKKA 22.10.2009 joulukuu 2012, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, hyvinvointiyksikkö, Piippukatu 3 / Keskussairaalantie

Lisätiedot

Maisema-alueiden päivitysinventointien asiakaspalvelu ja kuulemisen yhteystiedot. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten osoitteet ja sähköpostit

Maisema-alueiden päivitysinventointien asiakaspalvelu ja kuulemisen yhteystiedot. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten osoitteet ja sähköpostit MAISEMAKUULEMINEN 18.12.2015 Maisema-alueiden päivitysinventointien asiakaspalvelu ja kuulemisen yhteystiedot Ympäristöasioiden asiakaspalvelu Maisema-alueiden päivitysinventointeja koskevissa kysymyksissä

Lisätiedot

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O.

Palkkaa yliopisto-opiskelija! Harjoitteluopas työnantajalle. Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Palkkaayliopisto-opiskelija! Harjoitteluopastyönantajalle LampilaSatu,JurvakainenAnne,PesonenJohannajaLiimatainenJaanaO. Oulunyliopisto Yliopisto-opintojentyöelämäintegraatio-hanke 2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Merentutkimusta tehdään

Merentutkimusta tehdään Helsingin yliopiston Itämeristrategia Luonnos strategiakaudelle 2009-2013 Jorma Kuparinen Merentutkimusta tehdään Yliopistoissa ja korkeakouluissa Valtion tutkimuslaitoksissa (Suomen ympäristökeskus, Geologian

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY3 1 *1159901* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖHARJOITTELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet tulossa Suomeen työtä tai työharjoittelua varten, joka sisältyy valtioiden

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän käyttö. Palveluntuottajan tietojen keruu

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän käyttö. Palveluntuottajan tietojen keruu Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän käyttö Palveluntuottajan tietojen keruu Virallinen nimi Epävirallinen nimi Y-tunnus Yritysmuoto Rekisteröintitunnus OID-koodi Kuvaus PERUSTIEDOT Yrityksen tai

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

03.12.2015. Viite: Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä

03.12.2015. Viite: Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä Etelä-Savo Mikkeli 03.12.2015 Dnro ESAELY/1237/2014 Viite: Laki vesien- ja merenhoidon järjestämisestä ja asetus vesienhoidon järjestämisestä KUULUTUS Valtioneuvosto hyväksyi istunnossaan 3.12.2015 vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg

Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg Työnantajien palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2014 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään harjoitteluun.

Lisätiedot

Koordinaatit: Etelä-Häme Etelä-Savo Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Oulu Pohjanmaa

Koordinaatit: Etelä-Häme Etelä-Savo Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Oulu Pohjanmaa Hakijan nimi Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään) Suomen riistakeskuksen merkinnät: 250, 251, 253 Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Rhy nro Pvm / 20 Päätös nro Henkilötunnus ja puhelin Sähköposti

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi:

HAKEMUS: KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS. 1. Henkilötiedot. Sukunimi: 1 HAKEMUS: Turun kristillinen opisto / opiskelijavalinnat Lustokatu 7 20380 TURKU KOULUNKÄYNNIN JA AAMU JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS (Opisto täyttää: hakemus vastaanotettu:

Lisätiedot

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015

MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Vapaa-ajanasukasvaltuuskunta 13.5.2015 MIKKELIN SEUTU PÖYTÄKIRJA 2/2015 sivu 1 Kokoustiedot Aika: keskiviikkona 13.5.2015 klo 14.05 16.00 Paikka: Mikkelin kaupungintalo (Raatihuonenkatu 8-10), kaupunginhallituksen kokoushuone (2. krs) Jäsenet:

Lisätiedot

VUODEN 2015 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT. ORSI-Ilmoitukset@vero.fi

VUODEN 2015 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT. ORSI-Ilmoitukset@vero.fi VEROHALLINTO PL 325 00052 VERO 24.10.2014 Suomen Kuntaliitto Toinen Linja 14 Diaarinumero 00530 HELSINKI A7/31000/2014 VUODEN 2015 TULOVEROPROSENTIT JA KIINTEISTÖVEROPROSENTIT Verohallinto pyytää huomioimaan,

Lisätiedot

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO:

OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: OPISKELIJAN NIMI: OPISKELIJANUMERO: RYHMÄ: SYNTYMÄAIKA: OPETTAJATUUTORI: AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMISTA HAETAAN SEURAAVASTI (YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT) PO110015 ÄIDINKIELI 4 PO110021 RUOTSI 1 PO110033

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 23/10/2 Dnro PSAVI/73/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Oikaraisen sillan rakentamista ja Hanniojan uoman siirtämistä koskevan aluehallintoviraston päätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012

PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 91/2012/2 Dnro ISAVI/85/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.12.2012 ASIA HAKIJAT Aallonmurtaja-laiturin rakentamiselle asetetun määräajan jatkaminen Pielisen Hökänselän rannassa

Lisätiedot

HARJOITTELU II. Infotilaisuus 10.10.2012 Mervi Jehkonen

HARJOITTELU II. Infotilaisuus 10.10.2012 Mervi Jehkonen HARJOITTELU II Infotilaisuus 10.10.2012 Mervi Jehkonen Perustietoa: PSYS8 Vain psykologian pääaineopiskelijoille Kesto: 5 kokonaista, yhtäjaksoista kuukautta; esimerkiksi 7.1. 6.6.2013 tai 1.8. 31.12.2013

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi TALOUSHALLINNON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola

Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun määräajan pidentäminen, Hollola Etelä-Suomi Päätös Nro 118/2010/4 Dnro ESAVI/204/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA HAKIJAT Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 3/07/1 vedenottoputken rakentamiselle asetetun

Lisätiedot

Haku HELBUS ohjelmiin

Haku HELBUS ohjelmiin Haku HELBUS ohjelmiin Henkilötiedot Valokuva Nimi: Postiosoite: Puhelinnumero: Sähköposti: Syntymäaika: Aiempi koulutus: Liimaa kuvasi tähän. Vastaa seuraaviin esseekysymyksiin suomeksi tai englanniksi

Lisätiedot

Sopimus työssäoppimisympäristöstä

Sopimus työssäoppimisympäristöstä Kanneljärven Opisto TYÖSSÄOPPIMISLOMAKKEET LIITE 1 Sopimus työssäoppimisympäristöstä ILMOITTAUTUMINEN KANNELJÄRVEN OPISTON PYSYVÄKSI TYÖSSÄOPPIMISPAIKAKSI Työnantaja Työpaikka Osoite Työpaikkaohjaajat

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Kaapeleiden rakentaminen Pyhäkosken ja Pyhäkosken kanavan ali, Mäntyharju

Kaapeleiden rakentaminen Pyhäkosken ja Pyhäkosken kanavan ali, Mäntyharju Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 59/2014/2 Dnro ISAVI/21/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2014 ASIA Kaapeleiden rakentaminen Pyhäkosken ja Pyhäkosken kanavan ali, Mäntyharju HAKIJA Suur-Savon Sähkö Oy HAKEMUS

Lisätiedot

Suuntaa uralle! CIMO ja suomalaiset maailmalla. CIMO l Kansainvälinen harjoittelu. Kuvat ja teksti: Jaana Mutanen 15.3.2013

Suuntaa uralle! CIMO ja suomalaiset maailmalla. CIMO l Kansainvälinen harjoittelu. Kuvat ja teksti: Jaana Mutanen 15.3.2013 CIMO ja suomalaiset maailmalla Kuvat ja teksti: Jaana Mutanen Mitä ominaisuuksia kansainvälisessä työssä tarvitaan? CIMOn harjoitteluohjelmat CIMOn harjoitteluohjelmat Opiskelijoille ja vastavalmistuneille,

Lisätiedot

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja:

Tampereen Keilailuliitto Ry 29.09.2012 Kaupin Keilahalli Sivu 1 LUOKKA M-D. SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: SMKJ Naiset, 6 sarjaa eu (29.09.2012) Valvoja: LUOKKA M-D Nimi Seura Liitto Tulos (tas) (x) (viim.s.) 1. Karhu Tuula Mättäjät Joensuu 1302 (150) 2. Heinonen Marja Pmma Tampere 1262 (186) 3. Saukkonen Eeva

Lisätiedot

Vaalipiirilautakunta (pl. Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirin vaalipiirilautakunta) VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALIT: vaalitietojärjestelmä, koulutuspäivät

Vaalipiirilautakunta (pl. Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirin vaalipiirilautakunta) VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALIT: vaalitietojärjestelmä, koulutuspäivät 23.12.2010 43/51/2010 Vaalipiirilautakunta (pl. Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirin vaalipiirilautakunta) VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALIT: vaalitietojärjestelmä, koulutuspäivät Oikeusministeriö kiinnittää vaalipiirilautakuntien

Lisätiedot

Kuinka vesipuitedirektiivi ja muu ympäristölainsäädäntö ohjaa metsätalouden vesiensuojelua

Kuinka vesipuitedirektiivi ja muu ympäristölainsäädäntö ohjaa metsätalouden vesiensuojelua Kuinka vesipuitedirektiivi ja muu ympäristölainsäädäntö ohjaa metsätalouden vesiensuojelua Paula Mononen Pohjois-Karjalan ympäristökeskus Metsätalous ja vesistöt -seminaari, Koli 26.9.2006 Vesipolitiikan

Lisätiedot

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto. Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto-ohjelmat tukevat valtionhallinnon työntekijöiden kansainvälistä liikkuvuutta ja henkilöstön kehittämistä. Kansainvälisen

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

Kuntarekryjärjestelmän viestipohjien tagit 12.8.2014

Kuntarekryjärjestelmän viestipohjien tagit 12.8.2014 Kuntarekryjärjestelmän viestipohjien tagit 12.8.2014 Työnhakijan tietojen tagit (=hakulomakkeen kentät) = Vastaanottajan (työnhakija tai työntekijä) -kentät Henkilötiedot; Sukunimi Henkilötiedot; Etunimi

Lisätiedot

Yhteishaku keväällä 2015. Linnainmaan koulu 13.1.2015

Yhteishaku keväällä 2015. Linnainmaan koulu 13.1.2015 Yhteishaku keväällä 2015 Linnainmaan koulu 13.1.2015 Kevään yhteishaku: Nettihaku missä ja milloin? Hakemus täytetään osoitteessa www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-17.3.2015 Hakuaika päättyy viimeisenä

Lisätiedot

Ohjeet hakupapereiden laatimiseen ulkomaan työssäoppimisjaksoa varten

Ohjeet hakupapereiden laatimiseen ulkomaan työssäoppimisjaksoa varten Ohjeet hakupapereiden laatimiseen ulkomaan työssäoppimisjaksoa varten Johdanto Työssäoppimispaikkaa haetaan ulkomailta samoin kuin muutakin työtä. Hakupapereista: - CV kertoo, kuka olet - Hakukirje kertoo,

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta. Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2013 aikana AMK-tutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2013 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

SOPIMUS 1/6. Viite: Asiantuntijapalvelujen puitesopimus 00I8D,241/2013/KES/1,28.5.2013. Kannonkosken kunta Opintie 2 C, 43300 Kannonkoski

SOPIMUS 1/6. Viite: Asiantuntijapalvelujen puitesopimus 00I8D,241/2013/KES/1,28.5.2013. Kannonkosken kunta Opintie 2 C, 43300 Kannonkoski SOPIMUS 1/6 16.12.2014 KESELY/563/2014/KES/2 TOIMEKSIANTOSOPIMUS Viite: Asiantuntijapalvelujen puitesopimus 00I8D,241/2013/KES/1,28.5.2013 1. SOPIJAOSAPUOLET Tilaajat: Keski-Suomen ELY-keskus, PL 250,

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014

PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 50/2014/2 Dnro ISAVI/15/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 ASIA HAKIJA Puhoksen makasiinilaiturin uusiminen ja valmistelulupa, Kitee Kiteen kaupunki HAKEMUS Kiteen kaupunki

Lisätiedot

Hakuohje Huuli- ja suulakihalkio -perhekursseille

Hakuohje Huuli- ja suulakihalkio -perhekursseille 1(5) Hakuohje Huuli- ja suulakihalkio -perhekursseille Norio-keskus järjestää koko perheelle suunnattuja sopeutumisvalmennuskursseja. Kurssit järjestetään Helsingissä Norio-keskuksen tiloissa, jossa osallistujat

Lisätiedot

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016

Helsingin yliopiston päävalinnan valintakokeet keväällä/kesällä 2016 Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Ajankohta Paikkakunta Lisätietoa Akvaattiset tieteet 26.5.2016 klo 9.00-13.00, Jyväskylä, Oulu, Turku Yhteinen valintakoe biologian ja ympäristötieteiden sekä Jyväskylän,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 770. Tasavallan presidentin asetus

SISÄLLYS. N:o 770. Tasavallan presidentin asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2006 N:o 770 778 SISÄLLYS N:o Sivu 770 Tasavallan presidentin asetus Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen

Lisätiedot

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP)

MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) MAISTERIN TUTKINNON PEDAGOGISET OPINNOT (35 OP) HUOM! Nämä opinnot ovat vain niille opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kandidaatin tutkinnon pedagogiset opinnot syyslukukaudella 2011! Tasatunnein

Lisätiedot

Yliopisto-opiskelijoiden työelämäyhteydet Tari Rantasuo Opopatio 11.10.2013

Yliopisto-opiskelijoiden työelämäyhteydet Tari Rantasuo Opopatio 11.10.2013 Yliopisto-opiskelijoiden työelämäyhteydet Tari Rantasuo Opopatio 11.10.2013 Yliopisto-opiskelijoiden työelämäyhteydett Harjoittelu Opinnäyte- ja projektityöt Muita esimerkkejä ja palaute Työelämäopinnot

Lisätiedot

Hakuohje Huuli- ja suulakihalkio -perhekursseille

Hakuohje Huuli- ja suulakihalkio -perhekursseille HAKUOHJE Hakuohje Huuli- ja suulakihalkio -perhekursseille Norio-keskus järjestää koko perheelle suunnattuja sopeutumisvalmennuskursseja. Kurssit järjestetään Helsingissä Norio-keskuksen tiloissa, jossa

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

HARJOITTELU II INFOTILAISUUS 1.10.2015 MERVI JEHKONEN

HARJOITTELU II INFOTILAISUUS 1.10.2015 MERVI JEHKONEN HARJOITTELU II INFOTILAISUUS 1.10.2015 MERVI JEHKONEN Osaamistavoitteet Opiskelija osaa soveltaa psykologin työssä vaadittavia työtapoja ja menetelmiä jollakin psykologian sovellusalueella. Hän pystyy

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen 1 Kyselylomakkeen on laatinut HELA:n tohtorikoulutettava Kirsi-Maria Hytönen (kianhyto@jyu.fi). Apuna on käytetty lähteenä eri yliopistoissa tehtyjä selvityksiä: Hänninen, Kirsi 2005. Turun yliopiston

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 41/10/2 Dnro PSAVI/79/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.7.2010 1 ASIA LUVAN HAKIJA Tikkalansalmen raittisillan rakentamisajan jatkaminen, Sotkamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen hakupalvelu

Aikuiskoulutuksen hakupalvelu Aikuiskoulutuksen hakupalvelu SADe-hankkeen tilannekatsaus Opintopolun vastuukäyttäjille 5.6.2014 erityisasiantuntija Sari Ellonen, Opetushallitus Vastuukäyttäjien nimeämistilanne Koulutuksen järjestäjiä

Lisätiedot

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa

Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Tietotekniikan koulutus Savonlinnassa Paikka Savonlinnan ammatti ja aikuisopisto Pohjolankatu 4 6, Savonlinna Hinta 80 euroa/osallistuja, sisältää 20 h Koulutuspäivän kesto 5 tuntia, klo 10:00 15:00 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

Miten tulkita työpaikkailmoituksia Työhakemuksen tekeminen

Miten tulkita työpaikkailmoituksia Työhakemuksen tekeminen Miten tulkita työpaikkailmoituksia Työhakemuksen tekeminen kevätlukukausi 2013 työelämäasiantuntija Annamari Rovamo Jyväskylän yliopiston työelämäpalvelut annamari.rovamo@jyu.fi, p. 050 376 1198 Mitä työnantaja

Lisätiedot

LUPAHAKEMUS KOIRAKOKEEN PITÄMISEKSI TAI KOIRAN KOULUTTAMISEKSI (metsästyslain 52 :n 1 momentti)

LUPAHAKEMUS KOIRAKOKEEN PITÄMISEKSI TAI KOIRAN KOULUTTAMISEKSI (metsästyslain 52 :n 1 momentti) Hakijan nimi Yhteyshenkilö (jolle päätös lähetetään) Suomen riistakeskuksen merkinnät: 700 Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Rhy nro Pvm / 20 Päätös nro Henkilötunnus ja Sähköposti Koordinaatit: P

Lisätiedot

VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021

VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021 VESIENHOITOSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIKSI 2016-2021 Anne Laine, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 29.10.2014 1 Pintavesien ekologinen tila Yksityiskohtaista tietoa

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot

Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot U-H Rakennus Oy Työnantajan perustiedot ja työntekijätiedot Ohje Excel-tiedoston täyttöön Sisällys 1 Yleistä... 1 1.1 Työnantajan perustiedot... 1 1.2 Työntekijätiedot... 4 1 Yleistä Rakennustyömaan päätoteuttajana

Lisätiedot

ELY-keskus vesienhoidon toimijana ennen ja nyt

ELY-keskus vesienhoidon toimijana ennen ja nyt ELY-keskus vesienhoidon toimijana ennen ja nyt VESIENHOIDON VAPAAEHTOINEN JÄRJESTÄYTYMINEN POHJOIS- POHJANMAALLA 4.2.2014 Oulu Heikki Aronpää, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Vesienhoidon tavoitteena vesien

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Työvoimakoulutuksen hankintasopimus 0298/57/14 Yhteishankinta/RekryKoulutus

Työvoimakoulutuksen hankintasopimus 0298/57/14 Yhteishankinta/RekryKoulutus 1(6) Dnro UUDELY/3022/05.14.02/2013 Työvoimakoulutuksen hankintasopimus 0298/57/14 Yhteishankinta/RekryKoulutus Koulutuksen ostajat: Koulutuksen myyjä: Momentilta 32305103 (työvoimakoulutus), siirtomääräraha

Lisätiedot

OHJELMA. Keskiviikko 8.10.2014. 8.15 Rekisteröityminen 9.00 Tervetuloa tilaisuuteen! Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo

OHJELMA. Keskiviikko 8.10.2014. 8.15 Rekisteröityminen 9.00 Tervetuloa tilaisuuteen! Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo Kalamarkkinat tiede- ja tekniikkapäivät rakennettujen vesien tilan parantamiseksi 8.-9.10.2014 Ravintola Koskenranta (os. Katariina Saksilaisen katu 9, Helsinki) OHJELMA 8.15 Rekisteröityminen 9.00 Tervetuloa

Lisätiedot

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Seinäjoen ammattikorkeakoulu Tampereen ammattikorkeakoulu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Miksi Seinäjoelle? Tarve koulutuksen järjestämiselle nousi esiin Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP)

Lisätiedot