.., Pirhonen Juhani. Sundell Pekka 18. tammikuuta :04 Pirhonen Juhani Harjoittelija kesaksi From: Sent: To: Subject:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ".., Pirhonen Juhani. Sundell Pekka 18. tammikuuta 2013 9:04 Pirhonen Juhani Harjoittelija kesaksi 2013. From: Sent: To: Subject:"

Transkriptio

1 Pirhonen Juhani From: Sent: To: Subject:.., Sundell Pekka 18. tammikuuta :04 Pirhonen Juhani Harjoittelija kesaksi '. Tyonantaja ja yhdyshenkilo: Jyvaskylan yliopisto, ymparistontutkimuskeskus (Pekka Sundell, puh ). Tarkeimmat tyotehtavat: Osallistuminen kalatutkimusten maastotoihin (mm. verkkokoekalastus, sahkokoekalastus, koeravustus) ja aineistojen kasittelyyn. Harjoittelijalta edellytettavat perusvalmiudet: Maastokokemus lasketaan eduksi. Word ja Excel tarkeimmat ohjelmat. Toivottu harjoittelun ajankohta: Maj alkaen. Harjoittelun kesto: 3 kk. Tyonantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja: Lisatiedot: Maastotoihin liittyvat matkakorvaukset maksetaan VALTION MATKUSTUSSAANNON MUKAISESTI. T. Pekka Pekka Sundell, tutkija Jyvaskylan yliopisto, Ymparistontutkimuskeskus PL 35 (yad), Jyvaskylan yliopisto Matkapuhelin: Sahkoposti: 1

2 From: Jyvaskylan yliopiston tyoelamapalvelut Subject: harjoittelutarjouslomake Suomen ymparistokeskus Date: 10. joulukuuta UTC+2.00 To: Sarkkinen Paula "" <> AARRESAAREN HARJOITTELUPAIKKATARJOUSLOMAKE Tyonantajan nimi: Suomen ymparistokeskus Yhtayshenkilo: Maria Arola Lahiosotte: Mechalininkatu 34 Postinumero: Postttoimipaikka: Helsinki Puhelinnumero: Siihkopostiosotta: WNW-osotte: Harjoittelijan tiirkeimmiit tyotehtiiviit: - Vesistojen kunnostuksean ja hottoon Jiittyvien SYKEn www-sivujen piiivttys ja siirto uutaen verkkopalveluun - Aineistojen kokoaminen ja kiisittely - Kunnostusaiheisten tapahtumien jii~estiimisessii avustaminen - Maastotyot, mm. kunnostettujen kohteiden seuranta, valokuvaus - Mahdolliset muut vesistojen kunnostukseen ja hottoon Jiittyviit tehtiiviit Harjoittelija~a edelly1ettiiviit perusvalmiudet: - Hyvii suomenkielen ki~allinen ilmaisu - Hyvii englanninkielen suullinen ja ki~allinen tatto - Kokemus verkkosivujen tuottamisesta katsotaan eduksi - Ha~oittelun suorituspaikka on Helsinki Koulutusala, jonka opiskelijotta haetaan ha~oittelijoiksi: biologia, limnologia, maantiede, vesitekniikka Harjoittelijoiden miiarii: 1 kpl Toivottu ha~oittelun ajankohta: Harjoittelun kesto: 3 kk Tyonantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja I kk: opintopisteista riippuen /kk Palkkaa, ha~oittelun muuta rahoitusta ja mutta asiotta koskevat lisiitiedot: Kaarina Lehtonen-Nurmio, SYKE Palkka-asioista piiiittiivan henkilon nimi ja yhtaystiedot: Kaarina Lehtonen-Nurmio, SYKE Viimeinen hakupaiv~013 Tiima kirja on liihetetty seuraavilla vastaanottajille:

3 Haimi Jari From: Sent: To: Subject: Jyvaskylan yliopiston tyoelamapalvelut 7. tammikuuta :25 Haimi Jari; harjoittelutarjouslomake Etela-Pohjanmaan ELY-keskus AARRESAAREN HARJOITIELUPAIKKATARJOUSLOMAKE Tyonantajan nimi: Etela-Pohjanmaan ELY-keskus Yhteyshenkilo: Anssi Teppo Lahiosoite: PL 262 Postinumero: Postitoimipaikka: Vaasa Puhelinnumero: Sa h ko posti osoite: a nssi. te e ly-keskus. fi WWW-osoite: Harjoittelijan tarkeimmat tyotehtavat: Kyronjoen kuormituskartoitus vedenhankinnan kannalta (Vaasan kaupunki ottaa raakaveden Kyronjoesta ja humus on ongelma). Mahd. opinnaytetyo. Tutkimussuunnitelma->tutkimus->raportointi. Ymparistohallinnon vedenlaaturekisterien hyodyntaminen. Harjoittelijalta edellytettavat perusvalmiudet: Opinnot loppuvaiheessa. Maastokelpoisuus vesinaytteenottoon. Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi: Limnologia, hydrobiologia, vesikemia tai muu soveltuva (yhdistelma) Harjoittelijoiden maara: 1 kpl Toivottu harjoittelun ajankohta: Harjoittelun kesto: 3 kk Tyonantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja I kk: 1620 Palkkaa, harjoittelun muuta rahoitusta ja muita asioita koskevat lisatiedot: Korkeakoulun harjoittelutuki toivottava. Hakemukset osoitteeseen: Harjoittelupaikkakunta Vaasa. Palkka-asioista paattavan henkilon nimi ja yhteystiedot: Matti Seppala Etela-Pohjanmaan ELY-keskus PL 156 1

4 From: Jyvaskylan yliopiston tyoelamapalvelut Subject: harjoittelutarjouslomake Metsahallitus, Luontopalvelut Date 3. tammikuuta UTC+2.00 To: Sarkkinen Paula "" <> AARRESAAREN HARJOITIELUPAIKKA TARJOUSLOMAKE TyOnantajan nimi: Metsiihall~us, Luontopalvelut YhteyshenkHii: Mats Westerbom Uihioso~a : Vemissakatu 4 Postinumero: Posf~oimipaikka: Vantaa Puhelinnumero: SiihkiipostiosoHe: WWW-oso~e: WWN.metsa.fi Harjoittelijan tiirkeimmiit tyiitehtiiviit: MetsiihaiiHus hoitaa vahion maa- ja vesialueita, eli yli km'. Tiistii on merivesialueita noin neljiisosa eli yli km'. Meribiologisen toimintamme piiiitavohe on ltiimeren meri- ja rannikkoluonnon tiedon kartuttaminen ja kestiivii merialueiden hallinta. Toimimme koko rannikolla ja tiihiin tyohiin haemme yliopistoharjoittelijoita. Tyiitehtiiviin kuuluu osallistuminen vedenalaisen meriluonnon inventoinnin kenttiitiiihin sekii aineiston kiisittelyyn ja tallentamiseen. Tehtiiviiiin valittaviha edellytetiiiin reipasta miehii, sekii yleistii maastokelpoisuutta. Sukelluskokemus, venekiisittely1aidot ja hyvii merilajiston tuntemus katsotaan eduksi. Useiden piiivien yhtiijaksoinen kenttiityii saaristossa on tyiitehtiivissii yleistii. HarjoittelijaHa edellytettiiviit perusvalmiudet: Tietotekniikka: Microsoftin perusohjelmien hallinta. Kiel~aito: Suomi, Ruotsi Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi: Luonnontieteet, Biotieteet Harjoittelijoiden miiiirii: 4 kpl Toivottu harjoittelun ajankohta: Kesii- Syyskuu Harjoittelun kesto: 2-3 kk Tyiinantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja I kk: n 1600 Palkkaa, harjoittelun muuta raho~usta ja muita asioita koskevat lisiitiedot: Etusijalla oval ne hakijat jotka oval onnistuneet saamaan laitoksen valtionhallinnon harjoittelupaikan. Palkka-asioista piiiitliiviin henkiliin nimi ja yhteystiedot: Ari Laine Viimeinen hakupiiivii: Tllmii kirje on liihetetty seuraaville vastaanottajille:

5 From: Jyvaskylan yliopiston lyoelamapalvelul Subject: harjoittelutarjouslomake Suomen ympiiristokeskus Date: 11. joulukuula UTC+2.00 To: "" <>, Sarkkinen Paula AARRESAAREN HARJOITIELUPAIKKA TARJOUSLOMAKE Tyonantajan nimi: Suomen ympiiristokeskus Yhteyshenkilo: Jukka Aroviita Liihiosoite: Paavo Havaksen tie 3 Postinumero: Posmoimipaikka: Oulu Puhelinnumero: Siihkopostiosoite: WIMIV-osoite: Harjoittelijan tiirkeimmiiltyotehtiiviit: Haemme Syken vesikeskuksen sisavesiyksikkoon Oulun toimipaikkaan 2 korkeakouluharjoittelijaa. Tyolehtiiviilliiltyviil maa- ja metsiitalouden kuormittamien sisiivesien biologiseen seurantaan ja jokikunnostusten ekologisten vaikutusten tutkimukseen. Kohderyhminii oval etenkin pohjaeliiimet ja vesikasvil. Tiirkeimmiiltyotehtiiviit oval: -sisiivesien ekologisen tilan seurannan maastotyot-laboratoriotyot -seuranta-aineistojen tallennus ja kiisittely -kirjallisuusselvilykset Harjoittelija~a edellytettiiviil perusvalmiudet: Kielitaitona suomi ja englanti, Microsoft Officen hyvii tuntemus, valmius maastotyoskentelyyn joilla ja/tai jiirvillii, ajokortti on eduksi. Tehtiiviissii vaadilaan motivaatiota, tarkkuutta ja huolellisuutta. Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi: Vesistotieteet, biologia, hydrobiologia, limnologia, luonnonmaantiede Harjoittelijoiden miiiirii: 2 kpl Toivottu harjoittelun ajankohta: Harjoittelun kesto: 3 kk Tyonantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja I kk: , opintopisteistii riippuen Palkkaa, harjoittelun muuta rahoitusta ja muita asioita koskevat lisiitiedot: Yliopiston harjoittelijatuki voidaan katsoa eduksi. Palkka miiiiriiytyy opintopisteiden mukaan. Lue lisiiii meistii ja valtiolla tyoskentelystii sivustolla www. va~iolle.fi. Palkka-asioista piiiittiiviin henkilon nimi ja yhteystiedot: Kaarina Lehtonen-Nurmio puh Viimeinen hakupiiivii: Tiimii kirje on liihetetty seuraaville vastaanottajille:

6 From: Jyvilskyliln yliopiston tyoelilmilpalvelut Subject: harjoittelutarjouslomake Pohjois-Karjalan EL Y-keskus Date 13. joulukuuta UTC+2.00 To: Sarkkinen Paula "" <> AARRESAAREN HARJOITIELUPAIKKA TARJOUSLOMAKE Tyonantajan nimi: Pohjois-Karjalan ELY-keskus Yhteyshenkilo: Paula Mononen Liihiosone: PL 69 (Torikatu 36 A) Postinumero: Postnoimipaikka: Joensuu Puhelinnumero: Siihkopostiosone: W.JVW..osone: Harjoittelijan tiirkeimmiil tyotehtiiviit: Vesienhonosuunnnelman tarkistamiseen liittyviit kuormnus- ym. selvnykset pintavesien ja pohjavesien osalta, mukaan lukien niiytteenotto- ja maastotehtiiviit Harjoittelija~a edellytettiiviit perusvalmiudet: Hyodyksi on paikkatietojiirjestelmien (ArcGis) ja Excel-taulukkolaskentaohjelman tuntemus ajokortti Koulutusala, jonka opiskelijona haetaan harjoittelijoiksi: hydrobiologia, limnologia, hydrogeologie Harjoittelijoiden miiiirii: 1 kpl Toivottu ha~oittelun ajankohta: Esim , alonus mieluimmin viimeistiiiin 1.6. Ha~oittelun kesto: 3 kk Tyonantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja 1 kk: Bruttopalkka 1300 /kk tai 1500 /kk, jos opintopistem on yli 150 Palkkaa, harjoittelun muuta rahonusta ja muna asiona koskevat lisiitiedot: Paikan ehtona on yliopiston myontamii ha~oittelutuki Palkka-asioista piiiittiiviin henkilon nimi ja yhteystiedot: Heli Miiiittiinen, puh Viimeinen hakupiiivii: Tiimii kirje on liihetetty seuraaville vastaanottajille:

7 From: JyvaskyUin yliopiston tyoelamapalvelut Subject: Harjoittelupaikka, Suomen ymparisttikeskus, Jyvaskyla Date: 13. joulukuuta UTC+2.00 To: Mattila Leena Paukama Tuula Sarkkinen Paula TyCinantajan nimi: Suomen ymparistokeskus Yhteyshenkilo: Heidi Ahkola Liihioso~e: Technopolis, Survontie 9 Postinumero: Post~oimipaikka: Jyviiskylii Puhelinnumero: Siihkopostioso~e: Wo/1/W-oso~e: Harjoittelijan tiirkeimmat tyotehtiiviit: Harjoittelijan tehtiiviin kuuluu vesi-, sedimentti ja passiivikeriiinniiytteiden kiisittely laboratoriossa, sekii osallistuminen niiytteenottoon Pohjois-Piiijiinteellii. Lisaksi tehtiiviinii on erilaisissa tutkimusprojekteissa avustaminen. Harjoittelijafta edellytettiiviit perusvalmiudet: Perustiedot taulukkolaskennasta ja tekstinkasittelystii. Koulutusala, jonka opiskelijo~a haetaan harjoittelijoiksi: Kemia, ympiiristotieteet, akvaattiset tieteet Ha~oittelijoiden rniiiirii: 1 kpl Toivottu ha~oittelun ajankohta: Sovittavissa viilillii Ha~oittelun kesto: 3 kk Tyonantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja I kk: Palkkaa, ha~oittelun muuta raho~usta ja mu~a asio~a koskevat lisiitiedot: Kolman kuukauden harjoittelussa Suomen ympiiristokeskus (SYKE) maksaa kahden kuukauden ja yliopisto yhden kuukauden palkan. Ha~oittelu tapahtuu Suomen ympiiristokeskuksen Jyviiskyliin toimipaikassa (Survontie 9). Lue lisiiii me isla ja valtiolla tyoskentelystii osoitteessa WNW. vattiolle.fi Palkka-asioista piiiittiiviin hen khan nimi ja yhteystiedot: Kaarina Lehtonen-Nurmio, Suomen ymparistokeskus, puh Viimeinen hakupiiivii:

8 From: Jyvi!skylan yliopiston tyoeli!mi!palvelut Subject: harjoittelutarjouslomake Etela-Pohjanmaan ELY-keskus Date: 26. marraskuuta UTC+2.00 To: Sarkkinen Paula "" <> AARRESAAREN HARJOIITELUPAIKKA TARJOUSLOMAKE Tyonantajan nimi: Etelii-Pohjanmaan ELY -keskus Yhteyshenkilo: Jyrki Latvala Liihioso~a: Alvar Aallon katu 8 Postinumero: Post~oimipaikka: Seiniijoki Puhelinnumero: Siihkopostiosoite: WI/VIN-oso~e: Harjoiltelijan tiirkeimmiiltyotehtiiviit: Kyronjoen alueen pienvesien ja viihiivetisten uomien tilan ja kunnostusmahdollisuuksien karto~us. Harjoiltelija~a edelly1ettiiviit perusvalmiudet: Kyky ~seniiiseen tyoskentelyyn. Kyky maastossa liikkumiseen. Koulutusala, jonka opiskelijo~a haetaan harjoillelijoiksi: Biologia tai muu sove~uva. Harjoiltelijoiden miiiirii: 1 kpl Toivottu harjoiltelun ajankohta: kesii 2012 Harjoiltelun kesto: 3 kk Tyonantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja I kk: 1620 Palkkaa, harjoillelun muuta raho~usta ja mu~a asio~a koskevatlisiitiedot: Korkeakoulun harjoiltelutuki viilttiimiiton. Hakamukset siihkopostina Jyrki Latvalalle. Harjoiltelupaikkakunta Seiniijoki. Palkka-asioista piiiittiiviin henkilon nimi ja yhteystiedot: Jyrki Latvala, , Etelii-Pohjanmaan ELY -keskus, PL 156, Seiniijoki Viimeinen hakupiiivii: Tiimii kirje on liihetelly seuraaville vastaanottajille:

9 From Jyvaskylan yliopiston tyoelamapalvelut Subject: harjoittelutarjouslomake Kaakkois-Suomen EL Y-keskus Date. 13. joulukuuta UTC+2.00 To. ' " <>, Sarkklnen Paula <paula.sarkkinen jyu.fl> AARRESAAREN HARJOITIELUPAIKKATARJOUSLOMAKE Tyonantajan nlmi: Kaakkois-Suomen EL Y-keskus Yhteyshenkilti: hydrobiologi Jouni Torronen. puh Liihiosoite: Salpausseliinkatu 22 Post1numero: Postrtoimipaikka: Kouvola Puhelinnumero: Siihktipostiosoite: ki~aamo. kaakko i s - suom - keskus. fi WVVW-osoite: Harjoiltelijan tiirkeimmiit tyotehtavat: Hydrobiologiharjoittelija: leviiseurannan, ja vesistoniiytteenoton tehtiiviit. Harjoitte lija~a edellytettiiviit perusvalmiudet: Planktonlevien tuntemus (leviiniiyttelden mikroskopointi), merikelpoisuus. Automaattisten mittalartteistojen kanssa toimiminen vaatii hieman teknista patevyytta. Koulutusala, jonka opiskelijorta haetaen ha~oittelijoiks i : hydrobiologia Ha~oittelijoiden miiiirii: 1 kpl Toivottu ha~oittelun ajankohta: Harjoittelun kesto: 3 kk Tyonantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja I kk: Elkk Palkkaa, ha~oittelun muuta rahoitusta ja muita asioita koskevat lisiltiedot: Palkka riippuu opintopisteiden ja opintovuosien maiirastii. Tyonantaja tarjoaa paikkaa va1kkei saisikaan ha~oittelutukea. Palkka-asioista paiittavan henkilon nimi ja yhteystiedot: HenkilostopiiiillikkO Sanna Palin-Helkala, puh fi ja ylitarkastaja Maija-Li sa Louko, puh , Viimeinen hakupiiivii: Tiimii kirje on liihetetty seuraaville vastaanottajille:

10 From: Jyvliskylan yliopiston tyaelamapalvelut Subject. harjoittelutarjouslomake Keski-Suomen ELY-keskus Date 12. joulukuuta UTC+2.00 To: "" <>, Sarkkinen Paula AARRESAAREN HARJOITIELUPAIKKATARJOUSLOMAKE Tyonantajan nimi: Keski-Suomen EL Y-keskus Yhteyshenkilo: Anssi Eloranta Liihioso~e: PI 250 Postinumero: Post~oimipaikka: Jyviiskylii Puhelinnumero: Siihkopostioso~e: I/INI/W-oso~e: Harjoittelijan tiirkeimmiit tyotehtiiviit: Punaleviit (Rhodophyta)kuuluvat maamme puutteellisimmin tunnettuihin vesielioihin. Heiken tuntemuksen vuoksi lajiryhmiiii ei ole voitu myoskiiiin huomioida va~akunnallisessa uhanalaisuuskarto~uksessa. Nyt meneilliiiin olevassa tutkimuksessa selv~etiiiin intensiiviseurannalla punalevien esiintymistii ja sove~uvuutta biologisen seurannan viilineeksi. Harjoittelijan piiiitehtiiviinii on punaleviiniiytteiden keriiiiminen koko Keski-Suomen maakunnan alueella etukiiteen sovittavan ohjelman mukaisesti. Ha~ottelijan tehtiiviin voivat kuulua niiytteenoton ohella niiytetietojen tallentaminen, laj~unnistus yms. punaleviltutkimukseen liittyviit toimet. Harjottelijalla on myos mahdollisuus gradu-aineistoon sekii gradutyon huippuohjaukseen ememusprofessori Pertti Elorannan opastuksella. Harjoittelija~a edellytettiiviit perusvalmiudet: Opiskelijalta edellytetiiiin yliopistollista peruskoulutusta bio- ja ympiiristotieteissii, oma-aloitteisuutta, maastokokemusta, autonajotaitoa sekii s~outuminen tehtiiviin edellyttiimiiiin aikatauluun.er~yisesti tarv~aan uimata~oa ja pelkiiiimiittomyyttii puroissa ja jokiuomassa kahlaamiseen. Lisiietuina huomioidaan gps-laitteiden kiiyttotaidot, tietotekniset Ia idoi, Keski-Suomen maakuntatuntemus sekii innostus joki-ja purovesissii kahlaamiseen. Koulutusala, jonka opiskelijo~a haetaan harjoittelijoiksi: Bio- ja ympiiristotieteet Harjoittelijoiden maiirii: 1 kpl Toivottu harjoittelun ajankohta: Harjoittelun kesto: 2 kk (3 kk) kk Tyonantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja I kk: /kk (jos korkeakouluopintopiste~ii yli 150) Palkkaa, harjoittelun muuta raho~usta ja mu~a asio~a koskevat lisiitiedot: Palkka-asioista piiiittiiviin henkilon nimi ja yhteystiedot: K-S ELY -keskuksen hallintopiiiillikko Arja Erola puh: sp: Viimeinen hakupiiivii: Tiimii kirje on liihetetty sauraaville vastaanottajille:

11 I From: Jyvaskylan yliopiston tyoelamapalvelut Subject: Korkeakouluharjoittelija Keski-Suomen ELY keskus Date: 12. joulukuuta UTC+2.00 To: Sarkkinen Paula "" <> Tehtavanimike Korkeakoul uharj oittel ija Rekrytoi ntitarpeemme Keski-Suomen ELY -keskus yhdessa emeritusprofessori Pertti Elorannan kanssa on selvittamassa punalevien (Rhodophyta) esiintymistaja soveltuvuutta virtavesien seurantaaan. Tama lajiryhma kuuluu maamme puutteellisimmin tunnettuihin vesielioihin. Heikon tuntemuksensa vuoksi sita ei ole myoskaan voitu huomioida valtakunnall isessa uhanal aisuuskartoituksessa. Keski-Suomen ELY -keskus etsii nyt rei pasta, oma-aloitteista, maastokokemuksen, peruskoulutuksen ja ajokortin omaavaa yliopisto-opiskelijaa intensiiviseen naytteenottotyohon 2 (mahdollisesti 3) kolmeksi kuukaudeksi Keski-Suomen alueella kesalla Lisabonuksena on mahdollisuus gradu-aineistoonja gradutyohon hui ppuohjauksessa! Tyotehtavan sijaintipaikkakunta Keski-Suomen maakunta Tyon alkamisajankohtaja kesto Kesto 2 kk (+ 1kk) Palkka I 500 /kk Uos opintopisteita yli 150) Tyonantajan nimi Keski-Suomen ELY -keskus Lahiosoite Pl250 Postinumero Postitoimipaikka Jyvaskyla Yhteyshenkilo Anssi Eloranta Sahkopostiosoite Puhelinnumero Fax Viimeinen hakupaiva lauantai 30. maaliskuuta 2013, 00.00

12 From: Jyvllskylan yliopiston tyoelamapalvelut Subject: ha~oittelutarjouslomake Keski-Suomen elinkelno-, liikenne- ja ymparistokeskus Date: 11. joulukuuta UTC+2.00 To: Sarkkinen Paula "" <> AARRESAAREN HARJOITTELUPAIKKA TARJOUSLOMAKE Tyiinantajan nimi: Kesk~Suomen elinkeino-, liikenne- ja ymparistiikeskus Yhteyshenkilii: Arja Koistinen Lahiosoite: Piippukatu 11 (lnnova 1, kirjaamon osoite), PL 250 Postinumero: Postitoimipaikka: Jyvaskylii Puhelinnumero: Siihkopostiosoite: 'I/INWI/-osoite: Harjoittelijan tilrkeimmiit tyiitehtaviit: VaHakunnaltisen haittalevaseurannan toteuttaminen kesiillii Tehtiiviin kuuluu mm. asiakaspalvelua, leviinaytteiden tunnistamista (mikroskopointi), niiytetietojen tallentamista ja tiedottamista sekii nettipiiivitysten tekemistli (mm. JarviWiki -palvelu). Vesienhoidon suunnitteluun liittyvien tietojen kokoaminen ja kiisittely (esim. piiiistotietojen haul VAHTI-rekisteristii). Avustaminen valvonnan vuosiyhteenvedon 2012 laatimisessa. Laitostarkastuksiin liittyviit avustavat tehtiiviit. HarjoittelijaHa edellytettavat perusvalmiudet: Kasviplanktonin peruslajintuntemus ja mikroskopointitaito katsotaan eduksi. Tehtiiviissa on myiis eduks1 oma-aloitteellisuus, kyky itseniiiseen tyokentelyyn, maastoty6kokemus seka taito kirjallisten esitysten laatimiseen. Tietotekniikan osaha edellytyksenli tavanomaiset perusvalmiudet. Hakijalla on hyvli alia ajokortti. Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi: bio- ja ympiiristotieteet Harjoittelijoiden miiiira: 1 kpl Toivottu harjoittelun ajankohta: Harjoittelun kesto: 3 kk Tyiinantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja I kk: korkeakouluharjoittelijan palkka Palkkaa, harjoittelun muuta rahoitusta ja muita asioita koskevat lisiitiedot: Kesk~Suomen elinkeino-, liikanne- ja ympiiristokaskus maksaa harjoittelijalle 2 kuukauden palkan Palkka-asioista paiittiiviin henkiliin nimi ja yhteystiedot: Hallintojohtaja Arja Erola, puhelin Viimeinen hakupiiiva:~.2013 Tilma kirje on llihatetty seuraaville vastaanottajille:

13 From: Jyvaskylan yllopiston tyoelamapalvelut Subject: Harjoittelupaikka (hydrobiologla), Etela-Savon ELY-keskus, Mikkeli Date: 7. joulukuuta UTC+2.00 To: Sarkkinen Paula Tyonantajan nimi: Etelii-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympiiristokeskus Yhteyshenkilo: Hydrobiologi Pekka Sojakka Liihiosoije: Jiiiikiirinkatu 14 Postinumero: Postijoimipaikka: Mikke6 Puhelinnumero: Siihkopostiosoije: WVI/W-osoije: Harjoillelijan tiirkeimmiiltyotehtiiviit: Osallistuminen Etelii-Savon maakunnan vasienhoijokohteiden (liihinnii jiirvikohteet) taustaselvitysten laadintaan. TyohOn kuuluu ympllristohallinnon fysikaalis-kemiallisten millaustulosten ja vesibiologisten aineistojen sekii paikkatietoaineistojen kiisittelyii, tulkintaa ja tietojen koostamista. Lisiiksi harjoillelija osallistuu vesien tilan seurannan vesija biologisiin niiytteenottotehtiiviin. Harjoillelija~a edepytettiiviit perusvalmiudet: Tyohiin kuuluu tekstinkiisillelyii, taulukkolaskentaa, tiedon tallennusta ja hakua eri tietojiirjestelmistii sekii raportointia eli kohtuulliset tietojenkiisillelyvalmiudet tarvitaan. Hallillava limnologian perusteet. Vesibiologinen lajintuntemus (erityisesti makrofyytit) on eduksi. Maastokelpoisuus. Tyohon sisiiltyy ohjaus, mutta vaatii paljon itseniiistii tyoskentelyii. Ajokortti suotava (viih. B). Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoillalijoiksi: Limnologia I hydrobiologia I ympllristotiateet Harjoittelijoiden miiiirii: 1 kpl Toivottu harjoillelun ajankohta: tai sopimuksen mukaan Harjoillelun kesto: 3 kk Tyonantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja I kk: euroa/kk Palkkaa, harjoillelun muuta rahoijusta ja muija asioita koskevat lisiitiedot: Harjoillelija sijoittuu Etelii-Savon EL Y-keskuksen luonnonsuojelu ja ympiiriston lila -yksikkoon. Harjoillelijan palkkatasossa huomioidaan seuraavia seikkoja: harjoillelijalle suunnite~ujen tehtiivien vaativuus, harjoillelijan valmiudel, osaaminen ja koulutusastelopiskeluvuodet. Etelii-Savon ELY-keskuksessa harjoillelijan kuukausipalkka asettuu euron vlllille kuukaudessa. Yliopiston harjoillelijan rahoijus tulee ella kiiyteltiivissii palkkaukseen. Palkka-asioista piiiittiiviin henkilon nimi ja yhteystiedot: Matti Lappalainen, hallintojohtaja Etelii-Savon ELY -keskus PL 164, Mikkeli Puh Viimeinen hakupiiivii:

14 From: Jyvliskytan yliopiston tyoelamapalvelut Subject: harjoittelutarjouslomake Metsahallitus Pohjanmaan Luontopalvelut Date: 3. joulukuuta UTC+2.00 To. "" <>, Sarkkinen Paula AARRESAAREN HARJOITTELUPAIKKA TARJOUSLOMAKE Tyonantajan nimi: Metsiihall~us Pohjanmaan Luontopalvelut YhteyshenkiiO: Essi Keskinen Uihioso~e: Veteraanikalu 5 Postinumero: Posmoimipaikka: Oulu Puhelinnumero: Sahkopostioso~e: WNI/II-oso~e: Harjo~elijan tiirkeimmiit tyolehtaviit: Vedenalaisinventoinn~ Peramerena. Harjoittelijan ensisijaisiin tyotehtiiviin kuuluu vedenalaisen luonnon videokuvaus veneesta, niiytteenotto ja lajintunnistus, valokuvaus ja sukellusavustajana toimiminen veneessii. Lisiiksi tyohon kuuluu datan tallennusta ja tietokannan yllap~oa sekii monenlaisten varusteiden huottotoimia. Harjo~elijatta edellytettaviit perusvalmiudet: Maasto- ja merikelpoisuuden on oltava erinomainen. Kokemus kenttiityoskentelysta ja pienessa ja tiiviissa ryhmassa toimimisesta on toivottavaa. Tyo vaatii harjo~elijalta mahdollisuuden joustaviin tyoaikoihin. Suurin osa tyoviikoista vietetaan maastossa saarella asuen. Sukelluskoulutus on eduksi mutta ei valttamaton. Peramoottoriveneiden kasittelytaito katsotaan myos eduksi. Tietokoneohjelmista tarv~aan liihinna Microsoft Office-ta~oja. Koulutusala, jonka opiskelijotta haetaan harjo~etijoiksi : biologi (ymparistotieteilijii, maantieteilija, geologi) Harjo~elijoiden maara: 1 kpl Toivottu harjo~elun ajankohta: Harjo~elun kesto: 3-4 kk kk Tyonantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja I kk: n e/kk Palkkaa, harjo~elun muuta rahohusta ja muha asioha koskevat lisiitiedot: Matkapaivarahat maksetaan Palkka-asioista paiittaviin henkilon nimi ja yhteystiedot: Viimeinen hakupaiva: Tiimii kirje on liihetetty seuraavilla vastaanottajille:

15 From: Jyvaskylan yliopiston tyoelamapalvelut Subject: Harjoittelupaikka, Metsahallitus, Pohjanmaan luontopalvelut, Vaasa Date: 7. joulukuuta UTC+2.00 To: Sarkkinen Paula Tyonantajan nimi: Metsiihall~us, Pohjanmaan luontopalvelut Yhteyshenkilo: Anette Back I Tiina Asp Lahioso~e: Wolffintie 36 F 13 (PL 475) Postinumero: Postitoimipaikka: VAASA Puhelinnumero: (Anette) I (Tiina) Sahkopostioso~e : I I/WVI/V-oso~e : ww.v.metsa.fi Harjoittelijan tarkeimmiit tyotehtavat: Vedenalaisinventoinnit Merenkurkussa. Ha~oittelijan ensisijaisiin tyotehtaviin kuuluu vedenalaisen luonnon videokuvaus veneestii, naytteenotto ja lajintunnistus, valokuvaus ja sukellusavustajana toimiminen veneessa. Lisiiksi tyohon kuuluu datan tallennusta ja tietokannan ylliipitoa sekii monenlaisten varusteiden huo~otoimia. HarjoitteUja~a edellytettiiviit perusvalmiudet: Maasto- ja merikelpoisuuden on ottava erinomainen. Kokemus kenttiityoskentelysta ja pienessii ja tiiviissii ryhmassii toimimisesta on toivottavaa. Tyo vaatii harjoittelija~a mahdollisuuden joustaviin tyoaikoihin. Suurin osa tyoviikoista vietetaan maastossa saarella asuen. Sukelluskoulutus on eduksi mutta ei viilttiimiiton. Periimoottoriveneiden kasittalyta~o katsotaan myos eduksi. Tietokoneohjelmista tarv~aan liihinna Microsoft Office-ta~oja. Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi: biologi (maantieteilijii, geologi) Harjoittelijoiden miiiirii: 1 kpl Toivottu ha~oittelun ajankohta: Ha~oittelun kesto: 3 kk Tyonantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja I kk: 1500 Palkkaa, ha~oittelun muuta raho~usta ja mu~a asio~a koskevat lisiitiedot: + matkapaivarahat. Ha~oittelija~a edellytetiiiin viihintiiiin yhden kuukauden ha~oittelutukea yliopiston taholta. Palkka-asioista piiiittiiviin henkilon nimi ja yhteystiedot: Viimeinen hakupiiivii:

16 From: Jyvaskylan yliopiston tyoelamapalvelut Subject: harjoittelutarjouslomake Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Date 3. joulukuuta UTC+2.00 To: "" <>, Sarkklnen Paula AARRESAAREN HARJOITIELUPAIKKATARJOUSLOMAKE Tyonantajan nimi: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympiiristokeskus Yhteyshenkilo: Jaana Marttila rrimo Kinnunen Lilhiosoite: PL 36 (Asemapiliillikonkatu 14) Postinumero: Post~oimipaikka: Helsinki Puhelinnumero: Sllhkopostiosoite: VVVI/VII-osoite: wv..w.ely-keskus.fi/uusimaa Harjoittelijan tiirkeimmat tyotehtiiviit: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympiiristokeskuksen Ympiiristo ja luonnonvarat -vastuualue hakee palvelukseensa 1-2 akvaattisten tieteiden piiii- tai sivuaineopiskelijaa kesiiksi Kesiiharjoittelun kesto on 2-3 kuukautta, alkaen esim tai Piiatehtiivanii on vesiniiytteiden ja biologisten niiytteiden (kasviplankton, pohjaeliiirnet) ottaminen Uudenmaan vesistoistii. Tehtiiviiiin sisii~yy myos muita vesistojen seurantaan liittyvlii toitii, esim. leviiniiytteiden mikroskopointia (vattalajien/-sukujen miiiiritys), leviiseurantaa tai vedenkorkeuksien seurantaa. Harjoittelija~a edeftytettiiviit perusvalmiudet: Tyo edellyttiiii perustietoja vesistoniiytteiden ottamisesta, plankton Ievien tuntemuksesta ja vesillii liikkumisesta. Kartanlukutaito sekii henkiloauton ajokortti oval viilttiimiittomiii. Koulutusala, jonka opiskelijoita haetaan harjoittelijoiksi: Akvaattiset tieteet (limnologia, hydrobiologia, kalataloustiede) Harjoittelijoiden miiiirii: 2 kpl Toivottu harjoittelun ajankohta: tai Harjoittelun kesto: 2-3 kk Tyonantajan maksama bruttopalkka ilman sivukuluja I kk: euroa/kk Palkkaa, harjoittelun muuta rahoitusta ja muita asioita koskevat lisatiedot: Palkan suuruus riippuu opintojen miiilriistli(suoritetut kurssit /opintopisteet) sekii aiemmasta koulutuksesta ja tyokokemuksesta. Mikiili hakijan on mahdollista saada harjoittelurahaa, siitii pyydetiiiin ilmoittamaan hakemuksessa. Palkka-asioista piiiittiiviin henkilon nimi ja yhteystiedot: Viimeinen hakupaivii: Tiimii kirje on liihetetty seuraaville vastaanottajille:

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015

Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Kaikki irti harjoittelusta Osa 1 Käytännön opas harjoittelijalle 2015 Lampila Satu, Jurvakainen Anne, Pesonen Johanna ja Liimatainen Jaana O. Yliopisto-opintojen työelämäintegraatio hanke 2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO

Arvoisa työnantaja, Palveluksessanne! Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO Arvoisa työnantaja, Lämpimät kiitoksemme siitä, että olet tarjonnut harjoittelupaikan ulkomaiselle nuorelle! Samalla olet auttanut suomalaista opiskelijaa tai vasta tutkintonsa suorittanutta nuorta saamaan

Lisätiedot

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-as 2010-2011 Teknillinen tiedekunta Oulun yliisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011

Vesijärvi-ohjelma. Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 1 Vesijärvi-ohjelma Vesijärven ja läheisten pienten järvien hoitoa palveleva toiminta vuosina 2008-2011 2 SISÄLLYS 1. HOITO-OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6 1.1. Ohjelman tarkoitus ja tavoitteet... 6 1.2. Yhteistyö

Lisätiedot

Lukiot ja Tampereen ammattiopisto

Lukiot ja Tampereen ammattiopisto HAKUOPAS 2012 Lukiot ja Tampereen ammattiopisto SISÄLLYS TAMPEREEN LUKIOIDEN INFOTILAISUUDET PERUSKOULULAISILLE... 3 MIKSI LUKIOON?... 4 Miten lukiossa opiskellaan?... 4 Onko lukioilla eroja?... 4 Muutoksia

Lisätiedot

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta

Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta Vuonna 2012 valmistuneiden oikeustieteen maistereiden palautetta oikeustieteellisestä koulutuksesta 1 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970

Lisätiedot

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito

Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna Ilkka Sammalkorpi Suomen ympäristökeskus YMPÄRISTÖOPAS 2010 Rehevöityneen järven kunnostus ja hoito Auri Sarvilinna ja Ilkka

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 Tervetuloa pätevöitymään HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3

YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 SISÄLLYS YLEISTÄ YHTEISVALINNASTA Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 YHTEISVALINNAN YLEISOHJEET Hakeminen 4 Haastattelut 5 Hakukelpoisuus 5 Hakuaika 5 Hakulomake ja sen liitteet 5 Tulokset ja oikaisumenettely

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa

Maahanmuuttajanuorten VaSkooli - Nuorten maahanmuuttajien koulutustakuumallin kehittäminen ja käyttöönotto Turun ja Salon seutukunnissa Sisältö I Koulutuspolkujen moninaisuus 3 S2-päättöarviointimateriaalin siirto yläkouluista ammattiopistoon 4 Suomen kielen arviointilomake 6 Ohjeet kielitaidon arviointilomakkeen täyttöön 7 Kielikokeen

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA

TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA TYÖNHAUN TEHTÄVÄKIRJA OPAS TYÖLLISTYMISEN TUEKSI Tähän Työnhaun tehtäväkirjaan on kerätty Maamark - projektin (Maahanmuuttajat markkinoille ESR 2003-2007) työnhakuklubeissa käytettyä materiaalia. Kaikkea

Lisätiedot

Yhä useammalla vastavalmistuneella vakituinen työsuhde Perusneuvonnan tarve vähentynyt sokerijuurikasviljelyssä

Yhä useammalla vastavalmistuneella vakituinen työsuhde Perusneuvonnan tarve vähentynyt sokerijuurikasviljelyssä Yhä useammalla vastavalmistuneella vakituinen työsuhde Perusneuvonnan tarve vähentynyt sokerijuurikasviljelyssä Esittelyssä agrologiopiskelijoiden harjoittelupaikat tässä numerossa AGROLOGIEN LIITTO RY

Lisätiedot

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa

Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa Kääntäjä on asiantuntija, joka ei toimi tyhjiössä Organisaatiomuutoksen ei tarvitse pelottaa VESA A JUNTTILA Kääntäjienpäivässä pohdittiin käännösalan tuotantoverkoston toimintaa Käännösalan asiantuntijat

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2010 2011

OPINTO-OPAS 2010 2011 Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma Espoo 2010 OPINTO-OPAS 2010 2011 Toimittanut: Tuotantotalouden tutkinto-ohjelman kanslia Opintotoimisto Rakkaat fuksit, Tervetuloa opiskelmaan Aalto-yliopiston Tuotantotalouden

Lisätiedot

TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE

TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE TYÖNHAUN OPAS VANKILASTA VAPAUTUVALLE Minna Mäkinen 2013 2 (29) Työnhaun opas vankilasta vapautuvalle (2013) Sisällysluettelo: * Sisällysluettelo s. 2 * Vankilasta vapautuessasi s. 3 * Etuudet s. 4 * Miten

Lisätiedot

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita

V U O S I 2013 LEHTI P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö. Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 Ympäristötutkimusyhteistyötä Kansainvälisiä hankkeita Sisällys P O H J O I S U U S J A Y M P Ä R I S T Ö LEHTI V U O S I 2013 4 6 8 Jokikunnostuksen

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen henkilöstölehti. Verkkopalvelumiehemme Mikko Laineet. Laatu hyvin - kaikki hyvin? Puhelinpalvelun ruuhkia puretaan

Maanmittauslaitoksen henkilöstölehti. Verkkopalvelumiehemme Mikko Laineet. Laatu hyvin - kaikki hyvin? Puhelinpalvelun ruuhkia puretaan 2 2011 Maanmittauslaitoksen henkilöstölehti Verkkopalvelumiehemme Mikko Laineet Laatu hyvin - kaikki hyvin? Puhelinpalvelun ruuhkia puretaan Teksti jussi tossavainen Monta tietä Mittalaitokseen Metsänhoitajat

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012

Soolibooli 1/12. Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 27.1.2012 Soolibooli 1/12 27.1.2012 Iina Luoto: Antaako luokanopettajakoulutus riittävät valmiudet työelämään? s. 8 Sisällys >>> 3 Tutkimuksesta potkua opettajankoulutukseen Pääkirjoitus. 4 Mennen tullen Ajankohtaisia

Lisätiedot

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille

Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Työelämäsertifikaatti - maahanmuuttajille Sisältö Johdanto... 3 Osa 1 Työlainsäädäntö 1. Yleistä Suomesta... 4 2. Osaaminen ja koulutus... 8 3. Työnhaku... 12 4. Työmarkkinajärjestelmä... 13 5. Työsopimus...

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI

RESID D RESID ENSSI SSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID ENSSI RESID RESID ENSSI ENSSI RESIDENSSI ENSSI ENSSI RESID RESIDENSS ENSSI RESID ENSSI ENSSI ISI I I ENSS RESIDENSS D RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D RESID RESIDENSS D RESID RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS RESID RESIDENS SID SSI RESIDENSS D I ID RESID RESI RESID Tekijät ja Suomen

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

Kansallinen kalatiestrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012

Kansallinen kalatiestrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012 Kansallinen kalatiestrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 8.3.2012 Tiivistelmä Maa- ja metsätalousministeriö käynnisti kansallisen kalatiestrategian valmistelun asettamalla 2.10.2009 laajapohjaisen kehittämisryhmän.

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta

Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta Kirjoittajat Mikko Helminen Seppo Häkkilä Jari Hänninen Veijo Jormalainen Tapani Juusti Risto Kalliola Esa Lehikoinen

Lisätiedot