LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS: OPISKELIJAHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS: OPISKELIJAHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN"

Transkriptio

1 1 LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS: OPISKELIJAHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

2 2 Sisällysluettelo 1. Opiskelijahuolto Opiskelijahuoltosuunnitelmat Monialainen opiskelijahuollon yhteistyö Yhteisöllinen opiskelijahuolto Opiskelijahuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen koulukohtaisissa opiskelijahuollon suunnitelmissa Yksilökohtainen opiskelijahuolto Yksilökohtaisen opiskelijahuollon järjestäminen koulukohtaisesti Opiskelijahuollon käytettävissä olevat opiskelijahuoltopalvelut Koulupsykologi Koulukuraattori Kouluterveydenhoitaja Koululääkäri Määräaikojen toteuttaminen Kauniaisissa koulupsykologin, koulukuraattorin ja kouluterveydenhoitajan palveluissa Opiskelijahuollosta tiedottaminen Opiskelijahuollon arviointi kouluissa... 15

3 3 1. Opiskelijahuolto Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa opiskelijahuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskelijahuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Opiskelijahuolto liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Opiskelijahuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus YK:n Lastenoikeuksien sopimuksen mukaisesti. Opiskelijahuoltotyö on opiskelijan ja koko kouluyhteisön tukemista. Tavoitteena on toimia ennaltaehkäisevästi ja puuttua varhain mahdollisiin koulunkäynnin vaikeuksiin. Opiskelijahuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskelijahuoltona. Tämän lisäksi opiskelijoilla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskelijahuoltoon. Monialainen yhteistyö on opiskelijahuollossa keskeistä. Opiskelijahuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen opiskelijaan ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. 2. Opiskelijahuoltosuunnitelmat Esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen Opiskelijahuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Kauniaisten oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta suunnitelmasta, jotka yhdessä ohjaavat opiskelijahuollon suunnittelua ja toteutusta: hyvinvointisuunnitelma, jossa on opiskelijahuoltoa koskeva osuus, opetussuunnitelma, jossa kuvataan lukion opiskelijahuolto sekä Kauniaisten koulujen koulukohtaiset oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelmat. Oppilas- ja opiskelijahuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon. Eri koulutusasteiden vuorovaikutus on tärkeää pohdittaessa oppilas- ja opiskelijahuollon toimintaa kokonaisuutena. Yhtenäiset käytännöt tukevat eri kehitysvaiheissa opiskelijan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Opiskelijahuollon monialaisen yhteistyön rakenteita, muotoja ja toimintatapoja kehitetään ja arvioidaan kouluyhteisössä ja eri yhteistyötahojen kanssa. Opiskelijoille ja heidän huoltajilleen tiedotetaan käytettävissä olevasta opiskelijahuollosta ja heitä ohjataan hakemaan tarvitsemiaan opiskelijahuollon palveluja. Opiskelijan ja huoltajan osallisuus opiskelijahuollossa, suunnitelmallinen yhteistyö ja opiskelijahuollosta tiedottaminen lisää opiskelijahuollon tuntemusta ja edesauttaa palveluihin hakeutumista. Eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden keskinäinen konsultaatio on tärkeä työmenetelmä opiskelijahuollossa.

4 4 Kuva 1: Kauniaisten Opiskelijahuollon ja turvallisuuden edistämisen opetussuunnitelman muodostuminen Kauniaisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelma opiskelijahuollosta ja turvallisuuden edistämisestä Valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteet Opetussuunnitelman kaupunkitasoiset osiot, jotka koskevat kaikkia kouluja Opetussuunnitelmaa täydentää Kaupunkitasolla: Hyvinvointisuunnitelma Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Koulutasolla: Opiskelijahuoltosuunnitelman koulukohtaiset täydennykset Opiskelijahuoltosuunnitelmaa täydentävät erilliset suunnitelmat Lukuvuosisuunnitelma Hyvinvointisuunnitelma, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Koulut ilmoittavat koulukohtaisten suunnitelmien päivittämisestä lukuvuosisuunnitelman yhteydessä. 3. Monialainen opiskelijahuollon yhteistyö Kauniaisten esi-, perusopetuksen ja toisen asteen oppilas- ja opiskelijahuollon ohjausryhmänä toimii kaupungin monialainen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmä (TEJO). Tämä ohjausryhmä vastaa opiskelijahuollon yleisestä, kuntatasoisesta suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Opiskelijahuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Opiskelijahuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon opiskelijan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa. Koulussa opiskelijahuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja opiskelijahuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu

5 5 kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla.. Kouluyhteisön tai opiskelijoiden hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä opiskelijoiden ja huoltajien kanssa. Opiskelijahuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut. Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin yksilöön, yhteisöön kuin yhteistyöhön. Palveluja tarjotaan opiskelijoille ja huoltajille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Kuva 2: Opiskelijahuollon yhteistyö Kauniaisissa kaupungin ja koulujen tasolla Yksityiset palveluntuottajat Ostopalvelut (mm. neuropsykologit, nuorisoneuvola, toimintaterapia) Yhteistyö Espoon kanssa Erityisopetus Etsivä nuorisotyö Erityisnuorisotyö Kulttuuri- ja vapaa-ajantoimi Nuorisotoimi Liikuntatoimi Erikoissairaanhoito HUS Lasten- ja nuorten psykiatria Muut mahdolliset yksiköt Koulun opiskelijahuolto Rehtori Apulais- ja vararehtori Opettajat Erityisopettajat Koulun avustava henkilökunta Opinto-ohjaaja Koulukuraattori Koulupsykologi Kouluterveydenhoitaja Koululääkäri Muut koulun asiantuntijat Muut yhteistyötahot Poliisi M u u t a s i a n t u n t i j a t Sosiaali- ja terveystoimi Kuntoutus Perhesuunnittelu Ravitsemusterapeutit Fysioterapia Puheterapia Maahanmuuttaja palvelut Lastensuojelu Vammaispalvelut Päihdehuolto Muut tahot Järjestöt Lastenkodit Kauniaisissa Nuorten turvatalo Seurakunnat Järjestöjen toiminta Muut yhteistyötahot R e h t o r i A

6 6 4. Yhteisöllinen opiskelijahuolto Opiskelijahuolto on tärkeä osa lukion toimintakulttuuria ja se kuuluu kaikille koulussa työskenteleville aikuisille. Kaikki koulussa työskentelevät aikuiset huolehtivat opiskelijoiden hyvinvoinnista ja oppimisesta yhteistyössä huoltajien kanssa. Opiskelijan kouluhyvinvointiin vaikuttavat kouluympäristön turvallisuus ja terveys sekä riittävä oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Hyvinvointi on opiskelijan kokemus hyvästä fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä, turvallisuudesta ja positiivisista sosiaalisista suhteista. Hyvinvoinnin tukemiseen kuuluu opiskelijan kohtaamista, kannustamista, auttamista sekä opiskelijan osallisuuden vahvistamista. Yhteisöllisessä (koulukohtaisessa) opiskelijahuoltotyössä edistetään, seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja opiskelijaryhmien hyvinvointia. Yhteisöllinen opiskelijahuolto painottuu ennaltaehkäisevään työhön ja se huolehtii kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä opiskelijoiden, huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Opiskelijoiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä opiskelijahuollossa tärkeää ja hyvinvointia vahvistavaa. Opiskelijoiden aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista tuetaan osallisuutta edistämällä. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien ennalta ehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä. Opiskelijahuolto luo kouluyhteisössä edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Opiskelijalla on oikeus fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvalliseen opiskeluympäristöön. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa. Koulun järjestyssäännöt ja turvallisuussuunnitelma lisäävät kouluyhteisön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sisäistä järjestystä. Kouluilla on myös suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ja ne ovat liitteinä koulukohtaisissa opiskelijahuoltosuunnitelmissa. Koulurakennuksesta sekä opetustiloista ja -välineistä huolehtiminen ylläpitää ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Yhteisöllinen opiskelijahuolto edistää ja seuraa jatkuvasti kouluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä kouluyhteisön hyvinvointia yhteistyössä kaikkien koulussa toimivien aikuisten kanssa. Turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös tapaturmien ennaltaehkäisyä ja tietoturvallisuutta koskevat toimintatavat. Koulukohtaiseen yhteisölliseen opiskelijahuoltoryhmään osallistuvat: rehtori/apulaisrehtori koulupsykologi koulukuraattori kouluterveydenhoitaja erityisopettaja (-t) / opettaja opinto-ohjaaja (-t) koulun turvallisuusasioista vastaava (-t) Yhteisöllisen opiskelijahuoltoryhmän keskeisiä tehtäviä ovat: koulukohtaisen opiskelijahuoltosuunnitelman laadinta yhteisöllisten hyvinvointia edistävien rakenteiden luominen ja kehittäminen

7 7 opiskelijoiden ja huoltajien osallistumisen mahdollistaminen opiskelijahuolto-suunnitelman laadintaan ja hyvinvointityöhön yhteistyön koordinointi koulun ulkopuolisten tahojen kanssa oppimisympäristöjen kehittäminen koulun lukuvuosisuunnitelman valmistelu opiskelijahuollon osalta kodin ja koulun opiskelijahuollollisen yhteistyön kehittäminen ja seuranta 4.1. Opiskelijahuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen koulukohtaisissa opiskelijahuollon suunnitelmissa (tämän osion koulut täydentävät oppilaitoskohtaisissa suunnitelmissa) Koulukohtaiseen opiskelijahuoltosuunnitelmaan koulu täydentää koulukohtaisen yhteisöllisen opiskelijahuoltoryhmän toimintatavat ja käytännöt. Koulukohtaisessa opiskelijahuolto-suunnitelmassa koulu kuvaa toimenpiteet suunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksi: seurannasta vastuussa oleva taho koulussa seurattavat asiat käytettävät menetelmät tietojen kokoamiseksi seurannan aikataulu. lisäksi kuvataan seurantatietojen käsittely ja hyödyntäminen koulun Opiskelijahuollon kehittämisessä sekä keskeisistä tuloksista tiedottaminen opiskelijaille, huoltajille ja tarvittaville yhteistyötahoille. Koulut valitsevat yhteisöllisen opiskelijahuollon kehittämiskohteet lukuvuosittain. Nämä kehittämiskohteet koulu kirjaa lukuvuosisuunnitelmaan. Lukuvuosisuunnitelmaan koulu kirjaa myös yhteisöllisen hyvinvointiryhmän kokoonpanon, kokoontumiskäytänteet sekä muut opiskelijahuollosta kysytyt asiat. Koulu kuvaa koulukohtaisessa opiskelijahuoltosuunnitelmassaan ulkopuolisten tahojen kanssa tehtävää yhteisöllisen opiskelijahuollon kehittämistyötä. Lisäksi koulukohtaisessa opiskelijahuoltosuunnitelmassa koulu kuvaa: opiskelijan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskelijahuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa sekä yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskelijahuollon periaatteista ja menettelytavoista tiedottaminen opiskelijoille, huoltajille ja yhteistyötahoille.

8 8 Kuva 3: Esimerkkejä yhteisöllisestä hyvinvointityöstä Kauniaisten lukiokoulutuksessa Kiusaamisen ehkäisy ja kiusaamiseen puuttuminen Ryhmien asioiden käsittely yleisellä tasolla Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntämien Ryhmädynamiikan tukeminen Turvallisuuden vahvistaminen Siirtymävaiheiden tukeminen Opiskelijahuoltoryhmän jäsenten jalkautuminen luokkiin Opiskelijoiden ja huoltajien osallisuus YHTEISÖLLINEN HYVINVOINTITYÖ kuuluu kaikille koulun aikuisille ja opiskelijaille Opiskelijakunta- ja tutortoiminta Opiskelijahuoltoryhmän ja yksittäisten opettajien yhteistyö, konsultatiivinen tuki Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastaminen Kodin ja koulun yhteistyö Hyvinvointityön sisällyttäminen oppiaineiden sisältöön Oppimisympäristöjen kehittäminen Myönteisen vuorovaikutuksen tukeminen Ryhmäohjaajan kehityskeskustelut Koulun toimintakulttuuri, omat rakenteet ja toimintamallit

9 9 5. Yksilökohtainen opiskelijahuolto Yksilökohtaisella opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä opiskelijaa koskevaa monialaista opiskelijahuoltoa. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista opiskelijahuoltoa ja niistä tehtävät yhteenvedot tuottavat tietoa myös yhteisöllisen opiskelijahuollon toteuttamiseen. Yksilökohtaisen opiskelijahuollon tavoitteena on seurata ja edistää opiskelijan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Opiskelijan yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä opiskelijahuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa. Yksilökohtainen opiskelijahuolto perustuu aina opiskelijan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. Opiskelijan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa. Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Työ järjestetään niin, että opiskelija voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän tulee kuulluksi. Opiskelijahuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä. Asian käsittely yksittäisen opiskelijan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoonpano perustuu opiskelijan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Opiskelijaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia opiskelijahuollon yhteistyötahoja tai opiskelijan läheisiä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa opiskelijan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta. Yksittäistä opiskelijaa koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan opiskelijahuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen opiskelijahuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot opiskelijahuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttää, että kertomukseen kirjataan seuraavat asiat: yksittäisen opiskelijan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen opiskelijan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot, kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virkaasemansa, kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa, asian aihe ja vireillepanija, opiskelijan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja selvitykset, toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset tukitoimet, tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden toteuttamissuunnitelma sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot. Jos sivulliselle annetaan opiskelijahuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu. Opiskelijan yksilökohtaisen opiskelijahuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä opiskelijahuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen opiskelijahuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Lisäksi heillä on oikeus

10 10 saada ja luovuttaa toisilleen sekä opiskelijan opettajalle, rehtorille ja opetuksen järjestäjälle opiskelijan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Jos opiskelija siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän opetukseen tai koulutukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjän on pyydettävä opiskelijan tai tarvittaessa hänen huoltajansa suostumus siihen, että uudelle opetuksen järjestäjälle voidaan siirtää opiskelijahuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassapidettävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia opiskelijahuollon jatkuvuuden kannalta. Sen sijaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot toimitetaan salassapidon estämättä viipymättä toiselle opetuksen järjestäjälle tai lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä Yksilökohtaisen opiskelijahuollon järjestäminen koulukohtaisesti (tämän osion koulu täydentää) Kauniaisissa yksilökohtaista Opiskelijahuoltoa ovat koulupsykologin, koulukuraattorin ja kouluterveydenhuollon palvelut. Näiden lisäksi yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskelijahuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan tai ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella. Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Alaikäinen voi painavasta syystä kieltää huoltajaansa tai muuta laillista edustajaansa osallistumasta itseään koskevan asian käsittelyyn. Arvion opiskelijaan edun toteutumisesta tällaisessa tilanteessa tekee opiskelijahuollon henkilöstöön kuuluva sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Yksilökohtaisesta Opiskelijahuollosta laaditaan Opiskelijahuoltokertomus.

11 11 6. Opiskelijahuollon käytettävissä olevat opiskelijahuoltopalvelut Kauniaisissa Opiskelijahuollon palveluihin kuuluu sivistystoimen alaiset koulupsykologi-, kuraattoripalvelua ja sosiaali- ja terveystoimen kouluterveydenhuollon palvelut. Koulun rehtori suunnittelee yhdessä yhteisöllisen Opiskelijahuoltoryhmän kanssa koulun Opiskelijahuoltoresurssin käytön ja arvioi sen kohdentumisen tarkoituksenmukaisuuden. Esiopetuksen opiskelijaiden Opiskelijahuollolliset kuraattori- ja psykologipalvelut kuuluvat koulukuraattoreille ja psykologeille kieliryhmittäin. Kauniaisissa on ( tilanne) seuraava mitoitus oppilas- ja opiskelijahuollon palveluissa koulupsykologin, koulukuraattorin, kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin osalta: Koulupsykologit: 2 ruotsinkielisissä kouluissa, 2 suomenkielisissä kouluissa. Koulukuraattori: 2 ruotsinkielisissä kouluissa, 2 suomenkielisissä kouluissa. Kouluterveydenhoitaja: 2 ruotsinkielisissä kouluissa, joista toinen on 80% työajalla, 2 suomenkielisissä kouluissa, joista toinen on 4pvä/vko. Koululääkäri: - Alakoulut (suomen- ja ruotsinkielinen) lääkäri koululla 1 aamupäivä joka toinen viikko, lisäksi terveysasemalla 2 terveydenhuollon vastaanottoaikaa/viikko - Yläkoulut ja lukiot (suomen- ja ruotsinkielinen): lääkäri koululla 1 aamupäivä/viikko, lisäksi terveysasemalla 1-2 kouluterveydenhuollon vastaanottoaikaa/viikko 6.1. Koulupsykologi Koulupsykologi on psykologisen kehityksen, psyykkisen hyvinvoinnin ja oppimisen psykologian asiantuntija ja hänen työtään ohjaa vahvasti psykologien eettiset säännöstöt ja terveydenhuollon henkilöstön salassapitovelvollisuudet. Koulupsykologin työtehtäviin kuuluu keskeisesti: Yhteisötason työ: toimii oman alan asiantuntijana koulujensa yhteisöllisessä opiskelijahuoltoryhmässä ja kunnan monialaisissa asiantuntijaryhmissä sovitusti osallistuu opiskelijakohtaisten tukitoimintamallien suunnitteluun ja seurantaan sovitusti toimii psykologisena asiantuntija opiskelijan kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä asioissa antaa tarvittaessa konsultaatiota muille työntekijöille toimii koulunsa kriisiryhmän jäsenenä, kriisivalmiuden suunnittelussa ja kriisityön toteuttamisessa osallistuu vanhempainiltoihin ja koulutustilaisuuksiin sovittaessa seuraa luokkatilanteita tarpeen mukaan välittää kouluelämän ja opiskelijahuollon tuntemusta yhteistyötahoille.. Asiakastyö: tapaa opiskelijoita opiskelijan kokonaistilanteen sekä tunne-elämän ja mielenterveyden ongelmien kartoittamiseksi

12 12 tarjoaa tuki- ja ohjauskeskusteluita tekee opiskelijoille psykologisia arviointeja ja tutkimuksia (oppimisvalmiuksien arviointi ja osin alustavat tunne-elämän arviot) osallistuu opiskelijoiden tukitoimien suunnitteluun osallistuu neuvotteluihin opiskelijoiden, huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa tekee tarvittaessa jatkohoitoon ohjauksen yhteistyössä koululääkärin kanssa. tekee monialaista yhteistyötä koulun sisällä sekä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa ohjaa ja neuvoo huoltajia opiskelijaan koulunkäyntiin liittyvissä asioissa Koulukuraattori Lukiossa koulukuraattori tukee opiskelijan psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä koulunkäyntiä ja opintojen etenemistä sosiaalityön keinoin. Koulukuraattorin työn keskiössä on opiskelija ja hänen lähiverkostonsa. Koulukuraattorin toimintaa ohjaa opiskelijan edun näkökulma. Opiskelija voi hakeutua kuraattorin luo, kun hän haluaa keskustelua ja tukea elämäntilanteeseensa ja opiskeluunsa liittyvissä asioissa. Yhteisötason työ: toimii sosiaalityön asiantuntijana yhteisöllisessä opiskelijahuoltoryhmässä ja kunnan monialaisissa asiantuntijaryhmissä sovitusti osallistuu opiskelijakohtaisten tukitoimintamallien suunnitteluun ja seurantaan sovitusti työskentelee aktiivisesti kouluviihtyvyyden- ja turvallisuuden edistämisessä sekä koulukiusaamisen ehkäisyn kehittämisessä havainnoi, toimii ja konsultoi luokissa ja opiskelijaryhmissä tekee yhteistyötä opettajien kanssa mm. ryhmäyttämiseen ja luokkailmapiirin liittyen ja antaa konsultaatiota henkilökunnalle toimii koulunsa kriisiryhmän jäsenenä kriisivalmiuden suunnittelussa ja kriisityön toteuttamisessa osallistuu sovittaessa vanhempainiltoihin ja koulutustilaisuuksiin tiedottaa opiskelijahuoltopalveluista vanhempia, opiskelijoita, yhteistyötahoja ja koulun henkilökuntaa välittää opiskelijahuollon ja kouluelämän tuntemusta muille yhteistyötahoille Asiakastyö: selvittää opiskelijoiden tuen tarvetta ja järjestää tukitoimia opiskelijoille yhteistyössä ryhmänohjaajan kanssa osallistuu yhteistyöpalavereihin opiskelijoiden asioissa tarjoaa tukikäyntejä opiskelijalle tai perheelle tukee opiskelijaa sosiaalityön menetelmiä käyttäen antaa ohjausta ja neuvontaa opiskelijalle ja hänen perheelleen tekee moniammatillista verkostotyötä opiskelijan luonnollisessa verkostossa ja viranomaisverkostossa ohjaa tarvittaessa opiskelijaa tai perheen muihin palveluihin tai tutkimuksiin

13 Kouluterveydenhoitaja Kouluterveydenhoitaja on ennaltaehkäisevän terveydenhuollon asiantuntija koulussa. Yhteisötason työ: osallistuu yhteisöllisen opiskelijahuoltoryhmän ja monialaisen asiantuntijaryhmän toimintaan toimii ennaltaehkäisevän terveydenhuollon asiantuntijana koulun yhteisöllisessä hyvinvointiryhmässä osallistuu opiskelijoiden tukitoimien suunnitteluun, arviointiin, toteuttamiseen ja seurantaan terveydenhuollon näkökulmasta terveydenhoitajan tehtävänä on tuoda esille terveydenedistämisen näkökulma koko kouluyhteisön tasolla osallistuu vanhempainiltoihin sovitusti osallistuu koulun terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastuksiin toimii koulussa kriisityöryhmän jäsenenä tiedottaa palveluista vanhempainilloissa ja Wilman kautta osallistuu eri hallintokuntien yhteisiin työryhmiin osallistuu tarvittaessa asiantuntijoina sivistystoimen/perusopetuksen työryhmiin Yksilötyö: laajat terveystarkastukset 1. ja 2. vuoden opiskelijoille äkillisesti koulupäivän aikana sairastuneiden opiskelijoiden ensiapu ja hoitoonohjaus koulutapaturmien ennaltaehkäisty, hoidon tarpeen arviointi, ensiapu ja hoitoonohjaus terveys- ja ehkäisyneuvontakäynnit konsultatiivinen työ opiskelijan hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen tapauskohtaisesti puhelinneuvonta opiskelijan terveyteen ja sairauteen liittyvissä asioissa kansallisen rokotusohjelman seuraaminen ja toteuttaminen 6.4. Koululääkäri Koululääkäri on ennaltaehkäisevän terveydenhuollon lääketieteellinen asiantuntija. Yhteisötason työ: voi toimia ennaltaehkäisevän terveydenhuollon lääketieteellisenä asiantuntijana koulun yhteisöllisessä opiskelijahuoltoryhmässä osallistuu tarpeen mukaan opiskelijoiden tukitoimien suunnitteluun, arviointiin, toteuttamiseen ja seurantaan lääketieteellisestä näkökulmasta voi tarpeen mukaan osallistua vanhempainiltoihin voi osallistua luokkayhteenvetojen laadintaan laaja-alaisissa terveystarkastuksissa terveydenedistämistyö kouluyhteisössä voi osallistua koulun kriisityöhön osallistuu tarvittaessa eri hallintokuntien yhteisiin työryhmiin voi osallistua tarvittaessa asiantuntijoina sivistystoimen/perusopetuksen työryhmiin Yksilötyö: terveystarkastukset 2. vuoden opiskelijoille koulutapaturmien ennaltaehkäisy seurantakäynnit

14 14 konsultatiivinen työ puhelinneuvonta opiskelijan terveyteen ja sairauteen liittyvissä asioissa 6.5. Määräaikojen toteuttaminen Kauniaisissa koulupsykologin, koulukuraattorin ja kouluterveydenhoitajan palveluissa Opiskelijalle järjestetään mahdollisuus keskusteluun henkilökohtaisesti koulupsykologin tai koulukuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä koulun työpäivänä, sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun järjestetään samana tai seuraavana koulun työpäivänä. Mahdollisuus keskusteluun järjestetään opiskelijalle myös opiskelijan huoltajan tai opiskelijan edustajan yhteydenoton perusteella, ellei kyseessä ole yhteydenottajan neuvonta ja ohjaus, tai jos keskustelun järjestäminen on muusta syystä ilmeisen tarpeetonta. Koulukuraattorilla ja koulupsykologilla on omat osaamisalueensa, mutta akuuteissa tilanteissa kummalla tahansa on oltava kyky tarttua ja hoitaa kiireellistä opiskelijan asiaa. Opiskelijat voivat hakeutua kouluterveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta. Koulutapaturmissa ja äkillisesti koulupäivän aikana sairastunut opiskelija pääsee tarvittaessa terveydenhoitajan vastaanotolle välittömästi terveydenhoitajan vastaanottopäivinä, mikäli vamman tai sairauden luonne edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilön arviointia tai hoitoa. Terveydenhoitaja tekee hoidon tarpeen arvion, hoitaa tai ohjaa opiskelijan jatkohoitoon. Äkillisen tarpeen ilmetessä opiskelija ohjataan terveyskeskukseen, mikäli kouluterveydenhoitaja ei ole koululla. 7. Opiskelijahuollosta tiedottaminen Koulun tehtävänä on huolehtia siitä, että opiskelijat, huoltajat, koulun henkilöstö ja muut yhteistyötahot saavat tarvitsemansa tiedon opiskelijahuollon palveluista ja toiminnasta. Tiedotuskanavia ovat esim. opinto-opas, sähköiset tiedotuskanavat (mm. Wilma, koulun omat kotisivut, opiskelijahuolto.fi/elevvård.fi), paperitiedotteet ja suullinen tiedottaminen. Koulun opiskelijoilla tulee olla riittävä tieto siitä, mitä opiskelijahuolto on, mitä opiskelijahuollon palveluita opiskelijoilla on käytössä ja miten palveluihin halutessaan pääsee. Koulun hyvinvointi- ja turvallisuuskansio sisältää asiakirjoja, jotka opetussuunnitelman valtakunnallisissa perusteissa määrätään sisällytettäväksi koulukohtaiseen opiskelijahuoltosuunnitelmaan. Näitä ovat: toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa (entinen kriisisuunnitelma) suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä (entinen kiusaamisen vastainen suunnitelma) koulun järjestyssäännöt tai muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset suunnitelma päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihteiden käyttöön puuttumiseksi (entinen päihdesuunnitelma) koulun pelastussuunnitelma

15 15 koulutapaturmien ehkäisyyn ja ensiapuun liittyvä ohjeistus lääkehoidon suunnitelma koulukohtainen Opiskelijahuoltosuunnitelma Vuosittaiseen koulun lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan näiden asiakirjojen päivitykset. 8. Opiskelijahuollon arviointi kouluissa Kauniaisissa opiskelijahuoltoa arvioidaan koulussa seuraavasti: Yhteisöllinen opiskelijahuoltoryhmä suunnittelee omaa toimintaansa vähintään kerran lukuvuodessa Yhteisöllinen opiskelijahuoltoryhmä arvioi omaa toimintaansa vähintään kerran lukuvuodessa Koulun henkilökunta arvioi koulunsa opiskelijahuollon toteutumista säännöllisesti vähintään kerran lukuvuodessa Koulut osallistuvat arviointeihin, jotka tehdään koulutuksen järjestäjän (Kauniaisten kaupunki) tai muun sellaisen tahon toimesta, jolla on lakisääteinen oikeus arvioinnin toteuttamiseen.

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1.

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1. 1 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 6.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on 1) edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on

Lisätiedot

LUKU 8 OPPILASHUOLTO. 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 1 3 mom. 2

LUKU 8 OPPILASHUOLTO. 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 1 3 mom. 2 Sisällys LUKU 8 OPPILASHUOLTO... 1 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö... 1 8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto... 3 8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto... 4 8.4 Oppilashuoltosuunnitelmat... 6 8.5 Paikallisesti

Lisätiedot

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa.

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Luku 4.3. Opiskeluhuolto Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen opiskeluhuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen opiskeluhuolto.

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen oppilashuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen OPPILASHUOLTO Savonlinnan normaalikoulu 26.5.2014 / 12.4.2017 Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen SNOR - Oppilashuoltokäytännöt uudistuvat ENNEN / OPS 2012 Oppilashuollolla tarkoitetaan Oppilaan

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 Tämä opetussuunnitelman päivitys sisältää Opetushallituksen tekemän perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksen

Lisätiedot

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opetussuunnitelman kuntakohtainen osa Kotkan lukiokoulutuksessa opiskelijahuollon osalta 1.8.2014 lukien. LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opiskeluhuolto sisältää lain mukaan koulutuksen järjestäjän hyväksymän

Lisätiedot

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 2014 Paltamon kunta Perusopetus [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen PALTAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 (6) ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.3 Oppilashuolto Lasten kehitysympäristön ja esiopetuksen toimintaympäristön muutosten

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 0 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja

Lisätiedot

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu?

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XIII 27.-28.11.2013 Vastaava koulukuraattori Hanna Gråsten-Salonen, Tampere

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto 5.4 Oppilashuolto Oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Se liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

5.2 Oppilashuolto. 5.2.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

5.2 Oppilashuolto. 5.2.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 5.2 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta esiopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta käsitettä

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet 1 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto 1 Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto 3.2 Opiskeluhuolto Opiskeluhuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa oppilaitoksen perustoimintaa. Opiskeluhuollon

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 1 Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Nastolassa esiopetuksen oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä sivistystoimen ja sosiaali

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien

Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien LIITE 1 (7) 4/011/2014 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta perusopetuksen

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Ressun lukiossa koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa luku 5.3 5.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon

Lisätiedot

OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ LUKU X.X OPISKELUHUOLTO OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden ja monialaisen yhteistyön keinoin hyvinvoivan ja turvallisen

Lisätiedot

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (8) 5/011/2014 ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 5.3. Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta esiopetuksen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Kokkolan kaupunki Perusopetuksen opetussuunnitelman muutos 1.8.2014 alkaen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Aulanko 2.4.2014

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Aulanko 2.4.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Aulanko 2.4.2014 1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (voimaan 1.8.2014) Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja yksilökohtaisen opiskeluhuolto Ennaltaehkäisevyys ja suunnitelmallisuus

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Oulussa 6.2.2014 Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisesta 2. yhteistyön

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 8 UUDESSA OPS:SSA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 8 UUDESSA OPS:SSA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 8 UUDESSA OPS:SSA LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat. Siinä määritellään opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen

Opiskeluhuollon palvelut. Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen Opiskeluhuollon palvelut Marke Hietanen-Peltola, LT, ylilääkäri Oikeus oppimiseen 24.3.2015 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan 1.8.2014, mikä muuttui? Opiskeluhuollon suunnittelu

Lisätiedot

Esiopetuksessa olevien oppilashuolto

Esiopetuksessa olevien oppilashuolto Esiopetuksessa olevien oppilashuolto Valtakunnalliset neuvolapäivät 21. - 22.10.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus 1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opetussuunnitelmien perusteet Oppilas-

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO Lempäälän kunta / lukio Kuntakohtaiset osuudet sinisellä. 4.3 Opiskeluhuolto Lukion

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos SORA-KOULUTUS 31.1.2013 Anne Heikinkangas Lyhennelty OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen esityksestä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistuu Koskee esi- ja perusopetusta

Lisätiedot

6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

2014 ESIOPETUS LUONNOS 1.

2014 ESIOPETUS LUONNOS 1. OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA XX.XX.2014 XXX 2014 ESIOPETUS LUONNOS 1. LIITE 1 (12) 5/011/2014 MUHOKSEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 Muhoksen kunta Opetus-

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Kuopiossa 26.3.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Summa summarum Opiskeluhuoltoa järjestetään joko yhteisöllisenä tai yksilökohtaisena Yksilökohtaista

Lisätiedot

KARJAAN LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA 2014

KARJAAN LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA 2014 KARJAAN LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA 2014 Opiskelijahuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä

Lisätiedot

8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto

8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto 8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa 17.9.2014 Opetushallitus KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Oppilashuollon vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA LASTEN

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki yhden lainsäädännön piirissä nyt hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa, henkilötietojen käsittelyä, kirjaamista, rekisteröimistä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marjaana Pelkonen, STM Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Marjaana Pelkonen, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden Opiskeluhuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Opiskelijahuolto lisäopetuksessa

Opiskelijahuolto lisäopetuksessa Opiskelijahuolto lisäopetuksessa Opetushallitus 17.3.2015 Kristiina Laitinen Opetusneuvos 1 Säädökset, eduskunta-asiakirjat sekä opetussuunnitelmien perusteet Lait Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 (8) PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön

Lisätiedot

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry

Yhteiset työvälineemme. Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Yhteiset työvälineemme Esityksen toimittajat: * opetusneuvos Elise Virnes, OKM * verkostokoordinaattori Ville Virtanen, SAKU ry Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Uusi laki kokoaa yhteen lainsäädännössä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Uudistuksen taustaa Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmässä (STM selvityksiä

Lisätiedot

Monialainen oppilashuollon yhteistyö

Monialainen oppilashuollon yhteistyö LUKU 5.3 ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Muutos Tornion esiopetussuunnitelman lukuun neljä Esiopetuksen oppilashuollon tavoitteena on lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja

Lisätiedot

JOROISTEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMAN LUKU 5.4 5.4. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

JOROISTEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMAN LUKU 5.4 5.4. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN JOROISTEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMAN LUKU 5.4 5.4. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Mitä tässä suunnitelmassa mainitaan oppilaasta ja koulutuksenjärjestäjästä koskee myös esiopetukseen osallistuvaa

Lisätiedot

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies, STM Sisällys Uuden lain tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen sekä nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014

Esi- ja perusopetuksen sekä nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 Uudistunut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) sekä Opetushallituksen antamien esi- ja perusopetuksen sekä nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos (4/011/2014 ja 5/011/2014)

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan esiopetuksen esiopetussuunnitelma 2011. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos/ luku 5.3

Mäntsälän kunnan esiopetuksen esiopetussuunnitelma 2011. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos/ luku 5.3 Mäntsälän kunnan esiopetuksen esiopetussuunnitelma 2011 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos/ luku 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Sisällysluettelo: 5.3 Oppilashuolto 5.3.1

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Juupajoen perusopetus: PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

Juupajoen perusopetus: PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Juupajoen perusopetus: PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia 1 Esipuhe Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia perustuu Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin(1287/2013), joka astui voimaan 1.8.2014. Strategian tavoitteena

Lisätiedot

ESIOPETUS OPETUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS

ESIOPETUS OPETUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ESIOPETUS OPETUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS 1 SISÄLLYS: JOHDANTO... 3 1. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO... 4 2. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTORYHMÄT... 5 2.1 Moniammatillinen oppilashuollon ohjausryhmä... 5 2.2 Päiväkotien

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT

EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON KURAATTORI- JA PSYKOLOGIPALVELUT EURAN KUNNAN OPISKELUHUOLLON PSYKOLOGI- JA KURAATTORIPALVELUT Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan opiskeluhuollon psykologin ja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 (11) PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

Pälkäneen kunnan opiskelijahuoltosuunnitelma

Pälkäneen kunnan opiskelijahuoltosuunnitelma Pälkäneen kunnan opiskelijahuoltosuunnitelma 1 1. Johdanto Opiskelijahuoltosuunnitelma on laadittu opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten. Suunnitelma on laadittu monialaisena

Lisätiedot

LUKIO-OPETUKSEN OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA Liite Keminmaan lukion opetussuunnitelmaan

LUKIO-OPETUKSEN OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA Liite Keminmaan lukion opetussuunnitelmaan LUKIO-OPETUKSEN OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA Liite Keminmaan lukion opetussuunnitelmaan Sisällys 1. Johdanto... 2 1. 1. Yleistä... 2 1.2. Hyvinvointi lukiossa... 2 2. Opiskelijahuollon toteuttamisen tavoitteet

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään

Lisätiedot

ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä

ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä Tällä asiakirjalla esitellään Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisen monialaisen oppilashuoltotyön toiminta ja sillä voidaan

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Uusi oppilashuoltolaki (linkki oppilashuoltolakiin) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287 astuu voimaan 1.8.2014, mikä velvoittaa kuntia

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLLON PERUSTEET

PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLLON PERUSTEET PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLLON PERUSTEET 5.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta perusopetuksen

Lisätiedot

6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto

6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto 6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan lapselle annettavia terveydenhoitopalveluja, jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina

Lisätiedot

Porvoon kaupungin koulujen koulukohtainen oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma Koulun nimi Päiväys

Porvoon kaupungin koulujen koulukohtainen oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma Koulun nimi Päiväys Porvoon kaupungin koulujen koulukohtainen oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma Koulun nimi Päiväys Sisältö 1 Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut... 2 2 Yhteisöllinen

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 1. ARVIO OPPILASHUOLLON KOKONAISTARPEESTA Mänttä-Vilppulassa perusopetusta annetaan luokille 1-6 Savosenmäen koulussa, Koskelan alakoulussa, Vilppulankosken

Lisätiedot

Perusopetuslain muutos

Perusopetuslain muutos Perusopetuslain muutos 16 Tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada

Lisätiedot

6.2.2 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa

6.2.2 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa 6.2.2 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden ja monialaisen yhteistyön keinoin hyvinvoivan ja turvallisen

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

4.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. 1. Opiskeluhuolto

4.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. 1. Opiskeluhuolto 4.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 1. Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista

Lisätiedot

Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Oppilas- ja opiskeluhuollon kansalliset kehittämispäivät 28.11.2013 Järvenpää Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 1 Yksilökohtainen opiskeluhuolto (HE 113/2013) Yksilökohtainen opiskeluhuolto kuuluu kaikille oppilaitosyhteisössä työskenteleville sekä opiskeluhuoltopalveluista

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnan sivistysvaliokunta pyytää ehdotuksesta lausuntoa

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ 13.4. Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden

Lisätiedot

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus 17.6.2015 Sisällys Ryhmän asettaminen ja sen toimintatavat... 3 Opiskeluhuollon rekisterit ja kertomukset

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma

Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma Someron kaupungin Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma Esiopetus, perusopetus ja lukio PPP Sisällysluettelo Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma... 1 1.Oppilashuolto... 3 1.1. Tavoitteet ja toimintatavat...

Lisätiedot

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Esityksen termit Opiskelija = esikoululainen, peruskoululainen ja lukion tai

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA

PARAISTEN KAUPUNGIN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA PARAISTEN KAUPUNGIN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 4.3 Opiskeluhuolto 4 4.3.1 Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet 4 4.3.2 Opiskeluhuoltosuunnitelmat

Lisätiedot

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Uudenmaan liitto 26.4. LAINSÄÄDÄNNÖLLISIÄ NÄKÖKULMIA TOISEN ASTEEN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ARJEN TYÖHÖN Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Crister Nyberg, ohjauspalveluiden

Lisätiedot