LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS: OPISKELIJAHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS: OPISKELIJAHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN"

Transkriptio

1 1 LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS: OPISKELIJAHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

2 2 Sisällysluettelo 1. Opiskelijahuolto Opiskelijahuoltosuunnitelmat Monialainen opiskelijahuollon yhteistyö Yhteisöllinen opiskelijahuolto Opiskelijahuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen koulukohtaisissa opiskelijahuollon suunnitelmissa Yksilökohtainen opiskelijahuolto Yksilökohtaisen opiskelijahuollon järjestäminen koulukohtaisesti Opiskelijahuollon käytettävissä olevat opiskelijahuoltopalvelut Koulupsykologi Koulukuraattori Kouluterveydenhoitaja Koululääkäri Määräaikojen toteuttaminen Kauniaisissa koulupsykologin, koulukuraattorin ja kouluterveydenhoitajan palveluissa Opiskelijahuollosta tiedottaminen Opiskelijahuollon arviointi kouluissa... 15

3 3 1. Opiskelijahuolto Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa opiskelijahuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Opiskelijalla on oikeus saada maksutta sellainen opiskelijahuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Opiskelijahuolto liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Opiskelijahuoltotyössä otetaan huomioon lapsen edun ensisijaisuus YK:n Lastenoikeuksien sopimuksen mukaisesti. Opiskelijahuoltotyö on opiskelijan ja koko kouluyhteisön tukemista. Tavoitteena on toimia ennaltaehkäisevästi ja puuttua varhain mahdollisiin koulunkäynnin vaikeuksiin. Opiskelijahuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskelijahuoltona. Tämän lisäksi opiskelijoilla on lakisääteinen oikeus yksilökohtaiseen opiskelijahuoltoon. Monialainen yhteistyö on opiskelijahuollossa keskeistä. Opiskelijahuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen opiskelijaan ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. 2. Opiskelijahuoltosuunnitelmat Esiopetuksen, perusopetuksen ja toisen asteen Opiskelijahuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Kauniaisten oppilas- ja opiskelijahuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta suunnitelmasta, jotka yhdessä ohjaavat opiskelijahuollon suunnittelua ja toteutusta: hyvinvointisuunnitelma, jossa on opiskelijahuoltoa koskeva osuus, opetussuunnitelma, jossa kuvataan lukion opiskelijahuolto sekä Kauniaisten koulujen koulukohtaiset oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelmat. Oppilas- ja opiskelijahuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon. Eri koulutusasteiden vuorovaikutus on tärkeää pohdittaessa oppilas- ja opiskelijahuollon toimintaa kokonaisuutena. Yhtenäiset käytännöt tukevat eri kehitysvaiheissa opiskelijan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Opiskelijahuollon monialaisen yhteistyön rakenteita, muotoja ja toimintatapoja kehitetään ja arvioidaan kouluyhteisössä ja eri yhteistyötahojen kanssa. Opiskelijoille ja heidän huoltajilleen tiedotetaan käytettävissä olevasta opiskelijahuollosta ja heitä ohjataan hakemaan tarvitsemiaan opiskelijahuollon palveluja. Opiskelijan ja huoltajan osallisuus opiskelijahuollossa, suunnitelmallinen yhteistyö ja opiskelijahuollosta tiedottaminen lisää opiskelijahuollon tuntemusta ja edesauttaa palveluihin hakeutumista. Eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden keskinäinen konsultaatio on tärkeä työmenetelmä opiskelijahuollossa.

4 4 Kuva 1: Kauniaisten Opiskelijahuollon ja turvallisuuden edistämisen opetussuunnitelman muodostuminen Kauniaisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelma opiskelijahuollosta ja turvallisuuden edistämisestä Valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteet Opetussuunnitelman kaupunkitasoiset osiot, jotka koskevat kaikkia kouluja Opetussuunnitelmaa täydentää Kaupunkitasolla: Hyvinvointisuunnitelma Lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Ehkäisevän päihdetyön suunnitelma Koulutasolla: Opiskelijahuoltosuunnitelman koulukohtaiset täydennykset Opiskelijahuoltosuunnitelmaa täydentävät erilliset suunnitelmat Lukuvuosisuunnitelma Hyvinvointisuunnitelma, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Koulut ilmoittavat koulukohtaisten suunnitelmien päivittämisestä lukuvuosisuunnitelman yhteydessä. 3. Monialainen opiskelijahuollon yhteistyö Kauniaisten esi-, perusopetuksen ja toisen asteen oppilas- ja opiskelijahuollon ohjausryhmänä toimii kaupungin monialainen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmä (TEJO). Tämä ohjausryhmä vastaa opiskelijahuollon yleisestä, kuntatasoisesta suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Opiskelijahuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Opiskelijahuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon opiskelijan ikä ja edellytykset. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa. Koulussa opiskelijahuolto on kaikkien kouluyhteisössä työskentelevien ja opiskelijahuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu

5 5 kouluyhteisön hyvinvoinnista on koulun henkilökunnalla.. Kouluyhteisön tai opiskelijoiden hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä opiskelijoiden ja huoltajien kanssa. Opiskelijahuollon palveluja ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut. Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin yksilöön, yhteisöön kuin yhteistyöhön. Palveluja tarjotaan opiskelijoille ja huoltajille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Kuva 2: Opiskelijahuollon yhteistyö Kauniaisissa kaupungin ja koulujen tasolla Yksityiset palveluntuottajat Ostopalvelut (mm. neuropsykologit, nuorisoneuvola, toimintaterapia) Yhteistyö Espoon kanssa Erityisopetus Etsivä nuorisotyö Erityisnuorisotyö Kulttuuri- ja vapaa-ajantoimi Nuorisotoimi Liikuntatoimi Erikoissairaanhoito HUS Lasten- ja nuorten psykiatria Muut mahdolliset yksiköt Koulun opiskelijahuolto Rehtori Apulais- ja vararehtori Opettajat Erityisopettajat Koulun avustava henkilökunta Opinto-ohjaaja Koulukuraattori Koulupsykologi Kouluterveydenhoitaja Koululääkäri Muut koulun asiantuntijat Muut yhteistyötahot Poliisi M u u t a s i a n t u n t i j a t Sosiaali- ja terveystoimi Kuntoutus Perhesuunnittelu Ravitsemusterapeutit Fysioterapia Puheterapia Maahanmuuttaja palvelut Lastensuojelu Vammaispalvelut Päihdehuolto Muut tahot Järjestöt Lastenkodit Kauniaisissa Nuorten turvatalo Seurakunnat Järjestöjen toiminta Muut yhteistyötahot R e h t o r i A

6 6 4. Yhteisöllinen opiskelijahuolto Opiskelijahuolto on tärkeä osa lukion toimintakulttuuria ja se kuuluu kaikille koulussa työskenteleville aikuisille. Kaikki koulussa työskentelevät aikuiset huolehtivat opiskelijoiden hyvinvoinnista ja oppimisesta yhteistyössä huoltajien kanssa. Opiskelijan kouluhyvinvointiin vaikuttavat kouluympäristön turvallisuus ja terveys sekä riittävä oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Hyvinvointi on opiskelijan kokemus hyvästä fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä, turvallisuudesta ja positiivisista sosiaalisista suhteista. Hyvinvoinnin tukemiseen kuuluu opiskelijan kohtaamista, kannustamista, auttamista sekä opiskelijan osallisuuden vahvistamista. Yhteisöllisessä (koulukohtaisessa) opiskelijahuoltotyössä edistetään, seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja opiskelijaryhmien hyvinvointia. Yhteisöllinen opiskelijahuolto painottuu ennaltaehkäisevään työhön ja se huolehtii kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä opiskelijoiden, huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Opiskelijoiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä opiskelijahuollossa tärkeää ja hyvinvointia vahvistavaa. Opiskelijoiden aktiiviseksi kansalaiseksi kasvamista tuetaan osallisuutta edistämällä. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien ennalta ehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä. Opiskelijahuolto luo kouluyhteisössä edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Opiskelijalla on oikeus fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvalliseen opiskeluympäristöön. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa. Koulun järjestyssäännöt ja turvallisuussuunnitelma lisäävät kouluyhteisön turvallisuutta, viihtyisyyttä ja sisäistä järjestystä. Kouluilla on myös suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä ja ne ovat liitteinä koulukohtaisissa opiskelijahuoltosuunnitelmissa. Koulurakennuksesta sekä opetustiloista ja -välineistä huolehtiminen ylläpitää ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Yhteisöllinen opiskelijahuolto edistää ja seuraa jatkuvasti kouluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä kouluyhteisön hyvinvointia yhteistyössä kaikkien koulussa toimivien aikuisten kanssa. Turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös tapaturmien ennaltaehkäisyä ja tietoturvallisuutta koskevat toimintatavat. Koulukohtaiseen yhteisölliseen opiskelijahuoltoryhmään osallistuvat: rehtori/apulaisrehtori koulupsykologi koulukuraattori kouluterveydenhoitaja erityisopettaja (-t) / opettaja opinto-ohjaaja (-t) koulun turvallisuusasioista vastaava (-t) Yhteisöllisen opiskelijahuoltoryhmän keskeisiä tehtäviä ovat: koulukohtaisen opiskelijahuoltosuunnitelman laadinta yhteisöllisten hyvinvointia edistävien rakenteiden luominen ja kehittäminen

7 7 opiskelijoiden ja huoltajien osallistumisen mahdollistaminen opiskelijahuolto-suunnitelman laadintaan ja hyvinvointityöhön yhteistyön koordinointi koulun ulkopuolisten tahojen kanssa oppimisympäristöjen kehittäminen koulun lukuvuosisuunnitelman valmistelu opiskelijahuollon osalta kodin ja koulun opiskelijahuollollisen yhteistyön kehittäminen ja seuranta 4.1. Opiskelijahuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen koulukohtaisissa opiskelijahuollon suunnitelmissa (tämän osion koulut täydentävät oppilaitoskohtaisissa suunnitelmissa) Koulukohtaiseen opiskelijahuoltosuunnitelmaan koulu täydentää koulukohtaisen yhteisöllisen opiskelijahuoltoryhmän toimintatavat ja käytännöt. Koulukohtaisessa opiskelijahuolto-suunnitelmassa koulu kuvaa toimenpiteet suunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksi: seurannasta vastuussa oleva taho koulussa seurattavat asiat käytettävät menetelmät tietojen kokoamiseksi seurannan aikataulu. lisäksi kuvataan seurantatietojen käsittely ja hyödyntäminen koulun Opiskelijahuollon kehittämisessä sekä keskeisistä tuloksista tiedottaminen opiskelijaille, huoltajille ja tarvittaville yhteistyötahoille. Koulut valitsevat yhteisöllisen opiskelijahuollon kehittämiskohteet lukuvuosittain. Nämä kehittämiskohteet koulu kirjaa lukuvuosisuunnitelmaan. Lukuvuosisuunnitelmaan koulu kirjaa myös yhteisöllisen hyvinvointiryhmän kokoonpanon, kokoontumiskäytänteet sekä muut opiskelijahuollosta kysytyt asiat. Koulu kuvaa koulukohtaisessa opiskelijahuoltosuunnitelmassaan ulkopuolisten tahojen kanssa tehtävää yhteisöllisen opiskelijahuollon kehittämistyötä. Lisäksi koulukohtaisessa opiskelijahuoltosuunnitelmassa koulu kuvaa: opiskelijan ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskelijahuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa sekä yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskelijahuollon periaatteista ja menettelytavoista tiedottaminen opiskelijoille, huoltajille ja yhteistyötahoille.

8 8 Kuva 3: Esimerkkejä yhteisöllisestä hyvinvointityöstä Kauniaisten lukiokoulutuksessa Kiusaamisen ehkäisy ja kiusaamiseen puuttuminen Ryhmien asioiden käsittely yleisellä tasolla Kouluterveyskyselyn tulosten hyödyntämien Ryhmädynamiikan tukeminen Turvallisuuden vahvistaminen Siirtymävaiheiden tukeminen Opiskelijahuoltoryhmän jäsenten jalkautuminen luokkiin Opiskelijoiden ja huoltajien osallisuus YHTEISÖLLINEN HYVINVOINTITYÖ kuuluu kaikille koulun aikuisille ja opiskelijaille Opiskelijakunta- ja tutortoiminta Opiskelijahuoltoryhmän ja yksittäisten opettajien yhteistyö, konsultatiivinen tuki Kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastaminen Kodin ja koulun yhteistyö Hyvinvointityön sisällyttäminen oppiaineiden sisältöön Oppimisympäristöjen kehittäminen Myönteisen vuorovaikutuksen tukeminen Ryhmäohjaajan kehityskeskustelut Koulun toimintakulttuuri, omat rakenteet ja toimintamallit

9 9 5. Yksilökohtainen opiskelijahuolto Yksilökohtaisella opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, opiskelijahuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä opiskelijaa koskevaa monialaista opiskelijahuoltoa. Kouluterveydenhuollossa toteutettavat laajat terveystarkastukset sekä muut määräaikaistarkastukset ovat osa yksilökohtaista opiskelijahuoltoa ja niistä tehtävät yhteenvedot tuottavat tietoa myös yhteisöllisen opiskelijahuollon toteuttamiseen. Yksilökohtaisen opiskelijahuollon tavoitteena on seurata ja edistää opiskelijan kokonaisvaltaista kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tärkeätä on myös varhaisen tuen turvaaminen ja ongelmien ehkäisy. Opiskelijan yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä opiskelijahuollon tuen rakentamisessa että koulun arjessa. Yksilökohtainen opiskelijahuolto perustuu aina opiskelijan sekä tarpeen niin vaatiessa huoltajan suostumukseen. Opiskelijan osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa. Vuorovaikutus on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Työ järjestetään niin, että opiskelija voi kokea tilanteen kiireettömänä ja hän tulee kuulluksi. Opiskelijahuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä. Asian käsittely yksittäisen opiskelijan tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoonpano perustuu opiskelijan tai tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Opiskelijaan tai huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia opiskelijahuollon yhteistyötahoja tai opiskelijan läheisiä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa opiskelijan asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta. Yksittäistä opiskelijaa koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan opiskelijahuoltokertomus. Ryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen opiskelijahuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot opiskelijahuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki edellyttää, että kertomukseen kirjataan seuraavat asiat: yksittäisen opiskelijan nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä alaikäisen opiskelijan huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot, kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virkaasemansa, kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa, asian aihe ja vireillepanija, opiskelijan tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja selvitykset, toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset tukitoimet, tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden toteuttamissuunnitelma sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot. Jos sivulliselle annetaan opiskelijahuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä mitä tietoja, kenelle sivulliselle ja millä perusteella tietoja on luovutettu. Opiskelijan yksilökohtaisen opiskelijahuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä opiskelijahuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen opiskelijahuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Lisäksi heillä on oikeus

10 10 saada ja luovuttaa toisilleen sekä opiskelijan opettajalle, rehtorille ja opetuksen järjestäjälle opiskelijan opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Jos opiskelija siirtyy toisen opetuksen tai koulutuksen järjestäjän opetukseen tai koulutukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjän on pyydettävä opiskelijan tai tarvittaessa hänen huoltajansa suostumus siihen, että uudelle opetuksen järjestäjälle voidaan siirtää opiskelijahuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassapidettävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia opiskelijahuollon jatkuvuuden kannalta. Sen sijaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot toimitetaan salassapidon estämättä viipymättä toiselle opetuksen järjestäjälle tai lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden opetuksen tai koulutuksen järjestäjän pyynnöstä Yksilökohtaisen opiskelijahuollon järjestäminen koulukohtaisesti (tämän osion koulu täydentää) Kauniaisissa yksilökohtaista Opiskelijahuoltoa ovat koulupsykologin, koulukuraattorin ja kouluterveydenhuollon palvelut. Näiden lisäksi yksittäisen opiskelijan tai tietyn opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseen ja opiskelijahuollon palvelujen järjestämiseen liittyvät asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Asiantuntijaryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseneksi vain opiskelijan tai ellei hänellä ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella. Asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön. Alaikäinen voi painavasta syystä kieltää huoltajaansa tai muuta laillista edustajaansa osallistumasta itseään koskevan asian käsittelyyn. Arvion opiskelijaan edun toteutumisesta tällaisessa tilanteessa tekee opiskelijahuollon henkilöstöön kuuluva sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Yksilökohtaisesta Opiskelijahuollosta laaditaan Opiskelijahuoltokertomus.

11 11 6. Opiskelijahuollon käytettävissä olevat opiskelijahuoltopalvelut Kauniaisissa Opiskelijahuollon palveluihin kuuluu sivistystoimen alaiset koulupsykologi-, kuraattoripalvelua ja sosiaali- ja terveystoimen kouluterveydenhuollon palvelut. Koulun rehtori suunnittelee yhdessä yhteisöllisen Opiskelijahuoltoryhmän kanssa koulun Opiskelijahuoltoresurssin käytön ja arvioi sen kohdentumisen tarkoituksenmukaisuuden. Esiopetuksen opiskelijaiden Opiskelijahuollolliset kuraattori- ja psykologipalvelut kuuluvat koulukuraattoreille ja psykologeille kieliryhmittäin. Kauniaisissa on ( tilanne) seuraava mitoitus oppilas- ja opiskelijahuollon palveluissa koulupsykologin, koulukuraattorin, kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin osalta: Koulupsykologit: 2 ruotsinkielisissä kouluissa, 2 suomenkielisissä kouluissa. Koulukuraattori: 2 ruotsinkielisissä kouluissa, 2 suomenkielisissä kouluissa. Kouluterveydenhoitaja: 2 ruotsinkielisissä kouluissa, joista toinen on 80% työajalla, 2 suomenkielisissä kouluissa, joista toinen on 4pvä/vko. Koululääkäri: - Alakoulut (suomen- ja ruotsinkielinen) lääkäri koululla 1 aamupäivä joka toinen viikko, lisäksi terveysasemalla 2 terveydenhuollon vastaanottoaikaa/viikko - Yläkoulut ja lukiot (suomen- ja ruotsinkielinen): lääkäri koululla 1 aamupäivä/viikko, lisäksi terveysasemalla 1-2 kouluterveydenhuollon vastaanottoaikaa/viikko 6.1. Koulupsykologi Koulupsykologi on psykologisen kehityksen, psyykkisen hyvinvoinnin ja oppimisen psykologian asiantuntija ja hänen työtään ohjaa vahvasti psykologien eettiset säännöstöt ja terveydenhuollon henkilöstön salassapitovelvollisuudet. Koulupsykologin työtehtäviin kuuluu keskeisesti: Yhteisötason työ: toimii oman alan asiantuntijana koulujensa yhteisöllisessä opiskelijahuoltoryhmässä ja kunnan monialaisissa asiantuntijaryhmissä sovitusti osallistuu opiskelijakohtaisten tukitoimintamallien suunnitteluun ja seurantaan sovitusti toimii psykologisena asiantuntija opiskelijan kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä asioissa antaa tarvittaessa konsultaatiota muille työntekijöille toimii koulunsa kriisiryhmän jäsenenä, kriisivalmiuden suunnittelussa ja kriisityön toteuttamisessa osallistuu vanhempainiltoihin ja koulutustilaisuuksiin sovittaessa seuraa luokkatilanteita tarpeen mukaan välittää kouluelämän ja opiskelijahuollon tuntemusta yhteistyötahoille.. Asiakastyö: tapaa opiskelijoita opiskelijan kokonaistilanteen sekä tunne-elämän ja mielenterveyden ongelmien kartoittamiseksi

12 12 tarjoaa tuki- ja ohjauskeskusteluita tekee opiskelijoille psykologisia arviointeja ja tutkimuksia (oppimisvalmiuksien arviointi ja osin alustavat tunne-elämän arviot) osallistuu opiskelijoiden tukitoimien suunnitteluun osallistuu neuvotteluihin opiskelijoiden, huoltajien ja yhteistyötahojen kanssa tekee tarvittaessa jatkohoitoon ohjauksen yhteistyössä koululääkärin kanssa. tekee monialaista yhteistyötä koulun sisällä sekä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa ohjaa ja neuvoo huoltajia opiskelijaan koulunkäyntiin liittyvissä asioissa Koulukuraattori Lukiossa koulukuraattori tukee opiskelijan psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä koulunkäyntiä ja opintojen etenemistä sosiaalityön keinoin. Koulukuraattorin työn keskiössä on opiskelija ja hänen lähiverkostonsa. Koulukuraattorin toimintaa ohjaa opiskelijan edun näkökulma. Opiskelija voi hakeutua kuraattorin luo, kun hän haluaa keskustelua ja tukea elämäntilanteeseensa ja opiskeluunsa liittyvissä asioissa. Yhteisötason työ: toimii sosiaalityön asiantuntijana yhteisöllisessä opiskelijahuoltoryhmässä ja kunnan monialaisissa asiantuntijaryhmissä sovitusti osallistuu opiskelijakohtaisten tukitoimintamallien suunnitteluun ja seurantaan sovitusti työskentelee aktiivisesti kouluviihtyvyyden- ja turvallisuuden edistämisessä sekä koulukiusaamisen ehkäisyn kehittämisessä havainnoi, toimii ja konsultoi luokissa ja opiskelijaryhmissä tekee yhteistyötä opettajien kanssa mm. ryhmäyttämiseen ja luokkailmapiirin liittyen ja antaa konsultaatiota henkilökunnalle toimii koulunsa kriisiryhmän jäsenenä kriisivalmiuden suunnittelussa ja kriisityön toteuttamisessa osallistuu sovittaessa vanhempainiltoihin ja koulutustilaisuuksiin tiedottaa opiskelijahuoltopalveluista vanhempia, opiskelijoita, yhteistyötahoja ja koulun henkilökuntaa välittää opiskelijahuollon ja kouluelämän tuntemusta muille yhteistyötahoille Asiakastyö: selvittää opiskelijoiden tuen tarvetta ja järjestää tukitoimia opiskelijoille yhteistyössä ryhmänohjaajan kanssa osallistuu yhteistyöpalavereihin opiskelijoiden asioissa tarjoaa tukikäyntejä opiskelijalle tai perheelle tukee opiskelijaa sosiaalityön menetelmiä käyttäen antaa ohjausta ja neuvontaa opiskelijalle ja hänen perheelleen tekee moniammatillista verkostotyötä opiskelijan luonnollisessa verkostossa ja viranomaisverkostossa ohjaa tarvittaessa opiskelijaa tai perheen muihin palveluihin tai tutkimuksiin

13 Kouluterveydenhoitaja Kouluterveydenhoitaja on ennaltaehkäisevän terveydenhuollon asiantuntija koulussa. Yhteisötason työ: osallistuu yhteisöllisen opiskelijahuoltoryhmän ja monialaisen asiantuntijaryhmän toimintaan toimii ennaltaehkäisevän terveydenhuollon asiantuntijana koulun yhteisöllisessä hyvinvointiryhmässä osallistuu opiskelijoiden tukitoimien suunnitteluun, arviointiin, toteuttamiseen ja seurantaan terveydenhuollon näkökulmasta terveydenhoitajan tehtävänä on tuoda esille terveydenedistämisen näkökulma koko kouluyhteisön tasolla osallistuu vanhempainiltoihin sovitusti osallistuu koulun terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastuksiin toimii koulussa kriisityöryhmän jäsenenä tiedottaa palveluista vanhempainilloissa ja Wilman kautta osallistuu eri hallintokuntien yhteisiin työryhmiin osallistuu tarvittaessa asiantuntijoina sivistystoimen/perusopetuksen työryhmiin Yksilötyö: laajat terveystarkastukset 1. ja 2. vuoden opiskelijoille äkillisesti koulupäivän aikana sairastuneiden opiskelijoiden ensiapu ja hoitoonohjaus koulutapaturmien ennaltaehkäisty, hoidon tarpeen arviointi, ensiapu ja hoitoonohjaus terveys- ja ehkäisyneuvontakäynnit konsultatiivinen työ opiskelijan hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen tapauskohtaisesti puhelinneuvonta opiskelijan terveyteen ja sairauteen liittyvissä asioissa kansallisen rokotusohjelman seuraaminen ja toteuttaminen 6.4. Koululääkäri Koululääkäri on ennaltaehkäisevän terveydenhuollon lääketieteellinen asiantuntija. Yhteisötason työ: voi toimia ennaltaehkäisevän terveydenhuollon lääketieteellisenä asiantuntijana koulun yhteisöllisessä opiskelijahuoltoryhmässä osallistuu tarpeen mukaan opiskelijoiden tukitoimien suunnitteluun, arviointiin, toteuttamiseen ja seurantaan lääketieteellisestä näkökulmasta voi tarpeen mukaan osallistua vanhempainiltoihin voi osallistua luokkayhteenvetojen laadintaan laaja-alaisissa terveystarkastuksissa terveydenedistämistyö kouluyhteisössä voi osallistua koulun kriisityöhön osallistuu tarvittaessa eri hallintokuntien yhteisiin työryhmiin voi osallistua tarvittaessa asiantuntijoina sivistystoimen/perusopetuksen työryhmiin Yksilötyö: terveystarkastukset 2. vuoden opiskelijoille koulutapaturmien ennaltaehkäisy seurantakäynnit

14 14 konsultatiivinen työ puhelinneuvonta opiskelijan terveyteen ja sairauteen liittyvissä asioissa 6.5. Määräaikojen toteuttaminen Kauniaisissa koulupsykologin, koulukuraattorin ja kouluterveydenhoitajan palveluissa Opiskelijalle järjestetään mahdollisuus keskusteluun henkilökohtaisesti koulupsykologin tai koulukuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä koulun työpäivänä, sen jälkeen kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun järjestetään samana tai seuraavana koulun työpäivänä. Mahdollisuus keskusteluun järjestetään opiskelijalle myös opiskelijan huoltajan tai opiskelijan edustajan yhteydenoton perusteella, ellei kyseessä ole yhteydenottajan neuvonta ja ohjaus, tai jos keskustelun järjestäminen on muusta syystä ilmeisen tarpeetonta. Koulukuraattorilla ja koulupsykologilla on omat osaamisalueensa, mutta akuuteissa tilanteissa kummalla tahansa on oltava kyky tarttua ja hoitaa kiireellistä opiskelijan asiaa. Opiskelijat voivat hakeutua kouluterveydenhoitajan vastaanotolle ilman ajanvarausta. Koulutapaturmissa ja äkillisesti koulupäivän aikana sairastunut opiskelija pääsee tarvittaessa terveydenhoitajan vastaanotolle välittömästi terveydenhoitajan vastaanottopäivinä, mikäli vamman tai sairauden luonne edellyttää terveydenhuollon ammattihenkilön arviointia tai hoitoa. Terveydenhoitaja tekee hoidon tarpeen arvion, hoitaa tai ohjaa opiskelijan jatkohoitoon. Äkillisen tarpeen ilmetessä opiskelija ohjataan terveyskeskukseen, mikäli kouluterveydenhoitaja ei ole koululla. 7. Opiskelijahuollosta tiedottaminen Koulun tehtävänä on huolehtia siitä, että opiskelijat, huoltajat, koulun henkilöstö ja muut yhteistyötahot saavat tarvitsemansa tiedon opiskelijahuollon palveluista ja toiminnasta. Tiedotuskanavia ovat esim. opinto-opas, sähköiset tiedotuskanavat (mm. Wilma, koulun omat kotisivut, opiskelijahuolto.fi/elevvård.fi), paperitiedotteet ja suullinen tiedottaminen. Koulun opiskelijoilla tulee olla riittävä tieto siitä, mitä opiskelijahuolto on, mitä opiskelijahuollon palveluita opiskelijoilla on käytössä ja miten palveluihin halutessaan pääsee. Koulun hyvinvointi- ja turvallisuuskansio sisältää asiakirjoja, jotka opetussuunnitelman valtakunnallisissa perusteissa määrätään sisällytettäväksi koulukohtaiseen opiskelijahuoltosuunnitelmaan. Näitä ovat: toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa (entinen kriisisuunnitelma) suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä (entinen kiusaamisen vastainen suunnitelma) koulun järjestyssäännöt tai muut koulussa sovellettavat järjestysmääräykset suunnitelma päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihteiden käyttöön puuttumiseksi (entinen päihdesuunnitelma) koulun pelastussuunnitelma

15 15 koulutapaturmien ehkäisyyn ja ensiapuun liittyvä ohjeistus lääkehoidon suunnitelma koulukohtainen Opiskelijahuoltosuunnitelma Vuosittaiseen koulun lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan näiden asiakirjojen päivitykset. 8. Opiskelijahuollon arviointi kouluissa Kauniaisissa opiskelijahuoltoa arvioidaan koulussa seuraavasti: Yhteisöllinen opiskelijahuoltoryhmä suunnittelee omaa toimintaansa vähintään kerran lukuvuodessa Yhteisöllinen opiskelijahuoltoryhmä arvioi omaa toimintaansa vähintään kerran lukuvuodessa Koulun henkilökunta arvioi koulunsa opiskelijahuollon toteutumista säännöllisesti vähintään kerran lukuvuodessa Koulut osallistuvat arviointeihin, jotka tehdään koulutuksen järjestäjän (Kauniaisten kaupunki) tai muun sellaisen tahon toimesta, jolla on lakisääteinen oikeus arvioinnin toteuttamiseen.

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa.

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Luku 4.3. Opiskeluhuolto Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen opiskeluhuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen opiskeluhuolto.

Lisätiedot

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen oppilashuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 Tämä opetussuunnitelman päivitys sisältää Opetushallituksen tekemän perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksen

Lisätiedot

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opetussuunnitelman kuntakohtainen osa Kotkan lukiokoulutuksessa opiskelijahuollon osalta 1.8.2014 lukien. LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opiskeluhuolto sisältää lain mukaan koulutuksen järjestäjän hyväksymän

Lisätiedot

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 2014 Paltamon kunta Perusopetus [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen PALTAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 0 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja

Lisätiedot

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto 5.4 Oppilashuolto Oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Se liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

5.2 Oppilashuolto. 5.2.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

5.2 Oppilashuolto. 5.2.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 5.2 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta esiopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta käsitettä

Lisätiedot

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu?

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XIII 27.-28.11.2013 Vastaava koulukuraattori Hanna Gråsten-Salonen, Tampere

Lisätiedot

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet 1 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien

Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien LIITE 1 (7) 4/011/2014 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta perusopetuksen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman muutos 1.8.2014 alkaen.

Perusopetuksen opetussuunnitelman muutos 1.8.2014 alkaen. Perusopetuksen opetussuunnitelman muutos 1.8.2014 alkaen. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 5.3. Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta esiopetuksen

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Ressun lukiossa koulukohtaisessa opetussuunnitelmassa luku 5.3 5.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon

Lisätiedot

OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ LUKU X.X OPISKELUHUOLTO OPISKELIJAHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden ja monialaisen yhteistyön keinoin hyvinvoivan ja turvallisen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (8) 5/011/2014 ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 8 UUDESSA OPS:SSA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 8 UUDESSA OPS:SSA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 8 UUDESSA OPS:SSA LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 1 Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Nastolassa esiopetuksen oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä sivistystoimen ja sosiaali

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Aulanko 2.4.2014

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Aulanko 2.4.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Aulanko 2.4.2014 1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (voimaan 1.8.2014) Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja yksilökohtaisen opiskeluhuolto Ennaltaehkäisevyys ja suunnitelmallisuus

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN

Lisätiedot

Esiopetuksessa olevien oppilashuolto

Esiopetuksessa olevien oppilashuolto Esiopetuksessa olevien oppilashuolto Valtakunnalliset neuvolapäivät 21. - 22.10.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus 1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opetussuunnitelmien perusteet Oppilas-

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

2014 ESIOPETUS LUONNOS 1.

2014 ESIOPETUS LUONNOS 1. OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA XX.XX.2014 XXX 2014 ESIOPETUS LUONNOS 1. LIITE 1 (12) 5/011/2014 MUHOKSEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 Muhoksen kunta Opetus-

Lisätiedot

KARJAAN LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA 2014

KARJAAN LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA 2014 KARJAAN LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA 2014 Opiskelijahuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki yhden lainsäädännön piirissä nyt hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa, henkilötietojen käsittelyä, kirjaamista, rekisteröimistä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 (8) PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO Lempäälän kunta / lukio Kuntakohtaiset osuudet sinisellä. 4.3 Opiskeluhuolto Lukion

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin

Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Kehittyvä opiskeluhuolto Lasten suojelun kesäpäivät 9.6.2015 Lastensuojelun haasteet 2015 - kehittämistyöllä tuloksiin Marjaana Pelkonen Neuvotteleva virkamies, STM Sisällys Uuden lain tausta ja tarkoitus

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen sekä nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014

Esi- ja perusopetuksen sekä nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 Uudistunut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) sekä Opetushallituksen antamien esi- ja perusopetuksen sekä nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos (4/011/2014 ja 5/011/2014)

Lisätiedot

Monialainen oppilashuollon yhteistyö

Monialainen oppilashuollon yhteistyö LUKU 5.3 ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Muutos Tornion esiopetussuunnitelman lukuun neljä Esiopetuksen oppilashuollon tavoitteena on lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja

Lisätiedot

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa 17.9.2014 Opetushallitus KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Oppilashuollon vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA LASTEN

Lisätiedot

JOROISTEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMAN LUKU 5.4 5.4. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

JOROISTEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMAN LUKU 5.4 5.4. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN JOROISTEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMAN LUKU 5.4 5.4. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Mitä tässä suunnitelmassa mainitaan oppilaasta ja koulutuksenjärjestäjästä koskee myös esiopetukseen osallistuvaa

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan esiopetuksen esiopetussuunnitelma 2011. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos/ luku 5.3

Mäntsälän kunnan esiopetuksen esiopetussuunnitelma 2011. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos/ luku 5.3 Mäntsälän kunnan esiopetuksen esiopetussuunnitelma 2011 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos/ luku 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Sisällysluettelo: 5.3 Oppilashuolto 5.3.1

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Uusi oppilashuoltolaki (linkki oppilashuoltolakiin) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287 astuu voimaan 1.8.2014, mikä velvoittaa kuntia

Lisätiedot

LUKIO-OPETUKSEN OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA Liite Keminmaan lukion opetussuunnitelmaan

LUKIO-OPETUKSEN OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA Liite Keminmaan lukion opetussuunnitelmaan LUKIO-OPETUKSEN OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA Liite Keminmaan lukion opetussuunnitelmaan Sisällys 1. Johdanto... 2 1. 1. Yleistä... 2 1.2. Hyvinvointi lukiossa... 2 2. Opiskelijahuollon toteuttamisen tavoitteet

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 (11) PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

6.2.2 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa

6.2.2 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa 6.2.2 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden ja monialaisen yhteistyön keinoin hyvinvoivan ja turvallisen

Lisätiedot

4.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. 1. Opiskeluhuolto

4.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. 1. Opiskeluhuolto 4.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 1. Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ 13.4. Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden

Lisätiedot

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Lausunto hallituksen esityksestä (HE 67/2013 vp) oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Eduskunnan sivistysvaliokunta pyytää ehdotuksesta lausuntoa

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNGIN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA

PARAISTEN KAUPUNGIN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA PARAISTEN KAUPUNGIN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 4.3 Opiskeluhuolto 4 4.3.1 Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet 4 4.3.2 Opiskeluhuoltosuunnitelmat

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014

MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN. Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 MÄNTSÄLÄ MIELESSÄIN Johtava psykologi Pia Kalkkinen 28.11.2014 1 Yksilökohtainen opiskeluhuolto (HE 113/2013) Yksilökohtainen opiskeluhuolto kuuluu kaikille oppilaitosyhteisössä työskenteleville sekä opiskeluhuoltopalveluista

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma

Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma Someron kaupungin Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma Esiopetus, perusopetus ja lukio PPP Sisällysluettelo Oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma... 1 1.Oppilashuolto... 3 1.1. Tavoitteet ja toimintatavat...

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA

LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista

Lisätiedot

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014

Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa. Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon toteuttaminen oppilaitoksissa Marke Hietanen-Peltola Opiskeluhuollosta hyvinvointia 17.9.2014 Esityksen termit Opiskelija = esikoululainen, peruskoululainen ja lukion tai

Lisätiedot

ESIOPETUS 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

ESIOPETUS 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen ESIOPETUS 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta esiopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä

Lisätiedot

Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys oppilas- ja opiskelijahuoltolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Oppilas- ja opiskeluhuollon kansalliset kehittämispäivät 28.11.2013 Järvenpää Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Lisätiedot

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. 5.3 Oppilashuolto

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. 5.3 Oppilashuolto 5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta esiopetuksen opiskeluhuollosta

Lisätiedot

Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma

Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Kallion lukion opiskeluhuoltosuunnitelma 1. Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi

Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa. Sivistystoimi Koulukuraattorit ja koulupsykologit perusopetuksessa Sivistystoimi Sisällysluettelo Oppilashuolto lapsen koulunkäyntiä tukemassa... 3 Koulukuraattoreiden ja koulupsykologien tarjoama tuki... 4 Koulukuraattori...

Lisätiedot

5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 5.3.2 Yhteisöllinen oppilashuolto 5.3.3 Yksilökohtainen oppilashuolto 5.3.4 Oppilashuoltosuunnitelmat 5.3.5 Yksikkökohtainen

Lisätiedot

Stadin ammattiopiston. opiskeluhuoltosuunnitelma

Stadin ammattiopiston. opiskeluhuoltosuunnitelma Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 6.10.2015 1 Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma 8.7 Opiskeluhuolto Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon

Lisätiedot

Iitin kunnan oppilashuoltosuunnitelma 2014

Iitin kunnan oppilashuoltosuunnitelma 2014 Iitin kunnan oppilashuoltosuunnitelma 2014 YLEISTÄ Koulujen oppilashuoltotyö koostuu yhteisöllisestä oppilashuollosta ja yksilökohtaisesta oppilashuollosta. Oppilashuoltotyö järjestetään Iitissä yhteistyössä

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO Karkkilan esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa

OPPILASHUOLTO Karkkilan esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa 1 Liite esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 27.1.2015 4 OPPILASHUOLTO Karkkilan esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa LUKU 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen

Lisätiedot

Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma. 8.7 Opiskeluhuolto

Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma. 8.7 Opiskeluhuolto Stadin ammattiopiston opiskeluhuoltosuunnitelma 8.7 Opiskeluhuolto Ammatillisen koulutuksen opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja sosiaalista

Lisätiedot

Oppilashuollosta hyvinvointia

Oppilashuollosta hyvinvointia Oppilashuollosta hyvinvointia Uudistuva esiopetus Joensuu 26.11.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Mihin oppilashuoltoa koskevaan kysymykseen haluaisit saada vastauksen tänään? Kristiina

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhoito

Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhoito Opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollolla tarkoitetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 :n mukaista opiskeluterveydenhuoltoa, jota toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri.

Lisätiedot

Opiskeluhuolto - monialaisen yhteistyön ytimessä. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Pois syrjästä aloitusseminaari 19.11.

Opiskeluhuolto - monialaisen yhteistyön ytimessä. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Pois syrjästä aloitusseminaari 19.11. Opiskeluhuolto - monialaisen yhteistyön ytimessä Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Pois syrjästä aloitusseminaari 19.11.2014 Pori Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 Edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

LUKU 5.3 Oppilashuolto. 5.3.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

LUKU 5.3 Oppilashuolto. 5.3.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 OPPILASHUOLTO LUKU 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta esiopetuksen

Lisätiedot

OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA 2014

OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA 2014 OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA 2014 Hyväksytty /. 2015 1 OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMAN TAVOITTEET JA PERIAATTEET Oulun Palvelualan Opiston tehtävänä on tarjota kotitalousopetusta ja ammatillista opetusta sekä

Lisätiedot

TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA

TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA Liite 6. Tornion yhteislyseon lukion opiskelijahuoltosuunnitelma 1 (3) TORNION YHTEISLYSEON LUKION OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA LIITE 6.1. Kriisisuunnitelma OPISKELIJAHUOLLON TARKOITUS Opiskelijahuollon

Lisätiedot

Hyväksytty 30.12.2013. - lain soveltamisala ja tavoitteet. - yhteisöllinen opiskeluhuolto. Turku 12.3.2014

Hyväksytty 30.12.2013. - lain soveltamisala ja tavoitteet. - yhteisöllinen opiskeluhuolto. Turku 12.3.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 Hyväksytty 30.12.2013 - lain soveltamisala ja tavoitteet - opiskeluhuollon kokonaisuus - yhteisöllinen opiskeluhuolto Turku 12.3.2014 Lain soveltamisala Kokoaa

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAIKSI

LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAIKSI 1 (7) 21.1.2013 Opetus- ja kulttuuriministeriölle Sosiaali- ja terveysministeriölle LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTOLAIKSI Suomen Vanhempainliitto esittää kunnioittavasti

Lisätiedot

Koulukohtainen opiskelijahuoltosuunnitelma Kauniaisten lukio

Koulukohtainen opiskelijahuoltosuunnitelma Kauniaisten lukio Koulukohtainen opiskelijahuoltosuunnitelma Kauniaisten lukio 1. Johdanto Kauniaisten lukion opiskelijat tulevat laajalta alueelta pääkaupunkiseudulta. Opiskelijahuollon tavoitteena on, että jokainen opiskelija

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103 27.08.2014 Sivu 1 / 1 2519/01.01.01/2014 103 Opiskeluhuoltoon liittyvien rekisterien rekisterinpitäjä ja vastuuhenkilöt Valmistelijat / lisätiedot: Virpi Leino, puh. 046 877 1846 Merja von Schantz, puh.

Lisätiedot

Opinto-ohjaajat ja erityisopettaja ovat opettajien joukossa opiskeluhuollon erityisiä asiantuntijoita. Myös ryhmänohjaajat ovat avainasemassa.

Opinto-ohjaajat ja erityisopettaja ovat opettajien joukossa opiskeluhuollon erityisiä asiantuntijoita. Myös ryhmänohjaajat ovat avainasemassa. Kallion lukio 2014-2015 Opiskeluhuollon suunnitelma Opiskeluhuollon tarkoituksena on edistää oppimista. Opiskeluhuoltoon osallistuvat opettajat sekä opiskeluhuollon ammattilaiset. Jokainen (niin opettaja

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO

NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO NORSSIN OPPILAS-JA OPISKELUHUOLTO OPPILAS- JA OPISKELUHUOLLON OSA-ALUEET YHTEISÖLLINEN OPISKELUHUOLTO yhteisöllistä, ensisijaisesti ehkäisevää työtä YKSILÖKOHTAINEN OPISKELUHUOLTO yksilöllistä tukea monialaista

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSRYHMIIN

PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSRYHMIIN RAAHEN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSRYHMIIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Raahessa esi- ja perusopetuksella sekä lukioilla on yhteinen opiskelu/ oppilashuoltosuunnitelma.

Lisätiedot

KEURUUN YHTEISKOULUN LUKIO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO. 4.

KEURUUN YHTEISKOULUN LUKIO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO. 4. 1 KEURUUN YHTEISKOULUN LUKIO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden

Lisätiedot

ASUNTILAN JA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016

ASUNTILAN JA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 ASUNTILAN JA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYS 1. Yhteisöllinen oppilashuolto.....1 1.1 Yksikkökohtainen oppilashuolto....1 - Kalliorinne-Asuntila vuosikello 2015-2016.....2

Lisätiedot

Kuraattori- ja psykologipalvelut

Kuraattori- ja psykologipalvelut Kuraattori- ja psykologipalvelut Lähtökohdat Kuraattori- ja psykologipalveluista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa (1287/2013). Lain 7 mukaan psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan

Lisätiedot

LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN.

LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN. 1 LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Sisällys 5.4 Oppilashuolto... 3 5.4.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö...

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Turku 7.10.2014

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Turku 7.10.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Turku 7.10.2014 Lain ja tämän esityksen termit Opiskeluhuolto = entiset oppilashuolto + opiskelijahuolto Opiskelija = esikoululainen,

Lisätiedot

OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA. Yleistä Paraisten lukio, Pajbakantie 1, 21600 Parainen PARAISTEN LUKIO. Yhteystiedot

OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA. Yleistä Paraisten lukio, Pajbakantie 1, 21600 Parainen PARAISTEN LUKIO. Yhteystiedot PARAISTEN LUKIO OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA Yleistä Paraisten lukio, Pajbakantie 1, 21600 Parainen Yhteystiedot Rehtori, puh. 040 548 0541 Kanslisti, puh. 040 488 5766 Opinto-ohjaaja, puh. 040 488 5764

Lisätiedot

Muhoksen lukion opetussuunnitelma: LIITE 5 opiskeluhuoltosuunnitelma

Muhoksen lukion opetussuunnitelma: LIITE 5 opiskeluhuoltosuunnitelma Muhoksen lukion opetussuunnitelma: LIITE 5 opiskeluhuoltosuunnitelma 4.3. Opiskeluhuolto Tämä opiskeluhuoltosuunnitelma on tarkistettava vuoden kuluessa siitä, kun kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Lisätiedot

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus

Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Oppilashuoltosuunnitelma Koulukohtainen osuus Koulu Kuulammen koulu Lukuvuosi 2014-2015 Oppilashuollon palvelujen järjestäminen ja oppilashuollon toimintatavat Koulukohtaisen oppilashuoltoryhmän Kokoonpano

Lisätiedot

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran ja Pöytyän kunnat Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Auran kunnan sivistyslautakunta 16.12.2014 175 Pöytyän kunnan koulutuslautakunta 10.12.2014 97 Sisällys

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Liite lukion opetussuunnitelmaan LUKIO: Espoonlahden lukio LUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espoossa on käytössä yhteinen pohja opiskeluhuoltosuunnitelmalle,

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

1 (13) LOPEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. LUKU 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

1 (13) LOPEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. LUKU 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 1 (13) LOPEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LUKU 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

VALTAKUNNAN JA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

VALTAKUNNAN JA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 1 2 3 VALTAKUNNAN JA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 1.8.2014 Svol 26.11.2014 xx 4 Sisällysluettelo LUKU

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA KOKEMÄEN KAUPUNKI

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA KOKEMÄEN KAUPUNKI 2014 OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA KOKEMÄEN KAUPUNKI Timo Niinisalo 26.11.2014 Sisällys 1. Yleistä... 3 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki... 3 1.1. Opiskelijahuollon järjestäminen... 5 1.2. Monialainen opiskelijahuollon

Lisätiedot