MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri 10.10.2013 Jukka Ränkimies"

Transkriptio

1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Jukka Ränkimies EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI INTERVENTIOVARASTOINNISTA JA VARASTOITAVIEN TUOTTEIDEN VALMISTAJAN TARKASTUKSESTA Maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annettu laki (999/2012), jäljempänä markkinajärjestelylaki, tuli voimaan Markkinajärjestelylain 2 luvussa säädetään interventiovarastoinnista. Markkinajärjestelyn 4 luvussa säädetään markkinajärjestelyyn liittyvistä tukijärjestelmistä, joihin sisältyy yksityisen varastoinnin tuki. Markkinajärjestelylain hallituksen esityksen (HE 131/2012 vp) yleisperusteluissa kuvataan markkinajärjestelyjen varastointijärjestelmiä, jotka jakaantuvat julkiseen varastointiin, jäljempänä interventiovarastointi, ja yksityiseen varastointiin. Interventiovarastointia sovelletaan markkinatilanteesta riippuen. Järjestelmässä ostetaan EU:n varoin tuotteita markkinoilta varastoitavaksi niin sanottuihin interventiovarastoihin, joista ne markkinatilanteen mukaan myöhemmin myydään. Jäsenvaltion tehtävänä on vastaanottaa tuotteiden ostoa ja myyntiä koskevat hakemukset ja tarjoukset ja välittää ne edelleen EU:n komissiolle, joka päättää ostosta ja myynnistä. Jäsenvaltio vastaa myös varastoinnin järjestämisestä. Yksityisen varastoinnin järjestelmässä tuotteiden varastointiin yritysten itse hankkimissa tiloissa voidaan markkinatilanteesta riippuen myöntää tukea. Molempien järjestelmien tavoitteena on vakauttaa markkinoita. Voin yksityisen varastoinnin tuki on tähän saakka ollut tuenhakijoiden hyödynnettävissä vuosittain välisen ajan. Tällä on pyritty tasoittamaan voin tuotannossa ilmenevää kausivaihtelua. Yksityisen varastoinnin tukijärjestelmässä on Suomessa maksettu tukea voin ja sianlihan yksityiselle varastoinnille. Sianlihan yksityisen varastoinnin tuki avataan haettavaksi vain vakavan markkinahäiriön perusteella EU:n päätöksellä. Interventioon on ostettu Suomessa ohraa ja vehnää viimeksi alkuvuodesta Vilja purku varastosta takaisin markkinoille alkoi vielä saman vuoden aikana jatkuen vuoteen Suomessa viljan interventiovarastot ovat olleet tyhjillään vuodesta 2012 lähtien. Ohran interventio-ostot edellyttävät jatkossa komission avaamaa tarjouskilpailua tarjousvakuuksineen. Vehnän interventio-ostot kiinteään hintaan ovat auki vuosittain välisen ajan. Rasvatonta maitojauhetta on ostettu interventiovarastoon Suomessa viimeksi vuonna Maitojauhe purettiin varastosta takaisin markkinoille vuosien 2010 ja 2011 aikana. Voita on viimeksi ostettu interventiovarastoon vuonna Voin ja maitojauheen interventio-ostot kiinteään hintaan ovat auki vuosittain välisen ajan. Asetusehdotuksessa säädettäisiin markkinajärjestelylain 8 :n 1 momentin nojalla interventiovarastointiin liittyvien tuotteiden maksamisesta ja kustannusten korvaamisesta sekä 52 :n 2 momentin nojalla varastoitavien tuotteiden valmistajan tarkastuksesta. 1 Ehdotettavat säännökset 1 Pykälässä säädettäisiin interventiovarastointiin liittyvien tuotteiden maksamisesta ja kustannusten korvaamisesta.

2 2 Komissio on todennut aiemmassa jäsenvaltioon tehdyssä sääntöjenmukaisuustarkastuksessaan, että interventiokeskuksissa tapahtuviin haltuunottoihin on tehtävä sääntöjen mukaisia vähennyksiä poisto- ja kuljetuskustannuksiin liittyen (varainhoitovuosi 2010, viljan julkinen varastointi). Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maataloustuotteiden julkisten interventio-ostojen ja -myyntien osalta annetun komission asetuksen (EU) N:o 1272/2009, jäljempänä interventioasetuksen, 38 artiklan 3 kohdassa säädetään interventiovarastointiin liittyvien tuotteiden maksamisesta ja kustannusten korvaamisesta Interventioasetuksen 38 artiklan 3 kohdan mukaan, jos interventioelin ottaa (31 artiklan 2 kohdan mukaisesti) viljan haltuun varastointipaikassa, jossa tuotteet ovat tarjouskilpailussa tai sen ulkopuolella tehdyn tarjouksen jättöhetkellä, ja varastoi tuotteet asianomaiseen varastoon, maksettavaa ostohintaa on alennettava. Hinnanalennuksessa on otettava huomioon seuraavat kustannukset: a) interventioelimen nimeämän tosiasiallisen haltuunottopaikan ja (10 artiklan 1 kohdan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitetun) varastointipaikan, johon tuotteet olisi pitänyt toimittaa edullisimpaan hintaan, väliset kuljetuskustannukset, 29 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun 100 kilometrin rajoissa; ja b) interventiovarastosta poistamisesta aiheutuvat kustannukset. Edellä ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut kustannukset on arvioitava asianomaisen jäsenvaltion toteamien tosiasiallisten kustannusten perusteella Markkinajärjestelylain 8 :n mukaan kustannusten korvaamisesta päättää Maaseutuvirasto. Ostohinnasta vähennettävinä kuljetuskustannuksina ja varastosta poistosta aiheutuvina kustannuksina pidettäisiin yleistä hintatasoa vastaavia kohtuullisia kustannuksia. Markkinajärjestelylain hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen mukaan korvattavista kustannuksista ei ole nykyisin säädetty. Ne on määritetty Maaseutuviraston toteamien kuljetuskustannusten keskiarvon perusteella. Nykyisin vähennettävien kustannusten määrittäminen on perustunut ohjeistukseen. Ehdotettavan pykälän mukaan maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 8 :n 1 momentissa tarkoitettuina vähennettävinä kuljetusta koskevina kustannuksina pidettäisiin liitteen I taulukon mukaisia kustannuksia sekä varastosta poistamisesta aiheutuvina kustannuksina 2 euroa/tonni. Asetusehdotuksen liitteenä olevassa rahtitaulukossa säädettäisiin tarkemmin vähennettävistä kuljetuskustannuksista. Rahtitaulukossa on eritelty kilometrimäärä sekä kustannus euroa/tonni. Maaseutuvirasto on laatinut rahtitaulukon keskimääräisten kansallisten kuljetusten kustannusten mukaan arvioituna. Keskimääräisten kansallisten kuljetuskustannusten arvioimisessa on käytetty apuna mm. alan kansallisen keskusjärjestöltä (Suomen kuljetus- ja logistiikka SKAL ry:ltä) saatuja tietoja. Taulukon tiedot ovat tarkistettu kuljetusalan hintakehityksen päivitettyjen tietojen perusteella. Poistokustannukset vaihtelevat käytännössä varastointipaikasta riippuen. Hinta perustuu arvioon kohtuullisesta keskimääräisestä varastosta poistohinnasta. Asetusehdotuksessa ehdotettaisiin poistokustannusten kiinteäksi määräksi 2 euroa/tonni.

3 3 2 Pykälässä säädettäisiin varastoitavien tuotteiden valmistajan tarkastuksesta. Markkinajärjestelylain 52 :n 1 momentin mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto tarkastaa varastoitavien tuotteiden valmistajan hyväksymistä hakevien ja hyväksyttyjen varastoitavien tuotteiden valmistajien hyväksymisedellytysten ja tuotannon vaatimustenmukaisuuden EU:n interventiolainsäädännössä ja yksityisen varastoinnin asetuksessa edellytetyllä tavalla. Tullilaitos tarkastaa hyväksyttyjen varastoitavien tuotteiden valmistajien tuotantoa koskevan kirjanpidon vaatimustenmukaisuuden EU:n interventiolainsäädännössä ja yksityisen varastoinnin asetuksessa edellytetyllä tavalla. Markkinajärjestelylain 52 2 momentin mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto voi käyttää tarkastuksissa apunaan kunnan elintarvikevalvontaviranomaisia, jos Elintarviketurvallisuusvirasto ja kunta, jonka toimialueella kyseinen laitos sijaitsee, näin sopivat. Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin tarkastustehtävistä, joissa kunnan elintarvikeviranomainen avustaa Elintarviketurvallisuusvirastoa. Markkinajärjestelylain 52 3 momentin mukaan mainitussa lain pykälässä tarkoitetuilla viranomaisilla on oikeus päästä tarkastusta varten hyväksymistä hakevan ja hyväksytyn varastoitavien tuotteiden valmistajan hyväksymisen kohteena olevien tuotteiden valmistuksessa käyttämiin tiloihin ja tarkastaa tuotteet, laitteet, asiakirjat ja kirjanpito laitoksen hyväksymisedellytysten noudattamisen ja valmistuksen vaatimustenmukaisuuden sekä viranomaisille annettujen tietojen oikeellisuuden varmistamisen edellyttämässä laajuudessa. Tarkastusta ei kuitenkaan saa suorittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käytettävässä tilassa. Markkinajärjestelylaissa on selvitetty tarkemmin valmistajan hyväksymisen edellytyksiä ja tuotannon valvontaa koskevia vaatimuksia interventiovarastointia ja tukijärjestelmiä koskevissa luvuissa. Jäsenvaltiolta edellytettävistä tarkastuksista säädetään interventiovarastoinnin osalta interventioasetuksen liitteen IV osan III kohdassa 2 ja liitteen V osan I 3 kohdassa. Markkinajärjestelylain yksityiskohtaisten perustelujen mukaan yksityisen varastoinnin osalta tarkastuksista ei ole annettu nimenomaisia säännöksiä, mutta koska hyväksymisen edellytykset ja toimintaa koskevat vaatimukset ovat samoja, tulisi kyseisiä säännöksiä soveltaa myös yksityisen varastoinnin osalta. Tarkastusten suorittaminen edellyttää voin ja maitojauheen valmistukseen liittyvää valmistuslaitoksen tiloja, laitteita ja raaka-aineiden käsittelyä koskevaa asiantuntemusta. Markkinajärjestelylain hallituksen esityksen perustelujen mukaan Elintarviketurvallisuusvirasto voisi käyttää tarkastuksissa apunaan kunnan elintarvikevalvontaviranomaisia, jos Elintarviketurvallisuusvirasto ja kunta, jonka toimialueella kyseinen laitos sijaitsee, näin sopivat. Lain perustelujen mukaan kunnallisten viranomaisten käyttö on ollut perusteltua, koska nämä tekevät kyseisissä tuotantolaitoksissa myös muita tarkastuksia ja tuntevat siten parhaiten kyseisten laitosten toiminnan. Kyseiset tarkastukset koskevat samaa kokonaisuutta, jota kunnalliset viranomaiset muutenkin kyseisissä laitoksissa tarkastavat elintarvikelainsäädännön nojalla, minkä vuoksi tehtävä ei käytännössä aiheuta merkittävästi lisätyötä. Kyseisten laitosten määrä on Suomessa vähäinen ja kunnallisten viranomaisten käyttö apuna rajoittuisi vain muutamiin kun-

4 4 tiin, joissa laitoksia sijaitsee. Käytännössä arvion mukaan pykälässä mainittuja tehtäviä hoidettaisiin vain kahden kunnan alueella. Ehdotettavan pykälän mukaan kunnan elintarvikeviranomainen voisi avustaa Elintarvikevirastoa interventiovarastoon toimitettavan voin ja maitojauheen valmistajien ja yksityiseen varastointiin toimitettavan voin valmistajien tarkastuksissa. Tarkastukset voisivat koskea varastoitavien tuotteiden valmistajan hyväksymistä hakevien ja hyväksyttyjen varastoitavien tuotteiden valmistajien hyväksymisedellytysten ja tuotannon vaatimustenmukaisuuden tarkastuksia, joista säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maataloustuotteiden julkisten interventio-ostojen ja -myyntien osalta annetun komission asetuksen (EU) N:o 1272/2009 liitteen IV osan III kohdassa 1 ja 2. Ehdotettavassa pykälässä olisi perusteltua viitata kyseessä oleviin EU-säädösten tarkastusta koskeviin artikloihin. Kunnan elintarvikeviranomaisen mahdollisia tarkastustehtäviä ei olisi asetuksella syytä rajata suppeammaksi kuin mitä EU-säädöksessä on esitetty. Lähtökohtaisesti kunta voisi avustaa siten niissä tilanteissa ja tehtävissä, jotka EU-säädöksen nojalla on tarpeellista tehdä. Lain perusteluissa on täsmennetty, että kyseessä olisi Elintarvikeviraston oikeus käyttää kuntien viranomaisia apuna, ei kunnille asetettu velvoite. Markkinajärjestelylain perustelujen mukaan vastuu tarkastuksen toteuttamisesta olisi aina Elintarviketurvallisuusvirastolla, joka sopisi nykykäytännön mukaisesti yksittäisen kunnan kanssa tämän käytöstä apuna tarkastuksissa. Markkinajärjestelylain 53 3 momentissa säädetään tarkemmin viranomaisen tarkastusoikeudesta. Interventioasetuksen liitteen IV osan III kohdan 1 mukaan asetuksen (EY) N:o 1234/ artiklan 1 kohdan e ja f alakohdassa tarkoitettu yritys hyväksytään ainoastaan, jos: a) se on hyväksytty asetuksen (EY) N:o 853/ artiklan mukaisesti ja sen käytettävissä on asianmukainen tekninen laitteisto; b) se sitoutuu pitämään kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen elimen määräämiä rekistereitä, joissa säilytetään tiedot toimittajasta ja raaka-aineiden alkuperästä, voin osalta tuotetun voin määristä ja maitojauheen osalta tuotetun rasvattoman maitojauheen, kirnupiimän ja heran määristä ja pakkaamisesta sekä kunkin julkiseen interventioon tarkoitetun valmistuserän tunniste ja poistamispäivä; c) se suostuu siihen, että interventioon tarjottavan voin ja rasvattoman maitojauheen tuotantoa valvotaan virallisesti; d) se sitoutuu ilmoittamaan vähintään kaksi työpäivää etukäteen toimivaltaiselle elimelle aikomuksestaan tuottaa voita ja rasvatonta maitojauhetta julkista interventiota varten. Jäsenvaltio voi kuitenkin asettaa lyhyemmän määräajan. Interventioasetuksen liitteen IV osan III kohdan 2 mukaan: Tämän asetuksen noudattamisen varmistamiseksi toimivaltaisen elimen on tehtävä tarkastuksia paikalla ilman ennakkoilmoitusta kyseisten yritysten interventioon tarkoitetun voin ja rasvattoman maitojauheen tuotanto-ohjelman perusteella. Toimivaltaisen elimen on tehtävä vähintään:

5 5 a) yksi tarkastus 28:aa tuotantopäivää kohden, kun on kyse interventioon tarkoitetusta tuotannosta, ja vähintään yksi tarkastus vuodessa 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen rekisterien tarkastamiseksi; b) yksi tarkastus vuodessa 1 kohdassa tarkoitettujen muiden hyväksymisedellytysten täyttymisen tarkistamiseksi. 2 Ehdotuksen vaikutukset 2.1 Taloudelliset vaikutukset 3 Voimaantulo 4 Muuta Asetusehdotuksella ei ole suoranaisia vaikutuksia valtiontalouteen. Asetusehdotuksessa ei esitetä olennaisia muutoksia voimassa oleviin myöntöperusteisiin tai vastaaviin ehtoihin nähden. Interventiovarastointi ja yksityisen varastoinnin tuki ovat EU:n kokonaan rahoittamia tukijärjestelmiä, joista säädetään neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1234/2007. Vuonna 2012 ei ole myönnetty yksityisen varastoinnin tukea. Yksityisen varastoinnin tukea maksettiin viimeksi vuonna 2011, yhteensä euroa, josta voin yksityisen varastoinnin tuen osuus on 7244 euroa ja sianlihan yksityisen varastoinnin osuus euroa. Arvion mukaan vuonna 2013 ei yksityisen varastoinnin tukea tule myönnettäväksi. Vuoden 2013 talousarviossa momentille (EU-tulotuki ja EU-markkinatuki) on budjetoitu varoja tukien maksamiseen yhteensä 545,200 miljoonaa euroa, josta myös yksityisen varastoinnin tuki maksetaan. Momentin menoihin liittyvät tulot EU:n maataloustukirahastosta kertyvät momentille Interventiovarastointiin sekä interventio-ostoihin ja -myynteihin liittyvien EU:n varojen hallinnosta säädetään maatalouden interventiorahastosta annetussa laissa (1206/2006). Interventiovarastoinnin rahoituksessa käytetään valtion talousarvion ulkopuolista interventiorahastoa. Tuotteiden osto interventiovarastoon tapahtuu interventiorahaston varoin. Euroopan unioni korvaa tuotteiden ostoon tarkoitetun summan jäsenvaltiolle jälkikäteen. Interventioon on ostettu Suomessa ohraa ja vehnää viimeksi alkuvuodesta Suomessa viljan interventiovarastot ovat olleet tyhjillään vuodesta 2012 lähtien. Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan x päivänä x kuuta Asetusehdotus on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä virkatyönä. Asetusehdotuksesta pyydettiin lausuntoa seuraavilta tahoilta: Mavi, Evira, MTK, SLC, kuntaliitto, ETL, VYR, Suomen Viljava Oy, Olavi Korpisaari Oy, Hankkija- Maatalous Oy, Rehuraisio Oy, Avena Nordic Grain Oy, Rautakesko Oy, Suomen Yrittäjien Maatalous Oy, Tulli, Maidonjalostajien ja meijeritukkukauppiaiden liitto ry.

6 Asetusehdotus on ollut tarkastettavana oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä. 6

HAKUOPAS. Voin yksityinen varastointi

HAKUOPAS. Voin yksityinen varastointi HAKUOPAS Voin yksityinen varastointi 2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Tuen edellytykset... 4 2.1 Voin laatuvaatimukset... 4 2.2 Sopimusvarastoinnin kesto ja maksettavan tuen määrä... 4 2.3 Varastointi ja

Lisätiedot

HE 18/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän

HE 18/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Hallitusneuvos 27.6.2013 Anja Liukko Muistio Luonnos VALTIONEUVOSTON ASETUS NESTEYTETYN MAAKAASUN TERMINAALIEN IN- VESTOINTITUEN MYÖNTÄMISEN YLEISISTÄ EHDOISTA YLEISPERUSTELUT

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 17.11.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta Tekijänoikeuslakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että hyvitys teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014. 357/2014 Valtioneuvoston asetus. alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2014 357/2014 Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014. 7/2014 Laki. alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 2014 7/2014 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

maa- ja metsätalousvaliokuntaan samalla

maa- ja metsätalousvaliokuntaan samalla PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 18/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta ja luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta Maa- ja metsätalousvaliokunnalle

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastusja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait ajoneuvojen

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi todistajansuojeluohjelmasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi LUONNOS 2.10.2013 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki todistajansuojeluohjelmasta.

Lisätiedot

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vammaisetuuksista annettua lakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015

SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015 SISÄASIAINMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yli-insinööri Kristine Jousimaa 19.5.2015 SISÄMINISTERIÖN ASETUS ERITYISTÄ VAARAA AIHEUTTAVIEN KOHTEIDEN ULKOISESTA PELASTUSSUUNNITELMASTA Johdanto Pelastuslain 48

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 328/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 13 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuntouttavasta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksesta annetun lain ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta Esityksellä muutettaisiin Suomen metsäkeskuksesta

Lisätiedot

Selittävät huomautukset

Selittävät huomautukset EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Julkaistu 3. huhtikuuta 2014 Selittävät huomautukset Vuonna 2015 voimaan tulevat EU:n arvonlisäverotusta

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.10.2014 Dnro OKV/1/21/2012 1/13 ASIA Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON PÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto on, saatuaan

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 13. maaliskuuta 2014 (OR. en) 7701/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0059 (COD) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 6. maaliskuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI

Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Mika Kärkkäinen EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI Työmarkkinat/Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka OHJE 1 (12) EK:N OHJE OSAAMISEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMISEKSI I Johdanto: uudistusten tausta ja pääasiallinen sisältö Työmarkkinajärjestöt

Lisätiedot

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009

C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 C 229/6 Euroopan unionin virallinen lehti 23.9.2009 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien

Lisätiedot

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta.

HE 25/2011 vp. henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa. soveltamisesta annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esitys Eduskunnalle rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

HE 20/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki.

HE 20/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki. Hallituksen esitys eduskunnalle ampumaratalaiksi sekä laeiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki.

Lisätiedot