Alkuperäiskasvien ylläpito (maatalouden geenivarojen säilyttäminen)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkuperäiskasvien ylläpito (maatalouden geenivarojen säilyttäminen)"

Transkriptio

1

2 Alkuperäiskasvien ylläpito (maatalouden geenivarojen säilyttäminen) Toimenpide on ylläpitoa, korvauksen hakijan ei tarvitse olla aktiiviviljelijä, sopimukseen ei vaadita ympäristösitoumusta eikä pinta-alaa eikä se kuulu täydentävien ehtojen piiriin. Korvaus on 400 /lajke/vuosi Korvausta maksetaan maatiaislajikkeista, uhanalaisista vanhoista kauppalajikkeista ja niiden muuntuneista kannoista. Ennen sopimuksen tekemistä lajikkeen on oltava hyväksytty siemenkauppalain (728/2000) 5 :ssä tarkoitettuun Suomen kansalliseen lajikeluetteloon alkuperäiskasvilajikkeena. Hyväksytyt lajikkeet on lueteltu Eviran julkaisemassa Suomen kansallisessa kasvilajikeluettelossa alkuperäiskasvilajikkeena. Viljelijän on varastoitava ja säilytettävä vähintään kahden vuoden siementarvetta vastaava määrä alkuperäiskasvin kylvökelpoista siementä maatilalla. Viisivuotisen sopimuksen sopimuskausi ja -vuosi alkavat 1 päivänä toukokuuta ja päättyvät huhtikuun 30 päivänä. Sopimus on tehty, kun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on erillisellä päätöksellään hyväksynyt hakemuksen.

3 Alkuperäiskasvien ylläpito (maatalouden geenivarojen säilyttäminen) Sopimus ei pysy voimassa, jos sopimuksen perusteella maksettavan ympäristökorvauksen vuosittaista maksua ei haeta, paitsi jos maksun hakematta jättäminen on aiheutunut ylivoimaisesta esteestä. Alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitoa koskeva sopimus voidaan siirtää mikäli sopimuksen ehdot täyttyvät myös uudella korvauksen hakijalla. Siirtotapauksissa jatkavan korvauksen saajan on noudatettava kyseessä olevaa sopimusta sen jäljellä oleva sopimusaika. Sopimuksen mukaisia toimenpiteitä voidaan tarvittaessa muuttaa sopimuksen voimassaoloaikana, jotta sopimukselle asetetut tavoitteet eivät vaarantuisi. Muuttamista on haettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 3 luvussa säädettyä menettelyä noudattaen. Lomake: 214 Hakemus + hakuohje Sitoumusehdot, julkaisu viikolla 13-14

4 2 geenipankkisäilytystukea 1) alkuperäiseläinten perimän säilytys 2) alkuperäiskasvien varmuuskokoelmat Sopimukset ovat kansallisen eläingeenivaraohjelman ja kasvigeenivaraohjelman koordinaattorin haettavissa (Luonnonvarakeskus). 1)Toimenpiteen tavoitteena on turvata suomalaisten alkuperäisrotujen geenivarojen pitkäaikainen säilytys geenipankissa. Geenipankissa säilytetään uhanalaisten eläinrotujen perimä, joko alkioina ja sperma-annoksina. Sperman ja alkioiden keräys, pakastaminen ja varastojen ja tietojen ylläpito ostetaan keinosiemennysorganisaatioilta tai eläinlääkäreiltä. 2) Toimenpiteellä edistetään kansallisesti arvokkaiden maa- ja puutarhatalouden kasvien ja pohjoisten maatiaislajikkeiden kasvullisesti lisättävien geenivarakasvien sekä Suomen pohjoisiin ilmasto-olosuhteisiin sopeutuneiden ja vanhojen uhanalaisten kauppalajikkeiden turvallista säilytystä ja ylläpitoa in situ (paikassa) -viljelyllä. Korvauksen saaja voi antaa ylläpidon ulkopuoliselle taholle ja korvata in situ -kasvatuksesta aiheutuvia kustannuksia ylläpitäjille. Ylläpitäjiä voivat olla esim. yksityiset henkilöt, yhdistykset tai yhteisöt. Tehdään viiden vuoden sopimukset. Sopimus tehdään suunnitelman perusteella ja kustannukset maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella. Maksetaan vuosittainen korvaus hyväksytyn maksatushakemuksen perusteella. Lomakkeet sopimuksen hakemiselle ja maksun hakemiselle tehdään Maaseutuvirastossa ja toimitetaan hakijalle. Sopimusten haku on syksyllä 2015.

5 Toimenpide on geneettistä monimuotoisuutta edistävä ympäristösopimus. Toimenpiteen avulla estetään suomalaisiin alkuperäisrotuihin kuuluvien eläinten kuoleminen sukupuuttoon lisäämällä rotuihin kuuluvien eläinten yksilömäärää sekä varmistetaan mahdollisimman laajan geneettisen perimän säilyminen. Korvauksen hakijan tarvitsee olla aktiiviviljelijä, mutta ympäristösitoumusta ei tarvitse olla. Myöskään pinta-alaa ei vaadita. Sopimukseen hyväksyttävät eläimet Ympäristösopimus voidaan tehdä itä-, länsi- ja pohjoissuomenkarjan, suomenvuohien, suomenlampaiden, ahvenanmaanlampaiden ja kainuunharmaslampaiden, suomenhevosten ja maatiaiskanojen kasvattamisesta kyseisen rodun lisäämiseksi. Viljelijän on sitouduttava kasvattamaan maatilallaan sopimuksessa mainitun eläinmäärän samaan alkuperäisrotuun kuuluvia eläimiä. Sopimuseläinten on oltava puhdasrotuisia. Nautojen, lampaiden ja vuohien on oltava vähintään vuoden ikäisiä ja kanojen ja kukkojen vähintään puolen vuoden ikäisiä sopimuskauden alussa. Suomenhevosten tulee olla sopimuskauden alkaessa hevosrekisteriin merkitty siitostamma, joka on varsonut, astutettu tai keinosiemennetty edellisenä vuonna tai kantakirjattu ori.

6 Korvaukset eläinyksiköltä Eläin Euroa vuodessa/ey Itä-, pohjois- ja länsisuomenkarja 530 Suomenhevonen 300 Suomenlammas, ahvenanmaanlammas ja kainuunlammas 300 Suomenvuohi 300 Maatiaiskanat ja -kukot 300 e/tila

7 Sopimusehdot Alkuperäiseläinten kasvattaminen Sopimuseläimiä on käytettävä sopimuskauden aikana vuosittain siitokseen. Siitokseen on käytettävä ainoastaan samaan rotuun kuuluvaa puhdasrotuista eläintä. Hevosten ja nautojen on tuotettava jälkeläisiä vähintään kahdesti sopimuskauden aikana Lampaiden ja vuohien on tuotettava jälkeläisiä väh kolme kertaa sopimuskauden aikana Kanojen on tuotettava jälkeläisiä vuosittain sopimuskauden aikana Sopimuseläimillä on oltava todistus, josta ilmenee polveutuminen. Todistuksen voi antaa: itä-, länsi- ja pohjoissuomenkarjan osalta Faba Jalostus, suomenlampaan ja kainuunharmaslampaan osalta ProAgria Keskusten liitto, ahvenanmaanlampaan osalta Föreningen Ålandsfår rf, suomen vuohen osalta ProAgria Keskusten liitto, suomenhevosen osalta Suomen Hippos ry maatiaiskanan osalta Luonnonvarakeskus. Vuohien osalta polveutumistodistus on oltava vuonna 2014 sekä sen jälkeen syntyneillä eläimillä. Tätä aikaisemmin syntyneiden eläinten osalta riittää viljelijän oma ilmoitus (lomake 218L)

8 Eläinten vähimmäismäärät ja ey:t sopimusta tehtäessä: o lampaat ja vuohet, vähintään 5 kpl yli 1v. eläintä, 0.9 eläinyksikköä, o Naudat,vähintään 1-2 eläintä riippuen siitä onko naudan ikä 1v. vai 2v.,1.0 eläinyksikkö o Hevoset vähintään 2 eläintä, 2.0 eläinyksikköä o Maatiaiskanat vähintään 20 eläintä Eri alkuperäiseläinlajeista tehdään erilliset sopimukset, saman eläinlajin eri alkuperäisrodut voidaan tehdä samoille sopimuksille. Ely-keskuksissa tehdään naudoista yksilöidyt sopimukset, muista eläinlajeista ryhmäsopimukset Alkuperäisrotujen kasvattamisesta tehdään sopimus Ely-keskuksen kanssa. Sopimus voidaan tehdä sekä uros että naaraspuolisista eläimistä, joiden on oltava yksilöityjä ja kuuluttava ministeriön hyväksymään tarkkailu- tai rekisteröintijärjestelmään josta ilmenee eläinten polveutuminen. Viljelijä sitoutuu pitämään sopimuksen mukaisen eläinmäärän koko sopimuskauden ajan. Sopimuksen eläinmäärää voi lisätä sopimuskauden aikana viljelijän hakemuksesta 2. ja 3. sopimusvuotena. Jos eläinmäärää kasvatetaan tämän jälkeen, niistä on tehtävä uusi sopimus. Viisivuotinen sopimuskausi alkaa 1.5.

9 Sopimuksen hakemisen yhteydessä toimitettavat liitteet: Rotupuhtaustodistus/polveutumistodistus vaaditaan liitteeksi (kuten viime kaudella). Vuonna 2014 tai jälkeen syntyneiltä suomenvuohilta vaaditaan rekisteriin perustuva polveutumistodistus (ProAgrian WebVuohi). Aikaisemmin syntyneille suomenvuohille riittää viljelijän oma ilmoitus (218L). Rekisterin 1. käyttöönottovuosi! Naudoista, lampaista ja vuohista on pidettävä ajan tasalla olevaa pitopaikkakohtaista eläinluetteloa. Myös hevosista ja siipikarjasta on pidettävä ajan tasalla olevaa kirjanpitoa/eläinluetteloa Sopimus laidunnuksesta, tarpeen vaatiessa (jos eläimiä laidunnetaan toisen hallinnassa olevalla alalla) Sopimukseen haettujen eläinten tulee olla hakijan hallinnassa koko sopimuskauden ajan.

10 Ennen sopimuskauden loppua, korvauksensaaja toimittaa Ely-keskukseen selvityksen siitä, että sopimuseläintä on käytetty sopimuskaudella kyseisen rodun lisäämiseen. (kuten viime kaudella lomake 254 tai polveutumisrekisterin pitäjän listaus) Jos eläin kuolee tai se poistetaan sopimuskauden aikana, se on korvattava viivytyksettä toisella sopimusehdot täyttävällä saman rotuisella eläimellä. Eläin on korvattava myös, jos se ei pysty tuottamaan jälkeläisiä. Suomenhevosen voi korvata myös korvausvuonna varsonut, astutettu, keinosiemennetty tamma tai kantakirjattu ori. Tiedot (myös polveutumistodistus) korvaavasta eläimestä toimitetaan ELY keskukseen viimeistään 15 työpäivän kuluttua siitä, kun korvaava eläin on tullut maatilalle. Lomakkeet: 218 Hakemus + hakuohje + 218L (suomenvuohen polveutumistiedot, 2013 ja aikaisemmin syntyneet) Sopimusehdot 218E Hakemus eläinmäärän lisäämiseksi 254 (ilmoitus sopimuseläimen käytöstä lisäämiseen, sopimuskauden lopulla)

11

12 - valvonta muuttuu: valvonta eläinlajin mukaan - ensimmäiset valvonnat kesäkuulla toinen valvonta elokuussa - valvontapöytäkirja päivitetty versio vanhassa tukisovelluksessa - hallinnolliset valvonnat lokakuussa

13 Valvottava: Alkuperäiseläinten kasvattaminen - uutena pöytäkirjalla; aktiiviviljelijä - rekisteröityminen eläinten pitäjäksi (ei hevosilla) - sopimus (ja vuosittainen maksuhakemus) - tilalla olevien sopimuseläinten lukumäärä - korvamerkintä - eläinrekisterin ja eläinluettelon/kirjanpidon tiedot - osto- ja myyntitositteet

14 - rotupuhtaustodistukset - korvaavuudet - pitopaikka - eläinten ikä - poikiminen/karitsointi - eläinten rotu - sukupuoli Hallinnollinen valvonta: - sopimuksella olevat naudat, lampaat, vuohet ovat tilan hallinnassa ja rekisteröity asianmukaisesti sopimuseläinten (nauta, lammas, vuohi) lukumäärä vastaa vähintään rekisteriin ilmoitettua määrää

Alkuperäisrotujen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET. kasvattaminen

Alkuperäisrotujen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET. kasvattaminen Alkuperäisrotujen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET kasvattaminen 2007 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Maatalouden ympäristötukijärjestelmä perustuu

Lisätiedot

Ympäristösopimukset ja Eituotannolliset. luomu. 22.3-15 Varsinais-Suomen Ely-keskus, Maatalouden valvontayksikkö

Ympäristösopimukset ja Eituotannolliset. luomu. 22.3-15 Varsinais-Suomen Ely-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Ympäristösopimukset ja Eituotannolliset investoinnit ja luomu 22.3-15 Varsinais-Suomen Ely-keskus, Maatalouden valvontayksikkö Erityistukisopimusten muutokset 2015 Vuonna 2011 tai myöhemmin tehdyt ympäristötuen

Lisätiedot

luonnos 12.1.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x

luonnos 12.1.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x 1 luonnos 12.1.2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus ympäristökorvauksesta Annettu Helsingissä x päivänä x kuuta 201x Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eräistä ohjelmaperusteisista

Lisätiedot

Eläintuet 2015-2019. Puttonen Markku ProAgria Etelä-Suomi Tampere 23.3.2015

Eläintuet 2015-2019. Puttonen Markku ProAgria Etelä-Suomi Tampere 23.3.2015 Eläintuet 2015-2019 Yleistä: kansalliset + eu:n tuet - Palauta lomake 184 (osallistuminen nautalammas- ja vuohieläinten tukijärjestelmään) tai täytä ilmoitus vipu-palvelussa viimeistään 30.4.2015 - Osallistuminen

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki VUODEN 2014 HAKUOHJEET Kansallinen uuhituki ISBN 978-952-453-808-4 (Painettu) ISSN 1797-402X (Painettu) ISBN 978-952-453-809-1 (Verkkojulkaisu) ISSN 1797-4429 (Verkkojulkaisu) Painopaikka: Edita Prima

Lisätiedot

uudistuvat vuonna 2015

uudistuvat vuonna 2015 marraskuussa 2014. Esitteen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. Maataloustuet uudistuvat vuonna 2015 mikä muuttuu? SISÄLLYS 2 3 Ennakoivaa tietoa

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Laki Euroopan unionin

Lisätiedot

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet Sika- ja siipikarjatalouden Etelä-Suomen tuki, pohjoinen kotieläintuki, sikaja siipikarjatalouden pohjoinen tuki sekä sikatalouden kriisituki Sisällysluettelo

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008

Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008 Maaseutuviraston määräyskokoelma 31/08 Valtuutussäännökset: Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä

Lisätiedot

KUITUPELLAVAN JA HAMPUN JALOSTUSTUKIOHJEET

KUITUPELLAVAN JA HAMPUN JALOSTUSTUKIOHJEET 2006 KUITUPELLAVAN JA HAMPUN JALOSTUSTUKIOHJEET MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Puh. (09) 160 01 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Kuitutyypit... 3 1.2. Tuen saajat... 3 1.3.

Lisätiedot

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta

Opas valvonnasta. Pelto- ja eläintukien valvonta Opas valvonnasta Pelto- ja eläintukien valvonta 2 Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Valvonnan menetelmät ja perusteet...5 2.1 Hallinnollinen valvonta

Lisätiedot

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2010 MANNER-SUOMESSA

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2010 MANNER-SUOMESSA 1 LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2010 MANNER-SUOMESSA 1. Sitoutuminen Viljelijä Luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa (jäljempänä LFA-lisäosa) voidaan maksaa LFA-lisäosan

Lisätiedot

Viljelijätukihakukoulutus hallinnolle kevät 2015

Viljelijätukihakukoulutus hallinnolle kevät 2015 1 Viljelijätukihakukoulutus hallinnolle kevät 2015 14. Luonnonhaittakorvaus Uutta 2015 Yksivuotinen korvaus (ei sitoumusta) Tilakohtaisia rajoitteita kesantoalalle ja maksumäärälle Luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 1 1. Sitoutuminen 1.1. Sitoutuminen järjestelmään 1.2. Sitoumuksen muutos ohjelmakauden vaihtuessa 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 240/2015 Valtioneuvoston asetus. maatalouden rakennetuesta

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 240/2015 Valtioneuvoston asetus. maatalouden rakennetuesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 240/2015 Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

1. Johdanto... 3. 2. Tuenhakijan muistilistat... 7. 3. Hakijan tukikelpoisuus... 10. 4. Aktiiviviljelijä... 17. 5. Tukien hakeminen...

1. Johdanto... 3. 2. Tuenhakijan muistilistat... 7. 3. Hakijan tukikelpoisuus... 10. 4. Aktiiviviljelijä... 17. 5. Tukien hakeminen... Hakuopas 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto....................................... 3 2. Tuenhakijan muistilistat............................... 7 3. Hakijan tukikelpoisuus................................

Lisätiedot

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015

Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maatalouden tuet muuttuvat vuonna 2015 Maa- ja metsätalousministeriö, kesäkuu 2014 Taitto ja kuvitus: Minna Paananen Paino: Juvenes Print 2 Sisältö Entiset ja uudet

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK)

Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Eläinten hyvinvointikorvaus (EHK) Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Esityksen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen marraskuussa 2014. Varmistathan lopulliset ehdot Tavoitteet ja tausta

Lisätiedot

PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014

PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014 Dnro 3483/55/2014 PELTOALAPERUSTEISTEN TUKIEN VALVONTAOHJE 2014 Voimassa 16.6.2014 alkaen. 2 Sisällys 1. Yleistä valvontojen suorittamisesta... 7 1.1 Tarkastusoikeus... 7 1.2 Tarkastajaa koskevat edellytykset...

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 942. Laki. eläkesäätiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 20 päivänä marraskuuta 2000 N:o 942 948 SISÄLLYS N:o Sivu 942 Laki eläkesäätiölain muuttamisesta... 2397 943 Laki vakuutuskassalain muuttamisesta... 2400

Lisätiedot

HAKUOPAS. Voin yksityinen varastointi

HAKUOPAS. Voin yksityinen varastointi HAKUOPAS Voin yksityinen varastointi 2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Tuen edellytykset... 4 2.1 Voin laatuvaatimukset... 4 2.2 Sopimusvarastoinnin kesto ja maksettavan tuen määrä... 4 2.3 Varastointi ja

Lisätiedot

Tuki-info 2014 Luentomateriaali

Tuki-info 2014 Luentomateriaali Tuki-info 2014 Luentomateriaali OSA 1: Tuleva kausi 2015-2020 OSA 2: Tukihaku 2014 OSA 3: Muuta informaatiota viljelijöille Kuva: Saara Ilkka Tuki-info viljelijöille 2014 aineistopaketti SISÄLLYS 1. Tuki-infojen

Lisätiedot

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019

Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO) 2015 2019 Elintarvikeketjun monivuotinen kansallinen valvontasuunnitelma (VASU), Osa I, liite 5 Eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjelma (EHO)

Lisätiedot

Maisemalaiduntaminen opas käytännön toteuttamiseen

Maisemalaiduntaminen opas käytännön toteuttamiseen Maisemalaiduntaminen opas käytännön toteuttamiseen Julkaisija Maa- ja metsätalousministeriö Kustantaja Maa- ja metsätalousministeriö maatalouden ympäristötukivaroilla Teksti Riikka Söyrinki ProAgria Pirkanmaa,

Lisätiedot

I ale Elinkeino-, liikenne- ja

I ale Elinkeino-, liikenne- ja I ale Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ^^"ct^cti4. I^1,,;2 ei // 1(7) SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Olavinkatu 27 D 57130 SAVONLINNA Annettu postin kuljetettavaksi / / /,2o/ Y-tunnus 1100165-8

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen... 7 2.1 Yleistä... 7 2.2 Hyväksynnän hakeminen... 8 2.3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen. ha.

MAANVUOKRASOPIMUS. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen. ha. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot