KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/2013 770. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Aika klo 14:00-21:06 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 302 Vattenfall sopimuksen hyväksyminen Valtuustoaloite Parempaa henkilöstöpolitiikkaa Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä koskien kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan valintaa 305 Perusturvassa avautuneiden virkojen ja toimien täyttöluvat Talousohjauksen palvelualueen kehittäminen Suunnitelmapoistojen perusteet Vuoden 2013 talousarviomuutokset Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma sekä investointiohjelma Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Tiedoksi saatettavat asiat

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ OSALLISTUJAT Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Myllylä Raili puheenjohtaja Niemelä Kullervo jäsen Pahkala Eija jäsen Saari Hanna jäsen Tuliniemi Juha jäsen Untinen Jorma jäsen klo Puusaari Alpo varajäsen Halmeenpää Hanna varajäsen klo Arvo Jouko valt. II vpj Tilus Riitta A. valt. III vpj Puoskari Jukka kaupunginjohtaja Juvonen Otso kaupunginsihteeri Yliparkas Juhani talousjohtaja klo Raiman Marko tekninen johtaja klo POISSA Hänninen Sami varapj Alho Sirkka jäsen Hihnala Tarmo jäsen Märsylä Pekka valt.pj Heikkilä Miika valt. I vpj LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Raili Myllylä Puheenjohtaja Otso Juvonen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Tuliniemi ja Hanna Saari.

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Juha Tuliniemi Hanna Saari PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Toimistosihteeri Minna Roikoi

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Vattenfall sopimuksen hyväksyminen 159/ /2013 Khall 302 (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Nykyinen vuonna 2005 tehty Vattenfall sopimuksen voimassaolo on päätty mäs sä vuoden lopussa. Sopimuksen seurantaryhmässä on sovittu, että sopimusaika jatketaan vuoden 2020 loppuun asti. Sopimuksella sovitaan Kuntien alueen vesistöjen ympäristöolojen parantamisesta ja tätä koskevien toimenpiteiden rahoittamisesta. Sopimus koskee hankkeita, jotka eivät ole Vattenfallin tai sen kanssa samassa konsernissa olevien yhtiöiden voimalaitosten säännöstelyn lupaehtojen velvoitteita. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Vattefall sopimuksen. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 1 Vattenfall / Puitesopimus / Kh

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Valtuustoaloite Parempaa henkilöstöpolitiikkaa 89/ /2013 HenkJ (Valmistelija: vs. henkilöstöjohtaja Otso Juvonen) Perussuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt valtuustossa seuraavan valtuustoaloitteen: "Kalajoen kaupungin sote-puolella on kolmen viimeisen vuoden aikana ollut yhteensä 5478 pätkäsuhdetta. On joitakin tapauksia, joissa tuona aikana on ollut yli 100 pätkätyösuhdetta. Tämä ei ole hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Pätkätyöläiset eivät uskalla kritisoida Kalajoen kaupungin menettelytapoja pelätessään pätkätyösuhteiden katkeamista. Vaadimme, että Kalajoen kaupunki tarkastelee yhdessä asianomaisten liittojen kanssa Kalajoen kaupungin pätkäsuhdekäytännön lain- ja sopimusten mukaisuuden. Tavoitteena on tietenkin työntekijöiden kannalta turvallisempi henkilöstöpolitiikka ja lain sekä sopimusten tarkka noudattaminen". Kalajoen kaupunki palkkaa henkilökuntaa tarpeen mukaan sekä virka- että työsuhteisiin. Kaupungilla on jatkuvasti vakituisen henkilökunnan lisäksi sijaistyövoimaa eripituisissa sijaisuuksissa. Sijaisuuksien tarvetta aiheuttavat mm. äitiys- ja vanhempainvapaat, opintovapaat, sairaslomat, virka- ja työlomat yksityisasioiden takia jne. Kaupunki palkkaa sijaisia vain silloin, kun sillä on pakottava työvoiman tarve eikä ko. tehtävää voida hoitaa vakituisessa työ- tai virkasuhteessa olevan henkilökunnan toimesta. Kaupunki palkkaa pidempiaikaisiin, määräaikaisiin sijaisuuksiin henkilökuntaa työsopimuslain mukaisesti niin, että kunkin määräaikaisen sopimuksen tekemiselle on perusteltu syy. Määräaikaisen työsopimuksen tai virkamääräyksen perusteena on pääasiassa sijaisuus. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö käyttää tutkimusten mukaan todella paljon lakisääteisiä mahdollisuuksia sekä kokoaikaisiin että osa-aikaisiin vapaisiin. Kaupungin väki ei tästä tee poikkeusta, vaan sijaisia tarvitaan myös em. poissaoloja paikkaamaan. Työntekijäjärjestöt seuraavat aktiivisesti kaupungin määräaikaisten työsuhteiden perusteita. Asioista järjestetään tarvittaessa neuvottelu työnantajan ja ammattijärjestön edustajien välillä. Neuvotteluita pidetään vuosittain ko. asioista. Suomen laissa ei ole myöskään rajattu perättäisten määräaikaisten työsopimusten lukumäärää. Näin ollen määräaikaisia työsopimuk sia voi daan periaatteessa solmia rajaton määrä, kunhan jokaiselle määrä ai kai suudelle on olemassa perusteltu syy. Jos perusteltu syy puuttuu tai se ei täytä lain asettamia kriteereitä, työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voi massa olevana (TSL 1:3.2). Peruste on kirjattava työsopimukseen ja sen on olta va todellinen ja tarvittaessa toteen näytettävissä. Todistustaak ka on työn antajalla. Perusteltuja syitä ei ole määritelty nykyisessä työsopi mus laissa. Aiemman työsopimuslain mukaan perustelluiksi syiksi katsottiin työn luon ne,

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus sijaisuus, harjoittelu tai muu näihin rinnastettava syy sekä muu yrityk sen toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyvä peruste. Näitä voidaan pi tää tulkintaohjeena myös nykyisen työsopimuslain voimassaolo aikana. Korkeimman oikeuden tapaus KKO 1996:105 tarjoaa hyvän esimerkin siitä kuinka lukuisat perättäiset määräaikaiset työsopimukset eivät ole muodostaneet toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta, koska sopimuksiin on ollut perusteltu syy (vanha työsopimuslaki "pätevä" syy). Kyseisessä tapauksessa kaupunki oli tehnyt työntekijän kanssa runsaan kuuden vuoden aikana yli 90 eripituista lähes perättäistä määräaikaista työsopimusta vanhainkodin vakinaisten viranhaltijoiden tai työntekijöiden sijaisuuksista. Sopimukset oli sidottu ko. henkilöiden poissaoloihin. KKO katsoi, että määräaikaisten työsopimusten tekemiseen oli ollut TSL 2 2 mom. edellytetty pätevä syy, joten sopimuksia ei pidetty toistaiseksi voimassa olevana työ sopimuksena. Henkilöstöjohtaja Mari Saari-Somero on pitänyt esimiehille työsuhdeasioiden koulutusta ja Koulutuksessa on käyty läpi lain säädännössä ja oikeuskäytännössä vakiintuneet perustellut syyt määräai kaisen työsopimuksen solmimiselle. Koulutusmateriaali on jaettu kaikille läsnäolleille lähes 50 esimiehelle. Lisäksi koulutusmateriaali on toimitettu sähköisesti kaikille esimiehille, myös koulutuksesta poissa olleille. Samas sa yhteydessä Kalajoen kaupungilla käytössä olevaa järjestelmää, jossa työsuhteet laaditaan sähköisessä muodossa, on muokattu siten, että esi miesten on entistä paremmin harkittava mikä perusteltu syy kullekin mää räaikaiselle työsopimukselle valitaan. Järjestelmää on myös muokattu si ten, että mikäli määräaikaisuuden syynä on sijaisuus, on työsopimuksessa määriteltävä kenen sijaisuudesta on kyse. Henkilöstöjohtaja on myös käy nyt syksyn 2012 aikana läpi Kalajoen kaupungin määräaikaiset työsuhteet pääpiirteissään. Joihinkin tapauksiin on myös puututtu ja niistä on keskus teltu kyseisen palveluvastaavan kanssa. Kaupungin henkilöstöpolitiikkaan kuuluu, että selvitetään jokaisessa virkojen ja toimien vapautumistilanteessa käyttökelpoisimman, toimivimman ja kustannustehokkaimman palvelun tuotantotapa. Talousarvion henkilöstöosiossa on todettu, että avoimeksi tulleet virat/toimet ovat täyttölupamenettelyssä. Täyttöluvan käsittelee kaupunginhallitus. Tehtävän avauduttua palvelussa suoritetaan kriittinen arviointi palveluvelvoitteen täyttämisen vaihtoehdoista. Arviointi tehdään palvelujen yli sekä arvioidaan ostopalvelun vaihtoehto, johon kaupungissa toteutettu kustannuslaskenta antaa tukea. Myös huomioidaan voidaanko tehtävän täyttämisellä vähentää menoja joissain toisaalla kaupungin toiminnassa. Mikäli arvioinnissa päädyttään siihen, että kokonaisuuden (palvelun tarve/laatu/kustannus) kannalta täyttö on tarkoituksenmukaisin vaihtoehto, tehdään siitä esitys kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus on vuosina /8 vakinaistanut määräai kaisia työsuhteita ruokapalveluiden henkilöstössä, perusturvapalveluissa vastaan ot to toiminnassa ja päiväkodin avustajia sekä sivistyspalveluissa koulun käyntiavustajia.

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Vs. henkilöstöjohtaja: Henkilöstöjaosto toteaa aloitteeseen, että henkilöstön palkkaamisessa nou da te taan Ka la joen kaupungin henkilöstösuunnittelussa em. esitettyjä lin jauk sia ja uu sista vakinaisista viroista ja toimista päätetään pääsääntöisesti ta lous ar vion yh teydessä. Määräaikaisia palkattaessa katsotaan aina erik seen ta pauskoh taisesti, että palkkaamiselle on aina perusteltu syy mää räaikai sen sopi muksen tekemiseen. Työntekijälle selvitetään aina määräai kaista sopimus ta tehtäessä määräaikaisuuden peruste. Kaupunki tarvitsee ja ar vostaa osaavia sosiaali- ja terveydenalan ammattilaisia ja toimii työ suhde asioissa lakien ja sopimusten mukaisesti. Lisäksi asia esitetään kaupunginhallitukselle tiedoksi. Henkilöstöjaosto: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 303 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi henkilöstöjaos ton esityksen. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Jorma Untinen saapui ko koukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä koskien kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan valintaa 12/ /2013 Khall 304 (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Valtuuston jäsen Timo Suni on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä Timo Suni vaatii, että valinnan suorittaa valtuusto. Perusteluna ovat Kalajoen kaupungin hallintosäännön pykälät 43 ja 46, virka on kokonaan uusi ni mikkeellä kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja sekä virka sisältää osan sivistystoi men johtajan tehtävistä. Kuntalain 89 :n mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä. Kuntalain 92 :n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalaina 93 :n oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteilla eli jos vaatimuksen tekijä katsoo päätöksen olevan epätarkoituksenmukainen tai että 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Oikaisuvaatimuksesta on ilmettävä, mihin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella. Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjan on asetettu nähtäviksi Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa eli mennessä. Hallintosäännön VI luvun "Toimivalta henkilöstöasioissa" 43 :n "Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi" mukaa valtuusto päättää niiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, joiden vakinaisesta täyttämisestä se päättää. Muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi päättää kaupunginhallitus. Hallintosäännön 46 :n "Henkilöstövalinnat" mukaa valtuusto ottaa seuraavat henkilöt: - kaupunginjohtaja

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus perusturvajohtaja - sivistystoimenjohtaja - tekninen johtaja - kaupunginsihteeri - henkilöstöjohtaja - talousjohtaja Kaupunginhallitus ottaa seuraavat henkilöt: - kaavoituspäällikkö - elinkeinojohtaja - maaseutujohtaja - maaseutuasiamies - satamajohtaja - rakennustarkastajat - ympäristötarkastaja - ICT -päällikkö Koeajan määräämisessä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. Koeaika on pääsääntö. Muu henkilöstö otetaan palveluissa, joissa toimielimet päättävät, minkä henkilöstön ne valitsevat itse ja minkä henkilöstön valinnat ne jättävät alaistensa virkamiesten tai johtokuntien tehtäväksi. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus toteaa, että Timo Sunin oikaisuvaa ti mus ei sisällä sellaisia seikkoja, joiden vuoksi oikaisuvaatimus tulisi hy väksyä. Kaupunginhallitus on ollut toimivalta perustaa kulttuuri- ja va paa-ai kajoh tajan virka. Kaupunginhallitus on ollut oikeus valita kulttuuri- ja va paa-ai kajohtaja. Hakuilmoituksessa Kalajoen kaupunki on hakenut esi miestä toi minnan päivittäisjohtamiseen, suunnitteluun, koordinointiin ja ke hittämi seen. Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja toimii laajan tehtäväkentän esi mie henä. Kalajoki Akatemia palvelualuevastaavana hänen tehtävänään on toi mia lähiesimiehenä kaupungin kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalveluissa. Sivistystoimenjohtaja on palvelu vastaava ja hän on kulttuuri- ja va paa-ai kajohtajan lä hiesimies. Aikaisem min yllä mainittua tehtäväkenttää hoitivat vapaa-aikasihteeri ja nuorisosih teeri. Vapaa-aikasihteerin virka muutettiin kulttuuri- ja vapaa-ai kajohtajan viraksi. Sivistyslautakunnan sijaan valinnasta päätti kaupunginhallitus, koska tehtävä pitää sisällään kaupunkikonsernia koskevia tehtäviä. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Perusturvassa avautuneiden virkojen ja toimien täyttöluvat 94/ /2013 Khall 305 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Perusturvapalveluissa on sisäisenä siirtona täytetty vastaan oton osastonhoitajan virka. Järjestelyyn päädyttiin ulkoisten rekrytointiyri tysten kariuduttua. Virkajärjestelyiden joh dos ta on avau tu nut neu vo lan osas ton hoita jan virka, johon haetaan täyttölupaa. Virka on tarkoitus täyttää sisäisin siirroin. mikäli lupa täyttämiselle saadaan, järjestelyiden jälkeen avoimeksi tulee ter veydenhoitajan toimi, johon myös haetaan täyttölupaa. Perusturvapalveluissa on arvioitu sisäiset siirtomahdollisuu det sekä henkilöiden oma kiinnostus työkiertoon. Nämä asiat on tarkoitus hyödyntää myös näissä tehtävien täytöissä. Työkiertomahdollisuudet lisää vät motivaatiota ja mahdollistavat sekä kannustavat urakehitykseen. Perusturvajohtaja: Kaupunginhallitus antaa perusturvapalveluille luvan täyttää neuvolan osastonhoitajan viran sekä terveydenhoitajan toimen. vs. Henkilöstöjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy perusturvajohtajan esityksen. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy perusturva johtajan esityksen. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousohjauksen palvelualueen kehittäminen 562/ /2011 Khall (Valmistelija: Talousjohtaja Juhani Yliparkas) Hallintopalvelujen talousohjaus koordinoi koko kaupungin taloustointa, hoitaa kirjanpidon, maksuliikenteen, kassavalmiuden, myynti- ja ostoreskontran siltä osin kuin niitä ei ole hajautettu, vastaa talouden sekä väestö- ja elinkeinorakenteen tietohuollosta sekä avustaa kaupungin strategisessa ja operatiivisessa suunnittelussa. Talousohjauksessa kootaan ja valmistellaan vuosittain talousarviokirja, osavuosikatsaukset ja tasekirja. Niinikään talousohjauksessa laaditaan sekä kaupungin tilinpäätös että konsernitilinpäätös. Talousohjauksessa on useita kiireellisiä kehittämiskohteita, joilla on merkitystä koko kaupungin toimintaan; ohjaukseen, taloudelliseen tehokkuuteen ja laadun varmistukseen. Konserniyhtiöiden laskentatointa keskitetään eräiltä osin kaupungin talousohjaukseen. Yhtiöt, jotka tulisivat kysymykseen ovat; Kalajoen Hiekkasärkät Oy, Kiinteistö Oy Kalajoen Kalajoentie 5, Himangan Redi Oy, Himangan Kehitysyhtiö Oy. Myös muiden yhtiöiden keskittämistä selvitetään. Rajanveto työnjaosta on sovittava erikseen kunkin yhtiön kanssa erikseen. Keskittäminen koskisi vain konserniyhtiöitä. Talousohjaukseen keskittämisen etuja ovat: - Konsernitilinpäätöksen laatiminen tehostuu, kun tiedot voidaan siir tää sähköisesti saman järjestelmän sisällä, noudatetaan mahdolli suuksien mukaan konsernitilinpäätöksen laatimisessa samoja periaat teita, aikataulullisesti saadaan tilinpäätös nopeammin laadittua säh köisten siirtojen vuoksi. - Voidaan käyttää samaa ohjelmaa, jolloin pitemmällä ajalla saadaan kustannussäästöjä hankinnassa ja ylläpidossa. Muutoinkin tavoitteena on järjestelyjen avulla saada kustannussäästöjä. - Saadaan koottua riittävä asiantuntijakeskittymä, jonka merkitys korostuu yhä enemmän. Asiantuntijuuden merkitys korostuu mm. järjestelmien ominaisuuksien hyväksikäytössä, tilinpäätöksissä, maksuliikenteessä, kirjanpidossa, arvonlisäjärjestelmän soveltamisessa ostolaskuissa, myyntilaskuissa, sopimusten valmisteluissa, jne. - Keskittämällä vähennetään haavoittuvuutta, joka pienemmässä yksikössä on uhkana, jos yksi avainhenkilö on poissa. Myyntilaskutuksessa ja perinnässä siirrytään sähköiseen laskutukseen ja perinnässä tietojen siirtoon sähköisesti. Perintä ulkoistetaan mahdollisuuksien mukaan kokonaan. Laskutusprosessit avataan ja laaditaan mahdollisuuksien mukaan yhtenäiset laskutusprosessit. Laskutus voi olla keskitetty tai hajautettu ottaen huomioon mm. asiakaspalvelu, taloudellisuus, tehok-

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kuus ja työolosuhteet. Raportoinnin edelleen kehittäminen. Päätöksentekoelinten jäsenillä ja esimiehillä sekä muilla vastuuhenkilöillä pitää olla nykyistä paremmat mahdollisuudet saada oikeaa ja ajantasaista talousinformaatiota, mitä varten pitää olla sähköinen raportointijärjestelmä. Kaikkien kaupungin palveluiden tuotteistaminen. Tuotteistamista on tehty perusturvapalveluissa, mutta hyvistä yrityksistä huolimatta sitä ei saatu koskemaan koko kaupungin toimintaa. Myös tuotteistamisen ajan tasalla pitäminen vaatii kehittämistyötä. Samalla sisäinen laskutus pitää saada sähköiseen muotoon ja ajantasaiseksi. Palveluiden tukeminen eri järjestelmien hyväksi käytössä. Järjestelmien ominaisuudet ovat paljolti sellaisia, että niitä voidaan aikaisempaa enemmän "räätälöidä" paikallisiin tarpeisiin, mikä vaatii myös paikallista kehittämistyötä. Em. kehittämistoimenpiteet vaativat ainakin kahden vuoden ajanjakson Kehittämisprojektilla on mahdollista korvata osittain konsultointitarvetta. Kehittämistoimenpiteiden lisäksi on tarpeen selkiinnyttää talousjohtajan tehtäväkuvaa. Talousjohtaja: Esitän että perustetaan talousohjauksen kehittämisprojekti vv alkaen; - projektin tavoitteena on muodostaa talousohjauksen palvelukeskus Kalajoen kaupungin organisaatioon, johon keskitetään kaupunkikonsernin laskentatoimi mahdollisuuksien mukaan vuodesta 2013 alkaen; - luodaan laskutuksen sähköiset prosessit ja perintä ulkoistetaan; - ajantasaisen sähköisen raportointijärjestelmän luominen; - kaikkien palveluiden tuotteistaminen mahdollisuuksien mukaan ja sisäisen sähköisen laskutusjärjestelmän luominen; - palveluiden tukeminen järjestelmien käytössä; - perustetaan kehittämisprojektia varten kehittämis- ja laskentapäällikön nimikkeen mukainen tehtävä, jonka vastuulla em. tehtävien lisäksi on kaupungin laskentatoimesta vastaaminen, konsernitilinpäätös ja talousjohtajalta siirtyviä tehtäviä (mm. talousarviokirjan, osavuosikatsauksen ja tasekirjan valmistelutehtävät, maksuvalmiussuunnittelu sekä kuntatodistusten liikkeellelasku yhdessä talousjohtaja kanssa); - kirjanpidon osalta tehtäväkuvaukset uudistetaan; - kehittämis- ja laskentapäällikön tehtävä jatkuu projektin jälkeen uudelleen tarkennetulla tehtäväkuvalla; - talousohjauksen toimenkuvat uudistetaan projektin ajaksi; - kehittämisprojekti on talousjohtaja vastuulla; - ohjausryhmänä toimii johtoryhmä.

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan esityksen. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 306 (Valmistelija: Talousjohtaja Juhani Yliparkas ) esillä olleista toimenpiteistä on tehty mm. seuraavat asiat: - talousohjaukseen on valmistunut järjestelmät, joiden puitteissa voidaan ottaa asiakkaiksi kaupungin tytäryhtiöitä. Tällä hetkellä asiakkaina ovat Kalajoen Hiekkasärkät Oy ja Kalajoen Lämpö Oy; - laskutusprosessi tapahtuu sähköisesti ja pääsääntöisesti kaupunki ei tulosta paperisia laskuja. Asiakkaille, jotka eivät voi ottaa vastaan sähköisiä laskuja, operaattori tulostaa paperiset laskut; - valmistelu suoraveloituksesta suoramaksujärjestelmään on tehty; - perintäprosessi on pääsääntöisesti siirretty perintätoimistolle. Ulosotto tapahtuu pääsääntöisesti kaupungin toimesta; - ostolaskujen osalta on otettu käyttöön laskuhotellijärjestelmä; - tuotteistamista on tuettu; - eri järjestelmien yhteiskäyttöä on kehitetty; - ajantasaista raportointijärjestelmää on kehitetty; - järjestelmien hyväksikäyttöä on edistetty. Ympäristön muutokset aiheuttavat yhä enemmän vaatimuksia kehittämistyölle. Näitä ovat mm. tuot tavuuden edistäminen ja järjestelmien pai kallisen hallittavuus. Kehittämis työ on jatkuvaa. Talousjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talousohjauk sen ke hittämisprojektin v tehdyt toimenpiteet. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohta jan esityksen. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Suunnitelmapoistojen perusteet 265/02.00/2013 Khall 307 (Valmistelija: Talousjohtaja Juhani Yliparkas) Kunnan kirjanpidossa kirjanpitolakia noudatetaan soveltuvin osin. Kirjanpito lai n sään nösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjapitolautakunnan kun tajaosto. Kun tajaosto katsoo, että suunnitelmapoistojen perusteet ovat säännöksiä, jot ka valtuusto hyväksyy hallintosäännössä tai erillisellä pää töksellä. Kir janpi tolautakunnan kuntajaoston ohjeet ovat sitovia. Suomen Kuntaliitto on julkaissut muistion poistosuunnitelman tarkistamisesta. Muistiossa todetaan mm. "Lähtökohtana suunnitelmapoistojen määrittelyssä on kunkin hyödykkeen yksilöllinen tulontuottamistai palvelun tuotantokyky varovaisuuden periaatteella poistoaikojen rajoissa. Erityisen tärkeää on tarkastella taloudellisesti merkittävimpien hyödykkeiden ja hyödykeryhmien poistoaikoja ja -prosentteja, jotta ne vastaisivat paremmin niiden taloudellista pitoaikaa." Poisto on hankintamenon (inves tointimenoa) jaksottamista tulevaisuuteen taloudelliselle pitoajalle. Vuosit tainen poisto kirjataan tuloslaskelman kuluksi (=suunnitelman mukaiset poistot). Samalla taseen pysyvistä vastaavista vähennetään samansuurui nen erä eli omaisuuden kirjanpidollinen arvo laskee samalla summalla. Poistot ovat merkittävä erä tarkasteltaessa kunnan talouden tasapainoa. Vuosikatteen pitää kattaa poistojen määrän, jotta normaalitilanteessa ei synny alijäämää. Poistot kuvaavat myös keskimääräistä vuosittaista kor vausinvestointitarvetta. Kirjanpitolautakunnan kunta jaosto on antanut uuden tarkistetun yleisohjeen kunnan ja kun tayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Perusteina ohjeessa ovat voimassa olevan kirjanpitolain (1136/1997 KPL) ja -asetuksen (1339/1997 KPA) viimeisimmässä uudistuksessa (L1304/2004) muutetut ja täsmenne tyt aktivointeja ja suunnitelman mukaisia poistoja koskevat seikat. Eroja aikaisempaan lainsäädäntöön ovat mm: - Tutkimus- ja perustamismenojen aktivointimahdollisuus on poistettu - Kirjanpitolaina 5 lukuun on lisätty 5a aineettoman omaisuu den hankintamenon jaksottamisesta - Käyttöomaisuuden käsite on poistettu ja muutettu pysyviksi vastaaviksi. Ohjeistusta on lisäksi täsmennetty muun muassa seuraavien seikkojen osalta - poistojen kirjaamista koskevat säännökset - käsitteiden määrittelyt laajemmin kuin aikaisemmin - aineettomien hyödykkeiden kirjaukset ja hankintamenojen jaksotukset - tilinpäätösperiaatteet ja niiden tulkinta poistolaskennassa - poistosuunnitelman tarkistaminen ja arvonalentumiset - muun rahoitusosuuden tulkinta - poistojen määrän alentamista tuloksen parantamisen tai ta seen alijää-

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus män kattamisen tarkoituksessa ei voida pitää hyvän kirjanpitota van mukaisena Yleisohjeen lähtökohtana on kirjanpitolain mukaisesti pysyvien vastaavien hyödykkeiden erillisarvostus. Lähtökohtana on, että poistoajat valittaisiin mahdollisimman lyhyiksi. Poistoaikaan vaikuttaa sovellettava poistomenetelmä (tasapoistomenetelmä ja etupainoinen eli degressiivinen poistomenetelmä eli menojäännösarvomenetelmä). Poistoaika valitaan normaalisti lyhyemmäksi kuin se aika, jona hyö dy kettä käytetään palvelutuotannossa. Pienhankinnat Kunta voi kirjanpidon ja poistolaskennan yksinkertaistamiseksi kirjata hyödykkeen hankintamenon kokonaan hankintakauden kuluksi, vaikka se tuottaa tuloa tai on palvelutuotannon käytössä useamman tilikauden aikana, mikäli hankintameno alittaa euroa (pienhankintaraja). Kaupunginhallitus hyväksyy suunnitelmapoistoja koskevat tarkemmat ohjeet. Liitteenä on esitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteiksi. Talousjohtaja: Esitän liitteenä olevat suunnitelman mukaiset poistojen perusteet hyväksyttäväksi. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että hyväksytään liitteenä olevat suunnitelman mukaiset poistojen pe rusteet. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistui tämän asiankäsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Vuoden 2013 talousarviomuutokset 196/ /2012 Khall 308 (Valmistelu: Talousjohtaja Juhani Yliparkas) Valtuusto on hyväksynyt siihen mennessä esitetyt muutokset vuoden 2013 talousarvioon. Määräraha lisäykset olivat maan hankintaan ja kunnallistekniikkaan. Määrärahat rahoitettiin lainanotolla. Sittemmin on tullut uusia muutosesityksiä, jotka ovat nyt käsittelyn kohteena. Käyttötalous: Perusturvapalvelut esittävät :n lisäystä terveyspalvelujen määrärahaan kohdistettavaksi erikoissairaanhoidon palvelujen ostamiseen Pohjois-Pohjanmaan erikoissairaanhoitopiirin kuntayhtymältä. Hoitojen määrä hoitopäivillä ja käynneillä mitattuna on laskenut, mutta hoitojen vaativuus on kasvanut ja siten myös tarvittava määrärahan tarve. Lisämäärärahan tarvetta arvioitaessa on arvioitu saatavan kalliiden hoitojen tasauksesta. Investoinnit: Valtuusto on hyväksynyt maan ostohankintoja elokuun ja lokakuun kokouksissa. Arvioidaan, että valtuuston hyväksymä määrärahan lisäys riittää myös elokuun ja lokakuun kokouksissa hyväksyttyihin maanostoihin. Himangan jätevedenpuhdistamorakennus tuhoutui tulipalossa Puhdistamoa varten hankittiin PVC-rakenteinen halli ja sen rahoitus esitetään tapahtuvaksi investointien sisäisillä määrärahan siirroilla talonrakennuksesta liikelaitoksiin yhteensä Erikoissairaanhoidon määrärahan lisätarve rahoitetaan (arvio) seuraavasti: - valtionosuuden lisäys netto verotulojen lisäys netto toimintatuottojen lisäys Esityslistan oheismateriaalina ovat talousarviomuutokset ja tilinpäätösennuste Hallintosäännön 27 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa Talousjohtaja: Esitän seuraavat talousarviomuutokset hyväksyttäväksi: 1. Käyttötalousosa: Määrärahamuutokset; Terveyspalvelut/erikoissairaanhoitoon lisää

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Investointiosa Santaholma / sahan purku Asuntola Ankkuri Himangan jäteveden puhdistamo Tuloslaskelmaosa Verotulot Valtionosuudet ) Palkkatukityöllistämisen ja Askel-projektin osalta v määrärahojen käyttö-oikeus ja tulojen kanto-oikeus on perusturvapalveluiden hyvinvointipalveluilla. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että valtuusto hyväksyy talousjohtajan em. muutosesitykset v:n 2013 talousarvioon Kaupunginhallitus: Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistui tämän asiankäsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma sekä investointiohjelma / /2013 Khall (Valmistelija: Juhani Yliparkas ) Kuntien vuoden 2014 talousarvion ja tulevien vuosien talous suunnitelman val mis teluun vaikuttavat talouskasvun tyrehtyminen vv sekä sii tä ja ikärakenteen muutoksesta aiheutuva kestävyys vajeen uhka tulevina vuosina. Kuntataloudelle asetetaan hyvin haastavat sopeutusvaati mukset. Kuntien kaksi keskeistä rahoituserää ovat verotulot ja valtionosuudet. Val tionosuuksiin lasketaan lainmukaiset korotukset, mutta samalla leikataan kaikilta kunnilta sama euromääräinen summa. Valtionosuuksien leikkauk set on lin jattu vv ja siten euromääräi set leikkaukset tiedetään etu käteen. Leikkaukset olivat vv yh teensä 141 euroa asukasta kohti ja vv ovat yhteensä 118 eu roa asukasta kohti. Kalajoen leikkauk set vv leikkaukset ovat suurimmillaan 1,8 milj. euroa ja vv lisäksi vajaat 1,5 milj. eu roa. Talouden kas vun hiipu mi ses ta joh tuen myös ve ro tu lo jen kas vu on pienentynyt. Lisäksi hallitus on hyväksynyt elokuun 29. päivä 2013 raken nepoliittisen ohjelman, jonka tavoitteena on kattaa julkisen talouden kestä vyysvaje. Kes tä vyysvaje on 4,7 % BKT:sta (193 mrd euroa) eli n. 9 mrd euroa. Kunta sek torin vas tuu kestävyysvajeesta on 4 mrd euroa. Kuntasek torin osuudesta on 1 mrd euroa tarkoitus saada toimintojen kehittämisestä, verotason muutoksista, ICT:n hyödyntämisestä sekä 1 mrd euroa kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä. Tavoitteena on, että em. 2 mrd euroa saavu tetaan vv aikana. Lisäksi 2 mrd euron säästötavoi te on asetet tu tuotta vuuden lisäykselle ja toteuttamisaika on pitempi, n. 10 vuotta. Tuottavuus pitäisi kasvaa ½ % vuosittain mm. kun ta- ja so te- se kä metropolirakenteen uudistuksilla. Laskennallisesti (per ca pi ta) 1 mrd euroa tarkoittaa Kalajoen kaupungille 2,33 milj. euroa eli n. 1,4 tuloveroprosentti yksikköä. Hallitus ja eduskunta eivät ole vielä marraskuussa 2013 määri telleet mi ten ra kenne poliittinen ohjelma kohdistuu yksittäisiin kuntiin. Kalajoen kaupunginhallitus on antanut vuodelle 2014 talous arvioraamituksen , jolloin rakennepoliittisen ohjelman sisällöstä ei ollut tietoa. Talousraamissa veroprosentit oli vuoden 2013 tasolla. Valtuus to on hyväksynyt veroprosentit vuoden 2013 tason mukaisina. Talousarvioraamissa 2014 toimintakulut kasvoivat 2.3 % v:n 2013 talous arviosta ja yksittäisenä menolajina henkilöstömenot 1,5 %. Talousarvioraa min hyväksymisen jälkeen hyväksyttiin työmarkkinasopimus, jonka koro tusvaikutus v on n. 0,80 %. Lisäksi ovat vaikuttamassa voimassa olevan työmark ki na so pi muksen vaikutukset. Lautakunnat ovat antaneet talousarvioesityksensä 2014 loka kuun loppuun 2013 mennessä. Rinnan v:n 2014 talousarvion valmistelun kanssa ovat virkamiesvalmistelussa olleet opetuspalveluiden ja ruokapal veluiden uudel-

19 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus leen organisoinnit. Esityslistan oheismateriaalina on sivistyspalveluiden ja teknisen palveluiden lautakuntaesitykset kaupunginhallitukselle. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus käy periaatekeskuste lun sekä ope tuspalveluiden että ruokapalveluiden uudelleenorganisoinnista. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas, tekninen johtaja Marko Rai man, ICT -päällikkö Sami Krank osallistuivat tämän asian käsittelyyn klo Merkittiin, että ruokahuoltopäällikkö Terhi-Marika Ketola osallistui tämän asian käsittelyyn klo Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi ruokapalveluiden uudelleenorganisointi esittelyn. Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki ja sivistystoimenjohtaja Esa Siirilä osallistuivat tämän asian käsittelyyn klo Merkittiin, että valtuuston I varapuheenjohtaja Miika Heikkilä poistui kokouksesta klo Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi opetuspalveluiden uudelleenorganisointi esittelyn. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti Khall Esityslistan oheismateriaalina oleva vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma on lähetetty postitse jäsenille. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman sekä investointiohjelman kä sittelyä. Kaupunginhallitus merkitsee palveluvastaavien ja palvelualuevastaavien käyttötalousesittelyt tiedoksi. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistui tämän asian käsittelyyn klo

20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Merkittiin, että perusturvajohtaja Anne Mäki-Leppilampi osallistui tämän asian käsittelyyn klo Perusturvajohtaja Anne Mäki-Leppilam-pi esitteli vuoden 2014 talousarvion käyttötalouden kohdan perusturvapalvelut. Merkittiin, että elinkeinojohtaja Miia Himanka osallistui tämän asian käsittelyyn klo Elinkeinojohtaja esitteli vuoden 2014 talousarvion käyttöta louden kohdan elinkeinopalvelut. Merkittiin, että maaseutujohtaja Antti Pulkkinen osallistui tämän asian käsittelyyn klo Maaseutujohtajajohtaja esitteli vuoden 2014 talousarvion käyttötalouden kohdan maaseutupalvelut. Merkittiin, että satamajohtaja Esa Anttio osallistui tämän asian käsittelyyn klo Satamajohtaja Esa Anttio esitteli vuoden 2013 talousarvion käyttöta louden kohdan sataman. Merkittiin, että kaupunginhallitus keskeytti kokouksen ja piti kahvitauon klo Merkittiin, että ICT -päällikkö Sami Krank osallistui tämän asian käsittelyyn klo ICT -päällikkö esitteli vuoden 2014 talousarvion käyttötalouden kohdan ICT -palvelut. Merkittiin, että tekninen johtaja Marko Raiman osallistui tämän asian käsittelyyn klo Tekninen johtaja Marko Raiman esitteli vuoden 2014 talous arvion käyttötalouden kohdan tekniset palvelut. Merkittiin, että sivistystoimenjohtaja Esa Siirilä osallistui tämän asian käsittelyyn klo Sivistystoimenjohtaja esitteli vuoden 2014 talousarvion käyttö talouden kohdan sivistyspalvelut. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 309 (Valmistelija:Juhani Yliparkas) Vuoden 2014 talousarviokirja jaetaan kaupunginhallituksen jäsenille. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että hyväksytään oheismateriaalina oleva talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma sekä rakentamisohjelma Kaupunginhallitus: Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistui tämän asian käsittelyyn klo Kaupunginsihteeri Otso Juvonen esitteli vuoden 2014 talousarvion käyttö-

21 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus talouden kohdat toiminnanohjaus, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, konsernioh jaus, henkilöstöohjaus ja yleishallinto. Keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Eija Pahkala esitti, että talous arviosta poistettaisiin seuraava teksti: Asiakaspalveluissa ja monis tuksessa 0,5 toimistosihteerin vähennys. Himangan palvelupisteen asia kaspalvelu hoide taan Himangan kirjastosta. Puheenjohtaja totesi, että Eija Pahkalan esitys tä ei kannatettu. Merkittiin, että kaupunginhallitus keskeytti kokouksen ja piti kahvi-tauon klo Talousjohtaja Juhani Yliparkas esitteli vuoden 2014 talousarvion käyttötalous kohdan talousohjaus sekä yleisperustelut, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman. Merkittiin, että tekninen johtaja Marko Raiman osallistui tämän asian käsittelyyn klo Tekninen johtaja Marko Raiman esitteli vuoden 2014 talousarvion investointiesitykset. Merkittiin, että kaupunginhallitus piti tauon klo Vuoden 2014 talousarvion käsittelyjärjestykseksi hyväksyttiin seuraava: käyttötalous, investoinnit, liitteet, Kalajoen kaupungin visio ja strategia, yhteenveto, yleisperustelut, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. Merkittiin, että kaupunginhallituksen varajäsen Hanna Hal meenpää poistui kokouksesta klo Kaupunginhallitus kä sitteli tällöin vuoden 2014 talousarvion käyttötalouden kohtaa tekniset pal velut. Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvi oon tehdyt muutokset kirjattiin talousarviokirjaan. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

22 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Khall 310 Kaupunginhallitukselle annetaan seuraavat viranhaltijapäätökset tiedoksi: Vs. henkilöstöjohtaja on tehnyt seuraavan henkilöstörahapäätöksen: Henkilöstörahan myöntäminen Pohjankylän koulun keittiön henkilökunnan virkistykseen - myönnetty henkilöstörahaa 10 /osallistuja Pohjankylän koulun keittiön henkilökunnan virkistykseen. Raha maksetaan jälkikäteen laskua tai kuittia vastaan. Vastuuhenkilö on Armi Juntunen Henkilöstörahan myöntäminen Päiväkoti Puolukan henkilö kun nan vir kis tykseen - myönnetty henkilöstörahaa 10 /osallistuja Päiväkoti Puolukan hen ki lö kunnan virkistykseen. Raha mak se taan jäl ki kä teen las kua tai kuittia vastaan. Vas tuu henkilö on Sari Liias Henkilöstörahan myöntäminen Seniorikeskus Mäntyrinteen henkilökunnan vir kis tykseen - myönnetty henkilöstörahaa 10 /osallistuja Seniorikeskus Mäntyrinteen hen kilö kunnan virkistykseen. Raha mak se taan jäl kikä teen las kua tai kuittia vastaan. Vastuuhen ki lö on Tiina Rödlin. Talousjohtaja on tehnyt seuraavat saatavan poistopäätökset: Saatavan poistopäätös/vuodeosasto- ja kotihoitosaatavat - Poistettu vuodeosasto- ja kotihoitosaatavia yhteensä 629,96. Perusteluna on varattomuus Saatavan poistopäätös/lomituspalvelulaskut - Poistettu lomituspalvelulaskuja yhteensä 272, Saatavan poistopäätös/sosiaalipalvelujen asunnon vuokraukset sekä kotihoitolaskutus - Poistettu otsikossa mainittuja laskuja yhteensä 2.045,58. ICT -päällikkö on tehnyt seuraavan hankintapäätöksen: Verkkosivuston teknisen toteutuksen ja alustan hankinta palveluna Kuntien Tieralta - hankintaan verkkosivuston alusta palveluna Kuntien Tie ralta Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tietoonsa saatetuiksi ja toteaa, että se ei käytä otto-oikeutta.

23 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

24 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Tiedoksi saatettavat asiat Khall 311 Seuraavat asiat ovat saapuneet kaupunginhallitukselle tiedoksi: Kirjeet yms. -Teosto ry kirje koskien Teoston musiikinkäyttölupien hinnat vuonna Teoston yleiset sopimusehdot löytyy seuraavasta verkkosivuilta: Musiikin käyttäjät -osiossa Kaikki luvat ja hinnat - linkin takaa - Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, pelastustoimi ja varautuminen, kirje koskien Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset vuodelle Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, ilmoituspyyntö koskien opettajien lomautuksista ilmoittamista aluehallintovirastoon. - Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, Kalajoen yrityspuistojen kehittämishankkeen projektisuunnitelman muutospäätös Projektisuunnitelman muutospäätöksellä on myönnetty hankkeen toteutukselle jatkoaikaa saakka. Lisäksi on tarkennettu hankkeessa toteutettavien liittymärakenteiden omistussuhteita Kalajoen kaupungin ja Liikenneviraston välillä sekä tehty pieniä tarkennuksia hankkeen kustannusarvioon. - Pohjois-Suomi aluehallintovirasto, peruspalvelut, oikeusturva ja luvat valvontapäätös koskien kiireettömään hoitoon pääsyä (THL:n selvitys maaliskuu 2013). Valvontapäätös on oheismateriaalina. - Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta. Kohde on Rahjan kylässä Siipojoen varressa oleva Ruonansaaren puustoineen alue, kiin teis tö Ruo na la RN:o 4:129, suojelualu een pin ta-ala noin 2,3 ha. - Kaupunginjohtajan matka Kalajokiseudun matkailustrategian taustaselvitykset: Viron (Birgit Prikk, Product and Destination Development Manager of Es to nian Tourist Board), Pärnun (Gerli Köiv Senior Specialist of Tourism ja Kaire Iluksen, Manager of Foundation Pärnumaa), ja Jurmalan (City Government Aleksandra Pugina, Head of Jurmala Tourism Information Centre) matkailun strategiset linjaukset (investoinnit ja kehittämissuunnitelmat) sekä Pohjolan parhaiden merenrannassa sijaitsevien matkailukeskusten yhteistyön kartoittaminen. Helsinki ROSATOM-FinNuclear Suppliers' Day - Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston, ympäristöluvat "Kutsu tarkastukseen" koskien Kluuvijärven ruoppauksen keskeyttämistä. Tarkastus suo ri tet tu Oheis ma te ri aa li na ovat Hal lin to pak ko ha kemus , Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuk sen lau sunto ja siihen liittyvä asiakirja "Luonnon suo jeluyksikön nä ke mys Keskuskarin "kluuvi-asiassa" - Kuntaliiton yleiskirje nro 20/80/2013 koskien musiikin esityskorvauksia Teostolle vuosina 2014 ja Linkki yleiskirjeeseen löytyy osoitteesta: >kuntaliitto > yleiskirjeet ja lausunnot > yleiskirjeet - Kuntaliiton yleiskirje nro 21/80/2013 koskien Kopioston valokopiointisopimus vuo sina Linkki yleiskirjeeseen löytyy osoitteesta: nat.net >kunta liitto > yleiskirjeet ja lausunnot > yleis kirjeet - Oulun hallinto-oikeus on (numero 13/0480/1) antanut päätök-

25 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus sensä koskien Erkki Ahon ja Heikki Koskelan kunnallisvalituksia Kalajoen kaupunginvaltuuston tekemästä päätöksestä, jossa valtuusto on hyväksynyt Vestia Oy:n päivitetyn osakassopimuksen. Oulun hallinto-oikeuden päätös on valitusosoituksineen nähtävänä valitus ajan Kalajoen kaupungintalolla. Kalajoen kaupungille päätös on saapunut Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Oulun hallinto-oikeus kumosi valtuuston päätöksen. Kalajoen kau punki ei hae muutosta Oulun hallinto-oikeuden päätökseen (numero 13/0480/1) valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Pöytäkirjat, esityslistat ym. - Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallitus nro 7/ Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, yhtymähallitus nro 13/ Korpelan Voima kuntayhtymä, kello kuntayh tymän yhtymäkokouksen 2/2013 kokouskutsu ja esityslista. - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, hallituksen pöytäkirja nro 11/ Pohjois-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus nro 10/2013. Pöytäkirja löytyy seuraavalta nettisivulta: - Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntavaltuusto nro 2/ Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, yhtymävaltuusto esityslista 3/ Jokilaaksojen pelastuslaitos, johtokunnan pöytäkirja 8/ Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

26 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mu kaan oikaisu vaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste lua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 303, 306, 307, 308, 309, 310, 311 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä valitusta, mutta päätökseen tyyty mätön voi tehdä kuntalain 89 :n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Oikai suvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus teluineen ja se on allekirjoitettava. Tarkempi oikaisuvaatimusohje liite tään pöytäkirjanotteeseen. Pykälät: 302, 305 Oikaisuvaatimusviranomainen: Kalajoen kaupunginhallitus Osoite: Kalajoentie 5, KALAJOKI Puh. (08) Telefax: (08) VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista vali tusviranomaiselle. Tarkempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen. Valitusviranomainen: Oulun hallinto-oikeus Postiosoite: PL 189, OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, OULU Puh. Vaihde , Kirjaamo Telefax Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: 304 Hallintovalitus, pykälät: Hankintalain mukainen hakemus: Markkinaoikeus Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 Postiosoite: PL 118, Helsinki Puh Telefax Sähköpostiosoite:

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2017 1 Kaupunginhallitus Aika 13.06.2017 klo 17:30-17:40 Paikka Kaupungintalo kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Valtuuston puheenjohtajiston

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 31.05.2017 klo 18:00-18:16 Paikka Lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 26 Kylpylä SaniFanin puku-, pesu-, ja entisen kuntoutusosaston

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 216. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 216. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 216 Kaupunginhallitus Aika 21.03.2014 klo 15:00-16:02 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 94 Väliaikaisten opetustilojen

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2016 22 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 06.09.2016 klo 17:15-17:30 Paikka Kaupungintalo Imatrankoski (h.308) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Kokouskutsu / Esityslista Nro 4/2017 1 (6) KOKOUSAIKA 31.08.2017 Klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 28.09.2015 klo 09:00-11:12 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 29.10.2015 klo 14:00-16:05 Paikka Kaupungintalo, 2. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3

Sisällysluettelo. 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 24.10.2017 Sisällysluettelo Sivu 36 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 2021 investoinnit 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 247 05.10.2015 Kaupunginhallitus 255 12.10.2015 Kaupunginhallitus 265 26.10.2015 Kaupunginhallitus 282 09.11.2015 Kaupunginhallitus 302 23.11.2015 Kaupunginhallitus 310 30.11.2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/ Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 19.09.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 37 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 38 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2009 90 Sivistyslautakunta 15.09.2009 Aika 15.09.2009 klo 18:00-20:22 Paikka Haukkamäen koulu Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 92

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13

Parikkalan kunta Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokouspöytäkirja nro 3/2013 Tarkastuslautakunta Sivu 13 Kokousaika Keskiviikko 22.5.2013 klo 9.00 15.30 Kokouspaikka Harjulinna, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 9 Arviointikertomus vuodelta

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2015 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.4.2015 kello 16.30 17.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2017 8 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.05.2017 klo 14:00-17:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN 109 70 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 107 Tarkastuslautakunta AIKA 14.05.2013 klo 08:00-12:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 2.4.2014 kello 14.00 15.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5

Sisällysluettelo. 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3. 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4. 23 Ilmoitusasiat 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 4/2013 1 Satamalautakunta 28.05.2013 Sisällysluettelo Sivu 21 Taksojen tarkistus erittelemättömän kappaletavaran osalta 3 22 Sataman ajankohtaiset asiat 4 23 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 4/2008 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Perjantai 29.8.2008 kello 13.00 15.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 18 Maaseutulautakunta 15.05.2009 AIKA 15.05.2009 klo 11:00-12:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 17.11.2017 klo 08:30-11:34 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 7/2013 48 Maaseutuelinkeinolautakunta Kokousaika 18.12.2013 klo 13:00-13:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5

Sisällysluettelo. 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta Saatavien poisto 4. 3 Mainostilan myynti Maijamäen liikuntahalliin 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 Vapaa-aikalautakunta 01.03.2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus vuodelta 2015 3 2 Saatavien poisto 4 3 Mainostilan myynti Maijamäen

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Tarkastuslautakunta 2013-16 Aika 24.01.2017 klo 11:05-11:15 Paikka Kaupungintalo, Vallinkoski (138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 5/2015

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 5/2015 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 23.11.2015 kello 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/ Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2016 19 Tarkastuslautakunta 25.05.2016 AIKA 25.05.2016 klo 08:00-10:00 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen järjestäytyminen 21 12 Arviointikertomus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 21 Elinkeinotoimikunta 27.11.2017 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 23 12 ELINKEINOTOIMEN NEUVONTAPALVELUJA

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Aika: 30.03.2017 klo 18:00-21:17 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 21 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Konserniohjaus 5 4 Varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus 6 5 Muut asiat 7

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Konserniohjaus 5 4 Varhaiskasvatuksen ajankohtaiskatsaus 6 5 Muut asiat 7 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/2018 1 (8) Tarkastuslautakunta Aika 17.01.2018 klo 17:00-18:50 Paikka kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/ Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 Aika 16.06.2015 klo 16:00-19:20 Paikka Tarkastuslautakunnan kokoushuone, Torikatu 17, 3. kerros, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 50 Kokouksen

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ LIMINGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 104 Tekninen lautakunta 24.11.2016 AIKA 24.11.2016 klo 17:00-19:30 PAIKKA Kunnantalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 106 72 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1. Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Tarkastuslautakunta AIKA 28.10.2014 klo 17:15-19:10 PAIKKA Lautakuntien kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Keuruun Vuokra-asunnot Liikelaitoksen johtokunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 16:00-16:45 PAIKKA Kaupungintalo, takkahuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 7/2016 1 Aluejohtokunta Aika 15.12.2016 klo 17:35-17:55 Paikka Kesälahti-talo, Puruvesi-sali Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Lipsanen Pentti 17:35-17:55 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 12. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30-17:55. Toivakan kirjasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 4/ / 12. Sivistyslautakunta Aika klo 16:30-17:55. Toivakan kirjasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 4/2017 1 / 12 Sivistyslautakunta 07.11.2017 Aika 07.11.2017 klo 16:30-17:55 Paikka Toivakan kirjasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 37 Esityslistan

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 6/2011

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Hallituksen kokous nro 6/2011 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Maanantai 6.6.2011 kello 12.00 13.35 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2015

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2015 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 kello 16.30 17.25 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt

Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, Kajaani. 19 Pelastusjohtajan sijaisuus ja tulosalueiden päälliköt Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (12) Aika 05.10.2017, klo 17:00-18:33 Paikka Kajaanin kaupungintalo, kokoushuone Brahe, Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani Käsitellyt asiat 15 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178

Kunnanhallitus Välitilinpäätös / /2016 KHALL 178 Kunnanhallitus 178 09.08.2017 Välitilinpäätös 30.6.2017 87/030.032/2016 KHALL 178 Selostus: Kunnan hallintosäännön 20 mukaisesti tehtäväalueen sitovat toi min ta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja

Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen ja KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 7/2015 1 Koululautakunta Aika 26.08.2015 klo 09:00-12:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/ Sivu. 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 2/2017 1 Tekninen lautakunta Aika 07.02.2017 klo 18:00-18:07 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9

Lisätiedot

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3

PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 PUUMALAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 13.02.2014 klo 13:00-16:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Tutustuminen ruokapalveluiden toimintaan 3 2 Kunnanjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Kunnanhallitus Valtuusto Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 Kunnanhallitus 155 22.05.2017 Valtuusto 51 31.05.2017 Kuuma-seutu liikelaitoksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2016 KH 155 KUUMA-komissio 17.2.2017 / 6 Kuntalain 87 i :n mukaan liikelaitoksen tilikausi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 28.09.2016 klo 14:00-17:35 Paikka Keskuspaloasema, Satakunnankatu 3, Pori ja Kokoushuone K1-K2, Ulvilan kaupungintalo Käsitellyt asiat Pykälä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109

PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 107 AIKA 12.10.2016 klo 09:00-09:15 PAIKKA Kunnanvirasto, Haanensali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 71 SOSIAALIOHJAAJAN VIRKANIMIKEMUUTOS 109 PERHON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Sastamalan tarkastuslautakunta Aika 22.01.2016 klo 08:30-12:30 Paikka Mouhijärven yhteiskoulu, Uotsolantie 30 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 25.08.2015 klo 14:00-16:08 Paikka Kaupungintalo, 3. kerroksen neuvotteluhuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Ikonen Pertti

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2013. Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00. Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 10.4.2013 klo 12.00 14.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 18 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 4 Pöytäkirjan tarkastus 20 5

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 kello 14.00 15.20 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 29 Maaseutulautakunta 26.04.2011 AIKA 26.04.2011 klo 19:00-19:25 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot