KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/2013 770. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Aika klo 14:00-21:06 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 302 Vattenfall sopimuksen hyväksyminen Valtuustoaloite Parempaa henkilöstöpolitiikkaa Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä koskien kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan valintaa 305 Perusturvassa avautuneiden virkojen ja toimien täyttöluvat Talousohjauksen palvelualueen kehittäminen Suunnitelmapoistojen perusteet Vuoden 2013 talousarviomuutokset Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma sekä investointiohjelma Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Tiedoksi saatettavat asiat

2 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ OSALLISTUJAT Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Myllylä Raili puheenjohtaja Niemelä Kullervo jäsen Pahkala Eija jäsen Saari Hanna jäsen Tuliniemi Juha jäsen Untinen Jorma jäsen klo Puusaari Alpo varajäsen Halmeenpää Hanna varajäsen klo Arvo Jouko valt. II vpj Tilus Riitta A. valt. III vpj Puoskari Jukka kaupunginjohtaja Juvonen Otso kaupunginsihteeri Yliparkas Juhani talousjohtaja klo Raiman Marko tekninen johtaja klo POISSA Hänninen Sami varapj Alho Sirkka jäsen Hihnala Tarmo jäsen Märsylä Pekka valt.pj Heikkilä Miika valt. I vpj LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KÄSITELLYT ASIAT ALLEKIRJOITUKSET Raili Myllylä Puheenjohtaja Otso Juvonen Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Tuliniemi ja Hanna Saari.

3 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Kalajoki Allekirjoitukset Juha Tuliniemi Hanna Saari PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Toimistosihteeri Minna Roikoi

4 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Vattenfall sopimuksen hyväksyminen 159/ /2013 Khall 302 (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Nykyinen vuonna 2005 tehty Vattenfall sopimuksen voimassaolo on päätty mäs sä vuoden lopussa. Sopimuksen seurantaryhmässä on sovittu, että sopimusaika jatketaan vuoden 2020 loppuun asti. Sopimuksella sovitaan Kuntien alueen vesistöjen ympäristöolojen parantamisesta ja tätä koskevien toimenpiteiden rahoittamisesta. Sopimus koskee hankkeita, jotka eivät ole Vattenfallin tai sen kanssa samassa konsernissa olevien yhtiöiden voimalaitosten säännöstelyn lupaehtojen velvoitteita. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan Vattefall sopimuksen. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet 1 Vattenfall / Puitesopimus / Kh

5 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Valtuustoaloite Parempaa henkilöstöpolitiikkaa 89/ /2013 HenkJ (Valmistelija: vs. henkilöstöjohtaja Otso Juvonen) Perussuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt valtuustossa seuraavan valtuustoaloitteen: "Kalajoen kaupungin sote-puolella on kolmen viimeisen vuoden aikana ollut yhteensä 5478 pätkäsuhdetta. On joitakin tapauksia, joissa tuona aikana on ollut yli 100 pätkätyösuhdetta. Tämä ei ole hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Pätkätyöläiset eivät uskalla kritisoida Kalajoen kaupungin menettelytapoja pelätessään pätkätyösuhteiden katkeamista. Vaadimme, että Kalajoen kaupunki tarkastelee yhdessä asianomaisten liittojen kanssa Kalajoen kaupungin pätkäsuhdekäytännön lain- ja sopimusten mukaisuuden. Tavoitteena on tietenkin työntekijöiden kannalta turvallisempi henkilöstöpolitiikka ja lain sekä sopimusten tarkka noudattaminen". Kalajoen kaupunki palkkaa henkilökuntaa tarpeen mukaan sekä virka- että työsuhteisiin. Kaupungilla on jatkuvasti vakituisen henkilökunnan lisäksi sijaistyövoimaa eripituisissa sijaisuuksissa. Sijaisuuksien tarvetta aiheuttavat mm. äitiys- ja vanhempainvapaat, opintovapaat, sairaslomat, virka- ja työlomat yksityisasioiden takia jne. Kaupunki palkkaa sijaisia vain silloin, kun sillä on pakottava työvoiman tarve eikä ko. tehtävää voida hoitaa vakituisessa työ- tai virkasuhteessa olevan henkilökunnan toimesta. Kaupunki palkkaa pidempiaikaisiin, määräaikaisiin sijaisuuksiin henkilökuntaa työsopimuslain mukaisesti niin, että kunkin määräaikaisen sopimuksen tekemiselle on perusteltu syy. Määräaikaisen työsopimuksen tai virkamääräyksen perusteena on pääasiassa sijaisuus. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö käyttää tutkimusten mukaan todella paljon lakisääteisiä mahdollisuuksia sekä kokoaikaisiin että osa-aikaisiin vapaisiin. Kaupungin väki ei tästä tee poikkeusta, vaan sijaisia tarvitaan myös em. poissaoloja paikkaamaan. Työntekijäjärjestöt seuraavat aktiivisesti kaupungin määräaikaisten työsuhteiden perusteita. Asioista järjestetään tarvittaessa neuvottelu työnantajan ja ammattijärjestön edustajien välillä. Neuvotteluita pidetään vuosittain ko. asioista. Suomen laissa ei ole myöskään rajattu perättäisten määräaikaisten työsopimusten lukumäärää. Näin ollen määräaikaisia työsopimuk sia voi daan periaatteessa solmia rajaton määrä, kunhan jokaiselle määrä ai kai suudelle on olemassa perusteltu syy. Jos perusteltu syy puuttuu tai se ei täytä lain asettamia kriteereitä, työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voi massa olevana (TSL 1:3.2). Peruste on kirjattava työsopimukseen ja sen on olta va todellinen ja tarvittaessa toteen näytettävissä. Todistustaak ka on työn antajalla. Perusteltuja syitä ei ole määritelty nykyisessä työsopi mus laissa. Aiemman työsopimuslain mukaan perustelluiksi syiksi katsottiin työn luon ne,

6 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus sijaisuus, harjoittelu tai muu näihin rinnastettava syy sekä muu yrityk sen toimintaan tai suoritettavaan työhön liittyvä peruste. Näitä voidaan pi tää tulkintaohjeena myös nykyisen työsopimuslain voimassaolo aikana. Korkeimman oikeuden tapaus KKO 1996:105 tarjoaa hyvän esimerkin siitä kuinka lukuisat perättäiset määräaikaiset työsopimukset eivät ole muodostaneet toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta, koska sopimuksiin on ollut perusteltu syy (vanha työsopimuslaki "pätevä" syy). Kyseisessä tapauksessa kaupunki oli tehnyt työntekijän kanssa runsaan kuuden vuoden aikana yli 90 eripituista lähes perättäistä määräaikaista työsopimusta vanhainkodin vakinaisten viranhaltijoiden tai työntekijöiden sijaisuuksista. Sopimukset oli sidottu ko. henkilöiden poissaoloihin. KKO katsoi, että määräaikaisten työsopimusten tekemiseen oli ollut TSL 2 2 mom. edellytetty pätevä syy, joten sopimuksia ei pidetty toistaiseksi voimassa olevana työ sopimuksena. Henkilöstöjohtaja Mari Saari-Somero on pitänyt esimiehille työsuhdeasioiden koulutusta ja Koulutuksessa on käyty läpi lain säädännössä ja oikeuskäytännössä vakiintuneet perustellut syyt määräai kaisen työsopimuksen solmimiselle. Koulutusmateriaali on jaettu kaikille läsnäolleille lähes 50 esimiehelle. Lisäksi koulutusmateriaali on toimitettu sähköisesti kaikille esimiehille, myös koulutuksesta poissa olleille. Samas sa yhteydessä Kalajoen kaupungilla käytössä olevaa järjestelmää, jossa työsuhteet laaditaan sähköisessä muodossa, on muokattu siten, että esi miesten on entistä paremmin harkittava mikä perusteltu syy kullekin mää räaikaiselle työsopimukselle valitaan. Järjestelmää on myös muokattu si ten, että mikäli määräaikaisuuden syynä on sijaisuus, on työsopimuksessa määriteltävä kenen sijaisuudesta on kyse. Henkilöstöjohtaja on myös käy nyt syksyn 2012 aikana läpi Kalajoen kaupungin määräaikaiset työsuhteet pääpiirteissään. Joihinkin tapauksiin on myös puututtu ja niistä on keskus teltu kyseisen palveluvastaavan kanssa. Kaupungin henkilöstöpolitiikkaan kuuluu, että selvitetään jokaisessa virkojen ja toimien vapautumistilanteessa käyttökelpoisimman, toimivimman ja kustannustehokkaimman palvelun tuotantotapa. Talousarvion henkilöstöosiossa on todettu, että avoimeksi tulleet virat/toimet ovat täyttölupamenettelyssä. Täyttöluvan käsittelee kaupunginhallitus. Tehtävän avauduttua palvelussa suoritetaan kriittinen arviointi palveluvelvoitteen täyttämisen vaihtoehdoista. Arviointi tehdään palvelujen yli sekä arvioidaan ostopalvelun vaihtoehto, johon kaupungissa toteutettu kustannuslaskenta antaa tukea. Myös huomioidaan voidaanko tehtävän täyttämisellä vähentää menoja joissain toisaalla kaupungin toiminnassa. Mikäli arvioinnissa päädyttään siihen, että kokonaisuuden (palvelun tarve/laatu/kustannus) kannalta täyttö on tarkoituksenmukaisin vaihtoehto, tehdään siitä esitys kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus on vuosina /8 vakinaistanut määräai kaisia työsuhteita ruokapalveluiden henkilöstössä, perusturvapalveluissa vastaan ot to toiminnassa ja päiväkodin avustajia sekä sivistyspalveluissa koulun käyntiavustajia.

7 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Henkilöstöjaosto Kaupunginhallitus Vs. henkilöstöjohtaja: Henkilöstöjaosto toteaa aloitteeseen, että henkilöstön palkkaamisessa nou da te taan Ka la joen kaupungin henkilöstösuunnittelussa em. esitettyjä lin jauk sia ja uu sista vakinaisista viroista ja toimista päätetään pääsääntöisesti ta lous ar vion yh teydessä. Määräaikaisia palkattaessa katsotaan aina erik seen ta pauskoh taisesti, että palkkaamiselle on aina perusteltu syy mää räaikai sen sopi muksen tekemiseen. Työntekijälle selvitetään aina määräai kaista sopimus ta tehtäessä määräaikaisuuden peruste. Kaupunki tarvitsee ja ar vostaa osaavia sosiaali- ja terveydenalan ammattilaisia ja toimii työ suhde asioissa lakien ja sopimusten mukaisesti. Lisäksi asia esitetään kaupunginhallitukselle tiedoksi. Henkilöstöjaosto: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 303 Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi henkilöstöjaos ton esityksen. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Jorma Untinen saapui ko koukseen tämän asian käsittelyn aikana klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti

8 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä koskien kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan valintaa 12/ /2013 Khall 304 (Valmistelija: kaupunginsihteeri Otso Juvonen) Valtuuston jäsen Timo Suni on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen päätöksestä Timo Suni vaatii, että valinnan suorittaa valtuusto. Perusteluna ovat Kalajoen kaupungin hallintosäännön pykälät 43 ja 46, virka on kokonaan uusi ni mikkeellä kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja sekä virka sisältää osan sivistystoi men johtajan tehtävistä. Kuntalain 89 :n mukaan kunnanhallituksen ja lautakunnan, niiden jaoston sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimus on käsiteltävä viipymättä. Kuntalain 92 :n mukaan oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kuntalaina 93 :n oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus voidaan tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteilla eli jos vaatimuksen tekijä katsoo päätöksen olevan epätarkoituksenmukainen tai että 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Oikaisuvaatimuksesta on ilmettävä, mihin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella. Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjan on asetettu nähtäviksi Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa eli mennessä. Hallintosäännön VI luvun "Toimivalta henkilöstöasioissa" 43 :n "Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi" mukaa valtuusto päättää niiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta, joiden vakinaisesta täyttämisestä se päättää. Muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi päättää kaupunginhallitus. Hallintosäännön 46 :n "Henkilöstövalinnat" mukaa valtuusto ottaa seuraavat henkilöt: - kaupunginjohtaja

9 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus perusturvajohtaja - sivistystoimenjohtaja - tekninen johtaja - kaupunginsihteeri - henkilöstöjohtaja - talousjohtaja Kaupunginhallitus ottaa seuraavat henkilöt: - kaavoituspäällikkö - elinkeinojohtaja - maaseutujohtaja - maaseutuasiamies - satamajohtaja - rakennustarkastajat - ympäristötarkastaja - ICT -päällikkö Koeajan määräämisessä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. Koeaika on pääsääntö. Muu henkilöstö otetaan palveluissa, joissa toimielimet päättävät, minkä henkilöstön ne valitsevat itse ja minkä henkilöstön valinnat ne jättävät alaistensa virkamiesten tai johtokuntien tehtäväksi. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus toteaa, että Timo Sunin oikaisuvaa ti mus ei sisällä sellaisia seikkoja, joiden vuoksi oikaisuvaatimus tulisi hy väksyä. Kaupunginhallitus on ollut toimivalta perustaa kulttuuri- ja va paa-ai kajoh tajan virka. Kaupunginhallitus on ollut oikeus valita kulttuuri- ja va paa-ai kajohtaja. Hakuilmoituksessa Kalajoen kaupunki on hakenut esi miestä toi minnan päivittäisjohtamiseen, suunnitteluun, koordinointiin ja ke hittämi seen. Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja toimii laajan tehtäväkentän esi mie henä. Kalajoki Akatemia palvelualuevastaavana hänen tehtävänään on toi mia lähiesimiehenä kaupungin kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalveluissa. Sivistystoimenjohtaja on palvelu vastaava ja hän on kulttuuri- ja va paa-ai kajohtajan lä hiesimies. Aikaisem min yllä mainittua tehtäväkenttää hoitivat vapaa-aikasihteeri ja nuorisosih teeri. Vapaa-aikasihteerin virka muutettiin kulttuuri- ja vapaa-ai kajohtajan viraksi. Sivistyslautakunnan sijaan valinnasta päätti kaupunginhallitus, koska tehtävä pitää sisällään kaupunkikonsernia koskevia tehtäviä. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Perusturvassa avautuneiden virkojen ja toimien täyttöluvat 94/ /2013 Khall 305 (Valmistelija: Anne Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja) Perusturvapalveluissa on sisäisenä siirtona täytetty vastaan oton osastonhoitajan virka. Järjestelyyn päädyttiin ulkoisten rekrytointiyri tysten kariuduttua. Virkajärjestelyiden joh dos ta on avau tu nut neu vo lan osas ton hoita jan virka, johon haetaan täyttölupaa. Virka on tarkoitus täyttää sisäisin siirroin. mikäli lupa täyttämiselle saadaan, järjestelyiden jälkeen avoimeksi tulee ter veydenhoitajan toimi, johon myös haetaan täyttölupaa. Perusturvapalveluissa on arvioitu sisäiset siirtomahdollisuu det sekä henkilöiden oma kiinnostus työkiertoon. Nämä asiat on tarkoitus hyödyntää myös näissä tehtävien täytöissä. Työkiertomahdollisuudet lisää vät motivaatiota ja mahdollistavat sekä kannustavat urakehitykseen. Perusturvajohtaja: Kaupunginhallitus antaa perusturvapalveluille luvan täyttää neuvolan osastonhoitajan viran sekä terveydenhoitajan toimen. vs. Henkilöstöjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy perusturvajohtajan esityksen. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy perusturva johtajan esityksen. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousohjauksen palvelualueen kehittäminen 562/ /2011 Khall (Valmistelija: Talousjohtaja Juhani Yliparkas) Hallintopalvelujen talousohjaus koordinoi koko kaupungin taloustointa, hoitaa kirjanpidon, maksuliikenteen, kassavalmiuden, myynti- ja ostoreskontran siltä osin kuin niitä ei ole hajautettu, vastaa talouden sekä väestö- ja elinkeinorakenteen tietohuollosta sekä avustaa kaupungin strategisessa ja operatiivisessa suunnittelussa. Talousohjauksessa kootaan ja valmistellaan vuosittain talousarviokirja, osavuosikatsaukset ja tasekirja. Niinikään talousohjauksessa laaditaan sekä kaupungin tilinpäätös että konsernitilinpäätös. Talousohjauksessa on useita kiireellisiä kehittämiskohteita, joilla on merkitystä koko kaupungin toimintaan; ohjaukseen, taloudelliseen tehokkuuteen ja laadun varmistukseen. Konserniyhtiöiden laskentatointa keskitetään eräiltä osin kaupungin talousohjaukseen. Yhtiöt, jotka tulisivat kysymykseen ovat; Kalajoen Hiekkasärkät Oy, Kiinteistö Oy Kalajoen Kalajoentie 5, Himangan Redi Oy, Himangan Kehitysyhtiö Oy. Myös muiden yhtiöiden keskittämistä selvitetään. Rajanveto työnjaosta on sovittava erikseen kunkin yhtiön kanssa erikseen. Keskittäminen koskisi vain konserniyhtiöitä. Talousohjaukseen keskittämisen etuja ovat: - Konsernitilinpäätöksen laatiminen tehostuu, kun tiedot voidaan siir tää sähköisesti saman järjestelmän sisällä, noudatetaan mahdolli suuksien mukaan konsernitilinpäätöksen laatimisessa samoja periaat teita, aikataulullisesti saadaan tilinpäätös nopeammin laadittua säh köisten siirtojen vuoksi. - Voidaan käyttää samaa ohjelmaa, jolloin pitemmällä ajalla saadaan kustannussäästöjä hankinnassa ja ylläpidossa. Muutoinkin tavoitteena on järjestelyjen avulla saada kustannussäästöjä. - Saadaan koottua riittävä asiantuntijakeskittymä, jonka merkitys korostuu yhä enemmän. Asiantuntijuuden merkitys korostuu mm. järjestelmien ominaisuuksien hyväksikäytössä, tilinpäätöksissä, maksuliikenteessä, kirjanpidossa, arvonlisäjärjestelmän soveltamisessa ostolaskuissa, myyntilaskuissa, sopimusten valmisteluissa, jne. - Keskittämällä vähennetään haavoittuvuutta, joka pienemmässä yksikössä on uhkana, jos yksi avainhenkilö on poissa. Myyntilaskutuksessa ja perinnässä siirrytään sähköiseen laskutukseen ja perinnässä tietojen siirtoon sähköisesti. Perintä ulkoistetaan mahdollisuuksien mukaan kokonaan. Laskutusprosessit avataan ja laaditaan mahdollisuuksien mukaan yhtenäiset laskutusprosessit. Laskutus voi olla keskitetty tai hajautettu ottaen huomioon mm. asiakaspalvelu, taloudellisuus, tehok-

12 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus kuus ja työolosuhteet. Raportoinnin edelleen kehittäminen. Päätöksentekoelinten jäsenillä ja esimiehillä sekä muilla vastuuhenkilöillä pitää olla nykyistä paremmat mahdollisuudet saada oikeaa ja ajantasaista talousinformaatiota, mitä varten pitää olla sähköinen raportointijärjestelmä. Kaikkien kaupungin palveluiden tuotteistaminen. Tuotteistamista on tehty perusturvapalveluissa, mutta hyvistä yrityksistä huolimatta sitä ei saatu koskemaan koko kaupungin toimintaa. Myös tuotteistamisen ajan tasalla pitäminen vaatii kehittämistyötä. Samalla sisäinen laskutus pitää saada sähköiseen muotoon ja ajantasaiseksi. Palveluiden tukeminen eri järjestelmien hyväksi käytössä. Järjestelmien ominaisuudet ovat paljolti sellaisia, että niitä voidaan aikaisempaa enemmän "räätälöidä" paikallisiin tarpeisiin, mikä vaatii myös paikallista kehittämistyötä. Em. kehittämistoimenpiteet vaativat ainakin kahden vuoden ajanjakson Kehittämisprojektilla on mahdollista korvata osittain konsultointitarvetta. Kehittämistoimenpiteiden lisäksi on tarpeen selkiinnyttää talousjohtajan tehtäväkuvaa. Talousjohtaja: Esitän että perustetaan talousohjauksen kehittämisprojekti vv alkaen; - projektin tavoitteena on muodostaa talousohjauksen palvelukeskus Kalajoen kaupungin organisaatioon, johon keskitetään kaupunkikonsernin laskentatoimi mahdollisuuksien mukaan vuodesta 2013 alkaen; - luodaan laskutuksen sähköiset prosessit ja perintä ulkoistetaan; - ajantasaisen sähköisen raportointijärjestelmän luominen; - kaikkien palveluiden tuotteistaminen mahdollisuuksien mukaan ja sisäisen sähköisen laskutusjärjestelmän luominen; - palveluiden tukeminen järjestelmien käytössä; - perustetaan kehittämisprojektia varten kehittämis- ja laskentapäällikön nimikkeen mukainen tehtävä, jonka vastuulla em. tehtävien lisäksi on kaupungin laskentatoimesta vastaaminen, konsernitilinpäätös ja talousjohtajalta siirtyviä tehtäviä (mm. talousarviokirjan, osavuosikatsauksen ja tasekirjan valmistelutehtävät, maksuvalmiussuunnittelu sekä kuntatodistusten liikkeellelasku yhdessä talousjohtaja kanssa); - kirjanpidon osalta tehtäväkuvaukset uudistetaan; - kehittämis- ja laskentapäällikön tehtävä jatkuu projektin jälkeen uudelleen tarkennetulla tehtäväkuvalla; - talousohjauksen toimenkuvat uudistetaan projektin ajaksi; - kehittämisprojekti on talousjohtaja vastuulla; - ohjausryhmänä toimii johtoryhmä.

13 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohtajan esityksen. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 306 (Valmistelija: Talousjohtaja Juhani Yliparkas ) esillä olleista toimenpiteistä on tehty mm. seuraavat asiat: - talousohjaukseen on valmistunut järjestelmät, joiden puitteissa voidaan ottaa asiakkaiksi kaupungin tytäryhtiöitä. Tällä hetkellä asiakkaina ovat Kalajoen Hiekkasärkät Oy ja Kalajoen Lämpö Oy; - laskutusprosessi tapahtuu sähköisesti ja pääsääntöisesti kaupunki ei tulosta paperisia laskuja. Asiakkaille, jotka eivät voi ottaa vastaan sähköisiä laskuja, operaattori tulostaa paperiset laskut; - valmistelu suoraveloituksesta suoramaksujärjestelmään on tehty; - perintäprosessi on pääsääntöisesti siirretty perintätoimistolle. Ulosotto tapahtuu pääsääntöisesti kaupungin toimesta; - ostolaskujen osalta on otettu käyttöön laskuhotellijärjestelmä; - tuotteistamista on tuettu; - eri järjestelmien yhteiskäyttöä on kehitetty; - ajantasaista raportointijärjestelmää on kehitetty; - järjestelmien hyväksikäyttöä on edistetty. Ympäristön muutokset aiheuttavat yhä enemmän vaatimuksia kehittämistyölle. Näitä ovat mm. tuot tavuuden edistäminen ja järjestelmien pai kallisen hallittavuus. Kehittämis työ on jatkuvaa. Talousjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi talousohjauk sen ke hittämisprojektin v tehdyt toimenpiteet. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy talousjohta jan esityksen. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistui tämän asian käsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Suunnitelmapoistojen perusteet 265/02.00/2013 Khall 307 (Valmistelija: Talousjohtaja Juhani Yliparkas) Kunnan kirjanpidossa kirjanpitolakia noudatetaan soveltuvin osin. Kirjanpito lai n sään nösten soveltamisesta antaa ohjeet kirjapitolautakunnan kun tajaosto. Kun tajaosto katsoo, että suunnitelmapoistojen perusteet ovat säännöksiä, jot ka valtuusto hyväksyy hallintosäännössä tai erillisellä pää töksellä. Kir janpi tolautakunnan kuntajaoston ohjeet ovat sitovia. Suomen Kuntaliitto on julkaissut muistion poistosuunnitelman tarkistamisesta. Muistiossa todetaan mm. "Lähtökohtana suunnitelmapoistojen määrittelyssä on kunkin hyödykkeen yksilöllinen tulontuottamistai palvelun tuotantokyky varovaisuuden periaatteella poistoaikojen rajoissa. Erityisen tärkeää on tarkastella taloudellisesti merkittävimpien hyödykkeiden ja hyödykeryhmien poistoaikoja ja -prosentteja, jotta ne vastaisivat paremmin niiden taloudellista pitoaikaa." Poisto on hankintamenon (inves tointimenoa) jaksottamista tulevaisuuteen taloudelliselle pitoajalle. Vuosit tainen poisto kirjataan tuloslaskelman kuluksi (=suunnitelman mukaiset poistot). Samalla taseen pysyvistä vastaavista vähennetään samansuurui nen erä eli omaisuuden kirjanpidollinen arvo laskee samalla summalla. Poistot ovat merkittävä erä tarkasteltaessa kunnan talouden tasapainoa. Vuosikatteen pitää kattaa poistojen määrän, jotta normaalitilanteessa ei synny alijäämää. Poistot kuvaavat myös keskimääräistä vuosittaista kor vausinvestointitarvetta. Kirjanpitolautakunnan kunta jaosto on antanut uuden tarkistetun yleisohjeen kunnan ja kun tayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Perusteina ohjeessa ovat voimassa olevan kirjanpitolain (1136/1997 KPL) ja -asetuksen (1339/1997 KPA) viimeisimmässä uudistuksessa (L1304/2004) muutetut ja täsmenne tyt aktivointeja ja suunnitelman mukaisia poistoja koskevat seikat. Eroja aikaisempaan lainsäädäntöön ovat mm: - Tutkimus- ja perustamismenojen aktivointimahdollisuus on poistettu - Kirjanpitolaina 5 lukuun on lisätty 5a aineettoman omaisuu den hankintamenon jaksottamisesta - Käyttöomaisuuden käsite on poistettu ja muutettu pysyviksi vastaaviksi. Ohjeistusta on lisäksi täsmennetty muun muassa seuraavien seikkojen osalta - poistojen kirjaamista koskevat säännökset - käsitteiden määrittelyt laajemmin kuin aikaisemmin - aineettomien hyödykkeiden kirjaukset ja hankintamenojen jaksotukset - tilinpäätösperiaatteet ja niiden tulkinta poistolaskennassa - poistosuunnitelman tarkistaminen ja arvonalentumiset - muun rahoitusosuuden tulkinta - poistojen määrän alentamista tuloksen parantamisen tai ta seen alijää-

15 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus män kattamisen tarkoituksessa ei voida pitää hyvän kirjanpitota van mukaisena Yleisohjeen lähtökohtana on kirjanpitolain mukaisesti pysyvien vastaavien hyödykkeiden erillisarvostus. Lähtökohtana on, että poistoajat valittaisiin mahdollisimman lyhyiksi. Poistoaikaan vaikuttaa sovellettava poistomenetelmä (tasapoistomenetelmä ja etupainoinen eli degressiivinen poistomenetelmä eli menojäännösarvomenetelmä). Poistoaika valitaan normaalisti lyhyemmäksi kuin se aika, jona hyö dy kettä käytetään palvelutuotannossa. Pienhankinnat Kunta voi kirjanpidon ja poistolaskennan yksinkertaistamiseksi kirjata hyödykkeen hankintamenon kokonaan hankintakauden kuluksi, vaikka se tuottaa tuloa tai on palvelutuotannon käytössä useamman tilikauden aikana, mikäli hankintameno alittaa euroa (pienhankintaraja). Kaupunginhallitus hyväksyy suunnitelmapoistoja koskevat tarkemmat ohjeet. Liitteenä on esitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteiksi. Talousjohtaja: Esitän liitteenä olevat suunnitelman mukaiset poistojen perusteet hyväksyttäväksi. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että hyväksytään liitteenä olevat suunnitelman mukaiset poistojen pe rusteet. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistui tämän asiankäsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Vuoden 2013 talousarviomuutokset 196/ /2012 Khall 308 (Valmistelu: Talousjohtaja Juhani Yliparkas) Valtuusto on hyväksynyt siihen mennessä esitetyt muutokset vuoden 2013 talousarvioon. Määräraha lisäykset olivat maan hankintaan ja kunnallistekniikkaan. Määrärahat rahoitettiin lainanotolla. Sittemmin on tullut uusia muutosesityksiä, jotka ovat nyt käsittelyn kohteena. Käyttötalous: Perusturvapalvelut esittävät :n lisäystä terveyspalvelujen määrärahaan kohdistettavaksi erikoissairaanhoidon palvelujen ostamiseen Pohjois-Pohjanmaan erikoissairaanhoitopiirin kuntayhtymältä. Hoitojen määrä hoitopäivillä ja käynneillä mitattuna on laskenut, mutta hoitojen vaativuus on kasvanut ja siten myös tarvittava määrärahan tarve. Lisämäärärahan tarvetta arvioitaessa on arvioitu saatavan kalliiden hoitojen tasauksesta. Investoinnit: Valtuusto on hyväksynyt maan ostohankintoja elokuun ja lokakuun kokouksissa. Arvioidaan, että valtuuston hyväksymä määrärahan lisäys riittää myös elokuun ja lokakuun kokouksissa hyväksyttyihin maanostoihin. Himangan jätevedenpuhdistamorakennus tuhoutui tulipalossa Puhdistamoa varten hankittiin PVC-rakenteinen halli ja sen rahoitus esitetään tapahtuvaksi investointien sisäisillä määrärahan siirroilla talonrakennuksesta liikelaitoksiin yhteensä Erikoissairaanhoidon määrärahan lisätarve rahoitetaan (arvio) seuraavasti: - valtionosuuden lisäys netto verotulojen lisäys netto toimintatuottojen lisäys Esityslistan oheismateriaalina ovat talousarviomuutokset ja tilinpäätösennuste Hallintosäännön 27 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa Talousjohtaja: Esitän seuraavat talousarviomuutokset hyväksyttäväksi: 1. Käyttötalousosa: Määrärahamuutokset; Terveyspalvelut/erikoissairaanhoitoon lisää

17 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Investointiosa Santaholma / sahan purku Asuntola Ankkuri Himangan jäteveden puhdistamo Tuloslaskelmaosa Verotulot Valtionosuudet ) Palkkatukityöllistämisen ja Askel-projektin osalta v määrärahojen käyttö-oikeus ja tulojen kanto-oikeus on perusturvapalveluiden hyvinvointipalveluilla. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että valtuusto hyväksyy talousjohtajan em. muutosesitykset v:n 2013 talousarvioon Kaupunginhallitus: Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistui tämän asiankäsittelyyn klo Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

18 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma sekä investointiohjelma / /2013 Khall (Valmistelija: Juhani Yliparkas ) Kuntien vuoden 2014 talousarvion ja tulevien vuosien talous suunnitelman val mis teluun vaikuttavat talouskasvun tyrehtyminen vv sekä sii tä ja ikärakenteen muutoksesta aiheutuva kestävyys vajeen uhka tulevina vuosina. Kuntataloudelle asetetaan hyvin haastavat sopeutusvaati mukset. Kuntien kaksi keskeistä rahoituserää ovat verotulot ja valtionosuudet. Val tionosuuksiin lasketaan lainmukaiset korotukset, mutta samalla leikataan kaikilta kunnilta sama euromääräinen summa. Valtionosuuksien leikkauk set on lin jattu vv ja siten euromääräi set leikkaukset tiedetään etu käteen. Leikkaukset olivat vv yh teensä 141 euroa asukasta kohti ja vv ovat yhteensä 118 eu roa asukasta kohti. Kalajoen leikkauk set vv leikkaukset ovat suurimmillaan 1,8 milj. euroa ja vv lisäksi vajaat 1,5 milj. eu roa. Talouden kas vun hiipu mi ses ta joh tuen myös ve ro tu lo jen kas vu on pienentynyt. Lisäksi hallitus on hyväksynyt elokuun 29. päivä 2013 raken nepoliittisen ohjelman, jonka tavoitteena on kattaa julkisen talouden kestä vyysvaje. Kes tä vyysvaje on 4,7 % BKT:sta (193 mrd euroa) eli n. 9 mrd euroa. Kunta sek torin vas tuu kestävyysvajeesta on 4 mrd euroa. Kuntasek torin osuudesta on 1 mrd euroa tarkoitus saada toimintojen kehittämisestä, verotason muutoksista, ICT:n hyödyntämisestä sekä 1 mrd euroa kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä. Tavoitteena on, että em. 2 mrd euroa saavu tetaan vv aikana. Lisäksi 2 mrd euron säästötavoi te on asetet tu tuotta vuuden lisäykselle ja toteuttamisaika on pitempi, n. 10 vuotta. Tuottavuus pitäisi kasvaa ½ % vuosittain mm. kun ta- ja so te- se kä metropolirakenteen uudistuksilla. Laskennallisesti (per ca pi ta) 1 mrd euroa tarkoittaa Kalajoen kaupungille 2,33 milj. euroa eli n. 1,4 tuloveroprosentti yksikköä. Hallitus ja eduskunta eivät ole vielä marraskuussa 2013 määri telleet mi ten ra kenne poliittinen ohjelma kohdistuu yksittäisiin kuntiin. Kalajoen kaupunginhallitus on antanut vuodelle 2014 talous arvioraamituksen , jolloin rakennepoliittisen ohjelman sisällöstä ei ollut tietoa. Talousraamissa veroprosentit oli vuoden 2013 tasolla. Valtuus to on hyväksynyt veroprosentit vuoden 2013 tason mukaisina. Talousarvioraamissa 2014 toimintakulut kasvoivat 2.3 % v:n 2013 talous arviosta ja yksittäisenä menolajina henkilöstömenot 1,5 %. Talousarvioraa min hyväksymisen jälkeen hyväksyttiin työmarkkinasopimus, jonka koro tusvaikutus v on n. 0,80 %. Lisäksi ovat vaikuttamassa voimassa olevan työmark ki na so pi muksen vaikutukset. Lautakunnat ovat antaneet talousarvioesityksensä 2014 loka kuun loppuun 2013 mennessä. Rinnan v:n 2014 talousarvion valmistelun kanssa ovat virkamiesvalmistelussa olleet opetuspalveluiden ja ruokapal veluiden uudel-

19 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus leen organisoinnit. Esityslistan oheismateriaalina on sivistyspalveluiden ja teknisen palveluiden lautakuntaesitykset kaupunginhallitukselle. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus käy periaatekeskuste lun sekä ope tuspalveluiden että ruokapalveluiden uudelleenorganisoinnista. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas, tekninen johtaja Marko Rai man, ICT -päällikkö Sami Krank osallistuivat tämän asian käsittelyyn klo Merkittiin, että ruokahuoltopäällikkö Terhi-Marika Ketola osallistui tämän asian käsittelyyn klo Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi ruokapalveluiden uudelleenorganisointi esittelyn. Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Aleksiina Paakki ja sivistystoimenjohtaja Esa Siirilä osallistuivat tämän asian käsittelyyn klo Merkittiin, että valtuuston I varapuheenjohtaja Miika Heikkilä poistui kokouksesta klo Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi opetuspalveluiden uudelleenorganisointi esittelyn. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti Khall Esityslistan oheismateriaalina oleva vuoden 2014 talousarvio ja taloussuunnitelma on lähetetty postitse jäsenille. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2014 talousarvion ja taloussuunnitelman sekä investointiohjelman kä sittelyä. Kaupunginhallitus merkitsee palveluvastaavien ja palvelualuevastaavien käyttötalousesittelyt tiedoksi. Kaupunginhallitus: Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistui tämän asian käsittelyyn klo

20 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Merkittiin, että perusturvajohtaja Anne Mäki-Leppilampi osallistui tämän asian käsittelyyn klo Perusturvajohtaja Anne Mäki-Leppilam-pi esitteli vuoden 2014 talousarvion käyttötalouden kohdan perusturvapalvelut. Merkittiin, että elinkeinojohtaja Miia Himanka osallistui tämän asian käsittelyyn klo Elinkeinojohtaja esitteli vuoden 2014 talousarvion käyttöta louden kohdan elinkeinopalvelut. Merkittiin, että maaseutujohtaja Antti Pulkkinen osallistui tämän asian käsittelyyn klo Maaseutujohtajajohtaja esitteli vuoden 2014 talousarvion käyttötalouden kohdan maaseutupalvelut. Merkittiin, että satamajohtaja Esa Anttio osallistui tämän asian käsittelyyn klo Satamajohtaja Esa Anttio esitteli vuoden 2013 talousarvion käyttöta louden kohdan sataman. Merkittiin, että kaupunginhallitus keskeytti kokouksen ja piti kahvitauon klo Merkittiin, että ICT -päällikkö Sami Krank osallistui tämän asian käsittelyyn klo ICT -päällikkö esitteli vuoden 2014 talousarvion käyttötalouden kohdan ICT -palvelut. Merkittiin, että tekninen johtaja Marko Raiman osallistui tämän asian käsittelyyn klo Tekninen johtaja Marko Raiman esitteli vuoden 2014 talous arvion käyttötalouden kohdan tekniset palvelut. Merkittiin, että sivistystoimenjohtaja Esa Siirilä osallistui tämän asian käsittelyyn klo Sivistystoimenjohtaja esitteli vuoden 2014 talousarvion käyttö talouden kohdan sivistyspalvelut. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 309 (Valmistelija:Juhani Yliparkas) Vuoden 2014 talousarviokirja jaetaan kaupunginhallituksen jäsenille. Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, 1) että hyväksytään oheismateriaalina oleva talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma sekä rakentamisohjelma Kaupunginhallitus: Merkittiin, että talousjohtaja Juhani Yliparkas osallistui tämän asian käsittelyyn klo Kaupunginsihteeri Otso Juvonen esitteli vuoden 2014 talousarvion käyttö-

21 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus talouden kohdat toiminnanohjaus, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, konsernioh jaus, henkilöstöohjaus ja yleishallinto. Keskustelun aikana kaupunginhallituksen jäsen Eija Pahkala esitti, että talous arviosta poistettaisiin seuraava teksti: Asiakaspalveluissa ja monis tuksessa 0,5 toimistosihteerin vähennys. Himangan palvelupisteen asia kaspalvelu hoide taan Himangan kirjastosta. Puheenjohtaja totesi, että Eija Pahkalan esitys tä ei kannatettu. Merkittiin, että kaupunginhallitus keskeytti kokouksen ja piti kahvi-tauon klo Talousjohtaja Juhani Yliparkas esitteli vuoden 2014 talousarvion käyttötalous kohdan talousohjaus sekä yleisperustelut, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman. Merkittiin, että tekninen johtaja Marko Raiman osallistui tämän asian käsittelyyn klo Tekninen johtaja Marko Raiman esitteli vuoden 2014 talousarvion investointiesitykset. Merkittiin, että kaupunginhallitus piti tauon klo Vuoden 2014 talousarvion käsittelyjärjestykseksi hyväksyttiin seuraava: käyttötalous, investoinnit, liitteet, Kalajoen kaupungin visio ja strategia, yhteenveto, yleisperustelut, tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. Merkittiin, että kaupunginhallituksen varajäsen Hanna Hal meenpää poistui kokouksesta klo Kaupunginhallitus kä sitteli tällöin vuoden 2014 talousarvion käyttötalouden kohtaa tekniset pal velut. Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvi oon tehdyt muutokset kirjattiin talousarviokirjaan. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

22 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Tiedoksi saatettavat viranhaltijapäätökset Khall 310 Kaupunginhallitukselle annetaan seuraavat viranhaltijapäätökset tiedoksi: Vs. henkilöstöjohtaja on tehnyt seuraavan henkilöstörahapäätöksen: Henkilöstörahan myöntäminen Pohjankylän koulun keittiön henkilökunnan virkistykseen - myönnetty henkilöstörahaa 10 /osallistuja Pohjankylän koulun keittiön henkilökunnan virkistykseen. Raha maksetaan jälkikäteen laskua tai kuittia vastaan. Vastuuhenkilö on Armi Juntunen Henkilöstörahan myöntäminen Päiväkoti Puolukan henkilö kun nan vir kis tykseen - myönnetty henkilöstörahaa 10 /osallistuja Päiväkoti Puolukan hen ki lö kunnan virkistykseen. Raha mak se taan jäl ki kä teen las kua tai kuittia vastaan. Vas tuu henkilö on Sari Liias Henkilöstörahan myöntäminen Seniorikeskus Mäntyrinteen henkilökunnan vir kis tykseen - myönnetty henkilöstörahaa 10 /osallistuja Seniorikeskus Mäntyrinteen hen kilö kunnan virkistykseen. Raha mak se taan jäl kikä teen las kua tai kuittia vastaan. Vastuuhen ki lö on Tiina Rödlin. Talousjohtaja on tehnyt seuraavat saatavan poistopäätökset: Saatavan poistopäätös/vuodeosasto- ja kotihoitosaatavat - Poistettu vuodeosasto- ja kotihoitosaatavia yhteensä 629,96. Perusteluna on varattomuus Saatavan poistopäätös/lomituspalvelulaskut - Poistettu lomituspalvelulaskuja yhteensä 272, Saatavan poistopäätös/sosiaalipalvelujen asunnon vuokraukset sekä kotihoitolaskutus - Poistettu otsikossa mainittuja laskuja yhteensä 2.045,58. ICT -päällikkö on tehnyt seuraavan hankintapäätöksen: Verkkosivuston teknisen toteutuksen ja alustan hankinta palveluna Kuntien Tieralta - hankintaan verkkosivuston alusta palveluna Kuntien Tie ralta Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tietoonsa saatetuiksi ja toteaa, että se ei käytä otto-oikeutta.

23 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

24 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus Tiedoksi saatettavat asiat Khall 311 Seuraavat asiat ovat saapuneet kaupunginhallitukselle tiedoksi: Kirjeet yms. -Teosto ry kirje koskien Teoston musiikinkäyttölupien hinnat vuonna Teoston yleiset sopimusehdot löytyy seuraavasta verkkosivuilta: Musiikin käyttäjät -osiossa Kaikki luvat ja hinnat - linkin takaa - Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, pelastustoimi ja varautuminen, kirje koskien Pelastustoimen alueiden, kuntien ja sopimuspalokuntien erityisavustukset vuodelle Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, ilmoituspyyntö koskien opettajien lomautuksista ilmoittamista aluehallintovirastoon. - Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, Kalajoen yrityspuistojen kehittämishankkeen projektisuunnitelman muutospäätös Projektisuunnitelman muutospäätöksellä on myönnetty hankkeen toteutukselle jatkoaikaa saakka. Lisäksi on tarkennettu hankkeessa toteutettavien liittymärakenteiden omistussuhteita Kalajoen kaupungin ja Liikenneviraston välillä sekä tehty pieniä tarkennuksia hankkeen kustannusarvioon. - Pohjois-Suomi aluehallintovirasto, peruspalvelut, oikeusturva ja luvat valvontapäätös koskien kiireettömään hoitoon pääsyä (THL:n selvitys maaliskuu 2013). Valvontapäätös on oheismateriaalina. - Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus, päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta. Kohde on Rahjan kylässä Siipojoen varressa oleva Ruonansaaren puustoineen alue, kiin teis tö Ruo na la RN:o 4:129, suojelualu een pin ta-ala noin 2,3 ha. - Kaupunginjohtajan matka Kalajokiseudun matkailustrategian taustaselvitykset: Viron (Birgit Prikk, Product and Destination Development Manager of Es to nian Tourist Board), Pärnun (Gerli Köiv Senior Specialist of Tourism ja Kaire Iluksen, Manager of Foundation Pärnumaa), ja Jurmalan (City Government Aleksandra Pugina, Head of Jurmala Tourism Information Centre) matkailun strategiset linjaukset (investoinnit ja kehittämissuunnitelmat) sekä Pohjolan parhaiden merenrannassa sijaitsevien matkailukeskusten yhteistyön kartoittaminen. Helsinki ROSATOM-FinNuclear Suppliers' Day - Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston, ympäristöluvat "Kutsu tarkastukseen" koskien Kluuvijärven ruoppauksen keskeyttämistä. Tarkastus suo ri tet tu Oheis ma te ri aa li na ovat Hal lin to pak ko ha kemus , Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskuk sen lau sunto ja siihen liittyvä asiakirja "Luonnon suo jeluyksikön nä ke mys Keskuskarin "kluuvi-asiassa" - Kuntaliiton yleiskirje nro 20/80/2013 koskien musiikin esityskorvauksia Teostolle vuosina 2014 ja Linkki yleiskirjeeseen löytyy osoitteesta: >kuntaliitto > yleiskirjeet ja lausunnot > yleiskirjeet - Kuntaliiton yleiskirje nro 21/80/2013 koskien Kopioston valokopiointisopimus vuo sina Linkki yleiskirjeeseen löytyy osoitteesta: nat.net >kunta liitto > yleiskirjeet ja lausunnot > yleis kirjeet - Oulun hallinto-oikeus on (numero 13/0480/1) antanut päätök-

25 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ Kaupunginhallitus sensä koskien Erkki Ahon ja Heikki Koskelan kunnallisvalituksia Kalajoen kaupunginvaltuuston tekemästä päätöksestä, jossa valtuusto on hyväksynyt Vestia Oy:n päivitetyn osakassopimuksen. Oulun hallinto-oikeuden päätös on valitusosoituksineen nähtävänä valitus ajan Kalajoen kaupungintalolla. Kalajoen kaupungille päätös on saapunut Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Oulun hallinto-oikeus kumosi valtuuston päätöksen. Kalajoen kau punki ei hae muutosta Oulun hallinto-oikeuden päätökseen (numero 13/0480/1) valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Pöytäkirjat, esityslistat ym. - Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, yhtymähallitus nro 7/ Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, yhtymähallitus nro 13/ Korpelan Voima kuntayhtymä, kello kuntayh tymän yhtymäkokouksen 2/2013 kokouskutsu ja esityslista. - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, hallituksen pöytäkirja nro 11/ Pohjois-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus nro 10/2013. Pöytäkirja löytyy seuraavalta nettisivulta: - Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntavaltuusto nro 2/ Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, yhtymävaltuusto esityslista 3/ Jokilaaksojen pelastuslaitos, johtokunnan pöytäkirja 8/ Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoonsa saatetuksi. Kaupunginhallitus: Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

26 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 23/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mu kaan oikaisu vaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmiste lua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 303, 306, 307, 308, 309, 310, 311 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Seuraavista päätöksistä ei voi tehdä valitusta, mutta päätökseen tyyty mätön voi tehdä kuntalain 89 :n mukaisen oikaisuvaatimuksen. Oikai suvaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perus teluineen ja se on allekirjoitettava. Tarkempi oikaisuvaatimusohje liite tään pöytäkirjanotteeseen. Pykälät: 302, 305 Oikaisuvaatimusviranomainen: Kalajoen kaupunginhallitus Osoite: Kalajoentie 5, KALAJOKI Puh. (08) Telefax: (08) VALITUSOSOITUS Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista vali tusviranomaiselle. Tarkempi valitusosoitus liitetään pöytäkirjanottee seen. Valitusviranomainen: Oulun hallinto-oikeus Postiosoite: PL 189, OULU Käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, OULU Puh. Vaihde , Kirjaamo Telefax Sähköposti: Kunnallisvalitus, pykälät: 304 Hallintovalitus, pykälät: Hankintalain mukainen hakemus: Markkinaoikeus Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3 Postiosoite: PL 118, Helsinki Puh Telefax Sähköpostiosoite:

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 13.04.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kalajoen kaupungin vuoden

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2013 568 Kaupunginhallitus Aika 07.10.2013 klo 18:00-19:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Lausuntopyyntö sosiaali-

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 372. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 372. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 372 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 18:00-18:45 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 154 Omavelkaisen takauksen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 223 Kaupunginhallitus Aika 07.04.2014 klo 18:00-20:40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 95 Kalajoen kaupungin lausunto

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 18/2014 531 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 18:00-21:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 215 Kirkonseudun asemakaavan

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15.

Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä hallintotoimessa, kaupungintalo II kerros, 12.11.2013 klo 13-15. Jämsän kaupunki Pöytäkirja 18/2013 1 Kaupunginhallitus Aika 04.11.2013 klo 15:00-22:22 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 310 Kaupunginhallitus Aika 12.05.2014 klo 16:30-17:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 129 Kaavoitusviranomaisen

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 21/2014 625 Kunnanhallitus Aika 01.12.2014 klo 16:30-19:09 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 288 Vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kunnantalon valtuustosali

Kunnantalon valtuustosali PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2013 287 Valtuusto KOKOUSTIEDOT Aika 18.12.2013 klo 10:00-14:20 Paikka Kunnantalon valtuustosali OSALLISTUJAT Läsnä Kittilä Risto puheenjohtaja Widnäs Helena 1. varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2013 444 Kunnanhallitus 18.11.2013 AIKA 18.11.2013 klo 18:30-23:07 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 278 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017

834 talousarvio 2015 sekä taloussuunnitelma 2016-2017 419 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 821 Kaupunginhallitus AIKA 08.12.2014 klo 13:00-16:50 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 411 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1. Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.10.2014 klo 16:00-19:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 404 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 35/2013 1000 Kaupunginhallitus AIKA 09.12.2013 klo 13:00-16:52 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 662 Kokouksen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 229. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 229. Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 229 Perusturvalautakunta Aika 14.10.2014 klo 16:00-17:45 Paikka Kalajoen perusturvakeskus, hallinnon kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 120 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 5/2015 91 Kunnanhallitus Kokousaika 31.03.2015 klo 13:00-16:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot