ARKKITEHTITYÖ OY BOMAN LINDSTRÖM VESANEN VIRTANEN HÄMEENKATU 52, ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Riihimäen kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARKKITEHTITYÖ OY BOMAN LINDSTRÖM VESANEN VIRTANEN HÄMEENKATU 52, ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Riihimäen kaupunki"

Transkriptio

1 HÄMEENKATU 52, ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITYÖ OY BOMAN LINDSTRÖM VESANEN VIRTANEN Kaavoitusyksikkö KULMAKATU LAHTI puh fax

2 Sisällysluettelo 1 Tehtävä Aloite Suunnittelualue Suunnittelun tavoite Nykyinen suunnittelutilanne Maakuntakaava Yleiskaava Asemakaava Rakennusjärjestys Tehdyt selvitykset Laadittavat selvitykset Arvioitavat vaikutukset Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen Tiedottaminen sekä mielipiteiden, huomautusten ja muistutusten vastaanotto Osalliset Asemakaavan vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen Aikataulu Yhteystiedot Kaavoitusviranomainen Konsultti ja kaavan laatija...10

3 2 1 TEHTÄVÄ 2 ALOITE Tehtävänä on Riihimäen 1. kaupunginosan korttelin 9010 tontin 16 asemakaavamuutos. Tavoitteena on IV-V kerroksisen asuinkerrostalon toteuttamisen mahdollistaminen tontille. Minerva Arhosola esittää hakemuksessaan kaupunginhallitukselle , että hänen omistamalleen tontille osoitteessa Hämeenkatu 52 laaditaan asemakaavan muutos. Tavoitteena on hakemuksen liitteenä olevan viitesuunnitelman mukaisen asuin- ja liikerakennuksen toteuttamisen mahdollistaminen alueelle. Riihimäen kaupunginhallitus päätti ( ), että asemakaavan muutoksen laatiminen voidaan käynnistää seuraavien lähtökohtien pohjalta. - Alueelle kaavoitetaan yhteensä n kem2 asuinrakennusoikeutta ja lisäksi asumisen aputilat. - Liikerakennusoikeutta sijoitetaan katutasoon Hämeenkadun varteen yhteensä n. 45 kem2. - Autopaikkoja alueelle varataan vähintään seuraavasti: Asuintilat: 1 autopaikka/ 100 kem2. Liiketilat 1 autopaikka / 70 kem2. - Anojan tulee esittää kaavoitukseen ryhdyttäessä kaavoitusyksikön hyväksyttäväksi kaavan laatija (vastuullinen henkilö), jolla on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 3 :n mukainen pätevyys ja riittävä kokemus juridisen asemakaavan laatimisesta. - Rakennussuunnittelu etenee rinnan kaavatyön kanssa siinä mitassa kuin kaavan laatiminen edellyttää. - Kaava ja siihen mahdollisesti liittyvät selvitykset ja tutkimukset laaditaan kaavoitusyksikön ohjauksessa ja valvonnassa. - Kaavaan mahdollisesti liittyvien selvitysten ja tutkimusten laatija hyväksytetään kaavoitusyksikössä. - Kaava ja siihen mahdollisesti liittyvät selvitykset ja tutkimukset sekä rakennussuunnittelu laaditaan Minerva Arhosolan kustannuksella. - Työstä kaupungille aiheutuvista kustannuksista (työn ohjaus ja valvonta, kuulutukset, painatukset jne.) vastaa Minerva Arhosola. - Kaavamuutokseen liittyen tehdään maankäyttösopimus kaupunginvaltuuston hyväksymän maapoliittisen ohjelman mukaisesti. - Kaavamuutoshanke voidaan aloittaa heti. 3 SUUNNITTELUALUE Kaava-alue sijaitsee Riihimäen keskustassa Hämeenkadulla. Asemakaavan muutos koskee 1. kaupunginosan, korttelin 9010 tonttia 16. Suunnittelualueen pinta-ala on 618m 2. Tontilla sijainnut rakennus on purettu vuonna Tontti on tällä hetkellä rakentamaton. Viereiset tontit ovat rakennettu kaavan mukaisesti.

4 3 Kuva 1. Kaavamuutosalueen sijainti tontilla 16 4 SUUNNITTELUN TAVOITE Tavoitteena on hakemuksen liitteenä olevan viitesuunnitelman mukaisen asuinja liikerakennuksen toteuttamisen mahdollistaminen alueelle. Viitesuunnitelmassa esitetään tontille IV-V kerroksista asuin- ja liikerakennusta, jonka autopaikoitus on tarkoitus ratkaista maanalaisella pysäköintitilalla, jonka päälle sijoittuu pihakansi. Kellarikerrokseen/katutasoon esitetään sijoitettavaksi noin 45 kem2 suuruinen myymälätila ja asumista palvelevia yhteistiloja. Asuinrakennusoikeutta tontille tulisi noin 1200 kem2. Suunniteltu rakentaminen mahdollistaa keskustan asuinpinta-alan lisärakentamisen ja on siten kaupungin tiivistämistavoitteiden ja keskustan kehittämispyrkimysten mukainen.

5 4 5 NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE 5.1 Maakuntakaava Valtioneuvoston vahvistamassa Kanta-Hämeen maakuntakaavassa alue kuuluu keskustatoimintojen alueeseen. Kuva 2. Ote Kanta-Hämeen maakuntakaavasta 5.2 Yleiskaava Alueella ei ole voimassa oikeusvaikutteista yleiskaavaa.yleiskaavassa alue kuuluu keskustatoimintojen alueeseen (C). Alue varataan yksityisille ja julkisille palvelutiloille keskusta-alueelle soveltuville tuotanto- ja työtiloille, asumiseen sekä virkistymistoiminnoille.

6 5 Kuva 3. Ote Riihimäki 2010 yleiskaavasta 5.3 Asemakaava Aluella on voimassa vahvistunut asemakaava. Tontin pinta-ala on 618 m 2. Tontin käyttötarkoitus on AL (asuin- ja liikerakennusten korttelialue). Kerrosluvuksi on määritelty III. Rakennusoikeutta tontilla on 540 kem2. Tontilla sijainnut rakennus on purettu vuonna Tontti on tällä hetkellä rakentamaton.

7 6 Kuva 4. Ote asemakaavasta. 5.4 Rakennusjärjestys 5.5 Tehdyt selvitykset Riihimäen kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan Riihimäen ilmanlaadun perusselvitys, 1993, Ilmatieteen laitos / Ilmanlaadunosasto - Hengitettävien hiukkasten pitoisuusmittauksen Riihimäellä maalistoukokuussa 2006, Suvi Haaparanta, Helena Saari ja Risto Pesonen, Ilmatieteen laitos 2006

8 7 - Hengitettävien hiukkasten mitoitusmittaukset Riihimäen Hämeenkadulla , Helena Saari ja Risto Pesonen, Ilmatieteen laitos Riihimäen meluselvitys Riihimäen hiljaisten alueiden kartoitus, Kallonen, ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö,, ympäristönsuojeluyksikkö Riihimäen rakennuskulttuuria 2010, / kaavoitusyksikkö 6 LAADITTAVAT SELVITYKSET Suunnittelualueelle ei ole tehty erityisiä selvityksiä asemakaavan muutosta koskien. Selvitystarvetta arvioidaan kaavatyön edetessä yhteistyössä viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa. - Tontinkäyttösuunnitelma, Arkkitehtityö Oy - Kaupunkikuvallinen selvitys sis. katujulkisivut ja 3D ilmakuvia, Arkkitehtityö Oy - Geotekninen selvitys - Rakentamisen suhde naapuritontteihin - Hulevesiselvitys Asemakaavan muutosta laadittaessa on soveltuvin osin laadittava MRL 54 4 mom vaatimat 39 :n mukaiset selvitykset. 7 ARVIOITAVAT VAIKUTUKSET Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. (MRL 9 ) Asemakaavan muutostyön yhteydessä arvioidaan seuraavat vaikutukset: - yhdyskuntarakenteeseen - kaupunkikeskustan kehittämiseen - kaupunkikuvaan - asumiseen - palveluihin - työpaikkoihin ja elinkeinotoimintaan - sosiaaliseen ympäristöön - virkistykseen - liikenteeseen - meluun - tekniseen huoltoon - kunnan talouteen - terveyteen ja turvallisuuteen - luontoon ja luonnonympäristöön - maaperään - pinta- ja pohjavesiin Vaikutusarvioinnissa hyödynnetään lähtötietojen lisäksi osallisten mielipiteitä ja kommentteja, mutta varsinainen arviointi tehdään asiantuntijatyönä. Vaikutusarviointi kirjataan kaavaselostukseen.

9 8 8 OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN 8.1 Tiedottaminen sekä mielipiteiden, huomautusten ja muistutusten vastaanotto Kaavoja valmistelevilla viranmaisilla on vuorovaikutus- ja tiedottamisvelvollisuus. Kaavoituksesta tiedotetaan siten, että niillä joita asia koskee, on mahdollisuus seurata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen. Kaavojen nähtävilläpidosta, yleisötilaisuuksista ja vaikuttamismahdollisuuksista tiedotetaan kaupunginvaltuuston vuosittain päättämissä Riihimäellä ilmestyvissä sanomalehdissä sekä kaupungin ilmoitustaululla. Virallisen tiedottamisen lisäksi kaavoitusyksikön nettisivuilla tiedotetaan ajankohtaisista kaavahankkeista. Sivuilla on esillä myös kaavoitushankkeisiin liittyvää aineistoa. 8.2 Osalliset Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (MRL 62 ) osallisia ovat ne maanomistajat, joiden omistamia alueita kuuluu kaavoitettavaan alueeseen, sekä ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavahanke saattaa huomattavasti vaikuttaa. Lisäksi osallisia ovat ne viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Osallisia Riihimäen Hämeenkatu 52 asemakaavamuutoksessa ovat: - Kaava-alueen ja kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maanomistajat - Kaavan vaikutusalueen maanomistajat ja asukkaat - Kaava-alueen ja kaavan vaikutusalueen työntekijät - Alueen elinkeinonharjoittajat - Alueen yritysten käyttäjät - Riihimäen ympäristölautakunta - Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä - Kanta-Hämeen pelastuslaitos - Hämeen ELY-keskus (ympäristö) - Hämeen liitto - Riihimäen Kaukolämpö Oy - Riihimäen Vesi - Fortum Sähkönsiirto Oy - Elisa Oyj - Muut, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 8.3 Asemakaavan vaiheet ja vuorovaikutuksen järjestäminen Asemakaavoituksen vireilletulo ja OAS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville MRL 63 ja MRA 30 säännösten mukaisesti. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan kaupungin ilmoitustaululla. Osalliset voivat esittää kaavoitusyksikölle mielipiteitä ja täydennysehdotuksia osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Osallisilla on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää ELY keskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Tarvittaessa ELY keskus järjestää asiasta neuvottelun kaupungin kanssa, jolloin myös osallinen kutsutaan mukaan neuvotteluun. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman ajantasainen versio on nähtävillä kaupungin kotisivuilla.

10 9 Asemakaavaluonnos Asemakaavaluonnos asetetaan nähtäville MRL 62 ja MRA 30 säännösten mukaisesti ja järjestetään yleisötilaisuus mahdollisuuksien mukaan kahden viikon kuluessa nähtävilläolon alkamisesta. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdissä ja kaupungin ilmoitustaululla. Lisäksi kaava-alueen ja naapuruston maanomistajille tiedotetaan kirjeitse. Osalliset voivat esittää mielipiteensä luonnoksesta kirjallisesti tai suullisesti. Asemakaavaehdotus Asemakaavaehdotus asetetaan nähtäville MRL 65 ja MRA 27 säännösten mukaisesti 30 päivän ajaksi. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan kaupungin ilmoituslehdissä ja kaupungin ilmoitustaululla. Lisäksi kaava-alueen ulkokuntalaisille maanomistajille ja haltijoille lähetetään kirjallinen ilmoitus nähtäville asettamisesta. Ehdotuksesta voivat kunnan jäsenet ja osalliset esittää muistutuksen kirjallisesti. Viranomaisyhteistyö Viranomais- ja muu asiantuntijayhteistyö tapahtuu suunnittelutyön eri vaiheissa. Hyväksymiskäsittely Kaava hyväksytään kaupunginvaltuustossa. Kaupunginvaltuuston hyväksymistä koskevasta päätöksestä on mahdollisuus valittaa Hämeenlinnan hallintooikeuteen ja hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen korkeimpaan hallintooikeuteen. 9 AIKATAULU Asemakaavamuutoksen tavoiteaikataulu on seuraava: Osallistumis- ja Nähtävillä Kesäkuu 2012 arviointisuunnitelma Asemakaavaluonnos Nähtävillä / yleisötilaisuus Syyskuu 2012 Asemakaavaehdotus Kaupunginhallitus / Loppuvuosi 2012 nähtävillä Asemakaavan Kaupunginvaltuusto Alkuvuosi 2013 hyväksyminen Voimaantulo Valitusajan jälkeen 10 YHTEYSTIEDOT Kaavan laatii konsulttina Arkkitehtityö Oy Riihimäen kaupungin kaavoitusyksikön ohjauksessa ja valvonnassa Kaavoitusviranomainen Kaavoitusinsinööri Ilpo Lehtinen Eteläinen Asemakatu Riihimäki p , Kaavoituksen etenemistä voi seurata ja sen sisältöihin tutustua Riihimäen kaupungin verkkosivuilla osoitteessa

11 Konsultti ja kaavan laatija Arkkitehtityö Oy Arkkit. Juhani Boman Kulmakatu 5, Lahti p ,

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö PRISMAN LAAJENNUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTU- MIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) TEHTÄVÄ Jokikylän korttelin 0508 tontin 2 asemakaavan muutos ALOITE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

MATTILAN LÄNSIOSAN asemakaava ja asemakaavan muutos OsallistumisOsallistumis- ja arviointisuunnitelma

MATTILAN LÄNSIOSAN asemakaava ja asemakaavan muutos OsallistumisOsallistumis- ja arviointisuunnitelma MATTILAN LÄNSIOSAN asemakaava ja asemakaavan muutos OsallistumisOsallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Kaavoituspalvelut 8.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. ALOITE... 1 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Herajoen keskusta Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Herajoen keskusta Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Herajoen keskusta Asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet

Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet 29.8.2007 A. AHLSTRÖM OY Riihimäen Lasin alue, korttelit 1104 ja 1105 sekä katu- ja virkistysalueet Asemakaavan muutos Nanny Stillin lasitaidetta, kuvalähde: www.designlasi.com OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh. 0400 139 077 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi 12.6.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummela, Asemakaavan muutos korttelissa 32 ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella

Kaava N 173 Nummela, Asemakaavan muutos korttelissa 32 ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella Kaava N 173 Nummela, Asemakaavan muutos korttelissa 32 ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 25.2.2015 16 Kate liite 4 Asia

Lisätiedot

Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kate 25.2.2015 15 kate liite 3

Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kate 25.2.2015 15 kate liite 3 Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla 7 ja 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 25.2.2015 15 kate liite 3 Asia 48/10.02.03/2015 Kaavan laatija: Tuomas Turpeinen,

Lisätiedot

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26

YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavamuutos osa korttelista 10 24 ja kortteli 10 26 YLIVIESKAN KAUPUNKI. TEKNINEN PALVELUKESKUS. KAAVOITUS. xx.xx. 2012 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LAUKAA, LEPPÄVESI NÄÄTÄMÄEN JA PIELESLEHDON TEOLLISUUSALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Kortteleita 206, 530-537, 542 sekä niihin liittyviä virkistysja katualueita koskeva asemakaavan muutos ja

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Puranpojantien asemakaavan muutos

Puranpojantien asemakaavan muutos LIITE 1 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PAIMION KAUPUNKI Puranpojantien asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23877 1 (9) Maritta Heinilä/ Pekka Seppänen Sisällysluettelo 1 Suunnittelualueen

Lisätiedot

V105 Villähteen entinen paloasema

V105 Villähteen entinen paloasema Nastolan kunta Osallistumis- ja 1 (7) Arvoisa vastaanottaja, Ilmoitamme kaavoituksen vireillä olosta. Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen. Villähde, kortteli 40 Asemakaavan muutos Osallistumis-

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002110 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos

Asemakaavan muutos nro 002110 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos Asemakaavan muutos nro 002110 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II 5.2.2013 (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä

Lisätiedot

Korttelin 2035 yritysalue, Asemakaava ja asemakaavan muutos

Korttelin 2035 yritysalue, Asemakaava ja asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1643/2013 Kaavatunnus 200009 7.10.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Korttelin 2035 yritysalue, Asemakaava ja asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä

Lisätiedot

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN?

MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? 14.12.2011 tarkistettu 13.2.2012 Perhelän kortteli, asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro YLEISHAL: 716/2007 Kaavatunnus: 010089 MITEN VOI VAIKUTTAA ASEMAKAAVOITUKSEEN? Kaavoitustyö

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Koskien seuraavaa kaavoitusta: VARTSALAN TUKKIJÄTKÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELUALUE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Koskien seuraavaa kaavoitusta: VARTSALAN TUKKIJÄTKÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELUALUE Kaupunkisuunnittelu 1 (7) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Koskien seuraavaa kaavoitusta: VARTSALAN TUKKIJÄTKÄ ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Vartsalan asemakaava-alueen

Lisätiedot

HAVUSALMEN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAVUSALMEN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 (15) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Paananen / Järvinen Sisällysluettelo ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HAVUSALMEN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 n sisältö ja tarkoitus... 1 2 Suunnittelu- ja vaikutusalue...1 2.1 Eteläinen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Tietäjäntien asemakaavan muutos Kaavatunnus 749 7551 (Kunnanosa 2, Toivalan teollisuusalue)

SIILINJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Tietäjäntien asemakaavan muutos Kaavatunnus 749 7551 (Kunnanosa 2, Toivalan teollisuusalue) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9/2011 SIILINJÄRVEN KUNTA Tietäjäntien asemakaavan muutos Kaavatunnus 749 7551 (Kunnanosa 2, Toivalan teollisuusalue) SIILINJÄRVEN KUNTA 1 Aloite ja muutoksen tarkoitus

Lisätiedot

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17

ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 ALAVIESKAN KUNTA Tekniset palvelut Sweco Ympäristö Oy Pappilantie 1 Mäkelininkatu 17 A 85200 ALAVIESKA 90100 OULU ALAVIESKA Kirkonseudun asemakaavan muutos koulun alue; osa korttelista 17 MRL 63 :n mukainen

Lisätiedot

Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1/ 10 Alue 230119 Westendin liikekeskus Asemakaavan muutos Asianumero 1746/10.02.03/2013 16.2.2015 Asemakaavanmuutoksella suunnitellaan asuinkerrostaloja, liikerakentamista ja työtiloja korttelialueelle,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.6.2015 Kokkolan Matkakeskus

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.6.2015 Kokkolan Matkakeskus KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.6.2015 Kokkolan Matkakeskus ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI Kokkolan matkakeskuksen

Lisätiedot

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto.

KÄRKKÄ 16 ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU SIJAINTIKARTTA 1:5000. Maisemapuisto. Niittymaanpuisto. Pumppaamonpuisto. :000 SIJAINTIKARTTA ASEMAKAAVAN MUUTOS, HARVENTAJANKATU raitti Niittymaankatu Niittymaankatu tie Hanhikkikuja Heinäkuja Harventajankatu Tervakkokatu Tervakkokuja Kellokatu Kellokuja Hakamäenraitti Kesäkatu

Lisätiedot