ABCDE DEFG. Interline 925 Työohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ABCDE DEFG. Interline 925 Työohjeet"

Transkriptio

1 JOHDANTO YLEISET VAATIMUKSET SÄILIÖPINNOITUKSELLE Pinnoitusjärjestelmän tekeminen on tehokkain menetelmä suojata terässäiliöitä korroosiolta ja tuotetta likaantumiselta. Oikeanlaisessa säiliöpinnoituksessa on kolme oleellista elementtiä:- Tarkoituksenmukaisen pinnoitusjärjestelmän valinta Sopivan kalvonpaksuuden määrittely Oikein suoritettu pinnoitustyö. Ohjeet, joita tämä asiakirja sisältää, on koottu antamaan opastusta saavuttaa sekä pakolliset pinnan esipuhdistuksen että pinnoitteen levityksen standardit. Kaikista ehdotetuista poikkeuksista näistä suosituksista on keskusteltava ja sovittava International Protective Coatingsin kanssa ennenkuin projekti toteutetaan. Urakointiyhtiö, joka suorittaa työn, on vastuussa siitä, että hyviä pinnoitustyömenetelmiä, käyttäen saavuutetaan taso, joka on eritelty tässä asiakirjassa, carrying out the work. Missään olosuhteissa vastuu ei tule International Protective Coatingsin tai minkä tahansa siihen liittyvän yhtiön, kannettavaksi riippumatta siitä onko yhtiö tai siihen liittyvä osapuoli edustettuna tai ei työmaalla. Säiliöiden rakenteen tulee olla hyvälaatuinen. Säiliöpinnoitus on tarkoitettu lieventä-, mään korroosiota, estämään tuotteen likaantuminen ja varmistamaaan vuotojen estäminen. Mikään säoliöpinnoite mukaan lukien lasikuituvahvisteiset ei kanna säiliön rakenteellista lujuutta. Urakoitsijoiden, jotka asiakas on valinnut suorittamaan säiliöpinnoituksen on omaksuttava vaaditut ohjeet ja kyettävä osoittamaan kykynsä asiakasta tyydyttäviksi. UUDISRAKENTEET SÄILIÖN OLOSUHTEET EN- NEN TÖIDEN ALOITUSTA Paras valmistusmenetelmä uusille säiliöille on, että sisäpinnat pinnoitettaisiin pohjamaalilla, joka on tarkoitettu tilapäissuojaksi, ennen tuotantoa. Pohjamaali poistettaisiin asennuksen ja koeponnistuksen jälkeen. Tämän menetelmän edut ovat:- Vähentynyt mahdollisuus teräksen likaantumiseen vesiliukoisilla suoloilla, tai koeponnistruksen aikana sekä vältetään korroosio. Saavutetaan helpommin määritelty suihkupuhdistusaste, joka on suosituksena jokaisen yksittäisen tuotteen tuoteselosteessa. Ennen käsittelyn aloittamista on oleellista, että säiliön sisäpuoliset pinnat ovat puhtaat, kuivat ja olosuhteissa, jotka soveltuvat pinnan esipuhdistukselle ja pinnoitejärjestelmän levitykselle. Seuraavat minimivaatimukset on täytettävä:- Säiliöiden tulee olla rakenteellisesti hyvälaatuisia ja kaasuvapaita. Kaikki yhteet on suljettava. Pinnoilla tulee olla postettu liete ja kaikki jäämät tulee olla postettu säiliöstä. Öljy ja rasva tulee poistaa kaikilta pinnoilta, jotka aiotaan pinnoittaa. Runsas valssihilse tai muu epäpuhtaus täytyy poistaa kaikilta pinnoilta, myös katosta. Runsaasti hilseilevät tai likaantuneet pinnat tulee karkeapuhdistaa pyyhkäisysuihkupuhdistamalla. Syöpynyt teräs, joka on pahoin likaantunut saattaa tarvita lisäpuhdistuksen, esim. höyrypesun tai korkeapainepesun make.alla vedellä ennen esikäsittelyn aloittamista. Sivu 1 12-Jul-06

2 Kaikki leikkuujäljet, hitsaukset tai polttoleikkaukset tulee olla valmiiksi käsiteltyjä ennen esikäsittelyn aloittamista. Säiliöt ovat usein koeponnistuksen kohteena ja mikäli se suoritetaan käyttämällä suolaisella tai suolapitoisella vedellä niin koeponnistuksen jälkeen on suoritettava pesu makealla vedellä. Näissä olosuhteissa suurin sallittu suolapitoisuus ennen Interline 925 levitystä on 5µg cm -2. Tapauksissa, joissa pinnoitteita käytetään vesimateriaalin (esim. tislattu vesi) varastointiin niin silloin suolapitoisuuden raja on matalampi 2.5µg cm -2. On suositeltavaa estää ennenaikainen osmoottisen hilseilyn aiheuttama vaurio. On suositeltavaa tehdä testi ISO 8502, Osa 6 mukaan. TERVEYS & TURVALLISUUS Koska Interline 925 on liuotinvapaa, niin aerosolipisarat/pöly voivat tämän tuotteen suurpaineruiskutuksessa muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen ja lisäksi se voi sisältää materiaaleja, jotka voivat voivat pakottaa henkilökohtaisten suojainten käyttöön mahdollisten terveysvaarojen takia. Yhteenveto tärkeimmistä varotoimenpiteistä sisältää:- Kiinnitetään huomiota räjähdysvaaraan ja tulipalon vaaraan. Järjestetään riittävä ilmanvaihto (katso kohta f). Varmistetaan, että säiliössä ja ympäristössä ei ole liekkejä tai kipinöintiä. Järjestetään maalareille ja muille työntekijöille kunnolliset hengityssuojaimet. Varmistetaan, että käytetään oikeanlaisia suojavaatteita ihokosketuksen välttämiseksi. Annetut turvaohjeet pätevät esipuhdistukseen, pinnoitteen levitykseen ja tarkastukseen. Niiden ei ole tarkoitus olla kaikenkattavia ja ne ovat opas, joka perustuu kerättyy tietämykseen tapahtuneista vaaratilanteista, ehdotettuun turvalaitteiden käyttöön ja turvaohjeisiin. Kaikki yksityiskohtaiset työterveys- ja työsuojeluvaatimuksista löytyy Interline 925:n käyttöturvallisuustiedotteesta. Yleiset työmaan vaatimukset Ennenkuin mitään työtä aloitetaan on olemassa joukko olosuhteita joiden on oltava kunnossa. a) Puhtaus Kaikki epäpuhtaudet, jotka saattavat joutua kosketuksiin teräspinnan kanssa (myös ennen esikäsittelyn suorittamista), voivat vaarantaa säiliöpinnoitusjärjestelmän kestävyyden ja sen vuoksi on käytettävä kaikki keinot pitää työskentelyalue puhtaana. Hyvään työtapaan kuuluu perustaa puhdas alue säiliön sisäänkäynnin viereen, jossa puhtaat jalkineet voidaan laittaa jalkaan ennen astumista säiliöön. Mikäli puhtaita jalkineita ei ole saatavilla niin silloin on käytettävä kertakäyttöisiä kengän suojia, jotka kestä-. vät lyhyen ajan. Puhtautta tulee ylläpitää kaikissa pinnoitustyön vaiheissa. b) Sääsuojat Sääsuojat tulee rakentaa kattamaan laitteistot materiaalin sekoituksen ja levityksen ajaksi. c) Voiman lähde Generaattori ja riittävä määrä polttoainetta koko urakalle antamaan käyttövoiman kaikille laitteille, joita tarvitaan pinnoitustyön aikana, toisin sanoen kompressoreillevalaistukselle, jne. Sivu 2

3 d) Maalivarasto Interline 925 tulisi varastoida lämpötiloissa jotka ovat välillä 15ºC (59ºF)-30ºC (86ºF) ja tätä varastoa voidaan tarvita materiaalien varastointiin oikeassa lämpötilassa ennen sekoitusta ja levitystä. Jos varastointilämpötilat ovat korkeammat niin lopputuloksena on lyhyemmät käyttöajat. e) Kosteudenpoisto Pintojen, jotka pinnoitetaan, lämpötilan tulee olla vähintää 3ºC (5ºF) kastepisteen ylä-, puolella toisiaan välittömästi seuraavien suihkupuhdistuksen ja pohjamaalauksen, ja pinnoitteen levityksen aikana ja sen tulee pysyä tässä tilassa myös pinnoitteen kovettumisen ajan. Jotta nämä vaatimukset täyttyvät voi lämmitys/kosteudenpoisto olla tarpeen. Opastuksena, suhteellisen kosteuden tasot 40-60% antavat optimityöskentelyolosuhteet, vaikkakin joitakin pinnoitteen levityksiä voidaan suorittaa suhteellisen kosteuden välillä 25-80%. Tarve kosteudenpoistoon riippuu vallitsevista ympäristöolosuhteista ja itse levitettävästä pinnoitteesta. Katso suosituksia International Protective Coatingsin tuoteselosteesta. Kun kosteudenpoistoa käytetään on varauduttava sen jatkuvaan 24 tunnin käyttöön, jotta vaaditut ympäristöolosuhteet saadaan ylläpidettyä oikealla tasolla koko urakan ajan. f) Ilmanvaihto Suihkupuhdistuksen aikana ilmanvaihto on tarpeellinen, jotta saadaan aikaan turvallinen työskentelynäkyvyys. On käytettävä joustavaa ilmastointiputkistoa, jotta pölynpoisto voidaan tehdä alueen, jolla suoritetaan suihkupuhdistusta välittömästä läheisyydestä. Ilmanvaihto on pidettävä pinnoitteen levityksen ja kovettumisen aikana sellaisella tasolla, palavien materiaalien pitoisuus on alle 10% alemmasta räjähdysrajasta. Limit (LEL). Käyttöturvallisuustidotteesta löytyy yksityiskohdat tarvittavan ilmanvaihdon määrästä, joka tarvitaan pitämään taso alle 10% alemmasta räjähdysrajasta. Nämä luvut löytyvät käyttöturvallisuustiedotteen osasta 9. Laskettaessa tarvittavaa ilmanvaihdon määrää 10%:lle 1 litran sekoitettun maalin alemmalle räjähdysrajalle (RAQ) käytetään seuraavaa laskentamenetelmää: X = Sekoitussuhde peruosa:kovette (tilavuudesta) (esim. sekoitussuhde on 4:1 tilavuu-, desta niin X on 4). B = Tarvittava ilmanvaihdon määrä 10%:lle perusosan alemmasta räjähdysrajasta (m 3 /litre). C = Tarvittava ilmanvaihdon määrä 10%:lle kovetteen alemmasta räjähdysrajasta (m 3 /litre). RAQ M 3 = X 1 (m /litre) x B + x X + 1 X + 1 C Ilmanvaihdon määrän tarve riippuu levitettävän maalin määrästä litraa/tunti. Jos Y = Levitettävän sekoitetun maalin määrä tuniisa Ilmanvaihdon määrä (m 3 /hour) = RAQ M x Y Huomautus: Interline 925:n ohentaminen ei ole sallittua. Sivu 3

4 TERÄSRAKENTEEN VALMISTELU ISKULEVYJEN ASENNUS Opastuksena International Protective Coatings suosittelee minimissään ilmanvaihtomäärääksi kaksi kertaa tunnissa, jotta varmistetaan hyvä näkyvyys ja hyvät työskentelyolot. Ilmanvaihtoa pitäisi käyttää myös kovettumisajanjakson aikana ylläpitämään oikeat ilmasto-olosuhteet pinnoitteelle. Jos asiassa on jotain epäselvää ota yhteyttä International Protective Coatingsiin. Kuten kaikissa prosesseissa ilmanvaihtolaitteiston täytyy olla luonnostaan turvallinen käytön aikana. Suihkupuhdistuksen pöly ja liuotinhöyryt eivät saa johtua takaisin säiliöön. Säiliön sisäpuolella on ylläpidettävä ylipainetta verrattuna normaaliin ilmanpaineeseen. On varauduttava ilmanvaihtolaitteiston päivittäiseen 24 tunnin käyttöön. g) Lämmitys Interline 925 saa levittää ainoastaan, kun teräksen lämpötilat ovat Interline 925:n tuoteselosteessa annetun minimilämpötilan yläpuolella. Jos lämmitystä tarvitaan erittelyn mukaisten vaatimusten täyttämiseksi, se tulee hoitaa lämmönvaihdinjärjestelmällä, joka on yhdistetty ilmankuivauslaitteistoon, toisin sanoen ilma, joka ohjataan säiliöön ei saa virrata suoraan polttokammion lävitse. On varauduttava lämmityslaitteiston päivittäiseen 24 h käyttöön. h) Valaistus Valaistuksen suihkupuhdistuksen ja pinnoitteen levittämisen aikana on oltava täysin turvallinen ja antaa sopivan valaistuksen kaikkeen työhön. Ihanteellinen valaistus tulisi hoitaa voimakkailla kohdevalaisimilla varustettuna koko ajan taustavaloilla turvalli suuden takia. Voimakkaita, kannettavia kohdevalaisimia käytetään tarkastustyössä. Jotta saadaan pinta, joka varmistaa pinnoitteen optimikeston, valmistelussa vaaditaan poistamaan pinnat, joilla on teräviä kulmia. Tämä sisältää, mutta ei rajoitu pelkästään, levynreunat, hitsausroiskeet, hitsaussauman juurihaavat, polttoleikkauksen jäljet pinnoissa. Ennen Interline 925:n levitystä on suositeltavaa, että etukäteen pinnoitetut iskulevyt asennetaan kaikkien niiden säiliön laitteiden alle, jotka voisivat mekaanisesti vahingoittaa pinnoitusjärjestelmää, esim. katon pilarituet, kelluvan katon jalat, katon sadevesijärjestelmät tai sisäinen putkisto. Näiden iskulevyjen asennus suoritetaan ennen yleistä pinnan esikäsittelyä, jotta minimoidaan likaantuminen, joka tulee katosta kun levyt tunkataan ylös asennusta varten. Iskulevyt tulee tehdä sopivasta mittalevystä ja sen tulee olla riittävän kokokoinen, jotta se sopii yhteen olemaasolevien levyjen kanssa. Jos iskulevyjä ei ole olemassa, levyjen tulee olla kooltaan riittäviä, jotta ne ulottuvat joka suunnassa 15 cm (6 tuumaa) yli katon tuen. Uudet levyt tulee suihkupuhdistaa molemminpuolin asteeseen Sa2½ ISO :1988 tai standardin SSPC SP10 mukaan. Nämä levyt tulee pohjamaalata molemminpuolin määritellyllä Interline pohjamaalilla ja suojata 5 cm:n (2 tuuman) alue yläpuolen kaikista reunoista. Levyn yläpinta tulisi pinnoittaa täydellä Interline 925 järjestelmällä kuten on alun perin määritelty. Sivu 4

5 Valmisteltu levy on valmis asennukseen säiliön pohjalle. Nosta tukipilaria saadaksesi tilaa estukäteen pinnoitetun iskulevyn asennukselle. Kun tukipilari on nostettu levitä tasainen kerros sopivaa Interline massaa etukäteen pinnoitetun levyn pohjapuolelle ja esikäsitellylle säiliön tuen alapuoliselle alueelle. Keskitä levy tukipilarin alle ja laske tunkki alas. Poista ylimenevä massa. SUIHKUPUHDISTUS Yleistä Säiliöpinnoituksissa suihkupuhdistuksen taso on korkeampi mitä vaaditaan pinnoitteille ilmastollisissa rasituksissa. Kaksi yleisesti käytettyä standardia ovat ISO :1988 ja SSPC-SP - Surface Preparation Standards and Specifications. Interline 925 tulisi levittää teräspinnalle, joka on esikäsitelty vähintään asteeseen Sa2½ (ISO :1998) tai standardin SSPC-SP10 mukaan, terävällä kulmikkaalla pintaprofiililla µm (3-4 mils). Joillakin hyvin syövyttävillä käyttöalueilla saattaa olla määritelty Sa3 (SSPC-SP5). Tutustu aina pinnan esikäsittelyn minimitasoihin vastaavilla standardin selosteissa. Jos tarvitaan neuvoa mistä tahansa muusta pinnan esikäsittelyn standardista ota yhteys International Protective Coatingsiin. Saattaa olla tarpeen pestä pinnat makealla vedellä suihkupuhdistuksen jälkeen ja suorittaa uudelleen suihkupuhdistus, jotta saadaan vähennettyä liukenevia korroosiotuotteita. Jos tapahtuu nopeaa uudelleen hapettumista, niin tämä käsittely pitäisi suorittaa. Paineilma Paineilman, jota käytetään suihkupuhdistukseen täytyy olla puhdasta, öljytöntä ja kuivaa. Paineen pitäisi olla vähintään 7kg per cm 2 (100lbs per tuuma) suuttimella. Puhallusmateriaali Suihkupuhdistukseen käytettävän materiaalin tulee olla kuivaa, puhdasta, öljytöntä, rasvatonta ja saastumatonta sekä sen veteen liukenevien aineiden sisältö ei saa ylittää 0,05%. Puhallusmateriaalin on kyettävä tuottamaan määritelty puhtaustaso ja pintaprofiili. Säiliöpinnoituksiin vaaditaan terävä kulmikas pintaprofiili, katso yksittäisistä tuoteselosteista vaadittu mionimiprofiili. Tämä voidaan saavuttaa kovalla kulmikkaalla puhallusmateriaalilla, jonka partikkelikoko on 1,0-1,5 mm ( tuumaa) käyttäen tehokasta. suihkupuhdistustekniikkaa. Urakoitsijan käyttämät suihkupuhdistusmenetelmät tulee sopia International Protective Coatingsin kanssa. Rauta- ja teräspuhallusmateriaaleja ei suositella työmaalla tapahtuvaan ruostumattoman teräksen avoimeen puhallukseen. Tämän tarkoituksena on estää korroosion tapahtumista työmailla, joille käytettyä puhallusmateriaalia kerääntyy ja jota ei poisteta täydellisesti. Automaattinen lattian suihkupuhdistus Automaattista suihkupuhdistusta, joka käyttää keskipakosinkoja, suositellaan lattian suihkupuhdistukseen. Puhallusmateriaaliksi tulee valita sekoitus pyöreää ja kulmikasta puhallusraetta, jotta saavutetaan määritelty profiili ja puhdistustaso. Sivu 5 1

6 HOLDING PRIMERIT VAHVISTUSMAALAUS Puhdistus suihkupuhdistuksen jälkeen Ennen suihkupuhdistuksen tarkastuksen suorittamista pitää kaikki käytetty puhallusmateriaali poistaa. Kaikki alle määritelmien olevat alueet pitää yksilöidä ja korjata. Kaikki merkintämaalit, liitumerkinnät jne. tulee poistaa korjauksen jälkeen. Puhallusprofiilin ja puhdistustason tarkastuksen jälkeen tulee puhallusmateriaalin jäänteet ja pöly poistaa kaikilta alueilta. Tähän tulee käyttää teollisuuspölynimureita, jotka on varustettu harjoilla - harjaus yksinään ei ole hyväksyttävää. Puhaltamista paineilmalla ei suositella johtuen mahdollisuudesta öljyn/pölyn aiheuttamaan likaantumiseen. Puhdistus tulee suorittaa kaikilla niillä alueilla, joille jäänteitä ja pölyä voi kerääntyä, jotta vältetään pinnoitettavien pintojen likaantuminen, näihin alueisiin kuuluu telineet, alhaalla olevat kelluvat katot, tukipilarit, jne. Teräsrakenteen valmius pinnoituksen levittämiselle tulee tarkastaa uudelleen lopullisen puhdistusprosessin päätyttyä. Pinnoitteet tulisi aina levittää suihkupuhdistetuille pinnoille, jotka ovat visuaaliselta ulkonäöltään standardin määritelmien mukaisia. Jos mahdollista puhdistusaste tulisi ylläpitää käyttämällä ainoastaan kosteudenpoistoa Jos tasoa ylläpidetään tällä menetelmällä niin tason tulee täyttää vaatimukset, jotka on määritelty tuotteen tuoteselosteessa. Käytännön olosuhteissa käytetään usein väliaikaista pohjamaalia (holding primer) suihkupuhdistusohjelman apuna. Tilapäisten pohjamaalien tulee olla yhteensopivia pinnoitejärjestelmän kanssa määritelyllä kalvonpaksuudella, jotta järjestelmä kestävyys säilyy. Vahvistusmaalaus on oleellinen osa hyvää työtapaa ja sen pitäisi kuulua osana mihin tahansa pinnoite-erittelyyn. Vahvistusmaalausten määrää ja järjestystä korostetaan teknisten spesifikaatioiden suosituksissa. Vahvistusmaalaus tehdään alueille, jotka ovat vaikeasti luoksepäästäviä, jotka sisältävät, mutta eivät pelkästään rajoitu niihin:- Levyn reunat Hitsaussaumat Putket Tikkaat Vaikeasti luoksepäästävät alueet. Vahvistusmaalaukset levitetään tavallisesti määriteltyyn kalvonpaksuusalueeseen kapean ruiskutuskulman omaavan suurpaineruiskun ja siveltimen yhdistelmällä. Vahvistusmaalauksen päällemaalausväliaikoja tulisi noudattaa tiukasti tuoteselosteen mukaisesti. Sivu 6 12-Jul-06

7 PINNOITTEEN LEVITYS Kaikki pinnoitteet tulee levittää spesifikaation ja tuoteselosteen suositusten mukaisesti. TARKASTUS Enemmistö pinnoitteista levitetään suurpaineruiskulla. Sivellintä ja telaa voidaan käyttää ainoastaan vahvistusmaalausten ja paikkamaalausten tekoon. Ruiskutuslaitteiston tuloilman paineen tulee olla ainakin 5,0 kg/per cm2 and 3.5m3/min (70 p.s.i. and 125 c.f.m. International Protective Coatings pyytää käyttämään suurimmalla mahdollisella painesuhteella saatavilla olevaa pumppua, mikä varmistaa tuotteen optimaalisen syötön. Suurpaineruiskulaitteiston tulee olla hyvässä käyttökunnossa. Työpaineet ja oikeat suutinkoot, joita tulee käyttää, mainitaan tuotteen tuoteselosteessa. Pinnoitustyön valmistuttua lopullinen pinnoite tulee tarkastaa käyttäen sopivaa ainetta rikkomatonta magneettista mittaria ja näin todentaa pinnoitteen keskimääräinen paksuus. Pinnoitejärjestelmä tulee lopputarkastaa korkeataajuisella kipinätyyppisellä hokoistesterillä. Laitteen asetusarvon tulee olla minimissään 100 volts/25 µm (1 mil) kalvonpaksuutta. RKORJAUSMENETELMÄ Suositeltu korjausmenetelmä riippuu tapahtuneen vaurion laajuudesta, ja se voidaan jakaa:- (i) (ii) Suurempien alueiden korjaukset Pienempien alueiden korjaukset Suuremmat korjaukset On oleellista, että suurempaa korjausta pitäisi käsitellä ikäänkuin projekti alkaisi. Suosituksia, jotka on annettu aiemmin teräksen esikäsittelylle, pinnoitteen levitykselle, jne. TÄYTYY noudattaa myös korjausta suurempaa korjausta tehtäessä. Pienemmät korjaukset Tämän otsikon alla ovat sellaisten alueiden korjaukset, jotka ovat vaurioituneet itse pinnoitusvaiheessa tai ne on aiheuttuneet huollon aikana, toisin sanoen säiliön puhdistuskaluston aiheuttamat, pistekorroosio jne. Pääkorjausvaatimukset ovat:- Korjattava alue tulee pestä makealla vedellä ja kuivata. Syöpymät poistetaan seuraavin keinoin:- - tyhjiösuihkupuhdistus; - käsityökalut, esim. laikkahiomakone. Hio alue joka välittömästi ympäröi korjattavaa aluetta tarkoituksena tehdä tartuntapinta maalille. Levitä maalausjärjestelmä Internationalin suositusten mukaisesti. Jos kyseessä on pienet alueet ja levitys suoritetaan siveltimellä, on mahdollista, että joudutaan levittämään useita kerroksia oikean kuivakalvonpaksuuden saavuttamiseksi. Sivu 7

8 KOVETTUMINEN Jotta mikä tahansa pinnoitusjärjestelmä toimisi kuten on oletettu, on sille annettava riittävä kovettumisaika ennenkuin se otetaan käyttöön. Tuotteen tuoteselosteessa suotellut lämpötila ja kosteus tulee ylläpitää ympäri vuorokauden kuivumisjakson aikana. Tarvittavan ajanjakson pituus riippuu pinnoitteiden aiotusta käyttötarkoituksesta, materiaalin lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta. Kysy tarkempia yksityiskohtia International Protective Coatingsilta. Tärkeä huomautus Tämän selosteen tiedot eivät ole tyhjentävät ja siksi jokainen, joka käyttää tuotetta muuhun kuin tässä selosteessa määriteltyyn tarkoitukseen, ilman että olisimme vahvistaneet tuotteen soveltuvuuden käyttötarkoitukseensa, tekee niin omalla vastuullaan. Internationalin myyntiehdot sisältävät mahdollisesti takuun sekä määrittelevät myynnin erityiset ehdot. Toimitamme kopion kostettaessa, emmekä myöskään muita tuotteen käyttöön liittyviä tekijöitä. Siksi emme ole vastuussa tuotteen suorituskyvystä, siihen liittyvistä vahingoista tai menetyksistä (paitsi laiminlyönnistämme johtuvasta kuolemantuottamuksesta tai henkilövahingosta), ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Tämän selosteen tietoja voidaan ajoittain muokata jatkuvan tuotekehittelymme ja kokemustemme pohjalta. Yrityksemme toimintaperiaatteisiin kuuluu tuoteselosteiden jatkuva päivittäminen. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on tuotetta vastaava tuoteseloste käytössään ennen tuotteen käytön aloittamista. Sivu 8

Metallipintojen teollinen maalaus

Metallipintojen teollinen maalaus Metallipintojen teollinen maalaus T E C H N O L O G Y T O R E L Y O N Metallipintojen teollinen maalaus T I K K U R I L A O Y I N D U S T R I A L C O A T I N G S Metallipintojen teollinen maalaus Toimituskunta

Lisätiedot

BETONILATTIOIDEN KOSTEUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT

BETONILATTIOIDEN KOSTEUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT BETONILATTIOIDEN KOSTEUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT JO VUODESTA 1992 SL Premium VAP I 06 Primeri VAP I 2000 Photo courtesy of billwisserphoto.com Sisältö Sisältö 1 Johdanto Betonilattioiden kosteudenhallintajärjestelmät

Lisätiedot

Teräsrakenteiden palosuojamaalaus 2007

Teräsrakenteiden palosuojamaalaus 2007 Teräsrakenneyhdistys 11 2007 Teräsrakenteiden palosuojamaalaus 2007 www.terasrakenneyhdistys.fi Teräsrakenneyhdistys ry PL 381, 00131 Helsinki http:// www.terasrakenneyhdistys.fi ISBN 978-952-9683-33-8

Lisätiedot

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi

opas Vaarallisten kemikaalien varastointi opas Vaarallisten kemikaalien varastointi Vaarallisten kemikaalien varastointi Mirja Palmén, Heikki Penttinen, Jorma Partanen, Hannu Kononen, Roger Kanerva, Anneli Vahter Piirrokset: Pirkko-Liisa Toppinen

Lisätiedot

Standardin EN 14015:2004 sisältö

Standardin EN 14015:2004 sisältö Sivu 1 / 54 Standardin EN 14015:2004 sisältö Nesteiden varastointiin vähintään ympäristön lämpötilassa käytettävän säiliön mitoitus ja rakentaminen. Paikalla rakennettava, suoraseinäinen, ympyrä- ja tasapohjainen,

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-20 LCD SUOMI/FINLANDESE KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA LP14-0 LCD SUOMI/FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin korkealuokkainen

Lisätiedot

2.3.1 35 2.3.2 35 2.3.3 37 2.3.4 38 2.4 OL3

2.3.1 35 2.3.2 35 2.3.3 37 2.3.4 38 2.4 OL3 TBY PINTAKÄSITTELYN TEKNISET MÄÄRÄYKSET Painos: 2 Tämä asiakirja on laadittu yhteistyössä ruotsalaisten ydinvoimayhtiöiden Barsebäck Kraft AB, Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG AB, Ringhals AB, Svensk Kärnbränslehantering

Lisätiedot

Käyttöohje ja Tuoteluettelo

Käyttöohje ja Tuoteluettelo Yli neljäkymmentä vuotta epoksi teknologiaa ja innovaatioita Käyttöohje ja Tuoteluettelo KÄYTTÖOHJE 1. Johdanto 1 2. Epoksin käsittely 3 2.1 Epoksin turvallinen käyttö 3 2.2 Puhdistaminen 4 2.3 Epoksin

Lisätiedot

Käyttäjäohje. ISC2-sarja. - Käännös alkuperäisohjeesta - Experience in Motion

Käyttäjäohje. ISC2-sarja. - Käännös alkuperäisohjeesta - Experience in Motion Käyttäjäohje - Käännös alkuperäisohjeesta - FIN ISC2-sarja Innovatiivinen standardipatruunatiiviste yleiskäyttöön. Koneenosien asennusohje. Experience in Motion Tämä ISC2-tiiviste on monikäyttöinen patruunarakenteinen

Lisätiedot

Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja

Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja Julkisivujen lämpöeristysjärjestelmien suunnittelun ja rakentamisen käsikirja Apuväline arkkitehdeille, suunnittelijoille, rakennustarkastajille ja tilaajille SAKRET 2011 / 1 PARAS VALINTA Luettelo on

Lisätiedot

KELLARIN ULKOPUOLINEN VEDENERISTÄMINEN

KELLARIN ULKOPUOLINEN VEDENERISTÄMINEN KELLARIN ULKOPUOLINEN VEDENERISTÄMINEN Kellarin ulkopuolinen vedeneristäminen 1 1 Sisältö Kellarin ulkopuolinen vedeneristäminen Sisältö 2 Ulkoinen kellarin vedeneristäminen 3 Mitä on positiivisen puolen

Lisätiedot

COROB D600. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje. DU006C0100H3801 - SUOMENKIELINEN - FINNISH Versio 1.0 - R1 (Joulukuu 2005)

COROB D600. Automaattinen sävytyskone Käyttöohje. DU006C0100H3801 - SUOMENKIELINEN - FINNISH Versio 1.0 - R1 (Joulukuu 2005) Automaattinen sävytyskone Käyttöohje DU006C0100H3801 - SUOMENKIELINEN - FINNISH Versio 1.0 - R1 (Joulukuu 2005) 2005 CPS Color Equipment S.p.A. Käyttöohje Automaattinen sävytyskone Versio 1.0 - R1 (Joulukuu

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Goulds Pumps Asennus, käyttö ja huolto Model VIT Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...3 Turvallisuus...3 Turvasanomien tasot...3 Ympäristön turvallisuus...4 Käyttäjän terveys ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit. Comfort P70 & P70 h49

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit. Comfort P70 & P70 h49 KÄYTTÖOPAS pellettiuunit Comfort P70 & P70 h49 /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa

Lisätiedot

Alcoa-vanteiden huolto-opas. Eurooppa, tammikuu 2010

Alcoa-vanteiden huolto-opas. Eurooppa, tammikuu 2010 Alcoa-vanteiden huolto-opas Eurooppa, tammikuu 2010 1 Alcoa-vanteiden huolto-opas - Eurooppa Tammikuu 2010 Korvaa kaikki aikaisemmat ohjeet (Tekniset tiedot, Venttiiliasennustaulukko, Tasapainotusohje,

Lisätiedot

Ratkaisut pintojen korjaukseen

Ratkaisut pintojen korjaukseen Henkel Ratkaisujen tarjoaja Kokonaisvaltainen kansainvälinen Henkel on maailmanlaajuisesti toimiva markkinaorientoitunut teknologian asiantuntija, jolla on toimipisteitä yli 75 maassa tarjoten teknologiaosaamistaan

Lisätiedot

KATON MAALAUS. Kattopinnat ulkona

KATON MAALAUS. Kattopinnat ulkona OPAS GUIDE KATON MAALAUS Kattopinnat ulkona 1 Ideoi, innostu ja onnistu yhdessä Tikkurilan kanssa Tämä opas kertoo kattoihin kohdistuvista yleisistä rasituksista sekä eri katemateriaalien erityisominaisuuksista.

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Parvekkeet Säilyttävät korjaukset - suunnitteluohjeet päivitetty 9/2005 DI Matti Haukijärvi Tampereen

Lisätiedot

Turvallisuus ei tule vahingossa Tarkkaile, pohdi ja toimi

Turvallisuus ei tule vahingossa Tarkkaile, pohdi ja toimi Turvallisuus ei tule vahingossa Tarkkaile, pohdi ja toimi Bitumin turvallinen käsittely KÄYTTÖOPAS 2012 Nynas AB Suunnittelija ja tuottaja: Hesketh Design Limited, Iso-Britannia Nynasin terveys-, turvallisuus-,

Lisätiedot

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi)

INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN. FK CEA 4008: 2015 04 (fi) INERTTIKAASUSAMMUTUSLAITTEISTOT SUUNNITTELU JA ASENTAMINEN FK CEA 4008: 2015 04 (fi) Huhtikuu 2015 1 Inerttikaasusammutuslaitteistot suunnittelu ja asentaminen Sisällysluettelo ESIPUHE... 4 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Teknillinen Korkeakoulu

Teknillinen Korkeakoulu Teknillinen Korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Pekka Kurki MITTAUSELEKTRONIIKAN KOMPONENTTILEVYJEN VALMISTUKSELLE ASETETTAVAT VAATIMUKSET Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

Laatoitustyön laatuvaatimukset

Laatoitustyön laatuvaatimukset Ville Palomäki Laatoitustyön laatuvaatimukset Laatan ominaisuudet Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri AMK Materiaali- ja pintakäsittelytekniikka Insinöörityö 3.5.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko

Lisätiedot

Työstöohjeet TYÖVÄLINEET, TYÖKALUT JA OLOSUHTEET KERROCKIN TYÖSTÄMISESSÄ TYÖOLOSUHTEET KERROCKIN TYÖSTÄMISESSÄ

Työstöohjeet TYÖVÄLINEET, TYÖKALUT JA OLOSUHTEET KERROCKIN TYÖSTÄMISESSÄ TYÖOLOSUHTEET KERROCKIN TYÖSTÄMISESSÄ Työstöohjeet Työstöohjeet TYÖVÄLINEET, TYÖKALUT JA OLOSUHTEET KERROCKIN TYÖSTÄMISESSÄ Pyörösaha 3 kw, jossa on sopiva terä* Alajyrsin 3 kw ja ohjain Pöytäjyrsinkone tai CNC-jyrsinkone 1,5 kw Käsikäyttöinen

Lisätiedot

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI

JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI Talonrakennustekniikka JUKO - OHJEISTOKANSIO JULKISIVUKORJAUSHANKKEEN LÄPIVIEMISEKSI KORJAUSTAPAKUVAUKSET Betonijulkisivut Pinnoitus- ja paikkauskorjaukset - suunnitteluohjeet päivitetty 9/2005 DI Matti

Lisätiedot

OY HEMPEL (FINLAND) AB

OY HEMPEL (FINLAND) AB Kiitos, kun valitsit Hempelin Tervetuloa lukemaan Hempelin veneenhoito-opasta. Näiden ohjeiden avulla maalausprojektisi onnistuu. Koko Hempel-valikoiman tietojen lisäksi oppaassa on yksityiskohtaiset ohjeet

Lisätiedot

Flowserve Pump Division

Flowserve Pump Division Flowserve Pump Division Asennus-, käyttö- ja huolto-opas FLOWSERVE -pumput Mallit CPX, CPXN RUNKOASENTEINEN KEMIANPROSESSIPUMPPU Käyttöohje C937KH022-04/03 Käyttöohjeen osanumero ja julkaistamispäivä Maailmanlaajuinen,

Lisätiedot

www.nexonconsulting.fi

www.nexonconsulting.fi As Oy Matinpyökki Sepetlahdentie 12 02230 Espoo www.nexonconsulting.fi Parvekerakenteiden korjaustyöt Avoimuus Luotettavuus Laatu 2(23) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTIEDOT... 5 1.1 KOHDE... 5 1.2 TILAAJA...

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12. Nostoapuvälineet. Turvallisuus. Työsuojeluhallinto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 12 Nostoapuvälineet Turvallisuus Työsuojeluhallinto Tampere 2010 ISBN 978-952-479-101-4 SSN 1456-257X Multiprint Oy, Tampere 2010 Sisällysluettelo JOHDANTO... 7 NOSTOAPUVÄLINEIDEN

Lisätiedot

Arkkitehtonisen ruostumattoman teräksen puhdistus

Arkkitehtonisen ruostumattoman teräksen puhdistus Arkkitehtonisen ruostumattoman teräksen puhdistus Rakennussarja, julkaisu 15 Euro Inox Euro Inox on eurooppalainen ruostumattoman teräksen markkinointia ja tiedottamista edistävä yhdistys. Euro Inoxin

Lisätiedot