ABCDE DEFG. Interline 925 Työohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ABCDE DEFG. Interline 925 Työohjeet"

Transkriptio

1 JOHDANTO YLEISET VAATIMUKSET SÄILIÖPINNOITUKSELLE Pinnoitusjärjestelmän tekeminen on tehokkain menetelmä suojata terässäiliöitä korroosiolta ja tuotetta likaantumiselta. Oikeanlaisessa säiliöpinnoituksessa on kolme oleellista elementtiä:- Tarkoituksenmukaisen pinnoitusjärjestelmän valinta Sopivan kalvonpaksuuden määrittely Oikein suoritettu pinnoitustyö. Ohjeet, joita tämä asiakirja sisältää, on koottu antamaan opastusta saavuttaa sekä pakolliset pinnan esipuhdistuksen että pinnoitteen levityksen standardit. Kaikista ehdotetuista poikkeuksista näistä suosituksista on keskusteltava ja sovittava International Protective Coatingsin kanssa ennenkuin projekti toteutetaan. Urakointiyhtiö, joka suorittaa työn, on vastuussa siitä, että hyviä pinnoitustyömenetelmiä, käyttäen saavuutetaan taso, joka on eritelty tässä asiakirjassa, carrying out the work. Missään olosuhteissa vastuu ei tule International Protective Coatingsin tai minkä tahansa siihen liittyvän yhtiön, kannettavaksi riippumatta siitä onko yhtiö tai siihen liittyvä osapuoli edustettuna tai ei työmaalla. Säiliöiden rakenteen tulee olla hyvälaatuinen. Säiliöpinnoitus on tarkoitettu lieventä-, mään korroosiota, estämään tuotteen likaantuminen ja varmistamaaan vuotojen estäminen. Mikään säoliöpinnoite mukaan lukien lasikuituvahvisteiset ei kanna säiliön rakenteellista lujuutta. Urakoitsijoiden, jotka asiakas on valinnut suorittamaan säiliöpinnoituksen on omaksuttava vaaditut ohjeet ja kyettävä osoittamaan kykynsä asiakasta tyydyttäviksi. UUDISRAKENTEET SÄILIÖN OLOSUHTEET EN- NEN TÖIDEN ALOITUSTA Paras valmistusmenetelmä uusille säiliöille on, että sisäpinnat pinnoitettaisiin pohjamaalilla, joka on tarkoitettu tilapäissuojaksi, ennen tuotantoa. Pohjamaali poistettaisiin asennuksen ja koeponnistuksen jälkeen. Tämän menetelmän edut ovat:- Vähentynyt mahdollisuus teräksen likaantumiseen vesiliukoisilla suoloilla, tai koeponnistruksen aikana sekä vältetään korroosio. Saavutetaan helpommin määritelty suihkupuhdistusaste, joka on suosituksena jokaisen yksittäisen tuotteen tuoteselosteessa. Ennen käsittelyn aloittamista on oleellista, että säiliön sisäpuoliset pinnat ovat puhtaat, kuivat ja olosuhteissa, jotka soveltuvat pinnan esipuhdistukselle ja pinnoitejärjestelmän levitykselle. Seuraavat minimivaatimukset on täytettävä:- Säiliöiden tulee olla rakenteellisesti hyvälaatuisia ja kaasuvapaita. Kaikki yhteet on suljettava. Pinnoilla tulee olla postettu liete ja kaikki jäämät tulee olla postettu säiliöstä. Öljy ja rasva tulee poistaa kaikilta pinnoilta, jotka aiotaan pinnoittaa. Runsas valssihilse tai muu epäpuhtaus täytyy poistaa kaikilta pinnoilta, myös katosta. Runsaasti hilseilevät tai likaantuneet pinnat tulee karkeapuhdistaa pyyhkäisysuihkupuhdistamalla. Syöpynyt teräs, joka on pahoin likaantunut saattaa tarvita lisäpuhdistuksen, esim. höyrypesun tai korkeapainepesun make.alla vedellä ennen esikäsittelyn aloittamista. Sivu 1 12-Jul-06

2 Kaikki leikkuujäljet, hitsaukset tai polttoleikkaukset tulee olla valmiiksi käsiteltyjä ennen esikäsittelyn aloittamista. Säiliöt ovat usein koeponnistuksen kohteena ja mikäli se suoritetaan käyttämällä suolaisella tai suolapitoisella vedellä niin koeponnistuksen jälkeen on suoritettava pesu makealla vedellä. Näissä olosuhteissa suurin sallittu suolapitoisuus ennen Interline 925 levitystä on 5µg cm -2. Tapauksissa, joissa pinnoitteita käytetään vesimateriaalin (esim. tislattu vesi) varastointiin niin silloin suolapitoisuuden raja on matalampi 2.5µg cm -2. On suositeltavaa estää ennenaikainen osmoottisen hilseilyn aiheuttama vaurio. On suositeltavaa tehdä testi ISO 8502, Osa 6 mukaan. TERVEYS & TURVALLISUUS Koska Interline 925 on liuotinvapaa, niin aerosolipisarat/pöly voivat tämän tuotteen suurpaineruiskutuksessa muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen ja lisäksi se voi sisältää materiaaleja, jotka voivat voivat pakottaa henkilökohtaisten suojainten käyttöön mahdollisten terveysvaarojen takia. Yhteenveto tärkeimmistä varotoimenpiteistä sisältää:- Kiinnitetään huomiota räjähdysvaaraan ja tulipalon vaaraan. Järjestetään riittävä ilmanvaihto (katso kohta f). Varmistetaan, että säiliössä ja ympäristössä ei ole liekkejä tai kipinöintiä. Järjestetään maalareille ja muille työntekijöille kunnolliset hengityssuojaimet. Varmistetaan, että käytetään oikeanlaisia suojavaatteita ihokosketuksen välttämiseksi. Annetut turvaohjeet pätevät esipuhdistukseen, pinnoitteen levitykseen ja tarkastukseen. Niiden ei ole tarkoitus olla kaikenkattavia ja ne ovat opas, joka perustuu kerättyy tietämykseen tapahtuneista vaaratilanteista, ehdotettuun turvalaitteiden käyttöön ja turvaohjeisiin. Kaikki yksityiskohtaiset työterveys- ja työsuojeluvaatimuksista löytyy Interline 925:n käyttöturvallisuustiedotteesta. Yleiset työmaan vaatimukset Ennenkuin mitään työtä aloitetaan on olemassa joukko olosuhteita joiden on oltava kunnossa. a) Puhtaus Kaikki epäpuhtaudet, jotka saattavat joutua kosketuksiin teräspinnan kanssa (myös ennen esikäsittelyn suorittamista), voivat vaarantaa säiliöpinnoitusjärjestelmän kestävyyden ja sen vuoksi on käytettävä kaikki keinot pitää työskentelyalue puhtaana. Hyvään työtapaan kuuluu perustaa puhdas alue säiliön sisäänkäynnin viereen, jossa puhtaat jalkineet voidaan laittaa jalkaan ennen astumista säiliöön. Mikäli puhtaita jalkineita ei ole saatavilla niin silloin on käytettävä kertakäyttöisiä kengän suojia, jotka kestä-. vät lyhyen ajan. Puhtautta tulee ylläpitää kaikissa pinnoitustyön vaiheissa. b) Sääsuojat Sääsuojat tulee rakentaa kattamaan laitteistot materiaalin sekoituksen ja levityksen ajaksi. c) Voiman lähde Generaattori ja riittävä määrä polttoainetta koko urakalle antamaan käyttövoiman kaikille laitteille, joita tarvitaan pinnoitustyön aikana, toisin sanoen kompressoreillevalaistukselle, jne. Sivu 2

3 d) Maalivarasto Interline 925 tulisi varastoida lämpötiloissa jotka ovat välillä 15ºC (59ºF)-30ºC (86ºF) ja tätä varastoa voidaan tarvita materiaalien varastointiin oikeassa lämpötilassa ennen sekoitusta ja levitystä. Jos varastointilämpötilat ovat korkeammat niin lopputuloksena on lyhyemmät käyttöajat. e) Kosteudenpoisto Pintojen, jotka pinnoitetaan, lämpötilan tulee olla vähintää 3ºC (5ºF) kastepisteen ylä-, puolella toisiaan välittömästi seuraavien suihkupuhdistuksen ja pohjamaalauksen, ja pinnoitteen levityksen aikana ja sen tulee pysyä tässä tilassa myös pinnoitteen kovettumisen ajan. Jotta nämä vaatimukset täyttyvät voi lämmitys/kosteudenpoisto olla tarpeen. Opastuksena, suhteellisen kosteuden tasot 40-60% antavat optimityöskentelyolosuhteet, vaikkakin joitakin pinnoitteen levityksiä voidaan suorittaa suhteellisen kosteuden välillä 25-80%. Tarve kosteudenpoistoon riippuu vallitsevista ympäristöolosuhteista ja itse levitettävästä pinnoitteesta. Katso suosituksia International Protective Coatingsin tuoteselosteesta. Kun kosteudenpoistoa käytetään on varauduttava sen jatkuvaan 24 tunnin käyttöön, jotta vaaditut ympäristöolosuhteet saadaan ylläpidettyä oikealla tasolla koko urakan ajan. f) Ilmanvaihto Suihkupuhdistuksen aikana ilmanvaihto on tarpeellinen, jotta saadaan aikaan turvallinen työskentelynäkyvyys. On käytettävä joustavaa ilmastointiputkistoa, jotta pölynpoisto voidaan tehdä alueen, jolla suoritetaan suihkupuhdistusta välittömästä läheisyydestä. Ilmanvaihto on pidettävä pinnoitteen levityksen ja kovettumisen aikana sellaisella tasolla, palavien materiaalien pitoisuus on alle 10% alemmasta räjähdysrajasta. Limit (LEL). Käyttöturvallisuustidotteesta löytyy yksityiskohdat tarvittavan ilmanvaihdon määrästä, joka tarvitaan pitämään taso alle 10% alemmasta räjähdysrajasta. Nämä luvut löytyvät käyttöturvallisuustiedotteen osasta 9. Laskettaessa tarvittavaa ilmanvaihdon määrää 10%:lle 1 litran sekoitettun maalin alemmalle räjähdysrajalle (RAQ) käytetään seuraavaa laskentamenetelmää: X = Sekoitussuhde peruosa:kovette (tilavuudesta) (esim. sekoitussuhde on 4:1 tilavuu-, desta niin X on 4). B = Tarvittava ilmanvaihdon määrä 10%:lle perusosan alemmasta räjähdysrajasta (m 3 /litre). C = Tarvittava ilmanvaihdon määrä 10%:lle kovetteen alemmasta räjähdysrajasta (m 3 /litre). RAQ M 3 = X 1 (m /litre) x B + x X + 1 X + 1 C Ilmanvaihdon määrän tarve riippuu levitettävän maalin määrästä litraa/tunti. Jos Y = Levitettävän sekoitetun maalin määrä tuniisa Ilmanvaihdon määrä (m 3 /hour) = RAQ M x Y Huomautus: Interline 925:n ohentaminen ei ole sallittua. Sivu 3

4 TERÄSRAKENTEEN VALMISTELU ISKULEVYJEN ASENNUS Opastuksena International Protective Coatings suosittelee minimissään ilmanvaihtomäärääksi kaksi kertaa tunnissa, jotta varmistetaan hyvä näkyvyys ja hyvät työskentelyolot. Ilmanvaihtoa pitäisi käyttää myös kovettumisajanjakson aikana ylläpitämään oikeat ilmasto-olosuhteet pinnoitteelle. Jos asiassa on jotain epäselvää ota yhteyttä International Protective Coatingsiin. Kuten kaikissa prosesseissa ilmanvaihtolaitteiston täytyy olla luonnostaan turvallinen käytön aikana. Suihkupuhdistuksen pöly ja liuotinhöyryt eivät saa johtua takaisin säiliöön. Säiliön sisäpuolella on ylläpidettävä ylipainetta verrattuna normaaliin ilmanpaineeseen. On varauduttava ilmanvaihtolaitteiston päivittäiseen 24 tunnin käyttöön. g) Lämmitys Interline 925 saa levittää ainoastaan, kun teräksen lämpötilat ovat Interline 925:n tuoteselosteessa annetun minimilämpötilan yläpuolella. Jos lämmitystä tarvitaan erittelyn mukaisten vaatimusten täyttämiseksi, se tulee hoitaa lämmönvaihdinjärjestelmällä, joka on yhdistetty ilmankuivauslaitteistoon, toisin sanoen ilma, joka ohjataan säiliöön ei saa virrata suoraan polttokammion lävitse. On varauduttava lämmityslaitteiston päivittäiseen 24 h käyttöön. h) Valaistus Valaistuksen suihkupuhdistuksen ja pinnoitteen levittämisen aikana on oltava täysin turvallinen ja antaa sopivan valaistuksen kaikkeen työhön. Ihanteellinen valaistus tulisi hoitaa voimakkailla kohdevalaisimilla varustettuna koko ajan taustavaloilla turvalli suuden takia. Voimakkaita, kannettavia kohdevalaisimia käytetään tarkastustyössä. Jotta saadaan pinta, joka varmistaa pinnoitteen optimikeston, valmistelussa vaaditaan poistamaan pinnat, joilla on teräviä kulmia. Tämä sisältää, mutta ei rajoitu pelkästään, levynreunat, hitsausroiskeet, hitsaussauman juurihaavat, polttoleikkauksen jäljet pinnoissa. Ennen Interline 925:n levitystä on suositeltavaa, että etukäteen pinnoitetut iskulevyt asennetaan kaikkien niiden säiliön laitteiden alle, jotka voisivat mekaanisesti vahingoittaa pinnoitusjärjestelmää, esim. katon pilarituet, kelluvan katon jalat, katon sadevesijärjestelmät tai sisäinen putkisto. Näiden iskulevyjen asennus suoritetaan ennen yleistä pinnan esikäsittelyä, jotta minimoidaan likaantuminen, joka tulee katosta kun levyt tunkataan ylös asennusta varten. Iskulevyt tulee tehdä sopivasta mittalevystä ja sen tulee olla riittävän kokokoinen, jotta se sopii yhteen olemaasolevien levyjen kanssa. Jos iskulevyjä ei ole olemassa, levyjen tulee olla kooltaan riittäviä, jotta ne ulottuvat joka suunnassa 15 cm (6 tuumaa) yli katon tuen. Uudet levyt tulee suihkupuhdistaa molemminpuolin asteeseen Sa2½ ISO :1988 tai standardin SSPC SP10 mukaan. Nämä levyt tulee pohjamaalata molemminpuolin määritellyllä Interline pohjamaalilla ja suojata 5 cm:n (2 tuuman) alue yläpuolen kaikista reunoista. Levyn yläpinta tulisi pinnoittaa täydellä Interline 925 järjestelmällä kuten on alun perin määritelty. Sivu 4

5 Valmisteltu levy on valmis asennukseen säiliön pohjalle. Nosta tukipilaria saadaksesi tilaa estukäteen pinnoitetun iskulevyn asennukselle. Kun tukipilari on nostettu levitä tasainen kerros sopivaa Interline massaa etukäteen pinnoitetun levyn pohjapuolelle ja esikäsitellylle säiliön tuen alapuoliselle alueelle. Keskitä levy tukipilarin alle ja laske tunkki alas. Poista ylimenevä massa. SUIHKUPUHDISTUS Yleistä Säiliöpinnoituksissa suihkupuhdistuksen taso on korkeampi mitä vaaditaan pinnoitteille ilmastollisissa rasituksissa. Kaksi yleisesti käytettyä standardia ovat ISO :1988 ja SSPC-SP - Surface Preparation Standards and Specifications. Interline 925 tulisi levittää teräspinnalle, joka on esikäsitelty vähintään asteeseen Sa2½ (ISO :1998) tai standardin SSPC-SP10 mukaan, terävällä kulmikkaalla pintaprofiililla µm (3-4 mils). Joillakin hyvin syövyttävillä käyttöalueilla saattaa olla määritelty Sa3 (SSPC-SP5). Tutustu aina pinnan esikäsittelyn minimitasoihin vastaavilla standardin selosteissa. Jos tarvitaan neuvoa mistä tahansa muusta pinnan esikäsittelyn standardista ota yhteys International Protective Coatingsiin. Saattaa olla tarpeen pestä pinnat makealla vedellä suihkupuhdistuksen jälkeen ja suorittaa uudelleen suihkupuhdistus, jotta saadaan vähennettyä liukenevia korroosiotuotteita. Jos tapahtuu nopeaa uudelleen hapettumista, niin tämä käsittely pitäisi suorittaa. Paineilma Paineilman, jota käytetään suihkupuhdistukseen täytyy olla puhdasta, öljytöntä ja kuivaa. Paineen pitäisi olla vähintään 7kg per cm 2 (100lbs per tuuma) suuttimella. Puhallusmateriaali Suihkupuhdistukseen käytettävän materiaalin tulee olla kuivaa, puhdasta, öljytöntä, rasvatonta ja saastumatonta sekä sen veteen liukenevien aineiden sisältö ei saa ylittää 0,05%. Puhallusmateriaalin on kyettävä tuottamaan määritelty puhtaustaso ja pintaprofiili. Säiliöpinnoituksiin vaaditaan terävä kulmikas pintaprofiili, katso yksittäisistä tuoteselosteista vaadittu mionimiprofiili. Tämä voidaan saavuttaa kovalla kulmikkaalla puhallusmateriaalilla, jonka partikkelikoko on 1,0-1,5 mm ( tuumaa) käyttäen tehokasta. suihkupuhdistustekniikkaa. Urakoitsijan käyttämät suihkupuhdistusmenetelmät tulee sopia International Protective Coatingsin kanssa. Rauta- ja teräspuhallusmateriaaleja ei suositella työmaalla tapahtuvaan ruostumattoman teräksen avoimeen puhallukseen. Tämän tarkoituksena on estää korroosion tapahtumista työmailla, joille käytettyä puhallusmateriaalia kerääntyy ja jota ei poisteta täydellisesti. Automaattinen lattian suihkupuhdistus Automaattista suihkupuhdistusta, joka käyttää keskipakosinkoja, suositellaan lattian suihkupuhdistukseen. Puhallusmateriaaliksi tulee valita sekoitus pyöreää ja kulmikasta puhallusraetta, jotta saavutetaan määritelty profiili ja puhdistustaso. Sivu 5 1

6 HOLDING PRIMERIT VAHVISTUSMAALAUS Puhdistus suihkupuhdistuksen jälkeen Ennen suihkupuhdistuksen tarkastuksen suorittamista pitää kaikki käytetty puhallusmateriaali poistaa. Kaikki alle määritelmien olevat alueet pitää yksilöidä ja korjata. Kaikki merkintämaalit, liitumerkinnät jne. tulee poistaa korjauksen jälkeen. Puhallusprofiilin ja puhdistustason tarkastuksen jälkeen tulee puhallusmateriaalin jäänteet ja pöly poistaa kaikilta alueilta. Tähän tulee käyttää teollisuuspölynimureita, jotka on varustettu harjoilla - harjaus yksinään ei ole hyväksyttävää. Puhaltamista paineilmalla ei suositella johtuen mahdollisuudesta öljyn/pölyn aiheuttamaan likaantumiseen. Puhdistus tulee suorittaa kaikilla niillä alueilla, joille jäänteitä ja pölyä voi kerääntyä, jotta vältetään pinnoitettavien pintojen likaantuminen, näihin alueisiin kuuluu telineet, alhaalla olevat kelluvat katot, tukipilarit, jne. Teräsrakenteen valmius pinnoituksen levittämiselle tulee tarkastaa uudelleen lopullisen puhdistusprosessin päätyttyä. Pinnoitteet tulisi aina levittää suihkupuhdistetuille pinnoille, jotka ovat visuaaliselta ulkonäöltään standardin määritelmien mukaisia. Jos mahdollista puhdistusaste tulisi ylläpitää käyttämällä ainoastaan kosteudenpoistoa Jos tasoa ylläpidetään tällä menetelmällä niin tason tulee täyttää vaatimukset, jotka on määritelty tuotteen tuoteselosteessa. Käytännön olosuhteissa käytetään usein väliaikaista pohjamaalia (holding primer) suihkupuhdistusohjelman apuna. Tilapäisten pohjamaalien tulee olla yhteensopivia pinnoitejärjestelmän kanssa määritelyllä kalvonpaksuudella, jotta järjestelmä kestävyys säilyy. Vahvistusmaalaus on oleellinen osa hyvää työtapaa ja sen pitäisi kuulua osana mihin tahansa pinnoite-erittelyyn. Vahvistusmaalausten määrää ja järjestystä korostetaan teknisten spesifikaatioiden suosituksissa. Vahvistusmaalaus tehdään alueille, jotka ovat vaikeasti luoksepäästäviä, jotka sisältävät, mutta eivät pelkästään rajoitu niihin:- Levyn reunat Hitsaussaumat Putket Tikkaat Vaikeasti luoksepäästävät alueet. Vahvistusmaalaukset levitetään tavallisesti määriteltyyn kalvonpaksuusalueeseen kapean ruiskutuskulman omaavan suurpaineruiskun ja siveltimen yhdistelmällä. Vahvistusmaalauksen päällemaalausväliaikoja tulisi noudattaa tiukasti tuoteselosteen mukaisesti. Sivu 6 12-Jul-06

7 PINNOITTEEN LEVITYS Kaikki pinnoitteet tulee levittää spesifikaation ja tuoteselosteen suositusten mukaisesti. TARKASTUS Enemmistö pinnoitteista levitetään suurpaineruiskulla. Sivellintä ja telaa voidaan käyttää ainoastaan vahvistusmaalausten ja paikkamaalausten tekoon. Ruiskutuslaitteiston tuloilman paineen tulee olla ainakin 5,0 kg/per cm2 and 3.5m3/min (70 p.s.i. and 125 c.f.m. International Protective Coatings pyytää käyttämään suurimmalla mahdollisella painesuhteella saatavilla olevaa pumppua, mikä varmistaa tuotteen optimaalisen syötön. Suurpaineruiskulaitteiston tulee olla hyvässä käyttökunnossa. Työpaineet ja oikeat suutinkoot, joita tulee käyttää, mainitaan tuotteen tuoteselosteessa. Pinnoitustyön valmistuttua lopullinen pinnoite tulee tarkastaa käyttäen sopivaa ainetta rikkomatonta magneettista mittaria ja näin todentaa pinnoitteen keskimääräinen paksuus. Pinnoitejärjestelmä tulee lopputarkastaa korkeataajuisella kipinätyyppisellä hokoistesterillä. Laitteen asetusarvon tulee olla minimissään 100 volts/25 µm (1 mil) kalvonpaksuutta. RKORJAUSMENETELMÄ Suositeltu korjausmenetelmä riippuu tapahtuneen vaurion laajuudesta, ja se voidaan jakaa:- (i) (ii) Suurempien alueiden korjaukset Pienempien alueiden korjaukset Suuremmat korjaukset On oleellista, että suurempaa korjausta pitäisi käsitellä ikäänkuin projekti alkaisi. Suosituksia, jotka on annettu aiemmin teräksen esikäsittelylle, pinnoitteen levitykselle, jne. TÄYTYY noudattaa myös korjausta suurempaa korjausta tehtäessä. Pienemmät korjaukset Tämän otsikon alla ovat sellaisten alueiden korjaukset, jotka ovat vaurioituneet itse pinnoitusvaiheessa tai ne on aiheuttuneet huollon aikana, toisin sanoen säiliön puhdistuskaluston aiheuttamat, pistekorroosio jne. Pääkorjausvaatimukset ovat:- Korjattava alue tulee pestä makealla vedellä ja kuivata. Syöpymät poistetaan seuraavin keinoin:- - tyhjiösuihkupuhdistus; - käsityökalut, esim. laikkahiomakone. Hio alue joka välittömästi ympäröi korjattavaa aluetta tarkoituksena tehdä tartuntapinta maalille. Levitä maalausjärjestelmä Internationalin suositusten mukaisesti. Jos kyseessä on pienet alueet ja levitys suoritetaan siveltimellä, on mahdollista, että joudutaan levittämään useita kerroksia oikean kuivakalvonpaksuuden saavuttamiseksi. Sivu 7

8 KOVETTUMINEN Jotta mikä tahansa pinnoitusjärjestelmä toimisi kuten on oletettu, on sille annettava riittävä kovettumisaika ennenkuin se otetaan käyttöön. Tuotteen tuoteselosteessa suotellut lämpötila ja kosteus tulee ylläpitää ympäri vuorokauden kuivumisjakson aikana. Tarvittavan ajanjakson pituus riippuu pinnoitteiden aiotusta käyttötarkoituksesta, materiaalin lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta. Kysy tarkempia yksityiskohtia International Protective Coatingsilta. Tärkeä huomautus Tämän selosteen tiedot eivät ole tyhjentävät ja siksi jokainen, joka käyttää tuotetta muuhun kuin tässä selosteessa määriteltyyn tarkoitukseen, ilman että olisimme vahvistaneet tuotteen soveltuvuuden käyttötarkoitukseensa, tekee niin omalla vastuullaan. Internationalin myyntiehdot sisältävät mahdollisesti takuun sekä määrittelevät myynnin erityiset ehdot. Toimitamme kopion kostettaessa, emmekä myöskään muita tuotteen käyttöön liittyviä tekijöitä. Siksi emme ole vastuussa tuotteen suorituskyvystä, siihen liittyvistä vahingoista tai menetyksistä (paitsi laiminlyönnistämme johtuvasta kuolemantuottamuksesta tai henkilövahingosta), ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Tämän selosteen tietoja voidaan ajoittain muokata jatkuvan tuotekehittelymme ja kokemustemme pohjalta. Yrityksemme toimintaperiaatteisiin kuuluu tuoteselosteiden jatkuva päivittäminen. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on tuotetta vastaava tuoteseloste käytössään ennen tuotteen käytön aloittamista. Sivu 8

HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali

HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali OMINAISUUDET JA KÄYTTÖ: HENSOTHERM 4KS on paisuva, vesiohenteinen palosuojamaali. Maalin korkean viskositeetin ja hienojakoisuuden ansiosta palosuojamaalattu pinta on tasainen.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella

Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella Sivu 1/6 Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella Kirjoittaja Seppo Koivuniemi, Finnblast Oy Hyvän tuottavuuden yhtenä kulmakivenä on tehdä kerralla oikeaa laatua niin, että korjauksia ei tarvita.

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

Ohjaamon jälkimaalaus. Ohjaamon peltiosat. Esikäsittely PGRT TÄRKEÄÄ!

Ohjaamon jälkimaalaus. Ohjaamon peltiosat. Esikäsittely PGRT TÄRKEÄÄ! Esikäsittely TÄRKEÄÄ! Korin metalli on suojattu korroosiolta mm. sinkkikerroksella. Täydellisen korroosiosuojauksen varmistamiseksi tämä sinkkikerros on korjattava päällemaalaamalla, jos se on vahingoittunut

Lisätiedot

ZINGA. Tekniset tiedot

ZINGA. Tekniset tiedot www.scanferro.fi 1/6 ZINGA Zinga yksikomponenttinen galvanointipinnoite, joka sisältää 96 % sinkkiä kuivakalvossa. Zingan muodostama kalvo antaa katodisen suojan rautapitoisille metalleille. Zingaa voidaan

Lisätiedot

Tekninen Tuoteseloste S1.03.01 Pintamaalit

Tekninen Tuoteseloste S1.03.01 Pintamaalit Kuvaus Sikkens on matalakiiltoinen musta pintamaali munakuorimaisella kiillolla. in matalampi kiiloasteinen pintamaali on sopiva kun tarvitaan mattapintaista pinnan viimeistelyä. 3 1 Autocryl Plus LV Hardener

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto...

Lisätiedot

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane Max Stop Vedeneristysmassa Tätskikt Membrane Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi MaxStop-Telattava vedeneristysjärjestelmä koostuu seuraavista osista: 1. MaxStop Primer tai MaxStop kosteussulku

Lisätiedot

Pintakäsittelyn huomioonottaminen teräsrakenteiden suunnittelussa

Pintakäsittelyn huomioonottaminen teräsrakenteiden suunnittelussa 1 (6) Pintakäsittelyn huomioonottaminen teräsrakenteiden suunnittelussa P intakäsittelyn kestävyys riippuu aina tehdyistä kokonaisratkaisuista. Onnistuneeseen lopputulokseen vaikuttavat monet muutkin tekijät

Lisätiedot

MCF julkisivun korjausmenetelmä. Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy

MCF julkisivun korjausmenetelmä. Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy MCF Julkisivun korjausmenetelmä on tarkoitettu kosteusvaurioituneiden julkisivujen lämpötaloudelliseen kunnostukseen sekä kosteusperäisten terveyshaittojen

Lisätiedot

Asennusohje ColoRex SD och EC

Asennusohje ColoRex SD och EC Asennusohje ColoRex SD och EC ColoRex on sähköä johtava PVC-laatta, jonka mitat ovat 610 x 610 x 2 mm. ColoRex on ESD-hyväksytty (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). ColoRex-asennuksessa käytetään

Lisätiedot

D8186 ruiskutetaan puhtaalle ja pölyttömälle Envirobase HP basecoat pinnalle. Pölypyyhkeen käyttöä suositellaan.

D8186 ruiskutetaan puhtaalle ja pölyttömälle Envirobase HP basecoat pinnalle. Pölypyyhkeen käyttöä suositellaan. GLOBAL REFINISH SYSTEM Syyskuu 2011 TUOTTEET Vesiohenteinen kirkaslakka D8186 Vesiohenteisen kirkaslakan kovete D8224 Ohenne T494 Vesiohenteisen kirkaslakan häivytysohenne D8449 TUOTEKUVAUS D8186 perustuu

Lisätiedot

26 Jokaisen putkiremonttiopas

26 Jokaisen putkiremonttiopas ut es iv yt Nä 26 Jokaisen putkiremonttiopas 4 KORJAUS- VAIHTOEHDOT PUTKIREMONTEISSA Putkiremonttimenetelmät voidaan luokitella karkeasti viiteen kategoriaan: 1) uudet putket vanhaan paikkaan 2) uudet

Lisätiedot

SATAMAT, TELAKAT JA MERENKULKUKALUSTO ZINGA GALVANOINTI YHTÄ HELPPOA KUIN MAALAUS

SATAMAT, TELAKAT JA MERENKULKUKALUSTO ZINGA GALVANOINTI YHTÄ HELPPOA KUIN MAALAUS SATAMAT, TELAKAT JA MERENKULKUKALUSTO ZINGA GALVANOINTI YHTÄ HELPPOA KUIN MAALAUS ZINGA-GALVANOINTI YHTÄ HELPPOA KUIN MAALAUS - Suojauksen kesto vastaa kuumasinkityksen kestoa. - Kuivakalvosta 96 % puhdasta

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

DP3000 on suoraan päällemaalattavissa Deltron UHS Progress tai Envirobase High Performance tuotteilla.

DP3000 on suoraan päällemaalattavissa Deltron UHS Progress tai Envirobase High Performance tuotteilla. GLOBAL REFINISH SYSTEM Marraskuu 2011 TUOTEKUVAUS D8511 vaalean harmaa G1 D8515 harmaa G5 D8517 tumman harmaa G7 D8225 kovete D8718/19/20 ohenteet DP3000 on 2K hiomapohjamaalien sarja, joka sopii laajalti

Lisätiedot

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 04 02 03 001 0 000024 Sika Multikit Sika MultiKit Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja korjausmassa Construction Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet

Lisätiedot

Fireflex -palosuojamaali

Fireflex -palosuojamaali Käyttöseloste uusittu 13.11.2007 VARMENNETTU KÄYTTÖSELOSTE Liitteet uusittu 14.2.2008 TRY-69-2007 Fireflex -palosuojamaali Valmistaja Tikkurila Coatings Oy Kuninkaalantie 1 01300 VANTAA Varmennetun käyttöselosteen

Lisätiedot

Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely

Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely 13.4.2012 Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely Esimerkki KEVRA Oy Erkki Ahopelto Komposiittiteollisuuteen suunniteltujen Chemleaseirrotusaineiden toimintatapa Chemlease irrotusaineiden irrotuskyky perustuu

Lisätiedot

Pikakuivaus UV-lamppua käyttäen nopeuttaa korjaustyötä perinteisiin kuivausmenetelmiin verrattuna.

Pikakuivaus UV-lamppua käyttäen nopeuttaa korjaustyötä perinteisiin kuivausmenetelmiin verrattuna. GLOBAL REFINISH SYSTEM Kesäkuu 2014 Tuotetiedote D8082 D8082 UV-kuivattava pohjamaali D8783 Aktivaattori UV-kuivattavalle pohjamaalille TUOTEKUVAUS D8082 UV-kuivattava pohjamaali on erittäin nopea ruiskuttaa

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoPox 452 EP

Tekninen tietolehti StoPox 452 EP EP-pohjuste Ominaista Käyttö Ominaisuudet Ulkonäkö Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia sisä- ja ulkokäyttöön lattiapinnoilla kapillaari- ja huokostäyttöön sementtiperustaisilla alustoilla pohjusteena kosteilla

Lisätiedot

Teräksen kemialliset ja mekaaniset esikäsittelyt. Juha Kilpinen

Teräksen kemialliset ja mekaaniset esikäsittelyt. Juha Kilpinen Teräksen kemialliset ja mekaaniset esikäsittelyt Juha Kilpinen Sisältö Fosfatointi esikäsittelynä Rautafosfatointi Sinkkifosfatointi Korvaavat esikäsittelyt Terästyön viimeistely Suihkupuhdistus Fosfatointi

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN. Opas täydelliseen metallinsuojaukseen!

METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN. Opas täydelliseen metallinsuojaukseen! METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN ULOS&SISÄLLE ULOS&SISÄLLE Opas täydelliseen metallinsuojaukseen! Aina oikea maali metallille! Hammerite Hammerite metallimaaleilla voidaan käsitellä kaiken tyyppisiä metallipintoja

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla)

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 3 / 2 / 2015 Hyvän sisäilman osatekijät Estetään ulkoa

Lisätiedot

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE. 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT. A. Asennusohje B. Huolto-ohje. C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE. 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT. A. Asennusohje B. Huolto-ohje. C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT A. Asennusohje B. Huolto-ohje C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus A. ASENNUSOHJE YLEISTÄ Vesipatterit voidaan asentaa joko pysty- tai vaaka-asentoon,

Lisätiedot

Enketop Pitkäikäinen pinnoite parvekkeille ja terasseille

Enketop Pitkäikäinen pinnoite parvekkeille ja terasseille Pitkäikäinen pinnoite parvekkeille ja terasseille Yksikomponenttinen pinnoitusjärjestelmä. Pitkäikäinen pinnoite parvekkeille ja terasseille Parvekkeet ja terassit eivät ainoastaan altistu jatkuvasti kovalle

Lisätiedot

FAVORIT. FAVORIT_GUARANT_FY13_FI.indd 1 8.8.2012 9:13:13

FAVORIT. FAVORIT_GUARANT_FY13_FI.indd 1 8.8.2012 9:13:13 FAVORIT FAVORIT_GUARANT_FY13_FI.indd 1 8.8.2012 9:13:13 Päivittäinen käyttö vaatii ruoanlaittoastioilta paljon. FAVORIT on korkealaatuinen ruoanlaittoastiasarja. Sarjan tuotteet testataan huolellisesti,

Lisätiedot

FIRE SEALANT 400 FIRE SMOKE ACOUSTIC. Tekninen tuoteseloste ja asennusohje. Palokatkosilikonimassa

FIRE SEALANT 400 FIRE SMOKE ACOUSTIC. Tekninen tuoteseloste ja asennusohje. Palokatkosilikonimassa Tekninen tuoteseloste ja asennusohje FIRE SEALANT 400 muut markkinointinimet: Fire Mate / SafeSeal FSA 120 Palokatkosilikonimassa Tuoteseloste Tuotekuvaus on 1-komponenttinen, paloa ja savukaasujen etenemistä

Lisätiedot

PAINEEN YKSIKÖT. - Paine on voima jaettuna pinta-alalla. - SI-järjestelmän mukainen paineen yksikkö on Pascal ( Pa ). 2 6

PAINEEN YKSIKÖT. - Paine on voima jaettuna pinta-alalla. - SI-järjestelmän mukainen paineen yksikkö on Pascal ( Pa ). 2 6 PAINEEN YKSIKÖT - Paine on voima jaettuna pinta-alalla. - SI-järjestelmän mukainen paineen yksikkö on Pascal ( Pa ). 2 6-1 Pa = 1 N/m ; 1 kpa = 1000 Pa ;1 MPa = 10 Pa Muita paineen yksiköitä ovat: - 1

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

BianCoat (B-BC-101b/bm) NESTEMÄINEN NANOLASIPINNOITE

BianCoat (B-BC-101b/bm) NESTEMÄINEN NANOLASIPINNOITE BianCoat (B-BC-101b/bm) NESTEMÄINEN NANOLASIPINNOITE PITKÄIKÄINEN SUOJA PINNOILLE KÄYTTÖKOHTEET: Lattiapinnat kuten puu-, laatta-, kivi- ja muovipintaiset lattiat Metallipinnat Posliiniset ja keraamiset

Lisätiedot

Lokakuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Vesiohenteinen epoksipohjamaali

Lokakuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Vesiohenteinen epoksipohjamaali GLOBAL REFINISH SYSTEM Lokakuu 2008 Vesiohenteinen epoksipohjamaali Kovete TUOTEKUVAUS vesiohenteinen pohjamaali tarjoaa erinomaiset eristysominaisuudet maalikalvoille jotka ovat herkkiä liuotinpohjaisille

Lisätiedot

IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat

IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat Päivittäinen käyttö vaatii ruoanlaittoastioilta paljon. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat on tarkoin testattu, jotta voisimme olla varmoja,

Lisätiedot

Maalaus korroosionestomenetelmänä

Maalaus korroosionestomenetelmänä Sivu 1 / 5 Maalaus korroosionestomenetelmänä K orroosionestomaalauksella pyritään suojaamaan metallipinta korroosiolta ja samalla saamaan kohteelle haluttu ulkonäkö. Maalikalvon kyky estää korroosiota

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

Putken korjaus ja huolto

Putken korjaus ja huolto Putken korjaus ja huolto Laaja valikoima samalta toimittajalta. Ainutlaatuisen kestävät rakenteet. Nopeaa ja luotettavaa suorituskykyä. Tyyppi Mallien määrä Sivu Koepainepumput 2 9.2 Putkenjäädyttimet

Lisätiedot

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje

Uponor G12 -lämmönkeruuputki. Asennuksen pikaohje Uponor G12 -lämmönkeruuputki Asennuksen pikaohje poraajille Uponor G12 -lämmönkeruuputken asennus neljässä vaiheessa Uponor G12 -putket asennetaan periaatteessa samalla menetelmällä kuin tavanomaiset keruuputket.

Lisätiedot

Käyttötekninen tiedote.

Käyttötekninen tiedote. Käyttötekninen tiedote. Permasolid HS timanttikirkaslakka 8450 Permasolid HS timanttikirkaslakka 8450 on VOC-raja-arvot täyttävä (VOC-arvo

Lisätiedot

Teknistä tietoa. Permaflex. Metallipohjat ja niiden esikäsittely ennen pinnoitusta Osa 1

Teknistä tietoa. Permaflex. Metallipohjat ja niiden esikäsittely ennen pinnoitusta Osa 1 Teknistä tietoa. Permaflex Metallipohjat ja niiden esikäsittely ennen pinnoitusta Osa 1 Vain ammattikäyttöön! Järjestelmätiedote nro SYS_950.8 /02/2008- FI 1 / 21.8.2008 Johdanto Monet tekijät ovat tärkeitä

Lisätiedot

Asennusohje PEM1366FIN 2012-06

Asennusohje PEM1366FIN 2012-06 Asennusohje PEM1366FIN 2012-06 SUOMI KYLMÄKUTISTE JATKO YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA CJ11.42 Uo/U = 20.8/36 kv, Um = 42 kv 2/10 CJ11.42 PEM1366FIN 2012-06 YLEISTÄ - Tarkista, että olet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

Maskeeraa oikein. Muovituksen maskeeraus - reikä ohjaustapille ylöspäin

Maskeeraa oikein. Muovituksen maskeeraus - reikä ohjaustapille ylöspäin Maskeeraa oikein Helpottaakseen saumaustyötä (ei vuotoja) on tärkeätä että maskeeraus tehdään meidän ohjeistuksen mukaan. 1 1 2 3 2 Suosittelemme myös että saumat muovitetaan koska tämä antaa suojan kemikaaleja

Lisätiedot

Tekninen tietolehti Sto Tiivistysnauha Lento Plus

Tekninen tietolehti Sto Tiivistysnauha Lento Plus Itsestään laajentuva, impregnoitu tiivistenauha Ominaisuudet Käyttö Ominaisuudet Muoto Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia rakennusosiin rajautuvien liitoskohtien tiivistämiseen julkisivujen eristerappausjärjestelmissä

Lisätiedot

Järjestelmätiedote. Muovisosien maalausjärjestelmä

Järjestelmätiedote. Muovisosien maalausjärjestelmä Järjestelmätiedote. Muovisosien maalausjärjestelmä Tällä yleiskäyttöisellä maalausjärjestelmällä voidaan pinnoittaa kaikki ajoneuvojen ulkopinnoissa yleisesti esiintyvät muoviosat helposti ja luotettavasti

Lisätiedot

PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE. Sulanapitoon

PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE. Sulanapitoon PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE Sulanapitoon PST-kaksijohdinlämpökaapelien asennusohje sulanapitoon Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuslämpökaapeli Maksimiteho 25 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet:

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Uudesta katosta huolehtiminen Colorcoat HPS200 Ultra ja Colorcoat Prisma

Uudesta katosta huolehtiminen Colorcoat HPS200 Ultra ja Colorcoat Prisma Uudesta katosta huolehtiminen Colorcoat HPS200 Ultra ja Colorcoat Prisma Asuintaloihin pätevä takuu Tata Steel (entinen Corus) antaa yksittäisille asuintalosovelluksille järjestelmän toimittajan kautta

Lisätiedot

MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE

MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE Kun teet lattia- ja seinäpintoja mikrosementillä, on tärkeää noudattaa näitä käyttöohjeita, jotka sisältävät tarkat ohjeet työvaiheille: 1. Puhdista ja esivalmistele (mm. tasoitus)

Lisätiedot

RCW. RCW 3000, 5500, 7500, 10 000, RCW 5500 plus, 7500 plus. RCW lannoitteen- ja kalkinlevittimet

RCW. RCW 3000, 5500, 7500, 10 000, RCW 5500 plus, 7500 plus. RCW lannoitteen- ja kalkinlevittimet RCW RCW 3000, 5500, 7500, 10 000, RCW 5500 plus, 7500 plus RCW lannoitteen- ja kalkinlevittimet RCW lannoitteen- ja kalkinlevittimet - helppokäyttöisyys, tarkkuus ja varmuus RCW-levittimet ovat tarkoitettu

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA

PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA UUSI! PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA Panssari Akva - uusien sinkittyjen peltikattojen suojaamiseen. Soveltuu vanhan, ehjän alkydimaalin päälle ilman pohjamaalausta sekä maalipinnoitettujen / muovipinnoitettujen

Lisätiedot

N:o 837 4123 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUVOJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET

N:o 837 4123 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUVOJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET N:o 837 4123 Liite 1 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET 1. Maalien ja lakkojen alaluokat a) Sisäseinien ja -kattojen himmeillä maaleilla ja pinnoitteilla tarkoitetaan

Lisätiedot

Enke Multi Protect asennusohje

Enke Multi Protect asennusohje Työvaiheet 1. Puhdista ja kuivaa alusta 2. Levitä alustalle pohjustusainetta 3. Maalaa Enke Multi Protect:illa 4. Anna kuivua Esikäsittely Ennen Enke Multi Protect:illa maalausta, on pinta käsiteltävä

Lisätiedot

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway.

Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA. ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA. www.icsbestway. Betonin sahausjärjestelmä. KÄYTTÖOHJEKIRJA ICS, Blount Europe SA Rue Emile Francqui 5 B-1435 Mont-Saint-Guibert BELGIA www.icsbestway.com www.icsbestway.com 1 Sisältö TURVAOHJEITA 3 SAHAN TEKNIKEN ERITTELY

Lisätiedot

Asennusohje. Devicell Dry

Asennusohje. Devicell Dry Asennusohje Devicell Dry 1 Asennusohje SF Tekniset tiedot Rakenne: Alumiinilla päällystetty polystyreeni U-arvo: 3 W/m2K Koko: 50 x 100 cm (0,5 m2) Paksuus: 13 mm Alumiinin paksuus: 1 mm Eriste: 12 mm

Lisätiedot

Kaksi komponenttinen haponkestävä epoksilaasti jolla kirkkaat kiiltävät värit. Ihanteellinen laatoituksille joilta vaaditaan hyvää puhdistettavuutta.

Kaksi komponenttinen haponkestävä epoksilaasti jolla kirkkaat kiiltävät värit. Ihanteellinen laatoituksille joilta vaaditaan hyvää puhdistettavuutta. Kaksi komponenttinen haponkestävä epoksilaasti jolla kirkkaat kiiltävät värit. Ihanteellinen laatoituksille joilta vaaditaan hyvää puhdistettavuutta. Saumaleveys 2 20 mm. 2/7 Ominaisuudet o Erittäin kestävä

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 11. ULKOLATTIAT Terassit ja laiturit

MAALILINJA NEUVOO 11. ULKOLATTIAT Terassit ja laiturit MAALILINJA NEUVOO 11 ULKOLATTIAT Terassit ja laiturit Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet puulattiat... 4 Vanhat puulattiat... 5 2 NIKSIT 1.1 Ennen käsittelyä Tarkista aina lattiapintojen kunto ja tee tarvittavat

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 07. KATOT ja metallipinnat ulkona

MAALILINJA NEUVOO 07. KATOT ja metallipinnat ulkona MAALILINJA NEUVOO 07 KATOT ja metallipinnat ulkona Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 2 NIKSIT 1.1 Ennen käsittelyä NIKSIT Hyvä käsittelylämpötila

Lisätiedot

LITOCHROM STARLIKE. Käyttökohteet:

LITOCHROM STARLIKE. Käyttökohteet: LITOCHROM STARLIKE Kaksikomponenttinen epoksikiinnitys- ja saumausaine keraamisille seinä- ja lattialaatoille sekä keraamisille että lasimosaiikeille.. Kiinnitysaineena käytettäessä, alustan tulee olla

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT 1 YLEISIMMÄT MAALATTAVAT METALLIT 1. Kylmävalssattu teräs 2. Kuumavalssattu teräs 3. Sinkitty teräs 4. Valurauta 5. Alumiini Myös ruostumatonta terästä, anodisoitua

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Betonilattioiden hoito-ohjeet

Betonilattioiden hoito-ohjeet Betonilattioiden hoito-ohjeet 2. syyskuuta 2013 Betonilattioiden hoito-ohjeet Yleistä Vanhoissa betonilattioissa yleisiä ongelmia ovat niiden likaantuminen, vaikea puhdistettavuus ja pölyäminen. Näiden

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

Mikrosementin asentaminen

Mikrosementin asentaminen Mikrosementin asentaminen 1. Pinnan valmistelu Pinnan tulee olla kauttaaltaan puhdas ja tasainen. Mikäli pinnassa on eri materiaalien yhtymäkohtia (materiaalien eri imukyky), lisää kaksi (2) kerrosta Impoxy

Lisätiedot

Kuumasinkityn pinnan maalaus

Kuumasinkityn pinnan maalaus Kuumasinkityn pinnan maalaus Monet selvitykset ovat osoittaneet, että niin kutsuttu duplex-menetelmä, ts. kuumasinkys ja maalaus, on vuosikustannuksiltaan edullisin tapa suojata terästä. Kuumasinkityksellä

Lisätiedot

Enkolit Peltiliima Kaikille rakennusten suojapellityksille

Enkolit Peltiliima Kaikille rakennusten suojapellityksille Peltiliima Kaikille rakennusten suojapellityksille Peltiliima Pitkäaikaisille kestäville kiinnityksille! Enkolit peltiliimaa on käytetty yli 50 vuotta rakennusten suojapellitysten liimaukseen. Taloudellisesti

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE

TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 On tärkeää, että tekstiililaatat asennetaan oikein ja huolellisesti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi noudata näitä ohjeita tarkasti. Yksi tekstiililaatan tärkeimpiä etuja on asennuksen nopeus

Lisätiedot

NewLiner -putkiremontti UUDET PUTKET PÄIVÄSSÄ!

NewLiner -putkiremontti UUDET PUTKET PÄIVÄSSÄ! NewLiner -putkiremontti UUDET PUTKET PÄIVÄSSÄ! NewLinerin terveiset NewLiner on jätevesiputkien saneeraukseen erikoistunut yritys. Toimintamme perustana on osaava ja motivoitunut, ammattilaisista ja erikoisosaajista

Lisätiedot

Knauf liimausjärjestelmä

Knauf liimausjärjestelmä Knauf liimausjärjestelmä Knauf Liimausjärjestelmä on uusi kiinnitystapa kipsilevyjen asentamiseen. Levyt kiinnitetään runkorakenteeseen liimaamalla sekä pienellä ruuvimäärällä. Knauf Liimausjärjestelmä

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

Mitä keväällä kuuluu tehdä? Odotetaanko vain, että veneily alkaa? Vai pitikö jostain ottaa vastuuta ihan itse?

Mitä keväällä kuuluu tehdä? Odotetaanko vain, että veneily alkaa? Vai pitikö jostain ottaa vastuuta ihan itse? Mitä keväällä kuuluu tehdä? Odotetaanko vain, että veneily alkaa? Vai pitikö jostain ottaa vastuuta ihan itse? Miksi minä? Aluksen omistajalla on laivaisännän vastuu. Aluksen päälliköllä on päällikön vastuu.

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 04. IKKUNAT JA OVET Sisällä

MAALILINJA NEUVOO 04. IKKUNAT JA OVET Sisällä MAALILINJA NEUVOO 04 IKKUNAT JA OVET Sisällä Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat ikkunat ja ovet... 4 Vanhat maalattavat ikkunat ja ovet... 6 Uudet lakattavat ikkunat ja ovet... 8 Vanhat lakattavat

Lisätiedot

AE36 automaattinen ilmanpoistin vesijärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE36 automaattinen ilmanpoistin vesijärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 0170550/4 IM-P017-03 ST Issue 4 AE36 automaattinen ilmanpoistin vesijärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Pinnoitus. Siporex hallit. Maalaus. Ohjeita. www.kivira.fi

Pinnoitus. Siporex hallit. Maalaus. Ohjeita. www.kivira.fi Pinnoitus Siporex hallit Maalaus Ohjeita www.kivira.fi Siporex hallien pinnoitus Ohjeita Toukokuu 2015 Uudelleen pinnoitus tai maalaus Alustavat työt Selvitetään millä tuotteella / tuotteilla halli on

Lisätiedot

SiMP Seal 55. 1-Komponenttinen SiMP polymeeriteknologiaan perustuva liima- ja tiivistysmassa. Tuotekuvaus. Käyttöalueet. Edut

SiMP Seal 55. 1-Komponenttinen SiMP polymeeriteknologiaan perustuva liima- ja tiivistysmassa. Tuotekuvaus. Käyttöalueet. Edut SiMP Seal 55 1-Komponenttinen SiMP polymeeriteknologiaan perustuva liima- ja tiivistysmassa 1 Tuotekuvaus SiMP Seal 55 on 1-komponenttinen, korkealuokkainen, pysyvästi elastinen, kosteuskuivuva SiMP polymeeriteknologiaan

Lisätiedot

Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet

Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet KUVAUS MALLINRO # 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box Original harmaa 62790 SUOSITELLUT TYÖKALUT 11mm + /- 45 cm Lue ohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Teltta

Lisätiedot

Tuotetiedote Lokakuu 2014

Tuotetiedote Lokakuu 2014 Premium Surfacer P565-5701, P565-5705 & P565-5707 H5620V Tuotetiedote Lokakuu 2014 TUOTTEET VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN H5672V Premium Pohjamaali P565-5701, P565-5705 & P565-5707 (P210-8815 HS+ Kovetteella) Tuote

Lisätiedot

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon.

Ennen suodattimen asennusta, liitä mukana tulleet imukupit asennusyksikön taakse. Kiinnitä ilmanottoputki säädettävään venturi-ilmanottoaukkoon. Tetratec In 300 plus / In 400 plus / In 600 plus / In 800 plus / In 1000 plus Hyvä asiakas, onnittelemme teitä uuden ja tehokkaan Tetratec akvaariosuodattimen valinnasta. Tetratect IN plus sisäsuodatin

Lisätiedot

Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE

Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE Z COUNTERFORM MIKROSEMENTTI- KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo Pohjatyöt ja vaatimukset Pohjusteaineen (primer) käyttö Mikrosementti Käsittelyaineen käyttö - Liukkaudenestoaine Sivu 2 3 4-5 6 1 Ohjeistukset

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Tuotetiedote DP6000 2K Pikapohjamaali

Tuotetiedote DP6000 2K Pikapohjamaali GLOBAL REFINISH SYSTEM Lokakuu 2015 Tuotetiedote DP6000 2K Pikapohjamaali D8531 Vaaleanharmaa D8535 Harmaa D8537 Tummanharmaa D8302 UHS kovete D8716 Pikaohenne D8719 IR-kuivaukseen TUOTEKUVAUS DP6000 2K

Lisätiedot

Komposiitti- ja valumarmorialtaat

Komposiitti- ja valumarmorialtaat Komposiitti- ja valumarmorialtaat SISÄLLYS Komposiittialtaat sivut 3-9 Valumarmorialtaat sivut 10-17 Erikoismitta valumarmorialtaat sivut 18-19 komposiittialtaat Komposiittialtaat: kestää kylmää ja kuumaa

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä.

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. Lue ohjeet huolella ennenkuin asennat anturin. Muista että

Lisätiedot

Ennen ja jälkeen hionnan, pinta on puhdistettava huolellisesti rasvanpoistoaineella.

Ennen ja jälkeen hionnan, pinta on puhdistettava huolellisesti rasvanpoistoaineella. GLOBAL REFINISH SYSTEM WB Epoksi Pohjamaali Valkoinen WB Epoksi Pohjamaali Tumman Harmaa Kovete D8067 D8069 D8267 TUOTEKUVAUS Vesiohenteinen Epoksi Pohjamaali on low-voc 2K epoksi täytepohjamaali. Helppokäyttöinen,

Lisätiedot

JSKI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

JSKI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet JSKI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen 4 Valaisimen kytkentä ja vaihto

Lisätiedot