ABCDE DEFG. Interline 925 Työohjeet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ABCDE DEFG. Interline 925 Työohjeet"

Transkriptio

1 JOHDANTO YLEISET VAATIMUKSET SÄILIÖPINNOITUKSELLE Pinnoitusjärjestelmän tekeminen on tehokkain menetelmä suojata terässäiliöitä korroosiolta ja tuotetta likaantumiselta. Oikeanlaisessa säiliöpinnoituksessa on kolme oleellista elementtiä:- Tarkoituksenmukaisen pinnoitusjärjestelmän valinta Sopivan kalvonpaksuuden määrittely Oikein suoritettu pinnoitustyö. Ohjeet, joita tämä asiakirja sisältää, on koottu antamaan opastusta saavuttaa sekä pakolliset pinnan esipuhdistuksen että pinnoitteen levityksen standardit. Kaikista ehdotetuista poikkeuksista näistä suosituksista on keskusteltava ja sovittava International Protective Coatingsin kanssa ennenkuin projekti toteutetaan. Urakointiyhtiö, joka suorittaa työn, on vastuussa siitä, että hyviä pinnoitustyömenetelmiä, käyttäen saavuutetaan taso, joka on eritelty tässä asiakirjassa, carrying out the work. Missään olosuhteissa vastuu ei tule International Protective Coatingsin tai minkä tahansa siihen liittyvän yhtiön, kannettavaksi riippumatta siitä onko yhtiö tai siihen liittyvä osapuoli edustettuna tai ei työmaalla. Säiliöiden rakenteen tulee olla hyvälaatuinen. Säiliöpinnoitus on tarkoitettu lieventä-, mään korroosiota, estämään tuotteen likaantuminen ja varmistamaaan vuotojen estäminen. Mikään säoliöpinnoite mukaan lukien lasikuituvahvisteiset ei kanna säiliön rakenteellista lujuutta. Urakoitsijoiden, jotka asiakas on valinnut suorittamaan säiliöpinnoituksen on omaksuttava vaaditut ohjeet ja kyettävä osoittamaan kykynsä asiakasta tyydyttäviksi. UUDISRAKENTEET SÄILIÖN OLOSUHTEET EN- NEN TÖIDEN ALOITUSTA Paras valmistusmenetelmä uusille säiliöille on, että sisäpinnat pinnoitettaisiin pohjamaalilla, joka on tarkoitettu tilapäissuojaksi, ennen tuotantoa. Pohjamaali poistettaisiin asennuksen ja koeponnistuksen jälkeen. Tämän menetelmän edut ovat:- Vähentynyt mahdollisuus teräksen likaantumiseen vesiliukoisilla suoloilla, tai koeponnistruksen aikana sekä vältetään korroosio. Saavutetaan helpommin määritelty suihkupuhdistusaste, joka on suosituksena jokaisen yksittäisen tuotteen tuoteselosteessa. Ennen käsittelyn aloittamista on oleellista, että säiliön sisäpuoliset pinnat ovat puhtaat, kuivat ja olosuhteissa, jotka soveltuvat pinnan esipuhdistukselle ja pinnoitejärjestelmän levitykselle. Seuraavat minimivaatimukset on täytettävä:- Säiliöiden tulee olla rakenteellisesti hyvälaatuisia ja kaasuvapaita. Kaikki yhteet on suljettava. Pinnoilla tulee olla postettu liete ja kaikki jäämät tulee olla postettu säiliöstä. Öljy ja rasva tulee poistaa kaikilta pinnoilta, jotka aiotaan pinnoittaa. Runsas valssihilse tai muu epäpuhtaus täytyy poistaa kaikilta pinnoilta, myös katosta. Runsaasti hilseilevät tai likaantuneet pinnat tulee karkeapuhdistaa pyyhkäisysuihkupuhdistamalla. Syöpynyt teräs, joka on pahoin likaantunut saattaa tarvita lisäpuhdistuksen, esim. höyrypesun tai korkeapainepesun make.alla vedellä ennen esikäsittelyn aloittamista. Sivu 1 12-Jul-06

2 Kaikki leikkuujäljet, hitsaukset tai polttoleikkaukset tulee olla valmiiksi käsiteltyjä ennen esikäsittelyn aloittamista. Säiliöt ovat usein koeponnistuksen kohteena ja mikäli se suoritetaan käyttämällä suolaisella tai suolapitoisella vedellä niin koeponnistuksen jälkeen on suoritettava pesu makealla vedellä. Näissä olosuhteissa suurin sallittu suolapitoisuus ennen Interline 925 levitystä on 5µg cm -2. Tapauksissa, joissa pinnoitteita käytetään vesimateriaalin (esim. tislattu vesi) varastointiin niin silloin suolapitoisuuden raja on matalampi 2.5µg cm -2. On suositeltavaa estää ennenaikainen osmoottisen hilseilyn aiheuttama vaurio. On suositeltavaa tehdä testi ISO 8502, Osa 6 mukaan. TERVEYS & TURVALLISUUS Koska Interline 925 on liuotinvapaa, niin aerosolipisarat/pöly voivat tämän tuotteen suurpaineruiskutuksessa muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen ja lisäksi se voi sisältää materiaaleja, jotka voivat voivat pakottaa henkilökohtaisten suojainten käyttöön mahdollisten terveysvaarojen takia. Yhteenveto tärkeimmistä varotoimenpiteistä sisältää:- Kiinnitetään huomiota räjähdysvaaraan ja tulipalon vaaraan. Järjestetään riittävä ilmanvaihto (katso kohta f). Varmistetaan, että säiliössä ja ympäristössä ei ole liekkejä tai kipinöintiä. Järjestetään maalareille ja muille työntekijöille kunnolliset hengityssuojaimet. Varmistetaan, että käytetään oikeanlaisia suojavaatteita ihokosketuksen välttämiseksi. Annetut turvaohjeet pätevät esipuhdistukseen, pinnoitteen levitykseen ja tarkastukseen. Niiden ei ole tarkoitus olla kaikenkattavia ja ne ovat opas, joka perustuu kerättyy tietämykseen tapahtuneista vaaratilanteista, ehdotettuun turvalaitteiden käyttöön ja turvaohjeisiin. Kaikki yksityiskohtaiset työterveys- ja työsuojeluvaatimuksista löytyy Interline 925:n käyttöturvallisuustiedotteesta. Yleiset työmaan vaatimukset Ennenkuin mitään työtä aloitetaan on olemassa joukko olosuhteita joiden on oltava kunnossa. a) Puhtaus Kaikki epäpuhtaudet, jotka saattavat joutua kosketuksiin teräspinnan kanssa (myös ennen esikäsittelyn suorittamista), voivat vaarantaa säiliöpinnoitusjärjestelmän kestävyyden ja sen vuoksi on käytettävä kaikki keinot pitää työskentelyalue puhtaana. Hyvään työtapaan kuuluu perustaa puhdas alue säiliön sisäänkäynnin viereen, jossa puhtaat jalkineet voidaan laittaa jalkaan ennen astumista säiliöön. Mikäli puhtaita jalkineita ei ole saatavilla niin silloin on käytettävä kertakäyttöisiä kengän suojia, jotka kestä-. vät lyhyen ajan. Puhtautta tulee ylläpitää kaikissa pinnoitustyön vaiheissa. b) Sääsuojat Sääsuojat tulee rakentaa kattamaan laitteistot materiaalin sekoituksen ja levityksen ajaksi. c) Voiman lähde Generaattori ja riittävä määrä polttoainetta koko urakalle antamaan käyttövoiman kaikille laitteille, joita tarvitaan pinnoitustyön aikana, toisin sanoen kompressoreillevalaistukselle, jne. Sivu 2

3 d) Maalivarasto Interline 925 tulisi varastoida lämpötiloissa jotka ovat välillä 15ºC (59ºF)-30ºC (86ºF) ja tätä varastoa voidaan tarvita materiaalien varastointiin oikeassa lämpötilassa ennen sekoitusta ja levitystä. Jos varastointilämpötilat ovat korkeammat niin lopputuloksena on lyhyemmät käyttöajat. e) Kosteudenpoisto Pintojen, jotka pinnoitetaan, lämpötilan tulee olla vähintää 3ºC (5ºF) kastepisteen ylä-, puolella toisiaan välittömästi seuraavien suihkupuhdistuksen ja pohjamaalauksen, ja pinnoitteen levityksen aikana ja sen tulee pysyä tässä tilassa myös pinnoitteen kovettumisen ajan. Jotta nämä vaatimukset täyttyvät voi lämmitys/kosteudenpoisto olla tarpeen. Opastuksena, suhteellisen kosteuden tasot 40-60% antavat optimityöskentelyolosuhteet, vaikkakin joitakin pinnoitteen levityksiä voidaan suorittaa suhteellisen kosteuden välillä 25-80%. Tarve kosteudenpoistoon riippuu vallitsevista ympäristöolosuhteista ja itse levitettävästä pinnoitteesta. Katso suosituksia International Protective Coatingsin tuoteselosteesta. Kun kosteudenpoistoa käytetään on varauduttava sen jatkuvaan 24 tunnin käyttöön, jotta vaaditut ympäristöolosuhteet saadaan ylläpidettyä oikealla tasolla koko urakan ajan. f) Ilmanvaihto Suihkupuhdistuksen aikana ilmanvaihto on tarpeellinen, jotta saadaan aikaan turvallinen työskentelynäkyvyys. On käytettävä joustavaa ilmastointiputkistoa, jotta pölynpoisto voidaan tehdä alueen, jolla suoritetaan suihkupuhdistusta välittömästä läheisyydestä. Ilmanvaihto on pidettävä pinnoitteen levityksen ja kovettumisen aikana sellaisella tasolla, palavien materiaalien pitoisuus on alle 10% alemmasta räjähdysrajasta. Limit (LEL). Käyttöturvallisuustidotteesta löytyy yksityiskohdat tarvittavan ilmanvaihdon määrästä, joka tarvitaan pitämään taso alle 10% alemmasta räjähdysrajasta. Nämä luvut löytyvät käyttöturvallisuustiedotteen osasta 9. Laskettaessa tarvittavaa ilmanvaihdon määrää 10%:lle 1 litran sekoitettun maalin alemmalle räjähdysrajalle (RAQ) käytetään seuraavaa laskentamenetelmää: X = Sekoitussuhde peruosa:kovette (tilavuudesta) (esim. sekoitussuhde on 4:1 tilavuu-, desta niin X on 4). B = Tarvittava ilmanvaihdon määrä 10%:lle perusosan alemmasta räjähdysrajasta (m 3 /litre). C = Tarvittava ilmanvaihdon määrä 10%:lle kovetteen alemmasta räjähdysrajasta (m 3 /litre). RAQ M 3 = X 1 (m /litre) x B + x X + 1 X + 1 C Ilmanvaihdon määrän tarve riippuu levitettävän maalin määrästä litraa/tunti. Jos Y = Levitettävän sekoitetun maalin määrä tuniisa Ilmanvaihdon määrä (m 3 /hour) = RAQ M x Y Huomautus: Interline 925:n ohentaminen ei ole sallittua. Sivu 3

4 TERÄSRAKENTEEN VALMISTELU ISKULEVYJEN ASENNUS Opastuksena International Protective Coatings suosittelee minimissään ilmanvaihtomäärääksi kaksi kertaa tunnissa, jotta varmistetaan hyvä näkyvyys ja hyvät työskentelyolot. Ilmanvaihtoa pitäisi käyttää myös kovettumisajanjakson aikana ylläpitämään oikeat ilmasto-olosuhteet pinnoitteelle. Jos asiassa on jotain epäselvää ota yhteyttä International Protective Coatingsiin. Kuten kaikissa prosesseissa ilmanvaihtolaitteiston täytyy olla luonnostaan turvallinen käytön aikana. Suihkupuhdistuksen pöly ja liuotinhöyryt eivät saa johtua takaisin säiliöön. Säiliön sisäpuolella on ylläpidettävä ylipainetta verrattuna normaaliin ilmanpaineeseen. On varauduttava ilmanvaihtolaitteiston päivittäiseen 24 tunnin käyttöön. g) Lämmitys Interline 925 saa levittää ainoastaan, kun teräksen lämpötilat ovat Interline 925:n tuoteselosteessa annetun minimilämpötilan yläpuolella. Jos lämmitystä tarvitaan erittelyn mukaisten vaatimusten täyttämiseksi, se tulee hoitaa lämmönvaihdinjärjestelmällä, joka on yhdistetty ilmankuivauslaitteistoon, toisin sanoen ilma, joka ohjataan säiliöön ei saa virrata suoraan polttokammion lävitse. On varauduttava lämmityslaitteiston päivittäiseen 24 h käyttöön. h) Valaistus Valaistuksen suihkupuhdistuksen ja pinnoitteen levittämisen aikana on oltava täysin turvallinen ja antaa sopivan valaistuksen kaikkeen työhön. Ihanteellinen valaistus tulisi hoitaa voimakkailla kohdevalaisimilla varustettuna koko ajan taustavaloilla turvalli suuden takia. Voimakkaita, kannettavia kohdevalaisimia käytetään tarkastustyössä. Jotta saadaan pinta, joka varmistaa pinnoitteen optimikeston, valmistelussa vaaditaan poistamaan pinnat, joilla on teräviä kulmia. Tämä sisältää, mutta ei rajoitu pelkästään, levynreunat, hitsausroiskeet, hitsaussauman juurihaavat, polttoleikkauksen jäljet pinnoissa. Ennen Interline 925:n levitystä on suositeltavaa, että etukäteen pinnoitetut iskulevyt asennetaan kaikkien niiden säiliön laitteiden alle, jotka voisivat mekaanisesti vahingoittaa pinnoitusjärjestelmää, esim. katon pilarituet, kelluvan katon jalat, katon sadevesijärjestelmät tai sisäinen putkisto. Näiden iskulevyjen asennus suoritetaan ennen yleistä pinnan esikäsittelyä, jotta minimoidaan likaantuminen, joka tulee katosta kun levyt tunkataan ylös asennusta varten. Iskulevyt tulee tehdä sopivasta mittalevystä ja sen tulee olla riittävän kokokoinen, jotta se sopii yhteen olemaasolevien levyjen kanssa. Jos iskulevyjä ei ole olemassa, levyjen tulee olla kooltaan riittäviä, jotta ne ulottuvat joka suunnassa 15 cm (6 tuumaa) yli katon tuen. Uudet levyt tulee suihkupuhdistaa molemminpuolin asteeseen Sa2½ ISO :1988 tai standardin SSPC SP10 mukaan. Nämä levyt tulee pohjamaalata molemminpuolin määritellyllä Interline pohjamaalilla ja suojata 5 cm:n (2 tuuman) alue yläpuolen kaikista reunoista. Levyn yläpinta tulisi pinnoittaa täydellä Interline 925 järjestelmällä kuten on alun perin määritelty. Sivu 4

5 Valmisteltu levy on valmis asennukseen säiliön pohjalle. Nosta tukipilaria saadaksesi tilaa estukäteen pinnoitetun iskulevyn asennukselle. Kun tukipilari on nostettu levitä tasainen kerros sopivaa Interline massaa etukäteen pinnoitetun levyn pohjapuolelle ja esikäsitellylle säiliön tuen alapuoliselle alueelle. Keskitä levy tukipilarin alle ja laske tunkki alas. Poista ylimenevä massa. SUIHKUPUHDISTUS Yleistä Säiliöpinnoituksissa suihkupuhdistuksen taso on korkeampi mitä vaaditaan pinnoitteille ilmastollisissa rasituksissa. Kaksi yleisesti käytettyä standardia ovat ISO :1988 ja SSPC-SP - Surface Preparation Standards and Specifications. Interline 925 tulisi levittää teräspinnalle, joka on esikäsitelty vähintään asteeseen Sa2½ (ISO :1998) tai standardin SSPC-SP10 mukaan, terävällä kulmikkaalla pintaprofiililla µm (3-4 mils). Joillakin hyvin syövyttävillä käyttöalueilla saattaa olla määritelty Sa3 (SSPC-SP5). Tutustu aina pinnan esikäsittelyn minimitasoihin vastaavilla standardin selosteissa. Jos tarvitaan neuvoa mistä tahansa muusta pinnan esikäsittelyn standardista ota yhteys International Protective Coatingsiin. Saattaa olla tarpeen pestä pinnat makealla vedellä suihkupuhdistuksen jälkeen ja suorittaa uudelleen suihkupuhdistus, jotta saadaan vähennettyä liukenevia korroosiotuotteita. Jos tapahtuu nopeaa uudelleen hapettumista, niin tämä käsittely pitäisi suorittaa. Paineilma Paineilman, jota käytetään suihkupuhdistukseen täytyy olla puhdasta, öljytöntä ja kuivaa. Paineen pitäisi olla vähintään 7kg per cm 2 (100lbs per tuuma) suuttimella. Puhallusmateriaali Suihkupuhdistukseen käytettävän materiaalin tulee olla kuivaa, puhdasta, öljytöntä, rasvatonta ja saastumatonta sekä sen veteen liukenevien aineiden sisältö ei saa ylittää 0,05%. Puhallusmateriaalin on kyettävä tuottamaan määritelty puhtaustaso ja pintaprofiili. Säiliöpinnoituksiin vaaditaan terävä kulmikas pintaprofiili, katso yksittäisistä tuoteselosteista vaadittu mionimiprofiili. Tämä voidaan saavuttaa kovalla kulmikkaalla puhallusmateriaalilla, jonka partikkelikoko on 1,0-1,5 mm ( tuumaa) käyttäen tehokasta. suihkupuhdistustekniikkaa. Urakoitsijan käyttämät suihkupuhdistusmenetelmät tulee sopia International Protective Coatingsin kanssa. Rauta- ja teräspuhallusmateriaaleja ei suositella työmaalla tapahtuvaan ruostumattoman teräksen avoimeen puhallukseen. Tämän tarkoituksena on estää korroosion tapahtumista työmailla, joille käytettyä puhallusmateriaalia kerääntyy ja jota ei poisteta täydellisesti. Automaattinen lattian suihkupuhdistus Automaattista suihkupuhdistusta, joka käyttää keskipakosinkoja, suositellaan lattian suihkupuhdistukseen. Puhallusmateriaaliksi tulee valita sekoitus pyöreää ja kulmikasta puhallusraetta, jotta saavutetaan määritelty profiili ja puhdistustaso. Sivu 5 1

6 HOLDING PRIMERIT VAHVISTUSMAALAUS Puhdistus suihkupuhdistuksen jälkeen Ennen suihkupuhdistuksen tarkastuksen suorittamista pitää kaikki käytetty puhallusmateriaali poistaa. Kaikki alle määritelmien olevat alueet pitää yksilöidä ja korjata. Kaikki merkintämaalit, liitumerkinnät jne. tulee poistaa korjauksen jälkeen. Puhallusprofiilin ja puhdistustason tarkastuksen jälkeen tulee puhallusmateriaalin jäänteet ja pöly poistaa kaikilta alueilta. Tähän tulee käyttää teollisuuspölynimureita, jotka on varustettu harjoilla - harjaus yksinään ei ole hyväksyttävää. Puhaltamista paineilmalla ei suositella johtuen mahdollisuudesta öljyn/pölyn aiheuttamaan likaantumiseen. Puhdistus tulee suorittaa kaikilla niillä alueilla, joille jäänteitä ja pölyä voi kerääntyä, jotta vältetään pinnoitettavien pintojen likaantuminen, näihin alueisiin kuuluu telineet, alhaalla olevat kelluvat katot, tukipilarit, jne. Teräsrakenteen valmius pinnoituksen levittämiselle tulee tarkastaa uudelleen lopullisen puhdistusprosessin päätyttyä. Pinnoitteet tulisi aina levittää suihkupuhdistetuille pinnoille, jotka ovat visuaaliselta ulkonäöltään standardin määritelmien mukaisia. Jos mahdollista puhdistusaste tulisi ylläpitää käyttämällä ainoastaan kosteudenpoistoa Jos tasoa ylläpidetään tällä menetelmällä niin tason tulee täyttää vaatimukset, jotka on määritelty tuotteen tuoteselosteessa. Käytännön olosuhteissa käytetään usein väliaikaista pohjamaalia (holding primer) suihkupuhdistusohjelman apuna. Tilapäisten pohjamaalien tulee olla yhteensopivia pinnoitejärjestelmän kanssa määritelyllä kalvonpaksuudella, jotta järjestelmä kestävyys säilyy. Vahvistusmaalaus on oleellinen osa hyvää työtapaa ja sen pitäisi kuulua osana mihin tahansa pinnoite-erittelyyn. Vahvistusmaalausten määrää ja järjestystä korostetaan teknisten spesifikaatioiden suosituksissa. Vahvistusmaalaus tehdään alueille, jotka ovat vaikeasti luoksepäästäviä, jotka sisältävät, mutta eivät pelkästään rajoitu niihin:- Levyn reunat Hitsaussaumat Putket Tikkaat Vaikeasti luoksepäästävät alueet. Vahvistusmaalaukset levitetään tavallisesti määriteltyyn kalvonpaksuusalueeseen kapean ruiskutuskulman omaavan suurpaineruiskun ja siveltimen yhdistelmällä. Vahvistusmaalauksen päällemaalausväliaikoja tulisi noudattaa tiukasti tuoteselosteen mukaisesti. Sivu 6 12-Jul-06

7 PINNOITTEEN LEVITYS Kaikki pinnoitteet tulee levittää spesifikaation ja tuoteselosteen suositusten mukaisesti. TARKASTUS Enemmistö pinnoitteista levitetään suurpaineruiskulla. Sivellintä ja telaa voidaan käyttää ainoastaan vahvistusmaalausten ja paikkamaalausten tekoon. Ruiskutuslaitteiston tuloilman paineen tulee olla ainakin 5,0 kg/per cm2 and 3.5m3/min (70 p.s.i. and 125 c.f.m. International Protective Coatings pyytää käyttämään suurimmalla mahdollisella painesuhteella saatavilla olevaa pumppua, mikä varmistaa tuotteen optimaalisen syötön. Suurpaineruiskulaitteiston tulee olla hyvässä käyttökunnossa. Työpaineet ja oikeat suutinkoot, joita tulee käyttää, mainitaan tuotteen tuoteselosteessa. Pinnoitustyön valmistuttua lopullinen pinnoite tulee tarkastaa käyttäen sopivaa ainetta rikkomatonta magneettista mittaria ja näin todentaa pinnoitteen keskimääräinen paksuus. Pinnoitejärjestelmä tulee lopputarkastaa korkeataajuisella kipinätyyppisellä hokoistesterillä. Laitteen asetusarvon tulee olla minimissään 100 volts/25 µm (1 mil) kalvonpaksuutta. RKORJAUSMENETELMÄ Suositeltu korjausmenetelmä riippuu tapahtuneen vaurion laajuudesta, ja se voidaan jakaa:- (i) (ii) Suurempien alueiden korjaukset Pienempien alueiden korjaukset Suuremmat korjaukset On oleellista, että suurempaa korjausta pitäisi käsitellä ikäänkuin projekti alkaisi. Suosituksia, jotka on annettu aiemmin teräksen esikäsittelylle, pinnoitteen levitykselle, jne. TÄYTYY noudattaa myös korjausta suurempaa korjausta tehtäessä. Pienemmät korjaukset Tämän otsikon alla ovat sellaisten alueiden korjaukset, jotka ovat vaurioituneet itse pinnoitusvaiheessa tai ne on aiheuttuneet huollon aikana, toisin sanoen säiliön puhdistuskaluston aiheuttamat, pistekorroosio jne. Pääkorjausvaatimukset ovat:- Korjattava alue tulee pestä makealla vedellä ja kuivata. Syöpymät poistetaan seuraavin keinoin:- - tyhjiösuihkupuhdistus; - käsityökalut, esim. laikkahiomakone. Hio alue joka välittömästi ympäröi korjattavaa aluetta tarkoituksena tehdä tartuntapinta maalille. Levitä maalausjärjestelmä Internationalin suositusten mukaisesti. Jos kyseessä on pienet alueet ja levitys suoritetaan siveltimellä, on mahdollista, että joudutaan levittämään useita kerroksia oikean kuivakalvonpaksuuden saavuttamiseksi. Sivu 7

8 KOVETTUMINEN Jotta mikä tahansa pinnoitusjärjestelmä toimisi kuten on oletettu, on sille annettava riittävä kovettumisaika ennenkuin se otetaan käyttöön. Tuotteen tuoteselosteessa suotellut lämpötila ja kosteus tulee ylläpitää ympäri vuorokauden kuivumisjakson aikana. Tarvittavan ajanjakson pituus riippuu pinnoitteiden aiotusta käyttötarkoituksesta, materiaalin lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta. Kysy tarkempia yksityiskohtia International Protective Coatingsilta. Tärkeä huomautus Tämän selosteen tiedot eivät ole tyhjentävät ja siksi jokainen, joka käyttää tuotetta muuhun kuin tässä selosteessa määriteltyyn tarkoitukseen, ilman että olisimme vahvistaneet tuotteen soveltuvuuden käyttötarkoitukseensa, tekee niin omalla vastuullaan. Internationalin myyntiehdot sisältävät mahdollisesti takuun sekä määrittelevät myynnin erityiset ehdot. Toimitamme kopion kostettaessa, emmekä myöskään muita tuotteen käyttöön liittyviä tekijöitä. Siksi emme ole vastuussa tuotteen suorituskyvystä, siihen liittyvistä vahingoista tai menetyksistä (paitsi laiminlyönnistämme johtuvasta kuolemantuottamuksesta tai henkilövahingosta), ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Tämän selosteen tietoja voidaan ajoittain muokata jatkuvan tuotekehittelymme ja kokemustemme pohjalta. Yrityksemme toimintaperiaatteisiin kuuluu tuoteselosteiden jatkuva päivittäminen. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että hänellä on tuotetta vastaava tuoteseloste käytössään ennen tuotteen käytön aloittamista. Sivu 8

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM VANHAN LAATAN PÄÄLLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer laatta saumoihin,

Lisätiedot

HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali

HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali OMINAISUUDET JA KÄYTTÖ: HENSOTHERM 4KS on paisuva, vesiohenteinen palosuojamaali. Maalin korkean viskositeetin ja hienojakoisuuden ansiosta palosuojamaalattu pinta on tasainen.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MICROCEMENT MEDIUM SILEÄLLE, UUDELLE POHJALLE MÄRKÄTILAAN Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS: 1. Cement primer + verkko, kuivumisaika

Lisätiedot

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä

Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6. DIN EN :2004 -sertifioitu järjestelmä Betonirakenteiden korjaus - 3-osainen järjestelmä 1 / 6 1. K & H Korroosiosuoja- ja tartuntalaasti Korroosiosuojaus ja tartuntalaasti samassa, raekoko < 0,5 mm Soveltuu myös tiesuolan vaikutuksille alttiisiin

Lisätiedot

Ohjaamon jälkimaalaus. Ohjaamon peltiosat. Esikäsittely PGRT TÄRKEÄÄ!

Ohjaamon jälkimaalaus. Ohjaamon peltiosat. Esikäsittely PGRT TÄRKEÄÄ! Esikäsittely TÄRKEÄÄ! Korin metalli on suojattu korroosiolta mm. sinkkikerroksella. Täydellisen korroosiosuojauksen varmistamiseksi tämä sinkkikerros on korjattava päällemaalaamalla, jos se on vahingoittunut

Lisätiedot

Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella

Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella Sivu 1/6 Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella Kirjoittaja Seppo Koivuniemi, Finnblast Oy Hyvän tuottavuuden yhtenä kulmakivenä on tehdä kerralla oikeaa laatua niin, että korjauksia ei tarvita.

Lisätiedot

ZINGA. Tekniset tiedot

ZINGA. Tekniset tiedot www.scanferro.fi 1/6 ZINGA Zinga yksikomponenttinen galvanointipinnoite, joka sisältää 96 % sinkkiä kuivakalvossa. Zingan muodostama kalvo antaa katodisen suojan rautapitoisille metalleille. Zingaa voidaan

Lisätiedot

Varmista että maalattava pinta on kauttaaltaan puhdistettu ja kuiva ennen ja jälkeen esikäsittelyn.

Varmista että maalattava pinta on kauttaaltaan puhdistettu ja kuiva ennen ja jälkeen esikäsittelyn. GLOBAL REFINISH SYSTEM 2006 D8077 Valkoinen 2K HS Märkää Märälle Pohjamaali D8078 Harmaa 2K HS Märkää Märälle Pohjamaali D8237 HS Express Kovete D8238 HS Nopea Kovete D8239 HS Hidas Kovete D8427 HS Sekoitussävy

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto...

Lisätiedot

Tekninen Tuoteseloste S1.03.01 Pintamaalit

Tekninen Tuoteseloste S1.03.01 Pintamaalit Kuvaus Sikkens on matalakiiltoinen musta pintamaali munakuorimaisella kiillolla. in matalampi kiiloasteinen pintamaali on sopiva kun tarvitaan mattapintaista pinnan viimeistelyä. 3 1 Autocryl Plus LV Hardener

Lisätiedot

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane

Max Stop. Vedeneristysmassa. Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi. Tätskikt Membrane Max Stop Vedeneristysmassa Tätskikt Membrane Helppo levittää Tuplasti tiiviimpi Riittoisampi MaxStop-Telattava vedeneristysjärjestelmä koostuu seuraavista osista: 1. MaxStop Primer tai MaxStop kosteussulku

Lisätiedot

DELFLEET PU MATTA DELFLEET PU MATTA -JÄRJESTELMÄN TUOTTEET. Ohenne, Nopea F373 TUOTEKUVAUS

DELFLEET PU MATTA DELFLEET PU MATTA -JÄRJESTELMÄN TUOTTEET. Ohenne, Nopea F373 TUOTEKUVAUS DELFLEET PU MATTA DELFLEET PU MATTA -JÄRJESTELMÄN TUOTTEET PU Matta Väri Ohenne, Hidas F371 Ohenne F372 Ohenne, Nopea F373 TUOTEKUVAUS Kovete F363 MS Kovete, Nopea F362 Kiihdytin F381 Delfleet PU Matt

Lisätiedot

Tuotetiedote DELFLEET BC F3140 DELFLEET CLEAR F390

Tuotetiedote DELFLEET BC F3140 DELFLEET CLEAR F390 Tuotetiedote DELFLEET BC F3140 DELFLEET CLEAR F390 DELFLEET BC TUOTTEET Delfleet BC (F3140 sideaine) Delfleet Kirkaslakka F390 Delfleet ohenne hidas F371 Delfleet MS kovete F361 Delfleet ohenne F372 Delfleet

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MIKROSEMENTTI MEDIUM KUIVAN TILAN SEINÄT.

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MIKROSEMENTTI MEDIUM KUIVAN TILAN SEINÄT. Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS 1. Cement primer- laimenna 1:1

Lisätiedot

Asennusohje ColoRex SD och EC

Asennusohje ColoRex SD och EC Asennusohje ColoRex SD och EC ColoRex on sähköä johtava PVC-laatta, jonka mitat ovat 610 x 610 x 2 mm. ColoRex on ESD-hyväksytty (Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut). ColoRex-asennuksessa käytetään

Lisätiedot

26 Jokaisen putkiremonttiopas

26 Jokaisen putkiremonttiopas ut es iv yt Nä 26 Jokaisen putkiremonttiopas 4 KORJAUS- VAIHTOEHDOT PUTKIREMONTEISSA Putkiremonttimenetelmät voidaan luokitella karkeasti viiteen kategoriaan: 1) uudet putket vanhaan paikkaan 2) uudet

Lisätiedot

D8186 ruiskutetaan puhtaalle ja pölyttömälle Envirobase HP basecoat pinnalle. Pölypyyhkeen käyttöä suositellaan.

D8186 ruiskutetaan puhtaalle ja pölyttömälle Envirobase HP basecoat pinnalle. Pölypyyhkeen käyttöä suositellaan. GLOBAL REFINISH SYSTEM Syyskuu 2011 TUOTTEET Vesiohenteinen kirkaslakka D8186 Vesiohenteisen kirkaslakan kovete D8224 Ohenne T494 Vesiohenteisen kirkaslakan häivytysohenne D8449 TUOTEKUVAUS D8186 perustuu

Lisätiedot

SATAMAT, TELAKAT JA MERENKULKUKALUSTO ZINGA GALVANOINTI YHTÄ HELPPOA KUIN MAALAUS

SATAMAT, TELAKAT JA MERENKULKUKALUSTO ZINGA GALVANOINTI YHTÄ HELPPOA KUIN MAALAUS SATAMAT, TELAKAT JA MERENKULKUKALUSTO ZINGA GALVANOINTI YHTÄ HELPPOA KUIN MAALAUS ZINGA-GALVANOINTI YHTÄ HELPPOA KUIN MAALAUS - Suojauksen kesto vastaa kuumasinkityksen kestoa. - Kuivakalvosta 96 % puhdasta

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU

ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Käyttötarkoitus: ASENNUSOHJE LIEKKI PIIPPU Hormex T600 liekki piippu on lämpöä kestävä, kaksoisseinäinen savupiippujärjestelmä, joka on valmistettu 1.4828 lämpöä kestävästä teräksestä (ulkokuori - 1.4301)

Lisätiedot

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO VESISET Plus + ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO 50/ 75/ 100 mm SANEERAUS Kaivon asennus laattaan s.2 Kaivon asennustuurna s.3 Muhvin ja putken asennus s.4 Ylin kerros ja mutkat s.6 Seinäkiinnikkeet

Lisätiedot

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MIKROSEMENTTI MEDIUM VESIERISTETYLLE POHJALLE MÄRKÄTILAN SEINÄT.

ASENNUSOHJE AMMATTILAISELLE SATINE MIKROSEMENTTI MEDIUM VESIERISTETYLLE POHJALLE MÄRKÄTILAN SEINÄT. Suosittelemme aina käyttämään asentajaa, jolla on kokemusta mikrosementti-tuotteista. Tämä on erityisen suositeltavaa, kun kyseessä on märkätila. RAKENNE JA AIKATAULUTUS 1. Cement primer- voidaan ohentaa

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC

ASENNUSOPAS. 2-tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten EKVKHPC ASENNUSOPAS -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten -tieventtiilisarja lämpöpumppukonvektoria varten Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta. Älä heitä sitä pois. Pidä se tallessa vastaisuuden

Lisätiedot

Enketop Pitkäikäinen pinnoite parvekkeille ja terasseille

Enketop Pitkäikäinen pinnoite parvekkeille ja terasseille Pitkäikäinen pinnoite parvekkeille ja terasseille Yksikomponenttinen pinnoitusjärjestelmä. Pitkäikäinen pinnoite parvekkeille ja terasseille Parvekkeet ja terassit eivät ainoastaan altistu jatkuvasti kovalle

Lisätiedot

MCF julkisivun korjausmenetelmä. Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy

MCF julkisivun korjausmenetelmä. Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy Microbe Control Finland Oy TaloTerveys Lajunen Oy MCF Julkisivun korjausmenetelmä on tarkoitettu kosteusvaurioituneiden julkisivujen lämpötaloudelliseen kunnostukseen sekä kosteusperäisten terveyshaittojen

Lisätiedot

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET

15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Tulostettu 9.7.2016 1 / 9 15. FESCOTOP-LATTIASIROTTEET Fescotop F10 2 Fescotop F45K 5 Jälkihoitoaine 8 Fescotop F10 2 / 9 FESCOTOP F10 Tuotekuvaus Fescotop F10 on sementtipohjainen lattiakovete, joka levitetään

Lisätiedot

Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely

Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely 13.4.2012 Lujitemuovimuotin irrotusainekäsittely Esimerkki KEVRA Oy Erkki Ahopelto Komposiittiteollisuuteen suunniteltujen Chemleaseirrotusaineiden toimintatapa Chemlease irrotusaineiden irrotuskyky perustuu

Lisätiedot

BianCoat (B-BC-101b/bm) NESTEMÄINEN NANOLASIPINNOITE

BianCoat (B-BC-101b/bm) NESTEMÄINEN NANOLASIPINNOITE BianCoat (B-BC-101b/bm) NESTEMÄINEN NANOLASIPINNOITE PITKÄIKÄINEN SUOJA PINNOILLE KÄYTTÖKOHTEET: Lattiapinnat kuten puu-, laatta-, kivi- ja muovipintaiset lattiat Metallipinnat Posliiniset ja keraamiset

Lisätiedot

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ

MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI BETONIN VESITIIVISTYS KRISTALLOINTIMENETELMÄLLÄ MSS KRISTALLOINTI Pysyvä ratkaisu uusprojekteihin vesitiivistää ja suojaa betonin Monikäyttöinen käsittely vanhoille rakenteille korjaa

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Pintakäsittelyn huomioonottaminen teräsrakenteiden suunnittelussa

Pintakäsittelyn huomioonottaminen teräsrakenteiden suunnittelussa 1 (6) Pintakäsittelyn huomioonottaminen teräsrakenteiden suunnittelussa P intakäsittelyn kestävyys riippuu aina tehdyistä kokonaisratkaisuista. Onnistuneeseen lopputulokseen vaikuttavat monet muutkin tekijät

Lisätiedot

DP3000 on suoraan päällemaalattavissa Deltron UHS Progress tai Envirobase High Performance tuotteilla.

DP3000 on suoraan päällemaalattavissa Deltron UHS Progress tai Envirobase High Performance tuotteilla. GLOBAL REFINISH SYSTEM Marraskuu 2011 TUOTEKUVAUS D8511 vaalean harmaa G1 D8515 harmaa G5 D8517 tumman harmaa G7 D8225 kovete D8718/19/20 ohenteet DP3000 on 2K hiomapohjamaalien sarja, joka sopii laajalti

Lisätiedot

EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN AF/ARMAFLEX -TUOTTEEN KANSSA

EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN AF/ARMAFLEX -TUOTTEEN KANSSA EDISTYKSELLINEN PUTKEN TUKI NOPEAA ASENNUSTA JA KONDENSAATION HALLINTAA VARTEN AF/ARMAFLEX -TUOTTEEN KANSSA Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Varma Euroclass B/BL-s3,d0 ja suuri vesihöyryn siirtymiskestävyys

Lisätiedot

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus

Construction. Sika MultiKit. Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja. korjausmassa. Tuotekuvaus Tuotetietoesite Painos 24/04/2008 Tunnus no: 02 04 02 03 001 0 000024 Sika Multikit Sika MultiKit Kaksikomponenttinen monikäyttöinen muovaus- ja korjausmassa Construction Tuotekuvaus Käyttökohteet Ominaisuudet

Lisätiedot

Toukokuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Epoksi täytepohjamaali

Toukokuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Epoksi täytepohjamaali GLOBAL REFINISH SYSTEM Toukokuu 2008 Epoksi täytepohjamaali Kovete TUOTEKUVAUS on VOC yhteensopiva, hiottava, 2K epoksi täytepohjamaali. Helppokäyttöinen, hyvin hiottavissa ja erinomaiset tartuntaominaisuudet

Lisätiedot

UV Speedprime - UV Kuivattava Pohjamaali P P UV Speedprime - UV Kuivattava Pohjamaali P UV Speedprimerin Aktivaattori

UV Speedprime - UV Kuivattava Pohjamaali P P UV Speedprime - UV Kuivattava Pohjamaali P UV Speedprimerin Aktivaattori Tuotetiedote Kesäkuu 2014 VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN H5110V UV Speedprime - UV Kuivattava Pohjamaali P110-5001 Tuote Kuvaus P110-5001 UV Speedprime - UV Kuivattava Pohjamaali P275-5002 UV Speedprimerin Aktivaattori

Lisätiedot

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO VESISET Plus + ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO 50/ 75/ 100 mm Siivilämuhvin ja putken asennus s.2 Ylin kerros ja mutkat s.4 Seinäkiinnikkeet s.6 Puhdistusputken asennus s.9 Kattokaivo s.11

Lisätiedot

Tekninen tietolehti StoPox 452 EP

Tekninen tietolehti StoPox 452 EP EP-pohjuste Ominaista Käyttö Ominaisuudet Ulkonäkö Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia sisä- ja ulkokäyttöön lattiapinnoilla kapillaari- ja huokostäyttöön sementtiperustaisilla alustoilla pohjusteena kosteilla

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13

Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30. Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 Asennus- ja käyttöohjeen käännös SEPREMIUM 30 Kompressorilauhteiden öljynerotusyksikkö 04/13 TOIMINTA SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Teräksen kemialliset ja mekaaniset esikäsittelyt. Juha Kilpinen

Teräksen kemialliset ja mekaaniset esikäsittelyt. Juha Kilpinen Teräksen kemialliset ja mekaaniset esikäsittelyt Juha Kilpinen Sisältö Fosfatointi esikäsittelynä Rautafosfatointi Sinkkifosfatointi Korvaavat esikäsittelyt Terästyön viimeistely Suihkupuhdistus Fosfatointi

Lisätiedot

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään.

esteittä valumaan kappaleiden ja putkien sisään eikä ilmalukkoja pääse syntymään. 1 1. Tuuletus- ja ripustusaukot Sinkittävät kappaleet tulee suunnitella siten, ettei niihin jää umpinaisia tiloja ja taskuja. Aukotuksen ansiosta sinkki pääsee virtaamaan rakenteiden sisään ja ulos, eikä

Lisätiedot

Järjestelmätiedote. Muovisosien maalausjärjestelmä

Järjestelmätiedote. Muovisosien maalausjärjestelmä Järjestelmätiedote. Muovisosien maalausjärjestelmä Tällä yleiskäyttöisellä maalausjärjestelmällä voidaan pinnoittaa kaikki ajoneuvojen ulkopinnoissa yleisesti esiintyvät muoviosat helposti ja luotettavasti

Lisätiedot

Fireflex -palosuojamaali

Fireflex -palosuojamaali Käyttöseloste uusittu 13.11.2007 VARMENNETTU KÄYTTÖSELOSTE Liitteet uusittu 14.2.2008 TRY-69-2007 Fireflex -palosuojamaali Valmistaja Tikkurila Coatings Oy Kuninkaalantie 1 01300 VANTAA Varmennetun käyttöselosteen

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla)

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 3 / 2 / 2015 Hyvän sisäilman osatekijät Estetään ulkoa

Lisätiedot

METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN. Opas täydelliseen metallinsuojaukseen!

METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN. Opas täydelliseen metallinsuojaukseen! METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN ULOS&SISÄLLE ULOS&SISÄLLE Opas täydelliseen metallinsuojaukseen! Aina oikea maali metallille! Hammerite Hammerite metallimaaleilla voidaan käsitellä kaiken tyyppisiä metallipintoja

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE. 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT. A. Asennusohje B. Huolto-ohje. C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE. 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT. A. Asennusohje B. Huolto-ohje. C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE 06/2010/rev.2012 LAMELLIPATTERIT A. Asennusohje B. Huolto-ohje C. Vaatimustenmukaisuusvakuutus A. ASENNUSOHJE YLEISTÄ Vesipatterit voidaan asentaa joko pysty- tai vaaka-asentoon,

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

N:o 837 4123 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUVOJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET

N:o 837 4123 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUVOJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET N:o 837 4123 Liite 1 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET 1. Maalien ja lakkojen alaluokat a) Sisäseinien ja -kattojen himmeillä maaleilla ja pinnoitteilla tarkoitetaan

Lisätiedot

Varmista että maalattava pinta on kauttaaltaan puhdistettu ja kuiva ennen ja jälkeen esikäsittelyn.

Varmista että maalattava pinta on kauttaaltaan puhdistettu ja kuiva ennen ja jälkeen esikäsittelyn. GLOBAL REFINISH SYSTEM Joulukuu 2007 D8718 / D8719 ohenteella D8077 Valkoinen 2K HS Märkää Märälle Pohjamaali D8078 Harmaa 2K HS Märkää Märälle Pohjamaali D8237 HS Express Kovete D8238 HS Nopea Kovete

Lisätiedot

FAVORIT. FAVORIT_GUARANT_FY13_FI.indd 1 8.8.2012 9:13:13

FAVORIT. FAVORIT_GUARANT_FY13_FI.indd 1 8.8.2012 9:13:13 FAVORIT FAVORIT_GUARANT_FY13_FI.indd 1 8.8.2012 9:13:13 Päivittäinen käyttö vaatii ruoanlaittoastioilta paljon. FAVORIT on korkealaatuinen ruoanlaittoastiasarja. Sarjan tuotteet testataan huolellisesti,

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Käyttötekninen tiedote.

Käyttötekninen tiedote. Käyttötekninen tiedote. Permasolid HS timanttikirkaslakka 8450 Permasolid HS timanttikirkaslakka 8450 on VOC-raja-arvot täyttävä (VOC-arvo

Lisätiedot

FIRE SEALANT 400 FIRE SMOKE ACOUSTIC. Tekninen tuoteseloste ja asennusohje. Palokatkosilikonimassa

FIRE SEALANT 400 FIRE SMOKE ACOUSTIC. Tekninen tuoteseloste ja asennusohje. Palokatkosilikonimassa Tekninen tuoteseloste ja asennusohje FIRE SEALANT 400 muut markkinointinimet: Fire Mate / SafeSeal FSA 120 Palokatkosilikonimassa Tuoteseloste Tuotekuvaus on 1-komponenttinen, paloa ja savukaasujen etenemistä

Lisätiedot

Asennusohje PEM1366FIN 2012-06

Asennusohje PEM1366FIN 2012-06 Asennusohje PEM1366FIN 2012-06 SUOMI KYLMÄKUTISTE JATKO YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA CJ11.42 Uo/U = 20.8/36 kv, Um = 42 kv 2/10 CJ11.42 PEM1366FIN 2012-06 YLEISTÄ - Tarkista, että olet

Lisätiedot

Pikakuivaus UV-lamppua käyttäen nopeuttaa korjaustyötä perinteisiin kuivausmenetelmiin verrattuna.

Pikakuivaus UV-lamppua käyttäen nopeuttaa korjaustyötä perinteisiin kuivausmenetelmiin verrattuna. GLOBAL REFINISH SYSTEM Kesäkuu 2014 Tuotetiedote D8082 D8082 UV-kuivattava pohjamaali D8783 Aktivaattori UV-kuivattavalle pohjamaalille TUOTEKUVAUS D8082 UV-kuivattava pohjamaali on erittäin nopea ruiskuttaa

Lisätiedot

Lokakuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Vesiohenteinen epoksipohjamaali

Lokakuu 2008 TUOTEKUVAUS MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY - HIONTA MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY PUHDISTUS. Vesiohenteinen epoksipohjamaali GLOBAL REFINISH SYSTEM Lokakuu 2008 Vesiohenteinen epoksipohjamaali Kovete TUOTEKUVAUS vesiohenteinen pohjamaali tarjoaa erinomaiset eristysominaisuudet maalikalvoille jotka ovat herkkiä liuotinpohjaisille

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat

IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat Päivittäinen käyttö vaatii ruoanlaittoastioilta paljon. Ruostumattomasta teräksestä valmistetut IKEA 365+ -ruoanlaittoastiat on tarkoin testattu, jotta voisimme olla varmoja,

Lisätiedot

Premium Surfacer P , P & P Pikapohjamaali P , P & P

Premium Surfacer P , P & P Pikapohjamaali P , P & P Premium Surfacer P565-5701, P565-5705 & P565-5707 Tuotetiedote Kesäkuu 2016 TUOTTEET VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN Tuote Pikapohjamaali P565-5801, P565-5805 & P565-5807 Kuvaus P565-5801 Pikapohjamaali - Valkoinen

Lisätiedot

ACO Aplex. Läpivientitiivisteet Nopea, helppo ja edullinen asentaa. Läpivientitiivisteet

ACO Aplex. Läpivientitiivisteet Nopea, helppo ja edullinen asentaa. Läpivientitiivisteet Läpivientitiivisteet CO plex 1 Läpivientitiivisteet Nopea, helppo ja edullinen asentaa Vesitiivis ja pitkäikäinen liitos Voidaan tarvittaessa irrottaa rikkomatta ympärillä olevia materiaaleja Vaimentaa

Lisätiedot

Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet

Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet Autoteltta Original 23 m 2 Pystytysohjeet KUVAUS MALLINRO # 3,7 x 6 x 2,4 m Garage-in-a-Box Original harmaa 62790 SUOSITELLUT TYÖKALUT 11mm + /- 45 cm Lue ohjeet läpi ennen töiden aloittamista. Teltta

Lisätiedot

Uudesta katosta huolehtiminen Colorcoat HPS200 Ultra ja Colorcoat Prisma

Uudesta katosta huolehtiminen Colorcoat HPS200 Ultra ja Colorcoat Prisma Uudesta katosta huolehtiminen Colorcoat HPS200 Ultra ja Colorcoat Prisma Asuintaloihin pätevä takuu Tata Steel (entinen Corus) antaa yksittäisille asuintalosovelluksille järjestelmän toimittajan kautta

Lisätiedot

MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE

MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE MIKROSEMENTTI KÄYTTÖOHJE Kun teet lattia- ja seinäpintoja mikrosementillä, on tärkeää noudattaa näitä käyttöohjeita, jotka sisältävät tarkat ohjeet työvaiheille: 1. Puhdista ja esivalmistele (mm. tasoitus)

Lisätiedot

PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA

PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA UUSI! PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA Panssari Akva - uusien sinkittyjen peltikattojen suojaamiseen. Soveltuu vanhan, ehjän alkydimaalin päälle ilman pohjamaalausta sekä maalipinnoitettujen / muovipinnoitettujen

Lisätiedot

Asennusohje. Devicell Dry

Asennusohje. Devicell Dry Asennusohje Devicell Dry 1 Asennusohje SF Tekniset tiedot Rakenne: Alumiinilla päällystetty polystyreeni U-arvo: 3 W/m2K Koko: 50 x 100 cm (0,5 m2) Paksuus: 13 mm Alumiinin paksuus: 1 mm Eriste: 12 mm

Lisätiedot

Maalaus korroosionestomenetelmänä

Maalaus korroosionestomenetelmänä Sivu 1 / 5 Maalaus korroosionestomenetelmänä K orroosionestomaalauksella pyritään suojaamaan metallipinta korroosiolta ja samalla saamaan kohteelle haluttu ulkonäkö. Maalikalvon kyky estää korroosiota

Lisätiedot

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO. Sisällysluettelo

ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO. Sisällysluettelo ASENNUSOHJE SISÄPUOLINEN PARVEKEVEDENPOISTO Sisällysluettelo Muhvisiiviläkaivot s.3 Puhdistusputken P75 asennus s.8 Seinäkiinnikkeen asennus s.9 Putken jatkaminen s.11 Rengassiiviläkaivot s.12 1 Muhvisiiviläkaivot

Lisätiedot

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN

Lisätiedot

Kaksi komponenttinen haponkestävä epoksilaasti jolla kirkkaat kiiltävät värit. Ihanteellinen laatoituksille joilta vaaditaan hyvää puhdistettavuutta.

Kaksi komponenttinen haponkestävä epoksilaasti jolla kirkkaat kiiltävät värit. Ihanteellinen laatoituksille joilta vaaditaan hyvää puhdistettavuutta. Kaksi komponenttinen haponkestävä epoksilaasti jolla kirkkaat kiiltävät värit. Ihanteellinen laatoituksille joilta vaaditaan hyvää puhdistettavuutta. Saumaleveys 2 20 mm. 2/7 Ominaisuudet o Erittäin kestävä

Lisätiedot

Tekninen tuotetiedote Marraskuu 2006

Tekninen tuotetiedote Marraskuu 2006 Tekninen tuotetiedote Marraskuu 2006 TUOTTEET ON TARKOITETTU VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN H5620V HS+ Täytepohjamaali P565-5301, P565-5305 & P565-5307 Tuote Kuvaus P565-5301 HS+ Täytepohjamaali valkoinen -Spectral

Lisätiedot

LITOCHROM STARLIKE. Käyttökohteet:

LITOCHROM STARLIKE. Käyttökohteet: LITOCHROM STARLIKE Kaksikomponenttinen epoksikiinnitys- ja saumausaine keraamisille seinä- ja lattialaatoille sekä keraamisille että lasimosaiikeille.. Kiinnitysaineena käytettäessä, alustan tulee olla

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT 1 YLEISIMMÄT MAALATTAVAT METALLIT 1. Kylmävalssattu teräs 2. Kuumavalssattu teräs 3. Sinkitty teräs 4. Valurauta 5. Alumiini Myös ruostumatonta terästä, anodisoitua

Lisätiedot

Putken korjaus ja huolto

Putken korjaus ja huolto Putken korjaus ja huolto Laaja valikoima samalta toimittajalta. Ainutlaatuisen kestävät rakenteet. Nopeaa ja luotettavaa suorituskykyä. Tyyppi Mallien määrä Sivu Koepainepumput 2 9.2 Putkenjäädyttimet

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Mikrosementin asentaminen

Mikrosementin asentaminen Mikrosementin asentaminen 1. Pinnan valmistelu Pinnan tulee olla kauttaaltaan puhdas ja tasainen. Mikäli pinnassa on eri materiaalien yhtymäkohtia (materiaalien eri imukyky), lisää kaksi (2) kerrosta Impoxy

Lisätiedot

Sapa Korimanuaali - Korien käsittely

Sapa Korimanuaali - Korien käsittely Sapa Korimanuaali - Korien käsittely Datum 2010-12-10 Senast uppdaterad av Hans Björk Dokumentägare Fabrikschef Vetlanda Revisio 0 Dok. nr 3511 Sivu 1 (8) 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO SIVU 1 RAJOITUKSET 3 2

Lisätiedot

Tekninen tietolehti Sto Tiivistysnauha Lento Plus

Tekninen tietolehti Sto Tiivistysnauha Lento Plus Itsestään laajentuva, impregnoitu tiivistenauha Ominaisuudet Käyttö Ominaisuudet Muoto Erikoisominaisuuksia/ huomautuksia rakennusosiin rajautuvien liitoskohtien tiivistämiseen julkisivujen eristerappausjärjestelmissä

Lisätiedot

PAINEEN YKSIKÖT. - Paine on voima jaettuna pinta-alalla. - SI-järjestelmän mukainen paineen yksikkö on Pascal ( Pa ). 2 6

PAINEEN YKSIKÖT. - Paine on voima jaettuna pinta-alalla. - SI-järjestelmän mukainen paineen yksikkö on Pascal ( Pa ). 2 6 PAINEEN YKSIKÖT - Paine on voima jaettuna pinta-alalla. - SI-järjestelmän mukainen paineen yksikkö on Pascal ( Pa ). 2 6-1 Pa = 1 N/m ; 1 kpa = 1000 Pa ;1 MPa = 10 Pa Muita paineen yksiköitä ovat: - 1

Lisätiedot

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET

WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Sivu 1/8 WENDA-30kW KAMIINAN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Puh: 02-4870258, Web: www.wenda.fi, E-Mail: sales@wenda.fi Sivu 2/8 Kamiinan perustiedot: Kamiina on valmistettu merivettä kestävästä alumiinista,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN

KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN KÄYTTÖOHJE VPI7A- LASIKANNUKEITIN SISÄLLYS 1. Laitetoimituksen sisältö s.2 2. Turvaohjeet s.2 3. Varotoimenpiteet s.2 3.1 Toimenpiteet ennen laitteen liittämistä sähköverkkoon s.3 4. Merkkivalot s.4 5.

Lisätiedot

Enkolit Peltiliima Kaikille rakennusten suojapellityksille

Enkolit Peltiliima Kaikille rakennusten suojapellityksille Peltiliima Kaikille rakennusten suojapellityksille Peltiliima Pitkäaikaisille kestäville kiinnityksille! Enkolit peltiliimaa on käytetty yli 50 vuotta rakennusten suojapellitysten liimaukseen. Taloudellisesti

Lisätiedot

NORMAALI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet

NORMAALI ENERGIA-SYDÄN asennusohjeet ENERGIA-sydämet Yleistä Energia-sydämmellä tehdyt tulisijat ovat tehokkaita ja vievät vähemmän tilaa kuin perinteisesti muuratut tulisijat. Energiasydän takka voidaan asentaa suoralle seinälle tai nurkkaan!

Lisätiedot

Ennen ja jälkeen hionnan, pinta on puhdistettava huolellisesti rasvanpoistoaineella.

Ennen ja jälkeen hionnan, pinta on puhdistettava huolellisesti rasvanpoistoaineella. GLOBAL REFINISH SYSTEM WB Epoksi Pohjamaali Valkoinen WB Epoksi Pohjamaali Tumman Harmaa Kovete D8067 D8069 D8267 TUOTEKUVAUS Vesiohenteinen Epoksi Pohjamaali on low-voc 2K epoksi täytepohjamaali. Helppokäyttöinen,

Lisätiedot

Tankguard Storage. Tuoteseloste. Tuotekuvaus. Tuotetiedot. Teoreettinen riittoisuus ja suositeltava kalvonpaksuus. Käyttöalue

Tankguard Storage. Tuoteseloste. Tuotekuvaus. Tuotetiedot. Teoreettinen riittoisuus ja suositeltava kalvonpaksuus. Käyttöalue Tuoteseloste Tankguard Storage Tuotekuvaus Tankguard Storage on kaksikomponenttinen, polyamiinikovetteinen fenoli/novolac-epoksimaali. Tuote on tarkoitettu erityisesti säiliöiden maalaamiseen, ja se kestää

Lisätiedot

S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S12 ja S13 vedeneroittimet Asennus- ja huolto-ohje

S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S12 ja S13 vedeneroittimet Asennus- ja huolto-ohje 0231150/2 IM-P023-55 ST Issue 2 S1, S2, S3, S5, S6, S7, S8, S12 ja S13 vedeneroittimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6.

Lisätiedot

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 160055/1 IM-S60-17 ST Issue 1 Fig 1, Fig 12, Fig 1, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Epoxy HR. Tuoteseloste. Tuotekuvaus. Tuotetiedot. Teoreettinen riittoisuus ja suositeltava kalvonpaksuus. Käyttöalue. Sävyt

Epoxy HR. Tuoteseloste. Tuotekuvaus. Tuotetiedot. Teoreettinen riittoisuus ja suositeltava kalvonpaksuus. Käyttöalue. Sävyt Tuoteseloste Epoxy HR Tuotekuvaus Epoxy HR on kaksikomponenttinen, polyamiinikovetteinen fenoli/novolac-epoksimaali. Tuote kestää kuumuutta 205 C (401 F) asti ja sitä voidaan maalata kuumille pinnoille

Lisätiedot

DF1 ja DF2 äänenvaimentimet Asennus- ja huolto-ohje

DF1 ja DF2 äänenvaimentimet Asennus- ja huolto-ohje 1550650/3 IM-P155-07 ST Issue 3 ja äänenvaimentimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P155-07 ST

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Teknistä tietoa. Permaflex. Metallipohjat ja niiden esikäsittely ennen pinnoitusta Osa 1

Teknistä tietoa. Permaflex. Metallipohjat ja niiden esikäsittely ennen pinnoitusta Osa 1 Teknistä tietoa. Permaflex Metallipohjat ja niiden esikäsittely ennen pinnoitusta Osa 1 Vain ammattikäyttöön! Järjestelmätiedote nro SYS_950.8 /02/2008- FI 1 / 21.8.2008 Johdanto Monet tekijät ovat tärkeitä

Lisätiedot

PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE. Sulanapitoon

PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE. Sulanapitoon PST-KAKSIJOHDIN- LÄMPÖKAAPELIN ASENNUSOHJE Sulanapitoon PST-kaksijohdinlämpökaapelien asennusohje sulanapitoon Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuslämpökaapeli Maksimiteho 25 W/m, 230 V AC. Käyttökohteet:

Lisätiedot

Maskeeraa oikein. Muovituksen maskeeraus - reikä ohjaustapille ylöspäin

Maskeeraa oikein. Muovituksen maskeeraus - reikä ohjaustapille ylöspäin Maskeeraa oikein Helpottaakseen saumaustyötä (ei vuotoja) on tärkeätä että maskeeraus tehdään meidän ohjeistuksen mukaan. 1 1 2 3 2 Suosittelemme myös että saumat muovitetaan koska tämä antaa suojan kemikaaleja

Lisätiedot

RCW. RCW 3000, 5500, 7500, 10 000, RCW 5500 plus, 7500 plus. RCW lannoitteen- ja kalkinlevittimet

RCW. RCW 3000, 5500, 7500, 10 000, RCW 5500 plus, 7500 plus. RCW lannoitteen- ja kalkinlevittimet RCW RCW 3000, 5500, 7500, 10 000, RCW 5500 plus, 7500 plus RCW lannoitteen- ja kalkinlevittimet RCW lannoitteen- ja kalkinlevittimet - helppokäyttöisyys, tarkkuus ja varmuus RCW-levittimet ovat tarkoitettu

Lisätiedot

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet

STIHL AP 100, 200, 300. Turvallisuusohjeet { STIHL AP 100, 200, 300 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

Lisätiedot

NewLiner -putkiremontti UUDET PUTKET PÄIVÄSSÄ!

NewLiner -putkiremontti UUDET PUTKET PÄIVÄSSÄ! NewLiner -putkiremontti UUDET PUTKET PÄIVÄSSÄ! NewLinerin terveiset NewLiner on jätevesiputkien saneeraukseen erikoistunut yritys. Toimintamme perustana on osaava ja motivoitunut, ammattilaisista ja erikoisosaajista

Lisätiedot

METALLIN TYÖSTÖNESTEET. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LEIKKO-PROJEKTI Kuopio 13.10.2010/Petri Paganus

METALLIN TYÖSTÖNESTEET. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LEIKKO-PROJEKTI Kuopio 13.10.2010/Petri Paganus METALLIN TYÖSTÖNESTEET SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU LEIKKO-PROJEKTI Kuopio 13.10.2010/Petri Paganus MITÄ TYÖSTÖNESTEET OVAT Eri metallien koneellisessa työstössä käytettäviä nesteitä, joilla helpotetaan

Lisätiedot

Asennusohje kesäkuu 2015. Icopal Green Viherkaton räystäspellit

Asennusohje kesäkuu 2015. Icopal Green Viherkaton räystäspellit Asennusohje kesäkuu 2015 Icopal Green Viherkaton räystäspellit 1 Asennusohje Icopal Green Viherkaton räystäspellit Viherkaton räystäspeltejä on saatavana kaksi eri mallia: alaräystäälle tarkoitettu rei

Lisätiedot