Työ ja elinkeinoministeriö Muistio HYVÄ NVK HYVÄ ohjelma Liite 2. Ulla Maija Laiho, kehitysjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työ ja elinkeinoministeriö Muistio HYVÄ NVK 7.3.2013 HYVÄ ohjelma 21.2.2013 Liite 2. Ulla Maija Laiho, kehitysjohtaja"

Transkriptio

1 Työ ja elinkeinoministeriö Muistio HYVÄ NVK HYVÄ ohjelma Liite 2. Ulla Maija Laiho, kehitysjohtaja Hoito ja hoivapalvelujen viennin edistäminen HYVÄ ohjelmassa FINLANDCARE OHJELMA Marraskuussa 2011 hyväksytyn HYVÄ ohjelman strategian keskeinen tavoite on hyvinvointitoimialan kehittäminen kasvavaksi ja kansainvälistyväksi toimialaksi. Alan palvelujen kansainvälistymis ja vientiponnistelujen edistämiseksi käynnistettiin FinlandCare ohjelma (FC), jonka kärkenä ensivaiheessa on terveysmatkailu eli potilaiden tulo ulkomailta Suomeen hoidettavaksi. Kohdealueeksi valittiin Venäjä ja erityisesti Pietarin alue. Toimenpiteen määrittelyn taustalla oli TEM:n tammikuussa 2011 julkistama hoito ja hoiva alan kansainvälistymisen ja viennin linjauksia koskeva raportti. Sen lähtökohtana oli Nordic HealthCare Group Oy:n (NHG) ministeriölle vuonna 2010 laatima selvitys alan kansainvälistymisen ja viennin edellytyksistä. Em. selvityksen lisäksi Itä Suomen Yliopiston selvitti yhdessä Audiapron kanssa TEM:n toimeksiannosta, osana erikoissairaanhoidon tuottavuutta ja kapasiteettia koskevaa tutkimusta terveysmatkailuun kanavoitavissa olevan ylimääräisen kapasiteetin suuruuden julkaistavassa tutkimuksessa sen arvioidaan olevan vuositasolla liikevaihdolla mitattuna noin 90 miljoonaa euroa 1. Vuoden 2014 alusta voimaan astuva EU:n potilasdirektiivistä seuraa, että EU:n ja ETAN:n alueelta sekä Sveitsistä voidaan hakeutua hoitoon Suomeen. Tämä on mahdollisuus myös terveysmatkailulle, joka mitä todennäköisimmin tulee lisääntymään koskien erityisesti sellaisia hoitoja, joissa suomalaiset hoitotulokset ovat Euroopan huippua (esim. syövän hoito, neurokirurgia, lasten sydänkirurgia). Terveysmatkailun edistäminen FinlandCare ohjelma on käynnistetty terveysmatkailuhankkeella, jonka toteutuksesta vastaa Finpro. Se on saanut vuonna 2012 hankkeeseen euron avustuksen TEM:ltä. Vuoden 2013 rahoitushakemus on ministeriössä käsittelyssä. Ohjelmaan osallistuu 21 yritystä, ja ne maksavat ohjelmaan osallistumisesta kukin liikevaihtoon suhteutetun osuutensa 2. FinlandCare ohjelman avausseminaarit ja ohjelmaan osallistuvien yritysten esittelyt toteutettiin Pietarissa ja Moskovassa. Ohjelman terveysmatkailukärjen tueksi on rakennettu www sivusto, joka avattiin (www.finlandcare.ru). Pietarin Finpron toimistoon on palkattu venäläinen lääkäri, jonka tehtävänä on edistää suomalaisyritysten yhteistyötä 1 Tarkasteltujen toimenpiteiden kohteena olivat lonkan ja polven tekonivelleikkaukset, synnytykset, kaihileikkaukset ja rintarauhasen osittainen poisto rintasyövän hoitamisessa. 2 FC yritykset ovat : TAYS Sydänkeskus Oy, Sairaala Orton Oy, Docrates Oy, Hermes Healthcare Oy, Hotelli24 Oy, Kitinkannus ry, Yliopiston Apteekki, Plastiikkakirurgia Helena Oy, EMA Group Oy, MedFlight Finland Oy, Tekonivelsairaala Coxa Oy, HYKSin kliiniset palvelut Oy, Arte ja Orto Oy, Etelä Karjalan sosiaali ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Nordic Clinic Oy, Lääkärikeskus Aava Oy, Hattulan Perhelääkärit Oy, Amber Life Oy ja Diacor (Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö). Myös Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja Orion Oyj osallistuu ohjelmaan. 1

2 ja verkottumista vakuutusyhtiöiden ja yksityisklinikoiden kanssa sekä markkinoida yrityksiä ja osoittaa niille uusia toimintamahdollisuuksia. Hankeen edistämiseksi TEM ja Finpro järjestävät seminaarin ja siihen liittyvät yrityskäynnit Helsingissä ja Tampereella. TEM kutsuu tilaisuuteen Pietarin terveydenhuoltokomitean edustajat, noin 15 hengen delegaation. Lisäksi kutsutaan pietarilaisten ja moskovalaisten yksityisklinikoiden edustajia. Edellisen lisäksi TEM osallistuu aktiivisesti yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa myös Pohjoismaiden Neuvoston rahoittamaan Pietari Suomi Ruotsi Tanska hankkeen puitteissa Helsinkiin järjestettävään Pietarin terveydenhuoltokomitean edustajien vierailuun. TEM järjestää seminaarin julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä ja yritysten roolista terveyspalveluissa. Terveysmatkailuhanketta toteutetaan Finpron yhdessä yritysten kanssa tekemien suunnitelmien pohjalta keskittyen erityisesti palvelujen markkinointiin Venäjällä. Yhteistyössä Matkailun edistämiskeskuksen, MEK:n kanssa koordinoidaan matkailun markkinointia siten, että se tukee terveysmatkailun tavoitteita. MEK käyttää omassa markkinoinnissaan sivustoa. Markkinoinnissa tähdätään venäläisten talvella Suomeen suuntautuvanmatkailun hyödyntämiseen. FinlandCare ohjelman avaus terveysmatkailun systemaattiseksi ja koordinoiduksi lisäämiseksi on onnistunut hyvin. Yritysten yhteistyöverkosto markkinoinnin vahvistamiseksi on luotu ja terveysmatkailuosiolle laadittu strategia kohtaa Pietarin alueella sen väestöryhmän, jolle palveluja tietoisesti tullaan suuntaamaan. Tämä on myös se ryhmä, jonka matkailu Suomeen lisääntyy koko ajan. Erilaisten terveyspalvelujen käytön ja hoitojen kytkeminen Suomen käynteihin on luonnollinen askel. Suomalaisella terveydenhoidolla on erinomainen maine johtuen sekä kansainvälisesti hyvistä tuloksista eräiden vaikeiden tautien hoidossa samoin kuin eräiden erikoisalojen korkeatasoista ja maailmanlaajuisesti huippuina pidetyistä lääkäreistä. FinlandCare ohjelman seuraava askel care, hoivapalvelujen vienti Hoivapalvelujen 3 viennin edellytyksiä NHG Oy piti alussa mainitussa selvityksessään vielä verrattain heikkoina terveyspalveluihin verrattuna. Vaikka hoivapalvelualan tilanne terveyspalvelualaan verrattuna on viennin edellytysten näkökulmasta haastavampi, hoivayritysten keskuudessa on kuitenkin lisääntyvää kiinnostusta vientimahdollisuuksiin. Väestön ikääntyminen, tiettyjen erityisryhmien palvelujen jälkeenjääneisyys potentiaalisilla markkina alueilla ja teknologian, laitteiden ja apuvälineiden hyödyntämiseen perustuvat palvelukonseptit luovat realistisia mahdollisuuksia viennin kehittämiselle. Kuten terveysmatkailussa, myös hoivapuolella työ alkaa potentiaalisten yritysten kartoituksesta ja yritysten kokoamisesta yhteiseen vientiverkostoon. HYVÄ ohjelmassa asetettu valtakunnallinen kehittäjäverkosto (ELY keskukset ja muut seudullisen yrityspalvelun toimijat) on kanava, jonka avulla kyetään tunnistamaan eri alueilla toimivien yritysten KV potentiaalia. Finpron rahoitushakemus vuodelle 2013 sisältää myös edellä kuvatut hoiva alan viennin edistämistoimet. Rahoitushakemuksen tultua hyväksytyksi TEM:ssä toimenpiteet voidaan heti käynnistää. Terveysmatkailuhankkeen toteutuksen yhteydessä on venäläisiltä asiakkailta tullut myös tiedusteluja Suomesta saatavissa olevista hoivapalveluista. Kiinnostusta on ollut kotonaan kehitys 3 Sosiaalipalvelut kuten esimerkiksi vanhusten tai vammaisten palveluasuminen, kotipalvelut, lasten päivähoito, mielenterveyskuntoutus tai päihdehuollon palvelut. 2

3 vammaista lasta hoitavien perheiden hyvinvointimatkoihin, joihin liittyisi vammaisen lapsen intervallihoitoa. Suomeen suuntautuvaan matkailuun olisi selvästi liitettävissä erilaisia lyhytaikaisia hoito ja hoivapalveluja, mikä luonnollisesti edellyttää myös matkailu ja hoivayritysten yhteistyötä. Näitä mahdollisuuksia tullaan tarkemmin selvittämään yhteistyössä yritysten ja ELYkeskusverkoston kanssa kevään aikana. Asiantuntijuus, palvelujärjestelmät, konseptivienti Suomalainen sosiaali ja terveydenhoitojärjestelmä kiinnostaa maailmalla. Suosiota ei voi verrata suomalaisen peruskoulun PISA tulosten aiheuttamaan ryntäykseen, mutta tiedusteluja tutustumisvierailujen mahdollisuudesta lähinnä STM:öön ja THL:een tulee tasaisesti. Kiinnostavia konsepteja ovat vanhusten palvelutalo/päiväkeskus/hoivakotimalli, perhe ja työelämän yhdistämisen mahdollistava lasten päivähoitomalli, neuvolakonsepti, vakavien kansansairauksien kuten sydän ja verisuonisairauksien ja kakkostyypin diabeteksen ennaltaehkäisy. Viranomaisvierailujen yhteydessä yritysten viennin edistämisen näkökulman sisällyttäminen ohjelmiin on aina syytä arvioida. Matkailun edistämiskeskuksen yhteistyöverkostoon kuuluu myös matkanjärjestäjiä, jotka voivat toteuttaa tiettyihin aihealueisiin liittyviä tutustumisvierailuja (technical visits). Jatkossa selvitettävä kysymys onkin, voisivatko jotkut po. verkostoon kuuluvista yrityksistä erikoistua hyvinvointipalvelukonsepteihin liittyviin tutustumisvierailuihin erityisesti silloin, kun painopisteenä ovat yritysten tuottamat palvelut ja vierailijaryhmät edustavat joko maansa elinkeinopoliittisia viranomaisia ja/tai yrityksiä. KUVA: FinlandCare kokonaisuus 3

4 FinlandCare toiminnan koordinoitu toteutus FinlandCare ohjelman laajentuessa ja toimintojen käytännön toteutuksen jakaantuessa myös maantieteellisesti kohdemaihin on perusteltua koota koordinaatioryhmä, joka koostuu TEM:n, Finpron ja ohjelmaan osallistuvan yrityskentän edustuksesta. Hoito ja hoivapalvelualan kansainvälistymiseen liittyviä, julkiseen rahoitukseen perustuvia kehittämishankkeita on toteutettu jo pitkään mm. TEM:n hallinnonalan rahoitustuella. Niitä ovat osaamiskeskusohjelman hyvinvointioske:ssa toteutettu työ, vuoden 2011 lopussa päättyneen koheesio ja kilpailukykyohjelman (KOKO) hyvinvointiverkoston toiminta, yksittäisten alueiden eri toimijoiden, mm. seudullisten elinkeinoyhtiöiden hankkeet sekä Tekesin rahoitus ko. toimialan yritysten kansainvälistymishankkeisiin. Edellä tiivistetysti kuvatun tyyppisiin, alueellisten toimijoiden Venäjä aktiviteetteihin on liittynyt myös koordinoimattomuutta ja heikkoa tiedon kulkua, minkä seurauksena mm. Pietarin konsulaatissa ja Finprossa on kiinnitetty huomiota toiminnan kuormittavuuteen. Myös Venäjän viranomaisten lienee vaikea ymmärtää, kuinka Pietarin kaupungin asukaslukua vastaavassa Suomessa ei kyetä kokoamaan hankkeita ja toimijoita yhteistyöhön. Finland Team hengessä tulisikin TEM:n hallinnonalan koota hoito ja hoivapalvelualan yritysten kansainväliseen liiketoimintaan liittyvät prosessit FinlandCare sateenvarjon alle. Kun myös OS KE rahoitus päättyy vuoden 2013 lopussa ja uusi Innovatiiviset kaupungit (INKA) sopimusmenettely käynnistetään sen tilalle, on luontevaa, että OSKE:ssa päättyvät prosessit synkronoidaan relevantein osin FinlandCare ohjelmaan. INKA ohjelman toteutuksessa koordinoitu yhteistyö FinlandCare ohjelmaan tulee varmistaa koskien niitä kaupunkeja, joissa hyvinvointipalvelujen vienti on INKA ohjelman keskeinen painopiste. FinlandCare toiminnan organisointi Yhteenveto esityksistä FinlandCare ohjelmaa toteutetaan hankemuotoisesti ja hankerahoituksella. Sen myötä on kuitenkin rakentumassa pysyviä toimintamalleja, joiden ylläpito ja kehittäminen tulee turvata senkin jälkeen, kun hanketyö päättyy. Hoito ja hoivapalvelujen kansainväliset markkinat kasvavat nopeaa vauhtia ja väestön ikääntyminen sekä ns. elintasosairauksien yleistyminen mm. väkirikkaissa kasvavissa Aasian talouksissa luo mahdollisuuksia suomalaisella asiantuntemukselle, osaamiselle ja yrityksille sekä palveluissa että teknologiaan perustuvien laitteiden, apuvälineiden ja prosessien viennissä. Muistion alussa mainitussa selvityksessään NHG esitti Ruotsin mallin, Swecare kaltaisen toimijan organisoimista Suomeen 4. Käytännössä se merkitsisi julkisen ja yksityisen sektorin yhteisen organisaation perustamista vuoden 2015 alusta lukien ottamaan vastuu FinlandCaretoiminnoista ja niiden kehittämisestä. Valmistelu on syytä käynnistää yhteistyössä alan toimialaja yrittäjäjärjestöjen, yritysten, kehittämisorganisaatioiden, TEM:n hallinnonalan toimijoiden samoin kuin muiden keskeisten hallinnonalojen kanssa kevään 2013 aikana. TEM:n strategisen HYVÄ ohjelman hoito ja hoivapalvelujen kansainvälistymistä ja vientiä koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi 4 SWECARE on Ruotsin hallituksen ja sosiaali ja terveysalan toimijoiden vuonna 1978 perustama yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon säätiö. Säätiön tehtävänä on koota yhteen alan toimijat ja raivata tietä ruotsalaiselle osaamiselle kansainvälisillä markkinoilla. Sen jäseninä on julkisia organisaatioita ja 350 yksityistä toimijaa. Säätiötä pidetään terveysteknologian, lääketeollisuuden ja palvelujen viennin avaintoimijana (www.swecare.se). 4

5 jatketaan FinlandCare ohjelman terveysmatkailuhanketta kohdealueena ensisijaisesti Venäjä; analysoidaan vuoden 2013 aikana EU:n potilasdirektiivin voimaan astumisen vaikutuksia terveysmatkailun ja sen markkinoinnin näkökulmasta ja arvioidaan muita potentiaalisia markkina alueita TeamFinland toimijaverkostoa hyödyntäen käynnistetään hoivapalveluyritysten vientipotentiaalia ja kiinnostusta koskeva kartoitus ja kootaan alan yritysten yhteistyö ja kansainvälistymisverkosto kevään 2013 aikana yhteistyössä Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen ja Matkailun Edistämiskeskuksen kanssa selvitetään suomalaisiin hoito ja hoivapalveluihin liittyvän kansainvälisen kiinnostuksen edellyttämien palvelujen tuotteistamisen ja markkinoinnin vaihtoehdot ja tehdään tarvittavat esitykset käynnistetään valmistelut FinlandCare toiminnan jatkuvan kehittämisen edellyttämiksi organisatorisiksi ratkaisuiksi. Kootaan FinlandCare toimintaa koordinoiva ja ohjaava ryhmä TEM:n ja sen hallinnoalan toimijoiden sekä toimiala ja yrittäjäjärjestöjen ja yritysten edustajista. 5

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi

Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti. - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Hoito- ja hoivapalvelujen kansainvälistyminen ja vienti - mahdollisuudet sekä työryhmän ehdotukset strategisiksi linjauksiksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 2/2011 Hoito- ja hoivapalvelujen

Lisätiedot

HYVÄ-OHJELMA 2011 2015

HYVÄ-OHJELMA 2011 2015 Hyvinvointialan työ- ja elinkeinopoliittinen kehittäminen HYVÄ HYVÄ-OHJELMA 2011 2015 Toimintakertomus 2011 2012 Toimintasuunnitelma 2013 2015 Lukijalle Työ- ja elinkeinoministeriön strategisen HYVÄ-ohjelman

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut

Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Hoito- ja hoivapalveluyritykset kasvuun ja kansainvälistymiseen Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan julkiset yrityspalvelut Sisällys 1. ELY-keskus 7 Yritysten kehittämispalvelut asiantuntijapalveluita

Lisätiedot

Julkisesti rahoitettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen kaupallistaminen ja vienti osana suomalaisen hyvinvointiklusterin vienninedistämistä

Julkisesti rahoitettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen kaupallistaminen ja vienti osana suomalaisen hyvinvointiklusterin vienninedistämistä Julkisesti rahoitettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen kaupallistaminen ja vienti osana suomalaisen hyvinvointiklusterin vienninedistämistä KTM Julkaisuja 25/2007 Marko Salonen Tero Lausala Mine Kortel

Lisätiedot

HYVÄ 2013 2015 toimenpiteet toteutuma ja toimenpiteet 2014 2015, aikataulutus kevät 2014 18.11.2013

HYVÄ 2013 2015 toimenpiteet toteutuma ja toimenpiteet 2014 2015, aikataulutus kevät 2014 18.11.2013 HYVÄ 2013 2015 toimenpiteet toteutuma ja toimenpiteet 2014 2015, aikataulutus kevät 2014 18.11.2013 PALVELUMARKKINOIDEN TOIMIVUUDEN KEHITTÄMINEN Tavoite ja toimenpide Vastuuhenkilö Yhteistyökumppanit Aikataulu

Lisätiedot

ESISELVITYS OSA A. Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys ESISELVITYS 1(26) 28.01.2008

ESISELVITYS OSA A. Service Park Provider Oy SPP Palveluverkkojen kehitys ESISELVITYS 1(26) 28.01.2008 ESISELVITYS 1(26) ESISELVITYS OSA A PIENTEN PALVELUTUOTTAJIEN VERKOSTOITUMISMAHDOLLISUUDET JA PALVELUJEN TILAAJAINTERESSIT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA Virpi Pyykkö Upi Heinonen

Lisätiedot

ESISELVITYS OSA A. 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen Petri Sipilä

ESISELVITYS OSA A. 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen Petri Sipilä 11 ESISELVITYS OSA A PIENTEN PALVELUTUOTTAJIEN VERKOSTOITUMISMAHDOLLISUUDET JA PALVELUJEN TILAAJAINTERESSIT IKÄÄNTYVIEN HENKILÖIDEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA 28.01.2008 Virpi Pyykkö Upi Heinonen

Lisätiedot

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma

2 0 0 7-2 013. Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2 0 0 7-2 013 Hyvinvoinnin klusteriohjelma Hyvinvoinnin klusteriohjelma 2007 2013 Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 Ohjelma-asiakirja Toimitus: Minna Hendolin, Ilkka Vartiainen, Pasi Sorvisto, Marianne Dannbom,

Lisätiedot

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006

LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 17 Hilkka Heinonen (toim.) LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYSHAUTOMO 1996 2006 Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 17 Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 154/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta ja sosiaalihuoltolain 52 :n kumoamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT

PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT PROJEKTIVIENNIN ESISELVITYSTEN JA KOHDEMAASSA TOTEUTETTAVAN PILOTOINNIN RAHOITUS- JA TUKIMUODOT TAMMIKUU 2013 0 ESIPUHE Selvityksen tavoitteena oli vertailla sitä, miten muut maat edistävät yritystensä

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus

Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2 2011 Ilmastomuutoksen hillinnän, materiaalitehokkuuden ja jätehuollon innovaatioiden rahoitus Marja-Leena Kosola YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 2

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN

TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN TOIMENPIDEOHJELMA KAUPUNGIN YRITYSMYÖNTEISYYDEN JA TYÖLLISYYDEN LISÄÄMISEKSI SEKÄ AVAINTOIMIALOJEN KASVUEDELLYTYSTEN VAHVISTAMISEKSI LUONNOS 22.5.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMENPITEET KAUPUNGIN

Lisätiedot

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners

HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys. Salivirta & Partners HoivaSuomi.fi-verkkopalvelun esiselvitys Sisältö 1 TOIMEKSIANTO... 4 2 TAUSTAA JA TAVOITTEITA... 4 2.1 HYVINVOINTIALAN TYÖ- JA ELINKEINOPOLIITTISET KEHITTÄMISTAVOITTEET... 4 2.2 IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUSUOSITUKSIA...

Lisätiedot

Kuntien parhaat käytännöt

Kuntien parhaat käytännöt Kuntien parhaat käytännöt Muistio valtakunnallisista ja alueellisista julkisen ja yksityisen alan yhteistyöhankkeista Helsinki 10.03.2009 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI

KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 112 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\KEHITTÄMISRAHASTO 2005 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2005 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2006 2 Julkaisija: Keski-Suomen

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 2 Sisällys 1 JOHDANTO 1.1. Yritys-Suomi- palvelu-uudistuksen lähtötilanne 1.2 Organisoituminen; työryhmät ja tehtävät

Lisätiedot

Kaupasta kumppanuuteen

Kaupasta kumppanuuteen SITRAN RAPORTTEJA Suomella ei ole varaa olla sijoittamatta Venäjään, toteaa strategiatyöryhmä. Venäjän positiivinen talouskasvu ja hyödyntämätön potentiaali tarjoavat Suomen taloudelle erinomaisia uusia

Lisätiedot

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT

Vastaanottaja. Tredea. Asiakirjatyyppi. Raportti. Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Vastaanottaja Tredea Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.5.2015 YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT YHTEENVETORAPORTTI KANSAINVÄLISTYMISSETELIT Ramboll P.O. Box 25 Säterinkatu 6 FI-02601 ESPOO

Lisätiedot

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta

Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Tekesin katsaus 292/2012 Hyvinvoiva yhteiskunta ja ympäristö Katsaus Tekesin vaikuttavuudesta Mari Hjelt, Päivi Luoma, Aki Pesola, Mari Saario, Vesa Kämäräinen, Anna Maksimainen ja Jarkko Vesa 10 Mari

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma

Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Suomi osaamispohjaiseen nousuun Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan toimintaohjelma Opetus- ja kulttuuriministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö 12.12.2012 2 TUTKIMUS- JA INNOVAATIONEUVOSTOLLE Tutkimus- ja

Lisätiedot

NYKYTILA ANALYYSI AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN NYKYTILASTA. Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke

NYKYTILA ANALYYSI AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN NYKYTILASTA. Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke NYKYTILA ANALYYSI AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN NYKYTILASTA Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Mervi Jansson, Omnia Kirsi Koivunen, JAO Päivi Puutio, TAKK Ulla Virtanen, TAKK Reijo Haapalahti,

Lisätiedot

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi

Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Joulukuu 2010 Hare: SM053:01/2008 1 JOHDANTO... 3 2 YHTEENVETO... 4 3 TYÖVOIMAN MAAHANMUUTON TILANNEKATSAUS... 6 3.1 MAAHANMUUTON MERKITYS TYÖVOIMAN

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot