Ohjeet rakennusluvan saajalle ja vastaavalle työnjohtajalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohjeet rakennusluvan saajalle ja vastaavalle työnjohtajalle"

Transkriptio

1 Ohjeet rakennusluvan saajalle ja vastaavalle työnjohtajalle 1. YLEISTÄ Rakennusluvan saajan ja vastaavan työnjohtajan tulee tarkoin tutustua rakennuslupapäätökseen ja tähän ohjeeseen ennen kuin mihinkään toimenpiteeseen työmaalla ryhdytään. Lupapäätöksessä on mm. määrätty mitä erityispiirustuksia, katselmuksia ja muita selvityksiä rakennustyö edellyttää. Erityispiirustukset laaditaan Suomen rakentamismääräyskokoelman A2 mukaisesti ja toimitetaan asianomaiselle viranomaiselle riittävän aikaisessa vaiheessa ennen kunkin rakennustyövaiheen aloittamista. 2. RAKENNUSVALVONTAAN TOIMITETTAVAT PIIRUSTUKSET JA SELVITYKSET RAKENNUSLUPAPÄÄTÖKSEN MUKAISESTI 2.1. Pohjatutkimus Rakennusluvan yhteydessä tulee antaa selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista ja tarvittaessa terveellisyydestä ja korkeusasemasta sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta ja tarvittavista muista toimenpiteistä. Jos rakennuspaikalta on käytettävissä muissa yhteyksissä tehtyjen pohjatutkimusten tuloksia tai muita tietoja määrältään ja laadultaan riittävinä siten, että niiden perusteella pohjarakenteiden suunnittelu ja pohjarakentaminen voidaan luotettavasti ja turvallisesti toteuttaa, ei rakennushankkeen yhteydessä tarvitse erikseen suorittaa pohjatutkimuksia. Kaupungin tekemistä painokairauksista voi kysyä mittausosastolta p Rakennepiirustukset, 1 sarja Rakennepiirustusten liitteeksi on tarvittaessa toimitettava lujuuslaskelmat. Kosteiden tilojen rakenteista on esitettävä myös detaljit Ilmanvaihtosuunnitelmat, 1 sarja Ilmanvaihtosuunnitelmat on esitettävä sekä koneellisesta että painovoimaisesta ilmanvaihdosta. Suuremmista kohteista piirustukset tulee olla väritetty Vesi- ja viemärilaitteiden suunnitelmat, 1 sarja Lvi-suunnittelija laatii liittämiskohtailmoituksen pohjalta kvv-suunnitelmat, joiden tulee noudattaa Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1-määräyksiä; asemapiirustus, pohjapiirustus, linjakaaviot sekä tarvittaessa kaivo- ja erotinpiirustukset Ulkovärityssuunnitelmat, 2 sarjaa Jos pääpiirustuksissa ei ole esitetty julkisivuvärejä, on värityssuunnitelmat toimitettava erikseen hyväksyttäväksi. Tiilen väri on esitettävä jo pääpiirustuksissa. 3. MUILLE VIRANOMAISILLE TOIMITETTAVAT PIIRUSTUKSET TAI SELVITYKSET

2 3.1. Vesi- ja viemärilaitteiden piirustukset;asemapiirustus, pohjapiirustus, johtojen linjakaaviot, 1 sarja Suunnitelmia toimitetaan Imatran Vedelle ja myös niiden kiinteistöjen osalta, joita ei liitetä kaupungin vesija viemäriverkkoon. Lisätietoja, puh Lisäksi tulee allekirjoittaa liittymissopimus Imatran Veden tarkastustoimistossa h. 333 B. Lisätietoja puh Kaukolämpö- ja maakaasulaitteiden piirustukset;asema-ja pohjapiirustus, sekä suunnitelmat kaukolämpö- tai maakaasulaitteista, 2 sarjaa Suunnitelmat toimitetaan tarkastettavaksi lämpölaitokselle. Lisätietoja, puh Katualueen aitaaminen Katualueen pitempiaikainen käyttö rakennustyön aikana edellyttää teknisen toimen ylläpitopäällikkö myöntämää lupaa. Hakemuslomakkeita saa rakennusvalvonnasta ja ylläpitopäälliköltä. Lupa on maksullinen. Lisätietoja, puh Puiden kaato tontilla Rakennuspaikalta poistettavista puista on sovittava etukäteen metsätalousinsinööri Matti Luostarisen (puh ) kanssa, kun kyseessä on kaupungin vuokratontti ja muulloin rakennusvalvonnan kanssa. 4. RAKENNUSTYÖN TOTEUTTAMINEN 4.1. Rakennustyön aloittaminen Rakentamista ei saa aloittaa ennen kuin lupa on lainvoimainen ja tarkastettu, ettei päätöksestä ole valitettu. Valitusaika on 14 päivää rakennustarkastajan ja 30 päivää jaoston päätöksestä alkaen siitä, kun lupa on saatettu julkisesti nähtäville. Kts. rakennusluvan liitteenä oleva valitusosoitus. Rakennustyön aloittamisesta on myös ilmoitettava rakennusvalvontaan Rakennustyön johto Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei työssä ole hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa. Hyväksyntä tulee peruuttaa, jos siihen tehtävien laiminlyömisen johdosta tai muusta syystä on aihetta. Vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksyy rakennusvalvontaviranomainen. Rakennustyön vastaavan työnjohtajan kelpoisuusehdoista määrätään MRA 70 :ssä Erityisalan työnjohto Rakennustyössä voi lisäksi olla rakennusluvassa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana määrättäviä muiden erityisalojen vastuullisia työnjohtajia, kuten vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaava työnjohtaja.

3 Rakennustyön erityisalan työnjohtajien kelpoisuus arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain 123 :n 1 ja 2 momentin ja Suomen rakentamismääräyskokoelman säännösten perusteella Aloituskokous Rakennusluvassa määrätään aloituskokouksesta. Aloituskokouksen ajankohdasta on rakennushankkeeseen ryhtyvän sovittava rakennusvalvonnan kanssa ja kutsuttava kokous koolle ennen rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa on oltava läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaavat työnjohtajat Rakennustyömaan järjestys Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tiedottaa tulevasta rakentamisesta pystyttämällä rakennustyömaalle työmaataulu tai -kyltti. Työmaa on pidettävä hyvässä ja siistissä järjestyksessä. Työmaata on hoidettava niin, ettei siitä aiheudu henkilö- ja omaisuusvahinkoja, liikenne- ja muita häiriöitä tai kohtuutonta muuta haittaa ympäristölle. Maisemalliset arvokkaat puut ja merkittävät luonnontilaiset tontinosat tulee suojata työmaa-aikana huolellisesti. Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä tai rakennustyötä valvottaessa rakentajaa laatimaan tarvittavan suojaussuunnitelman. Rakentamiseen liittyvät lupa-asiakirjat, erityissuunnitelmat, katselmuspöytäkirjat ja tarkastuskertomukset tulee säilyttää huolellisesti ja ne tulee pyydettäessä esittää tarkastaville viranomaisille. Työmaalla tulee olla työmaan koon mukaiset, riittävät tilat jätehuollon järjestämiseen. Jätehuollon tulee olla suunnitelmallista huomioiden jätemäärän vähentäminen ja jätteen hyötykäyttö. Rakennustyön jälkeen työmaan huoltoparakit ja työmaa-aidat sekä vastaavat työmaarakenteet on poistettava viipymättä ja työmaa-alue siistittävä. Vahingoittunut tai likaantunut katu- tai muu alue on kunnostettava ja siistittävä välittömästi. Korvausvastuu on aiheuttajalla Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennusluvassa määrätyt tai aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt sekä työvaiheiden tarkastuksien suorittajat varmentavat tarkastuksensa rakennustyön tarkastusasiakirjaan, mihin merkitään myös rakennuttajan, suunnittelijan, urakoitsijan tai käytetyn asiantuntijan perusteltu huomautus rakennussuorituksen poikkeamista säännöistä tai määräyksistä Rakennustyön valvontaa koskevat katselmukset, tarkastukset ja ilmoitukset Rakennustyön valvonnan periaate Rakennustyön valvonnasta määrätään Suomen rakentamismääräyskokoelmassa A1. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan säännösten, määräysten ja myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla riittävät edellytykset hankkeen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.

4 Katselmukset suoritetaan ensisijaisesti vastaavan työnjohtajan ilmoituksesta. Ne on pyydettävä hyvissä ajoin ja suoritettava sellaisessa työvaiheessa, kun tarkastettavaa kohdetta ei ole peitetty, jolloin mahdollinen virhe on helposti korjattavissa. Vastaavan työnjohtajan on osallistuttava katselmuksiin Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen maastoon Ennen rakentamisen aloittamista on tilattava kaupungin maankäyttöpalvelualueelta (puh ) rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen. Merkintä on maksullinen sisältäen sijaintikatselmuksen. Rakennuksen korkeusasemaa on syytä tarkastella heti sen merkitsemisen jälkeen. Omakotitalojen korkeusaseman tarkastaminen tulee aina pyytää rakennusvalvonnasta sen jälkeen kun rakennuksen paikka on merkitty Pohjakatselmus Kun perustamiseen liittyvät kaivu- ja louhintatyöt on suoritettu, on rakennusvalvonnasta pyydettävä pohjakatselmus maaperän kantavuuden, routivuuden ja perustamissyvyyden arvioimiseksi. Rakennuspohjan laatu on selvitettävä yleensä ennakolta. Kts. kohta Sijaintikatselmus Sijaintikatselmus tilataan kaupungin maankäyttöpalvelualueelta p sen jälkeen, kun perustukset sokkeleineen tai kellarillisen rakennuksen kellariosan ulkoseinät on tehty. Jos lupapäätöksessä on edellytetty vain sijaintikatselmus, on toimenpide maksullinen Rakennekatselmus Valmiiden kantavien rakenteiden katselmus on pyydettävä ennen niiden peittämistä. Katselmus voidaan suorittaa vaiheittain Vesi- ja viemärilaitteiden katselmus Imatran Vesi suorittaa katselmukset antamiensa ohjeiden mukaisesti p Ilmanvaihtolaitteet Tarkastukset ilmoitetaan rakennusvalvontaan esim. seuraavasti. Tarkastus, kun suunnitelman mukaiset ilmanvaihtokanavat, palo- ja säätöpellit, puhdistusluukut ja äänenvaimentimet on asennettu, ennen peittämistä. Tällöin voidaan suorittaa myös kanaviston tiiveystarkastus painokokein tai silmämääräisesti, ilmanvaihtolaitoksen koosta riippuen. Tarkastus, kun palo- ja/tai lämpöeristeet on asennettu. Tarkastus ennen rakennuksen käyttöönottoa. Tällöin on esitettävä ilmanvaihdon säätöpöytäkirjat, äänitasomittaukset, mahdolliset muutospiirustukset väritettynä sekä käyttö- ja huolto-ohjeet. Ilmamäärät ja äänitaso tarkistetaan pistokokein. Omakotitalojen osalta viranomaiskatselmuksia ei tehdä.

5 Savuhormien katselmus Kun savuhormisto on muurattu valmiiksi, välipohjien kohdalta rappaukset ja palosuojaukset tehty, tulee rakennusvalvonnasta pyytää hormikatselmus Sähkölaitteiden tarkastus Sähköurakoitsija tekee 2-asuntoisten ja sitä pienempien rakennusten sähkölaitteistojen käyttöönottotarkastuksen ja laatii tarkastuspöytäkirjan, mikä on esitettävä käyttöönottokatselmuksessa. Asuinrakennuksessa, jossa on yli kaksi asuntoa tai jos asennustyö on laaja esim. sitä suojaavan sulakkeen koko on yli 35A, sähköurakoitsijan on huolehdittava varmennustarkastuksen tilaamisesta ja teettämisestä Öljylämmityslaitteiden tarkastus Öljylämmityslaitteiston saa luovuttaa käyttöön, kun laitteiston asentanut toiminnanharjoittaja on sen koekäyttänyt ja laitteisto on kaikilta osin valmis. Paloviranomainen katsastaa laitteiston kolmen kuukauden kuluessa sen käyttöönotosta. Toiminnanharjoittajan on toimitettava katsastusta varten kirjallinen todistus asennustöistä. Tarkastuspöytäkirja on esitettävä rakennuksen käyttöönottokatselmuksessa Maakaasu- ja kaukolämpölaitteet Laitteet tarkastaa kaupungin lämpölaitos p Maakaasulaitteet vain paikallisjakelun osalta Automaattiset palonilmoitus- ja sammutuslaitteet Laitteet tarkastaa Suomen Pelastusalan keskusjärjestö tai hyväksytty tarkastusliike yhdessä palolaitoksen kanssa. Paloilmoitinliikkeen asiana on pyytää tarkastusta valmistuvalle laitokselle riittävän ajoissa ennen rakennuksen tai sen osan käyttöönottoa Merkki ja turvavalaistus Tarkastus pyydetään palotarkastajalta p ennen rakennuksen käyttöönottokatselmusta Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje Pysyvään asumiseen tai työskentelyyn tarkoitetulle rakennukselle on laadittava käyttö- ja huolto-ohje, mikä voidaan edellyttää myös rakennuslupaa vaativissa korjaus- ja muutostöissä. Ohjeen on sisällettävä rakennuksen käyttötarkoitus, sen ominaisuudet sekä rakennusosien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä huomioon ottaen, tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuutta varten. Tarkempia tietoja on Suomen rakentamismääräyskokoelmassa A Rakennuksen käyttöönotto- ja loppukatselmus Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on katselmuksessa hyväksytty. Muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen olennaisesti

6 vaikuttavat tarkastukset on suoritettava tätä aikaisemmin. Mahdollisesti vaaditun rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen on oltava riittävässä laajuudessaan valmis ja luovutettavissa rakennuksen omistajalle. Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan ja sen yhteenveto tulee luovuttaa loppukatselmuksessa lupa-asiakirjoihin arkistoimista varten. 5. YHTEYSTIEDOT Rakennusvalvonta os. Kaupungintalo Virastokatu Imatra Sähköpostiosoite Rakennuslupahakemusten vastaanotto yleisöpalvelu p Rakennusluvat rakennustarkastaja Ritva Ihalainen p Rakennustöiden rakenteellinen valvonta, rakennesuunnitelmat ja lupavalmistelu sekä vastaavan työnjohtajan hyväksyminen tarkastusinsinööri Matti Pöljö p Pientalojen laajennus- ja korjaustöiden valvonta, korjausrakentamisen neuvonta sekä maalämpökaivon/putkiston lupahakemusten valmistelu ja valvonta tarkastusrakennusmestari Juha Luukkonen p Korjaus ja energia-avustukset Korjausrakennusinsinööri Pertti Purovaara p Kvv- ja iv-suunnitelmat ja -tarkastuksen sekä kvv- ja iv-työnjohtajat p Rakennuspaikan/tontin hakeminen Kaupungintalo 3. krs. asiakaspalvelupiste huone 380 Kiinteistösihteeri Marja Kurki, p Kiinteistösihteeri Eila Kurki, p sähköposti: Varaamis- ja vuokrasopimukset Kiinteistösihteeri Eila Kurki, p Rakennuspaikan merkintä ja maaperätutkimukset Kaupungintalo Virastokatu 2

7 55100 Imatra p Puiden kaato Metsätalousinsinööri Matti Luostarinen, p Pelastuslaitos (Sulattimo) os. Sulattimonkatu Imatra p (virka-aikana) palotarkastusinsinööri, p Ympäristöterveys- ja suojelu os. Tainionkoskentie 14, Imatra terveystarkastajat, radon, p haja-asutusalueen jätevesikäsittely, p Imatran Vesi Oy os. kaupungintalo, Virastokatu 2, Imatra liittämiskohtailmoitukset, sopimukset, työtilaukset, vesimittarin asennus vesihuoltoinsinööri Pertti Väätäinen, p Lämpölaitos os. Kuusirinne 30, Imatra kaukolämpöpäällikkö Risto Tahvanainen, p Imatran Seudun Sähkö os. Karhumäenkatu 2, Imatra Tekninen asiakaspalvelu, p.(05) tontilla jo mahdollisesti olevat johdot, p. (05) väliaikaisen työmaasähköliittymän tilaus, p. (05) TeliaSonera finland Oyj TeliaSoneran valtakunnallinen asiakaspalvelunumero Puh Puh Kaapelinäytöt Haja-asutusalueen tieliittymäluvat Kaakkois-Suomen EY-keskus Liittymäasiantuntija Jukka Tamminen, p

Rakennustyön valvonta

Rakennustyön valvonta A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Asunto- ja rakennusosasto 1 Rakennustyön valvonta MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2000 Ympäristöministeriö on maankäyttö- ja rakennuslain 13 :n (132/1999)

Lisätiedot

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan

Kunnon. Gourmet kokki KAIKKEA EI TARVITSE TEHDÄ ITSE! Asennuspalvelu Kysy meiltä lisää. K-rauta 75 on omakotiasujan Kunnon ammattilainen alallaan - K-rauta 75 on rakentamisen, remontoinnin ja pihapiirin kunnostamisen Gourmet kokki. Asiantunteva henkilökuntamme osaa kunnon reseptit omakoti-asumisen tarpeisiin - kuinka

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA

HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA HAMINAN KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONNAN LAATU- JA TOIMINTASUUNNITELMA 14.12.2012 1 Sisällysluettelo 1. Rakennusvalvonnan laatupolitiikka...2 1.1 Toiminta-ajatus..2 1.2 Palvelua ohjaavat tavoitteet.2 1.3 Toiminnalliset

Lisätiedot

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA

LAPPAJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSVALVONTA KUN RYHDYT RAKENTAMAAN: 1. Tontin hankinta ja rakennusoikeuden varmistus Lappajärven kunnan omistamia tontteja voi tiedustella kunnan Teknisestä toimistosta. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Erityispiirustukset 13 Rakennushankkeen työnjohtajat 15 Tonttiliittymät 16 Katselmukset 17 Yhteistiedot 20 Linkit 21

Sisällysluettelo. Erityispiirustukset 13 Rakennushankkeen työnjohtajat 15 Tonttiliittymät 16 Katselmukset 17 Yhteistiedot 20 Linkit 21 Sisällysluettelo Karkkilan kaupungin rakentamisopas 3 Viraston aukioloajat 3 Karkkilan kaupungin tonttitarjonta 4 Rakentamisen edellytykset 4 Rakennussuunnitelmat 5 Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS

HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS HATTULAN KUNTA Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS 2 HATTULAN KUNTA Rakennusvalvonta Parolantie 42 13720 PAROLA RAKENTAJAN OPAS LUVAN HAKEMINEN JA ASIAKIRJAT Hattulassa rakennuslupaa haetaan joko

Lisätiedot

A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006

A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006 A1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Määräykset ja ohjeet 2006 1 Ympäristöministeriön asetus rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin

RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin RAKENNA RIIHIMÄELLÄ Rakentajan opas viranomaispalveluihin Riihimäen kaupunki Tekniikan ja ympäristön toimiala Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki Päiväys 2/2015 Sisällysluettelo: Oma koti Riihimäelle...

Lisätiedot

OPAS PIENTALORAKENTAJILLE

OPAS PIENTALORAKENTAJILLE OPAS PIENTALORAKENTAJILLE RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄN SANASTO KVV IV Kerrosala Hulevedet Kiinteistön vesi- ja viemäri Ilmanvaihto Kerrosala rakennusoikeudellisena käsitteenä on rakennuksen kerrosten yhteenlaskettu

Lisätiedot

Suomussalmen Kunta Rakentajan opas

Suomussalmen Kunta Rakentajan opas Suomussalmen Kunta Rakentajan opas Tämä opas on tarkoitettu rakentajille. Oppaassa selvitetään tontin tai muun rakennuspaikan hankinta ja rakentamisen eri vaiheet. Opas soveltuu kaikkeen Suomussalmen kunnan

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015

SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015 SUUNNITELMASTA TALOKSI Opas rakentajalle 2015 www.tampere.fi/asuminenjarakentaminen/rakentaminen/rakennusvalvonta/laitjaohjeet Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell palvelupiste.frenckell@tampere.fi

Lisätiedot

RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012

RAKENTAJAN OPAS Hämeen 1 linn 1 an / kau 2 punki 4/2012 RAKENTAJAN OPAS Hämeenlinnan 11/2 kaupunki 4/2012 Sisällysluettelo Haluatko rakentaa oman kodin...3 Mieti rahoitus...3 Hanki sopiva tontti tai rakennuspaikka...3 Varauspäätös...4 Valitse suunnittelijat

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC

Kajaanin kaupunki Rakennusvalvonta PIENTALORAKENTAJAN ABC PIENTALORAKENTAJAN ABC 1 Sisällysluettelo 1. MIHIN LUPAA TARVITAAN?... 4 YLEISTÄ... 4 LUPAMUODOT... 4 2. LUPAPROSESSI... 7 YLEISTÄ... 7 NAAPURIN KUULEMINEN... 8 KAAVAMAHDOLLISUUDET... 8 RAKENNUSJÄRJESTYS...

Lisätiedot

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS

17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS +107,61 2. +104,60 4. 2. 3. KAAKKOON 4. +96,00 PIENTALO - OHJE 2009 17.3.2009 KUOPION KAUPUNGIN RAKENNUSVALVONTA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAIS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...5 1. YLEISTÄ...5 2. MILLAINEN

Lisätiedot

OMA KOTI JYVÄSKYLÄÄN OPAS PIENTALORAKENTAMISTA SUUNNITTELEVALLE

OMA KOTI JYVÄSKYLÄÄN OPAS PIENTALORAKENTAMISTA SUUNNITTELEVALLE OMA KOTI JYVÄSKYLÄÄN OPAS PIENTALORAKENTAMISTA SUUNNITTELEVALLE OMA KOTI JYVÄSKYLÄÄN Pientalorakentaminen on ollut Jyväskylässä vilkasta jo vuosia. Jyväskylä myöntää eri puolilta kaupunkia vuosittain kysynnän

Lisätiedot

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

SUUNNITELMASTA. Lokakuu 2003. Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi SUUNNITELMASTA TAL ALOKSI RAKENT AKENTAJ AJAN AN OPAS VIRANOMAISP ANOMAISPAL ALVELUIST VELUISTA Lokakuu 2003 Tampereen kaupunki - Palvelupiste Frenckell - (03) 3146 6700 Palvelupiste.Frenckell@tt.tampere.fi

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE

KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE KÄYTÄNNÖN OHJEITA RAKENTAJILLE Julkaisija SATAKUNNAN KUNNALLISRAKENNUSMESTARIT JA -INSINÖÖRIT AMK RY 13. UUDISTETTU PAINOS 2011-2013 Ohjeita rakentajille...1 2 Lukijalle Kädessäsi oleva Käytännön ohjeita

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA

RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA Opinnäytetyö (AMK) Rakennustekniikka Tuotantojohtaminen 2013 Markku Aro RAKENNUSTYÖN ALOITUS- KOKOUSKÄYTÄNTÖJEN YHTEINEN TULKINTA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Rakennustekniikka/

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS KAUNIAISTEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I. LUKU YLEISTÄ... 3 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 2 Rakentamistapaohjeet... 3 3 Rakentamisen sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin...

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Aika: 09.04.2014 klo 17:30-18:15 Paikka: Kokoushuone 3, Kaupungintalo LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 16 Kokouksen järjestäytyminen 3 17 Viranhaltijan päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA

OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA OHJEITA RAKENTAMISEN LUVISTA JA LUPIEN HAKEMISESTA Luvat ja lupien tarve - rakennuslupa - toimenpidelupa - ilmoitusmenettely - purkamislupa ja ilmoitus - maisematyölupa - poikkeaminen - suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta

Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta 1 Rakennushankkeen viranomaisohjaus Rakentamisen luvanvaraisuus ja rakennustyön viranomaisvalvonta Jari Heikkilä, dosentti kaupunginarkkitehti 20.10.2010 2 3 4 5 6 7 Rakennusvalvonnan tehtävä Rakennusvalvonta

Lisätiedot

Käsikirja omakotitalorakentajalle asemakaava-alueella Vaasassa

Käsikirja omakotitalorakentajalle asemakaava-alueella Vaasassa Käsikirja omakotitalorakentajalle asemakaava-alueella Vaasassa 2 Lukijalle Pysähdy ja ajattele olet aloittelemassa elämäsi suurinta ja kalleinta seikkailua. Oman kodin rakentaminen on yksi elämän suurimmista

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginvaltuuston 22.10.2001 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 18.6.2007 hyväksymä muutos NOKIAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO I LUKU: YLEISTÄ... 5 1 Rakennusjärjestyksen

Lisätiedot

Pirkkalan kunnan rakennusjärjestys

Pirkkalan kunnan rakennusjärjestys Pirkkalan kunnan rakennusjärjestys I LUKU: YLEISTÄ 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

Korjaustyön työnjohtajan sopimusmalli (tilattavissa https://www.sopimuslomake.net/lomakkeet/rt-80269) LINKKI 1

Korjaustyön työnjohtajan sopimusmalli (tilattavissa https://www.sopimuslomake.net/lomakkeet/rt-80269) LINKKI 1 Korjaustyön työnjohtajan sopimusmalli (tilattavissa https://www.sopimuslomake.net/lomakkeet/rt-80269) LINKKI 1 Liitteeksi on hyvä lisätä Pientalohankkeen vastaavan työnjohtajan tehtäväluettelo RT 80306

Lisätiedot

1-2005. Kaupunkimittaus Viipurinkatu 2 Postiosoite: PL2205, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 7312 32

1-2005. Kaupunkimittaus Viipurinkatu 2 Postiosoite: PL2205, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 7312 32 1-2005 Kaupunkimittaus Postiosoite: PL2205, 00099 Helsingin kaupunki p. 09 7312 32 Tämän tiedotteen tarkoituksena on kertoa asemakaava-alueen kiinteistönomistajan oikeuksista ja velvoitteista sekä rakentamiseen

Lisätiedot

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue

* liikennejärjestelyt * ostaminen/lohkominen/lainhuuto * kaava-alue/haja-alue/ranta-alue SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle........................... Rakennusprojekti.................... Haapaveden kaupunki......... 3 Siikalatvan kunta............. 4 Tähtiluokitus....................... 5 Rakennusluvan.hakeminen............

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS I LUKU: Yleistä 1 Rakennusjärjestyksen tehtävä Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten

Lisätiedot

Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008

Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 Suonenjoen kaupungin RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 21.7.2008 Suonenjoen kaupungin rakennusjärjestys 2008 SISÄLLYSLUETTELO Määritelmät ja lyhenteet I II III IV V VI VII YLEISTÄ 1 Tavoite 2 Soveltamisala 3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot