Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Vammaisneuvosto Aika klo 16:00-17:35

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1. Vammaisneuvosto 10.02.2015. Aika 10.02.2015 klo 16:00-17:35"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Vammaisneuvosto Aika klo 16:00-17:35 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 1-9 Allekirjoitukset Irma Mikkonen puheenjohtaja Kristiina Sihvonen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Allekirjoitukset Mia Kalpa Eija Pyötsiä

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Vammaisneuvosto Osallistujat Jäsenet Mikkonen Irma puheenjohtaja Kaskiaho Keijo varapuheenjohtaja poistui klo Heikkinen Sirpa jäsen Hukka Marja jäsen Kalpa Mia jäsen Pyötsiä Eija jäsen Roitto Pentti jäsen Mettälä Hannu varajäsen Ylä-Outinen Ilkka jäsen Kotimäki Tuula jäsen, aikuisväestön palvelut Strömmer Kim jäsen, lasten ja nuorten palvelut Sihvonen Kristiina sihteeri Kainlauri Markus opiskelija Poissa Kähkönen Heikki jäsen Vakkilainen Terttu jäsen Kuitikka Arto jäsen, tilaliikelaitos

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Vammaisneuvosto Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 Pöytäkirjantarkastajat 5 3 Lausunto joukkoliikenteen kehittämisohjelmasta ja 6 palvelutasosuunnitelmasta 4 Vammaisneuvoston toimintakertomus vuodelta Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma ja käyttösuunnitelma 9 vuodelle Vammaispalvelujen organisaatio vuonna Avustukset vammaisten virkistystoimintaan 11 8 Kymenlaakson vammaisneuvostojen yhteistapaaminen 12 9 Ilmoitusasiat 13

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Vammaisneuvosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Vamne 1 Toimintasäännön mukaan vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Vammaisneuvosto Pöytäkirjantarkastajat Vamne 2 Pöytäkirja tarkastetaan hyvinvointipalvelujen hallintotoimistossa kau pungin ta lon 4. kerroksessa kahden viikon kuluessa ko kouk ses ta. Tarkastusvuorossa ovat Mia Kalpa ja Heikki Kähkönen. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mia Kalpa ja Eija Pyötsiä.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Vammaisneuvosto Lausunto joukkoliikenteen kehittämisohjelmasta ja palvelutasosuunnitelmasta 3913/ /2014 Vamne 3 Kouvolan kaupungin joukkoliikennetyöryhmä on valmistellut jouk ko lii kenteen kehittämisohjelman vuosille Kaupungin jouk ko lii ken ne työryh mä pyytää lausuntoa joukkoliikenteen ke hit tä mis oh jel mas ta, johon myös joukkoliikenteen palvelutasosuunnitelma on sisällytetty. Joukkoliikenteen palvelutason määritys (palvelutasosuunnitelma) kuu luu Kouvolan kaupungin tehtäviin, koska Kouvolan kaupunki on jouk ko lii kenteen toimivaltainen viranomainen alueellaan. Kehittämisohjelma oh jaa asioiden valmistelua ja muun muassa sitä, mihin määrärahat en si si jai ses ti kohdennetaan. Joukkoliikenteen kehittämisohjelman hy väk syy lasten ja nuorten lautakunta, paitsi joukkoliikenteen palvelutason mää rit te lyn osalta kaupunginhallitus. Palvelutasomäärityksestä tulee teh dä tavoitteellinen, mutta taloudellisesti realistinen. Palvelutason mää rit te ly on kytketty osaksi joukkoliikenteen kehittämisohjelmaa pääl lek käi sen työn välttämiseksi sekä käytännön syistä. Joukkoliikenteen kehittämisohjelmassa keskeisimpiä asioita ovat koh dat 7 Palvelutason määrittely sekä 8 Joukkoliikenteen ke hit tä mis toi men pi teet (ss ). Näissä kohdissa on määritelty millaista jouk ko lii ken net tä kaupungin eri alueille ja eri yhteysväleille tavoitellaan. Lisäksi toi men pi desuun ni tel maan on kirjattu myös muuhun henkilöliikenteeseen liit ty viä toimenpiteitä. Toimenpiteiden toteuttamisesta päätetään aina erik seen, mutta toimenpiteiden kirjaus kehittämisohjelmaan ilmaisee vah van tahtotilan asioiden valmisteluun ja toteuttamiseen. Tarvittaessa ke hit tä misoh jel maa päivitetään myös vuosien aikana, mikäli esi mer kik si muutokset palveluverkoissa tätä edellyttävät. Kehittämisohjelmassa on huomioitu aiempaan joukkoliikenteen ke hit tä misoh jel maan ja palvelutasosuunnitelmaan kirjatut painopistealueet se kä toimenpiteet. Kehittämisohjelmaa valmisteltaessa on järjestetty kuu le mis tilai suus alueen liikennöitsijöille, joukkoliikennekysely (webropol) kun ta lai sille sekä työpaja kaupungin viranhaltijoille ja luot ta mus hen ki löil le. Lisäksi joukkoliikenteeseen liittyen on tullut eri tahoilta runsaasti asi aan liittyvää palautetta myös järjestettyjen kyselyiden ja tilaisuuksien ul ko puo lel ta. Lausunto kehittämisohjelmasta pyydetään toimittamaan mennes sä. Esitys joukkoliikenteen kehittämisohjelmaksi vuosille ja kun talai sil le suunnatun joukkoliikennekyselyn tulokset, lii ken nöit si jä pa la ve rin muistio sekä kaupungin viranhaltijoille ja luottamushenkilöille suun na tun työpajan muistio on lähetetty vammaisneuvoston jäsenille säh kö pos til la viikolla 5. Lisäksi asiakirjat ovat nähtävillä kokousasiakirjoissa. Puheenjohtaja on valmistellut liitteenä nro 1 olevan joukkoliikenteen ke hit tä mis oh jel maa koskevan lausunnon.

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Vammaisneuvosto Hyväksytään liitteenä oleva joukkoliikenteen kehittämisohjelmaa kos ke va lausunto. Keskustelun kuluessa lausuntoon tehtiin joitakin tarkennuksia. Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet 1 Lausunto joukkoliikenteen kehittämisohjelmaan

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Vammaisneuvosto Vammaisneuvoston toimintakertomus vuodelta / /2015 Vamne 4 Vammaisneuvoston toimintakertomus vuodelta 2014 on liitteenä nro 2. Hyväksytään toimintakertomus vuodelta Päätösehdotus hyväksyttiin. Keijo Kaskiaho poistui klo tämän asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa. Liitteet 2 Toimintakertomus vuodelta 2014

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Vammaisneuvosto Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma ja käyttösuunnitelma vuodelle / /2015 Vamne 5 Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma ja käyttösuunnitelma vuodelle 2015 on liitteenä nro 3. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja käyttösuunnitelma vuodelle Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet 3 Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma ja käyttösuunnitelma vuodelle 2015

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Vammaisneuvosto Vammaispalvelujen organisaatio vuonna 2015 Vamne 6 Johtava sosiaalityöntekijä Tuula Kotimäki selvittää Kouvolan vam mais palve lu jen organisaatiota ja erityisesti henkilöstön työnjakoa. Merkitään tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Vammaisneuvosto Avustukset vammaisten virkistystoimintaan Vamne 7 Perusturvarahastosta on myönnetty vuodelle 2015 yhteensä eu ron määräraha 1. vammaisten lasten ja nuorten leiri- ja kurssitoimintaan ja 2. vammaisten kulttuuri- ja retkitoimintaan. Kyseessä on ns. kohdeavustus, jota kouvolalaiset järjestöt voivat hakea vam mai sil le tarkoitettuihin tapahtumiin, joiden tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, syrjäytymisen ennaltaehkäisy ja vam mais ten aktiivisuuden ja omien toimintamahdollisuuksien edistäminen. Avustuksen myöntämisessä otetaan huomioon toimialojen avustusten yhtei set jakoperusteet sekä soveltuvin osin Sosiaali- ja terveysalalla toi mi vien järjestöjen avustusten jakoperusteet (Aikuisväestön lautakunta ). Kohdeavustus maksetaan sen jälkeen, kun avustusta saanut yhteisö on toi mit ta nut Kouvolan kaupungin taloussäännön 25 :n mukaisen sel vi tyksen avustuksen käytöstä ( maksettuihin tositteisiin perustuva tilitys, jos ta selviää avustuksen käyttö myönnettyyn tarkoitukseen ). Avustukset ovat järjestöjen haettavana mennessä. Hakemus liittei neen tulee toimittaa postitse osoitteella Kouvolan kaupunki, Hy vin voin tipal ve lut, Kirjaamo, PL 85, Kouvola tai Torikatu 10, 4. ker ros. Hakemusten tulee olla perillä määräpäivänä klo mennessä. Hakemus ja selvitys kustannuksista tehdään lomakkeille, jotka löytyvät kau pun gin kotisivuilta. Merkitään tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Vammaisneuvosto Kymenlaakson vammaisneuvostojen yhteistapaaminen Vamne 8 Kouvolan vammaisneuvosto järjestää perjantaina yhteisen ta paami sen Kymenlaakson vammaisneuvostoille. Päivän ohjelmassa on la ki uudis tuk set, joista puhuu suunnittelija Tea Hoffren STM:sta ja YK:n vammais so pi mus, josta puhuu lakimies Henrik Gustafsson In va li di lii tos ta. Apulaiskaupunginjohtaja Annikki Niirasta on pyydetty pitämään avaus puhe. Tilaisuus alkaa kello Kouvolan vammaisneuvoston tarjoamalla lounaal la. Tarkempi ohjelma valmistellaan vammaisneuvoston huhtikuun ko koukseen. Merkitään tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ Vammaisneuvosto Ilmoitusasiat Vamne 9 1. Hissityöryhmän perustaminen Kouvolaan Kouvolaan on perustettu hissityöryhmä. Taustalla on Hissi - Estee tön Suomi 2017 hanke osana ikääntyneiden asumisen ke hit tä mis ohjel maa vuosille Ryhmän tavoitteena on ver kos toi tu mi sen lisäksi tiedon kerääminen ja välittäminen hyvistä käytännöistä, vies tin nän kehittäminen etenkin taloyhtiöille sekä viranomaisyhteistyö. Työryhmässä on edustettuna Kouvolan kaupungin rakennusvalvonta ja hyvin voin ti pal ve lut, Kymenlaakson pelastuslaitos, Kouvolan Asunnot Oy, Kiinteistöliitto Kaakkois-Suomi sekä Asumisen rahoitus- ja ke hit tä mis keskus (ARA). Kouvolan hissiryhmän puheenjohtajana toimii Auvo Vii ru. Merkitään tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/ MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 1-9 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kunta laki 91 ).

Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4, 45100 Kouvola (Pohjola-talo 2. krs)

Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4, 45100 Kouvola (Pohjola-talo 2. krs) Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 72 Vammaisneuvosto 12.12.2013 Aika 12.12.2013 klo 16:00-17:10 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4, 45100 Kouvola (Pohjola-talo 2. krs) Luettelon mukaan

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 79 Kunnanhallituksen hyvinvointijaosto AIKA 02.12.2014 klo 18:00-19:01 PAIKKA Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone K1-2 Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 1 Teknisen lautakunnan kokousajat v.2015

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68. Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone MUHOKSEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 68 Kunnanhallitus AIKA 28.01.2014 klo 17:30-20:00 PAIKKA Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Pykälät: Sivu 35 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 218 Aika 09.12.2014 klo 17:00-19:40 Paikka Kaupungintalo Vallinkoski (h. 138) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 220 93 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Torstaina 4.9.2014 hyvinvointipalvelujen hallintotoimistossa, Torikatu 10, Kouvola

Torstaina 4.9.2014 hyvinvointipalvelujen hallintotoimistossa, Torikatu 10, Kouvola Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/2014 171 Aikuisväestön lautakunta 27.08.2014 Aika 27.08.2014 klo 17:00-17:55 Paikka Läsnä Kokoushuone P098, kaupungintalon pohjakerros, G-ovi Luettelon mukaan Pykälät 75-86

Lisätiedot

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa

Keskiviikkona 11.2.2015 klo 9.00-15.00 kaupunginkansliassa Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginvaltuusto 02.02.2015 Aika 02.02.2015 klo 17:00-18:40 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 1-12 Allekirjoitukset Harri Helminen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97. Kunnanhallitus 16.03.2015. Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 97 Kunnanhallitus 16.03.2015 Aika 16.03.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 252 Kaupunginvaltuusto AIKA 24.11.2014 klo 13:00-18:07 PAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 69 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 416 Kaupunginhallitus AIKA 09.06.2014 klo 15:00-16:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 152 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 266 Kaupunginhallitus AIKA 30.03.2015 klo 15:00-17:59 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 93 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinotoimikunta Aika 05.03.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Aika: 09.03.2015 klo 17:30-19:10 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 12 Kokouksen järjestäytyminen 3 13 Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 22 Kunnanvaltuusto AIKA 18.02.2015 klo 19:02-19:55 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot