Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien sekä niiden perävaunujen rakenne ja varusteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien sekä niiden perävaunujen rakenne ja varusteet"

Transkriptio

1 1 (21) Antopäivä: Voimaantulopäivä: Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvolaki (1090/2002) 13 a, 17, 27 a, 29, 36, 60 a ja 61 a Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien sekä niiden perävaunujen rakenne ja varusteet SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ Määräyksen tarkoitus Soveltamisala Määritelmät AJONEUVOJEN ALALUOKITUS Trialmoottoripyörä Enduromoottoripyörä DIREKTIIVEIHIN TAI E-SÄÄNTÖIHIN POHJAUTUVAT VAATIMUKSET Direktiivien ja E-sääntöjen mukaiset vaatimukset Pienitehoisen mopon vaatimustenmukaisuus L-LUOKAN AJONEUVOJA KOSKEVAT KANSALLISET VAATIMUKSET Varoituskolmio Hitaan ajoneuvon kilpi Suojakypärä POLKUPYÖRÄ Yleiset turvallisuusvaatimukset Heijastimet Valaisimet Äänimerkinantolaite L-LUOKAN AJONEUVON JA POLKUPYÖRÄN PERÄVAUNU Renkaat Kytkentälaitteet Pakolliset valaisimet ja heijastimet Suuntavalaisimet Jarruvalaisimet Takavalaisimet Heijastimet Hitaan ajoneuvon kilpi Roiskesuojat MUUTTOTAVARANA MAAHANTUODUN JA ERÄIDEN MUIDEN AJONEUVOJEN VAATIMUSTENMUKAISUUS VOIMAANTULO- JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET... 7 Liikenteen turvallisuusvirasto PL 320, Helsinki puh , faksi Y-tunnus / r

2 2 (21) 1 YLEISTÄ 1.1 Määräyksen tarkoitus Tällä määräyksellä Liikenteen turvallisuusvirasto antaa ajoneuvolain (1090/2002): - 13 a :ssä tarkoitetut määräykset L-luokan ajoneuvojen alaluokista; - 17 :ssä tarkoitetut määräykset eräiden perävaunujen luokittelusta; - 27 a :n 1 momentissa tarkoitetut määräykset kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen, nelipyörien sekä niiden perävaunujen rakennetta, hallintalaitteita ja varusteita koskevista vaatimuksista, valmistenumeroa ja valmistajan kilpeä koskevista vaatimuksista sekä järjestelmistä, osista, erillisistä teknisistä yksiköistä ja varusteista; - 29 :ssä tarkoitetut tarkemmat määräykset L-luokan ajoneuvon energia- ja ympäristövaikutusten rajoittamista koskevista osien ja ominaisuuksien teknisistä vaatimuksista; - 36 :ssä tarkoitetut tarkemmat määräykset vaatimustenmukaisuuden osoittamisessa noudatettavien menettelyjen käytännön toteuttamisesta L-luokan ajoneuvon kansallisessa piensarjatyyppihyväksynnässä; - 60 a :ssä tarkoitetut tarkemmat määräykset L-luokan ajoneuvon vaatimustenmukaisuuden osoittamisen käytännön toteuttamisesta rekisteröintikatsastuksessa; - 61 a :ssä tarkoitetut tarkemmat määräykset L-luokan ajoneuvon vaatimustenmukaisuuden osoittamisen käytännön toteuttamisesta muutoskatsastuksessa. 1.2 Soveltamisala Tätä määräystä sovelletaan L-luokan ajoneuvojen ja polkupyörien sekä niiden perävaunujen rakenteeseen ja varusteisiin. Tätä määräystä ei kuitenkaan sovelleta ajoneuvojen erikoiskäytön edellyttämien merkki- ja varoitusvalaisimien, työ- ja apuvalaisimien sekä hälytysajoneuvon äänimerkinantolaitteiden vaatimuksiin, joista määrätään muulla Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä. L-luokan ajoneuvon perävaunun nastarenkaista säädetään ajoneuvon renkaiden nastoista annetussa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa (408/2003). Tämän määräyksen soveltamisesta sotilasajoneuvona käytettäviin määräyksen soveltamisalaan kuuluviin ajoneuvoihin säädetään ajoneuvolaissa ja puolustusministeriön asetuksessa sotilasajoneuvoista (180/2006). Moottoripyörän ja mopon rakenteen muuttamisesta säädetään L-luokan ajoneuvon korjaamisesta ja rakenteen muuttamisesta annetussa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa (1078/2009) ja vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja kokoamisesta osista säädetään ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetussa valtioneuvoston asetuksessa. 1.3 Määritelmät Tässä määräyksessä tarkoitetaan: a) tyyppihyväksynnällä menettelyä, jossa tyyppihyväksyntäviranomainen varmentaa ajoneuvotyypin, järjestelmän, osan, erillisen teknisen yksikön tai varusteen täyttävän sitä koskevat tekniset vaatimukset; tyyppihyväksyntöjä ovat EY-tyyppihyväksyntä, E-tyyppihyväksyntä ja piensarjatyyppihyväksyntä; b) tyyppihyväksyntädirektiivillä kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja neuvoston direktiivin 92/61/ETY kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/24/EY sellaisena kuin se on muutettuna liitteessä 1 olevan 0 kohdan mukaisesti;

3 3 (21) c) erityisdirektiivillä tyyppihyväksyntädirektiivin nojalla annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston, Euroopan neuvoston tai Euroopan komission direktiiviä, joka koskee ajoneuvon järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön EY-tyyppihyväksyntää; d) EY-tyyppihyväksynnällä tyyppihyväksyntädirektiivin mukaisesti annettua ajoneuvon tyyppihyväksyntää ja erityisdirektiivin tai EU-asetuksen mukaisesti annettua ajoneuvon järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntää; e) Geneven sopimuksella Genevessä 20 päivänä maaliskuuta 1958 tehtyä moottoriajoneuvojen varusteiden ja osien hyväksymisehtojen yhdenmukaistamista ja hyväksymisten vastavuoroista tunnustamista koskevaa sopimusta (SopS 70/1976); f) E-säännöllä Geneven sopimukseen liitettyä sääntöä; g) E-tyyppihyväksynnällä E-säännön mukaista ajoneuvon järjestelmän, osan ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntää; kun tässä määräyksessä viitataan E-sääntöön, tarkoitetaan sääntöä sellaisena kuin se on alkuperäisenä tai muutettuna ajoneuvon tai järjestelmän, osan tai erillisen teknisen yksikön ottoajankohtana; h) direktiiviä, EU-asetusta tai E-sääntöä vastaavalla ajoneuvolla, järjestelmällä, osalla ja erillisellä teknisellä yksiköllä sellaista ajoneuvoa, järjestelmää, osaa ja erillistä teknistä yksikköä, jota ei ole tyyppihyväksytty, mutta joka täyttää direktiivin, EU-asetuksen tai E-säännön tekniset vaatimukset; i) FMVSS-standardin vaatimuksia vastaavalla rakenneosalla sellaista ajoneuvon rakenneosaa, joka täyttää Amerikan Yhdysvaltojen liittovaltion asettaman turvallisuusstandardin vaatimukset; j) globaalisopimuksella Genevessä 25 päivänä kesäkuuta 1998 tehtyä pyörillä varustettuihin ajoneuvoihin ja/tai niissä käytettäviin osiin sovellettavien maailmanlaajuisten teknisten sääntöjen vahvistamista koskevaa sopimusta (SopS 54/2001); k) yksittäiskappaleena valmistetulla ajoneuvolla ajoneuvoa, jota ei valmisteta sarjatuotannossa sekä ajoneuvoa, jonka EY- tai E-tyyppihyväksyttyä rakennetta tai ominaisuutta on yksilöllisesti muutettu ennen ajoneuvon ottoa. 2 AJONEUVOJEN ALALUOKITUS 2.1 Trialmoottoripyörä Trialmoottoripyöräksi katsotaan moottoripyörä, jolla on seuraavat ominaisuudet: a) istuimen enimmäiskorkeus 700 mm; b) vähimmäismaavara 280 mm; c) polttoainesäiliön enimmäiskapasiteetti 4 litraa; d) vähimmäisvälityssuhde suurimmalla vaihteella (ensiövälitys vaihteiston välitys toisiovälitys) vähintään 7, Enduromoottoripyörä Enduromoottoripyöräksi katsotaan moottoripyörä, jolla on seuraavat ominaisuudet; a) istuimen vähimmäiskorkeus 900 mm; b) vähimmäismaavara 310 mm; c) kokonaisvälityssuhde suurimmalla vaihteella (ensiövälitys vaihteiston välitys toisiovälitys) vähintään 6,0.

4 4 (21) 3 DIREKTIIVEIHIN JA E-SÄÄNTÖIHIN POHJAUTUVAT VAATIMUKSET 3.1 Direktiivien ja E-sääntöjen mukaiset vaatimukset L-luokan ajoneuvojen sekä niiden järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden tulee tyyppihyväksynnässä ja otettaessa täyttää liitteessä 1 olevat EY- tai E- tyyppihyväksyntää taikka direktiivin tai E-säännön vastaavuutta koskevat vaatimukset. Piensarjatyyppihyväksynnässä ja piensarjatyyppihyväksytyn sekä yksittäiskappaleena valmistetun tai maahantuodun ajoneuvon rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa voidaan soveltaa liitteessä 2 olevia poikkeuksia liitteessä 1 olevista vaatimuksista. 3.2 Pienitehoisen mopon vaatimustenmukaisuus Pienitehoiselle mopolle sallituista poikkeuksista muilta mopoilta edellytetystä vaatimuksenmukaisuudesta säädetään direktiivin 2002/24/EY liitteessä 1. 4 L-LUOKAN AJONEUVOJA KOSKEVAT KANSALLISET VAATIMUKSET 4.1 Varoituskolmio Varoituskolmion tulee vastata E-säännön n:o 27 alkuperäisen version tai sitä uudemman muutossarjan vaatimuksia. 4.2 Hitaan ajoneuvon kilpi Ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/1992) 51 a :ssä tarkoitettu hitaan ajoneuvon kilpi on sijoitettava ajoneuvon taakse keskelle tai vasemmalle puolelle taaksepäin suunnattuna enintään 10 :n poikkeamalla. Kilven tulee olla yksi kärki ylöspäin suunnattuna ja alareunasta mitattuna vähintään 0,25 metrin ja enintään 1,50 metrin korkeudella maasta. Kilpi ei saa ulottua sivu- eikä korkeussuunnassa ajoneuvon äärimittojen ulkopuolelle eikä osittainkaan peittää pakollista valaisinta eikä heijastinta. Kilven tulee vastata E-säännön n:o 69 muutossarjan 01 tai sitä uudemman muutossarjan vaatimuksia. 4.3 Suojakypärä Tieliikennelain (267/1981) 89 :ssä tarkoitettuja tyypiltään hyväksyttyjä suojakypäriä ovat E- säännön n:o 22 muutossarjan 04 tai sitä uudemman muutossarjan mukaisesti tyyppihyväksytyt suojakypärät ja standardin FMVSS 218 vaatimukset täyttävät suojakypärät. 5 POLKUPYÖRÄ 5.1 Yleiset turvallisuusvaatimukset Istuinkorkeudeltaan 0,635 metriä tai enemmän olevan, muun kuin pelkästään urheilu- tai kilpa tarkoitetun polkupyörän tulee ajoneuvolain 25 :n 1 momentissa tarkoitettujen hyväksyntäkohteiden osalta vastata standardin SFS-EN turvallisuuden tasoa. Kuitenkin poikkeuksena standardista SFS-EN 14764, vain tavaran taikka yhden tai useamman matkustajan kuljettamiseen tarkoitetussa polkupyörässä, perävaunulla varustetussa polkupyörässä ja polkupyörässä, jossa on enemmän kuin kaksi vaihdetta, tulee olla kaksi erillistä jarrulaitetta.

5 5 (21) 5.2 Heijastimet Polkupyörässä tulee olla etu- ja takaheijastin sekä sivu- ja poljintakaheijastimet. Sivuheijastimet tulee olla polkupyörän sekä etu- että takaosassa kummallakin sivulla. Poljinheijastimia tulee kussakin polkimessa olla kaksi ja poljettaessa niistä toisen tulee olla suunnattu eteenpäin ja toisen taaksepäin. Urheilu- tai kilpa rakennetussa, tiellä käytettävässä polkupyörässä, jonka omamassa on enintään 10 kg ja jossa on vähintään 12 vaihdetta, ei kuitenkaan vaadita etu-, sivu- eikä poljinheijastimia polkupyörää valoisaan aikaan ajettaessa. Etuheijastimen tulee olla valkoinen, takaheijastimen punainen sekä poljin- ja sivuheijastimien ruskeankeltaisia. Etu- ja takaheijastimen tulee olla vähintään 0,30 metrin ja enintään 1,20 metrin korkeudella tiestä. Etu-, sivu- ja takaheijastimen tulee vastata luokkaa IV joko direktiivin 76/757/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/29/EY, taikka E-säännön n:o 3 muutossarjan 02 tai sitä uudemman muutossarjan mukaisesti. Poljinheijastimien tulee täyttää mainitun direktiivin tai E-säännön luokan I A punaisen heijastimen heijastusvaatimukset. Sivuheijastimina hyväksytään myös heijastavat renkaat, jotka väriltään ja heijastuskyvyltään vastaavat E- säännön n:o 88 vaatimuksia. Polkupyörässä saa olla turvaviiriin kiinnitetyt, eteenpäin suunnatut valkoiset tai keltaiset ja taaksepäin suunnatut keltaiset tai punaiset heijastimet. Turvaviiri saa olla käännettävissä pyörän pitkittäissuuntaan. Polkupyörässä saa olla kohdassa 5.2 vaadittujen heijastimien lisäksi muita eteenpäin suunnattuja valkoisia heijastimia, sivullepäin suunnattuja valkoisia tai keltaisia heijastimia ja taaksepäin suunnattuja punaisia heijastimia. Kohdassa 5.2 vaadittujen heijastimien lisäksi eteenpäin ja taaksepäin suunnatut sallitut heijastimet saavat olla asennettuina leveyssuunnassa polkupyörän keskilinjasta poiketen ja enintään 1,30 metrin korkeudelle tiestä. 5.3 Valaisimet Ajettaessa tieliikennelain 36 :n 2 momentissa tarkoitetuissa olosuhteissa tulee polkupyörässä olla eteenpäin valkoista tai vaaleankeltaista valoa näyttävä valaisin. Näitä valaisimia saa olla useita. Polkupyörässä saa olla yksi tai useampi taaksepäin punaista valoa näyttävä valaisin. Valaisimet saavat olla sijoitettuina leveyssuunnassa polkupyörän keskilinjasta poiketen. Valaisimien tulee olla vähintään 0,30 metrin ja enintään 1,30 metrin korkeudella tiestä. Valaisimet voidaan korvata ominaisuuksiltaan vastaavilla polkupyöräilijään kiinnitetyillä valaisimilla. Tässä tapauksessa ei sovelleta vaatimuksia valaisimien enimmäiskorkeudelle tiestä. 5.4 Äänimerkinantolaite Polkupyörässä tulee olla äänimerkinantolaitteena soittokello. 6 L-LUOKAN AJONEUVON JA POLKUPYÖRÄN PERÄVAUNU 6.1 Renkaat Moottoripyörän sekä kolmi- ja nelipyörän perävaunun renkaiden, pinnoitettuja renkaita ja nastarenkaita lukuun ottamatta, tulee olla tyyppihyväksytyt direktiivin 92/23/ETY mukaisesti, E-säännön n:o 30 muutossarjan 02 tai sitä uudemman muutossarjan mukaisesti tai E-säännön

6 6 (21) n:o 75 alkuperäisen version tai sitä uudemman muutossarjan mukaisesti, taikka täyttää FMVSS-standardin N:o 109 vaatimukset. 6.2 Kytkentälaitteet L-luokan ajoneuvon perävaunun ja polkupyörän perävaunun kytkentälaitteiden tulee olla kestävät ja tarkoituksenmukaiset. Kytkentä tulee olla varmistettu tahattoman avautumisen estävällä laitteella. 6.3 Pakolliset valaisimet ja heijastimet L-luokan ajoneuvon ja polkupyörän perävaunussa tulee olla etu-, sivu- ja takaheijastimet. Moottoripyörän, kolmi- ja nelipyörän sekä kevyen nelipyörän perävaunussa tulee lisäksi olla suunta-, taka- ja jarruvalaisimet. Valaisimia ja heijastimia on asennettava parillinen määrä symmetrisesti perävaunun pituussuuntaisen keskilinjan suhteen. Kuitenkin perävaunussa, jonka leveys on enintään 0,8 metriä, vaaditaan vain yksi jarruvalaisin, takavalaisin ja takaheijastin. Eteen- tai taaksepäin suunnatut valaisimet ja heijastimet, jos niitä on parillinen määrä, on sijoitettava L-luokan ajoneuvon ja polkupyörän perävaunussa enintään 0,1 metrin etäisyydelle perävaunun sivusta sekä vähintään 0,35 metrin korkeudelle. Valaisimet saa sijoittaa enintään 1,2 metrin korkeudelle sekä etu- ja takaheijastimet enintään 0,9 metrin korkeudelle Suuntavalaisimet Suuntavalaisimien tulee näyttää ruskeankeltaista vilkkuvaa valoa. Suuntavalaisimien tulee olla, jos mahdollista, vähintään 0,6 metrin etäisyydellä toisistaan. Suuntavalaisimet eivät saa olla pituussuunnassa yli 0,3 metrin etäisyydellä perävaunun takapäästä Jarruvalaisimet Moottoripyörän, kolmi- ja nelipyörän sekä kevyen nelipyörän perävaunun jarruvalaisimien tulee näyttää taaksepäin punaista valoa. Valaisimen tulee toimia käytettäessä kumpaa tahansa ajoneuvon käyttöjarruista. Jarruvalaisimien lampun tulee vastata valoteknisiltä ominaisuuksiltaan vähintään 5 watin hehkulamppua. Jarruvalaisimet eivät saa olla pituussuunnassa yli 1,0 metrin etäisyydellä perävaunun takapäästä Takavalaisimet Moottoripyörän, kolmi- ja nelipyörän sekä kevyen nelipyörän perävaunun takavalaisimien tulee näyttää taaksepäin punaista valoa. Takavalaisimien tulee olla siten kytketyt, että ne toimivat samanaikaisesti vetävän ajoneuvon etu-, lähi- ja kaukovalaisinten kanssa. Moottoripyörän perävaunussa takavalaisimien lampun tulee vastata valoteknisiltä ominaisuuksiltaan vähintään 2 watin hehkulamppua. Takavalaisimet eivät saa olla pituussuunnassa yli 1,0 metrin etäisyydellä perävaunun takapäästä Heijastimet L-luokan ajoneuvon ja polkupyörän perävaunun etuheijastimien tulee olla valkoiset, takaheijastimien punaiset ja sivuheijastimien ruskeankeltaiset. Takaheijastimien tulee olla kolmion muotoiset. Muut heijastimet eivät saa olla kolmion muotoisia.

7 7 (21) Etu- ja takaheijastimet on sijoitettava enintään 10 :n poikkeamalla suoraan eteen tai taakse suunnattuina. Takaheijastimet eivät saa olla pituussuunnassa yli 1,0 metrin etäisyydellä perävaunun takapäästä. Sivuheijastimien tulee olla sivulle suunnatut. Heijastimien tulee vastata direktiiviä 76/757/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/29/EY, tai E-säännön n:o 3 muutossarjaa 02 tai sitä uudempaa muutossarjaa. Polkupyörän perävaunun sivuheijastimina hyväksytään myös heijastavat renkaat, jotka väriltään ja heijastuskyvyltään vastaavat E-säännön n:o 88 vaatimuksia. 6.4 Hitaan ajoneuvon kilpi Ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 51 a :ssä tarkoitettu hitaan ajoneuvon kilpi on sijoitettava kolmipyöräisen mopon ja kevyen nelipyörän perävaunun taakse keskelle tai vasemmalle puolelle taaksepäin suunnattuna enintään 10 :n poikkeamalla. Kilven tulee olla yksi kärki ylöspäin suunnattuna ja alareunasta mitattuna vähintään 0,25 metrin ja enintään 1,50 metrin korkeudella maasta. Kilpi ei saa ulottua sivu- eikä korkeussuunnassa perävaunun äärimittojen ulkopuolelle eikä osittainkaan peittää pakollista valaisinta eikä heijastinta. Kilven tulee vastata E-säännön n:o 69 muutossarjan 01 tai sitä uudemman muutossarjan vaatimuksia. 6.5 Roiskesuojat Moottoripyörän, kolmi- ja nelipyörän sekä kevyen nelipyörän perävaunun roiskesuojien tulee niiltä edellytetyltä pituudeltaan vastata vähintään renkaan leveyttä ja ulottua vähintään 60 pyörän akselin kautta kulkevan pystytason etupuolelle ja vähintään 90 sen takapuolelle perävaunun ollessa kuormittamaton. Roiskesuojan ei kuitenkaan tarvitse peittää pyörää edellä vaaditulla tavalla, jos ajoneuvon muut rakenteet estävät vastaavasti roiskumisen. 7 MUUTTOTAVARANA MAAHANTUODUN JA ERÄIDEN MUIDEN AJONEUVOJEN VAATIMUS- TENMUKAISUUS Muuttotavarana maahantuodun, ulkovallan edustuston tai diplomaattikunnan jäsenen hallinnassa olevan tai olleen, ulkomailta perintönä tai testamentilla saadun sekä tullihuutokaupasta tai muusta valtion järjestämästä huutokaupasta hankitun L-luokan ajoneuvon valaisimien ei tarvitse täyttää liitteen 1 vaatimuksia. Valaisimien lukumäärän, valaisimien lähettämän valon värin ja lähivalaisimien suuntauksen tulee vastata ajoneuvon ottoajankohtana Suomessa voimassa olleita tai myöhempiä vaatimuksia. Takasuuntavalaisin saa kuitenkin näyttää punaista vilkkuvaa valoa. 8 VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSET Tämä määräys tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta Ennen määräyksen voimaantuloa Suomessa liikenteeseen hyväksyttyä ajoneuvoa, järjestelmää, osaa ja erillistä teknistä yksikköä saa käyttää liikenteessä, jos se on määräyksen voimaan tullessa voimassa olevien tai myöhempien säännösten ja määräysten mukainen. Tuomas Routa ylijohtaja Iris Kantolinna lakimies

8 8 (21) Liite 1 DIREKTIIVIEN JA E-SÄÄNTÖJEN MUKAISET VAATIMUKSET L-LUOKAN AJONEUVOILLE SEKÄ JÄRJESTELMILLE, OSILLE JA ERILLISILLE TEKNISILLE YKSIKÖILLE 1. Tätä taulukkoa sovelletaan vuonna 1993 tai sen jälkeen otettuun tai otettavaan sekä muutoskatsastettavaan L-luokan ajoneuvoon tyyppihyväksynnässä sekä rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa. 2. Jos tyyppihyväksyntä- tai vastaavuusvaatimuksen voimaantulopäivä on merkitty: a) yhden direktiivin kohdalle; b) direktiivin yhden muutoksen kohdalle; c) direktiivin ja sen yhden tai useamman muutoksen alueelle; tai d) useamman muutoksen alueelle, sanottu direktiivi muutoksineen, muutos tai useammat muutokset tulevat voimaan ja niitä sovelletaan sanotusta päivästä alkaen Suomessa tyyppihyväksyttävään tai rekisteröinti- tai muutoskatsastettavaan ajoneuvoon. 3. Direktiiviä vastaavan E-säännön kohdalle ei ole merkitty säännön versiota eikä voimaantuloaikaa. Jos ajoneuvolla tai sen osalla ei ole EY-tyyppihyväksyntää tai jos edellytetään vastaavuutta eikä tyyppihyväksyntää, sovelletaan sellaisen E-säännön version vaatimuksia, jotka vähintään vastaavat ajoneuvon katsastukseen esittämisen ajankohtana voimassa olevan direktiivin vaatimuksia. 4. Taulukossa tähdellä merkityt säädökset ovat EY- tai EU-asetuksia, joita sovelletaan suoraan ilman kansallista sääntelyä.

9 9 (21) Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö Perusdirektiivi Vastaava E- sääntö Ajoneuvoluokat, joita vaatimus koskee Tyyppihyväksyntävaatimus Voimaantulopäivä Vaatimus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta - muutosdirektiivit 0. Kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä 92/61/ETY (kumottu) -2000/7/EY (nopeusmittarivaatimus, kumottu ja siirretty) - L L 1e, L 2e, L 6e L 3e, L 4e, L 5e, L 7e 2002/24/EY L /77/EY / /30/EY 2 (varaosakatalysaattorit) /120/EY (varaosakatalysaattorit) ei koske /96/EY 5 - (EY) N:o 1137/ /15/EU /60/EU Päästötestien vaatimusten täsmentäminen, katso kohta Varaosakatalysaattorit, katso kohta Ei koske järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä. 4 Koskee ainoastaan järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä. 5 Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen johdosta tehdyt täydennykset. 6 Kroatian Euroopan unioniin liittymisen johdosta tehdyt täydennykset. 7 Valmistajan antaman vaatimustenmukaisuustodistuksen tulee olla alkaen direktiivin 2013/60/EU mukainen, mutta ajoneuvon otolle ei ole muita rajoituksia.

10 10 (21) Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö Perusdirektiivi Vastaava E- sääntö Ajoneuvoluokat, joita vaatimus koskee Tyyppihyväksyntävaatimus Voimaantulopäivä Vaatimus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta - muutosdirektiivit 18. Moottorin suurin vääntömomentti ja suurin nettoteho 95/1/EY L /41/EY /27/EY ei koske 19. Mopojen ja moottoripyörien virityksen estäminen 8 7 LUKU L 20. Polttoainejärjestelmä 6 LUKU L 25. Suurin rakenteellinen nopeus 95/1/EY L /41/EY ei koske /27/EY ei koske 26. Massat ja mitat 93/93/ETY - L /86/EY L 6e, L 7e a) Moottoripyörän, jonka sylinteritilavuus on 125 cm 3 ja teho enintään 11 kw, seuraavien osien tai niistä muodostuvan alkuperäisestä poikkeavan kokonaisuuden vaihtaminen ajoneuvon ja minkä tahansa saman valmistajan toisen ajoneuvon välillä ei ole sallittua, jos ajoneuvon teho kasvaa yli 10 prosenttia tai nousee suuremmaksi kuin 11 kw: i) kaksitahtimoottoreissa: sylinteri/mäntä -kokonaisuus, kaasutin, imusarja ja pakojärjestelmä; sekä ii) nelitahtimoottoreissa kohdan a i lisäksi: sylinterinkansi ja nokka-akseli. Ajoneuvon suurinta nettotehoa ei kuitenkaan saa ajoneuvon rakennetta muuttamalla ylittää. b) Mopon ja L 6e-luokan ajoneuvon seuraavien osien tai niistä muodostuvan alkuperäisestä poikkeavan kokonaisuuden vaihtaminen ajoneuvon ja minkä tahansa saman valmistajan toisen ajoneuvon välillä ei ole sallittua, jos ajoneuvon suurin rakenteellinen nopeus kasvaa yli 5 km/h: i) kaksitahtimoottoreissa: sylinteri/mäntä -kokonaisuus, kaasutin, imusarja ja pakojärjestelmä; sekä ii) nelitahtimoottoreissa kohdan b i lisäksi: sylinterinkansi ja nokka-akseli. Mopon ja kevyen nelipyörän suurinta rakenteellista nopeutta ei kuitenkaan saa ajoneuvon rakennetta muuttamalla ylittää.

11 11 (21) Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö Perusdirektiivi Vastaava E- sääntö Ajoneuvoluokat, joita vaatimus koskee Tyyppihyväksyntävaatimus Voimaantulopäivä Vaatimus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta - muutosdirektiivit 27. Kytkentälaitteet 10 LUKU L 28. Toimenpiteet ilman pilaantumisen estämiseksi 5 LUKU L ajoneuvon tulee olla E- sääntöä vastaava 1993 (ei koske L 2- eikä L 5-luokan ajoneuvoa, jonka kokonaismassa > 400 kg) /51/EY / /77/EY / / /30/EY ei koske /27/EY ei koske /72/EY 16 L 3e, L 4e ei koske /120/EY L /108/EY L ei koske 9 Ensimmäisistä voimaantulopäivämääristä alkaen on sovellettava direktiivin 5 luvun liitteessä II olevassa kohdassa olevan taulukon rivillä A olevia raja-arvoja ja jälkimmäisistä päivämääristä alkaen rivillä B olevia raja-arvoja. Jälkimmäisiä päivämääriä ei kuitenkaan sovelleta L 5e- ja L 7e-luokkiin. L 1e-, L 2e- ja L 6e-luokkiin on sovellettava alkaen direktiivin 5 luvun liitteessä I olevassa kohdassa olevan taulukon toisella rivillä olevia raja-arvoja. 10 Trial- ja enduromoottoripyörien osalta vastaava päivämäärä on Trial- ja enduromoottoripyörien osalta vastaava päivämäärä on Sellaisten ajoneuvotyyppien osalta, joita myydään Euroopan unionissa vuosittain enintään yksikköä, sovelletaan päivämäärää Ei sovelleta L 1e-, L 2e- ja L 6e-luokkiin. 14 Ensimmäistä voimaantulopäivämäärää on sovellettava ajoneuvoihin, joihin sovelletaan direktiivin 5 luvun liitteessä II olevassa kohdassa olevan taulukon rivillä A olevia raja-arvoja ja jälkimmäistä päivämäärää ajoneuvoihin, joihin sovelletaan rivillä B olevia raja-arvoja. Jälkimmäistä päivämäärää ei kuitenkaan sovelleta L 5e- ja L 7e-luokkiin. L 1e-, L 2e- ja L 6e-luokkiin on sovellettava alkaen direktiivin 5 luvun liitteessä I olevassa kohdassa olevan taulukon toisella rivillä olevia raja-arvoja. 15 Voimaantulopäivämäärää on sovellettava ajoneuvoihin, joihin sovelletaan direktiivin 5 luvun liitteessä II olevassa kohdassa olevan taulukon rivillä B olevia raja-arvoja. Päivämäärää eikuitenkaan sovelleta L 5e- ja L 7e-luokkiin. 16 Tyyppihyväksynnässä sovellettavat raja-arvot globaalisopimukseen liitetyn teknisen säännön nro 2 mukaisessa testimenettelyssä. 17 Ei koske järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä. 18 Koskee ainoastaan järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä.

12 12 (21) Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö Perusdirektiivi Vastaava E- sääntö Ajoneuvoluokat, joita vaatimus koskee Tyyppihyväksyntävaatimus Voimaantulopäivä Vaatimus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta - muutosdirektiivit /60/EU L 1e, L 2e, L 6e ei koske 29. Renkaat 92/23/ETY LUKU L Jarrujärjestelmä 93/14/ETY /27/EY ei koske 32. Valaisinja merkkivalolaitteiden asennus ajoneuvoon 93/92/ETY (kumottu ) L /73/EY ei koske 2009/67/EY (Kodifioitu toisinto) ei koske /60/EU ei koske 33 a. Lähi- ja kaukovalaisimet 20 76/761/ETY 56-2 LUKU L a) Vaihtoehto: DOT-merkityt renkaat saakka. b) Renkaan nastojen osalta sovelletaan liikenne- ja viestintäministeriön asetusta ajoneuvon renkaiden nastoista (408/2003). 20 Vaihtoehtona jonkin autojen lähi- ja kaukovalaisimia koskevan säädöksen mukaisesti tyyppihyväksytty valaisin.

13 13 (21) Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö Perusdirektiivi Vastaava E- sääntö Ajoneuvoluokat, joita vaatimus koskee Tyyppihyväksyntävaatimus Voimaantulopäivä Vaatimus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta - muutosdirektiivit 33 b. Suuntavalaisimet 76/759/ETY 6-2 LUKU 50 L c. Jarru, etu- ja takavalaisimet 76/758/ETY 50 L LUKU 33 d. Takarekisterikilven valaisin 2 LUKU 50 L 33 e. Heijastimet 76/757/ETY 3 L LUKU 33 f. Etusumuvalaisin 76/762/ETY 19 L LUKU 33 g. Takasumuvalaisin 77/538/ETY 38 L LUKU 33 h. Peruutusvalaisin 77/539/ETY 23 L LUKU 21 L 1e-luokan ajoneuvon poljinheijastimien tulee kuitenkin olla ruskeankeltaiset. Heijastimet eivät saa olla kolmion muotoiset. Poljinheijastimien tulee lisäksi olla muodoltaan sellaiset, että ne mahtuvat suorakulmioon, jonka sivumittojen suhde on korkeintaan kahdeksan. Jokaisen neljän poljinheijastimen heijastavan pinta-alan tulee olla vähintään 8 cm 2.

14 14 (21) Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö Perusdirektiivi Vastaava E- sääntö Ajoneuvoluokat, joita vaatimus koskee Tyyppihyväksyntävaatimus Voimaantulopäivä Vaatimus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta - muutosdirektiivit 34. Äänimerkinantolaite 70/388/ETY 28 L 3 L /30/ETY L Takarekisterikilven sijainti 93/94/EY (kumottu ) L /26/EY ei koske 2009/62/EY (Kodifioitu toisinto) L ei koske 36. Sähkömagneettinen yhteensopivuus 8 LUKU L 37. Melutaso ja pakojärjestelmä 78/1015/ETY (kumottu) 9 (L 2, L 4, L 5) 41 (L 3) L 3, L 4, L 5, L /56/ETY 63 (L 1) - 89/235/ETY 9 LUKU L /27/EY ei koske /108/EY ei koske

15 15 (21) Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö Perusdirektiivi Vastaava E- sääntö Ajoneuvoluokat, joita vaatimus koskee Tyyppihyväksyntävaatimus Voimaantulopäivä Vaatimus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta - muutosdirektiivit 38. Taustapeili(t) 80/780/ETY 22-80/1272/ETY (kumottu) L LUKU /27/EY ei koske 39. Ulkonevat osat 3 LUKU L /27/EY ei koske 40. Seisontatuki 93/31/ETY (kumottu ) L 1e, L 3e /72/EY ei koske 2009/78/EY (Kodifioitu toisinto) L 1e, L 3e ei koske 41. Luvattoman käytön estävät laitteet 74/61/ETY L 1e - L 5e /33/ETY L /23/EY ei koske 22 L-luokan ajoneuvoissa saa käyttää myös direktiivin 71/127/ETY tai E-säännön n:o 46 mukaisia suurimmalta rekisteröinnissä ja käytössä sallitulta massaltaan enintään kg:n ajoneuvoille tarkoitettuja EY- tai E-tyyppihyväksyttyjä taustapeilejä. 23 L luokan ajoneuvoissa saa käyttää direktiivin 74/61/ETY mukaisesti autoille hyväksyttyä laitetta ajoneuvon luvattoman käytön estämiseksi. Vaihtoehtona on Autorekisterikeskuksen, Ajoneuvohallintokeskuksen tai Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä lukkolaite. E-säännön 18 muutossarja 01 ei koske L 1e- ja L 2e-luokan ajoneuvoja. L 1e-, L 2e- ja L 6e-luokan ajoneuvoissa lukkolaite on vapaaehtoinen.

16 16 (21) Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö Perusdirektiivi Vastaava E- sääntö Ajoneuvoluokat, joita vaatimus koskee Tyyppihyväksyntävaatimus Voimaantulopäivä Vaatimus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta - muutosdirektiivit 42. Ikkunat, tuulilasin pyyhkimet ja -pesimet, korillisten ajoneuvojen huurteen- ja sumunpoistolaitteet LUKU L 2e, L 5e, L 6e, L 7e /27/EY ei koske 43. Matkustajan kädensijat 25 93/32/ETY (kumottu ) L 1e, L 3e /24/EY ei koske 2009/79/EY (Kodifioitu toisinto) L 1e, L 3e ei koske 44. Turvavyöt ja niiden kiinnityspisteet korillisissa ajoneuvoissa LUKU L 2e, L 5e, L 6e, L 7e /27/EY ei koske 45. Nopeusja matkamittari 75/443/ETY 39 L 3e - L 5e /7/EY (kumottu ja siirretty) L 3e, L 4e, L 5e, L 7e L 1e, L 2e, L 6e a) Umpinaisella korilla varustetussa L 2e-, L 5e-, L 6e-ja L 7e-luokan ajoneuvossa tulee olla tuulilasi, tuulilasin pyyhin ja pesulaite sekä huurteen- ja sumunpoistolaitteisto. b) Pesulaitteen pesunestesäiliön tilavuuden tulee olla vähintään yksi litra. 25 Koskee ajoneuvoja, jotka on tarkoitettu matkustajien kuljettamiseen. 26 Vaihtoehto: autojen turvavöitä koskeva direktiivi 77/541/ETY tai E-sääntö n:o 16.

17 17 (21) Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö Perusdirektiivi Vastaava E- sääntö Ajoneuvoluokat, joita vaatimus koskee Tyyppihyväksyntävaatimus Voimaantulopäivä Vaatimus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta - muutosdirektiivit 46. Hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistaminen 93/29/EY (kumottu ) 60 L 3e - L 5e L /74/EY L 1e - L 7e ei koske 2009/80/EY (Kodifioitu toisinto) L ei koske 47. Lakisääteiset merkinnät 93/34/ETY L /25/EY ei koske /27/EY ei koske 2009/139/EY (Kodifioitu toisinto) ei koske

18 18 (21) Liite 2 PIENSARJATYYPPIHYVÄKSYTTÄVIÄ SEKÄ YKSITTÄISKAPPALEENA VALMISTETTUJA TAI MAAHANTUOTUJA L-LUOKAN AJONEUVOJA KOSKEVAT POIKKEUKSET LIITTEEN 1 VAATIMUKSISTA Taulukkoa sovelletaan kansallisessa piensarjatyyppihyväksynnässä (vuosittain rekisteröitävien, ensimmäistä kertaa otettavien samaa tyyppiä olevien ajoneuvojen lukumäärä on korkeintaan 25) ja piensarjatyyppihyväksytyn sekä yksittäiskappaleena valmistetun tai maahantuodun ajoneuvon rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa. Taulukossa mainittujen direktiivien ja EY-asetusten vaatimuksia sovelletaan sellaisina kuin ne ovat liitteen 1 mukaisesti muutettuina ajoneuvon ensimmäisen oton ajankohtana tai myöhemmin, jollei taulukossa erikseen toisin säädetä. Tämän taulukon seliteosan mukaisia vaatimuksenmukaisuuden osoittamistapoja eri erityisdirektiivien osalta saadaan soveltaa myös noudatettaessa liitteessä 1 säädettyjä erityisdirektiivien vaatimuksia muutoskatsastuksessa ja EY-tyyppihyväksytystä ajoneuvosta muutetun ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa. (Katso luku 3.1 ja selite tämän liitteen lopussa) Kohta Kohde Direktiivin numero Piensarjatyyppihyväksyntä Piensarjatyyppihyväksytyn sekä yksittäiskappaleena valmistetun tai maahantuodun ajoneuvon rekisteröinti- ja muutoskatsastus 18 Moottorin suurin vääntömomentti ja suurin nettoteho 95/1/EY C C 19 Mopojen ja moottoripyörien virityksen estäminen 7 LUKU A A rajattu teho (luokkien A, B ja C ajoneuvot) C tehoa ei rajattu (luokan D ajoneuvot) 20 Polttonestesäiliö 6 LUKU B B i E ii 25 Suurin rakenteellinen nopeus 95/1/EY A rajattu nopeus C nopeus ei rajattu A rajattu nopeus C nopeus ei rajattu iii 26 Massat ja mitat 93/93/ETY C C iv 27 Kytkentälaitteet 10 LUKU B B

19 19 (21) Kohta Kohde Direktiivin numero Piensarjatyyppihyväksyntä Piensarjatyyppihyväksytyn sekä yksittäiskappaleena valmistetun tai maahantuodun ajoneuvon rekisteröinti- ja muutoskatsastus 28 Toimenpiteet ilman pilaantumisen estämiseksi 5 LUKU /51/EY /77/EY A H/E v H X vi /30/EY 4a /120/EY 4a /108/EY 29 Renkaat 1 LUKU X X 31 Jarrujärjestelmä 93/14/ETY A H vii 32 Valaisin- ja merkkivalolaitteiden asennus ajoneuvoon 2009/67/EY B asennus X komponentit C asennus X komponentit 34 Äänimerkinantolaite 93/30/ETY B C 35 Takarekisterikilven sijainti 2009/62/EY B E 36 Sähkömagneettinen yhteensopivuus 8 LUKU A elektroninen asennelma B elektroninen asennelma C ajoneuvo C ajoneuvo viii 37 Melutaso ja pakojärjestelmä 9 LUKU A H ix X x 38 Taustapeili(t) 4 LUKU 39 Ulkonevat osat 3 LUKU B asennus X komponentit C E asennus X komponentit C 40 Seisontatuki 2009/78/EY B C 41 Luvattoman käytön estävät laitteet 93/33/ETY A B 42 Ikkunat, tuulilasin pyyhkimet ja - pesimet, korillisten ajoneuvojen huurteen- ja sumunpoistolaitteet 12 LUKU C C 43 Matkustajan kädensijat 2009/79/EY B C

20 20 (21) Kohta Kohde Direktiivin numero Piensarjatyyppihyväksyntä Piensarjatyyppihyväksytyn sekä yksittäiskappaleena valmistetun tai maahantuodun ajoneuvon rekisteröinti- ja muutoskatsastus 44 Turvavyöt ja niiden kiinnityspisteet korillisissa ajoneuvoissa 11 LUKU B H 45 Nopeusmittari 2000/7/EY B H 46 Hallintalaitteiden, ilmaisimien ja osoittimien tunnistaminen 2009/80/EY H E 47 Lakisääteiset merkinnät 2009/139/ETY C E X: Hyväksynnän hakijan toimittamalla ETA-valtion tai Ahvenanmaan maakunnan hyväksyntäviranomaisen myöntämällä EY-tyyppihyväksyntätodistuksella, asianomaista E- sääntöä soveltavan valtion hyväksyntäviranomaisen myöntämällä E- tyyppihyväksyntätodistuksella tai näiden todistusten mukaista hyväksyntää osoittavalla hyväksymismerkinnällä. A: Nimetyn tutkimuslaitoksen tai muun ETA-valtion ilmoittaman tutkimuslaitoksen pätevyysaluettaan vastaavalla selvityksellä. H: Hyväksytyn asiantuntijan pätevyysaluettaan vastaavalla selvityksellä. B: Valmistajan suorittamistaan testeistä laatimalla raportilla. Säädöksen teknisiä määräyksiä on noudatettava ja säädöksessä säädetyt testit on suoritettava. C: Hakijan on hyväksynnän tai katsastuksen suorittajaa tyydyttävällä tavalla osoitettava, että säädöksen keskeiset vaatimukset täyttyvät. E: Hyväksynnän tai katsastuksen yhteydessä tehtävässä ajoneuvon tarkastuksessa. Vaihtoehtona taulukossa määritetylle vaatimustasolle hyväksytään myös ylempitasoinen osoittamistapa järjestyksessä X, A, H, B, C, E. Muun kuin EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvon rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa ja EYtyyppihyväksytystä ajoneuvosta muutetun ajoneuvon rekisteröinti- ja muutoskatsastuksessa, saadaan vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa käyttää tuotannon vaatimustenmukaisuuden valvonnassa sovellettavia, eritysdirektiivissä säädettyjä raja-arvoja. Kohtia 20, 28 ja 37 ei sovelleta sähkökäyttöiseen ajoneuvoon, jossa ei ole polttomoottoria. Pienitehoiseen mopoon sovelletaan kohtien 18, 19, 29, 32, 33, 34, 41, 43 ja 46 erityisdirektiiveissä säädettyjä poikkeuksia.

AUTON JA SEN PERÄVAUNUN SEKÄ HINATTAVAN LAITTEEN VALAISIN- VAATIMUKSIA

AUTON JA SEN PERÄVAUNUN SEKÄ HINATTAVAN LAITTEEN VALAISIN- VAATIMUKSIA 1 (20) Antopäivä: 25.4.2013 Voimaantulopäivä: 1.5.2013 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009, Ajoneuvolaki 1090/2002 Muutostiedot: Kumoaa AKEn ohjeet 559/208/2004;

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Versio 3.0. Katsastuksen arvosteluperusteet v. 3.0 1

Versio 3.0. Katsastuksen arvosteluperusteet v. 3.0 1 Versio 3.0 Katsastuksen arvosteluperusteet v. 3.0 1 KATSASTUKSEN ARVOSTELUPERUSTEET Dnro 937/208/2007 Versio AKE 3.0 09.05.2007 Katsastuksen arvosteluperusteet v. 3.0 2 J O H D A N T O... 5 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto

Työsuojelujulkaisuja 57. Koneturvallisuus. Säädökset ja soveltaminen. Työsuojeluhallinto Työsuojelujulkaisuja 57 Koneturvallisuus Säädökset ja soveltaminen Työsuojeluhallinto Tampere 2007 ISSN 1455-4011 ISBN 978-952-479-059-8 Multiprint Oy, Tampere 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1. KONEISIIN SOVELLETTAVAT

Lisätiedot

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia

Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojelujulkaisuja 91 Käyttöasetuksen soveltamissuosituksia Työsuojeluhallinto Tampere 2009 ISBN 978-952-479-093-2 ISSN 1455-4011 Multiprint Oy, Tampere 2009 ESIPUHE Valtioneuvoston asetus työvälineiden

Lisätiedot

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä

CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä CE-merkintäkäytäntö ja sen merkitys suunnittelutyössä Pääsuunnittelijakoulutus PS Pro Tutkielma Maaria Turunen Helsinki 19.09.2014 Aalto University Professional Development Aalto PRO 1 Tiivistelmä Tutkielmani

Lisätiedot

Konedirektiivin 2006/42/EY

Konedirektiivin 2006/42/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINTA Konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisopas Toinen painos Kesäkuu 2010 Toisen painoksen johdanto Direktiivillä 2006/42/EY on tarkistettu konedirektiiviä,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012. 400/2012 Valtioneuvoston asetus. ei-automaattisista vaaoista

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012. 400/2012 Valtioneuvoston asetus. ei-automaattisista vaaoista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2012 400/2012 Valtioneuvoston asetus ei-automaattisista vaaoista Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 2012 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M5-10

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M5-10 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M5-10 Muutos 3 26.1.2004 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ULTRAKEVYIDEN LENTOKONEIDEN LENTOKELPOISUUS, VALMIS-

Lisätiedot

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki ISBN 951-726-978-1 (nid.) TIEH 2000006-03 (nid.) Oy Edita Ab Helsinki ISBN 951-726-979-X (PDF) TIEH 2000006-v-03 (PDF) Julkaisua myy/saatavana:

Lisätiedot

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus

Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus LELUJEN TURVALLISUUS Lelujen turvallisuus ei ole leikin asia. Euroopan komissio Yritystoiminta ja teollisuus Fotolia Orange Tuesday Euroopan unionissa asuu noin 80 miljoonaa alle 14-vuotiasta lasta ja

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 1 (17) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren (917/2014)

Lisätiedot

Siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvät palvelukseenottamis- ja koulutusvaatimukset

Siviili-ilmailun turvaamiseen liittyvät palvelukseenottamis- ja koulutusvaatimukset luonn Määräys 1 (6) Antopäivä: 3.3.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 95 Voimaantulopäivä: 6.3.2015 Voimassa: toistaiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 300/2008 yhteisistä

Lisätiedot

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014

PATENTTIMÄÄRÄYKSET. Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 PRH/2286/01/2014 PATENTTIMÄÄRÄYKSET Annettu Helsingissä 1. päivänä joulukuuta 2014 Patentti- ja rekisterihallitus on antanut patenttilain 74 :n 4 momentin (101/2013) nojalla seuraavat patenttimääräykset:

Lisätiedot

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta F2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA 1 Rakennuksen käyttöturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2001 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2001

Lisätiedot

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta

3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta E1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten paloturvallisuus Määräykset ja ohjeet 2011 3/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta Annettu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2011

Lisätiedot

HE 20/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki.

HE 20/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki. Hallituksen esitys eduskunnalle ampumaratalaiksi sekä laeiksi ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi ampumaratalaki.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ampuratalaiksi sekä ampuma-aselain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Ehdotuksen tarkoituksena on edistää turvallista ampumaharrastusta

Lisätiedot

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Neuvoston asetus (ETY) N:o 1612/68, annettu 15 päivänä lokakuuta 1968, työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta yhteisön alueella Virallinen lehti nro L 257, 19/10/1968 s. 0002-0012 Suomenk. erityispainos

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA

EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA EUROOPAN KOMISSIO Bruxelles, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISSION YKSIKÖIDEN VALMISTELUASIAKIRJA Opas valtiontukea, julkisia hankintoja ja sisämarkkinoita koskevien Euroopan unionin sääntöjen soveltamiseksi

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA -PALVELUN LAINMUKAISUUTTA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 29.10.2003 629/543/2003 TeliaSonera Finland Oyj Viite Ref. Ref. Asia Ärende Subject Sonera Puhekaista -palvelu VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN SONERA PUHEKAISTA

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi joukkoliikennelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikennelakia sekä

Lisätiedot

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset

Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset Eviran ohje 18103/1 Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset Ohje hedelmä ja vihannesalan toimijoille Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran ohje 18103/1 Tuoreiden

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27. Työsuojeluhallinto. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27. Työsuojeluhallinto. Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27 Työsuojeluhallinto Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 27 Autonkuljettajan ajo- ja lepoajat TYÖSUOJELUHALLINTO Tampere 2014 ISBN 978-952-479-097-0

Lisätiedot

Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121)

Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Opetusluvan hakijan oheislukemisto mopo (AM120) kevyt nelipyörä (AM121) Liikenteen turvallisuusvirasto Helsinki 2013 Sisällysluettelo 1 Opetuslupa... 1 1.1 Hakeminen... 1 1.1.1 Asiakirjat..... 2 1.2 Myöntäminen...

Lisätiedot

Koeajasta työsopimussuhteessa

Koeajasta työsopimussuhteessa Liisa Lehtimäki Koeajasta työsopimussuhteessa 1. Johdanto Koeajan tarkoitus kuvataan yleensä myönteiseksi työsuhteen molemmille osapuolille. Kumpikin voi testata odotustensa täyttymistä; työtekijä työn

Lisätiedot

EURO STAR EV-97 EVEKTOR - AEROTECHNIC. Aerodrome, Kunovice 686 04 Kunovice Czech Republic tel.: 00420 (0) 632 537 111 fax: 00420 (0) 632 537 900

EURO STAR EV-97 EVEKTOR - AEROTECHNIC. Aerodrome, Kunovice 686 04 Kunovice Czech Republic tel.: 00420 (0) 632 537 111 fax: 00420 (0) 632 537 900 EVEKTOR - AEROTECHNIC Aerodrome, Kunovice 686 04 Kunovice Czech Republic tel.: 00420 (0) 632 537 111 fax: 00420 (0) 632 537 900 muutos: 0 i EVEKTOR - AEROTECHNIK Aerodrome, Kunovice 686 04 Kunovice Czech

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA

EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA EUROOPAN UNIONI KONSOLIDOIDUT SOPIMUKSET PERUSOIKEUSKIRJA MAALISKUU 2010 30.3.2010 Euroopan unionin virallinen lehti C 83/1 S E U EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN JA EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHDYN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot