ETELÄ-KARJALAN LIITTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-KARJALAN LIITTO"

Transkriptio

1 ETELÄ-KARJALAN LIITTO TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANOMÄÄRÄYKSET 2015 Maakuntahallitus Liite 1 Talousarvion täytäntöönpanomääräyksillä täydennetään hallintosääntöä ja siihen liittyviä delegointipäätöksiä. Talousarvion muutokset ja käyttösuunnitelma Tilikauden aikana talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää maakuntavaltuusto. Muutosten tulee perustua toiminnan tai palveluiden tai talouden yleisten perusteiden tilikauden aikana jo tapahtuneisiin tai arvioitaviin muutoksiin (perussopimus 23 mom 3). Talousarvion muutosta koskeva päätös tulee tehdä talousarviovuoden aikana. Maakuntahallitus tarkentaa käyttösuunnitelmassa valtuuston määrittelemät tavoitteet ja maakuntajohtaja jakaa valtuuston hyväksymän määrärahan ja tuloarvion tulosalueiden tavoitteiksi, osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Talousarviovuoden aikana tapahtuvista määrärahasiirroista liiton toimintayksiköiden välillä päättää maakuntajohtaja. Palvelujen ja tavaroiden hankinnat Laskujen hyväksyminen Maakuntajohtaja päättää palveluiden ja tavaroiden hankinnasta euroon asti Maakuntajohtaja voi delegoida alaisilleen viranhaltijoille / työntekijöille palvelujen ja tavaroiden hankintoja koskevaa päätösvaltaansa seuraavasti: - yksikön päällikkö päättää yksikön määrärahan asettamissa rajoissa hankinnoista, joiden arvo jää alle 5000 euroa (yksikön päällikkö asiahyväksyntä, hallinto- ja kehittämisjohtaja kustannushyväksyntä lukuun ottamatta ENPI/ENI CBCohjelmaa) - maakuntajohtaja päättää edellä mainitut euromäärät ylittävistä hankinnoista Liiton yhteiset hankintamäärärahat on keskitetty johdon ja viestinnän yleiskustannuspaikalle (kp 270). Hankintoja suoritettaessa tulee noudattaa liiton antamia hankintaohjeita. Laskujen hyväksyminen tapahtuu pääsääntöisesti yksi yli yhden -periaatteella (= esimies hyväksyy alaisensa laskut). Esimiehiksi, joilla on hyväksymisoikeus, luetaan: maakuntajohtaja ja yksiköiden päälliköt. Maakuntajohtajan laskut hyväksyy maakuntahallituksen puheenjohtaja. Maakuntahallituksen puheenjohtajan laskut hyväksyy maakuntavaltuuston puheenjohtaja. Rutiiniluontoiset, kiireelliset ja määrältään vähäiset (esim. matkakulujen koontilasku, vähäiset matka- ja juoksevat kulut) laskut voi hyväksyä hallinto- ja kehittämisjohtaja yksi yli yhden -periaatetta soveltaen. Poistosuunnitelman hyväksyminen Maakuntavaltuusto on hyväksyessään vuoden 1997 talousarvion ja -suunnitelman hyväksynyt samalla suunnitelmapoistojen laskentaperusteet. Pienhankintarajaksi poistolaskennan perusteena on hyväksytty euroa.

2 Rahatoimi 2 Maksuliikenne Liiton pankki- ja postisiirtotilien avaamisesta ja lopettamisesta päättää maakuntajohtaja. Luettelo liiton pankkitileistä on ohessa liitteenä (liite 1). Maakuntahallitus päättää liiton pankki- ja postisiirtotilien käyttöoikeudesta: Pankki- ja postisiirtotilien käyttöoikeus myönnetään maakuntajohtaja Matti Viialaiselle, hallinto- ja kehittämisjohtaja Juuso Hietalle sekä CBC-ohjelman pankkitilien osalta ohjelmajohtaja Päivi Ilvekselle. Määräys on voimassa toistaiseksi. Liiton luottokortteja voivat käyttää maakuntajohtaja Matti Viialainen, aluekehitysjohtaja Susanna Kaskinen, ohjelmajohtaja Päivi Ilves, hallinto- ja kehittämisjohtaja Juuso Hieta, maakuntahallituksen kokouksessa valitsema aluesuunnittelujohtaja, johdon sihteeri Ritva Rehunen (debit-kortti) sekä toimistosihteeri Mari Mallat (debit/credit matka- ja kokousjärjestelyjen osalta) ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra. Käytössä olevista luottokorteista on pidettävä luetteloa. Hallinto- ja kehittämisjohtaja tarkentaa em. valtuutukseen liittyviä korttien käyttöoikeuksia johdon sihteerin ja toimistosihteerin osalta. Liitolle osoitetun saapuvan arvopostin ja muut arvolähetykset kuittaa ja vastaanottaa maakuntajohtajan valtuuttama henkilö tai henkilöt. Arvopostin vastaanottovaltuudet myönnetään seuraaville: johdon sihteeri Ritva Rehunen ja toimistosihteeri Mari Mallat. Valtuutus on voimassa toistaiseksi. Etelä-Karjalan liiton kirjanpito, reskontrien hoito ja palkanlaskenta ovat vuoden 2015 alusta alkaen Saimaan talous ja tieto Oy:n (y-tunnus ) toimesta tilitoimistovaltuuksin hoidettavia palveluita. Seuraaville Saitan maksuliikennetiimin jäsenille myönnetään käyttövaltuudet Etelä-Karjalan liiton maksuliikenteen hoitamiseen ja mm. viitteiden noutoon liiton pankkitilien osalta: Jauho Risto Topi Juhani Koponen Helena Annikki Kosunen Marita Sisko Pauliina Sipilä Sanna Piia Merjukka Työsuoritusten ja tavaroiden vastaanotto sekä laskujen käsittely Virkamatkat Työsuoritusten ja tavaroiden vastaanotto sekä laskujen käsittely suoritetaan liiton hankintaohjeen mukaisesti. Matkalaskut Matkoja koskevat laskut hyväksyy maakuntajohtajan osalta maakuntahallituksen puheenjohtaja, yksiköiden päälliköiden osalta maakuntajohtaja ja muiden viranhaltijoiden / työntekijöiden osalta ao. yksikön päällikkö. Johdon ja viestinnän yksikön työntekijöiden matkalaskut hyväksyy hallinto- ja kehittämisjohtaja.

3 Matkamääräykset Ulkomaan matkojen osalta matkamääräyksistä ja viisumeista tekee päätökset maakuntajohtaja. Ulkomaan virkamatkoista on laadittava matkalaskuun liitettävä matkaohjelma / matkakertomus. Kotimaan matkoista viranhaltijoiden / työntekijöiden osalta päättävät ao. yksikön päälliköt. Yksiköiden päälliköt päättävät käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa kotimaan matkoistaan. 3 Käteiskassa Etelä-Karjalan liitto luopuu käteiskassasta vuoden 2015 kevät-talvella. Talouden seurantaraportit Maakuntahallitukselle on annettava talousarvion toteutumista seuraava raportti kolmannesvuosittain. Yksikön päälliköille annetaan mahdollisuus seurata yksiköitään koskevaa toteutuneiden kustannusten seurantaa Saimaan talous- ja tieto Oy:n raportointisovellusten välityksellä. Maakuntaraha-avustukset ja EU:n rakennerahastoavustukset Maakunnan kehittämisraha Maakunnan kehittämisrahapäätöksestä toimitetaan hakijalle hallinto- ja kehittämisjohtajan oikeaksi todistama maakuntahallituksen pöytäkirja. Maakuntahallitus delegoi maakuntajohtajalle rahoituspäätökset, joissa avustussumma yhteensä ei ylitä maakunnan kehittämisrahan osalta euroa. Delegointi koskee myös kielteisiä päätöksiä. Päätökset saatetaan maakuntahallitukselle tiedoksi. Maksatushakemukset päätöksiksi valmistelee viranhaltija / työntekijä, joka toimii asian esittelijänä. maksatuspäätökset allekirjoittaja: maakuntajohtaja, aluekehitysjohtaja ja hallinto- ja kehittämisjohtaja kuitenkin niin, ettei hankkeen esittelijä tai päätöksentekijä voi hyväksyä maksatuspäätöstä. Varsinaisen maksatustapahtuman suorittaa Saimaan talous- ja tieto Oy:n maksuliikennetiimi (valtuutus maakuntahallitus 154). Hankkeiden muutoksista ja jatkoajoista tekee esityksen hankkeen yhteyshenkilö ja päätöksen tekee maakuntajohtaja tai hänen varahenkilönsä talous- ja henkilöstöasioissa. EAKR-ohjelma Avustusten maksatuksessa ohjelmakauden osalta noudatetaan maakuntahallituksen hyväksymää EAKR-ohjelman hallinto- ja valvontajärjestelmän kuvausta, jossa rahoituspäätösten valmistelu ja rahoituspäätösten teko on eriytetty maksatuspäätösten valmistelusta ja maksatuspäätösten teosta. Ohjelmakaudella 2014

4 CBC -ohjelma Etelä-Karjalan liitto ei enää ole vastuussa maksatuspäätösten valmistelusta ja maksatuspäätösten teosta vaan ne tehdään keskitetysti Uudenmaan liitossa Etelä- Suomen ohjelma-alueen osalta. EURA-järjestelmän kautta tehtävät yksityiskohtaiset rahoituspäätökset allekirjoittaa maakuntahallituksen delegointipäätöksessä mainittu viranhaltija, joka ei osallistu maksatuspäätösten valmisteluun ja tekoon. EURA-järjestelmän kautta tehtävät maksatuspäätökset allekirjoittaa hvj-kuvauksessa määritelty viranhaltija, joka ei osallistu rahoituspäätösten valmisteluun ja tekoon. Varsinaisen maksatustapahtuman suorittaa Saimaan talous- ja tieto Oy:n maksuliikennetiimi. EAKR-hankkeiden muutos- ja jatkoaikapäätökset valmistelee hankkeelle nimetty yhteyshenkilö, ja päätöksen hyväksyy maakuntahallituksen delegointipäätöksen mukaisesti nimetty viranhaltija. rahoitussopimus maksatuspäätökset kumppanuussitoumukset ja -sopimukset allekirjoittaja: ohjelmajohtaja allekirjoittaja: yhdessä controller ja maakuntajohtaja tai hallinto- ja kehittämisjohtaja allekirjoittaja: aluesuunnittelujohtaja Hankkeiden muutoksista ja jatkoajoista tehdään uusi rahoitussopimus tai rahoitussopimuksen muutos, jonka allekirjoittaa ohjelmajohtaja. Maksatuspäätöksiin liittyvän varsinaisen maksatustapahtuman suorittavat toimistosihteeri Rauni Lainejärvi ja hänen varahenkilönään Minna Taipale (työsuhde saakka, loppuvuoden varahenkilöjärjestely ja valtuutus tarkastellaan erikseen maakuntahallituksen kokouksessa kesän 2015 aikana). Maakuntajohtajan sijaiset Maakuntajohtajan sijaisiksi hallitus määrää seuraavasti: Sijainen ulkosuhteiden hoidossa, alueen kehittämiseen ja edunvalvontaan liittyvissä asiantuntijaryhmissä, julkisissa esiintymisissä ja tapahtumissa: aluekehitysjohtaja Sijainen henkilöstö- ja talousasioissa: hallinto- ja kehittämisjohtaja Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot Kokouspalkkion suuruus on Valtuuston ja hallituksen kokouksesta Tarkastuslautakunnan kokouksesta Muun hallintoelimen, valiokunnan tai toimikunnan kokouksesta 100 euroa 100 euroa 85 euroa

5 5 Etelä-Karjalan luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 :n mukaan toimielimen puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkio 60 %:lla korotettuna. Vuosipalkkiot ovat Hallituksen puheenjohtaja Valtuuston puheenjohtaja Hallituksen jäsen Hallituksen varapuheenjohtajat Valtuuston varapuheenjohtajat euroa euroa 505 euroa euroa 841 euroa Luottamushenkilöille ansionmenetyksestä ja kustannuksista maksettava tuntikorvaus Työnantajan todistuksen mukaan Enimmäismäärä, johon ei vaadita työnantajan todistusta tai selvitystä ansionmenetyksestä tai kustannuksista 20,88 euroa Poikkeuksena voimassa olevaan luottamushenkilöiden palkkiosääntöön palkkiosäännön pykälässä kahdeksan mainitut matkakustannukset voidaan eri pyynnöstä maksaa useammin kuin neljännesvuosittain.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17)

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) 2 (17) Sisältö 1 luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja Uudenmaan liiton muut säännöt... 4 2 luku Uudenmaan liiton hallinnon järjestäminen... 4 2 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002

Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 ETELÄ-KARJALAN LIITTO HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: maakuntahallitus 17.10.2001 maakuntavaltuusto 21.11.2001 Voimaantulo: 1.1.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen

Lisätiedot

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA voimassa alkaen sivu 1. Perussopimus...1.1.2009 2 2. Hallintosääntö...17.5.2011 10 3. Maakuntavaltuuston työjärjestys...9.7.2002 21 4. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö...1.7.2009

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 Kaupunginvaltuuston muutokset: 18.12.1995 (voimaantulo 1.1.1996), 9.12.1996 (voimaantulo 1.1.1997), 20.1.1997 (voimaantulo

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

A Välittävän toimielimen hallinto- ja valvontajärjestelmää koskevat yleiset tiedot A1. Välittävän toimielimen käytössä olevat tukimuodot

A Välittävän toimielimen hallinto- ja valvontajärjestelmää koskevat yleiset tiedot A1. Välittävän toimielimen käytössä olevat tukimuodot Työ ja elinkeinoministeriö Alueosasto / Rakennerahastot Kestävää kasvua ja työtä 204 2020 Suomen rakennerahastoohjelman hallinto ja valvontajärjestelmän kuvaus Välittävä toimielin: EteläSavon maakuntaliitto

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä sitova ja velvoittava ohje, jota on noudatettava kaikessa kunnan toiminnassa

Lisätiedot

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA

JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA JANAKKALAN KUNNAN SÄÄNTÖKOKOELMA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 7.12.2004, 28.2.2005, 9.3.2009 ja 22.4.2013, 8.6.2015 Voimaantulopäivä 1.4.2015 1 Kunnan luottamushenkilöille maksetaan

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 28.5.2015 / 23 Voimaan 1.6.2015 2 Sisältö I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltaminen... 4 II LUOTTAMUSHENKILÖJÄRJESTELMÄ... 4 2 Luottamushenkilöjärjestelmä ja

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko-

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ

KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ KINNULAN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa / 2014 0 Sisällys 1. JOHDANTO... 2 2. SOVELTAMISALA... 2 3. JOHTAMISJÄRJESTELMÄ... 3 4. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 4 4.1. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

KH liite n:o 4/4.12.2012 VALT liite n:o 4/13.12.2012

KH liite n:o 4/4.12.2012 VALT liite n:o 4/13.12.2012 KH liite n:o 4/4.12.2012 VALT liite n:o 4/13.12.2012 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1 Valtuuston hyväksymä 13.12.2012 Voimaantulopäivämäärä 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille

Lisätiedot

Hollolan kunta Hallintosääntö

Hollolan kunta Hallintosääntö Hollolan kunta Hallintosääntö 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto 11.11.2013 86 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan muut johtosäännöt

Lisätiedot

Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012

Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012 Vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Kaupunginhallitus 30.1.2012 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Taloutta ja toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet 3 3. Talousarvion täytäntöönpano ja sitovuus 3

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus. SISÄINEN VALVONTA POHJANMAAN LIITOSSA 1. Johtosääntömääräykset Pohjanmaan liiton tarkastussäännön 1 :n mukaan kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen.

MUISTIO 9.2.2010. Kokouksen puheenjohtajana toimi Merja Koski ja muistion laatijana Olli Laaksonen. LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika kello 11.30-15.00 Paikka Läsnä Novida, Uusikaupunki Asula Tarja Kaurila Markku Koski Merja

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24

Hallintosääntö 1.1.2015. Yhtymähallitus 27.10.2014 106. Yhtymäkokous 25.11.2014 24 Hallintosääntö 1.1.2015 Yhtymähallitus 27.10.2014 106 Yhtymäkokous 25.11.2014 24 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 6 1 Soveltamisala... 6 2. LUKU KOKOUSMENETTELY... 6 2 Luvun määräysten soveltaminen... 6 3

Lisätiedot