johtaa välittömään hylkäämiseen Varusterajoitukset Urheilijat saavat käyttää ainoastaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "johtaa välittömään hylkäämiseen. 9.4.1 Varusterajoitukset Urheilijat saavat käyttää ainoastaan"

Transkriptio

1 Muutokset haulikkosääntöihin 2014 Poistetut tekstit on yliviivattu, uudet tekstit alleviivattu. Kaikki ranskalaiset viivat koko sääntökirjassa korvataan kirjaimin a), b), c) jne... Sääntökohdan sääntönumerointi poistetaan (teksti jää) e) Patruunoita ei saa ladata aseeseen ennenkuin urheilija seisoo ampumapaikallaan kääntyneenä ampu masuuntaan ja haulikko osoittaa turvalliseen suuntaan sen jälkeen kun tuomari on antanut luvan ampua, (poikkeukset kts. säännöt ja g). 9.3 c) Urheilijat, valmentajat tai joukkueen toimitsijat eivät millään tavalla saa koskea ratalaitteistoon (heittimet, mikrofonit, ratatietokoneet jne.) sen jälkeen kun tuomari tai jury on ne säätänyt. Ensimmäisestä rikkeestä tulee antaa VAROITUS (keltainen kortti). Seuraavasta rikkeestä on tuomittava pisteen vähennys. Sitä seuraavista rikkeistä seuraa hylkääminen. Ratatietokoneen tahallinen sulkeminen johtaa välittömään hylkäämiseen Varusterajoitukset Urheilijat saavat käyttää ainoastaan 1

2 2 välineitä ja laitteita, jotka ovat ISSF:n sääntöjen mukaisia. Kaikki aseet, laitteet, välineet tai muut esineet, jotka antavat epäurheilijamaisen edun muihin urheilijoihin nähden ja joita ei mainita näissä säännöissä tai ovat tämän säännön hengen vastaisia ovat kiellettyjä (kts. TS.6.7.2) Varustetarkastus Juryn on toimeenpantava aseiden, vaatetuksen ja varusteiden tarkastusohjelma. Juryllä on oikeus tarkastaa mikä tahansa urheilijan varustus, mukaanlukien vaatetus. Joukkueenjohtajat ovat yhtälailla vastuussa siitä, että joukkueen jäsenten varustus, sekä sen käyttö on tämän säännön mukainen. Kaikkien urheilijoiden on ilmoittauduttava varustetarkastukseen ilmoitetussa ajassa. Urheilijalta, joka ei käy varustetarkastuksessa ilmoitetun ajan kuluessa, vähennetään yksi (1) piste Varustetarkastus Urheiljat ovat vastuussa siitä, että kaikki heidän varusteensa ja vaatteensa, joita he käyttävät ISSF:n kilpailuissa ovat ISSF:n sääntöjen mukaisia. Haulikkojury on vastuussa siitä, että he tarkastavat urheilijoiden välineet. Juryn on järjestettävä mahdollisuus urheilijoille

3 tarkastuttaa varusteitaan. Tämä tarkastusmahdollisuus on oltava ensimmäisestä virallisesta harjoituspäivästä lähtien, jotta urheiljat mikäli haluavat voivat tarkastuttaa välineensä ennen kilpailuja. Varustesääntöjen noudattamiseksi jury suorittaa satunnaisia tarkastuksia kilpailujen aikana. Kilpailija, joka todetaan rikkovan aseita tai skeet-merkkiä koskevia sääntöjä on hylättävä Varusteet ampumapaikalla (field of play) Asetyypit Kaikki urheilijan varusteet ampumapaikalla on katsottava olevan urheiljan käytettävissä ja ne ovat juryn tarkastettavissa. Rikkomuksista seuraa rangaistuksia. Kaiken tyyppisiä rihlattomia haulikoita, myös puoliautomaattisia, voidaan käyttää edellyttäen, ettei niiden kaliiperi ole suu rempi kuin 12. Pumpputoimiset haulikot ovat kuitenkin kiellettyjä. Haulikoita, joiden kaliiperi on pienempi kuin 12, voidaan käyttää. Haulikoissa ei saa olla maastokuviollinen viimeistely Patruunan spesifikaatiot ISSF:n kilpailuissa sallittujen patruunoiden on täytettävä seuraavat määritelmät: Ammutun patruunan pituus ei saa ylit 3

4 4 tää 70 mm. a) Haulilatauksen paino ei saa ylittää 24,5 g. b) Haulien tulee olla muodoltaan pyöreitä. c) Haulien tulee olla lyijystä, lyijyseoksesta tai muusta ISSF:n hyväksymästä aineesta valmistet tuja. d) Haulien halkaisija ei saa olla suu rempi kuin 2,6 mm. e) Haulit voivat olla päällystettyjä. f) Mustaruuti-, valojuova- ja muut erikoispatruunat ovat kiellettyjä. g) Mitään sellaisia sisäisiä muutoksia ei saa tehdä, jotka saavat ai kaan ylimääräisen tai erityisen hajoamis vaiku tuk sen kuten käänteislataus, ristikot jne Patruunantarkastus Juryn on toimeksipantava patruunantarkastusohjelma, joka mahdollisimman vähän häiritsee ammuntaa ja urheilijoita kilpailun aikana: a) Tuomari tai juryn jäsen saa ottaa ampu mat toman patruunan urheilijan aseesta tar kastusta varten. b) Juryn jäsen tai tuomari voi kuitenkin

5 9.5.2 JURY koska tahansa ottaa patruunoita urheilijalta tarkastusta varten urheilijan ollessa ampuma-alueella. c) Jos urheilija käyttää patruunoita, jotka eivät ole näiden sääntöjen mu kaisia, hänet hylätään kilpailuista. Jos jury toteaa, että urheilija käyttää aseita tai patruunoita, jotka eivät ole näiden sääntöjen mu kaisia, voi jury päättää, että kaikki kiekot, jotka on ammuttu tällaisilla aseilla tai patruunoilla, tulee merkitä ohiammutuiksi. Jos jury katsoo, että urheilija on tehnyt tällaisen rikkomuksen tahallaan, se voi sulkea hänet pois kilpailusta. Jos jury kuitenkin katsoo, ettei urheilija koh tuu della ole voinut olla tietoinen rikkeestä ja ettei hän rikkeestä huolimatta ole saanut olennaista etua, se voi päättää olla rankaisematta häntä Tehtävät ennen kilpailun alkua Juryn on var mis tauduttava siitä, että seuraavat seikat ovat ISSF:n määräysten mukaiset: Radat. Kiekkojen lentoradat on oikein asetettu. 5

6 6 Kilpailun organisointi. Ennen kilpailun alkua tulee juryn: a) tarkistaa radat varmistuakseen, että ne ovat sääntöjen mukaiset; b) varmistua siitä, että kiekot ovat näiden sääntöjen mukaisesti oikein asetetut; c) tarkistaa kilpailuorganisaatio varmistuakseen siitä, että se on valmis kilpailujen läpiviemiseen, ja d) perustaa varustetarkastuspiste, jossa urheilijat voivat halutessaan tarkastuttaa aseensa, välineensä ja vaatteensa Tehtävät kilpailun aikana Juryn tehtävänä on: a) Valvoa kilpailua. b) Neuvoa ja avustaa järjestelytoimikuntaa. c) Varmistaa ammuntaa koskevien määräysten toteuttamista. d) Tarkistaa urheilijoiden panokset ja varusteet. e) Tarkistaa heitinrikon jälkeen, että kiekkojen lentoradat asetetaan oikein. f) Suorittaa alkukilpailun aikana satunnaisia valmistautumisajan tarkastuk

7 sia. g) Suorittaa satunnaisia tarkastuksia virallisten harjoitusten ja alkukilpailun aikana varmistuakseen, että ase- patruuna, ampumaliivi- ja muita vaatetussääntöjä noudatetaan. h) Käsitellä protestit, jotka on jätetty mää räysten mukaisesti. i) Valvoa, että ISSF:n kel poisuus, ISSF:n mainosoikeuksia ja ISSF:n mainos- ja sponsorointisääntöjä noudatetaan. j) Päättää rangaistuksista. k) Päättää sanktioista siinä missä se on aiheellista. l) Tehdä ratkaisuja kaikissa asioissa, joista ei ole mainintaa näissä säännöissä tai jotka ovat ISSF:n sään tö jen ja määräysten hengen vastaisia Harjoitukset ennen kilpailun alkua (Pre-Event Training) a) Viralliset harjoitukset tulee järjestää kullekin lajille päivää ennen lajin kilpailua samoilla radoilla ja samanlaisilla kiekoilla kuin itse kilpailu. b) Juryn tulee tarkistaa, että kiekot on asetettu oikein ennen virallisia harjoituksia. 7

8 c) Viralliset harjoitusajat tulee jakaa tasapuolisesti niiden urheilijoiden kesken, jotka ovat läsnä, siten ettei ketään suosita. d) Skeetharjoituksissa tulee heittää kaksi ylimääräistä kaksoiskiekkoa (käänteiset kaksoiskiekot ampumapaikoilla 3 ja 5) a) Kun ensimmäinen urheilija on valmis ampumaan, hänen tulee kohottaa ase olkapäälleen ja selvällä äänellä kutsua kiekko huutaa selvällä ja kovalla äänellä GO tai jokin muu merkki tai komento, jonka jälkeen kiekko on heitettävä välittömästi f) Kiertäminen jatkuu kunnes jokainen urheilija on ampunut 25 kiekkoa (kaksi vasenta, kaksi oikeaa ja yksi suora jokaisesta heitinryhmästä) a) Urheilijan tulee asettua paikalleen, ladata aseensa ja pyytää kiekkoa 12 sekunnin si sällä siitä kun edellinen urheilija on ampunut sään nön mu kaiseen kiekkoon ja avannut aseensa ja tulos on rekisteröity tai siitä, kun tuo ma ri on antanut aloittamismerkin START d) Alkukilpailun aikana tulee ratatuomarin tarkkailla aikarajoja. Finaalin aikana aikarajoja tarkkaillaan elektronisel 8

9 la ajastimella ( ), jota operoi kilpailutuomareiden joukosta nimetty tuomari Heitinten säätäminen Jokaista heitintä tulee säätää seuraavalla tavalla: a) Heittokulma säädetään nollaksi (0) suo raan eteen. Lentokorkeus mitataan 10 m heitinhaudan katon etureunasta. Heittimen jousta kiristämällä ja korkeuskulmaa säätämällä säädetään oikea heittokorkeus ja -pituus. b) Heittimen jousta kiristämällä ja korkeutta säätämällä 10 m heitinsuojan edessä säädetään oikea heittokorkeus ja -pituus. c) Vaadittu sivukulma asetetaan mittaamalla heitinsuojan katolla suoraan heittimen keskipisteen päältä a) Kun ensimmäinen urheilija on valmis ampumaan, hänen tulee kohottaa ase olkapäälleen ja kuuluvalla äänellä pyytää kiekkoa huutaa selvällä ja kovalla äänellä GO tai jokin muu merkki tai komento, jonka jälkeen kiekko on heitettävä välittömästi d) Alkukilpailun aikana tulee ratatuoma 9

10 9.8.5 taulukon alle: Näytekiekot rin tarkkailla aikarajoja. Finaalin aikana aikarajoja tarkkaillaan elektronisella ajastimella ( ) jota operoi kilpailutuomareiden joukosta nimetty tuomari ( b). *) heitinten 7-8 sekä 8-9 väliset kul mat on asetettava viiteen (5) asteeseen ja heitinten 7-9 kulma kymmeneen (10) asteeseen. Näitä ei saa ylittää. Kiekot heitetään satunnaisessa järjestyksessä, mutta erän päätyttyä on jokainen urheilija saanut kullakin ampumapaikalla yhden A-, yhden B- ja yhden C-asetuksen mukaisen kaksoiskiekon. *) Kulmat säädetään yhden asteen tarkkuudella. Kiekkojakauman on oltava satunnainen, mutta erän päätyttyä on jokaisen urheilijan pitänyt saada kullakin ampumapaikalla yhden A-, yhden B- ja yhden C-asetuksen mukaisen kaksoiskiekon. a) Jokainen päivä, kun heittimet on säädetty ja jury on hyväksynyt säädöt, tulee ennen päivän ensimmäisen sarjan alkua jokaisen sarjan alkua heittää yhdet (1) näytekiekot jokaisesta asetuksesta A, B ja C. 10

11 9.9.3 Kilpailun kulku Aikaraja Urheilijan on kutsuttava ja ammuttava kiekot seuraavien aikarajojen puitteissa: a) Kun tuomari on komentanut START tai kun edellinen urheilija on poistunut ampumapaikalta tulee urheilijan siirtyä ampumapaikalle 10 sekunnin sisällä. b) Urheilijan tulee seistä molemmat jalat kokonaan ampumapaikan rajojen sisäpuolella, kääntyä ampumasuuntaan, ladata aseensa, ottaa valmiusasento ja kutsua ensimmäistä ampumapaikalla am muttavaksi vaadituista kiekoista. c) Hänen tulee sen jälkeen kutsua seuraavaa yksittäis- tai kaksoiskiekkoa, jota tulee ampua kyseisellä ampumapaikalla lyhimmässä mahdollisessa ajassa. d) Suurin sallittu kokonaisaika kunkin ampumapaikan kiekkojen kutsumiseen ja ampumiseen on 30 sekuntia sekä peruskilpailussa että finaalissa, mitattuna siitä kun ampuja on siirtynyt ampumapaikalle. e) Alkukilpailun aikana tulee ratatuomarin tarkkailla aikarajoja. Finaalin aika 11

12 na aikarajoja tarkkaillaan elektronisella ajastimella ( ). Kun tuomari on komentanut START tai kun edellinen urheilija on poistunut ampumapaikalta tulee urheilijan 15 sekunnin sisällä: seistä molemmat jalat kokonaan ampumapaikan rajojen sisäpuolella. kääntyä ampumasuuntaan, ladata aseensa, ottaa valmiusasento ja kutsua ensimmäistä ampumapaikalla am muttavaksi vaadituista kiekoista Kun samalta ampumapaikalta pitää ampua toinen yksittäiskiekko ja/tai kaksoiskiekko: Tämän tulee tapahtua mahdollisimman lyhyessä ajassa. Seuraavan kiekon/kiekkojen kutsumiseen saa kulua korkeintaan 12 sekuntia edellisestä laukauksesta. Ellei näitä aikarajoja noudateta sovelletaan näiden sääntöjen rangaistuksia kappaleen numerointi muuttuu. Uusi =

13 kappaleen numerointi muuttuu. Uusi = kappaleen numerointi poistuu teksti jää kappaleen alle Seuraavien kappaleiden numerointi muuttuu: = = = = = = = = = (teksti muuttuu) Merkkinauhan tarkistaminen Urheilija vastaa siitä, että merkkinauha on oikein kiinnitetty säännön mukaisesti. Juryn on järjestettävä mahdollisuus urheilijoille tarkastuttaa varusteitaan. Tämä tarkastusmahdollisuus on oltava ensimmäisestä virallisesta harjoituspäivästä lähtien, jotta urheilijat mikäli haluavat voivat tarkastuttaa varusteensa ennen kilpailuja. Varustesääntöjen noudattamiseksi jury suorittaa satunnaisia tarkastuksia kil 13

14 pailujen aikana. Kilpailija, joka todetaan rikkovan sääntöjä hylätään (kts ). Juryn on huolehdittava siitä, että virallisten harjoitusten aikana kaikkien urheilijoiden merkkinauhojen oikea sijainti tarkistetaan. Tämä tarkistus on kertaluontoinen. Kun merkkinauha on tarkistettu tulee merkkii kiinnittää ISSF:n virallisella sinetillä liiviin. Jury tarkistaa sinetöityjä liivejä. Jos jury huomaa, että urheilija on tehnyt muutoksia liiviin tai merkkinauhan sijaintiin, urheilijaa rangaistaan kolmen (3) pisteen vähennyksellä. Seuraavien kappaleiden numerointi muuttuu: = = = = = = = = = c) Jos kilpailuaikatauluja joudutaan jostakin syystä muuttamaan, tulee joukkueenjohtajia informoida asiasta vii 14

15 pymättä julkaisemalla uusi aikataulu viralliselle ilmoitustaululle ja tulostaululle sekä jakamalla aikataulu kaikille osallistuville joukkueille KÄYTTÄYTYMISSÄÄNNÖT, JOUKKUEI DEN TOIMITSIJAT, VALMENTAJAT JA URHEILIJAT 9.12 KILPAILUVAATETUS JA VARUSTEET a) Miesten ja naisten urheiluhousut, -puserot ja verryttelyasut ovat sallittuja. Niin ikään ovat naisille sallittuja hameet ja me kot. Siniset farkut ovat kiellettyjä. SAL:n kommentti: SAL:n alaisessa kilpailutoiminnassa noudatetaan vaatetuksen osalta SAL:n kansallista vaatetussääntöä (kts liite tai KY) Maan virallinen KOK lyhenne Maan virallinen (KOK:n) lyhenne sekä urheilijan sukunimi ja ensimmäisen etunimen etukirjain (latinalaisen aakkosen mukaan) tulee näkyä latinalaisin kirjaimin uloimmassa vaatekappaleessa kilpailunumeron yläpuolella hartiaseudulla. Maalyhenne tulee olla ylinnä. 15

16 a) Rikkinäinen kiekko on kiekko joka ei ole kiekkoja koskevien sääntöjen mukaan ehjä (katso TS ) b) Jos tasatuloksia ei saada ratkottua Count Back -säännöllä, esim Jos kahdella tai useammalla urheilijalla on maksimitulos, määräytyy näiden urheilijoiden ampumajärjestys säännön mukaan a) Ampumajärjestys määräytyy alkukilpailun väliaikaisten sijoitusten perusteella. Korkeimmalla sijaluvulla oleva aloittaa SAL:n kommentti: SAL:n kilpailuissa ratkaistaan edellä kuvatulla pudotusammuntamenetelmällä vain kolme ensimmäistä sijaa. Sijat ratkeavat Count Back -säännön mukaan, ellei pudotusammunta ratkaissut myös nämä sijat Tasatulos sijoista 7 ja eteenpäin Seitsemänneksi (7:s) ja siitä eteenpäin sijoittuneet urheilijat, joiden sijat eivät ratkenneet pudotusammunnalla, saavat Count Back -säännön mukaisen sijaluvun. SAL:n kommentti: SAL:n kilpailuissa tasatuloksilla oleville urheilijoille sijalla 7 ja eteenpäin voidaan antaa sama si 16

17 jaluku ja luetella aakkosjärjestyksessä Pudotusammunnan valmistautumisaika TRAP Pudotusammunnassa, kun tuomari on an tanut luvan aloittaa ( START ) tai siitä kun edellinen urheilija on ampunut, urheilijan tulee asettautua ampumapaikalleen, ladata aseensa ja kutsua kiekkoa (kiekkoja) kahdentoista (12) viidentoista (15) sekunnin sisällä trapissa ja kaksoistrapissa ja 30 sekunnin sisällä skeetissä siitä kun ampuja on asettautunut ampumapaikalle. Mikäli tätä sääntöä ei noudateta sovelletaan aikarajasäännön rangaistuksia. Kaikki tasatuloksilla olevat urheilijat ryhmittyvät ampumapaikan 1 taakse alkukilpailun määräämässä järjestyksessä. Alkaen ampumapaikalta 1 he ampuvat, vuoron perään, säännönmukaisen kiekon kunnes tasatulokset on ratkaistu a) Ennen pudotusammunnan alkua tulee jokaisesta heitinryhmästä heittää vasen ja oikea kiekko. Kaikki tasatuloksilla olevat urheilijat ryhmittyvät ampumapaikan 1 taakse alkukilpailun määräämässä järjestyksessä (kor 17

18 18 keimmalla sijaluvulla oleva alkaa). Alkaen ampumapaikalta 1 he ampuvat, vuoron perään, säännönmukaisen kiekon kunnes tasatulokset on ratkaistu seuraavasti: Ampumapaikka 1 vasen kiekko, ampumapaikka 2 oikea kiekko, ampumapaikka 3 vasen kiekko, ampumapaikka 4 oikea kiekko, ampumapaikka 5 vasen kiekko. Tämän jälkeen uudestaa ampumapaikka 1, jossa nyt ammutaan oikea kiekko jne b) Tuomarin komennosta tulee ensimmäisen urheilijan siirtyä ampumapaikalle, ladata aseensa ja kutsua kiekko, joka heitetään kohdan a) mukaisesti satunnaisesti ampumapaikan 1 edessä olevasta heitinryhmästä a) Kaikki tasatuloksilla olevat urheilijat ryhmittyvät ampumapaikan 1 taakse alkukilpailun määräämässä järjestyksessä (korkeimmalla väliaikaisella sijaluvulla oleva aloittaa). Alkaen ampumapaikalta 1 he ampuvat, vuoron perään, säännönmukaisen kaksoiskiekon kunnes tasatulokset on ratkaistu b) Kaikki tasatuloksilla olevat urheilijat ampuvat tämän jälkeen vuorotellen ampumapaikalta 4 alkukilpailun määräämässä järjestyksessä (korkeim

19 malla väliaikaisella sijaluvulla oleva aloittaa) d) Urheilija ei ilmoittaudu ajoissa semifinaalivaiheeseen e) Ratalaitteistoon kajoaminen edeltävän varoituksen jälkeen Oikeus tehdä vetoomus Mikäli juryn päätöksestä on erimielisyyttä, voidaan päätöksestä vedota vetoomus jurylle, kuitenkin niin, ettei finaalijuryn päätöksestä voi vedota. Finaalijury haulikossa koostuu kahdesta haulikkojuryn jäsenestä sekä yhdestä vetoomusjuryn jäsenestä. Jäsenistä päättää tekninen asiantuntija yhdessä haulikkojuryn puheenjohtajan kanssa (kts myös sääntö c) FINAALIN MUOTO a) Koko ohjelma (sääntö ISSF:n yleissäännöt ja 3.3.4) ammutaan kussakin lajissa karsintakilpailuna finaaliin. Karsintakilpailun kuusi (6) parasta urheilijaa selviytyvät finaaliin Ampumajärjestys ja selkänumerot Semifinaalin ja mitaliotteluiden ampumajärjestys määräytyy alkukilpailun tuloksen mukaan. Urheilijoille annetaan uudet selkänumerot, nro Numero 6 an 19

20 netaan sille urheilijalle, jolla on korkein alkukilpailutulos. Kaikissa finaalivaiheissa ammutaan numerojärjestyksessä, pienin numero ensin. Semifinaalin ampumajärjestys määräytyy tietokoneella arpomalla samalla kun tulostetaan finalistien ampumajärjestys (katso sääntö ). Finalisteille jaetaan uudet selkänumerot (numerot 1...6). Kaikissa finaalin vaiheissa mukaan lukien pudotusammunnat urheilijat ampuvat numerojärjestyksessä, pienin numero ensin Erikoisvarustus Finaalirata on varustettava kuulutusjärjestelmällä kuuluttajaa varten. Rata on myös varustettava tuoleilla juryä ja jokaisen finalistin valmentajaa varten. Radalla tulee olla virallinen sivutaulu, (elektroninen tai manuaalinen) sekä elektroninen ajastin, joka laskee valmistautumisaikoja nollaan laskeva kello b) Sivutuomarit. Kolme kokenutta toimitsijaa, joilla on ISSF:n tuomarilisenssi tulee määrätä sivutuomareiksi. Heidän tehtävänään on avustaa tuomaria ja operoida ajastinta. Sivutuomarit nimetään tavallisesti kilpailutuomareiden joukosta. 20

21 Kilpailutapahtuma Semifinaalikilpailu ja mitaliottelut käydään näiden finaalisääntöjen mukaisesti. Lajien normaalit kilpailusäännöt pätevät myös kunkin lajin finaalissa, paitsi niissä kohdissa, joista erikseen tässä säännössä (sääntö 9.17) mainitaan. Trap. Semifinaalissa sijoittuvat urheilijat numero 1, 2 ja 3 ampumapaikoille 2, 3 ja 4. Urheilijat numero 4, 5 ja 6 odottavat ampumapaikkojen 2, 3 ja 4 takana (odotuspaikat on oltava merkittyinä). Kun urheilija on ampunut ampumapaikalla on hänen siirryttävä merkitylle paikalle seuraavan ampumapaikan takana. Ampumapaikan takana odottanut urheilija siirtyy vapautuneelle ampumapaikalle. Mitaliottelussa urheilijat menevät aluksi paikoille 2 ja 3 (alhaisin numero paikalle 2). Finalistit ampuvat ainoastaan ampumapaikoilta 2, 3 ja 4. Urheilijat ampuvat yhden kiekon ampumapaikalta, jonka jälkeen he siirtyvät eteenpäin. Finalistit ampuvat yhdellä patruunalla ainoastaan. Jokainen finaalivaihe koostuu 15 kiekosta. Jokaisen finaalivaiheen aikana jokainen finalisti ampuu kaksi (2) vasenta, yhden (1) suora ja kaksi (2) oikeaa kiekkoa jokaiselta ampumapaikalta. 21

22 Skeet. Finalistit ampuvat ampumapaikoilta 3, 4, 5 ja 4, tässä järjestyksessä. Pienin numero aloittaa. Finalistit ampuvat jokaiselta ampumapaikalta yhden normaalin kaksoiskiekon ja yhden käänteisen kaksoiskiekon. Jokainen finaalivaihe käsittää 16 kiekkoa. Kaksoistrap. Semifinaalissa sijoittuvat urheilijat numero 1, 2 ja 3 ampumapaikoille 2, 3 ja 4. Urheilijat numero 4, 5 ja 6 odottavat ampumapaikkojen 2, 3 ja 4 takana (odotuspaikat on oltava merkittyinä). Kun urheilija on ampunut ampumapaikalla on hänen siirryttävä merkitylle paikalle seuraavan ampumapaikan takana. Ampumapaikan takana odottanut urheilija siirtyy vapautuneelle ampumapaikalle. Mitaliottelussa urheilijat menevät aluksi paikoille 2 ja 3 (alhaisin numero paikalle 2). Finalistit ampuvat ainoastaan ampumapaikoilta 2, 3 ja 4. Finalistit ampuvat yhden kaksoiskiekon ampumapaikalta, jonka jälkeen he siirtyvät eteenpäin. Jokainen finaalivaihe koostuu 15 kaksoiskiekosta. Jokaisen finaalivaiheen aikana jokainen finalisti ampuu kaksi (2) A-, kaksi (2) B- ja yhden (1) C-asetuksen kaksoiskiekon jokaiselta ampumapaikalta. a) Trap. Semifinaali ja mitaliotteluvai 22

23 heet koostuvat kukin 15 kiekosta. Finalistit ampuvat yhden laukauksen kuhunkin kiekkoon. Semifinaalissa urheilijat sijoittuvat ampumapaikoille selkänumerojärjestyksessä (sääntö , pienin numero ampumapaikalle 1). Ammuttuaan urheilija siirtyy seuraavalle ampumapaikalle ja valmistautuu ampumaan kun on hänen vuoronsa. Semifinaalissa urheilijat ampuvat yhden vasemmalle lentävän, yhden oikealle lentävän ja yhden suoran kiekon jokaiselta ampumapaikalta. Mitaliotteluissa urheilijat ampuvat ampumapaikoilta ainoastaan. Mitaliottelun alkaessa urheilijat sijoittuvat ampumapaikoille 2 ja 3 (pienin numero ampumapaikalle 2). Urheilija ampuu yhden kiekon, jonka jälkeen hän siirtyy seuraavalle ampumapaikalle. Mitaliottelun aikana urheilijat ampuvat kumpikin kaksi vasenta, yhden suoran ja kaksi oikeaa kiekkoa jokaiselta ampumapaikalta. Semifinaalin ja mitaliotteluiden aikana on käytettävä ajastinta joka mittaa 12 sekunnin valmistautumisaikaa. b) Kaksoistrap. Semifinaali ja mitaliotteluvaiheet koostuvat kukin 15 kaksoiskiekosta. Semifinaalissa urheilijat sijoittuvat ampumapaikoille selkänumerojärjestyksessä (sääntö 23

24 , pienin numero ampumapaikalle 1). Ammuttuaan urheilija siirtyy seuraavalle ampumapaikalle ja valmistautuu ampumaan kun on hänen vuoronsa. Semifinaalissa urheilijat ampuvat kolme kaksoiskiekkoa kultakin ampumapaikalta, (yksi A-asetus, yksi B-asetus ja yksi C-asetus) satunnaisessa järjestyksessä. Mitaliotteluissa urheilijat ampuvat ampumapaikoilta ainoastaan. Mitaliottelun alkaessa urheilijat sijoittuvat ampumapaikoille 2 ja 3 (pienin numero ampumapaikalle 2). Urheilija ampuu yhden kaksoiskiekon, jonka jälkeen hän siirtyy seuraavalle ampumapaikalle. Mitaliottelun aikana urheilijat ampuvat kumpikin viisi kaksoiskiekkoa ampumapaikkaa kohti (kaksi A- asetusta, kaksi B-asetusta ja yksi C- asetus) satunnaisessa järjestyksessä. Semifinaalin ja mitaliotteluiden aikana on käytettävä ajastinta joka mittaa 12 sekunnin valmistautumisaikaa. c) Skeet. Semifinaali ja mitaliotteluvaiheet koostuvat kahdeksasta (8) kaksoiskiekosta (16 kiekkoa). Finalistit ampuvat ampumapaikoilta tässä järjestyksessä (pienin numero ampuu ensin). Finalistit ampuvat jokaiselta ampumapaikalta yhden normaalin kaksoiskiekon ja yhden kään 24

25 teisen kaksoiskiekon. Semifinaalin ja mitaliotteluiden aikana on käytettävä ajastinta joka mittaa 30 sekunnin suoritusaikaa Tasatulosten ratkaiseminen, pudotus ammunta Tasatulokset sijoista kaksi tai neljä semifinaalikierroksen jälkeen tai tasatulokset mitaliotteluiden jälkeen ratkotaan pudotusammunnalla. Mikäli semifinaalin jälkeen on useampia tasatuloksia, ratkaistaan alempien sijojen tasatulokset ensin. Pudotusammunnan järjestys määräytyy selkänumeron mukaan. Pudotusammunta suoritetaan seuraavan säännön mukaisesti. Trap. Kaikki tasatuloksilla olevat urheilijat ryhmittyvät ampumapaikan 2 taakse numerojärjestyksessä. Tuomarin komennosta tulee ensimmäisen urheilijan siirtyä ampumapaikalle, ladata aseensa ja kutsua kiekko, joka heitetään satunnaisesti ampumapaikan 2 edessä olevasta heitinryhmästä. Ammuttuaan on urheilijan siirryttävä niiden urheilijoiden taakse, jotka eivät vielä ole ampuneet. Muut urheilijat tekevät vuorollaan samoin. Kun kaikki ovat ampuneet ampumapaikalta 2 siirtyvät ne, joiden tasatulos ei vielä ratkennut ampumapaikalle 3 25

26 ja ampuminen jatkuu samalla tavalla. Jos tasatuloksia vielä on siirrytään ampumapaikalle 4 (jonka jälkeen siirrytään ampumapaikalle 2 jne.). Kaksoistrap. Kaikki tasatuloksilla olevat urheilijat ryhmittyvät ampumapaikan 2 taakse numerojärjestyksessä. Finaalin pudotusammunnassa käytetään vain asetusta C. Tuomarin komennosta tulee ensimmäisen urheilijan siirtyä ampumapaikalle, ladata aseensa ja kutsua kiekot. Ammuttuaan on urheilijan siirryttävä seisomaan vähintään metrin seuraavan ampumapaikan taakse. Muut urheilijat tekevät vuorollaan samoin. Ensimmäinen urheilija ei saa siirtyä ampumapaikalle ennenkuin tuomari on komentanut START. Ne urheilijat, jotka ampuvat kyseisellä ampumapaikalla eniten ohi, ovat hävinneet pudotusammunnan ja heidän on lopetettava ammunta. Menettely jatkuu ampumapaikoilla 2, 3 ja 4 kunnes kaikki tasatulokset on ratkaistu. a) Trap. Kaikki tasatuloksilla olevat urheilijat ryhmittyvät ampumapaikan 2 taakse numerojärjestyksessä. Alkaen ampumapaikalta 1 he ampuvat säännönmukaisia kiekkoja kunnes tasatulos on ratkennut seuraavas 26

27 ti: Ampumapaikka 1 vasen kiekko, ampumapaikka 2 oikea kiekko, ampumapaikka 3 vasen kiekko, ampumapaikka 4 oikea kiekko, ampumapaikka 5 vasen kiekko. Tämän jälkeen siirrytään ampumapaikalle 1 jossa nyt ammutaan oikea kiekko jne... Jokaista kiekkoa saa ampua vain yhdellä laukauksella. Ammuttuaan urheilija siirtyy viimeiseksi jonoon niiden urheilijoiden taakse, jotka eivät vielä ole ampuneet. Jokainen tekee vuorollaan samoin. Tasatulokset mitaliotteluissa ratkaistaan samoin mutta käyttäen ainoastaan ampumapaikkoja b) Kaksoistrap. Kaikki tasatuloksilla olevat urheilijat ryhmittyvät ampumapaikan 1 taakse numerojärjestyksessä. Finaalin pudotusammunnassa käytetään vain C-asetusta. Tuomarin komennosta tulee ensimmäisen urheilijan siirtyä ampumapaikalle, ladata aseensa ja kutsua kiekot. Ammuttuaan on urheilijan siirryttävä seisomaan vähintään metrin seuraavan ampumapaikan taakse. Muut urheilijat tekevät vuorollaan samoin. Ensimmäinen urheilija ei saa siirtyä ampumapaikalle ennenkuin tuomari on komentanut START. Ne urheilijat, jotka ampuvat kyseisellä ampumapaikalla eniten ohi, ovat hävinneet pudotusammunnan 27

28 ja heidän on lopetettava ammunta. Menettely jatkuu ampumapaikoilla 2, 3, 4 ja 5 kunnes kaikki tasatulokset on ratkaistu. Tasatulokset mitaliotteluissa ratkaistaan samoin mutta käyttäen ainoastaan ampumapaikkoja (Skeet ennallaan) 28

29 Menettely haulikkolajien finaaleissa Aika Vaihe Menettely a) 15:00 min. ennen b) 10:00 min. ennen c) 5:00 min. ennen d) 4:00 min. ennen e) 1:00 min. ennen Semifinalistit ilmoittautuvat Koekiekot ja -laukaukset Finalistit järjestäytyvät Semifinalistien esittely Semifinaaliin valmistautuminen Joukkueiden johtajat ovat vastuussa siitä, että heidän urheilijansa ilmoittautuvat finaaliradalla ajoissa (sääntö ) Tuomari antaa semifinalisteille luvan viimeistellä lämmittelynsä, ampua koelaukauksensa, jonka jälkeen kiekot näytetään kunkin lajin sääntöjen mukaisesti. Finalistit, tuomari ja vastaava juryn jäsen kokoontuvat etukäteen määrättyyn paikkaan keskelle rataa. Kuuluttaja esittelee finalistit selkänumerojärjestyksessä nimi, alkutulos sekä lyhyt selostus finalistin merkittävimmistä saavutuksista. Esittely alkaa vasemmanpuoleisemmasta ampujasta. Kuuluttaja esittelee myös tuomarin ja juryn jäsenen. Minuutti ennen ensimmäistä finaalilaukausta tuomari komentaa urheilijat ampumapaikoillen. 29

30 f) 00:00 min. ennen Semifinaali alkaa g) Tulostaulutauko Tuomari komentaa ensimmästä finalistia aloittamaan komennolla START Jokaisella finalistilla trapissa ja kaksoistrapissa on kaksitoista (12) viisitoista (15) sekuntia aikaa kutsua kiekko tai kaksoiskiekko. Skeetissä on jokaisella ampujalla viisitoista (15) siirryttyään ampumapaikalle kolmekymmentä (30) sekuntia aikaa kutsua ja ampua molemmat kaksoiskiekot. kutsua en simmäinen kiekko/ensimmäiset kiekot siitä kun edellinen urheilija on jättänyt ampumapaikan tai tuomari on komentanut START. Muut samalla ampumapaikalla ammuttavat kiekot tulee kutsua kahdentoista (12) sekunnin sisällä siitä kun edellistä/edellisiä on ammuttu. Tuomari komentaa tauon aina kun semifinaalissa on ammuttu viisi (5) kiekkoa tai kaksoiskiekkoa. Mitaliotteluissa kun urheiljat ovat ampuneet kolme kiekkoa tai kaksoiskiekkoa. trapissa tai kaksoistrapissa kaikki urheilijat ovat ampuneet yhtä monta kiekkoa, tai kun skeetissä kaikki ovat ampuneet samalta ampumapaikalta. Televisio käyttää tämän tauon näyttääkseensä tilanteen. Kuuluttaja kertoo lyhyesti urheilijoista ja tuloksista sekunnin jälkeen tuomari komentaa ensimmäisen urheilijan am pumaan komennolla VALMIS READY. 30

31 h) Semifinaalivaihe valmis i) Mitaliotteluiden alku Semifinaalin päätyttyä on vastuussa olevan juryn jäsenen heti selvitettävä onko tasatuloksia. Ellei tasatuloksia ole, tulee hänen heti julistaa Tulokset ovat lopulliset ( Results are final ). Jos toisesta tai neljännestä sijasta on tasatulos tulee juryn jäsenen ohjeistaa tuomaria suorittamaan pudotusammunta kunnes tasatulokset ovat ratkenneet. Jos molemmat sijat tulee ratkoa, ratkotaan neljäs sija ensin. Kun tasatulokset on ratkottu tulee juryn jäsen heti julistaa Tulokset ovat lopulliset ( Results are final ). Semifinaalin päätyttyä kuuluttaja ilmoittaa mitkä kaksi urheilijaa putosivat jatkosta, mitkä kaksi ampuvat pronssista ja mitkä kaksi kullasta. Lyhyen tauon jälkeen (2-3 min.) mitaliottelut alkavat. Ensin ammutaan pronssiottelu. Tauon jälkeen tuomari kutsuu urheilijat paikalle esittelyä varten. Kiekkoja ei näytetä eikä koelaukauksia sallita ennen mitaliotteluiden alkua. Selkänumerot määräävät ampumajärjestyksen. Tasatulokset mitaliotteluiden jälkeen ratkotaan pudotusammunnalla (kts. vastaava sääntökohta). 31

PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT

PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT IPSC-K/2015 INTERNATIONAL PRACTICAL SHOOTING CONFEDERATION PRACTICAL-AMMUNNAN KIVÄÄRISÄÄNNÖT Voimassa 10.4.2015 alkaen. Hyväksytty Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen kokouksessa 9.4.2015. Säännöt

Lisätiedot

Professional Disc Golf Associationin. Frisbeegolfin viralliset säännöt

Professional Disc Golf Associationin. Frisbeegolfin viralliset säännöt Professional Disc Golf Associationin Frisbeegolfin viralliset säännöt Sisällys 800 Johdanto 800.01 Pelin kuvaus 800.02 Sanasto 800.03 Muunnokset 800.04 Linkit 801 Yleistä 801.01 Sääntöjen noudattaminen

Lisätiedot

FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen. Islanninhevoskilpailujen säännöt FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS

FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen. Islanninhevoskilpailujen säännöt FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS FEIF INTERNATIONAL FEDERATION OF ICELANDIC HORSE ASSOCIATIONS www.feif.org FIPO 2015 Voimassa 1.4.2015 alkaen Islanninhevoskilpailujen säännöt Käännös FEIFin englanninkielisestä alkuperätekstistä. Tekstin

Lisätiedot

a) Saada sellaiset ampujat, jotka aikaisemmin eivät ole harrastaneet kilpa-ammuntaa, kiinnostumaan kilpaammunnasta.

a) Saada sellaiset ampujat, jotka aikaisemmin eivät ole harrastaneet kilpa-ammuntaa, kiinnostumaan kilpaammunnasta. 13. PISTEILMAKIVÄÄRILUOKAN VIRALLISET SÄÄNNÖT 13.1. Tarkoitus a) Saada sellaiset ampujat, jotka aikaisemmin eivät ole harrastaneet kilpa-ammuntaa, kiinnostumaan kilpaammunnasta. b) Perehdyttää ampujia

Lisätiedot

Haulikkoammunnasta rastus

Haulikkoammunnasta rastus Haulikkoammunnasta harrastus rastus OTA A TÄSTÄ! Tuhti tietopaketti uudelle harrastajalle! rastajalle! Lajit - Radat - Varusteet - Vinkit... 1 2 Kiekonsärkemisestä sinulle harrastus! Metsästyksestä urheiluammuntaan

Lisätiedot

THE INTERNATIONAL FIELD ARCHERY ASSOCIATION JOUSIAMPUJAN KÄSIKIRJA

THE INTERNATIONAL FIELD ARCHERY ASSOCIATION JOUSIAMPUJAN KÄSIKIRJA THE INTERNATIONAL FIELD ARCHERY ASSOCIATION JOUSIAMPUJAN KÄSIKIRJA 4. laitos (205-206) Tapauksissa, joissa Käsikirjan englannin- ja suomenkielisten laitosten välillä on epäselvyyttä tai poikkeavuutta,

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT 2013. Suomen Cheerleadingliitto

KILPAILUSÄÄNNÖT 2013. Suomen Cheerleadingliitto KILPAILUSÄÄNNÖT 2013 Suomen Cheerleadingliitto 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 2 YLEISTÄ 4 2.1 HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO 4 2.2 SOVELTAMISALA 4 2.3 VALVONTA 4 2.4 KILPAILUPROTESTIT 4 2.5 RANGAISTUKSET

Lisätiedot

5.1.001 Ajajan kilpailuluokka on koko kilpailukauden sama kuin tammikuun 1. päivänä (tammikuun 1. päivää edeltävän lokakuun alusta kevääseen).

5.1.001 Ajajan kilpailuluokka on koko kilpailukauden sama kuin tammikuun 1. päivänä (tammikuun 1. päivää edeltävän lokakuun alusta kevääseen). OSA V CYCLOCROSS KILPAILUT Luku I Cyclocrossin kilpailusäännöt Kilpailuun osallistuminen 5.1.001 Ajajan kilpailuluokka on koko kilpailukauden sama kuin tammikuun 1. päivänä (tammikuun 1. päivää edeltävän

Lisätiedot

JALKAPALLO- SÄÄNNÖT SUOMEN PALLOLIITTO ISBN 978-952-9841-36-3

JALKAPALLO- SÄÄNNÖT SUOMEN PALLOLIITTO ISBN 978-952-9841-36-3 JALKAPALLO- SÄÄNNÖT SUOMEN PALLOLIITTO ISBN 978-952-9841-36-3 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Sääntö 1: Pelikenttä... 5 Sääntö 2: Pallo... 10 Sääntö 3: Pelaajien lukumäärä... 12 Sääntö 4: Pelaajien varusteet...

Lisätiedot

Suomen Saappaanheittoliitto ry 1/7 Kilpailusäännöt 2015

Suomen Saappaanheittoliitto ry 1/7 Kilpailusäännöt 2015 Suomen Saappaanheittoliitto ry 1/7 1. Heittoväline Suomen Saappaanheittoliiton virallinen heittoväline on Duudson Isäntä-saapas. Naisten sarjassa virallinen heittoväline on 40-numeroinen oikean tai vasemman

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO EROTUOMARIN OHJEKIRJA 2010 2014 - Toimintaohjeet ja säänt tötulkinnat KANSAINVÄLINEN JÄÄKIEKKOLIITTO 1.8.2011 TÄHÄN PAINOK KSEEN UUSITUT KOHDAT T ON ALLEVIIVAUKSELLA SISÄLLYS SISÄLLYS

Lisätiedot

SPKL SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET PALVELUSKOIRAKOKEIDEN. Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe

SPKL SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET PALVELUSKOIRAKOKEIDEN. Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe SPKL PALVELUSKOIRAKOKEIDEN SÄÄNNÖT JA LAJIOHJEET Käyttäytymiskoe (BH) Jälkikoe Hakukoe Viestikoe Etsintäkoe Valjakkohiihto Opastuskoe 1 2 Palveluskoirakokeiden SÄÄNNÖT Suomen Palveluskoiraliitto ry:n yleiskokouksen

Lisätiedot

RALLY-TOKON KILPAILUOHJEET

RALLY-TOKON KILPAILUOHJEET RALLY-TOKON KILPAILUOHJEET Hyväksytty Kennelliitossa 9.9.2013 Voimassa 1.5.2014 lähtien 1 B. RALLY-TOKOKILPAILUN KILPAILUOHJEET... 4 1. RALLY-TOKOKILPAILUN JÄRJESTÄMISOHJE... 4 1.1. Kilpailuorganisaatio...

Lisätiedot

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten

Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten Edustajiston hyväksymä 1.3.2012 Vaalijärjestys Ylioppilaskunnan vaalit 1 Ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa valitaan edustajiston jäsenet siten kuin tässä vaalijärjestyksessä määrätään. Ylioppilaskunnan

Lisätiedot

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat

Palloja voi pyörittää kevyellä liikkeellä normaaliasennosta (harmaa) vaakatasossa niin, että numerot tulevat PELIOHJE 1 (14) Pelaajat: 2-4 pelaajaa Ikäsuositus: 6+ SISÄLTÖ / PELIVÄLINEET 1 kääntyvä satataulu 100 lukukorttia (sis. luvut 1-100) 6 jokerikorttia 2 noppaa (sis.luvut 1-10) 30 pelimerkkiä PELI OPETTAA

Lisätiedot

SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015. 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4

SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015. 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4 sivu 1 SUOMEN SALIBANDYLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 1.5.2014-30.4.2015 Suomen Salibandyliitto ry 2014 1. YLEISTÄ sivu 1-8 3-4 2. EETTISET PERIAATTEET 9 Reilun pelin periaate 5 10 Vastuullinen taloudenpito 5

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2015-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISMÄÄRÄYKSET 1.1. Sitoutuminen 1.2. IIHF:n säännöt 1.3. Kilpailusäännöistä poikkeaminen 2. EETTISET JA TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2.1.

Lisätiedot

MX-infotilaisuus kisajärjestäjille 21.3.2015. Motocross-lajiryhmä

MX-infotilaisuus kisajärjestäjille 21.3.2015. Motocross-lajiryhmä MX-infotilaisuus kisajärjestäjille 21.3.2015 Motocross-lajiryhmä 1 MX-infotilaisuuden sisältö Lajiryhmä ja sen työnjako Uudistukset ja muutokset kaudelle 2015 Kilpailuformaatit Sääntömuutokset Kilpailukalenteri

Lisätiedot

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen

KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa. Voimassa 1.1.2015 alkaen KILPAILUSÄÄNNÖT I Yleinen osa Voimassa 1.1.2015 alkaen Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, 00093 VALO Copyright Suomen Ratsastajainliitto ry. Suomen Ratsastajainliiton kilpailusäännöt ja niiden

Lisätiedot

Parhaimmillaan koripallo tarjoaa oppitunnin, jossa liikunnan riemu, oppimisen ilo ja hikikarpaloiden virta pääsevät valloilleen.

Parhaimmillaan koripallo tarjoaa oppitunnin, jossa liikunnan riemu, oppimisen ilo ja hikikarpaloiden virta pääsevät valloilleen. ETUSIVU Koripallon sivut on tehty yhteistyössä Suomen Koripalloliiton kanssa. Koripallo tarjoaa koululiikuntaan mainion mahdollisuuden harjoitella joukkuepelaamista ja ryhmässä toimimista. Koripallo sopii

Lisätiedot

NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN MAASTOKOKEIDEN JÄRJESTÄ- MIS JA TUOMARI OHJE

NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN MAASTOKOKEIDEN JÄRJESTÄ- MIS JA TUOMARI OHJE NÄÖLLÄÄN AJAVIEN KOIRIEN MAASTOKOKEIDEN JÄRJESTÄ- MIS JA TUOMARI OHJE Hyväksytty Suomen Vinttikoiraliitto ry:n (SVKL) liittohallituksessa 21.2.2009 Hyväksytty Suomen Kennelliitossa (SKL) 25.5.2009 Koeohje

Lisätiedot

Lentopallon katsojan opas

Lentopallon katsojan opas Lentopallon katsojan opas Lentopallon katsojan opas Anu Laakso ja Suomen Lentopalloliitto 2009 Tekstien käyttäminen tai osittainenkin lainaaminen vain Lentopalloliiton luvalla. Tämän oppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITON KILPAILUSÄÄNNÖT 2014-2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISMÄÄRÄYKSET 1.1. Sitoutuminen 1.2. IIHF:n säännöt 1.3. Kilpailusäännöistä poikkeaminen 2. EETTISET JA TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2.1.

Lisätiedot

Järjestämisohjeita kilpailujohtajalle ja ratamestarille

Järjestämisohjeita kilpailujohtajalle ja ratamestarille 2013 Sprinttisuunnistuskilpailun suunnittelu Järjestämisohjeita kilpailujohtajalle ja ratamestarille 2 3 Sprinttisuunnistuskilpailun suunnittelu Järjestämisohjeita kilpailunjohtajalle ja ratamestarille

Lisätiedot

F-IKÄISET. Tästä se alkaa! SUOMEN LENTOPALLOLIITTO RY

F-IKÄISET. Tästä se alkaa! SUOMEN LENTOPALLOLIITTO RY F-IKÄISET Tästä se alkaa! SUOMEN LENTOPALLOLIITTO RY 1 Sisällysluettelo Turnaustapahtumat: F-ikäisten toimintatapa 3 Joukkueorganisaatio ja tehtävät turnauksessa 4 Järjestä laadukas turnaustapahtuma 5

Lisätiedot

****************************** ****************************** ******************************

****************************** ****************************** ****************************** ****************************** 2015 ****************************** ****************************** SPL:n Itä-Suomen piirin tietopaketti palloliitto.fi/ita-suomi SUOMEN PALLOLIITON ITÄ-SUOMEN PIIRIN TIETOPAKETTI

Lisätiedot

Tämä ohje on tehty helpottamaan ratatuomareiden ja lippumiesten ohjeeksi heidän toimiessaan tehtävissään eri nopeuskilpailuissa.

Tämä ohje on tehty helpottamaan ratatuomareiden ja lippumiesten ohjeeksi heidän toimiessaan tehtävissään eri nopeuskilpailuissa. Ratavalvonnan ohjekirja Tämä ohje on tehty helpottamaan ratatuomareiden ja lippumiesten ohjeeksi heidän toimiessaan tehtävissään eri nopeuskilpailuissa. Tutustu ohjeeseen huolellisesti, tutustu myös nopeuskilpailun

Lisätiedot

Club Show/ Open show säännöt

Club Show/ Open show säännöt Club Show/ Open show säännöt 1. YLEISTÄ Näitä sääntöjä noudatetaan Punaiset ja Punavalkoiset Irlanninsetterit ry:n (jäljempänä yhdistys) epävirallisissa näyttelyissä. Ilmoittaessaan koiran näyttelyyn näytteilleasettaja

Lisätiedot

SÄÄNTÖ: SET muodostuu 3 nopasta, joiden kaikki aiheet ovat samanlaisia TAI kaikkien 3 nopan aiheet ovat erilaisia.

SÄÄNTÖ: SET muodostuu 3 nopasta, joiden kaikki aiheet ovat samanlaisia TAI kaikkien 3 nopan aiheet ovat erilaisia. SET CUBED A Curious Game of Clever Connections Ohjeet Para instrucciones en Español por favor visiten www.setgame.com Pour des instructions en Français veuillez visiter www.setgame.com Für Spielanleitungen

Lisätiedot