johtaa välittömään hylkäämiseen Varusterajoitukset Urheilijat saavat käyttää ainoastaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "johtaa välittömään hylkäämiseen. 9.4.1 Varusterajoitukset Urheilijat saavat käyttää ainoastaan"

Transkriptio

1 Muutokset haulikkosääntöihin 2014 Poistetut tekstit on yliviivattu, uudet tekstit alleviivattu. Kaikki ranskalaiset viivat koko sääntökirjassa korvataan kirjaimin a), b), c) jne... Sääntökohdan sääntönumerointi poistetaan (teksti jää) e) Patruunoita ei saa ladata aseeseen ennenkuin urheilija seisoo ampumapaikallaan kääntyneenä ampu masuuntaan ja haulikko osoittaa turvalliseen suuntaan sen jälkeen kun tuomari on antanut luvan ampua, (poikkeukset kts. säännöt ja g). 9.3 c) Urheilijat, valmentajat tai joukkueen toimitsijat eivät millään tavalla saa koskea ratalaitteistoon (heittimet, mikrofonit, ratatietokoneet jne.) sen jälkeen kun tuomari tai jury on ne säätänyt. Ensimmäisestä rikkeestä tulee antaa VAROITUS (keltainen kortti). Seuraavasta rikkeestä on tuomittava pisteen vähennys. Sitä seuraavista rikkeistä seuraa hylkääminen. Ratatietokoneen tahallinen sulkeminen johtaa välittömään hylkäämiseen Varusterajoitukset Urheilijat saavat käyttää ainoastaan 1

2 2 välineitä ja laitteita, jotka ovat ISSF:n sääntöjen mukaisia. Kaikki aseet, laitteet, välineet tai muut esineet, jotka antavat epäurheilijamaisen edun muihin urheilijoihin nähden ja joita ei mainita näissä säännöissä tai ovat tämän säännön hengen vastaisia ovat kiellettyjä (kts. TS.6.7.2) Varustetarkastus Juryn on toimeenpantava aseiden, vaatetuksen ja varusteiden tarkastusohjelma. Juryllä on oikeus tarkastaa mikä tahansa urheilijan varustus, mukaanlukien vaatetus. Joukkueenjohtajat ovat yhtälailla vastuussa siitä, että joukkueen jäsenten varustus, sekä sen käyttö on tämän säännön mukainen. Kaikkien urheilijoiden on ilmoittauduttava varustetarkastukseen ilmoitetussa ajassa. Urheilijalta, joka ei käy varustetarkastuksessa ilmoitetun ajan kuluessa, vähennetään yksi (1) piste Varustetarkastus Urheiljat ovat vastuussa siitä, että kaikki heidän varusteensa ja vaatteensa, joita he käyttävät ISSF:n kilpailuissa ovat ISSF:n sääntöjen mukaisia. Haulikkojury on vastuussa siitä, että he tarkastavat urheilijoiden välineet. Juryn on järjestettävä mahdollisuus urheilijoille

3 tarkastuttaa varusteitaan. Tämä tarkastusmahdollisuus on oltava ensimmäisestä virallisesta harjoituspäivästä lähtien, jotta urheiljat mikäli haluavat voivat tarkastuttaa välineensä ennen kilpailuja. Varustesääntöjen noudattamiseksi jury suorittaa satunnaisia tarkastuksia kilpailujen aikana. Kilpailija, joka todetaan rikkovan aseita tai skeet-merkkiä koskevia sääntöjä on hylättävä Varusteet ampumapaikalla (field of play) Asetyypit Kaikki urheilijan varusteet ampumapaikalla on katsottava olevan urheiljan käytettävissä ja ne ovat juryn tarkastettavissa. Rikkomuksista seuraa rangaistuksia. Kaiken tyyppisiä rihlattomia haulikoita, myös puoliautomaattisia, voidaan käyttää edellyttäen, ettei niiden kaliiperi ole suu rempi kuin 12. Pumpputoimiset haulikot ovat kuitenkin kiellettyjä. Haulikoita, joiden kaliiperi on pienempi kuin 12, voidaan käyttää. Haulikoissa ei saa olla maastokuviollinen viimeistely Patruunan spesifikaatiot ISSF:n kilpailuissa sallittujen patruunoiden on täytettävä seuraavat määritelmät: Ammutun patruunan pituus ei saa ylit 3

4 4 tää 70 mm. a) Haulilatauksen paino ei saa ylittää 24,5 g. b) Haulien tulee olla muodoltaan pyöreitä. c) Haulien tulee olla lyijystä, lyijyseoksesta tai muusta ISSF:n hyväksymästä aineesta valmistet tuja. d) Haulien halkaisija ei saa olla suu rempi kuin 2,6 mm. e) Haulit voivat olla päällystettyjä. f) Mustaruuti-, valojuova- ja muut erikoispatruunat ovat kiellettyjä. g) Mitään sellaisia sisäisiä muutoksia ei saa tehdä, jotka saavat ai kaan ylimääräisen tai erityisen hajoamis vaiku tuk sen kuten käänteislataus, ristikot jne Patruunantarkastus Juryn on toimeksipantava patruunantarkastusohjelma, joka mahdollisimman vähän häiritsee ammuntaa ja urheilijoita kilpailun aikana: a) Tuomari tai juryn jäsen saa ottaa ampu mat toman patruunan urheilijan aseesta tar kastusta varten. b) Juryn jäsen tai tuomari voi kuitenkin

5 9.5.2 JURY koska tahansa ottaa patruunoita urheilijalta tarkastusta varten urheilijan ollessa ampuma-alueella. c) Jos urheilija käyttää patruunoita, jotka eivät ole näiden sääntöjen mu kaisia, hänet hylätään kilpailuista. Jos jury toteaa, että urheilija käyttää aseita tai patruunoita, jotka eivät ole näiden sääntöjen mu kaisia, voi jury päättää, että kaikki kiekot, jotka on ammuttu tällaisilla aseilla tai patruunoilla, tulee merkitä ohiammutuiksi. Jos jury katsoo, että urheilija on tehnyt tällaisen rikkomuksen tahallaan, se voi sulkea hänet pois kilpailusta. Jos jury kuitenkin katsoo, ettei urheilija koh tuu della ole voinut olla tietoinen rikkeestä ja ettei hän rikkeestä huolimatta ole saanut olennaista etua, se voi päättää olla rankaisematta häntä Tehtävät ennen kilpailun alkua Juryn on var mis tauduttava siitä, että seuraavat seikat ovat ISSF:n määräysten mukaiset: Radat. Kiekkojen lentoradat on oikein asetettu. 5

6 6 Kilpailun organisointi. Ennen kilpailun alkua tulee juryn: a) tarkistaa radat varmistuakseen, että ne ovat sääntöjen mukaiset; b) varmistua siitä, että kiekot ovat näiden sääntöjen mukaisesti oikein asetetut; c) tarkistaa kilpailuorganisaatio varmistuakseen siitä, että se on valmis kilpailujen läpiviemiseen, ja d) perustaa varustetarkastuspiste, jossa urheilijat voivat halutessaan tarkastuttaa aseensa, välineensä ja vaatteensa Tehtävät kilpailun aikana Juryn tehtävänä on: a) Valvoa kilpailua. b) Neuvoa ja avustaa järjestelytoimikuntaa. c) Varmistaa ammuntaa koskevien määräysten toteuttamista. d) Tarkistaa urheilijoiden panokset ja varusteet. e) Tarkistaa heitinrikon jälkeen, että kiekkojen lentoradat asetetaan oikein. f) Suorittaa alkukilpailun aikana satunnaisia valmistautumisajan tarkastuk

7 sia. g) Suorittaa satunnaisia tarkastuksia virallisten harjoitusten ja alkukilpailun aikana varmistuakseen, että ase- patruuna, ampumaliivi- ja muita vaatetussääntöjä noudatetaan. h) Käsitellä protestit, jotka on jätetty mää räysten mukaisesti. i) Valvoa, että ISSF:n kel poisuus, ISSF:n mainosoikeuksia ja ISSF:n mainos- ja sponsorointisääntöjä noudatetaan. j) Päättää rangaistuksista. k) Päättää sanktioista siinä missä se on aiheellista. l) Tehdä ratkaisuja kaikissa asioissa, joista ei ole mainintaa näissä säännöissä tai jotka ovat ISSF:n sään tö jen ja määräysten hengen vastaisia Harjoitukset ennen kilpailun alkua (Pre-Event Training) a) Viralliset harjoitukset tulee järjestää kullekin lajille päivää ennen lajin kilpailua samoilla radoilla ja samanlaisilla kiekoilla kuin itse kilpailu. b) Juryn tulee tarkistaa, että kiekot on asetettu oikein ennen virallisia harjoituksia. 7

8 c) Viralliset harjoitusajat tulee jakaa tasapuolisesti niiden urheilijoiden kesken, jotka ovat läsnä, siten ettei ketään suosita. d) Skeetharjoituksissa tulee heittää kaksi ylimääräistä kaksoiskiekkoa (käänteiset kaksoiskiekot ampumapaikoilla 3 ja 5) a) Kun ensimmäinen urheilija on valmis ampumaan, hänen tulee kohottaa ase olkapäälleen ja selvällä äänellä kutsua kiekko huutaa selvällä ja kovalla äänellä GO tai jokin muu merkki tai komento, jonka jälkeen kiekko on heitettävä välittömästi f) Kiertäminen jatkuu kunnes jokainen urheilija on ampunut 25 kiekkoa (kaksi vasenta, kaksi oikeaa ja yksi suora jokaisesta heitinryhmästä) a) Urheilijan tulee asettua paikalleen, ladata aseensa ja pyytää kiekkoa 12 sekunnin si sällä siitä kun edellinen urheilija on ampunut sään nön mu kaiseen kiekkoon ja avannut aseensa ja tulos on rekisteröity tai siitä, kun tuo ma ri on antanut aloittamismerkin START d) Alkukilpailun aikana tulee ratatuomarin tarkkailla aikarajoja. Finaalin aikana aikarajoja tarkkaillaan elektronisel 8

9 la ajastimella ( ), jota operoi kilpailutuomareiden joukosta nimetty tuomari Heitinten säätäminen Jokaista heitintä tulee säätää seuraavalla tavalla: a) Heittokulma säädetään nollaksi (0) suo raan eteen. Lentokorkeus mitataan 10 m heitinhaudan katon etureunasta. Heittimen jousta kiristämällä ja korkeuskulmaa säätämällä säädetään oikea heittokorkeus ja -pituus. b) Heittimen jousta kiristämällä ja korkeutta säätämällä 10 m heitinsuojan edessä säädetään oikea heittokorkeus ja -pituus. c) Vaadittu sivukulma asetetaan mittaamalla heitinsuojan katolla suoraan heittimen keskipisteen päältä a) Kun ensimmäinen urheilija on valmis ampumaan, hänen tulee kohottaa ase olkapäälleen ja kuuluvalla äänellä pyytää kiekkoa huutaa selvällä ja kovalla äänellä GO tai jokin muu merkki tai komento, jonka jälkeen kiekko on heitettävä välittömästi d) Alkukilpailun aikana tulee ratatuoma 9

10 9.8.5 taulukon alle: Näytekiekot rin tarkkailla aikarajoja. Finaalin aikana aikarajoja tarkkaillaan elektronisella ajastimella ( ) jota operoi kilpailutuomareiden joukosta nimetty tuomari ( b). *) heitinten 7-8 sekä 8-9 väliset kul mat on asetettava viiteen (5) asteeseen ja heitinten 7-9 kulma kymmeneen (10) asteeseen. Näitä ei saa ylittää. Kiekot heitetään satunnaisessa järjestyksessä, mutta erän päätyttyä on jokainen urheilija saanut kullakin ampumapaikalla yhden A-, yhden B- ja yhden C-asetuksen mukaisen kaksoiskiekon. *) Kulmat säädetään yhden asteen tarkkuudella. Kiekkojakauman on oltava satunnainen, mutta erän päätyttyä on jokaisen urheilijan pitänyt saada kullakin ampumapaikalla yhden A-, yhden B- ja yhden C-asetuksen mukaisen kaksoiskiekon. a) Jokainen päivä, kun heittimet on säädetty ja jury on hyväksynyt säädöt, tulee ennen päivän ensimmäisen sarjan alkua jokaisen sarjan alkua heittää yhdet (1) näytekiekot jokaisesta asetuksesta A, B ja C. 10

11 9.9.3 Kilpailun kulku Aikaraja Urheilijan on kutsuttava ja ammuttava kiekot seuraavien aikarajojen puitteissa: a) Kun tuomari on komentanut START tai kun edellinen urheilija on poistunut ampumapaikalta tulee urheilijan siirtyä ampumapaikalle 10 sekunnin sisällä. b) Urheilijan tulee seistä molemmat jalat kokonaan ampumapaikan rajojen sisäpuolella, kääntyä ampumasuuntaan, ladata aseensa, ottaa valmiusasento ja kutsua ensimmäistä ampumapaikalla am muttavaksi vaadituista kiekoista. c) Hänen tulee sen jälkeen kutsua seuraavaa yksittäis- tai kaksoiskiekkoa, jota tulee ampua kyseisellä ampumapaikalla lyhimmässä mahdollisessa ajassa. d) Suurin sallittu kokonaisaika kunkin ampumapaikan kiekkojen kutsumiseen ja ampumiseen on 30 sekuntia sekä peruskilpailussa että finaalissa, mitattuna siitä kun ampuja on siirtynyt ampumapaikalle. e) Alkukilpailun aikana tulee ratatuomarin tarkkailla aikarajoja. Finaalin aika 11

12 na aikarajoja tarkkaillaan elektronisella ajastimella ( ). Kun tuomari on komentanut START tai kun edellinen urheilija on poistunut ampumapaikalta tulee urheilijan 15 sekunnin sisällä: seistä molemmat jalat kokonaan ampumapaikan rajojen sisäpuolella. kääntyä ampumasuuntaan, ladata aseensa, ottaa valmiusasento ja kutsua ensimmäistä ampumapaikalla am muttavaksi vaadituista kiekoista Kun samalta ampumapaikalta pitää ampua toinen yksittäiskiekko ja/tai kaksoiskiekko: Tämän tulee tapahtua mahdollisimman lyhyessä ajassa. Seuraavan kiekon/kiekkojen kutsumiseen saa kulua korkeintaan 12 sekuntia edellisestä laukauksesta. Ellei näitä aikarajoja noudateta sovelletaan näiden sääntöjen rangaistuksia kappaleen numerointi muuttuu. Uusi =

13 kappaleen numerointi muuttuu. Uusi = kappaleen numerointi poistuu teksti jää kappaleen alle Seuraavien kappaleiden numerointi muuttuu: = = = = = = = = = (teksti muuttuu) Merkkinauhan tarkistaminen Urheilija vastaa siitä, että merkkinauha on oikein kiinnitetty säännön mukaisesti. Juryn on järjestettävä mahdollisuus urheilijoille tarkastuttaa varusteitaan. Tämä tarkastusmahdollisuus on oltava ensimmäisestä virallisesta harjoituspäivästä lähtien, jotta urheilijat mikäli haluavat voivat tarkastuttaa varusteensa ennen kilpailuja. Varustesääntöjen noudattamiseksi jury suorittaa satunnaisia tarkastuksia kil 13

14 pailujen aikana. Kilpailija, joka todetaan rikkovan sääntöjä hylätään (kts ). Juryn on huolehdittava siitä, että virallisten harjoitusten aikana kaikkien urheilijoiden merkkinauhojen oikea sijainti tarkistetaan. Tämä tarkistus on kertaluontoinen. Kun merkkinauha on tarkistettu tulee merkkii kiinnittää ISSF:n virallisella sinetillä liiviin. Jury tarkistaa sinetöityjä liivejä. Jos jury huomaa, että urheilija on tehnyt muutoksia liiviin tai merkkinauhan sijaintiin, urheilijaa rangaistaan kolmen (3) pisteen vähennyksellä. Seuraavien kappaleiden numerointi muuttuu: = = = = = = = = = c) Jos kilpailuaikatauluja joudutaan jostakin syystä muuttamaan, tulee joukkueenjohtajia informoida asiasta vii 14

15 pymättä julkaisemalla uusi aikataulu viralliselle ilmoitustaululle ja tulostaululle sekä jakamalla aikataulu kaikille osallistuville joukkueille KÄYTTÄYTYMISSÄÄNNÖT, JOUKKUEI DEN TOIMITSIJAT, VALMENTAJAT JA URHEILIJAT 9.12 KILPAILUVAATETUS JA VARUSTEET a) Miesten ja naisten urheiluhousut, -puserot ja verryttelyasut ovat sallittuja. Niin ikään ovat naisille sallittuja hameet ja me kot. Siniset farkut ovat kiellettyjä. SAL:n kommentti: SAL:n alaisessa kilpailutoiminnassa noudatetaan vaatetuksen osalta SAL:n kansallista vaatetussääntöä (kts liite tai KY) Maan virallinen KOK lyhenne Maan virallinen (KOK:n) lyhenne sekä urheilijan sukunimi ja ensimmäisen etunimen etukirjain (latinalaisen aakkosen mukaan) tulee näkyä latinalaisin kirjaimin uloimmassa vaatekappaleessa kilpailunumeron yläpuolella hartiaseudulla. Maalyhenne tulee olla ylinnä. 15

16 a) Rikkinäinen kiekko on kiekko joka ei ole kiekkoja koskevien sääntöjen mukaan ehjä (katso TS ) b) Jos tasatuloksia ei saada ratkottua Count Back -säännöllä, esim Jos kahdella tai useammalla urheilijalla on maksimitulos, määräytyy näiden urheilijoiden ampumajärjestys säännön mukaan a) Ampumajärjestys määräytyy alkukilpailun väliaikaisten sijoitusten perusteella. Korkeimmalla sijaluvulla oleva aloittaa SAL:n kommentti: SAL:n kilpailuissa ratkaistaan edellä kuvatulla pudotusammuntamenetelmällä vain kolme ensimmäistä sijaa. Sijat ratkeavat Count Back -säännön mukaan, ellei pudotusammunta ratkaissut myös nämä sijat Tasatulos sijoista 7 ja eteenpäin Seitsemänneksi (7:s) ja siitä eteenpäin sijoittuneet urheilijat, joiden sijat eivät ratkenneet pudotusammunnalla, saavat Count Back -säännön mukaisen sijaluvun. SAL:n kommentti: SAL:n kilpailuissa tasatuloksilla oleville urheilijoille sijalla 7 ja eteenpäin voidaan antaa sama si 16

17 jaluku ja luetella aakkosjärjestyksessä Pudotusammunnan valmistautumisaika TRAP Pudotusammunnassa, kun tuomari on an tanut luvan aloittaa ( START ) tai siitä kun edellinen urheilija on ampunut, urheilijan tulee asettautua ampumapaikalleen, ladata aseensa ja kutsua kiekkoa (kiekkoja) kahdentoista (12) viidentoista (15) sekunnin sisällä trapissa ja kaksoistrapissa ja 30 sekunnin sisällä skeetissä siitä kun ampuja on asettautunut ampumapaikalle. Mikäli tätä sääntöä ei noudateta sovelletaan aikarajasäännön rangaistuksia. Kaikki tasatuloksilla olevat urheilijat ryhmittyvät ampumapaikan 1 taakse alkukilpailun määräämässä järjestyksessä. Alkaen ampumapaikalta 1 he ampuvat, vuoron perään, säännönmukaisen kiekon kunnes tasatulokset on ratkaistu a) Ennen pudotusammunnan alkua tulee jokaisesta heitinryhmästä heittää vasen ja oikea kiekko. Kaikki tasatuloksilla olevat urheilijat ryhmittyvät ampumapaikan 1 taakse alkukilpailun määräämässä järjestyksessä (kor 17

18 18 keimmalla sijaluvulla oleva alkaa). Alkaen ampumapaikalta 1 he ampuvat, vuoron perään, säännönmukaisen kiekon kunnes tasatulokset on ratkaistu seuraavasti: Ampumapaikka 1 vasen kiekko, ampumapaikka 2 oikea kiekko, ampumapaikka 3 vasen kiekko, ampumapaikka 4 oikea kiekko, ampumapaikka 5 vasen kiekko. Tämän jälkeen uudestaa ampumapaikka 1, jossa nyt ammutaan oikea kiekko jne b) Tuomarin komennosta tulee ensimmäisen urheilijan siirtyä ampumapaikalle, ladata aseensa ja kutsua kiekko, joka heitetään kohdan a) mukaisesti satunnaisesti ampumapaikan 1 edessä olevasta heitinryhmästä a) Kaikki tasatuloksilla olevat urheilijat ryhmittyvät ampumapaikan 1 taakse alkukilpailun määräämässä järjestyksessä (korkeimmalla väliaikaisella sijaluvulla oleva aloittaa). Alkaen ampumapaikalta 1 he ampuvat, vuoron perään, säännönmukaisen kaksoiskiekon kunnes tasatulokset on ratkaistu b) Kaikki tasatuloksilla olevat urheilijat ampuvat tämän jälkeen vuorotellen ampumapaikalta 4 alkukilpailun määräämässä järjestyksessä (korkeim

19 malla väliaikaisella sijaluvulla oleva aloittaa) d) Urheilija ei ilmoittaudu ajoissa semifinaalivaiheeseen e) Ratalaitteistoon kajoaminen edeltävän varoituksen jälkeen Oikeus tehdä vetoomus Mikäli juryn päätöksestä on erimielisyyttä, voidaan päätöksestä vedota vetoomus jurylle, kuitenkin niin, ettei finaalijuryn päätöksestä voi vedota. Finaalijury haulikossa koostuu kahdesta haulikkojuryn jäsenestä sekä yhdestä vetoomusjuryn jäsenestä. Jäsenistä päättää tekninen asiantuntija yhdessä haulikkojuryn puheenjohtajan kanssa (kts myös sääntö c) FINAALIN MUOTO a) Koko ohjelma (sääntö ISSF:n yleissäännöt ja 3.3.4) ammutaan kussakin lajissa karsintakilpailuna finaaliin. Karsintakilpailun kuusi (6) parasta urheilijaa selviytyvät finaaliin Ampumajärjestys ja selkänumerot Semifinaalin ja mitaliotteluiden ampumajärjestys määräytyy alkukilpailun tuloksen mukaan. Urheilijoille annetaan uudet selkänumerot, nro Numero 6 an 19

20 netaan sille urheilijalle, jolla on korkein alkukilpailutulos. Kaikissa finaalivaiheissa ammutaan numerojärjestyksessä, pienin numero ensin. Semifinaalin ampumajärjestys määräytyy tietokoneella arpomalla samalla kun tulostetaan finalistien ampumajärjestys (katso sääntö ). Finalisteille jaetaan uudet selkänumerot (numerot 1...6). Kaikissa finaalin vaiheissa mukaan lukien pudotusammunnat urheilijat ampuvat numerojärjestyksessä, pienin numero ensin Erikoisvarustus Finaalirata on varustettava kuulutusjärjestelmällä kuuluttajaa varten. Rata on myös varustettava tuoleilla juryä ja jokaisen finalistin valmentajaa varten. Radalla tulee olla virallinen sivutaulu, (elektroninen tai manuaalinen) sekä elektroninen ajastin, joka laskee valmistautumisaikoja nollaan laskeva kello b) Sivutuomarit. Kolme kokenutta toimitsijaa, joilla on ISSF:n tuomarilisenssi tulee määrätä sivutuomareiksi. Heidän tehtävänään on avustaa tuomaria ja operoida ajastinta. Sivutuomarit nimetään tavallisesti kilpailutuomareiden joukosta. 20

21 Kilpailutapahtuma Semifinaalikilpailu ja mitaliottelut käydään näiden finaalisääntöjen mukaisesti. Lajien normaalit kilpailusäännöt pätevät myös kunkin lajin finaalissa, paitsi niissä kohdissa, joista erikseen tässä säännössä (sääntö 9.17) mainitaan. Trap. Semifinaalissa sijoittuvat urheilijat numero 1, 2 ja 3 ampumapaikoille 2, 3 ja 4. Urheilijat numero 4, 5 ja 6 odottavat ampumapaikkojen 2, 3 ja 4 takana (odotuspaikat on oltava merkittyinä). Kun urheilija on ampunut ampumapaikalla on hänen siirryttävä merkitylle paikalle seuraavan ampumapaikan takana. Ampumapaikan takana odottanut urheilija siirtyy vapautuneelle ampumapaikalle. Mitaliottelussa urheilijat menevät aluksi paikoille 2 ja 3 (alhaisin numero paikalle 2). Finalistit ampuvat ainoastaan ampumapaikoilta 2, 3 ja 4. Urheilijat ampuvat yhden kiekon ampumapaikalta, jonka jälkeen he siirtyvät eteenpäin. Finalistit ampuvat yhdellä patruunalla ainoastaan. Jokainen finaalivaihe koostuu 15 kiekosta. Jokaisen finaalivaiheen aikana jokainen finalisti ampuu kaksi (2) vasenta, yhden (1) suora ja kaksi (2) oikeaa kiekkoa jokaiselta ampumapaikalta. 21

22 Skeet. Finalistit ampuvat ampumapaikoilta 3, 4, 5 ja 4, tässä järjestyksessä. Pienin numero aloittaa. Finalistit ampuvat jokaiselta ampumapaikalta yhden normaalin kaksoiskiekon ja yhden käänteisen kaksoiskiekon. Jokainen finaalivaihe käsittää 16 kiekkoa. Kaksoistrap. Semifinaalissa sijoittuvat urheilijat numero 1, 2 ja 3 ampumapaikoille 2, 3 ja 4. Urheilijat numero 4, 5 ja 6 odottavat ampumapaikkojen 2, 3 ja 4 takana (odotuspaikat on oltava merkittyinä). Kun urheilija on ampunut ampumapaikalla on hänen siirryttävä merkitylle paikalle seuraavan ampumapaikan takana. Ampumapaikan takana odottanut urheilija siirtyy vapautuneelle ampumapaikalle. Mitaliottelussa urheilijat menevät aluksi paikoille 2 ja 3 (alhaisin numero paikalle 2). Finalistit ampuvat ainoastaan ampumapaikoilta 2, 3 ja 4. Finalistit ampuvat yhden kaksoiskiekon ampumapaikalta, jonka jälkeen he siirtyvät eteenpäin. Jokainen finaalivaihe koostuu 15 kaksoiskiekosta. Jokaisen finaalivaiheen aikana jokainen finalisti ampuu kaksi (2) A-, kaksi (2) B- ja yhden (1) C-asetuksen kaksoiskiekon jokaiselta ampumapaikalta. a) Trap. Semifinaali ja mitaliotteluvai 22

23 heet koostuvat kukin 15 kiekosta. Finalistit ampuvat yhden laukauksen kuhunkin kiekkoon. Semifinaalissa urheilijat sijoittuvat ampumapaikoille selkänumerojärjestyksessä (sääntö , pienin numero ampumapaikalle 1). Ammuttuaan urheilija siirtyy seuraavalle ampumapaikalle ja valmistautuu ampumaan kun on hänen vuoronsa. Semifinaalissa urheilijat ampuvat yhden vasemmalle lentävän, yhden oikealle lentävän ja yhden suoran kiekon jokaiselta ampumapaikalta. Mitaliotteluissa urheilijat ampuvat ampumapaikoilta ainoastaan. Mitaliottelun alkaessa urheilijat sijoittuvat ampumapaikoille 2 ja 3 (pienin numero ampumapaikalle 2). Urheilija ampuu yhden kiekon, jonka jälkeen hän siirtyy seuraavalle ampumapaikalle. Mitaliottelun aikana urheilijat ampuvat kumpikin kaksi vasenta, yhden suoran ja kaksi oikeaa kiekkoa jokaiselta ampumapaikalta. Semifinaalin ja mitaliotteluiden aikana on käytettävä ajastinta joka mittaa 12 sekunnin valmistautumisaikaa. b) Kaksoistrap. Semifinaali ja mitaliotteluvaiheet koostuvat kukin 15 kaksoiskiekosta. Semifinaalissa urheilijat sijoittuvat ampumapaikoille selkänumerojärjestyksessä (sääntö 23

24 , pienin numero ampumapaikalle 1). Ammuttuaan urheilija siirtyy seuraavalle ampumapaikalle ja valmistautuu ampumaan kun on hänen vuoronsa. Semifinaalissa urheilijat ampuvat kolme kaksoiskiekkoa kultakin ampumapaikalta, (yksi A-asetus, yksi B-asetus ja yksi C-asetus) satunnaisessa järjestyksessä. Mitaliotteluissa urheilijat ampuvat ampumapaikoilta ainoastaan. Mitaliottelun alkaessa urheilijat sijoittuvat ampumapaikoille 2 ja 3 (pienin numero ampumapaikalle 2). Urheilija ampuu yhden kaksoiskiekon, jonka jälkeen hän siirtyy seuraavalle ampumapaikalle. Mitaliottelun aikana urheilijat ampuvat kumpikin viisi kaksoiskiekkoa ampumapaikkaa kohti (kaksi A- asetusta, kaksi B-asetusta ja yksi C- asetus) satunnaisessa järjestyksessä. Semifinaalin ja mitaliotteluiden aikana on käytettävä ajastinta joka mittaa 12 sekunnin valmistautumisaikaa. c) Skeet. Semifinaali ja mitaliotteluvaiheet koostuvat kahdeksasta (8) kaksoiskiekosta (16 kiekkoa). Finalistit ampuvat ampumapaikoilta tässä järjestyksessä (pienin numero ampuu ensin). Finalistit ampuvat jokaiselta ampumapaikalta yhden normaalin kaksoiskiekon ja yhden kään 24

25 teisen kaksoiskiekon. Semifinaalin ja mitaliotteluiden aikana on käytettävä ajastinta joka mittaa 30 sekunnin suoritusaikaa Tasatulosten ratkaiseminen, pudotus ammunta Tasatulokset sijoista kaksi tai neljä semifinaalikierroksen jälkeen tai tasatulokset mitaliotteluiden jälkeen ratkotaan pudotusammunnalla. Mikäli semifinaalin jälkeen on useampia tasatuloksia, ratkaistaan alempien sijojen tasatulokset ensin. Pudotusammunnan järjestys määräytyy selkänumeron mukaan. Pudotusammunta suoritetaan seuraavan säännön mukaisesti. Trap. Kaikki tasatuloksilla olevat urheilijat ryhmittyvät ampumapaikan 2 taakse numerojärjestyksessä. Tuomarin komennosta tulee ensimmäisen urheilijan siirtyä ampumapaikalle, ladata aseensa ja kutsua kiekko, joka heitetään satunnaisesti ampumapaikan 2 edessä olevasta heitinryhmästä. Ammuttuaan on urheilijan siirryttävä niiden urheilijoiden taakse, jotka eivät vielä ole ampuneet. Muut urheilijat tekevät vuorollaan samoin. Kun kaikki ovat ampuneet ampumapaikalta 2 siirtyvät ne, joiden tasatulos ei vielä ratkennut ampumapaikalle 3 25

26 ja ampuminen jatkuu samalla tavalla. Jos tasatuloksia vielä on siirrytään ampumapaikalle 4 (jonka jälkeen siirrytään ampumapaikalle 2 jne.). Kaksoistrap. Kaikki tasatuloksilla olevat urheilijat ryhmittyvät ampumapaikan 2 taakse numerojärjestyksessä. Finaalin pudotusammunnassa käytetään vain asetusta C. Tuomarin komennosta tulee ensimmäisen urheilijan siirtyä ampumapaikalle, ladata aseensa ja kutsua kiekot. Ammuttuaan on urheilijan siirryttävä seisomaan vähintään metrin seuraavan ampumapaikan taakse. Muut urheilijat tekevät vuorollaan samoin. Ensimmäinen urheilija ei saa siirtyä ampumapaikalle ennenkuin tuomari on komentanut START. Ne urheilijat, jotka ampuvat kyseisellä ampumapaikalla eniten ohi, ovat hävinneet pudotusammunnan ja heidän on lopetettava ammunta. Menettely jatkuu ampumapaikoilla 2, 3 ja 4 kunnes kaikki tasatulokset on ratkaistu. a) Trap. Kaikki tasatuloksilla olevat urheilijat ryhmittyvät ampumapaikan 2 taakse numerojärjestyksessä. Alkaen ampumapaikalta 1 he ampuvat säännönmukaisia kiekkoja kunnes tasatulos on ratkennut seuraavas 26

27 ti: Ampumapaikka 1 vasen kiekko, ampumapaikka 2 oikea kiekko, ampumapaikka 3 vasen kiekko, ampumapaikka 4 oikea kiekko, ampumapaikka 5 vasen kiekko. Tämän jälkeen siirrytään ampumapaikalle 1 jossa nyt ammutaan oikea kiekko jne... Jokaista kiekkoa saa ampua vain yhdellä laukauksella. Ammuttuaan urheilija siirtyy viimeiseksi jonoon niiden urheilijoiden taakse, jotka eivät vielä ole ampuneet. Jokainen tekee vuorollaan samoin. Tasatulokset mitaliotteluissa ratkaistaan samoin mutta käyttäen ainoastaan ampumapaikkoja b) Kaksoistrap. Kaikki tasatuloksilla olevat urheilijat ryhmittyvät ampumapaikan 1 taakse numerojärjestyksessä. Finaalin pudotusammunnassa käytetään vain C-asetusta. Tuomarin komennosta tulee ensimmäisen urheilijan siirtyä ampumapaikalle, ladata aseensa ja kutsua kiekot. Ammuttuaan on urheilijan siirryttävä seisomaan vähintään metrin seuraavan ampumapaikan taakse. Muut urheilijat tekevät vuorollaan samoin. Ensimmäinen urheilija ei saa siirtyä ampumapaikalle ennenkuin tuomari on komentanut START. Ne urheilijat, jotka ampuvat kyseisellä ampumapaikalla eniten ohi, ovat hävinneet pudotusammunnan 27

28 ja heidän on lopetettava ammunta. Menettely jatkuu ampumapaikoilla 2, 3, 4 ja 5 kunnes kaikki tasatulokset on ratkaistu. Tasatulokset mitaliotteluissa ratkaistaan samoin mutta käyttäen ainoastaan ampumapaikkoja (Skeet ennallaan) 28

29 Menettely haulikkolajien finaaleissa Aika Vaihe Menettely a) 15:00 min. ennen b) 10:00 min. ennen c) 5:00 min. ennen d) 4:00 min. ennen e) 1:00 min. ennen Semifinalistit ilmoittautuvat Koekiekot ja -laukaukset Finalistit järjestäytyvät Semifinalistien esittely Semifinaaliin valmistautuminen Joukkueiden johtajat ovat vastuussa siitä, että heidän urheilijansa ilmoittautuvat finaaliradalla ajoissa (sääntö ) Tuomari antaa semifinalisteille luvan viimeistellä lämmittelynsä, ampua koelaukauksensa, jonka jälkeen kiekot näytetään kunkin lajin sääntöjen mukaisesti. Finalistit, tuomari ja vastaava juryn jäsen kokoontuvat etukäteen määrättyyn paikkaan keskelle rataa. Kuuluttaja esittelee finalistit selkänumerojärjestyksessä nimi, alkutulos sekä lyhyt selostus finalistin merkittävimmistä saavutuksista. Esittely alkaa vasemmanpuoleisemmasta ampujasta. Kuuluttaja esittelee myös tuomarin ja juryn jäsenen. Minuutti ennen ensimmäistä finaalilaukausta tuomari komentaa urheilijat ampumapaikoillen. 29

30 f) 00:00 min. ennen Semifinaali alkaa g) Tulostaulutauko Tuomari komentaa ensimmästä finalistia aloittamaan komennolla START Jokaisella finalistilla trapissa ja kaksoistrapissa on kaksitoista (12) viisitoista (15) sekuntia aikaa kutsua kiekko tai kaksoiskiekko. Skeetissä on jokaisella ampujalla viisitoista (15) siirryttyään ampumapaikalle kolmekymmentä (30) sekuntia aikaa kutsua ja ampua molemmat kaksoiskiekot. kutsua en simmäinen kiekko/ensimmäiset kiekot siitä kun edellinen urheilija on jättänyt ampumapaikan tai tuomari on komentanut START. Muut samalla ampumapaikalla ammuttavat kiekot tulee kutsua kahdentoista (12) sekunnin sisällä siitä kun edellistä/edellisiä on ammuttu. Tuomari komentaa tauon aina kun semifinaalissa on ammuttu viisi (5) kiekkoa tai kaksoiskiekkoa. Mitaliotteluissa kun urheiljat ovat ampuneet kolme kiekkoa tai kaksoiskiekkoa. trapissa tai kaksoistrapissa kaikki urheilijat ovat ampuneet yhtä monta kiekkoa, tai kun skeetissä kaikki ovat ampuneet samalta ampumapaikalta. Televisio käyttää tämän tauon näyttääkseensä tilanteen. Kuuluttaja kertoo lyhyesti urheilijoista ja tuloksista sekunnin jälkeen tuomari komentaa ensimmäisen urheilijan am pumaan komennolla VALMIS READY. 30

31 h) Semifinaalivaihe valmis i) Mitaliotteluiden alku Semifinaalin päätyttyä on vastuussa olevan juryn jäsenen heti selvitettävä onko tasatuloksia. Ellei tasatuloksia ole, tulee hänen heti julistaa Tulokset ovat lopulliset ( Results are final ). Jos toisesta tai neljännestä sijasta on tasatulos tulee juryn jäsenen ohjeistaa tuomaria suorittamaan pudotusammunta kunnes tasatulokset ovat ratkenneet. Jos molemmat sijat tulee ratkoa, ratkotaan neljäs sija ensin. Kun tasatulokset on ratkottu tulee juryn jäsen heti julistaa Tulokset ovat lopulliset ( Results are final ). Semifinaalin päätyttyä kuuluttaja ilmoittaa mitkä kaksi urheilijaa putosivat jatkosta, mitkä kaksi ampuvat pronssista ja mitkä kaksi kullasta. Lyhyen tauon jälkeen (2-3 min.) mitaliottelut alkavat. Ensin ammutaan pronssiottelu. Tauon jälkeen tuomari kutsuu urheilijat paikalle esittelyä varten. Kiekkoja ei näytetä eikä koelaukauksia sallita ennen mitaliotteluiden alkua. Selkänumerot määräävät ampumajärjestyksen. Tasatulokset mitaliotteluiden jälkeen ratkotaan pudotusammunnalla (kts. vastaava sääntökohta). 31

Pistoolipika-ammunta, Liite 2.3.

Pistoolipika-ammunta, Liite 2.3. Pistoolipika-ammunta, Liite 2.3. 1. Aseet Aseiden tulee täyttää Suomen Ampumaurheiluliiton säännöissä vakio- tai isopistoolille asetetut ase- ja patruunamääräykset. 2. Ampumamatka ja taulut Ampumamatka

Lisätiedot

Palvelusammunnat 2. 1. Ammunta: 2. Sarjat: 3. Ase: Versio 1.2

Palvelusammunnat 2. 1. Ammunta: 2. Sarjat: 3. Ase: Versio 1.2 Palvelusammunnat 2 Versio 1.2 Nopeiden kertalaukausten ja kahden perättäisen nopean laukauksen ampuminen makuuasennosta itselataavalla kiväärillä. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö. 1. Ammunta:

Lisätiedot

Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt

Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt 1. Johdanto Nämä Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokouksessa 15.01.2015. Säännöt

Lisätiedot

Kertalaukausten ampuminen seisten yhden tai kahden käden otteella itselataavalla pistoolilla. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö.

Kertalaukausten ampuminen seisten yhden tai kahden käden otteella itselataavalla pistoolilla. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö. Palvelusammunta 3 Versio 1.2 Kertalaukausten ampuminen seisten yhden tai kahden käden otteella itselataavalla pistoolilla. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö. 1. Ammunta RESUL:n ja sen jäsenyhdistysten

Lisätiedot

Nuorten ampumahiihdon MM-katsastukset ja XIX Heikki Hovin muistokilpailut Hämeenlinnassa Ahveniston ampumahiihtostadionilla 28.-29.1.

Nuorten ampumahiihdon MM-katsastukset ja XIX Heikki Hovin muistokilpailut Hämeenlinnassa Ahveniston ampumahiihtostadionilla 28.-29.1. Nuorten ampumahiihdon MM-katsastukset ja XIX Heikki Hovin muistokilpailut Hämeenlinnassa Ahveniston ampumahiihtostadionilla 28.-29.1.2012 OHJELMA pe 27.1. 1600-1800 Harjoittelu la 28.1. 0830 Joukkueenjohtajien

Lisätiedot

HAULIKKOLAJIEN SÄÄNNÖT (H)

HAULIKKOLAJIEN SÄÄNNÖT (H) H/2013-2 HAULIKKOLAJIEN SÄÄNNÖT (H) TRAP KAKSOISTRAP SKEET SAL:n Automaattitrap SAL:n Kansallinen trap Voimassa 1.4.2014 alkaen. Hyväksytty Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen kokouksessa 13.3.2014.

Lisätiedot

TÄHTÄÄMINEN. Asennon ottamisen aikana hengitetään normaalisti.

TÄHTÄÄMINEN. Asennon ottamisen aikana hengitetään normaalisti. TÄHTÄÄMINEN Silmän etäisyys noin 1-5 cm takatähtäimestä, riippuen takatähtäimen reiän suuruudesta. Hyvän laukauksen ehtona on että silmä, diopterireikä, etutähtäin ja taulu ovat ns. jatketulla tähtäyslinjalla.

Lisätiedot

Lajit / sarjat /vammaluokat Y N Y20 N20 N50 Y50-70. R1 10m ilmakivääri, pysty SH1 60 60. R2 10m ilmakivääri, pysty SH1 40 40 40 40

Lajit / sarjat /vammaluokat Y N Y20 N20 N50 Y50-70. R1 10m ilmakivääri, pysty SH1 60 60. R2 10m ilmakivääri, pysty SH1 40 40 40 40 MUUTOKSET KILPAILUTOIMINNAN YLEISSÄÄNTÖIHIN JA OHJEISIIN KY/2005 Sääntömuutokset, jotka on hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 19.4.2008 kilpailutoiminnan yleissäännöt ja ohjeet (KY/2005) Lisätään

Lisätiedot

Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt

Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt 1.Johdanto Nämä Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokouksessa 15.01.2015 Säännöt on

Lisätiedot

RA 7 ammunta, Liite 2.7

RA 7 ammunta, Liite 2.7 RA 7 ammunta, Liite 2.7 Nopeiden kertalaukausten ja kahden perättäisen nopean laukauksen ampuminen makuuasennosta itselataavalla kiväärillä. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö. 1. Ammunta RESUL:n

Lisätiedot

Liite C. Käytettävät taulut ja pistelaskenta

Liite C. Käytettävät taulut ja pistelaskenta Liite C. Käytettävät taulut ja pistelaskenta C.1 Yleiset periaatteet C.1.1 Käytettävien taulujen tulee kuvata sellaisia kohteita, joita vastaan tuliaseita voidaan olettaa käytettävän. C.1.2 Pahvitauluista

Lisätiedot

RESUL:n pistooliampumajuoksu- ja viestimestaruuskilpailut 5.9.2015 Espoossa

RESUL:n pistooliampumajuoksu- ja viestimestaruuskilpailut 5.9.2015 Espoossa RESUL:n pistooliampumajuoksu- ja viestimestaruuskilpailut 5.9.2015 Espoossa KILPAILUOHJEET Säännöt Kilpailussa noudatetaan RESUL:n 15.1.2015 voimaan tulleita pistooliampumajuoksu- ja pistooliampumajuoksuviesti

Lisätiedot

KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA

KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA 1 KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA 12.-13.2.2011 KILPAILUORGANISAATIO Kilpailun johtaja Ratamestari Ammunnan johtaja Lähdönjohtaja Maali Tuloslaskenta

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa, joilla on SM-status. Tällaisia kilpailuja

Lisätiedot

KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA 11.-12.2.2012

KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA 11.-12.2.2012 1 KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA 11.-12.2.2012 KILPAILUORGANISAATIO Kilpailun johtaja Ratamestari Ammunnan johtaja Maali Tuloslaskenta Kuulutus

Lisätiedot

Kilpailuohjeet RESUL:n ampumasuunnistus ja Etelä- Hämeen Reserviläispiirien ampumasuunnistus 2.5.2015

Kilpailuohjeet RESUL:n ampumasuunnistus ja Etelä- Hämeen Reserviläispiirien ampumasuunnistus 2.5.2015 Kilpailuohjeet RESUL:n ampumasuunnistus ja Etelä- Hämeen Reserviläispiirien ampumasuunnistus 2.5.2015 KILPAILUKESKUS Pysäköinnistä (Cooper-rata) on viitoitus kilpailukeskukseen, jonne ajo omalla autolla

Lisätiedot

Pöytäkirjan täyttöohjeet. Ennen pelin alkua kirjuri merkitsee seuraavat ottelutiedot:

Pöytäkirjan täyttöohjeet. Ennen pelin alkua kirjuri merkitsee seuraavat ottelutiedot: Lisenssit ja niiden tarkistus ottelupaikalla / lisenssinumerot Joukkueella tulee olla ottelupaikalla mukana lisenssilista, jonka perusteella tuomari voi tarkistaa lisenssien olevan maksettu. Listan saat

Lisätiedot

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 1. YLEISET SÄÄNNÖT... 2 1.1.MESTARUUSKILPAILUT... 2 1.2. OSALLISTUMISOIKEUS... 2 1.3. KILPAILUAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN... 2 1.4. MESTARUUSKILPAILUJEN

Lisätiedot

BC5 / 2WD LUOKKA. Radio-ohjattavien 1/6 kupla krossareiden vuoden 2014 säännöt

BC5 / 2WD LUOKKA. Radio-ohjattavien 1/6 kupla krossareiden vuoden 2014 säännöt BC5 / 2WD LUOKKA Radio-ohjattavien 1/6 kupla krossareiden vuoden 2014 säännöt BC5 / 2WD Luokka Luokassa ajetaan luokka organisaattorin määrittelemällä rungolla ja kuplan korilla. Yhteyshenkilöt Sarjaorganisaattori

Lisätiedot

Field Target -ammunnan säännöt sekä ohjeet kilpailun järjestämiseksi ja radan rakentamiseksi. Versio 1.0 2008

Field Target -ammunnan säännöt sekä ohjeet kilpailun järjestämiseksi ja radan rakentamiseksi. Versio 1.0 2008 Field Target -ammunnan säännöt sekä ohjeet kilpailun järjestämiseksi ja radan rakentamiseksi Versio 1.0 2008 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...i Esipuhe...1 Kilpailuluokat...2 PCP-luokka...2 Jousiluokka...2

Lisätiedot

III- Divisioona playoff- ottelut Etelän loppusarjan ylempi jatkosarja ja Kymi-Saimaan loppusarja

III- Divisioona playoff- ottelut Etelän loppusarjan ylempi jatkosarja ja Kymi-Saimaan loppusarja 6.3.2014 III- Divisioona playoff- ottelut Etelän loppusarjan ylempi jatkosarja ja Kymi-Saimaan loppusarja Huom. Välierät ja finaalit pelataan paras kahdesta järjestelmällä (ja 2 pisteen systeemillä) peliajan

Lisätiedot

D -IKÄISTEN HARJOITTELUA

D -IKÄISTEN HARJOITTELUA D -IKÄISTEN HARJOITTELUA VERYTTELYT niveljumppa Erityisen tärkeitä kaikki käsien heilautukset, olkapäiden rentouden kehittämiseen paljon aikaa. Matkitaan rennosti iskulyönnin käsien vientiä ylös ja liikettä

Lisätiedot

2. Tiedotukset kilpailijoille Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee kerhotalon ulkoseinällä.

2. Tiedotukset kilpailijoille Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee kerhotalon ulkoseinällä. Optimisti ranking, Optimisti kadetti kilpailu 20-21.09.2014 Järjestäjä: Nyländska Jaktklubben, Koivusaari, Helsinki Purjehdusohjeet 1. Säännöt 1.1. Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä

Lisätiedot

Uusi FWB2700 pienoiskiväärisii on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna.

Uusi FWB2700 pienoiskiväärisii on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna. KÄYTTÖOHJE FEINWERKBAU FWB2700 PIENOISKIVÄÄRI Ennen aseen käyttöä Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Aseesi toimii moitteettomasti vain jos käsittelet sitä oikein

Lisätiedot

YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT

YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT Kilpailut järjestetään toimintavuosittain. Osallistumisoikeus on liiton jäsenseurojen rekisteröimillä keilaajilla. Kilpailujen järjestämisessä noudatetaan tässä

Lisätiedot

Kilpailusäännöt

Kilpailusäännöt Kilpailusäännöt 2015-2016 Liitossa on operatiivista urheilutoimintaa varten kolme lajiryhmää: maastohiihto, mäkihyppy ja yhdistetty sekä alppilajit. Johtokunta kuultuaan lajiryhmien seuroja valitsee maastohiihdon

Lisätiedot

Suomen Liitokiekko ry:n Junioreiden kilpailusäännöt. versio 2.1 voimassa lähtien

Suomen Liitokiekko ry:n Junioreiden kilpailusäännöt. versio 2.1 voimassa lähtien Suomen Liitokiekko ry:n Junioreiden kilpailusäännöt versio 2.1 voimassa 08.10.2016 lähtien Aluksi Junioreiden SM-sarja noudattaa junioreille sovellettuna Suomen Liitokiekkoliiton yleisiä ultimaten kilpailusääntöjä.

Lisätiedot

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja.

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja. KARAMBOLEN SÄÄNNÖT Kolmen vallin kara Yhden vallin kara Suora kara - Cadre YHTEISET SÄÄNNÖT KAIKILLE PELIMUODOILLE 1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä

Lisätiedot

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä talvi / kesä Ajalla

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä talvi / kesä Ajalla Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä talvi / kesä 2016-2017 Ajalla 2.11.2016-16.4.2017 18.4.2017-.1.10.2017 Ampumisen edellytyksenä on: Valvoja käyttää ylintä määräysvaltaa ampumavuorojen aikana. Hänen

Lisätiedot

JOUKKUETAITOKILPAILUSÄÄNNÖT JA LAJIT 2014

JOUKKUETAITOKILPAILUSÄÄNNÖT JA LAJIT 2014 JOUKKUETAITOKILPAILUSÄÄNNÖT JA LAJIT 2014 C- pojat ja C-tytöt 1. Haran potkutaitotesti 2. Lyhyt ja pitkä syöttö (paritaito) + haltuunotto 3. Kuljetus, syöttö ja laukaus (paritaito) Kilpailupallo: pallo

Lisätiedot

Talvicup osakilpailu 2. Padasjoki

Talvicup osakilpailu 2. Padasjoki Talvicup 2009-2010 osakilpailu 2. Padasjoki 23.1.2010 Yhteensä: kiväärillä kolme rastia, 56 laukausta ja 280 pistettä pistoolilla kaksi rastia, 26 laukausta ja 130 pistettä haulikolla kaksi bonuspeltiä,

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti:

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti: SÄÄNNÖT YLEISTÄ JunnuGym on luokkien 1-5 pojille tarkoitettu telinevoimistelun henkilökohtainen- ja seurakilpailu. JunnuGym muodostuu kevään ja syksyn luokkakilpailuista, joille Suomen Voimisteluliitto

Lisätiedot

BOULDERKIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT

BOULDERKIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT BOULDERKIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT Sisältö 1. Reitit... 3 2. Suoritus... 3 3. Tulos... 4 4. Hyväksytty suoritus... 4 5. Tekniset virheet... 5 6. Sääntörikkomukset... 5 Näissä säännöissä on kerrottu boulderkiipeilykilpailun

Lisätiedot

044 SUPERMOTO 044.1 MÄÄRITELMÄ. 044.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 044.2.1 Moottoripyörät 044.2.2 Kilpailuluokat

044 SUPERMOTO 044.1 MÄÄRITELMÄ. 044.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 044.2.1 Moottoripyörät 044.2.2 Kilpailuluokat 044 SUPERMOTO 044.1 MÄÄRITELMÄ 044.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 044.2.1 Moottoripyörät 044.2.2 Kilpailuluokat 044.3 AJAJAT 044.3.1 Ajajien ikä 044.3.2 Ajovarusteet 044.4 RATA 044.5 HARJOITUKSET 044.6

Lisätiedot

Suomen Painiliitto Sääntömuutokset 2014

Suomen Painiliitto Sääntömuutokset 2014 Suomen Painiliitto Sääntömuutokset 2014 Pertti Vehviläinen SISÄLTÖ: Uudet sarjat Otteluiden kesto Voittotavat Pisteet liikkeistä Passiivisuus Muuta yleistä sääntömuutoksista I. Olympialaisten sarjat Vapaapaini:

Lisätiedot

SM-kilpailujen säännöt

SM-kilpailujen säännöt SM-kilpailujen säännöt 08.10.2016 1 OSANOTTO- JA EDUSTUSOIKEUS Kaikilla keilaajilla, jotka ovat SFKL:n alaisen firmakeilailuyhdistykseen kuuluvan jäsenfirman palveluksessa, on oikeus osallistua kilpailuun.

Lisätiedot

Tervetuloa Peränteen Metsästys- ja Ampumaseuran ampumaradalle

Tervetuloa Peränteen Metsästys- ja Ampumaseuran ampumaradalle Tervetuloa Peränteen Metsästys- ja Ampumaseuran ampumaradalle Ampumaradan järjestyssäännöt Jokaisen ampujan ja rata-alueella olevan on noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja

Lisätiedot

CTIF 100 metrin estejuoksu

CTIF 100 metrin estejuoksu CTIF 100 metrin estejuoksu Säännöt (6. painos 2004, keskeisimmät kohdat Suomessa järjestettävää kilpailua varten) Kilpailusarjat (1.2) Kilpailussa on erikseen sarjat vapaaehtoisille palokunnille ja ammattipalokunnille.

Lisätiedot

Mikäli joukkue peruu osallistumisensa jälkeen tai keskeyttää turnauksen osallistumismaksua ei palauteta.

Mikäli joukkue peruu osallistumisensa jälkeen tai keskeyttää turnauksen osallistumismaksua ei palauteta. Info Osallistumismaksut Osallistumismaksu 185 / joukkue Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset 31.5.2017 mennessä. Joukkue vahvistaa osallistumisensa kun osallistumismaksu on suoritettu. Osallistumismaksu

Lisätiedot

1) Pelin ollessa käynnissä kummastakin joukkueesta saa olla samanaikaisesti kentällä enintään

1) Pelin ollessa käynnissä kummastakin joukkueesta saa olla samanaikaisesti kentällä enintään SÄÄNNÖT PELIAIKA 1) Peliaika on 18 minuuttia. 2) Peliaika on juokseva. OSALLISTUJAT Pelaajat 1) Pelin ollessa käynnissä kummastakin joukkueesta saa olla samanaikaisesti kentällä enintään kuusi pelaajaa,

Lisätiedot

POHJOISMAISET (NCR) CARAMBA SÄÄNNÖT, alkaen 1. 1. 2006

POHJOISMAISET (NCR) CARAMBA SÄÄNNÖT, alkaen 1. 1. 2006 POHJOISMAISET (NCR) CARAMBA SÄÄNNÖT, alkaen 1. 1. 2006 A. YLEISTÄ 1 Kilpailija on oltava sen treffin osanottaja, jonka aikana kilpailu suoritetaan. Järjestävän maan kilpailutoimikunta voi myöntää poikkeuksia

Lisätiedot

Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt

Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt 1. Yleinen osa 1.1. Johdanto Nämä Suomen Reserviupseeriliiton (RUL), Reserviläisliiton

Lisätiedot

1.1. Alkuerä Kaikki kuljettajat mahtuvat mukaan yhteen alkuerälähtöön, koska enimmäisosallistujamäärä lähdössä on tuo 10.

1.1. Alkuerä Kaikki kuljettajat mahtuvat mukaan yhteen alkuerälähtöön, koska enimmäisosallistujamäärä lähdössä on tuo 10. 1. Luokassa enintään 10 kuljettajaa Tässä tapauksessa luokassa ajetaan kaksi (2) lähtöä, yksi (1) alkuerä ja yksi (1) finaali. 1.1. Alkuerä 1.1.1. Kaikki kuljettajat mahtuvat mukaan yhteen alkuerälähtöön,

Lisätiedot

Amateur Tourin järjestää Helsinki International Horse Show/BCM Scanhorse Oy yhteistyössä Team Eurohorsen kanssa.

Amateur Tourin järjestää Helsinki International Horse Show/BCM Scanhorse Oy yhteistyössä Team Eurohorsen kanssa. SÄÄNNÖT JA OHJEET 05.03.2015 1 YLEISTÄ Uusittu Amateur Tour tarjoaa kaikille harrastekilpailijoille mahdollisuuden Kilpailla Tähtien Kanssa Helsinki International Horse Show ssa 22.-23.10.2015 kiehtovassa

Lisätiedot

Vinkkejä pistooliampujan harjoitteluun

Vinkkejä pistooliampujan harjoitteluun Vinkkejä pistooliampujan harjoitteluun AMMUNTAHARJOITTEITA Vaikka ampuja on kuinka kehittynyt tahansa, täytyy hänen tehdä perusharjoituksia varmistuakseen, että kaikki ammunnan osa-alueet ovat kunnossa.

Lisätiedot

Kuva 1. Heittosektori. Sivu 1/7

Kuva 1. Heittosektori. Sivu 1/7 Kansainvälisen Saappaanheittoliiton, IBTA:n, hyväksymät Saappaanheiton kilpailusäännöt 2013 (Liitteenä 1 Suomen Saappaanheittoliiton lisäykset kilpailusääntöihin) 1. Heittoväline Naisten sarjassa virallinen

Lisätiedot

Tasatulosten ratkaisu Kytäjän kilpailuissa

Tasatulosten ratkaisu Kytäjän kilpailuissa Tasatulosten ratkaisu Kytäjän kilpailuissa Kytäjä Golf kilpailutoimikunta Yleiskatsaus Lyöntipelikilpailussa kahdella tai useammalla pelaajalla saattaa olla sama lopputulos. Tällöin tarvitaan säännöt tasatilanteen

Lisätiedot

Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan Piirin kilpailukalenteri 2017

Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan Piirin kilpailukalenteri 2017 Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan Piirin kilpailukalenteri 2017 Hirvenhiihto 11.02 Kajaani,Hoikanportti SM hirvenhiihto esikisa PK-piiri/Ilm. Tapio Kiiskiselle 0503232737 18.02 Ilomantsi Hirvenhiihto

Lisätiedot

NATIONAL RACE SERIES

NATIONAL RACE SERIES NATIONAL RACE SERIES KANSALLINEN RATA SARJA 2012 Sarjasäännöt 1. YLEISTÄ Sarjan kilpailut järjestetään ja pisteet lasketaan paikallisten osakilpailujärjestäjien toimesta. Kilpailuissa noudatetaan AKK Motorsport

Lisätiedot

Uppopallon sarjakutsu

Uppopallon sarjakutsu Uppopallon sarjakutsu 2010-2011 Sukeltajaliiton järjestämät uppopallon sarjat 2010-2011 Palauta osallistumisvahvistus Liiton toimistoon ilmoittautumisaikaan mennessä. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia

Lisätiedot

LEAD-KIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT

LEAD-KIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT LEAD-KIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT Sisältö 1. KIIPEILYAIKA... 3 2. SUORITUS JA TULOS... 3 3. KARSINNAT JA FINAALI... 4 Näissä säännöissä on kerrottu lead-kiipeilykilpailun erityispiirteet ja näitä tulee noudattaa

Lisätiedot

Uppopallon sarjakutsu

Uppopallon sarjakutsu Uppopallon sarjakutsu 2011-2012 Sukeltajaliiton järjestämät uppopallon sarjat 2010-2011 Palauta osallistumisvahvistus Liiton toimistoon ilmoittautumisaikaan mennessä. Myöhässä tulleita ilmoittautumisia

Lisätiedot

SML HIRVI Jurvan Metsästysseura ry. 2017

SML HIRVI Jurvan Metsästysseura ry. 2017 SML HIRVI Jurvan Metsästysseura ry. 2017 M Seura Sarja Nro. Alkuk. Loppuk. Uus. Yhteensä 1 Luomala Arto 88 91 179 2 Autio Mikko 86 87 173 3 Peltola Jarkko 88 83 171 4 Ristimäki Juha 83 87 170 5 Parkkamäki

Lisätiedot

Kilpailukutsu 1/8. Kirkkonummen väestönsuojan monitoimihalli, Kirkkotallintie 6, Kirkkonummi

Kilpailukutsu 1/8. Kirkkonummen väestönsuojan monitoimihalli, Kirkkotallintie 6, Kirkkonummi Kilpailukutsu 1/8 SM-kilpailut 2016 Aika: Lauantai 6.2.2016, klo 9.00 19.00 Paikka: Kirkkonummen väestönsuojan monitoimihalli, Kirkkotallintie 6, Kirkkonummi Alustava aikataulu: 9.00 Ilmoittautuminen ja

Lisätiedot

Suunnistuksen SM kilpailujen ohjeet 2016

Suunnistuksen SM kilpailujen ohjeet 2016 Suunnistuksen SM kilpailujen ohjeet 2016 Online-ranki Online-ranki on haettavissa jäljempänä mainittuina päivinä osoitteesta, jonka kilpailun tulospalveluvastaava saa pyydettäessä kilpailupäällikkö Petteri

Lisätiedot

034 MOTOCROSSIN KERHOJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT

034 MOTOCROSSIN KERHOJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT 034 MOTOCROSSIN KERHOJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUT 034.1 MÄÄRITELMÄ 034.2 MOOTTORIPYÖRÄT, KILPAILULUOKAT JA NUMEROKILVET 034.2.1 Moottoripyörät ja kilpailuluokat 034.3 AJAJAT 034.3.1 Ajajan ikä 034.3.2 Kilpailuun

Lisätiedot

Suunnistuksen SM kilpailujen ohjeet 2017

Suunnistuksen SM kilpailujen ohjeet 2017 Suunnistuksen SM kilpailujen ohjeet 2017 Online-ranki Online-ranki on haettavissa jäljempänä mainittuina päivinä osoitteesta, jonka kilpailun tulospalveluvastaava saa pyydettäessä kilpailupäällikkö Petteri

Lisätiedot

NATIONAL RACE SERIES

NATIONAL RACE SERIES NATIONAL RACE SERIES KANSALLINEN RATASARJA 2013 Sarjasäännöt 1. YLEISTÄ Sarjan kilpailut järjestetään ja pisteet lasketaan paikallisten osakilpailujärjestäjien toimesta. Kilpailuissa noudatetaan AKK Motorsport

Lisätiedot

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset

Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Suomen Vammaisurheilu ja liikunta VAU ry:n laji- ja kilpailutoiminnan kurinpitomääräykset Kilpailu- ja sääntövaliokunta on käsitellyt kurinpitomääräykset 31.5.2016. VAU:n hallitus on hyväksynyt kurinpitomääräykset

Lisätiedot

Helasuunnistus kansallinen keskimatka Lempäälä Kalliojärvi

Helasuunnistus kansallinen keskimatka Lempäälä Kalliojärvi Helasuunnistus kansallinen keskimatka Lempäälä Kalliojärvi Huom! Nämä kilpailuohjeet ovat alustavat, viralliset kilpailuohjeet ovat nähtävillä kilpailukeskuksen tulostaululla. Kilpailuohjeet Kilpailussa

Lisätiedot

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA 30.6.2011 KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TILAAMINEN LÖYTYY SIVUN ALAREUNASTA TUNNUSTEN TILAAMINEN: JOTTA PÄÄSEE KIRJAUTUMAAN JÄRJESTELMÄÄN TULOSPALVELUVASTAAVANA, PITÄÄ OLLA TUNNUKSET

Lisätiedot

Tämä ohjeistus on ehdottomasti tarkoitettu luettavaksi ja noudatettavaksi!

Tämä ohjeistus on ehdottomasti tarkoitettu luettavaksi ja noudatettavaksi! TIEDOTE HAULIKKOAMMUNTAKILPAILUJA JÄRJESTÄVILLE SEUROILLE Haulikkojaoston tiedotus hoidetaan internetin välityksellä os. sekä sähköpostilla. Seuroja pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteensa jaostolle

Lisätiedot

JUNIORITURNAUS 5.-6.1.2013 JYVÄSKYLÄSSÄ. Turnaustiedote

JUNIORITURNAUS 5.-6.1.2013 JYVÄSKYLÄSSÄ. Turnaustiedote JUNIORITURNAUS 5.-6.1.2013 JYVÄSKYLÄSSÄ Turnaustiedote YLEISTÄ Ilmoittautuminen Joukkueet ilmoittautuvat Palokan koulukeskuksessa sijaitsevaan kisakansliaan viimeistään puoli tuntia ennen otteluidensa

Lisätiedot

Muutokset ja korjaukset KY/2015 kirjaan (liittovaltuusto+hallitus )

Muutokset ja korjaukset KY/2015 kirjaan (liittovaltuusto+hallitus ) Muutokset ja korjaukset KY/2015 kirjaan (liittovaltuusto+hallitus 4.2016) 1.1.1 SAL:n kilpailutoimintaa ohjaavia kansainvälisiä järjestöjä, joiden kilpailusääntöihin SAL:n kansallisen kilpailutoiminnan

Lisätiedot

SOVELLETUN PERINNEASEAMMUNNAN SÄÄNNÖT. SPaA. versio 1.2

SOVELLETUN PERINNEASEAMMUNNAN SÄÄNNÖT. SPaA. versio 1.2 SOVELLETUN PERINNEASEAMMUNNAN SÄÄNNÖT SPaA versio 1.2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 1.1 Yleiset periaatteet... 1 1.2 Kilpailut... 2 1.3 Ampumatehtävät...2 1.4 Ratalaitteet...4 1.5 Ajanotto...4 2. Turvamääräykset...

Lisätiedot

Kilpailun säännöt julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa.

Kilpailun säännöt julkaistaan ja ilmoittautuminen alkaa. KILPAILUN SÄÄNNÖT Aluemestaruus Kaakkois-Suomi 6 3.9-4.9.2016 Kansallinen Varkauden Urheiluautoilijat ry Varkaus I OHJELMA 23.08.16 31.08.16 klo: 23.59 Kilpailun säännöt julkaistaan ja ilmoittautuminen

Lisätiedot

CHAMPIONS CUP

CHAMPIONS CUP CHAMPIONS CUP 2 16 6.2.2016 Champions Cup 2016 Turnaus pelataan kahdessa sarjassa, kilpa ja haaste, joissa molemmissa on kolme alkulohkoa. Kotijoukkue pelaa puffetin puoleisessa päädyssä ja vierasjoukkue

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS

Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry, Finlands Paddling och Roddförbund rf KILPAILUSÄÄNNÖT BOATERCROSS Vahvistettu 24.2.2016 2 Sisältö 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 2 KILPAILUSARJAT... 3 3 KILPAILUNAIKAINEN

Lisätiedot

TEKNINEN OPAS. Mastercupin osakilpailu

TEKNINEN OPAS. Mastercupin osakilpailu TEKNINEN OPAS versio 1.0 19.8.2015 Teknistä opasta täydennetään tarvittaessa ennen kilpailua, tarkista että käytössäsi on viimeisin versio tästä oppaasta. ( www.koivistonisku.fi ) Mastercupin osakilpailu

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Imatra 2.11.2012. Annmari Viljanmaa

Imatra 2.11.2012. Annmari Viljanmaa Imatra 2.11.2012 Annmari Viljanmaa TUOMARINEUVOSTON TULEE KOKOONTUA RIKKOMUKSEN ILMETESSÄ Todetaan itse / hiihtotapavalvonta/muu toimitsija/ protesti EI käsitellä turuilla ja toreilla kuultuja asioita

Lisätiedot

AMMUNTA. kivääri- ja pistoolilajit, sisäradat mm. OKM/SLA ry

AMMUNTA. kivääri- ja pistoolilajit, sisäradat mm. OKM/SLA ry kivääri- ja pistoolilajit, sisäradat 1250 mm Sisäradoilla tauluvalaistus on oltava vähintään 1500 luxia, suosituksena 10 m radalla 1800 luxia ja 50 m radalla 3000 luxia. Yleisvalaistus vähintään 300 luxia,

Lisätiedot

Taitaja 2016 SEINÄJOKI. Ti 10. to 12.5.2016

Taitaja 2016 SEINÄJOKI. Ti 10. to 12.5.2016 Taitaja 2016 SEINÄJOKI Ti 10. to 12.5.2016 Sisältöä Kuka on Samppa Juryn toiminta Päätuomarin rooli Vastalauseen käsittely Esimerkkejä ongelmatilanteista Muistettavaa Taitaja 2016 Seinäjoki / Samppa 18.4.2016

Lisätiedot

072 C-LUOKAN SPEEDWAYKILPAILUT 85cc minispeedwayn ja 50cc microspeedwayn säännöt

072 C-LUOKAN SPEEDWAYKILPAILUT 85cc minispeedwayn ja 50cc microspeedwayn säännöt 072 C-LUOKAN SPEEDWAYKILPAILUT 85cc minispeedwayn ja 50cc microspeedwayn säännöt 072.1.1. 85cc MINISPEEDWAY, MÄÄRITELMÄ... 1 072.1.2. 85cc MINISPEEDWAY, MOOTTORIPYÖRÄT... 1 072.1.3. 85cc MINISPEEDWAY,

Lisätiedot

Hämeenlinnan hiihdot

Hämeenlinnan hiihdot 1 (5) Hämeenlinnan hiihdot Ahveniston moottoriradalla Hämeenlinnassa 27.2.2016 Kilpailuohje 2 (5) KILPAILU Hämeenlinnan hiihdot, hiihtotapa perinteinen (P), kilpailunumero 154. KILPAILUKESKUS JA -TOIMISTO

Lisätiedot

Koululentistä ikäluokittain

Koululentistä ikäluokittain Koululentistä ikäluokittain AT OK U L 56 MALLIOPPITUNNIT Välineet: vat lyhyempiä PALLOT EMPUT noin 15 min Heitot tehdään omalla pallolla tai vuorotellen parin kanssa: pomppua) Tehdään noin 1015 kertaa

Lisätiedot

NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2012 ( )

NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2012 ( ) NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2012 (24112011) Naisten ja tyttöjen SM-4-ottelu ja telinekohtainen SM-kilpailu Naisten ja tyttöjen junnu-gym ja joukkue-sm-kilpailut NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-4-OTTELU JA TELINEKOHTAINEN

Lisätiedot

SJL TOIMITSIJAKYSYMYKSET(50) 2008

SJL TOIMITSIJAKYSYMYKSET(50) 2008 SJL TOIMITSIJAKYSYMYKSET(50) 2008 Vastaaja: Ohjeita: Vastaa lyhyesti ja yksiselitteisesti. Merkitse vastauksesi lisäksi se/ne sääntökirjan (SK), erotuomarin ohjekirjan (CB) tai kilpailusääntöjen (KS) kohta/kohdat

Lisätiedot

Säännöt pähkinänkuoressa

Säännöt pähkinänkuoressa Säännöt pähkinänkuoressa Lentopallossa pyritään "tappamaan" pallo vastustajan kenttään ja toisaalta pitämään sitä elossa omalla kenttäpuolella. Pisteen voi hankkia myös lyömällä pallo vastustajan torjunnan

Lisätiedot

FUTSALKILPAILUJEN VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2015-2016

FUTSALKILPAILUJEN VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2015-2016 FUTSALKILPAILUJEN VAROITUKSET JA KENTÄLTÄPOISTOT 2015-2016 Näissä määräyksissä säädetään liiton otteluissa annetuista varoituksista ja kentältäpoistoista seuraavista pelikielloista. Pelikiellot ovat kilpailun

Lisätiedot

Helasuunnistus kansallinen keskimatka Paarentie, Kiviranta

Helasuunnistus kansallinen keskimatka Paarentie, Kiviranta Kilpailuohjeet Helasuunnistus kansallinen keskimatka Paarentie, Kiviranta Kilpailussa noudatetaan SSL:n lajisääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita. Kilpailunjohto Kilpailunjohtaja Jouko Karppanen Lähdöt

Lisätiedot

OHJEET LUE TÄMÄ AIVAN ENSIKSI!

OHJEET LUE TÄMÄ AIVAN ENSIKSI! 1/8 OHJEET LUE TÄMÄ AIVAN ENSIKSI! Sinulla on nyt hallussasi testi, jolla voit arvioida oman älykkyytesi. Tämä testi muodostuu kahdesta osatestistä (Testi 1 ja Testi ). Testi on tarkoitettu vain yli neljätoistavuotiaille.

Lisätiedot

ILMA-ASE AMPUMAKORTIN TEORIA OSUUDET

ILMA-ASE AMPUMAKORTIN TEORIA OSUUDET ILMA-ASE AMPUMAKORTIN TEORIA OSUUDET SEURAN ESITTELY JA KURSSIN AVAUS AMPUMAKORTTI o On peruskoulutus turvalliseen ja vastuuntuntoiseen ampumaharrastuksen aloittamiseen o Mahdollistaa itsenäisen harrastamisen

Lisätiedot

FINA ja LEN kilpailut. Kallen ja Sakarin mietteitä maailmalta ja meiltä

FINA ja LEN kilpailut. Kallen ja Sakarin mietteitä maailmalta ja meiltä FINA ja LEN kilpailut Kallen ja Sakarin mietteitä maailmalta ja meiltä 22.4.2013 LEN-kilpailut Toimitsijat tulevat LEN:in TSC:stä, jäsenmaista sekä järjestävän maan liitosta Toimitsijoiden matkan ja majoituksen

Lisätiedot

SOTILASPENKKIPUNNERRUS

SOTILASPENKKIPUNNERRUS 1(5) SOTILASPENKKIPUNNERRUS 1 YLEISTÄ Kilpailu on penkkipunnerruskilpailu, jossa nostetaan yhdellä nostokerralla kilpailijan painoon suhteutettuna mahdollisimman suuri toistomäärä. Kilpailussa käytetään

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto Sivu 1(6) MELONNAN SUOMEN CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: n kokous Laatija / tiedustelut: Harri Sairiala 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa rata- ja maratonmelontakilpailuissa

Lisätiedot

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT

TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT TEAMGYMIN KILPAILUSÄÄNNÖT 1.1.2017 ------------------------- Sisällysluettelo 1. Osallistumisoikeus... 2 2. Kilpailusarjat ja -muodot... 2 3. Joukkueen kokoonpano... 3 4. Sama voimistelija eri joukkueissa...

Lisätiedot

Suomen Coton de Tuléar ry:n hallitus. Tiedote. Suomen Coton de Tuléar ry. Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku. Hei,

Suomen Coton de Tuléar ry:n hallitus. Tiedote. Suomen Coton de Tuléar ry. Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku. Hei, Vuoden Coton 2015 kilpailun pisteiden lasku Hei, valitettavasti hallituksesta riippumattomista syistä Vuoden Coton kilpailun pisteiden lasku on tänä vuonna viivästynyt. Aikuisten ja veteraanien, sekä kasvattajien

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU - BSS Hannun Kannu -optiregatta Optimistijollien karsintakilpailu 1/2016

KILPAILUKUTSU - BSS Hannun Kannu -optiregatta Optimistijollien karsintakilpailu 1/2016 KILPAILUKUTSU - BSS Hannun Kannu -optiregatta Optimistijollien karsintakilpailu 1/2016 Tapahtuma: Suomen Optimistijollaliiton karsintakilpailu 1/2016. Tapahtuma on suljettu kutsukilpailu, johon voivat

Lisätiedot

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 Näillä säännöillä määritellään TUL:n kilpailujen järjestämistä,

Lisätiedot

Uudet säännöt ANNIKA LAAKSONEN

Uudet säännöt ANNIKA LAAKSONEN Uudet säännöt ANNIKA LAAKSONEN 3.9.2016 UUDET SÄÄNNÖT 1.7.2016 1. Passiivinen peli 2. 7 ken0äpelaajaa 3. Sininen kor7 4. Viimeisen 30 sekunnin sääntö 5. Loukkaantunut pelaaja PASSIIVINEN PELI Tuomarit

Lisätiedot

P04 21.-22.5.2016 TIEDOTE JA OHJEET OSALLISTUJILLE

P04 21.-22.5.2016 TIEDOTE JA OHJEET OSALLISTUJILLE Ajankohta: La 21.5. su 22.5.2016 klo 9-18. Sijainti ja parkkitilat Tapahtumapaikan osoite on Pakilantie 86. Autoille parkkitilaa löytyy kentän viereltä sekä lähialueiden katujen varsilta. Alepan parkkipaikalle

Lisätiedot

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE:

OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA HARJOITUS 1. OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: OMATOIMIKAUDEN HARJOITUSOHJELMA OHJEITA OMATOIMIKAUDELLE: Harjoittele omatoimikauden aikana omia kehityskohteitasi tavoitteesi mukaisesti ja tee joukkueen omatoimiharjoitukset. Suunnittele viikon harjoittelu

Lisätiedot

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016

LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille. Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 LUKUKORTIT Lukukorteista on moneksi Toiminnallista matematiikkaa 1.-6. luokille Riikka Lyytikäinen Liikkuva koulu Helsinki 2016 Lukujonot Tarvikkeet: siniset ja vihreät lukukortit Toteutus: yksin, pareittain,

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU Kilpailu II / 2012 6.3.2012 HELSINGIN SRA-KARSINTAKILPAILU I / 2011 1. JÄRJESTÄJÄ,

Lisätiedot

Suomen Reserviupseeriliiton,Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt

Suomen Reserviupseeriliiton,Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt Suomen Reserviupseeriliiton,Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt 1. Yleinen osa 1.1. Johdanto Nämä Suomen Reserviupseeriliiton (RUL), Reserviläisliiton (RES)

Lisätiedot

Sivu 1 / 7 Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Turvallisuussäännöt Päivitetty 2010. Turvallisuussäännöt Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry

Sivu 1 / 7 Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Turvallisuussäännöt Päivitetty 2010. Turvallisuussäännöt Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Sivu 1 / 7 Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Turvallisuussäännöt Päivitetty 2010 Turvallisuussäännöt Pohjois-Pohjanmaan Airsoft Ry Suojavarusteet...3 Aseet ja kuulat...3 PPA:n ulkopelit:...4 Sisäpelit:...4

Lisätiedot

Hallisarja Joukkuetta. Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C

Hallisarja Joukkuetta. Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C Hallisarja 2016-2017 9.10.2016-6.5.2017 46 Joukkuetta Liiga, 1. divisioona, 2. divisioona lohkot A, B, C Sarjajärjestelmä (Ohjelma valmiina koko kaudeksi) Osallistumismaksu Karsinnat/karsintaturnaus 2.

Lisätiedot