johtaa välittömään hylkäämiseen Varusterajoitukset Urheilijat saavat käyttää ainoastaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "johtaa välittömään hylkäämiseen. 9.4.1 Varusterajoitukset Urheilijat saavat käyttää ainoastaan"

Transkriptio

1 Muutokset haulikkosääntöihin 2014 Poistetut tekstit on yliviivattu, uudet tekstit alleviivattu. Kaikki ranskalaiset viivat koko sääntökirjassa korvataan kirjaimin a), b), c) jne... Sääntökohdan sääntönumerointi poistetaan (teksti jää) e) Patruunoita ei saa ladata aseeseen ennenkuin urheilija seisoo ampumapaikallaan kääntyneenä ampu masuuntaan ja haulikko osoittaa turvalliseen suuntaan sen jälkeen kun tuomari on antanut luvan ampua, (poikkeukset kts. säännöt ja g). 9.3 c) Urheilijat, valmentajat tai joukkueen toimitsijat eivät millään tavalla saa koskea ratalaitteistoon (heittimet, mikrofonit, ratatietokoneet jne.) sen jälkeen kun tuomari tai jury on ne säätänyt. Ensimmäisestä rikkeestä tulee antaa VAROITUS (keltainen kortti). Seuraavasta rikkeestä on tuomittava pisteen vähennys. Sitä seuraavista rikkeistä seuraa hylkääminen. Ratatietokoneen tahallinen sulkeminen johtaa välittömään hylkäämiseen Varusterajoitukset Urheilijat saavat käyttää ainoastaan 1

2 2 välineitä ja laitteita, jotka ovat ISSF:n sääntöjen mukaisia. Kaikki aseet, laitteet, välineet tai muut esineet, jotka antavat epäurheilijamaisen edun muihin urheilijoihin nähden ja joita ei mainita näissä säännöissä tai ovat tämän säännön hengen vastaisia ovat kiellettyjä (kts. TS.6.7.2) Varustetarkastus Juryn on toimeenpantava aseiden, vaatetuksen ja varusteiden tarkastusohjelma. Juryllä on oikeus tarkastaa mikä tahansa urheilijan varustus, mukaanlukien vaatetus. Joukkueenjohtajat ovat yhtälailla vastuussa siitä, että joukkueen jäsenten varustus, sekä sen käyttö on tämän säännön mukainen. Kaikkien urheilijoiden on ilmoittauduttava varustetarkastukseen ilmoitetussa ajassa. Urheilijalta, joka ei käy varustetarkastuksessa ilmoitetun ajan kuluessa, vähennetään yksi (1) piste Varustetarkastus Urheiljat ovat vastuussa siitä, että kaikki heidän varusteensa ja vaatteensa, joita he käyttävät ISSF:n kilpailuissa ovat ISSF:n sääntöjen mukaisia. Haulikkojury on vastuussa siitä, että he tarkastavat urheilijoiden välineet. Juryn on järjestettävä mahdollisuus urheilijoille

3 tarkastuttaa varusteitaan. Tämä tarkastusmahdollisuus on oltava ensimmäisestä virallisesta harjoituspäivästä lähtien, jotta urheiljat mikäli haluavat voivat tarkastuttaa välineensä ennen kilpailuja. Varustesääntöjen noudattamiseksi jury suorittaa satunnaisia tarkastuksia kilpailujen aikana. Kilpailija, joka todetaan rikkovan aseita tai skeet-merkkiä koskevia sääntöjä on hylättävä Varusteet ampumapaikalla (field of play) Asetyypit Kaikki urheilijan varusteet ampumapaikalla on katsottava olevan urheiljan käytettävissä ja ne ovat juryn tarkastettavissa. Rikkomuksista seuraa rangaistuksia. Kaiken tyyppisiä rihlattomia haulikoita, myös puoliautomaattisia, voidaan käyttää edellyttäen, ettei niiden kaliiperi ole suu rempi kuin 12. Pumpputoimiset haulikot ovat kuitenkin kiellettyjä. Haulikoita, joiden kaliiperi on pienempi kuin 12, voidaan käyttää. Haulikoissa ei saa olla maastokuviollinen viimeistely Patruunan spesifikaatiot ISSF:n kilpailuissa sallittujen patruunoiden on täytettävä seuraavat määritelmät: Ammutun patruunan pituus ei saa ylit 3

4 4 tää 70 mm. a) Haulilatauksen paino ei saa ylittää 24,5 g. b) Haulien tulee olla muodoltaan pyöreitä. c) Haulien tulee olla lyijystä, lyijyseoksesta tai muusta ISSF:n hyväksymästä aineesta valmistet tuja. d) Haulien halkaisija ei saa olla suu rempi kuin 2,6 mm. e) Haulit voivat olla päällystettyjä. f) Mustaruuti-, valojuova- ja muut erikoispatruunat ovat kiellettyjä. g) Mitään sellaisia sisäisiä muutoksia ei saa tehdä, jotka saavat ai kaan ylimääräisen tai erityisen hajoamis vaiku tuk sen kuten käänteislataus, ristikot jne Patruunantarkastus Juryn on toimeksipantava patruunantarkastusohjelma, joka mahdollisimman vähän häiritsee ammuntaa ja urheilijoita kilpailun aikana: a) Tuomari tai juryn jäsen saa ottaa ampu mat toman patruunan urheilijan aseesta tar kastusta varten. b) Juryn jäsen tai tuomari voi kuitenkin

5 9.5.2 JURY koska tahansa ottaa patruunoita urheilijalta tarkastusta varten urheilijan ollessa ampuma-alueella. c) Jos urheilija käyttää patruunoita, jotka eivät ole näiden sääntöjen mu kaisia, hänet hylätään kilpailuista. Jos jury toteaa, että urheilija käyttää aseita tai patruunoita, jotka eivät ole näiden sääntöjen mu kaisia, voi jury päättää, että kaikki kiekot, jotka on ammuttu tällaisilla aseilla tai patruunoilla, tulee merkitä ohiammutuiksi. Jos jury katsoo, että urheilija on tehnyt tällaisen rikkomuksen tahallaan, se voi sulkea hänet pois kilpailusta. Jos jury kuitenkin katsoo, ettei urheilija koh tuu della ole voinut olla tietoinen rikkeestä ja ettei hän rikkeestä huolimatta ole saanut olennaista etua, se voi päättää olla rankaisematta häntä Tehtävät ennen kilpailun alkua Juryn on var mis tauduttava siitä, että seuraavat seikat ovat ISSF:n määräysten mukaiset: Radat. Kiekkojen lentoradat on oikein asetettu. 5

6 6 Kilpailun organisointi. Ennen kilpailun alkua tulee juryn: a) tarkistaa radat varmistuakseen, että ne ovat sääntöjen mukaiset; b) varmistua siitä, että kiekot ovat näiden sääntöjen mukaisesti oikein asetetut; c) tarkistaa kilpailuorganisaatio varmistuakseen siitä, että se on valmis kilpailujen läpiviemiseen, ja d) perustaa varustetarkastuspiste, jossa urheilijat voivat halutessaan tarkastuttaa aseensa, välineensä ja vaatteensa Tehtävät kilpailun aikana Juryn tehtävänä on: a) Valvoa kilpailua. b) Neuvoa ja avustaa järjestelytoimikuntaa. c) Varmistaa ammuntaa koskevien määräysten toteuttamista. d) Tarkistaa urheilijoiden panokset ja varusteet. e) Tarkistaa heitinrikon jälkeen, että kiekkojen lentoradat asetetaan oikein. f) Suorittaa alkukilpailun aikana satunnaisia valmistautumisajan tarkastuk

7 sia. g) Suorittaa satunnaisia tarkastuksia virallisten harjoitusten ja alkukilpailun aikana varmistuakseen, että ase- patruuna, ampumaliivi- ja muita vaatetussääntöjä noudatetaan. h) Käsitellä protestit, jotka on jätetty mää räysten mukaisesti. i) Valvoa, että ISSF:n kel poisuus, ISSF:n mainosoikeuksia ja ISSF:n mainos- ja sponsorointisääntöjä noudatetaan. j) Päättää rangaistuksista. k) Päättää sanktioista siinä missä se on aiheellista. l) Tehdä ratkaisuja kaikissa asioissa, joista ei ole mainintaa näissä säännöissä tai jotka ovat ISSF:n sään tö jen ja määräysten hengen vastaisia Harjoitukset ennen kilpailun alkua (Pre-Event Training) a) Viralliset harjoitukset tulee järjestää kullekin lajille päivää ennen lajin kilpailua samoilla radoilla ja samanlaisilla kiekoilla kuin itse kilpailu. b) Juryn tulee tarkistaa, että kiekot on asetettu oikein ennen virallisia harjoituksia. 7

8 c) Viralliset harjoitusajat tulee jakaa tasapuolisesti niiden urheilijoiden kesken, jotka ovat läsnä, siten ettei ketään suosita. d) Skeetharjoituksissa tulee heittää kaksi ylimääräistä kaksoiskiekkoa (käänteiset kaksoiskiekot ampumapaikoilla 3 ja 5) a) Kun ensimmäinen urheilija on valmis ampumaan, hänen tulee kohottaa ase olkapäälleen ja selvällä äänellä kutsua kiekko huutaa selvällä ja kovalla äänellä GO tai jokin muu merkki tai komento, jonka jälkeen kiekko on heitettävä välittömästi f) Kiertäminen jatkuu kunnes jokainen urheilija on ampunut 25 kiekkoa (kaksi vasenta, kaksi oikeaa ja yksi suora jokaisesta heitinryhmästä) a) Urheilijan tulee asettua paikalleen, ladata aseensa ja pyytää kiekkoa 12 sekunnin si sällä siitä kun edellinen urheilija on ampunut sään nön mu kaiseen kiekkoon ja avannut aseensa ja tulos on rekisteröity tai siitä, kun tuo ma ri on antanut aloittamismerkin START d) Alkukilpailun aikana tulee ratatuomarin tarkkailla aikarajoja. Finaalin aikana aikarajoja tarkkaillaan elektronisel 8

9 la ajastimella ( ), jota operoi kilpailutuomareiden joukosta nimetty tuomari Heitinten säätäminen Jokaista heitintä tulee säätää seuraavalla tavalla: a) Heittokulma säädetään nollaksi (0) suo raan eteen. Lentokorkeus mitataan 10 m heitinhaudan katon etureunasta. Heittimen jousta kiristämällä ja korkeuskulmaa säätämällä säädetään oikea heittokorkeus ja -pituus. b) Heittimen jousta kiristämällä ja korkeutta säätämällä 10 m heitinsuojan edessä säädetään oikea heittokorkeus ja -pituus. c) Vaadittu sivukulma asetetaan mittaamalla heitinsuojan katolla suoraan heittimen keskipisteen päältä a) Kun ensimmäinen urheilija on valmis ampumaan, hänen tulee kohottaa ase olkapäälleen ja kuuluvalla äänellä pyytää kiekkoa huutaa selvällä ja kovalla äänellä GO tai jokin muu merkki tai komento, jonka jälkeen kiekko on heitettävä välittömästi d) Alkukilpailun aikana tulee ratatuoma 9

10 9.8.5 taulukon alle: Näytekiekot rin tarkkailla aikarajoja. Finaalin aikana aikarajoja tarkkaillaan elektronisella ajastimella ( ) jota operoi kilpailutuomareiden joukosta nimetty tuomari ( b). *) heitinten 7-8 sekä 8-9 väliset kul mat on asetettava viiteen (5) asteeseen ja heitinten 7-9 kulma kymmeneen (10) asteeseen. Näitä ei saa ylittää. Kiekot heitetään satunnaisessa järjestyksessä, mutta erän päätyttyä on jokainen urheilija saanut kullakin ampumapaikalla yhden A-, yhden B- ja yhden C-asetuksen mukaisen kaksoiskiekon. *) Kulmat säädetään yhden asteen tarkkuudella. Kiekkojakauman on oltava satunnainen, mutta erän päätyttyä on jokaisen urheilijan pitänyt saada kullakin ampumapaikalla yhden A-, yhden B- ja yhden C-asetuksen mukaisen kaksoiskiekon. a) Jokainen päivä, kun heittimet on säädetty ja jury on hyväksynyt säädöt, tulee ennen päivän ensimmäisen sarjan alkua jokaisen sarjan alkua heittää yhdet (1) näytekiekot jokaisesta asetuksesta A, B ja C. 10

11 9.9.3 Kilpailun kulku Aikaraja Urheilijan on kutsuttava ja ammuttava kiekot seuraavien aikarajojen puitteissa: a) Kun tuomari on komentanut START tai kun edellinen urheilija on poistunut ampumapaikalta tulee urheilijan siirtyä ampumapaikalle 10 sekunnin sisällä. b) Urheilijan tulee seistä molemmat jalat kokonaan ampumapaikan rajojen sisäpuolella, kääntyä ampumasuuntaan, ladata aseensa, ottaa valmiusasento ja kutsua ensimmäistä ampumapaikalla am muttavaksi vaadituista kiekoista. c) Hänen tulee sen jälkeen kutsua seuraavaa yksittäis- tai kaksoiskiekkoa, jota tulee ampua kyseisellä ampumapaikalla lyhimmässä mahdollisessa ajassa. d) Suurin sallittu kokonaisaika kunkin ampumapaikan kiekkojen kutsumiseen ja ampumiseen on 30 sekuntia sekä peruskilpailussa että finaalissa, mitattuna siitä kun ampuja on siirtynyt ampumapaikalle. e) Alkukilpailun aikana tulee ratatuomarin tarkkailla aikarajoja. Finaalin aika 11

12 na aikarajoja tarkkaillaan elektronisella ajastimella ( ). Kun tuomari on komentanut START tai kun edellinen urheilija on poistunut ampumapaikalta tulee urheilijan 15 sekunnin sisällä: seistä molemmat jalat kokonaan ampumapaikan rajojen sisäpuolella. kääntyä ampumasuuntaan, ladata aseensa, ottaa valmiusasento ja kutsua ensimmäistä ampumapaikalla am muttavaksi vaadituista kiekoista Kun samalta ampumapaikalta pitää ampua toinen yksittäiskiekko ja/tai kaksoiskiekko: Tämän tulee tapahtua mahdollisimman lyhyessä ajassa. Seuraavan kiekon/kiekkojen kutsumiseen saa kulua korkeintaan 12 sekuntia edellisestä laukauksesta. Ellei näitä aikarajoja noudateta sovelletaan näiden sääntöjen rangaistuksia kappaleen numerointi muuttuu. Uusi =

13 kappaleen numerointi muuttuu. Uusi = kappaleen numerointi poistuu teksti jää kappaleen alle Seuraavien kappaleiden numerointi muuttuu: = = = = = = = = = (teksti muuttuu) Merkkinauhan tarkistaminen Urheilija vastaa siitä, että merkkinauha on oikein kiinnitetty säännön mukaisesti. Juryn on järjestettävä mahdollisuus urheilijoille tarkastuttaa varusteitaan. Tämä tarkastusmahdollisuus on oltava ensimmäisestä virallisesta harjoituspäivästä lähtien, jotta urheilijat mikäli haluavat voivat tarkastuttaa varusteensa ennen kilpailuja. Varustesääntöjen noudattamiseksi jury suorittaa satunnaisia tarkastuksia kil 13

14 pailujen aikana. Kilpailija, joka todetaan rikkovan sääntöjä hylätään (kts ). Juryn on huolehdittava siitä, että virallisten harjoitusten aikana kaikkien urheilijoiden merkkinauhojen oikea sijainti tarkistetaan. Tämä tarkistus on kertaluontoinen. Kun merkkinauha on tarkistettu tulee merkkii kiinnittää ISSF:n virallisella sinetillä liiviin. Jury tarkistaa sinetöityjä liivejä. Jos jury huomaa, että urheilija on tehnyt muutoksia liiviin tai merkkinauhan sijaintiin, urheilijaa rangaistaan kolmen (3) pisteen vähennyksellä. Seuraavien kappaleiden numerointi muuttuu: = = = = = = = = = c) Jos kilpailuaikatauluja joudutaan jostakin syystä muuttamaan, tulee joukkueenjohtajia informoida asiasta vii 14

15 pymättä julkaisemalla uusi aikataulu viralliselle ilmoitustaululle ja tulostaululle sekä jakamalla aikataulu kaikille osallistuville joukkueille KÄYTTÄYTYMISSÄÄNNÖT, JOUKKUEI DEN TOIMITSIJAT, VALMENTAJAT JA URHEILIJAT 9.12 KILPAILUVAATETUS JA VARUSTEET a) Miesten ja naisten urheiluhousut, -puserot ja verryttelyasut ovat sallittuja. Niin ikään ovat naisille sallittuja hameet ja me kot. Siniset farkut ovat kiellettyjä. SAL:n kommentti: SAL:n alaisessa kilpailutoiminnassa noudatetaan vaatetuksen osalta SAL:n kansallista vaatetussääntöä (kts liite tai KY) Maan virallinen KOK lyhenne Maan virallinen (KOK:n) lyhenne sekä urheilijan sukunimi ja ensimmäisen etunimen etukirjain (latinalaisen aakkosen mukaan) tulee näkyä latinalaisin kirjaimin uloimmassa vaatekappaleessa kilpailunumeron yläpuolella hartiaseudulla. Maalyhenne tulee olla ylinnä. 15

16 a) Rikkinäinen kiekko on kiekko joka ei ole kiekkoja koskevien sääntöjen mukaan ehjä (katso TS ) b) Jos tasatuloksia ei saada ratkottua Count Back -säännöllä, esim Jos kahdella tai useammalla urheilijalla on maksimitulos, määräytyy näiden urheilijoiden ampumajärjestys säännön mukaan a) Ampumajärjestys määräytyy alkukilpailun väliaikaisten sijoitusten perusteella. Korkeimmalla sijaluvulla oleva aloittaa SAL:n kommentti: SAL:n kilpailuissa ratkaistaan edellä kuvatulla pudotusammuntamenetelmällä vain kolme ensimmäistä sijaa. Sijat ratkeavat Count Back -säännön mukaan, ellei pudotusammunta ratkaissut myös nämä sijat Tasatulos sijoista 7 ja eteenpäin Seitsemänneksi (7:s) ja siitä eteenpäin sijoittuneet urheilijat, joiden sijat eivät ratkenneet pudotusammunnalla, saavat Count Back -säännön mukaisen sijaluvun. SAL:n kommentti: SAL:n kilpailuissa tasatuloksilla oleville urheilijoille sijalla 7 ja eteenpäin voidaan antaa sama si 16

17 jaluku ja luetella aakkosjärjestyksessä Pudotusammunnan valmistautumisaika TRAP Pudotusammunnassa, kun tuomari on an tanut luvan aloittaa ( START ) tai siitä kun edellinen urheilija on ampunut, urheilijan tulee asettautua ampumapaikalleen, ladata aseensa ja kutsua kiekkoa (kiekkoja) kahdentoista (12) viidentoista (15) sekunnin sisällä trapissa ja kaksoistrapissa ja 30 sekunnin sisällä skeetissä siitä kun ampuja on asettautunut ampumapaikalle. Mikäli tätä sääntöä ei noudateta sovelletaan aikarajasäännön rangaistuksia. Kaikki tasatuloksilla olevat urheilijat ryhmittyvät ampumapaikan 1 taakse alkukilpailun määräämässä järjestyksessä. Alkaen ampumapaikalta 1 he ampuvat, vuoron perään, säännönmukaisen kiekon kunnes tasatulokset on ratkaistu a) Ennen pudotusammunnan alkua tulee jokaisesta heitinryhmästä heittää vasen ja oikea kiekko. Kaikki tasatuloksilla olevat urheilijat ryhmittyvät ampumapaikan 1 taakse alkukilpailun määräämässä järjestyksessä (kor 17

18 18 keimmalla sijaluvulla oleva alkaa). Alkaen ampumapaikalta 1 he ampuvat, vuoron perään, säännönmukaisen kiekon kunnes tasatulokset on ratkaistu seuraavasti: Ampumapaikka 1 vasen kiekko, ampumapaikka 2 oikea kiekko, ampumapaikka 3 vasen kiekko, ampumapaikka 4 oikea kiekko, ampumapaikka 5 vasen kiekko. Tämän jälkeen uudestaa ampumapaikka 1, jossa nyt ammutaan oikea kiekko jne b) Tuomarin komennosta tulee ensimmäisen urheilijan siirtyä ampumapaikalle, ladata aseensa ja kutsua kiekko, joka heitetään kohdan a) mukaisesti satunnaisesti ampumapaikan 1 edessä olevasta heitinryhmästä a) Kaikki tasatuloksilla olevat urheilijat ryhmittyvät ampumapaikan 1 taakse alkukilpailun määräämässä järjestyksessä (korkeimmalla väliaikaisella sijaluvulla oleva aloittaa). Alkaen ampumapaikalta 1 he ampuvat, vuoron perään, säännönmukaisen kaksoiskiekon kunnes tasatulokset on ratkaistu b) Kaikki tasatuloksilla olevat urheilijat ampuvat tämän jälkeen vuorotellen ampumapaikalta 4 alkukilpailun määräämässä järjestyksessä (korkeim

19 malla väliaikaisella sijaluvulla oleva aloittaa) d) Urheilija ei ilmoittaudu ajoissa semifinaalivaiheeseen e) Ratalaitteistoon kajoaminen edeltävän varoituksen jälkeen Oikeus tehdä vetoomus Mikäli juryn päätöksestä on erimielisyyttä, voidaan päätöksestä vedota vetoomus jurylle, kuitenkin niin, ettei finaalijuryn päätöksestä voi vedota. Finaalijury haulikossa koostuu kahdesta haulikkojuryn jäsenestä sekä yhdestä vetoomusjuryn jäsenestä. Jäsenistä päättää tekninen asiantuntija yhdessä haulikkojuryn puheenjohtajan kanssa (kts myös sääntö c) FINAALIN MUOTO a) Koko ohjelma (sääntö ISSF:n yleissäännöt ja 3.3.4) ammutaan kussakin lajissa karsintakilpailuna finaaliin. Karsintakilpailun kuusi (6) parasta urheilijaa selviytyvät finaaliin Ampumajärjestys ja selkänumerot Semifinaalin ja mitaliotteluiden ampumajärjestys määräytyy alkukilpailun tuloksen mukaan. Urheilijoille annetaan uudet selkänumerot, nro Numero 6 an 19

20 netaan sille urheilijalle, jolla on korkein alkukilpailutulos. Kaikissa finaalivaiheissa ammutaan numerojärjestyksessä, pienin numero ensin. Semifinaalin ampumajärjestys määräytyy tietokoneella arpomalla samalla kun tulostetaan finalistien ampumajärjestys (katso sääntö ). Finalisteille jaetaan uudet selkänumerot (numerot 1...6). Kaikissa finaalin vaiheissa mukaan lukien pudotusammunnat urheilijat ampuvat numerojärjestyksessä, pienin numero ensin Erikoisvarustus Finaalirata on varustettava kuulutusjärjestelmällä kuuluttajaa varten. Rata on myös varustettava tuoleilla juryä ja jokaisen finalistin valmentajaa varten. Radalla tulee olla virallinen sivutaulu, (elektroninen tai manuaalinen) sekä elektroninen ajastin, joka laskee valmistautumisaikoja nollaan laskeva kello b) Sivutuomarit. Kolme kokenutta toimitsijaa, joilla on ISSF:n tuomarilisenssi tulee määrätä sivutuomareiksi. Heidän tehtävänään on avustaa tuomaria ja operoida ajastinta. Sivutuomarit nimetään tavallisesti kilpailutuomareiden joukosta. 20

21 Kilpailutapahtuma Semifinaalikilpailu ja mitaliottelut käydään näiden finaalisääntöjen mukaisesti. Lajien normaalit kilpailusäännöt pätevät myös kunkin lajin finaalissa, paitsi niissä kohdissa, joista erikseen tässä säännössä (sääntö 9.17) mainitaan. Trap. Semifinaalissa sijoittuvat urheilijat numero 1, 2 ja 3 ampumapaikoille 2, 3 ja 4. Urheilijat numero 4, 5 ja 6 odottavat ampumapaikkojen 2, 3 ja 4 takana (odotuspaikat on oltava merkittyinä). Kun urheilija on ampunut ampumapaikalla on hänen siirryttävä merkitylle paikalle seuraavan ampumapaikan takana. Ampumapaikan takana odottanut urheilija siirtyy vapautuneelle ampumapaikalle. Mitaliottelussa urheilijat menevät aluksi paikoille 2 ja 3 (alhaisin numero paikalle 2). Finalistit ampuvat ainoastaan ampumapaikoilta 2, 3 ja 4. Urheilijat ampuvat yhden kiekon ampumapaikalta, jonka jälkeen he siirtyvät eteenpäin. Finalistit ampuvat yhdellä patruunalla ainoastaan. Jokainen finaalivaihe koostuu 15 kiekosta. Jokaisen finaalivaiheen aikana jokainen finalisti ampuu kaksi (2) vasenta, yhden (1) suora ja kaksi (2) oikeaa kiekkoa jokaiselta ampumapaikalta. 21

22 Skeet. Finalistit ampuvat ampumapaikoilta 3, 4, 5 ja 4, tässä järjestyksessä. Pienin numero aloittaa. Finalistit ampuvat jokaiselta ampumapaikalta yhden normaalin kaksoiskiekon ja yhden käänteisen kaksoiskiekon. Jokainen finaalivaihe käsittää 16 kiekkoa. Kaksoistrap. Semifinaalissa sijoittuvat urheilijat numero 1, 2 ja 3 ampumapaikoille 2, 3 ja 4. Urheilijat numero 4, 5 ja 6 odottavat ampumapaikkojen 2, 3 ja 4 takana (odotuspaikat on oltava merkittyinä). Kun urheilija on ampunut ampumapaikalla on hänen siirryttävä merkitylle paikalle seuraavan ampumapaikan takana. Ampumapaikan takana odottanut urheilija siirtyy vapautuneelle ampumapaikalle. Mitaliottelussa urheilijat menevät aluksi paikoille 2 ja 3 (alhaisin numero paikalle 2). Finalistit ampuvat ainoastaan ampumapaikoilta 2, 3 ja 4. Finalistit ampuvat yhden kaksoiskiekon ampumapaikalta, jonka jälkeen he siirtyvät eteenpäin. Jokainen finaalivaihe koostuu 15 kaksoiskiekosta. Jokaisen finaalivaiheen aikana jokainen finalisti ampuu kaksi (2) A-, kaksi (2) B- ja yhden (1) C-asetuksen kaksoiskiekon jokaiselta ampumapaikalta. a) Trap. Semifinaali ja mitaliotteluvai 22

23 heet koostuvat kukin 15 kiekosta. Finalistit ampuvat yhden laukauksen kuhunkin kiekkoon. Semifinaalissa urheilijat sijoittuvat ampumapaikoille selkänumerojärjestyksessä (sääntö , pienin numero ampumapaikalle 1). Ammuttuaan urheilija siirtyy seuraavalle ampumapaikalle ja valmistautuu ampumaan kun on hänen vuoronsa. Semifinaalissa urheilijat ampuvat yhden vasemmalle lentävän, yhden oikealle lentävän ja yhden suoran kiekon jokaiselta ampumapaikalta. Mitaliotteluissa urheilijat ampuvat ampumapaikoilta ainoastaan. Mitaliottelun alkaessa urheilijat sijoittuvat ampumapaikoille 2 ja 3 (pienin numero ampumapaikalle 2). Urheilija ampuu yhden kiekon, jonka jälkeen hän siirtyy seuraavalle ampumapaikalle. Mitaliottelun aikana urheilijat ampuvat kumpikin kaksi vasenta, yhden suoran ja kaksi oikeaa kiekkoa jokaiselta ampumapaikalta. Semifinaalin ja mitaliotteluiden aikana on käytettävä ajastinta joka mittaa 12 sekunnin valmistautumisaikaa. b) Kaksoistrap. Semifinaali ja mitaliotteluvaiheet koostuvat kukin 15 kaksoiskiekosta. Semifinaalissa urheilijat sijoittuvat ampumapaikoille selkänumerojärjestyksessä (sääntö 23

24 , pienin numero ampumapaikalle 1). Ammuttuaan urheilija siirtyy seuraavalle ampumapaikalle ja valmistautuu ampumaan kun on hänen vuoronsa. Semifinaalissa urheilijat ampuvat kolme kaksoiskiekkoa kultakin ampumapaikalta, (yksi A-asetus, yksi B-asetus ja yksi C-asetus) satunnaisessa järjestyksessä. Mitaliotteluissa urheilijat ampuvat ampumapaikoilta ainoastaan. Mitaliottelun alkaessa urheilijat sijoittuvat ampumapaikoille 2 ja 3 (pienin numero ampumapaikalle 2). Urheilija ampuu yhden kaksoiskiekon, jonka jälkeen hän siirtyy seuraavalle ampumapaikalle. Mitaliottelun aikana urheilijat ampuvat kumpikin viisi kaksoiskiekkoa ampumapaikkaa kohti (kaksi A- asetusta, kaksi B-asetusta ja yksi C- asetus) satunnaisessa järjestyksessä. Semifinaalin ja mitaliotteluiden aikana on käytettävä ajastinta joka mittaa 12 sekunnin valmistautumisaikaa. c) Skeet. Semifinaali ja mitaliotteluvaiheet koostuvat kahdeksasta (8) kaksoiskiekosta (16 kiekkoa). Finalistit ampuvat ampumapaikoilta tässä järjestyksessä (pienin numero ampuu ensin). Finalistit ampuvat jokaiselta ampumapaikalta yhden normaalin kaksoiskiekon ja yhden kään 24

25 teisen kaksoiskiekon. Semifinaalin ja mitaliotteluiden aikana on käytettävä ajastinta joka mittaa 30 sekunnin suoritusaikaa Tasatulosten ratkaiseminen, pudotus ammunta Tasatulokset sijoista kaksi tai neljä semifinaalikierroksen jälkeen tai tasatulokset mitaliotteluiden jälkeen ratkotaan pudotusammunnalla. Mikäli semifinaalin jälkeen on useampia tasatuloksia, ratkaistaan alempien sijojen tasatulokset ensin. Pudotusammunnan järjestys määräytyy selkänumeron mukaan. Pudotusammunta suoritetaan seuraavan säännön mukaisesti. Trap. Kaikki tasatuloksilla olevat urheilijat ryhmittyvät ampumapaikan 2 taakse numerojärjestyksessä. Tuomarin komennosta tulee ensimmäisen urheilijan siirtyä ampumapaikalle, ladata aseensa ja kutsua kiekko, joka heitetään satunnaisesti ampumapaikan 2 edessä olevasta heitinryhmästä. Ammuttuaan on urheilijan siirryttävä niiden urheilijoiden taakse, jotka eivät vielä ole ampuneet. Muut urheilijat tekevät vuorollaan samoin. Kun kaikki ovat ampuneet ampumapaikalta 2 siirtyvät ne, joiden tasatulos ei vielä ratkennut ampumapaikalle 3 25

26 ja ampuminen jatkuu samalla tavalla. Jos tasatuloksia vielä on siirrytään ampumapaikalle 4 (jonka jälkeen siirrytään ampumapaikalle 2 jne.). Kaksoistrap. Kaikki tasatuloksilla olevat urheilijat ryhmittyvät ampumapaikan 2 taakse numerojärjestyksessä. Finaalin pudotusammunnassa käytetään vain asetusta C. Tuomarin komennosta tulee ensimmäisen urheilijan siirtyä ampumapaikalle, ladata aseensa ja kutsua kiekot. Ammuttuaan on urheilijan siirryttävä seisomaan vähintään metrin seuraavan ampumapaikan taakse. Muut urheilijat tekevät vuorollaan samoin. Ensimmäinen urheilija ei saa siirtyä ampumapaikalle ennenkuin tuomari on komentanut START. Ne urheilijat, jotka ampuvat kyseisellä ampumapaikalla eniten ohi, ovat hävinneet pudotusammunnan ja heidän on lopetettava ammunta. Menettely jatkuu ampumapaikoilla 2, 3 ja 4 kunnes kaikki tasatulokset on ratkaistu. a) Trap. Kaikki tasatuloksilla olevat urheilijat ryhmittyvät ampumapaikan 2 taakse numerojärjestyksessä. Alkaen ampumapaikalta 1 he ampuvat säännönmukaisia kiekkoja kunnes tasatulos on ratkennut seuraavas 26

27 ti: Ampumapaikka 1 vasen kiekko, ampumapaikka 2 oikea kiekko, ampumapaikka 3 vasen kiekko, ampumapaikka 4 oikea kiekko, ampumapaikka 5 vasen kiekko. Tämän jälkeen siirrytään ampumapaikalle 1 jossa nyt ammutaan oikea kiekko jne... Jokaista kiekkoa saa ampua vain yhdellä laukauksella. Ammuttuaan urheilija siirtyy viimeiseksi jonoon niiden urheilijoiden taakse, jotka eivät vielä ole ampuneet. Jokainen tekee vuorollaan samoin. Tasatulokset mitaliotteluissa ratkaistaan samoin mutta käyttäen ainoastaan ampumapaikkoja b) Kaksoistrap. Kaikki tasatuloksilla olevat urheilijat ryhmittyvät ampumapaikan 1 taakse numerojärjestyksessä. Finaalin pudotusammunnassa käytetään vain C-asetusta. Tuomarin komennosta tulee ensimmäisen urheilijan siirtyä ampumapaikalle, ladata aseensa ja kutsua kiekot. Ammuttuaan on urheilijan siirryttävä seisomaan vähintään metrin seuraavan ampumapaikan taakse. Muut urheilijat tekevät vuorollaan samoin. Ensimmäinen urheilija ei saa siirtyä ampumapaikalle ennenkuin tuomari on komentanut START. Ne urheilijat, jotka ampuvat kyseisellä ampumapaikalla eniten ohi, ovat hävinneet pudotusammunnan 27

28 ja heidän on lopetettava ammunta. Menettely jatkuu ampumapaikoilla 2, 3, 4 ja 5 kunnes kaikki tasatulokset on ratkaistu. Tasatulokset mitaliotteluissa ratkaistaan samoin mutta käyttäen ainoastaan ampumapaikkoja (Skeet ennallaan) 28

29 Menettely haulikkolajien finaaleissa Aika Vaihe Menettely a) 15:00 min. ennen b) 10:00 min. ennen c) 5:00 min. ennen d) 4:00 min. ennen e) 1:00 min. ennen Semifinalistit ilmoittautuvat Koekiekot ja -laukaukset Finalistit järjestäytyvät Semifinalistien esittely Semifinaaliin valmistautuminen Joukkueiden johtajat ovat vastuussa siitä, että heidän urheilijansa ilmoittautuvat finaaliradalla ajoissa (sääntö ) Tuomari antaa semifinalisteille luvan viimeistellä lämmittelynsä, ampua koelaukauksensa, jonka jälkeen kiekot näytetään kunkin lajin sääntöjen mukaisesti. Finalistit, tuomari ja vastaava juryn jäsen kokoontuvat etukäteen määrättyyn paikkaan keskelle rataa. Kuuluttaja esittelee finalistit selkänumerojärjestyksessä nimi, alkutulos sekä lyhyt selostus finalistin merkittävimmistä saavutuksista. Esittely alkaa vasemmanpuoleisemmasta ampujasta. Kuuluttaja esittelee myös tuomarin ja juryn jäsenen. Minuutti ennen ensimmäistä finaalilaukausta tuomari komentaa urheilijat ampumapaikoillen. 29

30 f) 00:00 min. ennen Semifinaali alkaa g) Tulostaulutauko Tuomari komentaa ensimmästä finalistia aloittamaan komennolla START Jokaisella finalistilla trapissa ja kaksoistrapissa on kaksitoista (12) viisitoista (15) sekuntia aikaa kutsua kiekko tai kaksoiskiekko. Skeetissä on jokaisella ampujalla viisitoista (15) siirryttyään ampumapaikalle kolmekymmentä (30) sekuntia aikaa kutsua ja ampua molemmat kaksoiskiekot. kutsua en simmäinen kiekko/ensimmäiset kiekot siitä kun edellinen urheilija on jättänyt ampumapaikan tai tuomari on komentanut START. Muut samalla ampumapaikalla ammuttavat kiekot tulee kutsua kahdentoista (12) sekunnin sisällä siitä kun edellistä/edellisiä on ammuttu. Tuomari komentaa tauon aina kun semifinaalissa on ammuttu viisi (5) kiekkoa tai kaksoiskiekkoa. Mitaliotteluissa kun urheiljat ovat ampuneet kolme kiekkoa tai kaksoiskiekkoa. trapissa tai kaksoistrapissa kaikki urheilijat ovat ampuneet yhtä monta kiekkoa, tai kun skeetissä kaikki ovat ampuneet samalta ampumapaikalta. Televisio käyttää tämän tauon näyttääkseensä tilanteen. Kuuluttaja kertoo lyhyesti urheilijoista ja tuloksista sekunnin jälkeen tuomari komentaa ensimmäisen urheilijan am pumaan komennolla VALMIS READY. 30

31 h) Semifinaalivaihe valmis i) Mitaliotteluiden alku Semifinaalin päätyttyä on vastuussa olevan juryn jäsenen heti selvitettävä onko tasatuloksia. Ellei tasatuloksia ole, tulee hänen heti julistaa Tulokset ovat lopulliset ( Results are final ). Jos toisesta tai neljännestä sijasta on tasatulos tulee juryn jäsenen ohjeistaa tuomaria suorittamaan pudotusammunta kunnes tasatulokset ovat ratkenneet. Jos molemmat sijat tulee ratkoa, ratkotaan neljäs sija ensin. Kun tasatulokset on ratkottu tulee juryn jäsen heti julistaa Tulokset ovat lopulliset ( Results are final ). Semifinaalin päätyttyä kuuluttaja ilmoittaa mitkä kaksi urheilijaa putosivat jatkosta, mitkä kaksi ampuvat pronssista ja mitkä kaksi kullasta. Lyhyen tauon jälkeen (2-3 min.) mitaliottelut alkavat. Ensin ammutaan pronssiottelu. Tauon jälkeen tuomari kutsuu urheilijat paikalle esittelyä varten. Kiekkoja ei näytetä eikä koelaukauksia sallita ennen mitaliotteluiden alkua. Selkänumerot määräävät ampumajärjestyksen. Tasatulokset mitaliotteluiden jälkeen ratkotaan pudotusammunnalla (kts. vastaava sääntökohta). 31

HAULIKKOLAJIEN SÄÄNNÖT (H)

HAULIKKOLAJIEN SÄÄNNÖT (H) H/2013 HAULIKKOLAJIEN SÄÄNNÖT (H) TRAP KAKSOISTRAP SKEET SAL:n Automaattitrap SAL:n Kansallinen trap Voimassa 1.4.2013 alkaen. Hyväksytty Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen kokouksessa 18.3.2013.

Lisätiedot

7.4.1.1 Kertatulikiväärit. On käytettävä ainoastaan kertatulikivääreitä, jotka on käsin ladattava ennen jokaista laukausta.

7.4.1.1 Kertatulikiväärit. On käytettävä ainoastaan kertatulikivääreitä, jotka on käsin ladattava ennen jokaista laukausta. Kivääri sääntömuutokset 2014 7.1 ok 7.1.1 ok 7.1.2 ok 7.2 ok 7.3 RATA -JA TAULUNORMIT Taulut ja taulustandardit löytyvät Teknisissä säännöissä TS/2014 kohdasta 6.3.Ratojen ja muiden tilojen vaatimukset

Lisätiedot

KULTAHIPPUKILPAILU JOUKKUEKILPAILU

KULTAHIPPUKILPAILU JOUKKUEKILPAILU Joukkuekilpailu putoavat taululaitteet Kultahippufinaalin joukkuekilpailussa käytetään putoavia taululaitteita, joissa on viisi taulua. Taulujen reikäkoot ovat vasemmalta oikealle: ILMKIVÄÄRI: 6 mm, 5

Lisätiedot

KÖÖPENHAMINAN v 2013 PÄÄKAUPUNKIOTTELUN KILPAILUSÄÄNNÖT

KÖÖPENHAMINAN v 2013 PÄÄKAUPUNKIOTTELUN KILPAILUSÄÄNNÖT KÖÖPENHAMINAN v 2013 PÄÄKAUPUNKIOTTELUN KILPAILUSÄÄNNÖT AMMUNTA A Henkilökohtainen mestaruuskilpailu ja pohjoismaiden pääkaupunkien välinen joukkuekilpailu Ampuma-asento: Kansainvälinen :n ampumataulu

Lisätiedot

Pistoolipika-ammunta, Liite 2.3.

Pistoolipika-ammunta, Liite 2.3. Pistoolipika-ammunta, Liite 2.3. 1. Aseet Aseiden tulee täyttää Suomen Ampumaurheiluliiton säännöissä vakio- tai isopistoolille asetetut ase- ja patruunamääräykset. 2. Ampumamatka ja taulut Ampumamatka

Lisätiedot

SAL:n PISTOOLIKILPAILUJEN JOHTAMINEN. 25 m olympiapistooli. 25 m vakiopistooli. 10 m ilmapistooli

SAL:n PISTOOLIKILPAILUJEN JOHTAMINEN. 25 m olympiapistooli. 25 m vakiopistooli. 10 m ilmapistooli SAL:n PISTOOLIKILPAILUJEN JOHTAMINEN 25 m iso-, 25 m pienois- ja 25 m pistooli 25 m olympiapistooli 25 m vakiopistooli 50 m pistooli 10 m ilmapistooli Finaalit - 25 m pistooli - 25 m olympiapistooli -

Lisätiedot

Palvelusammunnat 2. 1. Ammunta: 2. Sarjat: 3. Ase: Versio 1.2

Palvelusammunnat 2. 1. Ammunta: 2. Sarjat: 3. Ase: Versio 1.2 Palvelusammunnat 2 Versio 1.2 Nopeiden kertalaukausten ja kahden perättäisen nopean laukauksen ampuminen makuuasennosta itselataavalla kiväärillä. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö. 1. Ammunta:

Lisätiedot

Kaikki kilpailut alkavat 15 minuutin valmistautumis- ja koelaukaus ajalla, komennosta, ennen varsinaisen kilpailuajan alkamista.

Kaikki kilpailut alkavat 15 minuutin valmistautumis- ja koelaukaus ajalla, komennosta, ennen varsinaisen kilpailuajan alkamista. Kiväärilajien esittely Kiväärilajit voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: - 10 metriltä ammuttavat ilmakiväärin lajit. Ilmakiväärillä kilpailevat kaikenikäiset naiset ja miehet, muksusta mummoon. Ilmakivääri

Lisätiedot

MUUTOKSET SPORTING-SÄÄNTÖKIRJASSA 2017

MUUTOKSET SPORTING-SÄÄNTÖKIRJASSA 2017 MUUTOKSET SPORTING-SÄÄNTÖKIRJASSA 2017 ENGLISH SPORTING 2.5.2 Viimeisen laukauksen jälkeen ampujan on varmistettava, että hänen aseessa ei ole patruunoita eikä hylsyjä aseensa on lataamaton ennen kuin

Lisätiedot

HAULIKKOLAJIEN SÄÄNNÖT (H)

HAULIKKOLAJIEN SÄÄNNÖT (H) H/2013-2 HAULIKKOLAJIEN SÄÄNNÖT (H) TRAP KAKSOISTRAP SKEET SAL:n Automaattitrap SAL:n Kansallinen trap Voimassa 1.4.2014 alkaen. Hyväksytty Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen kokouksessa 13.3.2014.

Lisätiedot

Kertalaukausten ampuminen seisten yhden tai kahden käden otteella itselataavalla pistoolilla. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö.

Kertalaukausten ampuminen seisten yhden tai kahden käden otteella itselataavalla pistoolilla. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö. Palvelusammunta 3 Versio 1.2 Kertalaukausten ampuminen seisten yhden tai kahden käden otteella itselataavalla pistoolilla. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö. 1. Ammunta RESUL:n ja sen jäsenyhdistysten

Lisätiedot

HAULIKKOLAJIEN SÄÄNNÖT (H)

HAULIKKOLAJIEN SÄÄNNÖT (H) H/2017 HAULIKKOLAJIEN SÄÄNNÖT (H) TRAP KAKSOISTRAP SKEET SAL:n Automaattitrap SAL:n Kansallinen trap SAL:n Kansallinen skeet Voimassa 15.3.2017 alkaen. Hyväksytty Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen

Lisätiedot

Muukon haulikkoradan turvallisuussäännöt

Muukon haulikkoradan turvallisuussäännöt Säännöt julkaistu 7.4.2016 Muukon haulikkoradan turvallisuussäännöt Tärkeimpiä asioita ovat mm. seuraavat: - aseen (tyhjänkin) saa suunnata vain ampuma-alueen suuntaan - ampumalinjan etupuolelle saa mennä

Lisätiedot

Korjauksia teknisiin sääntöihin 1.4.2014 Korjausten lukuohje: Korjaukset: 6.2.2.2

Korjauksia teknisiin sääntöihin 1.4.2014 Korjausten lukuohje: Korjaukset: 6.2.2.2 Korjauksia teknisiin sääntöihin 1.4.2014 Korjausten lukuohje: Yliviivattu teksti poistuu ja alleviivattu teksti on uutta. Tässä on vain teksti- ja numerointimuutokset. Kaikki alipykälät, jotka ennen olivat

Lisätiedot

Nuorten ampumahiihdon MM-katsastukset ja XIX Heikki Hovin muistokilpailut Hämeenlinnassa Ahveniston ampumahiihtostadionilla 28.-29.1.

Nuorten ampumahiihdon MM-katsastukset ja XIX Heikki Hovin muistokilpailut Hämeenlinnassa Ahveniston ampumahiihtostadionilla 28.-29.1. Nuorten ampumahiihdon MM-katsastukset ja XIX Heikki Hovin muistokilpailut Hämeenlinnassa Ahveniston ampumahiihtostadionilla 28.-29.1.2012 OHJELMA pe 27.1. 1600-1800 Harjoittelu la 28.1. 0830 Joukkueenjohtajien

Lisätiedot

Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt

Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt 1. Johdanto Nämä Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokouksessa 15.01.2015. Säännöt

Lisätiedot

SPORTINGLAJIEN SÄÄNNÖT

SPORTINGLAJIEN SÄÄNNÖT SPORTINGLAJIEN SÄÄNNÖT SISÄLLYSLUETTELO Englantilainen sporting... 3 Kansainvälinen sporting... 37 Compak sporting... 79 Ohjeet ratamestarille... 139 Liikuntavammaisten kilpaileminen... 146 Kirjassa käytetyt

Lisätiedot

Lajit / sarjat /vammaluokat Y N Y20 N20 N50 Y50-70. R1 10m ilmakivääri, pysty SH1 60 60. R2 10m ilmakivääri, pysty SH1 40 40 40 40

Lajit / sarjat /vammaluokat Y N Y20 N20 N50 Y50-70. R1 10m ilmakivääri, pysty SH1 60 60. R2 10m ilmakivääri, pysty SH1 40 40 40 40 MUUTOKSET KILPAILUTOIMINNAN YLEISSÄÄNTÖIHIN JA OHJEISIIN KY/2005 Sääntömuutokset, jotka on hyväksytty liittovaltuuston kokouksessa 19.4.2008 kilpailutoiminnan yleissäännöt ja ohjeet (KY/2005) Lisätään

Lisätiedot

RA 7 ammunta, Liite 2.7

RA 7 ammunta, Liite 2.7 RA 7 ammunta, Liite 2.7 Nopeiden kertalaukausten ja kahden perättäisen nopean laukauksen ampuminen makuuasennosta itselataavalla kiväärillä. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö. 1. Ammunta RESUL:n

Lisätiedot

TÄHTÄÄMINEN. Asennon ottamisen aikana hengitetään normaalisti.

TÄHTÄÄMINEN. Asennon ottamisen aikana hengitetään normaalisti. TÄHTÄÄMINEN Silmän etäisyys noin 1-5 cm takatähtäimestä, riippuen takatähtäimen reiän suuruudesta. Hyvän laukauksen ehtona on että silmä, diopterireikä, etutähtäin ja taulu ovat ns. jatketulla tähtäyslinjalla.

Lisätiedot

ICR-MUUTOKSET 2014 303.1.4

ICR-MUUTOKSET 2014 303.1.4 ICR-MUUTOKSET 2014 303.1.4 Yliopistojen talvikisojen (UWG) tuomarineuvostoon kuuluvat seuraavat jäsenet: TD, joka on tuomarineuvoston puheenjohtaja (FIS nimittää) TD-assistentti (FIS-nimittää) Kilpailupäällikkö

Lisätiedot

19,00 - Palkintojenjako perjantain ja lauantain SM-kilpailujen osalta Hotelli Sorsanpesä, Törnäväntie 27 60200 Seinäjoki

19,00 - Palkintojenjako perjantain ja lauantain SM-kilpailujen osalta Hotelli Sorsanpesä, Törnäväntie 27 60200 Seinäjoki Kilpailuohjeet Veteraanien SM-ampumahiihdot Seinäjoella 2015 Ohjelma pe 20.2 13,00 15,00 Harjoittelumahdollisuus 16,45 17,45 Kohdistus MN 120, 150, 180, 200 18,00 - Viestit MN 120, 150, 180, 200 la 21.2

Lisätiedot

Tärkeimmät Sääntömuutokset. Voimassa 1.11.2013 (kansallisesti 1.1.2014)

Tärkeimmät Sääntömuutokset. Voimassa 1.11.2013 (kansallisesti 1.1.2014) Tärkeimmät Sääntömuutokset Voimassa 1.11.2013 (kansallisesti 1.1.2014) Vammaisurheilijan osallistuminen Lajinjohtaja voi tarvittaessa soveltaa sääntöjä mahdollistaakseen urheilijan osallistumisen, kuitenkin

Lisätiedot

SPORTINGLAJIEN SÄÄNNÖT (Sp)

SPORTINGLAJIEN SÄÄNNÖT (Sp) Sp/2017 SPORTINGLAJIEN SÄÄNNÖT (Sp) - ENGLANTILAINEN SPORTING - KANSAINVÄLINEN SPORTING - COMPAK SPORTING Voimassa 15.3.2017 lähtien. Hyväksytty Suomen Ampumaurheiluliiton Liittohallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Kilpailuorganisaation avainhenkilöt

Kilpailuorganisaation avainhenkilöt Kilpailuorganisaation avainhenkilöt TA JURY Heikki Pääkkönen Puheenjohtaja Sami Sipponen (MA), Marko Mäkelä (SAL), Pekka Rissanen (SiiLa), Kilpailun johtaja Kari Rautiainen Kivääriammunnan johtaja Pekka

Lisätiedot

http://www.nelostuote.fi/suomi/rummikubsaan.html

http://www.nelostuote.fi/suomi/rummikubsaan.html Sivu 1/5 Pelin sisältö 104 numeroitua laattaa (numeroitu 1-13) 2 laattaa kutakin neljää väriä (musta, oranssi, sininen ja punainen) 2 jokerilaattaa, 4 laattatelinettä, pelisäännöt Pelin tavoite Tavoitteena

Lisätiedot

RANKING KIERTUE

RANKING KIERTUE RANKING KIERTUE 2016 2017 Kiertueelle otetaan vähintään 90 keilaajaa järjestyksessä seuraavalla tavalla: 1. 32 kauden 2015 2016 kiertuefinaaliin selvinnyttä keilaajaa 2. Naisten, miesten ja nuorten poikien

Lisätiedot

Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt

Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt 1.Johdanto Nämä Reserviläisurheiluliiton talvikilpailujen säännöt on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokouksessa 15.01.2015 Säännöt on

Lisätiedot

Liite C. Käytettävät taulut ja pistelaskenta

Liite C. Käytettävät taulut ja pistelaskenta Liite C. Käytettävät taulut ja pistelaskenta C.1 Yleiset periaatteet C.1.1 Käytettävien taulujen tulee kuvata sellaisia kohteita, joita vastaan tuliaseita voidaan olettaa käytettävän. C.1.2 Pahvitauluista

Lisätiedot

Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta.

Edustusoikeus yleissääntöjen mukaisesti. Perheenjäsenillä ei ole osallistumisoikeutta. 1(5) SALIBANDY 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton salibandymestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Salibandyliiton sääntöjä ( www.salibandy.net ) sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin

Lisätiedot

RESUL:n pistooliampumajuoksu- ja viestimestaruuskilpailut 5.9.2015 Espoossa

RESUL:n pistooliampumajuoksu- ja viestimestaruuskilpailut 5.9.2015 Espoossa RESUL:n pistooliampumajuoksu- ja viestimestaruuskilpailut 5.9.2015 Espoossa KILPAILUOHJEET Säännöt Kilpailussa noudatetaan RESUL:n 15.1.2015 voimaan tulleita pistooliampumajuoksu- ja pistooliampumajuoksuviesti

Lisätiedot

KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA 11.-12.2.2012

KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA 11.-12.2.2012 1 KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA 11.-12.2.2012 KILPAILUORGANISAATIO Kilpailun johtaja Ratamestari Ammunnan johtaja Maali Tuloslaskenta Kuulutus

Lisätiedot

KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA

KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA 1 KANSALLISET AMPUMAHIIHDON PIKA- JA YHTEISLÄHTÖKILPAILUT TUUSULAN AMPUMAHIIHTO- STADIONILLA 12.-13.2.2011 KILPAILUORGANISAATIO Kilpailun johtaja Ratamestari Ammunnan johtaja Lähdönjohtaja Maali Tuloslaskenta

Lisätiedot

Risto Suurla. Trap-ammunta. Trap-lajit

Risto Suurla. Trap-ammunta. Trap-lajit Risto Suurla Trap-ammunta Trap-lajit Trap-lajit ovat metsästäjätrapia lukuun ottamatta haulikkolajeja, jotka ammutaan ase valmiiksi olkapäälle vietynä. Suomessa ammutaan viittä eri trap-lajia: trapia (olympiatrap),

Lisätiedot

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015

ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 ALIUPSEERILIITTO RY MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 26.1.2015 1. YLEISET SÄÄNNÖT... 2 1.1.MESTARUUSKILPAILUT... 2 1.2. OSALLISTUMISOIKEUS... 2 1.3. KILPAILUAJAN JA PAIKAN MÄÄRÄYTYMINEN... 2 1.4. MESTARUUSKILPAILUJEN

Lisätiedot

LIIKKUVAN MAALIN SÄÄNNÖT (LM)

LIIKKUVAN MAALIN SÄÄNNÖT (LM) LM/2013-2 LIIKKUVAN MAALIN SÄÄNNÖT (LM) 10 m LIIKKUVA MAALI 50 m LIIKKUVA MAALI 100 m HIRVI PUTOAVAT TAULUT Voimassa 1.4.2014 alkaen. Hyväksytty Suomen Ampumaurheiluliiton liittohallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Seuran tulee aina käyttää ensisijaisesti saavuttamansa korkeimman sarjatasonsa pelioikeus.

Seuran tulee aina käyttää ensisijaisesti saavuttamansa korkeimman sarjatasonsa pelioikeus. 1(6) KAUKALOPALLO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton kaukalopallomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Kaukalopalloliiton sääntöjä sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin poikkeuksin.

Lisätiedot

HELSINGIN RESERVILÄISPIIRIEN (HRUP / HRESP/ HELMPP) LOIMOLAN ALUEEN TAISTELU 18.12.1939 VUODEN VIIMEINEN RATAVUORON TEEMA KILPAILU 2011

HELSINGIN RESERVILÄISPIIRIEN (HRUP / HRESP/ HELMPP) LOIMOLAN ALUEEN TAISTELU 18.12.1939 VUODEN VIIMEINEN RATAVUORON TEEMA KILPAILU 2011 Helsingin Maanpuolustuspiiri Helsingin Reserviläispiiri KUTSU 1 (6) Ase- ja Ampumatoimiala HELMPP Ampumatoimikunta Helsinki Toimintakäsky VII / 2011 2.11.2011 HELSINGIN RESERVILÄISPIIRIEN (HRUP / HRESP/

Lisätiedot

Kaukalopallossa järjestetään vuosittain mestaruuskilpailut henkilökunnan A- ja B- sarjoissa ja ikämiessarjassa, yli 40 v.

Kaukalopallossa järjestetään vuosittain mestaruuskilpailut henkilökunnan A- ja B- sarjoissa ja ikämiessarjassa, yli 40 v. 1(5) KAUKALOPALLO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton kaukalopallomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Kaukalopalloliiton sääntöjä sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä alla olevin poikkeuksin.

Lisätiedot

TURNAUSSÄÄNNÖT 2014. Ottelut pelataan kahden minuutin vaihdoilla. Vaihdot kuulutetaan.

TURNAUSSÄÄNNÖT 2014. Ottelut pelataan kahden minuutin vaihdoilla. Vaihdot kuulutetaan. OTTELUIDEN PELAAMINEN Ottelut pelataan 4 vs 4 peleinä. Ottelut pelataan puolikkaassa kaukalossa kaukalon suuntaisesti. Maalien koko on 122 cm x 183 cm. Ottelut pelataan mustilla kiekoilla. Ottelut pelataan

Lisätiedot

a) Saada sellaiset ampujat, jotka aikaisemmin eivät ole harrastaneet kilpa-ammuntaa, kiinnostumaan kilpaammunnasta.

a) Saada sellaiset ampujat, jotka aikaisemmin eivät ole harrastaneet kilpa-ammuntaa, kiinnostumaan kilpaammunnasta. 13. PISTEILMAKIVÄÄRILUOKAN VIRALLISET SÄÄNNÖT 13.1. Tarkoitus a) Saada sellaiset ampujat, jotka aikaisemmin eivät ole harrastaneet kilpa-ammuntaa, kiinnostumaan kilpaammunnasta. b) Perehdyttää ampujia

Lisätiedot

Field Target -ammunnan säännöt sekä ohjeet kilpailun järjestämiseksi ja radan rakentamiseksi. Versio 1.0 2008

Field Target -ammunnan säännöt sekä ohjeet kilpailun järjestämiseksi ja radan rakentamiseksi. Versio 1.0 2008 Field Target -ammunnan säännöt sekä ohjeet kilpailun järjestämiseksi ja radan rakentamiseksi Versio 1.0 2008 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...i Esipuhe...1 Kilpailuluokat...2 PCP-luokka...2 Jousiluokka...2

Lisätiedot

Kilpailuohjeet RESUL:n ampumasuunnistus ja Etelä- Hämeen Reserviläispiirien ampumasuunnistus 2.5.2015

Kilpailuohjeet RESUL:n ampumasuunnistus ja Etelä- Hämeen Reserviläispiirien ampumasuunnistus 2.5.2015 Kilpailuohjeet RESUL:n ampumasuunnistus ja Etelä- Hämeen Reserviläispiirien ampumasuunnistus 2.5.2015 KILPAILUKESKUS Pysäköinnistä (Cooper-rata) on viitoitus kilpailukeskukseen, jonne ajo omalla autolla

Lisätiedot

Uudenmaan piirin SRA SM piirikarsinta II/2018, Upinniemi

Uudenmaan piirin SRA SM piirikarsinta II/2018, Upinniemi KIRKKONUMMEN SEUDUN RESERVILÄISET ry KYRKSLÄTTNEJDENS RESERVISTER rf Kirkkonummi / Siuntio / Inkoo Uudenmaan piirin SR SM piirikarsinta II/2018, Upinniemi 22.10.2017 Kilpailun organisaatio Pv:n valvoja

Lisätiedot

Järjestäjällä tulee olla anottuna turnauslupa Jääkiekkoliiton alueelta, jolla turnaus pelataan.

Järjestäjällä tulee olla anottuna turnauslupa Jääkiekkoliiton alueelta, jolla turnaus pelataan. 1(5) JÄÄKIEKKO 1 YLEISTÄ Sotilasurheiluliiton jääkiekkomestaruuskilpailuissa noudatetaan Suomen Jääkiekkoliiton harraste- ja seniorisääntöjä ( www.finhockey.fi ) sekä Suomen Sotilasurheiluliiton yleissääntöjä

Lisätiedot

pe 16.1. 14.00-18.00 Harjoittelumahdollisuus la 17.1. 08.30 Joukkueenjohtajien kokous kilpailukeskus

pe 16.1. 14.00-18.00 Harjoittelumahdollisuus la 17.1. 08.30 Joukkueenjohtajien kokous kilpailukeskus Nuorten ampumahiihdon MM-katsastukset, nuorten Karhu cuposakilpailut ja XXII Heikki Hovin muistokilpailut Hämeenlinnassa Ahveniston ampumahiihtostadionilla 17.-18.1.2015 OHJELMA pe 16.1. 14.00-18.00 Harjoittelumahdollisuus

Lisätiedot

TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT. Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2008

TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT. Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2008 TUKIAMMUNTA TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT JA KULTAHIPPUKILPAILUT Suomen Ampumaurheiluliitto Nuorisovaliokunta 2008 Säännöt voimassa 1.10.2008 alkaen. (muuttuneita kohtia alleviivattu) TUKIAMMUNNAN SÄÄNNÖT Tukiammunnassa

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (8) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 18.2.

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (8) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 18.2. Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (8) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU Toimintakäsky III / 2011 18.2.2011 HELSINGIN PIIRIN PALVELUSAMMUNNAN KEVÄTKILPAILUN

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 12.7.

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 12.7. Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU Toimintakäsky V / 2011 12.7.2011 HELSINGIN PIIRIN PALVELUSAMMUNNAN SYYSKILPAILUN

Lisätiedot

III- Divisioona playoff- ottelut Etelän loppusarjan ylempi jatkosarja ja Kymi-Saimaan loppusarja

III- Divisioona playoff- ottelut Etelän loppusarjan ylempi jatkosarja ja Kymi-Saimaan loppusarja 6.3.2014 III- Divisioona playoff- ottelut Etelän loppusarjan ylempi jatkosarja ja Kymi-Saimaan loppusarja Huom. Välierät ja finaalit pelataan paras kahdesta järjestelmällä (ja 2 pisteen systeemillä) peliajan

Lisätiedot

Kalastusluokan Perholajien Kilpailusäännöt

Kalastusluokan Perholajien Kilpailusäännöt Suomen Castingliitto ry:n Kalastusluokan Perholajien Kilpailusäännöt LAJIT Taimenluokan tarkkuusheitto Taimenluokan pituusheitto Meritaimenluokan pituusheitto Lohiluokan pituusheitto Spey pituusheitto

Lisätiedot

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011

Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Suomen Curlingliiton alaisten curlingin SMkilpailuiden säännöt kaudella 2010-2011 Näitä sääntöjä sovelletaan kaikissa Suomen Curlingliiton järjestämissä kilpailuissa, joilla on SM-status. Tällaisia kilpailuja

Lisätiedot

Tervetuloa Peränteen Metsästys- ja Ampumaseuran ampumaradalle

Tervetuloa Peränteen Metsästys- ja Ampumaseuran ampumaradalle Tervetuloa Peränteen Metsästys- ja Ampumaseuran ampumaradalle Ampumaradan järjestyssäännöt Jokaisen ampujan ja rata-alueella olevan on noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä, joita radan käytöstä ja

Lisätiedot

Uudenmaan piirin SRA-mestaruuskilpailu 2009

Uudenmaan piirin SRA-mestaruuskilpailu 2009 1 / 7 Uudenmaan piirin SRA-mestaruuskilpailu 2009 Aika: 18.4.2009 Järjestävä seura: Kirkkonummen seudun reserviläiset ry. Paikka: Upinniemen varuskunnan ampumaradat 2 / 7 Yleistä infoa kisasta Kulkuluvat

Lisätiedot

Talvicup osakilpailu 2. Padasjoki

Talvicup osakilpailu 2. Padasjoki Talvicup 2009-2010 osakilpailu 2. Padasjoki 23.1.2010 Yhteensä: kiväärillä kolme rastia, 56 laukausta ja 280 pistettä pistoolilla kaksi rastia, 26 laukausta ja 130 pistettä haulikolla kaksi bonuspeltiä,

Lisätiedot

NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2015 (4.2.2015)

NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2015 (4.2.2015) NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-SÄÄNNÖT 2015 (4.2.2015) Naisten ja tyttöjen SM-4-ottelu ja telinekohtainen SM-kilpailu Naisten ja tyttöjen JunnuGym ja joukkue-sm-kilpailut NAISTEN JA TYTTÖJEN SM-4-OTTELU JA TELINEKOHTAINEN

Lisätiedot

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015

Suomen Melonta- ja Soutuliitto Ratajaosto. Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous 11.4.2015 Sivu 1(6) MARATON CUP SÄÄNNÖT 2015 Säännöt hyväksytty: Rata- ja maratonjaoston kokous Laatija / tiedustelut: Pekka Tulonen 1 YLEISTÄ Näissä säännöissä määrätään Suomen melonta- ja soutuliiton alaisissa

Lisätiedot

Suomen Painiliitto Sääntömuutokset 2014

Suomen Painiliitto Sääntömuutokset 2014 Suomen Painiliitto Sääntömuutokset 2014 Pertti Vehviläinen SISÄLTÖ: Uudet sarjat Otteluiden kesto Voittotavat Pisteet liikkeistä Passiivisuus Muuta yleistä sääntömuutoksista I. Olympialaisten sarjat Vapaapaini:

Lisätiedot

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä talvi / kesä Ajalla

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä talvi / kesä Ajalla Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä talvi / kesä 2016-2017 Ajalla 2.11.2016-16.4.2017 18.4.2017-.1.10.2017 Ampumisen edellytyksenä on: Valvoja käyttää ylintä määräysvaltaa ampumavuorojen aikana. Hänen

Lisätiedot

2. Tiedotukset kilpailijoille Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee kerhotalon ulkoseinällä.

2. Tiedotukset kilpailijoille Tiedotukset kilpailijoille pannaan viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee kerhotalon ulkoseinällä. Optimisti ranking, Optimisti kadetti kilpailu 20-21.09.2014 Järjestäjä: Nyländska Jaktklubben, Koivusaari, Helsinki Purjehdusohjeet 1. Säännöt 1.1. Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä

Lisätiedot

Kaikilla keilaajilla, jotka ovat SFKL:n alaisen firmakeilailuyhdistykseen kuuluvan jäsenfirman palveluksessa, on oikeus osallistua kilpailuun.

Kaikilla keilaajilla, jotka ovat SFKL:n alaisen firmakeilailuyhdistykseen kuuluvan jäsenfirman palveluksessa, on oikeus osallistua kilpailuun. 1 OSANOTTO- JA EDUSTUSOIKEUS Kaikilla keilaajilla, jotka ovat SFKL:n alaisen firmakeilailuyhdistykseen kuuluvan jäsenfirman palveluksessa, on oikeus osallistua kilpailuun. Keilaaja voi edustaa vain yhtä

Lisätiedot

TUOMAREIDEN PEREHDYTYSSUUNNITELMA

TUOMAREIDEN PEREHDYTYSSUUNNITELMA ETÄTEHTÄVÄ 5 TUOMAREIDEN PEREHDYTYSSUUNNITELMA 1) Kilpailun eettiset säännöt ja arvot Matkailulajiin osallistuminen on vapaaehtoista ja opiskelijan oma halu kilpailuun on otettu huomioon kilpailijoita

Lisätiedot

Kesäkisasäännöt Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.11.2013

Kesäkisasäännöt Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.11.2013 Kesäkisasäännöt Hyväksytty hallituksen kokouksessa 27.11.2013 Järjestelyt Kesäkisoihin ilmoittaudutaan paikan päällä riittävän hyvissä ajoin ennen kutakin lajia. Kisoja järjestävä siirtolapuutarha järjestää

Lisätiedot

HYUNDAI-GIRL POWER -TURNAUSINFO 2014 PALLOLIITON 90-VUOTISJUHLATAPAHTUMA

HYUNDAI-GIRL POWER -TURNAUSINFO 2014 PALLOLIITON 90-VUOTISJUHLATAPAHTUMA HYUNDAI-GIRL POWER -TURNAUSINFO 2014 PALLOLIITON 90-VUOTISJUHLATAPAHTUMA Tervetuloa FC Halikko T04 -joukkueen järjestämään jalkapalloturnaukseen 16.8.2014 Halikon Aseman Urheilukentälle (Mustamäentie 153).

Lisätiedot

YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT

YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT YLIVIESKAN KEILAILULIITON MESTARUUSKILPAILUT Kilpailut järjestetään toimintavuosittain. Osallistumisoikeus on liiton jäsenseurojen rekisteröimillä keilaajilla. Kilpailujen järjestämisessä noudatetaan tässä

Lisätiedot

Suomen Uimaliitto Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille

Suomen Uimaliitto Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille Suomen Uimaliitto Arvokilpailujen valintajärjestelmä vuosille 2009 2012 1. Valintajärjestelmän yleisperiaatteet Tämä päätös koskee valintoja MM- (ei nuorten) ja EM-kilpailuihin uinnissa, uimahypyissä ja

Lisätiedot

Porvoon Hunters F03 Kevät-turnaus 2013 07.04.2013 Porvoo Klo 09:00-20:00

Porvoon Hunters F03 Kevät-turnaus 2013 07.04.2013 Porvoo Klo 09:00-20:00 Kevät-turnaus 2013 07.04.2013 Porvoo Klo 09:00-20:00 Kevät-Turnaus 2003 Kevät-turnaus järjestetään kuudelle A-tasoiselle joukkueelle. Turnauksen hinta on 400 /joukkue ja halukkaille järjestämme ruokailun

Lisätiedot

Näkyvissä kioskirakennuksen seinällä olevalla ilmoitustaululla.

Näkyvissä kioskirakennuksen seinällä olevalla ilmoitustaululla. P02 SYYSTURNAUSINFO 2015 Tervetuloa FC Halikko P02/P03-joukkueiden järjestämään jalkapalloturnaukseen Halikon Aseman Urheilukentälle (Mustamäentie 153). Karttalinkki Turnaustoimisto Pysäköinti Turnaustoimisto

Lisätiedot

SOTILASURHEILULIITON SALIBANDYMESTARUUSTURNAUS 2014

SOTILASURHEILULIITON SALIBANDYMESTARUUSTURNAUS 2014 LAHVU 1968-2014 SOTILASURHEILULIITON SALIBANDYMESTARUUSTURNAUS 2014 Henkilökunnan A- ja B-sarjat HELSINGIN ENERGIA CUP Vierumäki 24.-25.1.2014 Sotilasurheilupoolissa mukana: TERVETULOA LAHDEN VARUSKUNNAN

Lisätiedot

Pöytäkirjan täyttöohjeet. Ennen pelin alkua kirjuri merkitsee seuraavat ottelutiedot:

Pöytäkirjan täyttöohjeet. Ennen pelin alkua kirjuri merkitsee seuraavat ottelutiedot: Lisenssit ja niiden tarkistus ottelupaikalla / lisenssinumerot Joukkueella tulee olla ottelupaikalla mukana lisenssilista, jonka perusteella tuomari voi tarkistaa lisenssien olevan maksettu. Listan saat

Lisätiedot

BIG BORE ILMA-ASESILUETTIAMMUNNAN VIRALLISET KILPAILUSÄÄNNÖT

BIG BORE ILMA-ASESILUETTIAMMUNNAN VIRALLISET KILPAILUSÄÄNNÖT BIG BORE ILMA-ASESILUETTIAMMUNNAN VIRALLISET KILPAILUSÄÄNNÖT SISÄLLYSLUETTELO 1. Tarkoitus 2. Aseet 3. Kilpailujen järjestäminen 4. Suojavarusteet ja vaatetus 5. Ammunnan kulku 6. Komennot 6.1. Ennen kilpailun

Lisätiedot

Tämä ohjeistus on ehdottomasti tarkoitettu luettavaksi ja noudatettavaksi!

Tämä ohjeistus on ehdottomasti tarkoitettu luettavaksi ja noudatettavaksi! TIEDOTE HAULIKKOAMMUNTAKILPAILUJA JÄRJESTÄVILLE SEUROILLE Haulikkojaoston tiedotus hoidetaan internetin välityksellä os. sekä sähköpostilla. Seuroja pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteensa jaostolle

Lisätiedot

Uusi FWB2700 pienoiskiväärisii on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna.

Uusi FWB2700 pienoiskiväärisii on toimitettu tehdaspakkauksessa, jota voit käyttää jatkossa säilytys- ja kantolaukkuna. KÄYTTÖOHJE FEINWERKBAU FWB2700 PIENOISKIVÄÄRI Ennen aseen käyttöä Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä se myöhempää käyttöä varten. Aseesi toimii moitteettomasti vain jos käsittelet sitä oikein

Lisätiedot

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä talvi / kesä Ajalla

Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä talvi / kesä Ajalla Siviiliseurojen ampumaratavuorot Hälvälä talvi / kesä 2016-2017 Ajalla 2.11.2016-5.3.2017 6.3.2017-.1.10.2017 Ampumisen edellytyksenä on: Valvoja käyttää ylintä määräysvaltaa ampumavuorojen aikana. Hänen

Lisätiedot

5. Keskustelun jälkeen päätettiin, että purjeiden mittaussäännöt muutetaan SPL:n teknisen lautakunnan suositusten mukaisiksi seuraavasti (liite 1.

5. Keskustelun jälkeen päätettiin, että purjeiden mittaussäännöt muutetaan SPL:n teknisen lautakunnan suositusten mukaisiksi seuraavasti (liite 1. Haipurjehtijat Hajseglare ry. YLIMÄÄRÄISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA Aika: 19.7.2007 Paikka: Pietarsaari 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Håkan Forss avasi kokouksen 2. Valittiin Håkan Forss kokouksen puheenjohtajaksi

Lisätiedot

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 18.2.

Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU 18.2. Etelä Suomen Maanpuolustuspiiri Helsingin Koulutus- ja Tukiyksikkö 1 (7) Ase- ja Ampumakoulutuksen toimiala KILPAILUKUTSU Toimintakäsky I / 2011 18.2.2011 HELSINGIN SRA-KARSINTAKILPAILU I / 2011 1. JÄRJESTÄJÄ,

Lisätiedot

Kilpailusäännöt

Kilpailusäännöt Kilpailusäännöt 2015-2016 Liitossa on operatiivista urheilutoimintaa varten kolme lajiryhmää: maastohiihto, mäkihyppy ja yhdistetty sekä alppilajit. Johtokunta kuultuaan lajiryhmien seuroja valitsee maastohiihdon

Lisätiedot

AMPUMASUUNNISTUKSEN SUOMEN- JA SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT, MAAILMANCUPIN 3. JA 4. OSAKILPAILU KAUHAJOKI 15. 16.5.2015

AMPUMASUUNNISTUKSEN SUOMEN- JA SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT, MAAILMANCUPIN 3. JA 4. OSAKILPAILU KAUHAJOKI 15. 16.5.2015 AMPUMASUUNNISTUKSEN SUOMEN- JA SOTILASURHEILULIITON MESTARUUSKILPAILUT, MAAILMANCUPIN 3. JA 4. OSAKILPAILU KAUHAJOKI 15. 16.5.2015 Perjantaina 15.5.2015 sprinttimatkat, väliaikalähtö Ohjelma Aseiden merkkaus

Lisätiedot

AMMUNTA. kivääri- ja pistoolilajit, sisäradat mm. OKM/SLA ry

AMMUNTA. kivääri- ja pistoolilajit, sisäradat mm. OKM/SLA ry kivääri- ja pistoolilajit, sisäradat 1250 mm Sisäradoilla tauluvalaistus on oltava vähintään 1500 luxia, suosituksena 10 m radalla 1800 luxia ja 50 m radalla 3000 luxia. Yleisvalaistus vähintään 300 luxia,

Lisätiedot

JOUKKUEKILPAILUT. Kilpailujen säännöt

JOUKKUEKILPAILUT. Kilpailujen säännöt JOUKKUEKILPAILUT Kilpailujen säännöt International Taekwon-Do Federation All Europe Taekwon-Do Federation Suomen ITF Taekwon-Do ry Tekninen Valiokunta Suomen Antidopingtoimikunta Kilpailuiden järjestäjä

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti:

HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU Kaikissa luokissa henkilökohtaisia JunnuGym-pisteitä jaetaan 10 parhaalle seuraavasti: SÄÄNNÖT YLEISTÄ JunnuGym on luokkien 1-5 pojille tarkoitettu telinevoimistelun henkilökohtainen- ja seurakilpailu. JunnuGym muodostuu kevään ja syksyn luokkakilpailuista, joille Suomen Voimisteluliitto

Lisätiedot

BOULDERKIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT

BOULDERKIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT BOULDERKIIPEILYN KILPAILUSÄÄNNÖT Sisältö 1. Reitit... 3 2. Suoritus... 3 3. Tulos... 4 4. Hyväksytty suoritus... 4 5. Tekniset virheet... 5 6. Sääntörikkomukset... 5 Näissä säännöissä on kerrottu boulderkiipeilykilpailun

Lisätiedot

OHJEET KILPAILIJOILLE. Kilpailujen ohjelma. Perjantai Virallinen harjoittelu

OHJEET KILPAILIJOILLE. Kilpailujen ohjelma. Perjantai Virallinen harjoittelu OHJEET KILPAILIJOILLE Kilpailujen ohjelma Perjantai 1.4.2016 10.00-12.00 Virallinen harjoittelu 14.15 Joukkueenjohtajien kokous reserviläistalossa (kahvila) 14.30-15.45 Aseiden tarkastus 15.00-15.45 Kohdistus

Lisätiedot

Temppelivuoren ampumaradan järjestyssääntö rakennusaikainen

Temppelivuoren ampumaradan järjestyssääntö rakennusaikainen Temppelivuoren ampumaradan järjestyssääntö rakennusaikainen Temppelivuoren ampumaradan toiminnasta vastaa Turku IPSC ry, jolla on oikeus määritellä ratojen käyttöoikeus sekä antaa kaikkia käyttäjiä koskevia

Lisätiedot

PISTOOLILAJIEN SÄÄNNÖT

PISTOOLILAJIEN SÄÄNNÖT PISTOOLILAJIEN SÄÄNNÖT Sisältää hallituksen 6.11.2013 hyväksymä muutos pistoolilajien taulukkoon SISÄLLYSLUETTELO 8.1 Yleistä... 3 8.2 Turvallisuus... 3 8.3 Rata- ja taulunormit... 3 8.4 Varusteet ja patruunat...

Lisätiedot

HOPEASOMPA - SPRINTTI Lempäälä

HOPEASOMPA - SPRINTTI Lempäälä HOPEASOMPA - SPRINTTI Lempäälä 17.2.2017 PERINTEINEN HIIHTOTAPA (ICR 310.2.1) Perinteinen hiihtotapa käsittää: vuorohiihdon tasatyönnön haarakäynnin ilman luistovaihetta mäkien laskut käännökset Yksi-

Lisätiedot

JOUKKUETAITOKILPAILUSÄÄNNÖT JA LAJIT 2014

JOUKKUETAITOKILPAILUSÄÄNNÖT JA LAJIT 2014 JOUKKUETAITOKILPAILUSÄÄNNÖT JA LAJIT 2014 C- pojat ja C-tytöt 1. Haran potkutaitotesti 2. Lyhyt ja pitkä syöttö (paritaito) + haltuunotto 3. Kuljetus, syöttö ja laukaus (paritaito) Kilpailupallo: pallo

Lisätiedot

044 SUPERMOTO 044.1 MÄÄRITELMÄ. 044.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 044.2.1 Moottoripyörät 044.2.2 Kilpailuluokat

044 SUPERMOTO 044.1 MÄÄRITELMÄ. 044.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 044.2.1 Moottoripyörät 044.2.2 Kilpailuluokat 044 SUPERMOTO 044.1 MÄÄRITELMÄ 044.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 044.2.1 Moottoripyörät 044.2.2 Kilpailuluokat 044.3 AJAJAT 044.3.1 Ajajien ikä 044.3.2 Ajovarusteet 044.4 RATA 044.5 HARJOITUKSET 044.6

Lisätiedot

Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt

Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt Suomen Reserviupseeriliiton, Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt 1. Yleinen osa 1.1. Johdanto Nämä Suomen Reserviupseeriliiton (RUL), Reserviläisliiton

Lisätiedot

D -IKÄISTEN HARJOITTELUA

D -IKÄISTEN HARJOITTELUA D -IKÄISTEN HARJOITTELUA VERYTTELYT niveljumppa Erityisen tärkeitä kaikki käsien heilautukset, olkapäiden rentouden kehittämiseen paljon aikaa. Matkitaan rennosti iskulyönnin käsien vientiä ylös ja liikettä

Lisätiedot

1.1. Alkuerä Kaikki kuljettajat mahtuvat mukaan yhteen alkuerälähtöön, koska enimmäisosallistujamäärä lähdössä on tuo 10.

1.1. Alkuerä Kaikki kuljettajat mahtuvat mukaan yhteen alkuerälähtöön, koska enimmäisosallistujamäärä lähdössä on tuo 10. 1. Luokassa enintään 10 kuljettajaa Tässä tapauksessa luokassa ajetaan kaksi (2) lähtöä, yksi (1) alkuerä ja yksi (1) finaali. 1.1. Alkuerä 1.1.1. Kaikki kuljettajat mahtuvat mukaan yhteen alkuerälähtöön,

Lisätiedot

Muutokset ja korjaukset KY/2015 kirjaan (liittovaltuusto+hallitus )

Muutokset ja korjaukset KY/2015 kirjaan (liittovaltuusto+hallitus ) Muutokset ja korjaukset KY/2015 kirjaan (liittovaltuusto+hallitus 4.2016) 1.1.1 SAL:n kilpailutoimintaa ohjaavia kansainvälisiä järjestöjä, joiden kilpailusääntöihin SAL:n kansallisen kilpailutoiminnan

Lisätiedot

SML HIRVI Jurvan Metsästysseura ry. 2017

SML HIRVI Jurvan Metsästysseura ry. 2017 SML HIRVI Jurvan Metsästysseura ry. 2017 M Seura Sarja Nro. Alkuk. Loppuk. Uus. Yhteensä 1 Luomala Arto 88 91 179 2 Autio Mikko 86 87 173 3 Peltola Jarkko 88 83 171 4 Ristimäki Juha 83 87 170 5 Parkkamäki

Lisätiedot

Tervetuloa! Yksi häiriö hyväksytään, koesarjan häiriötä ei lasketa. Ase pitää olla SAL:n hyväksymä.22 cal rautatähtäimillä.

Tervetuloa! Yksi häiriö hyväksytään, koesarjan häiriötä ei lasketa. Ase pitää olla SAL:n hyväksymä.22 cal rautatähtäimillä. Kinkunsulatuskilpailu 8.1. Tikkurilassa tiistaina 8.1. klo 16:30 alkaen pienoispistoolikilpailu 15 + 15 laukausta (pienoispistoolin tarkkuus- ja kuviosarjat). Kummassakin osassa ammutaan aluksi 5 ls. koesarja.

Lisätiedot

SUDEN METSÄSTYKSEN OHJEET JA SÄÄNNÖT 2015

SUDEN METSÄSTYKSEN OHJEET JA SÄÄNNÖT 2015 SUDEN METSÄSTYKSEN OHJEET JA SÄÄNNÖT 2015 METSÄSTYSAIKA+A31A4:A33A4:A35A4:A37A4:A39B2A4:A4:A29 23.2. - 15.3. 2015. VARUSTUS ASEET HÄLYTYS JAHTIIN JAHTIIN TULO Oranssi päähine pakollinen, liivit pakolliset

Lisätiedot

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja.

1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä ja palloja. KARAMBOLEN SÄÄNNÖT Kolmen vallin kara Yhden vallin kara Suora kara - Cadre YHTEISET SÄÄNNÖT KAIKILLE PELIMUODOILLE 1 PÖYDÄT JA PALLOT 1. Kilpailuissa tulee käyttää Suomen Biljardiliiton hyväksymiä pöytiä

Lisätiedot

Amateur Tourin järjestää Helsinki International Horse Show/BCM Scanhorse Oy yhteistyössä Team Eurohorsen kanssa.

Amateur Tourin järjestää Helsinki International Horse Show/BCM Scanhorse Oy yhteistyössä Team Eurohorsen kanssa. SÄÄNNÖT JA OHJEET 05.03.2015 1 YLEISTÄ Uusittu Amateur Tour tarjoaa kaikille harrastekilpailijoille mahdollisuuden Kilpailla Tähtien Kanssa Helsinki International Horse Show ssa 22.-23.10.2015 kiehtovassa

Lisätiedot

BC5 / 2WD LUOKKA. Radio-ohjattavien 1/6 kupla krossareiden vuoden 2014 säännöt

BC5 / 2WD LUOKKA. Radio-ohjattavien 1/6 kupla krossareiden vuoden 2014 säännöt BC5 / 2WD LUOKKA Radio-ohjattavien 1/6 kupla krossareiden vuoden 2014 säännöt BC5 / 2WD Luokka Luokassa ajetaan luokka organisaattorin määrittelemällä rungolla ja kuplan korilla. Yhteyshenkilöt Sarjaorganisaattori

Lisätiedot

MX KERHOJOUKKUEIDEN SM

MX KERHOJOUKKUEIDEN SM 034 MOTOCROSSIN KERHOJOUKKUEIDEN KILPAILUT... 2 034.1 MÄÄRITELMÄ... 2 034.2 KILPAILIJAT... 2 034.2.1 Kilpailuun ilmoittautuminen ja kilpailuun hyväksyminen... 2 034.2.2 Kilpailijan vaihtaminen... 2 034.2.3

Lisätiedot

CTIF VIESTIJUOKSUN YLEISOHJEET TUOMAREILLE SUOMEN KILPAILUJA VARTEN PALOKUNTANUORTEN KANSAINVÄLINEN PALOKUNTAKILPAILU

CTIF VIESTIJUOKSUN YLEISOHJEET TUOMAREILLE SUOMEN KILPAILUJA VARTEN PALOKUNTANUORTEN KANSAINVÄLINEN PALOKUNTAKILPAILU CTIF VIESTIJUOKSUN YLEISOHJEET TUOMAREILLE SUOMEN KILPAILUJA VARTEN PALOKUNTANUORTEN KANSAINVÄLINEN PALOKUNTAKILPAILU Tarvittavat tuomarit Varusteet Pukeutuminen Viestin päätuomari Starttipistooli+panokset

Lisätiedot