HAKEMUS MONIVAIKUTTEISEN KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKEMUS MONIVAIKUTTEISEN KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI"

Transkriptio

1 työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto Hakemus toimitetaan liitteineen kahtena kappaleena TE-keskuksen maaseutuosastolle viimeistään HAKEMUS MONIVAIKUTTEISEN KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKI Työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosaston merkinnät Dnro Tallentajan nimikirjaimet ja pvm. Lnro 262 Tallennuksen tarkastajan nimikirjaimet ja pvm. Vakuutus tarkastusluetteloiden mukaisesta tarkastuksesta. Allekirjoitus ja nimenselvennys Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. HAKIJAA JA TILAA KOSKEVAT TIEDOT Hakijan nimi Henkilötunnus / Y-tunnus Tilatunnus Jakeluosoite Postinumero ja -toimipaikka Pankkiyhteys (rahalaitoksen nimi ja tilinumero) Puhelinnumero(t) (myös suuntanumero) Hakija on luonnollinen henkilö kuolinpesä maatalousyhtymä muu, mikä Hakija on antanut maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteisiin liittyvän sitoumuksen v. 2003, 2004, 2005 tai Ko. vuosi Hakija sitoutuu antamaan viimeistään ympäristötukisitoumuksen lomakkeella nro SOPIMUSALAA KOSKEVAT TIEDOT 1.5. alkavaan sopimukseen haetut lohkot tulee ilmoittaa myös vuosittaisella tukihakemuksen lomakkeella 102A, 102B ja uudet lohkot myös lomakkeella 102C. Sopimusta haetaan seuraaville peltolohkoille omaa vuokrattua *) hallintasopimuksella Yhteensä Tilallaonpeltoa ha ha ha ha *) vuokrasopimus voimassa vähintään koko sopimuskauden pellon ulkopuoliselle alueelle Jokaisesta alueesta on muodostettava oma peruslohkonsa Peruslohkon nimi Tunnus Pinta-ala, ha **) Peruslohkon nimi Tunnus Pinta-ala, ha **) Haettu sopimusala yhteensä ha **) Merkitse pinta-alan jälkeen, onko lohko oma (O) vai vuokrattu (V). Peruskarttalehden numero(t) 3. HAETTU SOPIMUS, SOPIMUSKAUSI JA KORVAUS 5-vuotinen sopimus monivaikutteisen kosteikon hoidosta (valitaan vain yksi, sillä eripituisia ja -tyyppisiä sopimuksia on haettava eri hakemuslomakkeilla) Sopimuskausi haetaan alkavaksi TAI vuotinen sopimus monivaikutteisen kosteikon hoidosta (Sopimuskausi voi alkaa vain, jos voimassa oleva sopimus päättyy Tällöin uusi sopimus korvaa aiemman sopimuksen.) 262_ Toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset ja tulonmenetykset, joista vähennetty mahdolliset hyödyt, yhteensä koko sopimuskauden (5 tai 10 vuotta) ajalta euroa Haetun sopimusalan sijainti: Vesistöalueen nimi ja numero Pohjavesialueen nimi ja numero

2 4. SITOUMUS JA ALLEKIRJOITUS Sitoudun tämän hakemuksen hyväksymisellä tehtävän monivaikutteisen kosteikon hoitoa koskevan sopimuksen sopimusehtojen noudattamiseen ja liitteenä olevan suunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen. Erityistukisopimuksia voidaan vuonna 2007 tehdä valtion vuoden 2007 talousarvion määrärahan puitteissa. Paikka ja aika Allekirjoitus (jos hakijana yhteisö, yhtymä tai kuolinpesä kaikkien allekirjoitukset tai valtakirjat) MAKSATUSTA ON HAETTAVA VUOSITTAIN. LIITTEET lohkokartta suunnitelmakartta kpl suunnitelmaselostus vuokra- tai muu sopimus (oltava voimassa koko sopimuskauden) hoitopäiväkirja

3 MONIVAIKUTTEISEN KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT Lnro Sopimuksen kohde ja sopijaosapuolet Sopimus voidaan tehdä pellosta tai muusta alasta. Sopimukseen haettavan peltoalan on oltava ympäristötuessa tukikelpoista. Sopimuksessa on määriteltävä ne peruslohkot, joita sopimus koskee. Jos sopimukseen sisällytetään peruslohkon osa, muodostetaan sopimusalasta oma peruslohko. Jos alue tai osa siitä on vuokrattu, sopimus voi koskea myös näitä alueita sillä edellytyksellä, että vuokrasopimus on voimassa vähintään koko sopimuskauden. Sopimusalueen osaksi voidaan hyväksyä yksittäinen peltoala tai muu kuin peltoala, jos se on vähintään 0,05 hehtaaria. Sopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että sopimukseen sisällytettävä ala yhteensä on vähintään 0,30 hehtaaria. Ohjeet sopimuslohkojen ilmoittamisesta vuosittaisessa pinta-alatukea koskevassa hakemuksessa annetaan ko. tuen hakuohjeessa. Sopimuksen tekevät viljelijä ja sen työvoima- ja elinkeinokeskuksen (jäljempänä: TE-keskus) maaseutuosasto, jonka toimialueella maatilan talouskeskus tai tuotantorakennus sijaitsee tai jonka toimialueella viljelijän kotipaikka sijaitsee, jos maatilalla ei ole talouskeskusta tai tuotantorakennusta. 2. Sopimuksen edellytykset Sopimus voidaan tehdä ja tukea maksaa sopimuskauden aikana viljelijälle, - jolla on vähintään kolme hehtaaria sellaista peltoa, joka on tukikelpoista ympäristötuessa, tai - jolla on puutarhatilalla puutarhakasvien viljelyksessä olevaa tukikelpoista peltoalaa vähintään puoli hehtaaria vuosittain koko sopimuskauden ajan, - joka tai jonka puoliso on sopimuksen tekemistä edeltävän vuoden joulukuun 31. päivänä vähintään 18-vuotias, mutta ei yli 65-vuotias. Alle 18- vuotiaan kanssa voidaan tehdä sopimus vain, jos hän on solminut avioliiton tai jos hän harjoittaa maatilataloutta yhteisomistajana yhdessä vanhempiensa kanssa tai ikää koskevasta vaatimuksesta poikkeamiseen on muita erityisiä syitä. Jos kysymyksessä on useamman viljelijän yhdessä harjoittama maatilatalous tai yhteisömuodossa harjoitettava maatilatalous, voidaan sopimus tehdä sillä edellytyksellä, että näiden osalta vähintään yksi viljelijä, yhtiömies, jäsen tai osakas täyttää ikää koskevan edellytyksen. Ikäedellytys ei koske julkisoikeudellisia yhteisöjä, yhdistystä, säätiötä, koulutilaa ja vankilatilaa. Erityistukea koskeva sopimus voidaan tehdä ja erityistukea maksaa vain, jos viljelijä on sitoutunut vuosina tai sitoutuu vuonna 2007 maatalouden ympäristötukijärjestelmään. Koska tilalla on koko erityistukisopimuksen voimassaoloajan oltava maatalouden ympäristötukisitoumus, viljelijän on sitouduttava noudattamaan uudelleen ympäristötuen ehtoja tai vastaavia toimenpiteitä ympäristötuen edellyttämällä tavalla, jos sitoumuksen voimassaolo päättyy kesken sopimuskauden. Jos sopimuskausi vielä jatkuu viljelijän ollessa yli 65- vuotias ja em. sitoumus päättyy viljelijän on sitouduttava noudattamaan ympäristötuen ehtoja tai vastaavia toimenpiteitä ympäristötuen edellyttämällä tavalla, vaikka yli 65-vuotias ei voi enää antaa varsinaista ympäristötukisitoumusta. 3. Sopimuskausi Hakemus ja TE-keskuksen maaseutuosaston erillinen päätös muodostavat sopimuksen. Sopimus on tehty, kun TE-keskuksen maaseutuosasto on erillisellä päätöksellään hyväksynyt hakemuksen. Sopimus tulee voimaan sopimuskauden alkaessa. Sopimuskausi alkaa vuonna 2007 tehtävien sopimusten osalta Sopimuskausi voi kuitenkin alkaa , jos alueella on voimassaoleva sopimus, joka päättyy Sopimuskausi on monivaikutteisen kosteikon hoitoa koskevassa sopimuksessa viisi (5) vuotta ( tai ) tai kymmenen vuotta ( tai ). 4. Sopimus Sopimuksessa monivaikutteisen kosteikon hoidosta tuen saaja sitoutuu hoitamaan maatalouden ympäristötuesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (760/1995) tai luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (644/2000) tarkoitetun sopimuksen mukaisesti perustettua tai vesiensuojelullisesti muutoin hyväksytysti perustettua kosteikkoa suunnitelman mukaisesti. Sopimus voidaan tehdä vain sellaisilla alueilla, joilla peltoja on yli 20 % vesistön tai valtaojan valumaalueesta. Sopimus voidaan tehdä vain Suomenlahteen, Saaristomereen tai Selkämereen laskevien jokivesistöjen sekä sellaisten järvien valumaalueilla, joilla sopimuksella voidaan merkittävästi pienentää maatalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta ja lisätä maatalousalueiden luonnon monimuotoisuutta sekä edistää riista-, kala- tai raputaloutta. Sopimus voidaan tehdä myös kohteista, joilla maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (760/1995) mukaisen sopimuksen voimassaolo päättyy TE-keskuksen tekemän päätöksen perusteella ennen tässä tarkoitetun sopimuksen sopimuskauden alkamista tai joilla maatalouden ympäristötuesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (644/2000) tarkoitettu vastaava erityistukisopimus päättyy. Laskeutusaltaan, kosteikon ja tulvaniityn hoito on toteutettava erillisen suunnitelman mukaisesti. So- 262eh_

4 pimus on tehtävä kosteikon alle jääneestä peltoalasta tai muusta hoitotoimen kohteena olevasta maa-alasta riittävine reuna-alueineen. Vuotuisia hoitotoimenpiteitä ovat muun muassa lietteen poisto, padon hoitotoimet tai kosteikon ja sen reunaalueiden kasvillisuuden niitto ja poiskuljetus. Hoitotoimien yhteydessä korjattu kasvimassa voidaan käyttää hyödyksi tai toteuttaa hoitotoimenpiteet esimerkiksi laiduntamalla, mikäli siihen ei ole vesiensuojelullista tai muuta estettä. 5. Sopimuksen toimenpiteet ja niiden hyväksyminen Hakemuksen liitteenä on oltava erillinen suunnitelma. Suunnitelmassa on oltava vähintään seuraavat tiedot: 1) suunnitellun hankkeen yleiskuvaus ja tavoitteet; 2) suunnitelma-alueen kartta, johon on merkittävä ne peruslohkot, joita hakemus koskee; jos peruslohkot, joille sopimusta haetaan, ovat olemassa olevia peruslohkoja, suunnitelma-alueen karttana käytetään digitoituja peruslohkokarttoja; 3) yksilöidyt hoitotoimenpiteet sekä niiden toteutusaikataulu vuosittain; suunnitelman on sisällettävä selostus siitä, miten toimenpiteet edistävät sopimukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista; 4) laskelma toimenpiteiden kustannuksista, tulonmenetyksistä sekä alueen käytöstä mahdollisesti saatavasta taloudellisesta hyödystä; 5) arvio hankkeen vaikutuksista ympäristöön tai maisemaan; ja 6) jäljennös edellytetystä hoitopäiväkirjasta aiemmalta sopimuskaudelta, jos haettu alue tai sen osa on kuulunut aiemmin suunnitelmaa vaativaan sopimukseen. TE-keskuksen maaseutuosasto käsittelee hakemuksen ja suunnitelman. Jos viljelijän hakemuksen liitteenä olevassa suunnitelmassa esittämiin toimenpiteisiin tehdään muutoksia, viljelijää on kuultava ennen sopimuksen tekemistä. Hakemus ja TE-keskuksen maaseutuosaston erillinen päätös muodostavat sopimuksen. Sopimus on tehty, kun TE-keskuksen maaseutuosasto on erillisellä päätöksellään hyväksynyt hakemuksen. Sopimuksessa viljelijä sitoutuu tekemään tarkastetun suunnitelman mukaiset toimenpiteet siinä määritellyssä aikataulussa sekä noudattamaan viljelyä koskevia siinä määriteltyjä rajoituksia. Toimenpiteet on aloitettava jokaisella sopimukseen sisältyvällä lohkolla ensimmäisenä sopimusvuotena, ellei hyväksytty suunnitelma muuta edellytä. Sopimusalueella toteutettavista toimenpiteistä on pidettävä hoitopäiväkirjaa. Hoitopäiväkirjaan on kirjattava vähintään lohkon nimi, tunnus ja pinta-ala sekä vuosittaiset toimenpiteet, niiden toteuttamisajat ja niiden vaikutukset ympäristöön. Muistiinpanot on säilytettävä tilalla koko sopimuskauden ja tarvittaessa esitettävä TE-keskuksen maaseutuosaston valvontaa suorittavalle viranomaiselle. 6. Erityistuen määrä Viljelijälle maksetaan erityistukea vuosittain enintään 450 euroa sopimukseen sisältyvältä hehtaarilta. Sopimukseen hyväksyttävä toteutettava toimenpide ja siitä aiheutuva kustannus voidaan hyväksyä edellyttäen, että toimenpide on perusteltu sopimuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Kustannuksena voidaan hyväksyä edullisimman toteutustavan mukainen kustannus. Kohtuulliset suunnittelukustannukset ja hoitopäiväkirjan pitämisestä aiheutuvat kustannukset voidaan sisällyttää suunnitelmaan perustuvan sopimuksen kokonaiskustannuksiin. Jos sopimukseen haetun alueen käytöstä saadaan taloudellista hyötyä sadonkorjuun tai muun sadon hyötykäytön kautta, lukuun ottamatta metsätaloudesta saatavaa hyötyä, on tämä hyöty otettava huomioon sopimuksen perusteella maksettavan erityistuen suuruudessa. Tulonmenetyksen laskemisen vertailukohtana käytetään toimenpiteen soveltamiskohteen käyttöä täydentävien ehtojen mukaisesti. Vain ohjelmakauden aikana muodostuneet kustannukset voidaan hyväksyä suunnitelmaan perustuvan sopimuksen kustannuksiksi. Erityistuen määrään vaikuttaa se, jos suunnitelluista toimenpiteistä jo maksetaan muuhun Euroopan yhteisön tukijärjestelmään kuuluvaa tukea. Toimenpiteille, joille maksetaan jo tällaista tukea, ei voida maksaa erityistukea. Erityistuen määrä todetaan päätöksessä, jonka TEkeskuksen maaseutuosasto antaa erityistukihakemuksesta. 7. Erityistuen vuosittaisen maksun hakeminen ja maksaminen Maatalouden ympäristötuen erityistuen maksatusta on haettava vuosittain. Hakemus on tehtävä joko vuosittaisessa pinta-alatukea koskevassa hakemuksessa tai, jos viljelijä ei hae pinta-alatukea koskevassa hakemuksessa tarkoitettuja tukia, maksatusta on haettava erikseen. Viljelijän on toimitettava tässä tarkoitettu hakemus asianomaiseen TEkeskukseen viimeistään vuosittaisen pinta-alatukea koskevan hakemuksen viimeisenä jättöpäivänä. Erityistuki voidaan maksaa sopimuskauden aikana kerran jokaiselta sopimusvuodelta ja enintään niin monta kertaa kuin on sopimusvuosien lukumäärä. Jos sopimuskausi alkaa , erityistuki maksetaan ensimmäisen kerran aikaisintaan seuraavan vuoden syyskuussa. Jos hakemus myöhästyy, tuki alenee yhdennetyn järjestelmän säädösten mukaisesti. Hakemus voi myöhästyä enintään 25 kalenteripäivää, jonka aikana tuki vähenee 1 %/työpäivä. Jos hakemus

5 myöhästyy yli 25 kalenteripäivää, tukea ei makseta. Samalla tavalla menetellään 1. sopimusvuoden tuen maksamisen suhteen, jos sopimuksen tekemistä koskeva hakemus on myöhästynyt. Jos vuosittaista maksatusta ei haeta, se katsotaan sopimuksesta luopumiseksi, ellei maksatushakemus ole jäänyt tekemättä säädösten tarkoittaman ylivoimaisen esteen vuoksi. Erityistukea voidaan maksaa lohkon osalta silloin, kun sen pinta-ala on vähintään 0,05 hehtaaria. Tuen maksamisen edellytyksenä on, että maksettavan tuen määrä sopimusvuodelta on vähintään 100 euroa. Pinta-alatukea koskevassa hakemuksessa annettavien tietojen sekä TE-keskuksen valvomien tilojen osalta valvontatietojen perusteella todetaan vuosittainen tukeen oikeutettu pinta-ala. Erityistuki voidaan maksaa vuosittain aikaisintaan sen jälkeen, kun tilalla on tehty mahdolliset valvonnat ja kyseessä olevan erityistukisopimuksen ehtoja on noudatettu. Jos viljelijä on pinta-alatukea koskevalla hakemuksella ottanut uuden digitoidun pinta-alan käyttöönsä, viljelijän katsotaan samalla hyväksyneen uuden pinta-alan käyttämisen myös sopimuksen maksatuksessa. 8. Sopimuksen tarkentaminen Sopimuksen mukaisia toimenpiteitä voidaan tarvittaessa tarkentaa sopimuksen voimassaoloaikana, jotta sopimukselle asetetut tavoitteet eivät vaarantuisi. Tarkentaminen voidaan tehdä tuen saajan hakemuksesta tai TE-keskuksen aloitteesta ennen seuraavan sopimusvuoden alkua. Tarkentamista on haettava kirjallisesti TE-keskuksesta. Ennen tarkentamisen tekemistä tuen saajaa ja alueellista ympäristökeskusta on kuultava asiasta. Tarkennuksen johdosta voi maksettavan erityistuen määrä muuttua. TE-keskuksen sopimuksen tarkentamista koskevasta päätöksestä voi valittaa. 9. Sopimuksen siirtäminen Sopimus voidaan siirtää, jos sen kohteena olevan alueen omistus- tai hallintaoikeus luovutetaan sellaiselle taholle, joka täyttää tuen saajaa koskevat edellytykset. Lisäksi sopimus voidaan edellä tarkoitetuilla ehdoilla siirtää sopimuksen kohteena olevan maatilan osan tai muun alueen osan luovutuksen yhteydessä, jollei tuelle asetetuista tavoitteista muuta johdu. Ympäristöllisistä syistä tai, jos siirtohakemuksen syynä on sopimusalueen jakaminen perinnönjaon, osituksen tai yhtymän purkamisen vuoksi, voidaan sopimusalueen osan siirto tai koko sopimuksen siirto osina hyväksyä. Siirtotapauksessa jatkavan tuen saajan on noudatettava kyseessä olevaa sopimusta aiemman sopimuksen jäljellä oleva sopimusaika. Sopimuksen siirtämistä on haettava 10 työpäivän kuluessa omistus- tai hallintaoikeuden siirtymisestä lomakkeella nro 160 TE-keskuksen maaseutuosastolta. Maatilan tai sen osan omistus- tai hallintaoikeuden siirtymisen ja siitä johtuvan sopimuksen siirtämisen vuoksi ei maksettua erityistukea peritä takaisin. 10. Sopimuksesta luopuminen Jos viljelijä luopuu koko sopimuksesta ennen sopimuskauden päättymistä, maksettu erityistuki peritään takaisin. Jos kuitenkin viljelijän 5-vuotinen sopimus on ollut voimassa kolme vuotta tai 10- vuotinen sopimus on ollut voimassa kuusi vuotta ja viljelijä luopuu koko tilan myynnin kautta tai muutoin kokonaan maatalouden harjoittamisesta, ei erityistukea peritä takaisin. Myös silloin, jos sopimuksesta luopumisen syynä on ylivoimainen este, ei erityistukea peritä takaisin. Ylivoimaisiksi esteiksi voidaan katsoa seuraavat tapaukset: a) viljelijällä on todettu vakava sairaus b) viljelijä siirtyy täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle, osa-aikaeläkkeelle tai varhennetulle vanhuuseläkkeelle c) viljelijällä on todettu maatalouden harjoittamiseen liittyvä ammattitauti d) tukikelpoisen peltoalan hallinta menetetään kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 88 :ssä tarkoitetun uusjaon yhteydessä tai muusta viljelijän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä, jota ei ole voitu ennakoida sopimuksen antamishetkellä e) tuensaaja, joka on jo täyttänyt huomattavan osan sopimuksestaan, luopuu lopullisesti maataloustuotannosta, eikä ole tarkoituksenmukaista, että seuraaja jatkaa sopimusta f) tuensaajan kuolema g) tuensaajan pitkäaikainen kyvyttömyys harjoittaa ammattiaan h) maatilan merkittävän osan pakkolunastus, jos kyseinen pakkolunastus ei ollut ennakoitavissa sopimuksen tekopäivänä i) tilan maihin merkittävällä tavalla vaikuttava vakava luonnonmullistus j) kotieläintuotantoon tarkoitettujen tilan rakennusten tuhoutuminen onnettomuudessa k) eläinkulkutauti, joka vaikuttaa tuottajan koko karjaan tai osaan siitä Hakijan on esitettävä ylivoimaisesta esteestä tyydyttävät todisteet kirjallisesti. Esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeen osalta tällainen on lääkärinlausunto hakijan terveydentilasta. Sopimuksesta luopumista koskeva ilmoitus kuten myös ilmoitus ylivoimaisten esteiden aiheuttamasta sopimuksesta luopumisesta on tehtävä kirjallisesti TE-keskuksen maaseutuosastolle ennen luopumista ja ylivoimaisen esteen osalta viipymättä ja viimeistään 10 työpäivän kuluessa siitä, kun viljelijän tai hänen oikeudenomistajansa on mahdollista tehdä tässä tarkoitettu ilmoitus.

6 Jos viljelijälle maksettu erityistuki peritään takaisin, takaisin perittävälle määrälle laskettavaan korkoon sovelletaan maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992, muut. 726/2000 ja 1345/2003) 7 :ää siten, että korko lasketaan 6 prosentin vuotuisen koron mukaan tuen takaisinperintäpäätöksen tiedoksisaantipäivästä lukien. Jos takaisinperintää ei ensimmäisessä kappaleessa selvitetyistä syistä johtuen tehdä, erityistuki maksetaan sopimuksen voimassaoloaikaa vastaavasti. Jos kyseisen vuoden erityistuki on maksettu ennen sopimuksesta luopumista ja viljelijä luopuu sopimuksesta koko tilan myynnin kautta tai muutoin luopuessaan maatalouden harjoittamisesta kokonaan kolmen vuoden jälkeen, jos kyseessä on 5-vuotinen sopimus tai kuuden vuoden jälkeen, jos kyseessä on 10- vuotinen sopimus, viljelijän on palautettava se osuus, joka ei vastaa sopimuksen voimassaoloaikaa. Jos viljelijä luopuu sopimuksesta ennen sopimuskauden päättymistä, uutta erityistukisopimusta ei tehdä ennen kuin kaksi vuotta on kulunut luopumisesta. Tämä koskee myös tapauksia, joissa vuosittainen maksatus on jäänyt hakematta, jolloin tilanne katsotaan sopimuksesta luopumiseksi. 11. Sopimuksen purkaminen ja erityistuen takaisinperiminen Purkaminen TE-keskuksen maaseutuosasto voi purkaa sopimuksen ja asettaa viljelijälle kahden vuoden karenssin, jos sopimuksen tehnyt viljelijä on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, salannut sopimuksen tekemiseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja tai antanut niistä olennaisessa kohdassa virheellisen tiedon taikka jos hän tai maatilan myöhempi omistaja ei noudata sopimuksen ehtoja. Takaisinperiminen Virheellisesti tai perusteetta maksettu tuki peritään takaisin, jos tuen myöntämisen tai maksamisen edellytykset eivät ole täyttyneet, hakija ei ole noudattanut tuen ehtoja, tai hän on antanut sellaisen virheellisen tai puutteellisen tiedon, joka on olennaisesti vaikuttanut tuen myöntämiseen tai maksamiseen, tuen saaja kieltäytyy avustamasta tarkastuksessa tai Euroopan yhteisön lainsäädäntö tätä edellyttää. Jos hakija on saanut tukea perusteettomasti tai enemmän kuin hänelle olisi voitu myöntää, voi tuen myöntänyt viranomainen päättää perusteettomasti tai liikaa myönnetyn määrän takaisin perimisestä. Jos tuen saajalta peritään takaisin perusteettomasti tai liikaa myönnetty määrä, voidaan takaisin perittävälle määrälle määrätä korkoa kuuden prosentin vuotuisen koron mukaan. Korko lasketaan sen ajan perusteella, joka kuluu takaisinperintäpäätöksen tiedoksi saannin ja joko tosiasiallisen palautuksen tai, jos maksu on vähennetty myöhemmin maksettavasta erästä, vähennyksen välillä. Periminen toimitetaan siinä järjestyksessä kuin verojen ulosotosta on säädetty. 12. Tuen saajan ilmoitusvelvollisuus Tuen saaja on velvollinen antamaan tuen myöntävälle TE-keskuksen maaseutuosastolle tuen myöntämisen ja maksamisen edellytyksiä koskevat oikeat ja riittävät tiedot. Tuen hakijan on viipymättä ja viimeistään 10 työpäivän kuluessa ilmoitettava tuen myöntäneelle TEkeskuksen maaseutuosastolle sellaisesta tuen saajaa, tai tuettavaa toimintaa koskevista olosuhteiden muutoksista, joka saattaa vaikuttaa tuen määrään taikka aiheuttaa tuen takaisinperimisen tai lakkauttamisen. Tässä tarkoitettuja muutoksia ovat esimerkiksi koko tilan tai sen osan myynti tai vuokraus toiselle viljelijälle. 13. Asiakirjojen säilyttäminen Tue ehtoihin liittyvät asiakirjat muistiinpanot ja todistukset on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan sopimuskauden päättymisestä. 14. Valvonta ja seuraamukset Tukea valvovilla viranomaisilla on oikeus tehdä tuen myöntämiseen, maksamiseen ja käyttöön liittyvien edellytysten ja ehtojen noudattamisen valvonnassa tarvittavia, tuen myöntäjiin ja saajiin kohdistuvia tarkastuksia. Tuen saaja on velvollinen korvauksetta esittämään tarkastusta suorittavalle kaikki tukeen liittyvät asiakirjat ja muutoinkin avustamaan tarkastuksessa. Tarkastusta suorittavalla on oikeus valvontatehtävän edellyttämässä laajuudessa tarkastaa tuen saajan tuen kohteena olevat alueet sekä muut tuen myöntämisen ja maksamisen edellytykset. Tarkastuksessa tulee kuitenkin ottaa huomioon kotirauha. Tukea voidaan alentaa tai tuki voidaan jättää maksamatta, jos Euroopan yhteisön lainsäädäntö tätä edellyttää tai jos tuen hakija on jättänyt noudattamatta sopimukseen perustuvia tuen ehtoja. Tehtävän vähennyksen määrään vaikuttavat tuen ehtoja koskevan laiminlyönnin vakavuus, laajuus sekä kesto. Jos noudattamatta jättäminen johtuu tahallisista sääntöjenvastaisuuksista, hakija suljetaan tuen ulkopuolelle kyseisen ja seuraavan vuoden ajaksi (kahden vuoden karenssi). Jos valvonnassa todetaan, että viljelijä ei ole noudattanut sopimusehtoja, lohkon viljelytapa ei täytä ympäristötuen perustoimenpiteiden tai hyvän maatalouskäytännön ehtoja tai että sopimuksen mukaisissa pinta-aloissa on virheitä, voidaan viljelijälle maksettavaa erityistukea vähentää siten kuin siitä erikseen säädetään. 15. Muutoksenhaku TE-keskuksen maaseutuosaston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan.

7 Lnro 262 HAKUOHJEET (Monivaikutteisen kosteikon hoito) A. LOMAKKEEN PALAUTTAMINEN Lomake jätetään vaadittuine liitteineen vuonna 2007 tehtävien sopimusten osalta viimeistään sen työvoima- ja elinkeinokeskuksen (jäljempänä TE-keskus) maaseutuosastolle, jonka toimialueella maatilan talouskeskus tai tuotantorakennus sijaitsee tai jonka toimialueella viljelijän kotipaikka sijaitsee, jos maatilalla ei ole talouskeskusta tai tuotantorakennusta. Postitse palautettu hakemus katsotaan oikeaan aikaan palautetuksi, jos se on leimattu postissa viimeisenä hakupäivänä tai aiemmin. Hakija vastaa siitä, että oikein täytetty lomake liitteineen on työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolla määräajassa. B. LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN Sopimusta haettaessa tulee täyttää hakulomake numero 262 kahtena kappaleena. Viranomainen täyttää vastaanottomerkintöjen kaikki kohdat (lomakkeen tummennettu alue). Hakija täyttää lomakkeen muut kohdat. 1. Hakijaa koskevat tiedot Hakijan nimi, henkilötunnus/yhteisötunnus sekä tilatunnus ilmoitetaan. Jos tilalla ei ole tilatunnusta, sen saa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Myös postiosoite ja puhelinnumero ilmoitetaan. Näitä tarvitaan päätöksen postittamista varten sekä tilanteessa, jossa tietoja joudutaan tarkistamaan tai pyytämään puuttuvia tietoja. Jos kysymyksessä on yhtymä, kuolinpesä tai yksityisoikeudellinen yhteisö, ilmoitetaan, onko joku em. jäsenistä/osakkaista alle 65-vuotias sekä ko. henkilön nimi ja syntymäaika. Hakija ilmoittaa, onko hän antanut ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteisiin liittyvän sitoumuksen vuonna 2003, 2004, 2005 tai Jos hakija ei ole sitoumusta kyseisinä vuosina antanut, hakijan tulee antaa ympäristötukisitoumus mennessä lomakkeella 111 ja toimittaa se määräajassa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 2. Sopimusalaa koskevat tiedot Peltolohkot, joita hakemus koskee, yksilöidään lomakkeen kohdassa 2 ilmoittamalla vuonna 2007 jätettävän pinta-alatukihakemuksen peruslohkolomakkeen (Lnro 102A) lohkoista sopimuksen piiriin haettavien peruslohkojen nimet, tunnukset ja pintaalat Edelleen ilmoitetaan, onko lohko oma (O) vai vuokrattu (V). Sopimusalan on oltava vähintään 0,30 ha ja se voi koostua useammasta eri lohkosta siten, että kunkin lohkon on oltava kooltaan vähintään 0,05 ha alkavaan sopimukseen haettavat lohkot ilmoitetaan peruslohkolomakkeella 102A sekä omina kasvulohkoina kasvulohkolomakkeella (102B). Jos hakemus koskee aluetta, jolla ei ole peruslohkotunnusta, lohko on ilmoitettava peruslohkojen muutoslomakkeella (102C), jotta se saisi lohkotunnuksen alkavissa sopimuksissa lohkoja ei hakuvuonna ilmoiteta perus- eikä kasvulohkolomakkeella, vaan vasta seuraavana vuonna, kun sopimus on voimassa. Sopimukseen haettavat peruslohkot merkitään liitteenä olevaan liitekarttaan selvästi erottuvalla tavalla. 3. Haettu sopimus, sopimuskausi ja tukimäärä Sopimuskausi on viisi (5) vuotta ( tai ) tai kymmenen (10) vuotta ( tai ). Sopimuskausi voi alkaa vain silloin, jos alueella on voimassa oleva sopimus, joka päättyy Viljelijä voi itse valita, hakeeko 5-vuotista vai 10- vuotista sopimusta. Jos viljelijä hakee tilalleen sekä 5- että 10-vuotista sopimusta, ne on haettava omilla hakemuslomakkeilla. Viljelijälle maksetaan monivaikutteisen kosteikon hoidosta enintään 450 euroa vuodessa sopimukseen sisältyvältä hehtaarilta. Korvauksen suuruuteen vaikuttavat hankkeesta aiheutuvat kustannukset ja tulonmenetykset. Kohtuulliset suunnittelukustannukset voidaan sisällyttää hankkeen kokonaiskustannuksiin. Hakemuksessa tulee ilmoittaa sen vesistöalueen tai pohjavesialueen nimi ja numero, jolla haettu sopimusala sijaitsee. 4. Allekirjoitus Hakemus on aina allekirjoitettava. Allekirjoitus on edellytys sopimuksen teolle. Tarvittaessa hakemukseen liitetään valtakirjat ja rekisteröidystä yhteisöstä selvitys siitä, kenellä on nimenkirjoitusoikeus. 5. Liitteet Hakemuksen liitteenä on oltava erillinen suunnitelma. Suunnitelmassa on oltava vähintään seuraavat tiedot: 1) suunnitellun hankkeen yleiskuvaus ja tavoitteet; 2) suunnitelma-alueen kartta, johon on merkittävä ne peruslohkot, joita hakemus koskee; jos peruslohkot, joille sopimusta haetaan, ovat olemassa 262OH_

8 olevia peruslohkoja, suunnitelma-alueen karttana käytetään digitoituja peruslohkokarttoja; 3) yksilöidyt hoitotoimenpiteet sekä niiden toteutusaikataulu vuosittain; suunnitelman on sisällettävä selostus siitä, miten toimenpiteet edistävät sopimukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista; 4) laskelma toimenpiteiden kustannuksista, tulonmenetyksistä sekä alueen käytöstä mahdollisesti saatavasta taloudellisesta hyödystä; 5) arvio hankkeen vaikutuksista ympäristöön tai maisemaan; ja 6) jäljennös edellytetystä hoitopäiväkirjasta aiemmalta sopimuskaudelta, jos haettu alue tai sen osa on kuulunut aiemmin suunnitelmaa vaativaan sopimukseen. Sopimukseen haettavan alan on oltava hakijan hallinnassa koko sopimuskauden ajan. Jos alue on, vuokrattu, hakemukseen on liitettävä jäljennös vuokrasopimuksesta tai muusta sopimuksesta. Vuokrasopimuksen on oltava voimassa vähintään koko sopimuskauden. Myös litteet on toimitettava TE-keskuksen maaseutuosastolle viimeistään

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008 LUONNONHAITTAKORVAUKSEN SITOUMUSEHDOT 2008 1. SITOUMUS JA SEN ANTAMISEN EDELLY- TYKSET 1.1 Viljelijä ja maatila Luonnonhaittakorvausta voidaan maksaa tässä selvitetyt ehdot täyttävälle viljelijälle. Viljelijällä

Lisätiedot

21.3.2005 YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2005

21.3.2005 YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2005 21.3.2005 YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2005 1. TUKIKELPOISUUSPERUSTEET 1.1. Sitoutuminen Ympäristötukea voidaan maksaa tässä tarkoitetut ehdot täyttävälle viljelijälle edellyttäen, että tämä on toimittanut

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 8.5.2000

YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 8.5.2000 YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 8.5.2000 1. TUKIKELPOISUUSPERUSTEET 1.1. Sitoutuminen Ympäristötukea voidaan maksaa tässä tarkoitetut ehdot täyttävälle viljelijälle edellyttäen, että tämä on toimittanut kirjallisen

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2009 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2011 1 1. Sitoutuminen 1.1. Sitoutuminen järjestelmään 1.2. Sitoumuksen muutos ohjelmakauden vaihtuessa 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen

Lisätiedot

HAKUOPAS. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A

HAKUOPAS. Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A HAKUOPAS Haluatko viljelijätukihakumateriaalin vuonna 2014? Tee tilaus lomakkeella 101A 2013 Viimeinen palautuspäivä sähköisesti 30.4.2013 paperilomakkeilla 30.4.2013 Tilatuki Maatalouden ympäristötuki

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki VUODEN 2014 HAKUOHJEET Kansallinen uuhituki ISBN 978-952-453-808-4 (Painettu) ISSN 1797-402X (Painettu) ISBN 978-952-453-809-1 (Verkkojulkaisu) ISSN 1797-4429 (Verkkojulkaisu) Painopaikka: Edita Prima

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 333. Valtioneuvoston asetus. tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista

SISÄLLYS. N:o 333. Valtioneuvoston asetus. tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 N:o 333 340 SISÄLLYS N:o Sivu 333 Valtioneuvoston asetus tuettavan peltosalaojituksen laatuvaatimuksista ja tukikelpoisista enimmäiskustannuksista...

Lisätiedot

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010

MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN SITOUMUSEHDOT 2010 1 1. Sitoutuminen 2. Viljelijä ja maatila 3. Ikä 4. Vähimmäispinta-ala 5. Tukikelpoinen peltoala 5.1. Sitoumuksenalainen pinta-ala 5.2. Tukikelpoinen peltoala

Lisätiedot

1. Johdanto... 3. 2. Tuenhakijan muistilistat... 7. 3. Hakijan tukikelpoisuus... 10. 4. Aktiiviviljelijä... 17. 5. Tukien hakeminen...

1. Johdanto... 3. 2. Tuenhakijan muistilistat... 7. 3. Hakijan tukikelpoisuus... 10. 4. Aktiiviviljelijä... 17. 5. Tukien hakeminen... Hakuopas 2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto....................................... 3 2. Tuenhakijan muistilistat............................... 7 3. Hakijan tukikelpoisuus................................

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008

Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2008 Dnro 883/22/2008 Maaseutuviraston määräyskokoelma 31/08 Valtuutussäännökset: Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKIEN opas

YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKIEN opas YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKIEN opas Lietelannan sijoittaminen peltoon Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ohjeita Sisältö Maatalouden ympäristötuki perustuu Euroopan yhteisöjen neuvoston asetukseen

Lisätiedot

I ale Elinkeino-, liikenne- ja

I ale Elinkeino-, liikenne- ja I ale Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ^^"ct^cti4. I^1,,;2 ei // 1(7) SAVONLINNAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Olavinkatu 27 D 57130 SAVONLINNA Annettu postin kuljetettavaksi / / /,2o/ Y-tunnus 1100165-8

Lisätiedot

Pvm. Hakemus saapunut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 09.11.2010. Lausunnonantajan nimi ELY-keskus hankejaosto MYR hankeryhmä

Pvm. Hakemus saapunut elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 09.11.2010. Lausunnonantajan nimi ELY-keskus hankejaosto MYR hankeryhmä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus PL 156 60101 SEINÄJOKI VENESKOSKI-VIITALA SEURA VIITALANTIE 242 60640 ISOKOSKI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin PÄÄTÖS hanketuesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015. 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2015 34/2015 Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki Annettu Helsingissä 23 päivänä tammikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Monivaikutteisen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET. kosteikon hoito

Monivaikutteisen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET. kosteikon hoito Monivaikutteisen MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUET kosteikon hoito 2007 Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Maatalouden ympäristötukijärjestelmä perustuu

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 25.4.2014 Dnro 637/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 19/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Laki Euroopan unionin

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343. Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki. N:o 329 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 329 343 SISÄLLYS N:o Sivu 329 Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki... 885 330 Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun

Lisätiedot

KUITUPELLAVAN JA HAMPUN JALOSTUSTUKIOHJEET

KUITUPELLAVAN JA HAMPUN JALOSTUSTUKIOHJEET 2006 KUITUPELLAVAN JA HAMPUN JALOSTUSTUKIOHJEET MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ PL 30 00023 VALTIONEUVOSTO Puh. (09) 160 01 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1. Kuitutyypit... 3 1.2. Tuen saajat... 3 1.3.

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Nuorisoyksikkö 25.9.2012 VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 1. YLEISTÄ Nuorisolain 13 mukaan määräraha etsivään nuorisotyöhön varataan valtion budjettiin

Lisätiedot

YLEISKIRJE. Pvm 17.7.1997

YLEISKIRJE. Pvm 17.7.1997 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERiÖ PL232 00171 Helsinki YLEISKIRJE Pvm 17.7.1997 Dnro 2908/01/97 Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmanro 111/97 Maaseutuelinkeinopiirit, kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätiedot

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA

OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA 1 Lnro 2340A OHJE TELEYRITYKSELLE LAAJAKAISTAHANKKEEN TUEN HAKEMISESTA ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSESTA Koskee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan myönnetyistä lisävaroista rahoitettavia

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaatioiden hyväksyminen... 7 2.1 Yleistä... 7 2.2 Hyväksynnän hakeminen... 8 2.3 Hyväksyttävät

Lisätiedot

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet Sika- ja siipikarjatalouden Etelä-Suomen tuki, pohjoinen kotieläintuki, sikaja siipikarjatalouden pohjoinen tuki sekä sikatalouden kriisituki Sisällysluettelo

Lisätiedot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot

HAKUOPAS. Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot HAKUOPAS Hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiot Sisältö 2 Yhteystiedot... 5 1 Johdanto... 6 2 Tuottajaorganisaation hyväksyminen... 7 2.1 Hyväksymisen yleiset edellytykset... 7 2.2 Hakemus tuottajaorganisaation

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2010 MANNER-SUOMESSA

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2010 MANNER-SUOMESSA 1 LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2010 MANNER-SUOMESSA 1. Sitoutuminen Viljelijä Luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa (jäljempänä LFA-lisäosa) voidaan maksaa LFA-lisäosan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 494. Valtioneuvoston asetus. valtioneuvoston ohjesäännön 25 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 494. Valtioneuvoston asetus. valtioneuvoston ohjesäännön 25 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 494 501 SISÄLLYS N:o Sivu 494 Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön 25 :n muuttamisesta... 1515 495 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankkeen nimi: Kuutoskaupunkien avoimet innovaatioalustat kä... Päätös Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Päätöksen tila: Voimassa 1 (11) 14.4.2015 EURA 2014/1688/09 02 01

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 804. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun asetuksen 11 ja 17 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 804. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun asetuksen 11 ja 17 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2000 N:o 804 810 SISÄLLYS N:o Sivu 804 Valtioneuvoston asetus poliisikoulutuksesta annetun asetuksen 11 ja 17 :n muuttamisesta... 2097

Lisätiedot