HAKEMUS MONIVAIKUTTEISEN KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKEMUS MONIVAIKUTTEISEN KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI"

Transkriptio

1 työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto Hakemus toimitetaan liitteineen kahtena kappaleena TE-keskuksen maaseutuosastolle viimeistään HAKEMUS MONIVAIKUTTEISEN KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKI Työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosaston merkinnät Dnro Tallentajan nimikirjaimet ja pvm. Lnro 262 Tallennuksen tarkastajan nimikirjaimet ja pvm. Vakuutus tarkastusluetteloiden mukaisesta tarkastuksesta. Allekirjoitus ja nimenselvennys Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. HAKIJAA JA TILAA KOSKEVAT TIEDOT Hakijan nimi Henkilötunnus / Y-tunnus Tilatunnus Jakeluosoite Postinumero ja -toimipaikka Pankkiyhteys (rahalaitoksen nimi ja tilinumero) Puhelinnumero(t) (myös suuntanumero) Hakija on luonnollinen henkilö kuolinpesä maatalousyhtymä muu, mikä Hakija on antanut maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteisiin liittyvän sitoumuksen v. 2003, 2004, 2005 tai Ko. vuosi Hakija sitoutuu antamaan viimeistään ympäristötukisitoumuksen lomakkeella nro SOPIMUSALAA KOSKEVAT TIEDOT 1.5. alkavaan sopimukseen haetut lohkot tulee ilmoittaa myös vuosittaisella tukihakemuksen lomakkeella 102A, 102B ja uudet lohkot myös lomakkeella 102C. Sopimusta haetaan seuraaville peltolohkoille omaa vuokrattua *) hallintasopimuksella Yhteensä Tilallaonpeltoa ha ha ha ha *) vuokrasopimus voimassa vähintään koko sopimuskauden pellon ulkopuoliselle alueelle Jokaisesta alueesta on muodostettava oma peruslohkonsa Peruslohkon nimi Tunnus Pinta-ala, ha **) Peruslohkon nimi Tunnus Pinta-ala, ha **) Haettu sopimusala yhteensä ha **) Merkitse pinta-alan jälkeen, onko lohko oma (O) vai vuokrattu (V). Peruskarttalehden numero(t) 3. HAETTU SOPIMUS, SOPIMUSKAUSI JA KORVAUS 5-vuotinen sopimus monivaikutteisen kosteikon hoidosta (valitaan vain yksi, sillä eripituisia ja -tyyppisiä sopimuksia on haettava eri hakemuslomakkeilla) Sopimuskausi haetaan alkavaksi TAI vuotinen sopimus monivaikutteisen kosteikon hoidosta (Sopimuskausi voi alkaa vain, jos voimassa oleva sopimus päättyy Tällöin uusi sopimus korvaa aiemman sopimuksen.) 262_ Toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset ja tulonmenetykset, joista vähennetty mahdolliset hyödyt, yhteensä koko sopimuskauden (5 tai 10 vuotta) ajalta euroa Haetun sopimusalan sijainti: Vesistöalueen nimi ja numero Pohjavesialueen nimi ja numero

2 4. SITOUMUS JA ALLEKIRJOITUS Sitoudun tämän hakemuksen hyväksymisellä tehtävän monivaikutteisen kosteikon hoitoa koskevan sopimuksen sopimusehtojen noudattamiseen ja liitteenä olevan suunnitelman toimenpiteiden toteuttamiseen. Erityistukisopimuksia voidaan vuonna 2007 tehdä valtion vuoden 2007 talousarvion määrärahan puitteissa. Paikka ja aika Allekirjoitus (jos hakijana yhteisö, yhtymä tai kuolinpesä kaikkien allekirjoitukset tai valtakirjat) MAKSATUSTA ON HAETTAVA VUOSITTAIN. LIITTEET lohkokartta suunnitelmakartta kpl suunnitelmaselostus vuokra- tai muu sopimus (oltava voimassa koko sopimuskauden) hoitopäiväkirja

3 MONIVAIKUTTEISEN KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT Lnro Sopimuksen kohde ja sopijaosapuolet Sopimus voidaan tehdä pellosta tai muusta alasta. Sopimukseen haettavan peltoalan on oltava ympäristötuessa tukikelpoista. Sopimuksessa on määriteltävä ne peruslohkot, joita sopimus koskee. Jos sopimukseen sisällytetään peruslohkon osa, muodostetaan sopimusalasta oma peruslohko. Jos alue tai osa siitä on vuokrattu, sopimus voi koskea myös näitä alueita sillä edellytyksellä, että vuokrasopimus on voimassa vähintään koko sopimuskauden. Sopimusalueen osaksi voidaan hyväksyä yksittäinen peltoala tai muu kuin peltoala, jos se on vähintään 0,05 hehtaaria. Sopimuksen tekemisen edellytyksenä on, että sopimukseen sisällytettävä ala yhteensä on vähintään 0,30 hehtaaria. Ohjeet sopimuslohkojen ilmoittamisesta vuosittaisessa pinta-alatukea koskevassa hakemuksessa annetaan ko. tuen hakuohjeessa. Sopimuksen tekevät viljelijä ja sen työvoima- ja elinkeinokeskuksen (jäljempänä: TE-keskus) maaseutuosasto, jonka toimialueella maatilan talouskeskus tai tuotantorakennus sijaitsee tai jonka toimialueella viljelijän kotipaikka sijaitsee, jos maatilalla ei ole talouskeskusta tai tuotantorakennusta. 2. Sopimuksen edellytykset Sopimus voidaan tehdä ja tukea maksaa sopimuskauden aikana viljelijälle, - jolla on vähintään kolme hehtaaria sellaista peltoa, joka on tukikelpoista ympäristötuessa, tai - jolla on puutarhatilalla puutarhakasvien viljelyksessä olevaa tukikelpoista peltoalaa vähintään puoli hehtaaria vuosittain koko sopimuskauden ajan, - joka tai jonka puoliso on sopimuksen tekemistä edeltävän vuoden joulukuun 31. päivänä vähintään 18-vuotias, mutta ei yli 65-vuotias. Alle 18- vuotiaan kanssa voidaan tehdä sopimus vain, jos hän on solminut avioliiton tai jos hän harjoittaa maatilataloutta yhteisomistajana yhdessä vanhempiensa kanssa tai ikää koskevasta vaatimuksesta poikkeamiseen on muita erityisiä syitä. Jos kysymyksessä on useamman viljelijän yhdessä harjoittama maatilatalous tai yhteisömuodossa harjoitettava maatilatalous, voidaan sopimus tehdä sillä edellytyksellä, että näiden osalta vähintään yksi viljelijä, yhtiömies, jäsen tai osakas täyttää ikää koskevan edellytyksen. Ikäedellytys ei koske julkisoikeudellisia yhteisöjä, yhdistystä, säätiötä, koulutilaa ja vankilatilaa. Erityistukea koskeva sopimus voidaan tehdä ja erityistukea maksaa vain, jos viljelijä on sitoutunut vuosina tai sitoutuu vuonna 2007 maatalouden ympäristötukijärjestelmään. Koska tilalla on koko erityistukisopimuksen voimassaoloajan oltava maatalouden ympäristötukisitoumus, viljelijän on sitouduttava noudattamaan uudelleen ympäristötuen ehtoja tai vastaavia toimenpiteitä ympäristötuen edellyttämällä tavalla, jos sitoumuksen voimassaolo päättyy kesken sopimuskauden. Jos sopimuskausi vielä jatkuu viljelijän ollessa yli 65- vuotias ja em. sitoumus päättyy viljelijän on sitouduttava noudattamaan ympäristötuen ehtoja tai vastaavia toimenpiteitä ympäristötuen edellyttämällä tavalla, vaikka yli 65-vuotias ei voi enää antaa varsinaista ympäristötukisitoumusta. 3. Sopimuskausi Hakemus ja TE-keskuksen maaseutuosaston erillinen päätös muodostavat sopimuksen. Sopimus on tehty, kun TE-keskuksen maaseutuosasto on erillisellä päätöksellään hyväksynyt hakemuksen. Sopimus tulee voimaan sopimuskauden alkaessa. Sopimuskausi alkaa vuonna 2007 tehtävien sopimusten osalta Sopimuskausi voi kuitenkin alkaa , jos alueella on voimassaoleva sopimus, joka päättyy Sopimuskausi on monivaikutteisen kosteikon hoitoa koskevassa sopimuksessa viisi (5) vuotta ( tai ) tai kymmenen vuotta ( tai ). 4. Sopimus Sopimuksessa monivaikutteisen kosteikon hoidosta tuen saaja sitoutuu hoitamaan maatalouden ympäristötuesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (760/1995) tai luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (644/2000) tarkoitetun sopimuksen mukaisesti perustettua tai vesiensuojelullisesti muutoin hyväksytysti perustettua kosteikkoa suunnitelman mukaisesti. Sopimus voidaan tehdä vain sellaisilla alueilla, joilla peltoja on yli 20 % vesistön tai valtaojan valumaalueesta. Sopimus voidaan tehdä vain Suomenlahteen, Saaristomereen tai Selkämereen laskevien jokivesistöjen sekä sellaisten järvien valumaalueilla, joilla sopimuksella voidaan merkittävästi pienentää maatalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta ja lisätä maatalousalueiden luonnon monimuotoisuutta sekä edistää riista-, kala- tai raputaloutta. Sopimus voidaan tehdä myös kohteista, joilla maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (760/1995) mukaisen sopimuksen voimassaolo päättyy TE-keskuksen tekemän päätöksen perusteella ennen tässä tarkoitetun sopimuksen sopimuskauden alkamista tai joilla maatalouden ympäristötuesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (644/2000) tarkoitettu vastaava erityistukisopimus päättyy. Laskeutusaltaan, kosteikon ja tulvaniityn hoito on toteutettava erillisen suunnitelman mukaisesti. So- 262eh_

4 pimus on tehtävä kosteikon alle jääneestä peltoalasta tai muusta hoitotoimen kohteena olevasta maa-alasta riittävine reuna-alueineen. Vuotuisia hoitotoimenpiteitä ovat muun muassa lietteen poisto, padon hoitotoimet tai kosteikon ja sen reunaalueiden kasvillisuuden niitto ja poiskuljetus. Hoitotoimien yhteydessä korjattu kasvimassa voidaan käyttää hyödyksi tai toteuttaa hoitotoimenpiteet esimerkiksi laiduntamalla, mikäli siihen ei ole vesiensuojelullista tai muuta estettä. 5. Sopimuksen toimenpiteet ja niiden hyväksyminen Hakemuksen liitteenä on oltava erillinen suunnitelma. Suunnitelmassa on oltava vähintään seuraavat tiedot: 1) suunnitellun hankkeen yleiskuvaus ja tavoitteet; 2) suunnitelma-alueen kartta, johon on merkittävä ne peruslohkot, joita hakemus koskee; jos peruslohkot, joille sopimusta haetaan, ovat olemassa olevia peruslohkoja, suunnitelma-alueen karttana käytetään digitoituja peruslohkokarttoja; 3) yksilöidyt hoitotoimenpiteet sekä niiden toteutusaikataulu vuosittain; suunnitelman on sisällettävä selostus siitä, miten toimenpiteet edistävät sopimukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista; 4) laskelma toimenpiteiden kustannuksista, tulonmenetyksistä sekä alueen käytöstä mahdollisesti saatavasta taloudellisesta hyödystä; 5) arvio hankkeen vaikutuksista ympäristöön tai maisemaan; ja 6) jäljennös edellytetystä hoitopäiväkirjasta aiemmalta sopimuskaudelta, jos haettu alue tai sen osa on kuulunut aiemmin suunnitelmaa vaativaan sopimukseen. TE-keskuksen maaseutuosasto käsittelee hakemuksen ja suunnitelman. Jos viljelijän hakemuksen liitteenä olevassa suunnitelmassa esittämiin toimenpiteisiin tehdään muutoksia, viljelijää on kuultava ennen sopimuksen tekemistä. Hakemus ja TE-keskuksen maaseutuosaston erillinen päätös muodostavat sopimuksen. Sopimus on tehty, kun TE-keskuksen maaseutuosasto on erillisellä päätöksellään hyväksynyt hakemuksen. Sopimuksessa viljelijä sitoutuu tekemään tarkastetun suunnitelman mukaiset toimenpiteet siinä määritellyssä aikataulussa sekä noudattamaan viljelyä koskevia siinä määriteltyjä rajoituksia. Toimenpiteet on aloitettava jokaisella sopimukseen sisältyvällä lohkolla ensimmäisenä sopimusvuotena, ellei hyväksytty suunnitelma muuta edellytä. Sopimusalueella toteutettavista toimenpiteistä on pidettävä hoitopäiväkirjaa. Hoitopäiväkirjaan on kirjattava vähintään lohkon nimi, tunnus ja pinta-ala sekä vuosittaiset toimenpiteet, niiden toteuttamisajat ja niiden vaikutukset ympäristöön. Muistiinpanot on säilytettävä tilalla koko sopimuskauden ja tarvittaessa esitettävä TE-keskuksen maaseutuosaston valvontaa suorittavalle viranomaiselle. 6. Erityistuen määrä Viljelijälle maksetaan erityistukea vuosittain enintään 450 euroa sopimukseen sisältyvältä hehtaarilta. Sopimukseen hyväksyttävä toteutettava toimenpide ja siitä aiheutuva kustannus voidaan hyväksyä edellyttäen, että toimenpide on perusteltu sopimuksen tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Kustannuksena voidaan hyväksyä edullisimman toteutustavan mukainen kustannus. Kohtuulliset suunnittelukustannukset ja hoitopäiväkirjan pitämisestä aiheutuvat kustannukset voidaan sisällyttää suunnitelmaan perustuvan sopimuksen kokonaiskustannuksiin. Jos sopimukseen haetun alueen käytöstä saadaan taloudellista hyötyä sadonkorjuun tai muun sadon hyötykäytön kautta, lukuun ottamatta metsätaloudesta saatavaa hyötyä, on tämä hyöty otettava huomioon sopimuksen perusteella maksettavan erityistuen suuruudessa. Tulonmenetyksen laskemisen vertailukohtana käytetään toimenpiteen soveltamiskohteen käyttöä täydentävien ehtojen mukaisesti. Vain ohjelmakauden aikana muodostuneet kustannukset voidaan hyväksyä suunnitelmaan perustuvan sopimuksen kustannuksiksi. Erityistuen määrään vaikuttaa se, jos suunnitelluista toimenpiteistä jo maksetaan muuhun Euroopan yhteisön tukijärjestelmään kuuluvaa tukea. Toimenpiteille, joille maksetaan jo tällaista tukea, ei voida maksaa erityistukea. Erityistuen määrä todetaan päätöksessä, jonka TEkeskuksen maaseutuosasto antaa erityistukihakemuksesta. 7. Erityistuen vuosittaisen maksun hakeminen ja maksaminen Maatalouden ympäristötuen erityistuen maksatusta on haettava vuosittain. Hakemus on tehtävä joko vuosittaisessa pinta-alatukea koskevassa hakemuksessa tai, jos viljelijä ei hae pinta-alatukea koskevassa hakemuksessa tarkoitettuja tukia, maksatusta on haettava erikseen. Viljelijän on toimitettava tässä tarkoitettu hakemus asianomaiseen TEkeskukseen viimeistään vuosittaisen pinta-alatukea koskevan hakemuksen viimeisenä jättöpäivänä. Erityistuki voidaan maksaa sopimuskauden aikana kerran jokaiselta sopimusvuodelta ja enintään niin monta kertaa kuin on sopimusvuosien lukumäärä. Jos sopimuskausi alkaa , erityistuki maksetaan ensimmäisen kerran aikaisintaan seuraavan vuoden syyskuussa. Jos hakemus myöhästyy, tuki alenee yhdennetyn järjestelmän säädösten mukaisesti. Hakemus voi myöhästyä enintään 25 kalenteripäivää, jonka aikana tuki vähenee 1 %/työpäivä. Jos hakemus

5 myöhästyy yli 25 kalenteripäivää, tukea ei makseta. Samalla tavalla menetellään 1. sopimusvuoden tuen maksamisen suhteen, jos sopimuksen tekemistä koskeva hakemus on myöhästynyt. Jos vuosittaista maksatusta ei haeta, se katsotaan sopimuksesta luopumiseksi, ellei maksatushakemus ole jäänyt tekemättä säädösten tarkoittaman ylivoimaisen esteen vuoksi. Erityistukea voidaan maksaa lohkon osalta silloin, kun sen pinta-ala on vähintään 0,05 hehtaaria. Tuen maksamisen edellytyksenä on, että maksettavan tuen määrä sopimusvuodelta on vähintään 100 euroa. Pinta-alatukea koskevassa hakemuksessa annettavien tietojen sekä TE-keskuksen valvomien tilojen osalta valvontatietojen perusteella todetaan vuosittainen tukeen oikeutettu pinta-ala. Erityistuki voidaan maksaa vuosittain aikaisintaan sen jälkeen, kun tilalla on tehty mahdolliset valvonnat ja kyseessä olevan erityistukisopimuksen ehtoja on noudatettu. Jos viljelijä on pinta-alatukea koskevalla hakemuksella ottanut uuden digitoidun pinta-alan käyttöönsä, viljelijän katsotaan samalla hyväksyneen uuden pinta-alan käyttämisen myös sopimuksen maksatuksessa. 8. Sopimuksen tarkentaminen Sopimuksen mukaisia toimenpiteitä voidaan tarvittaessa tarkentaa sopimuksen voimassaoloaikana, jotta sopimukselle asetetut tavoitteet eivät vaarantuisi. Tarkentaminen voidaan tehdä tuen saajan hakemuksesta tai TE-keskuksen aloitteesta ennen seuraavan sopimusvuoden alkua. Tarkentamista on haettava kirjallisesti TE-keskuksesta. Ennen tarkentamisen tekemistä tuen saajaa ja alueellista ympäristökeskusta on kuultava asiasta. Tarkennuksen johdosta voi maksettavan erityistuen määrä muuttua. TE-keskuksen sopimuksen tarkentamista koskevasta päätöksestä voi valittaa. 9. Sopimuksen siirtäminen Sopimus voidaan siirtää, jos sen kohteena olevan alueen omistus- tai hallintaoikeus luovutetaan sellaiselle taholle, joka täyttää tuen saajaa koskevat edellytykset. Lisäksi sopimus voidaan edellä tarkoitetuilla ehdoilla siirtää sopimuksen kohteena olevan maatilan osan tai muun alueen osan luovutuksen yhteydessä, jollei tuelle asetetuista tavoitteista muuta johdu. Ympäristöllisistä syistä tai, jos siirtohakemuksen syynä on sopimusalueen jakaminen perinnönjaon, osituksen tai yhtymän purkamisen vuoksi, voidaan sopimusalueen osan siirto tai koko sopimuksen siirto osina hyväksyä. Siirtotapauksessa jatkavan tuen saajan on noudatettava kyseessä olevaa sopimusta aiemman sopimuksen jäljellä oleva sopimusaika. Sopimuksen siirtämistä on haettava 10 työpäivän kuluessa omistus- tai hallintaoikeuden siirtymisestä lomakkeella nro 160 TE-keskuksen maaseutuosastolta. Maatilan tai sen osan omistus- tai hallintaoikeuden siirtymisen ja siitä johtuvan sopimuksen siirtämisen vuoksi ei maksettua erityistukea peritä takaisin. 10. Sopimuksesta luopuminen Jos viljelijä luopuu koko sopimuksesta ennen sopimuskauden päättymistä, maksettu erityistuki peritään takaisin. Jos kuitenkin viljelijän 5-vuotinen sopimus on ollut voimassa kolme vuotta tai 10- vuotinen sopimus on ollut voimassa kuusi vuotta ja viljelijä luopuu koko tilan myynnin kautta tai muutoin kokonaan maatalouden harjoittamisesta, ei erityistukea peritä takaisin. Myös silloin, jos sopimuksesta luopumisen syynä on ylivoimainen este, ei erityistukea peritä takaisin. Ylivoimaisiksi esteiksi voidaan katsoa seuraavat tapaukset: a) viljelijällä on todettu vakava sairaus b) viljelijä siirtyy täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle, osa-aikaeläkkeelle tai varhennetulle vanhuuseläkkeelle c) viljelijällä on todettu maatalouden harjoittamiseen liittyvä ammattitauti d) tukikelpoisen peltoalan hallinta menetetään kiinteistönmuodostamislain (554/1995) 88 :ssä tarkoitetun uusjaon yhteydessä tai muusta viljelijän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä, jota ei ole voitu ennakoida sopimuksen antamishetkellä e) tuensaaja, joka on jo täyttänyt huomattavan osan sopimuksestaan, luopuu lopullisesti maataloustuotannosta, eikä ole tarkoituksenmukaista, että seuraaja jatkaa sopimusta f) tuensaajan kuolema g) tuensaajan pitkäaikainen kyvyttömyys harjoittaa ammattiaan h) maatilan merkittävän osan pakkolunastus, jos kyseinen pakkolunastus ei ollut ennakoitavissa sopimuksen tekopäivänä i) tilan maihin merkittävällä tavalla vaikuttava vakava luonnonmullistus j) kotieläintuotantoon tarkoitettujen tilan rakennusten tuhoutuminen onnettomuudessa k) eläinkulkutauti, joka vaikuttaa tuottajan koko karjaan tai osaan siitä Hakijan on esitettävä ylivoimaisesta esteestä tyydyttävät todisteet kirjallisesti. Esimerkiksi työkyvyttömyyseläkkeen osalta tällainen on lääkärinlausunto hakijan terveydentilasta. Sopimuksesta luopumista koskeva ilmoitus kuten myös ilmoitus ylivoimaisten esteiden aiheuttamasta sopimuksesta luopumisesta on tehtävä kirjallisesti TE-keskuksen maaseutuosastolle ennen luopumista ja ylivoimaisen esteen osalta viipymättä ja viimeistään 10 työpäivän kuluessa siitä, kun viljelijän tai hänen oikeudenomistajansa on mahdollista tehdä tässä tarkoitettu ilmoitus.

6 Jos viljelijälle maksettu erityistuki peritään takaisin, takaisin perittävälle määrälle laskettavaan korkoon sovelletaan maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992, muut. 726/2000 ja 1345/2003) 7 :ää siten, että korko lasketaan 6 prosentin vuotuisen koron mukaan tuen takaisinperintäpäätöksen tiedoksisaantipäivästä lukien. Jos takaisinperintää ei ensimmäisessä kappaleessa selvitetyistä syistä johtuen tehdä, erityistuki maksetaan sopimuksen voimassaoloaikaa vastaavasti. Jos kyseisen vuoden erityistuki on maksettu ennen sopimuksesta luopumista ja viljelijä luopuu sopimuksesta koko tilan myynnin kautta tai muutoin luopuessaan maatalouden harjoittamisesta kokonaan kolmen vuoden jälkeen, jos kyseessä on 5-vuotinen sopimus tai kuuden vuoden jälkeen, jos kyseessä on 10- vuotinen sopimus, viljelijän on palautettava se osuus, joka ei vastaa sopimuksen voimassaoloaikaa. Jos viljelijä luopuu sopimuksesta ennen sopimuskauden päättymistä, uutta erityistukisopimusta ei tehdä ennen kuin kaksi vuotta on kulunut luopumisesta. Tämä koskee myös tapauksia, joissa vuosittainen maksatus on jäänyt hakematta, jolloin tilanne katsotaan sopimuksesta luopumiseksi. 11. Sopimuksen purkaminen ja erityistuen takaisinperiminen Purkaminen TE-keskuksen maaseutuosasto voi purkaa sopimuksen ja asettaa viljelijälle kahden vuoden karenssin, jos sopimuksen tehnyt viljelijä on antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, salannut sopimuksen tekemiseen olennaisesti vaikuttavia seikkoja tai antanut niistä olennaisessa kohdassa virheellisen tiedon taikka jos hän tai maatilan myöhempi omistaja ei noudata sopimuksen ehtoja. Takaisinperiminen Virheellisesti tai perusteetta maksettu tuki peritään takaisin, jos tuen myöntämisen tai maksamisen edellytykset eivät ole täyttyneet, hakija ei ole noudattanut tuen ehtoja, tai hän on antanut sellaisen virheellisen tai puutteellisen tiedon, joka on olennaisesti vaikuttanut tuen myöntämiseen tai maksamiseen, tuen saaja kieltäytyy avustamasta tarkastuksessa tai Euroopan yhteisön lainsäädäntö tätä edellyttää. Jos hakija on saanut tukea perusteettomasti tai enemmän kuin hänelle olisi voitu myöntää, voi tuen myöntänyt viranomainen päättää perusteettomasti tai liikaa myönnetyn määrän takaisin perimisestä. Jos tuen saajalta peritään takaisin perusteettomasti tai liikaa myönnetty määrä, voidaan takaisin perittävälle määrälle määrätä korkoa kuuden prosentin vuotuisen koron mukaan. Korko lasketaan sen ajan perusteella, joka kuluu takaisinperintäpäätöksen tiedoksi saannin ja joko tosiasiallisen palautuksen tai, jos maksu on vähennetty myöhemmin maksettavasta erästä, vähennyksen välillä. Periminen toimitetaan siinä järjestyksessä kuin verojen ulosotosta on säädetty. 12. Tuen saajan ilmoitusvelvollisuus Tuen saaja on velvollinen antamaan tuen myöntävälle TE-keskuksen maaseutuosastolle tuen myöntämisen ja maksamisen edellytyksiä koskevat oikeat ja riittävät tiedot. Tuen hakijan on viipymättä ja viimeistään 10 työpäivän kuluessa ilmoitettava tuen myöntäneelle TEkeskuksen maaseutuosastolle sellaisesta tuen saajaa, tai tuettavaa toimintaa koskevista olosuhteiden muutoksista, joka saattaa vaikuttaa tuen määrään taikka aiheuttaa tuen takaisinperimisen tai lakkauttamisen. Tässä tarkoitettuja muutoksia ovat esimerkiksi koko tilan tai sen osan myynti tai vuokraus toiselle viljelijälle. 13. Asiakirjojen säilyttäminen Tue ehtoihin liittyvät asiakirjat muistiinpanot ja todistukset on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan sopimuskauden päättymisestä. 14. Valvonta ja seuraamukset Tukea valvovilla viranomaisilla on oikeus tehdä tuen myöntämiseen, maksamiseen ja käyttöön liittyvien edellytysten ja ehtojen noudattamisen valvonnassa tarvittavia, tuen myöntäjiin ja saajiin kohdistuvia tarkastuksia. Tuen saaja on velvollinen korvauksetta esittämään tarkastusta suorittavalle kaikki tukeen liittyvät asiakirjat ja muutoinkin avustamaan tarkastuksessa. Tarkastusta suorittavalla on oikeus valvontatehtävän edellyttämässä laajuudessa tarkastaa tuen saajan tuen kohteena olevat alueet sekä muut tuen myöntämisen ja maksamisen edellytykset. Tarkastuksessa tulee kuitenkin ottaa huomioon kotirauha. Tukea voidaan alentaa tai tuki voidaan jättää maksamatta, jos Euroopan yhteisön lainsäädäntö tätä edellyttää tai jos tuen hakija on jättänyt noudattamatta sopimukseen perustuvia tuen ehtoja. Tehtävän vähennyksen määrään vaikuttavat tuen ehtoja koskevan laiminlyönnin vakavuus, laajuus sekä kesto. Jos noudattamatta jättäminen johtuu tahallisista sääntöjenvastaisuuksista, hakija suljetaan tuen ulkopuolelle kyseisen ja seuraavan vuoden ajaksi (kahden vuoden karenssi). Jos valvonnassa todetaan, että viljelijä ei ole noudattanut sopimusehtoja, lohkon viljelytapa ei täytä ympäristötuen perustoimenpiteiden tai hyvän maatalouskäytännön ehtoja tai että sopimuksen mukaisissa pinta-aloissa on virheitä, voidaan viljelijälle maksettavaa erityistukea vähentää siten kuin siitä erikseen säädetään. 15. Muutoksenhaku TE-keskuksen maaseutuosaston päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan.

7 Lnro 262 HAKUOHJEET (Monivaikutteisen kosteikon hoito) A. LOMAKKEEN PALAUTTAMINEN Lomake jätetään vaadittuine liitteineen vuonna 2007 tehtävien sopimusten osalta viimeistään sen työvoima- ja elinkeinokeskuksen (jäljempänä TE-keskus) maaseutuosastolle, jonka toimialueella maatilan talouskeskus tai tuotantorakennus sijaitsee tai jonka toimialueella viljelijän kotipaikka sijaitsee, jos maatilalla ei ole talouskeskusta tai tuotantorakennusta. Postitse palautettu hakemus katsotaan oikeaan aikaan palautetuksi, jos se on leimattu postissa viimeisenä hakupäivänä tai aiemmin. Hakija vastaa siitä, että oikein täytetty lomake liitteineen on työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolla määräajassa. B. LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN Sopimusta haettaessa tulee täyttää hakulomake numero 262 kahtena kappaleena. Viranomainen täyttää vastaanottomerkintöjen kaikki kohdat (lomakkeen tummennettu alue). Hakija täyttää lomakkeen muut kohdat. 1. Hakijaa koskevat tiedot Hakijan nimi, henkilötunnus/yhteisötunnus sekä tilatunnus ilmoitetaan. Jos tilalla ei ole tilatunnusta, sen saa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Myös postiosoite ja puhelinnumero ilmoitetaan. Näitä tarvitaan päätöksen postittamista varten sekä tilanteessa, jossa tietoja joudutaan tarkistamaan tai pyytämään puuttuvia tietoja. Jos kysymyksessä on yhtymä, kuolinpesä tai yksityisoikeudellinen yhteisö, ilmoitetaan, onko joku em. jäsenistä/osakkaista alle 65-vuotias sekä ko. henkilön nimi ja syntymäaika. Hakija ilmoittaa, onko hän antanut ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteisiin liittyvän sitoumuksen vuonna 2003, 2004, 2005 tai Jos hakija ei ole sitoumusta kyseisinä vuosina antanut, hakijan tulee antaa ympäristötukisitoumus mennessä lomakkeella 111 ja toimittaa se määräajassa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. 2. Sopimusalaa koskevat tiedot Peltolohkot, joita hakemus koskee, yksilöidään lomakkeen kohdassa 2 ilmoittamalla vuonna 2007 jätettävän pinta-alatukihakemuksen peruslohkolomakkeen (Lnro 102A) lohkoista sopimuksen piiriin haettavien peruslohkojen nimet, tunnukset ja pintaalat Edelleen ilmoitetaan, onko lohko oma (O) vai vuokrattu (V). Sopimusalan on oltava vähintään 0,30 ha ja se voi koostua useammasta eri lohkosta siten, että kunkin lohkon on oltava kooltaan vähintään 0,05 ha alkavaan sopimukseen haettavat lohkot ilmoitetaan peruslohkolomakkeella 102A sekä omina kasvulohkoina kasvulohkolomakkeella (102B). Jos hakemus koskee aluetta, jolla ei ole peruslohkotunnusta, lohko on ilmoitettava peruslohkojen muutoslomakkeella (102C), jotta se saisi lohkotunnuksen alkavissa sopimuksissa lohkoja ei hakuvuonna ilmoiteta perus- eikä kasvulohkolomakkeella, vaan vasta seuraavana vuonna, kun sopimus on voimassa. Sopimukseen haettavat peruslohkot merkitään liitteenä olevaan liitekarttaan selvästi erottuvalla tavalla. 3. Haettu sopimus, sopimuskausi ja tukimäärä Sopimuskausi on viisi (5) vuotta ( tai ) tai kymmenen (10) vuotta ( tai ). Sopimuskausi voi alkaa vain silloin, jos alueella on voimassa oleva sopimus, joka päättyy Viljelijä voi itse valita, hakeeko 5-vuotista vai 10- vuotista sopimusta. Jos viljelijä hakee tilalleen sekä 5- että 10-vuotista sopimusta, ne on haettava omilla hakemuslomakkeilla. Viljelijälle maksetaan monivaikutteisen kosteikon hoidosta enintään 450 euroa vuodessa sopimukseen sisältyvältä hehtaarilta. Korvauksen suuruuteen vaikuttavat hankkeesta aiheutuvat kustannukset ja tulonmenetykset. Kohtuulliset suunnittelukustannukset voidaan sisällyttää hankkeen kokonaiskustannuksiin. Hakemuksessa tulee ilmoittaa sen vesistöalueen tai pohjavesialueen nimi ja numero, jolla haettu sopimusala sijaitsee. 4. Allekirjoitus Hakemus on aina allekirjoitettava. Allekirjoitus on edellytys sopimuksen teolle. Tarvittaessa hakemukseen liitetään valtakirjat ja rekisteröidystä yhteisöstä selvitys siitä, kenellä on nimenkirjoitusoikeus. 5. Liitteet Hakemuksen liitteenä on oltava erillinen suunnitelma. Suunnitelmassa on oltava vähintään seuraavat tiedot: 1) suunnitellun hankkeen yleiskuvaus ja tavoitteet; 2) suunnitelma-alueen kartta, johon on merkittävä ne peruslohkot, joita hakemus koskee; jos peruslohkot, joille sopimusta haetaan, ovat olemassa 262OH_

8 olevia peruslohkoja, suunnitelma-alueen karttana käytetään digitoituja peruslohkokarttoja; 3) yksilöidyt hoitotoimenpiteet sekä niiden toteutusaikataulu vuosittain; suunnitelman on sisällettävä selostus siitä, miten toimenpiteet edistävät sopimukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista; 4) laskelma toimenpiteiden kustannuksista, tulonmenetyksistä sekä alueen käytöstä mahdollisesti saatavasta taloudellisesta hyödystä; 5) arvio hankkeen vaikutuksista ympäristöön tai maisemaan; ja 6) jäljennös edellytetystä hoitopäiväkirjasta aiemmalta sopimuskaudelta, jos haettu alue tai sen osa on kuulunut aiemmin suunnitelmaa vaativaan sopimukseen. Sopimukseen haettavan alan on oltava hakijan hallinnassa koko sopimuskauden ajan. Jos alue on, vuokrattu, hakemukseen on liitettävä jäljennös vuokrasopimuksesta tai muusta sopimuksesta. Vuokrasopimuksen on oltava voimassa vähintään koko sopimuskauden. Myös litteet on toimitettava TE-keskuksen maaseutuosastolle viimeistään

HAKEMUS MONIVAIKUTTEISEN KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI

HAKEMUS MONIVAIKUTTEISEN KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI ELY-keskus Hakemus toimitetaan liitteineen kahtena kappaleena ELY-keskukseen viimeistään 30.4.2010. HAKEMUS MONIVAIKUTTEISEN KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKI

Lisätiedot

HAKEMUS MONIVAIKUTTEISEN KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI

HAKEMUS MONIVAIKUTTEISEN KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI ELY-keskus Hakemus toimitetaan liitteineen kahtena kappaleena ELY-keskukseen viimeistään 30.4.2013. HAKEMUS MONIVAIKUTTEISEN KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKI

Lisätiedot

ALKUPERÄISKASVIEN YLLÄPITOSOPIMUS

ALKUPERÄISKASVIEN YLLÄPITOSOPIMUS ALKUPERÄISKASVIEN YLLÄPITOSOPIMUS ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Toimita hakemus liitteineen ELY-keskukseen viimeistään 15.6.2016 ELY-keskuksen

Lisätiedot

HAKEMUS. ELY-keskuksen merkinnät. Dnro

HAKEMUS. ELY-keskuksen merkinnät. Dnro ELY-keskus HAKEMUS SOPIMUKSEKSI SUOJAVYÖHYKKEEN PERUSTAMISESTA JA HOIDOSTA MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Hakemus

Lisätiedot

HAKEMUS LUONNON JA MAISEMAN MONI- MUOTOISUUDEN EDISTÄMISTÄ KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKI

HAKEMUS LUONNON JA MAISEMAN MONI- MUOTOISUUDEN EDISTÄMISTÄ KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKI työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto Hakemus toimitetaan liitteineen kahtena kappaleena TE-keskuksen maaseutuosastolle viimeistään 30.4.2007. HAKEMUS LUONNON JA MAISEMAN MONI- MUOTOISUUDEN EDISTÄMISTÄ

Lisätiedot

HAKEMUS LUONNON JA MAISEMAN MONI- MUOTOISUUDEN EDISTÄMISTÄ KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKI

HAKEMUS LUONNON JA MAISEMAN MONI- MUOTOISUUDEN EDISTÄMISTÄ KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKI työ- ja elinkeinokeskus Hakemus toimitetaan liitteineen kahtena kappaleena TE-keskukseen viimeistään 30.4.2009. HAKEMUS LUONNON JA MAISEMAN MONI- MUOTOISUUDEN EDISTÄMISTÄ KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI MAATALOUDEN

Lisätiedot

HAKEMUS. hallintasopimuksella

HAKEMUS. hallintasopimuksella työ- ja elinkeinokeskus HAKEMUS PERINNEBIOTOOPPIEN HOITOA KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso 1 Tilanne 31.12.2011 kpl ha / ey Maksetut sopimukset, luonnonmukainen tuotanto 401 15635,47 2 673 929 perinnebiotooppien hoito 128 775,03 320 643 alkuperäisrotujen

Lisätiedot

HAKEMUS. ELY-keskuksen merkinnät. Dnro

HAKEMUS. ELY-keskuksen merkinnät. Dnro ELY-keskus HAKEMUS PERINNEBIOTOOPPIEN HOITOA KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Hakemus

Lisätiedot

HAKEMUS LUONNON JA MAISEMAN MONI- MUOTOISUUDEN EDISTÄMISTÄ KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKI

HAKEMUS LUONNON JA MAISEMAN MONI- MUOTOISUUDEN EDISTÄMISTÄ KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN ERITYISTUKI ELY-keskus Hakemus toimitetaan liitteineen kahtena kappaleena ELY-keskukseen viimeistään 30.4.2010. HAKEMUS LUONNON JA MAISEMAN MONI- MUOTOISUUDEN EDISTÄMISTÄ KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN

Lisätiedot

HAKEMUS. 1. HAKIJAA JA TILAA KOSKEVAT TIEDOT Tilatunnus

HAKEMUS. 1. HAKIJAA JA TILAA KOSKEVAT TIEDOT Tilatunnus työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto HAKEMUS SOPIMUKSEKSI LUONNONMUKAISESTA TUOTANNOSTA Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN

Lisätiedot

Voimassa olevat ja haetut erityistukisopimukset Pirkanmaalla

Voimassa olevat ja haetut erityistukisopimukset Pirkanmaalla Voimassa olevat ja haetut erityistukisopimukset Pirkanmaalla 411 103 61 48 suojavyöhyke 2 51 108 luonnon monimuotoisuus maisema perinnebiotooppi luomu pohjavesialueen pelt.vilj. valumavesien käsittely

Lisätiedot

ALKUPERÄISKASVIEN YLLÄPITOSOPIMUS

ALKUPERÄISKASVIEN YLLÄPITOSOPIMUS ALKUPERÄISKASVIEN YLLÄPITOSOPIMUS ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Toimita hakemus liitteineen ELY-keskukseen viimeistään 15.6.2017 ELY-keskuksen

Lisätiedot

KOSTEIKON HOITOSOPIMUS

KOSTEIKON HOITOSOPIMUS KOSTEIKON HOITOSOPIMUS ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Toimita hakemus liitteineen ELY-keskukseen viimeistään 12.5.2015. ELY-keskuksen merkinnät

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2012 132/2012 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta /2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2011 264/2011 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten

Lisätiedot

HAKEMUS MONIVAIKUTTEISEN KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI (rekisteröity yhdistys)

HAKEMUS MONIVAIKUTTEISEN KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI (rekisteröity yhdistys) työ- ja elinkeinokeskus HAKEMUS MONIVAIKUTTEISEN KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI (rekisteröity yhdistys) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin MAATALOUDEN

Lisätiedot

KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT VUONNA Sopimuksen kohde ja sopijaosapuolet. 2. Sopimuksen yleiset edellytykset

KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT VUONNA Sopimuksen kohde ja sopijaosapuolet. 2. Sopimuksen yleiset edellytykset KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT VUONNA 2015 1 Viimeinen hakupäivä on 12.5.2015. 1. Sopimuksen kohde ja sopijaosapuolet Sopimus voidaan tehdä kosteikon, tulva-alueen tai luonnonmukaistetun uoman

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3641/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 13.6.2014 Dnro 3641/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 43/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom. ja 18 2 mom. Vastaavat EU-säännökset:

Lisätiedot

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus

Varainhoito-osasto /22/2007 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Varainhoito-osasto 26.9.2007 747/22/2007 Tukien maksatusyksikkö TE-keskusten maaseutuosastot Vuoden 2007 maatalouden ympäristötuen erityistukien maksatus Liitteenä on maksatusta koskeva Maaseutuviraston

Lisätiedot

Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus

Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus Erityisympäristötuki Luomukasvituotannon sopimus Luomukotieläintuotannon sopimus Marja Pulkkinen Asiantuntija Etelä-Savon ELY-keskus Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Marja Pulkkinen,

Lisätiedot

SOPIMUS ALKUPERÄISROTUJEN KASVATTAMINEN

SOPIMUS ALKUPERÄISROTUJEN KASVATTAMINEN SOPIMUS ALKUPERÄISROTUJEN KASVATTAMINEN ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Lomake 218 Toimita hakemus liitteineen ELY-keskukseen viimeistään

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

HE 17/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luonnonhaittakorvauksesta, sekä eräistä muista ympäristön ja

HE 17/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luonnonhaittakorvauksesta, sekä eräistä muista ympäristön ja Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10

Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2010 Dnro 760/22/2010 Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10 Valtuutussäännökset: L Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Erityisympäristötukien liitteet ja asiakirjat vuonna 2012

Erityisympäristötukien liitteet ja asiakirjat vuonna 2012 Erityisympäristötukien liitteet ja asiakirjat vuonna 2012 Lasse Björkgård 4.4.2012 1 Erityisympäristötukien haku 2012 Viimeistään 30.4.2012 Mieluummin ennen (täydennysmahdollisuus) ELY-keskukselle Sopimukset

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 74/06 Dnro 3644/01/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/06 Dnro 3644/01/2006 8.9.2006 Voimassaoloaika 13.9.2006 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999, muut. 44/2000) 11 4 mom.

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso 1 Kosteikon perustaminen ja hoito Edistetään vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta huoltamalla perustettua kosteikkoa Alueelle, jossa peltoa on yli

Lisätiedot

KURKI-, HANHI- JA JOUTSENPELTO- SOPIMUS

KURKI-, HANHI- JA JOUTSENPELTO- SOPIMUS KURKI-, HANHI- JA JOUTSENPELTO- SOPIMUS ELY-keskus Toimita hakemus liitteineen ELY-keskukseen viimeistään 12.5.2015. ELY-keskuksen merkinnät Lomake saapunut, pvm. Asiatunnus Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Ympäristötuki ja LFA

Ympäristötuki ja LFA Ympäristötuki ja LFA Luonnonhaittakorvaus (LFA) ja LFA-lisäosa Tukiehdot ennallaan: Vuonna 2008 sitoumuksen antaneet voivat antaa uuden 5- vuotisen luonnonhaittakorvaus sitoumuksen v. 2013 Samalla voidaan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa

Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015. 236/2015 Valtioneuvoston asetus. Luonnonhaittakorvaus on osa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 24 päivänä maaliskuuta 2015 236/2015 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta Annettu Helsingissä 19 päivänä maaliskuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Henkilötunnus/Y-tunnus Tilatunnus tai yhdistyksen Rnro

1. HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Henkilötunnus/Y-tunnus Tilatunnus tai yhdistyksen Rnro MAATALOUSLUONNON MONIMUO- TOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO- SOPIMUS ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Toimita hakemus liitteineen ELY-keskukseen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 230/2006 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 230/2006 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 230/2006 vp Hallituksen esitys laiksi luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista Asia Hallitus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 405. Puolustusministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 405. Puolustusministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä toukokuuta 2001 N:o 405 408 SISÄLLYS N:o Sivu 405 Puolustusministeriön asetus rauhanturvaamishenkilöstön kelpoisuusehdoista ja palvelussuhteen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 204 212 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta

Lisätiedot

Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen

Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungi

Lisätiedot

Riistan kannalta merkittävät maataloustuet

Riistan kannalta merkittävät maataloustuet Riistan kannalta merkittävät maataloustuet Ei-tuotannolliset investoinnit Monimuotoisen kosteikon perustaminen Ympäristötuen erityistuet Luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen Monivaikutteisen

Lisätiedot

HAKEMUS MONIVAIKUTTEISEN KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI

HAKEMUS MONIVAIKUTTEISEN KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI työ- ja elinkeinokeskus Hakemus toimitetaan liitteineen kahtena kappaleena TE-keskukseen viimeistään 30.4.2009. HAKEMUS MONIVAIKUTTEISEN KOSTEIKON HOITOA KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI MAATALOUDEN YMPÄRISTÖTUEN

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS (2)

MAANVUOKRASOPIMUS (2) MAANVUOKRASOPIMUS (2) Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 SAARIJÄRVI (Y-tunnus 0176975-1) Vuokralainen: Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 SOPIMUSEHDOT LUOMUERITYISTUKISOPIMUS

LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 SOPIMUSEHDOT LUOMUERITYISTUKISOPIMUS LUOMUTUKILIITE KEVÄT 2013 SOPIMUSEHDOT LUOMUERITYISTUKISOPIMUS Hallitus hyväksyi 14.3.2013 asetuksen luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvointituen ja ei-tuotannollisten investointien

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITOSOPIMUS

MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITOSOPIMUS Ympäristösopimukset MAATALOUSLUONNON MONIMUOTOISUUDEN JA MAISEMAN HOITOSOPIMUS Perinnebiotoopit ja luonnonlaitumet Merenranta- ja järvenrantaniityt Kedot Hakamaat ja metsälaitumet Alueelle nähtävissä selviä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto MEIJERIMAIDON VIITEMÄÄRIEN JA ERITYISVIITEMÄÄRIEN SIIRTÄMISESTÄ

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto MEIJERIMAIDON VIITEMÄÄRIEN JA ERITYISVIITEMÄÄRIEN SIIRTÄMISESTÄ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 57/00 Maatalousosasto Pvm Dnro 19.5.2000 1890/01/2000 Työvoima- ja elinkeinokeskukset Ahvenanmaan lääninhallitus Valtuutussäännökset: Laki Euroopan yhteisön

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto

Luonnonmukainen tuotanto Luonnonmukainen tuotanto Ympäristötuen erityistuki: luomusopimus 1 Luomusopimuksen yleiset edellytykset Uusi digiala/ sopimusala Vuokrasopimukset voimassa vähintään koko sopimuskauden Sopimuksen ulkopuolelle

Lisätiedot

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero

1. HAKIJA 1.1 Hakijan nimi 1.2 Y- tunnus tai yhdistyksen rekisterinumero MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Siikalatvan yhteistoiminta-alue

Siikalatvan yhteistoiminta-alue n yhteistoiminta-alue -Haapaveden, Pyhännän, n, Vaalan ja Vihannin kuntien alueet -Tuenhakijoita n. 930, joista kotieläintiloja n. 420 -Viljelyksessä oleva peltoala n 43 500 ha, -Nautaeläimiä n 26 000

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuet ja eituotannollisten. yhdistyksille 10.3.2011. Uudenmaan Ely muokannut Esme Manns-Metso

Maatalouden ympäristötuet ja eituotannollisten. yhdistyksille 10.3.2011. Uudenmaan Ely muokannut Esme Manns-Metso Maatalouden ympäristötuet ja eituotannollisten investointien tuet yhdistyksille 10.3.2011 Uudenmaan Ely muokannut Esme Manns-Metso 1 2 Aiheita Taustaa maatalouden ympäristötuesta ja eituotannollisten investointien

Lisätiedot

MAATALOUDEN MAISEMAN- JA LUONNONHOIDON AJANKOHTAISIA ERITYISTUKIASIOITA 2010

MAATALOUDEN MAISEMAN- JA LUONNONHOIDON AJANKOHTAISIA ERITYISTUKIASIOITA 2010 MAATALOUDEN MAISEMAN- JA LUONNONHOIDON AJANKOHTAISIA ERITYISTUKIASIOITA 2010 HUOM! Tiedot varmistuvat kevään 2010 kuluessa, tilanne 5.1.2010 mukaan Hakuaika huhtikuun loppuun mennessä, hakemukset liitteineen

Lisätiedot

Luomutuotanto Luomusopimukset 2013 11.4.2013 Lieto. Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-vastuualue / maaseutupalvelut, ympäristöagrologi Erkki Aro

Luomutuotanto Luomusopimukset 2013 11.4.2013 Lieto. Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-vastuualue / maaseutupalvelut, ympäristöagrologi Erkki Aro Luomutuotanto Luomusopimukset 2013 11.4.2013 Lieto Varsinais-Suomen ELY-keskus, E-vastuualue / maaseutupalvelut, ympäristöagrologi Erkki Aro Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto Lähde: MTT. 12.4.2013

Lisätiedot

HAKEMUS. Peruslohkon nimi Tunnus Pinta-ala, ha **) Peruslohkon nimi

HAKEMUS. Peruslohkon nimi Tunnus Pinta-ala, ha **) Peruslohkon nimi työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosasto HAKEMUS Lnro 253B PERINNEBIOTOOPPIEN HOITOA KOSKEVAKSI SOPIMUKSEKSI (rekisteröity yhdistys) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS

NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS Kevät 2015. Yleistä Suora tuki Aktiiviviljelijän määritelmä Rahoituskuri Täydentävät ehdot Suorien tukien 200 euron alaraja Maksetaan koko maassa Haetaan

Lisätiedot

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä.

Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. PALVELUSETELI Tuen myöntämisen kriteerit Tavoite Kenelle Palvelusetelijärjestelmän tavoitteena aktivoida yrityksiä kehittämiseen ja lisätä yksityisten palvelujen käyttöä. Entisen Rovaniemen maalaiskunnan

Lisätiedot

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH

AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH AVUSTUSSÄÄNTÖ YLEISOHJEET KH 4.9.2017 345 1 OHJEIDEN SOVELTAMISALA Myönnettäessä avustuksia Kemin kaupungin varoista on noudatettava näitä ja asianomaisia avustuksia myöntävien palvelualueiden antamia

Lisätiedot

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.

Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012. Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2. Ajankohtaista ympäristötuessa ja LFA:ssa Antti Hietala / Markku Kuoppa-aho Kalvoja päivitetty 17.2.2012 Lahti 14.2.2012 Kokkola 21.2.2012 Käsiteltävät asiat Muutokset vuodelle 2012 Ympäristötuki Luonnonhaittakorvaus

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

HE 43/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 43/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 43/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain 6 ja 7 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

HE 193/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi satovahinkojen

HE 193/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi satovahinkojen Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi satovahinkojen korvaamisesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi satovahinkojen korvaamisesta annettua lakia siten, että satovahinkokorvauksia

Lisätiedot

Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja jolla on määräysvalta.

Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja jolla on määräysvalta. 1 (8) Nuoren viljelijän tuki (EU), kevään 2015 koulutuksen taustamateriaali 1. Tukiehdot Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä

Lisätiedot

KURKI- HANHI- JA JOUTSENPELTOJEN HOITOA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT VUONNA 2015

KURKI- HANHI- JA JOUTSENPELTOJEN HOITOA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT VUONNA 2015 1 KURKI- HANHI- JA JOUTSENPELTOJEN HOITOA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT VUONNA 2015 Viimeinen hakupäivä on 12.5.2015. 1. Sopimuksen kohde ja sopijaosapuolet Ympäristösopimus voidaan tehdä merkittävinä kurkien,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007 2013 Annettu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2007 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa-

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3454/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14. Valtuutussäännökset:

MÄÄRÄYS. Pvm Dnro 3454/54/2014. Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14. Valtuutussäännökset: MÄÄRÄYS Pvm 7.5.2014 Dnro 3454/54/2014 Maaseutuviraston määräyskokoelma 32/14 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Vastaavat EU-säännökset: Euroopan parlamentin

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm Dnro 235/22/2009

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm Dnro 235/22/2009 MÄÄRÄYS Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 3/09 Pvm 20.2.2009 Dnro 235/22/2009 Voimassaoloaika: 23.2.2009 - toistaiseksi Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS (1)

MAANVUOKRASOPIMUS (1) MAANVUOKRASOPIMUS (1) Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Kosteikon rakentaminen eituotannollisena

Kosteikon rakentaminen eituotannollisena Kosteikon rakentaminen eituotannollisena investointina Maatalousalueilla Matti Salminen Hämeen ELY keskus Kosteikolla tarkoitetaan pysyvästi veden osittain peittämää aluetta, joka toimii kiintoaineksen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 67/02 Dnro 2725/524/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 67/02 Dnro 2725/524/2002 18.9.2002 Voimassaoloaika 25.9.2002 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10

Varainhoito-osasto Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Varainhoito-osasto 15.9.2010 Dnro 1456/22/2010 Tukien maksatusyksikkö Määräysnumero 59/10 Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2010 maatalouden ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS (1)

MAANVUOKRASOPIMUS (1) MAANVUOKRASOPIMUS (1) Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS (1)

MAANVUOKRASOPIMUS (1) MAANVUOKRASOPIMUS (1) Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

KUITUPELLAVAN JA KUITUHAMPUN TUOTANTOTUKI VUONNA 2000

KUITUPELLAVAN JA KUITUHAMPUN TUOTANTOTUKI VUONNA 2000 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ YLEISKIRJE Nro 77/00 Maatalousosasto 27.6.2000 Dnro 2432/01/2000 Työvoima- ja elinkeinokeskusten maaseutuosastot Ahvenanmaan lääninhallitus Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätiedot

Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015. Luomutuki-info 9.4.2015 1

Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015. Luomutuki-info 9.4.2015 1 Luomutukiinfo 2015 Esa Partanen ProAgria Etelä-Suomi 9.4.2015 Luomutuki-info 9.4.2015 1 Sisältö Luomusopimuksesta sitoumukseen Ympäristökorvaussitoumus Sitoumukset yhdessä Ympäristösopimukset Hakeminen

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma

Maaseutuviraston määräyskokoelma MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 19.3.2013 Dnro 725/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/13 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Henkilötunnus/Y-tunnus Tilatunnus tai yhdistyksen Rnro

1. HAKIJAN TIEDOT Hakijan nimi Henkilötunnus/Y-tunnus Tilatunnus tai yhdistyksen Rnro MAATALOUSLUONNON MONIMUO- TOISUUDEN JA MAISEMAN HOITO- SOPIMUS ELY-keskus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Toimita hakemus liitteineen ELY-keskukseen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 379. Laki rahalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1996

SISÄLLYS. N:o 379. Laki rahalain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 1996 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 10 päivänä kesäkuuta 1996 N:o 379 384 SISÄLLYS N:o Sivu 379 Laki rahalain muuttamisesta... 991 380 Laki valtion talousarviosta annetun lain 3 a :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Ei-tuotannollisten investointien haku v.2013. Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle 21.5.2013 Merja Lehtinen

Ei-tuotannollisten investointien haku v.2013. Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle 21.5.2013 Merja Lehtinen Ei-tuotannollisten investointien haku v.2013 Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle 21.5.2013 Merja Lehtinen Esityksen sisältö Maatalouden ympäristötuet rekisteröidyille yhdistyksille 2013 Ei-tuotannolliset

Lisätiedot

Tuen myöntämisen, maksamisen, käytön ja valvonnan muut perusteet

Tuen myöntämisen, maksamisen, käytön ja valvonnan muut perusteet 1 (6) Tuen myöntämisen, maksamisen, muut perusteet Toteutusilmoituksen sisältö Työn toteuttamisen jälkeen Metsäkeskukselle toimitettavassa toteutusilmoituksessa on ilmoitettava: hanketta koskevan rahoituspäätöksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 644. Valtioneuvoston asetus. luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta. Annettu Helsingissä 29päivänä kesäkuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 644. Valtioneuvoston asetus. luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta. Annettu Helsingissä 29päivänä kesäkuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 2000 N:o 644 647 SISÄLLYS N:o Sivu 644 Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta... 1667 645

Lisätiedot

Päätös. Laki. maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 137/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

ALKUPERÄISROTUJEN KASVATTAMISTA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT VUONNA Viimeinen hakupäivä on

ALKUPERÄISROTUJEN KASVATTAMISTA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT VUONNA Viimeinen hakupäivä on ALKUPERÄISROTUJEN KASVATTAMISTA KOSKEVAT SOPIMUSEHDOT VUONNA 2015 Viimeinen hakupäivä on 30.4.2015 1. Sopimuksen kohde ja sopijaosapuolet Ympäristösopimus voidaan tehdä hakijan tai hänen perheenjäsenensä

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 37/10

Maaseutuviraston määräyskokoelma 37/10 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2010 Dnro 759/22/2010 Maaseutuviraston määräyskokoelma 37/10 Valtuutussäännökset: Laki maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä

Lisätiedot

Luopumistuki 2015 2018. Maatalousyrittäjien eläkelaitos

Luopumistuki 2015 2018. Maatalousyrittäjien eläkelaitos Luopumistuki 2015 2018 Maatalousyrittäjien eläkelaitos 2 Mela-turva Työikäiselle Mela-sairauspäiväraha Tapaturmakorvaukset (MATA) työaika vapaa-aika Kuntoutus Työkyvyttömyyseläkkeet Lomituspalvelut Maatalousyrittäjätoimintaansa

Lisätiedot

Suojavyöhykkeet ja hakuprosessi. Mika Korkki 15.11.2011 Turku

Suojavyöhykkeet ja hakuprosessi. Mika Korkki 15.11.2011 Turku Suojavyöhykkeet ja hakuprosessi Mika Korkki 15.11.2011 Turku 1 Mikä on suojavyöhyke? Ympäristötuen erityistukityyppi Suojavyöhyke on valtaojan tai vesistön varteen perustettu vähintään keskimäärin 15 metriä

Lisätiedot

Mallien mukana on täyttöohjeet, jotka kannattaa lukea ennen sopimuksen tekoa. Pellon vuokraamisesta ja sen ehdoista tulisi aina sopia kirjallisesti.

Mallien mukana on täyttöohjeet, jotka kannattaa lukea ennen sopimuksen tekoa. Pellon vuokraamisesta ja sen ehdoista tulisi aina sopia kirjallisesti. Pellon vuokrasopimuksiin kaksi mallia MTK on laatinut avuksesi pellon vuokrasopimusmallin. Tarjolla on kaksi mallia. Malleissa on otettu huomioon maanvuokralain ja EU:n maatalousuudistuksen vaatimukset

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm Dnro 186/22/2010

MÄÄRÄYS. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm Dnro 186/22/2010 MÄÄRÄYS Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/10 Pvm 9.2.2010 Dnro 186/22/2010 Voimassaoloaika: 10.2.2010 - toistaiseksi Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista (1559/2001

Lisätiedot

Eviran luomuvalvontajärjestelmä

Eviran luomuvalvontajärjestelmä Eviran luomuvalvontajärjestelmä Tarkasta ajantasainen ohjeistus www.evira.fi Satakunnan ELY-keskus Mirella-Katriina Levomäki 14.4.2016 Luomun tuotanto-ohjeet Luomusuunnitelma (ajan tasalla oleva) Kuvaus

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus. Sijainti: Sodankylä

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus. Sijainti: Sodankylä Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 21.10.2015 ML2012:0219 Pelkosenniemen Malminetsintä Oy c/o Prunus Asianajotoimisto Oy Ville Salonen Aleksanterinkatu 29 A 27 33100 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN SIIRTOA

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 12.8.2016 ML2012:0168 FQM FinnEx Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA MALMINETSINTÄLUVAN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa:

Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen. Lisätietoja määräyksen sisältämistä asioista antaa: Varainhoito-osasto 30.5.2016 Tukien maksatusyksikkö 919/03.03.00/2016 ELY-keskukset Maatalouden ympäristötuen erityistuen 2049 toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista koskeva Maaseutuviraston määräys

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Laki. maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta /2012 Laki. maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1000/2012 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

OJITUKSESTA ILMOITTAMINEN JA MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS

OJITUKSESTA ILMOITTAMINEN JA MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS OJITUKSESTA ILMOITTAMINEN JA MAATALOUDEN PERUSKUIVATUSHANKKEIDEN RAHOITUS OPET hankkeen loppuseminaari 5.11.2014 Ojituksesta ilmoittaminen Hankkeesta vastaavan on kirjallisesti ilmoitettava muusta kuin

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 62/05 Dnro 3635/01/

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Nro 62/05 Dnro 3635/01/ MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 62/05 Dnro 3635/01/2005 30.8.2005 Voimassaolo 7.9.2005-toistaiseksi Valtuutussäännökset Maaseutuelinkeinojen rahoituslaki (329/1999, muut. 44/2000) 11 4 mom. ja

Lisätiedot

PELLON VUOKRASOPIMUS Vuokranantaja Vuokralainen Raision kaupunki y 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Tilatunnus 680 036 583 xxx Vuokrauksen kohde Kylä Tila RN.o pinta-ala xxx xxx xxx xxx Vuokra-alueen ja mahdollisten

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus pinta-alojen ja pinta-alaperusteisten Euroopan unionin rahoittamien tukien valvonnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY

NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY NURMIJÄRVEN KUNNAN LIIKUNTALAUTAKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ AVUSTUKSEN MÄÄRITTELY 1 Nurmijärven kunnan liikuntalautakunta jakaa vuosittain lautakunnan johtosäännön 4 :n 2. kohdan mukaisesti avustuksia paikallisen

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS (1)

MAANVUOKRASOPIMUS (1) MAANVUOKRASOPIMUS (1) Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot