KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ"

Transkriptio

1 1 KUHMON KAUPUNKI LENTIIRAN KYLÄ SÄÄSKENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS

2 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 3 2. TIIVISTELMÄ Kaavaprosessin vaiheet Asemakaava Asemakaavan toteuttaminen Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus Muinaismuistot Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET Asemakaavan suunnittelun tarve Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Vireilletulo Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Viranomaisyhteistyö Asemakaavan tavoitteet Lähtökohtatavoitteet Työn aikana syntyneet tavoitteet Asemakaavaratkaisujen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavat vaihtoehdot ja niiden arviointi Ratkaisun valinta ja perusteet 24 Vaikutukset rakennettuun ympäristöön 24 Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön 26 Vaikutukset talouteen 27 Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen 27 Vaikutukset sosiaalisiin oloihin 27 Vaikutukset kulttuuriin 27 Muut kaavan merkittävät vaikutukset Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN KUVAUS Kaavan rakenne Mitoitus Palvelut Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Aluevaraukset Korttelialueet Muut alueet Kaavan vaikutukset Ympäristön häiriötekijät Kaavamerkinnät ja määräykset Nimistö ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Toteuttaminen ja ajoitus Toteutuksen seuranta 35 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 38

3 3 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT KAAVA-ALUE JA KAAVOITUKSEN TARKOITUS: KUHMON KAUPUNKI (290) LENTIIRAN KYLÄ (408) Tila: Naava 80:3 SÄÄSKENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA LENTIIRAN JÄRVI LOMARAKENTAMISTA PALVELEVAN, OMARANTAISEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAATI- MINEN. KAAVAN LAATIJA: DI (MAANMITTAUS, YKS 124) KIMMO MUSTONEN KIMMOKAAVA OS. KITKANTIE 34 F 40, KUUSAMO KAAVAN VIREILLETULO: - KUHMON TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSET OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN HY- VÄKSYMISESTÄ - VIREILLETULOILMOITUKSEN KUULUTUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NÄHTÄVILLÄ ALKAEN KAAVAN KÄSITTELY: - KAAVAN VALMISTELUAINEISTO (=KAAVALUONNOS) NÄHTÄVILLÄ MRA 30 MU- KAAN KUHMON TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖKSET KAAVAEHDOTUKSEN ASETTAMISESTA NÄHTÄVILLE - KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ MRA 27 MUKAAN KUHMON KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT Kuvat: Kimmo Mustonen

4 4 Kuva 1 Alueen yleissijainti Kuva 2 Kaava-alueen sijainti satelliittikuvalla

5 5 2. TIIVISTELMÄ 2.1 Kaavaprosessin vaiheet Kaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle maanomistajan aloitteesta v loppukesällä. Kesällä 2013 suoritettiin maastokäynnit, luontoinventointi, perustietojen keräys jne. Kaavan luonnostelu alkoi v syksyllä maastokarttapohjalle. Kuhmon tekninen lautakunta ja kaupunginhallitus hyväksyivät osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaavan vireilletulosta ilmoitettiin ja kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä siitä alkaen. Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä Kuhmon tekninen lautakunta ja kaupunginhallitus ovat esittäneet kaavaehdotuksen asettamista nähtäville. Kaavaehdotus oli nähtävillä Kuhmon kaupunginvaltuusto on sen hyväksynyt Asemakaava Ranta-asemakaava on laadittu normaalina omarantaisena kaavana. Kaava-alueeseen kuuluu muuntamatonta rantaviivaa n m, joka muunnettuna on n m. Rakennuspaikkoja oli kaavaluonnoksessa 5 kappaletta. Ne kaikki ovat uusia rantarakennuspaikkoja. Näin ollen rakennuspaikkojen suhde rantaviivan pituuteen on n. 3.0 kpl/muunnettu ranta-km. Kaavaehdotuksessa määrä pysyi ennallaan. Emätilasta on ennen kaavoitusta ja tilojen yhdistämistä erotettu rakennuspaikkoja, jotka laskelmissa on otettu huomioon myöhemmin esiteltävällä tavalla. Alue sijaitsee Kuhmon kaupungin koillisosassa. Matkaa kaupungin keskustaan on n. 40 km ja Lentiiran kyläkeskukseen n. 8 km linnuntietä. Lentiirantie kulkee alueen itäpuolella lähimmillään n. 0,5 km etäisyydellä. Kaava-aluetta ei koske mikään osayleiskaava. Lentiiran kylän alueelle on osayleiskaava laadittu Asemakaavan toteuttaminen Maanomistajat vastaavat kaavan toteuttamisesta rakentamisen ja vesihuollon osalta. Loiste Sähköverkko OY (ent. E.ON Kainuun Sähköverkko Oy) vastaa sähköhuollosta. Toteutuminen lähtee todennäköisesti liikkeelle varsin pian kaavan vahvistumisen jälkeen. Kuva 3 Kaava-alueen osat punertavalla esitettynä

6 6 3. LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Alueen yleiskuvaus Alue on hyvin lomarakentamiseen soveltuvaa, pinnanmuodostukseltaan vaihtelevaa kangasmaastoa. Alueen sijainti sopii lomakäyttöön; Kuhmon ja Lentiiran taajamien palvelut ovat varsin lähellä hyvien kulkuyhteyksien varrella, Lentiiran kylä ja Vartiuksen rajanylityspaikka ovat lähellä, vesistöt ovat puhtaita ja kirkasvetisiä, maasto on vaihtelevaa, puusto ja kasvillisuus hyvää, ilmansuunnat ovat sopivat rakentamiseen jne Luonnonympäristö Metsäalueet ovat pääasiassa mäntyvaltaista, kuivaa kangasta. Alueella on jonkin verran suoalueita, jotka ovat ojituksen ansiosta kuivuneet. Rannat ovat lähes kauttaaltaan rakennuskelpoista aluetta. Maasto on pääasiassa loivasti viettävää rinnettä. Hepolahden ympärillä on hieman enemmän korkeuseroja, mutta nekin alueet soveltuisivat rakentamiseen. Vesistöt ovat kirkkaita ja puhdasvetisiä. Alue ei ole pohjavesialuetta. Kuva 4 Kaava-alueen pohjoisosan rantaa Korkeuserot vaihtelevat Lentiiran järven n. 173,7 m tasosta alueen korkeimpien kohtien n. 200 m tasoon. Korkeustasot on esitetty oheisella kartalla ja Paikkatietoikkunan rinnevalovarjoste kuvilla.

7 7 Kuva 5 Korkeustasot kaava-alueen ympäristössä. Lentiiran pinta on n. 173,7 ja korkeimpien kohtien n. 200 m Kuva 6 Rinnevalovarjoste kaava-alueelta ja ympäristöstä Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Suomen järvitietokannassa, Järviwikissä, ilmoitetaan Lentiiran pinta-alaksi 18,43 km2. Järven suurin syvyys on 27 m, keskisyvyys 5,52 m ja rantaviivan pituus 90,16 km. Järviwikin tiedot ovat ohessa.

8 8 Kuva 7 Järviwikin yleistiedot Lentiirasta Kainuun alueen järvien vedenlaatukartan mukaan Lentiiran laatu on hyvä. Oheisella kartalla on myös lähijärvien tilannetta esitetty. Kuva 8 Lähialueen vesistöjen vedenlaatu

9 9 Alueen metsälain mukaisten arvokkaiden elinympäristöjen ja luonnonsuojelu- tai vesilain mukaisten erityisten luontotyyppien inventointi on tehty kaavatyötä varten laadittuna, erillisenä inventointina kesällä Selvitys on liitteenä. Kuva 9 Lähde Hepovaaran länsipuolella n. 50 m rannasta Alueen itäpuolella kulkee UKK-reitti ja Lentiiran järven poikki moottorikelkkareitti. Otteet Kainuun ulkoilukartasta eri teemojen osalta on ohessa. Kuva 10 Lähialueen talviretkeilyreitit, punaisella ladut ja magentalla kelkkailu. Kelkkareitti menee Lentiiran poikki hieman kaava-alueen eteläpuolelta

10 10 Kuva 11 Kesäretkeilyreitit, UKK -reitti vihreällä UKK-reitti Kuhmossa Etelän suunnasta Kainuuseen tuova ulkoilureitti haarautuu jo Valtimolla, Pohjois-Karjalassa. Sen itäinen haara suuntaa kohden koillista ja Kuhmon keskustaa. Sieltä reitti jatkaa halki erämaakaupungin valtakunnan itärajan tuntumaan. Pohjoisessa, Kuhmon ja Suomussalmen rajalla reitti jatkuu edelleen rajan läheisyydessä pohjoiseen Itärajan retkeilyreitin nimellä. UKK-reitti Kuhmossa on sinisellä merkitty, mittava km (reitin valinnasta riippuen) yhtenäinen ja vaihteleva, peruspalvelurakentein varusteltu retkeily- ja vaellusretti. Se luo kulkijalleen kattavan kuvan paikallisesta luonnosta, jossa itäinen, eteläinen ja pohjoinen metsäluonto kohtaavat. Reitti polveilee halki niin talous- kuin vanhojen luonnonmetsien kattaman vaaramaiseman ja välillä pitkin hulppeaa harjunselkää. Moni-ilmeiset suot ja runsas vesilunto keventävät taigametsien syvää vihreyttä. Varsin usein poiketaan siis yli solisevien purojen sekä sinisten järvien ja hiljaisten erämaalampien rantamaisemissa. Myös muutamia tieosuuksia kuljetaan siirtymätaipaleina. Kuhmolaisen metsäluonnon parasta antia reitti tarjoilee useilla suojelualueilla kuten esim. Ystävyyden puiston osaalueilla. Myös muita luontonsa monimuotoisuuden - niin kasvi- kuin eläinkuntansakin - puolesta merkittäviä kohteita ja alueita tavoittaa reitin varrella. Kuhmon UKK-reitiltä pääsee tieyhteyttä ja Petranpolkua pitkin myös itärajan tuntumassa Pohjois-Karjalaan vievälle Karhunpolulle. Reitin ylläpitäjät Kuhmossa ovat Kuhmon kaupunki, vapaa-aikapalvelut puh. (08) ja Metsähallitus Pohjanmaan luontopalvelut/luontokeskus Petola puh Kainuun luontokohdeopas: Erityisen hieno luontokohde, johon kannattaa tulla kauempaakin.

11 11 Kuva 12 Vesiretkeilyreittejä ei ole aivan alueen lähellä. Lentiiran kylän kautta kulkevalle reitille on kuitenkin lyhyehkö matka Rakennettu ympäristö Kaava-alueella ei sijaitse rakennuksia. Lentiiran rannoilla on jonkin verran pysyvää asutusta ja loma-asuntoja. Niiden sijainti ja määrä lähialueilla selviävät kaavaselostuksessa olevista kartoista ja kuvista. Vesi- ja viemärijohtoa ei alueella ole. Lähimmillään verkosto on Vartiuksen raja-aseman alueella n. 12 km päässä ja Lentiiran kylällä n. 8 km päässä. 20 kv sähkölinja on lähimmillään Lentiirantien varrella n. puolen kilometrin etäisyydellä kaava-alueen itäpuolella. Alue on täten kohtuudella sähköistettävissä. Kuva 13 Lähistön rakennustilanne kaikkien rakennusten osalta. Ympyrät ovat tervahautoja

12 Maanomistus Antti Heikkinen ja Marjo Piirainen omistavat määräalan Naavan tilasta 80:3 ( ) Muinaismuistot Paikkatietoikkunaan Museoviraston antamien tietojen mukaan Sääskenniemen etelärannalla on useita muinaismuistoja tai kohteita. Alueella on tervahautoja Hepolahden pohjukassa, jotka on otettu huomioon. Tarkempi inventointi kaava-alueella on tehty kesällä 2014 ja tervahautojen ohella muita kohteita ei löytynyt (Esa Suomisen sähköpostiviesti ). Kuva 14 Paikkatietoikkunan lähialueen muinaismuistot

13 13 Kuva 15 Tervahautojen tiedot muinaisjäännösrekisterissä

14 Suunnittelutilanne Kuva 16 Tervahauta Hepolahden pohjukassa Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Kainuun maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa ja vahvistettu ympäristöministeriössä Alue on kaavassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Aluetta koskevat rantojen käytön yleismääräykset. Ote vahvistetusta kaavasta lähialueen merkintöineen on ohessa.

15 15

16 16 Kuva 17 Ote maakuntakaavasta ja sen merkinnöistä myös lähialueen varausten osalta Kainuun maakunta kuntayhtymä on laatinut Kainuun 1. vaihemaakuntakaavan. Se koskee puolustusvoimien ampuma- ja harjoitusalueita sekä niiden melualueita. Vuosangan ampumaalue on ranta-asemakaava-alueen länsipuolella. Kainuun maakuntavaltuusto on hyväksynyt kaavan ja se on vahvistettu ympäristöministeriössä Siinä on ampumarata-alue hieman laajentunut pääasiassa länteen. Ranta-asemakaavaan sillä ei ole vaikutusta. Ote kaavan karttaosasta on ohessa. Kaava-alue ei ole ko. karttalehden alueella. Kuva 18 Vaihemaakuntakaava Kainuun tuulivoimamaakuntakaava ja kaupan vaihemaakuntakaava ovat laadittavana. Alueelle ei ole laadittu tai tekeillä osayleiskaavoja. Lentiiran kylän ympärillä järven eteläpäässä on kaupunginvaltuuston hyväksymä Lentiiran yleiskaava, jossa on RA rakennuspaikoilla rakennusoikeutta sen hetkisen käytännön mukaisesti 160 k-m2. Kaavamerkintä- ja kaavaosa ovat ohessa.

17 17 Kuva 19 Lentiiran yleiskaava Lähimmät vahvistetut ranta-asemakaavat ovat n. 3 km etäisyydellä nyt tekeillä olevasta kaavasta Lentiiran ja Änättijärven rannalla, jossa on Pykälikön ranta-asemakaava. Kaava on laadittu ja on varsin tehokas. Siinä on 28 rakennuspaikkaa, minkä lisäksi tilasta on aiemmin erotettu 5 lohkotilaa. RA rakennuspaikan kokonaiskerrosala saa olla 120 k-m2. Rantaviivan muunnettu määrä on kaavaselostuksen mukaan n. 5,22 km. Rakennuspaikkoja on yhteensä 33 kpl alueen sisällä olevat mukaan laskien eli n. 6,32 kpl/muunnettu rv-km. Tämä rantakaava rajoittuu lännen puoleisen osa-alueen eteläosaltaan edellä esitettyyn Lentiiran yleiskaavaan. Pykälikön kaavan RA merkinnän sisältö, ote kaavakartasta ja lähistön rantakaavatilanne on esitetty oheisilla kuvilla.

18 Kuva 20 Pykälikön ranta-asemakaava ja RA merkinnän selitys 18

19 19 Kuva 21 Lähialueen rantakaavatilanne Kuhmon rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa Siinä on mm. rakennusoikeutta lisätty lomarakennuksille. Kaava tehdään rakennusoikeuksiltaan yms. rakennusjärjestyksen mukaisesti. Alue ei ole rakennuskiellossa. Pohjakarttana käytetään maastokarttaa mittakaavassa 1:5000, joka on laitettu ajan tasalle maastomittausten ja ilmakuvien perusteella. Kartta on hyväksytty Kuhmon kaupungin maanmittausinsinööri Mika Hakkaraisen päätöksellä ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1. Asemakaavan suunnittelun tarve Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kaavoitusta rantarakentamisen ohjaamiseksi. Poikkeusluparakentaminen ei ole perusteltua, koska silloin kokonaisuus jäisi pitkäksi aikaa epävarmaksi sekä maanomistajan että tulevien lomarakentajien kannalta. Kaavoitusmenettelyllä turvataan myös rajanaapureiden oikeudet. Aluetta ei koske mikään osayleiskaava, joten yleisempää ja laajempaa pohjaa rakentamiselle ei ole Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset Kaavan laatiminen on lähtenyt liikkeelle maanomistajien aloitteesta v loppukesästä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä alkaen. Sitä päivitetään työn aikana ja se on selostuksen liitteenä. Kaavan luonnostelu alkoi vuoden 2013 syksyllä maastokäyntien jälkeen. Kaavan käynnistämisen johdosta on käyty seuraavia neuvotteluja: - alustavat puhelinkeskustelut ja sähköpostit Kuhmon kaupungin (Mika Hakkarainen), maanomistajan (Antti Heikkinen) sekä kaavoittajan (Kimmo Mustonen) kesken elosyyskuussa Esteitä kaavoituksen käynnistämiselle ei todettu olevan.

20 20 MRL 63 mukaan ilmoitettiin hankkeen vireilletulosta Kuhmolainen sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella. Ilmoitus lähetettiin myös rajanaapureille sekä viranomaisille. Samalla pidettiin kaavaluonnos nähtävillä Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat ainakin seuraavat tahot: - maanomistajat ja asukkaat - kaava-alueen ja lähialueiden maanomistajat - lähialueiden asukkaat ja loma-asukkaat - järvellä ja ympäristössä liikkuvat veneilijät, hiihtäjät, moottorikelkkailijat jne - kaupungin hallintokunnat - maankäyttö - rakennusvalvonta - ympäristötoimi - tekninen toimi - yhdyskuntatekniikka - Loiste Sähköverkko Oy (ent. E.ON Kainuun Sähköverkko Oy) - viranomaiset - Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset - Kainuun liitto kuntayhtymä - Kainuun museo - kuhmolaiset seurat ja yhdistykset; Kuhmon luonnonsuojeluyhdistys, kyläyhdistys, tiekunnat jne Vireilletulo Uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on alunperin päivätty ja se on nähtävillä alkaen, jolloin kaavan vireilletulosta on ilmoitettu Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavan laatimisen yhteydessä on käyty mm. seuraavia neuvotteluja: - puhelinkeskustelut kaavoittajan, kaupungin ja maanomistajan kesken Kaavan valmisteluaineisto (=kaavaluonnos) oli nähtävillä MRA 30 mukaisesti välisen ajan. Huomautuksia ei jätetty. Lausunnoissa todettiin seuraavaa kaavoittajan vastineella täydennettynä: - Loiste Sähköverkko Oy ilmoittaa, että jos kaava aiheuttaa muutostöitä nykyiseen sähköverkkoon, niin työntilaaja aiheuttamisperiaatteen mukaisesti maksaa kustannukset. Huomautettavaa ei ole. o Käydyissä keskusteluissa on uudet 20 kv linjavaraukset pyydetty merkitsemään kaavaehdotukseen, mikä tullaan tekemään - Kainuun liitto toteaa alueen olevan Kainuun maakuntakaavassa maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M), mitä koskeva kaavamerkintä ja määräys pyydetään lisäämään selostukseen. Muuta huomautettavaa ei ole o kaavaselostusta täydennetään esitetyllä tavalla - Kainuun museo toteaa, että alueella on muinaisjäännösinventointi tehty 1997 osana Kuhmon perusinventointia. Se ei ole ollut järjestelmällinen ja on vanhentunut. Luonnos ei perustu täten riittäviin selvityksiin ja kaavoitusta varten on tehtävä inventointi. Lausunto voidaan antaa vasta sen valmistuttua. Alueella ei ole rakennetun kulttuuriympäristön suojelukohteita. Muuta huomautettavaa ei ole o Kainuun museo tekee alueella inventoinnin kesällä 2014, mikä otetaan aikanaan ehdotuksessa huomioon - Pohjois-Pohjanmaan ELY keskus ilmoittaa, ettei ole huomautettavaa o ei vaikutusta kaavaehdotukseen - Kainuun ELY keskus lausuu, että luontoselvityksessä maisemakuvan kannalta merkittävimmiksi maisemakokonaisuuksiksi on todettu Laajanpuron suistoalue ja Varsanhännän kapea niemi. Tätä ei ole huomioitu muutoin kuin jättämällä ne rakentamisen ulkopuolelle M- tai MY alueina. Laajanlahden alueella on myös huomionarvoisia elinympäristöjä tai biotooppeja; hiekkataskuja tai rantoja. Tämä pitäisi huomioida kokonaisuu-

21 21 tena, jolloin kortteli 1 ei täytä MRL 73 sisältövaatimuksia. Korttelin 3 rakennuspaikan 2 edessä ja korttelin 2 vieressä on huomionarvoinen elinympäristö tai biotooppi, hiekkatasku. Nämä tulisi huomioida rakennuspaikkoja siirtämällä, koska siihen on mahdollisuus. Emätilaselvitystä tulee täydentää huomioimalla jo rakennetut rantarakennuspaikat. Jokialueilla muuntokertoimena tulee käyttää 0,25. o Laajanlahdella Laajanpuron alue muodostaa oman selkeän kokonaisuuden, jota voidaan korostaa muutoinkin kuin MY varauksella. Varsanhäntä ja sen lähellä olevat pienehköt hiekkarannat muodostavat vastaavasti keskenään oman kokonaisuuden, jonka merkintöjä voidaan yhtenäistää. Korttelia 1 ei tämän vuoksi ole syytä muuttaa, koska se ei haittaa kummankaan em. kokonaisuuden säilymistä. Korttelien 2 ja 3 rakennuspaikkoja voidaan siirtää. Luonnoksen luo merkinnät on merkitty huomattavasti laajempina, mitä ne todellisuudessa ovat. Merkintöjä tarkennetaan. Kaava-alueen ulkopuolella varsinaisen Sääskenniemen lounaaseen avautumalla rannalla on huomattavasti laajempia hiekkarantoja, joilla on suurempi merkitys sekä virkistyskäytön että ympäristönsuojelun kannalta. Emätilaselvitystä täydennetään. Yleensä jokialueilla käytetään kerrointa 0,50, kuten tässä tapauksessa myös Kuhmon kaupunki on jo ennen kaavoitusta käyttänyt. Poikkeamislupaa koskevassa päätöksessä Taltio 2034, Dnro 2499/1/11 Korkein hallinto-oikeus lausui, että rantarakentamisesta ohjaavan kaavan sisältövaatimuksia koskevassa maankäyttö- ja rakennuslain 73 :ssä ei ollut säädetty kilometrikohtaisesta lomarakennusten enimmäismäärästä taikka rantaviivan mittaustavasta. Näin ollen kunnalla oli laaja liikkumavara päättäessään ranta-alueille sijoitettavan lomarakentamisen määrästä. Kaavaa laadittaessa oli kuitenkin maankäyttö- ja rakennuslain 73 huomioon ottaen selvitettävä muun ohella ranta-alueiden soveltuvuus rakentamiseen, alueiden maisemalliset arvot, luonnonsuojelukohteet ja muut luonnonarvot ja perustettava kaavan maankäyttöratkaisut näihin ominaisuuksiin. Kunta saattoi hyväksyä kaavan laadinnan perustaksi yleiset mitoitusperusteet, joissa voitiin päättää esimerkiksi lomarakennuspaikkojen enimmäismäärästä joko koko kaava-alueella tai mitoitusvyöhykkeittäin ja tietynlaisen rantaviivan mittaustavasta. Mitoitusperusteiden suhteen kunnalla oli laaja liikkumavara, kunhan mitoitusperusteita soveltaen laadittu kaava täytti maankäyttö- ja rakennuslain 73 :ssä ja perustuslain 6 :ssä säädetyt vaatimukset. Jokialueen mitoitusta ei ole syytä muuttaa, koska se on Kuhmon kaupungin käytännön mukainen. Jokialueen kertoimen muuttaminen ei vaikuttaisi kaavan sisältöön ja esitettyyn rakennuspaikkamäärään missään tapauksessa. Kuva 22 Ilmakuva, josta selvästi käy ilmi kaava-alueen ulkopuolella esim. Sääskenniemen eteläosassa olevien hiekkarantojen koko verrattuna kaava-alueen vastaaviin

22 22 Kuhmon tekninen lautakunta ja kaupunginhallitus ovat hyväksyneet kaavaehdotuksen asettamisen nähtäville vastineessa esitetyllä tavalla korjattuna. Kaavaehdotus on nähtävillä Muistutuksia ja lausunnoissa todettiin seuraavaa kaavoittajan vastineella täydennettynä: Kuhmon tekninen lautakunta. 201, kaupunginhallitus. 201 ja kaupunginvaltuusto. 201 ovat Viranomaisyhteistyö 1. viranomaisneuvottelu on pidetty Muistio on ohessa ************************** KUHMON SÄÄSKENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN VIRANOMAISNEUVOTTELU klo KAINUUN ELY -KESKUS 1 AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN - puheenjohtaja Sirpa Lyytinen Kainuun ELY -keskus - muistion laatija Kimmo Mustonen KimmoKaava - läsnäolijat em. lisäksi Mika Hakkarainen Kuhmon kaupunki Harri Piirainen - - Jari Juntunen - - Esa Suominen Kainuun museo Martti Juntunen Kainuun liitto Antti Heikkinen maanomistaja 2 RANTA-ASEMAKAAVAN TILANNE - kaavan tilanne/kimmo Mustonen o kaava ei ole vielä virallisesti vireillä. Maastokäynnit ja luontoselvityksen maastotyöt on tehty ja alustava kaavaluonnos selostuksineen on laadittu. Ne on toimitettu osallistujille ennakkoon. Kaikkea mahdollista mitoitusta ei ole tarkoitus käyttää 3 KESKUSTELU JA OSALLISTEN NÄKEMYKSET - Sirpa Lyytinen pyysi selvittämään ja lisäämään Pykälikön ranta-asemakaavan ja Lentiiran yleiskaavan mitoitukset ja rakennusoikeudet. Luontoselvityksessä on huomioitava myös maisematekijät ja mm. liito-oravat ja luontokohteet. Alueella ei ole rakennettua kulttuuriympäristöä - Martti Juntunen totesi kyseessä olevan tavanomainen kaava eikä maakuntakaavan suhteen ole huomauttamista - Esa Suominen ilmoitti, että keväällä 2014 tehdään maastokäynnit muinaismuistojen osalta. Alueella voi olla kivikautisen asutuksen jälkiä - Mika Hakkarainen totesi, että kaavoituksesta on keskusteltu ennakkoon eikä huomauttamista ole - Antti Heikkinen sanoi, että suunnitellut rakennuspaikat on valittu huolella katsoen mm. maaston ja rannan luonne ja ominaisuudet. Markenniemi on mieluisin paikka. Se on kapeahkon lahden pohjukan lähellä eikä erityistä maisemallista näkyvyyttä ole. Edellinen omistaja on tehnyt alueella laajahkoja hakkuita 4 JATKOTOIMET - oas hyväksyttiin pienillä muutoksilla - kaava vireille ja luonnos nähtäville Sirpa Lyytinen puheenjohtaja Kimmo Mustonen sihteeri JAKELU: sähköpostilla osallistuneille 4.4. Asemakaavan tavoitteet Lähtökohtatavoitteet ************************** Valtioneuvosto on antanut päätöksensä maankäyttö- ja rakennuslain 22 mukaisista valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista. Ne tulivat voimaan Tavoitteet on vähäisillä tarkistuksilla uudistettu tullen voimaan Tavoitteiden tehtävänä on varmistaa:

23 23 valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa auttaa saavuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain ja alueidenkäytön suunnittelun tavoitteet, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys toimia kaavoituksen ennakko-ohjauksen välineenä valtakunnallisesti merkittävissä alueidenkäytön kysymyksissä ja edistää ennakko-ohjauksen suunnitelmallisuutta ja yhtenäisyyttä edistää kansainvälisten sopimusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä luoda alueidenkäytöllisiä edellytyksiä valtakunnallisten hankkeiden toteuttamiselle Valtakunnallisen alueidenkäyttötavoitteet käsittelevät seuraavia kokonaisuuksia: toimiva aluerakenne eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Helsingin seudun erityiskysymykset luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet Kaavan vaikutusta tavoitteisiin tai erityistavoitteisiin sekä niiden edistämistä on kuvattu seuraavassa taulukossa. Tavoite Toimiva aluerakenne Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto Helsingin seudun erityiskysymykset Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet Kaavan vaikutus ja tavoitteen edistäminen Kaavassa vain muutamia rakennuspaikkoja, joten aluerakenteeseen ei ole vaikutusta eikä tavoitetta edistetä Yhdyskuntarakenteeseen ei ole merkittävää vaikutusta. Rakentaminen tulee pieneltä osalta lähikylien ja kuntakeskusten palveluja. Tulvan vaikutus on kaavamääräyksissä huomioitu. Lähistöllä ei ole melua aiheuttavaa toimintaa maantietä lukuunottamatta. Tavoitetta edistetään täten vähäisessä määrin. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole merkittävää kulttuuriympäristöä tai rakennusperintökohteita, joten niihin ei ole vaikutusta eikä niitä edistetä. Mahdolliset muinaismuistot on inventoitu ja otettu huomioon. Lentiiranjärven ja lähialueiden virkistyskäyttömahdollisuuksia voidaan hyödyntää, mutta lisäpainetta niihin ei suuntaudu. Jätevesien käsittely hoidetaan nykyisten määräysten mukaisesti, joten pinta- tai pohjaveden tila ei heikenny mutta ei paranekaan. Luontoarvoiltaan merkittävimmät alueet on jätetty rakentamisen ulkopuolelle. Tavoitetta edistetään täten vähäisessä määrin. Nykyiset yhteysverkostot riittävät alueen liikennöintiin ja länsiosan tekniseen huoltoon eikä lisäkuormitusta aiheudu. Energian tarve on vähäinen ja hoidetaan osittain paikallisesti tuuli-, aurinko-, yms. energialla. Mikäli liittymishalukkuutta on, niin sähköverkostoa laajennetaan. Tavoitteeseen ei ole vaikutusta. Kaavalla ei ole näihin minkäänlaista vaikutusta eikä tavoitetta edistetä Rannikkoalueen, Lapin tunturialueen tai Vuoksen vesistöalueen erityispiirteiden säilymiseen ei kaavalla ole vaikutusta, joten tavoitetta ei edistetä Maakuntakaavassa alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Tiestöä, M alueita ja rantojen käyttöä ja muita maakuntakaavan merkintöjä koskevat määräykset ja tavoitteet on esitetty edellä kohdassa Vaihemaakuntakaava ei vaikuta ranta-asemakaavaalueeseen eikä ilmeisesti tekeillä oleva maakuntakaavoitus.

24 24 Osayleiskaavaa alueelle ei ole laadittu eikä ole suunnitteillakaan. Ranta-asemakaava pyritään laatimaan siten, että kaava olisi toteuttamiskelpoinen. Alue on tarkoitettu tavanomaiseen, omarantaiseen lomarakentamiseen eikä lomarakentamisen määrää ole tarkoitus maksimoida Työn aikana syntyneet tavoitteet Eri neuvottelujen ja keskustelujen aikana syntyneet epäviralliset tavoitteet on kaavan työstämisessä otettu huomioon Asemakaavaratkaisujen vaihtoehdot ja niiden vaikutukset Alustavat vaihtoehdot ja niiden arviointi Alustavasti on tutkittu erilaisia korttelialueiden ja rakennuspaikkojen sijoittelu- ja kokomalleja. Tilojen rakentamiskelpoisuus, ilmansuunnat, maaston piirteet, tiestön olemassa olo yms. luovat hyvät mahdollisuudet rakentamisen sijoittumiseen. Maanomistajan toiveet rakennuspaikkojen määrästä on ollut hyvin maltillinen, jolloin luonnonympäristön arvokkaimmat piirteet on helposti voitu huomioida ja jättää laajoja yhtenäisiä alueita rakentamattomiksi Ratkaisun valinta ja perusteet Maanomistajan ja kaavoittajan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella on päädytty kaavaluonnosvaiheessa ratkaisuun, jossa on 3 korttelia ja 5 rakennuspaikkaa. Reilusti yli puolet rantaviivasta jää rakentamattomaksi yhtenäisinä osuuksina. Ehdotuksessa rakennuspaikkojen määrä pysyi ennallaan, mutta kortteleita tuli yksi lisää. Sijoittelua ja kokoa muutettiin, jotta luonto- ja ympäristöolot saatiin vielä paremmin huomioitua. Kuva 23 Markenniemen aluetta 73 Maankäyttö- ja rakennuslain 73 :ssä on esitetty loma-asutusta koskevan asemakaavan sisältövaatimukset. Ranta-alueiden loma-asutusta koskevan yleis- ja asemakaavan erityiset sisältövaatimukset Laadittaessa yleiskaavaa tai asemakaavaa (ranta-asemakaava) pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle on sen lisäksi, mitä yleis- tai asemakaavasta muutoin säädetään, katsottava, että: 1) suunniteltu rakentaminen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön;

25 25 2) luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan muutoinkin huomioon; sekä 3) ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. Ranta-asemakaavasta on muutoin voimassa, mitä asemakaavasta säädetään. Mitä 60 :ssä säädetään asemakaavan ajanmukaisuuden arvioinnista, ei kuitenkaan koske ranta-asemakaavaa. Kaavassa on vaatimukset huomioitu seuraavasti: MRL Rakentamisen sopeutuminen rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön Luonnonsuojelu Maisema-arvot Virkistystarpeet Vesiensuojelu, vesihuolto Vesistön ominaispiirteet Maaston ominaispiirteet Luonnon ominaispiirteet Yhtenäinen rakentamaton ranta-alue Kaavassa huomiointi Maisematekijät on inventoitu ja otettu huomioon kortteleiden ym. sijoittelussa, rakennusten etäisyydet rantaviivasta kaupungin rakennusjärjestyksen mukaiset Suojelualueita vaativia kohteita ei ole löydetty Merkittäviä alueita ei ole alueella. Kapea Hepolahden alue jää rakentamattomaksi Alueella ei ole yleistä virkistystarvetta. Suuri osa rannoista ja tilan alueesta jää rakentamisen ulkopuolelle, mikä mahdollistaa jokamiehen oikeuksien käytön, rantautumisen jne. Vesiasiat järjestettävä erityislainsäädäntöä noudattaen, yhteisiä hankkeita ei alueelle ole tarpeen toteuttaa väljän rakentamisen vuoksi Erityispiirteitä ei ole havaittu. Kapeat niemet, lahdet ja hiekkarannat jäävät rakentamisen ulkopuolelle Alueella ei ole erityispiirteitä vaan se on varsin tasalaatuista Inventointi tehty ja kohteet on otettu huomioon Rakentamatta jää yli puolet rantaviivasta yhtenäisinä alueina Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Kaava-alue ei ole isompien taajamien läheisyydessä. Haja-asutusta järven ympärillä ja teiden varsilla on jonkin verran, mihin rakentaminen liittyy. Runkotiestö Sääskenniemeen on rakennettu alueen läpi. Rakennuspaikkoja varten joudutaan rakentamaan jonkin verran lisäteitä, jotka palvelevat myös metsänhoitoa, virkistystä, kalastusta, metsästystä yms. Yhteistä vesi- ja viemärihuoltoa ei ole kaavan väljyyden vuoksi tarpeen järjestää, vaan jätevesien käsittely hoidetaan rakennuspaikka- tai korttelikohtaisesti. Jätevesien käsittelyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota. Sähkönjakelu on helposti järjestettävissä.

26 26 Kuva 24 Enonperänlahden itäpuolen rantaa Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Rakentaminen muuttaa hieman kohdealueen maa- ja kallioperän pintakerroksia. Vähäisiä vaikutuksia voi olla vesistöön, mutta hyvin rajallisesti, koska rakennusten vesi- ja viemärihuollosta on annettu määräykset tämän hetken lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti. Ilmaan tai ilmastoon ei ole vaikutuksia. Kaava-alueen metsät ovat käsiteltyjä talousmetsiä, joten kaavoitus ja rakentaminen eivät vaikuta haitallisesti luonnonympäristöön ja sen säilymiseen. Luontoarvojen inventointi on tehty ja paikallisesti merkittävät kohteet on jätetty rakentamattomiksi. Kaava-alue ei ole pohjavesialuetta. Rakentaminen tulee olemaan tavanomaista, väljää lomarakentamista, joten ei ole pelkoa pohja- tai pintavesien pilaantumisesta. Rakentamisalueilla pintakasvillisuus poistuu ja saattaa lähialueilla muuttua. Korttelialueilla ei kuitenkaan ole merkittävää kasvillisuutta ja samantyyppistä aluetta jää myös rakentamisen ulkopuolelle. Kaava-alueen vieressä oleva Lentiira on kooltaan pienehkö ja varsin kapea (ks. tiedot edellä ja luontoselvityksessä). Rakentaminen ei merkittävästi vaikuta kaukomaisemiin. Kaavoitetut alueet ovat järven etäisimpien lahtien päässä. Myös hyvä puusto ja vaihteleva pinnanmuodostus estävät rakentamisen näkymisen kauemmas. Lähempää tarkastellen maisemakuva hieman muuttuu, mutta koska ympäristöt on jo otettu rakentamiskäyttöön, ei muutos ole kovin merkittävä. Kaavan tavanomaisuudesta johtuen ei tarkempia maisemainventointeja, havainnekuvia tms. ole tarpeen tehdä. Kaupungin rakennusvalvonnalla on suuri merkitys rakentamisen sopeutumisessa ympäristöön. Rakennusten värityksen, muotojen, sijoittelun jne on oltava kaavamääräysten ja ohjeiden mukainen. Vaikutuksia luontoon on tarkemmin käsitelty liitteenä olevassa luontoselvityksessä. Lahtien pohjukoissa on lyhyehköjä (10-25 m) hiekkarantoja, jotka eivät ole luonnonsuojelulain mukaisia kohteita. Ne jäävät kortteleiden ulkopuolelle. Luontoselvityksen mukaan ei ole esteitä sille, että ne jäävät myös kortteleiden alueelle, kunhan niiden piirteet säilytetään. Tämä on etenkin lähellä olevan mökkiläisen etu. Kaava-alueen ulkopuolella olevien lähialueiden hiekkarannat ovat huomattavasti laajempia ja yleisen käytön kannalta merkityksellisempiä.

27 27 Kuva 25 Pieni hiekkaranta Varsanhännän pohjoispuolelle. Sen kohdalle ei tule rakentamista. Kuvassa myös luontoselvittäjä Jari Hietaranta Vaikutukset talouteen Kaava-alueelle joudutaan rakentamaan loma-asutuksen tarvitsemaa tiestöä, vesihuoltoa ja sähköhuoltoa. Rakentaminen ei kuitenkaan aiheuta maanomistajalle, rakentajille tai yhteiskunnalle suuria kustannuksia. Rakennettavat tiet ovat suhteellisen lyhyitä ja maasto hyvin rakentamiskelpoista. Samalla tiet palvelevat myös tilan muuta käyttöä, esim. metsätaloutta, kalastusta, metsästystä, marjastusta jne. Sähköhuollon verkostot ovat alueiden lähellä. Sähköistyksen taloudellisuus edellyttää lähes kaikkien rakennuspaikkojen ja muiden lähialueen rakennusten liittymistä verkostoihin. Sähköistys voidaan hoitaa myös tuuli-, aurinko- yms. voimalla rakennuspaikkakohtaisesti. Vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen Jätevesien ja muiden jätteiden käsittely hoidetaan määräysten mukaisesti. Merkittäviä terveysriskejä ei aiheudu. Tiestöt rakennetaan siten, että hälytysajoneuvoilla on hyvä pääsy alueelle. Alueen viitoitus suoritetaan teiden rakentamisen yhteydessä. Vaikutukset eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä Vapaa liikkumismahdollisuus vähenee hieman alueella kaavan toteuduttua. Alueen kautta ei kulje latu-, retkeily- tai kelkkailureittejä. Mitoitus on varsin väljä ja vapaata rantaviivaa jää myös satunnaiseen maihinnousuun, uimiseen, retkeilyyn, kalastukseen rannalta jne. Järven koko on pienehkö eikä ulkopuolista liikkumista kovin paljon ole. Kaava-alue on lisäksi aivan järven pohjoispäässä. Rakentaminen ei estä vesistön käyttämistä esim. kalastukseen tai veneilyyn. Vapaata rantaviivaa jää alueelle, jolloin myös jokamiehen oikeudet turvataan. Yleisen käytön kannalta ei mm. tämän alueen pienillä hiekkarannoilla ole merkitystä, koska aivan lähellä on huomattavasti laajempia hiekkarantoja. Vaikutukset sosiaalisiin oloihin Rakentaminen ja rakennuspaikkojen sijoittelu on varsin väljää, rakennusoikeudet noudattavat Kuhmon rakennusjärjestystä ja rakennuspaikat ovat kookkaita, joten rakentamisesta ei aiheudu haitallisia sosiaalisia vaikutuksia. Vaikutukset kulttuuriin Metsät ovat käsiteltyjä talousmetsiä. Kaavoitus ei aiheuta merkittäviä muutoksia rantamaisemaan. Rakentaminen hyvin suunniteltuna ja toteutettuna tukee ja täydentää ympäristön asu-

28 28 tusta ja loma-asutusta. Alueella ei ole löydetty muinaisjäännöksiä tai merkittäviä kulttuuri- tai rakennushistoriallisia arvoja. Olevat tervahaudat on huomioitu eikä niiden lähelle tule rakentamista. Kaavalla ei ole merkittäviä muita vaikutuksia. Muut kaavan merkittävät vaikutukset Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Käsittelyt ja päätökset on selostettu aiemmin. 5. ASEMAKAAVAN KUVAUS 5.1. Kaavan rakenne Mitoitus Naavan tila 80:3 on ollut aiemmin UPM:n omistuksessa ja kaavoituksen kohteena oleva palsta on myyty kaavahankkeen vireillelaittajille. Sääskiniemen tilasta on lohottu tila 18:1 ja tila 18:2 on jäänyt kantatilaksi. Täten tilat 18:1 ja 18:2 ovat olleet vuonna 1969 omia emäkiinteistöjään. Tila 18:2 on usean muun tilan kanssa yhdistetty Naavan tilaksi 80:0. Siitä on pakkolunastettu alue 80:1 ja lohottu tilat 80:2 ja 80:4. Tätä osaa koskee kaavan laatiminen ja sen mitoitus. Tilasta 18:1 on muodostuneet tilat 18:3-9. Ne on jäljempänä kaupungin laskelmissa otettu virheellisesti samaan kokonaisuuteen kuuluvaksi. Koko alkuperäisen talon 18:0 tällä kohtaa olevan alueen muunnetun rantaviivan pituus on Kuhmon kaupungin laskelmien mukaan 4267 m. Kaupungin laatima kartta on ohessa. Lentiiran osayleiskaavan mitoitus on ollut 7 rakennuspaikkaa muunnetulla rantaviiva-km:llä mm. Lentiirajärven alueella. Pykälikön ranta-asemakaava on myös varsin tehokkaaksi laadittu eli määrä on ollut n. 6,3 kpl / muunnettu rantaviiva-km. Edellä selostetuille emätiloille tulee eri mitoitusperusteilla seuraavan taulukon mukaisia rakennuspaikkamääriä: MITOITUS Muunnettu rv 4 rp/km 5 rp/km 6 rp/km Toteutuminen 18:1 2,63 10,5 13,2 15,8 7 tilaa, joista 6 rakennettu 18:2 1,637 6,5 8,2 9,8 5 rakennuspaikkaa kaavassa YHTEENSÄ 4,267 17,1 21,3 25,6 Kaavoituksen kohteena olevalle emätilalle 18:2 (nykyisin 80:3) olisi mahdollista ollut lisätä 2-5 rakennuspaikkaa mitoitusperusteilla, joista tiheinkin on alle Lentiiran osayleiskaavan ja Pykälikön ranta-asemakaavan määrien. Emätilaan 18:1 kuuluvat nykyiset tilat 18:3-9. Ainoastaan tila 18:4 on rakentamaton. Tälle emätilalle voidaan em. mitoitusperusteilla lisätä vielä 5-10 rakennuspaikkaa. Kaavassa esitetty rakennuspaikkamäärä ei täten mitenkään vaaranna kaavan ulkopuolelle jääneiden tilojen 18:3-9 rakennus- tai kaavoitusmahdollisuuksia.

29 29 Kuva 26 Kuhmon kaupungin laskelmat rantaviivan muuntamisesta Varsinaiseen kaava-alueeseen kuuluu rantaviivaa muuntamattomana ja muunnettuna oheisen kartan mukaisesti kaavoittajan laskelmien mukaan. Ne vastaavat varsin tarkoin kaupungin tekemiä laskelmia. Rantaviivan jakautumisessa käytetyt muuntokertoimet ovat normaalit seutukaavaliittojen käytännön mukaiset.

30 30 Kuva 27 Kaava-alueen rantaviivan muuntaminen ja määrä Kaavaluonnoksessa on 3 korttelia, joissa yhteensä 5 rakennuspaikkaa. Rakennusoikeus RA rakennuspaikoilla on 170 k-m2 lomarakennuksille ja 230 k-m2 koko rakennuspaikalle. Rakennuspaikkojen keskikoko on n m2. Ehdotuksessa rakennuspaikkojen määrä pysyi samana, mutta kortteleista tuli yksi lisää. Tarkemmat mitoitustiedot ovat tilastolomakkeella. Vuodepaikkojen arvioitu määrä on n kpl. Rantaviivan määrästä jää kaavaluonnoksen mukaan vapaaksi korttelialueiden ulkopuolelle n m kaava-alueen n metristä. Määrä on täten n. 61 %. Oheisella kartalla on sen muodostuminen esitetty luonnoksen mukaisesti. Ehdotuksessa ei tullut merkittäviä muutoksia. Kuva 28 Vapaan rantaviivan määrä yli 250 m osuudet huomioiden

31 Palvelut Kaava-alueen rakentamisen määrä ei tarvitse erillisiä palveluja. Palvelut ovat pääasiassa Kuhmon keskustassa, Vartiuksessa tai Lentiirassa Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen Ympäristön laatua koskevat ja muut tavoitteet on pystytty toteuttamaan varsin hyvin. Kuva 29 Hepovaaran länsipuoleinen ranta, jonka kohdalle ei tule rakentamista Kuva 30 Varsanhäntä alueen itäosassa

32 Aluevaraukset Korttelialueet RA -kortteleiden pinta-alat ovat yhteensä m2 ja niissä on rakennusoikeutta yhteensä 1150 k-m2. Rakennuspaikan keskimääräinen koko on n m2. Korttelitehokkuus on varsin alhainen eli 0.027, joten rakennusten sijoittelussa voidaan maasto ja sen ominaispiirteet ottaa hyvin huomioon. Kaavassa on rakentamisen ohjaus esitetty varsin väljästi. Rannan puolella lomarakennuksia ei saa sijoittaa 30 m lähemmäksi rantaa. Erillinen rantasauna saa olla 15 m etäisyydellä rannasta. Myöskään rakentamistapamääräyksiä tai -ohjeita ei ole laadittu tiukoiksi, vaan rakentamisen laadusta ja riittävästä yhtenäisyydestä huolehditaan rakentamisen yhteydessä. Lomarakennustonttien lomarakentamiseen sallittu määrä on 170 km2, mikä on Kuhmon rakennusjärjestyksen mukainen. Saunan koko saa olla 30 k-m2 ja koko rakennuspaikan rakennusoikeus 230 k-m2. Kuva 31 Markenniemen rakennuspaikan rantaa Muut alueet Korttelialueiden ulkopuolelle jääneet alueet on kaavassa merkitty maa- ja metsätalousalueeksi (M tai MY). M aluetta on n. 41,24 ha ja MY aluetta n. 2,71 ha.

33 33 Kuva 32 Laajanpuro. Vasen kuva tien läheltä ja oikea kuva järven päästä Kuva 33 Hepolahti. Vasemmassa kuvasta lännestä ja oikeassa idästä kuvattuna 5.4. Kaavan vaikutukset Kaavan vaikutukset on selostettu edellä kappaleessa ratkaisun valinnan yhteydessä Ympäristön häiriötekijät Häiriötekijät alueella ovat vähäiset. Yleisiä teitä ei ole alueen lähellä eivätkä liikennemäärät muutenkaan ole kovin suuria. Alueen läpi ei kulje moottorikelkka-, latu-, retkeily- tms. reittejä ja järvellä veneily on vähäistä Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavamerkinnät ja määräykset ovat kaavakartalla. Kaavassa on käytetty ympäristöministeriön antaman astuneen asetuksen kaavamerkintöjä Nimistö Kuhmon kaupunki nimeää tiet rakentamisen edistymisen mukaan. 6. ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 6.1. Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat Erityisiä suunnitelmia ei ole laadittu. Vaikutukset ja näkyvyys vesistöille on vähäinen rakentamisen etäisyyden ja peittävän puuston vuoksi. Oheisilla kuvilla kaavaluonnos ja ehdotus on esitetty uudella v otetulla ilmakuvalla.

34 34 Kuva 34 Kaavaluonnos ilmakuvalla Kuva 35 Kaavaehdotus ilmakuvalla

35 Toteuttaminen ja ajoitus Maanomistaja vastaa kaavan toteuttamisesta rakentamalla tiet ja myymällä tontit. Loiste Sähköverkko OY (ent. E.ON Kainuun Sähköverkko Oy) toteuttaa alueen sähköhuollon maanomistajan tilausten mukaisesti. Rakentajat huolehtivat vesi- ja viemärihuollosta. Lomarakennustonttien kysyntä alueella ratkaisee toteutuksen aikataulun ja keston. Alue on ominaisuuksiltaan hyvin lomarakentamiseen soveltuvaa, luonnoltaan ja maisemiltaan kaunista aluetta, joten kaavan tultua vahvistetuksi alue tullenee toteutumaan varsin nopeasti. Alue on kuitenkin sivussa taajamista ja pääteistä Toteutuksen seuranta Kaupungin ja valtion eri viranomaiset seuraavat lupakäsittelyn yhteydessä ja muutoin mm. alueen rakennuskannan yhtenäisyyttä, luonnon kestokykyä, vesistöjen laadun muutoksia, liikennettä jne ja tekevät niiden perusteella johtopäätöksiä ja päätöksiä kaavan toteuttamisesta. Kuusamossa, , DI (maanmittaus, YKS 124) Kimmo Mustonen

36 36 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 290 Kuhmo Täyttämispvm Kaavan nimi SÄÄSKENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 48,1525 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] 48,1525 Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Ranta-asemakaava Rantaviivan pituus [km] 2,94 Rakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 5 Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset 5 Ei-omarantaiset Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä 48, , ,00 48, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä 4,2040 8, ,03 4, L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä 43, ,3 43,9485 W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä Rakennussuojelu Yhteensä Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-]

37 37 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [km²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä 48, , ,00 48, A yhteensä P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä T yhteensä V yhteensä R yhteensä 4,2040 8, ,03 4, RA 4, , ,03 4, L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä 43, ,3 43,9485 M 41, ,8 41,2388 MY 2,7097 6,2 2,7097 W yhteensä

38 38 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE SÄÄSKENNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KUHMON KAUPUNKI (290) LENTIIRAN KYLÄ (408) Naava 80:3 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET Kaavoituksen tarkoituksena on suunnitella alueen maankäyttö siten, että maanomistaja voi käyttää, suunnitella ja hyödyntää omistamaansa aluetta tavanomaiseen lomarakentamiseen. Palveluita alueelle ei tule. Kaava laaditaan väljänä, omarantaisena kaavana maastokartalle oheiselle alueelle. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT, TEHDYT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITEL- MAT Alueelle ei ole laadittu yleiskaavoja tai muita tarkempia maankäytön suunnitelmia. Kainuun maakuntakaava on vahvistettu Alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M) ja sitä koskee mm. rantojen käytön yleismääräykset. Ote maakuntakaavasta on ohessa.

39 39 VAIKUTUSALUE Kaavan välitön vaikutusalue on varsinainen kaava-alue ja aivan sen lähialue. Välillisiä vaikutuksia saattaa olla laajemmin läheisille maanomistajille, asukkaille, lomanviettäjille, vesistössä ja tiestöllä liikkuville jne. Arvioitu välitön vaikutusalue on rajattu oheisella kartalla. OSALLISET - maanomistajat ja asukkaat kaava-alueen ja lähialueiden maanomistajat lähialueiden asukkaat ja loma-asukkaat kalastajat, veneilijät, hiihtäjät, moottorikelkkailijat jne - kaupungin hallintokunnat maankäyttö rakennusvalvonta

40 40 TIEDOTTAMINEN ympäristötoimi tekninen toimi - yhdyskuntatekniikka Loiste Sähköverkko Oy (ent. E.ON Kainuun Sähköverkko Oy) Kuhmon vesihuolto - viranomaiset Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kainuun liitto Kainuun museo - kuhmolaiset seurat ja yhdistykset Lentiiran kyläyhdistys Lentua seura ym. Työn aloittamisesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan kirjeillä lähialueen maanomistajille, lehtikuulutuksella kaupungin päättämissä ilmoituslehdissä ja informaatiolla muille osallisille. Kaavan valmisteluaineisto pidetään samalla nähtävillä. Pyydetään tarvittavat lausunnot. Suunnitelmat laaditaan mahdollisimman havainnollisiksi. Kaavaehdotuksesta tiedotetaan samalla tavalla. Kaavoitukseen liittyvä aineisto pidetään koko työn ajan nähtävillä kaavoittajan kotisivuilla sekä nähtävillä oloaikoina kaupungin nettisivuilla Kaavoittajan sivujen kautta on mahdollisuus myös jättää huomautuksia nähtävilläoloaikoina ja muulloinkin. OSALLISTUMINEN Kaavoittajan yhteystiedot toimitetaan kaikille osallisille ja heitä kehotetaan olemaan yhteydessä kaavoituksen eri vaiheissa: osallistuminen hoidetaan lähinnä neuvotteluilla ja keskusteluilla kaavoittajan ja osallisten kanssa. Mm. kaavoittajan kotisivujen kautta on mahdollisuus esittää mielipiteitä muulloinkin kuin kaavan nähtävilläoloaikoina. Kaavan vaikutusalue on varsin suppea ja kaavasta tulee tavanomainen, joten laajempi osallistaminen ei ole tarpeen. VIRANOMAISYHTEISTYÖ Osallistuminen hoidetaan lähinnä neuvottelujen ja lausuntomenettelyn avulla. SELVITETTÄVÄT VAIKUTUKSET - vaikutukset rakennettuun ympäristöön - palveluihin - virkistykseen - liikenteeseen - tekniseen huoltoon - vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön. Metsälain mukaisten arvokkaiden elinympäristöjen ja luonnonsuojelu- tai vesilain mukaisten erityisten luontotyyppien tarkempi inventointi tehdään kaavoitustyön yhteydessä. - maisemaan - luonnonoloihin (kasvillisuus, eläimistö, luontotyypit) - luonnon monimuotoisuuteen - vesistöihin - maa- ja metsätalouteen - vaikutukset talouteen - valtion ja kunnan talouteen - yksityistaloudellisiin kustannuksiin - vaikutukset terveellisyyteen ja turvallisuuteen - liikenneturvallisuuteen - ihmisten elinoloihin - ympäristön puhtauteen - vaikutukset eri väestöryhmien toimintamahdollisuuksiin lähiympäristössä - vaikutukset sosiaalisiin oloihin - vaikutukset kulttuuriin

41 41 - muut merkittävät vaikutukset VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN MENETELMÄT Kaavoittaja arvioi kaavan vaikutukset työn kuluessa. Niitä tarkastellaan kaavoittajan ja viranomaisten välisissä palavereissa ja lausunnoissa. Työssä käytetään asiantuntija-apua erityisesti luonnonoloihin ja muinaismuistoihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa. VAIHTOEHDOT Ranta-asemakaava tulee olemaan omarantainen kaava, joka koskee yhden maanomistajan omistamaa aluetta. Tiestö ja alueiden rakennuskelpoisuus, ilmansuunnat ja vapaan rantaviivan osoittaminen sanelevat rakennuspaikkojen sijainnin, joten merkittäviä eri vaihtoehtoja ei tulla laatimaan. Rakennuspaikat sijoitetaan siten, että luonnon merkittävimmät ominaispiirteet säästyvät ja vapaata rantaviivaa jää riittävästi. KAAVOITUKSEN KULKU, AIKATAULU, PÄÄTÖKSENTEKO JA MUUTOKSENHAKUME- NETTELY Luonnonarvojen inventointi, maastokäynnit 09 / 2013 Viranomaisneuvottelun järjestäminen Vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tiedotetaan kirjeillä lähialueen maanomistajille, kuulutuksella kaupungin päättämissä ilmoituslehdissä, Internet - tiedottamisella ja informaatiolla muille osallisille. Alustavat luonnokset pidetään nähtävillä, jolloin naapureilla ja muilla, joita kaava koskee, on mahdollisuus esittää mielipiteensä. Pyydetään tarvittavat lausunnot. Suunnitelmia tarkennetaan saadun palautteen perusteella Kaavaehdotuksen laatiminen, asiakirjojen viimeistely, havainnollistamisen parantaminen ja mahdolliset erillisselvitykset / 2014 Muinaismuistoselvitys 06 / 2014 Kaavaehdotus nähtävillä maankäyttö- ja rakennuslain 65 mukaisesti. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kirjallisena muistutuksena. Pyydetään tarvittavat lausunnot Viranomaisneuvottelu tarvittaessa 09 / 2014 Kaavan hyväksyminen / 2014 Suunnitelmia ja asiakirjoja tarkennetaan jatkuvasti työn kuluessa. Neuvotteluista ja osallistumisesta pidetään pöytäkirjaa. Tärkeimmät asiat dokumentoidaan kaavaselostuksessa. Kaavan hyväksyy Kuhmon kaupunginvaltuusto. Osallisilla ja kunnan jäsenillä on mahdollisuus valittaa Oulun hallinto-oikeuteen hyväksymispäätöksestä. Mahdollinen jatkovalitus osoitetaan Korkeimmalle Hallinto-oikeudelle. YHTEYSTIEDOT KAAVOITTAJA: Kimmo Mustonen KimmoKaava puh DI (maanmittaus, YKS 124) Kitkantie 34 F KUUSAMO KAUPUNKI: Mika Hakkarainen Kuhmon kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut maanmittausinsinööri Kainuuntie PL 15, KUHMO

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ

KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ 1 KUHMON KAUPUNKI IIVANTIIRAN KYLÄ LIPUKKAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA EHDOTUS 25.11.2011, HYV. 2012 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 4 2. TIIVISTELMÄ 6 2.1 Kaavaprosessin vaiheet 6 2.2. Asemakaava 6 2.3. Asemakaavan

Lisätiedot

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ

KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ KUUSAMON 1 KAUPUNKI RUKAJÄRVEN KYLÄ SIKUALAMMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS, LAAJENNUS JA KUMOAMINEN LUONNOS 27.11.2014, EHDOTUS 28.3.2015 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 2. TIIVISTELMÄ... 5

Lisätiedot

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015

IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 IIN KUNTA (139) POHJOIS-IIN KYLÄ (403) RAASAKAN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS LUONNOS 25.5.2014 EHDOTUS 17.10.2014 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ... 5 2.1 Kaavaprosessin

Lisätiedot

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014

OULUN KAUPUNKI JOKIKYLÄN KAUPUNGINOSA (124) LUONNOS 25.6.2014 (124) ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSIT- TAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS LUONNOS 25.6.2014 ISO VIITAJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS JA LAAJENNUS 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 2. TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 24-29 sekä puisto-, maa- ja metsätalous- ja katualueilla. 2010 1 Kalajoen kaupunki Himanka

Lisätiedot

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008

PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 PÄLKÄNE VEHKAJÄRVI RIIHINIEMEN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 31.3.2008 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan nimi: Riihiniemen ranta-asemakaava Kunta: Pälkäne (635) Kylä: Ämmätsä (461) Tila: Riihiniemi RN:o

Lisätiedot

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA

MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA JUUPAJOKI HULIPAS OSA TILASTA MOISIO 177-405-2-117 Hulipas ja Pikku-Liesi MOISION TILAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 22.6.2015 Tämä kaavaselostus koskee 22.6.2015 päivättyä Moision tilan ranta-asemakaavan

Lisätiedot

Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa

Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa KIVIKON ASEMAKAAVA Koskee tilaa Mannilanlahti (216-403-3-629) sekä tilaan rajoittuvaa vesijättöaluetta Syväjärven rannassa KAAVASELOSTUS Luonnos 7.10.2014 (kaavaselostusta täydennetään kaavaehdotusta laadittaessa)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE ISO HANGASJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA LIEKSAN KAUPUNKI JAAKONVAARAN (408), KUORAJÄRVEN (413) JA LIEKSAN (415) KYLÄT TEPPANA 9:1 (422-408-9-1),

Lisätiedot

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä

Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä Toivakan Itäisen alueen rantaosayleiskaavan osittainen muutos Särkijärvellä kaavaselostus 10.2.2013 Rantaosayleiskaavan osittainen muutos koskee rakennuspaikan osoittamista Salokanta-nimiselle tilalle

Lisätiedot

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos

Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JOENSUUN KAUPUNKI Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA

VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA ASIKKALA PULKKILA Vähä-Ranta RN:o 4:129 VÄHÄ-RANNAN RANTA-ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 18.11.2014 1 Tämä kaavaselostus koskee 18.11.2014 päivättyä Vähä-Rannan ranta-asemakaavan kaavakarttaa. Tunnistetiedot

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

Asemakaavan selostus

Asemakaavan selostus HOLLOLA Kirkonseudun (19) kunnanosan Asemakaavan selostus Ehdotus Kiinteistöjä 98 416-1-103 ja 98 416-146 sekä kiinteistöjen 98 416-876-1 ja 98 416-1- 151 osia koskeva ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan

Lisätiedot

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA

KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAARINAN KAUPUNKI KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS 4.3.2015 KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2015 2 KUUSLAHDEN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI

ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Kaavaselostus Laukaan kirkonkylä ASEMAKAAVAN MUUTOS KYLMÄNIEMI Korttelit 670-674 ja 677 sekä niihin liittyvät viher- ja katualueet 410-AK-KIR-027 Ehdotus 6.5.2015 LAUKAAN KUNTA 2015 MAANKÄYTTÖOSASTO Tähän

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS

KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS. HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 2835 HAUKIPUDAS KIRKONKYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS JA MUUTOS HAAPAKANKAAN ALUE Kortteli 85 Asemakaavan muutos koskee Haukiväylän, Heitontien ja Haapatien liittymän liikenne- ja katualueita, sekä Haukiväylän

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 KAAVASELOSTUS LUONNOSVAIHE 4.6.2014, korjattu 11.5.2015

Lisätiedot

Seivalan ranta-asemakaava

Seivalan ranta-asemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A ANNIKKI SEIVALA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 2.3.2015 P22621 SELOSTUS 1 (24) Seppänen Pekka 2.3.2015 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1

Lisätiedot

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS joka liittyy 10.2.2013 päivättyyn ja 30.5.2013 korjattuun Lestijärven ranta-asemakaavan korttelia 26 sekä lähivirkistysaluetta koskevaan ranta-asemakaavakarttaan 1. PERUS- JA

Lisätiedot

Viikkalan asemakaavan muutos

Viikkalan asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NAKKILAN KUNTA Viikkalan asemakaavan muutos Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20751 Selostus 1 (23) Hakula, Närhi Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 16WWE0407.B732.SLU Kvalt... 10.2.2011 LAPUA Lapuan kaupungin 17. Alanurmon kaupunginosan asemakaavan laajennus, Vierulanpellon alue Korttelit 004 010 sekä niihin liittyvät virkistys-,

Lisätiedot

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA

KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JUUPAJOEN KUNTA KOPSAMON OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Selostus, ehdotusvaihe FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22696 Selostus ehdotusvaihe I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta

Kirkonseudun asemakaava Palkki. Tyrnävä. Tyrnävän kunta Kirkonseudun asemakaava Palkki Tyrnävä Asemakaavan laajennus Asemakaavan laajennus koskee tiloja 2:24, 2:26, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:43, 2:44, 32:80, 32:81, 32:82, 32:83, 32:84, 32:85, 38:64, 39:3, 39:78,

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015

Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 Saarijärven kaupunki URHEILUKENTÄN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS luonnos 11.3.2015 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot KAUPUNKI: KAUPUNGINOSA: Saarijärven kaupunki 1. kaupunginosa

Lisätiedot

RISTIJÄRVI PUTKOSJÄRVEN ASEMAKAAVA

RISTIJÄRVI PUTKOSJÄRVEN ASEMAKAAVA RISTIJÄRVI PUTKOSJÄRVEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS EHDOTUS 23.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 ASEMAKAAVAN LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1 1.2 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA ASEMAKAAVA-ALUEEN RAJAUS... 1 ASEMAKAAVAN LAATIMISTARVE...

Lisätiedot

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava

Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava HUITTISTEN KAUPUNKI EOLUS OY Huittisten Kiimasuon alueen tuulivoimaosayleiskaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24870 Kaavaselostus 1 (70) Pekka Sepppänen Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli

Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli NAANTALIN KAUPUNKI / LUOLALAN SENAATTI OY Luolalan asemakaavan muutos, osakortteli 4 Selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P16854 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Selostus 1 (19) Sisällysluettelo 1

Lisätiedot