Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)"

Transkriptio

1 MUHOKSEN KUNTA OAS 1/6 viimeisin päivitys 5/2013 (aikataulu) PÄIVÄRINTEEN OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoituksen ja merkityksen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Päivärinteen osayleiskaavalla muutetaan Oulujokivarren pohjoispuolen osayleiskaavaa. 1. SUUNNITTELUALUE Osayleiskaava-alueen sijainti Oulun seudun yleiskaavakartalla. Alue sijaitsee Muhoksen Päivärinteellä, Oulujoen pohjoispuolella, noin 12 kilometrin etäisyydellä Muhoksen kuntataajamasta ja n. 28 kilometrin etäisyydellä Oulun kaupungin keskustasta. Suunnittelualueen laajuus on noin 377 hehtaaria. Oulun keskusta Päivärinne Muhoksen keskusta Päivärinteen vireä n asukkaan kylä on kehittynyt vanhan keuhkotautiparantolan ympärille maantien 8300 varteen. Kylällä on Hyrkin koulu, jossa on 164 oppilasta, päiväkoti n.70 lapselle ja kauppa, joka siirtyi uudisrakennukseen jokunen vuosi sitten. Kylän liepeillä harjoitetaan maataloutta. Kylällä toimii aktiivinen Jokirinteen kyläyhdistys ry. Suunnittelualue kuuluu valtakunnallisesti merkittävään Oulujoen laakson maisema-alueeseen. Päivärinteen luvulla rakennettu parantola (Jussi ja Toivo Paatela) on kulttuurihistoriallisesti valtakunnallisesti arvokas kokonaisuus, joka käsittää myös asuntolakerrostalot. Rantatörmällä sijaitseva sairaala on alueen maamerkki. Sairaala on nykyään pääosin hoivakotikäytössä. Tilaa on yhteensä noin 200:lle hoitopaikalle. Suunnittelualue rajautuu lounaassa Oulujokeen ja Oulujoen pohjoispuolen osayleiskaavaan, luoteessa Oulun kaupungin maa-alueeseen ja koillisessa olevan osayleiskaavan rajaan. Kaakossa suunnittelualue rajautuu siten, että se pitää sisällään Päivärinteen alueen mahdollisine laajentumisalueineen. Alustava kaavarajaus on esitetty viereisessä kuvassa. Päivärinteen asemakaava-alue sijoittuu osayleiskaavaalueen sisälle ja käsittää rantavyöhykkeen eteläosan ja koulun ympäristön. Asemakaavaa on laajennettu koilliseen kunnan maalle samanaikaisesti yleiskaavan laatimisen kanssa. V Mikeva 130 hoivapaikkaa, OSEKK 15, Leivo-koti 20, päihdeyksikkö 15 nyt yht 180 asiakaspaikkaa ja tilaa vielä asviolta 20:lle Muhoksen kunta Suunnittelualueen alustava rajaus. Oulujokivarren pohjoispuolen osayleiskaavan alue näkyy kuvassa värillisenä ja rakennuspaikat ympyrä- ja kolmiosymboleina. AIRIX Ympäristö Oy

2 2/6 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄ Yleiskaava on tärkeä kunnan kehitystä ohjaava väline maankäytön suunnittelussa. Sen tehtävänä on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaa kunnan päätöksentekoa. Päivärinteen oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa osoitetaan asemakaavan laajentumisalueet. Asemakaava-alueen ulkopuolisilla kyläalueilla rakentamista on tarkoitus ohjata yleiskaavalla, joka toimii samalla suunnittelutarveratkaisuharkinnan pohjana. 3. SUUNNITTELUTILANNE Kaava-alueella ovat voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava, jota ollaan muuttamassa, sekä Muhoksen Oulujokivarren pohjoispuolen osayleiskaava. Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava Ote maakuntakaavasta Osayleiskaavan muutosta ohjaa maakuntakaava, jossa Päivärinne kuuluu Oulun kaupunkiseutuun (kk-1) ja on näin osa Oulun seudun yhtenäistä kaupunkirakenteen aluetta. Päivärinne on osoitettu A-merkinnällä taajamatoimintojen alueeksi, jossa tulee erityisesti kiinnittää huomiota yhdyskuntarakenteen eheyteen, taloudellisuuteen, ympäristön laatuun ja kevyen liikenteen toimintaedellytyksiin. Oulujokivarsi on mk-3 -merkinnällä osoitettu maaseudun kehittämisen kohdealueeksi, jolla kehitetään erityisesti maatalouteen ja muihin maaseutuelinkeinoihin, luonnon- ja kulttuuriympäristöön sekä maisemaan tukeutuvaa asumista, elinkeinotoimintaa ja virkistyskäyttöä. Merkintä korostaa erityisesti riittävien alueiden varaamista virkistystoimintaa ja reittejä varten. Kaava-alue sisältyy Oulujoen laakson maisema-alueeseen, joka on valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue (sininen rajaus). Suunnittelualueelle kohdistuu myös kaupunkimaaseutu -vuorovaikutusalueen merkintä (kmk). Alueen koillisosassa kulkee suurjännitelinja. Oulujoen suuntainen viheryhteystarve on osoitettu suunnittelualueen ulkopuolelle, joen eteläpuolelle. Lisätietoja maakuntakaavasta ja sen merkinnöistä saa Pohjois-Pohjanmaan liiton nettisivuilta (www.pohjois-pohjanmaa.fi).

3 3/6 Yleiskaavat Voimassa olevat yleiskaavat: Suunnittelualue sisältyy Oulujokivarren pohjoispuolen osayleiskaavaan ja Päivärinteen pohjoispuolisen rantaalueen osalta v osayleiskaavamuutos- ja laajennusalueeseen. Oulujokivarren pohjoispuolen osayleiskaava Suunnittelualueelle on laadittu Muhoksen Oulujokivarren pohjoispuolen osayleiskaava, joka on alun perin laadittu v. 1996, osittain vahvistettu , ja jota on muutettu ja laajennettu v Kaava on jätetty voimaan Oulun seudun yleiskaavassa. Päivärinteen osayleiskaavalla muutetaan Oulujokivarren pohjoispuolen osayleiskaavaa. Kuvassa on esitetty värillisenä yleiskaavayhdistelmän sisältö suunnittelualueella ja värittömänä sisältö suunnittelualueen ulkopuolella. Oulujokivarren pohjoispuolen oyk-muutos ja laajennus 2004 Päivärinteen parantola sijaitsee jokitörmällä palveluille (P) varatulla keltaoranssilla alueella. Asemakaavoitetut ja asemakaavoitettavat alueet on esitetty AP-1 merkinnällä ja maatilat AM - merkinnällä. Suunnittelualueella on säilytettäviä peltoaukeita (MT/s) ja suunnittelualueen ulkopuolella rannan tuntumassa säilytettäviä maisemallisesti arvokkaita peltoja (MA). Oulun kaupungin Oulujokivarren osayleiskaava Suunnittelualue rajautuu pohjoisosaltaan Oulun kaupunginvaltuuston hyväksymään Oulujokivarren osayleiskaavaan. Ote voimassa olevasta Oulujokivarren pohjoispuolen osayleiskaavasta. Suunnittelualue on näytetty värillisenä. Vuonna 2004 muutettu ja oikeusvaikutteisena laadittu kaava-alue sijaitsee rannan tuntumassa ja siinä on esitetty rakennuspaikat kohdemerkinnöillä. Oulun seudun yleiskaava 2020 Seudun yleiskaava ei ole voimassa suunnittelualueella, koska Oulujokivarren pohjoispuolen osayleiskaava on siinä jätetty voimaan. Maakuntakaava ohjaa yleiskaavan muutosta suunnittelualueella. Seudun yleiskaava kuitenkin tarkentaa kuitenkin maakuntakaavaa ja esimerkiksi viheryhteystarpeita Oulun raja-alueella koilliseen Sanginojan suuntaan. Seudun yleiskaavassa Päivärinne on pääosin rakennettua asuinaluetta (A), jonka pohjoispuolella on maa- ja metsätalousaluetta, jolla on ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Rantapellot Oulun rajalla ovat maisemallisesti arvokkaita (MA). Ote Oulun seudun yleiskaavasta. Ote Oulun kaupungin Oulujokivarren osayleiskaavasta

4 4/6 Asemakaavat ja rakennusjärjestys Päivärinteen asemakaava laajennuksineen on laadittu luvulla ja koottu numeeriseksi kaavayhdistelmäksi. Muhoksen rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa vuonna Liikenneturvallisuussuunnitelma Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma on vuodelta Suunnitelman perusteella maantien 40 km/h nopeusrajoitusaluetta on laajennettu. Maantielle on tehty kevyen liikenteen turvallisuutta parantavia rakenteellisia toimenpiteitä, kuten korotettuja suojateitä. 4. SUUNNITTELUN TARKOITUS JA TAVOITTEET Tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen osayleiskaava, jossa osoitetaan asemakaavan laajentumisalueet ja muut rakennuspaikat suunnittelutarveratkaisujen perustaksi. Yleiskaavaa ei käytetä ohjaamaan suoraan rakentamista. Rantarakentamista ei lisättäne asemakaavoitetuille alueille. Suunnittelun tavoitteena on tiivis ja toimiva yhdyskuntarakenne. Kunnan tavoitteena on lisätä hallitusti alueen tontti- ja asukasmäärää ja monipuolistaa kunnan tonttitarjontaa. Päivärinteen alueen asukasmäärää on ajatuksena kasvattaa noin 300:lla henkilöllä. Suunnittelussa sekä toteuttamisen ajoituksessa otetaan huomioon nykyinen palvelukapasiteetti. Asemakaavaa pyritään laajentamaan nykyisestä rakenteesta laajentaen, mikä vaatii sopimuksia ja kustannusten jakamista maanomistajien kanssa. Asemakaavoitettavaa tai asemakaavan muutosaluetta osoitetaan erityisesti kunnan omistamalle maalle. Jonkin verran uusia rakennuspaikkoja osoitettaneen myös asemakaavoitettavan alueen ulkopuolelle. Tätä varten tehdään pinta-alapohjaista tarkastelua, mihin liittyen otetaan huomioon myös ympäristöarvot, palveluiden tarve, sekä etäisyys ja kulkuyhteydet palveluihin. Yleiskaavalla tuetaan myös yritystoiminnan kehittymistä ja maatalouden toimintaedellytysten säilymistä, turvataan virkistysmahdollisuudet kasvava asukasmäärä huomioon ottaen ja kiinnitetään huomiota suunnittelun myötä asuinympäristön laatuun kohdistuviin vaikutuksiin. Maanomistajien ja asukkaiden tavoitteet tarkentuvat kaavatyön edetessä esimerkiksi nähtävilläolojen yhteydessä ja mahdollisissa kaavakokouksissa. Kaavatyössä on tavoitteena ottaa huomioon hyväksytyt ylempiasteiset tavoitteet ja kaavat (kuten esim. valtakunnalliset alueidenkäytön tavoitteet ja maakuntakaava), kestävän kehityksen periaatteet, alueen luonto-, maisema- ja kulttuuri- ym. arvot, sekä muut rakentamista rajoittavat tai edistävät tekijät. 5. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Kaavan toteuttamisen vaikutuksia arvioidaan vuorovaikutuksessa kaavahankkeen osallisten kanssa. Kaavalla ei ennakoida olevan merkittäviä vaikutuksia suunnittelualueen ulkopuolelle. Vaikutuksia kuvataan sanallisesti ja mahdollisten tunnuslukujen avulla ja verrataan niitä nykytilan kehittymiseen siinä tapauksessa, että yleiskaavaa ei laadittaisi. Vaikutusten arvioinnin yhteydessä otetaan kantaa myös mahdollisten haittojen lieventämismahdollisuuksiin. Vaikutuksia arvioidaan MRL 9 ja MRA 1 :n mukaisesti liittyen 1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön; 2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon; 3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin; 4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen; 5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. 6. OSALLISET, OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS Kaikilla niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta (MRL 62 ). Osallisia Päivärinteen osayleiskaavoituksessa ovat esimerkiksi seuraavat tahot: o asukkaat, maanomistajat ja yrittäjät, sekä yritysten työntekijät o Jokirinteen kyläyhdistys ry sekä muut alueella toimivat yhdistykset ja yhteisöt, kuten kyläkoulu o alueella toimivat sähkö-, vesihuolto- ja energiayhtiöt o Kunnan toimielimet ja viranhaltijat, joiden toimialaa asia koskee o Viranomaiset, joiden toimialaa suunnittelu koskee:

5 5/6 Pohjois-Pohjanmaan liitto Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat, sekä liikenne ja infra vastuualueet Pohjois-Pohjanmaan museo Oulun seutu Oulun seudun ympäristötoimi Museovirasto Oulu Koillismaan pelastuslaitos Oulun kaupunki rajanaapurina Kaavatyötä ohjaavat Muhoksen kunnan viranhaltijat sekä maankäyttö- ja kaavoitusjaos. Kaavakonsulttina toimii AIRIX Ympäristö Oy. Kaavaprosessin aikana järjestetään MRL:n mukaiset julkiset nähtäville asettamiset, jolloin kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus tutustua kaava-aineistoon ja jättää siitä mielipiteitä ja muistutuksia. Kaavatyön aikana järjestetään myös tavoitevaiheen kysely. Maankäyttö- ja rakennuslain 64 :n mukaan osallisella on ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää alueelliselle ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Yhteystiedot: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Veteraanikatu 1, PL 124, OULU: arkkitehti Antti Huttunen, , 7. SUUNNITTELUN SISÄLTÖ JA ALUSTAVA AIKATAULU Lähtötiedot ja selvitykset, sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Aikataulu: 4-12 / 2010 Lähtötietojen täydentäminen. Kartta- ja ilmakuvatarkastelut sekä maastokäynnit. 1. viranomaisneuvottelu OAS nähtäville Kaavatyössä hyödynnetään alueella aiemmin mm. asemakaava- ja yleiskaavatöissä tehdyt selvitykset sekä kunnan teettämä luontoselvitys. Kunnan kanssa yhteistyössä selvitetään mm. tekninen huolto, väestörakenne, työpaikat, palvelut ja niiden kapasiteetti, ympäristön häiriötekijät ja suunnittelutilanne. Tietoja kyläkuvasta, kulttuuriympäristöstä ja maisemasta täydennetään maastokäyntien avulla. Muinaisjäännösten inventointi tehdään erillistyönä. Ensimmäinen viranomaisneuvottelu pidetään kaavatyön tavoitevaiheessa. Kunta ilmoittaa kaavatyön vireilletulosta ja yleisötilaisuudesta, sekä asettaa OAS:n nähtäville. Osallisilla on maankäyttö- ja rakennuslain 64 2 mom:n mukaisesti mahdollisuus ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä OAS:n riittävyydestä. Yleiskaavatyö keskeytettiin tässä vaiheessa. Osayleiskaavaluonnos, tavoitteiden tarkentaminen ja vaikutusten arviointi Aikataulu: 9 / / 2012 Lähtötietojen täydentäminen tarvittaessa Asukkaille suunnattu kysely Kiinteistötarkastelu Yleiskaavaluonnos ja vaikutusten arviointi Nähtävilläpito, lausunnot, mielipiteet, vastineet. Yleisötilaisuus tarvittaessa. Suunnittelun tavoitteita tarkennetaan kaavatyön kuluessa vuorovaikutuksessa tilaajan, viranomaisten ja muiden osallisten kanssa. Tavoitteellinen maankäyttö hahmotellaan rakennemallina, jossa näytetään mm. asemakaava-alueiden laajentuminen ja voidaan tarvittaessa laatia mitoitukseltaan erilaisia vaihtoehtoja. Asemakaavoitettavien alueiden ulkopuolella, rakentamiseen käytettävissä olevilla alueilla tehdään pinta-alapohjaista kiinteistötarkastelua, jotta rakennusmahdollisuuksien tarkastelu olisi tasapuolinen maanomistajien kesken. Tarkastelussa oltetaan huomioon alueen eri osien ominaisuudet ja arvot sekä tilalla olevat ja siitä lähimenneisyydessä erotetut rakennuspaikat. Tavoitevaiheessa järjestetään osallisten tavoitteita koskeva nettikysely. Kyselyssä osallisilta on tarkoitus selvittää mm. kylän kehittämisajatuksia, palveluiden tarvetta ja niiden järjestämistä, kylän laajentumisalueita jne. Osayleiskaavaluonnoksen laatiminen, sekä vaikutusten arviointi tapahtuu MRL 9 :n ja MRA 1 :n mukaisesti.

6 6/6 Kaavaluonnos asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi ja siitä pyydetään viranomaislausunnot. Nähtävilläoloaikana järjestetään tarvittaessa yleisötilaisuus, jossa täydennetään osallisten tavoitteita. Osalliset voivat jättää kaavaluonnoksesta mielipiteensä. Osayleiskaavaehdotus ja kaavan hyväksyminen Aikataulu: 10 / / viranomaisneuvottelu nähtävilläpito lausunnot ja muistutukset sekä vastineet valtuuston hyväksymispäätös lainvoima Luonnosvaiheessa saatu palaute käsitellään. Tämän jälkeen konsultti täydentää ja muokkaa kaavaluonnoksen kaavaehdotukseksi. Ennen osayleiskaavaehdotuksen nähtäville asettamista pidetään 2. viranomaisneuvottelu. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot ja osalliset voivat jättää muistutuksen siitä. Kunnanhallitus käsittelee lausunnot, mahdolliset saadut muistutukset ja niiden vastineet ja päättää voidaanko kaavaehdotus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi. Kunnanvaltuusto tekee hyväksymispäätöksen. Hyväksymispäätöksistä on 30 pv:n valitusoikeus. Valitus osoitetaan Oulun hallinto-oikeudelle. Jos valituksia ei jätetä, kaava astuu voimaan kunnan kuulutettua asiasta. Kaava saanee lainvoiman vuoden 2013 syksyllä, jonka jälkeen suunnittelutarveratkaisuja voidaan tehdä yleiskaavaan tukeutuen. 8. YHTEYSTIEDOT AIRIX Ympäristö Oy, Mäkelininkatu 17 A, OULU, puh : projektipäällikkö Kristiina Strömmer, Muhoksen kunta: tekninen johtaja Mikko Kari ja kaavoitusteknikko Eero Airaksinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat vastuualue, PL 124, OULU: arkkitehti Antti Huttunen , puh Meneillään olevista kaavahankkeista saa lisätietoa Muhoksen kunnan nettisivuilta:

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT

PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY PYHTÄÄN KUNTA SILTAKYLÄN -HEINLAHDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS /RANTATONTIT Asemakaavan muutos koskee A-alueella Siltakylän puisto- sekä katualueita ja B-alueella Siltakylän korttelia

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus

Suunnittelualue. Liite 1. SÄKYLÄN KUNTA 26.3.2015, tark. 16.4.2015 Sivu 1 / 9 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Iso-Vimman asemakaavan laajennus SÄKYLÄN KUNTA Sivu 1 / 9 Liite 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Iso-Vimman asemakaavan laajennus Länsi-Säkylän Iso-Vimman alueelle laaditaan asemakaavan laajennus. Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoituksen

Lisätiedot

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS

SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS URJALAN KUNTA, LAUKEELA SAVIKONTIEN YRITYSTONTTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMA- KAAVAN MUUTOS Alue muodostuu Laukeelan kylän kiinteistöistä Köppilä 5:238 / palsta 1 ja yhteisalue 878:12:0 sekä osin kiinteistöistä

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RUSKON KUNTA Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21831 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (9)

Lisätiedot

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA

Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu. Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA Porvoon kaupunki Liite 1 Kaupunkisuunnittelu Porvoon kaupunki ONAKSEN SAARISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sisältö: 1. Suunnittelualue 2. Suunnittelutehtävän määrittely ja tavoitteet

Lisätiedot

ja arviointisuunnitelma

ja arviointisuunnitelma Osallismis ja arviointisuunnitelma Tässä osallistumis-ja arviointisuunnitelmassa ( MRL 63 ) esitetään kaavoitushankkeen sijainti ja tavoitteet sekä kerrotaan miten alueen osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen

Lisätiedot

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009

Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 SIBBO KOMMUN Linnanpellon osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 2 LINNANPELLON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.12.2009 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011

Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 Sipoon kunta SAARISTON JA RANNIKON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.8.2002, tark. 9.6.2008 ja 18.4.2011 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA

RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA HOLLOLAN KUNTA RAIKKOSEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuva 1. Kaava-alue likimäärin rajattuna ilmakuvaan. ARKKITEHTITOIMISTO HAVAS ROSBERG OY 18.2.2014 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040

Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA LIMINGAN KUNTA Limingan Ankkurilahden-Haaransillan- Liminganportin osayleiskaava 2040 Kuva 1, ilmakuva Ankkurilahden alueesta FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.6.2014 P21017 1

Lisätiedot

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.

Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8. Liite / Ymp.ltk 27.8.2013 / VANHA KAUPPALA, KORTTELI 14 SALEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

KOILLINEN TEOLLISUUSALUE (002038) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. RAUMAN KAUPUNKI - KAAVOITUS 21.12.2010 tark. 25.1.2012. Suunnittelualuerajaus

KOILLINEN TEOLLISUUSALUE (002038) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. RAUMAN KAUPUNKI - KAAVOITUS 21.12.2010 tark. 25.1.2012. Suunnittelualuerajaus KOILLINEN TEOLLISUUSALUE (002038) Suunnittelualuerajaus Aloite Osayleiskaava sisältyy Rauman kaupungin vuoden 2010 kaavoitusohjelmaan. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee n. 4 km kaupungin keskustasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Vahteriston ja Pohjois-Monnin osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Riihimäen kaupunki Hausjärven kunta Päivitys: 2.4.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 2 2. ALOITE... 3 3. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGON KAUPUNKI 1 OAS KAAVAN NIMI LÄHTÖKOHDAT KAAVA-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on suunnitelma kaavan osallistumis- ja vuorovaikutusmenetelmistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista

Lisätiedot

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S

V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S V I R R A T K E I T U R I N - V I H R I Ä L Ä N A L U E E N A S E M A K A A V A J A M U U T O S O S A L L I S T U M I S - J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 16.5.2012. Tark. 29.5.2013 ja 6.6.2014

Lisätiedot

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus

Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava. Kaavaluonnoksen selostus Kaava Jo 1 Jokikunnan Hill Side Golf & Country Club Oy:n Asemakaava Kaavaluonnoksen selostus ASIA: 254/713/2009 Kaavan laatija: Seppo Lamppu tmi s-posti seppo.lamppu@kaavoitus.fi puh. 040 8674 451 Kunnan

Lisätiedot

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA UUDENKAARLEPYYN KAUPUNKI STORBÖTETIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25489-P19943P001 FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Naantalin kaupunki LUOLALAN JA SATAMA-TUPAVUOREN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS /FINGRID OYJ JA KRAFTNÄT ÅLAND AB Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ohjeellinen suunnittelualueen

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi

0853 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma JAAKKO PÖYRY INFRA Maa ja Vesi MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0853 Senaatti-kiinteistot, puolustuskiinteistot Mikkelin Karkialammin kasarmialueen yleis-

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus

13.11.20133. Kouvolan kaupunki. Kaupunkikehitys. Yleiskaavoitus KORIAN PIONEERIPUISTON OSAYLEISKAAVA KAAVASELOSTUS 13.11.20133 Kouvolan kaupunki Kaupunkikehitys Maankäytönn suunnittelu Sisällysluettelo 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 4 1.1 Tunnistetiedot ja kaavaprosessi...

Lisätiedot

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005

VÖYRIN KUNTA OY 13.8.2013 3 25489-P19878P005 SUUNNITTELU JA TEKNI IKKA VÖYRIN KUNTA LÅLAXIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3 25489-P19878P005 ja arviointi Eva Persson Puurula

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot