HTML5 sovellusalustana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HTML5 sovellusalustana"

Transkriptio

1 HTML5 sovellusalustana

2 Mitä HTML5-sovellukset ovat? 12 HTML5 sovellusalustana Mitä HTML5-sovellukset ovat? HTML5:n kaksoismerkitys Ilmauksella HTML5 on selvästi kaksi eri merkitystä. Sovellusten kehittäjien keskuudessa ja sovellusmarkkinoilla se tarkoittaa sovellusten toteuttamisen tapaa, joka perustuu web-tekniikoiden käyttöön. Toinen merkitys on, että HTML5 tarkoittaa HTML-kielen ja sen määrittelyn (standardin) uutta kehitysvaihetta, jossa on uusia elementtejä ja muita piirteitä. Tämä merkitys on vallitseva virallisissa määrittelyissä, yleensä kirjoissa ja vaikkapa Wikipediassa. Muutoin käytetään ilmausta HTML5 eri medioissa eri merkityksissä. Selvyyden vuoksi erotamme nämä HTML5:n merkitykset toisistaan tässä kirjassa käyttämällä johdonmukaisesti nimityksiä HTML5-sovellukset ja HTML5- kieli. Niillä on yhtymäkohtia, mutta ne ovat eri asioita. Tämä kirja käsittelee HTML5- sovelluksia. HTML5-kielen uusille piirteille on kyllä käyttöä HTML5-sovelluksissa, etenkin sitten kun piirteet on laajemmin toteutettu selaimiin, mutta niitä ilmankin selvitään hyvin. Web-tekniikoita käyttäviä sovelluksia Tarkoitamme HTML5-sovelluksella sovellusta, joka on tarkoitettu toimimaan selainmoottorin perustalla ja käyttää webistä tuttuja avoimia tekniikoita, kuten HTML, CSS ja JavaScript sekä tarvittaessa HTTP. Mainitut tekniikat toimivat universaalina sovellusalustana, jolloin sovellus toimii kaikissa laitteissa, joissa on selainmoottori. Usein käytetään tehokkaasti hyväksi näiden tekniikoiden uusia piirteitä (kuten CSS3 ja uudet JavaScript-APIt), mutta HTML5-sovelluksen käsite ei ole sidoksissa minkään tekniikan erityiseen versioon. Ohjelmoinnin kannalta HTML5-sovellukset toteutetaan JavaScript-kielellä. Tämä johtuu siitä, että JavaScript on ainoa ohjelmointikieli, jota selaimet yleisesti osaavat tulkita ja suorittaa. Tämä määrittely rajaa HTML5-sovellukset selkeästi. Määrittely ei kuitenkaan rajaa sitä, miten tekniikoita käytetään ja mitä suunnittelu- ja rakenneperiaatteita sovelletaan. Ne voivat olla asioita, jotka tekevät HTML5-sovelluksesta hyvän HTML5-

3 Miksi HTML5-sovelluksia 20 HTML5 sovellusalustana tään kallis ja hidas sovellusten kehittäminen eri laitteille erikseen. Samaan aikaan olivat web-selaimet kehittyneet niin tehokkaiksi ja ominaisuuksiltaan monipuolisiksi, että ne tarjosivat hyvän sovellusalustan. Näin voidaan saavuttaa toimivuus eri laitteilla ilman laitekohtaista kehitystyötä. Kuten luvussa Mitä HTML5-sovellukset ovat? kuvattiin, sovellusten toteutuksen perusvaihtoehdot ovat HTML5-sovellus, Flash ja natiivisovellus. Muut vaihtoehdot, kuten Java-sovelman eli appletin upottaminen web-sivuun, ovat jo jääneet varsin vähälle käytölle. HTML5-sovellus eli sovelluksen toteuttaminen selainmoottorien pohjalle merkitsee avointen standardien ja määrittelyjen käyttämistä, vastakohtana eri valmistajien suljetuille ratkaisuille, kuten Flash-tekniikka. Tämä antaa vapauden valita, millaisilla tavoilla ja välineillä koodi tuotetaan. Maksullisia kehitysohjelmia ei välttämättä tarvita lainkaan. Flashilla ja HTML5-sovelluksella on se yhteinen piirre, että sovelluksen koodi on laiteriippumatonta. Laitekohtainen toteutus on alustan asia; alustana on Flashin tapauksessa Flash Player, HTML5-sovelluksen tapauksessa selainmoottori. Flashin merkitys on olennaisesti vähentynyt muun muassa laitevalmistajien asenteiden ja toimenpiteiden takia. Flashia on pidetty ongelmallisena suorituskyvyn, tehonkulutuksen (akunkeston) ja tietoturvan takia, ja Flash-tuki on poistunut tai poistumassa monista tärkeistä laitteista. HTML5-sovellukset kilpailevatkin nyt lähinnä natiivien eli eri laitteille erikseen kehitettyjen sovellusten kanssa. Natiivi vai HTML5-sovellus? Natiivi sovellus on tehty tietylle laitetyypille, käyttäen sille tarkoitettuja välineitä ja menettelytapoja. Tähän sisältyy natiivien sovellusten voima ja heikkous. Ne voidaan tehdä tehokkaiksi ja laitteen ominaisuuksia hyödyntäväksi, mutta ne ovat sidoksissa tiettyyn tekniikkaan. Tästä seuraa ennen muuta se, että sovelluksen toteuttaminen toisenlaisille laitteille merkitsee uudelleenohjelmointia. Toki yleinen suunnittelutyö on jo tehty, mutta silti jokainen olennaisesti erilainen uusi laite vaatii samaa luokkaa olevan työmäärän kuin alkuperäinen toteutus. Tähän vaikuttaa sekin, että eri laitteiden natiivien sovellusten tekemiseen saatetaan käyttää eri ohjelmointikieliäkin. Esimerkiksi natiivit sovellukset iphonelle kirjoitetaan Objective- C:llä, Androidille pääosin Javalla. HTML5-sovellukset voidaan tehdä periaatteessa laiteriippumattomiksi. Käytännössäkin päästään yleensä ainakin siihen, että sovittaminen uudelle laitteelle on olennaisesti pienempi työ kuin uudelleenohjelmointi. Tehokkuudessa HTML5-sovellus saattaa hävitä natiivisovelluksille muun muas sa siksi, koska HTML:n, CSS:n ja JavaScriptin jäsentäminen ja tulkitseminen vie aikaa. Useimmiten erolla ei ole suurta merkitystä nykyaikaisten laitteiden ja selainmoottorien tehokkuuden takia.

4 HTML5-sovelluksen suunnittelu 48 HTML5 sovellusalustana HTML5-sovelluksen suunnittelu HTML5-sovellus järjestelmän osana Seuraava kaavio havainnollistaa HTML5-sovelluksen tyypillistä kokonaisrakennetta ja toimintaympäristöä. Edustajärjestelmä (front-end) tarkoittaa selaimessa toimivaa osaa, joka on vuorovaikutuksessa käyttäjän kanssa ja suorittaa toimintoja paikallisesti käyttäjän laitteessa. Edustajärjestelmä on HTML5-sovellus, jos se on toteutettu HTML:llä, CSS:llä ja JavaScriptillä ja toimii selainmoottorissa. Taustajärjestelmä (back-end) on palvelimessa toimiva osa. Niiden välisessä tiedonsiirrossa käytetään yleisimmin jäljempänä kuvattavia REST-periaatteita ja datalle JSON-muotoa (JavaScript Object Notation), joka on luonteeltaan JavaScript-olioiden ja -arvojen esittämistä tekstimuodossa. HTML5-sovelluksen kannalta taustajärjestelmät tarjoavat palveluita määritellyn liitännän (interface) kautta. Tässä kirjassa käsitellään taustajärjestelmän toteuttamista vain suppeasti, koska siinä käytettävät tekniikat ovat riippumattomia HTML5-sovelluksista. HTML5-sovelluksen perusosat ja yhteys taustajärjestelmään.

5 Käyttöliittymäkehitys 91 HTML5 sovellusalustana tapa, joskin rajoittunut, sillä emulointi on puutteellista. Microsoftin sivulta Internet Explorer Application Compatibility VPC Image voi ladata virtuaalitietokoneita, joissa aiempia versioita voi ajaa aidosti. Toinen vaihtoehto on ladata ja asentaa Windows Virtual PC, jolloin voidaan käyttää virtuaalikoneessa Windows XP:tä ja siinä vanhaa IE:tä. Vielä varmempi tapa on käyttää sopivaa vanhaa Windowsin ja IE:n versiota jossain erillisessä fyysisessä koneessa. IE:n osalta vanhempien versioiden testaaminen on paljon tärkeämpää kuin muiden selainten. Muut selaimet nimittäin yleensä päivittyvät automaattisemmin tai ainakin useammin kuin IE. Lisäksi IE:n päivittämiselle on esteitä niin, että päivitys saattaa vaatia Windowsin uudemman version ja tämä taas käytännössä usein koneen vaihtamisen uudempaan. Älypuhelimien, tablettien ym. selainten testaamiseen on olemassa monia välineitä, ks. esim. Mobile Emulators & Simulators: The Ultimate Guide. Ne ovat kuitenkin yleensä rajoittuneita: niissä testataan olennaisesti vain HTML-dokumentin ulkoasua, ottamatta huomioon sen vuorovaikutteista käyttöä ja muuttumista. HTML5-sovelluksissa HTML-dokumentti on useinkin hyvin muuttuva, joten testausta varten pitää erikseen luoda näytteitä sen tilasta. Niinpä tarvitaan lisäksi valikoima erilaisia fyysisiä laitteita testausta varten. Minimissään tarvitaan muutama laajasti käytetty, olennaisesti erilainen mobiililaite, mieluiten sekä uusin versio että vähän vanhempi. Käytännössä testataan yleensä vain virallisia, laitteiden mukana tulevia selaimia. Sivujen testaamista mobiililaitteilla helpottaa Weinre (WEb INspector REmote). Sen avulla voidaan kytkeä mobiililaitteen selain pöytäkoneen ohjaukseen. Samantapainen, uudempi ohjelmisto on Adobe Edge Inspect. Selainten käyttöosuuksista löytyy runsaasti tilastoja, joita kuitenkin kannattaa pitää enintään suuntaa-antavina. Tavallisimmin käytettyjä sivustoja ovat StatCounter.com ja W3Counter.com. Yleisesti on kuitenkin melko epäolennaista, mitkä selainten yleisyydet ovat. Sen sijaan voi olla merkittävää, jos jokin uusi tai aiemmin harvinainen selain alkaa yleistyä. Silloinkin pitää muistaa, että maailmanlaajuiset, suomalaiset ja tietyn sivuston käyttäjien selainjakaumat voivat olla keskenään hyvin erilaisia. Käyttöliittymäkehityksen tekniikoita HTML5 Boilerplate HTML5 Boilerplate on dokumenttipohja, josta voi aloittaa uuden HTML-dokumentin kehittämisen. Siinä ei ole mitään erityistä sisällön rakennetta. Se keskittyy HTML:n pakollisten kuvioiden tekemiseen harkitulla, eri selaimissa toimivalla ja monia selainten ongelmia huomioon ottavalla tavalla. CSS-asetuksilla on merkittävä osa HTML5 Boilerplatessa, mutta ne ovat luonteeltaan hyvin yleisluonteista siistimistä pikemminkin kuin erityisen tyylin luo-

6 Käyttöliittymäkehitys 92 HTML5 sovellusalustana mista. Ne sisältyvät tiedostoon css/style.css, joka paljolti perustuu normalize.csskoodiin. Se on nykyaikainen vaihtoehto CSS Reset -asetuksille, joilla on aiemmin pyritty poistamaan jopa kaikki selainten oletusarvoisesti tekemät muotoilut. Normalize.css pyrkii vain huolehtimaan selainten tarpeettomista eroista ja virheistä. Teknisesti HTML5 Boilerplate koostuu HTML-dokumentista ja useista siihen liittyvistä tiedostoista, jotka ovat CSS-, JavaScript- tai tekstimuotoisia. Se on saatavissa perusversiona, jossa on kommentit mukana, kommenteista riisuttuna versiona ja räätälöityinä versioina, joihin otetaan mukaan halutut piirteet. Räätälöinnin sijasta voi lähteä perusversiosta ja poistaa siitä tarpeettomat osat. Seuraavassa on kuitenkin esimerkkinä räätälöidyistä versioista kaikkein riisutuin: <!doctype html> <html class="no-js" lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge,chrome=1"> <title></title> <meta name="description" content=""> <meta name="author" content=""> <meta name="viewport" content="width=device-width"> <link rel="stylesheet" href="css/style.css"> <script src="js/libs/modernizr min.js"></script> </head> <body> <header> </header> <div role="main"> </div> <footer> </footer> </body> </html> Valinnaisia lisäyksiä tähän ovat: jqueryn mukaan ottaminen (mukana perusversiossa, tiivistettynä) palvelimen konfigurointi (perusversiossa mukana näistä.htaccess Apachelle) luokkamäärittelyt, jotka vastaavat IE:n eri versioita (perusversiossa mukana) script.js ja plugin.js (perusversiossa mukana; tarkoitus on, että kehitystyön aikana niihin kirjoitetaan sivuston tai sovelluksen yleinen koodi sekä erilaisten lisäosien koodi)

7 Käyttöliittymäkehitys 108 HTML5 sovellusalustana The Boston Globe -lehden verkkosivut ovat isolla näytöllä sanomalehtimäisesti taitettuja. Kapeassa näytössä The Boston Globe muuttuu yksipalstaiseksi. Responsiivisuuden testaus Kun responsiivisuus toteutetaan edellä kuvatulla tavalla, sitä voidaan testata tavallisella pöytäkoneella, säätämällä selainikkunan leveyttä. Vielä helpommin voidaan perustestaus tehdä esimerkiksi käyttämällä Chromessa tai Firefoxissa Web Developer Extension -lisäosaa. Sen komentovalikon Resize-kohdassa on valinta View

8 Käyttöliittymäkehitys 109 HTML5 sovellusalustana Responsive Layouts, joka näyttää sivun erikokoisissa alueissa. Vaihtoehtoja voidaan pitää yhtenä perusteltuna näkemyksenä siitä, millaisia kokoja voidaan pitää tyypillisinä ja tärkeinä. Tätä kirjoitettaessa vaihtoehdot ovat: ( mobile portrait ) ( mobile landscape ) ( small tablet portrait ) ( small tablet landscape ) ( tablet portrait ) ( tablet landscape ). Asettelun vaihtoehtoja Edellä on kuvattu, miten sovellus saadaan käyttämään eri tyyliohjeita (CSS-tiedostoja) näytön leveyden mukaan. Näiden tyyliohjeiden sisältö suunnitellaan niin, että asettelu (layout) sopii tietynlevyisille näytöille. Tällöin kannattaa yleensä noudattaa seuraavia periaatteita: Asettelu voi olla joko kiinteä, pikselimääräinen asettelu (mediakyselyn mukaisen alarajan mukaan) tai joustava asettelu, joka käyttää koko käytettävissä olevan leveyden. Edellinen on helpompi toteuttaa sekä suunnittelun että tekniikan tasolla. Sitä käytettäessä on yleensä parasta asettaa vasen ja oikea marginaali niin, että aseteltu sisältö näkyy keskitettynä, jos näyttö on alarajaa suurempi. Joustava asettelu sopii paremmin responsiivisen suunnittelun ideaan ja tavoitteisiin, mutta vaatii enemmän työtä. Keskeinen kysymys on: Onko saavutettavissa selvää etua sillä, että käytetään koko leveys hyväksi? Sisällön määrän vaihtelu Usein ajatellaan, että mobiilikäytössä sisällön määrää on supistettava. Tämä on teknisesti melko helppoa: kapeaa näyttöä varten tehdyssä tyyliohjeessa voidaan kokonaan poistaa joitakin elementtejä esityksestä (display: none). Yleensä on kuitenkin parempi lähteä siitä, että erityyppisillä laitteilla tarjotaan sama sisältö, mutta eri muodossa. Jos sisällön muotoilu yksipalstaiseksi ei ole riittävä keino, voidaan osa sisällöstä asettaa alkutilanteessa näkymättömäksi. Verkkosivustoihin verrattaessa tämä vastaa sisällön siirtämistä linkin taakse. HTML5-sovelluksessa käytetään linkin sijasta painiketta, joka tuo sisällön näkyviin (siirtymättä uudelle sivulle). Pienessä näytössä voidaan osa sisällöstä ja toiminnoista jättää aluksi piiloon. Vaikka sisällön kokonaan pois jättäminen ei yleensä ole hyvä ajatus, koristeiden vähentäminen voi olla aiheellista. Esimerkiksi kuvia, joiden tarkoitus on lähinnä luoda tunnelmaa, voi pienissä laitteissa pudottaa pois tai korvata pienemmillä.

9 Johtopäätöksiä 136 HTML5 sovellusalustana HTML5-sovellusten yleistyminen ei ole ollut eikä tule olemaan suoraviivaista. Tunnettu esimerkki on, että Facebook siirtyi HTML5-sovellusten tapaisesta lähestymistavasta vuonna 2012 takaisin natiiveihin sovelluksiin. Tämä johtui kuitenkin lähinnä siitä, että Facebook arvioi siirtyneensä HTML5-sovelluksiin liian aikaisin. Verkkopalvelut muutetaan sovelluksiksi Vuorovaikutteisuutta sisältävät palvelut verkossa tullaan toteuttamaan HTML5- sovelluksina. Tämäkään muutos ei tapahdu suoraviivaisesti, mutta kuitenkin suhteellisen nopeasti. Verkkopalveluja uusitaan eri syistä muutaman vuoden välein, ja yhä useammin huomataan HTML5-sovellus parhaaksi vaihtoehdoksi. Tämä voi aiheuttaa myös pyrkimyksiä muuttaa verkkosivustoja sovelluksiksi vain koska se on muodikasta. Kun kyse on sivustosta, jossa ei ole merkittävää vuorovaikutteisuutta edes suunnitteilla, on yleensä järkevää säilyttää se sivustona. Tähänkin voi tulla muutoksia, jos havaitaan, että sovellusmaisesta käyttöliittymästä ja käyttäjäkokemuksesta on merkittävää hyötyä. Sovelluksiin tottuminen voi myös johtaa siihen, että käyttäjät alkavat odottaa ja vaatia sovellusmaisuutta. Vastauksia haasteisiin HTML5-sovellusten keskeiset edut painavat paljon, mutta edessä on myös haasteita. Seuraavassa tarkastellaan eräitä asioita, jotka voidaan nähdä isoiksi ongelmiksi, mutta jotka ovat enemmänkin HTML5-sovellusten vahvuuksia. Löydettävyys Ei auta, että sovellus on maailman hienoin, jos potentiaaliset käyttäjät eivät löydä sitä. Ihmiset ovat tottuneet etsimään tietoa hakukoneilla, eivätkä hakukoneet monissa tapauksessa näe sovelluksen tekstisisältöä. Kuten tässä kirjassa on kuvattu, tähän on kuitenkin hyviä ratkaisuja. Ihmiset ovat myös oppineet hakemaan sovelluksia sovelluskaupoista. HTML5-sovellusten saaminen sovelluskauppajakeluun on voi vaatia lisätyötä ja järjestelyjä, mutta niiden yleistyessä sovelluskaupat joutuvat todennäköisesti laajemmin hyväksymään myös puhtaita HTML5-sovelluksia. HTML5-sovellusten etuna siis on se, että ne voidaan saada jakeluun sekä sovelluskauppoihin että webiin, jolloin löydettävyys on paras mahdollinen. Seuranta Kaupallisessa käytössä on usein tärkeää seurata käyttäjien liikkumista sivustossa ja heidän toimintaansa, kuten ostokäyttäytymistä. Verkkosivustoille kehitetyt seurannan välineet eivät useinkaan sellaisinaan sovi HTML5-sovelluksiin. Google tar-

10 Hakemisto 147 HTML5 sovellusalustana Hakemisto accessibility 84, 118 Adobe Edge Inspect 91 agile development 52 Ajax 55, 144 aloitusnäkymään liittäminen 123 animaatio 21, 88, 144 Apache Cordova 125 API 40 App Store 19 application 19, 25 application cache 121 Aptana Studio 57 ARIA-määritteet 117 asemointi 88 asettelu 88, 103 asiakas 53 asiakas-palvelin-malli 40 assistive technologies 118 avoin lähdekoodi 16 Backbone.js 59, 76 back-end 15, 48 Blogr 44, 71 breakpoints 85, 106 browser engine 13 browser sniffing 114 cache 121 character encoding 31 charset-määrite 35 Chrome Web Store 124 client-server architecture 40 CoffeeScript 59, 79 controller 50, 66 cookies 35, 41 CSS Reset 91 CSS3 146 CSS3PIE 62 CSS-standardi 30, 146 CSS-tarkistin 30 debuggaus 57 developer tools 57 Django 58 doctype-ilmoitus 43 DOM 43 Eclipse PDT 57 ECMAScript 30 editori 57 edustajärjestelmä 15, 48 ekosysteemi 27 Emacs 57 Ember.js 59 esteettömyys 84, 117 evästeet 25, 41 Express.js 58, 76 Facebook 19, 136 favicon 124 feature detection 101 filter 89 Firebug 57 Firefox Marketplace 124 Firefox OS 27 Flash 14, 20 floating 102 fontit 101, 115 framework 9, 40 front-end 15, 48 Gecko 31 Git 57 Google Play 19 gradientti 88 hakukoneystävällisyys 130 home screen 123 HTML Living Standard 42 HTML5, kaksoismerkitys 12 HTML5 Boilerplate 60, 91 HTML5-kieli 12, 30, 41, 140 HTML5-muisti 41, 62 HTML5-sovellus 12 rakenne 49 tarve 18 tekniikat 57 verkkopalveluna 128 HTML5-sovelluskaupat 124 HTML-kieli 30 hybridisovellus 15 IDE 57 IE 91 integroitu ohjelmointiympäristö 57 jakelukanavat 120 Jasmine 63 JavaScript 30 JavaScript-moottori 31 JavascriptMVC 59 JavaScript-standardi 30 JavaScript-tarkistimet 31 jquery 40, 59 jquery Mobile 60 JSONP 55 kaikkiallisuus 23 katkokohdat 85, 106 katselusovellus 44 kehys 40 kellutus 88 ketterä kehitys 52 kirjasto 40 Knockout.js 59 kokojen luokittelu 106 kontrolleri 66 kosketusnäyttö 25, 115, 145 kuvat 111, 115 kuvatiedostomuodot 31 käyttöliittymäkehityksen tekniikat 01 käyttöliittymäkehitys 84 laiteriippumattomuus 15 laitteen tunnistaminen 114 laitteiden erot 101 laitteiden kehitys 24 latautuvat fontit 102 layout 66, 109 LESS 60, 97 library 40 liukuväri 88 localstorage 41, 63 lukeminen, tietojen 62 mainokset 36 maksaminen 137 malli 66 markkinat, sovellusten 27 mediakyselyt 105 Memcached 59 merkistökoodaus 31, 35 minisaitti 24 mobiili ensin 53, 87 mobiilit laitteet 14 mobile first 53, 87 mobiversio 23 Mocha 63 model 66 Modernizr.js 93 moduulit 78

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kehittämisen vaihtoehdot

Mobiilisovelluksen kehittämisen vaihtoehdot Antti Ojanen Mobiilisovelluksen kehittämisen vaihtoehdot Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn ko Toukokuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 30.5.2013 Tekijä(t) Antti Ojanen Koulutusohjelma ja suuntautuminen

Lisätiedot

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla

Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Mobiilisovelluksen kehittäminen avoimen lähdekoodin ympäristöjen avulla Antti Kettunen 12.5.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Avoimen lähdekoodin periaatteella

Lisätiedot

Ajax-työkalupakit. Eero Anttila. Helsinki 23.5.2007. Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO. Tietojenkäsittelytieteen laitos

Ajax-työkalupakit. Eero Anttila. Helsinki 23.5.2007. Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO. Tietojenkäsittelytieteen laitos Ajax-työkalupakit Eero Anttila Helsinki 23.5.2007 Pro gradu -tutkielma HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion

Lisätiedot

WEB-KÄYTTÖLIITTYMÄN AJONAIKAINEN PARAMETRIPOHJAINEN LUOMINEN. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Teknistaloudellinen tiedekunta

WEB-KÄYTTÖLIITTYMÄN AJONAIKAINEN PARAMETRIPOHJAINEN LUOMINEN. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Teknistaloudellinen tiedekunta Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Diplomityö Toni Pirinen WEB-KÄYTTÖLIITTYMÄN AJONAIKAINEN PARAMETRIPOHJAINEN LUOMINEN Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut

Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut Sami Assasi Käyttäjäystävällinen sisällönhallintajärjestelmä ja nykyaikaiset kotisivut Case: Vaasa Wolves Rugby Club Tietojenkäsittely 2014 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä

Lisätiedot

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä

DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA DIPLOMITYÖ Ohjelmistoräätälöintityökalu web-käyttöliittymällä Tekijä Mikko Heikkinen Valvoja Juha Röning Toinen tarkastaja Jari Hannuksela Työn tekninen ohjaaja Juuso Ohtonen

Lisätiedot

Twitch-palvelun katsomiseen tarkoitetun Windows Store -sovelluksen toteutus

Twitch-palvelun katsomiseen tarkoitetun Windows Store -sovelluksen toteutus Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan osasto CT10A4000 Kandidaatintyö ja seminaari Kandidaatintyö Twitch-palvelun katsomiseen tarkoitetun Windows Store -sovelluksen toteutus Anna Osipova Työn tarkastaja:

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Veijo Vainionpää. Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun Veijo Vainionpää HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIAN JULKAISUJA SARJA C: OPINNÄYTETYÖT 5 Veijo Vainionpää Näkökohtia tehokkaan web-sovelluksen suunnitteluun

Lisätiedot

Verkkokaupan suunnittelu

Verkkokaupan suunnittelu Opinnäytetyö (AMK) Tietotekniikka Internet-tekniikka 2010 Marko Teräspuro Verkkokaupan suunnittelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka Internet-tekniikka Kesäkuu 2010

Lisätiedot

Virtuaalinen tietokanta sovellusalustana

Virtuaalinen tietokanta sovellusalustana i Veikko Salminen Virtuaalinen tietokanta sovellusalustana Elektroniikan ja sähkötekniikan koulutusohjelma Diplomityö Espoo 6.3.2014 Valvoja: Prof. Eero Hyvönen Ohjaaja: DI Antti Tölli ii AALTO YLIOPISTO

Lisätiedot

Responsiivinen suunnittelu

Responsiivinen suunnittelu TEEMU MALINEN Responsiivinen suunnittelu Varmista, että verkkopalvelusi toimii myös mobiilisti Piiputtaako palvelusi käyttö tabletilla? Sivuttaako kännykkäkansa verkkokauppasi? Verottaako mobiiliyhteensopimattomuus

Lisätiedot

2 Verkkojulkaiseminen typografian kannalta

2 Verkkojulkaiseminen typografian kannalta 2 Verkkojulkaiseminen typografian kannalta Tavallisimpia virheitä Verkkosivujen teossa tehdään niin paljon erilaisia karkeita virheitä, että typografiset virheet ovat jääneet vähälle huomiolle. Niihin

Lisätiedot

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE

MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE MIKKO HAAPANEN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄ PALAUTTEENKERÄYSJÄRJES- TELMÄLLE Diplomityö Tarkastaja: professori Seppo Kuikka Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa 13.8.2014

Lisätiedot

ILKKA RAUDASOJA VUOKRA-ASUNTOJEN MOBIILI MARKKINAPAIKKA

ILKKA RAUDASOJA VUOKRA-ASUNTOJEN MOBIILI MARKKINAPAIKKA ILKKA RAUDASOJA VUOKRA-ASUNTOJEN MOBIILI MARKKINAPAIKKA Diplomityö Tarkastaja: professori Irek Defée Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 9. maaliskuuta

Lisätiedot

WordPress 3. Tietokantapohjainen julkaisujärjestelmä. Jari Sarja / Otavan Opisto 2013

WordPress 3. Tietokantapohjainen julkaisujärjestelmä. Jari Sarja / Otavan Opisto 2013 WordPress 3 Tietokantapohjainen julkaisujärjestelmä Jari Sarja / Otavan Opisto 2013 Tämä oppimateriaali on lisensoitu Creative Commons Nimeä-Tarttuva 3.0 -lisenssillä Sisältö 1. Bloggaus... 6 2. Blogipalveluita

Lisätiedot

Suoravaikutteisuus sisällönhallinnan käyttöliittymissä

Suoravaikutteisuus sisällönhallinnan käyttöliittymissä Suoravaikutteisuus sisällönhallinnan käyttöliittymissä Olli Savolainen Tiivistelmä Tämä tutkielma käsittelee sisällönhallintajärjestelmien sisällön organisointiin ja muokkaamiseen liittyviä käyttöliittymiä

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

WEB-SOVELLUS GOOGLE APP ENGINE ALUSTALLE

WEB-SOVELLUS GOOGLE APP ENGINE ALUSTALLE Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö Jarno Lehto WEB-SOVELLUS GOOGLE APP ENGINE ALUSTALLE Työn tarkastaja: Professori Kari Smolander

Lisätiedot

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa.

Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Tekijänoikeus Tämä käsikirja on suojattu tekijänoikeuslailla. Sisällön muuttaminen tai osittainen kopioiminen on kielletty ilman tekijänoikeuksien haltijan lupaa. Käsikirjaa voi vapaasti levittää kokonaisena

Lisätiedot

MIKKO HAAPANEN AJAX-TEKNIIKOIDEN HYÖDYNTÄMINEN VAISALA ROSA -SÄÄASEMAN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ

MIKKO HAAPANEN AJAX-TEKNIIKOIDEN HYÖDYNTÄMINEN VAISALA ROSA -SÄÄASEMAN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ MIKKO HAAPANEN AJAX-TEKNIIKOIDEN HYÖDYNTÄMINEN VAISALA ROSA -SÄÄASEMAN SELAINKÄYTTÖLIITTYMÄSSÄ Kandidaatintyö Tarkastaja: Mikko Salmenperä II TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Automaatiotekniikan

Lisätiedot

Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä. Kevät 2007

Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä. Kevät 2007 Erkki Mäkinen (toim.) Pieniä tietojenkäsittelytieteellisiä tutkimuksia Kevät 2007 TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS TAMPEREEN YLIOPISTO D 2007 5 TAMPERE 2007 TAMPEREEN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN

Lisätiedot

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 1 Minna Haarala TYYLIKKÄÄN JA KÄYTETTÄVYYDELTÄÄN HYVÄN WWW-SIVUSTON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Case Mainoset ja Maigrafi Oy Liiketalouden koulutusohjelma 2004 2 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Työn taustaa...

Lisätiedot

Esa Paajanen DYNAAMISET WEB-SIVUT. Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma

Esa Paajanen DYNAAMISET WEB-SIVUT. Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Esa Paajanen DYNAAMISET WEB-SIVUT Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2010 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Esa Paajanen Nimeke Dynaamiset web-sivut Tiivistelmä Koulutusohjelma

Lisätiedot

Websivujen julkaisu WordPress-julkaisujärjestelmällä CASE: McCann Worldgroup Helsinki Oy. Juha Nordlund

Websivujen julkaisu WordPress-julkaisujärjestelmällä CASE: McCann Worldgroup Helsinki Oy. Juha Nordlund Websivujen julkaisu WordPress-julkaisujärjestelmällä CASE: McCann Worldgroup Helsinki Oy Juha Nordlund Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2010 Tiivistelmä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Margus Kopelma VERKKOSIVUSTO DRUPALILLA

Margus Kopelma VERKKOSIVUSTO DRUPALILLA Margus Kopelma VERKKOSIVUSTO DRUPALILLA Viestinnän koulutusohjelma 2013 VERKKOSIVUSTO DRUPALILLA Kopelma, Margus Satakunnan ammattikorkeakoulu Viestinnänn koulutusohjelma Toukokuu 2013 Ohjaaja: Koivisto,

Lisätiedot

MOBIILISOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN

MOBIILISOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN MOBIILISOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN Ilkka Juola Opinnäytetyö Huhtikuu 2011 Tietojenkäsittely Luonnontieteiden ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) JUOLA, Ilkka Työn nimi MOBIILISOVELLUSTEN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

SUUNNISTUSSOVELLUKSEN SUUNNITTELU WINDOWS PHONELLE

SUUNNISTUSSOVELLUKSEN SUUNNITTELU WINDOWS PHONELLE Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö Joonas Pohjala SUUNNISTUSSOVELLUKSEN SUUNNITTELU WINDOWS PHONELLE Työn tarkastaja: TkT Ari

Lisätiedot

Sosiaalisen median mobiilipalvelun suunnittelu ja toteutus

Sosiaalisen median mobiilipalvelun suunnittelu ja toteutus Janne Saraste Sosiaalisen median mobiilipalvelun suunnittelu ja toteutus Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikka Insinöörityö 14.4.2014 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Janne

Lisätiedot