HTML5 sovellusalustana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HTML5 sovellusalustana"

Transkriptio

1 HTML5 sovellusalustana

2 Mitä HTML5-sovellukset ovat? 12 HTML5 sovellusalustana Mitä HTML5-sovellukset ovat? HTML5:n kaksoismerkitys Ilmauksella HTML5 on selvästi kaksi eri merkitystä. Sovellusten kehittäjien keskuudessa ja sovellusmarkkinoilla se tarkoittaa sovellusten toteuttamisen tapaa, joka perustuu web-tekniikoiden käyttöön. Toinen merkitys on, että HTML5 tarkoittaa HTML-kielen ja sen määrittelyn (standardin) uutta kehitysvaihetta, jossa on uusia elementtejä ja muita piirteitä. Tämä merkitys on vallitseva virallisissa määrittelyissä, yleensä kirjoissa ja vaikkapa Wikipediassa. Muutoin käytetään ilmausta HTML5 eri medioissa eri merkityksissä. Selvyyden vuoksi erotamme nämä HTML5:n merkitykset toisistaan tässä kirjassa käyttämällä johdonmukaisesti nimityksiä HTML5-sovellukset ja HTML5- kieli. Niillä on yhtymäkohtia, mutta ne ovat eri asioita. Tämä kirja käsittelee HTML5- sovelluksia. HTML5-kielen uusille piirteille on kyllä käyttöä HTML5-sovelluksissa, etenkin sitten kun piirteet on laajemmin toteutettu selaimiin, mutta niitä ilmankin selvitään hyvin. Web-tekniikoita käyttäviä sovelluksia Tarkoitamme HTML5-sovelluksella sovellusta, joka on tarkoitettu toimimaan selainmoottorin perustalla ja käyttää webistä tuttuja avoimia tekniikoita, kuten HTML, CSS ja JavaScript sekä tarvittaessa HTTP. Mainitut tekniikat toimivat universaalina sovellusalustana, jolloin sovellus toimii kaikissa laitteissa, joissa on selainmoottori. Usein käytetään tehokkaasti hyväksi näiden tekniikoiden uusia piirteitä (kuten CSS3 ja uudet JavaScript-APIt), mutta HTML5-sovelluksen käsite ei ole sidoksissa minkään tekniikan erityiseen versioon. Ohjelmoinnin kannalta HTML5-sovellukset toteutetaan JavaScript-kielellä. Tämä johtuu siitä, että JavaScript on ainoa ohjelmointikieli, jota selaimet yleisesti osaavat tulkita ja suorittaa. Tämä määrittely rajaa HTML5-sovellukset selkeästi. Määrittely ei kuitenkaan rajaa sitä, miten tekniikoita käytetään ja mitä suunnittelu- ja rakenneperiaatteita sovelletaan. Ne voivat olla asioita, jotka tekevät HTML5-sovelluksesta hyvän HTML5-

3 Miksi HTML5-sovelluksia 20 HTML5 sovellusalustana tään kallis ja hidas sovellusten kehittäminen eri laitteille erikseen. Samaan aikaan olivat web-selaimet kehittyneet niin tehokkaiksi ja ominaisuuksiltaan monipuolisiksi, että ne tarjosivat hyvän sovellusalustan. Näin voidaan saavuttaa toimivuus eri laitteilla ilman laitekohtaista kehitystyötä. Kuten luvussa Mitä HTML5-sovellukset ovat? kuvattiin, sovellusten toteutuksen perusvaihtoehdot ovat HTML5-sovellus, Flash ja natiivisovellus. Muut vaihtoehdot, kuten Java-sovelman eli appletin upottaminen web-sivuun, ovat jo jääneet varsin vähälle käytölle. HTML5-sovellus eli sovelluksen toteuttaminen selainmoottorien pohjalle merkitsee avointen standardien ja määrittelyjen käyttämistä, vastakohtana eri valmistajien suljetuille ratkaisuille, kuten Flash-tekniikka. Tämä antaa vapauden valita, millaisilla tavoilla ja välineillä koodi tuotetaan. Maksullisia kehitysohjelmia ei välttämättä tarvita lainkaan. Flashilla ja HTML5-sovelluksella on se yhteinen piirre, että sovelluksen koodi on laiteriippumatonta. Laitekohtainen toteutus on alustan asia; alustana on Flashin tapauksessa Flash Player, HTML5-sovelluksen tapauksessa selainmoottori. Flashin merkitys on olennaisesti vähentynyt muun muassa laitevalmistajien asenteiden ja toimenpiteiden takia. Flashia on pidetty ongelmallisena suorituskyvyn, tehonkulutuksen (akunkeston) ja tietoturvan takia, ja Flash-tuki on poistunut tai poistumassa monista tärkeistä laitteista. HTML5-sovellukset kilpailevatkin nyt lähinnä natiivien eli eri laitteille erikseen kehitettyjen sovellusten kanssa. Natiivi vai HTML5-sovellus? Natiivi sovellus on tehty tietylle laitetyypille, käyttäen sille tarkoitettuja välineitä ja menettelytapoja. Tähän sisältyy natiivien sovellusten voima ja heikkous. Ne voidaan tehdä tehokkaiksi ja laitteen ominaisuuksia hyödyntäväksi, mutta ne ovat sidoksissa tiettyyn tekniikkaan. Tästä seuraa ennen muuta se, että sovelluksen toteuttaminen toisenlaisille laitteille merkitsee uudelleenohjelmointia. Toki yleinen suunnittelutyö on jo tehty, mutta silti jokainen olennaisesti erilainen uusi laite vaatii samaa luokkaa olevan työmäärän kuin alkuperäinen toteutus. Tähän vaikuttaa sekin, että eri laitteiden natiivien sovellusten tekemiseen saatetaan käyttää eri ohjelmointikieliäkin. Esimerkiksi natiivit sovellukset iphonelle kirjoitetaan Objective- C:llä, Androidille pääosin Javalla. HTML5-sovellukset voidaan tehdä periaatteessa laiteriippumattomiksi. Käytännössäkin päästään yleensä ainakin siihen, että sovittaminen uudelle laitteelle on olennaisesti pienempi työ kuin uudelleenohjelmointi. Tehokkuudessa HTML5-sovellus saattaa hävitä natiivisovelluksille muun muas sa siksi, koska HTML:n, CSS:n ja JavaScriptin jäsentäminen ja tulkitseminen vie aikaa. Useimmiten erolla ei ole suurta merkitystä nykyaikaisten laitteiden ja selainmoottorien tehokkuuden takia.

4 HTML5-sovelluksen suunnittelu 48 HTML5 sovellusalustana HTML5-sovelluksen suunnittelu HTML5-sovellus järjestelmän osana Seuraava kaavio havainnollistaa HTML5-sovelluksen tyypillistä kokonaisrakennetta ja toimintaympäristöä. Edustajärjestelmä (front-end) tarkoittaa selaimessa toimivaa osaa, joka on vuorovaikutuksessa käyttäjän kanssa ja suorittaa toimintoja paikallisesti käyttäjän laitteessa. Edustajärjestelmä on HTML5-sovellus, jos se on toteutettu HTML:llä, CSS:llä ja JavaScriptillä ja toimii selainmoottorissa. Taustajärjestelmä (back-end) on palvelimessa toimiva osa. Niiden välisessä tiedonsiirrossa käytetään yleisimmin jäljempänä kuvattavia REST-periaatteita ja datalle JSON-muotoa (JavaScript Object Notation), joka on luonteeltaan JavaScript-olioiden ja -arvojen esittämistä tekstimuodossa. HTML5-sovelluksen kannalta taustajärjestelmät tarjoavat palveluita määritellyn liitännän (interface) kautta. Tässä kirjassa käsitellään taustajärjestelmän toteuttamista vain suppeasti, koska siinä käytettävät tekniikat ovat riippumattomia HTML5-sovelluksista. HTML5-sovelluksen perusosat ja yhteys taustajärjestelmään.

5 Käyttöliittymäkehitys 91 HTML5 sovellusalustana tapa, joskin rajoittunut, sillä emulointi on puutteellista. Microsoftin sivulta Internet Explorer Application Compatibility VPC Image voi ladata virtuaalitietokoneita, joissa aiempia versioita voi ajaa aidosti. Toinen vaihtoehto on ladata ja asentaa Windows Virtual PC, jolloin voidaan käyttää virtuaalikoneessa Windows XP:tä ja siinä vanhaa IE:tä. Vielä varmempi tapa on käyttää sopivaa vanhaa Windowsin ja IE:n versiota jossain erillisessä fyysisessä koneessa. IE:n osalta vanhempien versioiden testaaminen on paljon tärkeämpää kuin muiden selainten. Muut selaimet nimittäin yleensä päivittyvät automaattisemmin tai ainakin useammin kuin IE. Lisäksi IE:n päivittämiselle on esteitä niin, että päivitys saattaa vaatia Windowsin uudemman version ja tämä taas käytännössä usein koneen vaihtamisen uudempaan. Älypuhelimien, tablettien ym. selainten testaamiseen on olemassa monia välineitä, ks. esim. Mobile Emulators & Simulators: The Ultimate Guide. Ne ovat kuitenkin yleensä rajoittuneita: niissä testataan olennaisesti vain HTML-dokumentin ulkoasua, ottamatta huomioon sen vuorovaikutteista käyttöä ja muuttumista. HTML5-sovelluksissa HTML-dokumentti on useinkin hyvin muuttuva, joten testausta varten pitää erikseen luoda näytteitä sen tilasta. Niinpä tarvitaan lisäksi valikoima erilaisia fyysisiä laitteita testausta varten. Minimissään tarvitaan muutama laajasti käytetty, olennaisesti erilainen mobiililaite, mieluiten sekä uusin versio että vähän vanhempi. Käytännössä testataan yleensä vain virallisia, laitteiden mukana tulevia selaimia. Sivujen testaamista mobiililaitteilla helpottaa Weinre (WEb INspector REmote). Sen avulla voidaan kytkeä mobiililaitteen selain pöytäkoneen ohjaukseen. Samantapainen, uudempi ohjelmisto on Adobe Edge Inspect. Selainten käyttöosuuksista löytyy runsaasti tilastoja, joita kuitenkin kannattaa pitää enintään suuntaa-antavina. Tavallisimmin käytettyjä sivustoja ovat StatCounter.com ja W3Counter.com. Yleisesti on kuitenkin melko epäolennaista, mitkä selainten yleisyydet ovat. Sen sijaan voi olla merkittävää, jos jokin uusi tai aiemmin harvinainen selain alkaa yleistyä. Silloinkin pitää muistaa, että maailmanlaajuiset, suomalaiset ja tietyn sivuston käyttäjien selainjakaumat voivat olla keskenään hyvin erilaisia. Käyttöliittymäkehityksen tekniikoita HTML5 Boilerplate HTML5 Boilerplate on dokumenttipohja, josta voi aloittaa uuden HTML-dokumentin kehittämisen. Siinä ei ole mitään erityistä sisällön rakennetta. Se keskittyy HTML:n pakollisten kuvioiden tekemiseen harkitulla, eri selaimissa toimivalla ja monia selainten ongelmia huomioon ottavalla tavalla. CSS-asetuksilla on merkittävä osa HTML5 Boilerplatessa, mutta ne ovat luonteeltaan hyvin yleisluonteista siistimistä pikemminkin kuin erityisen tyylin luo-

6 Käyttöliittymäkehitys 92 HTML5 sovellusalustana mista. Ne sisältyvät tiedostoon css/style.css, joka paljolti perustuu normalize.csskoodiin. Se on nykyaikainen vaihtoehto CSS Reset -asetuksille, joilla on aiemmin pyritty poistamaan jopa kaikki selainten oletusarvoisesti tekemät muotoilut. Normalize.css pyrkii vain huolehtimaan selainten tarpeettomista eroista ja virheistä. Teknisesti HTML5 Boilerplate koostuu HTML-dokumentista ja useista siihen liittyvistä tiedostoista, jotka ovat CSS-, JavaScript- tai tekstimuotoisia. Se on saatavissa perusversiona, jossa on kommentit mukana, kommenteista riisuttuna versiona ja räätälöityinä versioina, joihin otetaan mukaan halutut piirteet. Räätälöinnin sijasta voi lähteä perusversiosta ja poistaa siitä tarpeettomat osat. Seuraavassa on kuitenkin esimerkkinä räätälöidyistä versioista kaikkein riisutuin: <!doctype html> <html class="no-js" lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta http-equiv="x-ua-compatible" content="ie=edge,chrome=1"> <title></title> <meta name="description" content=""> <meta name="author" content=""> <meta name="viewport" content="width=device-width"> <link rel="stylesheet" href="css/style.css"> <script src="js/libs/modernizr min.js"></script> </head> <body> <header> </header> <div role="main"> </div> <footer> </footer> </body> </html> Valinnaisia lisäyksiä tähän ovat: jqueryn mukaan ottaminen (mukana perusversiossa, tiivistettynä) palvelimen konfigurointi (perusversiossa mukana näistä.htaccess Apachelle) luokkamäärittelyt, jotka vastaavat IE:n eri versioita (perusversiossa mukana) script.js ja plugin.js (perusversiossa mukana; tarkoitus on, että kehitystyön aikana niihin kirjoitetaan sivuston tai sovelluksen yleinen koodi sekä erilaisten lisäosien koodi)

7 Käyttöliittymäkehitys 108 HTML5 sovellusalustana The Boston Globe -lehden verkkosivut ovat isolla näytöllä sanomalehtimäisesti taitettuja. Kapeassa näytössä The Boston Globe muuttuu yksipalstaiseksi. Responsiivisuuden testaus Kun responsiivisuus toteutetaan edellä kuvatulla tavalla, sitä voidaan testata tavallisella pöytäkoneella, säätämällä selainikkunan leveyttä. Vielä helpommin voidaan perustestaus tehdä esimerkiksi käyttämällä Chromessa tai Firefoxissa Web Developer Extension -lisäosaa. Sen komentovalikon Resize-kohdassa on valinta View

8 Käyttöliittymäkehitys 109 HTML5 sovellusalustana Responsive Layouts, joka näyttää sivun erikokoisissa alueissa. Vaihtoehtoja voidaan pitää yhtenä perusteltuna näkemyksenä siitä, millaisia kokoja voidaan pitää tyypillisinä ja tärkeinä. Tätä kirjoitettaessa vaihtoehdot ovat: ( mobile portrait ) ( mobile landscape ) ( small tablet portrait ) ( small tablet landscape ) ( tablet portrait ) ( tablet landscape ). Asettelun vaihtoehtoja Edellä on kuvattu, miten sovellus saadaan käyttämään eri tyyliohjeita (CSS-tiedostoja) näytön leveyden mukaan. Näiden tyyliohjeiden sisältö suunnitellaan niin, että asettelu (layout) sopii tietynlevyisille näytöille. Tällöin kannattaa yleensä noudattaa seuraavia periaatteita: Asettelu voi olla joko kiinteä, pikselimääräinen asettelu (mediakyselyn mukaisen alarajan mukaan) tai joustava asettelu, joka käyttää koko käytettävissä olevan leveyden. Edellinen on helpompi toteuttaa sekä suunnittelun että tekniikan tasolla. Sitä käytettäessä on yleensä parasta asettaa vasen ja oikea marginaali niin, että aseteltu sisältö näkyy keskitettynä, jos näyttö on alarajaa suurempi. Joustava asettelu sopii paremmin responsiivisen suunnittelun ideaan ja tavoitteisiin, mutta vaatii enemmän työtä. Keskeinen kysymys on: Onko saavutettavissa selvää etua sillä, että käytetään koko leveys hyväksi? Sisällön määrän vaihtelu Usein ajatellaan, että mobiilikäytössä sisällön määrää on supistettava. Tämä on teknisesti melko helppoa: kapeaa näyttöä varten tehdyssä tyyliohjeessa voidaan kokonaan poistaa joitakin elementtejä esityksestä (display: none). Yleensä on kuitenkin parempi lähteä siitä, että erityyppisillä laitteilla tarjotaan sama sisältö, mutta eri muodossa. Jos sisällön muotoilu yksipalstaiseksi ei ole riittävä keino, voidaan osa sisällöstä asettaa alkutilanteessa näkymättömäksi. Verkkosivustoihin verrattaessa tämä vastaa sisällön siirtämistä linkin taakse. HTML5-sovelluksessa käytetään linkin sijasta painiketta, joka tuo sisällön näkyviin (siirtymättä uudelle sivulle). Pienessä näytössä voidaan osa sisällöstä ja toiminnoista jättää aluksi piiloon. Vaikka sisällön kokonaan pois jättäminen ei yleensä ole hyvä ajatus, koristeiden vähentäminen voi olla aiheellista. Esimerkiksi kuvia, joiden tarkoitus on lähinnä luoda tunnelmaa, voi pienissä laitteissa pudottaa pois tai korvata pienemmillä.

9 Johtopäätöksiä 136 HTML5 sovellusalustana HTML5-sovellusten yleistyminen ei ole ollut eikä tule olemaan suoraviivaista. Tunnettu esimerkki on, että Facebook siirtyi HTML5-sovellusten tapaisesta lähestymistavasta vuonna 2012 takaisin natiiveihin sovelluksiin. Tämä johtui kuitenkin lähinnä siitä, että Facebook arvioi siirtyneensä HTML5-sovelluksiin liian aikaisin. Verkkopalvelut muutetaan sovelluksiksi Vuorovaikutteisuutta sisältävät palvelut verkossa tullaan toteuttamaan HTML5- sovelluksina. Tämäkään muutos ei tapahdu suoraviivaisesti, mutta kuitenkin suhteellisen nopeasti. Verkkopalveluja uusitaan eri syistä muutaman vuoden välein, ja yhä useammin huomataan HTML5-sovellus parhaaksi vaihtoehdoksi. Tämä voi aiheuttaa myös pyrkimyksiä muuttaa verkkosivustoja sovelluksiksi vain koska se on muodikasta. Kun kyse on sivustosta, jossa ei ole merkittävää vuorovaikutteisuutta edes suunnitteilla, on yleensä järkevää säilyttää se sivustona. Tähänkin voi tulla muutoksia, jos havaitaan, että sovellusmaisesta käyttöliittymästä ja käyttäjäkokemuksesta on merkittävää hyötyä. Sovelluksiin tottuminen voi myös johtaa siihen, että käyttäjät alkavat odottaa ja vaatia sovellusmaisuutta. Vastauksia haasteisiin HTML5-sovellusten keskeiset edut painavat paljon, mutta edessä on myös haasteita. Seuraavassa tarkastellaan eräitä asioita, jotka voidaan nähdä isoiksi ongelmiksi, mutta jotka ovat enemmänkin HTML5-sovellusten vahvuuksia. Löydettävyys Ei auta, että sovellus on maailman hienoin, jos potentiaaliset käyttäjät eivät löydä sitä. Ihmiset ovat tottuneet etsimään tietoa hakukoneilla, eivätkä hakukoneet monissa tapauksessa näe sovelluksen tekstisisältöä. Kuten tässä kirjassa on kuvattu, tähän on kuitenkin hyviä ratkaisuja. Ihmiset ovat myös oppineet hakemaan sovelluksia sovelluskaupoista. HTML5-sovellusten saaminen sovelluskauppajakeluun on voi vaatia lisätyötä ja järjestelyjä, mutta niiden yleistyessä sovelluskaupat joutuvat todennäköisesti laajemmin hyväksymään myös puhtaita HTML5-sovelluksia. HTML5-sovellusten etuna siis on se, että ne voidaan saada jakeluun sekä sovelluskauppoihin että webiin, jolloin löydettävyys on paras mahdollinen. Seuranta Kaupallisessa käytössä on usein tärkeää seurata käyttäjien liikkumista sivustossa ja heidän toimintaansa, kuten ostokäyttäytymistä. Verkkosivustoille kehitetyt seurannan välineet eivät useinkaan sellaisinaan sovi HTML5-sovelluksiin. Google tar-

10 Hakemisto 147 HTML5 sovellusalustana Hakemisto accessibility 84, 118 Adobe Edge Inspect 91 agile development 52 Ajax 55, 144 aloitusnäkymään liittäminen 123 animaatio 21, 88, 144 Apache Cordova 125 API 40 App Store 19 application 19, 25 application cache 121 Aptana Studio 57 ARIA-määritteet 117 asemointi 88 asettelu 88, 103 asiakas 53 asiakas-palvelin-malli 40 assistive technologies 118 avoin lähdekoodi 16 Backbone.js 59, 76 back-end 15, 48 Blogr 44, 71 breakpoints 85, 106 browser engine 13 browser sniffing 114 cache 121 character encoding 31 charset-määrite 35 Chrome Web Store 124 client-server architecture 40 CoffeeScript 59, 79 controller 50, 66 cookies 35, 41 CSS Reset 91 CSS3 146 CSS3PIE 62 CSS-standardi 30, 146 CSS-tarkistin 30 debuggaus 57 developer tools 57 Django 58 doctype-ilmoitus 43 DOM 43 Eclipse PDT 57 ECMAScript 30 editori 57 edustajärjestelmä 15, 48 ekosysteemi 27 Emacs 57 Ember.js 59 esteettömyys 84, 117 evästeet 25, 41 Express.js 58, 76 Facebook 19, 136 favicon 124 feature detection 101 filter 89 Firebug 57 Firefox Marketplace 124 Firefox OS 27 Flash 14, 20 floating 102 fontit 101, 115 framework 9, 40 front-end 15, 48 Gecko 31 Git 57 Google Play 19 gradientti 88 hakukoneystävällisyys 130 home screen 123 HTML Living Standard 42 HTML5, kaksoismerkitys 12 HTML5 Boilerplate 60, 91 HTML5-kieli 12, 30, 41, 140 HTML5-muisti 41, 62 HTML5-sovellus 12 rakenne 49 tarve 18 tekniikat 57 verkkopalveluna 128 HTML5-sovelluskaupat 124 HTML-kieli 30 hybridisovellus 15 IDE 57 IE 91 integroitu ohjelmointiympäristö 57 jakelukanavat 120 Jasmine 63 JavaScript 30 JavaScript-moottori 31 JavascriptMVC 59 JavaScript-standardi 30 JavaScript-tarkistimet 31 jquery 40, 59 jquery Mobile 60 JSONP 55 kaikkiallisuus 23 katkokohdat 85, 106 katselusovellus 44 kehys 40 kellutus 88 ketterä kehitys 52 kirjasto 40 Knockout.js 59 kokojen luokittelu 106 kontrolleri 66 kosketusnäyttö 25, 115, 145 kuvat 111, 115 kuvatiedostomuodot 31 käyttöliittymäkehityksen tekniikat 01 käyttöliittymäkehitys 84 laiteriippumattomuus 15 laitteen tunnistaminen 114 laitteiden erot 101 laitteiden kehitys 24 latautuvat fontit 102 layout 66, 109 LESS 60, 97 library 40 liukuväri 88 localstorage 41, 63 lukeminen, tietojen 62 mainokset 36 maksaminen 137 malli 66 markkinat, sovellusten 27 mediakyselyt 105 Memcached 59 merkistökoodaus 31, 35 minisaitti 24 mobiili ensin 53, 87 mobiilit laitteet 14 mobile first 53, 87 mobiversio 23 Mocha 63 model 66 Modernizr.js 93 moduulit 78

HTML5 -elementit jatkuu

HTML5 -elementit jatkuu HTML5 -elementit jatkuu Harjoitus: xhtml.htm -> html5.htm Muuta tämä xhtml dokumentti HTML5:ksi: http://users.metropolia.fi/~norrm/s12/kalasu/xhtml.htm Validoi myös koodisi: http://validator.w3.org/ "Mallivastaus"

Lisätiedot

Finnan ja kirjaston palveluiden ohjeita

Finnan ja kirjaston palveluiden ohjeita Finnan ja kirjaston palveluiden ohjeita Sisältö 1. Kirjautuminen Haka-kirjautumisella... 2 2. Kirjastokortin liittäminen... 6 3. Lainojen uusiminen... 7 4. Teoksen varaaminen... 8 5. Hyllyvarauksen tekeminen...

Lisätiedot

JWT 2016 luento 11. to 21.4.2016 klo 14-15. Aulikki Hyrskykari. PinniB 1097. Aulikki Hyrskykari

JWT 2016 luento 11. to 21.4.2016 klo 14-15. Aulikki Hyrskykari. PinniB 1097. Aulikki Hyrskykari JWT 2016 luento 11 to 21.4.2016 klo 14-15 Aulikki Hyrskykari PinniB 1097 1 Viime luennolla o AJAX ja JSON, harjoitustyön tehtävänanto, vierailuluento avoimesta datasta Tänään o APIt rajapinnoista yleisesti

Lisätiedot

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/

PLA-32820 Mobiiliohjelmointi. Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/ PLA-32820 Mobiiliohjelmointi Mika Saari mika.saari@tut.fi http://www.students.tut.fi/~saari5/pla_32820_2016/ 1. Luento 2 Suoritus vaatimukset Kurssin sisältö Kirjallisuus Mobiiliohjelmointi Mobiililaitteita...

Lisätiedot

Laajuus 5 op Luennot: 12 x 2t Harjoitukset: 7 viikkoharjoitusta harjoitusten tekemiseen saatavissa apua 2 ryhmää / harjoitus

Laajuus 5 op Luennot: 12 x 2t Harjoitukset: 7 viikkoharjoitusta harjoitusten tekemiseen saatavissa apua 2 ryhmää / harjoitus Laajuus 5 op Luennot: 12 x 2t 11.3.2014 29.4.2014 Harjoitukset: 7 viikkoharjoitusta harjoitusten tekemiseen saatavissa apua 2 ryhmää / harjoitus Lähiopetuksen jäkeen harjoitustyö ja tentti Aulikki Hyrskykari

Lisätiedot

Tietokoneiden ja mobiililaitteiden suojaus

Tietokoneiden ja mobiililaitteiden suojaus Tietokoneiden ja mobiililaitteiden suojaus mikko.kaariainen@opisto.hel.fi 4.10.2016 Lataa luennon materiaali, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Haittaohjelmat (malware) Virukset,

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Xerox QR Code -sovellus Pika-aloitusopas 702P03999 Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Käytä QR (Quick Response) Code -sovellusta seuraavien sovellusten

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702)

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) yleistyvät verkkopalveluissa Youtube Google... Avaavat pääsyn verkkopalvelun sisältöön. Rajapintojen tarjoamia tietolähteitä yhdistelemällä luodaan uusia palveluja,

Lisätiedot

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA

NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA NÄYTÖN JAKAMINEN OPPILAILLE, JOTKA MUODOSTAVAT YHTEYDEN SELAIMELLA TAI NETOP VISION STUDENT -SOVELLUKSELLA Vision-ohjelmistoa käyttävät opettajat voivat nyt muodostaa luokan, jossa on yhdistelmä Windows-pohjaisia

Lisätiedot

Tikon Web-sovellukset

Tikon Web-sovellukset Lokakuu 2016 1 (10) Tikon Web-sovellukset Lokakuu 2016 2 (10) 1 Johdanto... 3 2 Silverlight sovellukset... 3 2.1 Windows... 4 2.2 MAC... 4 2.3 Tablet-laitteet... 4 3 HTML5 sovellukset... 4 3.1 Tuetut selaimet...

Lisätiedot

www.solita.fi solita@solita.fi

www.solita.fi solita@solita.fi www.solita.fi solita@solita.fi JAVA-SOVELLUSTEN RAKENTAMINEN INTEGROITUUN YMPÄRISTÖÖN Jarno Peltoniemi Solita Oy 10.5.2005 Aiheet Johdanto Portaalit, portletit Oracle Portal Java-sovelluksen rakentaminen

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaali - osallistujan ohje 19.5.2015 Laitevaatimukset Tietokoneessa tulee olla asennettuna: Web-kamera Mikrofoni ja kaiuttimet tai kuulokkeet Tietokoneen internet selaimen tulee

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke Turku 10.9.2013 Aija Laine aija.laine@turku.fi

Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke Turku 10.9.2013 Aija Laine aija.laine@turku.fi Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke Turku 10.9.2013 Aija Laine aija.laine@turku.fi E-kirjalla on monia määritelmiä ja monta nimeä Tiedosto, joka käsittää kirjan lukijalle välittyvän sisällön

Lisätiedot

Harjoitustyö 3: Verkkosivujen toiminnallisuus (JavaScript)

Harjoitustyö 3: Verkkosivujen toiminnallisuus (JavaScript) Harjoitustyö 3: Verkkosivujen toiminnallisuus (JavaScript) Kurssin toisessa harjoitustyössä tutustutaan verkkosivujen toiminnallisuuden toteuttamiseen JavaScript:n avulla. Lisäksi käydään läpi verkkosivuston

Lisätiedot

Johdatus tutkimustyöhön. Harjoitus 9: Kenraaliharjoitus (Tiistain harkkaryhmä)

Johdatus tutkimustyöhön. Harjoitus 9: Kenraaliharjoitus (Tiistain harkkaryhmä) Johdatus tutkimustyöhön Harjoitus 9: Kenraaliharjoitus (Tiistain harkkaryhmä) Päivän To-do -lista Esittele oma työsi ryhmässä Valitse kenen työn haluat opponoida Heidi kierrättää listaa, merkitse siihen

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Harjoitus 4: HTML5 piirtoalusta ( )!

Harjoitus 4: HTML5 piirtoalusta ( )! ! Tietokoneavusteinen opetus, 2017 Harjoitus 4: HTML5 piirtoalusta (24.3.2017)!! Tietokoneavusteinen opetus -kurssilla opetetaan Adobe Flash CS6:n käyttämistä ja HTML5-tekniikoita neljänä kertana: 10.3.,

Lisätiedot

Mitkä ovat suurimmat muutokset yritysverkkopankissa? / Mikä yritysverkkopankissa muuttuu?

Mitkä ovat suurimmat muutokset yritysverkkopankissa? / Mikä yritysverkkopankissa muuttuu? Säästöpankin yritysverkkopankin uudistaminen Usein kysytyt kysymykset Yleistä Mitkä ovat suurimmat muutokset yritysverkkopankissa? / Mikä yritysverkkopankissa muuttuu? Verkkopankkiin kirjautuminen muuttuu

Lisätiedot

2. PEHMEÄ XHTML XRAJAHTML

2. PEHMEÄ XHTML XRAJAHTML Luennot 1. Intro 2. PEHMEÄ XHTML XRAJAHTML Dokumentin (matalan tason) rakenne DOCTYPE ja merkistökoodaukset Elementtien syvät rajat 3. CSS 4. JavaScript 5. JavaScript-kirjastot & AJAX 6. Käytettävyys &

Lisätiedot

VisualStudio Pikaopas, osa 1: WEB-sivujen suunnittelu

VisualStudio Pikaopas, osa 1: WEB-sivujen suunnittelu HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu ict2td005 Ohjelmiston suunnittelutaito Sivu 1 / 5 VisualStudio Pikaopas, osa 1: WEB-sivujen suunnittelu Tämä pikaopas opastaa käyttämään VisualStudion web-sivujen suunnitteluominaisuuksia.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Omia appeja AppInventorilla. Jenna Tuominen Resurssikeskus Linkki, LumA, HY

Omia appeja AppInventorilla. Jenna Tuominen Resurssikeskus Linkki, LumA, HY Omia appeja AppInventorilla Jenna Tuominen Resurssikeskus Linkki, LumA, HY Mitä Linkki tekee? Kerhoja ja leirejä lapsille ja nuorille Koululuokille vierailuja Tietojenkäsittelytieteen laitokselle (HY)

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Petteri Erkintalo Kehitysjohtaja Klikkicom Oy 2011-09-27 2 1. Hakukoneiden pääsy sivustolle on estetty Hakukoneiden pääsyn sivustolle voi estää usein eri keinoin Yllättävän

Lisätiedot

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest).

Virtualisointiympäristössä on kolme pääosaa: isäntä (host), virtualisointikerros ja vieras (guest). 1 Virtualisoinnin avulla voidaan purkaa suora linkki suoritettavan sovelluksen (tai käyttöjärjestelmän tms.) ja sitä suorittavan laitteiston välillä. Näin saavutetaan joustavuutta laitteiston käytössä.

Lisätiedot

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä

10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä 10 yleistä hakukoneoptimointivirhettä Markus Ossi SEO Technician Klikkicom 2011-05-26 2 Henkilökuva Markus Ossi 32 vuotias ekonomi Tehnyt hakukoneoptimointia vuodesta 1998 Hakukoneoptimointiteknikk o Klikkicomissa

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 JOHDANTO...1 2 VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU...2 2.1 Käsikirjoitusprosessi...2

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Tiedostojen jakaminen turvallisesti

Tiedostojen jakaminen turvallisesti Tiedostojen jakaminen turvallisesti Taustaa Tiedostojen jakaminen sähköisesti (File Sharing) on ollut joissakin organisaatioissa ongelmallista hallita. Jaettaviksi halutut viestit ovat liitetiedostoineen

Lisätiedot

IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys

IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys Jyrki Soini TeliaSonera 1 IPv6 toimi nyt IPv4 osoitteet loppumassa hyvää vauhtia keskusvarasto (IANA) jakoi viimeiset osoitelohkot 3.2.2011 RIPE arvioi

Lisätiedot

Tietokoneiden ja mobiililaitteiden tietoturva

Tietokoneiden ja mobiililaitteiden tietoturva Tietokoneiden ja mobiililaitteiden tietoturva mikko.kaariainen@opisto.hel.fi 8.3.2016 Lataa luennon materiaali, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietokoneen suojaus Palomuuri

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun

SÄHKÖPOSTIOHJE. Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun SÄHKÖPOSTIOHJE Opiskelijoiden Office 365 for Education -palveluun 1 Ohjeen nimi Vastuuhenkilö Sähköpostiohje Järjestelmäasiantuntija Pekka Patrikka Voimaantulo 15.08.2013 Muutettu viimeksi 16.08.2013 Tarkistettu

Lisätiedot

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti

Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Etäkokousohjeet HUS:n ulkopuolisille ammattilaisille, joilla on käytössä VRK-kortti Tämä ohje on tarkoitettu HUS:n ulkopuolella, muussa sairaanhoitopiirissä työskentelevälle ammattilaiselle, jolla on käytössä

Lisätiedot

edocker 3.3 Mitä uutta? edocker Tools InDesign -plugin edocker PUBLISH! edocker READ! edocker CREATE! edocker automaatio

edocker 3.3 Mitä uutta? edocker Tools InDesign -plugin edocker PUBLISH! edocker READ! edocker CREATE! edocker automaatio edocker 3.3 Halloween-päivitys Mitä uutta? edocker Tools InDesign -plugin...2 Esikatselu...2 Uusi ponnahdusikkunatyökalu...3 Uusia virheentarkistusominaisuuksia...3 edocker CREATE!...4 HTML5-lukukokemus...4

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET

Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Ohjelma Huhti-toukokuu 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Asiakaskoulutuksista

Lisätiedot

IT ja viestintäteknologia

IT ja viestintäteknologia IT ja viestintäteknologia 206 Verkkosivujen tuottaminen Kuva: Skills Finland / Markku Heikkilä Lajivastaavat Miikka Merikanto 1 / 12 Suomen Liikemiesten Kauppaopisto miikka.merikanto(at)businesscollege.fi

Lisätiedot

GN Hearing - sovellus - käyttöohje

GN Hearing - sovellus - käyttöohje GN Hearing - sovellus - käyttöohje Johdanto Onneksi olkoon sovelluksen lataamisen johdosta. Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti. Innovatiivinen

Lisätiedot

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista

Tietotalo Insight. Digitaalinen markkinointi. Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista Tietotalo Insight Digitaalinen markkinointi Beacon FAQ: Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin beaconeista 1 Beacon FAQ Digitaalisesta kontekstisidonnaisesta markkinoinnista puhuttaessa mennään usein monelle

Lisätiedot

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle

Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle Sisältö Nimettömien tietojen lähettäminen Lenovolle... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Lisätiedot

HTML5 video, audio, canvas. Mirja Jaakkola

HTML5 video, audio, canvas. Mirja Jaakkola HTML5 video, audio, canvas Mirja Jaakkola Video webbisivulla HTML5 mahdollistaa videon lisäämisen webbi-sivuille ilman plugineja. Yleisimmät videoformaatit webissä: Mpeg-4 eli H.264 Ogg Flash Perustuu

Lisätiedot

Pidä tiedostot aina ulottuvilla

Pidä tiedostot aina ulottuvilla KÄYTÄ PILVIPALVELUA: 7 Gt ILMAISTA LEVYTILAA TIEDOSTOILLE Pidä tiedostot aina ulottuvilla TIETOJA Luo Microsoft-tili ja ota käyttöön SkyDrive-palvelu. TÄTÄ TARVITSET Internet-yhteys TARVITTAVA AIKA 0 minuuttia

Lisätiedot

6 XML-työkalut 1. 6 XML-työkalut

6 XML-työkalut 1. 6 XML-työkalut 6 XML-työkalut 1 6 XML-työkalut XML:n periaatteiden tutustumisen jälkeen on helpompi tutustua XML-dokumenttien käsittelyyn ja katseluun suunniteltuja työkaiuja. XML:n yleistymisen pahin pullonkaula on

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia

Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Etäkokousohjeet ammattilaisille, jotka eivät työskentele HUS:n palveluksessa ja eivät omista VRK-korttia Tämä ohje on tarkoitettu ammattilaisille, jotka työskentelevät HUS:n ulkopuolella ja eivät omista

Lisätiedot

Putteri Käyttöliittymä ja ulkoasu

Putteri Käyttöliittymä ja ulkoasu Putteri Käyttöliittymä ja ulkoasu Jukka Värri 15.10.2007 Versio: 1.0 Yleistä järjestelmästä Järjestelmän merkistö on UTF-8 (Unicode). Käyttöliittymä tulee järjestelmän mukaan. Uusia käyttöliittymiä ei

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin

13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin Ohjelmointi 1 / syksy 2007 13/20: Kierrätys kannattaa koodaamisessakin Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy

Lisätiedot

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 Sisällys Konekieli, symbolinen konekieli ja lausekieli. Lausekielestä konekieleksi: - Lähdekoodi, tekstitiedosto ja tekstieditorit. - Kääntäminen ja tulkinta. - Kääntäminen,

Lisätiedot

10 Nykyaikainen WWW-arkkitehtuuri

10 Nykyaikainen WWW-arkkitehtuuri 10 Nykyaikainen WWW-arkkitehtuuri è è è 10 Nykyaikainen WWW-arkkitehtuuri WWW on ylivoimaisesti suosituin hypertekstijärjestelmä. Käydään seuraavaksi läpi nykyaikaisen WWW-arkkitehtuurin perusteet. Vuonna

Lisätiedot

IBM BusinessConnect A new era of thinking. A new era of thinking. Metsä Group. Mobiiliarkkitehtuuri. Ari Linja IBM Corporation

IBM BusinessConnect A new era of thinking. A new era of thinking. Metsä Group. Mobiiliarkkitehtuuri. Ari Linja IBM Corporation IBM BusinessConnect A new era of thinking Metsä Group Ari Linja Mobiiliarkkitehtuuri 1 2016 IBM Corporation 2 2016 IBM Corporation 2016 IBM Corporation Ari Linja Mobiiliarkkitehti Metsä Group ICT - Tietohallinto

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Ohjelmointi 1 / syksy /20: IDE

Ohjelmointi 1 / syksy /20: IDE Ohjelmointi 1 / syksy 2007 10/20: IDE Paavo Nieminen nieminen@jyu.fi Tietotekniikan laitos Informaatioteknologian tiedekunta Jyväskylän yliopisto Ohjelmointi 1 / syksy 2007 p.1/8 Tämän luennon rakenne

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } }

Yksikkötestaus. import org.junit.test; public class LaskinTest public void testlaskimenluonti() { Laskin laskin = new Laskin(); } } Yksikkötestauksella tarkoitetaan lähdekoodiin kuuluvien yksittäisten osien testaamista. Termi yksikkö viittaa ohjelman pienimpiin mahdollisiin testattaviin toiminnallisuuksiin, kuten olion tarjoamiin metodeihin.

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

Mobiililaitteiden hallinta. Andrei Kolmakow

Mobiililaitteiden hallinta. Andrei Kolmakow Mobiililaitteiden hallinta Andrei Kolmakow andrei@ilonait.fi Esittäjä: Andrei Kolmakow Technical Manager Ilona IT Oy Kokemus mobiililaitteiden hallinnasta vuodesta 2011 Ensimmäinen tekninen koulutus 09/2011

Lisätiedot

Kurssin hallinta -työväline

Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työvälineellä muokataan kursseja A&Ooppimisympäristöalustalla Kurssi koostuu - ohjelmasta (linkit työkaluihin& muihin resursseihin), - materiaaleista, - keskusteluryhmästä,

Lisätiedot

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen)

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen) Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje Mikko 18.4.2016 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset 1 (5) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.5 12.2.2014 Mikko

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Sivuston rakentaminen ja kehitysvaiheet

Sivuston rakentaminen ja kehitysvaiheet WWW.TRIP-SITE.NET Sivuston rakentaminen ja kehitysvaiheet Annette Asikainen 17.2.2016 Annette Asikainen www.trip-site.net 2/10 www.trip-site.net sivusto Olen kehittänyt ja rakentanut sivustoni Digitaalisen

Lisätiedot

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin

Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin PIKAOPAS ESIVAATIMUKSET Tutustu REMUC:illa ohjattavan laitteen käyttö-, huolto- ja turvaohjeisiin Varmista, että REMUC-ohjaimeen on asennettu toimiva SIM-kortti, jossa on datapaketti kiinteällä kuukausimaksulla

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

HomeSecure Sisäkamera - Käyttöopas

HomeSecure Sisäkamera - Käyttöopas HomeSecure Sisäkamera - Käyttöopas 1 Esittely 3 1.1 Toiminnot 3 2 Aloittaminen 4 2.1 Paketin sisältö 4 2.2 Kameran yleiskatsaus 5 3 Asennus 6 3.1 Kameran asentaminen 6 3.2 Sovelluksen käyttö 6 3.3 Pääsy

Lisätiedot

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio

Loppuraportti. Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto. Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Versio 1 Loppuraportti Virtuaali-Frami, CAVE-ohjelmisto Harri Mähönen projektiassistentti Seinäjoen ammattikorkeakoulu Versio 1.0 15.1.2006 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1

Tutkittua tietoa. Tutkittua tietoa 1 Tutkittua tietoa T. Dybå, T. Dingsøyr: Empirical Studies of Agile Software Development : A Systematic Review. Information and Software Technology 50, 2008, 833-859. J.E. Hannay, T. Dybå, E. Arisholm, D.I.K.

Lisätiedot

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016

ASIAKASKOULUTUKSET. Kurssiohjelma Syksy 2016 Lahden kaupunginkirjasto ASIAKASKOULUTUKSET Kurssiohjelma Syksy 2016 Opettele käyttämään tietokonetta, ota käyttöön oma sähköpostiosoite, kurkista internetiin, tai tutustu tablettiin. Tervetuloa! Kursseista

Lisätiedot

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu

VMwaren keskitetty työasemaratkaisu VMwaren keskitetty työasemaratkaisu Santeri Stolt Järjestelmäasiantuntija VMware Finland Työasemia virtualisoidaan - nyt By the end of 2010, all new PC deployments will be virtualized. Brian Gammage and

Lisätiedot

Mark Summary. Taitaja2015. Skill Number 206 Skill Verkkosivujen tuottaminen. Competitor Name

Mark Summary. Taitaja2015. Skill Number 206 Skill Verkkosivujen tuottaminen. Competitor Name Summary Skill Number 206 Skill Verkkosivujen tuottaminen ing Scheme Lock 08-04-2015 17:32:54 Final Lock 07-05-2015 14:59:04 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D

Lisätiedot

Vapaat ohjelmat matkalla

Vapaat ohjelmat matkalla Vapaat ohjelmat matkalla Arto Teräs Finnish Linux User Group FLUG ry Teemailta Helsinki, 24.5.2010 Kalvo 1(14) Tietotekniikka (loma)matkalla Eihän lomalla tarvitse koskea tietokoneisiin.

Lisätiedot

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen.

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Home Connect. Yksi sovellus kaikkeen. Home Connect on ensimmäinen sovellus, joka pesee puolestasi pyykin ja astiat, paistaa, keittää kahvia ja katsoo jääkaappiin. Erilaiset

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

Proseduraalinen dokumentti: sisältö, rakenne ja ulkoasu yhdessä, esim. worddokumentti

Proseduraalinen dokumentti: sisältö, rakenne ja ulkoasu yhdessä, esim. worddokumentti 1 XHTML - aloitus Sisältö: s.2 Taustaa s.4 Elementin rakenne s.7 XHTML dokumentti s.8 DOCTYPE s.11 html s.13 head s.14 meta s.16 title s.17 link s.18 style s.19 body s.22 Lohko- ja inline-elementit s.23

Lisätiedot

PLAY. TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen (v1.1)

PLAY. TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen (v1.1) PLAY TP1 Mobiili musiikkikasvatusteknologia MEDIAT Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen 4.2.2016 (v1.1), projektipäällikkö Sisältö Kuvan ja äänen tallentaminen, muokkaaminen ja jakaminen

Lisätiedot

Automaattinen yksikkötestaus

Automaattinen yksikkötestaus Teknillinen Korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Automaattinen yksikkötestaus Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä

Lisätiedot

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen.

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Home Connect. Yksi sovellus kaikkeen. Home Connect on ensimmäinen sovellus, joka pesee puolestasi pyykin ja astiat, paistaa, keittää kahvia ja katsoo jääkaappiin.

Lisätiedot

HP:n konfigurointipalvelut Laitemerkintä. Vaihtoehdot ja sijoitteluopas

HP:n konfigurointipalvelut Laitemerkintä. Vaihtoehdot ja sijoitteluopas HP:n konfigurointipalvelut Laitemerkintä Vaihtoehdot ja sijoitteluopas Luetteloi ja löydä PC:t ja tabletit ja ehkäise niiden varkaudet Laitemerkintäpalvelu luo ja sijoittaa fyysiset laitemerkinnät laitteisiin

Lisätiedot

Interfacing Product Data Management System

Interfacing Product Data Management System Interfacing Product Data Management System Tekijä: Työn valvoja: Mats Kuivalainen Timo Korhonen Esitelmän sisältö Työn suorituspaikka - Ideal Product Data Oy Käsitteitä Työn tavoitteet Työn tulokset 1/5

Lisätiedot

Verkkosivujen Rakenne (HTML)*

Verkkosivujen Rakenne (HTML)* Verkkosivujen Rakenne (HTML)* Pinja Hokkanen Mediatekniikan laitos *Perustuu Antti Tolppasen, Pia Tukkisen ja Hannu Järvisen kalvoihin Luennon jälkeen osaan tehdä yksinkertaiset verkkosivut sekä lisätä

Lisätiedot

Kiekun arkkitehtuuri ja tekniikka. Ghita von Gerdten projektipäällikkö

Kiekun arkkitehtuuri ja tekniikka. Ghita von Gerdten projektipäällikkö Kiekun arkkitehtuuri ja tekniikka Ghita von Gerdten projektipäällikkö Järjestelmäarkkitehtuurin fyysinen viitearkkitehtuuri Käyttöliittymä, (työasema) GUI Internet Explorer Adobe Reader Esitystapa Portaali

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence

Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen. Case: JYP Juniorit Yhteisökortti. Mobile intelligence Mobile intelligence Mobiili kanta-asiakaskortin yhteisöllisyys yhdistettynä maksamisen helppouteen Case: JYP Juniorit Yhteisökortti Jussi Jalasaho - JYP Juniorit Ry Timo Wallius - Arena Interactive Oy

Lisätiedot

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto

Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Mirva Jääskeläinen Espoon kaupungin työväenopisto Windows Phonet yleisesti Nokian Lumiat Vanhemmat WindowsPhone 7 Uudemmat WindowsPhone 8 Samsungin Windows Phone mallit HTC:n mallit www.windowsphone.com

Lisätiedot

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK.

ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql, HSRC ja JSK. PIKAOHJEET VIESTIEN KÄYTTÖÖN ESRC:N KOTISIVUILLA Versio 3, 27.12.2006 ESRC:n uusiutumassa olevat kotisivut on toteutettu WordPress-ohjelmalla (WP). Samaa ohjelmaa käyttävät menestyksellä ainakin SSql,

Lisätiedot

Verkkosivujen Rakenne (HTML)*

Verkkosivujen Rakenne (HTML)* Verkkosivujen Rakenne (HTML)* Pinja Hokkanen Mediatekniikan laitos *Perustuu Antti Tolppasen, Pia Tukkisen ja Hannu Järvisen kalvoihin Luennon jälkeen osaan tehdä yksinkertaiset verkkosivut sekä lisätä

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI

PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI PROJEKTIDOKUMENTAATIO ASENNUS M. NIEMI Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 ASIAKKAAN JA PROJEKTIN ESITTELY...1 1.1 Aikataulu...1 2 SUUNNITTELU...1 2.1

Lisätiedot

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg

PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ. Jarkko Muhonen TeamProg PILVIPALVELUT HYÖTYKÄYTÖSSÄ Jarkko Muhonen TeamProg Mikä ihmeen pilvipalvelu? Pilvipalvelu tarkoittaa, että ohjelmat ja asiakirjat eivät sijaitse omalla koneella vaan jossakin internetissä sijaitsevalla

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

TIE Principles of Programming Languages CEYLON

TIE Principles of Programming Languages CEYLON TIE-20306 Principles of Programming Languages CEYLON SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTIETOA KIELESTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ... 1 2. CEYLONIN OMINAISUUKSIA... 2 2.1 Modulaarisuus... 2 2.2 Tyypit... 2 2.3 Muita

Lisätiedot

Käytettävyysarvion yhteenveto

Käytettävyysarvion yhteenveto Raportti 1 (8) Käytettävyysarvion yhteenveto Tilaaja Etunimi Sukunimi, Yritys Aihe/Kohde Yleisimpiä käytettävyystapauksia Päivämäärä Tulokset x.x.2016 Kriittiset ongelmat, 2 kpl, kohta 1-2 Vakavat ongelmat,

Lisätiedot

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit

Ohjelmiston testaus ja laatu. Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Ohjelmiston testaus ja laatu Ohjelmistotekniikka elinkaarimallit Vesiputousmalli - 1 Esitutkimus Määrittely mikä on ongelma, onko valmista ratkaisua, kustannukset, reunaehdot millainen järjestelmä täyttää

Lisätiedot

Webforum. Version 16.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty:

Webforum. Version 16.3 uudet ominaisuudet. Päivitetty: Webforum Version 16.3 uudet ominaisuudet Päivitetty: 2016-09-26 Sisältö Tietoja tästä dokumentista... 3 Yleistä... 4 Aloita-sivu... 5 Uusi kalenteri... 5 Dokumentit... 6 Tarkastus ja hyväksyminen viimeistellään

Lisätiedot