VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti / KASTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 / KASTE"

Transkriptio

1 VÄLIRAPORTTI: Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke, Salon kuntapilotti / KASTE Vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa Outi Korpelainen Projektikoordinaattori Salon kuntapilotti

2 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO 2 2 PILOTIN ETENEMINEN 3 3 PILOTIN TOIMINTAMUODOT Yleinen toiminta Koulutus Sidosryhmäyhteistyö Yhteistyö kaupungin eri osastojen kanssa Yhteistyö yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa Viestintä 13 4 PILOTIN VOIMAVARAT Henkilöstö Opiskelijat Ohjausryhmätyöskentely 17 5 HANKKEEN TULOS JA TUOTOS Ikäkeskustoiminta Ikäinfoiltapäivät Salonikäinfo.fi neuvontaa ja ohjausta verkossa Salon Ikäinfo 2012 messut Ryhmätoimintakokeilut erityisryhmille Liikuntakyvyn tukeminen Hyvinvointikysely 24 6 LOPUKSI 26 LÄHTEET 28 LIITTEET

3 2 1 JOHDANTO Salon kaupungin vanhuspalvelut on ollut mukana Kaste-ohjelman Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa hankkeessa, jossa koko hankkeen päätavoitteena oli tukea ikääntyneiden mahdollisuuksia asua kotonaan tai kodinomaisissa olosuhteissa mahdollisimman pitkään. Salon kuntapilotissa päätavoitteina oli kehittää salolaisille, kotona asuville ikääntyneille henkilöille suunnattuja neuvontapalveluita, muun muassa mallintamalla ikäkeskustoimintaa ja käynnistää hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä niille ikäihmisille, jotka eivät ole säännöllisten vanhuspalveluiden piirissä ja, joille olisi hyötyä hyvinvointia edistävistä kotikäynneistä. Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä lähdettiin kehittämään hyvinvointikyselyn avulla, jonka tarkoituksena oli seuloa henkilöt, jotka eniten hyötyisivät kotikäynneistä sekä muista kotona asumista tukevista interventioista. Ikäihmisten palvelujen laatusuositus linjaa palveluiden painopisteen siirtämistä varhaiseen puuttumiseen, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä kotona ja kodinomaisissa oloissa asumiseen (STM 2008a), mitä vahvistaa vuonna 2011 voimaan tullut Terveydenhuoltolain 20 (FINLEX 2010). Kun Salossa tehtiin päätös hakea mukaan Toimintakykyisenä ikääntyminen hankkeeseen, ei Salon kaupungin palvelurakenne vastannut uutta laatusuositusta. Erityisenä haasteena koettiin monimuotoisen ja monitoimijaisen ehkäisevän toiminnan kehittäminen. Salon kuntapilotin päätavoitteisiin liittyy vahvasti palveluohjaus, jota tapahtui eri muodoissa sekä neuvontapalveluihin ja että hyvinvointia edistäviin kotikäynteihin liittyen. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa koettiin edellytyksenä etenkin neuvontapalveluiden rakentumiselle. Erityisesti ikäkeskustoiminnassa nähtiin merkittävänä ikäihmisten yhteisöllisyys ja osallisuus sekä ikääntyneeseen kohdistuvana toimintana että neuvontapalveluiden sisällön tuottamisen näkökulmasta. Salon kuntapilotin tuloksena syntyi kaksi kokonaisuutta päätavoitteisiin liittyen: 1. neuvontapalveluiden

4 3 kokonaisuus ja 2. hyvinvointikyselyjen kokonaisuus (Kuvio 1.), joita on tarkoitus juurruttaa ja edelleen kehittää hankkeelle myönnettynä jatkovuotena NEUVONTAPALVELUT Toimintakyvyn edistäminen. Tietoa, neuvontaa, ohjausta eri alueilla ja kiinteissä ikäkeskuksissa sekä verkossa. Kaikille avointa sekä erityisryhmille kohdennettua toimintaa. 2.HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT Riskiryhmäperustainen. Kartoitetaan hyvinvointikyselyn avulla tarve. Kohdennetut interventiot, jotka osittain ovat olemassa. YHTEISTYÖ JA OSALLISUUS YHTEISTOIMINTA- VERKOSTOT Kaupungin eri toimialat, kolmas sektori, srk, vapaaehtoiset, omaiset, yritykset VANHUSPALVELUT Eri työntekijäryhmät osallistuvat omalla työskentelyllään ikäkeskuksen toimintoihin ja toteuttavat hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä. Kuvio 1. Salon kuntapilotin päätavoitteet ja toimijat. 2 PILOTIN ETENEMINEN Kevät 2010: Salon kuntapilotin alkuvaiheessa projektikoordinaattori työskenteli hankkeessa ajalla , jolloin Salon kuntapilotin tavoitteita tarkennettiin ja tehtiin suunnitelma hankkeen käynnistämisestä ja etenemisestä. Tässä työssä oli vahvasti mukana vanhuspalveluiden johtaja Hannele Lyytinen. Kevään aikana projektikoordinaattori tutustui neuvontapalveluista sekä hyvinvointia edistävistä kotikäynneistä olemassa olevaan kirjallisuuteen, kuten valtakunnallisiin selvityksiin (STM 2008a, STM 2009) ja ohjelmiin (STM 2008b), kansainväliseen tutkimustietoon (Korpelainen 2009) sekä muiden paikkakuntien olemassa oleviin toteutustapoihin.

5 4 Projektikoordinaattori tutustui Salossa myös paikallisten toimijoiden (mm. kaupungin muut toimialat, yhdistykset, seurakunta, vapaaehtoiset, oppilaitokset) ikääntyneisiin kohdistuvaan toimintaan ja palveluihin sekä kävi esittelemässä käynnistymässä olevaa Toimintakykyisenä ikääntyminen -hanketta ja solmi kumppanuuksia eri yhteistyötahojen kanssa. Lisäksi projektikoordinaattori selvitti vanhuspalveluiden ja terveyspalveluiden työntekijöiltä kuntaliitoskuntien aikaisempia käytäntöjä hyvinvointia edistävistä kotikäynneistä. Syksy 2010 kesä 2011: Kesätauon ( ) jälkeen projektikoordinaattori palasi hanketyöhön. Salon kuntapilottiin liittyen projektikoordinaattori teki omana opiskelijatyönään kyselyn, jonka avulla kartoitettiin kotona asuvan ikääntyneen henkilön toimintakyvyn edistämiseen osallistuvia tahoja Salossa, niiden järjestämiä palveluita ja toimintaa sekä eri tahojen välisen yhteistyön toteutumista. Kyselyn tulokset raportoitiin pro gradu tutkielmana Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella (Korpelainen 2011). Kyselyn avulla saatuja tietoja hyödynnettiin myös Salon kuntapilotissa. Salon kuntapilotissa etsittiin yhteistyökumppaneita osallistumalla lukuisiin erilaisiin tilaisuuksiin ja järjestämällä niitä Salon kuntapilotin toimintana sekä tapaamalla mahdollisia yhteistyökumppaneita, kuten keväälläkin. Syksyllä 2010 perustettiin Halikon ikäkeskustoiminnan suunnittelun tueksi yhteistyöryhmä, joka muodostui aluksi viiden yhdistyksen edustajista, jotka sitoutuivat järjestämään ikäkeskuksessa kaikille avointa toimintaa. Syksyllä käynnistyivät myös ikäinfoiltapäivät Salon eri taajamissa, jotka olivat Salon kanssa yhteen liittyneiden kuntien entisiä kuntakeskuksia. Ikäinfoiltapäivien järjestämisessä mukana olivat vanhuspalvelut, liikuntapalvelut ja useita alueellisia toimijoita, kuten yhdistyksiä sekä seurakunta.

6 5 Ikäkeskustoiminta Halikossa käynnistyi pienimuotoisesti jo syksyllä 2010, mutta varsinaisesti toiminta aloitettiin Samaan aikaan käynnistettiin myös vapaaehtoisten koulutus (4 x 2 h) yhteistyössä seurakunnan, Salon Muistiyhdistyksen ja Salon Seudun Mielenterveysseuran kanssa. Toukokuussa toteutettiin geronomiopiskelijan kanssa yhteistyössä ryhmätoimintakokeiluna omaishoitajien- ja hoidettavien ryhmä (Kåla 2011). Loppukeväästä ja alkukesästä pilotoitiin kolmessa taajamassa hyvinvointikysely 75 ja 80 vuotta täyttäville ikäihmisille (N = 122), jotka eivät olleet säännöllisten vanhuspalveluiden piirissä. Ikäihmisten itse täyttämän kyselyn avulla tarkoituksena oli seuloa niitä henkilöitä, jotka eniten hyötyisivät hyvinvointia edistävästä kotikäynnistä ja muista kohdennetuista interventioista. Kesällä Halikon ikäkeskus nimettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä Ikäkeskus Majakaksi. Syksy 2011 kesä 2012: Syksyllä ikäkeskustoiminta jatkui muutaman uuden toimijan tullessa mukaan yhteistyöryhmään. Ikäinfoiltapäivien toinen kierros käynnistyi uudella ohjelmalla. Erilaista ryhmätoimintaa kokeiltiin: VaLi-ryhmä toteutettiin yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa ja siinä kohderyhmänä olivat henkilöt, joiden liikuntakyky oli alentunut. Ikäkeskuksessa käynnistettiin 10-ryhmä itsensä yksinäisiksi kokeville ikäihmisille, joiden ohjaus ryhmään tapahtui useiden eri yhteistyötahojen kautta. Syksyllä alkoi myös suunnittelu neuvontapalveluiden tuottamiseksi uusilla tavoilla: hyvinvointikyselyn jatkotyöstämistä varten kehitettiin verkkopohjainen työkalu yhteistyössä Turun yliopiston informaatioteknologian laitoksen kanssa ja keväällä 2012 toteutettiin Salon Ikäinfo 2012 messut ja verkkosivusto. Keväällä toteutettiin Halikon ikäkeskuksessa myös uusi 10-ryhmä ja kaikille avoin toiminta jatkui. Alettiin suunnitella ikäkeskustoiminnan laajentamista Perniöön ja sinne etsittiin yhteistyötahoja toiminnan järjestäjiksi. Loppukeväällä hyvinvointikysely laajennettiin koskemaan koko Salon alueen 75 vuotta täyttäviä ikäihmisiä (N = 486), jotka asuvat kotona ilman säännöllisiä vanhuspalveluita. Lisäksi kesäkuussa käynnistyi

7 6 yhdistysten, yritysten ja muiden tahojen käyttäjäkoulutus salonikäinfo.fi nettisivujen päivittäjille. Syksy 2012: Elokuussa, osana hankkeen juurruttamista, aloitti Salon kaupungin vanhuspalveluiden ikäkeskustoiminnassa uusi toiminnanohjaaja, joka jatkaa työskentelyä niiden toimintojen parissa, joita hankkeessa on käynnistetty sekä kehittää niitä edelleen. Halikon ikäkeskuksessa toiminta jatkui ja Perniössä käynnistyi toinen ikäkeskus, jonka avajaisia vietettiin Perniön toimipiste nimettiin Ikäkeskus Reimariksi. Ikäinfoiltapäivät eri taajamissa pyörähtivät kolmannen kerran käyntiin uudella ohjelmalla. Niiden kehittäminen jatkuu edelleen Salon kuntapilotin jatkovuotena Salonikäinfo.fi- verkkosivustolle etsittiin ja koulutettiin lisää käyttäjiä. Yksinäisille suunnattuja 10-ryhmiä käynnistettiin sekä Halikon että Perniön ikäkeskuksissa. Hyvinvointikyselyn tulosten tarkastelu ja niiden pohjalta tehtävien jatkotoimenpiteiden suunnittelu käynnistyi. Hyvinvointikyselyjen kehittäminen jatkuu Salon kuntapilotin jatkovuonna Vuoden 2012 hyvinvointikyselyn tulosten pohjalta on Turun yliopiston informaatioteknologian laitoksella tekeillä pro gradu tutkielma, jonka aiheena on tiedonlouhinta ja sen hyödyntäminen ikääntyneiden palveluiden tulevaisuuden suunnittelussa. 3 PILOTIN TOIMINTAMUODOT 3.1 Yleinen toiminta Salon kuntapilotissa on tavoitteiden mukaisesti kehitetty ikääntyneiden neuvontapalveluita ja hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä. Neuvontapalveluiden kehittämiseen on kutsuttu ja osallistettu yhteistyökumppaneita mukaan mahdollisimman laajaalaisesti. Neuvontapalvelut muodostivat Salon kuntapilotin päättyessä kokonaisuuden, joka sisältää sekä kaikille avointa että erityisryhmille kohdennettua toimintaa ja neuvontaa ikääntymiseen liittyen niin ikäkeskuksissa Halikossa ja Perniössä kuin alueellisissa ikäinfoiltapäivissä sekä salonikäinfo.fi verkkosivuilla. Lisäksi mallinnettiin ikäihmisten messutapahtuma ja kulttuurikävelyreitti Halikkoon sekä otettiin käyttöön

8 7 arkiliikuntasopimus kahdessa kotihoidon tiimissä. Salon kuntapilotin toista päätavoitetta, hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä ja niihin liittyvää hyvinvointikyselyä kehitettiin moniammatillisesti, yhteistyössä vanhuspalveluiden kanssa. Kysely pilotoitiin vuonna 2011 ja se laajennettiin keväällä 2012 koskemaan kaikkia 75 vuotta täyttäviä, kotona ilman säännöllisiä vanhuspalveluita asuvia salolaisia ikäihmisiä. 3.2 Koulutus Hankkeen koulutusteemat ovat liittyneet kotona asuvan ikäihmisen toimintakyvyn tukemiseen. Pääasiassa koulutustilaisuudet on kohdistettu sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille että ikäihmisten parissa toimiville yhdistystoiminnan aktiiveille, joista useat itsekin ovat ikäihmisiä. Koulutustilaisuuksiin on usein ollut vapaa pääsy kaikille, joita aiheet ovat kiinnostaneet. Koulutukset vanhuusiän masennuksen hoidosta ja arkiliikuntasopimuksen käyttöönotosta olivat suunnattu pelkästään vanhuspalveluiden henkilöstölle. Vapaaehtoistyön koulutus oli suunnattu vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille, joista osa oli yhdistystoimijoita. Yhteensä koulututustilaisuuksiin osallistui noin 520 henkilöä, jonka lisäksi Salon Ikäinfo 2012 messuille osallistui yli 1000 henkilöä (Liite 1.). 3.3 Sidosryhmäyhteistyö Salon kuntapilotissa tehtiin laajasti yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa. Hanketyöskentely antoi mahdollisuuden yhteistyöhön muiden pilottikuntien projektityöntekijöiden kanssa Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella. Hanketapaamisissa oli mahdollisuus vertaistuen ja hanketyöstä saatujen kokemusten jakamiseen. Myös STM järjesti kaikille yhteisiä, valtakunnallisia Kaste-hankkeiden tapaamisia, jolloin pääsi kuulemaan laajemmin eri puolilla Suomea toteutetuista hankkeista. Projektipäällikön johdolla Salon ja Rauman kuntapilotit pääsivät mukaan työstämään THL:n laatimaa verkkosivustoa ut_kotikaynnit liittyen neuvontapalveluiden ja hyvinvointia edistävien kotikäyntien järjestämiseen. Salon kaupungissa kutsuttiin eri tahoja yhteistyöhön Salon kuntapilotin kanssa.

9 8 Yhteistyökumppaneina olikin kaupungin muita osastoja, yhdistyksiä, oppilaitoksia, seurakunta, yrityksiä jne Yhteistyö kaupungin eri osastojen kanssa Salon kuntapilotti teki erilaista yhteistyötä useiden kaupungin osastojen kanssa. Eniten yhteistyötä tehtiin vanhuspalveluiden, liikuntapalveluiden, kulttuuripalveluiden ja terveyspalveluiden kanssa. Yhteistyötä tehtiin myös teknisen toimen ravitsemispalveluiden ja viheryksikön kanssa. Viheryksikköä lukuun ottamatta kaikki edellä mainitut osastot esittelivät toimintaansa ja palveluitaan myös Salon ikäinfo 2012 messuilla. Lisäksi Salon kuntapilotti teki yhteistyötä vanhuspalveluissa ja kulttuuripalveluissa meneillään olevien teknologiahankkeiden kanssa. Yhteistyö vanhuspalveluiden kanssa Koska Salon kuntapilotti toimi vanhuspalveluiden osastolla, oli Salon kaupungin vanhuspalveluiden kanssa tehtävä yhteistyö laajaa. Lisäksi alusta alkaen oli selvää, että Salon kuntapilotissa tavoitellaan pysyviä käytäntöjä vanhuspalveluihin ja niiden juurruttaminen käynnistyi jo varhain. Salon kuntapilotissa käynnistetty ikäkeskustoiminta liitettiin vuoden 2012 alusta lähtien toiminnallisesti osaksi Salon kaupungin vanhuspalveluiden Neuvonta- ja arviointiyksikköä, jonka tehtävä on tukea vanhusten kotona asumista ja, jonka työntekijöitä ovat SAS-koordinaattorit, omaishoidontukikäsittelijä, palveluohjaaja ja kotihoitokoordinaattorit. Eniten yhteistyötä Salon kuntapilotissa tehtiin vanhuspalveluiden johtajan kanssa, joka hyväksyi projektikoordinaattorin tekemät suunnitelmat kuntapilotin tavoitteiden saavuttamiseksi. Vanhuspalveluiden johtaja myös toimi puheenjohtajana ohjausryhmässä sekä hyvinvointikyselyn asiantuntijaryhmässä. Vanhuspalveluiden asiantuntijat antoivat tukea erilaisissa käytännön kysymyksissä, jonka lisäksi he osallistuivat asiantuntijaryhmään, jossa kehitettiin hyvinvointikyselyä. Paljon yhteistyötä tehtiin

10 9 vanhuspalveluiden palveluohjaajan kanssa, joka osallistui kaikkiin järjestettyihin ikäinfoiltapäiviin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ja vieraili myös ensimmäisessä 10-ryhmässä. Lisäksi hän kävi Halikon ikäkeskuksessa pitämässä avoimia luentoja ikäihmisille. Omaishoidon tukikäsittelijä ehdotti omaishoitajahoidettava -pareja kuntapilotissa järjestettyyn ryhmään ja vieraili myös ryhmässä. Kotihoidon henkilökunta ohjasi asiakkaita järjestettyihin 10-ryhmiin ja kotihoidosta oli edustus 10-ryhmän suunnitteluryhmässä. Kuntapilotin loppuvaiheessa mukaan hyvinvointikyselyjen käytännön toimenpiteiden suunnitteluun tulivat mukaan vanhuspalveluiden kotihoitokoordinaattori ja kuntoutuskoordinaattori. Salon vanhuspalveluissa käynnissä olleet hankkeet Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin ja TeknoPro hanke olivat mukana järjestämässä Salon Ikäinfo 2012 messuja. Hankkeiden hyvinvointiteknologiasuunnittelija oli mukana syksyn 2011 ja kevään 2012 ikäinfoiltapäivissä kertomassa ikäihmisille suunnatuista uusista palveluista ja teknologiasovelluksista, joita Salon seudulla oli käytössä. Lisäksi hän osallistui salonikäinfo.fi verkkosivujen suunnitteluun ja sisällön tuottamiseen. Yhteistyö liikuntapalveluiden kanssa Salon kuntapilotissa tehtiin yhteistyötä Salon kaupungin liikuntapalveluiden kanssa. Liikuntapalvelut on järjestänyt sekä liikunnanohjaajan että vertaisohjaajien ohjaamia liikuntaryhmiä Halikon ja Perniön ikäkeskuksissa. Yhteensä ikäihmisille suunnattuja liikuntapalveluiden ryhmiä on ikäkeskuksissa ollut neljä erilaista. Liikunnanohjaaja on käynyt Halikon ikäkeskuksessa antamassa opastusta kuntosalin käytössä. Eri taajamissa pidetyissä ikäinfoiltapäivissä on liikuntapalveluiden työntekijä ollut mukana kertomassa liikunnan merkityksestä, liikuntamahdollisuuksista ko. taajamassa sekä laajemmin Salossa ja ohjaamassa tuolijumppatuokion. Salon kuntapilotin liikunta-aiheinen väliseminaari järjestettiin yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa. Väliseminaarissa liikuntapalveluiden kouluttamat vertaisohjaajat opastivat yleisölle liikuntamuotoja, jotka ovat ikäihmisille sopivia. Lisäksi liikuntapalvelut oli mukana suunnittelemassa Halikon

11 10 kulttuurikävelyreitin toteutusta ja mm. avajaistapahtumassa ohjasi alkulämmittelyn osallistujille. Yhteistyö kulttuuripalveluiden kanssa Kulttuuripalvelut oli POLKU -hankkeen kautta mukana sekä suunnittelemassa että toteuttamassa 10-ryhmän sisältöä ja oli käynnistämässä kaikille avoimeen ikäkeskustoimintaan runoryhmää järjestämällä sinne ohjaajan. Runoryhmä on Halikon ikäkeskukseen ensimmäisenä perustettu ryhmä, joka toimii nykyisin vapaaehtoisen ohjaajan voimin. Halikon kulttuurikävelyreitin toteutuksessa kulttuuripalvelut tuotti sekä sisällön että kuvituksen reitistä laadittuun opaskarttaan. Kulttuurikävelyn avajaisissa saatiin nauttia kulttuuripalveluiden kulttuurituottajan vetämistä opastetuista kävelykierroksista. Museopalvelut on rikastuttanut ikäkeskustoiminnan sisältöä tuomalla sinne kaksi vanhoista esineistä koottua muistelumatkalaukkua, jotka ovat lainattavissa kaikkialle, missä ikäihmisiä kokoontuu. Halikon ikäkeskus on hoitanut muistelumatkalaukkujen lainausta. Yhteistyö terveyspalveluiden kanssa Salon kaupungin terveyspalvelut oli mukana yksinäisiksi itsensä kokevien ikäihmisten 10-ryhmän suunnitteluryhmässä. Lisäksi terveyspalveluiden ravitsemusterapeutti kävi antamassa ravitsemusneuvontaa ikäkeskuksen avoimessa luentotilaisuudessa sekä vieraili ensimmäisessä 10-ryhmässä. Aikuisneuvonnan terveydenhoitaja vieraili molemmissa järjestetyissä 10-ryhmissä. Hänen kauttaan ryhmään myös ohjautui osallistujia. Vanhustenhuollon ylilääkäri oli mukana hyvinvointikyselyä kehittäneessä asiantuntijaryhmässä ja kuntapilotin ohjausryhmässä. Syksyn 2012 osalta käytiin neuvotteluja siitä, että suun terveydenhuolto osallistuu ikäinfoiltapäivien seuraavalle kierrokselle vuonna , mikä myös toteutui. Yhteistyö kirjastopalveluiden kanssa Salon kaupungin kirjastopalveluiden kanssa tehtiin yhteistyötä eri taajamien ikäinfoiltapäivissä, joissa kirjaston henkilökunta oli

12 11 kertomassa sekä ikääntyneille suunnatuista kirjastopalveluista että kirjastoissa sijaitsevien kaikkia kaupunkilaisia palvelevien palvelupisteiden toiminnasta eri taajamissa. Halikossa kirjastopalvelut oli mukana kulttuurikävelyreitin toteutuksessa siten, että avajaispäivänä siellä oli koottuna Halikon historiaa käsittelevää kirjallisuutta, joka oli esillä myös avajaisten jälkeen. Kulttuurikävelyreitin karttoja saa edelleen lainata Halikon kirjastosta. Lisäksi Halikossa kokoontuvan 10-ryhmän jäsenet tekivät vierailuja Halikon kirjastoon ja saivat siellä opastusta kirjastopalveluiden käyttöön. Yhteistyö teknisen toimen palveluiden kanssa Salon kaupungin ravitsemuspalveluiden kanssa yhteistyössä kartoitettiin vanhuksille avoimet ruokapaikat eri taajamissa ja laadittiin niistä tiedote kaupungin internet-sivuille sekä Salon kaupunki tiedottaa lehteen. Ravitsemuspalvelut osallistui myös valtakunnallisen ulkoilupäivän järjestelyihin vuonna 2011 vanhuspalveluiden kanssa. Salon kaupungin teknisen toimen viheryksikkö oli mukana Halikon kulttuurikävelyreitin suunnittelussa ja toteutuksessa mm. reittien kartoittamisen osalta sekä hankkimalla kolme levähdyspenkkiä reitin varrelle, jotta käveltävät matkat eivät muodostuisi liian pitkiksi Yhteistyö yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa Salon kuntapilotin ohjausryhmään kutsuttiin kaupungin toimijoiden lisäksi kolmannen sektorin toimijoita. Ohjausryhmässä oli edustus vanhusneuvostosta, potilasyhdistysten yhteistyöyhdistyksestä, sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksesta, seurakunnasta ja vanhuspalveluyhdistyksestä (Liite 2.). Eniten Salon kuntapilotilla oli yhteistyötä eläkeläisyhdistysten kanssa. Tämä osittain johtunee siitä, että eläkeläisyhdistyksiä on Salossa runsaslukuisesti ja niitä toimii lähes kaikissa Salon 10

13 12 taajamassa, ainoastaan yhtä lukuun ottamatta. Lisäksi eläkeläisyhdistysten toiminta on hyvin vilkasta ja ikäihmisten toimintakykyä edistävää, mikä on ollut myös Toimintakykyisenä ikääntyminen -hankkeessa tavoitteena. Halikon ikäkeskustoiminnassa ja sinne perustetussa yhteistyöryhmässä on ollut mukana kolme Halikossa toimivaa eläkeläisyhdistystä (Eläkeliiton Halikon yhdistys ry, Halikon Eläkkeensaajat ry ja Oikeutta eläkeläisille ry Halikon seudun osasto) sekä lisäksi Salon Seudun Osteoporoosiyhdistys ry ja Halikon Kaffekellari ry. Lisäksi paljon yhteistyötä tehtiin mm. Salon Muistiyhdistyksen ja Salon seurakunnan kanssa. Yhdistykset järjestivät ikäkeskuksessa kaikille avointa toimintaa ja osallistuivat yhteisen toiminnan järjestämiseen yhteistyössä muiden yhdistysten kanssa. Muuta toimintaa olivat mm. yhteistyöyhdistysten järjestämät myyjäiset ja tuolijumppa, jossa eri yhdistyksillä oli vuoroviikoin ohjausvastuu. Lisäksi yhdistyksistä on tarvittaessa löytynyt vapaaehtoisia järjestely- ja kahvinkeittotehtäviin Salon kuntapilotissa järjestettyihin tilaisuuksiin. Edellä mainittujen lisäksi mm. Halikon Martat, Salon seurakunta sekä sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset Salon seudun aikuisopisto, Salon seudun ammattiopisto ja Turun ammattikorkeakoulun Salon toimipiste ovat olleet mukana yhteistyössä. Hankkeessa järjestetyillä Salon Ikäinfo 2012 messuilla eri yhdistykset (mm. eläkeläis-, potilas-, veteraani- ja vapaaehtoisyhdistykset sekä muut yhdistykset, kuten esim. omakotiyhdistykset), seurakunta, sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset sekä erilaiset yritykset ympäri Saloa esittelivät toimintaansa ja osallistuivat ohjelmajärjestelyihin. Eri taajamissa järjestetyissä ikäinfoiltapäivissä oli mukana paikallisesti toimivia yhdistyksiä kertomassa toiminnastaan. Hankkeessa toteutetuilla salonikäinfo.fi -nettisivuilla on mukana useita erilaisia yhdistyksiä ja yrityksiä, jotka tiedottavat eri alueilla järjestämästään, ikäihmisille suunnatusta toiminnasta, palveluista ja tapahtumista. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin psykogeriatrinen poliklinikka oli mukana 10-ryhmän suunnitteluryhmässä. Lisäksi heidän kauttaan on ryhmään tullut mukaan osallistujia. Salossa toimii viisi aluetoimikuntaa, joiden toiminta alkoi toteutuneen

14 13 kuntaliitoksen myötä. Kolme aluetoimikunnista on tutustunut Salon kuntapilotin toimintaan ja niiden kautta on välitetty tietoa toiminnasta mm. eri alueilla toimiville yhdistyksille. 3.4 Viestintä Hankkeen projektikoordinaattori on hoitanut viestintää monin eri tavoin. Viestintämuodoista mittavin on ollut eri tilaisuuksissa vieraileminen ja hankkeesta kertominen. Yhteensä hankeaikana projektikoordinaattori on vieraillut eri tilaisuuksissa tai tapaamisissa pitämässä hanke-esittelyjä 56 kertaa (Liite 3.) ja järjestänyt erilaisia tilaisuuksia 50 kertaa (Liite 4.), joissa hanke on ollut esillä. Tämän lisäksi Ikäkeskus Majakassa ja Ikäkeskus Reimarissa järjestettiin viikoittain säännöllistä toimintaa, mikä ei ole tässä luvussa mukana. Projektikoordinaattori osallistui FCG:n valtakunnalliseen koulutukseen luennoimalla aiheesta: Matalan kynnyksen neuvontakeskuksen käynnistäminen ja luennoi Toimintakykyisenä ikääntyminen hankkeen Salon kuntapilotista Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry:n seminaarissa , jonka järjestäjänä toimi Salon kaupungin terveyspalvelut. Lisäksi vanhuspalveluiden johtaja on vienyt hankkeeseen liittyviä asioita tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakuntaan sekä sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmään. Salon kuntapilotin toiminnasta on tiedotettu alueellista lehdistöä paikallisesti Salossa ja Varsinais-Suomessa. Lehtijuttuja on hankeaikana julkaistu yhteensä 29 kappaletta, joista neljän kirjoittamiseen on Salon kuntapilotin projektikoordinaattori osallistunut joko yksin tai yhdessä muiden Toimintakykyisenä ikääntyminen hankkeen projektityöntekijöiden sekä projektipäällikön kanssa (Liite 5.). Salon alueen sanomalehdissä on ilmoiteltu toiminnasta sekä maksullisilla ilmoituksilla että ilmaisilla minne mennä palstoilla. Lisäksi joka talouteen jaettavassa Salon kaupunki tiedottaa lehdessä on säännöllisesti tiedotettu Salon kuntapilotin järjestämistä tapahtumista ja toiminnasta.

15 14 Internetiä on viestinnässä käytetty Salon kuntapilotissa järjestetystä toiminnasta tiedottamiseen sekä ajankohtaisten tiedotteiden uutisointiin. Salon kuntapilotin toiminnasta tiedotettiin Ikäkeskus Majakan internetsivuilla, facebook-sivuilla ja hankkeessa perustetuilla ikäihmisille suunnatuilla sivuilla osoitteissa: Lisäksi ajankohtaisia tapahtumatiedotteita julkaistiin Salon kaupungin nettisivujen etusivulla ja Salon kaupungin vanhuspalveluiden etusivulla. Ikäihmisille on lisäksi tiedotettu toiminnasta sähköpostin ja postin välityksellä lähetettyjen tiedotteiden avulla. Yhteystietoja kerättiin tilaisuuksien osallistujalistojen avulla ja yhdistysten yhdyshenkilöiden yhteystietoja etsittiin mm. internetistä. Edellä mainittujen lisäksi eri tilaisuuksien ja toiminnan mainoksia on ollut esillä yleisillä ilmoitustauluilla ja niitä on jaettu Salon kuntapilotin tilaisuuksissa. Salon kuntapilotista tai siihen läheisesti liittyvistä aiheista on hyväksytty neljä abstraktia yhdessä kansainvälisessä konferenssissa ja kahdessa kansallisessa konferenssissa. Projektikoordinaattori Outi Korpelainen (2011) on tehnyt pro gradu tutkielman aiheesta Kotona asuvan ikääntyneen henkilön toimintakyvyn edistäminen, jossa selvitettiin mitkä tahot Salossa osallistuvat kotona asuvan ikääntyneen henkilön toimintakyvyn edistämiseen järjestämillään palveluilla ja millaista on eri tahojen välinen yhteistyö. Pro gradututkielman tuloksia on hyödynnetty Salon kuntapilotin käynnistämisessä. Abstraktit on hyväksytty seuraaviin konferensseihin: 2011, Klaipeda: posteriesitys ja Vanhustyön vastuunkantajat 2011, Helsinki: suullinen esitys julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyöstä sekä Hoitotieteellinen konferenssi 2012, Oulu: posteriesitys neuvontapalveluista ja suullinen esitys hyvinvointikyselystä.

16 15 Taulukko 1. Salon kuntapilotin esilläolo eri viestintäkanavien (lehdet ja suullinen viestintä) kautta. VIESTINTÄKANAVA Yhteensä Turun Sanomat Salon Seudun Sanomat Perniönseudunlehti Salonjokilaakso Halikon Kuntasanomat Ammattilehdet Tiedotuslehdet Abstraktit tieteellisissä konferensseissa Tilaisuudet hankkeessa *) Hanke-esittelyt Yhteensä esillä *) Ei sisällä Ikäkeskus Majakassa viikoittain järjestettyjä tilaisuuksia ja toimintaa. 4 PILOTIN VOIMAVARAT 4.1 Henkilöstö Salon kuntapilotissa on työskennellyt yksi kokoaikainen projektikoordinaattori lähes koko hankeajan, ensimmäisen vuoden kesätaukoa ( ) lukuun ottamatta. Sen lisäksi kolme projektityöntekijää on työskennellyt hankkeessa lyhytaikaisesti viimeisenä hankevuotena. (Taulukko 2.). Lisäksi Salon kuntapilotissa on tehty valtava määrä vapaaehtoistyötä eri yhdistysten ja yksityishenkilöiden kautta.

17 16 Taulukko 2. Salon kuntapilotin henkilöstöresurssit. valtiotieteen kandidaatti askartelunohjaaja toimintaterapeutti, AMK ja NIMIKE KOULUTUS AJANJAKSO TYÖAIKA, % TYÖAIKA, KK projektikoordinaattori 100 % 26,25 kk terveydenhoitaja, terveystieteiden maisteri projektityöntekijä projektityöntekijä projektityöntekijä % 2 kk 50 % 1 kk 100 % 1,75 kk 31 kk 4.2 Opiskelijat Salon kuntapilotissa on kolme opiskelijaa suorittanut opintoihinsa liittyvää harjoittelua (Taulukko 3.). Taulukko 3. Salon kuntapilotin opiskelijaharjoittelut. TUTKINTO OPPILAITOS AJANJAKSO AIKA/VKO SISÄLTÖ toimintaterapeutti Turun AMK pv / vko seurasi työs- geronomi käsi- ja taideteollisuuden perustutkinto Satakunnan AMK Salon seudun ammattiopisto kentelyä 5 pv / vko ohjasi ikäihmisiä, laati kehittämis -tehtävän ja ohjasi erilaisia ryhmiä 3 h / vko ohjasi ikäihmisten ryhmää

18 Ohjausryhmätyöskentely Kuntapilotin ohjausryhmään kuuluvat edustajat seuraavilta tahoilta: Salon seudun ammattiopisto: sosiaali- ja terveysala, Salon seurakunta, Syty ry, Salva ry, vanhusneuvosto, Salon kaupungin kulttuuri-, liikunta-, terveys- ja vanhuspalvelut. Salon kuntapilotin ohjausryhmän rooli ja tehtävät: toimii kuntapilotin toteuttajan tukena seuraa kuntapilotin tavoitteiden saavuttamista tarvittaessa muuttaa kuntapilotin toimenpiteitä, jotta tulokset saavutettaisiin antaa asiantuntemustaan kuntapilotille ja tiedottaa siitä ja saavutetuista tuloksista omille sidosryhmilleen käsittelee kuntapilotin eri raportit ja mahdolliset suunnitelmamuutokset hyväksyy kuntapilotin loppuraportin Ohjausryhmä on kokoontunut Salon kuntapilotin toiminta-aikana 2 kertaa vuodessa, yhteensä viisi kertaa (Liite 2.). 5 HANKKEEN TULOS JA TUOTOS Neuvontapalveluiden kehittäminen tuotti useita pysyviä käytäntöjä edistää ikäihmisten toimintakykyä (Kuvio 2.). Kuvio 2. Neuvontapalveluiden kokonaisuus Salon kuntapilotissa.

19 Ikäkeskustoiminta Halikon ikäkeskus (Ikäkeskus Majakka) aloitti toimintansa osana Salon kuntapilotin neuvontapalveluita alkaen. Ikäkeskustoiminnan kehittämiseen kutsuttiin mukaan vapaaehtoisia, kaupungin osastoja ja kolmannen sektorin sekä muiden tahojen toimijoita. Toiminnan järjestämiseen säännöllisesti osallistuvista yhdistyksistä koottiin yhteistyöryhmä kehittämään ikäkeskustoimintaa, jonka kaikille avoimeen toimintaan osallistui vuoden 2011 loppuun mennessä 2979 kävijää. Vuonna 2011 yhteistyöryhmän jäseniä olivat: Eläkeliiton Halikon Yhdistys ry, Halikon Eläkkeensaajat ry, Halikon Kaffekellari ry, Oikeutta Eläkeläisille ry Halikon Seudun Osasto ja Salon Seudun Osteoporoosiyhdistys ry. Yhteistyöryhmässä on jokaisella yhdistyksellä edustajansa, joiden kautta tieto kulkee. Toisaalta he vievät tietoa Ikäkeskus Majakan toiminnasta omien yhdistystensä jäsenille ja heidän kauttaan saadaan yhdistysten jäsenten ääni mukaan yhteiseen suunnitteluun. Yhdistyksissä aktiivisesti toimivista monet ovat itsekin ikäihmisiä. (Liite 6.). Toinen ikäkeskus käynnisti toimintansa Perniössä alkaen (Ikäkeskus Reimari) ja samalla toiminta Halikossa jatkui. Osa ikäkeskusten toiminnasta on yhdistysten olemassa olevaa toimintaa, joka on koottu saman katon alle ja siitä tiedotetaan yhteisesti. Osa toiminnasta on yhdistysten yhdessä järjestämää toimintaa, kuten Halikon tuolijumppa, jonka ohjausvastuu vaihtuu viikoittain eri yhdistysten välillä. Lisäksi yhteistyöyhdistykset ovat järjestäneet yhdessä myyjäisiä. Muuta toimintaa ovat olleet esimerkiksi runo-, tarina- ja kädentaitoryhmät sekä ohjelmalliset tilaisuudet. Lisäksi on järjestetty tietoiskuja eri aiheista. Yhteistyötä toiminnan järjestämiseksi on tehty myös mm. muiden yhdistysten, oppilaitosten, seurakunnan ja kaupungin eri osastojen kanssa. Ikäkeskuksissa tapahtuva toiminta on avointa kaikille salolaisille ikäihmisille. 5.2 Ikäinfoiltapäivät Ikäinfoiltapäiviä on toteutettu syksystä 2010 alkaen eri puolilla Saloa, kahdeksassa eri taajamassa: Muurlassa, Kiikalassa, Kuusjoella, Perniössä, Kiskossa, Särkisalossa, Perttelissä ja

20 19 Suomusjärvellä. Ikäinfoiltapäivissä on kerrottu ikäihmisille suunnatuista kaupungin palveluista, oman alueen liikuntapalveluista sekä esimerkiksi palveluliikenteen toiminnasta ja muista ikäihmisten arkea koskettavista asioista. Mukana ikäinfoiltapäivissä ovat olleet esimerkiksi vanhuspalveluiden palveluohjaaja, liikuntapalveluiden liikunnanohjaaja sekä paikallisten yhdistysten toimijoita ja seurakunnan työntekijöitä. Ikäinfoiltapäivät käynnistyivät ensin kokeiluna, mutta niistä saadun hyvän palautteen perusteella niitä päätettiin jatkaa. Syksyllä 2011 käynnistyi toinen kierros eri kuntataajamissa järjestettäviä ikäinfoiltapäiviä. Uusina yhteistyökumppaneina mukaan tulivat kirjastopalvelut, Salon Muistiyhdistys ja uusia palvelutarpeita kartoittava Yrityssalo. Vuoden 2011 tilaisuuksiin osallistui 207 henkilöä, joiden keski-ikä oli 73,4 vuotta (välillä v.). Palautetta antaneista (N = 170) 99 % oli sitä mieltä, että tilaisuus oli hyvä ja tarpeellinen tai melko hyvä ja melko tarpeellinen ja 89 % aikoi osallistua vastaavaan tilaisuuteen uudestaan. Ikäinfoiltapäivät jatkuvat osana pysyvää toimintaa ja niitä kehitetään edelleen Salon kuntapilotissa Toimintakykyisenä ikääntyminen hankkeen jatkovuotena (Liite 7.). 5.3 Salonikäinfo.fi neuvontaa ja ohjausta verkossa Salon kuntapilotissa kehitettin ikääntyneille suunnattua, internetin kautta tapahtuvaa tiedottamista ja palveluohjausta. Keväällä 2012 käyttöön otettu internet-sivusto kerää yhteen Salon eri alueilla toimivien yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden sekä kaupungin järjestämän, ikääntyneille suunnatun toiminnan ja palvelut sekä neuvontaa. Sivusto sisältää seuraavat kokonaisuudet: tapahtumakalenteri sekä ajankohtaista -osio, ikäkeskustoiminta Salossa, yhdistysten, yritysten ja muiden toimijoiden järjestämä toiminta ja palvelut Salon eri alueilla, Salon kaupungin palvelut ikäihmisille, hyvinvointilinkkejä sekä yhteydenottolomakkeen vanhuspalveluiden työntekijään. Sivujen ulkoasussa ja käytettävyydessä on huomioitu esteettömyys ja ikääntyneiden tarpeet, koska suuri osa ikääntyneistä saattaa olla aloittelevia internetin käyttäjiä. Lisäksi sivut toimivat näkövammaisille tarkoitetun ohjelman avulla. Sivuston

21 20 käytettävyyttä testattiin niiden suunnittelun eri vaiheissa yhdessä hyvinvointiteknologia-asiantuntijaraadin kanssa, johon kutsuttiin salolaisia ikäihmisiä. Sivuille kirjautuneet yhdistykset, yritykset ja muut toimijat päivittävät itse tiedot omista palveluistaan ja toiminnastaan sekä järjestämistään tapahtumista. Apua päivittämiseen saa ikäkeskuksesta. Sivusto palvelee vanhuspalveluiden työntekijöitä, muita ikääntyneiden kanssa työskenteleviä, ikääntyneitä, heidän omaisiaan ja yhdistyksiä. Salonikäinfo.fi -sivustolla oli heinäkuun 2012 loppuun mennessä mukana yhteensä 35 yhdistystä, yritystä tai muuta toimijaa, joista 25 on saanut käyttäjäkoulutuksen. Kuva 1. salonikäinfo.fi nettisivusto.

22 Salon Ikäinfo 2012 messut Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke ja kaksi muuta vanhuspalveluissa käynnissä olevaa hanketta: Tehoa teknologiasta uusiin palvelukonsepteihin ja TeknoPro järjestivät yhteistyössä Salon Ikäinfo 2012 messut keväällä Tarkoituksena oli järjestää monipuolinen koulutus- ja messutapahtuma (Liite 8.) kotona asuville ikääntyneille henkilöille, sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä vanhuspalveluiden henkilökunnalle ja opiskelijoille sekä muille asiasta kiinnostuneille, kuten omaisille. Messutapahtuman keskeisenä ideana oli nostaa esille palveluita, joiden avulla voidaan ikääntyneen toimintakykyä edistää ja kotona asumista tukea. Tieto tällaisista palveluista hyödyttää sekä kotona asuvia ikääntyneitä henkilöitä että vanhuspalveluiden henkilökuntaa ja lisäksi muita ikääntyneiden kanssa toimivia tahoja. Näytteilleasettajia oli messuilla lähes 100 (Liite 9.) ja kävijöitä reilu Yhdistysten toimintaa sekä ohjelmaa esitteli runsaslukuinen joukko ikäihmisiä. Lisäksi messuilla oli esillä mm. hoivayrittäjien kotiin vietäviä palveluita, apuvälineitä, hyvinvointiteknologiaa ja kaupungin omia, toimintakykyä edistäviä palveluita. Messutapahtuman avulla pystyttiin tarjoamaan laajoille väestöryhmille tietoa ikäihmisille suunnatuista toimintamahdollisuuksista ja palveluista. Tapahtuma kokosi yhteen niin yhdistysten aktiivit ja palveluiden järjestäjät kuin innovaatioitaan esittelevät tuotekehittäjät yhdessä ikäihmisten kanssa. Tapahtumaa on alustavasti suunniteltu järjestettäväksi uudestaan myös tulevaisuudessa. Vielä kuitenkin on auki, mikä olisi sopiva järjestämistiheys ja kuka tai ketkä olisivat järjestävät tahot. Ensimmäinen messutapahtuma kuitenkin osoitti, että tilausta kyseiselle tapahtumalle on, mikä todennäköisesti edistää yhteistyötahojen löytymistä messujärjestäjiksi.

23 Ryhmätoimintakokeilut erityisryhmille 10-ryhmä Ikäkeskus Majakassa järjestettiin vuonna 2011 kokeiluna ryhmätoimintaa henkilöille, jotka kokivat itsensä yksinäisiksi. Henkilöitä (N = 11) etsittiin yhteistyötahojen avulla, joita olivat kotihoito, terveyskeskuksen aikuisneuvonta, psykiatrian poliklinikka ja seurakunnan diakoniatyö. Tuttu työntekijä suositteli ryhmää ikäihmiselle, jonka jälkeen ryhmänohjaaja (projektikoordinaattori) tapasi hänet ennen ryhmän alkua. Ryhmä kokoontui 10 kertaa, 3 tuntia kerrallaan ja ohjelma kokoontumisissa liittyi hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja yhdessä tekemiseen sekä keskusteluun (Liite 10.). Ryhmässä loppuun asti mukana olleet ikäihmiset (n = 10) kertoivat yksinäisyytensä lievittyneen ryhmän aikana. Osallistujista 3 rohkaistuivat osallistumaan Ikäkeskus Majakan avoimeen toimintaan varsinaisten ryhmäkokoontumisten jälkeen. 10-ryhmästä saatu hyvä palaute kannusti järjestämään uuden 10-ryhmän keväällä 2012, jossa oli yhteensä 10 osallistujaa, joista neljä oli samoja kuin edellisessä ryhmässä. Myös hankkeen jatkovuonna on tarkoitus järjestää uusia 10-ryhmiä sekä Halikon että Perniön ikäkeskuksissa ja tavoitteena on, että mahdollisimman usea yksinäiseksi itsensä kokeva ikäihminen voisi osallistua ryhmiin. VaLi-ryhmä VaLi-ryhmä toteutettiin Kiskossa. Ryhmä oli vanhuspalveluiden ja liikuntapalveluiden yhteinen ryhmä, joka oli suunnattu kotona asuville henkilöille, joiden liikuntakyky oli jostain syystä alentunut. Liikunnanohjauksen lisäksi heille annettiin neuvontaa hyvinvointiin ja yleensä ikääntymiseen liittyvistä aiheista. Tavoitteena oli liikuntakyvyn paraneminen ja terveystaitojen edistäminen. Ryhmä kokoontui 11 kertaa, 11/2 h kerrallaan ja ohjauksesta vastasivat liikuntapalveluiden liikunnanohjaaja ja Toimintakykyisenä ikääntyminen hankkeen projektikoordinaattori. Ryhmään kutsuttiin hyvinvointikyselyjen perusteella 14 henkilöä, joista osallistui yhteensä 7 henkilöä. Osallistujat olivat iältään vuotiaita. Heistä 6 vastasi palautekyselyyn. Kolme vastaajaa ilmoitti liikuntatottumustensa muuttuneen ryhmän myötä paremmiksi ja yleisesti ryhmää pidettiin hyödyllisenä ja motivoivana. Ryhmän toiminnalle ei kuitenkaan nähty jatkoa, koska ryhmää olisi jatkossa

24 23 pitänyt tarjota kaikissa Salon 10 taajamassa ja siihen ei ollut resursseja. Lisäksi ryhmään kutsutuista ne, jotka eniten olisivat hyötyneet ryhmästä, eivät halunneet osallistua siihen. Omaishoitajien ja hoidettavien ryhmä Omaishoitajien ja hoidettavien ryhmä toteutettiin yhteistyössä geronomiopiskelija Sanna Kålan kanssa. Ryhmän suunnittelu ja toteutus oli Sanna Kålan opiskeluun liittyvä kehittämishanke. Tarkoituksena oli kutsua omaishoitaja ja -hoidettava pareja yhteiseen ryhmään, jossa molemmille ryhmille oli ohjelmaa yhdessä ja erikseen. Ryhmä kokoontui 4 kertaa, 3 tuntia kerrallaan, jonka jälkeen oli mahdollisuus ruokailuun. Tavoitteena oli, että omaishoitajat saavat tietoa toimintakykyä edistävistä ajankohtaisista aiheista ja olemassa olevista palveluista ja toiminnasta ja, että molemmat ryhmät saavat mahdollisuuden liikuntaan, liikkumiseen ja vertaistukeen muilta ryhmäläisiltä sekä virkistymistä mm. yhteisen ruokailumahdollisuuden myötä. Ryhmään osallistui 6 omaishoitaja ja hoidettava paria, joista suurin osa oli aviopuolisoita ja yksi pari olivat tytär ja äiti. Palautekyselyyn vastasi 4 paria, jotka olivat tyytyväisiä ryhmän antiin ja halukkaita jatkossakin osallistumaan vastaavaan ryhmään. 5.6 Liikuntakyvyn tukeminen Kulttuurikävelyreitti Kaupungin eri osastojen (kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja vanhuspalvelut sekä puistoyksikkö) välisenä yhteistyönä toteutettiin Halikossa kaikenikäisille sopiva esteetön kulttuurikävelyreitti. Kulttuurikävelyreitin ideointi käynnistyi osana Salon kuntapilotin toimintaa ja se on toteutettu kaupungin eri osastojen välisenä yhteistyönä. Mukana toteutuksessa olivat kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut, puistoyksikkö ja vanhuspalvelut sekä Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke. Kulttuurikävelyn tavoitteena oli saada aikaan ikääntyneiden tarpeet huomioiva, kaikenkuntoisia liikkumaan houkutteleva helppokulkuinen reitti, jossa samalla voi nauttia kulttuurikohteista

25 24 pienen maantieteellisen alueen sisällä Halikossa. Kävelyreittiä on mahdollista hyödyntää ikääntyneiden virkistyksessä monin tavoin. Kulttuurikävelyreitin karttoja voi lainata Halikon kirjastosta ja monipalvelupisteestä sekä Ikäkeskus Majakasta. Lisäksi oman kartan voi ladata ja tulostaa internetistä osoitteesta Arkiliikuntasopimus Salon kuntapilotti järjesti kuntoutuksen ja kotihoidon työntekijöille opintomatkan Helsinkiin tutustumaan Ikäinstituutin ja Helsingin kotihoidon yhteistyössä käynnistämään arkiliikkumissopimukseen. Salon arkiliikuntasopimus on laadittu Helsingin mallia mukaillen. Salon kuntapilotti järjesti touko syyskuussa 2012 yhteensä 3 x 4 tunnin koulutuksen kahden kotihoidon tiimin ja kuntoutuksen työntekijöille arkiliikuntasopimuksen käyttöönotosta. Koulutus ostettiin Turun AMK:sta ja Salon Muistiyhdistyksestä. Arkiliikuntasopimuksen avulla motivoidaan asiakasta ylläpitämään toimintakykyään suorittamalla säännöllisesti pieniä arkisia askareita ja erilaisia harjoituksia yksin, ryhmässä, kotihoidon työntekijän tai muun henkilön avustamana. Sopimus tehdään kirjallisena määräajaksi, jonka jälkeen sopimuksen sisältöä voidaan muuttaa. Tarkoitus on, että arkiliikuntasopimuksen koulutus ja käyttöönotto laajenee myöhemmin myös muihin kotihoidon tiimeihin Salossa. 5.7 Hyvinvointikysely Kotona, ilman säännöllisiä vanhuspalveluita asuville ikäihmisille suunnatun hyvinvointikyselyn tarkoituksena on selvittää, voidaanko sen avulla löytää hyvinvointiriskejä, jotka edellyttävät tarkempaa selvittelyä hyvinvointia edistävän kotikäynnin avulla. Hyvinvointikysely pilotoitiin Salon kuntapilotissa vuonna 2011 kolmessa eri taajamassa asuville 75- ja 80 vuotiaille ikäihmisille (N = 122), joista 83 % palautti kyselyn. Kyselyn avulla saatiin tietoa ikäihmisten asumisesta ja ympäristöstä, terveydestä ja

26 25 toimintakyvystä, sosiaalisesta osallistumisesta ja koetusta yksinäisyydestä sekä tarpeesta saada tietoa ikäihmisten palveluista. Hyvinvointikyselyn avulla saatiin tietoa ikäihmisen asumisesta ja ympäristöstä, terveydestä ja toimintakyvystä, sosiaalisesta osallistumisesta ja koetusta yksinäisyydestä sekä tarpeesta saada tietoa ikäihmisten palveluista. Pilotoinnin perusteella todettiin, että hyvinvointikyselyn avulla voidaan löytää ikäihmisiä, joilla on riskejä oman hyvinvointinsa eri osa-alueilla. Lisäksi todettiin, että vastaajista noin 5-7 %:lla havaittiin riskejä usealla hyvinvoinnin osa-alueella ja heille katsottiin tarpeelliseksi suositella hyvinvointia edistävää kotikäyntiä. Noin 20 %:lle vastaajista tarjottiin mahdollisuutta osallistua erilaiseen liikuntakykyä edistävään (VaLiryhmä) ja yksinäisyyttä lievittävään ryhmätoimintaan (10-ryhmä). Kaikki kyselyyn vastanneet henkilöt saivat kirjeitse kutsun oman alueensa ikäinfoiltapäivään sekä vanhuspalveluiden palveluohjaajan yhteystiedot mahdollista yhteydenottotarvetta varten. Pilotti osoitti, että hyvinvointikysely on hyödyllinen työväline, jonka avulla voidaan arvioida ikäihmisen hyvinvoinnin osa-alueita. Vuonna 2012 hyvinvointikyselyt laajennettiin kaikille kotona, ilman säännöllisiä vanhuspalveluita asuville 75 vuotiaille salolaisille ja kyselyn vastaanotti 486 henkilöä. Vuoden 2012 aikana saatiin käyttöön sähköinen hyvinvointikysely, jonka tekninen toteutus on laadittu opiskelijatyönä Turun yliopiston informaatioteknologian laitoksella. Hyvinvointikyselyn juurruttaminen ja pysyvän toimintamallin kehittäminen tapahtuu Salon kuntapilotissa Toimintakykyisenä ikääntyminen hankkeen jatkovuonna Tavoitteena on, että hyvinvointikyselyn avulla saatuja tietoja voidaan hyödyntää ikäihmisen kotona asumista heikentävien tekijöiden tunnistamisessa ja arvioinnissa sekä antaa ikäihmiselle monipuolisesti informaatiota voimavaroja tukevista palveluista ja toiminnasta sekä hyödyntää olemassa olevia palveluita ja työntekijöiden osaamista mahdollisimman laajasti ikäihmistä ja koko ikääntyneiden palvelujärjestelmää hyödyttävällä tavalla. Alustava toimintamalli: 1. Tunnistetaan kotona asumista heikentäviä tekijöitä eli riskejä 2. Suoritetaan moniammatillinen riskien arviointi

27 26 3. Annetaan ikäihmiselle tietoa olemassa olevasta toiminnasta ja palveluista 4. Autetaan ja opastetaan ikäihmistä osallistumaan toimintaan ja / tai ottamaan tarvittavat palvelut käyttöön 5. Arvioidaan ikäihmisen tilanne ja interventioiden vaikutukset sovitun ajan kuluttua 6 LOPUKSI Salon kuntapilotissa toiminta perustui laaja-alaiseen yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Laajan yhteistyön avulla on voitu luoda uusia toimintamuotoja, jotka kohdennettiin erilaisille ikäihmisille. Myös sellaisia ikäihmisiä on tavoitettu, jotka eivät perinteisesti osallistu tarjolla olevaan toimintaan. Eri tahojen välinen yhteistyö lisääntyy eri tahoilla toimivien henkilöiden laajakatseisuudella ja sen lisäksi tarvitaan kaupungin johdon ja luottamushenkilöiden näkemys siitä, että yhteistyö koetaan tarpeelliseksi toimintamuodoksi tulevaisuudessa ikäihmisten palveluja kehitettäessä ja, että yhteistyölle luodaan riittävät toimintaedellytykset. Jatkossa voisi jo eri hankkeiden suunnitteluvaiheessa olla enemmän yhteisiä hankkeita, joko kaupungin eri osastojen välillä tai kaupungin ja ulkopuolisten tahojen välillä. Kaupunki tukee eri tavoin monia ulkopuolisia tahoja, kuten yhdistyksiä. Edellytys tuen myöntämiselle voisi olla esimerkiksi, että tuen saajilta edellytetään sitoutumista yhteistyöhön keskenään sekä kaupungin toimijoiden kanssa. Ikäihmisten osallisuus toteutui Salon kuntapilotissa muun muassa, kun yhteistyöyhdistysten jäsenten kanssa keskusteltiin yhteisistä Ikäkeskus-toimintaa koskevista asioista, jotka yhdysjäsenet veivät omiin yhdistyksiinsä edelleen keskusteltaviksi. Samalla tavoin yhdysjäsenet toivat tietoa yhdistysten jäseniltä ikäkeskustoiminnan suuntaan. Yhteistyöyhdistysten toiminta ikäkeskuksissa on ollut osoitus myös ikääntyneiden kesken vallitsevasta yhteisöllisyydestä. Yhteistyöyhdistykset ovat halunneet toimia ikääntyneiden hyväksi järjestämällä kaikille avointa toimintaa, riippumatta siitä, ovatko osallistujat yhdistyksen jäseniä vai eivät. Olemassa olevat yhdistykset tekevät tärkeää työtä eri taajamissa ja tarjoavat monenlaista toimintaa ja palveluitaa, niin ikääntyneille kuin muillekin. Yhdistysten toimintaa Salon kuntapilotissa tuettiin siten,

28 27 että yhteistä tiedotusta toiminnasta ja palveluista kehitettiin -verkkosivuston avulla ja järjestämällä koko Salon laajuiset Salon Ikäinfo 2012 messut, joissa yhdistykset pääsivät esittelemään toimintaansa. Yleisesti voidaan sanoa, että hanketyöskentely antoi erinomaisen mahdollisuuden kehittää vanhuspalveluiden käytäntöjä Salon kuntapilotissa. Kummassakin kuntapilotin päätavoitteessa, sekä neuvontapalveluiden kehittämisessä että hyvinvointia edistävien kotikäyntien käynnistämisessä onnistuttiin erinomaisesti ja luotiin useita, uusia ja konkreettisia toimintamalleja. Ajankohta Salon kuntapilotin toteuttamiselle oli otollinen, johtuen mm. kuntaliitoksesta ( ), joka herätti paljon kysymyksiä ikääntyneissä, kun ikäihmisille suunnatut palvelut ovat muuttaneet muotoaan Salon laajentuessa. Salon kuntapilotin tavoitteiden saavuttamisessa ensiarvoisen tärkeää on ollut se, että projektikoordinaattori on voinut 100%:sesti keskittyä hanketyöskentelyyn. Avarakatseinen esimies on edistänyt monia asioita. Yhteistyökumppanit ovat kuitenkin ne, joiden varaan toiminta rakentuu, koska yksi ihminen ei voi tehdä paljoakaan. Hyvien kumppanuuksien varaan jää paljolti myös toiminnan jatkuvuus. Lisäksi jatkossakin tarvitaan työntekijä (= ikäkeskustoiminnan toiminnanohjaaja), joka pitää lankoja käsissään ja toimii linkkinä vanhuspalveluiden ja yhteistyökumppanien välillä.

29 28 LÄHTEET FINLEX 2010 = Terveydenhuoltolaki / Luku, 20 Iäkkäiden neuvontapalvelut. Viitattu Korpelainen O Ehkäisevät kotikäynnit vanhusten kotona selviytymisen tukena. Kandidaatintutkielma. Turun yliopisto. Julkaisematon lähde. Korpelainen O Kotona asuvan ikääntyneen henkilön toimintakyvyn edistäminen eri toimijoiden toteuttamien palveluiden avulla. Pro gradu tutkielma. Turun yliopisto. Kåla S Omaishoitajien ja hoidettavien kurssi. Kehittämishanke. Vanhustyön koulutusohjelma, geronomi. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Julkaisematon lähde. STM 2008a = Ikäihmisten palvelujen laatusuositus Sosiaalija terveysministeriö & Suomen kuntaliitto. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:3. Yliopistopaino, Helsinki. STM 2008b = Sosiaali- ja terveydenhuolon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:6. Viitattu STM 2009 = Neuvonta- ja palveluverkosto ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä. Ikäneuvo-työryhmän muistio. Sosiaali- ja terveysministeriö. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:24. Viitattu me=dlfe-9894.pdf

30 29 Liite 1. Salon kuntapilotissa toteutetut koulutukset. Koulutuksen sisältö Kohderyhmä Ajankohta Osallistujamäärä Avausseminaari: Avaus, Hannele Lyytinen; Ikääntyminen ja voimavarat, Pirkko Routasalo; Toimintakykyisenä ikääntyminen hanke Länsi-Suomessa, Hanna Nyfors; Toimintakykyisenä ikääntyminen kuntapilotti Salossa, Outi Korpelainen Vanhuspalveluiden työntekijät, kolmannen sektorin toimijat, vertaisohjaajat ja vapaaehtoiset sekä ikäihmiset itse klo Osallistujia n. 180 henkilöä. Vapaaehtoiskoulutus: 1. Vapaaehtoistoiminnan periaatteet / Sanna Saramo, Salon seurakunta 2. Palvelut vanhuuden varalle / Anne Vainio, Salon kaupungin vanhuspalvelut 3. Elämä muovaa erilaiseksi / Sari Mäkinen, Salon Muistiyhdistys ja Päivi Harberg, Salon Seudun Mielenterveysseura 4. Eväitä käytännön toimintaan / Outi Korpelainen, Toimintakykyisenä ikääntyminen -hanke Väliseminaari: Lisää liikuntaa elämään Luennoitsija Elina Karvinen / Ikäinstituutti; lauluryhmä Suomuset; Salon kaupungin liikuntapalveluiden esittely / liikuntatoimenjohtaja Hilpi Tanska; ikäihmisille sopivan liikunnan kokeilupisteet Vapaaehtoistyöst ä kiinnostuneet henkilöt Vanhuspalveluide n työntekijät, kolmannen sektorin toimijat, vertaisohjaajat ja vapaaehtoiset sekä ikäihmiset itse. 4 x 2 tuntia, 2.3., 7.3., 9.3. ja , klo Osallistujia 16 henkilöä. Osallistujia n. 120 henkilöä. Ikäihmisten toimintakykyä edistävät palvelut ja yhteistyö Salossa / TtM Outi Korpelainen esitteli Salossa tehdyn pro gradu Vanhus- ja terveyspalveluide n työntekijät, kolmannen klo Osallistujia n. 95 henkilöä.

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ

ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ RIIHIMÄELLÄ Saara Bitter 9.4.2015 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 75-vuotiaille. Asiakkaalle lähetettiin kirje, jossa oli ilmoitettu aika palveluneuvojan kotikäynnistä. Tämä malli ei

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Alkukartoitus vuodelta 2011: Yleisosio (lomake 1) Tervetuloa täyttämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman alkukartoituskyselyn yleisosiota. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: 1. Taustatiedot

Lisätiedot

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.

POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA. Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3. POHJALAISMAAKUNTIEN VANHUSTYÖN KEHITTÄMISKESKUS HANKE OSANA VÄLI-SUOMEN IKÄKASTETTA Päivi Niiranen HEHKO seminaari 22.3.2010 Seinäjoki Ikäkasteen toiminta-alue IKÄKASTE- ÄLDRE-KASTE koostuu kuudesta osahankkeesta

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tilannekatsaus Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho, FT Taustaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 13.05.2015 kello 09:00-11:06 PAIKKA Kartanonmäki ruokasalin kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala

SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala SenioriKaste hanke Lapin toiminnallinen osakokonaisuus Lapin toimintayksikön ohjausryhmä Projektipäällikkö Leila Mukkala Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden tavoitteet Muistisairaan ihmisen alueellisen

Lisätiedot

SenioriKaste. Johtajat

SenioriKaste. Johtajat SenioriKaste Johtajat 2.11.2015 Hanketyöskentely Hanke tukee kuntien omaa kehittämistyötä Järjestämällä mm. kaikille yhteisiä työkokouksia (vertaistuki ja hyvien käytäntöjen jakaminen), seminaareja, koulutuksia

Lisätiedot

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 %

Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke. Työaika 50 % Poskelapin Ikäihminen toimijana-hanke Ajalla 1.10.13-31.5.2014 Inarin kunnan kehittäjätyöntekijänä terveydenhoitaja Anneli Pekkala Työaika 50 % Lähtökohta: Inarin kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistävät

Lisätiedot

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa

IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa IKÄINSTITUUTIN VOIMAA VANHUUTEEN Ohjelmatyö 2005-2014 Voimaa Vanhuuteen ohjelmatyö Hämeenlinnassa 2010-2014 Pirkko Mattila Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö VOIMAA VANHUUTEEN HÄMEENLINNASSA HÄMEENLINNA

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

Ikäihmisten liikkumisen turvallisuus kotona, kylillä ja liikenteessä

Ikäihmisten liikkumisen turvallisuus kotona, kylillä ja liikenteessä Ikäihmisten liikkumisen turvallisuus kotona, kylillä ja liikenteessä Pieksämäki 22.10.2014 Joensuu 23.10.2014 Iisalmi 28.10.2014 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto 22.10.2014 1 KAMU

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä

NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä NÄKY - Uudenlainen toimintatapa edistää ikääntyneen toimintakykyä Metropolia Ammattikorkeakoulu Kuntoutuksen ylempi ammattikorkeakoulu tutkinto Kajsa Sten, optometristi Mikä on NÄKY? NÄKY on Ikääntyneen

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille

Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Ajankohtaista Kohtaamosta / Tuki Ohjaamoille Mirja Määttä Tutkija 9.9.2015 Kouvola Mitä Kohtaamossa tehdään Ohjaamo-verkoston rakentumisen tuki (30) Paikkakuntakäynnit, alueelliset työpajat Projektipäällikköpäivä

Lisätiedot

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja,

Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Katriina Haapakangas. Kärkölän järjestöedustaja, Hollolan kunta / Muistio 1/2013 1 (5) n kokous Aika Tiistai 5.3.2013 kello 18.00 Paikka Hollolan kunnantalo, Virastotie 3. Kokoushuone Toivola. Läsnä Armas Hacklin Eija Koivuniemi Tiina Aarto Marjatta

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista

Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista 1 Yhteenveto Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. kuntaryhmän itsearvioinnista Luumäki, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale (EKSOTE), Kouvola, Lahti, Pieksämäki, Valkeakoski Voimaa vanhuuteen -ohjelman 3. ryhmän

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM

Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Vanhuspalvelulaki tulee - mistä on kysymys? Päivi Voutilainen sosiaalineuvos, STM Lisätietoa: www.stm.fi Tiedotteet Tiedote 66/2012 VALMISTELUN KONTEKSTI TAVOITTEENA VAIKUTTAVA OHJAUS Ikäihmisten palvelujen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset

Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Sosiaalihuollon ajankohtaiset uudistukset Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 - voimaan 1.7.2013 Kuntamarkkinat

Lisätiedot

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE

KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE KomPAssi VARSINAIS-SUOMEN KESKITETTY ASIAKAS- JA PALVELUOHJAUSHANKE Osana Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O)- kärkihanketta 1 Helmikuu 2017 Kärkihanke Kehitetään

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015.

henkilöstön kanssa. Osallistujia 6. Valmennuksessa yht. 8 tapaamista jotka sijoittuvat aikavälille 18.9.2014 12.2.2015. Länsi Lappi i/ Kuntien yhteiset t alueelliset lli KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ALUEELLINEN TYÖ Kuntouttavan työtoiminnan alueellinen verkosto ottaa Vantaan Koppi hankkeesta koppia ja kokeilee 12 viikon ajan

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa Sn Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 1 18.1.2017 Tavoitteet Asiakas keskiössä Vaikuttavat ja toimintakykyä ylläpitävät toimintatavat ovat käytössä ja asiakkaiden

Lisätiedot

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt

Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön Aluekoordinaattori Pia Järnstedt Omaiset mukaan toimintakykyä edistävään hoitotyöhön 19.5.2016 Aluekoordinaattori Pia Järnstedt 42 500 Omainen, omaishoitaja Kaikki omaiset eivät ole omaishoitajia rooliero vastuunjako; omaishoitajaksi

Lisätiedot

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste

Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset. Semppi-piste Helsinki 21.-22.4.2015 Terveydenhoitaja Raija Rantala Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta Kuulotutkimukset Verenpaineen mittaukset Semppi-piste - Liikuntaneuvonta Terveysliikunta Ikääntyminen ja tasapaino

Lisätiedot

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1)

Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 5% valmiina Tulosta Vuosiseuranta 2011: Yleisosio (lomake 1) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tämä lomake koostuu seuraavista osioista: Taustatiedot Yleiset kuntaa koskevat kysymykset Iäkkäiden terveysliikunnan toteuttaminen

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring

Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry:n juhlaseminaari Kuopio Sandra Gehring :n juhlaseminaari Kuopio 23.11. 2011 Sandra Gehring Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Terveydenhuollon ohjauksessa etusijalla on sairaus, vammaisuus ja kuntoutuminen.

Lisätiedot

Ikäihminen kehittäjänä - käytännön esimerkkejä ja kokemuksia osallisuudesta

Ikäihminen kehittäjänä - käytännön esimerkkejä ja kokemuksia osallisuudesta Ikäihminen kehittäjänä - käytännön esimerkkejä ja kokemuksia osallisuudesta Asiakkaan ääni kuuluviin sosiaali- ja terveyspalveluihin osallistumalla -seminaari 6.9.2012, Kokkola Ikäihminen kehittäjänä Ikäihmiset

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Helsingin kaupunki Esityslista 17/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Päätös Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle. Helsingin kaupunki Esityslista 17/2012 1 (5) historia 23.04.2012 423 Pöydälle 23.04.2012 päätti panna asian pöydälle. kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki

Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki Kotona kokonainen elämä Aloitusseminaari 6.9.2013 Johtajaylilääkäri Pirjo Laitinen-Parkkonen Hyvinkään kaupunki ARVON TUOTTAMINEN ASIAKKAALLE Ikääntyvän mielekäs elämä ja hyvinvointi on laajempi kokonaisuus

Lisätiedot

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus AKUT-pilotti Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009 Hankkeen tausta - AKUT-pilotti käynnistyi Pirkanmaan ympäristökeskuksessa syksyllä 2007 - pääteemaksi valikoitui Senioriasiantuntijuuden siirto Pirkanmaan

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut

Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut Byströmin nuorten palvelut - Sinun suuntasi Byströmin nuorten palvelut on matalan kynnyksen palvelukeskus oululaisille alle 30-vuotiaille nuorille. Byströmin nuorten palveluista

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET

HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET HOITOTIETEEN TUTKIMUSHANKKEET Päivitetty 05/2016 OMAHOITOON JA TERVEELLISIIN ELINTAPOIHIN SITOUTUMINEN 1 TERVEYSVALMENNUS JA TERVEELLISET ELINTAVAT 2 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TUKEVA ASUIN- JA HOITOYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016

KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 KOULUTUSSUUNNITELMA VUODELLE 2016 Kangasniemen palvelutuotantoyksikkö, perusturvaosasto Tavoitteena on: Terveydenhuoltolain (30.12.2010/1326, 5 ) mukainen täydennyskoulutusvelvoite täyttyy Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ Valtakunnallinen hissiseminaari Lahdessa 08.05.2014 Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö Hissi on kiinteistön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Ikäihmisten osallisuus käytännön esimerkkejä Aijjoos-hankkeesta

Ikäihmisten osallisuus käytännön esimerkkejä Aijjoos-hankkeesta Ikäihmisten osallisuus käytännön esimerkkejä Aijjoos-hankkeesta Marja-Liisa Nevala Aijjoos-kumppanuushanke Kampa III -seminaari Yhteisöllisyys ja osallisuus voimavara ja tuki 25.10.2011, Kokkola Aijjoos-kumppanuushanke

Lisätiedot

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hanketreffit Kulttuuri ja hyvinvointi Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hämeenlinna 22.5.2014 ja Oulu 27.5.2014 Maaseudun elämänlaatuverkosto Heli Talvitie,

Lisätiedot

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla

GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla GeroMetro Vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla Ensimmäisen kehittämiskauden tuloksia 2014-2016 1 Unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä 2 Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi! 3 Mikä on GeroMetro?

Lisätiedot

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO

RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO RUSKASEMINAARIN YHTEENVETO Mairit Toppi JÄKE -projekti, projektivastaava Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Koillismaan Omaishoitajat ja Läheiset ry Yhdistysten toimintaympäristö muuttuu! Yhdistystoimijoiden

Lisätiedot

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra

Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Tuomo Melin & Eeva Päivärinta, Sitra Aktiivinen kansalainen kaiken ikäisenä Lähtökohtia Ikäihmiset ovat voimavara - mahdollisuus - Suomen eläkeläiset ovat maailman koulutetuimpia ja terveimpiä - Vapaaehtoistyöhön ja -toimintaan osallistumiseen

Lisätiedot

7.5.2012 VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9

7.5.2012 VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 2/2012 7.5.2012 Asiat VANH 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 9 VANH 9 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 9 VANH 10 KUULTO -KUNTIEN KULTTUURITOIMINNAN KEHITTÄMISHANKE 10 VANH 11 VUODEN 2012 TOIMINTASUUNNITELMAN

Lisätiedot

VoiTas-projekti Nurmijärvellä

VoiTas-projekti Nurmijärvellä VoiTas-projekti 2003-2006 Nurmijärvellä Liikuntapalvelut oma tulosalue sosiaali- ja terveystoimen toimialalla asukkaita: vuonna 2003 36 000 vuonna 2011 40 000 kolme isoa päätaajamaa: Kirkonkylä Klaukkala

Lisätiedot

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena

Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Diabetesyhdistykset omahoidon tukena Järjestösuunnittelija Kati Multanen, Suomen Diabetesliitto ry Puheenjohtaja Saija Hurme, Loimaan Seudun Diabetesyhdistys ry Dehko-päivät 31.1.2011 Omahoidon tuki yhteistyö

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA MINNE TÄTÄ HYVINVOIN- TIPALVELUJEN KÄRRYÄ OIKEIN VIEDÄÄN? TULTIIN PORUKALLA SIIHEN TULOKSEEN, ETTÄ PARAS TARTTUA ITSE OHJAUSPYÖ- RÄÄN. Sisältö 1. KAMPA-hanke ja sen tavoitteet... 2

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen

Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen Kaupungin johdon ja asukas, kotiseutu ja kyläyhdistysten tapaaminen Aika: 28.1.2016 klo 17.00 18.28 Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Paikka: Kaupungintalo, Kataja Läsnäolijat ( erillinen luettelo) 1. Yhres

Lisätiedot

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere

Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai klo Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu Tampere 10.00 Aamukahvi 10.20 Tervetuloa Näin homma toimii seminaari Aika: Tiistai 25.9.2012 klo 10.00-15.30 Paikka: Pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 33101 Tampere 10.30 Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi -

Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lounais-Suomen alueen hyvinvointikertomus 2015 Satakunta ja Varsinais-Suomi - Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 20.4.2015 1 Terveydenhuoltolaki 12 Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä

Lisätiedot

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli 5.-6.9.2013 Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, LSAVI Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 1 Kuhmon vanhusneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Vuoden 2014 alusta vanhusneuvostot ovat lakisääteisiä Kuhmon vanhusneuvoston toiminta on käynnistynyt vuonna 2002 eli vanhusneuvosto on toiminut

Lisätiedot

Lähemmäs. Marjo Lavikainen

Lähemmäs. Marjo Lavikainen Lähemmäs Marjo Lavikainen 20.9.2013 Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:6 Kehittämisohjelman valmistelu alkoi lasten ja nuorten verkkokuulemisella

Lisätiedot

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku

Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi. Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa. Verkkokyselyn purku Maakunnan järjestöjen ja yhdistysten hyvinvointityö näkyväksi Järjestöjen rooli maakunnan hyvinvointistrategien toteuttamisessa Verkkokyselyn purku Keski-Suomen Järjestöareena 7.9.2012 Kyselyn vastaajat

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 128/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaalihuoltolakia siten, että pääsyä määräajassa

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina 2016 Aivoliitto ry Allergia- ja astmaliitto ry Epilepsialiitto ry Hengitysliitto ry Lihastautiliitto ry Mielenterveyden keskusliitto ry Munuais- ja

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Liikuntalautakunta LIOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/ (5) Liikuntalautakunta LIOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2011 1 (5) 205 Lausunto lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa koskevasta toivomusponnesta (hallintokuntien yhteiset matalan kynnyksen palvelut) HEL 2011-001645 T 05

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus

Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi alkaen > Ovet-valmennus Sopimusomaishoitajien valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen > Ovet-valmennus Ovet-valmennusta omaishoitajille Omaishoitolan muutos 1.7.2016; valmennus kuntien tehtäväksi 1.1.2018 alkaen Ovet-valmennus

Lisätiedot

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2

VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 1/2014 18.2.2014 Asiat VANH 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 VANH 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VAALI 2 VANH 3 VANH 4 VANH 5 VANH 6 VANHUSPALVELUJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA TOIMENPIDEOHJELMA

Lisätiedot

KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET

KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET KAATUMISSEULA -HANKE - TAUSTA, MALLI JA KESKEISET TULOKSET Saija Karinkanta FT, ft erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö Tanja Kulmala TtM, ft KaatumisSeula-hankkeen projektityöntekijä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (11 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ (11 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (11 ) Vanhusneuvosto 23.09.2016 AIKA 23.09.2016 klo 10:00-11:30 PAIKKA Keskustan palvelutalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen avaus 3 32 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen)

S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) S6. Verkosto- ja tietokysely (Ulla Salmelainen) Verkostokysely (Digium-pohja) Seuraavassa on lueteltu eri organisaatioita ja yhteisöjä, jotka ovat mahdollisesti yhteystahojasi tässä hankkeessa. Arvioi

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja

Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja Kohti toimintakykyä edistäviä toimintatapoja Miksi Voimaa vanhuuteen -ohjelma? Tiedetään, että Liikkumiskyvyn ongelmat, muistisairaudet, alakulo ja yksinäisyys jouduttavat koti- tai laitoshoitoon siirtymistä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila

SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila SYDÄNLIITON KUULUMISET Annukka Alapappila 28.10.2016 Sydänliiton kuntoutus Voimavarojen tukeminen -ideologia kautta linjan Vertaistuki, kokemuskouluttajat Verkkokuntoutus, pilotti 2015 SOPE 80-100 kurssia

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot