JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 48 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4"

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Vapaa-aikalautakunta Aika klo 18:00-18:34 Paikka Carelicum, Torikatu 21 C 3. kerros, kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 48 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 49 Vuoden 2016 talousarvion valmistelun perusteet 5 50 Kuopion Tanssistudio Oy:n hakemus tanssin taiteen perusopetuksen toteuttajaksi 51 Muutos kulttuuripalvelujen vuosiavustuksen jakoon kulttuurikeskuksille vuonna Valtuutettu Sampsa Jääskeläisen ynnä muiden valtuustoaloite patsaasta, muistomerkistä tms. karjalaisen populaarikulttuurin ja Ilosaarirockin historian kunnioittamiseksi Ilosaaressa 53 Vapaa-aikakeskuksen tilauksen ja talouden toteutuminen Tiedoksi Viranhaltijapäätökset 16

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Vapaa-aikalautakunta Läsnä Mikkonen Krista puheenjohtaja Puhakka Paula varapuheenjohtaja Ahti Leo jäsen Hjälm Heli jäsen Joutsen Kirsikka jäsen Kontioinen Terho jäsen Lankinen Harri varajäsen Nevalainen Aino jäsen Tiimonen Tapio jäsen Varis Päivi jäsen Puumalainen Janna tilaajajohtaja 49 kohdalla klo Pilppula Rebekka kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja Erola Jouni nuorisojohtaja Laitinen Kaija pöytäkirjanpitäjä Poissa Leino Leo jäsen Rutanen Martti jäsen Issakainen Mari Nuorisovaltuuston edustaja Heinonen Timo vapaa-aikajohtaja Allekirjoitukset Krista Mikkonen puheenjohtaja Kaija Laitinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Kirsikka Joutsen pöytäkirjan tarkastaja Tapio Tiimonen pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä vapaa-aikakeskuksessa (Torikatu 21 C) klo Pöytäkirjanpitäjä Kaija Laitinen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Vapaa-aikalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus VAPAALK 47 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Totesi.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Vapaa-aikalautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta VAPAALK 48 Vapaa-aikajohtajan päätösehdotus: Vapaa-aikalautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin jäsenet Kirsikka Joutsen ja Tapio Tiimonen.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Vapaa-aikalautakunta Vuoden 2016 talousarvion valmistelun perusteet 5758/ /2015 VAPAALK 49 Tilaajajohtaja Janna Puumalainen esitteli kokouksessa tilaajan näkökulmia vuoden 2016 talousarvion valmisteluun. Vapaa-aikajohtajan päätösehdotus: Vapaa-aikalautakunta päättää merkitä asiat tiedokseen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Vapaa-aikalautakunta Kuopion Tanssistudio Oy:n hakemus tanssin taiteen perusopetuksen toteuttajaksi 5356/ /2015 VAPAALK 50 Kuopion Tanssistudio Oy hakee toteutusoikeutta tanssin taiteen pe rus ope tukseen ja on toimittanut kulttuuripalveluille taiteen perusopetuksen yleisen op pimää rän opetussuunnitelman hyväksyttäväksi. Kuopion Tanssistudio Oy:llä on toimipisteet sekä Joensuussa että Kuopiossa. Kuo pios sa on toteutettu tanssin taiteen perusopetusta vuodesta 1992 lähtien ja toi min ta halutaan laajentaa myös Joensuun toimipisteeseen Cat People Tans sikou luun. Taustaa Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsil le ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa op pilaal le valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan am ma tilli seen ja korkea-asteen koulutukseen (Laki taiteen perusopetuksesta / 633) Joensuun kaupungissa on taiteen perusopetuksesta kokonaisuutena viimeksi pää tet ty maaliskuussa Tuolloin päätettiin, että Joensuussa järjestetään tai teen perusopetus usean eri vastuuyksikön toimesta. Samassa kyseiset yksiköt vel voi tet tiin laatimaan opetus ja muut suunnitelmat. (Kv ) Ko konai suu den koordinointivastuu on kulttuuritoimella (Kultk ). Joensuun kaupungin kulttuuripalvelut on ollut koordinointivastuun ohella vastuus sa taiteen perusopetuksen osalta tanssitaiteesta. Tanssin perusopetuksen ra hoi tuk ses sa on siirrytty ostopalveluun vuoden 2005 alusta alkaen. (Kulttuuri- ja lii kun ta lau ta kun ta ) Joensuussa tanssin perusopetuksen järjestäjä on Joensuun kaupungin kult tuu ripal ve lut, joka ostaa toteutuksen palvelut kahdelta yhdistykseltä eli Joensuun Tans si opis to yh dis tys ry ja Nuorisoseura Motora ry (Vapaa-aikalautakunta ). Vuosittainen määräraha on Kulttuuripalvelut on pyytänyt hakijan opetussuunnitelmasta lausuntoa kahdelta ta hol ta; sisällöstä Kajaanin Tanssiteatterin toiminnanjohtaja Minna Pa lo kan kaalta ja Joensuun kaupungin näkökulmasta sekä verrattuna muihin taiteenaloihin Joen suun Kansalaisopiston rehtori Tero Väänäseltä. Minna Palokangas: Cat Peoplen Tanssikoulun hakemus on hyvin laadittu, eikä minulla ole siihen huo mau tet ta vaa. Koululla on osaaminen ja puitteet sekä koulutettu hen ki lö kunta. Näin ollen kaupungin myöntämälle taiteen perusopetusluvalle ei ole mitään es tet tä. Hienoa, että kaupunkiin saadaan lisää tanssin taiteen perusopetuksen toi mi joi ta. Tero Väänänen: Olen verrannut Nuorisoseura Motoran, Joensuun Tanssiopistoyhdistyksen ja Kuo pion Tanssistudion opetussuunnitelmia.

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Vapaa-aikalautakunta Suunnitelmat ovat keskenään kovin heterogeenisiä ja olisi erittäin hyvä olla vain yk si Joensuun kaupungin tanssin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma, jon ka alaohjelmia opetusta toteuttavat yhdistykset noudattavat. Tähän on tulos sa mahdollisuus lähivuosina valtakunnallisten taiteen perusopetuksen opetus suun ni tel mien perusteiden valmistuttua. Samalla tulee myös tarkastella kokonaisvaltaisesti tanssin taiteen pe rus ope tuksen järjestämistä kaupunkiorganisaation näkökulmasta, nykyinen toteutustapa poik keaa olennaisesti muista taiteenaloista. Valmistelija: kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula ja kult tuu ri sihtee ri Sari Suvanto Vapaa-aikajohtajan päätösehdotus: Vapaa-aikalautakunta päättää hyväksyä Kuopion Tanssistudio Oy:n tanssin tai teen perusopetuksen toteut ta jak si. Yritys toteuttaa opetuksen oma kus tan tei ses ti, hyväksyä Kuopion Tanssistudio Oy:n laatiman ylei sen oppimäärän ope tussuun ni tel man, myöntää Kuopion Tanssistudio Oy:lle tanssin pe rus ope tuk sen to teu tus oikeu den toistaiseksi. Opetuksen toteutusoikeutta tarkastellaan, kun valtakunnalliset taiteen perusopetuksen perusteet ovat val mis tu neet ja niiden pohjalta on tehty Joensuun kaupungin tanssin pe rus ope tuk sen opetussuunnitelma. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 1 Taiteen perusopetus (tanssi) / Hakemus Liite 2 Cat-People tanssikoulun opetussuunnitelma

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta Muutos kulttuuripalvelujen vuosiavustuksen jakoon kulttuurikeskuksille vuonna / /2014 VAPAALK Vapaa-aikalautakunta on hyväksynyt kulttuuriavustusten jakoperusteet ja ha kuoh jeet vuodelle 2015 kokouksessaan kohdalla. Vuosiavustus kulttuurikeskuksille kohdentuu yhdistyksen vuokraaman tai omista man tilan peruskustannuksiin tai OKM:n avustuksen kautta pääosin toimivien alue kes kus ten toimintaan. Vuokratun tilan tulee sijaita Joensuun kaupungin alueella ja oltava kulttuurin har ras ta mi sen tai harjoittamisen mahdollistava tila. Tilan on oltava ym pä ri vuo tises sa käytössä ja avoin yleisötila, jossa järjestetään esim. tapahtumia, näyt te lyitä jne. Toiminta ei saa olla kaupallisella pohjalla. Peruskustannuksiin ei voi si sällyt tää esim. peruskorjaukseen tmv. liittyviä kuluja. Tämä vuosiavustus ei koske asu kas- ja kyläyhdistysten tiloja. Aluekeskuksella ei välttämättä tarvitse olla toimitilaa Joensuussa ja avustusta voi hakea toiminnan kustannuksiin, jotka kohdentuvat Joensuuhun. Kulttuuriavustusten hakuohjeet ja jakoperusteet löytyvät tästä linkistä Hakuajan puitteissa 6 yhdistystä haki avustusta. Hakemukset ovat nähtävänä kokousasiakirjoissa. Hakijat ja päätösesitys avustusten myöntämisestä liitteessä. Valmistelija: kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula ja kult tuu ri sihtee ri Sari Suvanto Vapaa-aikajohtajan päätösehdotus: Vapaa-aikalautakunta päättää myöntää liitteessä olevan esityksen mukaiset vuo si avus tuk set kult tuu ri kes kuksil le vuodelle Hyväksyttiin yksimielisesti. Kulttuurisihteeri Sari Suvanto oli läsnä kokouksessa esittelemässä kulttuuriavustushakemuksia klo VAPAALK 51 "Hei. Kiitos avustuksesta. Teatteri yhdistys Satama ry lakkautetaan, eikä yhdistys näin ollen järjestä hakemuksessa mainittua toimintaa. Emme voi siis vastaan ot taa tu kea. Kiittäen Tero Sarkkinen, teatteriyhdistys satama r.y:n pj"

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunta Teatteriyhdistys Satama ry on ilmoittanut jättävänsä yhdistykselle myönnetyn avus tuk sen käyttämättä, koska yhdistys lakkautetaan ja toiminta on jo päät tynyt toimitiloissa. Vuonna 2015 Teatteriyhdistys Satama ry tuli uutena hakijana vuosiavustukseen kult tuu ri kes kuk sil le. Tämän johdosta jaettavaa summaa nostettiin verrat tu na edelliseen vuoteen eli kuudelle hakeneelle yhdistykselle myönnettiin avus tus ta yhteensä Teatteriyhdistys Satama ry:lle myönnettiin ko. avus tus ta ja tämä summa tulee jakaa uudestaan kulttuuriavustusten mää rä ra han sisällä. Tämän vuoksi on perusteltua tehdä avustuksesta uudelleen jyvitys. Eh do tuk sessa on palattu takaisin vuoden 2014 tasolle ( ) ja jyvitetty avustus viiden yh dis tyk sen kesken. Yhdistyksillä avustuksen taso nousee verrattuna al ku pe räiseen päätökseen. Liitteenä uusi ehdotus avustuksen jaosta. Jäljelle jäävä ehdotetaan siirrettäväksi kohdeavustuksiin. Tällä hetkellä koh de avus tus ten hakemuksissa on selkeästi näkyvissä joensuulaisen kult tuu rielä män positiivinen kehitys ja rikkaus. Yksityishenkilöt, työryhmät ja yh dis tykset hakevat avustuksia mielenkiintoisiin ja monipuolisiin kohteisiin ja myös en tistä suurempia summia. Valmistelija: kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja Rebekka Pilppula ja kult tuu ri sihtee ri Sari Suvanto Vapaa-aikajohtajan päätösehdotus: Vapaa-aikalautakunta päättää myöntää liitteessä olevan esityksen mukaiset vuosiavustukset kult tuu ri kes kuksil le vuodelle 2015 ja siirtää myönnettäväksi kohdeavustuksiin. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 3 Kulttuuripalvelujen vuosiavustuksen jako kulttuurikeskuksille vuonna 2015 Jakelu Esittävän taiteen tila ry Joensuun Taiteilijaseura ry Kulttuuriyhdistys Louhi ry Taidekeskus Ahjon kannatusyhdistys ry Tanssitaiteen tuki ry Itäinen tanssin aluekeskus

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Valtuutettu Sampsa Jääskeläisen ynnä muiden valtuustoaloite patsaasta, muistomerkistä tms. karjalaisen populaarikulttuurin ja Ilosaarirockin historian kunnioittamiseksi Ilosaaressa 5688/ /2015 KV Valtuutettu Sampsa Jääskeläinen jätti kaupunginvaltuuston pu heenjoh ta jal le valtuustoaloitteen patsaasta, muistomerkistä tms. karjalaisen po pulaa ri kult tuu rin ja Ilosaarirockin historian kunnioittamiseksi Ilosaaressa. Valtuuustoaloitteen olivat allekirjoittaneet myös valtuutetut Jussi Wihonen, Ee ro Bogdanoff, Teemu Arponen, Veijo Oinonen ja Sirpa Hyökki. Lähetettiin kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. VAPAALK 52 Kaupunginhallitus lähetti asian vapaa-aikalautakunnan valmis tel ta vak si. Valtuutettu Sampsa Jääskeläinen ynnä muut esittävät, että Joensuun kaupunki yh des sä yritysten ja yhdistysten kanssa tarkastelee mahdollisuutta patsaalle, muis to mer kil le tms. jolla kunnioitetaan uuden karjalaisen populaarikulttuurin sekä Ilosaarirockin historiaa Ilosaaressa. Aloitteessa todetaan, että vuonna 2016 rock ta pah tu ma tulee 45 vuoden ikään ja Ilosaaren lava kymmenen vuoden ikään. Joensuun Popmuusikot ry:n luotsaama Ilosaarirock on aikaansa seuraava fes tivaa li ta pah tu ma, joka on vakiinnuttanut asemansa suomalaisessa mu siik ki maa ilmas sa. Patsaan tekeminen Ilosaarirockin muistoksi on mielenkiintoinen ajatus, sil lä patsaita ei liene juurikaan tehty yksittäisistä tapahtumista. Perinteinen patsas kil pai lu taiteilijahakuineen ja patsaan tuottamisineen tuntuu mahtipontiselta aja tel tu na Ilosaarirockin ja Joensuun popmuusikoiden imagoon, jossa ko ros tetaan kestävää kehitystä ja ympäristöarvoja. Keskustelussa Joensuun pop muu sikoi den kanssa todettiin, että patsas tai muistomerkki ei ole ajankohtainen. Joensuun popmuusikot ry on elävän musiikin yhdistys, joka edistää ja tukee pop musii kin harrastusta Pohjois-Karjalassa. Popmuusikoiden ja Joensuun kaupungin po pu laa ri kult tuu ri-ima gon vahvistamiseksi voisi olla edistyksellistä ohjata varoja po pu laa ri kult tuu rin elävöittämiseen. Valtuustoaloitteessa esitetty aikataulu - vuosi on haasteellinen, koska se vaa ti si nopeita ratkaisuja. Meneillään oleva Ilosaaren yleissuunnitelma antaa mah dol li suu den uudistaa Ilosaaren ilmettä, mutta useamman vuoden pers pektii vil lä. Mahdollisen muistomerkin siirtyminen Ilosaaren yleissuunnitelman toteu tuk sen yhteyteen ei liene ongelma. Valmistelija: museonjohtaja Tarja Raninen-Siiskonen, kulttuuri- ja kir jas to pal velu joh ta ja Rebekka Pilppula

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Kaupunginvaltuusto Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikajohtajan päätösehdotus: Vapaa-aikalautakunta päättää antaa yllä olevan vastauksena valtuutettusampsa Jääs ke läi sen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen patsaasta, muistomerkistä tms. kar ja lai sen populaarikulttuurin ja Ilosaarirockin historian kunnioittamiseksi Ilosaa res sa. Teppo Laurinolli ja Harri Turunen toimittivat vapaa-aikalautakunnalle "Kom men tin vapaa-aikalautakunnan valmistelijoiden vastaukseen" ja se jaettiin lau ta kun nan jäsenille kokouksessa pöydälle. Hyväksyttiin yksimielisesti sekä Laurinollin ja Turusen kommentti merkittiin tiedok si. Liitteet Liite 4 Valtuutettu Sampsa Jääskeläisen ynnä muiden valtuustoaloite patsaasta, muistomerkistä tms. karjalaisen populaarikulttuurin ja Ilosaarirockin historian kunnioittamiseksi Ilosaaressa

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikakeskuksen tilauksen ja talouden toteutuminen / /2015 VAPAALK 53 Kaupunginhallituksen hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan hallintokuntien on raportoitava tilauksen ja talouden toteutumisesta sekä tu los en nus tees ta kuukausittain lautakunnalle. Ensimmäinen raportti laaditaan hel mi kuun tilanteesta. Osavuosikatsauksessa tulee raportoida tilausten ja ta louden toteutumisen ja tulosennusteen lisäksi myös palveluohjelmien kär ki hank keiden tavoitteiden toteutuminen ko. hallintokunnan osalta. Osavuosikatsaukset laa di taan seuraavista ajankohdista: 31.3., 31.7., Tulosalueittain toimintakate (1000 euroa) toteutuu seuraavasti: TP 2014 Toteuma Tot.% TA Toteuma Tot.% 4/ /2015 Hallinto % % Kulttuuripalvelut % % Nuorisopalvelut % % Liikuntapalvelut % % Yhteensä % %. Kaupungin valtuusto hyväksyi talousarviomuutokset, joissa sääs tö toimen pi tei tä kohdistui säästövapaisiin ja toimisto- ja asiantuntijapalveluihin. Vapaa-ai ka kes kuk sen osalta toimisto- ja asiantuntijapalveluiden kokonaissäästö oli (3 000 kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut) ja säästövapaiden osuus oli (kulttuuripalvelut 8 000, nuorisopalvelut 8000, lii kun ta pal velut ). Yhteensä toimintakate aleni Muutokset on huomioitu tilaus tau lu kos sa ja yllä olevassa laskelmassa. Hallinto Huhtikuussa saatiin useita hankepäätöksiä, joten hanketuloja on runsaasti käyttä mät tä. Tapahtumapalveluiden osalta ylitys johtuu ampumahiihdon MM-ki soista aiheutuneista kuluista. Kulttuuripalvelut Huhtikuussa toteutettiin Tanssiteatteri Raatikon kahdeksan tanssityöpajan kiertue maaseutualueen päiväkodeissa. Kulttuurin virtaa -kokonaisuuteen on to teutet tu mm. neljä mediatyöpajaa 7.-luokkalaisille ja työpajat jatkuvat toukokuussa se kä vierailuja molemmissa museoissa. Orkesterin Pepe Willberg ja Saimaa levy - viihdekonsertissa yh teis työ kump pa nina oli Ilovaarirock, joka juhlisti konsertilla 20 vuotista toimintaansa. Huhtikuun sin fo nia sar jas sa solistina esiityi oman orkesterin huilisti Elina Raijas. Taiteellisen joh ta jan Mahler-konsertti solisteina kansallisoopperan vieraat oli lähes loppuun myy ty. Yleisötyötä toteutettiin järjestämällä tapaaminen säveltäjä Pertti Jalavan kans sa ennen konserttia. Uimaharjun kirjasto oli kiinni huhtikuun ajan kirjaston muuton takia, kirjasto siirtyy Uimaharjun koululle. Pielisen kirjastojen konversio toteutettiin huhtikuun viimei sel lä viikolla ja se onnistui hyvin.

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Vapaa-aikalautakunta Nuorisopalvelut Uimaharjun nuorisotilan muutto Uimaharjun koulun yhteyteen tehtiin huhtikuun ai ka na. Nuorisotalojen käyntikerrat ovat viimevuotista hieman alemmat, mutta lei ri vuo ro kau sien määrä edellisvuotista korkeampi. Liikuntapalvelut Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen yhteinen Kulkurit-hanke käynnistyi huhtikuun alus sa. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan esteettömiä kävelyreittejä eri puo lil le kaupunkia. Hanke jatkuu saakka. Liikuntapalveluissa on otettu käyt töön sähköinen palautejärjestelmä, johon kaikki nettisivujen kautta saapuva pa lau te tallentuu. Kokonaisuutenaan keskuksen toimintakate on 33 % talousarvion mukaisesta ja hank kei den vaikutus poislukien 33,3%, kun vuodesta on kulunut 33,3 %. Palveluyksiköiden talouden ja tilauksen toteutuminen ennusteineen esitellään tar kem min liitteenä olevassa taulukossa. Vapaa-aikakeskuksen tilaus ja talous toteutuu suunnitellusti. Valmistelija: vapaa-aikajohtaja Timo Heinonen, kulttuuri- ja kir jas to pal ve lu johta ja Rebekka Pilppula, nuorisojohtaja Jouni Erola Vapaa-aikajohtajan päätösehdotus: Vapaa-aikalautakunta päättää merkitä vapaa-aikakeskuksen tilauksen ja ta louden toteutumisen ajalta tiedoksi. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 5 Vapaa-aikakeskuksen tilauksen ja talouden toteutuminen

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Vapaa-aikalautakunta Tiedoksi VAPAALK 54 Itä-Suomen Aluehallintovirasto on myöntänyt nuorisopalveluille valtion avus tus ta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan 4000 euroa. Kaupunginhallitus : Joensuun kaupunki otti suunnitteluvaiheessa positiivisen kannan paikalliseen kehit tä mi seen kaupungeissa EU:n ohjelmakaudella (KH ). Sen jälkeen kaupunginhallitus teki esityksen asiaan liit ty vistä linjauksista maakunnan yhteistyöryhmälle. Asian valmistelu on edennyt linjaus ten mukaisesti. Itä-Suomen yliopiston Spatia -kes kuk sen kanssa Joensuun kau pun ki on toteuttanut Kake-toimintaa val mis te le van suunnitteluprosessin (tj ). Prosessiin on pyritty saamaan mu kaan mahdollisimman aktiivisesti kan ta kau pun gin alueella toimivia kan sa lais toi mi joi ta. Ensimmäisessä asiasta tiedot ta vas sa tilaisuudessa oli mukana lähes 120 hen ki löä. Kevään, kesän ja al kusyk syn 2014 aikana avoinna olleeseen kyselyyn toi min nan kohdistamisesta vasta si lähes 150 eri tahoa. KaKe-toiminnasta kiin nos tu neek si on tähän mennessä ilmoit tau tu nut yli 120 eri toimijatahoa Joensuun kan ta kau pun gin alueella. Kan salais läh töi nen kaupunkikehittäminen on al ka neel la ohjelmakaudella uusi toimin ta ta pa. Joensuussa toteutettu suun nit te lu pro ses si näyttää valtakunnallisella ta sol la olevan poikkeuksellisen avoin ja toi mi joi ta sitouttava. Hankkeen toteutusta tukevassa toimintasuunnitelmassa on määritelty Joensuun KA KE-oh jel man tavoitteet,toimintamuodot, periaatteet, tee mat sekä to teu tusmal li. Toimintasuunnitelman pohjalta toimiva Joensuun KAKE -hanke on sa teenvar jo han ke, jonka myöntää tukea joensuulaisten kantakaupungin alueella toi mivien kansalaistoimijoiden pieniin ke hit tä mis hank kei siin, joita haetaan vuo sit taisten hakujen kautta. Hallinnollisesti KaKe-hanke ja rahoitukseen liittyvä toiminta on suunniteltu si joitet ta van vapaa-aikakeskuksen alle. Tämä mahdollistaa yhteensopivan tuen ja lin jauk sen suhteessa kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoavustuksiin. Poik ki hal lin nol lista yhteistyötä tarvitaan edelleen liittyen mm. sosiaali- ja terveyspuolta ja kaupun ki ym pä ris töä kehittäviin hankkeisiin. ELY-keskuksen tekemä rahoituspäätös Kake-hankkeelle liitteenä. Suomen museoliitto ja ICOM Suomen komitea palkitsevat Vuoden museon ja Vuo den viestintäteon 2015 Valtakunnallisilla museopäivillä Lappeenrannassa tou ko kuus sa.ensimmäistä kertaa jaettavalla Vuoden viestintäteko -palkinnolla ha lu taan huomioida onnistunut, positiivisesti erottuva museoalan viestintäteko. Vies tin tä te ko pal kin non finalisteja ovat EMMA - Espoon modernin taiteen museo, Helsingin kaupunginmuseo, Joensuun museot sekä Oulun museo- ja tie dekes kus Luuppi. Intendentti Pirkko Ahola siirtyy kulttuuripalveluiden suunnittelijan toimeen alkaen ja intendentin virka on laitettu julkiseen hakuun , ha kuai ka päättyy Tapahtumapäällikön haastattelut suoritetaan klo 8-16 va paa-aika kes kuk ses sa. Haastattelijoina toimivat Jari Horttanainen, Jouni Erola, Timo

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Vapaa-aikalautakunta Hei no nen ja 1-2 lautakunnan jäsentä. Hallintosäännön mukaan keskuksen joh tajan suorat alaiset valitsee lautakunta, joten päätösehdotus tuodaan kesäkuun lau ta kun taan. Vapaa-aikajohtajan päätösehdotus: Vapaa-aikalautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi. Tapahtumapäällikön haastatteluun lautakunnan edustajina osallistuvat Paula Puhakka ja varalla Päivi Varis. Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 6 Tiedoksi / KaKe hankkeen rahoituspäätös

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ Vapaa-aikalautakunta Viranhaltijapäätökset VAPAALK 55 Vapaa-aikajohtaja: - Henkilöstöhallintopäätökset KaKe hankkeen vastuuhenkilö Kulttuuri- ja kirjastopalvelujohtaja: - Henkilöstöhallintopäätökset Työsopimukset 3 kpl ajalta Lastenosaston kirjastonhoitajan ( ) valinta Informaatikon ( ) valinta Projektipäällikön valinta Museonjohtaja: - Henkilöstöhallintopäätökset Olavi Turtiaisen kokoelman täydentäminen / Erik Enroth - Joensuun museoiden pääsylippujen hinnanmuutokset vuonna 2015/ HOLI-festivaali - Joensuun museoiden pääsylippujen hinnanmuutokset vuonna 2015/ Kansainvälinen museopäivä - Joensuun museoiden pääsyliput 2015/ Ilosaarirock ja Vekararock - Olavi Turtiaisen kokoelman täydentäminen / Laasio Mikko ja Tuomas von Boehm Kaupunginorkesterin intendentti: - Henkilöstöhallintopäätökset Kirjastonjohtaja: (Kontiolahti) - Työsopimukset 1 kpl ajalta Palvelupäällikkö: - Työsopimukset 3 kpl ajalta Vapaa-aikajohtajan päätösehdotus: Vapaa-aikalautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi, eikä ota vi ran hal ti ja päätök siä kuntalain 55 :n nojalla vapaa-aikalautakunnan käsiteltäväksi. Hyväksyttiin yksimielisesti.

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Vapaa-aikalautakunta Kokouspäivämäärä Pykälät MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 47, 49, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät 48, 50 Hallintolainkäyttölain 5 :n 2 momentin tai muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käyntiosoite, postiosoite ja sähköposti: Joensuun kaupungin vapaa-aikalautakunta Käyntiosoite: Torikatu 21 C, 3. krs., JOENSUU Postiosoite: Torikatu 21 C, 3. krs., JOENSUU Sähköposti: Pykälät Oikaisuvaatimus on tehtävä neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksessa, joka on osoitettava Joensuun kaupungin vapaa-aikalautakunnalle, on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan oikaisua miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla oikaisua vaaditaan Oikaisuvaatimuskirjelmä on oikaisuvaatimuksen tekijän, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ oikaisuvaatimuskirjelmän laatijana on muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Oikaisuvaatimuksen toimittaminen Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi oikaisuvaatimusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin oikaisuvaatimuksen on oltava perillä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen oikaisuvaatimusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus on toimitettu telefaksina tai sähköpostilla, alkuperäinen oikaisuvaatimus on toimitettava viipymättä oikaisuvaatimusviranomaiselle. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, käyntiosoite, postiosoite, telefaksi ja sähköpostiosoite: ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2.krs, KUOPIO Postiosoite: PL 1744, KUOPIO Puh (vaihde) Telefaksi: Sähköposti: Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää, jollei pykälän kohdalla muuta ilmene Pykälät Hallintovalitus Pykälät Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: Pykälät Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjaote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli tiedoksianto on toimitettu saantitodistusta vastaan tai luovuttamalla asiakirjat asianosaiselle, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä, joka osoitetaan valitusviranomaiselle, on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/ perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valituskirjelmä on valittajan, hänen laillisen edustajansa tai asiamiehensä allekirjoitettava. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituskirjelmän laatijana on muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi lähettää omalla vastuullaan myös telefaksina tai sähköpostiviestinä. Tällöin valituksen on oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava (jos toimitettava muulle kuin valitusviran-omaiselle): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. Liitetään pöytäkirjaan

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1. Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 201 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 15:00-16:10 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 200 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. 54 Tiedotusasiat 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Sivu 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. 54 Tiedotusasiat 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 20.05.2015 klo 17:05-18:55 Paikka Carelicumin 3. krs:n kokoushuone, os. Torikatu 21 C Käsitellyt asiat Sivu 52 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1. Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 252 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 02.06.2014 klo 15:00-18:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 251 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 21.05.2014 klo 18:10-19:25 Paikka Kylmäojan koulu (Pohjatuulentie 6) Käsitellyt asiat :t 51-70 Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 73 Pöytäkirjantarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 15.09.2015 klo 17:00-19:00 Paikka Joensuun paloasema, Noljakantie 4 Käsitellyt asiat Sivu 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1. Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 17.03.2015 klo 16:00-17:34 Paikka Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 18 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu

15 hyväksyminen / Pohjois-Karjalan Kuntapalvelut Oy 36 Palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / tehostettu LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 26.02.2014 Aika 26.02.2014 klo 16:00-17:55 Paikka Liperin kunnanvirasto, Keskustie 10 Käsitellyt asiat :t 28-42 Kokousasian otsikko Sivu 28 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 2/2014 1 Elinkeinotoimikunta Aika 05.03.2014 klo 16:00-17:30 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Bonden Aimo 16:00-17:30 puheenjohtaja

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Aika 18.06.2014 klo 18:10-18:50 Paikka Onttolan päiväkoti (Koulutie 8) Käsitellyt asiat :t 71-94 Otsikko Sivu 71 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien

6 hyväksyminen 61 Markkinaoikeuden sitoumus- tai vastinepyyntö, koskien LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tekninen lautakunta 19.05.2015 Aika 19.05.2015 klo 18:00-18:20 Paikka Liperin kunnan virastotalo, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 57-65 Kokousasian otsikko Sivu

Lisätiedot

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi

Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi LIPERIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Henkilöstöjaosto 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 14:30-15:30 Paikka Liperin kunnanvirasto, Kokoushuone 1, Keskustie 10, Liperi Käsitellyt asiat :t 63-84 Kokousasian otsikko

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345. Kunnanhallitus 19.08.2013. Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 13/2013 345 Kunnanhallitus 19.08.2013 Aika 19.08.2013 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 218 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68. Kunnanhallitus 17.02.2014. Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2014 68 Kunnanhallitus 17.02.2014 Aika 17.02.2014 klo 17:00-19:15 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 (14) Sivistyslautakunta AIKA klo 18:00-19:35 PAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 59 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri

Maittila Hannele jäsen Nordström Paula jäsen. Åström Petteri PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus 15.06.2015 AIKA 15.06.2015 klo 17:00-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja Slunga-Poutsalo

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501. Kunnanhallitus 16.12.2013. Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 21/2013 501 Kunnanhallitus 16.12.2013 Aika 16.12.2013 klo 16:00-16:45 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 315 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 4/2015 74 Sivistyslautakunta Aika 24.06.2015 klo 16:30-18:42 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 47 Vuoden 2015 kulttuuri-, liikunta-

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246. Kunnanhallitus 15.06.2015. Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 10/2015 246 Kunnanhallitus 15.06.2015 Aika 15.06.2015 klo 17:30-19:30 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/2015 53. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/2015 53. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 5/2015 53 Sivistyslautakunta Aika 09.06.2015 klo 15:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168. Kunnanhallitus 04.05.2015. Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 7/2015 168 Kunnanhallitus 04.05.2015 Aika 04.05.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 117 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot