Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelma 2014 2017"

Transkriptio

1 Hyvinkään kaupungin turvallisuussuunnitelma Kaupunginvaltuusto

2 SISÄLLYSLUIETTELO 1 Johdanto Turvallisuussuunnittelun työryhmät Turvallisuussuunnittelun johtoryhmä Turvallisuussuunnittelun ja 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä toiminnan ohjausryhmä Turvallisuussuunnittelun ja 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä toiminnan sihteeristö Sisäisen turvallisuuden ohjelma Sisäisen turvallisuuden määritelmä Valtakunnalliset linjaukset Kärkihankkeet, turvallisuustyön päätoimintalinjat Hyvinkäällä Syrjäytymisen ja päihdehaittojen ennaltaehkäisy Syrjäytymisen ehkäisy puuttumalla nuorten päihteiden käyttöön Nuorten psyykkiset ongelmat ja syrjäytyminen Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö tulee saada osaksi arjen turvallisuutta Rakennettavan ympäristön turvallisuus Liikenneturvallisuuden lisääminen Yleisen turvallisuuden parantaminen Yleisötapahtumien turvallisuus Ikääntyvien ihmisten turvallisuuden parantaminen Hyvinkääläisten ikääntyvien asumisen turvallisuuden parantaminen Viedään käytäntöön Ikäihmisille suunnattujen palvelujen laadunkehittämisohjelmaa (WeDo-EUohjelma, European Partnership for the Wellbeing and Dignity of Older People) Iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisy Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ennaltaehkäisy Lasten- ja nuorten kodin- ja vapaa-ajan turvallisuuden lisääminen Liikunta luo terveyttä ja turvallisuutta Kodin turvallisuutta lisäävät toimenpiteet Kuntalaisfoorumi Kuntalaisten osallistaminen arjen lähiturvallisuuteen Lasten ja nuorten turvallisuusajattelun kehittäminen Tapaturmien ennaltaehkäisy omassa lähiympäristössä Kylien turvallisuussuunnitelmat Turvallisuussuunnitelman hyväksyminen, toimeenpano ja raportointi... 13

3 1 1 Johdanto Hyvinkään kaupunki on kaupunkistrategiassa määritellyt tahtotilansa vuoteen Kaupungin visiona on, että Hyvinkää on metropolialueella kasvava, vetovoimainen, viihtyisä ja turvallinen Pohjois- Uudenmaan keskus. Kaupunkistrategia on tarkoitus päivittää, kun kuntarakenneselvityksen tulokset ovat käytettävissä. Vuonna 1998 Hyvinkäätä pyydettiin valtakunnalliseen tapaturmien torjuntatyön kehittämishankkeeseen, jonka käynnistivät Stakes, Liikenneturva ja Työterveyslaitos. Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena oli kehittää kokonaisvaltaisen tapaturmien ehkäisytyön malli. Pilottihankkeen turvallisuustyön iskulauseeksi Hyvinkäällä valittiin silloin 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä. Kaksivuotisen pilottihankkeen päätyttyä kaupunki jatkoi tapaturmien ennaltaehkäisytyötä omin voimin ja kokeiluhankkeen aikana kehitetyt turvallisuustyön käytännöt ovat vakiintuneet pysyväksi 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä -toiminnaksi. 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä -toiminnan missiona on saada aikaan pysyviä, arjen turvallisuutta lisääviä käyttäytymisen ja ympäristön muutoksia Hyvinkäällä. Visiona on, että Hyvinkäällä on turvallista elää, asua ja liikkua. Sen lisäksi jokainen hyvinkääläinen tuntee vastuunsa turvallisuusasioissa ja omilla valinnoillaan sekä toiminnallaan edistää turvallisuutta. Vuonna 2003 Hyvinkäästä tuli Suomen ensimmäinen Maailmaan terveysjärjestö WHO:n alaisen Safe Community verkoston jäsen. Hyvinkäälle myönnettiin kansainvälinen Safe Community tunnus suunnitelmallisesta, pitkäjänteisestä ja jatkuvasta turvallisuustyöstä. Vuonna 2010 kaupunki uudisti jäsenyytensä Safe Community -yhteisössä. Edellisen turvallisuussuunnitelman teemoja ovat olleet: 1. Syrjäytymisen ja päihdehaittojen ehkäisy, 2. Ikääntyvien ihmisten turvallisuuden parantaminen, 3. Kodin ja vapaa-ajan tapaturmien ennaltaehkäisy, sekä 4. Rakennettavan ympäristön turvallisuuden lisääminen. Nämä painopistealueet ovat myös turvallisuussuunnitelmassa Turvallisuussuunnitelmassa esitetään toimenpiteitä, joilla edistetään turvallisuutta ja kaupungin strategian toteutumista. 2 Turvallisuussuunnittelun työryhmät 2.1 Turvallisuussuunnittelun johtoryhmä Sisäisen turvallisuuden ensimmäisessä ohjelmassa linjattiin, että paikallista turvallisuussuunnittelua ja turvallisuustyötä tulee tehdä kunnan, pelastuslaitoksen ja poliisilaitoksen yhteistyönä. Vetovastuu on kunnalla. Hyvinkäällä näin on toimittu jo pitkään. Esimerkiksi Tapaturmien torjuntakokeilu Hyvinkäällä vuosina oli organisoitu siten, että sekä neuvottelukunnassa että toimintaryhmässä olivat nämä tahot edustettuina. Turvallisuussuunnittelun johtoryhmään kuuluvat toimiasemansa perusteella kaupunginjohtaja (toimii turvallisuussuunnittelun johtoryhmän puheenjohtajana), poliisipäällikkö ja palopäällikkö. Turvallisuussuunnittelun johtoryhmä hyväksyy turvallisuussuunnittelun sihteeristön esityksestä nelivuotiskaudeksi laadittavan kaupungin turvallisuussuunnitelman linjaukset suhteessa sisäisen turvallisuuden ohjelmaan sekä esittää vuosittain yhteisen näkemyksensä viranomaisten ja kaupunkiorganisaation välisen turvallisuusyhteistyön toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Turvallisuussuunnittelun johtoryhmä kokoontuu kerran vuodessa. 2.2 Turvallisuussuunnittelun ja 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä toiminnan ohjausryhmä Ohjausryhmän muodostavat kaupunginjohtajan johtoryhmä, 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä -toiminnan sihteeristö ja Hyvinkään evankelisluterilaisen seurakunnan edustaja. Ohjausryhmä ohjaa turvallisuussuunnitelman laatimista ja hyväksyy lopullisen turvallisuussuunnitelman esitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. Ohjausryhmä seuraa kaupungin talousarvion, osavuosikatsausten ja muiden raporttien avulla turvallisuussuunnitelman ja vuosittaisten

4 toimintasuunnitelmien toteutumista. Ohjausryhmän vastuulla on myös ohjata turvallisuussuunnitelman ylläpitämistä ja päivittämistä nelivuotiskauden aikana. Ohjausryhmä kokoontuu osavuosikatsausten rytmissä neljän kuukauden välein, yleensä kaupungin johtoryhmän kokousten yhteydessä. 2.3 Turvallisuussuunnittelun ja 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä toiminnan sihteeristö Sihteeristön muodostavat Hyvinkään kaupungin, Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen nimeämät edustajat. Sihteeristön puheenjohtajuus kiertää kaksivuotiskausittain siten, että vuosina puheenjohtajana toimii poliisilaitoksen edustaja, vuosina pelastuslaitoksen edustaja ja vuosina kaupungin edustaja. Lisäksi sihteeristöön kuuluu kaupungin nimeämä sihteeri. Sihteeristön tehtävänä on ohjausryhmän kokousten välillä koordinoida turvallisuussuunnitelman toteutumista vuosittaisten 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä toimintasuunnitelmien kautta. Sihteeristö koordinoi myös toiminnan raportointia. Sihteeristö osaltaan valmistelee ohjausryhmässä käsiteltävät asiat. Sihteeristö vastaa kansallisesta ja kansainvälisestä Safe Community yhteistyöstä ja yhteydenpidosta eri viranomaistahoihin, mm. sisäasiainministeriöön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen. Kaupungin turvallisuustyön viestinnästä vastaa kaupungin viestintäyksikkö yhteistyössä 24 TTH ohjausryhmän kanssa. Sihteeristö kokoontuu kuukausittain. 3 Sisäisen turvallisuuden ohjelma 3.1 Sisäisen turvallisuuden määritelmä Määritelmän mukaan sisäisellä turvallisuudella tarkoitetaan sellaista yhteiskunnan olotilaa, jossa väestö voi nauttia oikeusjärjestelmän takaamista oikeuksista ja vapauksista ilman rikollisuudesta, häiriöistä, onnettomuuksista ja kansallisista tai kansainvälisistä ilmiöistä johtuvaa pelkoa tai turvattomuutta. Hallitusohjelmassa on asetettu sisäisen turvallisuuden tavoite seuraavasti: Sisäisen turvallisuuden tavoitteena on, että Suomi on Euroopan turvallisin maa, jossa ihmiset ja eri väestöryhmät kokevat yhteiskunnan yhdenvertaisena ja oikeudenmukaisena. 3.2 Valtakunnalliset linjaukset Sisäisen turvallisuuden ohjelma on hallituksen periaatepäätös, joka tehdään hallituskausittain. Ohjelmassa määritetään, miten sisäistä turvallisuutta parannetaan hallituskaudella. Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kolmannesta sisäisen turvallisuuden ohjelmasta, jonka nimi on Turvallisempi huominen. Poikkihallinnollisen valmistelun tuloksena erityisen tarkastelun kohteeksi päätettiin ottaa arjen ja asumisen turvallisuus, nuorten turvallisuuden parantaminen, alkoholista ja muista päihteistä johtuvat turvallisuusuhkat sekä rikoksen uhrin ja tekijän palvelujen kehittäminen. Ohjelmassa on kuvattu arjen turvallisuuden tilanne ja haasteet ja esitetty 64 toimenpidettä. Lisäksi ohjelmassa on esitetty tunnusluvut, joilla seurataan sisäisen turvallisuuden kehitystä. Turvallisempi huominen ohjelmassa esitetyt yläotsikkotasoiset toimenpiteet ovat: Lisätään turvallisuuden tunnetta Kehitetään ennalta ehkäisevän turvallisuustyön tuloksia mittaavia indikaattoreita ja varmistetaan kansallisten kyselytutkimusten säännöllinen toteuttaminen Varmistetaan turvallinen oppimisympäristö Parannetaan julkisten tilojen turvallisuutta ja viihtyisyyttä Varmistetaan työtään tekevien ihmisten turvallisuus Parannetaan rakennetun ympäristön turvallisuutta Lisätään liikkumisen turvallisuutta Varmistetaan nuorille turvallinen kasvuympäristö Varmistetaan turvallinen elämä iäkkäille 2

5 3 Vähennetään vakavaa väkivaltaa ja sen uhkaa Parannetaan yritystoiminnan turvallisuutta ja yritysten häiriötöntä toimintaa Vähennetään alkoholin käytöstä johtuvia turvallisuusongelmia Parannetaan rikoksen uhrin palveluja ja rikoksen tekijän tukea Ennalta ehkäistään ääriajatteluun perustuvia väkivaltaisia tekoja Varmistetaan vapaaehtoisten saatavuus turvallisuus- ja hälytystehtäviin. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa päätetyt toimenpiteet toimeenpannaan osana perustyötä. Osa päätetyistä toimenpiteistä tulee olemaan jatkossa pysyvää toimintaa. Alueellisen toimenpanon varmistamiseksi on valmisteltu alueelliset toimeenpanosuunnitelmat. Ne on valmisteltu laajassa yhteistyössä aluehallintovirastojen johdolla. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa asetetut tavoitteet ja toimenpiteet otetaan huomioon paikallisissa turvallisuussuunnitelmissa. Kolmas sisäisen turvallisuuden ohjelma Turvallisempi huominen on ladattavissa osoitteesta Alueelliset toimeenpanosuunnitelmat löytyvät osoitteesta 4 Kärkihankkeet, turvallisuustyön päätoimintalinjat Hyvinkäällä 4.1 Syrjäytymisen ja päihdehaittojen ennaltaehkäisy Ehkäisytyön toteutusta koordinoi ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön sekä lähisuhdeväkivallan ehkäisyn työryhmä. Työryhmän toimintaa ohjaavat Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön ohjelma sekä Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyn toimintaohjelma. Työryhmän toiminnan yleistavoitteena on aikaisempaa voimakkaammin omaksua asenne ja toimintatapa, jossa turvallisuustyö koetaan osaksi toimialojen olemassa olevaa toimintaa Syrjäytymisen ehkäisy puuttumalla nuorten päihteiden käyttöön Esittely Syrjäytymiseen liittyy usein päihteiden ongelmakäyttöä. Runsas päihteiden käyttö yhdessä muiden syrjäytymistä edistävien tekijöiden kanssa saattaa nopeuttaa ja kärjistää yksilön elämänhallinnan menettämistä. Syrjäytyminen vaikuttaa yksilön, hänen lähipiirinsä ja laajemmin yhteiskunnan turvallisuuteen. Nuorten alkoholinkäyttö väheni 2000-luvulla aina vuoteen 2009 asti, jolloin myönteinen kehitys pysähtyi ja itsensä tosihumalaan juovien osuus oli aiempaa korkeampi. Vuoden 2009 terveystapatutkimuksen mukaan kuukausittain tosihumalaan asti juovia oli vuotiaista pojista 22 % ja tytöistä 21 %. Alkoholin käytön merkitystä turvallisuudelle kuvaa se, että se on yleisin tekijä tapaturmien, onnettomuuksien ja väkivallan taustalla. Alkoholin käytöstä aiheutuu merkittäviä kustannuksia yhteiskunnalle. Vuonna 2009 alkoholista aiheutuneet välittömät haittakustannukset yhteiskunnalle olivat 0,8 1,0 miljardia euroa, josta noin kolmannes johtui järjestyksen ja turvallisuuden ylläpidosta. Syrjäytymisellä on selvä yhteys väkivalta- ja huumausainerikollisuuteen silloin kun rikoksen tekijäksi ryhdytään oman käytön kautta. Syrjäytyneiden nuorten määrä on vuonna 2012 julkaistun raportin mukaan kasvanut viime vuosina vain vähän. Heidän määränsä on vaihdellut 1990-luvun alun 9 % vuoden 2011 lopun noin 5 %. Syrjäytyneitä vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä Paikallistasolla Hyvinkään kaupungin kuntalaisille tuottamat laadukkaat ja monipuoliset palvelut ovat jo sellaisenaan tuottamassa hyvinvointia ja ehkäisemässä elämänhallintaan liittyviä ongelmia. Erityisesti nuoriin kohdistuvan ehkäisevän päihdetyön tueksi Hyvinkään kaupunki ja Elämäni Sankari ry ovat v tehneet yhteistyösopimuksen, jossa Elämäni Sankari ry on sitoutunut mm. toteuttamaan kohdennettua ehkäisevää päihdetyötä Hyvinkään yläkoulujen oppilaille, heidän vanhemmilleen ja yhteistyöverkostolle. Yhdistyksen toimesta toteutetaan mm. kouluterveyskyselyn kaltainen hyvinvointikysely kerran vuodessa. Vuonna 2011 kyselyyn vastasi noin 1200 oppilasta (8. luokat). Kyselyn tuloksia hyödynnetään koulu- ja luokka-astekohtaisesti. Erityisesti tuloksissa seurataan nuorten arjen hallintaan liittyviä asioita. Riskitekijöinä ovat mm. alkoholin lisääntyvä käyttö, päivärytmiä häiritsevä liiallinen netin käyttö ja liikunnan puute.

6 Tarkoitus Työryhmätyöskentelyssä huomioidaan syrjäytymisestä johtuvat turvallisuushaasteet: tunnistetaan nuorten oireilu ja/tai päihteiden käyttö mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja otetaan käyttöön tarvittavat toimenpiteet, syrjäytymistä vahvistavaan päihteiden ongelmakäyttöön puututaan, alaikäisten nuorten huumausaineiden käyttörikokseen puututaan viranomaisyhteistyöllä. Tavoite Työryhmän toimijoiden ja yhteistyötahojen kanssa kehitetään nykyisiä ja uusia toimintamalleja, esim. toimenpiteitä puuttua nuorten rattijuopumuksiin/huumaantuneena ajoon Tie selväksi -mallin mukaisesti. Laaditaan selvitys Ankkuri toimintamallin käyttöönotosta, aikataulusta ja tarvittavista resursseista Hyvinkäälläi. Toimenpiteillä ehkäistään nuorten päihteiden käyttöä sekä syrjäytymistä ja ylläpidetään turvallista kasvuympäristöä. Raportointi Osavuosikatsaus, tilinpäätös, toimintakertomus. Toimialan johtoryhmät raportoivat kuukausittain ohjausryhmälle ja sihteeristölle toteutuneista ja tulossa olevista, yleiseen turvallisuustyöhön ja tapaturmien ehkäisyyn liittyvistä toimenpiteistä ja tapahtumista. Sen lisäksi kärkihankkeen vetäjän tietoisku jokaisessa 24 TTH ohjausryhmän kokouksessa. Toimijat Nuorisoasema, kaupungin ja seurakunnan nuorisotyö, Hyvinkään-Riihimäen Ammattikoulutussäätiön Etsivä nuorisotyö ja nuorten työmylly, perusopetuksen psykososiaalinen oppilashuolto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto ja poliisi. Vastuutoimija 0-25 vuotiaiden lasten ja nuorten palveluiden johtoryhmä, Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn työryhmä (EHKÄPÄ-työryhmä) Nuorten psyykkiset ongelmat ja syrjäytyminen Esittely Nuoruusiässä psyykkiset ongelmat ovat varsin tavallisia. On arvioitu, että noin joka viides nuori kokee alakuloisuutta, ahdistusta tai liiallista ärtyneisyyttä, joka vaikuttaa häiritsevästi perhe- ja ystävyyssuhteisiin sekä koulunkäyntiin ja vapaa-ajan viettoon. Usein tunne-elämän vaikeudet ovat ohimeneviä ja nuoruusikään kuuluvia. Vanhempien tai muiden läheisten aikuisten on tämän vuoksi joskus vaikeaa hahmottaa, milloin olisi syytä lähteä hakemaan ulkopuolista apua. Masentuneisuus, aggressiivisuus, syömisongelmat, kriisi perheessä tai kouluvaikeudet ovat tavallisimpia syitä nuorisopsykiatriseen hoitoon hakeutumiseen. Avun hakeminen kannattaa aloittaa silloin, kun nuoren käyttäytyminen huolestuttaa ja käyttäytyminen muuttuu selkeästi aiemmasta ja kun muutos kestää pitkään, esimerkiksi muutaman viikon. Selkeitä syitä avunhakemiseen ovat aina itsetuhoinen käyttäytyminen ja psykoottiset oireet. Huomiota tulisi kiinnittää koulukiusaamiseen. Se voi aiheuttaa lapsille vakavia psyykkisiä ongelmia. Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan kiusaaminen jättää uhrin mieleen pysyvät jäljet, jotka säilyvät vuosikymmenten päähän. Kiusatuilla esiintyy masennuksen ja ahdistuksen lisäksi tavallista useammin myös julkisten paikkojen pelkoa. Useilla kiusaajilla taas todettiin esiintyvän antisosiaalista persoonallishäiriötä. Tarkoitus Nuoren syrjäytymistä pyritään ehkäisemään sillä, että tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa nuorten oireilu ja alkavat mielenterveyshäiriöt, niihin puututaan oikeaan aikaan ja ratkaisukeinot pyritään löytämään yhteistyössä läheisten kanssa. Lisäksi tarkoituksena on löytää keinot koulukiusaamisen vähentämiseksi. Tavoite Nuorten pahoinvoinnin vähentyminen ja syrjäytymisen estyminen. Koulukiusaamisen vähentäminen. 4

7 Raportointi Osavuosikatsaus, tilinpäätös, toimintakertomus. Toimialan johtoryhmät raportoivat kuukausittain ohjausryhmälle ja sihteeristölle toteutuneista ja tulossa olevista, yleiseen turvallisuustyöhön ja tapaturmien ehkäisyyn liittyvistä toimenpiteistä ja tapahtumista. Sen lisäksi kärkihankkeen vetäjän tietoisku jokaisessa 24 TTH ohjausryhmän kokouksessa. Toimijat Nuorisoasema, Hyvinkää-Riihimäen Ammattikoulutussäätiön Etsivä nuorisotyö, Perusopetuksen psykososiaalinen oppilashuolto, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto. Vastuutoimija 0-25 vuotiaiden lasten ja nuorten palveluiden johtoryhmä, Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön työryhmä Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö tulee saada osaksi arjen turvallisuutta Esittely Lähisuhdeväkivaltaa tiedetään esiintyvän Hyvinkäälläkin runsaasti, mutta sen tunnistaminen, puheeksi ottaminen ja tilastointi on puutteellista poislukien lastensuojeluilmoitusten kautta asiaan puuttuminen. Vain jäävuoren huippu tulee toimijoille tiedoksi. Poliisin tehtävärekisteristä käy ilmi, että vuonna 2012 poliisi on käynyt 262 kertaa sellaisella kotitehtävällä, joka on kirjattu lähisuhdeväkivalta -tarkenteella. Näistä 215:ssa tapauksessa partio oli selkeästi havainnut lähisuhdeväkivaltaa. Nainen oli uhrina 163 kertaa, mies oli uhrina 28 kertaa, lapsi 7 kertaa, veli 4 kertaa, lesbopari 2 kertaa, äiti 7 kertaa ja isä 2 kertaa. Rikosilmoituksia, joista ilmeni lähisuhdeväkivaltaa, kirjattiin vuonna 2012 yhteensä 98 kappaletta, joista pahoinpitelyrikoksia 91 ja laittomia uhkauksia 7 kappaletta. Tarkoitus Työryhmän toimijoiden yhteistyöllä kehitetään nykyisiä ja uusia toimintamalleja, joilla lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyö saadaan osaksi arjen turvallisuutta. Parantaa palveluverkkoa vastaamaan matalalla kynnyksellä avun tarpeeseen niin tekijän kuin uhrinäkökulmasta. Tavoite Jatketaan vuonna 2012 aloitettua henkilöstölle suunnattua lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koulutusohjelmaa. Hyödynnetään lähisuhdeväkivalta kyselyn (Laurean opiskelijoiden opinnäytetyö 2013) tuloksia koulutuksen ja työmenetelmien kehittämiseksi. Pyritään vähentämään lähisuhdeväkivallan uusiutumista. Luodaan tilastointityökaluja seurannan toteuttamiseksi. Raportointi Osavuosikatsaus, tilinpäätös, toimintakertomus. Toimialan johtoryhmät raportoivat kuukausittain ohjausryhmälle ja sihteeristölle toteutuneista ja tulossa olevista, yleiseen turvallisuustyöhön ja tapaturmien ehkäisyyn liittyvistä toimenpiteistä ja tapahtumista. Sen lisäksi kärkihankkeen vetäjän tietoisku jokaisessa 24 TTH ohjausryhmän kokouksessa. Toimijat Psykososiaaliset palvelut, koti- ja laitospalvelut, perheasiain neuvottelukeskus, sosiaalipalvelut, Itä- Uudenmaan poliisilaitos. Vastuutoimija Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön ja lähisuhdeväkivallan työryhmä, psykososiaaliset palvelut. 4.2 Rakennettavan ympäristön turvallisuus Liikenneturvallisuuden lisääminen Esittely Liikenneturvallisuustyötä on tehty kansallisesti jo noin 50 vuotta. Huolimatta pitkäaikaisesta työstä ja liikenneturvallisuustilastojen parantumisesta on liikenneturvallisuus edelleen ajankohtainen ja tällä saralla 5

8 on runsaasti tehtävää myös tulevaisuudessa. Liikkumisen turvallisuus koskettaa lähes jokaista hyvinkääläistä. Tarkoitus Liikenneturvallisuustyö on poikkihallinnollista ja koskettaa eri hallinnonaloja. Liikenneturvallisuus ja sen edistäminen edellyttävät yhteistyötä, josta Hyvinkäällä on perinteisesti vastannut liikenneturvallisuustyöryhmä. Tavoite Vähentää liikenneonnettomuuksia ja lisätä turvallisuuden tunnetta. Toimintatapoina ovat mm. liikenneturvallisuustilanteen seuranta sekä vuosittaiset teemahankkeet. Raportointi Osavuosikatsaus, tilinpäätös, toimintakertomus. Toimialan johtoryhmät raportoivat kuukausittain ohjausryhmälle ja sihteeristölle toteutuneista ja tulossa olevista, yleiseen turvallisuustyöhön ja tapaturmien ehkäisyyn liittyvistä toimenpiteistä ja tapahtumista. Sen lisäksi kärkihankkeen vetäjän tietoisku jokaisessa 24 TTH ohjausryhmän kokouksessa. Toimijat Tekninen keskus, Itä-Uudenmaan poliisilaitos, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Liikenneturva. Vastuutoimija Tekninen keskus Yleisen turvallisuuden parantaminen Esittely Yleisten alueiden fyysiseen turvallisuuteen (liikenneturvallisuus, esteettömyys) on kiinnitetty huomiota aluesuunnittelussa jo pitkään. Fyysinen turvallisuus onkin pääsääntöisesti ohjattu eri suunnitteluohjeilla. Sen sijaan uusimpien tutkimusten mukaan turvallisuuden tunteeseen ei voida vaikuttaa pelkästään fyysisen turvallisuuden ratkaisuin, vaan aluesuunnittelussa tulisi ottaa laajemmin huomioon ihmisen toimintaan liittyviä tekijöitä, jotta mm. sosiaalisesti tasapuoliset liikkumisen edellytykset toteutuisivat. Tarkoitus Case Hangonsilta; aluesuunnittelussa huomioidaan asemakaavoituksesta lähtien turvallisuusnäkökohdat ja hiljaiset signaalit. Tavoite Turvallisuuden parantaminen kaupungin täydennysrakentamisessa Raportointi Osavuosikatsaus, tilinpäätös, toimintakertomus. Toimialan johtoryhmät raportoivat kuukausittain ohjausryhmälle ja sihteeristölle toteutuneista ja tulossa olevista, yleiseen turvallisuustyöhön ja tapaturmien ehkäisyyn liittyvistä toimenpiteistä ja tapahtumista. Sen lisäksi kärkihankkeen vetäjän tietoisku jokaisessa 24 TTH ohjausryhmän kokouksessa. Toimijat Tekninen keskus, kaupungin eri yksiköt, suunnittelutoimistot ja asiantuntijatahot, asukkaat. Vastuutoimija Tekninen keskus Yleisötapahtumien turvallisuus Esittely Vuosittain järjestetään runsaasti yleisötapahtumia. Ohjeistamalla tapahtuman järjestäjät pystytään vaikuttamaan tapahtumien turvalliseen toteuttamiseen. Ohjeistuksessa tukeudutaan olemassa oleviin viranomaisten ohjeisiin turvallisen yleisötapahtuman järjestämiseksi. Tapahtumien avulla saadaan turvallisuusnäkökulmaa tuotua esille suurille ryhmille. 6

9 Tarkoitus Hyvinkäällä järjestettävät tapahtumat ovat turvallisia ja tapahtumien järjestäjillä on riittävä tieto tapahtuman turvallisesta järjestämisestä. Kaupungissa toimivat eri viranomaiset tekevät yhteistyötä edistääkseen tapahtumien turvallisuutta. Yleisötapahtumien yhteydessä voidaan nostaa esille turvallisuuteen liittyviä teemoja ja ennaltaehkäistä tapaturmia. Tavoite riittävän ohjeistuksen laatiminen tapahtumajärjestäjille selkeä viranomaisyhteistyö tapahtumiin liittyen Raportointi Osavuosikatsaus, tilinpäätös, toimintakertomus. Toimialan johtoryhmät raportoivat kuukausittain ohjausryhmälle ja sihteeristölle toteutuneista ja tulossa olevista, yleiseen turvallisuustyöhön ja tapaturmien ehkäisyyn liittyvistä toimenpiteistä ja tapahtumista. Sen lisäksi kärkihankkeen vetäjän tietoisku jokaisessa 24 TTH ohjausryhmän kokouksessa. Toimijat Tekninen keskus, KOVA työryhmä (koostuu liikunta-, ympäristö-, nuorisotoimen, varhaiskasvatuksen, opetuksen ja neuvolan edustajista) Vastuutoimija Tekninen keskus 4.3 Ikääntyvien ihmisten turvallisuuden parantaminen Hyvinkääläisten ikääntyvien asumisen turvallisuuden parantaminen Esittely Suomen erityisenä haasteena on väestön nopea ikääntyminen, joka näkyy ikääntyvien määrän kasvuna, muistisairauksien ja muiden pitkäaikaissairauksien yleistymisenä ja monisairaiden lukumäärän kasvuna. Ikääntyvien yli 65-vuotiaiden hyvinkääläisten määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä. Tuolloin arvioidaan vuotiaita olevan henkeä ja yli 75-vuotiaita henkeä. Ikääntyvien määrän kasvuun pyritään vastaamaan riittävillä ja monipuolisilla kunnan palveluilla. Vanhuspoliittiset linjaukset korostavat ikääntyneen toimintakyvyn parantamista, itsenäistä selviytymistä, palvelujen saumattomuutta ja monipuolisuutta, esteetöntä ympäristöä sekä uuden teknologian hyväksikäyttöä. Keskeisenä toimenpiteenä ovat henkilöstön osaamisesta ja riittävyydestä huolehtiminen sekä palvelukokonaisuuden laadun kattava seuranta ja valvonta. Vanhuspalvelulain tarkoituksena on parantaa ikääntyneen väestön hyvinvointia, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. Lisäksi on tarkoitus luoda ikääntyneille mahdollisuuksia osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja palveluiden kehittämiseen. Tarkoitus Ottaa käyttöön turvallisuutta lisäämään hyvinvointiteknologisia ratkaisuja, kehittää toimintamalleja, joilla viranomaiset yhteistyössä järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa voivat puuttua ikääntyvien turvallisuutta uhkaaviin tilanteisiin ennalta ehkäisevästi. Tavoite Vähentää ja ennalta ehkäistä ikääntyvien asumisen turvallisuuteen liittyviä riskejä. Raportointi Osavuosikatsaus, tilinpäätös, toimintakertomus. Toimialan johtoryhmät raportoivat kuukausittain ohjausryhmälle ja sihteeristölle toteutuneista ja tulossa olevista, yleiseen turvallisuustyöhön ja tapaturmien ehkäisyyn liittyvistä toimenpiteistä ja tapahtumista. Sen lisäksi kärkihankkeen vetäjän tietoisku jokaisessa 24 TTH ohjausryhmän kokouksessa. Toimijat Koti- ja laitospalvelut, terveydenhuolto, vanhustyön järjestöt, vapaaehtoistoiminta ja Hyvinkään seurakunta. 7

10 8 Vastuutoimija Koti- ja laitospalvelut Viedään käytäntöön Ikäihmisille suunnattujen palvelujen laadunkehittämisohjelmaa (WeDo-EU-ohjelma, European Partnership for the Wellbeing and Dignity of Older People) Esittely Ikäihmisille suunnattujen palvelujen laadunkehittämisohjelmassa on kehitetty opas hoidon ja huolenpidon tarpeessa olevien ikäihmisten elämänlaadun kohentamiseksi ja heille annettavien palveluiden laadun parantamiseksi. Ohjelma antaa kuvan ikäihmisille suunnattujen palvelujen nykytilanteesta ja sen avulla luodaan yhteinen visio ikääntyvien palveluista. Ohjelman avulla lisätään tietoisuutta ikäihmisten kaltoin kohtelun ennaltaehkäisemisen tarpeesta, parannetaan ikäihmisten omaa aktiivista osallistumista omien tarpeidensa ja itselleen välttämättömien palvelujen määrittämiseen. Edistetään tasa-arvoisten ja kestävien ratkaisujen kehittämistä tukemalla hyvien käytäntöjen jakamista sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Edistetään tietojen parempaa koordinointia ja jakamista sidosryhmien välillä palvelujen laadun ja tehokkuuden parantamiseksi. Kehitetään ikäihmisille suunnattujen palvelujen laatua varmistamalla tehokkuuden, kustannussäästöjen ja laadun parantamisen keskinäinen tasapaino. Tarkoitus Turvataan ikääntyneelle kulloisiinkin tarpeisiin nähden riittävästi laadukkaita ja hänen toimintakykyään tukevia palveluja, jotta hän kokisi omassa kodissaan asumisen turvalliseksi ja mielekkääksi. Tavoite Vähennetään ja ennalta ehkäistään hoidon ja huolenpidon tarpeessa olevien ikääntyvien elämänlaatua horjuttavia tekijöitä. Puututaan palvelujen laatua heikentäviin tekijöihin tehokkaalla ja oikea aikaisella kehittämistyöllä. Raportointi Osavuosikatsaus, tilinpäätös, toimintakertomus. Toimialan johtoryhmät raportoivat kuukausittain ohjausryhmälle ja sihteeristölle toteutuneista ja tulossa olevista, yleiseen turvallisuustyöhön ja tapaturmien ehkäisyyn liittyvistä toimenpiteistä ja tapahtumista. Sen lisäksi kärkihankkeen vetäjän tietoisku jokaisessa 24 TTH ohjausryhmän kokouksessa. Toimijat Koti- ja laitospalvelut, terveydenhuolto, vanhustyön järjestöt, vapaaehtoistoiminta ja Hyvinkään seurakunta. Vastuutoimija Koti- ja laitospalvelut Iäkkäiden kaatumistapaturmien ehkäisy Esittely Kaatumistapaturmat ovat merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen haaste ja ikääntyminen on yksi keskeisimpiä kaatumisille altistavista tekijöistä. Iäkkäiden tapaturmista 80 % on kaatumisia, liukastumisia ja putoamisia. Kaatumistapaturmat ovat nelinkertaistuneet viimeisen 25 vuoden aikana. Kaatuminen on myös tavallisin yli 65-vuotiaiden tapaturmaisen kuoleman syy. Tarkoitus Ikääntyville kohdennetuissa palveluissa keskitytään turvallisuustietoisuuden edistämiseen ja varhaiseen turvattomuuteen puuttumiseen. Toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota kaatumis- ja putoamistapaturmien ennaltaehkäisyyn. Tavoite Vähennetään ja ennalta ehkäistään ikääntyvien kaatumistapaturmia.

11 Raportointi Osavuosikatsaus, tilinpäätös, toimintakertomus. Toimialan johtoryhmät raportoivat kuukausittain ohjausryhmälle ja sihteeristölle toteutuneista ja tulossa olevista, yleiseen turvallisuustyöhön ja tapaturmien ehkäisyyn liittyvistä toimenpiteistä ja tapahtumista. Sen lisäksi kärkihankkeen vetäjän tietoisku jokaisessa 24 TTH ohjausryhmän kokouksessa. Toimijat Koti- ja laitospalvelut, terveydenhuolto, tekninen keskus. Vastuutoimija Koti- ja laitospalvelut. 4.4 Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ennaltaehkäisy Lasten- ja nuorten kodin- ja vapaa-ajan turvallisuuden lisääminen Esittely Suomessa tapahtuu paljon tapaturmia kotona ja kodin lähiympäristössä. Kotiympäristössä tapahtuu noin kolmannes tapaturmista ja niiden määrä on lähes kaksinkertaistunut viimeisten 25 vuoden aikana. Alle kouluikäisille lapsille tapahtuu eniten tapaturmia kotona. Kouluikäisten tapaturmat tapahtuvat yleisimmin vapaa-ajan ympäristössä. Lasten kuolemaan johtavien tapaturmien määrä on laskenut merkittävästi ennaltaehkäisevän toiminnan ansiosta. Tarkoitus Lasten uimataidon turvaaminen uimakoulujen ja koululaisten uimaopetuksen avulla. Neuvolatoiminnan kautta vaikutetaan pienten lasten turvallisuuteen kotona (ensikäynnit, ikävuosiohjeet). Koulun ja päiväkodin kautta vaikutetaan lasten turvallisuuteen Wilman ja Muksunetin kautta tiedottamalla teemoittain 4 kertaa vuodessa. Tavoite Vähentää lasten- ja nuorten kodin- ja vapaa-ajan tapaturmia. Raportointi Osavuosikatsaus, tilinpäätös, toimintakertomus. Toimialan johtoryhmät raportoivat kuukausittain ohjausryhmälle ja sihteeristölle toteutuneista ja tulossa olevista, yleiseen turvallisuustyöhön ja tapaturmien ehkäisyyn liittyvistä toimenpiteistä ja tapahtumista. Sen lisäksi kärkihankkeen vetäjän tietoisku jokaisessa 24 TTH ohjausryhmän kokouksessa. Toimijat Liikuntapalvelut, neuvolat, varhaiskasvatus, koti- ja vapaa-ajan tapaturmatyöryhmä ja opetuspalvelut. Vastuutoimija Koti- ja vapaa-ajan tapaturmatyöryhmä Liikunta luo terveyttä ja turvallisuutta Esittely Liikunnan terveyshyödyt ovat kiistattomat. Pysyäkseen terveenä ja hyvinvoivana ihminen tarvitsee liikuntaa. Mutta liikuntaharrastuksessa piilee myös riskinsä: Suomessa syntyy vuosittain lähes liikuntavammaa. Tästä johtuen Hyvinkäällä halutaan kiinnittää erityistä huomiota liikuntaolosuhteiden turvallisuuteen. Hyvinkäällä on laaja ja monipuolinen liikuntapalvelujen verkosto, joka tarjoaa liikuntapaikkoja ja - mahdollisuuksia monipuolisesti eri-ikäisille kuntalaisille. Liikuntapaikkojen käyttöaste on erittäin korkea. Tarkoitus Hyvinkään liikuntapaikat ovat käyttäjälle turvallisia niin, että olosuhteista johtuvia tapaturmia ei tapahdu. Järjestetyn toiminnan avulla saadaan mahdollisimman moni kuntalainen ylläpitämään ja parantamaan terveyttään. Liikunta luo terveyttä terveys turvallisuutta. Verkossa tiedottamista kuntalaisille tehostetaan. 9

12 Tavoite Luodaan ja ylläpidetään turvalliset ja monipuoliset mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen kaikenikäisille kuntalaisille. Mahdollistamalla liikuntaharrastus tuetaan terveyttä ja sitä kautta turvallisuutta. Monipuolinen liikunta pitää sisällään turvallisten liikuntapaikkojen rakentamisen ja järjestetyn liikuntatoiminnan. ulkoilureittiohjelma lähiliikuntapaikkasuunnitelma latujen gps -paikanninjärjestelmä latukoneisiin terveysliikunnan toimintamalli nettisivujen päivittäminen liikuntapaikkojen kunnossapidon palvelusopimus ulkoilu-alueiden pelastusjärjestelmä liittyen gps -paikannukseen Raportointi Osavuosikatsaus, tilinpäätös, toimintakertomus. Toimialan johtoryhmät raportoivat kuukausittain ohjausryhmälle ja sihteeristölle toteutuneista ja tulossa olevista, yleiseen turvallisuustyöhön ja tapaturmien ehkäisyyn liittyvistä toimenpiteistä ja tapahtumista. Sen lisäksi kärkihankkeen vetäjän tietoisku jokaisessa 24 TTH ohjausryhmän kokouksessa. Toimijat Liikuntapalvelut, Tekninen palvelukeskus, seurat ja yhdistykset. Vastuutoimija Liikuntapalvelut, Tekninen palvelukeskus Kodin turvallisuutta lisäävät toimenpiteet Esittely Tapaturmat ovat merkittävä kansanterveys- ja turvallisuusongelma. Vammojen ja myrkytysten hoidosta aiheutuu toiseksi eniten hoitojaksoja erikoissairaanhoidossa ja neljänneksi eniten perusterveydenhuollon laitoshoidossa. Tapaturmat ovat neljänneksi yleisin kuolinsyy. Vuosittain noin 2800 suomalaista kuolee tapaturmaisesti. Tapaturmakuolemista lähes 90 prosenttia ja vammaan johtavista tapaturmista yli 70 prosenttia tapahtuu kotona ja vapaa-ajalla. Yleisin tapaturmatyyppi ovat kaatumiset ja putoamiset. Kolmannes kuolemaan johtaneista tapaturmista sattuu alkoholin vaikutuksen alaisena. Tarkoitus Lisätään paikallista tietoisuutta STM:n Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelmasta vuosille ja ohjelman esittämistä toimenpiteistä. Osassa esitetyistä toimenpiteistä on kunnat mainittu yhtenä vastuutahona. Tavoite järjestää tapahtumia, joiden teemana on tapaturmien ennaltaehkäisy hyödyntää olemassa olevia välineitä ja toimintamalleja turvallisuuden lisäämiseksi kotiympäristössä tarvittaessa kehittää ja tuottaa välineitä ja toimintamalleja, jotka lisäävät turvallisuutta kotiympäristössä Raportointi Osavuosikatsaus, tilinpäätös, toimintakertomus. Toimialan johtoryhmät raportoivat kuukausittain ohjausryhmälle ja sihteeristölle toteutuneista ja tulossa olevista, yleiseen turvallisuustyöhön ja tapaturmien ehkäisyyn liittyvistä toimenpiteistä ja tapahtumista. Sen lisäksi kärkihankkeen vetäjän tietoisku jokaisessa 24 TTH ohjausryhmän kokouksessa. Toimijat KOVA työryhmä (koostuu liikunta-, ympäristö-, nuorisotoimen, varhaiskasvatuksen, opetuksen ja neuvolan edustajista), asiantuntijafoorumi Vastuutoimija Koti- ja vapaa-ajan tapaturmatyöryhmä 10

13 Asiantuntijafoorumi Kuntalaisten osallistaminen arjen lähiturvallisuuteen Esittely Kuntalaisaktiivisuuden ja osallistamisen lähtökohtana on ajankohtaisten turvallisuusasioiden esille tuominen ja asennemyönteisyys. Asiantuntijafoorumin kautta kuntalaisille tarjotaan ns. matalan kynnyksen tapoja osallistua oman lähiympäristön turvallisuussuunnitteluun ja toteuttamiseen. Asiantuntijafoorumin sidosryhmien yhteyshenkilöt kokoontuvat pohtimaan turvallisuusasioita ja tuovat esille lähiturvallisuuteen liittyviä parannusehdotuksia. Foorumilla on mahdollisuus järjestää turvallisuuteen liittyviä tapahtumia ja koulutuksia. Facebook-sivuston käyttäminen ja mainostaminen. Tavoitteena on parantaa kuntalaisten mahdollisuutta vaikuttaa lähiturvallisuuteen ja tuoda esille turvallisuusideoita sähköisesti. 24 TTH:n logo on näkyvissä kaupungin kotisivulla. Facebook on reaaliaikainen ja helppo tapa tuoda esille omaan lähiturvallisuuteen liittyviä akuutteja ehdotuksia ja ideoita. Keskustelu 24 TTH:n sivustolla voi liittyä mm. liikenne-, kodin tai vapaa-ajan turvallisuuteen. Tarkoitus Parantaa kuntalaisten mahdollisuutta vaikuttaa lähiturvallisuuteen ja tuoda esille turvallisuusideoita sekä sidosryhmien että Facebookin kautta. Kantavat ehdotukset ja kilpailuideat välitetään ohjausryhmään. Tavoite Tavoitteena on kuntalaisten äänen kuuluminen sekä ideointien eteenpäin vieminen toteutuksen tasolle. Raportointi Osavuosikatsaus, tilinpäätös, toimintakertomus. Toimialan johtoryhmät raportoivat kuukausittain ohjausryhmälle ja sihteeristölle toteutuneista ja tulossa olevista, yleiseen turvallisuustyöhön ja tapaturmien ehkäisyyn liittyvistä toimenpiteistä ja tapahtumista. Sen lisäksi kärkihankkeen vetäjän tietoisku jokaisessa 24 TTH ohjausryhmän kokouksessa. Toimijat Asiantuntijafoorumi, sidosryhmät (Kyläasiain neuvottelukunta, vanhusneuvosto, nuorisoparlamentti, Hyvinkään yrittäjät, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Hyvinkään seurakunta, Suomen Punainen Risti) Vastuutoimija Asiantuntijafoorumi Lasten ja nuorten turvallisuusajattelun kehittäminen Esittely Lasten ja nuorten turvallisuusajattelun kehittäminen luo pohjaa tulevaisuuden turvallisuuskäyttäytymiselle. Varhaisen myönteisen ajattelumallin synnyttämisellä on laajat vaikutukset. Lasten ja nuorten toimintapiirissä myötäeläminen, harrastuksiin ohjaaminen ja esimerkin antaminen vahvistavat turvallisuuden tahtotilaa ja oman vastuun ottamisen tärkeyttä lähiympäristöstä. Turvallisuusajattelun esille tuominen tapahtuu tulevina vuosina perustyöhön sisältyen, eri tapahtumien yhteydessä sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan kautta. Ideoidaan ja toteutetaan ala-asteikäisille suunnattua turvallisuusaiheista kerhotoimintaa mahdollisuuksien mukaan yhteistyötahojen kanssa. Tarkoitus Hyvinkääläisten lasten ja nuorten aktivoiminen turvallisuusajatteluun; Minä Itse turvallisuustoimijana omassa lähiympäristössäni. Tavoite Kaikki kouluikäiset hyvinkääläiset nuoret pohtivat oman lähipiirinsä turvallisuusasioita.

14 Raportointi Osavuosikatsaus, tilinpäätös, toimintakertomus. Toimialan johtoryhmät raportoivat kuukausittain ohjausryhmälle ja sihteeristölle toteutuneista ja tulossa olevista, yleiseen turvallisuustyöhön ja tapaturmien ehkäisyyn liittyvistä toimenpiteistä ja tapahtumista. Sen lisäksi kärkihankkeen vetäjän tietoisku jokaisessa 24 TTH ohjausryhmän kokouksessa. Toimijat Asiantuntijafoorumi, sivistystoimi. Vastuutoimija Asiantuntijafoorumi Tapaturmien ennaltaehkäisy omassa lähiympäristössä Esittely Suomessa tapaturmissa menehtyy vuosittain noin 3000 ihmistä. Sukupuolten väliset erot ovat suuria sekä tapaturmakuolleisuudessa että lievemmissä tapaturmissa; miehet päätyvät useammin tapaturmiin kuin naiset. Tulot ja sosioekonomiset erot ovat myös merkittäviä taustatekijöitä; Suomessa tapaturmat ovat yleisimpiä alempiin sosioekonomisiin ryhmiin kuuluvien keskuudessa. Tapaturmat ovat myös yleisimpiä niillä erityisryhmillä, joihin kuuluvilla ilmenee rajoitteita fyysisessä selviytymisessä tai harkinta- tai ymmärryskyvyssä. Merkittävä taustatekijä tapaturmissa on alkoholi tai päihdyttävä aine. Erilaisissa ympäristöissä sattuvia tapaturmia ovat esimerkiksi koti- ja liikuntatapaturma, muu vapaa-ajan tapaturma, liikenne- ja työtapaturma. Tapaturmatilanne voi olla esimerkiksi kaatuminen, liukastuminen, hukkuminen, palokuolema tai -vamma, tukehtuminen, paleltuminen tai myrkytys. Tapaturmien yhteydessä ihminen menehtyy, loukkaantuu vakavasti tai saa lievemmän vamman. Tapaturmien välttämiseen pyritään erilaisilla tapaturmien ehkäisyn toimenpiteillä ja valistuksella. Kansallista Tapaturmapäivää vietetään vuosittain. Tapahtumassa kiinnitetään kuntalaisten huomio tapaturmariskeihin ja onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn. Tapaturmapäivästä luodaan toiminnallinen tapahtuma yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Tarkoitus Tapaturmien ennaltaehkäisy omassa lähiympäristössä. Tavoite Kuntalaiset saavat ammattilaisilta infoa tapaturma-asioista. Tavoitteena on kuntalaisten aktivoiminen ennaltaehkäisevään turvallisuusajatteluun. Raportointi Osavuosikatsaus, tilinpäätös, toimintakertomus. Toimialan johtoryhmät raportoivat kuukausittain ohjausryhmälle ja sihteeristölle toteutuneista ja tulossa olevista, yleiseen turvallisuustyöhön ja tapaturmien ehkäisyyn liittyvistä toimenpiteistä ja tapahtumista. Sen lisäksi kärkihankkeen vetäjän tietoisku jokaisessa 24 TTH ohjausryhmän kokouksessa. Toimijat Asiantuntijafoorumi, Koti- ja vapaa-ajan tapaturmatyöryhmä, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos, Itä- Uudenmaan poliisilaitos, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos (THL), yritykset ja yhdistykset. Vastuutoimija Asiantuntijafoorumi Kylien turvallisuussuunnitelmat Esittely Hyvinkään kaupunki toteutti yhdessä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan poliisilaitoksen, Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry:n ja Länsi-Uudenmaan kylät ry:n kanssa vuonna 2012 projektin, jonka lopputuotoksena oli kylän tai kaupunginosan turvallisuussuunnitelma. Projekti aloitettiin huhtikuussa ja sen päätöstilaisuus oli joulukuussa. Projektiin lähtivät mukaan kyläyhdistyksistä Kaukas, Kytäjä, Noppo ja Palopuro sekä asukasyhdistyksistä Rääkänpää. Kyläyhdistysten ja asukasyhdistyksen aktiivisimmat jäsenet työstivät turvallisuussuunnitelmia työpajoissa. Syksyllä lähes valmiit turvallisuus- 12

15 suunnitelmat esiteltiin asukasilloissa. Asukasiltoihin osallistuivat myös kaupungin ja viranomaisten edustajat osallistuakseen keskusteluun ja vastatakseen mahdollisiin kysymyksiin. Myös EMO ry:n ja Länsi- Uudenmaan kylät ry:n edustajat olivat asukasilloissa mukana. Päätöstilaisuuden juhlapuhujana oli sisäministeri Päivi Räsänen. Laaditut turvallisuussuunnitelmat käsittelevät parantamistarpeita esimerkiksi kevyen liikenteen turvallisuuden, väylien valaistuksen ja kylätalon pelastussuunnitelman osalta. Suunnitelmissa määritellään mahdollisuuksien mukaan vastuutahot ja tavoiteaikataulu. Turvallisuussuunnitelmat on tarkoitus päivittää vuosittain ja käsitellä kylä- ja asukaskokouksissa. Kylien ja kaupunginosan turvallisuussuunnitelmat täydentävät oivallisesti kaupungin turvallisuussuunnitelmaa, jossa ei voida mennä vastaavalla tasolla konkreettisiin yksityiskohtiin. Laaditut turvallisuussuunnitelmat ovat kaupungin turvallisuussuunnitelman liitteinä. Kaupunki käy jatkossakin muiden halukkaiden kylien ja asukasyhdistysten kanssa vuoropuhelua alueen turvallisuudesta. Tarkoitus Tapaturmien ennaltaehkäisy omassa lähiympäristössä. Raportointi Osavuosikatsaus, tilinpäätös, toimintakertomus. Toimialan johtoryhmät raportoivat kuukausittain ohjausryhmälle ja sihteeristölle toteutuneista ja tulossa olevista, yleiseen turvallisuustyöhön ja tapaturmien ehkäisyyn liittyvistä toimenpiteistä ja tapahtumista. Sen lisäksi kärkihankkeen vetäjän tietoisku jokaisessa 24 TTH ohjausryhmän kokouksessa. Toimijat Kylä- ja asukasyhdistykset yhteistyössä kaupungin ja viranomaistahojen kanssa. Vastuutoimija Kylä- ja asukasyhdistykset. 5 Turvallisuussuunnitelman hyväksyminen, toimeenpano ja raportointi Turvallisuussuunnitelman linjaukset käsitellään turvallisuussuunnittelun johtoryhmässä. Esittely tapahtuu sihteeristön toimesta. Tässä vaiheessa tarkistetaan, että suunnitelman linjaukset noudattavat voimassa olevan sisäisen turvallisuuden ohjelman linjauksia ja paikallistasolla vastaavat viranomaisten näkemyksiä toteutettavan turvallisuustyön painopistealueista. Turvallisuussuunnitelma käsitellään ensin kaupunginjohtajan johtoryhmän ja sihteeristön muodostamassa ohjausryhmässä. Ohjausryhmän käsittelyn jälkeen turvallisuussuunnitelma viedään kaupunginhallitukseen ja edelleen kaupunginvaltuustoon. Hyväksytty, nelivuotiskaudeksi laadittu turvallisuussuunnitelma on strategiatason kuvaus Hyvinkäällä tehtävästä turvallisuustyöstä. Konkreettiset toimenpiteet kullekin kalenterivuodelle esitellään toimintasuunnitelmassa ja siihen liittyvässä vuosikellossa. Merkittävimmät toimenpiteet merkitsevät sitovia tavoitteita ja sisällytetään kaupungin talousarvioon. Sihteeristö seuraa kuukausiraportoinnin avulla toimintasuunnitelman toteutumista. Ohjausryhmässä toimintasuunnitelman toteutumista seurataan osavuosikatsausten rytmissä neljän kuukauden välein. Esittelijöinä toimivat toimialajohtajat ja sihteeristö. Sihteeristö laatii vuosittain 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä toimintakertomuksen, joka käsitellään ohjausryhmässä. Tämän jälkeen toimintakertomus viedään kaupunginhallitukseen ja edelleen kaupunginvaltuustoon. 13

16 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä organisaatio Turvallisuussuunnitelma Johtoryhmä Ohjausryhmä Jory, pelastuslaitos, poliisilaitos, seurakunta Kaupunginvaltuusto kaupunginhallitus ja lautakunnat Perusturva Sivistystoimi Tekniikka ja ympäristö Keskushallinto Kuntalaisfoorumi Vanhusneuvosto, SPR Kyläasiain neuvottelukunta Nuorisoparlamentti, ym. Liikenneturvallisuustyöryhmä ja Askel-työryhmä Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö sekä lähisuhdeväkivallan ehkäisyn työryhmä Kodin ja vapaa-ajan tapaturmien ennaltaehkäisyryhmä 0-25-vuotiaiden palvelut, Nuorten ohjaus ja palveluverkosto NOP, Nuorisopalvelut Nupa / nuorten työpajatoiminta Hope Ikäihmisten hyvinvointityöryhmä (WeDo, tapaturmien ehkäisy, Kotona kokonainen elämä) Lasten ja nuorten kova ja tapaturmien ehkäisytyöryhmä Liikunta tuo terveyttä ja turvallisuutta -työryhmä Safe Community (kansainvälinen ja kansallinen turvallisuustyön verkosto, tapaturmien tilastointi)

17 TURVALLISUUSSUUNNITELMA KAUKAS: KOULUTIEN TURVALLISUUS Asia Nykytila/uhka Tavoitteet/toimenpiteet Vastuutaho(t) Aikataulu Kaukasten koulun pihaalueen Kaupungilla suunnitelmat jo Toteutetaan Kaupunki/ tilapalvelu ohjelmassa 2013 liikenne. tehtyinä, toteutus puuttuu. Kaukastentien turvallisuus lapsille. Aloite 2012 Kaukastentien valaistus koululle asti huono. Taimelantien ja Alimyllyntien risteys pimeä. Kellokoskentie vaarallinen koululaisille. Olemattomat pientareet. Ei hidasteita tai liikenteenjakajia Kaukastentiellä. Palaneita polttimoita ei vaihdeta riittävästi. Koululaisilla pimeä tie. Valaisintolpat huonokuntoisia (Jokipadontie, Vanuntie). Näkyväisyys huono. Vilkas liikenne ja pimeä tie Hidaste tai pyörätie Asukasyhdistyksen aloite toteutus; kaupungin tekninen keskus/ ELY keskus Säännöllinen huolto. Myllykyläntien neljän tien risteyksestä koululle päin katuvalojen jatkaminen. Valaisintolppien korjaus/uusiminen. Liikennepeili/ pusikon raivaus Katuvalaistus, koulukuljetukset Kaupungin tekninen keskus katuvalaistussuunnitelman mukaisesti Ilmoitukset toimimattomista lampuista Kaupungin tekninen keskus/ maanomistajat Uudenkylän oppilaat jo nyt koulukuljetus oppilaita? saneeraus 2016 mennessä 2013 Puuttuva bussipysäkki Kaukastentie/Vanuntie. Kaukastentien ja Vanuntien risteys vaarallinen kävelijöille. Kaukastentien pyörätien isot railot asfalttipäällysteessä. Hiekoitus bussia odotellaan risteysalueella bussi pysähtyy osin poikittain Vanuntielle Koulumatkat suksilla ja kelkalla estyvät Kunnon levike + katos. Asukasyhdistyksen aloite Toteutus; tekninen keskus/ ELY keskus Suojatie / T risteys Tekninen keskus / tiehallinto aloite 2012 Paikattava ELY keskus osin toteutettu/ toivotaan jatkuvaa hoitoa tarpeen mukaan ja vain Tekninen keskus/ tiemestari/ aloite talvi toiseen reunaan tietä ELY keskus/ Kaukasten Kaukastentie Alimyllyntie lkoulun Taimelantie Myllykyläntie vanhempanyhdistyksen aloite

18 TURVALLISUUSSUUNNITELMA KAUKAS: LIIKENNE Asia Nykytila/uhka Tavoitteet/toimenpiteet Vastuutaho(t) Aikataulu Kovaa ajavat bussit. Kuljettajien koulutus. Hidasteet. Liikennöitsijä Kaupunki/ tekninen keskus heti Aloite 2012 toteutus 2013 Liikenne Koskenmaantiellä ja Myllykyläntiellä Alennus 50/60 km/h. tiehallinto/liikenneinsinööri toteutettu Myllykyläntien osalta nopeusrajoitus 80 km/h. Talviliikenne Teiden auraus heikkoa/hidasta aamuisin. Talvikunnossapito paremmaksi. Tiemestari/Urakoitsija/YIT talvi Hevoset. Liikennemerkki hevosia Koskenmaantie/25 tien risteys. Asukasyhdistyksen aloite Tiekunta/ELY keskus 2013

19 TURVALLISUUSSUUNNITELMA KAUKAS: YMPÄRISTÖ Asia Nykytila/uhka Tavoitteet/toimenpiteet Vastuutaho(t) Aikataulu Louhoshanke Tapionkalliolla. Raskaan liikenteen Lupa evätään Ympäristölautakunta 2013 lisääntyminen pöly/meluhaitat Vesikaivot louhosalueen lähellä jätteiden kasaaminen tienvarsille Säännöllinen jätelava. Ongelmajäteauto kerran vuodessa Yritysten jätteet/päästöt. Uhka jokivedelle ja kaivoille. Tarkka ympäristöuhkien kartoitus, kun lupia myönnetään. Kiinteistöjen jätevedet Junninkallion louhoksen täyttö/maisemointi Kuusakosken toimipiste Katuvalot palavat päivällä. Uhka pohjavesille ja joen puhtaudella Maxit oy haluaa täyttää louhoksen legaharkonpaloilla Hakekasat paloturvallisuusriski. Katuvalot sammuvat liian aikaisin. Asianmukainen jätevesien käsittely/kaupungin jätevesisuunnitelman toteuttaminen käytetään puhtaita maaaineksia Katuvalot klo 24 asti toimivat hämäräkytkimet estämään päiväaikainen valaistus Roskaantumisesta ilmoitus Hyvinkään kaupungin ympäristökeskukselle Tekninen keskus kiertokapula ELY keskus/ Etelä Suomen AVI/ kaupungin ympäristökeskus Kiinteistön omistajat/ Hyvinkään vesi Hyvinkään kaupungin ympäristökeskus Kuusakoski Oy/Etelä Suomen AVI Tekninen keskus alusta

20 TURVALLISUUSSUUNNITELMA KAUKAS: KYLÄTURVALLISUUS Asia Nykytila/uhka Tavoitteet/toimenpiteet Vastuutaho(t) Aikataulu Sähköverkon runkolinjan Sähkökatkot. Maakaapelit. Sähkölaitokset turvaaminen. Linjojen perkaus. Häiriökäyttäytyminen. Päihteitä ja kaahailua. Valvonnan lisäys. Kyläläiset/poliisi Poliisin reagointi. Jokiturvallisuus/ uimaranta Pelastusrengas Palolaitos/tekninen keskus kesä 2013 lemmensillalle ja uimarannalle Palvelutalon tien ja pihan pimeys talvella, pk piha. Valaistuksen lisäys Kiinteistöyhtiö/ kaupungin tekninen keskus Kotibileet muuttuvat hallitsemattomiksi Ympäristön infoaminen suurista juhlista. Yhteinen kontrolli. Uimaranta Häiriökäyttäytyminen kamerailmoittelu Asukasyhdistys kesä 2013 Ns. taulukauppiaat, murtovarkaat. Yhteinen kontrolli. Viranomaisilmoitus. Ovet lukkoon.

21 TURVALLISUUSSUUNNITELMA KAUKAS: JOKIPADON ALUE Asia Nykytila/uhka Tavoitteet/toimenpiteet Vastuutaho(t) Aikataulu Jokipadon sillan kunto. Betonisilta + kaiteet. Tukia. Kaukaskiinteistöt Jokipadontien kaiteet. putoavat tieltä kaiteet kuntoon tiekunta Jokipadontien varrella puita luokillaan. Puiden kaataminen kokonaan Kaukas kiinteistöt TURVALLISUUSSUUNNITELMA KAUKAS: JUHLATALO Asia Nykytila/uhka Tavoitteet/toimenpiteet Vastuutaho(t) Aikataulu Juhlatalon pelastussuunnitelma. Pelastussuunnitelma on päivitetty 2012 Pelastussuunnitelman päivitys säännöllisesti Tilavaraamo/palvelu yhteistyössä asukasyhdistyksen kanssa Juhlatalon paloturvallisuus. Sammuttimien tarkistus säännöllisesti Tilapalvelu.

22 1 TURVALLISUUSSUUNNITELMA KYTÄJÄ: LIIKENNE Asia Nykytila/uhka Tavoitteet/toimenpiteet Vastuutaho(t) Aikataulu Kevyenliikenteenväylät Kevyen liikenteen väyliä on vain osassa Kytäjäntietä. Kesäisin paljon pyöräilijöitä liikkeellä Kytäjällä. Rakennetaan Kytäjäntielle ja Palkkisillantielle kevyenliikenteenväylä kaupungista saakka. ELY keskus, Hyvinkään kaupunki 1 5 vuotta Ajonopeudet Kytäjäntie koko mitaltaan mutkainen. Kesäisin runsaasti liikennettä golfajan vuoksi (40000 golfaajaa n 5 kk:n aikana) Valvonta. Ohjeistus. Rajoitusalueiden valvonta. Hidasteet esim. kioskin kohdalle. Nopeusnäytöt Poliisi Hyvinkään kaupunki ELY keskus Alle 1 vuosi Rekkaliikenne Valaistus Tietoliikenne: puhelinyhteydet Tietoliikenne: nettiyhteydet Hirvieläimet Teiden kunto Ympäri vuoden paljon rekkaliikennettä Risteysalueet pimeitä ja vaarallisia mm. Suopellontie Kytäjäntie. Katvealueet esim. Hirvijärvi, Patoja, Suopelto: gsm verkko toimii huonosti Nettiyhteydet toimivat huonosti Kytäjän reunaalueilla Hirviä ja peuroja on runsaasti, kolarivaara Routavaurioita teissä, teiden reunat huonossa kunnossa, onnettomuusvaara Kevyenliikenteenväylä Opastus. Valvonta. Poliisi ELY keskus Hyvinkään kaupunki Alle 1 vuosi Katuvalot risteysalueille ELY keskus 1 5 vuotta Lisää mastoja Operaattorit (Sonera) 1 5 vuotta Lisää mastoja Operaattorit (Sonera) 1 5 vuotta Varoitusmerkit teiden varteen Teiden korjaus ja routavaurioiden paikkaus nopeasti keväisin ELY keskus ELY keskus 1 5 vuotta Alle 1 vuosi

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus

Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Oulun poliisilaitoksen neuvottelukunta Kunnallisen turvallisuussuunnittelun tavoitteet ja toteutus Erityisrikostorjuntasektorin johtaja, rikosylikomisario Antero Aulakoski 1 Turvallisuus on osa hyvinvointia

Lisätiedot

Kuntamarkkinat 11.9.2013

Kuntamarkkinat 11.9.2013 Kuntamarkkinat 11.9.2013 Järvenpään kaupungin turvallisuussuunnitelma Erkki Kukkonen kaupunginjohtaja LÄHTÖKOHTIA JÄRVENPÄÄN TURVALLISUUSSUUNNITTELULLE - Syrjäytyminen on sisäisen turvallisuuden keskeisin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä Kontiolahti 7.5.2013 Turvallisuus on yhteinen etumme Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 7.5.2013 1 KAMU kaikki mukaan

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus

Sisäinen turvallisuus Sisäinen turvallisuus Alkoholi ja väkivalta seminaari Tampere 2.10.2013 Ari Evwaraye Sisäministeriö 8.10.2013 Sisäisen turvallisuuden ohjelmat arjen turvallisuutta 8.10.2013 2 Sisäisen turvallisuuden tavoite

Lisätiedot

24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä Annika Kokko, tammikuu 2013

24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä Annika Kokko, tammikuu 2013 24 Turvallista Tuntia Hyvinkäällä Annika Kokko, tammikuu 2013 Safe Community - taustaa Verkoston on perustanut Maailmaan terveysjärjestö WHO WHO:n tunnustamia turvallisia kuntia on nyt yhteensä 299 Toiminnan

Lisätiedot

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa?

Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Onko harvaan asutuilla seuduilla sijaa sisäisen turvallisuuden ohjelmassa? Valtakunnallinen harvaan asuttujen alueiden turvallisuusseminaari Mikkeli 29.1.2013 Ari Evwaraye Sisäministeriö 29.1.2013 Sisäisen

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus Alkoholi ja väkivalta -seminaari. Turku, ylitarkastaja Ari Evwaraye

Sisäinen turvallisuus Alkoholi ja väkivalta -seminaari. Turku, ylitarkastaja Ari Evwaraye Sisäinen turvallisuus Alkoholi ja väkivalta -seminaari Turku, 22.1.2014 ylitarkastaja Ari Evwaraye Sisäisen turvallisuuden ohjelmat arjen turvallisuutta 2 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki

Lisätiedot

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.

OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ. Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5. OPPILAITOSTEN TURVALLISUUS OSANA LAPIN SISÄISEN TURVALLISUUDEN YHTEISTYÖTÄ Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto 13.5.2013 Lapin aluehallintovirasto Seppo Lehto 15.5.2013 1 SISÄISEN TURVALLISUUDEN OHJELMAN

Lisätiedot

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki

Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki Turvallisuuden toimenpideohjelma, Loviisan kaupunki 2015-2017 Hyvinvointiohjausryhmä ja -työryhmä [Valitse pvm.] Kohde-ryh mä Kunnan asukkaat Lapset ja nuoret Tavoite Toimenpide Vastuutaho Aikataulu Seuranta

Lisätiedot

Kaikki mukaan turvallisuustyöhön. Tavoitekortit turvallisuustilanteen kehittämiseksi

Kaikki mukaan turvallisuustyöhön. Tavoitekortit turvallisuustilanteen kehittämiseksi Kaikki mukaan turvallisuustyöhön Tavoitekortit turvallisuustilanteen kehittämiseksi Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma 2012 21.9.2012 1 Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden alueellinen

Lisätiedot

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö

Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta. Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö Ajankohtaista sisäisestä turvallisuudesta Hamina 18.4.2013 Kia Vertio Sisäasiainministeriö 17.4.2013 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelma 20.6.2011 Suomi on Euroopan

Lisätiedot

Tapaturmia torjumaan - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014-2020

Tapaturmia torjumaan - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014-2020 Tapaturmia torjumaan - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014-2020 Turvallisuussuunnitteluseminaari Kotka 26.11.2013 Merja Söderholm, STM Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn kansalliset suuntaviivat ja paikallinen toteutus Helena Ewalds 10.3.2011 04.04.2012 Esityksen nimi / Tekijä 1 Väkivallan ennaltaehkäisy edellyttää 1. tietoa väkivaltailmiöstä

Lisätiedot

Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana

Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana Sisäinen turvallisuus maakunnan strategisena voimavarana Ari Evwaraye Sisäministeriö Alueiden uudistumisen neuvottelukunta 17.11.2017 (Valtioneuvoston periaatepäätös 5.10.2107) 10.11.2017 2 Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

12 miljoonaa euroa pois liukastumisista - Vantaan kaupungin turvallisuussuunnitelma -

12 miljoonaa euroa pois liukastumisista - Vantaan kaupungin turvallisuussuunnitelma - 12 miljoonaa euroa pois liukastumisista - Vantaan kaupungin turvallisuussuunnitelma - 10.11.2011 Kalle Eklund Koulutuspäällikkö Pysy pystyssä seminaari Keski-Uudenmaan pelastustoimialue Osakaskuntia 8

Lisätiedot

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja

Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja Alueellinen ja paikallinen hyvinvointi- ja turvallisuustyö Lapin maaseutufoorumi 21.2.2012 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 22.2.2012 1 Ensimmäisestä ohjelmasta kolmanteen Arjen turvaa

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016

Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016 Karkkilan kaupungin turvallisuussuunnitelma 2015 2016 Sisällys 1 Taustaa... 3 1.1 Valtioneuvoston periaatepäätös sisäisen turvallisuuden ohjelmasta... 3 1.2 Turvallisuussuunnitelman laatiminen Laurea-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM

Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma. Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Tulevaisuuden tärkeät asiat STM:n näkökulma Joensuu 16.-17.2.2011 Merja Söderholm, STM Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 - Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia 1. Hyvinvoinnille vahva perusta Terveys

Lisätiedot

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina

EK-ARTU. Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma. Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina EK-ARTU Etelä-Kymenlaakson kuntien turvallisuussuunnitelma Safe Community seminaari 18.4.2013 Hamina KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 18.4.2013 1 EK-ARTU-HANKE Etelä-Kymenlaakson kunnat Hamina,

Lisätiedot

ALKOHOLI, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALTA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TUNNISTAMISEN JA PUUTTUMISEN YMPÄRISTÖNÄ

ALKOHOLI, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALTA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TUNNISTAMISEN JA PUUTTUMISEN YMPÄRISTÖNÄ ALKOHOLI, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALTA LAPSIPERHEIDEN PALVELUT TUNNISTAMISEN JA PUUTTUMISEN YMPÄRISTÖNÄ HUOLEN HERÄÄMINEN, PERHE- JA PARISUHDEVÄKIVALLAN TUNNISTAMINEN, Tilaisuuden avaus Kouvola 2.4.2014

Lisätiedot

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan!

Liity mukaan. Liity siis mukaan! EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Liity mukaan EU:n laajuiseen WeDOkumppanuusohjelmaan! Hyödy yhteisöstä, joka on sitoutunut hoidon, hoivan ja avun tarpeessa olevien ikäihmisten hyvinvoinnin ja arvokkuuden edistämiseen Yhdessä voimme saavuttaa

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Pilotointi- ja kehittämishanke Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma 2010 2015 14.11.2013 Reetta Siukola 1 Päihde- ja mielenterveyspalveluissa

Lisätiedot

Ikäihmisten arjen turvaa

Ikäihmisten arjen turvaa Ikäihmisten arjen turvaa Ongelmia ja ratkaisuja Krista Kirjavainen Toukokuu 2013 KAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön Itä-Suomen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma KAMUn tarkoituksena tukea ja kannustaa

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Pyhtään asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 39 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia 31

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 27. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 27. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 30.01.2017 Sivu 1 / 1 2584/2015 09.00.00 27 Espoon kaupungin turvallisuusohjelman tarkastaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Petri Häkkinen, puh. 043 824 5679 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Tutkija Jaana Markkula

Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Tutkija Jaana Markkula Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma Tapaturmapäivä 13.8.2010 Tutkija Jaana Markkula Alle 25-vuotiaiden tapaturmat Suomessa Keskimäärin vuosittain tapaturmissa Vajaat 200 kuolee 14

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt. Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio

Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt. Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio Sisäisen turvallisuuden ohjelma ja järjestöt Elina Pajula, 24.4.2012 järjestöjen aluetyön kokous, Kuopio 3. Sisäisen turvallisuuden ohjelma Laaja käsitys turvallisuudesta Ennalta ehkäisy, tilanteen mukainen,

Lisätiedot

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013

Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 Etelä-Kymenlaaksoon turvallisuutta yhteistyöllä Kaakon kaksikko foorumi 21.5.2013 KyAMK Sosiaali- ja terveysala / EK-ARTU-hanke 21.5.2013 1 Virojoella 19.11.2012 tapaamisessa tuotettuja turvallisuuteen

Lisätiedot

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Ajankohtaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Tallink Silja, 11.5.2017 Anne Taulu, Ylitarkastaja, FT, TtM, sh Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Lounais-Suomen aluehallintovirasto 1 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa ja palveluja kuntalaisille taloudellisuutta ja tehokkuutta kunnille Esittelydiat 12.4.2013 Projektipäällikkö Marko Palmgren Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

Turvassa kyläss. Willa Elsa 7.9.2009 Outi Tikkanen Kylä auttaa ja välittää kriisissä-hanke

Turvassa kyläss. Willa Elsa 7.9.2009 Outi Tikkanen Kylä auttaa ja välittää kriisissä-hanke Turvassa kyläss ssä? Willa Elsa 7.9.2009 Outi Tikkanen Kylä auttaa ja välittää kriisissä-hanke 1.3.2009-31.12.2011 31.12.2011 Suomen kylätoiminta ry Mitä on turvallisuus? Turvallinen työ-, koti-ja asuinympäristö

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva

Keskiyön Savotta Vaattunkiköngäs. Ylijohtaja Timo E. Korva. Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva Keskiyön Savotta 20.-21.6.2011 Vaattunkiköngäs Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto, ylijohtaja Timo E. Korva 20.6.2011 1 Alueellisen sisäisen turvallisuuden yhteistyön toimintamallin tavoitteet

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen turvallisuus. Helsinki 5.2.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö

Ikääntyneiden asumisen turvallisuus. Helsinki 5.2.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö Ikääntyneiden asumisen turvallisuus Helsinki 5.2.2013 Tarja Mankkinen Sisäministeriö 8.2.2013 Yhteiskunnan muutokset heijastuvat turvallisuuteen Yksilöiden ja ryhmien tarpeet erilaisia myös turvallisuudessa

Lisätiedot

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä

Kunta hyvinvoinnin edistäjänä Kunta hyvinvoinnin edistäjänä Verkostoseminaari Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, VM 1 Elinvoiman, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen tulevaisuuden kunnan perustyötä 2 Hyvinvoinnin edistäminen kuntalaissa

Lisätiedot

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen valvonta ja ohjaus Etelä-Suomen aluehallintovirastossa Ehkäisevän päihdetyön, ja terveyden edistämisen sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisen yhteistyöpäivä

Lisätiedot

Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen seminaari 26.-27.11.2013 EK-ARTU-hanke, Päivi Okuogume

Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen seminaari 26.-27.11.2013 EK-ARTU-hanke, Päivi Okuogume Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen seminaari 26.-27.11.2013 EK-ARTU-hanke, Päivi Okuogume Etelä-Kymenlaakso Asukkaita Kunnan v. 2012 lopussa perustamisvuosi HAMINA 21 257 1653 KOTKA 54 877 1879 MIEHIKKÄLÄ

Lisätiedot

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen

Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen KAMU kaikki mukaan turvallisuustyöhön Itä-Suomen sisäisen turvallisuuden toimeenpanosuunnitelma ja sen toteuttaminen Pelastusylitarkastaja Kullervo Lehikoinen Itä-Suomen aluehallintovirasto Pelastustoimi

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

Time out! Aikalisä ja Nuorten Aikalisä miksi? Nuorten Aikalisä pilottien työkokous, Kemijärvi 18.9.2009 Minna Savolainen, THL

Time out! Aikalisä ja Nuorten Aikalisä miksi? Nuorten Aikalisä pilottien työkokous, Kemijärvi 18.9.2009 Minna Savolainen, THL Time out! Aikalisä ja Nuorten Aikalisä miksi? Nuorten Aikalisä pilottien työkokous, Kemijärvi 18.9.2009 Minna Savolainen, THL Nuorten miesten hyvinvoinnin edistäminen on ajankohtainen haaste Huoli suomalaisten

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimijoiden yhteistyöpäivä 17.11.2015 /ESavi Orientaatioksi..

Lisätiedot

Sisäisen turvallisuuden painopisteet mitä lähdemme yhdessä tekemään?

Sisäisen turvallisuuden painopisteet mitä lähdemme yhdessä tekemään? Sisäisen turvallisuuden painopisteet mitä lähdemme yhdessä tekemään? Vt kansliapäällikkö Jukka Aalto Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Järvenpäässä 24.1.2018 Sisäisen turvallisuuden tavoite Pääministeri

Lisätiedot

VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä 5.-7.9.2011

VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä 5.-7.9.2011 VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä 5.-7.9.2011 Ylijohtaja Timo E. Korva Lapin aluehallintovirasto 9.9.2011 1 Suomen hallituksen talouspolitiikka (2011

Lisätiedot

Oulun Turvallisuusohjelma 2013-2016 http://www.ouka.fi/oulu/turvallisuus/

Oulun Turvallisuusohjelma 2013-2016 http://www.ouka.fi/oulu/turvallisuus/ Oulun Turvallisuusohjelma 2013-2016 http://www.ouka.fi/oulu/turvallisuus/ Sisäinen turvallisuus ja kolmas sektori Kansallinen turvallisuusseminaari Oulussa 10.11.2015 Riskienhallintapäällikkö Heikki Kontsas,

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta

Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari Vuokatti, Katinkulta Hyvinvoitityö kuntien vahvuudeksi - seminaari 28.9.2017 Vuokatti, Katinkulta Maire Ahopelto, kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, sote - ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmän varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki

Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa. THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki Väkivaltatyön osaamisen kehittäminen ja verkostointi LAPE:n perhekeskushankkeissa THL:n toimintamallit, koordinaatio ja tuki 28.8.2017 Martta October 1 28.8.2017 Esityksen nimi / Tekijä 2 Väkivallan ehkäisy

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?

Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Lisätiedot

Hämeenlinnan vanhusneuvosto

Hämeenlinnan vanhusneuvosto Hämeenlinnan vanhusneuvosto 1 n toiminta lakisääteistä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaalija terveyspalveluista, 28.12.2012/980 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Lisätiedot

13.5.2011 UKK instituutti Tapaturmien järjestelmällinen seuranta mitä kunta siitä hyötyy?

13.5.2011 UKK instituutti Tapaturmien järjestelmällinen seuranta mitä kunta siitä hyötyy? 13.5.2011 UKK instituutti Tapaturmien järjestelmällinen seuranta mitä kunta siitä hyötyy? Turvallinen kaupunki Safe Community Kouvolan kaupunki/ Hyvinvointipalvelut Kim Strömmer Safe Community -verkosto

Lisätiedot

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä Eila Metsävainio Sisältö Kunnan nykytila, väestörakenne Suunnitelmakausi 2010-2012 Terveyden edistämisen haasteita Keminmaan kunnan visio Ihmisten hyvinvoinnin,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Pyhtään liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan kehittäminen; - Kokousten teemoittelu

Lisätiedot

Turvallinen kunta - käytäntöjä ja kokemuksia Kouvolan kaupungin turvallisuustyöstä

Turvallinen kunta - käytäntöjä ja kokemuksia Kouvolan kaupungin turvallisuustyöstä Turvallinen kunta - käytäntöjä ja kokemuksia Kouvolan kaupungin turvallisuustyöstä Turvallinen kunta Safe Community Kouvolan kaupunki/ Hyvinvointipalvelut Kim Strömmer Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn

Lisätiedot

Terveyden edistämisen kuntakokous muistio

Terveyden edistämisen kuntakokous muistio Terveyden edistämisen kuntakokous muistio Kemi 22.3.2010 1.Terveyden edistämisen rakenteet ja päätöksenteko: Kaupunkistrategia jäsentää myös terveyden edistämiseen liittyvää toimintaa. Strategisista päämääristä

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 3: Tavoitteet liikennekasvatustyölle ja liikennekasvatuksen toimintamalli

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 3: Tavoitteet liikennekasvatustyölle ja liikennekasvatuksen toimintamalli Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma Osaraportti 3: Tavoitteet liikennekasvatustyölle ja liikennekasvatuksen toimintamalli Joulukuu 2016 Turvallisuuskehitykselle oikea suunta Lähtökohtana on nk. nollavisio:

Lisätiedot

Road Show Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi. Helsinki 26.8.2014 Tarja Mankkinen

Road Show Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi. Helsinki 26.8.2014 Tarja Mankkinen Road Show Moniammatilliset toimintamallit tutuiksi Helsinki 26.8.2014 Tarja Mankkinen Miksi tämä seminaari? Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa päätettyjen moniammatillisten toimintamallien esittely niille,

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön?

Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön? Miten tästä eteenpäin? Kuinka löytää realistinen visio Pohjois-Savon HYTEtyöhön? Pekka Puustinen, LT, MPH, TM Sp. pekka.puustinen@kuh.fi 1) Kuinka kokonaiskuva hallitaan? Pohjois-Savossa iso työkenttä

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn

AVAUS. RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn AVAUS RUNDI 2013: Helsinki Tupakka, päihteet ja (raha)pelit -varhaisen puuttumisen työvälineitä haittojen ehkäisyyn 23.5.2013 Kirsti Riihelä Yksikön päällikkö 1 Aluehallintovirastojen toiminta-ajatus Aluehallintovirasto

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa -hanke

Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa kunnissa -hanke Tehoa kuntien hyvinvointi- ja turvallisuusyhteistyöhön Turvallisuussuunnittelun ohjaus- ja seurantaryhmä 14.12.2012 Marko Palmgren Projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto

Lisätiedot

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti

Terveyden edistämisen. TULE parlamentti Terveyden edistämisen politiikkaohjelma l TULE parlamentti 4.12.2008 Miksi tarvitaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä? Terveys on arvo sinänsä Työllisyysaste on saatava nousuun terveyttä, työ- ja

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus: lasten ja perheiden tukeminen kirkot, uskonnolliset yhteisöt ja viranomaiset yhteistyössä Johtaja Sirkka Jakonen

Keskustelutilaisuus: lasten ja perheiden tukeminen kirkot, uskonnolliset yhteisöt ja viranomaiset yhteistyössä Johtaja Sirkka Jakonen Keskustelutilaisuus: lasten ja perheiden tukeminen kirkot, uskonnolliset yhteisöt ja viranomaiset yhteistyössä 4.10.2013 Johtaja Sirkka Jakonen Itä-Suomen aluehallintoviraston toimintaympäristö Toimialue

Lisätiedot

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet

TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ. erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet TURVALLISESTI JÄRVENPÄÄSSÄ erikoissuunnittelija Tero Seitsonen Lasten ja nuorten & Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueet ALUEELLINEN TERVEYS- JA HYVINVOINTITUTKIMUS Yleistä Toteutettiin vuosien 2013-2015

Lisätiedot

TURVALLISTA ELÄMÄÄ JOENSUUSSA JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA

TURVALLISTA ELÄMÄÄ JOENSUUSSA JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISTA ELÄMÄÄ JOENSUUSSA JOENSUUN KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSSUUNNITTELUN ORGANISAATIO JOENSUUSSA Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä Alatyöryhmät:

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA

EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA EHKÄISEVÄN TYÖN TURVAAMINEN KUNNISSA Juha Mieskolainen Länsi-Suomen lääninhallitus 12.11.2008 Päihdehaittojen ehkäisy eri KASTE-ohjelma 2008-2011: Päätavoitteet: ohjelmissa Osallisuus lisääntyy ja syrjäytymien

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä

Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen päihde- ja mielenterveystyössä Pilotointi- ja kehittämishanke Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen ohjelma 2010 2015 11.9.2013 Reetta Siukola 1 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET

ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET ITÄISEN UUDENMAAN TURVALLISUUSKYSELY 2016 SIPOOLAISTEN VASTAUKSET Itäuusmaalaiset kunnat, Itä-Uudenmaan poliisilaitos ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitos järjestivät turvallisuuskyselyn maaliskuussa 2016.

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto - Paikallisten ja alueellisten resurssien järkevää käyttöä kuntalaisten hyväksi

Maaseudun arjen palveluverkosto - Paikallisten ja alueellisten resurssien järkevää käyttöä kuntalaisten hyväksi Maaseudun arjen palveluverkosto - Paikallisten ja alueellisten resurssien järkevää käyttöä kuntalaisten hyväksi 30.1.2017 Pirjo Nikula Verkostokoordinaattori Lapin liitto Yhteys kunta-, maakunta- ja sote-uudistukseen

Lisätiedot

Turvallisempi huominen

Turvallisempi huominen Turvallisempi huominen III sisäisen turvallisuuden ohjelma ja kunnat Valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaari 22-23.1.2013, Hyvinkää Kansliapäällikkö Päivi Nerg Sisäasiainministeriö

Lisätiedot

Keskustan ja Perussuomalaisten valtuustoryhmien valtuustoaloite: Äänekosken kaupungille on laadittava turvallisuussuunnitelma

Keskustan ja Perussuomalaisten valtuustoryhmien valtuustoaloite: Äänekosken kaupungille on laadittava turvallisuussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 20 09.03.2015 Kaupunginhallitus 71 16.03.2015 Tekninen lautakunta 35 01.04.2015 Kaupunginhallitus 242 14.09.2015 Kaupunginvaltuusto 66 05.10.2015 Keskustan ja Perussuomalaisten valtuustoryhmien

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

- Pohjois-Lapin kunnat

- Pohjois-Lapin kunnat Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja koskeva neuvottelu Saariselkä 4.9.2013 - Pohjois-Lapin kunnat Lapin aluehallintovirasto Laaja-alainen hyvinvointi- ja turvallisuuskäsitys / Arjen turva TOIMEENTULO

Lisätiedot

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa

Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Valtakunnallinen sisäisen turvallisuuden alueellisen yhteistyön seminaari Mikkeli 5.-6.9.2013 Kehittämispäällikkö Raija Hurskainen, LSAVI Turvallisempaan huomiseen Lounais-Suomessa Sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta 2003-2012. Minna Piispa 1

Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta 2003-2012. Minna Piispa 1 Selvitys perhe- ja lapsen surmien taustoista vuosilta 2003-2012 Minna Piispa 1 Selvityksen tavoitteet: Tuottaa tietoa, olisiko viranomaisilla tai muilla toimijoilla ollut mahdollisuutta ennalta ehkäistä

Lisätiedot

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä

Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Tiedosta hyvinvointia Mielenterveysryhmä 1 Kunnan rooli mielenterveyden edistämisessä Eija Stengård PsT, kehittämispäällikkö Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Eija Stengård, 2005 Tiedosta

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

Monialainen yhteistyö

Monialainen yhteistyö Monialainen yhteistyö - miten toimialat voivat hyötyä toisistaan yhteisten ja toimialakohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa Alueelliset nuorisotyöpäivät 18.2.2016 Liikuntatoimen ylitarkastaja Ulla Silventoinen

Lisätiedot

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr.

Hilkka Halonen. toimitusjohtaja Meriva sr. Hilkka Halonen toimitusjohtaja Meriva sr hilkka.halonen@meriva.com Hyvinvointi määritelmät Elintaso tulot, asuminen, työllisyys, koulutus ja terveys Yhteisyyssuhteet paikallis- ja perheyhteisyys, ystävyyssuhteet

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi ja tukemiseksi Sotesin toiminta-alueella Suunnitelma perustuu ns. Vanhuspalvelulain 5 : Kunnan on laadittava suunnitelma ja se on osa kaupungin/kunnan

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa?

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöpäivä 28.9.2017 Rokua PSAVI, ylitarkastaja Raija Fors 2.10.2017 1 Kunnat vastaavat paikallisen ehkäisevän

Lisätiedot

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöhön uusia rakenteita

Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöhön uusia rakenteita Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisen yhteistyöpäivä Uudenmaan maakunnan toimijoille 12.10.2017 Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyöhön

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4.

Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma. Kristiina Mustakallio 28.4. Miksi tarvittaisiin seniorien toimintakeskus? Seniorien toiminnat ja Elinvoimaa ikääntyville -kehitysohjelma Kristiina Mustakallio Taustana väestönkehitys Espoossa 2014-2016 suhteellisesti kasvu on nopeinta

Lisätiedot

Perhe-ja lähisuhdeväkivallan ehkäisysuunnitelma ARVIOINTIKYSELYN TULOKSET

Perhe-ja lähisuhdeväkivallan ehkäisysuunnitelma ARVIOINTIKYSELYN TULOKSET Perhe-ja lähisuhdeväkivallan ehkäisysuunnitelma 2013-2016 ARVIOINTIKYSELYN TULOKSET 2.9.2016 Arviointikyselystä Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelman 2013-2016 tavoitteena oli, että

Lisätiedot

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen.

Ympäristön muutos. Uusi hyvinvointi. Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti. Tulevaisuuden kunta. Muuttuva johtaminen. Hyvinvointiennakointi Hyvinvointijohtaminen kunnassa ja yhdyspinnoilla Uusi hyvinvointi Ympäristön muutos Kunta hyvinvoinnin edistäjänä - verkostoprojekti Hyvinvointinäkökulmaa yhdyspintasopimu ksiin Tulevaisuuden

Lisätiedot

KYSELY KUNNAN JOHDOLLE väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä

KYSELY KUNNAN JOHDOLLE väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä KYSELY KUNNAN JOHDOLLE väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä Kysymykset koskevat kunnan toimintaa vuonna 2010 ellei kysymyksen yhteydessä ole toisin mainittu. I TAUSTA 1) Keneltä voimme tarvittaessa

Lisätiedot