Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ

2 Sisällys HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Toimivallan edelleen siirtäminen LUKU KOKOUS- JA HALLINTOMENETTELY Luvun määräysten soveltaminen Kokousaika ja -paikka Kokouksen koollekutsuminen Jatkokokous Varajäsenen kutsuminen Kokouksen pitäminen Kokouksen johtaminen Tilapäinen puheenjohtaja Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä Esittely Esteellisyyden toteaminen Äänestys, vaalit ja eriävä mielipide Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Kaupunginhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen LUKU KAUPUNGIN TALOUS Talousarvion täytäntöönpano Talousarvion muutokset Irtaimen omaisuuden myynti ja vuokraaminen Poistosuunnitelma Rahatoimen hoitaminen Maksujen määrääminen Vahingonkorvaukset Konserniohjeet LUKU HANKINNAT Hankintasäännökset Käsitemääritelmät Hankintavaltuudet LUKU TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA Luvun määräysten soveltaminen Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi Viran haku Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset Henkilöstövalinnat ja koeajasta määrääminen Toimenkuvat Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Virka- ja työvapaa Sivutoimilupa ja kilpaileva toiminta Virantoimituksesta pidättäminen Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen Kirjallinen varoitus Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa... 12

3 6 LUKU TOIMIELIMET JA TOIMIALAKOHTAISET MÄÄRÄYKSET Kaupungin organisaatio Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen tehtävät Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden vastuu ja ratkaisuvalta Jätelautakunnan tehtävät Jätelautakunnan ratkaisuvalta Sivistyspalvelut Sivistyslautakunnan tehtävät Sivistyslautakunnan ratkaisuvalta Liikuntalautakunnan tehtävät Liikuntalautakunnan ratkaisuvalta Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan tehtävät Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan ratkaisuvalta Musiikkiopiston johtokunnan tehtävät Musiikkiopiston johtokunnan ratkaisuvalta Kansalaisopiston johtokunnan tehtävät Kansalaisopiston johtokunnan ratkaisuvalta Sivistyspalvelujen alaisten viranhaltijoiden vastuu ja ratkaisuvalta Tekniset palvelut Teknisten palveluiden lautakunnan tehtävät Teknisten palveluiden lautakunnan ratkaisuvalta Teknisten palvelujen alaisten viranhaltijoiden vastuu ja ratkaisuvalta Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävät Rakennus- ja ympäristölautakunnan ratkaisuvalta LUKU HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS Ulkoinen ja sisäinen valvonta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tehtävät Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuut Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Tarkastuslautakunnan kokoonpano Tarkastuslautakunnan kokoukset Tarkastuslautakunnan tehtävät Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät Tilintarkastajan ilmoitukset Tilintarkastuksen suunnittelu Tilintarkastuskertomus Tarkastuslautakunnan valmistelu valtuustolle LUKU MUUT MÄÄRÄYKSET Tiedottaminen Asukkaiden aloitteet Kaupungin nimenkirjoitus ja asiakirjojen allekirjoittaminen Asiakirjoista perittävät lunastukset sekä niiden antamisesta perittävät maksut Asiakirjojen antamisesta päättäminen Asiakirjoista vastaaminen Salassa pidettävään asiakirjaan tehtävät merkinnät... 30

4 YLIVIESKAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kaupunginvaltuusto on muuttanut Kaupunginvaltuusto on muuttanut LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 Toimivallan edelleen siirtäminen Valtuuston tehtävät on määritelty kuntalaissa sekä valtuuston työjärjestyksessä. Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä, toimielinten toimivallasta ja sen siirtämisestä sekä hallinnon järjestämisestä. Tämän säännön ohella kaupungin toimintaa ohjataan seuraavilla säännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: - kaupunginvaltuuston työjärjestys - luottamushenkilöiden palkkiosääntö - Jokilaaksojen jätelautakunnan johtosääntö - Jokilaaksojen pelastustoimen johtosääntö Hallintosäännössä toimielimelle tai viranhaltijalle siirrettyä toimivaltaa voidaan siirtää edelleen alemmalle toimielimelle tai viranhaltijalle ellei laista muuta johdu. Toimivallan siirtämispäätöksistä on asianomaisen viranomaisen pidettävä ajan tasalla olevaa luetteloa. 2 LUKU KOKOUS- JA HALLINTOMENETTELY 3 Luvun määräysten soveltaminen 4 Kokousaika ja -paikka Tämän luvun määräyksiä noudatetaan kaupunginvaltuustoa lukuun ottamatta kaupungin toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

5 YLIVIESKAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 2 5 Kokouksen koollekutsuminen 6 Jatkokokous 7 Varajäsenen kutsuminen 8 Kokouksen pitäminen 9 Kokouksen johtaminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään vähintään kolmea (3) päivää ennen kokousta jäsenille, kaupunginjohtajalle, kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, kaupunginhallituksen toimielimeen nimeämälle edustajalle ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Varoituksen annettuaan puheenjohtaja saa määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous.

6 YLIVIESKAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 3 10 Tilapäinen puheenjohtaja Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja iältään vanhimman jäsenen johdolla. 11 Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kaupungin eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: - kaupunginhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla - muun toimielimen kokouksessa kaupunginhallituksen puheenjohtajalla, kaupunginjohtajalla ja kaupunginhallituksen valitsemalla edustajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Johtokunnissa läsnäolo- ja puheoikeus voidaan asianomaisen johtokunnan päätöksellä antaa 15 vuotta täyttäneelle henkilölle. Kaupunginhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä. Tätä pykälää ei sovelleta keskusvaalilautakuntaan, vaalilautakuntiin eikä tarkastuslautakuntaan. Toimialajohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus oman toimialansa kokouksissa. 12 Kaupunginhallituksen edustus muissa toimielimissä 13 Esittely Kaupunginhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kaupunginhallituksen varajäsen tai kaupunginjohtaja. Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta.

7 YLIVIESKAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 4 14 Esteellisyyden toteaminen Kaupunginhallituksessa esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Tarkastuslautakunnan esittelijästä päättää lautakunta. Sivistyslautakunnan esittelijänä toimii sivistysjohtaja. Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan esittelijänä toimii kulttuurijohtaja. Liikuntalautakunnan esittelijänä toimii liikuntajohtaja. Kansalais- ja musiikkiopistojen johtokuntien esittelijöinä toimivat asianomaisten opistojen rehtorit. Teknisten palveluiden lautakunnan esittelijänä toimii tekninen johtaja. Rakennus- ja ympäristölautakunnassa esittelijöinä ovat johtava rakennustarkastaja ja ympäristöpäällikkö tehtäväalojensa mukaan. Jätelautakunnan esittelijänä toimii kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. Esittelijän ollessa poissa tai, jos esittelijä on esteellinen, toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Esteellisen henkilön on itse ilmoitettava esteellisyydestään. Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. 15 Äänestys, vaalit ja eriävä mielipide Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään. Päätöksentekoon osallistuneella, jos hän on tehnyt vastaehdotuksen tai äänestänyt päätöstä vastaan sekä asian esittelijällä päätöksen poiketessa päätösehdotuksesta, on oikeus ilmoittaa päätöksestä eriävä mielipide. Ilmoitus on tehtävä heti, kun päätös on tehty. Ennen pöytäkirjan tarkastamista esitetyt kirjalliset perustelut liitetään pöytäkirjaan. Päätöstä vastaan äänestänyt tai eriävän mielipiteen ilmoittanut ei ole vastuussa päätöksestä. Esittelijä on vastuussa tehdystä päätöksestä, jollei hän ole ilmoittanut eriävää mielipidettä.

8 YLIVIESKAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 5 16 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 1) järjestäytymistietoina - toimielimen nimi - kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka - läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä - kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2) asian käsittelytietoina - asiaotsikko - selostus asiasta - päätösehdotus - esteellisyys - tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu - äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos - vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos - päätöksen toteaminen - eriävä mielipide 3) laillisuustietoina - oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus - puheenjohtajan allekirjoitus - pöytäkirjanpitäjän varmennus - merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta - merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Pöytäkirjaan liitettävissä muutoksenhakuohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tai valituksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin.

9 YLIVIESKAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 6 17 Kaupunginhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Asian ottamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan tai johtokunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunta/johtokunta, sen puheenjohtaja ja lautakunnan/johtokunnan esittelijä. 18 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 3 LUKU KAUPUNGIN TALOUS 19 Talousarvion täytäntöönpano 20 Talousarvion muutokset Kaupungin viranomaisen on neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta ilmoitettava kaupunginhallitukselle ja lautakunnalle tai johtokunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kaupunginhallituksen tai lautakunnan tai johtokunnan käsiteltäväksi. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Kaupunginhallituksen alaisten viranomaisten päätöksistä ilmoitetaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnan tai johtokunnan alaisten viranomaisten päätöksistä asianomaiselle lautakunnalle. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei oteta: - lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita, - yksilöön kohdistuvia opetustoimen asioita - 42 :n mukaisia henkilöstöhallinnon päätöksiä. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Sitovuustaso määrätään samassa yhteydessä. Kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Kaupunginhallitus antaa talousarvion täytäntöönpanosta ohjeet. Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä.

10 YLIVIESKAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 7 Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. 21 Irtaimen omaisuuden myynti ja vuokraaminen 22 Poistosuunnitelma 23 Rahatoimen hoitaminen Kaupunginvaltuusto päättää kaupungin määräysvallassa olevan yhtiön osakkeiden myynnistä, jos kaupunki menettää myynnissä määräysvallan. Muiden osakkeiden ja osuuksien myynnistä päättää kaupunginhallitus. Kaupunginhallitus voi siirtää toimivaltaansa muille toimielimille ja viranhaltijoille. Kaupunginhallitus päättää muun irtaimen omaisuuden ja luonnonvarojen myynnistä sekä irtaimen omaisuuden vuokraamisesta, kun omaisuuden arvo on yli euroa. Lautakunta ja johtokunta päättävät toimialueensa irtaimen omaisuuden ja luonnonvarojen myynnistä sekä irtaimen omaisuuden vuokraamisesta, kun omaisuuden arvo on enintään euroa. Toimialajohtaja tai hänen määräämänsä tulosalueen tai tulosyksikön johtaja päättää toimialansa irtaimen omaisuuden myynnistä ja irtaimen omaisuuden vuokraamisesta, kun omaisuuden arvo on enintään euroa. Kaupunginvaltuusto hyväksyy suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Kaupunginhallitus hyväksyy poistosuunnitelman ja vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. Kaupunginvaltuusto päättää rahoitukseen ja sijoitustoimintaan liittyvistä periaatteista. Kaupunginvaltuusto myöntää vuosittain talousarvion yhteydessä valtuudet lainan ottamiseen ja antolainojen myöntämiseen. Kaupunginhallitus päättää muista rahoitukseen liittyvistä asioista. Kaupunginhallitus voi siirtää rahoitukseen ja sijoitustoimintaan koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille.

11 YLIVIESKAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 8 24 Maksujen määrääminen 25 Vahingonkorvaukset 26 Konserniohjeet 4 LUKU HANKINNAT 27 Hankintasäännökset 28 Käsitemääritelmät Kaupunginvaltuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista päättää ao. toimielin. Kaupunginhallitus päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä, kun korvausvaatimus ylittää euroa. Lautakunta ja johtokunta päättävät vahingonkorvauksen myöntämisestä toimialueellaan, kun korvausvaatimus ylittää euroa. Toimialajohtaja päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä toimialueellaan, kun korvausvaatimus on enintään euroa. Kaupunginjohtaja päättää hallinto- ja talouspalveluiden toimialoilla vahingonkorvauksen myöntämisestä, kun korvausvaatimus ylittää euroa, mutta on enintään euroa. Kaupunginhallitus vastaa konserniohjauksesta ja hyväksyy konserniohjeet. Kaupunginhallitus voi siirtää toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille. Ylivieskan kaupungin hankinnoissa noudatetaan 1) julkisista hankinnoista annettua lakia, lakia erityisalojen hankinnoista ja niiden nojalla annettuja asetuksia, hankintadirektiivejä sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä 2) kaupunginvaltuuston hyväksymää hallintosääntöä 3) kaupunginhallituksen hyväksymiä hankintaohjeita, joita kaupunginhallitus antaa talousarvion täytäntöönpanoohjeissa tai erikseen. Julkisella hankinnalla tarkoitetaan julkisyhteisön oman organisaation ulkopuolelta tekemää tavaroiden ja palvelujen ostamista, palvelujen käyttöoikeussopimuksia, tavaroiden tai palveluiden vuokraamista, osamaksulla ostamista, leasingsopimuksia sekä rakennus- ja käyttöoikeusurakan toteuttamista taloudellista vastiketta vastaan.

12 YLIVIESKAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 9 29 Hankintavaltuudet Hankinnat jaetaan hankintoihin, joihin sovelletaan hankintalakia ja hankintoihin joihin ei sovelleta hankintalakia. Hankintalakia ei sovelleta hankintoihin, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon. Ostopalvelua on kaikki sellaiset kunnallisten palvelujen ostot, joihin ei kuulu viranomaistoimintoja. Hankinnat toteutetaan erillishankintoina, keskitetysti kilpailutetuilla hankintoina ja yhteishankintoina. Keskitetysti kilpailutetuilla hankinnoilla tarkoitetaan hankintoja jotka on kaupunginhallituksen päätöksellä päätetty kilpailuttaa keskitetysti. Yhteishankinta on Ylivieskan kaupungin ja hankintayhteistyökuntien ja -kuntayhtymien tekemä hankinta, joka perustuu yhteistyösopimukseen. Kaupunginhallitus päättää Kalajokilaakson hankintarenkaan ja muiden yhteishankintayksiköiden toimintaan osallistumisesta ja yhteishankintatuotteista. 1) toimialan lautakunta ja johtokunta päättää toimialaansa koskevista hankinnoista, joiden arvonlisäveroton kokonaisarvo on enintään kaupungin tavara- ja palveluhankinnoissa euroa yhteishankintatuotteissa euroa rakennusurakoissa euroa 2) toimialajohtaja päättää toimialaansa koskevista hankinnoista sikäli kun sitä ei ole määrätty muiden viranhaltijoiden toimivaltaan tässä hallintosäännössä, joiden arvonlisäveroton kokonaisarvo on enintään tavara- ja palveluhankinnoissa euroa rakennusurakoissa euroa 3) toimialajohtajan määräämä tulosalueen tai tulosyksikön esimies päättää tulosalueen tai tulosyksikön hankinnoista, joiden arvonlisäveroton kokonaisarvo on enintään tavara- ja palveluhankinnoissa euroa rakennusurakoissa euroa 4) muista em. raja-arvot ylittävistä hankinnoista päättää kaupunginhallitus talousarviomäärärahojen puitteissa.

13 YLIVIESKAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 10 5 LUKU TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 30 Luvun määräysten soveltaminen Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tai muussa laissa, päättää kaupunginhallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä taikka muussa johtosäännössä muuta määrätty. Mitä tässä hallintosäännössä määrätään viranhaltijoista, koskee soveltuvin osin myös työsopimussuhteessa olevia työntekijöitä. 31 Toimivalta viran perustamisessa ja lakkauttamisessa sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi 32 Viran haku Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta, virkanimikemuutoksista, virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi tai työsuhteen muuttamisesta virkasuhteeksi, jollei tässä säännössä toisin määrätä. Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kaupunginhallitus. 33 Henkilöstön kelpoisuusvaatimukset Viran kelpoisuusehdot määrätään viran perustamispäätöksessä. Toimen kelpoisuusehdoista päättää kaupunginhallitus. Mikäli näitä ei ole määritelty, noudatetaan virka- ja työehtosopimuksien ja ao. lainsäädännön mukaisia kelpoisuusvaatimuksia. Kelpoisuusvaatimuksia voidaan lisäksi määritellä virkaa tai tointa haettavaksi julistettaessa. Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaisesti. 34 Henkilöstövalinnat ja koeajasta määrääminen Kaupunginvaltuusto päättää kaupunginjohtajan valinnasta sekä hallintojohtajan, talousjohtajan, sivistysjohtajan ja teknisen johtajan (toimialajohtajat) valinnasta. Lauta-/johtokunnat päättävät vakinaisen henkilöstön valinnoista lukuun ottamatta teknisen toimen tuntipalkkaista henkilöstöä, jonka tekninen johtaja valitsee.

14 YLIVIESKAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Toimenkuvat Kaupunginjohtaja valitsee toimialajohtajien virkojen väliaikaiset hoitajat. Toimialajohtajien sijaisuuksista päättää kaupunginhallitus ja asianomainen lautakunta. Toimialajohtajat/tulosalueiden päälliköt valitsevat alaisensa määräaikaisen henkilöstön. Pelastuslaitoksen johtokunta valitsee pelastusjohtajan. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa palvelussuhteeseen. Palvelussuhteeseen ottava viranomainen päättää valitsemansa viranhaltijan/työntekijän palkkauksesta. Määräaikaisesta palkantarkistamisesta tehtävän vaativuuden muuttuessa päättää toimialajohtaja. Tarkemmat kuvaukset henkilöstön tehtävistä määritellään toimenkuvissa. Toimenkuvat vahvistaa lähin esimies. 36 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen 37 Virka- ja työvapaa Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa tarkoitetuissa tapauksissa päättää kaupunginhallitus tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. Jollei 42 :stä muuta johdu, kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta päättävät alaisensa henkilöstön virka- ja työvapaan myöntämisestä. Sijaisen määrää tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virka- tai työvapaan. Sama viranomainen päättää myös sijaisen palkkauksesta. 38 Sivutoimilupa ja kilpaileva toiminta Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää kaupunginhallitus tai asianomainen lauta- tai johtokunta. Menettely on samanlainen niissä tapauksissa, jolloin sivutoimi ei edellytä työajan käyttöä.

15 YLIVIESKAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Virantoimituksesta pidättäminen Viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää kaupunginhallitus. Kaupunginjohtajan virantoimituksesta pidättämisestä päättää valtuusto. Ennen valtuuston kokousta voi kaupunginjohtajan virantoimituksesta pidättämisestä väliaikaisesti päättää valtuuston puheenjohtaja. Muiden viranhaltijoiden virantoimituksesta pidättämisestä voi väliaikaisesti päättää kaupunginjohtaja. 40 Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen 41 Kirjallinen varoitus Palvelussuhteen päättämisestä, lomauttamisesta ja osa-aikaistamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Kaupunginjohtajan irtisanoutuessa eron myöntää kaupunginhallitus. Toimialajohtajan irtisanoutuessa eron myöntää kaupunginjohtaja. Muulle henkilöstölle eron myöntää asianomainen toimialajohtaja. Viranhaltijalle ja työntekijälle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän on laiminlyönyt virka- tai työsuhteesta johtuvien velvollisuuksien täyttämisen tai rikkonut niitä. Varoituksen antamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. 42 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Kaupunginjohtaja, toimialajohtaja ja tulosalueen/tulosyksikön päällikkö ratkaisevat alaisiaan koskevat seuraavat henkilöstöasiat: - myöntävät vuosiloman. Kaupunginjohtajalle vuosiloman myöntää kaupunginhallituksen puheenjohtaja - myöntävät sellaisen virkavapaan ja työvapaan, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus - myöntävät harkinnanvaraisen palkattoman virkavapaan ja työvapaan enintään 3 kuukauden ajaksi kerrallaan. Kaupunginjohtajalla ja toimialajohtajalla on oikeus myöntää harkinnanvarainen palkaton vapaa enintään 12 kuukauden ajaksi kerrallaan - antavat alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virkamatkaja koulutusmääräyksen - määräävät tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon - päättävät terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä

16 YLIVIESKAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 13 Hallintojohtaja päättää työkokemus- ja ammattialalisistä, vuosisidonnaisista lisistä ja muista palvelussuhteen pituuteen liittyvistä etuuksista lukuun ottamatta perusopetuksen ja lukion opettajien vuosisidonnaisia lisiä ja etuuksia, jotka myöntää sivistysjohtaja ja pelastustoimen henkilöstön vastaavia lisiä ja etuuksia, jotka myöntää hallintopäällikkö. Hallintojohtajalla, sivistysjohtajalla ja hallintopäälliköllä on oikeus siirtää tätä toimivaltaa edelleen muulle viranhaltijalle. Kaupunginjohtaja päättää virka- ja työehtosopimusten mukaisten järjestelyerien jaosta ja harkinnanvaraisista palkantarkistuksista ammattijärjestöjen ja työnantajan välisiin neuvotteluihin perustuen tai siten kuin sopimusten allekirjoituspöytäkirjoissa määrätään. Kaupunginjohtaja ja toimialajohtajat päättävät harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän myöntämisestä alaiselleen henkilöstölle. 6 LUKU TOIMIELIMET JA TOIMIALAKOHTAISET MÄÄRÄYKSET 43 Kaupungin organisaatio Kaupungin luottamushenkilöorganisaation muodostavat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus sekä toimialoilla toimivat lautakunnat ja johtokunnat. Organisaatio on toimialoittain seuraava: Toimiala Toimielin (jäsenmäärä) Hallinto Kaupunginvaltuusto (35) Tarkastuslautakunta (7) Kaupunginhallitus (9) Keskusvaalilautakunta (5) Vaalilautakunta (5) Vaalitoimikunta (3) Pelastuslaitoksen johtokunta (18) Jätelautakunta (16) Sivistystoimen toimiala Sivistyslautakunta (9) Kansalaisopiston johtokunta (7) Kirjasto- ja kulttuurilautakunta (9) Liikuntalautakunta (9) Musiikkiopiston johtokunta (9) Tekninen toimiala Teknisten palveluiden lautakunta (9) Rakennus- ja ympäristölautakunta (7)

17 YLIVIESKAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 14 Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen 9 jäsentä ja 9 henkilökohtaista varajäsentä sekä jäsenistä puheenjohtajan sekä I ja II varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu. Kaupunginvaltuusto valitsee jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet tarkastus-, sivistys-, kirjasto- ja kulttuuri- sekä liikuntalautakuntiin, rakennus- ja ympäristölautakuntaan sekä teknisten palveluiden lautakuntaan. Lautakuntien puheenjohtajien tai varapuheenjohtajien tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Ylivieskan kaupunginvaltuusto valitsee kansalaisopiston johtokuntaan viisi jäsentä ja Alavieskan ja Sievin kunnanvaltuustot kumpikin yhden jäsenen sekä kukin valitsemilleen jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. Valitsemistaan jäsenistä Ylivieskan kaupungin valtuusto nimeää puheenjohtajan ja Alavieskan ja Sievin kunnanvaltuustot vuorotellen vaalikausittain varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu. Ylivieskan kaupunginvaltuusto valitsee musiikkiopiston johtokuntaan neljä jäsentä ja toimintakuntien (Alavieska, Kalajoki, Pyhäjoki, Reisjärvi ja Sievi) valtuustot kukin yhden jäsenen sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Ylivieskan kaupunginvaltuusto nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu. Opettajakunnan ja oppilaiden keskuudestaan valitsemilla edustajilla tai varaedustajilla on läsnäolo-oikeus johtokunnan kokouksessa ja oikeus käyttää puhevaltaa. Ylivieskan kaupunginvaltuusto valitsee jätelautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupungin keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnasta ja vaalitoimikunnasta on säädetty erikseen. Lauta-/johtokunnan sihteerinä toimii lauta-/johtokunnan nimeämä viranhaltija. Kaupungin toiminnot jakaantuvat viranhaltijaorganisaatiossa viiteen toimialaan, jotka ovat - hallintopalvelut - talouspalvelut - sivistyspalvelut - tekniset palvelut - pelastuspalvelut. Toimialat jaetaan tulosalueisiin ja tulosalueet tarpeen mukaan tulosyksiköihin. Tulosalue- ja tulosyksikköjaosta päättää kaupunginhallitus.

18 YLIVIESKAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 15 Kaupunginhallitus 44 Kaupunginhallituksen tehtävät Kaupunginjohtaja päättää toimialojen välisestä tehtäväjaosta ja työvoiman käytöstä. Toimialajohtajat päättävät toimialansa sisäisestä henkilöstön käytöstä. Toimielinten asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa tulee huolehtia päätöksiin liittyvien terveys-, yritys-, ympäristö- ym. vaikutusten arvioinnista. Kaupunginhallitus vastaa kuntalain mukaan kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus ohjaa ja valvoo lautakuntien, johtokuntien, virastojen ja kaupunkikonsernin toimintaa. Kaupunginhallitus ratkaisee asiat, joita ei ole lainsäädännöllä, säännöillä tai valtuuston päätöksillä määrätty muun toimielimen ratkaistavaksi. 45 Kaupunginhallituksen ratkaisuvalta Sen lisäksi, mitä kaupunginhallituksen päätettäväksi on muualla määrätty tai säädetty, kaupunginhallitus ratkaisee seuraavat asiat: 1) päättää kaupungin omaisuuden ja henkilöstön vakuuttamisen periaatteista ja puitesopimuksesta 2) päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä kaupungin palveluksessa olevien viranhaltijain tai työntekijäin velvollisuudesta korvata kaupungille aiheutuneet vahingot 3) päättää perinnön hakemisesta ja kaupungille uskotun perinnön vastaan ottamisesta sekä antaa kaupungille testamentattujen tai lahjoitettujen varojen hoitoa ja käyttöä koskevat ohjeet 4) päättää muiden kuin toimialojen toimialaan kuuluville yhteisöille myönnettävistä avustuksista 5) päättää helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron sekä yksittäistapauksissa kunnalle tulevan yksityisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta 6) päättää kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisesta, mikäli kaupunki on pidättänyt ratkaisuvallan itsellään 7) vastaa arkistotoimen järjestämisestä 8) selityksen antaminen valtuuston päätöksestä tehdyn valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen

19 YLIVIESKAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 16 9) ehdokkaiden nimeäminen yhteisöjen hallintoelimiin, silloin kun kaupungilla asianomaisten säännösten tai sopimusten mukaan on siihen oikeus 10) hyväksyy enintään euron arvoiset rakennusten ja liikuntapaikkojen hankesuunnitelmat 11) päättää enintään euron kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä, lunastamisesta ja vuokraamisesta 12) päättää maankäyttö- ja rakennuslaissa tai muissa erityislaeissa kunnalle määrätyistä asioista lukuun ottamatta: a) kehittämisalueeksi nimeämistä, b) kunnan suostumuksen antamisesta muutoksenhakuviranomaiselle vähäisten tarkistusten tekemiseen yleis- tai asemakaavaan, c) asemakaavan muutoksen hyväksymistä tapauksissa, joissa muutosta ei ole pidettävä vaikutukseltaan merkittävänä. 13) päättää lausunnon antamisesta kaupungin kannalta merkittävissä asioissa 46 Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden vastuu ja ratkaisuvalta Kaupunginjohtaja Hallintojohtaja 1) vastaa kaupunkikonsernin johtamisesta 2) johtaa, valvoo ja kehittää kaupungin hallintoa ja taloudenhoitoa sekä vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta 3) edustaa tai määrää muun viranhaltijan tai kutsuu luottamushenkilön edustamaan kaupunkia neuvotteluissa ja edustustilaisuuksissa 4) päättää kaupungin edustustilaisuuksien järjestämisestä kaupunginhallituksen hyväksymien perusteiden mukaan 5) päättää kaupungin markkinointiin liittyvien ilmoitusten antamisesta 6) päättää kaupungin vaakunan käyttöoikeuden myöntämisestä 1) vastaa hallinnon toimivuuden kehittämisestä sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen toimialaan kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta 2) vastaa henkilöstöhallinnon kehittämisestä 3) toimii kaupunginjohtajan sijaisena 4) päättää hallintopalvelujen tuottamien painotuotteiden hinnoista 5) päättää huomionosoituksista ja kannatusilmoituksista sekä lahjoitusten tekemisistä tavanomaisiin hyväntekeväisyystarkoituksiin 6) nimeää julkisten kuulutusten ilmoitustaulun hoitajan 7) toimii kaupungin palkka-asiamiehenä ja päättää virka- ja työehtosopimusten tulkinnoista ja ohjeistuksesta esimiehille

20 YLIVIESKAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 17 Talousjohtaja 8) päättää ammattiyhdistys- ja työsuojelukoulutukseen sekä pääsopijajärjestöjen ylimpien päättävien elinten kokouksiin osallistumisesta 9) päättää omaehtoiseen, työn ohella tapahtuvaan opiskeluun myönnettävistä virka-/työvapaista kaupunginhallituksen hyväksymissä rajoissa 10) hoitaa valtion kunnan asuntoviranomaiselle antamat asumisen lainsäädäntöön ja asuntorahoitusjärjestelmään kuuluvat tehtävät, jollei ratkaisuvaltaa ole annettu muulle viranomaiselle 1) vastaa rahoituksen riittävyydestä, taloussuunnittelusta, seurannasta, raportoinnista, taloustiedon tuottamisesta ja ylläpidosta 2) vastaa kaupungin tietohallinnon johtamisesta 3) päättää kaupunginvaltuuston hyväksymissä rajoissa pitkäaikaisen lainoituksen hankkimisesta, taseeseen sisältyvien lainojen lainaehtojen muuttamisesta ja lainojen ennenaikaisesta takaisinmaksusta 4) päättää kaupunginvaltuuston hyväksymissä rajoissa lyhytaikaisen lainoituksen hankkimisesta kuntatodistuksilla tai muulla rahoituksella ja lyhytaikaista lainoitusta koskevista sopimuksista 5) päättää lainakantaan liittyvien lyhyt- tai pitkäaikaisten johdannaisten ja muiden korkosuojausten käyttöönotosta ja korkosuojauksia koskevista sopimuksista 6) päättää kassavarojen sijoittamisesta rahalaitoksiin 7) päättää vakuutuksien ottamisesta kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden ja sopimusten mukaisesti 8) päättää kaupungin saatavien kirjanpidosta poistamisesta toimialajohtajan esityksen perusteella 9) päättää kaupungin saatavien vakuudeksi vahvistettujen kiinnitysten etuoikeuden muuttamisesta 10) päättää käteisvaroista kaupungin virastoille ja laitoksille, päättää alitilittäjän kassan enimmäismäärästä ja pohjakassan suuruudesta 11) päättää maksulykkäyksestä enintään kuuden kuukauden ajaksi 12) päättää tilien avaamisesta ja lopettamisesta raha- ja rahoituslaitoksissa 13) päättää käyttöoikeuksien antamisesta konekielisen maksuliikenteen hoitamiseen 14) päättää kaupungille kuuluvan laskun hyväksymisestä, jos varsinainen hyväksyjä on estynyt tai muusta perustellusta syystä

21 YLIVIESKAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 18 Arkistosihteeri 1) johtaa kaupungin arkistotointa ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista 2) päättää sopimusten perusteella arkistoaineistoihin liittyvät viranomaisten keskinäiset luovuttamiset ja vastaanottamiset 3) päättää sopimuksen perusteella lahjana tai talletettavaksi luovutettavien kaupungin kannalta merkittävien yksityisluonteisten arkistojen ja asiakirjojen vastaanottamisesta sekä myöntää yksityisarkistojen tutkimusluvat, mikäli niissä on käyttörajoituksia. 47 Jätelautakunnan tehtävät 48 Jätelautakunnan ratkaisuvalta Sivistyspalvelut 49 Sivistyslautakunnan tehtävät Jätelautakunta vastaa toimialueellaan kunnalle kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä. 50 Sivistyslautakunnan ratkaisuvalta Jätelautakunta ratkaisee jätelaissa kunnan jätehuoltoviranomaiselle osoitetut asiat. Lautakunta huolehtii toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteita, hyväksyy arviointiperusteet ja seuraa toiminnan tuloksia sekä ohjaa ja valvoo toimialansa suunnittelua ja toteutusta. 1) päättää tulosyksiköille annettavista yleisistä ohjeista ja toimeenpanon perusteista 2) päättää perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmasta ja siihen liittyvästä opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta 3) päättää tulosalueensa kehittämissuunnitelmasta 4) päättää tulosalueensa kokeiluihin osallistumisesta 5) päättää nuorisotoimen yleisavustusten jakamisesta 6) päättää yleissivistävän koulutuksen työ- ja loma-ajat 7) päättää tarvittavien tilojen vuokraamisesta 8) päättää koulu- ja nuorisotoimen tilojen vuokrien hinnoittelusta sekä irtaimiston käytön korvauksista 9) päättää koulutuspalveluiden hankkimisesta lukion ulkopuolisista oppilaitoksista 10) päättää perusopetuksen oppilaan ja lukion opiskelijan erottamisesta

22 YLIVIESKAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Liikuntalautakunnan tehtävät 52 Liikuntalautakunnan ratkaisuvalta Lautakunta huolehtii toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä sekä yleisten edellytysten luomisesta liikuntatoiminnalle, asettaa tavoitteita ja seuraa toiminnan tuloksia sekä ohjaa ja valvoo toimialansa suunnittelua ja toteutusta. Tekee esityksiä liikuntapaikkarakentamisen investointikohteista ja kunnossapitolinjauksista yhteistyössä teknisen toimen kanssa. 1) päättää lautakunnan hallinnassa olevien liikuntalaitosten ja -alueiden sekä kaluston vuokrista ja mainosten myyntioikeuksista mainittuihin laitoksiin ja alueille 2) päättää urheiluseurojen toiminnan tukemiseen varattujen yleisavustusten jaosta ja valvoo avustusten käyttöä 3) päättää urheiluseuroille ja urheilijoille jaettavien kohdeavustusten jakokohteista ja -perusteista 4) päättää kaupungin liikuntapoliittisista linjauksista 53 Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan tehtävät Lautakunta huolehtii kaupungissa kirjasto- ja kulttuuritoiminnan edistämisestä, tukemisesta ja täytäntöönpanosta, asettaa tavoitteita ja seuraa toiminnan tuloksia sekä ohjaa ja valvoo toimialansa suunnittelua ja toteutusta. 54 Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan ratkaisuvalta 1) päättää kulttuuritoiminnan avustusten jakoperusteista ja - kohteista 2) päättää kirjaston käyttösäännöistä sekä maksuista 3) päättää kaupungin kulttuuripoliittisista linjauksista Kirjastotoimenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kirjasto- ja kulttuurilautakunnan kokouksissa. 55 Musiikkiopiston johtokunnan tehtävät Johtokunta seuraa taiteen perusopetuksen yleistä kehitystä, huolehtii toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteita ja seuraa toiminnan tuloksia sekä ohjaa ja valvoo toimialansa suunnittelua ja toteutusta. 56 Musiikkiopiston johtokunnan ratkaisuvalta 1) hyväksyy opetussuunnitelman ja päättää opetuksen määrästä opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti 2) hyväksyy musiikkiopiston lukuvuosisuunnitelman 3) päättää varsinaisten oppilaiden ottamisesta musiikkikouluun ja -opistoon toimialueen ulkopuolelta

23 YLIVIESKAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 20 4) päättää vapaaoppilaspaikkojen myöntämisen perusteista 5) määrää jonkun opettajan viranhaltijoista apulaisrehtoriksi 57 Kansalaisopiston johtokunnan tehtävät Johtokunta seuraa koulutuksen yleistä kehitystä, huolehtii toimi alansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteita ja seuraa toiminnan tuloksia sekä ohjaa ja valvoo toimialansa suunnittelua ja toteutusta. 58 Kansalaisopiston johtokunnan ratkaisuvalta 1) hyväksyy opiston opetussuunnitelmat 2) päättää apulaisrehtorin viranhoitomääräyksestä 3) vahvistaa tarvittaessa opiston järjestyssäännöt 59 Sivistyspalvelujen alaisten viranhaltijoiden vastuu ja ratkaisuvalta Sivistysjohtaja Talouspäällikkö 1) johtaa, valvoo ja kehittää sivistyskeskuksen toimintaa 2) vastaa kaupungin sivistyspolitiikan kehittämisestä ja tarvittavasta yhteistyöstä 3) vastaa yleissivistävän koulutuksen tulosalueen taloudesta, pedagogisesta toiminnasta sekä kehittämisestä 4) vahvistaa toimialan arkistonmuodostussuunnitelmat 5) päättää opetushenkilökunnan virkaehtosopimuksen mukaisista suunnittelu- ja opintopäivistä 6) päättää perusopetuksen oppilaaksiotosta ja lukion oppilaaksioton perusteista 7) päättää esiopetuksen oppilaan erityisestä tuesta ja tuen purkamisesta 1) koordinoi sivistyskeskuksen taloushallintoa 2) johtaa yleissivistävän koulutuksen taloudenhoitoa 3) toimii tarvittaessa sivistysjohtajan sijaisena 4) vastaa koulukuljetuksista 5) päättää kuljetusohjeen mukaisesti koulukuljetuksista 6) päättää vuokralle annettavista tiloista lautakunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti 7) päättää toimialan hankintasopimuksista euroon saakka

24 YLIVIESKAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 21 Kulttuurijohtaja Kirjastotoimenjohtaja Liikuntajohtaja Nuorisotoimenjohtaja Kansalaisopiston rehtori 1) vastaa kirjasto- ja kulttuuritoimen tulosalueen sekä kulttuuritoimen tulosyksikön toiminnasta, taloudesta ja kehittämisestä ja tarvittavasta yhteistyöstä 2) päättää kirjasto- ja kulttuurilautakunnan hallinnassa olevien tilojen käytöstä 1) vastaa kirjastotoimen tulosyksikön toiminnasta, taloudesta ja kehittämisestä sekä tarvittavasta yhteistyöstä 2) päättää kirjastoon hankittavista kirjoista ja muusta kirjastoaineistosta ja kirjastoaineiston poistoista lautakunnan päättämien perusteiden mukaisesti 3) päättää kirjaston aukioloajoista ja kirjastoauton reittiaikataulusta 4) päättää kotipalvelun ja kirjastolain mukaisten asiakaskuljetusten järjestämisestä kirjastoon 5) päättää lautakunnan hyväksymien perusteiden mukaisesti helpotuksen tai vapautuksen myöntämisestä asiakaspalvelussa sovellettavista maksuista 1) vastaa liikuntatoimen tulosalueen toiminnasta, taloudesta ja kehittämisestä ja tarvittavasta yhteistyöstä 2) vastaa kaupungin liikuntapolitiikasta ja liikunnan edunvalvonnasta 3) päättää urheiluseuroille ja urheilijoille tarkoitettujen kohdeavustusten jaosta ja valvoo avustusten käyttöä 4) päättää liikuntatilojen ja alueiden käyttövuoroista 5) vastaa osaltaan liikuntapaikkarakentamisen ja liikuntapaikkojen kunnossapidon koordinoinnista 1) vastaa nuorisotoimen tulosalueen toiminnasta, taloudesta ja kehittämisestä ja tarvittavasta yhteistyöstä 2) vastaa kaupungin nuorisopolitiikasta 3) päättää nuorisotoimen kohdeavustusten jakamisesta 4) päättää nuorisotoimen hallinnassa olevien tilojen käytöstä 1) vastaa kansalaisopiston toiminnasta, taloudesta ja kehittämisestä ja tarvittavasta yhteistyöstä 2) päättää opiskelijan erottamisesta enintään työkauden ajaksi

25 YLIVIESKAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 22 Kansalaisopiston apulaisrehtori Musiikkiopiston rehtori Perusopetuksen rehtori Lukion rehtori 1) päättää opiston työkausien alkamis- ja päättymispäivistä 2) päättää opiston kiinteistön tai huoneiston tilapäisestä käytöstä muuhun kuin opiston tehtävän mukaiseen tarkoitukseen 3) antaa opiskelu- ja työtodistukset 1) vastaa musiikkiopiston toiminnasta, taloudesta ja kehittämisestä ja tarvittavasta yhteistyöstä 2) päättää musiikkiopiston hallinnassa olevien opetus- ja toimintatilojen käytöstä 3) antaa päättö- ja työtodistukset 4) päättää musiikkiopiston oppilaaksi ottamisesta 5) päättää vapaaoppilaspaikoista johtokunnan päättämien perusteiden mukaisesti 6) päättää kurinpitoasioissa annettavasta varoituksesta oppilasta ja hänen huoltajaansa kuultuaan 1) vastaa koulun taloushallinnosta 2) vastaa koulun kehittämisestä ja tarvittavasta yhteistyöstä 3) vastaa koulukohtaisesta arvioinnista ja raportoinnista 4) toimii koulun opetus- ja muun henkilökunnan esimiehenä koulun toimintaa koskevissa asioissa 5) päättää opetusharjoittelijan ottamisesta 6) päättää oppilaan opetuksen poikkeusjärjestelyistä 7) päättää oppivelvollisen oppilaan erityisestä tuesta ja sen purkamisesta 8) päättää kirjallisen varoituksen antamisesta oppilaalle 1) vastaa koulun taloushallinnosta 2) vastaa koulun kehittämisestä ja tarvittavasta yhteistyöstä 3) vastaa koulukohtaisesta arvioinnista ja raportoinnista 4) toimii koulun opetus- ja muun henkilökunnan esimiehenä koulun toimintaa koskevissa asioissa 5) päättää opetusharjoittelijan ottamisesta 6) päättää oppilaan opetuksen poikkeusjärjestelyistä 7) päättää kirjallisen varoituksen antamisesta opiskelijalle

26 YLIVIESKAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 23 Tekniset palvelut 60 Teknisten palveluiden lautakunnan tehtävät Lautakunta huolehtii toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteita ja seuraa toiminnan tuloksia sekä ohjaa ja valvoo toimialansa suunnittelua ja toteutusta. 61 Teknisten palveluiden lautakunnan ratkaisuvalta 1) hyväksyy alle euron arvoiset rakennusten ja liikuntapaikkojen hankesuunnitelmat 2) päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä, lunastamisesta ja vuokraamisesta euroon saakka 3) päättää asemakaavoituksen käynnistämisestä 4) päättää asemakaavan muutoksen hyväksymisestä tapauksissa, joissa muutosta ei ole pidettävä vaikutukseltaan merkittävänä 5) päättää kaupungin suostumuksen antamisesta muutoksenhakuviranomaiselle vähäisten tarkistusten tekemiseen yleis- tai asemakaavaan 6) hyväksyy tonttijaon, mikäli nähtävillä oloaikana tonttijaosta on jätetty muistutuksia 7) päättää tonttien hinnoittelusta maapoliittisen ohjelman periaatteiden mukaisesti 62 Teknisten palvelujen alaisten viranhaltijoiden vastuu ja ratkaisuvalta Tekninen johtaja Rakennuspäällikkö 1) johtaa, valvoo ja kehittää teknisen palvelukeskuksen toimintaa 2) päättää asuntotontin luovuttamisesta, kun tontin hinnoittelusta on päätetty erikseen 3) päättää kaupungin etuosto-oikeuden käyttämisestä 4) päättää kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä, lunastamisesta ja vuokraamisesta euroon saakka 5) päättää luonnonvarojen sekä maa- ja metsätaloustuotteiden myymisestä euroon saakka 1) vastaa kiinteistöjen hallinnasta, kehittämisestä, rakentamisesta, rakennuttamisesta ja ylläpidosta 2) päättää toimi- ja huonetilojen vuokralle antamisesta ja ottamisesta silloin kun vuosivuokra on enintään euroa 3) päättää toimialan suunnittelu-, urakka- ja hankinta sopimukset euroon saakka

27 YLIVIESKAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 24 Kuntatekniikan päällikkö Kaupunginarkkitehti Palvelujohtaja Ympäristöpäällikkö 1) vastaa liikenne- ja yksityistieasioista, kadunpidosta, yleisten alueiden, puistojen ja muiden viheralueiden, liikuntaalueiden sekä vesihuoltolaitoksen hallinnasta, kehittämisestä, rakentamisesta, rakennuttamisesta ja ylläpidosta 2) päättää toimialan suunnittelu-, urakka- ja hankintasopimukset euroon saakka 3) päättää liikenteen ohjauslaitteiden asettamisesta 4) vahvistaa katusuunnitelman, hyväksyy muun yleisen alueen kuin kadun toteuttamissuunnitelman ja tekee kadunpitopäätöksen ja kadun lopettamispäätöksen 5) päättää yleiselle alueelle rakennettavien johtojen ja laitteiden sijoitusluvista ja siirtämisistä 6) päättää yleisen alueen luovuttamisesta tilapäiseen käyttöön 7) päättää yksityistie- ja metsäautotieavustuksista 1) vastaa maankäyttöyksikön johtamisesta ja kehittämisestä 2) päättää toimialan hankintasopimuksista euroon saakka 3) hyväksyy tonttijaot, mikäli niistä ei ole valitettu 1) vastaa puhdistus- ja ruokapalvelujen johtamisesta ja kehittämisestä 2) päättää toimialan hankintasopimuksista euroon saakka 1) vastaa ympäristöyksikön toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä 2) päättää toimialan suunnittelu-, urakka- ja hankinta sopimukset euroon saakka 63 Rakennus- ja ympäristölautakunnan tehtävät Rakennus- ja ympäristölautakunta neuvoo, ohjaa ja valvoo rakennustoimintaa sekä edistää ympäristönsuojelua. 64 Rakennus- ja ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana kunnan rakennusvalvontaviranomaisena ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena sekä muissa erityislaeissa mainittuna lautakunnan toimialaan kuuluvana viranomaisena.

28 YLIVIESKAN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 25 7 LUKU HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS 65 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän säännön mukaisesti. Kuntalain mukaan valtuuston tulee hyväksyä hallintosäännössä tarpeelliset määräykset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja ja sen toimeenpanosta huolehtivat lauta- ja johtokunta ja toimialajohtaja toimialallaan 66 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tehtävät Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kaupungin johtamis- ja hallintojärjestelmää, strategista ja operatiivista toiminnan suunnittelua, päätöksentekoa, seurantaa, poikkeamiin reagoimista sekä suoriutumisen arviointia. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan hallituksen ja lauta- ja johtokuntien, johtavien viranhaltijoiden tai esimiesasemassa olevien henkilöiden erilaisia toimenpiteitä, joilla ohjataan henkilöstöä ja toimintaa tavoitteiden ja hyväksyttyjen toimintatapojen mukaiseksi. Ohjauksen tulee kohdistua johtamisen, päätöksenteon, hallinnon ja taloudenhoidon asianmukaisuuteen, toiminnan laatuun, tavoitteiden saavuttamiseen ja riskienhallinnan toimivuuteen. Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällistä toimintatapaa, jolla hallitus ja muut tilivelvolliset toimijat voivat varmistua olennaisten riskien tunnistamisesta, arvioinnista, hallinnasta sekä mahdollisuuksien ja vahvuuksien hyödyntämisestä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävänä on varmistaa organisaation tavoitteiden saavuttaminen koskien strategisia ja operatiivisia tavoitteita, raportoinnin luotettavuus sekä lakien ja ohjeiden noudattaminen. 67 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuut Sisäisen valvonnan ja siihen sisältyvän riskienhallinnan järjestämisestä vastaavat kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja.

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos xx.xx.2011 muutokset 2 (25) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt...4 2 LUKU ORGANISAATIO...4 2 Luottamushenkilöorganisaatio ja sen tehtävät...4

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 12.11.2012 10 Voimaantulo 12.11.2012 Muutettu Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 19.12.2012 62, 28.1.2013 90, 91, 11.3.2013

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa Voimaantulo 1.1.2013 LUONNOS 2 SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Hollolan kunta Hallintosääntö

Hollolan kunta Hallintosääntö Hollolan kunta Hallintosääntö 1 HOLLOLAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuusto 11.11.2013 86 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan muut johtosäännöt

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

PUUMALAN KUNNAN Tekninen lautakunta 22.8.2013 28 liite 9 HALLINTOSÄÄNTÖ (Työversio) 2.8.2013MH

PUUMALAN KUNNAN Tekninen lautakunta 22.8.2013 28 liite 9 HALLINTOSÄÄNTÖ (Työversio) 2.8.2013MH 1 PUUMALAN KUNNAN Tekninen lautakunta 22.8.2013 28 liite 9 HALLINTOSÄÄNTÖ (Työversio) 2.8.2013MH Sisällysluettelo 2 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 2. LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 4 3. VIRASTO-ORGANISAATIO 9 4.

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 17.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 1 2 LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 12.12.2012, voimaantulopäivä 1.1.2013 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 Kaupunginvaltuuston muutokset: 18.12.1995 (voimaantulo 1.1.1996), 9.12.1996 (voimaantulo 1.1.1997), 20.1.1997 (voimaantulo

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Hallintosääntö Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 78 1.11.2004 Kaupunginvaltuusto on muuttanut 26.3.2007 21 1.4.2007 1 luku

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNTA Hallintosääntöön lisäys valtuusto 12.12.2005 58 / 775/011/2005, Maankäyttöja rakennuslain 130 :n mukainen maisematyölupien käsittely siirretään johtavan rakennustarkastajan tehtäväksi Hallintosääntöön

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17)

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) 2 (17) Sisältö 1 luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja Uudenmaan liiton muut säännöt... 4 2 luku Uudenmaan liiton hallinnon järjestäminen... 4 2 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

Hallintosääntö. Kv 3.6.2013 64

Hallintosääntö. Kv 3.6.2013 64 Hallintosääntö Kv 3.6.2013 64 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1 Soveltamisala... 1 2 ORGANISAATIO... 1 2 Kunnan organisaatio... 1 3 Luottamushenkilöorganisaatio... 1 4 Henkilöstöorganisaatio... 3 3 TOIMIELINTEN

Lisätiedot