Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista sekä virkistysalueet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista 66204 sekä virkistysalueet"

Transkriptio

1 Vantaan kaupunki Kaupunginosa 66, osa korttelista sekä virkistysalueet HAKKILA Asemakaavan muutosehdotuksen selostus, sekä tonttijako, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Selostusta on tarkistettu Anitta Pentinmikko, aluearkkitehti; Jukka Köykkä, asemakaavasuunnittelija Kielotie 28, Vantaa Kaavamuutoksen vireille tulosta ilmoitettu Kaupunkisuunnittelulautakunta Nähtävilläoloaika Kaupunkisuunnittelulautakunta

2 Sivu 1/31 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Asemakaavan muutos: Kaupunginosa 66, Hakkila, osa korttelia sekä virkistysalueita. Tonttijako: Kaupunginosa 66, Hakkila, osa korttelia KAAVAMUUTOSALUEEN SIJAINTI Asemakaavan muutosalue sijaitsee Valkoisenlähteen (käytetään myös nimeä Valkealähde) pohjavesialueella Kaaripuistossa. Aluetta rajaavat Lahdenväylä, Hakkilankaari, Vanha Porvoontie ja K-rauta 75:n liikerakennustontti 66204/7. OTE VANTAAN OPASKARTASTA 1.3 KAAVAMUUTOKSEN NIMI JA TARKOITUS Asemakaavan muutos nro Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n on tarkoitus rakentaa alueelle Honkanummen sähköasema ja 110 kv:n voimansiirtolinja Vantaan yleiskaavan 2007 mukaisesti. Sähköasemarakennuksesta ja muuntajasuojarakennuksesta muodostuvaa sähköasemaa tarvitaan turvaamaan sähköenergian kasvavaa tarvetta Itä-Vantaan, erityisesti Jokiniemen ja Hakkilan alueilla. Osa Kaaripuistosta Kaarrospuistoksi (ruots. Krökparken) nimettävästä lähivirkistysalueesta muutetaan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi. Virkistysalueelle osoitetaan ulkoilureitti ja sähkön voimansiirtolinjan vaara-alue. Kaarrospuistossa sijaitsevat, Senaatin kartastoon (v.1872) merkityt kalliomuodostelmat sekä osuus historiallisesta Suuresta Rantatiestä suojellaan.

3 Sivu 2/ SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT TUNNISTETIEDOT KAAVAMUUTOSALUEEN SIJAINTI KAAVAMUUTOKSEN NIMI JA TARKOITUS SELOSTUKSEN SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA TIIVISTELMÄ KAAVAMUUTOSPROSESSIN VAIHEET JA LAADITUT SELVITYKSET ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN LÄHTÖKOHDAT SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Luonnonympäristö Rakennettu ympäristö Maanomistus SUUNNITTELUTILANNE Kaavamuutosaluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN TARVE SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Prosessin aikana syntyneet tavoitteet ja niiden tarkentuminen ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN RATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Asemakaavan muutoksen ratkaisun valinta ja perusteet Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS KAAVAMUUTOKSEN RAKENNE JA MITOITUS YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN ALUEVARAUKSET Korttelialueet Muut alueet KAAVAMUUTOKSEN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Yhteenveto YMPÄRISTÖN HÄIRIÖTEKIJÄT KAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTUS TOTEUTUSTA OHJAAVAT JA HAVAINNOLLISTAVAT SUUNNITELMAT TOTEUTTAMINEN JA AJOITUS KAAVAMUUTOSTYÖHÖN OSALLISTUNEET... 23

4 Sivu 3/ LUETTELO SELOSTUKSEN LIITEASIAKIRJOISTA Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan muutosehdotus ja poistettavat merkinnät, kartta 1:2000, Asemakaavamerkinnät ja määräykset, Maankäyttöluonnos Honkanummen sähköaseman alueesta Vesihuoltosuunnitelma

5 2 TIIVISTELMÄ Vantaan kaupunki, asemakaavan muutoksen nro selostus, Hakkila Tarkistettu Sivu 4/ KAAVAMUUTOSPROSESSIN VAIHEET JA LAADITUT SELVITYKSET Vantaan Energia Sähköverkot Oy ja Vantaan kaupungin yrityspalvelut esittävät päivätyssä kaavamuutoshakemuksessa, että Kaaripuiston virkistysalueiden asemakaavaa muutetaan siten, että puistoon muodostetaan yleiskaavan mukaisesti yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialue ja tontti Honkanummen sähköasemaa varten. Kaavamuutosalueen osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui Kaavamuutostyön vireille tulosta tiedotettiin Vantaan Sanomissa sekä kirjeellä maanomistajille, naapureille ja viranomaisille. MRL 62 :n mukainen OAS-suunnitelman nähtävilläoloaika ja osallisten kuulemisajankohta oli Mielipiteitä ja kannanottoja saatiin 4 kpl. Luonnossuunnitelmat on laadittu yhteistyössä Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n kanssa. Kaupunkisuunnittelulautakunta käsitteli kaavamuutosta kokouksessaan Muutosehdotus oli MRA 27 :n mukaisesti nähtävillä ja siitä saatiin 4 lausuntoa ja yksi muistutus. Kaupunkisuunnittelulautakunnan antamat vastineet lausuntoihin ja muistutukseen eivät aiheuta muutoksia kaavakarttaan tai määräyksiin eivätkä edellytä kaavan uutta nähtävillä oloa. Kaavamuutoksen hyväksyy kaupunginvaltuusto. 2.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavamuutoshanke on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, maakuntakaavan, yleiskaavan ja Vantaan strategioiden mukainen. Kaupungin strategisista tavoitteista toteutuvat erityisesti toimivan yhdyskuntarakenteen turvaaminen ja kehittyvän infrastruktuurin takaaminen. Kaaripuiston lähivirkistysalueesta muutetaan Vantaan kaupungin omistama n. 0,34 hehtaarin kokoinen osa-alue yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi Honkanummen sähköasemaa varten. Korttelialueelle muodostetaan tontti 66204/8, jolle asemakaavoitetaan kokonaisrakennusoikeutta yhteensä 800 k-m². Tontille on mahdollista sijoittaa voimajohdon vaara-alueelta siirrettäväksi joutuva K-Rauta 75:n, n. 45 m korkea mainostorni. Pohjavesien suojelua ja hulevesien hallintaa koskevia määräyksiä tarkennetaan. Kaaripuiston virkistysalueen itäisen osan nimeksi vahvistetaan Kaarrospuisto - Krökparken. Virkistysalueille osoitetaan ulkoilureitti, sähkön voimansiirtolinjan vaara-alue sekä ajoyhteys Hakkilankaarelta tontille 66204/8. Kaarrospuistossa sijaitsevat, Senaatin kartastoon (v.1872) merkityt kalliomuodostelmat sekä osuus historiallisesta Suuresta Rantatiestä suojellaan. Kokonaisratkaisulla sekä asemakaavamääräyksillä ja merkinnöillä varmistetaan rakentamisen laatutaso. 2.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN Asemakaavan muutos on osa Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n hanketta uudistaa 110 kv:n sähkön voimajohtolinja Hakkilan eteläosan ja Rekolan välillä. Energiamarkkinavirasto on päivätyssä lausunnossaan Vantaan Energia Sähköverkot Oy:lle esittänyt, että uusittavalle voimajohdolle tulee hakea Energiamarkkinavirastolta sähköjohdon rakentamislupa, jonka edellytyksenä on sähköjohdon tarpeellisuus sähkön siirron turvaamiseksi. Lupahakemukseen tulee liittää selvitys johdon ympäristövaikutuksista ja soveltuvuudesta alueen maankäyttöön. Vantaan Energia Sähköverkot Oy on käynnistänyt Rekola-Hakkila 110 kv:n voimajohdon uudistamista ja Honkanummen sähköaseman rakentamista koskevan ympäristöselvitystyön sähkömarkkinalain 18 :n mukaisesti. Lupaa voimajohdon rakentamiseksi haetaan Energiamarkkinavirastolta heti, kun ympäristöselvitys on valmistunut.

6 Sivu 5/31 3 LÄHTÖKOHDAT Kaavamuutokseen ei liity sopimuksia. Kaavoitettava ET-tontti 66204/8 myydään Vantaan Energia Sähköverkot Oy:lle kaavan voimaantulon ja tontinmuodostuksen jälkeen. 3.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA Alueen yleiskuvaus Kaavamuutosalue sijaitsee mäntyisellä kallioselänteellä Kaaripuistossa, liikenteellisesti keskeisellä Vantaan Akselin työpaikka-alueella Hakkilan keskiosassa. Kaavamuutosaluetta ympäröivät logistiikkaan tukeutuvat varastot, toimistot ja tuotantolaitokset. Kaavamuutosalueen pohjoispuolella on paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikkö ja länsireuna rajautuu Lahdenväylään. Kolohongan asutus on lähimmillään n. 650 m:n etäisyydellä kaavamuutosalueen itäreunasta Luonnonympäristö Maisemarakenne, maisemakuva SIJAINTI KAUPUNKI- JA MAISEMARAKENTEESSA Kaavamuutosalue sijaitsee Koivukylänväylän ja Lahdenväylän liittymäalueen liikennemaisemassa. Alue on osa Hakkilanharjun kallioista ja havupuuvaltaista reunamuodostumaa. Lahdenväylän ja suunnittelualueen välissä oleva puusto estää osittain näkyvyyden Lahdenväylälle. Suunnittelualueen erottaa lännessä olevasta Keravanjokilaakson ja Hanabölen kulttuurimaisemasta niiden välissä oleva Rusokallion metsäinen lakialue. Kaukomaisemakuvassa suunnittelualue ei juuri erotu. Luonnonolot Muutosalueella ei ole inventoituja luontoarvoja. Pinnanmuodostus, maaperä ja rakennettavuus Muutosalue sijaitsee pohjaveden muodostumisalueella. Kaaripuiston länsiosalla on pohjaveden korkeus mitattu noin 140 m päässä muutosalueesta korkeimmillaan tasolle noin +49,1 (vuonna 2007) ja lounaispuolella olevan varastorakennuksen alueella, noin 70 m päässä muutosalueesta korkeimmillaan tasolle noin +53,9 (vuosina ). Sähköasemalle kaavoitettavan ET-tontin maaperä on kalliota, hiekkaa, soraa ja moreenia. Kalliopinnan syvyys maanpinnasta on noin metriä. Kaavoitettavan tontin länsireunalla on paikoin avokalliota. Maanpinta vaihtelee tasolla noin , laskien pohjoiseen ja itään, joissa myös maapeitteen paksuus kasvaa. Kaavoitettavan ET-tontin pohjoisosan maata on muokattu paikoin kaivu- ja täyttötoiminnalla. Täyttöalueesta on joulukuussa 2009 otettu 5 kpl maanäytteitä, joista on analysoitu mm. mineraaliöljy-, metalli- ja elohopeapitoisuudet laboratoriossa. Metallien osalta toinen sinkkitulos ylittää kynnysarvon mutta alittaa alemman ohjearvotason eli maamassat ovat käytännössä pilaantumattomia. Täyttö sisältää myös pienijakeista rakennusjätettä niin vähän, että massojen pitäisi kelvata yleiselle maankaatopaikalle. Täytön ylin kerros sisältää humuspitoisia multamaita, joiden alla on

7 Sivu 6/31 runsaasti savea sisältäviä kerroksia. Täytön massojenlaatu on huomioitava tulevien rakennusten ja rakenteiden perustamistapaa valittaessa. Täytön alueelle sijoitetaan mm. yksi sähkön voimajohtopylväistä. Maaperäkartan perusteella alue soveltuu rakentamiselle hyvin. Perustamisratkaisujen tulee perustua rakennuspaikkakohtaisiin pohjatutkimuksiin ja -suunnitelmiin. Vesistöt ja vesitalous Asemakaava-alue sijaitsee Valkoisenlähteen pohjavesialueella. Lähialueiden pohjavedentaso on aiempien kairaustietojen perusteella noin tasolla + 49, ,9. Tulevan ET-tontin pihan arvioidaan olevan tasolla n Kasvillisuus Kaavamuutosalue on havupuuvaltaista virkistysaluetta Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö Kaavamuutosalue sijaitsee keskellä Vuosaaren sataman ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välille kehittyvää, merkittävää kuljetukseen ja varastointiin perustuvaa yritysaluetta. Kaavamuutosaluetta ympäröivät teollisuus-, varasto- ja liikerakennukset ja alue tukeutuu hyviin liikenneverkostoihin ja yhdyskuntateknisen huollon järjestelmiin. Kaavamuutosalue on kumoutuvan asemakaavan mukaista, rakentamatonta virkistysaluetta, jonka kautta on yleiskaavassa osoitettu itä-länsisuuntainen ulkoilureitti. Kaupunkikuva ja rakennukset Kaavamuutosalueella ei ole rakennuksia. Kaavamuutosalueen eteläpuolella on suuria teollisuus- ja varastorakennuksia, jotka on rakennettu 1980 ja -90 -lukujen taitteessa.

8 Sivu 7/31 Kaavamuutosalueen pohjoispuolella sijaitsevat K-Rauta 75:n, v valmistunut suuri liikerakennus ja siihen liittyvät varastorakennukset sekä n. 45 m korkea mainostorni. Lähialueen kaupunkikuva on kirjavaa ja suuria rakennuksia ympäröivät laajat liikennöintialueet. VIISTOILMAKUVA NYKYTILANTEESTA Liikenne Kaavamuutosalue liittyy Hakkilankaaren kautta Vanhaan Porvoontiehen, joka liittää alueen seudulliseen päätieverkkoon Kehä III:lle ja Lahdenväylälle. Joukkoliikenteen linja-autot kulkevat Vanhaa Porvoontietä pitkin, jonne etäisyys kaavoitettavalta sähköasematontilta on n 240 m. Alueen yhdistää Helsinkiin yksi seutulinja (732) ja Tikkurilaan yksi sisäinen linja (83), jotka liikennöivät n. 2 kertaa tunnissa. Virkistys Kaavamuutosalue on asemakaavoitettua virkistysaluetta, jonne on osoitettu yleiskaavassa ulkoilureitti. Reitistä on toteutunut n. 360 m:n osuus Kaaripuiston eteläreunasta Lahdenväylän ali Mittapuistoon. Reittiä ei ole toteutettu Kaaripuiston länsiosaan vaan se kulkee Hakkilankaaren katualueen reunassa Vanhalle Porvoontielle saakka. Ulkoiluyhteydet asuntoalueilta Kaaripuistoon ovat keskeneräiset. Tekninen huolto Kaavamuutosalue kuuluu teknisen huollon verkostojen piiriin. Kaavamuutosalueella on Vantaan Energian maakaapeleita ja kaukolämpöputkia. Vesihuolto Alueella on rakennettu vesihuolto. Jätevesi- ja sadevesiviemärit on rakennettu Hakkilankaaren katualueelle. Vedenjakelu Asemakaavan muutosalueelle, Kaaripuiston kaakkoisosaan on rakennettu vesihuolto. Kaavaalueen vesijohtoverkko kuuluu Hakunilan painepiiriin. Käyttövesi saadaan Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta Ylästön paineenkorotuspumppaamon ja Tikkurilan painepiirin kautta. Hakunilassa sijaitsevan vesitornin tilavuus on 1000 m³, HW = +93,90 ja NW = +87,70.

9 3.1.4 Maanomistus Vantaan kaupunki, asemakaavan muutoksen nro selostus, Hakkila Tarkistettu Sivu 8/31 Lisäksi käytössä on alasäiliö, jonka tilavuus on 2700 m³. Vesijohtoverkon alin painetaso kaava-alueella on noin ja ylin noin Painetasot on ilmoitettu N43-järjestelmässä metreinä merenpinnasta (mvp). Jätevesiviemäröinti Hakkilankaaren katualueelle on rakennettu jätevesiviemäröinti, joka on n. 63 m:n etäisyydellä kaavoitettavasta ET-tontista. Jätevedet johdetaan aluksi Vanhaa Porvoontietä etelään, Tikkurilantietä länteen, Keravanjoen eteläpuolella Suutarilan jätevedenpumppaamon kautta Helsingin viemäriverkkoon. Lopulta jätevedet menevät Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle puhdistettaviksi. Sadevesiviemäröinti Sadevedet johdetaan sadevesiviemärissä Hakkilankaarta ja Vanhaa Porvoontietä Koivukylänväylälle ja siitä edelleen avo-ojassa Keravanjokeen. Sadevesiviemäri on n. 63 m:n etäisyydellä kaavoitettavasta ET-tontista. Ympäristöhäiriöt Kaavamuutosalue ei sijaitse lentomeluvyöhykkeellä. Kaavamuutosalueen itäreunalle kantautuu liikennemelua Lahdenväylältä, jonka liikennemelutaso on 65 db db sekä nykyisin että v Se aiheuttaa rakennuksen rakenteiden ääneneristävyydelle lisävaatimuksia, mikäli rakennuksissa työskennellään säännöllisesti päivittäin. Kaarrospuistoksi ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi asemakaavoitettavat alueet omistaa Vantaan kaupunki. Kaaripuistona säilyvän alueen omistaa Kesko Oyj.

10 Sivu 9/ SUUNNITTELUTILANNE Kaavamuutosaluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista , ja päätös tuli lainvoimaiseksi Tavoitteita on tarkistettu ja tarkistukset ovat tulleet voimaan Erityistavoitteena mm. on, että pohjavesien suojelutarve otetaan huomioon. Energiaverkostojen suunnittelussa on otettava huomioon ympäröivä maankäyttö ja sen kehittämistarpeet sekä lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja alueet sekä maiseman erityispiirteet. Museovirasto on julkaissut listan valtakunnallisiin alueidenkäytön tavoitteisiin (VAT) sisältyvistä rakennetuista kulttuuriympäristöistä. Vantaalta listaan kuuluu mm. viisi eri jaksoa Suuresta Rantatiestä (ID: 2 117), joihin kaavamuutosalueen tieosuus ei kuitenkaan kuulu. Hanke on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Maakuntakaava Uudenmaan maakuntakaavassa alue on osoitettu taajamatoimintojen alueeksi, joka on tärkeällä pohjavesialueella. Alueelle on osoitettu kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä tie (i.e. Suuri Rantatie; Kuninkaantie; Turku-Viipuri-maantie). Ympäristöministeriö on vahvistanut kaavan Asemakaavan muutos on maakuntakaavan mukainen.

11 Sivu 10/31 Yleiskaava 2007 Suunnittelualue on osoitettu tärkeäksi pohjavesialueeksi (pv). Sähköasemaksi asemakaavoitettava alue on merkitty yhdyskuntateknisen huollon alueeksi (ET), joka varataan yhdyskuntateknisen huollon toimitiloille ja laitteille. Muu osa suunnittelualueesta on osoitettu lähivirkstysalueeksi (VL). Alueelle on osoitettu itä-länsi -suuntaisena 110 kv:n voimansiirtolinja (Z1) ja ulkoilureitti. ET-alueen länsireunaan on merkitty historiallinen tie (i.e. Suuri Rantatie), joka on rakennetun kulttuuriympäristön suojelukohde. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt yleiskaavan ja se on tullut voimaan Asemakaavan muutos on yleiskaavan 2007 mukainen. Asemakaava Alueen ensimmäinen asemakaava Hakkila 2 on Ympäristöministeriön vahvistama. Kaaripuisto on osoitettu kaupunginvaltuuston hyväksymällä asemakaavan muutoksella nro lähivirkistysalueeksi merkinnällä VL. Alue on osoitettu tärkeäksi pohjavesialueeksi merkinnällä pv2. Kaaripuiston länsireunassa on maanalaista johtoa varten varattu alueen osa vesijohtoa ja jätevesiviemäriä varten.

12 Sivu 11/31

13 Sivu 12/31 Vantaan kaupungin strategiat Vantaan tasapainotetun strategian (KV ) tavoitteita ovat mm. toimivan yhdyskuntarakenteen turvaaminen ja kehittyvän infrastruktuurin takaaminen. Rakennusjärjestys Rakennusjärjestys on hyväksytty Vantaan kaupunginvaltuustossa Tonttijako ja kiinteistörekisteri Kaavamuutosalueen kiinteistöt ja tilat on merkitty Vantaan kaupungin ja valtion kiinteistörekistereihin. Alueella ei ole tontteja. Pohjakartta Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/99 vaatimukset. Rakennuskiellot Alueella ei ole rakennuskieltoa asemakaavan laatimiseksi. Päätökset, suunnitelmat ja selvitykset Kaavamuutostyön valmistelussa on käytettävissä mm. seuraavat päätökset ja selvitykset: Vantaan keskiaikaisten teiden inventointi vuonna 2007 (Museovirasto). - Valkealähteen ja Koivukylän pohjavesialueiden suojelusuunnitelma (Vantaan kaupunki, ympäristökeskus, julkaisu A12/2000) - Vantaan kaupungin hulevesiohjelma (Kaupunginhallitus ) - VT 4 ja sen rinnakkaistiet välillä Kehä III - Koivukylänväylä kehittämisselvitys (Uudenmaan tiepiiri, Vantaan kaupunki, 1999) - Vantaan Akselin yritysalueen maisemasuunnitelma (Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy, tilaajana Vantaan Markkinointi Oy ja Vantaan kaupunki, 2007) - Vantaan Akselin kaupunkikuvallinen viitesuunnitelma ja selvitystyö (Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy, Ramboll Finland Oy, tilaajana Vantaan Markkinointi Oy ja Vantaan kaupunki, 2009) 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SUUNNITTELUN TARVE Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n ja Vantaan kaupungin tavoitteena on toteuttaa nykyiseen Kaaripuistoon 110 kv:n sähkön voimajohtolinjaan liittyvä Honkanummen sähköasema yleiskaavan 2007 mukaisesti. Alue on asemakaavoitettu lähivirkistysalueeksi, jolla sallitaan vain ulkoilua tai muuta yleistä virkistystoimintaa palveleva rakentaminen. Sähköaseman rakentaminen edellyttää, että osa Kaaripuiston asemakaavoitetusta lähivirkistysalueesta muutetaan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi ja tontiksi. 4.2 SUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA SITÄ KOSKEVAT PÄÄTÖKSET Vantaan Energia Sähköverkot Oy ja Vantaan kaupunki ovat hakeneet asemakaavan muutosta päivätyllä hakemuksella. Asemakaavan muutos liitettiin kaupunkisuunnittelun työohjelmaan syksyllä 2008, jonka jälkeen käynnistettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen. Kaavamuutostyön aloittamisesta ilmoitettiin Vantaan Sanomissa ja kuulutettiin Vantaan kaupungin ilmoitustaululla. 4.3 OSALLISTUMINEN JA YHTEISTYÖ Osalliset Alueen ja naapurialueiden maanomistajat, maanvuokraajat, asukkaat, naapurikiinteistöjen huoltoyhtiöt, yritykset ja yritysten työntekijät tai/ja heidän edustajansa.

14 Sivu 13/31 Vantaan kaupungin toimialat, asiantuntijaviranomaiset ja liikelaitokset mm: Keskushallinto/maankäyttö (yrityspalvelu-, kaupunkisuunnittelu-, mittausosasto, kuntatekniikan keskus, rakennusvalvonta, ympäristökeskus), Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Muita viranomaisia: Uudenmaan liitto, Uudenmaan ympäristökeskus, Uudenmaan tiepiiri Muita tahoja: Tikkurilan aluetoimikunta, Vantaan ympäristöyhdistys, Vantaan yrittäjät, Vantaan kauppakamariosasto, Vantaan Energia Oy, Helsingin Energia Oy, Fingrid Oy ja Elisa Networks Oy Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Kaavamuutosaloitteeseen perustuva osallistumis- ja arviointisuunnitelma valmistui ja se toimitettiin kohdassa on esitetyille osallisille lausunnoille ja kaavamuutoksen lähtökohtia koskevien mielipiteiden kuulemiseksi. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisälsi mm. alustavan tontinkäyttöluonnoksen. MRL 62 :n mukainen vuorovaikuttaminen järjestettiin Määräaikaan mennessä saapui kirjallisena 4 mielipidettä ja kannanottoa. Asemakaavan muutosehdotus oli nähtävillä MRA 27 :n mukaisesti ja siitä saatiin neljä lausuntoa ja yksi muistutus. Kaavamuutoksesta ei ole järjestetty asukastilaisuutta. Kaavahanketta on esitelty Vantaan kaupungin kotisivuilla (www.vantaa.fi). Asemakaavan muutosehdotusta on laadittu kaupungin sisäisellä asiantuntijayhteistyöllä, jossa ovat korostuneet kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaiden kohteiden lisäksi pohjavesi-, hulevesi-, sekä palo- ja pelastusasiat. Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n laatimasta, 110 kv:n voimansiirtolinjaa ja Honkanummen sähköasemaa koskevasta ympäristöselvityksestä ovat antaneet lausuntonsa Tiehallinto ( ), Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ( ), Museovirasto ( ), Uudenmaan liitto ( ), Vantaan kaupunginmuseo ( ) ja Vantaan kaupungin ympäristökeskus ( ) Lisäksi Uudenmaan tiepiiri on ohjeistanut kaavamuutostyötä Lahdenväylän liikennealueeseen liittyvien näkemyksien huomioimiseksi. 4.4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TAVOITTEET Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet Kaupungin asettamat tavoitteet ja suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet Kaavamuutosalueen asemakaava ei vastaa Vantaan yleiskaavaa Alue on asemakaavoitettu Kaaripuiston lähivirkistysalueeksi mutta uudessa yleiskaavassa puiston itäosaan on osoitettu yhdyskuntateknisen huollon toimitilojen ja laitteiden alue. Yleiskaavassa 110 kv:n sähkön voimajohtolinja on siirretty kyläkuvallisesti ja maisemallisesti arvokkaalta Hanabölen peltolaaksolta Hakkilanharjulle Vanhan Porvoontien ja Lahdenväylän varteen, joiden välinen poikittaislinja on osoitettu Kaaripuistoon. Alueen asemakaavaa halutaan muuttaa siten, että se vastaa uutta yleiskaavaa. Hakkilaan on yleiskaavassa osoitettu kaksi itä-länsisuuntaista viher- ja ulkoilureittiä, joista Kaaripuisto muodostaa pohjoisemman yhteyden. Ulkoilureittien tulisi sijaita mahdollisimman luonnonmukaisessa ympäristössä. Kaaripuisto on kapeimmillaan alle 45 m leveä ja toisaalta sinne sijoitettavan 110 kv:n sähkölinjan vaara-alueella ei saa olla puita tai pensaita, joiden luontainen kasvukorkeus ylittää 4 m. Sähkölinja on sijoitettava Kaaripuistoon siten, että viherja ulkoilureitin tarvitsemaa viherympäristöä saadaan riittävästi. Asemakaavan muutoksella tulee eheyttää kaupunkikuvaa Lahdenväylän varrella ja Hakkilan yritysalueella. Vantaan hulevesiohjelman tärkein strateginen linjaus on luonnonmukaisen hulevesien käsittelyn ottaminen maankäytön, yksityisten ja julkisten alueiden yleiseksi suunnitteluperiaatteeksi. Hulevesien käsittelyn ja johtamisen järjestäminen tulee toteuttaa prioriteettijärjestyksen mukaisesti eli hulevedet ensisijaisesti käsitellään ja hyödynnetään syntypaikallaan.

15 Sivu 14/31 Yleiskaavan, voimassa olevan asemakaavan ja kaupungin muun suunnittelun tavoitteita ja asemakaavan muutoksen suhdetta niihin on esitetty myös kohdassa Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet Kaavamuutosalue on Valkoisenlähteen valtakunnallisesti merkittävällä I lk:n pohjavesialueella, jolla pohjaveden laatu ja määrä on turvattava. Suunnittelualueella on osuus kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta Suuresta Rantatiestä, mikä halutaan säilyttää. Tien itäreunan ja Lahdenväylän välissä on maisemallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokas, kolmen kallioharjanteen muodostama kokonaisuus, joka on merkitty mm. Senaatin karttoihin (v. 1872). Kalliomuodostelma on mäntyvaltaisen alueen maisemallinen kohokohta ja se muodostaa suojan Kaaripuiston lähivirkistysalueen ja Lahdenväylän väliin, joten se halutaan säilyttää Prosessin aikana syntyneet tavoitteet ja niiden tarkentuminen Osallisten tavoitteita Asemakaavan muutoksen hakijoiden mukaan Honkanummen sähköasemaa tarvitaan turvaamaan sähköenergian kasvavaa tarvetta Itä-Vantaan, erityisesti Jokiniemen ja Hakkilan alueilla sekä Rekolan ja Vaaralan asemien vikatilanteiden että 80-luvun alussa valmistuneen Hakkilan sähköaseman saneerauksen aikaisten poikkeusjärjestelyjen hallintaan. Sähkönjakeluverkon kehittämisellä ylläpidetään ja parannetaan elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiä Itä-Vantaalla. Asemakaavan muutoksen hakijoiden tavoitteena on muodostaa Kaaripuiston koilliskulmaan sähkön muuntoasemalle tontti, jonka rakennusoikeuden määrä olisi 800 k-m². MRL 62 :n mukaisessa, osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulemiseen liittyvässä vuorovaikutusmenettelyssä (katso kohta 4.3.3) saadut mielipiteet sisältävät oheiset tavoitteet, joiden huomioon ottaminen on kuvailtu kohdassa Kuulemiseen sisältyi sähköasematontista ja 110 kv:n voimajohdon sijoittumisesta laadittu alustava maankäyttösuunnitelma. Museovirasto: Kaava-alueelta ei tunneta muinaismuistolain (295/1963) tarkoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä. Museovirastolla ei ole huomautettavaa kaavasta arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Rakennetun kulttuuriympäristön osalta on kuultava Vantaan kaupunginmuseota. Vantaan Energia Oy, Vantaan Energia Sähköverkot Oy: Läheinen sähköverkko on huomioitu Honkanummen sähköaseman sijoittamisessa. Suunnittelualueella sijaitsee puistomuuntamo M1177, keski- ja pienjännitemaakaapeleita sekä kaukolämpöputkia. Niiden siirtokustannuksiin sovelletaan Vantaan kaupungin ja VE Oy:n laadittua yhteistyösopimusta. Päiväkummun Omakotitaloyhdistys ry. : Asemakaavamuutosta perustellaan turvata kasvavan kaupungin sähkönkulutustarvetta sähkönjakeluverkkoa kehittämällä ja erityisesti tarvetta parantaa Jokiniemen ja Hakkilan alueiden kasvavaa sähkönkulutusta ja Rekolan ja Vaaralan asemien vikatilanteiden poikkeustilanteiden hallintaa. Edellä olevat perustelut eivät tue tarvetta sijoittaa sähköasema tärkeälle 1-luokan pohjavesialueelle. Pohjavesillä on ympäristösuojelulain YSL (86/2000) mukaan ehdoton pilaamiskielto ja pelkkä teoreettinen riski riittää estämään hankkeen. Valkealähteen pohjavesialueelle on tästä huolimatta kaavoitettu ja rakennettu jo liian paljon tämän riskin omaavia toimintoja, ottamatta huomioon tärkeää pohjavesialuetta. Kaaripuisto on lähivirkistysaluetta VL ja on osa vanhaa kulttuurimaisemaa, jota ei muualla Hakkilan teollisuusalueella enää ole jäljellä. Alue on yleiskaavan (v. 1992) mukaan suojaviheraluetta EV ja alueelle on osoitettu itä-länsi suuntainen pääulkoilureitti.

16 Sivu 15/31 Sähköaseman toteutus uhkaa arvokasta kulttuurijäännettä, tuhoaa lähivirkistyspuiston sekä ulkoilureitin. Näiden perustelujen johdosta Päiväkummun omakotitaloyhdistys esittää, että sähköasemalle tulee hakea uusi sijoituspaikka, jossa se ei uhkaa ympäristöä. Asemakaavan muutoksesta tulee luopua ja säilyttää alue suunnitellussa käytössä. Rekola-Hakkila 110 kv:n voimansiirtolinjan ja Honkanummen ympäristöselvitys Vantaan Energia Sähköverkot Oy on käynnistänyt Rekola-Hakkila 110 kv:n voimajohdon uudistamista ja Honkanummen sähköaseman rakentamista koskevan ympäristöselvitystyön sähkömarkkinalain 18 :n mukaisesti. Ympäristöselvitys on mm. sisältänyt voimajohdon linjausta ja pylväiden alustavaa sijoittelua koskevat suunnitelmat sekä asemakaavaehdotuksen pohjana olleen maankäyttösuunnitelman sähköasemasta Kaaripuistoon. Ympäristöselvityksen lähtökohdiksi on annettu oheiset lausunnot: Tiehallinto ( ): Uudenmaan tiepiirin mukaan sähköasema ja sen koilliskulmaan tuleva 110 kv:n voimajohtopylväs voidaan sijoittaa asemakaavaehdotuksen mukaisesti. Liikenneturvallisuussyistä sekä sähköasema että pylväs on suojattava asianmukaisesti mahdollisia tieltä suistumisia vastaan esimerkiksi massiivisella betonikaiteella tai sijoittamalla sähköasema ja pylväs siten, että maaston muotoilu estää raskaankin suistuvan ajoneuvon törmäämisen niihin. Tiepiiri edellyttää, että pylvään suunnittelua ohjautetaan heillä. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos ( ): Pelastuslaitoksella ei ole tässä vaiheessa huomauttamista suunnitelmaan. Pelastuslaitos ottaa kantaa kaavamuutokseen kaavamuutosprosessissa sekä rakennusten paloturvallisuuteen rakennusluvan yhteydessä pyydettävissä lausunnoissa. Museovirasto ( ): Rakennetun kulttuuriympäristön (Suuri Rantatie) osalta on asiassa kuultava Vantaan kaupunginmuseota. Uudenmaan liitto ( ): Vantaan yleiskaavassa 2007 voimalinjan linjausta on muutettu maakuntakaavan linjauksesta siten, että sitä on siirretty maisemallisesti parempaan paikkaan Vanhan Porvoontien ja Lahdenväylän varteen sekä osoitettu alue 110 kv/20 kv sähköasemalle. Yleiskaavassa osoitettu ratkaisu on perusteltu. Maakuntakaava ei ole voimassa niiltä osin, joilla uusi yleiskaava on lainvoimainen. (Huomio: Yleiskaava 2007 on kuulutettu lainvoimaiseksi koko Vantaan alueella.) Vantaan kaupunginmuseo ( ): Suuri Rantatie on Vantaan vanha rakennuskulttuurikohde, valmistunut luvulla ja kuuluu suojeluluokkaan A. Kaaripuistossa oleva osuus on ollut käytössä 1900-luvulle saakka. Kaupunginmuseo katsoo, että vanhaa tieosuutta voidaan käyttää suunniteltuna ajoyhteytenä sähköasemalle. Tavoitteena kuitenkin tulee olla, että tien linjaus ja mittasuhteet säilyvät mahdollisimman lähellä alkuperäistä. Tien pintana on suositeltavaa käyttää sora-/hiekkapintaa. Vantaan kaupungin ympäristökeskus ( ): Sähköjohto ja muuntamo sijaitsevat vedenhankinnan kannalta tärkeällä Koivukylä- Valkealähteen pohjavesialueella, pääosin pohjaveden muodostumisalueella. Muuntamoa suunniteltaessa ja rakennettaessa tulee kiinnittää huomiota pohjaveden pilaantumisen estämiseen sijoittamalla öljyjä sisältävät muuntajat suoja-altaisiin tai rakentamalla muuntamotila siten, että tilan lattia toimii tiiviinä suoja-altaana. Pohjaveden pinnan ja rakenteiden väliin tulee jättää riittävä maakerros. Sähköasema sijaitsee Vantaan yleiskaavassa itä-länsi-suuntaisella hyvin kapealla, mutta tärkeällä viherkaistaleella, jolle on myös osoitettu ohjeellinen ulkoilureitti.

17 Sivu 16/31 Asemakaavan laadulliset tavoitteet Keskeinen haaste asemakaavatyössä on sähkön 110 kv:n voimajohtolinjan ja siihen liittyvien pylväiden sekä virkistysalueiden ja ulkoilureitin liittäminen sekä toiminnallisesti että kaupunkikuvallisesti hyvin toisiinsa ja ympäristöönsä. Tavoitteena on varmistaa hyvän ja edustavan kaupunkikuvan muodostuminen sekä laadukkaan työympäristön ja virkistysalueen syntyminen alueelle. 4.5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN RATKAISUN VAIHTOEHDOT JA NIIDEN VAIKUTUKSET Alustavien vaihtoehtojen kuvaus ja karsinta Vantaan yleiskaavassa 2007 Kaaripuistoon osoitettu ET-aluevaraus on suuripiirteinen ja on kooltaan n. 0,8 ha, mikä on n. 42 % kaavamuutosalueesta ja kumoutuvan asemakaavan virkistysalueista. Kaaripuiston virkistysalueen leveydeksi jää Hakkilankaarta vasten kapeimmillaan vain n. 25 m. Yleiskaavan mukaisen ET-alueen alle jäisivät Senaatin kartoissa (v. 1872) esiintyvä hieno kalliomuodostelma sekä valtaosa alueella olevasta Suuresta Rantatiestä. Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n asemakaavan muutoshakemukseen liitetty maankäyttöluonnos Honkanummen sähköasemasta ja 110 kv:n sähkölinjasta Kaaripuistossa perustui Vantaan yleiskaavan 2007 mukaiseen ET-aluevaraukseen. Maankäyttöluonnoksessa sähköasemalle esitetyn ET-tontin pinta-ala oli n. 0,5 ha ja n. 26 % kaavamuutosalueesta. Valtaosa alueella olevasta Suuresta Rantatiestä ja kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaasta kalliomuodostelmasta olisi jäänyt ET-tontin alle. Tavoitteet kalliomuodostelman ja Suuren Rantatien jäänteiden suojelemisesta sekä virkistysalueen säilyttämisestä mahdollisimman leveänä ohjasivat maankäyttöluonnoksen laatimista siten, että sähköaseman tarvitsema ET-tontti saataisiin sijoitettua Kaaripuiston koilliskulmaan, kalliomuodostelman itäpuolelle ja Lahdenväylään kiinni. Näin sähköaseman isohkot rakennukset suojaisivat Kaaripuistoa Lahdenväylältä kantautuvalta liikennemelulta ja jäntevöittäisivät väylän kaupunkikuvaa. 110 kv:n voimajohdon vaara-alueen alle jäävälle alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia eikä luontaisesti yli 4 m korkeammaksi kasvavia puita tai pensaita. Jotta virkistysalueiden ja ulkoilureitin edellyttämää puustoa säästyisi mahdollisimman paljon, voimajohto sijoitettiin mahdollisimman lähelle virkistysalueiden pohjoisreunaa, Kaaripuiston ja K-Rauta 75:n välisen tontinrajan suuntaisesti. Näin osa vaara-alueesta ja siihen liittyvistä rajoitteista siirtyi K-Rauta 75:n tontille. Maankäyttöluonnoksessa päätettiin myös esittää, että alueella olevaa osuutta Suuresta Rantatiestä voitaisiin hyödyntää ET-tontin tarvitseman ajoyhteyden osana, mikä säästäisi virkistysalueita. Maankäyttöluonnos esiteltiin kaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteenä ja toimitettiin kaavatyön osallisille MRL 62 :n mukaisen vuorovaikuttamisen yhteydessä Asemakaavan muutoksen ratkaisun valinta ja perusteet Kaavaehdotuksen ET-tontin pinta-ala on n. 0,34 ha ja 17,8 % kaava-alueesta. Tavoitteet ETtontin pinta-alan minimoimiseksi viheralueiden määrän maksimoimiseksi ja maisemallisesti arvokkaan kalliomuodostelman säilyttämiseksi edellyttävät sähköaseman muuntajien ja muiden laitteiden sijoittamista mahdollisimman kompaktiksi kokonaisuudeksi. Tällöin öljyä sisältävät muuntajat ja laitteet on sijoitettava rakennuksiin ja sateelta suojaan, mikä käytännössä estää mahdollisesti öljyä sisältävien hulevesien muodostumisen. Ratkaisu on hyvä, koska se tukee pohjavesien suojelua. ET-tontin ja sähköaseman rakennusten sijainti kaavamuutosalueen koillisnurkassa Lahdenväylää vasten luo hyvät edellytykset kaupunkikuvan jäntevöittämiselle. Yleiskaavan osoittaman itä-länsisuuntaisen ulkoilureitin toteuttamisedellytykset ja virkistysalueiden puuston säilyttäminen onnistuvat parhaiten sijoittamalla 110 kv:n sähkön voimajohto ja sen tarvitseman vaara-alue kaavamuutosalueen pohjoisreunaan. Sähköasematontin ja sen pohjoispuolella olevan K-Rauta 75:n maanpintojen tasoero on yli 4 m, joten voimajohdon järeä kulmapylväs joudutaan kokonaisuudessaan sijoittamaan

18 Sivu 17/31 sähköasematontille, K-Rauta 75:n ja Lahdenväylän kulmauksessa olevaan tontin rajaan kiinni. Mikäli kulmapylväs olisi voitu osittain sijoittaa K-Rauta 75:n tontille, vaara-aluetta ja puuston korkeutta rajoittavaa aluetta olisi voitu siirtää vielä n. 5 m pohjoisemmaksi. Kulmapylväs sijaitsee voimalinjasta vuonna 2009 laaditun aluevaraussuunnitelman mukaisesti ja Uudenmaan tiepiiri on hyväksynyt ratkaisun. Ajoyhteyden järjestäminen sähköasematontille K-Rauta 75:n kiinteistön kautta siten, että se kulkisi virkistysalueisiin rajautuvan kiinteistön etelärajan ja rakennusalan välissä ei ole maaston suurten korkeuserojen vuoksi mahdollista. Ratkaisulla oltaisiin vältytty sähköasematontin ajoyhteyden sijoittamiselta virkistysalueille. Museoviraston ja Vantaan kaupunginmuseon mielestä kaava-alueella olevaa osuutta Suuresta Rantatiestä voidaan käyttää ajoyhteyden osana Hakkilankaarelta sähköasematontille. Suuren Rantatien jäänteiden ja sähköasematontin väliin pitää rakentaa lyhyt ajoyhteys, joka osoitetaan läjitettyjä maa-aineksia sisältävälle täyttöalueelle, kaavoitettavan Kaarrospuiston pohjoisosaan. Ratkaisulla vältetään kokonaan uuden tieyhteyden raivaaminen virkistysalueille. Sähköasematontin pohjoispuoleisella K-Rauta 75:n liikerakennustontilla oleva, n. 45 m korkea mainostorni joudutaan siirtämään pois voimajohdon vaara-alueelta. Mainostornin näkyvyyden varmistaminen eteläsuuntaan Lahdenväylälle edellyttää tornin siirtämistä sähköasematontille. Kaavamuutoksen hakijoiden ja Rautakesko Oy:n kanssa käytyjen neuvottelujen ja maastokäynnin perusteella todettiin, että sähköasematontille sijoitettavien toimintojen kannalta mainostornille sopivin paikka on ET-tontin eteläreunassa ja mahdollisimman lähellä moottoritien kaavanmukaista maantien alueen rajaa. Mainostornin perustukset mahtuvat sähköasematontin rajojen sisälle siten, että moottoritien pohjavesisuojaukset säilyvät ehjinä ja toimivina. Mielipiteet ja niiden huomioon ottaminen Osallisten mielipiteet ja kannanotot on esitetty kohdassa Rakennetun kulttuuriympäristön (Suuri Rantatie) osalta on kuultu Vantaan kaupunginmuseota, kuten Museovirasto on edellyttänyt. Suurta Rantatietä koskevat suojelumääräykset on laadittu Vantaan kaupunginmuseon ohjeistuksella. Tiehallinnon vaatimukset Lahdenväylän liikenneturvallisuuden varmistamiseksi on huomioitu kaavaehdotuksessa, jossa määrätään, että sähköaseman korttelialueelta ei saa aiheutua liikenneturvallisuutta vaarantavaa häikäisyä ja Lahdenväylään vaikuttavat kiinteät rakenteet on suojattava mahdollisia tieltä suistumisia vastaan asianmukaisesti. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sekä Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen vaatimukset pohjavesien suojelemiseksi, suoja-altaiden rakentamiseksi öljyä sisältäville muuntamoille, sammutusvesien talteenottamiseksi ja likaisien hulevesien hallitsemiseksi on huomioitu kaavaehdotuksessa. Kaavan muutosehdotus on Vantaan yleiskaavan 2007 mukainen, mikä on Uudenmaan liiton kannan mukaista. Päiväkummun Omakotitaloyhdistys ry:n vaatimukselle luopua Honkanummen sähköaseman kaavamuutoksesta pohjavesien, kulttuurihistoriallisten kohteiden, itä-länsisuuntaisen ulkoilureitin ja virkistysalueen turvaamiseksi ei ole perusteita. Sähköaseman edellyttämän ETalueen sijainti Kaaripuistoon on ratkaistu Vantaan uudessa yleiskaavassa. Kaavamuutosehdotus turvaa pohjavesien ja em. asioiden suojelunäkökohdat alueella siten kuin asemakaavalta tontin tulevan rakentamisen ja muun toiminnan ohjaamiseksi edellytetään. Mielipiteiden huomioonottamista käsitellään myös kohdassa 5.3 Aluevaraukset Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset Kaupunkisuunnittelulautakunta ( ) asetti asemakaavan muutosehdotuksen ja tonttijakoehdotuksen nähtäville 30 päiväksi ajalle MRA 27 :n mukaisesti ja oikeutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot. Lausunnot

19 Sivu 18/31 Asemakaavan muutosehdotuksesta pyydettiin 7 lausuntoa ja siitä saatiin 4 lausuntoa. Vantaan kaupungin ympäristökeskus toteaa, että ympäristötarkastajat Saara Juopperi ja Maarit Rantataro ovat osallistuneet asemakaavan valmisteluun ja ettei kaavasta ole huomautettavaa. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen mielestä sammutusvesien talteenottoa koskevat, nähtävillä olleen kaavaehdotuksen määräykset tulee sellaisenaan sisällyttää uuden kaavan määräyksiin. Vastineessa pelastuslaitokselle todetaan ettei ko. määräyksiä ole nähtävillä olon jälkeen muutettu. ELY-keskus katsoo, että uuden riskitoiminnan sijoittaminen pohjavesialueelle on hyväksyttävissä, jos huolellisella suunnittelulla, rakentamisella ja jälkiseurannalla varmistetaan, että pohjavesiriskit voidaan hallita. Vastineessa ELYkeskukselle todetaan, että rakennusluvassa asetetaan rakennukselle (ml. rakentaminen, käyttö ja huolto) ja muille rakenteille pohjavesien suojelemiseksi tarvittavat lupaehdot. Rakennusluvan myöntävä viranomainen pyytää rakennusluvasta lausunnot Vantaan kaupungin ympäristökeskukselta ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta kemikaalien varastointia sisältävistä rakennuksista, jollainen Honkanummen sähköasema on. ELY-keskuksella on myös valitusoikeus lupapäätöksiin. Finavialla ei ole huomauttamista kaavasta mutta ennen rakentamista on tarkistettava ilmailulain mukainen lentoesteluvan tarve. Vantaan kaupungin rakennusvalvonta tarkistaa ilmailulain edellyttämänä rakennusluvan yhteydessä lentoesteluvan tarpeen aina kun rakenteiden korkeus ylittää 30 m. Lentoestelupa-asia liittyy kaavamääräykseen, joka sallii mainostornin sijoittamisen ET-tontille. Lausunnot eivät aiheuta kaavaehdotukseen tarkistuksia. Muistutukset Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin nähtävillä olon aikana (MRA 27 ) yksi muistutus, jossa esitettiin, että mainostornin sallivaa kaavamääräystä tarkistettaisiin siten, että tornin enimmäiskorkeudeksi määrättäisiin 45 m. Vastineessa muistutukseen todetaan, että 45 m korkeusrajoitus olisi ristiriidassa ilmailulain 165 :n lentoestemääräyksen (30 m) kanssa eikä näin ollen poistaisi lentoesteluvan tarvetta. Muistutus ei aiheuta kaavaehdotukseen tarkistuksia. Asiakirjoihin nähtävillä oloajan jälkeen tehtävät tarkistukset Kaavamuutosehdotukseen ei ole tehty nähtävillä oloajan jälkeen tarkistuksia. Asemakaavan muutoksen selostusta on täydennetty kaavaprosessiin sekä nähtävilläoloon ja lausuntoihin liittyvien asioiden osalta. 5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KUVAUS 5.1 KAAVAMUUTOKSEN RAKENNE JA MITOITUS Asemakaavan muutos koskee kumoutuvan asemakaavan virkistysalueita, joiden pinta-ala on n. 1,9 ha. Kaaripuiston lähivirkistysalueesta (VL) muutetaan n. 0,34 hehtaarin kokoinen osa-alue yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET) Honkanummen sähköasemaa varten. Korttelialueelle muodostetaan tontti 66204/8, jolle asemakaavoitetaan kokonaisrakennusoikeutta yhteensä 800 k-m². Muodostettava ET-tontti rajautuu pohjoisessa liikerakennusten korttelialueeseen (KL) ja idässä Lahdenväylän maantien alueeseen (LT). Tontille on mahdollista sijoittaa voimajohdon vaara-alueelta siirrettäväksi joutuva K-Rauta 75:n, n. 45 m korkea mainostorni. Tontille osoitetaan enintään 6 autopaikkaa. Pohjavesien suojelua ja hulevesien hallintaa koskevia määräyksiä tarkennetaan. Kaaripuiston virkistysalueen itäisen osan nimeksi vahvistetaan Kaarrospuisto - Krökparken. Virkistysalueille osoitetaan ulkoilureitti, sähkön voimansiirtolinjan vaara-alue sekä ajoyhteys Hakkilankaarelta tontille 66204/8. Vaara-alueella on voimassa käyttöoikeuden supistus. Vaara-alueelle ei saa sijoittaa rakennuksia eikä puita tai pensaita, joiden luontainen kasvukorkeus ylittää 4 m. Vaara-alueen rajalla puusto voi olla 10 metrin korkuista ja siitä edelleen 10 metrin päässä 20 metriä korkeaa. Kaarrospuistossa sijaitsevat, Senaatin kartastoon

20 Sivu 19/31 (v.1872) merkityt kalliomuodostelmat sekä osuus historiallisesta Suuresta Rantatiestä suojellaan. Kokonaisratkaisulla sekä asemakaavamääräyksillä ja merkinnöillä varmistetaan rakentamisen laatutaso. 5.2 YMPÄRISTÖN LAATUA KOSKEVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 5.3 ALUEVARAUKSET Kokonaisratkaisulla sekä asemakaavamääräyksillä ja merkinnöillä varmistetaan rakentamisen ja lähiympäristön korkea laatutaso. Katso kohta Korttelialueet Tontti 66204/8 osoitetaan yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET). Korttelialue on mitoitettu vastaamaan Honkanummen sähköaseman ja siihen liittyvien toimintojen tarvitsemaa tilavarausta, joten rakennusala käsittää koko korttelin lukuunottamatta länsireunassa olevaa kalliomuodostelmaa, joka suojellaan. Kaupunkikuvan ja rakennusten arkkitehtuurin laatua ohjataan kaavamääräyksillä, joissa korostuvat miljöön kannalta keskeiset, Lahdenväylälle näkyvät katujulkisivut. Määräyksillä edistetään rakennusten ja rakennusosien valaisemista siten, että alueen kaupunkikuva kohentuu ja jäsentyy. Tontti sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella. Pohjavesien laadun ja määrän turvaamiseksi on annettu tarvittavat kaavamääräykset (kts. myös 5.3.2). Sähköaseman kaksi päämuuntajaa sisältävät yhteensä kg mineraaliöljyä, joka muuttuu erityisesti mahdollisessa palotilanteessa pohjavedelle vaaralliseksi. Öljyisien hulevesien syntyminen estetään määräämällä sijoittamaan muuntamot sateelta suojaaviin rakennuksiin. Onnettomuusriskin vähentämiseksi ja paloalueiden minimoimiseksi muuntamosuojarakennukset on sijoitettava erilleen sähköasemarakennuksesta ja varustettava tiiviillä suoja-altailla ja sammutusveden keräysaltailla. Sammutusvedet ja suoja-altaisiin kertyneet nesteet on pystyttävä ottamaan talteen, jotta ne voidaan puhdistaa ja käsitellä ennen niiden poiskuljettamista säiliöautolla tai johtamista viemäriin. Pohjaveden määrää ylläpidetään mm. sillä, että puhtaat hulevedet on ensisijaisesti imeytettävä tontilla eikä piha-alueita saa päällystää vettä läpäisemättömäksi ellei pohjavesien suojelu sitä edellytä. Likaisia hule- tai sammutusvesiä ei saa päästää pohjaveteen. Tontin tarkemman rakennussuunnittelun yhteydessä on rakennuslupaan liitettävä hulevesien hallintasuunnitelma ja sammutusvesien talteenottosuunnitelma. Sähköasema ja järeä 110 kv:n voimajohtopylväs sijaitsevat moottoritielle liittyvän kiihdytyskaistan loppupäässä liikenteen sekoittumisalueella, jossa liikenneonnettomuus- ja tieltäsuistumisriski on muuta moottoritietä suurempi. Siksi Tiehallinto edellyttää, että sähköasema ja pylväs on suojattava asianmukaisesti mahdollisia tieltä suistumisia vastaan, mikä on huomioitu kaavamääräyksissä. Lisäksi kaavamääräyksillä varmistetaan ettei korttelialueen liikenne ja valaistus aiheuta liikenneturvallisuutta vaarantavaa häikäisyä Lahdenväylälle. Tiehallinto antaa tarkemman ohjeistuksen rakennuslupavaiheessa ja varaa lausuntomahdollisuuden tuleviin suunnitelmiin. Rakentamatta jääville tontin osille on istutettava puita ja pensaita. Istutettavat alueet sopeutetaan kaavamääräyksillä ympäristössä vallitsevaan ja maisemakuvan kannalta merkittävään mäntypuustoon. Tontin liittyminen viereiseen virkistysalueeseen viimeistellään sillä, että korttelialue on joko aidattava tai rajattava ympäristöstään rakentein tai istutuksin. Autopaikkojen enimmäismäärä rajoitetaan minimiin, jotta likaisia hulevesiä ja vettä läpäisemättömiä pintoja muodostuisi mahdollisimman vähän.

21 Sivu 20/ Muut alueet Lähivirkistysalueet (VL) Kaaripuiston itäisen osan nimi muutetaan Kaarrospuistoksi, koska viheralueen jakautuminen saman nimisenä niitä jakavan KL-tontinosan 66204/7 molemmille puolille ei ole tarkoituksenmukaista. Näin selkiytetään ko. viheralueiden ylläpitoa ja hallinnointia. Yleiskaavan osoittaman itä-länsisuuntaisen ulkoilureitin toteuttamisedellytykset varmistetaan määräämällä sijainniltaan ohjeellinen reitti (ur) johdettavaksi Kaaripuiston ja Kaarrospuiston kautta. Kaaripuiston ja Kaarrospuiston pohjoisreunaan joudutaan sijoittamaan 110 kv:n sähkön voimajohto, jonka alle ei saa sijoittaa rakennuksia eikä puita tai pensaita, joiden luontainen kasvukorkeus ylittää 4 m. Voimajohdon alue merkitään vaara-alueeksi (va), jolla on voimassa em. käyttöoikeuden supistukset. Vaara-alueen rajalla puusto voi olla 10 metrin korkuista ja siitä edelleen 10 metrin päässä 20 metriä korkeaa. Kaarrospuistossa sijaitsevat, Senaatin kartastoon (v.1872) merkityt, maisemallisesti hienot kalliomuodostelmat (sg) sekä osuus historiallisesta Suuresta Rantatiestä (st) suojellaan. ETtontin 66204/8 tarvitsemana ajoyhteytenä (ajo) Hakkilankaarelta hyödynnetään Suuren Rantatien jäänteitä siten, että historiallisen tien linjaus ja luonne säilyvät. Pohjavesialue (pv) Koko kaava-alue on merkitty tärkeäksi pohjavesialueeksi (pv). Kaavan hule- ja pohjavesimääräykset eivät salli sellaista toimintaa alueella, joka vaarantaisi pohjaveden laadun tai merkittävästi sen määrän. Katso myös kohta KAAVAMUUTOKSEN VAIKUTUKSET Vaikutukset rakennettuun ympäristöön Hankkeen MRA 1 :n mukaisia vaikutuksia on tarkasteltu kaavaa laadittaessa. Arvioinnissa on kuvattu muutos voimassa olevan asemakaavan mukaisen nykytilan ja kaavamuutoksessa suunnitellun tilanteen välillä. Työpaikat, elinkeinotoiminta Honkanummen sähköasemalla turvataan sähköenergian kasvava tarve Itä-Vantaan, erityisesti Jokiniemen ja Hakkilan alueilla. Sähkönjakeluverkon kehittämisellä ylläpidetään ja parannetaan elinkeinotoiminnan toimintaedellytyksiä Itä-Vantaalla. Mikäli kaavaa ei muuteta, Itä-Vantaan sähkönjakeluverkon toimintaedellytykset heikkenevät ja alueen elinkeinotoiminnan kehittäminen vaikeutuu. Asuminen, väestön rakenne ja kehitys kaava-alueella Kaavamuutosalueella ei asuta eikä sähköaseman rakentamisella lisätä asumisen määrää. Palvelut Asemakaavan muutoksella ei lisätä eikä vähennetä alueen palveluita. Yhdyskuntarakenne, kaupunki- ja taajamakuva Kaavamuutosalueen virkistysalueista n. 17,8 % muutetaan yhdyskuntateknisen huollon ja rakennusten korttelialueeksi. Korttelialue rajautuu liikerakennusten korttelialueeseen ja Lahdenväylän liikennealueeseen, jolloin se ei jää lähiympäristön rakennusalueista irralleen. Vaikutus yhdyskuntarakenteeseen on vähäinen. Sähköasematontin rakentaminen kohentaa ja jäntevöittää alueen keskeneräistä kaupunkikuvaa ja erityisesti näkymiä Lahdenväylälle.

22 Sivu 21/31 Liikenne Liikennöinti sähköasemalle on vähäistä ja epäsäännöllistä eikä edellytä ympäröivään katuverkkoon muutoksia. Normaalitilanteessa sähköasemalla työskennellään yhtenä päivänä viikossa. Sähköaseman huoltotilanteet edellyttävät enimmillään 6:n työntekijän läsnäoloa. Kaavamuutoksella ei ole mainittavia vaikutuksia alueen liikenteeseen. Tekninen huolto Kaavamuutoksen mahdollistama Honkanummen sähköaseman rakentaminen on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista, sillä rakentamisessa voidaan käyttää hyväksi olevia rakenteita ja yhdyskuntatekniikan verkostoja. Mineraaliöljyä sisältävien muuntajien paloturvallisuusasioiden huomioiminen vaikuttaa vesihuoltoverkoston mitoitukseen. Hulevesien viivyttämistä ja imeyttämistä koskevien kaavamääräysten tiukentuminen säilyttää tai mahdollisesti vähentää nykyisen hulevesiverkon kuormitusta. Ympäristöhäiriöt Kaavamuutos ei käytännössä lisää ympäristöhäiriöitä aiheuttavaa liikennettä alueella. Tontin rakennukset estävät jonkin verran Lahdenväylän liikennemelun kulkeutumista Kaaripuiston ja Kaarrospuiston virkistysalueille. Ihmisiin kohdistuvia sosiaalisia ja terveydellisiä vaikutuksia Kaavamuutosalueen virkistysalueesta n. 17,8 % muuttuu Honkanummen sähköaseman tarvitsemaksi korttelialueeksi Lahdenväylän reunassa. Kaavamuutosalueella ja sen lähistöllä ei ole asutusta ja virkistysalue on hankalasti asukkaiden saavutettavissa, joten sosiaaliset vaikutukset ovat vähäiset. Alueen työntekijöiden oloihin vaikutukset ovat vähäisiä. Liikennemäärät, liikennemelu ja -päästöt eivät lisäänny. Taloudellisia vaikutuksia Kaavamuutoksesta ei aiheudu alueelle mainittavia taloudellisia vaikutuksia Vaikutukset luontoon ja luonnonympäristöön Maisemarakenne, maisemakuva Kaavamuutosalue on nyt virkistysaluetta, jonka pohjois- ja itäreunassa olevan täysikasvuisen puuston poistaminen voimajohdon vaara-alueelta ja ET-tontilta vaikuttaa hieman lähimaisemaan mutta ei mainittavasti suurmaisemaan. Tontin rakentaminen istutuksineen ja siinä yhteydessä tontin pohjoisosasta poistuva läjitysalue kohentavat alueen Lahdenväylälle näkyvää maisemakuvaa. Luonnonolot Pohjavesi Tontin rakentaminen vaikuttaa sadeveden imeytymiseen pohjavedeksi. Kaavassa määrätään ettei pohjaveden laatua eikä merkittävästi sen määrää saa heikentää ja puhtaat hulevedet tulee ensisijaisesti imeyttää tontin maaperään ja pohjaveteen. Puhtaiden hulevesien imeyttämiseksi tarvittavan imeytysalan järjestämiselle siten, että naapuritonteille ei ole imeyttämisestä haittaa, on suunnittelualueella hyvät edellytykset. Imeyttämisen tarkempi suunnittelu tehdään tonttien rakennussuunnittelun yhteydessä. Pinnanmuodostus Kolmen kalliokumpareen muodostama kokonaisuus säilyy Kaarrospuistossa ja ET-tontilla. ETtontin pihan taso asettunee lähelle nykyistä maanpinnan tasoa, jolloin muutos nykytilanteeseen ei ole suuri. Puistossa olevan Suuren Rantatien tieosuuden hyödyntäminen ET-tontin ajoyhteytenä ei aiheuta mainittavasti maaperän muokkausta viheralueilla. Kasvillisuus Tontin rakentaminen ja voimajohdon toteuttaminen vähentävät erityisesti puuston määrää jonkin verran virkistysalueiden pohjois- ja itäreunassa.

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 29.11.2011 päivättyä, 13.2.2012 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002146 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KAAVOITUS KÄYNNISTYY HAKKILASSA Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

KAAVOITUS KÄYNNISTYY HAKKILASSA Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Sivu 1/7 Kaupunkisuunnittelu Itä-Vantaan asemakaavayksikkö 9.2.2009 Asemakaavan muutos nro 002039 ja tonttijako KAAVOITUS KÄYNNISTYY HAKKILASSA Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen

Lisätiedot

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Jyväskylän kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 54 tontin 12 sekä katualueen asemakaavan muutos, Rauhankatu 2-4, ns. virkamiestalo.

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Maankäyttö ja ympäristö Marja-Vantaa-projekti Asemakaavan muutoksen selostus sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 20.8.2012 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002123. 1 PERUS-

Lisätiedot

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila

RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Kaavatunnus 1/6 1-153 Asianumero RAJAMÄEN SÄHKÖASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS Rajamäki, Urttila Asemakaavan muutos koskee tiloja 543-414-1-219 ja -220 Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelin 1130 tontit

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS.

OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot OULAISTEN KAUPUNGIN 8. (KASARMINMÄKI) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 9 TONTTIA 4 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS. ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU

Lisätiedot

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro

Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Vantaan kaupunki Kaupunkisuunnittelu Kivistön asemakaavayksikkö Jaspiskuja Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.3.2014 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002221. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaavamuutos

Lisätiedot

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro

SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä, tarkistettua asemakaavakarttaa nro VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu SILLITIE 3 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 21.1.2013 päivättyä, 15.4.2013 tarkistettua asemakaavakarttaa nro 002185 1 Perus- ja tunnistetiedot Kaupunginosa

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 100 / 1 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote asemakaavakartasta, kaavamuutosalue rajattuna punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS LENTOLAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, MUUNTAMONTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 17.5.2017 ASEMAKAAVAN NUMERO 799 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE LINTURINNE/5 KORTTELIT 860 osa ja

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Selostusta on tarkistettu

Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee päivättyä asemakaavakarttaa nro Selostusta on tarkistettu Kaupunkisuunnittelu Länsi-Vantaan asemakaavayksikkö Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 10.8.2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002038. Selostusta on tarkistettu 30.11.2009 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutoksen selostus 7.3.2006 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Metsärinteen alueen puiston asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Ajantasakaava Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVA...2 1.3 ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN OLOISTA...2 2.1.1

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU KORTTELIN 33 TONTIT 1, 3, 4 JA 5 SEKÄ

Lisätiedot

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43

Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 Asemakaavaselostus Asemakaavan muutos A-2670 Nikkilän (23.) kaupunginosan korttelin 1403 tonttia 43 12.4.2016 ja aluehankkeet Kaupunginarkkitehti Anne Karvinen-Jussilainen, asemakaavavalmistelija Kyllikki

Lisätiedot

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella.

VIHTI, NUMMELA Asemakaavan muutos Lankilanrinteen korttelin 205a tontilla 2 (osa) ja korttelin 252 tontilla 6 sekä puistoalueella. asia: 235/713/2006 OAS/Perussel./tavoitteet Ympa 30.5.2006 67 Ympa liite 8 vireilletulokuulutus 9.6.2006 kaavaehdotus MRL 65 /MRA 27 Ympa 20.6.2006 76 Ympa liite 4 MRL 65 nähtävillä olo 23.8.-5.9.2006

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.11.2007 ASEMAKAAVANMUUTOS nro 001999, VEROMIES, KORTTELI 52104 JA OSA KORTTELIA 520105 KAAVAMUUTOSALUE Kaavamuutosalue

Lisätiedot

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS PARKANON KAUPUNKI PARKANON PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 12.1.2009 Kaavoitus- Arkkitehtipalvelu Mattila Oy 1 PAHKALAN ALUEEN KORTTELIN 5063 TONTTIA 13 KOSKEVA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16.

HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. Selostus 16.5.2011 HANKO 7. kaupunginosa: Asemakaavan muutos Asemakaavan muutos koskee korttelin 703 tonttia 16. SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Asemakaava-alue 1.2 Kaava-alueen sijainti

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014

Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Asemakaavan muutos nro 002151 23.9.2014 Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma/ II (Tämä asiakirja löytyy myös internetistä osoitteesta http://www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu)

Lisätiedot

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1

Talkootie 1. Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Talkootie 1 Asemakaavan muutos nro 002227 osoitteessa Talkootie 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3.3.2014 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kuopion kaupunki Kaupunkisuunnittelupalvelut Asemakaavoitus ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NIILONTIE 22 17.8.2017 VIREILLETULOSTA ILMOITETTU: KIRJE 25.5.2017 HYVÄKSYMISKÄSITTELY: KAAVANLAATIJA: KAUPUNGINHALLITUS

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN KUNTA / RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Ote rantaosayleiskaavakartasta, kaavamuutosalueella punainen rajaus SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

Lisätiedot

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa

Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa Asemakaavan selostus Asemakaava nro A-2688, Laune, Eteläisen kehätien osa 7.10.2016 kaavoitusarkkitehti Theodora Rissanen KUVA: Suunnittelualueen sijaintikartta (pohjassa on osoitekartta). Suunnittelualue

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Kaavatunnus 1/7 5-021 Asianumero 471/10.02.03/2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Herunen, Valssitie Asemakaavan muutos koskee asemakaavan mukaista puistoaluetta Valssitien alueella. Asemakaavan muutoksella

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä

Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki. Ylikylä Rovaniemen kaupunki Asemakaavan muutos 13. kaupunginosan virkistysalue, Puomilenkki Ylikylä KAAVASELOSTUSLUONNOS KAAVOITUS 2017 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 2 Asemakaavan muutos Rovaniemen

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus

MARTTILAN KUNTA. Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus MARTTILAN KUNTA Korttelin 6 asemakaavan muutoksen selostus 3.9.2009 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 6 asemakaavan muutos Marttilan kunta, Marttilan asemakaava-alue, kortteli 6 Selostus

Lisätiedot

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA

KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Uudenkaupungin kaupunki Ak 1506 Hallinto- ja kehittämiskeskus Kaupunkisuunnittelu KETUNKALLIO 15. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 40 ASEMAKAAVA Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee X.5.2017 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8

Koisoniitty. Asemakaavan muutos nro osoitteessa Koisotie 8 Koisoniitty Asemakaavan muutos nro 002193 osoitteessa Koisotie 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 9.9.2013 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis-

Lisätiedot

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS

KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS 118-AK1502 SAUVON KUNTA KULMALA-TIMEPERIN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 11.3.2015 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (10) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys

PORNAINEN. Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS. Päiväys PORNAINEN Tikantie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 10.5.2017 Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 16.1.2017 Luonnos nähtävänä (MRA 30 ) 31.1-14.2.2017 Ehdotus nähtävänä (MRA 27 ) Hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o S i s ä l l y s l u e t t e l o 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 2 1.4 Liitteet 2 2 LÄHTÖKOHDAT 2 2.1 Selvitys suunnittelualueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 10. JA 25. KAUPUNGINOSIEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS SEKÄ 10. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 44 TONTTIEN 6 JA 7 SEKÄ VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS (KELJO, CITYMARKET)

Lisätiedot

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan

Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan 1 Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 11.11.2011 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Asemakaavan muutos nro 002128 Rekola 73. kaupunginosa ja Matari 80. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS 43. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTTI 14 JA OSA KEMIRANTIESTÄ JA OSA OUTOKUMMUNTIESTÄ ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE 1 PERUS-

Lisätiedot

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta.

Teille osallisena on varattu tilaisuus lausua mielipiteenne kaavamuutoksesta. VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Asemakaavoitus 25.9.2006 Maanomistaja / rajanaapuri Asukkaat ja työntekijät Viranomaiset ja yhteisöt Viite: Uusinta ilmoitus kaavoituksen vireilletulosta Asia: ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet

LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Kaava-alueen sijainti ja luonne. Kaavaprosessin vaiheet LAPINNIEMI-VESIURHEILUALUETTA, TILAUSSAUNAN RAKENTAMINEN. KARTTA NO 8176. Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 13. päivänä helmikuuta 2009 päivättyä asemakaavakarttaa nro 8176. Asian hyväksyminen

Lisätiedot

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014

Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö. 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 15.8.2008, päivitetty 16.10.2008, 13.11.2009, 26.2.2010, 30.4.2010 ja 17.3.2014 LINJA-AUTOASEMAN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vehkoja, asemakaavan muutos Hyvinkään kaupungin 12. kaupunginosan asemakaavan muutos korttelissa 1127. 12:020 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ KAAVOITUS 13.3.2015 Asemakaavan

Lisätiedot

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27

Asemakaavan vireilletulo: Kaavamuutos on tullut vireille vuoden 2013 kaavoituskatsauksella. Tekninen lautakunta , 27 L O V I I S A 5.11.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 30 PERNAJA (SÄHKÖKUJAN ALUE, KOSKENKYLÄ) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: KOSKENKYLÄ, PERNAJA Kaupunki: LOVIISA

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..

ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ÄÄNEKOSKI VALIONPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS, ROTKOLA KAAVASELOSTUS KAAVALUONNOS 29.5.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT.. ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 29. PÄIVÄNÄ TOUKOKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101

ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 ASEMAKAAVALUONNOKSEN SELOSTUS Vapaudenkatu 73 03:101 Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan korttelin 52 tonttia 23 Kaavan päiväys: 26.5.2008 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI YHDYKUNTATOIMI / KAUPUNKISUUNNITTELUOSASTO

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 L O V I I S A 10.10.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 6 UUSIKAUPUNKI, KORTTELI 625 KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: LÄNSIPORTTI Kaupunki: LOVIISA Kaupunginosa: 6 Kortteli:

Lisätiedot

Kaavaselostus

Kaavaselostus 4 NIVALAN KAUPUNKI KORTTELIN 309 ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaavaselostus 15.5.2012 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU kortteli 309, TONTIT 2 ja 4 ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUJEN

Lisätiedot

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS

TERÄSTIE ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12097/10.02.01/2016 Asemakaavan muutos koskee Kaupunginosan 52, Koria korttelia 624 sekä puisto- ja katualuetta Selostus liittyy 2.9.2016 päivättyyn kaavakarttaan. Asemakaavan nro 52/005 TERÄSTIE ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.8.2017 HUOLTOASEMATONTIT KLINKKERIKAARELLE ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002348 Kaavamuutosalue sijaitsee Petikossa Petikontien ja Klinkkerikaaren rajaamassa korttelissa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360

Diaari 380/10.02.03/2014. NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 Diaari 380/10.02.03/2014 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: Korttelia 360 NUMMELAN KAUPUNGINOSAN HAKANPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Kortteli 360 ULVILAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖOSASTO

Lisätiedot

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos

Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMEN KOULUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 7.9.2014 PROJ. NRO 244 Hyökännummen koulun asemakaava ja asemkaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee:

ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014. Asemakaavan muutosluonnos koskee: 1 ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOSLUONNOKSEN SELOSTUS (NRO 12276) PÄIVÄTTY 14.8.2014 Asemakaavan muutosluonnos koskee: Helsingin kaupungin 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31119 tontteja 1 ja 12 Hankenumero:

Lisätiedot

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä

002090 Asemakaavan muutos Piispankylä 002090 Asemakaavan muutos Piispankylä Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.1.2011 Vantaan kaupungin Yrityspalvelut on hakenut asemakaavan muuttamista Vantaan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Kankaanpään kaupungin Venesjärven kylän tiloja Liisanniemi 214-423- 3-141 ja Etelärinne 214-423-3-145 koskeva ranta-asemakaava. VENESJÄRVEN MARJAKEITAAN RANTA-ASEMAKAAVA 2 YMPÄRISTÖKESKUS

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(10) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS

KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS KYLPYLÄ (10) KAUPUNGINOSA KYLPYLÄKADUN OSITTAINEN KUMOAMINEN SELOSTUS Vireilletulo: Kaavoituskatsaus 2014 Kaavaluonnos: 16.12.2014 Kaavaehdotus: 3.3.2015 Kaupunginhallitus: 31.8.2015, 116 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI

Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus täydentyy kaavahankkeen edetessä) LIEKSAN KAUPUNKI LIEKSAN KAUPUNKI MÄHKÖN (6). KAUPUNGINOSAN KORTTELIA RNO 58 KOSKEVA ASEMAKAAVAMUUTOS JA SITOVA TONTTIJAKO (OSAKORTTELI 58) Kuva 1: Kaavamuutoksen tarkastelualue Asemakaavamuutoksen selostus (ehdotus) (selostus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli.

Asemakaavan ehdotus koskee kortteleita 1031-1034 ja 1410 ja niihin liittyviä viheralueita. Asemakaavalla muodostuu uusi kortteli. ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIEN ASEMAKAAVAMUUTOS 2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA PAKAANTIE KAAVASELOSTUS ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavaehdotuksen selostus, joka koskee 20.6.2011 päivättyä asemakaavakarttaa.

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI

1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 1 TONTIN 18 ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKATU 2 KAAVATUNNUS 01:151 KAAVAN PÄIVÄYS 22.1.2013 KAAVOITUS 01:151 / ASEMAKATU 2 / ASEMAKAAVASELOSTUS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER

ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORTTOWER 2 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 38. KAUPUNGINOSA, KORTTELI 1 SEKÄ YLEISEN TIEN ALUE JA KATUALUE. PORTTOWER 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot 38. kaupunginosan korttelin

Lisätiedot

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie)

YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) SELOSTUS YLÖJÄRVI, KIRKONSEUTU ASEMAKAAVAN MUUTOS Kuruntie ja korttelit 8 sekä 282 (välillä Soppeenmäki Viljakkalantie) 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee 10.6.2014 päivättyä

Lisätiedot

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286

Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Hiekkaharjun vesitorni, asemakaavan muutos nro 002286 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 23.11.2015 Arvoisa vastaanottaja, Tämä asiakirja on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

Lisätiedot

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS

(Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Leivonmäki) Hiilen-, Valkea-, Riihi- ja Siikajärven ranta-asemakaavan osittainen muutos ja laajennus Riihijärvellä. RANTA-ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kaavaselostus koskee 4.11.2008 päivättyä kaavakarttaa. Ranta-asemakaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 2013 PÄIVÄTTYÄ OJAMONKANKAAN ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUSTA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 2013 PÄIVÄTTYÄ OJAMONKANKAAN ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUSTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 22. PÄIVÄNÄ LOKAKUUTA 2013 PÄIVÄTTYÄ OJAMONKANKAAN ASEMAKAAVAMUUTOSEHDOTUSTA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: 10. kaupunginosan

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI. Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus. Ak 5151 Ak 5151 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Ihanamäenkadun varren (Jaakkola) asemakaavan muutoksen selostus 4. kaupunginosa (Tapala) korttelin 314 tontti 5 ja puistoalue YMPÄRISTÖKESKUS/ SUUNNITTELUTOIMISTO 27.3.2007

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT. 1.1 Tunnistetiedot SAVONLINNAN KAUPUNKI, ASEMAKAAVAN SELOSTUS PARKKOLANKUJA, 23. KAUPUNGINOSA 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot ASEMAKAAVA/ASEMAKAAVAN MUUTOS/TONTTIJAKO: ALLEKIRJOITUS PVM. 5.11.2015 VIREILLETULO

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI

SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI SIIKAISTEN KUNTA SIIKAISTEN RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS MAKKARAJÄRVI Kylän Hirvijärvi tila: Metsätunturi 747-402-6-45 ja Itälaakso 747-402-7-8 KUNNAN KAAVATUNNUS 747YKAM12014 28.8.2015 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 13. KAUPUNGINOSAN VIRKISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, Seppälän paloasema JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut/kaavoitus 2 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1(7) MÄNTSÄLÄ KIVAPIHAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 476 OSA JA 478 OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOSALUE PROJ.NRO 221 Asemakaavan muutos Suunnittelualue käsittää Linnalan yritysalueen

Lisätiedot

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS

KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS 107-AK1706 SAUVON KUNTA KIRKONKYLÄ KORTTELIN 198 VAIHEASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Kaavaluonnos Versio 0.9 5.10.2017 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (12) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 6.10.2017 KATRIINANTIE 3 (Nykyinen osoite on POHJOIS-VIINIKKALAN TIE 19) ASEMAKAAVA NRO 412000 Kaavamuutosalue sijaitsee Viinikkalan kaupunginosassa Suokalliontien

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011

SÄKYLÄ. Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73. Turussa 14.1. 2011 SÄKYLÄ Iso-Vimman asemakaavan muutos Osa korttelista 73 Turussa 14.1. 2011 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ARTJÄRVI, ENTISEN KUNNANTALON ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ARTJÄRVI, ENTISEN KUNNANTALON ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.1.2013 ORIMATTILAN KAUPUNKI ARTJÄRVI, ENTISEN KUNNANTALON ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2013 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot