MV/1/ /2014 MUSEOVIRASTON TYÖJÄRJESTYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MV/1/00.00.01/2014 MUSEOVIRASTON TYÖJÄRJESTYS"

Transkriptio

1 MV/1/ /2014 MUSEOVIRASTON TYÖJÄRJESTYS

2 1 MUSEOVIRASTON TYÖJÄRJESTYS 1 SÄÄDÖSPERUSTA Museoviraston toimintaa säätelevät laki Museovirastosta (282/2004, jäljempänä LM) ja valtioneuvoston asetus Museovirastosta (407/2004, jäljempänä AM). Lisäksi Museoviraston toimintaa ohjaa työjärjestys, jonka pääjohtaja vahvistaa. Pääjohtaja vahvistaa myös muita sisäisiä sääntöjä ja ohjeita, kuten taloussäännön, hankintaohjeen ja matkustussäännön, joita on noudatettava voimassaolevan lainsäädännön ja sitovien määräysten ja ohjeiden lisäksi. Lisäksi viranomaisten on kaikessa toiminnassaan noudatettava hyvän hallinnon periaatteita. 2 TEHTÄVÄ Museovirasto on perustettu kulttuuriperinnön suojelua ja maan yleistä museotointa varten. Museovirasto toimii opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa. (LM 1 ) Museovirastosta annetun lain mukaan Museoviraston tehtävänä on huolehtia kulttuurihistoriallisen kansallisomaisuuden kartuttamisesta, hoidosta ja näytteilläpidosta. Museovirasto toimii kulttuuriperinnön ja - ympäristön suojelusta vastaavana asiantuntijaviranomaisena. Museovirasto vastaa muinaisjäännösten ja, jollei asia kuulu muun viranomaisen toimialaan, kulttuuriympäristön hoidosta ja valvonnasta. Museovirasto huolehtii kulttuuriperinnön tutkimisesta ja kulttuuriperintöä koskevan tiedon tallentamisesta, säilyttämisestä ja käytettäväksi saattamisesta. (LM 2 ) Museovirastosta annetun asetuksen 1 :n mukaan Museovirasto johtaa ja kehittää maan yleistä museotointa. Museoviraston tehtävänä on huolehtia kulttuuriympäristön suojelusta ja sen valvonnasta sekä alan kehittämisestä, jollei asia kuulu muun viranomaisen toimialaan. Museovirasto ylläpitää museoita ja järjestää näyttelyitä. Museovirasto suorittaa arkeologian, historian, kansatieteen, merihistorian, numismatiikan, rakennushistorian ja taidehistorian alaan kuuluvaa tallennusta ja tutkimusta ja harjoittaa alan julkaisutoimintaa. Museovirasto huolehtii arkeologisen, meriarkeologisen ja kulttuurihistoriallisen aineiston konservoinnista sekä antaa restaurointialan ohjausta. Museoviraston tehtävänä on toimia valtion kiinteistövarallisuuden haltijavirastona ja rakennuttajana muinaisjäännöskohteissa ja viraston kiinteistöissä. Museovirasto ylläpitää ja edistää alansa kansainvälisiä yhteyksiä sekä suomalaisen kulttuuriperinnön tunnettuutta ulkomailla. Museovirasto tuottaa ja välittää tietoa kulttuuriperinnöstä ja edistää yleisön tietoisuutta kulttuuriperinnöstä, sekä myös muiden kansojen kulttuurien tuntemusta. Museoviraston tehtävänä on huolehtia viraston toimialaa koskevan lainsäädännön toteutumisesta yhdessä muiden viranomaisten ja muun museolaitoksen kanssa. Museovirasto hoitaa valtionavustusten myöntämiseen liittyvät tehtävät sekä hoitaa muita tehtäviä, jotka on säädetty tai määrätty sen tehtäväksi. Museoviraston strategiassa on määritelty Museoviraston toiminta-ajatus. Toiminta-ajatuksen mukaan Museovirasto tunnistaa ja vaalii muuttuvaa kulttuuria. Lisäksi Museovirasto huolehtii kulttuuriperinnön säilymisestä ja saavutettavuudesta, tuottaa ja välittää uutta tietoa kulttuuriperinnöstä kumppaniensa kanssa ja osallistuu yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun kulttuurin merkityksestä, kulttuuriperinnön tilasta ja kehittämisen suunnasta.

3 Museoviraston toiminta perustuu voimaan tulleeseen Museoviraston organisaatioon sekä voimaan tulleeseen Suomen kansallismuseon organisaatioon. Tehtäviä käsitellessään toimintayksiköt toimivat yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa muiden toimintayksikköjen kanssa ja huolehtivat toimialaansa liittyvästä kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. 3 JOHTAMINEN Museovirastossa on pääjohtaja, ylijohtaja, osastonjohtajia, osastojen ja yksiköiden johtajia ja päälliköitä sekä muita virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilöstöä. 3.1 Pääjohtaja Tehtävä Pääjohtaja johtaa Museovirastoa ja vastaa siitä, että Museovirastolle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti (AM 5 ). Pääjohtajan tehtävänä on Museoviraston strateginen johtaminen ja strategisten linjausten määrittely. Pääjohtaja vastaa Museoviraston toiminnan taloudellisuudesta ja tuloksellisuudesta. Pääjohtaja huolehtii strategian toteutumisesta sopimusohjauksen kautta laatimalla palvelusopimukset opetusja kulttuuriministeriön kanssa. Pääjohtajaa avustavat Suomen kansallismuseon ylijohtaja ja Museoviraston osastonjohtajat. Pääjohtajan välittömässä alaisuudessa toimivat Suomen kansallismuseo, osastot ja tukipalveluyksiköt. Pääjohtajaa on informoitava periaatteellisesti merkittävistä esille tulevista ja vireillä olevista asioista. Pääjohtaja ratkaisee Museovirastossa ratkaistavat asiat, joita ei ole säädetty tai työjärjestyksellä määrätty Museoviraston muun virkamiehen ratkaistaviksi (LM 4 ). Asiat, joiden ratkaisemisesta on valtioneuvoston asetuksella määrätty, on ratkaistava asetuksen määrittämässä järjestyksessä. Asetuksen mukaan pääjohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1) Museoviraston toiminta- ja taloussuunnitelmaa; 2) Museoviraston talousarvioehdotusta ja esitystä viraston tulostavoitteiksi; 3) Museoviraston tilinpäätöksen hyväksymistä; 4) näyttelytoiminnan yleisiä periaatteita; 5) ylijohtajan ja osastonjohtajien sijaisten määräämistä; osastonjohtajien nimittämistä sekä näiden sijaisten määräämistä; 6) muita asioita sen mukaan kuin työjärjestyksessä tarkemmin määrätään (AM 8 ) Lisäksi pääjohtaja: 1) vahvistaa työjärjestyksen sekä koko Museoviraston toimintaa ohjaavat sisäiset säännöt ja ohjeet; 2) asettaa Suomen kansallismuseolle ja osastoille ja niiden toiminnoille tavoitteita sopimusohjauksen mukaisesti; 3) ratkaisee vähintään kahden osaston tai Suomen kansallismuseon ja muun Museoviraston osaston toimintaan vaikuttavat asiat kuultuaan johtoryhmää; 4) asettaa toimintayksiköiden yhteisiä toimintoja koordinoivat työryhmät; 5) päättää ulkomaisten hankerahoitusten hakemisesta; 6) päättää merkittävistä, yhteiskunnallisesti vaikuttavista, koko Museoviraston toimintaa koskevista kulttuuripoliittisista kannanotoista; 2

4 3 7) päättää ulkopuolisille yhteisöille annettavista lausunnoista, jotka ovat periaatteellisesti, taloudellisesti tai muuten merkittäviä, mikäli asiat eivät ole luonteeltaan tai laadultaan sellaisia, että ne olisi päätettävä erityisistunnossa; 8) esittää Museoviraston edustajan nimeämistä muun viranomaisen tai yhteisön asettamaan toimielimeen; 9) ratkaisee Museoviraston palvelujen ja tuotteiden hinnoittelua koskevat tulkintakysymykset; 10) päättää Museoviraston ja Suomen kansallismuseon virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta; 11) päättää virkanimikkeistä ja virkojen kohdentamisesta vastuualueille 12) päättää Museoviraston palkkausjärjestelmään kuuluvasta henkilökohtaisesta palkanosasta; 13) ratkaisee Museoviraston palvelussuhteiden irtisanomista ja purkamista koskevat asiat; 14) päättää virkarikoksiin ja kurinpitoon liittyvistä asioista; sekä 15) päättää ylijohtajan, osastonjohtajien ja tukipalvelujen päällikköjen virkamatkoista. 16) vastaa Museoviraston sisäisestä valvonnasta taloussäännön mukaisesti. 3.2 Ylijohtaja Tehtävä Ylijohtaja avustaa pääjohtajaa viraston johtamisessa sekä johtaa Suomen kansallismuseota. Ylijohtaja vastaa siitä, että Suomen kansallismuseolle ja sen toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. (AM 5 ) Ylijohtaja huolehtii sisäisestä valvonnasta. Ylijohtajan tehtävänä on Suomen kansallismuseon strateginen johtaminen ja strategisten linjausten määrittely pääjohtajan kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti. Ylijohtaja kehittää toimialansa toimintaa ja vastaa Suomen kansallismuseon hankkeiden käynnistämisestä ja seurannasta. Ylijohtajan välittömässä alaisuudessa toimivat Suomen kansallismuseon kokoelmajohtaja, museopalvelujohtaja ja Suomen merimuseon museonjohtaja. Kokoelmajohtaja, museopalvelujohtaja ja Suomen merimuseon johtaja avustavat ylijohtajaa. Ylijohtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1) toimintapolitiikkaa Suomen kansallismuseon palvelusopimuksessa sovittujen tavoitteiden täyttämiseksi; 2) esitystä seuraavaksi Suomen kansallismuseon toiminta- ja taloussuunnitelmaksi; 3) esitystä Suomen kansallismuseon talousarvioksi; 4) Suomen kansallismuseon kokonaisbudjetin käyttöä 5) kokoelmien kartuttamista, lainaamista ja tallettamista silloin kun ratkaisu on periaatteellisesti tai taloudellisesti merkittävä; 6) henkilökunnan työnjakoa, sijoittelua ja siirtoa Suomen kansallismuseon osastojen välillä; 7) SKM:n johtajien virkamatkamääräyksiä sekä koko SKM:n henkilöstön ulkomaan matkojen virkamatkamääräyksiä. 8) SKM:n johtajien lomia 9) pääjohtajan lomia ja virkamatkoja 10) Suomen kansallismuseon toimialaan kuuluvia viranomaislupia ja lausuntoja, ellei niistä ole toisin määrätty 11) Suomen kansallismuseon osastojen välisten työryhmien asettamista; Ylijohtaja esittelee pääjohtajalle seuraavat Suomen kansallismuseota koskevat asiat: 1) palvelusopimuksen, toiminta- ja taloussuunnitelman, talousarvioesityksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä näyttelytoiminnan yleiset periaatteet

5 4 Lisäksi ylijohtaja esittelee 1) erityistunnolle merkittävät ja laajakantoiset asiat; sekä 2) johtoryhmälle johtoryhmän toimintaohjeessa määritellyt asiat 3.3 Erityisistunto Tehtävä Erityisistunto käsittelee merkittävät ja laajakantoiset asiat (LM 4 ). Erityisistunnon jäseniä ovat pääjohtaja, ylijohtaja, osastonjohtajat, pääjohtajan nimeämä lainopillinen asiantuntija ja pääjohtajan erikseen erityisistuntoon kutsumat henkilöt. Erityisistunto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä ovat saapuvilla. Erityisistunnossa on kuitenkin aina oltava läsnä oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut jäsen ja sen toimintayksikön päällikkö, jonka toimialaan käsiteltävä asia pääasiassa kuuluu. (AM 7 ) Asetuksen (AM 7 ) mukaan erityisistunto ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1) Museoviraston päätöksen alistamista ylemmälle viranomaiselle sekä viraston vahvistettaviksi alistettuja päätöksiä; 2) merkittävää rakennussuojelua ja muinaisjäännösten suojelua koskevat asiat, joita ovat esimerkiksi: - viraston esitykset rakennusperinnön suojelusta annetun lain mukaan; - valtakunnallisesti merkittäviä rakennuksia ja alueita koskevien lausunto- ym. asioiden käsittely erityisissä tapauksissa; - strategisesti tai suojelulle erityisen merkittävät muut maakäytön suunnittelun asiat, kuten maakuntakaavoitusta koskevien lausuntoasioiden käsittely pääsääntöisesti; - Museoviraston käyttämissä kiinteistöissä suoritettavat merkittävät rakennus- ja korjaushankkeet; - taloudellisesti tai periaatteellisesti merkittäviä korvauksia koskevat sopimukset; - muinaismuistolain 5 :n mukaiset esitykset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle muinaisjäännöksen ja sen suoja-alueen rajojen määrittämiseksi; - tärkeät muinaisjäännösten suojelua ja niihin kajoamista koskevat asiat; - Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/91) 23 :n mukaiset lausunnot kiinteään muinaisjäännökseen kajoamisesta. 3) merkittävät kulttuuriesineiden maastavientihakemukset; - Merkittävillä maastavientihakemuksilla tarkoitetaan kielteisiä maastavientilupaesityksiä sekä sellaista maastavientilupahakemuksia, joilla on lain soveltamisen kannalta ohjaavaa vaikutusta. 4) merkittävien muinaisesineiden lunastamista ja lunastusoikeuden siirtämistä koskevat asiat. Lisäksi erityisistunnossa ratkaistaan muut laajakantoiset ja merkittävät asiat, kuten kielteiset ja laittomasti maasta vietyjä esineitä tai kokoelmia koskevat asiat sekä palautusasiat. Jos erityisistunnossa ilmenee erimielisyyttä asian ratkaisemisesta, päätetään asia äänestämällä noudattaen samaa menettelyä kuin monijäsenisessä tuomioistuimessa. (AM 7 ) 3.4 Osastonjohtajat Tehtävä Osastonjohtajat avustavat pääjohtajaa viraston johtamisessa. Osastonjohtajat vastaavat siitä, että heidän johdettavakseen kuuluvalle toimintayksikölle tai toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja

6 taloudellisesti. (AM 5 ) Osastonjohtajat myös huolehtivat sisäisestä valvonnasta. Osastonjohtajat johtavat asetettujen toimintalinjojen mukaisesti osastonsa ja toimintayksiköidensä toimintaa. Osastonjohtajat kehittävät toimialansa toimintaa ja vastaavat osastonsa hankkeiden käynnistämisestä ja seurannasta. Osastonjohtajat ratkaisevat asiat, jotka koskevat: 1) yksiköiden sisäisten työryhmien asettamista; 2) osaston esitystä seuraavaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi; 3) osaston esitystä talousarvioksi; 4) viranomaislupia ja lausuntoja omalla toimialallaan, ellei niitä koskevia asioita ole määrätty käsiteltäväksi erityisistunnossa; 5) yksikköä, jos käsiteltävänä olevalla asialla on vaikutusta useamman yksikön toimintaan ja strategian toteuttamiseen; 6) osaston henkilökunnan työnjakoa, sijoittelua ja siirtoa osaston sisällä; 7) virkamatkamääräyksiä osaston henkilökunnalle ulkomaanmatkojen osalta ja virkamatkamääräyksiä yksiköiden päälliköiden kotimaanmatkojen osalta; sekä 8) yksiköiden päälliköiden lomia Osastonjohtajat esittelevät seuraavat asiat: 1) pääjohtajalle vähintään kahden osaston toimintaan vaikuttavat asiat; 2) pääjohtajalle palvelusopimukset, esityksen osaston toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja talousarvioksi; 3) erityisistunnolle merkittävät ja laajakantoiset asiat; sekä 4) johtoryhmälle johtoryhmän toimintaohjeessa määritellyt asiat 3.5 Suomen kansallismuseon johtajat Tehtävä Suomen kansallismuseon johtajia ovat kokoelmajohtaja, museopalvelujohtaja ja Suomen merimuseon johtaja, jotka toimivat ylijohtajan alaisuudessa. Johtajat avustavat ylijohtajaa Suomen kansallismuseon johtamisessa. Johtajat vastaavat omalla toiminta-alueellaan siitä, että heidän johdettavakseen kuuluvalle toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. Johtajat seuraavat johdettavanaan olevan toiminnan yleistä kehitystä ja tekevät aloitteita tarpeellisten uudistusten tekemiseksi ja huolehtivat sisäisestä valvonnasta. Suomen kansallismuseon johtajat ratkaisevat asiat, jotka koskevat: 1) osaston esitystä seuraavaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi; 2) osaston esitystä talousarvioksi; 3) kokoelmien kartuttamista, lainaamista ja tallettamista, paitsi jos kyseessä on periaatteellisesti tai taloudellisesti merkittävä asia 4) yksikköä, jos käsiteltävänä olevalla asialla on vaikutusta useamman yksikön toimintaan ja strategian toteuttamiseen; 5) osaston henkilökunnan työnjakoa, sijoittelua ja siirtoa osaston sisällä; 6) osastojen sisäisten työryhmien asettamista; sekä 7) yksiköiden päälliköiden lomia 5

7 6 Suomen kansallismuseon johtajat esittelevät seuraavat asiat ylijohtajalle: 1) vähintään kahden Suomen kansallismuseon osaston toimintaan vaikuttavat asiat; 2) osaston palvelusopimukset, esityksen osaston toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja talousarvioksi; 3) periaatteellisesti tai taloudellisesti merkittävät kartuttamiseen, lainaamiseen ja tallettamiseen liittyvät asiat 4) erityisistuntoon vietävät merkittävät ja laajakantoiset asiat; sekä 5) johtoryhmälle vietävät johtoryhmän toimintaohjeessa määritellyt asiat 3.6 Tukipalveluyksiköiden päälliköt ja johtajat Tehtävä Tukipalvelujen päälliköt ja johtajat avustavat pääjohtajaa viraston johtamisessa. Päälliköt ja johtajat vastaavat siitä, että heidän johdettavakseen kuuluvalle toimintayksikölle tai toiminnalle asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja taloudellisesti. (AM 5 ) Tukipalveluyksiköiden päälliköt ja johtajat vastaavat myös sisäisestä valvonnasta. Tukipalveluiden johtajia ovat kehittämispalvelut yksikön johtaja, laki- ja henkilöstöpalvelut-yksikön johtaja ja päälliköitä ovat talouspalvelut-yksikön päällikkö ja viestintä- ja markkinointipalvelut-yksikön päällikkö Kehittämispalvelut yksikön johtaja Kehittämispalvelut- yksikön johtaja ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1. yksikön sisäisten työryhmien asettamista; 2. yksikön esitystä seuraavaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi; 3. yksikön esitystä talousarvioksi; 4. yksikön henkilökunnan työnjakoa, sijoittelua ja siirtoa yksikön sisällä; 5. kotimaan virkamatkamääräyksiä yksikön henkilökunnalle; sekä 6. yksikön henkilökunnan lomia. Lisäksi yksikön päällikkö esittelee pääjohtajalle merkittävät Museoviraston sisäisen toiminnan sekä hallinnon suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä koskevat asiat sekä koko henkilöstöä koskevat yhteiset kehittämis-, osaamis- ja työhyvinvointihankkeet Laki- ja henkilöstöpalvelut -yksikön johtaja Laki- ja henkilöstöpalvelut- yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1. yksikön sisäisten työryhmien asettamista; 2. yksikön esitystä seuraavaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi; 3. yksikön esitystä talousarvioksi; 4. yksikön henkilökunnan työnjakoa, sijoittelua ja siirtoa yksikön sisällä; 5. kotimaan virkamatkamääräyksiä yksikön henkilökunnalle; sekä 6. yksikön henkilökunnan lomia.

8 7 Laki- ja henkilöstöpalvelut -yksikön päällikkö ratkaisee myös asiat, jotka koskevat: 1) lakien, asetusten, ohjeiden, määräysten ja muiden säännösten kuten työ- ja virkaehtosopimusten ja sopimusten soveltamista ja tulkintaa; 2) Museoviraston henkilökunnalle myönnettäviä vuosilomakorvauksia sekä muita erilliskorvauksia; 3) Museoviraston toimintaa työmarkkinalaitoksessa ja muissa henkilöstöhallintoon liittyvissä oikeudellisissa toimielimissä; 4) todistusten antamista irtisanoutumisten ja virkasuhteen päättymisten osalta; sekä 5) harjoittelijoiden ja siviilipalvelusvelvollisten ottamista Lisäksi laki- ja henkilöstöpalvelut yksikön päällikkö toimii rahastoissa Museoviraston edustajana ja käyttää tähän asemaansa kuuluvaa ratkaisuvaltaa. Lisäksi Laki- ja henkilöstöpalvelut -yksikön päällikkö esittelee pääjohtajalle seuraavat asiat: 1) henkilökohtaiset palkan osuudet; 2) virkamiesten ja työsuhteisten nimittämistä ja palvelussuhteiden päättämistä koskevat asiat; 3) virkojen perustamiset ja lakkauttamiset; sekä 4) sivutoimilupia koskevat asiat Talouspalvelut -yksikön päällikkö Talouspalvelut- yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1. yksikön sisäisten työryhmien asettamista; 2. yksikön esitystä seuraavaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi; 3. yksikön esitystä talousarvioksi; 4. yksikön henkilökunnan työnjakoa, sijoittelua ja siirtoa yksikön sisällä; 5. kotimaan virkamatkamääräyksiä yksikön henkilökunnalle; sekä 6. yksikön henkilökunnan lomia. Lisäksi Talouspalvelut -yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1) ostoreskontraa ja ostolaskujen käsittelyä; 2) maksuliikennettä ja maksamisratkaisuja; 3) maksupisteitä ja näihin liittyviä kassa- ja maksupäätteitä; 4) tositteiden käsittelyä; 5) myyntireskontraa, laskutusprosessia ja saatavien valvonnan prosesseja; 6) kirjanpitoa ja tilinpäätöksen laadintaa; 7) sisäistä laskentaa ja raportointia; 8) budjetointia ja taloussuunnittelua; 9) tilipuitteita; sekä 10) talousohjeita. Talouspäällikön ratkaisuvallasta ja asioiden käsittelystä on määrätty tarkemmin Museoviraston taloussäännössä. Talouspäällikkö esittelee pääjohtajalle merkittävät taloudellista päätöksentekoa koskevat asiat.

9 Viestintä- ja markkinointipalvelut -yksikön päällikkö Viestintä- ja markkinointipalvelut -yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1. yksikön sisäisten työryhmien asettamista; 2. yksikön esitystä seuraavaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi; 3. yksikön esitystä talousarvioksi; 4. yksikön henkilökunnan työnjakoa, sijoittelua ja siirtoa yksikön sisällä; 5. kotimaan virkamatkamääräyksiä yksikön henkilökunnalle; sekä 6. yksikön henkilökunnan lomia. Lisäksi viestintä ja markkinointipalvelut yksikön päällikkö esittelee pääjohtajalle merkittävät viestinnän ja markkinoinnin suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä koskevat asiat sekä hankkeet, jotka koskevat sisäisen viestinnän strategista suunnittelua, ylläpitoa ja kehitystä; verkkoviestinnän, ml. sosiaalinen media, suunnittelua ylläpitoa ja kehitystä; mediaviestinnän suunnittelua, tuotantoa ja kehitystä sekä markkinointiviestinnän suunnittelua, toteutusta ja kehitystä. 3.7 Yksiköiden päälliköt Tehtävä Yksiköiden päälliköt vastaavat siitä, että heidän johdettavakseen kuuluvalle yksikölle tai ryhmälle asetetut tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja tuloksellisesti. Yksiköiden päälliköt huolehtivat myös sisäisestä valvonnasta. Yksiköiden päälliköt seuraavat johdettavanaan olevan toiminnan yleistä kehitystä ja tekevät aloitteita tarpeellisten uudistusten tekemiseksi. Yksiköiden päälliköt päättävät asioista, jotka koskevat: 1) toiminnan tarkoituksenmukaista ja taloudellista järjestämistä ja kehittämistä; 2) yksikkönsä johtamista, esityksiä tulostavoitteiksi ja määrärahojen käyttöä; 3) yksikön henkilöstön vuosilomia; 4) virkamatkamääräyksiä yksikön henkilökunnalle kotimaan matkojen osalta; sekä 5) yksikön toimialueeseen kuuluvia asioita, joita ei valtioneuvoston asetuksessa tai tässä työjärjestyksessä ole määrätty pääjohtajan, ylijohtajan, osastonjohtajien, Suomen kansallismuseon johtajien tai tukipalveluyksiköiden päällikköjen ratkaistaviksi. Yksiköiden päälliköt esittelevät osastonjohtajille tai Suomen kansallismuseon yksiköissä Suomen kansallismuseon johtajille seuraavat asiat: 1) yksikössä käsiteltävänä olevat asiat, joilla on vaikutusta useamman toimintayksikön toimintaan ja strategian toteuttamiseen; sekä 2) palvelusopimukset.

10 9 4 MUSEOVIRASTON JA SUOMEN KANSALLISMUSEON ORGANISAATIO JA PALVELUT 4.1 Yleistä Museoviraston toiminta jakaantuu seuraaviin osastoihin Kulttuuriympäristön suojelu (KYS), Kulttuuriympäristön hoito (KYH) ja Arkisto- ja tietopalvelut (ARTI) ja Suomen kansallismuseo (SKM). Suomen kansallismuseo jakaantuu seuraaviin osastoihin: Kokoelmat, Museopalvelut ja Suomen merimuseo. Osastojen ja toimintayksiköiden toimintaa tukevat tukipalveluyksiköt: Kehittämispalvelut, Laki- ja henkilöstöpalvelut, Talouspalvelut ja Viestintä- ja markkinointipalvelut. 4.2 Suomen kansallismuseo Suomen kansallismuseon tehtävänä on tutkia, kartuttaa, hoitaa ja pitää esillä aineellista kulttuuriperintöä sekä välittää sitä koskevaa tietoa. Museon näyttelyt, palvelut ja yleisötoiminta syventävät väestön ymmärrystä omasta historiastaan ja kulttuuristaan osana maailman kulttuuriperintöä. Suomen kansallismuseo toimii kulttuurihistoriallisena keskusmuseona. Suomen kansallismuseo osallistuu oman alansa museotoiminnan kehittämiseen. Suomen kansallismuseon osastoja ovat: Kokoelmat, Museopalvelut ja Suomen merimuseo Kokoelmat Kokoelmat-osaston toimintayksiköt ovat: Konservointi- ja kokoelmakeskus, Kulttuurihistorialliset kokoelmat ja asiantuntijapalvelut, Kulttuurien museon kokoelmat ja asiantuntijapalvelut. Osaston toimintaa johtaa kokoelmajohtaja Museopalvelut Museopalvelut-osaston toimintayksiköt ovat: Näyttelypalvelut, Museopedagogiikka- ja ohjelmapalvelut, Palvelumyynti ja -viestintä, Kansallismuseo, Seurasaari, Linnat sekä Kartano- ja kotimuseot. Osaston toimintaa johtaa museopalvelujohtaja Suomen merimuseo Suomen merimuseo vastaa Suomen kansallismuseon merellisistä kokoelmista ja museopalveluista. Museo toimii Merikeskus Vellamossa Kotkassa. Museota kehitetään yhteistyössä Suomen kansallismuseon Kokoelmat ja Museopalvelut -osastojen kanssa. Suomen merimuseon toimintaa johtaa museonjohtaja. 4.3 Museoviraston osastot Kulttuuriympäristön suojelu Kulttuuriympäristön suojelu -osaston tehtävänä on vastata kulttuuriympäristöön, arkeologiseen kulttuuriperintöön, rakennusperintöön, kulttuurimaisemaan ja perinnelaivoihin sekä restauroinnin ohjaukseen liittyvistä asiantuntija- ja viranomaistehtävistä, tuottaa tietoa ja lisää tietoisuutta kulttuuriympäristön arvoista ja suojelusta, kehittää työalaansa museokentän ja sidosryhmien tarpeisiin, toteuttaa suojeluohjelmia ja - hankkeita, osallistua kulttuuriympäristöön liittyvään kansainväliseen toimintaan sekä seurata kulttuuriympäristön tilaa. Osasto vastaa työalansa avustusten valmistelusta (rakennusperintö, maailmanperintö, muinaisjäännösten hoito, perinnelaivat) ja avustusten käytön seurannasta yhteistyössä muiden osastojen kanssa.

11 10 Kulttuuriympäristön suojelu osaston yksiköt ovat: - Ohjaus ja tuki - Länsi-Suomen kulttuuriympäristöpalvelut - Itä- ja Pohjois-Suomen kulttuuriympäristöpalvelut Kulttuuriympäristön hoito Kulttuuriympäristön hoito-osaston tehtävänä on muinaisjäännösten hoito, kohteiden saavutettavuuden edistäminen, kulttuuriympäristöä koskevan rakennusarkeologisen ja kuvallisen tiedon tuottaminen sekä arkeologisten koe- ja tutkimuskaivausten ja inventointien organisointi ja suorittaminen. Lisäksi osasto tarjoaa rakennuskonservointia, restaurointimenetelmien kehittämistä ja restauroinnin asiantuntijapalveluita sekä kiinteistöjen käyttäjäpalveluita Kulttuuriympäristön hoito - osaston yksiköt ovat: - Restaurointi - Kohteiden hoito ja saavutettavuus - Arkeologiset kenttäpalvelut Arkisto- ja tietopalvelut Arkisto- ja tietopalvelut -osaston tehtävänä on kartuttaa ja hoitaa arkistoja, arkeologisten kokoelmia, kuvakokoelmia ja kirjaston kokoelmia. Osasto välittää kokoelma- ja arkistoaineistoja asiakkaille sekä tuottaa tieto- ja kuvapalveluja. Lisäksi osasto huolehtii toimialaansa kuuluvien asioiden ohjeistamisesta Museovirastossa ja kulttuuriperintöalalla. Osasto vastaa Museoviraston tietojärjestelmistä ja tukee museoiden tietojärjestelmien kehitystä valtakunnallisesti. Arkisto- ja tietopalvelut - osaston yksiköt ovat: - Arkisto ja arkeologiset kokoelmat - Kirjasto - Kuvakokoelmat - Tiedonhallinta Tukipalvelut Kehittämispalvelut Kehittämispalvelut -yksikkö vastaa museoalan yleisestä kehittämisestä, mukaan luettuna museolain mukaisesta sopimusohjauksesta, museotilaston ylläpidosta ja valtion talousarviossa Museovirastolle siirrettyjen valtionavustusten koordinoinnista ja jakamisesta. Yksikkö tukee ja kehittää Museoviraston toiminnan suunnittelua, seurantaa, arviointia ja tulosohjausta sekä vastaa Museoviraston osaamisen kehittämisestä ja työhyvinvoinnista Laki- ja henkilöstöpalvelut Laki- ja henkilöstöpalvelut -yksikkö tukee osastojen ja toimintayksiköiden toimintaa antamalla oikeudellista neuvontaa, edistää toimintojen lainmukaisuutta ja hyvää hallintoa sekä vastaa sopimusten, säännösten ja muiden normien ja ohjeiden tulkinnasta. Lisäksi yksikkö kehittää ja ylläpitää palkkausjärjestelmää, matkustusja hankintaprosesseja sekä vastaa henkilöstöhallinnosta ja siihen liittyvien rekisterien ylläpidosta, työnantajatoiminnasta, rekrytoinnista, harjoittelu- ja siviilipalvelusasioista sekä yhteistoiminnan, työsuojelun ja työterveyshuollon järjestämisestä. Yksikkö edistää hyvää hallintoa Museovirastossa

12 Talouspalvelut Talouspalvelut -yksikkö tukee Museoviraston strategisten tavoitteiden saavuttamista tuottamalla taloushallintopalveluita, talouteen liittyvää suunnittelua ja seurantaa sekä ohjeistusta ja valvontaa. Museovirastolle kirjanpitoyksikkönä kuuluvat taloushallintoon liittyvät tehtävät hoitaa ja niistä vastaa talouspalvelut -yksikkö, ellei taloussäännössä tai työjärjestyksessä joidenkin tehtävien osalta ole toisin määrätty. Talouspalvelut -yksikkö kokoaa Museoviraston talousarvioehdotuksen ja lisätalousarvioehdotuksen esitysten perusteella. Yksikkö antaa myös ohjeet kirjanpidon käytännöistä viraston talousohjeissa. Talouspalvelut-yksikkö laatii vuosittain suunnitelman tilinpäätöksen laatimisesta ja vastaa asiakirjan jakelusta Viestintä- ja markkinointipalvelut Viestintä- ja markkinointipalvelut -yksikkö tukee Museoviraston strategisten tavoitteiden saavuttamista toimivilla, tuloksellisilla ja kehittyvillä viestintä- ja markkinointipalveluilla. Yksikkö vastaa Museoviraston sisäisen viestinnän, media- ja verkkoviestinnän sekä markkinointiviestinnän suunnittelusta, toteutuksesta, kehittämisestä, koordinoinnista ja konsultoinnista. Yksikkö antaa markkinointiviestinnän suunnittelu- ja asiantuntija-apua osastoille sekä koordinoi Museoviraston painotuotteiden tuottamista ja julkaisutoimintaa. 5 VUOROVAIKUTTEINEN JOHTAMINEN JA JOHDON TUKI 5.1 Johtoryhmä Johtoryhmän jäseniä ovat pääjohtaja, ylijohtaja, osastonjohtajat ja tukipalveluiden päälliköt. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii pääjohtaja. Johtoryhmälle nimetään erikseen sihteeri. Johtoryhmän tehtävänä on toimia Museoviraston päätöksentekoa tukevana ja toimintaa ohjaavana toimielimenä. Johtoryhmä toimii strategisena suunnitteluryhmänä, joka kokoontuu säännöllisesti ja joka valmistelee ja käsittelee erityisesti Museoviraston talouteen vaikuttavat hankkeet, kuten Museoviraston ulkopuolisella rahoituksella järjestettävät kansalliset ja kansainväliset hankkeet sekä Museoviraston myöntämät avustukset. Johtoryhmässä käsitellään Museoviraston talous- ja toimintasuunnitelma, palvelusopimukset sekä tilinpäätös ja toimintakertomus. Lisäksi johtoryhmässä käsitellään yleisiä toiminnallisia asioita. Johtoryhmä ohjaa tarvittaessa asioita toimintayksiköille ja virkamiehille valmisteltavaksi. 5.2 Kulttuuriperintöalan neuvottelukunta Kulttuuriperintöalan neuvottelukunnan tehtävänä on tukea Museoviraston toiminnan kehittämistä ottaen huomioon koko kulttuuriperintöalan tarpeet ja toimintaedellytysten kehittäminen. Lisäksi neuvottelukunnan tehtävänä on edistää Museoviraston sekä kulttuuriperintöalan toimijoiden ja muiden sidosryhmien välistä yhteistoimintaa ja valmistella muita Museoviraston pääjohtajan esittämiä periaatteellisia, laajakantoisia tai muuten tärkeitä kysymyksiä. Neuvottelukuntaan kuuluu pääjohtajan lisäksi enintään 11 muuta jäsentä, joista yksi on Museoviraston henkilöstön keskuudestaan valitsema henkilö. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää Museoviraston esityksestä neuvottelukunnan muut jäsenet määräajaksi, kuitenkin enintään neljäksi vuodeksi. (AM 13 ) 5.3 Esimieskokous Esimieskokouksen tehtävänä on tukea toimintayksiköissä harjoitettavaa esimiestoimintaa. Esimieskokouksissa käsitellään toimintayksikköjen toimintatapoja ja niiden yhdenmukaistamista sekä Museoviraston strategian ja operatiivisten toimintojen toteuttamisen kannalta tarpeellisia kysymyksiä. Erityisesti esimieskokouksissa

13 12 informoidaan esimiehiä Museoviraston toimintaan tai toimintaympäristöön liittyvistä asioista ja henkilöstöjohtamiseen ja -hallintoon liittyvistä asioista. Esimieskokous kokoontuu säännöllisesti. Esimieskokoukseen kuuluvat pääjohtajan lisäksi ylijohtaja, osastojen ja yksiköiden johtajat, SKM:n johtajat, toimintayksiköiden päälliköt ja muut työnantajavirkamiehet. Esimieskokouksen puheenjohtajana toimii pääjohtaja. Esimieskokous kokoontuu työnantajavirkamiesten kutsusta. 5.4 Työryhmät Museovirastossa on toimintayksiköiden yhteisiä toimintoja koordinoivia työryhmiä, joiden jäsenistä ja tehtävistä päättää pääjohtaja. Pääjohtaja nimittää sellaiset työryhmät, joiden tarkoituksena on käsitellä taloudellisia ja strategisia kysymyksiä. Osastoilla voi olla toimintayksiköiden sisäisiä väliaikaisia tai pysyväisluonteisia työryhmiä, joiden asettamisesta päättää ylijohtaja ja osastonjohtajat tai heidän määräämänsä henkilö. Toimintayksiköiden sisäisistä työryhmistä on ilmoitettava johtoryhmälle. 5.5 Osastojen päällikkökokoukset Museoviraston osastojen ja Suomen kansallismuseon tulee toimia niiden käsiteltäviksi kuuluvissa asioissa yhteistyössä keskenään siten, että osastojen ja toimintayksiköiden toimialan tai tehtävien määrittelyjen estämättä tehtävät hoidetaan tehokkaasti, laadukkaasti ja vaikuttavasti. Lisäksi osastoilla sekä Suomen kansallismuseossa pidetään osastojen päällikkökokouksia, joissa käsitellään kunkin toimintayksikön strategisia kysymyksiä. Osastojen päällikkökokoukset ohjaavat toimintayksikköjen operatiivista toimintaa. Osastojen päällikkökokousten puheenjohtajana toimii ylijohtaja tai osastonjohtaja, SKM:n johtajat ja niihin osallistuvat toimintayksiköiden päälliköt. 5.6 Sopimusohjaus Museovirastossa noudatetaan sopimusohjausta, joka perustuu vastavuoroiseen, keskustelevaan sopimiseen. Sopimusohjauksen osalta noudatetaan Museoviraston sopimusohjauksen käsikirjaa: opas vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja seurantaan. Pääjohtaja tekee opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa Museoviraston toimintaa ohjaavan palvelusopimuksen. Pääjohtaja tekee ylijohtajan, osastonjohtajien ja tukipalvelujen päälliköiden kanssa palvelusopimukset ja ylijohtaja SKM:n johtajien kanssa. Pääjohtaja käy ylijohtajan, osastonjohtajien ja tukipalveluiden päälliköiden kanssa vuosittain arviointi- ja kehityskeskustelut tavoitteista ja niiden toteutumisesta. Ylijohtaja ja osastonjohtajat tekevät palvelusopimuksen toimintayksiköiden päälliköiden kanssa. Ylijohtaja ja osastonjohtajat käyvät toimintayksiköiden päälliköiden kanssa vuosittain tulos- ja kehityskeskustelut toimintayksiköiden tavoitteista ja niiden toteutumisesta. Suomen kansallismuseossa SKM:n johtajat käyvät keskustelut SKM:n yksiköiden päälliköiden kanssa. Tukipalvelujen päälliköt ja toimintayksiköiden päälliköt käyvät toimintayksikön ja ryhmien henkilöstön kanssa vuosittain tulos- ja kehityskeskustelut yksiköiden tavoitteista ja niiden toteutumisesta.

14 Yhteistoiminta ja työsuojelu Museoviraston sisäiset asiat valmistellaan yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Museovirastossa toimii yhteistyötoimikunta, joka käsittelee yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvat asiat. Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluvia asioita ovat mm. Museoviraston organisaatioon ja tehtäviin sekä keskeisiin säännöksiin ja määräyksiin kohdistuvat muutokset, toimintaa ja taloutta koskevat suunnitelmat ja muutokset, henkilöstösuunnitelmat ja henkilöstöhallintoa koskevat periaatteet, henkilöstön työhön ja työoloihin kohdistuvat olennaiset muutokset, lomautukset ja irtisanomiset taloudellisista ja tuotannollisista syistä, työsuojelun ja työterveyshuollon yhteistoimintaan kuuluvat asiat sekä tiedotustoiminnan periaatteet. Päätöksenteossa, asioiden esittelyssä ja työ- ja virkatehtäviä suoritettaessa muutoinkin tulee Museoviraston henkilökunnan noudattaa yhteistoiminnasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä. 6 ASIOIDEN KÄSITTELY 6.1 Toimintayksiköiden talousarvioista päättäminen Pääjohtaja vahvistaa Museoviraston sisäisen talousarvion. Ylijohtaja ja osastonjohtajat päättävät toimintamäärärahojen jakamisesta vastuualueittain palvelusopimusten yhteydessä sopimusohjauksen mukaisesti. SKM:n johtajat päättävät toimintamäärärahojen käyttämisestä palvelusopimusten mukaisesti. Yksiköiden päälliköt päättävät toimintamäärärahojen käyttämisestä palvelusopimusten mukaisesti. Toimintayksiköiden talousarviot voidaan taloudellisista syistä tarkistaa tilivuoden kuluessa. Päätetyistä toimintayksiköiden talousarvioista ja niiden tarkistamisesta on ilmoitettava välittömästi pääjohtajalle tai ylijohtajalle. 6.2 Tulo- ja menopäätökset Pääjohtaja, ylijohtaja, osastonjohtajat, SKM:n johtajat ja yksiköiden päälliköt allekirjoittavat tuloja ja menoja koskevat sopimukset sekä tekevät tulo- ja menopäätökset asioissa, jotka valtioneuvoston asetuksen ja tämän työjärjestyksen mukaan kuuluvat heidän ratkaisuvaltaansa. Pääjohtaja, ylijohtaja, osastonjohtajat ja SKM:n johtajat voivat määrätä toimintayksikkönsä päällikön allekirjoittamaan ko. talousarvion menoja koskevan sopimuksen ja tekemään menopäätöksen. Saman kaavan mukaisesti toimintayksiköiden päälliköt voivat delegoida myös toistuvia, taloudelliselta merkitykseltään vähäisiä tulo- ja menopäätöksiä. Museovirasto voi antaa tulo- ja menopäätösten tekemisestä tarkempia määräyksiä hankintaohjeessa ja taloussäännössä. 6.3 Sisäisten toimivaltakysymysten ratkaiseminen Jos syntyy epätietoisuutta siitä, minkä toimintayksikön tehtäviin jokin asia kuuluu, pääjohtaja ratkaisee toimivaltakysymyksen kuultuaan ylijohtajaa ja asianomaisia osastonjohtajia, SKM:n johtajia tai toimintayksiköiden päälliköitä. 6.4 Ratkaisuvallan siirto ja pidättäminen Pääjohtajan antamalla kirjallisella määräyksellä voidaan sitä ratkaisuvaltaa, joka muutoin kuuluisi pääjohtajalle, siirtää ylijohtajalle, osastonjohtajalle tai SKM:n johtajille. Pääjohtaja voi päättää kirjallisella määräyksellä muutoin ylijohtajalle, osastonjohtajalle tai SKM:n johtajalle kuuluvan ratkaisun siirtämisestä toimintayksikön päällikölle tai ryhmän esimiehelle.

15 14 Pääjohtaja, ylijohtaja, osastonjohtaja, SKM:n johtaja tai toimintayksikön päällikkö voi yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistavana. 6.5 Palvelukseen ottaminen, virkavapaudet, viransijaisuudet ja sivutyöluvat Museoviraston kaikki virat ovat yhteisiä, ellei virkaa koskevassa viran perustamispäätöksessä toisin määrätä. Pääjohtajan nimittää valtioneuvosto virkaa haettavaksi julistamatta. Ylijohtajan nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö. Pääjohtaja nimittää Museoviraston virkamiehet ja ottaa työntekijät työsuhteisiin lukuun ottamatta Suomen kansallismuseon virkamiehiä ja työsuhteisia, jotka nimittää ja ottaa ylijohtaja. Virkamiehet nimitetään ja työsuhteiset otetaan Laki- ja henkilöstöpalvelut -yksikön päällikön esityksestä. Pääjohtaja myöntää virkavapaudet Museoviraston virkamiehille ja työssäolovapauden Museoviraston työsuhteisille lukuun ottamatta Suomen kansallismuseon virkamiehiä ja työsuhteisia, joille virkavapaudet ja työssäolovapaudet myöntää ylijohtaja. Virkavapaudet ja työssäolovapaudet myönnetään Laki- ja henkilöstöpalvelut -yksikön päällikön esityksestä. Pääjohtaja päättää Museoviraston viransijaisuuksista lukuun ottamatta viransijaisuuksia Suomen kansallismuseon osalta, joista päättää ylijohtaja. Viransijaisuudet ratkaistaan Laki- ja henkilöstöpalvelut - yksikön päällikön esityksestä. Pääjohtajan sijaisen nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö. Pääjohtaja nimittää ylijohtajan sijaisen. Pääjohtajan ollessa vuosilomalla tai muuten estynyt hoitamasta virkaansa hänen sijaisenaan toimii opetus- ja kulttuuriministeriön määräämä viranhaltija. Pääjohtaja ratkaisee sivutoimiluvat muiden kuin Suomen kansallismuseon henkilökunnan osalta, jotka ratkaisee ylijohtaja. Sivutoimiluvat ratkaistaan Laki- ja henkilöstöpalvelut -yksikön päällikön esityksestä. 6.6 Pöytäkirjat ja muistiot Pöytäkirjaa tai muistioita on pidettävä osastojen päällikkökokouksista ja asetettujen työryhmien kokouksista. Virkamiesten ja työsuhteisten on huolehdittava virka- ja työtehtäviä suorittaessaan siitä, että tehdyt päätökset ja niiden perusteet kirjataan ja arkistoidaan lainsäädännön ja Museoviraston sisäisten toimintaohjeiden ja muiden sitovien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. 6.7 Esiteltävät asiat Päätöksentekoa edellyttävät asiat ratkaistaan esittelystä, jos niiden luonne sitä edellyttää. Virkamiehen ratkaisemassa asiassa toimituskirjan allekirjoittaa ratkaisija, ja milloin ratkaiseminen tapahtuu esittelystä, varmentaa esittelijä. Milloin esittelijän mielipide eroaa päätöksestä, hänellä on oikeus saada mielipiteensä merkityksi asiakirjan taltiokappaleeseen. Taltiokappaleeseen merkitty eriävä mielipide on asian esittelijän allekirjoitettava ja ratkaisijan samaan asiakirjaan tekemällään merkinnällä todettava. 7 ULKOPUOLISELLA RAHOITUKSELLA TOTEUTETTAVAT MUSEOVIRASTON TOIMINTAA TUKEVAT HANKKEET 7.1 Kansainvälinen rahoitus Kansainvälisen rahoituksen hankkimisesta päättää pääjohtaja ylijohtajan, osastonjohtajien, SKM:n johtajien ja tukipalvelujen päällikön, yksikön päällikön tai yksittäisen virkamiehen tai työntekijän esityksestä.

16 Kansainvälisen rahoituksen hankkiminen perustuu hyväksyttyyn palvelusopimukseen. Palvelusopimuksista on käytävä ilmi hankkeen tulosvaikutus Museoviraston toimintaan. Hanketta käsitellään johtoryhmässä ennen hankerahoituksen hakemista. Kullekin hankkeelle asetetaan ohjausryhmä hankkeen ohjausta ja tarvittaessa erillinen seurantaryhmä hankkeen seurantaa varten. Ohjausryhmä ohjaa hanketta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Seurantaryhmä tarkastaa hankesuunnitelman sekä käsittelee hanketta koskevat hankinnat ja raportit. 7.2 Kansallinen rahoitus Kansallisen rahoituksen hankkimisesta päättävät vastuualueittain ylijohtaja, osastonjohtajat, SKM:n johtajat ja tukipalveluyksiköiden päälliköt. Kansallisen rahoituksen hankkiminen perustuu hyväksyttyyn palvelusopimukseen. Palvelusopimuksista on käytävä ilmi hankkeen tulosvaikutus Museoviraston toimintaan. Hanketta käsitellään johtoryhmässä ennen hankerahoituksen hakemista. Kullekin hankkeelle asetetaan ohjausryhmä hankkeen ohjausta ja tarvittaessa erillinen seurantaryhmä hankkeen seurantaa varten. Ohjausryhmä ohjaa hanketta asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Seurantaryhmä tarkastaa hankesuunnitelman sekä käsittelee hanketta koskevat hankinnat ja raportit. 8 MUSEOVIRASTON MÄÄRÄÄMIN AVUSTUKSIN TOTEUTETTAVAT HANKKEET 8.1 Myönnettävät valtion avustukset Museovirasto jakaa valtion talousarviossa vuosittain osoitetut siirtomäärärahat avustuksina seuraaviin kohteisiin: 1) kulttuurihistoriallisten arvokkaiden rakennusten kunnossapitoa tai parantamista varten (L rakennusperinnön suojelusta 498/2010); - Rakennusten entistämisavustuksia myönnetään rakennussuojelulailla suojeltujen sekä muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjauksiin. 2) Maailmanperintösopimuksen sekä Haagin 1954 yleissopimuksen mukaiseen suojelu-, entistämis-, tutkimus- ja valistustoimintaan; 3) kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden alusten entistämis- ja korjausavustuksiin; - Perinnelaivojen entistämisavustuksia myönnetään yksityisomistuksessa olevien, perinnelaivarekisteriin merkittyjen alusten korjaus- ja entistämistöihin. 4) museoiden valtionavustuksiin; - Sellaiset museot, jotka ovat kunnan, yhdistyksen tai säätiön omistuksessa ja jotka eivät kuulu lakisääteisen valtionosuuden piiriin; sekä - ammatillisten museoiden innovatiiviset hankkeet 5) kulttuuriperinteen tallentamiseen ja tutkimiseen; - Avustuksia myönnetään ensisijaisesti suomalaisen maaseutu- ja työväenkulttuurin tallentamiseen ja tutkimiseen; 6) muinaisjäännösalueiden hoitotukiin; 7) kulttuuriympäristön suojelusta aiheutuviin muinaismuistolain (295/1963) mukaisiin menoihin; sekä 8) muihin Museoviraston jaettavaksi osoitettuihin kohteisiin. 8.2 Avustusten käsittelyprosessi Avustusten myöntämisellä toteutetaan Museoviraston voimassa olevaa strategiaa. Avustusten vuosittaisista painopistealueista päätetään johtoryhmässä ennen avustusten haettavaksi julistamista. Johtoryhmä päättää avustusten linjaukset ja käsittelyä koordinoidaan ja kehitetään sisäisen avustustoimikunnan kautta. Osastot vastaavat itse niille kuuluvien avustusten käsittelystä. 15

17 16 9 MUUT MÄÄRÄYKSET 9.1 Valtion edunvalvonta Museovirasto kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa, välimiesmenettelyssä ja muissa viranomaisissa valtion etua ja oikeutta virastoa koskevissa asioissa. Pääjohtajalla ja hänen määräämällään virkamiehellä on oikeus ilman eri valtuutusta valvoa tai valtuuttaa asiamies valvomaan valtion etua ja oikeutta edellä mainituissa asioissa sekä ottaa viraston puolesta vastaan haasteen tiedoksianto. (AM 14 ) 9.2 Virkamiesten ja työsuhteisten muut tehtävät Virkamiehen ja työsuhteisen on sen lisäksi, mitä hänen tehtävistään on muualla säädetty tai määrätty, suoritettava ne tehtävät, jotka pääjohtaja, ylijohtaja, osastonjohtaja, SKM:n johtaja, tukipalvelujen päällikkö tai toimintayksikön päällikkö määrää. 9.3 Työjärjestyksen voimaantulo Tämä työjärjestys tulee heti voimaan. Helsingissä, 22. päivänä tammikuuta 2014 Pääjohtaja Juhani Kostet Laki- ja henkilöstöasiainjohtaja Carolina Ansinn

Suomenlinnan hoitokunnan työjärjestys

Suomenlinnan hoitokunnan työjärjestys Suomenlinnan hoitokunnan työjärjestys Päivitetty 16.12.2015 Dnro 2 (15) Sisällysluettelo 1 Säädösperusta... 3 2 Toiminta-ajatus... 3 3 Organisaation tehtävät ja sisäinen organisointi... 4 3.1 Organisaatio

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Päätös 1 (7) Muutos Tieteellinen toimikunta hoitaa Akatemian tehtäviä toimialallaan.

Päätös 1 (7) Muutos Tieteellinen toimikunta hoitaa Akatemian tehtäviä toimialallaan. Päätös 1 (7) 27.6.2014 Dnro AKA/1/00.01.10/2014 Muutos 25.8.2016 Suomen Akatemian johtosääntö 1. Hallitus 1 Suomen Akatemiasta annetun lain (922/2009) 4 :n mukaan Akatemian hallitus päättää asiat, jotka

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN NUORISO- JA LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Nuoriso- ja liikuntatoimen tehtävänä on nuoriso- ja liikuntalautakunnan alaisena edistää toimialallaan nuorison ja koko

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Kulttuuri- ja kansalaistoimi

Kulttuuri- ja kansalaistoimi 1 (5) Kulttuuri- ja kansalaistoimen johtosääntö Kaupunginvaltuuston hyväksymä 9.6.2010/ Kulttuuri- ja kansalaistoiminnan lautakunta 1 Toiminta-ajatus Toimiala Lautakunnan toiminta-ajatuksena on edistää,

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8)

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston sekä sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen johtosääntö 1(8) johtosääntö 1(8) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JA JAOSTON SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 103 ja tulee voimaan 1.1.2013 Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala

5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta ja sen jaosto Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on kaupunginvaltuuston toimikaudekseen valitsemat yksitoista (11) jäsentä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin

Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Museoviraston näkökulma tutkimuksen tulevaisuuden vaihtoehtoihin Juhani Kostet Museovirasto 12.11.2016 6.12.2016 Juhani Kostet Museoviraston tutkimustehtävät Laki Museovirastosta Huolehtia kulttuurihistoriallisen

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa

PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 1 PELASTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lapin liiton valtuustossa 20.5.2010 I Luku 1 Sovellettavat säännöt Pelastuslautakunnan ja pelastuslaitoksen toimintaan sovelletaan tämän johtosäännön lisäksi

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö

Oulun kaupunki. Rakennusvalvontatoimen johtosääntö Oulun kaupunki Rakennusvalvontatoimen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 115 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 12 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on

Lisätiedot

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS

RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS RIKOSSEURAAMUSLAITOKSEN TYÖJÄRJESTYS Annettu 7. päivänä huhtikuuta 2016 Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtajan päätöksen mukaisesti määrätään Rikosseuraamuslaitoksesta 27 päivänä marraskuuta 2009 annetun

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä 12.5.2003, vsto muuttanut 25.10.2010 77.

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö

Turun konservatorion opetustoiminnan johtosääntö sivu 1/6 n opetustoiminnan johtosääntö 1 5, 7 19 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 25.5.2015, 6 ) 6 voimassa 1.8.2015 lähtien (hallitus 24.8.2015, 8 ) I luku Toimiala 1 Toiminnan järjestäminen Oppilaitoksen

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi

Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi Kaupunkiympäristön palvelualueen johtaminen ja organisointi 1 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN TEHTÄVÄT... 2 2 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUEEN ORGANISOINTI... 2 3 JOHTAMINEN... 4 4 VASTUUHENKILÖIDEN TEHTÄVÄT...

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys

Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Ihmisoikeusvaltuuskunnan työjärjestys Hyväksytty 9.3.2015 Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunta toimii perus- ja ihmisoikeusalan toimijoiden kansallisena yhteistyöelimenä, käsittelee laajakantoisia ja periaatteellisesti

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt

POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt POHJOIS-SAVON LIITON JOHTOSÄÄNTÖ 35/00.01.01.00/2010 Maakuntavaltuuston 13. päivänä marraskuuta 2006 hyväksymä, 9.6.2014 mkv päivittänyt 1. LUKU TOIMINTA-AJATUS JA TEHTÄVÄT 2. LUKU ORGANISAATIO 1 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KOKKOLAN KAUPUNKI I KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA Nro 1 - Esitys 9.5.2014 KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kokkolan kaupunginvaltuuston hyväksymä X.X.2014 Voimaantulopäivä

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ. Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy JOHTOSÄÄNTÖ (1/6) Hyväksytty Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksessa 26.11.2014 YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:n

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden työjärjestys H 00328/16 01

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden työjärjestys H 00328/16 01 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden työjärjestys H 00328/16 01 1. HALLINTO-OIKEUDEN TOIMINTA, JOHTAMINEN JA ORGANISAATIO 1 Hallinto-oikeuden toiminta Hallinto-oikeus on alueellinen hallintotuomioistuin, joka

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Kulttuurilautakunta 21.8.2014, pöytäkirjan liite nro 4 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN KULTTUURITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Toiminta-ajatus 1 Kulttuuritoimi huolehtii kulttuurilautakunnan alaisena toimialaansa kuuluvista

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Suomenkielisen varhaiskasvatuksen 3.2.6 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN VARHAISKASVATUKSEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sivistystoimen johtaja 17.12.2014 Voimaan 1.1.2015 Viimeksi muutettu 13.4.2015

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön.

Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. 14.12.2011 1 (5) Tampereen yliopiston normaalikoulun johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n ja 88 :n nojalla Tampereen yliopiston hallitus on 14.12.1011 hyväksynyt tämän johtosäännön. 1 Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö

Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö Imatran seudun ympäristöviranomaisen johtosääntö 1.1.2013 IMATRAN KAUPUNKI IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖVIRANOMAISEN JOHTOSÄÄNTÖ Toimielin: Imatran kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN MAMSELLI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 08.02.2016 6 I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena liikelaitoksena

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ LÄNSI-UUDENMAAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Lohjan seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa 18.12.2012. Hyväksytty Vihdin seurakunnan kirkkovaltuustossa 13.12.2012.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginvaltuusto 20.10.2008 VAKKA-SUOMEN VEDEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Nimi ja tehtävät Vakka-Suomen Vesi LIIKELAITOS on KUNTALAIN MUKAINEN Uudenkaupungin

Lisätiedot

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia HE 33/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset

Lisätiedot

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

1 (8) NUORISOASIAINKESKUS. Nuorisotoimenjohtaja/PS 1.2.2014. Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 (8) Ntj 27.1.2014 4 NUORISOASIAINKESKUKSEN 1. Strategiaperusta Nuorisoasiainkeskuksen toimintasääntö perustuu kaupunginvaltuuston 27.11.2002 hyväksymään nuorisotoimen johtosääntöön. Siinä nuorisoasiainkeskuksen

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 Kunnanhallituksen asema... 3 Johtosäännön rakenne... 3 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Kunnanhallituksen tulosalueet...

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus

Filha ry. Säännöt. Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen tarkoitus Filha ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Filha ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yleishyödyllisen yhdistyksen tarkoituksena on edistää kansanterveyttä

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Sisällys 1 Palvelualueen tehtävät 2 Palvelualueen rakenne 3 Liikelaitokset 4 Perusturvalautakunta ja sen jaostot 5 Lautakunnan ja jaostojen

Lisätiedot

Markkinaoikeuden työjärjestys

Markkinaoikeuden työjärjestys Markkinaoikeuden työjärjestys 2(11) Sisällysluettelo Markkinaoikeuden työjärjestys... 1 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 Soveltamisala...3 2. TOIMINNAN JOHTAMINEN... 3 2 Johtamistoiminta...3 3 Johtamisen perusperiaatteet...3

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä.

Tässä johtosäännössä säädetään hallintokeskuksen organisaatiosta ja tehtävistä. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 2.12.1993 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 9.9.2004 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 25.1.2007 Muutos hyväksytty kvsto:n kokouksessa 10.12.2012 HALLINTOKESKUKSEN

Lisätiedot

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. 1 Säätiön nimi ja kotipaikka. Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus FRAME-SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 (5) 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on FRAME-säätiö ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus Säätiön tarkoituksena on suomalaisen visuaalisen taiteen aseman vahvistaminen

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista. valtion liikelaitoksista

POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA. Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista. valtion liikelaitoksista POSTI- JA TELEHALLITUKSEN KIERTOKIRJEKOKOELMA 1987 Nro 52 Nro 52 Kiertokirje valtion liikelaitoksista Säädöskokoelmassa on julkaistu seuraava laki (627/87): A Laki valtion liikelaitoksista Annettu Naantalissa

Lisätiedot

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio )

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) TYÖJÄRJESTYS 1 (5) Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työjärjestys (Versio ) 1. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 4 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 4 KULTTUURILAUTAKUNNAN ALAISTEN PALVELUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty kulttuurilautakunnassa 2.12.2014, tulee voimaan 1.1.2015) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2

Lisätiedot

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 JALKAVÄEN SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 2 Säätiön nimi ja kotipaikka Tarkoitus Toimintamuodot 1 Säätiön nimi on Jalkaväen säätiö sr ja kotipaikka Helsinki. 2 Säätiön tarkoituksena on puolustusvoimien pääaselajin,

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 2 05 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN RAKENNUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 18 p:nä 2008 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin yleisten töiden lautakunta ja sen alainen

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SAVONLINNAN OOPPERAJUHLIEN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Savonlinnan Oopperajuhlien Kannatusyhdistys ja sen kotipaikka on Savonlinnan kaupunki. Tarkoitus ja sen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia TEKNISEN TOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Päävastuualueen toimielimet, tulosalueet ja jäsenmäärä... 3 3 ' Toimielimen ratkaisuvalta...

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö.

Sivistyslautakunnan pöytäkirjan pitäjänä toimii sivistystoimenjohtajan määräämä henkilö. Heinolan kaupunki Kunnallinen johtosääntö III/SIV Sivistystoimi Kaupunginvaltuuston 11.11.2013 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 17.2.2014 hyväksymä Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 hyväksymä Sivistystoimen johtosääntö

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot