TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN TOIMINTAMALLI SIILINJÄRVEN KUNNAN HOIVA- JA VANHUSPALVELUISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN TOIMINTAMALLI SIILINJÄRVEN KUNNAN HOIVA- JA VANHUSPALVELUISSA"

Transkriptio

1 TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN TOIMINTAMALLI SIILINJÄRVEN KUNNAN HOIVA- JA VANHUSPALVELUISSA Kavilo Marja Heiskanen Anne Kähkönen Anne-Maria Pentikäinen Marja Ruotsalainen Teija

2 SISÄLTÖ sivu JOHDANTO 3 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN 4 Asukkaaksi tulo Asukkaan hoiva ja terveydentilan seuranta a. Lääkehoito b. Ravitsemus Asiointi Aktiivinen arki Asiakasmaksut Läheiset osana hyvää hoitoa Turvallinen ja kuntoutumista edistävä asuinympäristö RISULIINAN PALVELUKOTI 10 Asuminen Henkilöstö Vaatehuolto ja siivous KAARIPOLUN PALVELUKOTI 12 Asuminen Henkilöstö Vaatehuolto ja siivous Lyhytaikais- eli intervallihoito Tukipalvelumaksu 2

3 JOHDANTO Ikäihmisten palvelujen laatusuositus sekä kesällä 2013 voimaan tullut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista tukevat ja ohjaavat kuntia kehittämään ikäihmisten palveluja paikallisista tarpeista ja voimavaroista lähtien. Laatusuositus ja laki ohjaavat kuntia linjauksissaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja palvelurakenteen kehittämiseen, henkilöstön määrään ja osaamiseen sekä asumis- ja hoivaympäristöihin. Keskeisille ikääntyneiden palveluille asetetaan laatusuosituksessa valtakunnalliset määrälliset tavoitteet, joiden pohjalta kunnat asettavat kuntakohtaiset tavoitteensa. Väestön ikärakenteen muuttuessa koko yhteiskunnan on sopeuduttava entistä iäkkäämmän väestön tarpeisiin. Myös Siilinjärven kunnan väestörakenne muuttuu. Ikääntyvien määrä kasvaa sekä lukumäärältään että suhteellisesti kunnan väestöstä. Siilinjärvellä vuosittainen kasvu on noin 0,5 % eli yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa noin 100 henkilöä/vuosi. Ennusteen mukainen kehitys jatkuu vuoteen 2025, joka tarkoittaa yli 75-vuotiaiden määrän kasvavan Siilinjärvellä henkilöä nykyiseen verrattuna. Ikärakenteen muutosta vastaavasti palveluntarve kasvaa entistä suurempien vanhusryhmien seurauksena, tämä tuo haasteensa palvelujen järjestämiselle. Palvelujen kehittämisessä korostuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ja toimintakykyä tukeva ja edistävä työote. Näiden asiakokonaisuuksien toteutumisen mahdollistumiseen vaikuttaa ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilökunnan lisäksi myös toimintaympäristö, jonka tulee olla turvallinen ja esteetön. Siilinjärvellä tehostetun palveluasumisen toimintayksiköissä on pystytty hyvin huomioimaan asumis- ja hoivaympäristön turvallisuuteen ja esteettömyyteen liittyviä asioita. Risuliinan palvelukoti on pienehkö viihtyisä yksikkö ja Kaaripolun palvelukoti moderni vuonna 2012 valmistunut yksikkö, jossa huomioitu nykypäivänä asumispalveluille asetetut vaatimukset. Lisäksi keväällä 2015 on Siilinjärvelle valmistumassa uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö Vanhan Pappilan palvelukoti. Yksikön valmistuttua Siilinjärven kunnan hoiva- ja vanhuspalveluissa tapahtuu palvelurakenteen muutos, jonka seurauksena ikäihmisille suunnatut ympärivuorokautiset hoitoyksiköt ovat tehostettua palveluasumista. Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten kun en enää ole tuottava yksilö! Kohdelkaa minua silloinkin ihmisenä, välittäkää minusta, antakaa rakkautta, koskettakaa hellästi. Kello hidastaa, eräänä päivänä se pysähtyy kokonaan, mutta siihen on vielä aikaa! Antakaa minulle arvokas vanhuus! (kirjoittaja tuntematon) 3

4 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja ikääntyneille palvelukodissa. Tehostettu palveluasuminen sisältää asukkaan ympärivuorokautisen hoivan, hoidon ja huolenpidon asumispalveluyksikössä sekä sitä tukevat palvelut. Turvallisen asumisen takaa kokonaisvaltainen palvelu, osaava henkilökunta, asiakasturvallisuus, esteetön liikkuminen, viihtyisä asuinympäristö ja monipuolinen viriketoiminta. Tehostetussa palveluasumisessa asukas asuu vuokrasuhteessa omassa asuinhuoneistossa, josta laaditaan huoneenvuokralain mukainen vuokrasopimus vuokraajan ja tehostetun palveluasumisen yksikössä asuvan asukkaan kesken. Tehostettua palveluasumista tuotetaan sekä kunnan omana toimintana että ostopalveluna. Tehostetun palveluasumisen maksut muodostuvat asiakkaalle 1. asumispalveluista, 2. hoiva- ja hoitopalveluista sekä 3. ateriapalveluista. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, joilla on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakyvyn alentumista niin, että he eivät selviydy enää kotona asumisesta itsenäisesti, omaisten ja/tai kotihoidon palvelujen turvin. Siilinjärven kunnan tuottamana palveluna tehostettua palveluasumista järjestetään kahdessa yksikössä; Risuliinan palvelukodissa sekä Kaaripolun palvelukodissa, jossa hoidetaan muistisairaat ikäihmiset. Asukkaaksi tulo Asiakasvalinnat tehostettuun palveluasumiseen tehdään asiakkaan toimintakyvyn arvioinnin perusteella kiireellisyysjärjestyksessä. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu palvelutarpeen määrittelyssä. Tehostetun palveluasumisen tarvetta arvioitaessa huomioidaan aiemmin kotiin tuotettujen kotihoidon palvelujen maksimimäärä ja toimintakyvyn heikkeneminen sekä se, että kotihoitoa ei voida enää turvallisesti omaan kotiin järjestää. Päätöksen asiakkaan valinnasta tehostettuun palveluasumiseen tekee SAS-työryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella palvelu- tai laitosasumista tarvitsevan ikääntyvän ihmisen sijoittaminen hoitopaikkaan siten, että ikääntyvä saa juuri hänelle sopivan hoitopaikan. Näin vältetään tarpeettomat siirrot hoitopaikasta toiseen. SAS (lyhenne sanoista selvitä, arvioi ja sijoita)- työryhmään kuuluvat vanhustyön johtaja, SAS-hoitaja, kotiutushoitaja, sosiaalityöntekijä, mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaava hoitaja sekä kotihoidon ja vuodeosaston osastonhoitajat. Päätöksenteon tukena työryhmä käyttää asiakkaan hoitoon osallistuvien henkilöiden ja tahojen, kuten kotihoidon asiantuntemusta. Toimintakyvyn arviointimenetelminä ovat havainnointi, haastattelu ja erilaiset arviointimittarit, kuten Rava (toimintakyvyn ja päivittäisen avun tarpeen arviointimittari) ja MMSE (muistin ja älyllisen toimintakyvyn arviointimenetelmä). Palveluasumisen tarpeen selvittämisessä otetaan huomioon asiakkaan kokonaisvaltainen tilanne eli arvioidaan asiakkaan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky. Yhteydenotto tehostetun palveluasumisen tarpeesta voi tulla kotihoidon henkilöstöltä, asiakkaalta itseltään tai hänen omaisiltaan. 4

5 Asiakasta ja hänen omaistaan opastetaan palveluasuntoon muuttamiseen liittyvissä asioissa, kuten vuokrasopimuksen tekemisessä, palveluasumisen käytäntöihin vaikuttavissa asioissa sekä pyydetään palveluasumisen hoitomaksuihin tarvittavat selvitykset. Asukkaan hoiva ja terveydentilan seuranta Hoitotyö sisältää yksilölliset ja selkeät toimintakyvyn ja elämänlaadun ylläpitämiseen tähtäävät tavoitteet. Jokaiselle asukkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä asukkaan ja omaisten kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelma ohjaa päivittäistä hoitotyötä ja sisältää asiakkaan hoidon tarpeen sekä muut yhteisesti sovitut hoitoon liittyvät asiat. Omahoitaja tarkistaa suunnitelman sovitusti, esim. puolen vuoden välein ja aina toimintakyvyn muuttuessa. Henkilökohtaiseen perushoitoon ja hoivaan kuuluu asukkaan voinnin tarkkailu ja hoito, psyykkinen hoiva, avustaminen pukeutumisessa ja päivittäisissä hygieniatoimissa, ruokailussa ja liikkumisessa. Lisäksi asukkaita aktivoidaan ja kannustetaan omien voimavarojen ylläpitämiseen sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen. Hoitohenkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden kaikkina viikon päivinä ja hoito toteutetaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asukkaiden terveydentilaa seurataan jatkuvasti ja tarvittaessa yksikön hoitaja voi ottaa yhteyttä lääkäriin, muutoin yksikössä lääkäri käy yhtenä päivänä viikossa. Asukkaan terveyden/sairauden hoitoon sisältyvät erilaiset hoitotoimenpiteet sekä lääkärin määräämät tutkimukset. Tavoitteena on että asukas voidaan hoitaa elämänsä loppuun saakka arvokkaasti omassa kodissaan. a. Lääkehoito Lääkkeiden ja lääkehoidon tavoitteena on ehkäistä ja parantaa sairauksia tai hidastaa niiden etenemistä, ehkäistä sairauksien aiheuttamia komplikaatioita sekä lievittää sairauden aiheuttamia oireita. Asukkaan lääkehoito perustuu lääkärin tekemään diagnoosiin ja tietotaitoon. Lääkevalinnoissa asukkaan hyvä hoito sekä lääke- ja potilasturvallisuus tulee olla etusijalla. Lääkehoidon toteuttaminen edellyttää hoitohenkilöstöltä lääkehoidon eri vaiheiden ja kokonaisuuden hallintaa. Tehostetun palveluasumisen yksikössä asiakas asuu omassa asunnossaan, ja hänellä on oikeus päättää tarvitsemistaan palveluista. Asiakas voi siten päättää, järjestääkö hän terveydenhuoltonsa ja lääkehoitonsa toimintayksikön antamana palveluna tai muulla tavoin. Asiakkaalla on halutessaan oikeus myös säilyttää omia lääkkeitään omassa asunnossaan ja huolehtia lääkkeiden annostelusta itse tai esimerkiksi omaisensa avulla. Tällöin kokonaisvastuu lääkehoidosta on asiakkaalla itsellään, ei toimintayksikön lääkehoidosta vastaavalla. Lääkejakelu apteekin kautta: Tällöin asiakas tai valtuuttamansa omainen avaa tilin apteekkiin ja lääkkeiden jakelu tapahtuu apteekin annosjakeluna. Jos lääkkeisiin tulee muutoksia, hoitaja ilmoittaa asiasta apteekkiin ja toimittaa reseptin sinne. Reseptien uusimisen hoitaa apteekki suoraan lääkärin kanssa. Annosjakeluna tulleet lääkkeet annetaan henkilökunnan toimesta. Lääkkeet 5

6 säilytetään pääsääntöisesti asukkaan huoneessa sijaitsevassa lääkekaapissa tai asumisyksikköjen toimistossa lukitussa kaapissa. Lääkehoidon toteuttaminen perustuu työyksikössä laadittuun lääkehoitosuunnitelmaan, joka kattaa yksikön lääkehoidon kokonaisuuden suunnittelun ja toteutuksen sekä tapahtuneiden poikkeamien seurannan ja raportoinnin b. Ravitsemus Ravitsemushoito on tärkeä osa asukkaan hoitoa. Hoitohenkilökunnalla on tietoa ja valmiutta ravitsemustilanteen arvioimiseen ja ongelmien tunnistamiseen. Asukkaiden ravitsemustilaa arvioidaan säännöllisesti oman ravitsemushoito-ohjeen mukaisesti. Ruoka valmistetaan kunnan omassa keittiössä, joten ruoka-aineallergioiden sekä muiden ravitsemustarpeiden huomiointi on mahdollista järjestää. Lisäksi ruoanvalmistuksessa noudatetaan valtakunnallisia ravitsemussuosituksia. Ruokahuoltoa koskien on omavalvontasuunnitelma, joka sisältää mm. henkilöstön hygieniapassit. Mahdolliset esille tulleet laatupoikkeamat raportoidaan pyydettäessä kunnalle/valvovalle taholle. Ruokailutilanteista pyritään luomaan kiireettömiä ja yhteisöllisyyttä tukevia hetkiä, sillä ruokailu on päivän tärkeä tapahtuma. Asukkaat voivat ruokailla joko palvelukodin yhteisessä ruokailutilassa tai myös pyytää tarvittaessa valmiin ruoan omaan asuntoonsa. Asukkaalle annetaan syömisessä tarvitsema tuki ja apu. Ruokailuajat: aamiainen klo lounas klo päivällinen klo iltapala klo Omaisilla on mahdollisuus ruokailla asukkaiden seurassa maksua vastaan. Asiointi Asukkaat voivat asioida asumisyksiköiden ulkopuolella joko omatoimisesti tai omaistensa kanssa. Omaa saattajaa asumisyksiköiden ulkopuolisiin asioimiskäynteihin ei voida järjestää henkilökunnan toteuttamana. Suurimmalle osalle asukkaista omaiset hoitavat kauppaym. asioinnit. Asukkaalla on myös mahdollisuus kysyä tarvitessaan saattajaa tai muuta asiointiapua esim. yksityisiltä palveluntuottajilta tai järjestöiltä. 6

7 Aktiivinen arki Ikäihmisen toimintakykyä, itsenäistä liikkumista ja elämän mielekkyyttä voidaan tukea erilaisilla aktiivisen arjen toiminnoilla. Ikäihmisen mielekäs arki on kuitenkin paitsi viihtyvyyttä lisäävää, myös kuntoutumista edistävää yksilöllisesti tavoitteellista toimintaa. Aktiivisuuteen kannustetaan tavallisissa arjen toiminnoissa, kuten pukeutumisessa, syömisessä ja hygienian hoidossa. Ohjattua viriketoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan sekä retkiä tai muuta ohjelmaa yksikön ulkopuolelle. Asukkaiden omaiset voivat vapaasti vierailla ja osallistua asukkaiden toimintoihin ja virkistäytymiseen. Palvelukodilla työskentelee osa-aikainen virikeohjaaja, joka suunnittelee ja toteuttaa yhdessä hoitajien kanssa erilaista viriketoimintaa kuten askartelua, leipomista, pelejä, musiikki- ja laulutuokioita sekä ryhmäjumppaa. Myös erilaiset juhlapyhät huomioidaan ja järjestetään ohjelmaa. Kaikille asukkaille ja heidän omaisilleen avoimia hartaustilaisuuksia ja laulupiirejä järjestetään seurakuntien ja vapaaehtoisten toimesta palvelukodeissa. Henkilökunta avustaa osallistumisessa näihin tilaisuuksiin asukkaan niin halutessa. Ulkoilu tukee toimintakykyä monipuolisella tavalla ja siellä on monenlaisia aistivirikkeitä. Sairauden edetessä ulkoiluun tarvitaan enemmän tukea ja ohjausta. Tällöin kävelylenkki voi muodostua mukavaksi yhdessäolon hetkeksi. Ulkoilua on myös retki pyörätuolissa istuen tai iltapäivähetki osaston parvekkeella tai terassilla Kuntoutumista edistävä hoitotyö huomioi myös ihmisen tarpeen levätä ja olla välillä omassa rauhassa. Toiminnan seuraaminen aktivoi aivoja, vaikka siihen ei muutoin aktiivisesti osallistuisikaan. Asukkailla tulee olla myös mahdollisuus kieltäytyä ja jättäytyä yhteisen toiminnan ulkopuolelle. Asukkaiden syntymäpäiväjuhlia on mahdollista järjestää palvelukodin tiloissa. Asiakasmaksut Tehostettu palveluasuminen sisältää asukkaan ympärivuorokautisen hoivan, hoidon ja huolenpidon asumispalveluyksikössä sekä sitä tukevat palvelut. Tehostetussa palveluasumisessa asiakas maksaa asunnosta vuokran, hoivan ja hoidon osalta kotona annettavien palveluiden maksutaksan mukaisen maksun ja muut tukipalvelumaksut. Lisäksi asiakas maksaa henkilökohtaiset menonsa, kuten lääkehoidon kustannukset. Hoivan ja hoidon maksun määritys Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Euromääräiset tulorajat ovat maksuasetuksen 3 :n mukaan seuraavat: Maksutaulukko: Perhekoko / tuloraja /kuukausi

8 Tunnit viikossa ja perittävä maksu tulorajan ylittävältä osalta prosentteina: enintään 2 tuntia enintään 4 tuntia enintään 6 tuntia enintään 8 tuntia yli 8 tuntia Hoivan ja hoidon osalta kohtuullinen asiakasmaksu määräytyy palvelun laadun ja määrän, palvelunkäyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että yhden hengen taloudessa asiakkaan bruttotuloista tehdään 563,00 tulorajavähennys ja sen ylittävältä osalta peritään tehostetussa palveluasumisessa, jossa palvelua tuotetaan yli 8 tuntia viikossa, 35 % asiakasmaksua (bruttotulot - 563,00 = X, josta asiakasmaksu on 35 %). Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaalla on mahdollisuus hakea Kelalta eläkkeensaajan asumistukea. Läheiset osana hyvää hoitoa Ikäihmisen hyvän hoidon kannalta on tärkeää, että hoitohenkilökunnalla on mahdollisimman paljon tietoa ja ymmärrystä hoidettavan persoonasta ja elämästä. Tuntemalla ihmisen historiaa pystytään paremmin vastaamaan hänen tarpeisiinsa ja järjestämään juuri hänelle mielekästä toimintaa. Läheisten avulla vanhuksen oma ääni kuuluu hoidon suunnittelussa silloinkin, kun hän ei itse pysty ilmaisemaan omaa tahtoaan eikä hänellä ole kirjallista hoitotahtoa. Läheiset ovat tervetulleita vierailemaan omaisensa luona silloin kun se heille parhaiten sopii ja heille annetaan mahdollisuus osallistua arjen toimintoihin hoitopaikassa heidän niin halutessaan. Ruokailutilanteissa ja ulkoilemisessa läheiset voivat olla merkittävänä apuna, sillä he tuntevat ikäihmisen parhaiten ja luovat turvallisuuden läsnäolollaan. On kuitenkin hyvä kannustaa läheisiä myös pitämään huolta omasta levostaan ja jaksamisestaan. Yksiköissämme ei ole erillisiä vierailuaikoja, vaan läheiset ja ystävät voivat vierailla yksiköissä päiväsaikaan. Myös yöpyminen on mahdollista lähiomaisille erikseen sovittaessa esimerkiksi saattohoitotilanteissa. Turvallinen ja kuntoutumista edistävä asuinympäristö Tarkoituksenmukaiset toimitilat ja toimintaympäristö mahdollistavat asiakkaiden viihtyisän, turvallisen ja esteettömän liikkumisen ja asumisen. Hyvin suunniteltu yksikkö asukkaiden kotina ja elintilana tukee elämänhallinnan ja turvallisuuden tunnetta, tilan hahmottamista ja tärkeiden paikkojen löytämistä omin avuin. Hyvä ympäristö tarjoaa sopivassa määrin virikkeitä, tilaa liikkumiselle ja mahdollisuuden rauhoittumiseen. Asukasturvallisuuden vuoksi ulko-ovet ovat hyvin valvottuja sekä lukittuina muistisairaiden hoitoyksikössä. Tehostetun palveluasumisen ympäristö sisältää asukkaan asuintilat, wc- ja peseytymistilat sekä yhteiset ruokailu-, oleskelu-, viriketoimintatilat sekä ulkoilutilat. 8

9 Jokaisessa asunnossa on hoitajakutsujärjestelmä. Asukkaan kotiin voidaan tarvittaessa lisätä muita valvontalaitteita tarpeen mukaan. Tupakointi ja kynttilöiden poltto on kielletty asukkaiden kodeissa ja yleisissä tiloissa turvallisuuden vuoksi. Jokaisessa huoneistossa ja yleisissä tiloissa on paloilmaisimet sekä Kaaripolun palvelukodissa lisäksi sprinklausjärjestelmä. Vanhusten hyvä ja turvallinen hoito edellyttää sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammatillista koulutusta. Henkilökunnan erityisosaamista vanhustyöhön, dementiatyöhön sekä kuntoutumista edistävään hoitotyöhön ylläpidetään täydennyskoulutuksilla. Koko hoiva- ja vanhuspalveluiden alueen yhteiset täydennyskoulutukset antavat hyvän pohjan juurruttaa uusia asiakasturvallisuutta lisääviä työtapoja ja toimintakäytäntöjä yksiköihimme. 9

10 RISULIINAN PALVELUKOTI Risulantie 8, Siilinjärvi puh Risuliinassa on kahdessa kerroksessa 14 huoneistoa, jotka ovat 42 neliön kaksioita joissa on tupakeittiö, makuuhuone ja kylpyhuone. Yläkerran asunnoissa on oma parveke ja alakerran asunnoissa pieni ulkoterassi. Asunnot sopivat hyvin myös pariskuntien asunnoiksi. Huoneistoissa on palo- ja savuilmaisimet. Talossa on hissi. Yhteinen oleskelu- ja ruokailutila on alakerrassa. Rakennuksessa ei ole saunaa. Asuminen Asukkaat Palvelukoti Risuliinaan valitsee Siilinjärven sosiaali- ja terveyspalveluiden alaisuudessa toimiva SAS-työryhmä hakemuksen perusteella. Risuliinan palvelukoti on Kotipolku oy:n omistama kiinteistö, jossa asukkaat asuvat vuokra-asunnoissa. Asukas kalustaa omaistensa kanssa huoneiston omilla huonekalusteillaan ja tarvikkeillaan. 10

11 Asukkailla on mahdollisuus hakea Kelan eläkkeensaajan asumistukea sekä eläkkeensaajan hoitotukea. Asukkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka mukaan hänelle järjestetään hänen tarvitsemansa hoivapalvelut. Suunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan, omaisen ja henkilökunnan kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelma sisältää sopimuksen mm. ruokailusta, lääkehuollosta, siivouksesta, pyykkihuollosta sekä asioiden hoitamisesta. Asukkailla on turvapalveluna hoitaja kutsuranneke ja puheyhteys hoitajaan Henkilöstö Risuliinan palvelukodissa työskentelee 9 vakinaista työntekijää; yksi sairaanhoitaja ja 8 lähihoitajaa. Lääkäri käy Risuliinassa kerran viikossa, jolloin hoitajat kertovat lääkärille asukkaiden terveystilanteen ja tarvittaessa lääkäri tekee kotikäynnin asukkaan luo. Lääkärin määräämien seurantatutkimusten, mittausten ja laboratorionäytteiden ottamisesta huolehtivat hoitajat. Lääkäriä on mahdollista konsultoida tarvittaessa myös muina aikoina. Virikeohjaaja sekä fysioterapeutti käyvät Risuliinassa joka toinen viikko. Yksikön sairaanhoitaja tekee päivävuoroja ja vastaa asukkaiden sairaanhoidollisista asioista, huolehtii lääkkeiden jakamisesta niille asukkaille, jotka eivät ole apteekin koneellisessa lääkkeidenjaossa. Lisäksi sairaanhoitajan vastuulla on asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat jotka tehdään yhdessä asukkaan, omahoitajan ja omaisten kanssa. Aamuvuorossa arkisin työskentelee 3 hoitajaa ja viikonloppuisin 2-3 hoitajaa. Iltavuoroissa sekä yövuorossa on kaksi hoitajaa joista toinen lähtee tarvittaessa kotihoidon yöhoitajan kanssa kotikäynneille. Henkilökunta käyttää toiminnassaan kuntouttavaa työotetta. Asukkaiden tarvitsemia apuvälineitä, kuten sähkösänkyjä, pyörätuoleja, nostureita sekä muita siirtymisen apuvälineitä on mahdollisuus saada fysioterapian apuvälinehuollosta. Asukkaiden terveydentilan seurantaan sisältyy myös säännöllinen ravitsemustilan arviointi MNA- arviointiohjelman mukaisesti. Yksikössä ovat käytössä omahoitajamalli. Risuliinan palvelukoti toimii hoito-alan opiskelijoiden työssä oppimispaikkana ennalta sovitusti. Vaatehuolto ja siivous Palvelukoti Risuliinan asukkailla on omat henkilökohtaiset vaatteet sekä vuodevaatteet. Vaatteiden nimikoinnista tulee huolehtia ennen asukkaan muuttoa Risuliinaan, sillä asukkaiden pyykit pesetetään Siilinjärvellä toimivassa Iisipesun pesulassa. Asukkaiden tulee hankkia itse omat hygieniatarvikkeensa sekä asuntonsa siivoustarvikkeet. Asukas/omainen huolehtii asunnon siivouksesta. Siivouspalvelun voi hankkia tarvittaessa myös yksityiseltä palveluntuottajalta. Hoitajat auttavat huoneiston päivittäisestä siistimisestä ja yleisestä viihtyvyydestä. Yleisten tilojen siivouksesta sekä rakennuksen kiinteistöhuollosta vastaa ISS-palvelut. 11

12 KAARIPOLUN PALVELUKOTI Jännepolku 9, Siilinjärvi puh , Kaaripolun palvelukoti on lokakuussa 2012 valmistunut tehostetun palveluasumisen yksikkö muistisairaille ikäihmisille. Pysyviä asukaspaikkoja on 25 ja intervallipaikkoja 5. Huoneistoja on yhteensä 27, kaikki yhdessä kerroksessa. Asumisyksikkö on jaettu kahteen erilliseen siipeen, Ryhmäkotiin ja A-tiimiin. A-tiimin huoneistot on varustettu minikeittiöillä. Kaikkiin huoneistoihin kuuluu oma wc ja suihku ja lisäksi yksikön molemmista siivistä löytyy saunaosasto. 12

13 Asuminen Asukkaat Kaaripolun palvelukotiin valitsee Siilinjärven sosiaali- ja terveyspalveluissa toimiva SAS-työryhmä hakemuksen perusteella. Kaaripolun palvelukoti on Kotipolku oy:n omistama kiinteistö, jossa asukkaat asuvat vuokra-asunnoissa. Asukas voi halutessaan kalusta huoneistonsa omaistensa kanssa haluamillaan huonekaluilla ja tarvikkeilla. Sänky ja yöpöytä ovat valmiina kaikissa huoneissa. Yksikön toiminta perustuu muistisairaan ja hänen sairautensa ymmärtämiseen sekä jäljellä olevan toimintakyvyn kartoittamiseen ja ylläpitämiseen. Omaisten ohjaus, tukeminen ja tiedon jakaminen kunkin asukkaan muistisairauden erityispiirteistä ovat olennainen osa hoitotyötä. Palvelukodissamme hoito toteutetaan asukkaalle/asiakkaalle laaditun yksilöllisen palvelusopimuksen mukaisesti, joka sisältää jokaiselle laaditun yksilöllisen hoito ja palvelusuunnitelman. Henkilöstö Osastollamme työskentelee 4-5 hoitajaa aamu ja iltavuoroissa, sekä kaksi hoitajaa yövuoroissa. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden vastaamassa asukkaiden tarpeisiin ja toiveisiin. Hoitotiimiimme kuuluu 2½ sairaanhoitajaa ja 17 lähihoitajaa. Virikeohjaaja käy Kaaripolun palvelukodissa kerran viikossa ja fysioterapeutti kaksi kertaa viikossa. Lääkäri käy palvelukodissa kerran viikossa ja tekee tarvittaessa kotikäynnin asukkaan luo. Yksikössä ovat käytössä omahoitaja- ja tiimityön mallit. Hoitotyön tavoitteena on luoda yhteistyössä omahoitajan, tiimin ja omaisten kanssa kaikille asukkaille/asiakkaille turvallinen, viihtyisä ja kodinomainen asumisympäristö. Toimintaajatuksemme on toteuttaa yksilöllistä hoitoa leppoisassa ja kodinomaisessa ympäristössä. Kuntouttava työote mahdollistaa ikäihmisen vielä jäljellä olevien voimavarojen käytön yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Vaatehuolto ja siivous Jokainen asukas hankkii itse tarvitsemansa vaatteet ja osan hygieniatarvikkeista. Nimikoidut pyykit toimitetaan kaksi kertaa viikossa Siilinjärvellä toimivaan Iisipesun pesulaan, josta puhtaat pyykit toimitetaan pusseissa takaisin. Vuodevaatteet, liinavaatteet sekä pyyhkeet tulevat talon puolesta. Asukkaiden huoneistot siivotaan Siilinjärven kunnan toimesta kaksi kertaa viikossa, siivous kattaa perusteellisen siivouksen ja tarkistus siivouksen. Hoitohenkilökunta huolehtii päivittäin yleisestä siisteydestä ja viihtyvyydestä yksikössä. ISS siivoaa yleiset tilat kaksi kertaa viikossa. Lyhytaikais- eli intervallihoito Intervalliasiakkaan osastolle saapumisen syynä on usein omaisen/puolison levon ja virkistäytymisen tarve. Osastolla oloaika vaihtelee muutamasta päivästä kahteen viikkoon. Intervallihuoneet ovat valmiiksi kalustettuja. Kaikista huoneista löytyy minikeittiö. Käytössä on kaksi kahden hengen huonetta ja yksi yhden hengen huone. Intervallijaksolle jokainen 13

14 asiakas tuo omat nimikoidut vaatteet ja tarvitsemansa hygienia tarvikkeet. Intervalli asiakkaiden pyykit pestään Kaaripolulla. Tukipalvelumaksu Tukipalvelumaksu on kiinteä kuukausittain perittävä maksu, johon sisältyy asukashuoneiden siivous kerran viikossa, siivoustarvikkeet, perushygienia tarvikkeet (wc-paperit, peruspesuaine) sekä pyykkihuolto, kuten asukaskohtaisten liinavaatteiden vaatteiden pyykkihuolto tai lyhytaikaishoitoyksikön asukasvaihdosta aiheutuva lisä siivous ja pyykkihuollon tarve. 14

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA

ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA 1 ASIAKKUUDEN PERIAATTEET ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDOSSA Toimintaohjeen tarkoituksena on antaa tietoa Espoon vanhusten palvelujen kotihoidon toimintaperiaatteista kuntalaisille, kotihoidon asiakkaille

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin!

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakoti ja Hopeahovi Pielaveden vanhustyönkeskus Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakodissa ja Hopeahovissa asuu muistisairaita vanhuksia. Monilla asukkaista on eriasteisia käytösoireita.

Lisätiedot

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE 1. OJUSNIITTY 2. HENKILÖKUNTA JA PUHELINNUMEROT 3. PÄIVÄRYTMI 4. OJUSNIITYN TOIMINTA- AJATUSTA 5. OMAHOITAJUUS 6. HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA 7. RAHA-ASIOIDEN HOITO 8. VAATEHUOLTO

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas.

Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN. Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. Ikäihmisten palvelut TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Visiomme: Meille asiakas on keskiössä! Olo on kaikin puolin kodikas. RANUAN KUNTA/Perusturva Yleinen info. 1 Tervetuloa palveluasumiseen! Asukasvalintakäsittely

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Asumispalvelujen hankinta

Asumispalvelujen hankinta Asumispalvelujen hankinta Vammaispalvelut Kehitysvammapalvelut Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 mukainen Asiakasmäärä n. 70 -> Hankinnan arvo n. 18M Ajalle 1.3.2017-28.2.2021, + 2 v (optio)

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5)

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) 1 (5) Päivitetty 7/2016 Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Luotsi- työryhmä tekee päätöksen palveluasumisesta. Hakemuksia

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.6.2010 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Saunapalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET ALKAEN KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN SISÄLTÖ JA MYÖNTÄMISEN PERUSTEET 1.1.2012 ALKAEN SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta... 4 5. Kuljetuspalvelu...

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken.

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken. Tehostetun palveluasumisen maksut Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT:

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: Kuvaus palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja palveluiden tasoista. PALVELUTASO 1 Asiakas suoriutuu päivittäisistä

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti Vanhusneuvoston kokous 2/2015 Aika Tiistai 21.4.2015 kello 9.00 11.30 Paikka Läsnä Poissa Puheenjohtaja Sihteeri Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Ruohonen, Eläkeliiton Ruokolahden yhdistys

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p MÄNTYKOTI PYYKKINIEMENTIE 8 85900 REISJÄRVI p. 040 3008 390 Mäntykodin toimintaajatus: Mäntykoti on autettu asumisyksikkö, jossa asuu eniten apua tarvitsevia kehitysvammaisia (tehostettua palveluasumista,

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sivu 1 (7) Kunnanhallitus 18.12.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Ryhmäkoti Männikkö. Kangasniemi 2.2.2015 1

Ryhmäkoti Männikkö. Kangasniemi 2.2.2015 1 Ryhmäkoti Männikkö Kangasniemi 1 Kangasniemen kunta/ perusturvapalvelut Kangasniemen kunta on perustettu v. 1867 Kangasniemen kunnan väkiluku väestörekisterikeskuksen mukaan on 5694 henkilöä 31.12.2014.

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN MÄÄRITTELY

YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN MÄÄRITTELY 21.3.2011 YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN MÄÄRITTELY Tässä liitteessä on kuvattu palvelusetelin sisältö ja sille asetettavat vähimmäisvaatimukset, tukipalvelut, palvelusetelitasot ja

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa ympärivuorokautisia elämäniloa tuottavia hoito- ja hoivapalveluja turvallisissa ja kodinomaisissa ryhmäkodeissa.

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen

Tervetuloa Mäntyrinteeseen Tervetuloa Tervetuloa Höveliin Mäntyrinteeseen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa HÖVELIIN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Höveli sijaitsee

Lisätiedot

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje

Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen. Soveltamisohje Vaikeavammaisten henkilöiden palveluasuminen Soveltamisohje Sisällysluettelo Lainsäädäntö ja järjestämisvelvollisuus... 3 Menettely palveluasumista haettaessa... 3 Myöntämisen perusteet... 4 Palveluasumisen

Lisätiedot

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO

Palvelun sisältö KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 1 VAMMAISPALVELU, KEHITYSVAMMAHUOLTO 0, Joensuun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue KEHITYSVAMMAISTEN TUETUN KOTONA ASUMISEN PALVELUT Tämä ohje on tarkoitettu tuetun asumisen

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan tiedot Nimi Henkilötunnus Siviilisääty naimaton naimisissa eronnut leski Kansalaisuus Äidinkieli Asuinkunta Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Mukana

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 1 (4) KOTIHOIDON KRITEERIT Kriteerien tarkoitus Kotihoidon kriteerien tarkoitus on selkiyttää palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville ikääntyneille uusikaupunkilaisille. Kotisairaanhoidon palvelut

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut. Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella 1 Koski TL Lieto Marttila Tarvasjoki Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut Iäkkäiden henkilöiden kotiin annettavat palvelut yhteistoiminta-alueella Kotiin vietävien palveluiden myöntämisen perusteet ja

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa:

OSTOPALVELUSOPIMUS. Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: 1 OSTOPALVELUSOPIMUS Sopimuksen osapuolet Asiakas Kittilän kunta ja Mikeva Oy (myyjä) ovat sopineet Mikeva Haukiputaan asumispalvelun tuottamisesta seuraavaa: Asukas: xxxxxxxxxxxxxxxxx Henkilötunnus: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lisätiedot

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa Anna-Maija Josefsson 19.9.2011 Tukiasumisen muotoja Tukiasuminen Tukiasuminen tapahtuu tavallisessa asuntokannassa sijaitsevissa asunnoissa. Asukkaat

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa Elämäniloa tuottavia hoito- ja asumispalveluja. Viihtyisät yksiköt on tarkoitettu päivittäisissä toiminnoissaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut vuoden 2016 alusta alkaen Palveluasumisesta perittävä hoitomaksu hoitosuus/ravatar 0-2,5 2,51-3 yli 3,01 tuloraja 573 36% 40% 44% Palveluasumisesta peritään

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty 17.2.2016 23 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/palvelut/perusturva_ja_terveys/vanh uspalvelut/asumispalvelut/ YMPÄRIVUOROKAUTISEN

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista - pääkohtia Satu Loippo 27.3.2013 Satu Loippo 1 Vanhuspalvelulain tarkoitus 1 Tuetaan ikääntyneen väestön

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut

IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut IKÄIHMISTEN PALVELUT Asumispalveluiden ja vanhainkotihoidon palvelusisällöt ja maksut Tampereen kaupunki, Tilaajayksikkö Ikäihmisten palvelut T A M P E R E E N K A U P U N K I 1 Asumispalvelut ja laitoshoito

Lisätiedot

Tervetuloa Kerttuliin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen

Tervetuloa Kerttuliin. Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa Kerttuliin Muuttajalle ja hänen läheisilleen TERVETULOA KerttuliIN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Kerttuli sijaitsee Aurajoen rannan tuntumassa, osoitteessa Hovioikeudenkatu

Lisätiedot

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen

Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Vanhusten asumisen maksut Kuusamossa 1.10.2015 alkaen Asumispalveluiden järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1982/710) 17 ja asetuksen (1983/607) 10 säädöksiin, joiden mukaan kunnan on huolehdittava

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Saarenpääkoti (erillinen hakemus)

Saarenpääkoti (erillinen hakemus) Hakemuksen täyttöpäivä: Kotihoito Pienkoti Tehostettu palveluasuminen Asiakastiedot Hakemuksen saapumispäivä: Saarenpääkoti (erillinen hakemus) 1 (5) Asiakkaan suostumus hakemukseen Asiakkaan nimi (myös

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116

VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015. Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 VANHUSPALVELUIDEN ASIAKASMAKSUT 2015 Perusturvalautakunta 17.12.2014 116 2 (11) PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2015 Palveluasuminen/asiakasmaksu Maksun määräytymiseen käytetään säännöllisen kotihoidon

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN

IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN Pirkkalan yhteistoiminta-alue Vanhusten palvelut 1 (8) IÄKKÄIDEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOIVAPALVELU JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET PIRKKALAN YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2014 LUKIEN id: 404395 2 (8) SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT

ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT ROVANIEMEN VAMMAISPALVELUT HYVÄN ARJEN TUKENA Rovaniemen kaupungin vammaispalvelut edistää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Autamme asiakkaitamme ylläpitämään toimintakykyään

Lisätiedot

Hyvän hoidon kriteeristö

Hyvän hoidon kriteeristö Hyvän hoidon kriteeristö Työkirja työyhteisöille muistisairaiden ihmisten hyvän hoidon ja elämänlaadun kehittämiseen ja arviointiin 4., uudistettu painos 2016 1 Muistisairaan ihmisen hyvän hoidon elementit

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Gerontologinen sosiaalityö työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Gerontologinen sosiaalityö työkokous 18.11.2015 Saara Bitter MUISTIHOITAJA Muistihoitajalla tarkoitetaan etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon henkilöä. Muistihoitaja

Lisätiedot

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT

VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT VANHEMMAN IHMISEN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELU- MAKSUT KESÄKUU 2006 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus 2 HAKEMISTO A sivu Apuvälineet 3 F Fysioterapia 3 H Hoitotarvikkeet 3 K Kotihoidon

Lisätiedot

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN

VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN VANHUSTEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO JA SEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.4.2015 ALKAEN PITKÄAIKAINEN YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO JA HUOLENPITO Lainsäädännöllinen perusta ja kaupungin vanhustyön

Lisätiedot

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy. Ketään ei jätetä yksin

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy. Ketään ei jätetä yksin Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy Ketään ei jätetä yksin TK Palveluneuvonta Olemme läsnä ja saavutettavissa. Kotihoidon palvelut Lyhytaikainen hoiva ja kuntoutus Tehostettu palveluasuminen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden. ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden. ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerit ja soveltamisohjeet 2016 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 2. LYHYTAIKAINEN HOITO,

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala

Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS. Designed by M. Hakala Säkylän kunta KOTIHOITO OMA KOTI KULLAN KALLIS Designed by M. Hakala KOTIHOITO Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalveluja, kotisairaanhoitoa ja erilaisia tukipalveluja. Kotihoidon tarkoituksena on auttaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1802/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2014 1 (1) 24 Asianro 1802/00.01.03.00/2014 Lääkkeiden annosjakelun kilpailutus ja kaupungin järjestämisvastuun piiriin kuuluvien asiakkaiden kriteerit Lääkkeiden annosjakelupalvelun

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN

LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN 1 LAPINLAHDEN KUNNAN OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMIS- JA MAKSUPERUSTEET 1.6.2012 ALKAEN (Laki omaishoidontuesta 2.12.2005/937) Omaishoidon tuen sisältö: Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen

Lisätiedot

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen

Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen (Versio 1) - Oulun kaupunki Sote tuotanto 24.1.2014 Muistisairauksien hoito ja päivittäisissä toiminnoissa tukeminen Luokka Tarkoitus Prosessin

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( alkaen asteittain voimaan) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (1.7.2013 alkaen asteittain voimaan) Vanhuslain toimeenpano Espoossa Story 16.9.2014 5 Kunnan tulee laatia

Lisätiedot

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY

MUSTIJOEN PERUSTURVA Mäntsälä - Pornainen OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön avulla.

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI Liite 1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SOSTERI SAVONLINNAN KAUPUNKI SUUNNITELMA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN TUKEMISEKSI 2016-2020 27.2.201 SISÄLTÖ 1. SUUNNITELMAN TAUSTAA... 1 2. OSALLISUUS JA TOIMIJUUS... 2 3. ASUMINEN

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen

Voutilakeskus Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Voutilakeskus 23.2.2017 Vuokko Lehtimäki ja Eija Vento Jokinen Asumispalvelussa (hoitomaksun + 60 /kk lisäksi) asuva asiakas maksaa itse vuokran ja muut asumismenot (mm. sähkö, vesi, kotivakuutus). Vuokran

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos

Sosiaalihuoltolai 23 :n. tukevat palvelut alkaen. Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sosiaalihuoltolai n 23 :n l i i k k u m i s t a tukevat palvelut S o v e l t a m i s o h j e e t 1.1.2017 alkaen Limingan kunta perusturvapalvelut Luonnos Sisällys Sosiaalihuoltolain 23.n mukaisten liikkumista

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut

Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 16.12.2015 Mielenterveys- ja päihdekuntoutuksesta perittävät maksut 1.1.2016 2305/02.05.00.01/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2015 149 Valmistelija: terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi

Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus. Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi Kotona asumisen järjestäminen ja palveluohjaus Rauha Heikkilä Kehittämispäällikkö, TtM Ikäihmisten palvelut -yksikkö Rovaniemi 16.11.2011 Jäsentely Ikääntyminen Suomessa Kotona asuminen Iäkkäiden kokemuksia

Lisätiedot

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p

Muistipalvelut. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu Hämeenlinna p Muistipalvelut Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry Kasarmikatu 12 13100 Hämeenlinna p. 044 726 7400 info@muistiaina.fi Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry tarjoaa Muistipalveluita Hämeenlinnan alueella asuville

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013

Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013 Perusturvalautakunta 89 03.12.2013 Perusturvalautakunta 4 21.01.2014 Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013 Petula 03.12.2013 89 Eduskunnan oikeusasiamie antoi 7.3.2013 ratkaisun

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö 1 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveyskeskus Vanhustyö RAVA-MITTAUS UUDESSAKAUPUNGISSA VIIKOLLA 42/2016 Raija Yrttimaa Kirsi Routi-Pitkänen 10.1.2017 2 RAVA-TOIMINTAKYKYMITTARI RAVA-toimintakykymittari

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö

Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Liite 2 / Ikla 16.9.2015 47 Hämeenlinnan kaupungin kotihoidon sisältö Visio IKLA (Palvelusuuunnitelma 2014-2017) Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten

Lisätiedot