TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN TOIMINTAMALLI SIILINJÄRVEN KUNNAN HOIVA- JA VANHUSPALVELUISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN TOIMINTAMALLI SIILINJÄRVEN KUNNAN HOIVA- JA VANHUSPALVELUISSA"

Transkriptio

1 TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN TOIMINTAMALLI SIILINJÄRVEN KUNNAN HOIVA- JA VANHUSPALVELUISSA Kavilo Marja Heiskanen Anne Kähkönen Anne-Maria Pentikäinen Marja Ruotsalainen Teija

2 SISÄLTÖ sivu JOHDANTO 3 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN 4 Asukkaaksi tulo Asukkaan hoiva ja terveydentilan seuranta a. Lääkehoito b. Ravitsemus Asiointi Aktiivinen arki Asiakasmaksut Läheiset osana hyvää hoitoa Turvallinen ja kuntoutumista edistävä asuinympäristö RISULIINAN PALVELUKOTI 10 Asuminen Henkilöstö Vaatehuolto ja siivous KAARIPOLUN PALVELUKOTI 12 Asuminen Henkilöstö Vaatehuolto ja siivous Lyhytaikais- eli intervallihoito Tukipalvelumaksu 2

3 JOHDANTO Ikäihmisten palvelujen laatusuositus sekä kesällä 2013 voimaan tullut laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista tukevat ja ohjaavat kuntia kehittämään ikäihmisten palveluja paikallisista tarpeista ja voimavaroista lähtien. Laatusuositus ja laki ohjaavat kuntia linjauksissaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja palvelurakenteen kehittämiseen, henkilöstön määrään ja osaamiseen sekä asumis- ja hoivaympäristöihin. Keskeisille ikääntyneiden palveluille asetetaan laatusuosituksessa valtakunnalliset määrälliset tavoitteet, joiden pohjalta kunnat asettavat kuntakohtaiset tavoitteensa. Väestön ikärakenteen muuttuessa koko yhteiskunnan on sopeuduttava entistä iäkkäämmän väestön tarpeisiin. Myös Siilinjärven kunnan väestörakenne muuttuu. Ikääntyvien määrä kasvaa sekä lukumäärältään että suhteellisesti kunnan väestöstä. Siilinjärvellä vuosittainen kasvu on noin 0,5 % eli yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa noin 100 henkilöä/vuosi. Ennusteen mukainen kehitys jatkuu vuoteen 2025, joka tarkoittaa yli 75-vuotiaiden määrän kasvavan Siilinjärvellä henkilöä nykyiseen verrattuna. Ikärakenteen muutosta vastaavasti palveluntarve kasvaa entistä suurempien vanhusryhmien seurauksena, tämä tuo haasteensa palvelujen järjestämiselle. Palvelujen kehittämisessä korostuvat hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ja toimintakykyä tukeva ja edistävä työote. Näiden asiakokonaisuuksien toteutumisen mahdollistumiseen vaikuttaa ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilökunnan lisäksi myös toimintaympäristö, jonka tulee olla turvallinen ja esteetön. Siilinjärvellä tehostetun palveluasumisen toimintayksiköissä on pystytty hyvin huomioimaan asumis- ja hoivaympäristön turvallisuuteen ja esteettömyyteen liittyviä asioita. Risuliinan palvelukoti on pienehkö viihtyisä yksikkö ja Kaaripolun palvelukoti moderni vuonna 2012 valmistunut yksikkö, jossa huomioitu nykypäivänä asumispalveluille asetetut vaatimukset. Lisäksi keväällä 2015 on Siilinjärvelle valmistumassa uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö Vanhan Pappilan palvelukoti. Yksikön valmistuttua Siilinjärven kunnan hoiva- ja vanhuspalveluissa tapahtuu palvelurakenteen muutos, jonka seurauksena ikäihmisille suunnatut ympärivuorokautiset hoitoyksiköt ovat tehostettua palveluasumista. Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten kun en enää ole tuottava yksilö! Kohdelkaa minua silloinkin ihmisenä, välittäkää minusta, antakaa rakkautta, koskettakaa hellästi. Kello hidastaa, eräänä päivänä se pysähtyy kokonaan, mutta siihen on vielä aikaa! Antakaa minulle arvokas vanhuus! (kirjoittaja tuntematon) 3

4 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 17 :n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja asumispalveluja ikääntyneille palvelukodissa. Tehostettu palveluasuminen sisältää asukkaan ympärivuorokautisen hoivan, hoidon ja huolenpidon asumispalveluyksikössä sekä sitä tukevat palvelut. Turvallisen asumisen takaa kokonaisvaltainen palvelu, osaava henkilökunta, asiakasturvallisuus, esteetön liikkuminen, viihtyisä asuinympäristö ja monipuolinen viriketoiminta. Tehostetussa palveluasumisessa asukas asuu vuokrasuhteessa omassa asuinhuoneistossa, josta laaditaan huoneenvuokralain mukainen vuokrasopimus vuokraajan ja tehostetun palveluasumisen yksikössä asuvan asukkaan kesken. Tehostettua palveluasumista tuotetaan sekä kunnan omana toimintana että ostopalveluna. Tehostetun palveluasumisen maksut muodostuvat asiakkaalle 1. asumispalveluista, 2. hoiva- ja hoitopalveluista sekä 3. ateriapalveluista. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, joilla on fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakyvyn alentumista niin, että he eivät selviydy enää kotona asumisesta itsenäisesti, omaisten ja/tai kotihoidon palvelujen turvin. Siilinjärven kunnan tuottamana palveluna tehostettua palveluasumista järjestetään kahdessa yksikössä; Risuliinan palvelukodissa sekä Kaaripolun palvelukodissa, jossa hoidetaan muistisairaat ikäihmiset. Asukkaaksi tulo Asiakasvalinnat tehostettuun palveluasumiseen tehdään asiakkaan toimintakyvyn arvioinnin perusteella kiireellisyysjärjestyksessä. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu palvelutarpeen määrittelyssä. Tehostetun palveluasumisen tarvetta arvioitaessa huomioidaan aiemmin kotiin tuotettujen kotihoidon palvelujen maksimimäärä ja toimintakyvyn heikkeneminen sekä se, että kotihoitoa ei voida enää turvallisesti omaan kotiin järjestää. Päätöksen asiakkaan valinnasta tehostettuun palveluasumiseen tekee SAS-työryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella palvelu- tai laitosasumista tarvitsevan ikääntyvän ihmisen sijoittaminen hoitopaikkaan siten, että ikääntyvä saa juuri hänelle sopivan hoitopaikan. Näin vältetään tarpeettomat siirrot hoitopaikasta toiseen. SAS (lyhenne sanoista selvitä, arvioi ja sijoita)- työryhmään kuuluvat vanhustyön johtaja, SAS-hoitaja, kotiutushoitaja, sosiaalityöntekijä, mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaava hoitaja sekä kotihoidon ja vuodeosaston osastonhoitajat. Päätöksenteon tukena työryhmä käyttää asiakkaan hoitoon osallistuvien henkilöiden ja tahojen, kuten kotihoidon asiantuntemusta. Toimintakyvyn arviointimenetelminä ovat havainnointi, haastattelu ja erilaiset arviointimittarit, kuten Rava (toimintakyvyn ja päivittäisen avun tarpeen arviointimittari) ja MMSE (muistin ja älyllisen toimintakyvyn arviointimenetelmä). Palveluasumisen tarpeen selvittämisessä otetaan huomioon asiakkaan kokonaisvaltainen tilanne eli arvioidaan asiakkaan fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky. Yhteydenotto tehostetun palveluasumisen tarpeesta voi tulla kotihoidon henkilöstöltä, asiakkaalta itseltään tai hänen omaisiltaan. 4

5 Asiakasta ja hänen omaistaan opastetaan palveluasuntoon muuttamiseen liittyvissä asioissa, kuten vuokrasopimuksen tekemisessä, palveluasumisen käytäntöihin vaikuttavissa asioissa sekä pyydetään palveluasumisen hoitomaksuihin tarvittavat selvitykset. Asukkaan hoiva ja terveydentilan seuranta Hoitotyö sisältää yksilölliset ja selkeät toimintakyvyn ja elämänlaadun ylläpitämiseen tähtäävät tavoitteet. Jokaiselle asukkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä asukkaan ja omaisten kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelma ohjaa päivittäistä hoitotyötä ja sisältää asiakkaan hoidon tarpeen sekä muut yhteisesti sovitut hoitoon liittyvät asiat. Omahoitaja tarkistaa suunnitelman sovitusti, esim. puolen vuoden välein ja aina toimintakyvyn muuttuessa. Henkilökohtaiseen perushoitoon ja hoivaan kuuluu asukkaan voinnin tarkkailu ja hoito, psyykkinen hoiva, avustaminen pukeutumisessa ja päivittäisissä hygieniatoimissa, ruokailussa ja liikkumisessa. Lisäksi asukkaita aktivoidaan ja kannustetaan omien voimavarojen ylläpitämiseen sekä sosiaaliseen kanssakäymiseen. Hoitohenkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden kaikkina viikon päivinä ja hoito toteutetaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Asukkaiden terveydentilaa seurataan jatkuvasti ja tarvittaessa yksikön hoitaja voi ottaa yhteyttä lääkäriin, muutoin yksikössä lääkäri käy yhtenä päivänä viikossa. Asukkaan terveyden/sairauden hoitoon sisältyvät erilaiset hoitotoimenpiteet sekä lääkärin määräämät tutkimukset. Tavoitteena on että asukas voidaan hoitaa elämänsä loppuun saakka arvokkaasti omassa kodissaan. a. Lääkehoito Lääkkeiden ja lääkehoidon tavoitteena on ehkäistä ja parantaa sairauksia tai hidastaa niiden etenemistä, ehkäistä sairauksien aiheuttamia komplikaatioita sekä lievittää sairauden aiheuttamia oireita. Asukkaan lääkehoito perustuu lääkärin tekemään diagnoosiin ja tietotaitoon. Lääkevalinnoissa asukkaan hyvä hoito sekä lääke- ja potilasturvallisuus tulee olla etusijalla. Lääkehoidon toteuttaminen edellyttää hoitohenkilöstöltä lääkehoidon eri vaiheiden ja kokonaisuuden hallintaa. Tehostetun palveluasumisen yksikössä asiakas asuu omassa asunnossaan, ja hänellä on oikeus päättää tarvitsemistaan palveluista. Asiakas voi siten päättää, järjestääkö hän terveydenhuoltonsa ja lääkehoitonsa toimintayksikön antamana palveluna tai muulla tavoin. Asiakkaalla on halutessaan oikeus myös säilyttää omia lääkkeitään omassa asunnossaan ja huolehtia lääkkeiden annostelusta itse tai esimerkiksi omaisensa avulla. Tällöin kokonaisvastuu lääkehoidosta on asiakkaalla itsellään, ei toimintayksikön lääkehoidosta vastaavalla. Lääkejakelu apteekin kautta: Tällöin asiakas tai valtuuttamansa omainen avaa tilin apteekkiin ja lääkkeiden jakelu tapahtuu apteekin annosjakeluna. Jos lääkkeisiin tulee muutoksia, hoitaja ilmoittaa asiasta apteekkiin ja toimittaa reseptin sinne. Reseptien uusimisen hoitaa apteekki suoraan lääkärin kanssa. Annosjakeluna tulleet lääkkeet annetaan henkilökunnan toimesta. Lääkkeet 5

6 säilytetään pääsääntöisesti asukkaan huoneessa sijaitsevassa lääkekaapissa tai asumisyksikköjen toimistossa lukitussa kaapissa. Lääkehoidon toteuttaminen perustuu työyksikössä laadittuun lääkehoitosuunnitelmaan, joka kattaa yksikön lääkehoidon kokonaisuuden suunnittelun ja toteutuksen sekä tapahtuneiden poikkeamien seurannan ja raportoinnin b. Ravitsemus Ravitsemushoito on tärkeä osa asukkaan hoitoa. Hoitohenkilökunnalla on tietoa ja valmiutta ravitsemustilanteen arvioimiseen ja ongelmien tunnistamiseen. Asukkaiden ravitsemustilaa arvioidaan säännöllisesti oman ravitsemushoito-ohjeen mukaisesti. Ruoka valmistetaan kunnan omassa keittiössä, joten ruoka-aineallergioiden sekä muiden ravitsemustarpeiden huomiointi on mahdollista järjestää. Lisäksi ruoanvalmistuksessa noudatetaan valtakunnallisia ravitsemussuosituksia. Ruokahuoltoa koskien on omavalvontasuunnitelma, joka sisältää mm. henkilöstön hygieniapassit. Mahdolliset esille tulleet laatupoikkeamat raportoidaan pyydettäessä kunnalle/valvovalle taholle. Ruokailutilanteista pyritään luomaan kiireettömiä ja yhteisöllisyyttä tukevia hetkiä, sillä ruokailu on päivän tärkeä tapahtuma. Asukkaat voivat ruokailla joko palvelukodin yhteisessä ruokailutilassa tai myös pyytää tarvittaessa valmiin ruoan omaan asuntoonsa. Asukkaalle annetaan syömisessä tarvitsema tuki ja apu. Ruokailuajat: aamiainen klo lounas klo päivällinen klo iltapala klo Omaisilla on mahdollisuus ruokailla asukkaiden seurassa maksua vastaan. Asiointi Asukkaat voivat asioida asumisyksiköiden ulkopuolella joko omatoimisesti tai omaistensa kanssa. Omaa saattajaa asumisyksiköiden ulkopuolisiin asioimiskäynteihin ei voida järjestää henkilökunnan toteuttamana. Suurimmalle osalle asukkaista omaiset hoitavat kauppaym. asioinnit. Asukkaalla on myös mahdollisuus kysyä tarvitessaan saattajaa tai muuta asiointiapua esim. yksityisiltä palveluntuottajilta tai järjestöiltä. 6

7 Aktiivinen arki Ikäihmisen toimintakykyä, itsenäistä liikkumista ja elämän mielekkyyttä voidaan tukea erilaisilla aktiivisen arjen toiminnoilla. Ikäihmisen mielekäs arki on kuitenkin paitsi viihtyvyyttä lisäävää, myös kuntoutumista edistävää yksilöllisesti tavoitteellista toimintaa. Aktiivisuuteen kannustetaan tavallisissa arjen toiminnoissa, kuten pukeutumisessa, syömisessä ja hygienian hoidossa. Ohjattua viriketoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan sekä retkiä tai muuta ohjelmaa yksikön ulkopuolelle. Asukkaiden omaiset voivat vapaasti vierailla ja osallistua asukkaiden toimintoihin ja virkistäytymiseen. Palvelukodilla työskentelee osa-aikainen virikeohjaaja, joka suunnittelee ja toteuttaa yhdessä hoitajien kanssa erilaista viriketoimintaa kuten askartelua, leipomista, pelejä, musiikki- ja laulutuokioita sekä ryhmäjumppaa. Myös erilaiset juhlapyhät huomioidaan ja järjestetään ohjelmaa. Kaikille asukkaille ja heidän omaisilleen avoimia hartaustilaisuuksia ja laulupiirejä järjestetään seurakuntien ja vapaaehtoisten toimesta palvelukodeissa. Henkilökunta avustaa osallistumisessa näihin tilaisuuksiin asukkaan niin halutessa. Ulkoilu tukee toimintakykyä monipuolisella tavalla ja siellä on monenlaisia aistivirikkeitä. Sairauden edetessä ulkoiluun tarvitaan enemmän tukea ja ohjausta. Tällöin kävelylenkki voi muodostua mukavaksi yhdessäolon hetkeksi. Ulkoilua on myös retki pyörätuolissa istuen tai iltapäivähetki osaston parvekkeella tai terassilla Kuntoutumista edistävä hoitotyö huomioi myös ihmisen tarpeen levätä ja olla välillä omassa rauhassa. Toiminnan seuraaminen aktivoi aivoja, vaikka siihen ei muutoin aktiivisesti osallistuisikaan. Asukkailla tulee olla myös mahdollisuus kieltäytyä ja jättäytyä yhteisen toiminnan ulkopuolelle. Asukkaiden syntymäpäiväjuhlia on mahdollista järjestää palvelukodin tiloissa. Asiakasmaksut Tehostettu palveluasuminen sisältää asukkaan ympärivuorokautisen hoivan, hoidon ja huolenpidon asumispalveluyksikössä sekä sitä tukevat palvelut. Tehostetussa palveluasumisessa asiakas maksaa asunnosta vuokran, hoivan ja hoidon osalta kotona annettavien palveluiden maksutaksan mukaisen maksun ja muut tukipalvelumaksut. Lisäksi asiakas maksaa henkilökohtaiset menonsa, kuten lääkehoidon kustannukset. Hoivan ja hoidon maksun määritys Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 :n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu. Euromääräiset tulorajat ovat maksuasetuksen 3 :n mukaan seuraavat: Maksutaulukko: Perhekoko / tuloraja /kuukausi

8 Tunnit viikossa ja perittävä maksu tulorajan ylittävältä osalta prosentteina: enintään 2 tuntia enintään 4 tuntia enintään 6 tuntia enintään 8 tuntia yli 8 tuntia Hoivan ja hoidon osalta kohtuullinen asiakasmaksu määräytyy palvelun laadun ja määrän, palvelunkäyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että yhden hengen taloudessa asiakkaan bruttotuloista tehdään 563,00 tulorajavähennys ja sen ylittävältä osalta peritään tehostetussa palveluasumisessa, jossa palvelua tuotetaan yli 8 tuntia viikossa, 35 % asiakasmaksua (bruttotulot - 563,00 = X, josta asiakasmaksu on 35 %). Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaalla on mahdollisuus hakea Kelalta eläkkeensaajan asumistukea. Läheiset osana hyvää hoitoa Ikäihmisen hyvän hoidon kannalta on tärkeää, että hoitohenkilökunnalla on mahdollisimman paljon tietoa ja ymmärrystä hoidettavan persoonasta ja elämästä. Tuntemalla ihmisen historiaa pystytään paremmin vastaamaan hänen tarpeisiinsa ja järjestämään juuri hänelle mielekästä toimintaa. Läheisten avulla vanhuksen oma ääni kuuluu hoidon suunnittelussa silloinkin, kun hän ei itse pysty ilmaisemaan omaa tahtoaan eikä hänellä ole kirjallista hoitotahtoa. Läheiset ovat tervetulleita vierailemaan omaisensa luona silloin kun se heille parhaiten sopii ja heille annetaan mahdollisuus osallistua arjen toimintoihin hoitopaikassa heidän niin halutessaan. Ruokailutilanteissa ja ulkoilemisessa läheiset voivat olla merkittävänä apuna, sillä he tuntevat ikäihmisen parhaiten ja luovat turvallisuuden läsnäolollaan. On kuitenkin hyvä kannustaa läheisiä myös pitämään huolta omasta levostaan ja jaksamisestaan. Yksiköissämme ei ole erillisiä vierailuaikoja, vaan läheiset ja ystävät voivat vierailla yksiköissä päiväsaikaan. Myös yöpyminen on mahdollista lähiomaisille erikseen sovittaessa esimerkiksi saattohoitotilanteissa. Turvallinen ja kuntoutumista edistävä asuinympäristö Tarkoituksenmukaiset toimitilat ja toimintaympäristö mahdollistavat asiakkaiden viihtyisän, turvallisen ja esteettömän liikkumisen ja asumisen. Hyvin suunniteltu yksikkö asukkaiden kotina ja elintilana tukee elämänhallinnan ja turvallisuuden tunnetta, tilan hahmottamista ja tärkeiden paikkojen löytämistä omin avuin. Hyvä ympäristö tarjoaa sopivassa määrin virikkeitä, tilaa liikkumiselle ja mahdollisuuden rauhoittumiseen. Asukasturvallisuuden vuoksi ulko-ovet ovat hyvin valvottuja sekä lukittuina muistisairaiden hoitoyksikössä. Tehostetun palveluasumisen ympäristö sisältää asukkaan asuintilat, wc- ja peseytymistilat sekä yhteiset ruokailu-, oleskelu-, viriketoimintatilat sekä ulkoilutilat. 8

9 Jokaisessa asunnossa on hoitajakutsujärjestelmä. Asukkaan kotiin voidaan tarvittaessa lisätä muita valvontalaitteita tarpeen mukaan. Tupakointi ja kynttilöiden poltto on kielletty asukkaiden kodeissa ja yleisissä tiloissa turvallisuuden vuoksi. Jokaisessa huoneistossa ja yleisissä tiloissa on paloilmaisimet sekä Kaaripolun palvelukodissa lisäksi sprinklausjärjestelmä. Vanhusten hyvä ja turvallinen hoito edellyttää sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammatillista koulutusta. Henkilökunnan erityisosaamista vanhustyöhön, dementiatyöhön sekä kuntoutumista edistävään hoitotyöhön ylläpidetään täydennyskoulutuksilla. Koko hoiva- ja vanhuspalveluiden alueen yhteiset täydennyskoulutukset antavat hyvän pohjan juurruttaa uusia asiakasturvallisuutta lisääviä työtapoja ja toimintakäytäntöjä yksiköihimme. 9

10 RISULIINAN PALVELUKOTI Risulantie 8, Siilinjärvi puh Risuliinassa on kahdessa kerroksessa 14 huoneistoa, jotka ovat 42 neliön kaksioita joissa on tupakeittiö, makuuhuone ja kylpyhuone. Yläkerran asunnoissa on oma parveke ja alakerran asunnoissa pieni ulkoterassi. Asunnot sopivat hyvin myös pariskuntien asunnoiksi. Huoneistoissa on palo- ja savuilmaisimet. Talossa on hissi. Yhteinen oleskelu- ja ruokailutila on alakerrassa. Rakennuksessa ei ole saunaa. Asuminen Asukkaat Palvelukoti Risuliinaan valitsee Siilinjärven sosiaali- ja terveyspalveluiden alaisuudessa toimiva SAS-työryhmä hakemuksen perusteella. Risuliinan palvelukoti on Kotipolku oy:n omistama kiinteistö, jossa asukkaat asuvat vuokra-asunnoissa. Asukas kalustaa omaistensa kanssa huoneiston omilla huonekalusteillaan ja tarvikkeillaan. 10

11 Asukkailla on mahdollisuus hakea Kelan eläkkeensaajan asumistukea sekä eläkkeensaajan hoitotukea. Asukkaalle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma, jonka mukaan hänelle järjestetään hänen tarvitsemansa hoivapalvelut. Suunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan, omaisen ja henkilökunnan kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelma sisältää sopimuksen mm. ruokailusta, lääkehuollosta, siivouksesta, pyykkihuollosta sekä asioiden hoitamisesta. Asukkailla on turvapalveluna hoitaja kutsuranneke ja puheyhteys hoitajaan Henkilöstö Risuliinan palvelukodissa työskentelee 9 vakinaista työntekijää; yksi sairaanhoitaja ja 8 lähihoitajaa. Lääkäri käy Risuliinassa kerran viikossa, jolloin hoitajat kertovat lääkärille asukkaiden terveystilanteen ja tarvittaessa lääkäri tekee kotikäynnin asukkaan luo. Lääkärin määräämien seurantatutkimusten, mittausten ja laboratorionäytteiden ottamisesta huolehtivat hoitajat. Lääkäriä on mahdollista konsultoida tarvittaessa myös muina aikoina. Virikeohjaaja sekä fysioterapeutti käyvät Risuliinassa joka toinen viikko. Yksikön sairaanhoitaja tekee päivävuoroja ja vastaa asukkaiden sairaanhoidollisista asioista, huolehtii lääkkeiden jakamisesta niille asukkaille, jotka eivät ole apteekin koneellisessa lääkkeidenjaossa. Lisäksi sairaanhoitajan vastuulla on asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat jotka tehdään yhdessä asukkaan, omahoitajan ja omaisten kanssa. Aamuvuorossa arkisin työskentelee 3 hoitajaa ja viikonloppuisin 2-3 hoitajaa. Iltavuoroissa sekä yövuorossa on kaksi hoitajaa joista toinen lähtee tarvittaessa kotihoidon yöhoitajan kanssa kotikäynneille. Henkilökunta käyttää toiminnassaan kuntouttavaa työotetta. Asukkaiden tarvitsemia apuvälineitä, kuten sähkösänkyjä, pyörätuoleja, nostureita sekä muita siirtymisen apuvälineitä on mahdollisuus saada fysioterapian apuvälinehuollosta. Asukkaiden terveydentilan seurantaan sisältyy myös säännöllinen ravitsemustilan arviointi MNA- arviointiohjelman mukaisesti. Yksikössä ovat käytössä omahoitajamalli. Risuliinan palvelukoti toimii hoito-alan opiskelijoiden työssä oppimispaikkana ennalta sovitusti. Vaatehuolto ja siivous Palvelukoti Risuliinan asukkailla on omat henkilökohtaiset vaatteet sekä vuodevaatteet. Vaatteiden nimikoinnista tulee huolehtia ennen asukkaan muuttoa Risuliinaan, sillä asukkaiden pyykit pesetetään Siilinjärvellä toimivassa Iisipesun pesulassa. Asukkaiden tulee hankkia itse omat hygieniatarvikkeensa sekä asuntonsa siivoustarvikkeet. Asukas/omainen huolehtii asunnon siivouksesta. Siivouspalvelun voi hankkia tarvittaessa myös yksityiseltä palveluntuottajalta. Hoitajat auttavat huoneiston päivittäisestä siistimisestä ja yleisestä viihtyvyydestä. Yleisten tilojen siivouksesta sekä rakennuksen kiinteistöhuollosta vastaa ISS-palvelut. 11

12 KAARIPOLUN PALVELUKOTI Jännepolku 9, Siilinjärvi puh , Kaaripolun palvelukoti on lokakuussa 2012 valmistunut tehostetun palveluasumisen yksikkö muistisairaille ikäihmisille. Pysyviä asukaspaikkoja on 25 ja intervallipaikkoja 5. Huoneistoja on yhteensä 27, kaikki yhdessä kerroksessa. Asumisyksikkö on jaettu kahteen erilliseen siipeen, Ryhmäkotiin ja A-tiimiin. A-tiimin huoneistot on varustettu minikeittiöillä. Kaikkiin huoneistoihin kuuluu oma wc ja suihku ja lisäksi yksikön molemmista siivistä löytyy saunaosasto. 12

13 Asuminen Asukkaat Kaaripolun palvelukotiin valitsee Siilinjärven sosiaali- ja terveyspalveluissa toimiva SAS-työryhmä hakemuksen perusteella. Kaaripolun palvelukoti on Kotipolku oy:n omistama kiinteistö, jossa asukkaat asuvat vuokra-asunnoissa. Asukas voi halutessaan kalusta huoneistonsa omaistensa kanssa haluamillaan huonekaluilla ja tarvikkeilla. Sänky ja yöpöytä ovat valmiina kaikissa huoneissa. Yksikön toiminta perustuu muistisairaan ja hänen sairautensa ymmärtämiseen sekä jäljellä olevan toimintakyvyn kartoittamiseen ja ylläpitämiseen. Omaisten ohjaus, tukeminen ja tiedon jakaminen kunkin asukkaan muistisairauden erityispiirteistä ovat olennainen osa hoitotyötä. Palvelukodissamme hoito toteutetaan asukkaalle/asiakkaalle laaditun yksilöllisen palvelusopimuksen mukaisesti, joka sisältää jokaiselle laaditun yksilöllisen hoito ja palvelusuunnitelman. Henkilöstö Osastollamme työskentelee 4-5 hoitajaa aamu ja iltavuoroissa, sekä kaksi hoitajaa yövuoroissa. Henkilökuntaa on paikalla ympäri vuorokauden vastaamassa asukkaiden tarpeisiin ja toiveisiin. Hoitotiimiimme kuuluu 2½ sairaanhoitajaa ja 17 lähihoitajaa. Virikeohjaaja käy Kaaripolun palvelukodissa kerran viikossa ja fysioterapeutti kaksi kertaa viikossa. Lääkäri käy palvelukodissa kerran viikossa ja tekee tarvittaessa kotikäynnin asukkaan luo. Yksikössä ovat käytössä omahoitaja- ja tiimityön mallit. Hoitotyön tavoitteena on luoda yhteistyössä omahoitajan, tiimin ja omaisten kanssa kaikille asukkaille/asiakkaille turvallinen, viihtyisä ja kodinomainen asumisympäristö. Toimintaajatuksemme on toteuttaa yksilöllistä hoitoa leppoisassa ja kodinomaisessa ympäristössä. Kuntouttava työote mahdollistaa ikäihmisen vielä jäljellä olevien voimavarojen käytön yksilöllisyyttä ja itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Vaatehuolto ja siivous Jokainen asukas hankkii itse tarvitsemansa vaatteet ja osan hygieniatarvikkeista. Nimikoidut pyykit toimitetaan kaksi kertaa viikossa Siilinjärvellä toimivaan Iisipesun pesulaan, josta puhtaat pyykit toimitetaan pusseissa takaisin. Vuodevaatteet, liinavaatteet sekä pyyhkeet tulevat talon puolesta. Asukkaiden huoneistot siivotaan Siilinjärven kunnan toimesta kaksi kertaa viikossa, siivous kattaa perusteellisen siivouksen ja tarkistus siivouksen. Hoitohenkilökunta huolehtii päivittäin yleisestä siisteydestä ja viihtyvyydestä yksikössä. ISS siivoaa yleiset tilat kaksi kertaa viikossa. Lyhytaikais- eli intervallihoito Intervalliasiakkaan osastolle saapumisen syynä on usein omaisen/puolison levon ja virkistäytymisen tarve. Osastolla oloaika vaihtelee muutamasta päivästä kahteen viikkoon. Intervallihuoneet ovat valmiiksi kalustettuja. Kaikista huoneista löytyy minikeittiö. Käytössä on kaksi kahden hengen huonetta ja yksi yhden hengen huone. Intervallijaksolle jokainen 13

14 asiakas tuo omat nimikoidut vaatteet ja tarvitsemansa hygienia tarvikkeet. Intervalli asiakkaiden pyykit pestään Kaaripolulla. Tukipalvelumaksu Tukipalvelumaksu on kiinteä kuukausittain perittävä maksu, johon sisältyy asukashuoneiden siivous kerran viikossa, siivoustarvikkeet, perushygienia tarvikkeet (wc-paperit, peruspesuaine) sekä pyykkihuolto, kuten asukaskohtaisten liinavaatteiden vaatteiden pyykkihuolto tai lyhytaikaishoitoyksikön asukasvaihdosta aiheutuva lisä siivous ja pyykkihuollon tarve. 14

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN

TERVETULOA PALVELUKESKUS JOUSEEN Sitten, kun en enää muista nimeäni, sitten, kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen, sitten, kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten, kun en enää ole tuottava yksilö. Kohdelkaa

Lisätiedot

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Karungin palvelukoti. Asukasopas. Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Karungin palvelukoti Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen. Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi jälleen, sitten

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen

Tehostettu palveluasuminen Tehostettu palveluasuminen Miten asutaan? Tehostetussa palveluasumisessa asiakkaat asuvat omissa kodeissaan työntekijöiden ja asiakkaiden yhteistilan välittömässä läheisyydessä. Asiakkaan kotona tapahtuvassa

Lisätiedot

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa.

Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen. voimavarojen käyttöä ja päätöksentekoa kotihoidossa. Kotihoidon id myöntämisen perusteet 1.4.2014 alkaen - Rovaniemi Lähtökohta: Myöntämisperusteet ohjaavat kotihoidon palvelujen kohdentumista t (oikea-aikaisuus, i saavutettavuus), tt varattujen voimavarojen

Lisätiedot

Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00

Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00 Lemin Vanamokodin asukkaiden omaisille ja läheisille tiedotus- ja keskustelutilaisuus tiistaina 1.12.2015 klo 17.00 Mukana infossa Saimaan Tukipalvelut Oy:n edustaja Lauritsalan apteekin edustajat Eksoten

Lisätiedot

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut

Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ikäihmisten koti- ja tukipalveluiden, sekä asumispalveluiden maksut Ensisijaisena toimenpiteenä ennen hoitomaksun alentamista edellytetään aina, että asiakas anoo Kelalta ne etuudet, joihin yleensä kotihoidon

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhus- ja vammaispalvelut 2013 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,20 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,20 Kotiin toimitettu

Lisätiedot

VANHUSPALVELUIDEN ASUMISPALVELUT; palvelukuvaus ja kriteerit

VANHUSPALVELUIDEN ASUMISPALVELUT; palvelukuvaus ja kriteerit 1/4 Perus 15.12.2014 108 liite 5 VANHUSPALVELUIDEN ASUMISPALVELUT; palvelukuvaus ja kriteerit 1.1.2015 alkaen (3.12.2014 LL ja MH) 1. Asumispalveluiden määritelmä Vanhuspalveluiden asumispalveluilla tarkoitetaan

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet

Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet Perusturvalautakunta 17.12.2013 167, Liite 2. Kiteen kaupunki Ikäihmisten asumispalvelut ja myöntämisperusteet 1 Ikäihmisten asumispalvelut Lyhytaikainen asuminen Lyhytaikaisella asumispalvelulla pyritään

Lisätiedot

Tulovaiheen muistilista: Tervetuloa Kotikartanoon! Turvapuhelin

Tulovaiheen muistilista: Tervetuloa Kotikartanoon! Turvapuhelin Muuttajan opas un asukas on saanut myönteisen päätöksen palveluasumisesta ja tiedon, että paikka on järjestynyt otikartanosta, asukkaan tai omaisen tulee ottaa yhteyttä otikartanon palveluesimieheen, jotta

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN. Sisältö: Palveluasumisen yksiköt Tukipalvelumaksut Hoitomaksut. Vanhus- ja vammaispalvelut Sauvosaarenkatu 25, 94100 KEMI 1 (5)

PALVELUASUMINEN. Sisältö: Palveluasumisen yksiköt Tukipalvelumaksut Hoitomaksut. Vanhus- ja vammaispalvelut Sauvosaarenkatu 25, 94100 KEMI 1 (5) 1 (5) tark 200514 jm Päivitetty 5/2014 Sisältö: Palveluasumisen yksiköt Tukipalvelumaksut Hoitomaksut Sauvosaarenkatu 25 2 (5) Kemin kaupungilla on omia palveluasumisen yksiköitä sekä näiden lisäksi kaupunki

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen Forssan kaupungin vanhuspalveluissa

Tehostettu palveluasuminen Forssan kaupungin vanhuspalveluissa 3/2013 Tehostettu palveluasuminen Forssan kaupungin vanhuspalveluissa Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan palveluasumista, joka on tavallista palveluasumista ja kotihoitoa tehostetumpaa ympärivuorokautista

Lisätiedot

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut

9. Sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun maksut LAIHIAN KUNTA Sivu 1 / 6 ASIAKASMAKSUT 1.6.2015 LUKIEN Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b.

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin!

Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakoti ja Hopeahovi Pielaveden vanhustyönkeskus Tervetuloa Emiliakotiin / Hopeahoviin! Emiliakodissa ja Hopeahovissa asuu muistisairaita vanhuksia. Monilla asukkaista on eriasteisia käytösoireita.

Lisätiedot

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE

OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE OJUSNIITYN TIEDOTE OMAISILLE 1. OJUSNIITTY 2. HENKILÖKUNTA JA PUHELINNUMEROT 3. PÄIVÄRYTMI 4. OJUSNIITYN TOIMINTA- AJATUSTA 5. OMAHOITAJUUS 6. HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMA 7. RAHA-ASIOIDEN HOITO 8. VAATEHUOLTO

Lisätiedot

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut

Kotihoito kotona asumisen tueksi. Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito kotona asumisen tueksi Kotihoito ja tukipalvelut Kotihoito Kotihoitoon kuuluvat kotipalvelu ja kotisairaanhoito. Kotihoito auttaa silloin, kun turvallinen kotona asuminen edellyttää sosiaali-

Lisätiedot

Ota yhteyttä. Villa Andante. Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi ESPOONLAHDEN LIITTYMÄ NÖYKKIÖNKATU

Ota yhteyttä. Villa Andante. Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi ESPOONLAHDEN LIITTYMÄ NÖYKKIÖNKATU Villa Andante LÄNSIVÄYLÄ Tiiliskiventie Ruukintie Kattilantanhua Kattilalaaksonkatu Tyskaksentie Villa Andante Kattilantanhua 6, 02330 ESPOO puhelin 075 755 5574 www.villa-andante.fi NÖYKKIÖNKATU ESPOONLAHDEN

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut

Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut Sosiaalihuoltolain mukaisten asumispalvelujen maksut 1.1.2014 Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka ei selviydy omassa kodissaan tehostetun kotihoidon turvin. Asukkaan maksut koostuvat

Lisätiedot

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA:

PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Liite 2 PALVELUSETELI TEHOSTETTUUN PALVELUASUMISEEN JA OMAISHOIDON LAKISÄÄTEISTEN VAPAAPÄIVIEN JÄRJESTÄMISEEN PALVELUSETELITASO JA HINTA: Kuvaus tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja

Lisätiedot

Partalanmäen tehostetun. palveluasumisen yksikkö. sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Partalanmäen tehostetun. palveluasumisen yksikkö. sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Partalanmäen tehostetun palveluasumisen yksikkö sosiaali- ja terveyspalvelukeskus Tehostettu Palvelukoti on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat paljon ympärivuorokautista hoivaa. Asiakkaat valitaan

Lisätiedot

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi

Tervetuloa asumaan. Kotisiipi Tervetuloa asumaan Kotisiipi Päivärinteen palvelutalon Kotisiipi on turvallinen ryhmäkoti kuudelle ikäihmiselle. Toiminta-ajatus Kotisiipi on Päivärinteen palvelutalossa sijaitseva kuuden asukkaan ryhmäkoti.

Lisätiedot

Hoivakoti Kielo Juuan kunta

Hoivakoti Kielo Juuan kunta Hoivakoti Kielo Juuan kunta TOIMINTA-AJATUS Tarjoamme turvallista asumista viihtyisissä tiloissa sekä yksilöllistä ja asukkaan voimavaroja ja hyvinvointia tukevaa hoivaa juukalaisille ikäihmisille. Hoivakoti

Lisätiedot

Asukkaaksi Hopeasiltaan

Asukkaaksi Hopeasiltaan Asukkaaksi Hopeasiltaan Käytännön opas uudelle Hopeasillan asukkaalle, omaisille ja läheisille YLEISTÄ Hopeasillan vanhainkoti on rakennettu vuonna 1965 ja peruskorjattu vuonna 1995. Hopeasillassa on 59

Lisätiedot

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5)

PALVELUASUMINEN PALVELUASUMINEN 1 (5) 1 (5) Päivitetty 7/2016 Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostopalveluna sekä palvelusetelillä. Palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Luotsi- työryhmä tekee päätöksen palveluasumisesta. Hakemuksia

Lisätiedot

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE

VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE LIITE 3 1(7) VASTUUHOITAJAN TOIMINTAOHJE Kanta-Kauhavan kotihoito K u n t a y h t y m ä K a k s i n e u v o i n e n I k ä i h m i s t e n p a l v e l u t K o t i h o i t o K a n t a - K a u h a v a 3 /

Lisätiedot

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN

Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Liite 4 / johtokunta 17.11.2014 SEUDULLINEN SAS -TOIMINTA HOIDON JA HOIVAN PALVELUISSA 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 2. SAS työryhmän tehtävät... 1 3. Asumispalvelun hakeminen, asiakkaan

Lisätiedot

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa

TeHoSa-Lappeenranta Lappeenranta / Taipalsaari. TeHoSa-Savitaipale Savitaipale / Lemi. TeHoSa-Luumäki Luumäki / Ylämaa akohtaiset palvelut Kunt Kotiin annettavat palvelut Ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Kotiin annettavia palveluita on kotihoito, kotihoidon tukipalvelut,

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT

VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN KRITEERIT Sallan kunta Sosiaali- ja terveyslautakunta SAS-työryhmä 2015 VANHUSTEN PALVELUASUMISEEN JA YMPÄRIVUOROKAUTISEEN HOITOON PÄÄSYN

Lisätiedot

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto

Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet. Johdanto Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet 1 (5) Kotihoidon sisältö ja myöntämisperusteet Johdanto n ja Imatran kaupungin kotihoidon toiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista,

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.

Hoidonporrastuksen kriteerit JJR 10.3.2010. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3. KOTIHOIDON JA HOIDONPORRASTUKSEN KRITEERIT 2010 JJR KUNNISSA Hyv./ perusturvalautakunta 18.3.2010 YLEISTÄ Kotona asumista tuetaan ensisijaisesti tukipalvelujen avulla (ateria-, turva- ja kuljetuspalvelu).

Lisätiedot

Vanhusten palvelutalot

Vanhusten palvelutalot Vanhusten palvelutalot Vanhusten palvelutalot Asunnot tarkoitettu päivittäin kotihoitoa tarvitseville Vantaan kaupungin palvelutalot on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät pärjää kotonaan runsaankaan

Lisätiedot

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 %

Tunnit / kk ja maksuprosentti tulorajan ylittävistä tuloista 1.1.2016 alkaen 1 563 573 6 % 10 % 15 % 15 % 23 % 27 % 32 % 35 % LIITE VANHUSPALVELUJEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2016 (VUONNA 2015 PERITTY MAKSU YLIVIIVATTU) VANHUSPALVELUT Kotihoito, jatkuva ja säännöllinen Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotihoidosta peritään maksuasetuksen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä HOITO- JA HOIVAPALVELUT Asumispalvelut Asumispalvelut Laatija: Tarja Huttunen Hyväksyjä: Palvelutasomääritykset ja myöntämisperusteet Sisältö 1. SÄÄDÖKSET 2 2. KÄSITTEET 2 3.

Lisätiedot

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen

Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet alkaen Kotihoidon tukipalvelujen sisältö ja myöntämisen perusteet 1.1.2014 alkaen Ikäihmisten lautakunta 17.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ateriapalvelu... 3 2. Kylvetyspalvelu... 4 3. Kauppapalvelu... 4 4. Päiväkeskustoiminta...

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Hoito- ja hoivapalvelu Kotihoito PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET PÄIVÄTOIMINNAN KRITEERIT JA TOIMINTAPERIAATTEET 1 ASIAKKAAKSI TULEMINEN Päivätoimintaan tullaan palvelutarpeenarvioinnin kautta, jolloin kartoitetaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan selviytyminen päivittäiseistä

Lisätiedot

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö

KRIISIPALVELUT. Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö KRIISIPALVELUT Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Theresa Sinkkonen 28.3.2012 KESKI-SUOMEN VAMMAISPALVELUSÄÄTIÖN KRIISIPALVELU Kriisipalvelu on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee välitöntä ympärivuorokautisesti

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT

JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Oheismateriaali ltk 20.10.2015 JÄRVI-POHJANMAAN KOTIHOIDON TUKIPALVELUT Alajärvi, Vimpeli, Soini 1 SISÄLTÖ 1. KOTIHOIDON TUKIPALVELUT... 3 2. Ateriapalvelu... 3 3. Kauppapalvelu... 4 4. Kylvetyspalvelu...

Lisätiedot

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken.

Kun palveluasumisen asuinhuoneistossa asuu enemmän kuin yksi asukas, asuinhuoneistosta perittävä vuokra jaetaan asukkaiden kesken. Tehostetun palveluasumisen maksut Tehostetun palveluasumisen asukasmaksu koostuu seuraavista osa-alueista: 1) Vuokra 2) Hoidon ja hoivan kuukausimaksu 3) Ateriamaksu 4) Tukipalvelumaksu 5) Muut asukkaan

Lisätiedot

Hoitokoti Sateenkaari

Hoitokoti Sateenkaari Hoitokoti Sateenkaari Järvi-Pohjanmaan perusturva ALAJÄRVI Hoitokoti Sateenkaari sijaitsee Alajärvellä ja on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen (Alajärvi, Soini ja Vimpeli) perusturvalautakunnan alainen

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Asiakasmaksut 1 Vanhuspalvelut 2015 KOTIHOIDON TUKIPALVELUMAKSUT Ateriapalvelut Lounas koulussa/päiväkodissa 5,40 Lounas päiväkeskuksessa/palveluasumisessa 6,50 Kotiin toimitettu kylmä

Lisätiedot

2 (, C c. Ylä-Savon SOTE. TARVESELVITYS / HANKEESlti, M a. Saapui 3 Ö / i 20. DAG: a. Hakija Hoivakymppi Oy. T h;3väluokka.

2 (, C c. Ylä-Savon SOTE. TARVESELVITYS / HANKEESlti, M a. Saapui 3 Ö / i 20. DAG: a. Hakija Hoivakymppi Oy. T h;3väluokka. a rahoitusja kehittämiskeskus raasumisen 1. TIETOJA HAKIJASTA Hakija Hoivakymppi Oy Kohteen nimi Kiinteistö Oy ET-Hoiva-asunnot I/Muut vammaiset, Iisalmi Ylä-Savon SOTE TARVESELVITYS / HANKEESlti, M a

Lisätiedot

Tässä liitteessä on kuvattu palveluseteleiden sisältö ja niille asetettavat vähimmäisvaatimukset, tukipalvelut, palvelusetelitasot ja hinnat.

Tässä liitteessä on kuvattu palveluseteleiden sisältö ja niille asetettavat vähimmäisvaatimukset, tukipalvelut, palvelusetelitasot ja hinnat. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Palvelusetelikuvaus YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELI Tässä liitteessä on kuvattu palveluseteleiden sisältö ja niille asetettavat vähimmäisvaatimukset, tukipalvelut,

Lisätiedot

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT

KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT KUORTANEEN KUNTA PERUSTURVA ASIAKASMAKSUT 2014 1. SOVELTAMISALA Sosiaali- ja terveyspalveluista perittäviä maksuja koskevat säännökset ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa

Lisätiedot

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016

Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Ikääntyneiden palvelut Asiakasmaksut 2016 Kotihoidon asiakasmaksut Kotihoitoon kuuluvan kotipalvelun järjestäminen perustuu sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19 :n ja kotisairaanhoidon järjestäminen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA

PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA PUITESOPIMUS TEHOSTETUSTA PALVELUASUMISESTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Ostaja: Palvelun tuottaja: Lapinlahden kunta Savolan Aurorakoti Oy Peruspalvelulautakunta Tossavanlahdentie 452 Asematie 4 76200 Keitele 73100

Lisätiedot

Koko kunta ikääntyneen asialla

Koko kunta ikääntyneen asialla 1 Kuka hoitaa ikäihmiset tulevaisuudessa? 21.9.2010 Rita Oinas palvelujohtaja Vanhuspalvelut Oulun kaupunki Koko kunta ikääntyneen asialla 2 Oulun kaupungin vanhustyötä ohjaa kaupungin strateginen tavoite,

Lisätiedot

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä

Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo Pirtinkaari Yksilöllistä elämää yhdessä Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Opas omaishoidontuesta

Opas omaishoidontuesta Opas omaishoidontuesta 1 2 Omaishoito Omaishoito on hoidettavan kotona tapahtuvaa hänen henkilökohtaista hoitoa. Omaishoitajana voi toimia hoidettavan avo- tai aviopuoliso, vanhempi, lapsi tai muu hoidettavalle

Lisätiedot

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut

kotihoito palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut MYÖNTÄMISPERUSTEET kotihoito palveluasuminen tehostettu palveluasuminen laitoshoito tukipalvelut Sisällys 1. Kotihoidon myöntämisperusteet.3 2. Palveluasumisen myöntämisperusteet 5 3.Tehostetun palveluasumisen

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013

KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA. Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 KUNTOUTTAVA LÄHIHOITAJA KOTIHOIDOSSA Riitta Sipola-Kellokumpu Inarin kunta Kotihoito 28.1.2013 Lähihoitajan tutkinto, suuntautuminen kuntoutukseen Kyky itsenäiseen ja aktiiviseen työskentelyyn Omaa hyvät

Lisätiedot

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % %

Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta. yli 5- Henkilöluku Tuloraja % % % % % % ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI, KOTIHOIDON MAKSUT 1.1.2016 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.12.2015, liite nro 4 Äänekoski Palvelun tuntimäärä/kk ja kuukausimaksun %-määrä tulorajan ylittävästä tulosta Tuntia kuukaudessa

Lisätiedot

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi?

2. Oletteko osallistuneet hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon? a. kyllä b. ei, miksi? ASIAKASPALAUTE Tämän asiakaspalaute keskustelun tarkoituksena on asiakkaan saamien palveluiden kehittäminen. Kysymyksiin vastataan keskustelemalla asiakkaan (ja omaisen) kanssa. Kotihoidon työntekijä osallistuu

Lisätiedot

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen

Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen 1 Sosiaali- ja terveystoimiala Koti- ja laitoshoidon palvelut Ikäihmisten päivätoiminnan toimintamalli 1.6.2014 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.4.2014 36 2 Ikäihmisten päivätoiminnan tarkoitus

Lisätiedot

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT:

PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: PALVELUSETELI PALVELUASUMISEEN PALVELUSETELITASOT JA HINNAT: Kuvaus palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakkaiden hoidon, hoivan ja palveluiden tasoista. PALVELUTASO 1 Asiakas suoriutuu päivittäisistä

Lisätiedot

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3)

KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu (kotipalvelu, kotisairaanhoito, 3) MÄNTYHARJUN KUNTA/ PERUSTURVAPALVELUT Liite 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 1.1.2012 MAKSUN AIHE SOVELTAMISOHJE PÄÄTTÄJÄ VOIMASSA ALKAEN KOTIHOITOMAKSUT: Ltk 1.1.2012 Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4 Vanhusneuvosto 2/2015 56100 Ruokolahti Vanhusneuvoston kokous 2/2015 Aika Tiistai 21.4.2015 kello 9.00 11.30 Paikka Läsnä Poissa Puheenjohtaja Sihteeri Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Toivo Ruohonen, Eläkeliiton Ruokolahden yhdistys

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sivu 1 (7) Kunnanhallitus 18.12.2012 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT 1.1.2013 ALKAEN Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävistä maksuista säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen

Jokaiselle sairastuneelle laaditaan hoitosuunnitelma. Järjestetään yhteistyössä OYS:n ja Oulun seudun muistiyhdistyksen Muistipolku Tämä esite on tarkoitettu muistisairaille ja heidän läheisilleen. Esitteeseen on kirjattu palveluita, joita sairastunut voi tarvita sairautensa eri vaiheissa. Esite auttaa valitsemaan jokaiselle

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä?

Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus. Osoite Puhelin. Osoite. Pystyttekö käyttämään julkisia liikennevälineitä? HAMINAN KAUPUNKI Ikäihmisten palvelut Kotihoitokeskus Pikkuympyräkatu 3 49400 HAMINA P. 0400 801 831 KULJETUSPALVELUHAKEMUS Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu Saap.pv Dnro HAKIJA Sukunimi ja etunimet

Lisätiedot

Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo. Mika Paasolainen

Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo. Mika Paasolainen Kuninkaankallio Kuninkaantie 42, Espoo Mika Paasolainen Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentäminen /poistaminen Valtioneuvoston periaatepäätössä vuosille 2008-2011 tavoitteena on puolittaa pitkäaikaisasunnottomuus

Lisätiedot

Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti - (03) 818 5555 23.1.2015

Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti - (03) 818 5555 23.1.2015 Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti - (03) 818 5555 23.1. Heinola Heinola - Palveluasuminen Attendo Oy Hoivakoti Tähtiniemi / Lauttaranta 5 18100 Heinola 044 494 4247 anne.vilkman@attendo.fi w w w.attendo.fi

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki Sosiaali- ja terveysosasto 24.11.2014 1

Kemijärven kaupunki Sosiaali- ja terveysosasto 24.11.2014 1 24.11.2014 1 1. Järjestettävät palvelut Kemijärven kaupunki (kaupunki) ja Kemijärven Palvelukeskus ry (yhdistys) ovat sopineet tehostetun palveluasumisen järjestämisestä seuraavaa: Sopimus koskee sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT

KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT Sosiaali- ja terveyslautakunta 19.8.2013 11 Liite 1.4.4. VANTAAN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala Vanhus- ja vammaispalvelut KOTIHOIDON TUKIPALVELUJEN ASIAKKUUSKRITEERIT 1.9.2013 ALKAEN

Lisätiedot

Kuntouttavaa asumispalvelua

Kuntouttavaa asumispalvelua Kuntouttavaa asumispalvelua Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille, kehitysvammaisille

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN MÄÄRITTELY

YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN MÄÄRITTELY 21.3.2011 YMPÄRIVUOROKAUTISEN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN MÄÄRITTELY Tässä liitteessä on kuvattu palvelusetelin sisältö ja sille asetettavat vähimmäisvaatimukset, tukipalvelut, palvelusetelitasot ja

Lisätiedot

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta

Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Tietoa Borlängen kunnan vanhustenhuollosta Borlänge kommun 781 81 Borlänge Tel: 0243-740 00 kommun@borlange.se www.borlange.se Kun tarvitset apua tai tukea Kun tarvitset apua arkiaskareisiin voit hakea

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje

Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI. Omaishoidon tuen ohje Sosiaalilautakunta 5.5.2015 27 NURMEKSEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen ohje SISÄLLYS 1. Yleistä... 1 2. Omaishoidon tuen myöntäminen... 1 2.1. Tuen hakeminen... 1 2.2. Tuen myöntämisedellytykset... 1 3. Hoitopalkkio...

Lisätiedot

Ryhmäkoti Männikkö. Kangasniemi 2.2.2015 1

Ryhmäkoti Männikkö. Kangasniemi 2.2.2015 1 Ryhmäkoti Männikkö Kangasniemi 1 Kangasniemen kunta/ perusturvapalvelut Kangasniemen kunta on perustettu v. 1867 Kangasniemen kunnan väkiluku väestörekisterikeskuksen mukaan on 5694 henkilöä 31.12.2014.

Lisätiedot

Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat Keuruulla 2015

Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat Keuruulla 2015 n kaupunki Hyväksytyt palveluseteli palvelutuottajat lla 2015 Aamusta Iltaan Palvelut Oy - Kotipalvelu ark. klo 18-21 - Kotipalvelu ark. klo 21-06 34,34 / tunti 40,06 / tunti p. 045 1221 000 - Kotipalvelu

Lisätiedot

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu

Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO Ikääntyvän väestön kodinomainen ja toimintakykyä tukeva palvelu PERHEHOITO PALVELUNA Perhehoidolla tarkoitetaan iäkkään henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella

Lisätiedot

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p

MÄNTYKOTI. PYYKKINIEMENTIE REISJÄRVI p MÄNTYKOTI PYYKKINIEMENTIE 8 85900 REISJÄRVI p. 040 3008 390 Mäntykodin toimintaajatus: Mäntykoti on autettu asumisyksikkö, jossa asuu eniten apua tarvitsevia kehitysvammaisia (tehostettua palveluasumista,

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

1 Hankinnan sisältö ja vähimmäisvaatimukset

1 Hankinnan sisältö ja vähimmäisvaatimukset Kuopion kaupunki Vanhusten tehostettu asumispalvelu 1 (5) 1 Hankinnan sisältö ja vähimmäisvaatimukset 1.1 Lait ja viranomaismääräykset Palvelun tulee täyttää lakien ja viranomaistenmääräysten asettamat

Lisätiedot

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon IKÄIHMISTEN PERHEHOITO Hoivaa ja huolenpitoa perheessä Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa ja hyväksymässä

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN KRITEERIT 2015 SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSTEN ASUMISPALVELUJEN KRITEERIT 1 Yleiset periaatteet Suonenjoen kaupungin vanhuspalvelut tuottavat ja järjestävät sosiaalihuoltolain ( :t 17, 22, 23, 24 ja 25) mukaisia asumispalveluja

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen

EP Ikä-sote 29.4.2016. Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen EP Ikä-sote 29.4.2016 Ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen 2 -Onni asuu kotona VISIO Jokaisen vastuu omasta hyvinvoinnistaan, omaehtoinen toiminta ja omahoito, 3- sektori ja vapaaehtoistoiminta, sähköiset

Lisätiedot

Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015

Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015 Kuntayhtymähallitus 47 19.03.2015 Kuntayhtymähallitus 64 22.04.2015 Kuntayhtymähallitus 83 21.05.2015 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin hinnan määräytyminen 38/05.02.04/2015 KYHALL 47 Peruspalvelukuntayhtymä

Lisätiedot

KESKIKOTI. Keskikatu 36 C 95400 Tornio. 2. kerros p. 040 563 5699 3. kerros p. 040 867 9164 4. kerros p. 050 567 0336

KESKIKOTI. Keskikatu 36 C 95400 Tornio. 2. kerros p. 040 563 5699 3. kerros p. 040 867 9164 4. kerros p. 050 567 0336 KESKIKOTI Keskikatu 36 C 95400 Tornio 2. kerros p. 040 563 5699 3. kerros p. 040 867 9164 4. kerros p. 050 567 0336 SISÄLLYSLUETTELO MIKÄ KESKIKOTI ON?... 4 KESKIKODIN ASUKKAAKSI... 5 KESKIKODIN TILAT...

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001.

Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu on perustettu kolmen sisaren toimesta vuonna 2001. Hoitokoti Päiväkumpu tarjoaa ympärivuorokautisia elämäniloa tuottavia hoito- ja hoivapalveluja turvallisissa ja kodinomaisissa ryhmäkodeissa.

Lisätiedot

Tervetuloa Mäntyrinteeseen

Tervetuloa Mäntyrinteeseen Tervetuloa Tervetuloa Höveliin Mäntyrinteeseen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Muuttajalle ja hänen läheisilleen Tervetuloa HÖVELIIN! Toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme. Höveli sijaitsee

Lisätiedot

Kotihoidon asiakasmaksut

Kotihoidon asiakasmaksut 4/2012 Helsingin kotihoidon palvelupaletti Liite Kotihoidon asiakasmaksut Hinnasto sivut 2 3 Asiakasmaksuesimerkkejä sivut 4 10 Kotihoidon tukipalvelujen maksut 1.4.2012 alkaen Terveyslautakunta päättää

Lisätiedot

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi

Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen? riittävästi liian vähän en lainkaan, miksi OSALLISUUS OMAN ARJEN SUUNNITTELUUN Oletteko osallistunut oman hoito- ja palvelusuunnitelmanne tekemiseen?, miksi Onko hoito- ja palvelusuunnitelmanne tavoitteet määritelty yhdessä teidän kanssanne? lainkaan

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Kouvolan. Asumispalvelut. Kotihoito ja vanhuspalvelut. - Hoivakotihoito - Palveluasuminen. - Tehostettu palveluasuminen. - Vanhainkotihoito

Kouvolan. Asumispalvelut. Kotihoito ja vanhuspalvelut. - Hoivakotihoito - Palveluasuminen. - Tehostettu palveluasuminen. - Vanhainkotihoito Kouvolan Asumispalvelut Kotihoito ja vanhuspalvelut - Hoivakotihoito - Palveluasuminen - Tehostettu palveluasuminen - Vanhainkotihoito Asumispalveluiden tavoitteena on tukea yli 65-vuotiaiden henkilöiden

Lisätiedot

1. ASUKASMAKSU / TAVALLINEN PALVELUASUMINEN

1. ASUKASMAKSU / TAVALLINEN PALVELUASUMINEN Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, hoidon ja hoivan palvelualue / ikäihmisten palvelut 1 ESITYKSET UUSISTA PALVELUASUMISEN ASIAKASMAKSUISTA alk. 1.1.2010 1. ASUKASMAKSU / TAVALLINEN PALVELUASUMINEN

Lisätiedot

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit

Henkilömäärä Tuloraja /kk Maksuprosentit Hyväksytty johtokunta 29.2.2009 230 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN KOTIHOIDON ASIAKASMAKSUT..200 ALKAEN Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (92/92): Kotona annettava palvelu

Lisätiedot

LAIHIAN KUNTA. Perusturvan asiakasmaksut 1.3.2015 lukien. Sisällys AVOPALVELUMAKSUT. 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu

LAIHIAN KUNTA. Perusturvan asiakasmaksut 1.3.2015 lukien. Sisällys AVOPALVELUMAKSUT. 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu Sivu 1 / 5 Sisällys AVOPALVELUMAKSUT 1. Kotona annettava säännöllinen palvelu 2. Kotona annettava tilapäinen palvelu 3. Vanhusten asumispalvelut a. vuokra b. palvelumaksu c. peruspalvelumaksu d. hygieniamaksu

Lisätiedot

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää)

(Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET 1.1.2015 alkaen (Tässä ohjeessa kunta tarkoittaa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää) 1. Omaishoidon tuen perusteet Laki omaishoidon tuesta (937/ 2005) Asiakasmaksulaki

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot

Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan perus- ja taustatiedot Hakijan tiedot Nimi Henkilötunnus Siviilisääty naimaton naimisissa eronnut leski Kansalaisuus Äidinkieli Asuinkunta Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin Mukana

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot