LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/ AMMATTIKOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Länsi-Uudenmaan ammattiopisto, Toivonkatu 4, Lohja, luentosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/2012 79 AMMATTIKOULUTUSKUNTAYHTYMÄ. Länsi-Uudenmaan ammattiopisto, Toivonkatu 4, Lohja, luentosali"

Transkriptio

1 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/ Hallitus Aika 8:30-10:40 Paikka Läsnä Länsi-Uudenmaan ammattiopisto, Toivonkatu 4, Lohja, luentosali Räsänen Pekka puheenjohtaja Erkkilä Pentti varapuheenjohtaja Huotari Eino jäsen Kaján Kari jäsen Lackman Taina jäsen, :t Löfgren Eero jäsen Nordström Paula jäsen Packalén Paul jäsen Riihimaa Tuula jäsen Salmenpohja Eeva jäsen Tamminen-Tallgren Riitta jäsen Poissa - Muut läsnäolleet Karvinen Esa kuntayhtymän johtaja, pöytäkirjanpitäjä Hillman Eero rehtori, L-U aikuisopisto Forsström Pirjo-Leena rehtori, L-U ammatti opisto, Lohja Nummentie Katajisto Seija rehtori, L-U ammatti opisto, Vihti Ojakkalantie Välimaa-Saari Satu rehtori, L-U ammatti opisto, Lohja Toivonkatu Jääskeläinen Kari pääluottamusmies JUKO Valén Marja-Leena pääluottamusmies JHL Lietzén Maarit taloushallintovastaava, :t Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin Pöytäkirjassa :t Allekirjoitukset Pekka Räsänen puheenjohtaja Esa Karvinen pöytäkirjanpitäjä Paul Packalén pöytäkirjan tarkastaja Riitta Tamminen-Tallgren pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymän toi mistossa Lohjalla / 2012

2 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/ Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 30 Tarkastuspöytäkirja vuodelta Tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus vuodelta Tarkastuslautakunnan jäsenen eronpyyntö ja uuden jäsenen valinta Taloustilanne Osakkuusyhtiöiden tilinpäätökset Viranhaltijoiden päätökset Muut asiat 90

3 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/ Hallitus Tarkastuspöytäkirja vuodelta 2011 KYH 30 Hallitus on käsitellyt kuntayhtymän tilinpäätöksen 2011 kokouksessaan ja toimittanut tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastaja Raimo Vainio-Kaila on antanut päivämäärällä tarkastuspöytäkirjan hallitukselle. Tarkastuspöytäkirjassa on todettu kuntayhtymän taloudellisen tuloksen olleen hyvä ja vahvistavan kuntayhtymän taloutta. Tuloslaskelman mukainen tulos vuodelta 2011 oli euroa parempi kuin edellisen vuoden tulos. Jos saatua vakuutuskorvausta (n euroa) ei oteta huomioon, niin vuoden 2011 tulos oli heikompi kuin vuoden 2010 tulos. Tilintarkastuskertomuksessa on kiinnitetty huomiota investointimäärärahojen ohjaamiseen. Investointibudjetti tehdään talousarviossa hanketasolla, mutta kuntayhtymäkokouksen hyväksymäksi sitovuustasoksi talousarviossa määritellään investointiosan loppusumma. Tilintarkastuksen tulkinta on, että hanketason määrärahan ylitys on yhtymäkokoukseen nähden sitova ja edellyttää yhtymäkokouksen hyväksymistä. Investointiraportoinnista ilmenee, että kohdistamattomiin hankkeisiin on käytetty euroa ja Aikon kohdistamattomiin hankkeisiin euroa. Tarkastuspöytäkirjassa kysytään, kuka tekee päätöksen määrärahan käytöstä kohdistamattomien hankkeiden osalta. Todettakoon, että päätöksen tekee hallitus, kuntayhtymän johtaja tai tulosalueen johtaja määriteltyjen päätösvaltuuksien puitteissa. Merkittävä talousarvion ylitys toteutui sisäpihan rakentamisen osalta toteutuma ollessa ,88 euroa (talousarvio euroa). Ylitys syntyi lähinnä sisäpihan vaatimustason kasvaessa toteutuksen myötä. Ojamon kiinteistön so. sukellusalan opetustilojen uusimiseen vuodelle 2011 osoitetun määrärahan ( euroa) ylittyminen ,54 eurolla johtui hankkeen rakentamisen siirtymisestä vuodelle Sukellusalan koulutustilojen rakentamishankkeen osalta hallitus ( ) hyväksyi euron määrärahan, mistä toteutui noin euroa vuonna Hankkeeseen oli myönnetty yhteensä euroa määrärahaa vuosina toteutuman ollessa noin ,54 euroa vuoden 2011 loppuun mennessä. Tarkastuspöytäkirjassa todetaan, että investointimäärärahojen käytöstä tulee kuntayhtymän hallituksen tehdä käyttösuunnitelma, jossa osoitetaan määrärahat kullekin hankkeelle. Investoinneista on tehty talousarviossa hankekohtainen suunnitelma, jossa on määritelty hankekohtaiset määrärahat, joiden toteutumia on seurattu hallituksen kuukausiraporttien puitteissa. Kuntayhtymän johtaja ja tulosalueen johtajat ovat tehneet viranhaltijapäätökset päätösvaltuuksiensa puitteissa toteutettavista hankinnoista. Yli euron investoinnin toteuttamisesta hallitus on tehnyt vielä erikseen päätöksen toimintavuoden aikana. Taloushallintovastaava Maarit Lietzén on paikalla asiaa käsiteltäessä.

4 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/ Hallitus Hallitus päättää merkitä tiedoksi. Liite Tarkastuspöytäkirja vuodelta 2011

5 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/ Hallitus Tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus vuodelta 2011 KYH 31 Hallitus on käsitellyt kuntayhtymän tilinpäätöksen 2011 kokouksessaan ja toimittanut tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilintarkastaja Raimo Vainio-Kaila on antanut kuntayhtymäkokoukselle tilintarkastuskertomuksen 2011 ja arviointikerto muksen Tilintarkastuskertomus 2011 Tilintarkastuskertomuksen mukaan kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja yhtymäkokouksen päätösten mukaisesti. Kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisperusteet on tarkastettu riittävän laajasti sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä ja puutteita. Tarkastuksen tuloksina todetaan, että kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain mukaisesti. Investointeihin on käytetty 60 % varatusta määrärahasta. Talousarvion ulkopuolisena hankkeena on toteutunut opiskelija-asuntolan saunan remontointi, joka peruskorjattiin syntyneen vesivahingon vuoksi. Investointimäärärahan ylitys tapahtui sisäpihan uudelleen rakentamisen osalta, jonka toteuttaminen eteni asteittain alun perin arvioitua suuremmaksi hankkeeksi. Ojamon kiin teistön rakentamisen osalta vuoden 2011 talousarvio ylittyi hankeen val mistumisen siirryttyä vuoden 2010 puo lelta vuoden 2011 puolelle. Investointien raportoinnin osalta todetaan, että investointien raportointi pitäisi tapahtua tilinpäätöksessä samalla tasolla (hanketasolla), millä määrärahat on talousarviossa myönnetty. Edelleen tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että sisäinen valvonta on järjestetty asianmukaisesti. Valtionosuuksien perusteista ja käytöstä annetut tiedot ovat oikeita. Edellistä vuotta paremman tilikauden tuloksen osalta todetaan, että toi minta tu loi hin si säl tyy va kuu tus korvauksia noin euroa, joka kohdis tuu vuon na 2010 ta pahtu nee seen liikennevahinkoon. Ilman tätä vakuutus korvausta tili kau den 2011 tu los olisi edellisvuotta heikompi. Tilintarkastaja esittää vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta Tilintarkastuskertomus on jaettu hallitukselle esityslistan liitteenä. Arviointikertomus 2011 Tarkastuslautakunta antaa kuntayhtymäkokoukselle arviointikertomuksen koskien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kuntayhtymässä vuonna Kuntayhtymäkokous käsittelee arviointikertomuksen kokouksessaan Arviointikertomus on jaettu hallitukselle tiedoksi esityslistan ja varsinainen käsittely tapahtuu kuntayhtymäkokouksen jälkeen kesäkuun hallituksen

6 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/ Hallitus kokouksessa Taloushallintovastaava Maarit Lietzén on paikalla asiaa käsiteltäessä. Hallitus päättää merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen 2011 ja arviointikertomuksen vuodelta Hallituksen jäsen Lackman saapui klo 8.45 tämän asian käsittelyn aikana. Liitteet Tilintarkastuskertomus 2011 Arviointikertomus 2011

7 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/ Hallitus Tarkastuslautakunnan jäsenen eronpyyntö ja uuden jäsenen valinta KYH 32 Tarkastuslautakunnan varajäsen Jani Laaksonen Karkkilasta on säh köpos tit se ilmoittanut ole vansa es ty nyt osal lis tu maan tar kas tuslautakunnan toimintaan ja pyy tää sii tä eroa. Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se myöntää eron tar kastuslautakunnan varajäsen Jani Laak so selle lukien ja va lit see uuden varajäsenen tarkastuslautakuntaan nykyisen toimi kau den loppuun asti.

8 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/ Hallitus Taloustilanne KYH 33 Kuntayhtymä Kuntayhtymän toimintatulot tammi-huhtikuussa olivat , mikä ylitti talousarvion :lla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman :lla (9,2 %). Vastaavasti toimintamenot olivat , mikä ylitti talousarvion :lla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman :lla (10,8 %). Kuntayhtymän vuosikatetta oli kertynyt huhtikuun loppuun mennessä (5,3 % toimintatuloista), mikä ylitti talousarvion :lla, mutta alitti viime vuoden vas taavan ajankohdan :lla. Tammi-huhtikuun tulos oli ylit täen talousarvion :lla, mutta alittaen viime vuoden vastaavan ajan kohdan toteutuman :lla. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Lohja Toivonkatu) Amo LT:n tulos oli alittaen talousarvion :lla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman :lla. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Lohja Nummentie) Amo LN:n tulos oli ylittäen talousarvion :lla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman :lla. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Vihti Ojakkalantie) Amo VO:n tulos oli alittaen talousarvion :lla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman :lla. Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto Aikon tulos oli alittaen talousarvion :lla, mutta ylittäen viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuma :lla. Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus Opson tulos oli ylittäen talousarvion :lla, mutta alittaen viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman :lla. Luksia, Yhteiset palvelut Ypan tulos oli ylittäen talousarvion :lla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman :lla. Perushankinnat Kuntayhtymän investointibudjetti kuluvalle vuodelle on , mistä maaliskuun loppuun mennessä oli käytetty (15,2 %). Asiantuntijana asiaa alustaa taloushallintovastaava Maarit Lietzén. Hallitus päättää merkitä tiedoksi. Liitteet Kuntayhtymän numeerinen tulosraportti Graafinen esitys kuntayhtymän tuloksesta

9 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/ Hallitus Graafinen esitys kuntayhtymän investoinneista

10 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/ Hallitus Osakkuusyhtiöiden tilinpäätökset 2011 KYH 34 Kuntayhtymä on osakkaana seuraavissa yhtiöissä: Kiinteistö Oy Lohjan opiskelija-asunnot (49,3 %), Kiinteistö Oy Vihdin opiskelija-asunnot (50 %), Palman Tieto-Taito-Keskus Oy (44,7 %), Lohjan Liikuntahallit Oy (17,4 %), Laurea-Ammattikorkeakoulu Oy (4,3 %) sekä Länsi-Uudenmaan Ajoharjoitteluratasäätiö (4,4 %). Tilinpäätökset vuodelta 2011 ovat valmistuneet ja niistä on esityslistan liitteenä yhteenvedot. Tilinpäätösyhteenvedoissa on analysoitu yhtiöiden tilinpäätökset, taloudellinen tila ja olemassa olevia riskitekijöitä. Asiantuntijana asiaa alustaa taloushallintovastaava Maarit Lietzén. Hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntayhtymän osakkuudet yhtiöissä ja niiden tilinpäätökset vuodelta 2011 sekä niiden toimintaan liittyvät keskei set asiat ja riskitekijät. Taloushallintovastaava Lietzén poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa. Liite Yhteenveto osakkuusyhtiöiden tilinpäätöksistä vuodelta 2011

11 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/ Hallitus Viranhaltijoiden päätökset KYH 35 Liite Viranhaltijoiden päätösluettelo on jaettu esityslistan liitteenä. Luettelossa ovat viranhaltijoiden päätök set ajalta Hallitus päättää merkitä tiedoksi. luettelo

12 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/ Hallitus Muut asiat KYH Ammattitaidon Suomen mestaruus Taitaja2012-kilpailun tulokset: Automaatioasennuksen am mat ti tai don Suomen mestaruuden voitti Luksian AMO LT:n opiskelija Lee vi Pou si. Opiskelija Pauli Lep pilahti si joittui sa massa lajissa neljänneksi. Huonekalupuuseppä-lajissa kilpaillut opiskelija Jussi Alanen Luksian AMO VO:ltä oli la jis saan kahdeksas. 2. Suomen vuoden 2011 aikuismerkonomin nimityksessä hopeasijan sai Luksian opiskelija Pirjo Hölttä. Kilpailun järjestivät Liiketalouden Liitto LTA, Opetushallitus sekä Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin tut kintotoimikunta. 3. Suomen Yrittäjät on myöntänyt Luksialle kunniakirjan yrittäjyysopetusmenetelmäkilpailussa. 4. Kauppakamarin osaamistarveselvitys 5. Luksian henkilöstöstä koottu yhtye osallistuu Firmarock-kilpailuun Tiedotettiin Lohjan opiskelija-asuntolassa (Toivonkatu) tapahtuneesta häi riötilanteesta. 6. Yhteiskuntatakuu ja Luksia: Luksia valmistelee toimenpiteitä yh teis kunta takuun toteuttamiseksi alueellaan yhteistyössä alueen mui den toi mi joiden kans sa. Liite Hallitus päättää merkitä tiedoksi. Kauppakamarin osaamistarveselvitys

13 LÄNSI-UUDENMAAN Pöytäkirja 5/ Oikaisuvaatimusohje Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät 35 Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimusviranomainen Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitse män päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kuntayhtymän jäsenkunnan ja sen jäse nen katsotaan saaneen tiedon pöytäkirjan julkipanopäivänä. Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymän hallitus Toivonkatu 4, LOHJA Vaihde Faksi Sähköposti Lisätietoja antaa kuntayhtymän johtaja Esa Karvinen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa Pykälät 30, 31, 32, 33, 34 ja 36 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät 35 Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallis valituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta sekä kunnan jäsen. HvalL 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 5/2015 66 koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 5/2015 66 koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 5/2015 66 Hallitus 12.06.2015 Aika Perjantai 12.6.2015 klo 09:30-12:33 Paikka Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, 08100 Lohja Läsnä Poissa Lackman Taina Neuman Rafik

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 10/2014 206 koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 10/2014 206 koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 10/2014 206 Hallitus 28.11.2014 Aika Perjantai 28.11.2014 klo 09:30-11:45 Paikka Läsnä Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, 08100 Lohja Lackman Taina puheenjohtaja,

Lisätiedot

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 37 koulutuskuntayhtymä

Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 37 koulutuskuntayhtymä Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 3/2014 37 Yhtymäkokous 19.12.2014 Aika Perjantai 19.12.2014 klo 13:00-14:35 Paikka Läsnä Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, 08100 Lohja 8 kokousedustajaa :n 21 mukaisesti:

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97. Tarkastuslautakunta1. AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 97 Tarkastuslautakunta1 AIKA 03.06.2014 klo 16:00-20:45 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 63 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2009 144 Kunnanhallitus 08.04.2009 AIKA 08.04.2009 klo 10:00-11:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA

Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2012 265 Kunnanhallitus 04.06.2012 AIKA 04.06.2012 klo 18:00-19:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Kuntayhtymän toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Kuntayhtymän toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Hallitus 58 16.09.2011 Hallitus 65 08.10.2011 Hallitus 69 21.10.2011 vuosille 2012-2014 KYH 58 Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymän talousarvio vuodelle 2012 sekä taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 8.4.2013 nro 2/2013 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 8.4.2013 kello 9.00 10.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN KUNNANHALLITUS PÖYTÄKIRJA 9/2014 Kokousaika 19.5.2014 klo 18.00-20.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Lapinjärventie 25 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon

6 valvontasuunnitelman (2011-2014) toteutumisen arviointi vuodelta 2014 27 Peruspalvelukuntayhtymä Kallion sitoutuminen tietoon Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus Aika 13.03.2015 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 20.11.2014 AIKA 20.11.2014 klo 9:00-11:35 PAIKKA Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Marttila-Inkilä ja Hanna Nuutinen. Sivu 25 Kunnanvaltuuston 15.12.2014 pidetyn kokouksen päätösten LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kunnanhallitus Aika 02.02.2015 klo 17:00-19:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 Kuntayhtymän hallitus 21.11.2013 AIKA 21.11.2013 klo 13:00-14:45 PAIKKA Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5

Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista remontin jälkeisistä. 3 sisäilman kontrollinäytteistä 10 Ilmoitusasiat 5 KITTILÄN KUNTA Pöytäkirja 3/2012 1 Ympäristöterveysjaosto Aika 31.05.2012 klo 12:44-13:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 9 Selvitys Kittilän kunnan yläkoulusta otetuista

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 YLEISHALLINNON JA KEHITTÄMISTOIMINNAN SEKÄ

Otsikko Sivu 1 YLEISHALLINNON JA KEHITTÄMISTOIMINNAN SEKÄ HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Tarkastuslautakunta 04.02.2013 AIKA 04.02.2013 klo 10:00-13:05 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 YLEISHALLINNON JA

Lisätiedot

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli

Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 21.03.2014 AIKA 21.03.2014 klo 13:00-14:05 PAIKKA Mikpoli, Kuitula neuvotteluhuone, Patteristonkatu 2, Mikkeli KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 3/2014 19.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 30 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 31 Teknisen lautakunnan talouden seuranta 3/2014 TEKNLTK 32 Vastaus valtuustoaloitteeseen Aleksis Kiven koulun homevaurioiden selvittämisestä

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan aikuisopiston auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu

Pohjois-Karjalan aikuisopiston auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu Pöytäkirja 2/2014 1 Kuntayhtymän valtuusto Aika 18.06.2014 klo 13:00-14:50 Paikka Pohjois-Karjalan aikuisopiston auditorio, Kaislakatu 3, Joensuu Osallistujat Läsnä Piippo Eila jäsen Ilomantsi Purmonen

Lisätiedot

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39

SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 SÄKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2011 39 Tekninen lautakunta 20.04.2011 AIKA 20.04.2011 klo 17:00-17:35 PAIKKA Säkylän kunnanvirasto, kokoushuone 202 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1.-28.2.2011

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 175

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 175 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 175 Kunnanhallitus 25.05.2015 AIKA 25.05.2015 18:30-20:20 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 94 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 177 95 TALOUSARVION

Lisätiedot

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali

Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali PÖYTÄKIRJA 7/2015 121 (15) Yhtymähallitus 17.06.2015 AIKA 17.06.2015 klo 15:00-15:50 PAIKKA Ylä-Savon ammattiopiston, Hingunniemi, Wanha isosali KÄSITELLYT ASIAT 62 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 Kunnanhallitus 18.08.2014 Aika 18.08.2014 klo 15:00-18:11 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja 7/2014 102. Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta. Aika 17.06.2014 klo 18:00-21:00

Pöytäkirja 7/2014 102. Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä. Johtokunta. Aika 17.06.2014 klo 18:00-21:00 Pöytäkirja 7/2014 102 Johtokunta Aika 17.06.2014 klo 18:00-21:00 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 104 61 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1. Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 13.11.2014 klo 13:00-15:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 165 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 32

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 32 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 27.05.2015 AIKA 27.05.2015 klo 09:00-11:20 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Laillisuus ja

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot